Іванов П. К. Ivanov P. K.

Паршек Parshek

 

1978.05.13 1978.05

 

Редактор – Ош . Editor – Osh. Редагується за благословенням Іванова П. К. (Див. Паршек. 1981.02.26, с.115, 127) Edited by the blessing of Ivanov P. K. (See. Parshek. 1982.02.26, p.115, 127)

Google is translator.

Original text: www.osh.kiev.ua/ukiv7805e.htm    

 

     1. Надя мала 1. Nadia is withхворі ноги, вона страждала багато років. sick legs, she suffered many years. У неї було таке бажання, воно примусило її тяжко жити. She had such a desire, it forced her to live heavily. Вона мучилась, вона ждала. She was tormented, she was waited. Вона говорить, я робила і просила: «Учителю, дай мені». She says, I did and asked, "Teacher, give me." Вона просить уміло, просить і благає. She asks skillfully, asks and begs.

     Я повинен приймати всіх, я народився для цього таким. I have to receive everyone, I was born for this so. Мене повинна просити не одна Надя в цьому ділі. I have to ask Nadia not only in this case. Усі люди, які живуть на білому світі, повинні кланятися за здоров'я, за своє життя таке. All people living in the white world should bow to health, for their lives. Воно оточило бідного, ображеного чоловіка такою хворобою, від котрої ніхто не допоміг нічим. It surrounded the poor, needy husband with such a disease, from which nobody helped anything. Я, Паршек , сільський простий незвичайний чоловік, є діло всьому. I, Parshek, a rural simple unusual man, is a work of all. Можна сказати, він не знає нічого, а природа доручила йому і навчила зробити в житті. One can say that he knows nothing, but nature has entrusted him and taught him to make a living. Він продумав мудро і зробив те, що треба людям у житті. He thought wisely and did what people need in their lives. Це є здоров'я всіх наше життєрадісне, життя This is the health of all our cheerful, lifeенергійне нашому тілу. energetic to our body.

    2. Ось вам суть нашого життя є в природі. 2. Here is the essence of our life in nature. Ми є кліщики землі, ми приклеїлись до неї головами і розумом, думкою всієї сили, всієї можливості. We are mosquitos of the earth, we stuck to her with heads and mind, the thought of all force, all opportunity. І ми взялися так за діло, а And we took up this business, and   все є в ділі. everything is in the works. Ми не можемо описати і сказати те, що ми робимо. We cannot describe and say what we do. Нам неможливо запам'ятати. We cannot remember. Ми з вами не втомилися б, якби нічого не робили. We would not be tired of you if we did not do anything. А які є наші умови, і ми з вами є які? And what are our conditions, and what are we with you? Можна сказати, ми є ледарі. We can say that we are idlers. Ми не вміємо і не хочемо. We do not know how to and do not want. А деякі якості є в природі, їх треба знайти And some qualities are in nature, they must be found   вміло, а щастя є на це все. skillfully, and happiness is all about it.

     Скільки ми жили на білому світі, ми прожили, ми всі до одного чоловіка вмерли. How much we lived in the white world, we lived, we all died to one man. А щоб ми жили так, як дорогий Учитель проходив та продумав! And in order for us to live like an expensive Teacher pass and think! Ми поробили і недоробили, всі люди взяли і повмирали, їх нема уже. We made and failed, all people took and died, they are not already. А скільки їх вбили у війну, їх не стало теж. And how many were killed in the war, they did not become the same either. І такий And so потік не стане. the flow will not turn out.

    3. Люди роблять його, вони можуть зробити все. 3. People do it, they can do everything. Тому вони не хочуть цього всього початку, як робиться в людях. Therefore, they do not want this all the beginning, as is done in people. Вони можуть утратити характер, і вони можуть знайти це все. They may lose their character, and they can find it all. Люди відіграють ролі в усьому. People play roles in everything. Їм треба віха. They need a landmark. Дорога є кинути старе і піти від старого, наблизитись до нового небувалого. The way is to throw an old one and leave the old one, near to the new unprecedented. А коли ми залишимо хороше й тепле й підхопимо холодне й погане. And when we leave it good and warm and take it cold and bad.

     А зараз люди їдуть із Москви, вони будуть зустрічати 46 роковини 25 Квітня еволюційної ідеї мого життя в природі. And now people are going from Moscow, they will meet the 46 anniversary of the 25 April, the evolutionary idea of ​​my life in nature. Вона не заважає нікому, вона She does not interfere with anyone, sheставить своє живе між мертвим тихенько, без усякого такого болю, без усякого такого крику. puts his living between the dead quietly, without any such pain, without any such shouting. Ця система в людях проходить. This system is in people stops. Самодержавство й революція не дали ніякого задоволення в цьому ось житті. Autocracy and revolution did not give any satisfaction to this life here. Смерть була в людях, вона є сильна і до сих пір. Death was in people, it is strong and still. Вона валяла бідних, нужденних, і вона кладе в землю досі. She poured out the poor, needy, and she still lays on the ground.

      4. Ніякого нового нема. 4. There is nothing new. Ворог був, він є повітря, є вода, є земля. The enemy was, he is air, there is water, there is land. Якщо ми розберемося із цим ділом, вони народили нам дитя. If we understand this business, they gave birth to us a child. Ми зустріли його живим, ми зробили йому в процесі техніку, оточили його штучним, а хімію ввели. We met him live, we made him in the process of technology, surrounded him with artificial, and introduced chemistry. Ми не подякували за це. We did not thank for this. Ми пустили вогонь, рвемо на шматки, ми плавимо на чавун, на залізо, на сталь. We started fire, tear into pieces, we smelted on iron, iron, steel. У нас виходить не один супутник. We have more than one satellite. І що він дав нам? And what did he give us? Він дав нам відро порожнє, а ми не набрали води там, ми спустили його на землю. He gave us a bucket empty, but we did not get water there, we drove him to the ground. А ворог був у людях, так він залишився. And the enemy was in people, so he remained.Ми не знаємо пекельну думку, вона може появитися з нічого і стане робити. We do not know the infernal thought, it may come from nothing and will do.

     Це я, такий чоловік, народився, як і всі люди, живий, енергійний. This is me, such a man, was born, like all people, alive and energetic. А ми, люди такі, які живуть на білому світі, є багаті люди. And we, the people who live in the white world, are rich people. Ми живемо добре і тепло, у нас є все. We live well and warm, we have everything.

      5. Природа зустрічає мене зимою снігом бурхливим, у заметах. 5. Nature meets me in the winter with heavy snow, in meteors. А люди живуть по-своєму, з технікою, у штучному, у хімії, по-шахтарськи. And people live in their own way, with engineering, in artificial, in chemistry, in miner's. Що у людей було, те дали і мені: одяг, їжу і житловий дім з усіма вигодами. What were people, they also gave me: clothes, food and a dwelling house with all the benefits. Ти Youживи так, як я починав. live the way I started. Мене вчили з найменшого діла, I was taught from the smallest business,і мені впроваджували теорію довго. and I implemented the theory for a long time. Я трудився практично в шахті, на заводі. I worked practically in the mine, at the plant. Я вів сам себе 35 років, щоб було краще від усіх. I've been driving myself for 35 years to be better than everyone else. Я ввів цю чужу систему до самої свідомості, яка визначалась буттям.I introduced this alien system to the very consciousness that was determined by being. Я не визнав за істину все це, що робив. I did not accept all that I did for the truth. Я став розбиратися із цим, знайшов діло. I began to deal with this, found a business. Найголовніше, Most importantly, у людях є могутня і невмираюча сила. in people there is a mighty and immortal power.Я став служити їм, я передавав своє здоров'я їм через руки. I began to serve them, I passed my health through their hands.Я лише б доторкнуся до чоловіка, і нездоров'я десь дівається. I if only touch a man, and the ill vanished. А тепер я приймаю розумом через весь організм. And now I accept the mind through the whole body. А тепер я жду таке в людях, такий час, таку силу, коли самі хворі попросять. And now I'm waiting for such in people, at such a time, such force when the sick themselves ask.Я виведу всіх людей хворих як таких. I will bring out all the sick people as such.

   6. Це тоді, коли тюрми звільняться, адміністративна особа відмовиться, відійде, її не стане. 6. This is when the prison is liberated, the administrative person will refuse, will go away, it will not be. Їй не буде чого робити. She will not have to do anything. Люди не будуть робитися злочинцями. People will not be made criminals. У них народиться свідомість і те буття, яке прийде. In them will be born consciousness and that being, which will come. Те, що було в житті, не буде більше. What was in life will not be any more. Люди не будуть ховатися зі своїм добром. People will not hide with their good. Усе стане просто, кожному чоловікові доступно. Everything will become simple, every man is simply. У людей буде інший учинок. People will have another deed. У людей не буде свого рідного, а буде спільне надбання. People will not have their own native, but there will be a common good. Природа зробить це все. Nature will do it all. Якби не вона, я не був таким у житті, як люди бачать мене. If it were not for me, I was not in such a way as people see me. Вони не знають його. They do not know him. А коли вони узнають, то заспівають не так. And when they will know, then they will not sing. У них є діло одне, і треба робити інше. They have one thing, and they have to do other. А коли вони зроблять, у них вийде живий факт, у чоловіка щезне його хвороба. And when they do, they will get a living fact, her husband is ill will disappear.Ось які є між нами діла. Here are the things that are between us. Ми робимо самі це ось. We do ourselves here.

     7. Людина захворіла несподівано. 7. A person has fallen ill by surprise. Він похворів, похворів, і вмер на віки. He sickened, sickened, and died forever. А якби ми знайшли щось інше і сказали: він не хворіє, а живе, і не думає вмирати. And if we found something else and said: he does not sicken, but lives, and does not think to die. Нам було б краще таке діло, котре примусило жити добре. It would be better for us to do such a thing, which forced us live well. Ось тоді ми можемо сказати, що ця історія є істинна. That's when we can say that this story is true. Вона жила, живе досі, і вона буде жити. She has lived, lives, and she will live.Якщо ми з вами візьмемося за це ось, ми обов'язково доб'ємося цього. If we take this for our part, we will definitely achieve this. Наше діло є таке. Our business is as follows. Ми будемо жити, та ще як будемо жити. We will live, but still we will live. Ми не бачимо кінця цьому. We do not see the end of it. Це ось наука є, вона є наука із наук. This is the science of science, it is science.

     Вона не хоче мати таку науку. She does not want to have such a science. Вона не стоїть на одному місці. It does not stand in one place. Нам є таблетка сьогодні, шприц є завтра, нам є ВТЕК післязавтра, якщо це все не допоможе. We have a tablet today, there is a syringe tomorrow, we have VTEK the day after tomorrow if that does not help everything. А ВТЕК списує актом. And VTEK writes an act. Багато людей лежить у постелі безпомічно. Many people are helpless in bed.

      8. Я вас просив як ніколи, щоб Покровський, Блохін і Ніколаєв був між нами, помічники моєї душі та серцю, на кому я повинен базуватись. 8. I asked you more than ever that Pokrovsky, Blokhin and Nikolayev were among us, the helpers of my soul and heart, to whom I should be based. Питаю, що ви зробили за моєю просьбою? I ask what did you do at my request? Я просив вас таких ось, щоб ви допомогли в моєму такому ділі. I asked you to be here so that you could help me in my case. А що зробив Блохін з листом, котрого писали самі хворі? What did Blokhin do with the letter, which the sick themselves wrote? А ви злякались, чи не хотіли, щоб я появлявся до вас. But you were scared, did not you want me to appear to you.

     1978 рік. 1978.Ми живемо та думаємо в ньому як такому. We live and think in it as such. Нам доводилося зробити дуже багато справ, та ще які справи були. We had to do a lot of business, but still there were. Чоловік робив усе. The man did everything. Він ждав цей час, а він є десь такий день. He was waiting for this time, and he is somewhere such a day. Сонечко приходило так само щодня таким для цього всього, воно погріє променями своїми, а потім іде. Sun came the same every day for such a thing, it warmed his rays, and then goes. А те, що було в природі, його подіти нікуди. And the things that were in nature, nowhere to fall. Як повітря було, так воно залишилося у своєму такому ось житті. As the air was, it remained so in this life. Вода була теж на білому світі, так вона є сьогодні. Water was also in the white world, so it is today.

      9. А земля, як вона була на білому світі, так вона жива й енергійна досі. 9. And the earth, as it was in the white world, is still alive and energetic so far. Вона держить на собі живе, особливо чоловіка, озброєного технічно, штучно, а хімію ввів. She keeps herself alive, especially a man armed with technically, artificially, and chemistry introduced. Здавалося б, нам жити та жити в цьому всьому, а природі є не до душі вчинок людей. It would seem that we live and live in this all, and nature is not the soul of the act of people. Він був такий, він залишився такий у житті, у людей нема любові до цього всього. He was such, he stayed such in life, people have no love for all this.

     Атмосфера народжує все нам і дає свою славу. The atmosphere creates everything for us and gives our glory. Вона держить усіх людей своїм магнітом, своєю правотою у праху. She keeps all people with her magnet, her right in the dust. Вони лежать там, ждуть його приходу на Чувілкін бугор. They lie there, waiting for him to come to Chuvilkin hillock. Усі люди всього світу визнають мене як такого. All people around the world recognize me as such. А коли люди всього світу And when people are all over the world   будуть говорити про це, тоді безсмертя стане на арену для всіх нас. will talk about it, then immortality will become an arena for all of us. Це буде й обов'язково буде. That will be and will certainly be.

     Люди говорять, ми знаємо всю молодість Паршека . People say we know Parshek's youth. Він був пустун із пустунів. He was a fool of a fool. Він боявся природи, як і всі люди. He was afraid of nature, like all people.

      10. А як же йому дались ці сили, він був між нами такий? 10. And how was this power given to him, was he among us such? Сама природа є всьому діло. Nature itself is the whole business. Вона зробила це все на Паршеку , вона освітила його, він став бути таким, який є тепер. She did it all on Parshek , she lit it, he became what she is now. Ми всі повинні поклонитися низько до самої землі за все, зроблене Паршеком . We all have to bow low to the ground for everything made by Parshek. Він є спаситель усього світу, він є в людях тих, хто знає Учителя і кому він дав здоров'я. He is the savior of the whole world, he is in the people who know the Master and to whom he has given health. Він є Бог землі. He is the God of the Earth. Як ви скажете про нього, якщо він відкрив очі жінці в Магнітогорську? How will you tell him if he opened his eyes to a woman in Magnitogorsk? Ми назвемо його Богом усієї нашої землі. We call him God the whole of our Earth. Ми будемо від святого Духу. We will be from the Holy Spirit. Здорове тіло - здоровий дух. Healthy body, healthy spirit. А ми не маємо його в собі. And we do not have it in ourselves. Ми є бідні люди в цьому ділі, ми оточені технікою, штучне зробили, хімію ввели. We are poor people in this business, we are surrounded by technique, artificial made, chemistry introduced. Якщо у нас забрати це все, то нам не буде чим жити. If we take it all, then we will have nothing to live with.

  11. А сили Паршека живуть тепер, і вони будуть жити без цього всього. 11. But forces Ivanov's live now, and they will live without it all. Всякий чоловік міг вмерти тисячу раз без цього всього за 46 років, а Паршек здержав своє. Every man could die a thousand times without this in just 46 years, and Parshek performed his own. А якщо він здержав це, уже йому є заслуги вічно безсмертного чоловіка. And if he performed it, he already has merits for the eternally immortal husband. Ура! Hooray! Нашому Паршеку , Учителеві дорогому. Our Parshek, the Teacher is dear.

    20 квітня 1978 року мені April 20, 1978.не треба було йти на переговори, а я пішов. I did not must to go to negotiations , but I went. Мене примусило діло ідейне, щоб я знав про сон, що прийшов. I was forced to do business ideological, so that I knew about the dream that had come. Він обстриг мене. He cut me off. Я бачив себе, я зачепився I seed myself, I catched за маленький палець великої ноги, розбився for a small toe of a big leg, bruised до крові об асфальт. to the blood of asphalt. Я впав як ніколи, забив сильно праву сторону грудей. I fell as never before, bruised very the right side of my chest.

  Я робив багато на це ось, дав 10 карбованців нужденному. I give 10 rubles to the needy. Я сказав сам собі, що я даю цьому чоловікові за те, щоб у мене не було ніякої хвороби. I told myself that I give this man for not having any illness. Ось кому я віддав. That's where I gave up. Вона одержує 23 карбованці, ніхто не допоможе їй. She gets 23 rubles, nobody will help her. Ця мама є нужденна особа. This mom is a needy person. Я розпізнав її до тонкощів. I recognized it with to a nicety. Тут наша мати природа не скаже мені як такому, що я неправий. Here, our mother nature will not tell me that I'm wrong.

      12. Я був, я є і буду в природі таким, котрого не було на Землі. 12. I was, I am and will be in nature such that was not on Earth. І він не буде таким, як він показав себе. And he will not be like he showed himself. Такий чоловік не народжувався в природі, не було такого між нами такими і не буде. Such a man was not born in nature, there was not such between us and it will not be. Я не примушую нікого. I do not force anyone. Але я прошу, благаю, ціную, бережу, як око. But I ask, beg, appreciate, I spare like an eye. Робіть моє діло. Do my business. Живий факт є: коли ти будеш робити це все, не будеш застуджуватися, хворіти. A living fact is: when you do it all, you will not catch a cold, be sick. Усі твої існуючі хвороби щезають, а нові є безсилі, щоб напасти. All your existing illnesses disappear, and new ones are powerless to attack. Ось що Паршек відкриває нам у житті: запобігання всякому ворогові. Here is what Parshek reveals to us in life: to prevent any enemy.

    Учитель учить нас усіх. Teacher teaches us all. Ніхто не є винен, крім самого себе. No one is guilty apart oneself. А винних б'ють. And the guys are beaten. Нам не треба учити теоретика. We do not need to teach the theorist. Нам треба установлювати своє, а іншому не заважати. We need to set ours, and not hinder other. Ось еволюційність одна з усіх була, вона є, і вона буде. Here is evolution one of all was, she is, and she will be. Партія не була, а люди створили її. The party was not, and people created it. А еволюція є свідомість і буття тут. And evolution is consciousness and being here. Нам треба жити без потреб і вміло. We need to live without need and skillfully.

      13. Не треба ховатися, треба любити природу як таку, вона простить нам. 13. No need to hide, we must love nature as such; it will forgive us. Еволюційний чоловік прийшов на землю не з чужим, а зі своїм живим енергійним тілом. An evolutionary man came to the earth not with a stranger, but with his living energetic body.А чуже є чуже. And the stranger is stranger.Чоловік повинен бути вільний у своєму житті. A man must be free in his life. Це буде діло. That will be a business. Він є господар, якщо він захотів, він зробив. He is the master, if he wanted, he did. Йому не треба в житті He does not need life   адміністратор. administrator. Він знає сам, що робити в природі в житті. He knows what to do in nature in life. Він повинен робити все сам як мудрець. He must do everything himself as a sage. Треба навчити себе, щоб обслужити дитя ввічливо, щоб воно розуміло, що його просять. We must teach ourselves to serve the child courteously, so that he understands that he is being asked. Не треба присвоювати дитину до свого ймення. You do not have to confer a child to your name. Треба вважати її спільною. We must consider it to be common. Ось тоді ми будемо жити незалежними. That's when we will live independently. Між людьми не буде ніякого зла, а буде любов у всьому ділі. There will be no evil between people, but love will be in the whole business. Зарплата буде одна дорослим і дітям – 33 карбованці. The salary will be one for adults and children 33 rubles. Ображених не буде. Offended people will not be. Якщо нам буде недостатньо, ми прибавимо всім. If we need, we will add to everyone.

      14. Ми повинні робити свідомими, свідомість треба всім. 14. We must make conscious, consciousness is necessary for all. Ми не будемо обходитися We will not do anything без усякої свідомості. without any consciousness. Якщо нам треба, значить треба. If we need it, then it is necessary. Ми хочемо жити, значить, треба будувати життя, це залежить від нас усіх. We want to live, then, we need to build a life, it depends on us all.У нас не буде ніякої тюрми, ніякої лікарні, а ми будемо жити по еволюційному. We will not have any jails, no hospitals, but we will live on the evolutionary one. Якщо хочеш робити, роби; If you want to do, do it; якщо не хочеш робити, не треба. if you do not want to do it, you do not have to. You Сиди отримуй те, що слід.receive what you need. Ти бережи це все, як своє добро. You keep it all as your own.

  Ми запрошуємо весь світ, усе людство на цю будову. We ask the whole world, all humanity to this construction. Ми не відходимо ні від кого і не відгороджуємося ні від кого. We do not go away from anyone and do not be fenced off from anyone. Якщо хочеш жити за нашими If you want to live by oursумовами, приходь, вступай у таке суспільство і живи з нами, користуйся такими правами. conditions, come, join such a society and live with us, enjoy such rights. У нас не буде нічого іншого, а буде своя рідна любов між людьми. We will have nothing else, but there will be a native love between people. Один одному будуть допомагати. They will help each other.

      15. У нас не буде захоплення ніякого, воєн ніяких. 15. We will not have any usurpation, no wars. Усі люди отримають рівні права на життя спільного характеру, шукати в природі корисне в труді. All people will have equal rights to a common life, to look for nature in labor. Але не буде ні командування, ніякої юстиції, ніякого військового, ніякого насильства. But there will be no command, no justice, no military, no violence. А буде просьба одна з усіх наша, така вона є. And one of all of us will ask, this is what she is. Тому, хто просить, давалось, дається і буде даватися всюди. Anyone who asks, is given, given and will be given everywhere. А тому, хто стукається, відчиняється. But the knocker is opening. Це було, є, і воно буде. It was, is, and it will be. А тому, хто кричить, відгукуються спокійно. And for those who shout, they respond calmly. Усі люди будуть почувати добре. All people will feel good. А якщо людям усім буде добре, то що може бути краще від цього. And if people will all be well, what could be better than this.

     Коли ти порушуєш сам це чуже право самовільно, люди звикли дивитися на це твоє все для всіх нехороше і робити. When you violate this alien right yourself, people are accustomed to look at this, your everything is bad for everyone and do. Люди не навчились стояти близько до свого рідного. People have not learned to stand close to their native. А чуже є чуже, воно не бережеться ніким, а всі порушують його. And the stranger is alien, it is not saved by anyone, and all violate it.

   16. Своє вважається живим, одухотвореним, а чуже є мертве. 16. His is considered to be alive, animate, and the stranger is dead. Живе є те, що ми почуваємо. Lives are what we feel. А мертве є те, чого ми не почуваємо. And dead is something we do not feel. We Можна сказати про діло моє, воно вважається близьким, своїм.can say about my business, it is considered to be close, your own.

     Цей день є This day is вже прощений. already forgiven.Ми залишаємо Красний Сулін і самі всі їдемо на Чувілкін бугор. We leave Krasny Sulin and ourselves all go to Chuvilkin hillock. Це буде еволюційне свято. It will be an evolutionary holiday. Люди моєї ідеї москвичі приїхали на цей ось бугор, вони поклоняються цьому святу. People of my idea Muscovites came to this of a hill, they worship this holyday.Вони вірять йому, як Богу, через їхню тяжку хворобу. They believe him, as God, because of their severe illness. Наша мати природа зробила це все. Our mother nature has done it all. Вона дає знати нам про стан у природі мокрою дощовою погодою. It lets you know about the state of the wet rainy weather in nature. Вона проводжає, вона зустрічає живе таке тіло. She escorted, she encounters such a body.Ось де жива скромна істина прояснилася і процвітала, That's where the living modest truth cleared and flourished.Число таке можна було порахувати. The number could have been calculated. Це є одне з усіх чисел. This is one of all numbers. 51 чоловік, вони прийшли на цей бугор із любов'ю. 51 people, they came to this hill with love. Хто як став поклонятися Who began to worshipцій горі, вони дивились на неї. this hill, they looked at her.

      17. Це місце є наше спільне благо, надбання нашого всього життя, уся любов є в людях невмируща, це життя. 17. This place is our common good, the gain of our whole life, all love is in immortal people, this is life. Ми їхали автобусом, нас віз Святий Дух легко, чиста невмируща правда була це. We drove by bus, the Holy Spirit carry us easily, the pure immortal truth was this. Оріхівка засіяла цим ось приїздом, нас оточило сяюче красне сонечко. Oryhivka begin to shine this arrival, surrounded by a shining red sun. Ми всі закричали як один в один голос гучно «ура». We all shouted loudly as one in one voice “Hurrah”! Це була міжнародна любов у природі. It was international love in nature. Ми згадали на цьому місці про нашого одного мученика, про ув'язненого та божевільного чоловіка всього світу. We mentioned in this place about our one martyr, a prisoner and a crazy man of the whole world. Їх як таких усіх треба простити і звільнити давно. They must be forgiven and liberated for a long time as such. Не вони є винні в житті, а ми, такі ось є люди, які примусили цих людей бути такими. They are not guilty of life, and we, these are the people who forced these people to be such. А тепер слава буде їм така. And now, their glory will be such. Ми будемо задоволені. We will be pleased. Якщо ми зробимо це в житті, у нас буде знання інше. If we do this in life, we will have knowledge of the other.

      18. Запам'ятайте! 18. Remember! Якби не ви зі своєю кишенею, зі своєю ненавистю, ви не побачили б такого чоловіка. If you were not with your pocket, with your hatred, you would not see such a man. Він є народжений вами через вашу ненависть. He is born of you because of your hatred. StrangeЧуже не дало вам здоров'я, а відібрало його, поклало в ліжко. did not give you health, but confiscate him up, put him in bed. Його оточила адміністрація. He was surrounded by the administration. Його діло є лежати й підкорятись. His job is to lie and submit. Кому? Whom? Та особі, яка не заслужила слави, а сама одна заявила. For a person who has not deserved fame, but himself stated. Ця слава є всім. This glory is for everyone. Люди є такі, котрі не заслужили. People are those who did not deserved.

    HillockБугор є місце моє рідне, воно здивує кожного. is my native place, it will surprise everyone. Люди прийдуть на це все і скажуть йому як такому: «Не роби, бо життя твоє є коротке». People will come to this and say to him like this: "Do not do, because your life is short." Запам'ятай, мої слова є орган усіх людей. Remember, my words are the organ of all people. Вони зустрічають мене, і вони проводжають мене своєю любов'ю, вони представили мою ідею на всякому місці. They meet me and they accompany me with their love, they presented my idea in every place. Він був, він є, він буде. He was, he is, he will be. А люди хочуть бачити його такого, він буде бачитись. And people want to see him like this, he will see. А коли не будуть бачити його, то це не треба. And if they do not see it, then it's not necessary. Люди такі думають завжди, вони самі знають добре, для чого вони приїжджали сюди. People always think so, they themselves know well, for what they came here.

      19. Ось які діла, нас як таких примусили умови. 19. These are the jobs that us force conditionals. Ми Weвсі, як один, приїхали сюди через Учителя, він привів нас таких нужденних, хворих. all, as one, came here through the Teacher, he bring to such needy, sick. Ми приїхали сюди ради здоров'я свого. We came here for the sake of his health. Люди бережуть бугор для цього діла на цьому місці. People keep the hill for this business at this place.Житлові Dwellingбудинки оточили його кругом. houses surrounded it around. Повітря є достатньо тут. There is enough air here. Шкідливих умов для життя нема близько тут. Harmful living conditions are not close here. Земля лежить зеленою цілиною, ніхто не займав її. The earth lies in green virgin land, nobody occupied it. Тільки одна скотина ходила там по ній. Only one cattle went there on it. А вода джерельна іде сюди з багатьох джерельних колодязів, розташованих тут. And the spring water comes here from many spring wells located here. Так що одне багатство, одне здоров ' я лежить So that's one wealth, one health is lying   для людей тут у цих умовах, хто вірить цьому ділу. for people here under these conditions who believe in this business. Це є This is не наука медична. not medical science. Ніякого підкорення нема тут, щоб хтось робив живому тілу свою неприємність. There is no subjugation here, so that someone would make a living body a nuisance.

      20. Нічого шкідливого нема для життя в цьому ділі тут у цих умовах, а є мінерал. 20. There is nothing harmful to life in this case here under these conditions, but there is a mineral. Ви повинні знати, що в природі нема природного ножа. You should know that there is no natural knife in nature. Вона є неприятель за це все, що люди роблять для неї. She is the enemy of everything that people do for her. Це ось є таке місце, до котрого всі дороги йдуть, люди роблять їх. This is the place where all the roads go, people make them. Людям треба бути обов'язково на цьому місці. People need to be sure to be there. Учитель вибрав The Teacher chose це місце, він вивчив практично як таке від самого заходу до сходу й від півдня до самої півночі, де люди живуть та розмножуються. this place, he studied practically as from the west to the east and from the south to the north, where people live and multiply.

     Люди роблять справу. People do business. А справ непочатих є в природі більше, ніж тих, які робляться. And non-committed cases are in nature more than those that are made. Це діло не зробиться, це діло залишається з людьми, а їхнє життя закінчується. This will not finish, this business remains with people, and their life is end. Ми з вами є неправі, ми робимо те, чого не слід. We are wrong with you, we do things that should not be. Ось в чому вся суть, усе діло є. That's the whole point, everything is there. Люди знають, що буде в житті з ними з такими. People know what life will be like with them. 21. Ось які вони є в природі.

   21. That's what they are in nature. Вони деруться на високу гору, їм таким хочеться забратися на неї таку, і зробити що-небудь такого в житті на тому місці. They are climb on a high mountain, they want to get to such a place, and do something like that in life at that place. Вони хочуть перегнати своїм умінням інших, таких само людей на землі. They want to overtake their skills of others, the same people on earth. Вони хочуть показати їм своє зроблене і похвалитись цим ось самим. They want to show them their done and to praise this here. Нехай вони подумають про те, що їм треба в житті. Let them think about what they need in life. Особливо вони шукають у житті такий вихід проти всякого агресивного ворога, таку зброю, котрою можна відвернути самого злісного ворога. Especially they are looking for a way out of life against any aggressive enemy, such a weapon that you can turn away from the most evil enemy. У нас є чоловік, прогресуючий у всьому. We have a progressive person in everything. Він копається в природі, шукає простір для себе в житті. He digs in nature, looks for space for himself in life. Йому хочеться зробити в житті те, чого в людях не було в житті. He wants to do in life what people did not have in life. Це є їхня таїна, вона робиться людьми. This is their mystery, it is made by people. Вони захопили своє власне таке. They captured their own.

      22. Вони придумують зробити між людьми таке діло в житті на цьому місці. 22. They think to make such a business in life among people in this place. Вони стараються зробити своїй національності що-небудь хороше, щоб їхнім людям будо легко від цього всього. They are trying to make their nationality something good, so that their people were easily from it all. Всі люди шукають це в природі. All people are look for it in nature. У них є одна мука, в людях прогресує на тілі хвороба по природі. They have one torment, in humans a disease of the body progresses in nature. Природа робить її. Nature does it. Чоловік воює з нею, озброюється проти неї, робить вогонь, палить, спалює умови. A man fights with her, armed with her, makes a fire, burns, burns the conditions. А природа терпить у цьому природному, вона справляється заживляти свої рани. And nature endures this natural, she copes to restore their wounds. Вона саджає це на інших людей, робить їм зброю для цього. She places it on other people, makes them a weapon for this. Вони не зможуть жити в природі без неї. They will not be able to live in nature without it. У людей є вогонь на це діло, він рве природу на шматочки. People have a fire on this job, it tears nature to bits. Природа кладе їх поодинці одного біля одного. Nature puts them one by one next to each other.

      23. Вона була в цьому ділі невмируща, так вона залишилась. 23. She was immortal in this business, so she remained. А люди були сильні, розумово розвинуті, організованими людьми, вони командували, вони були в житті своєму ділками. And people were strong, mentally developed, organized people, they commanded, they were in their lives dealers. Їх діло виправдало? Their job is justified? Вони не думали цього ніколи, що їм таким сильним доведеться вмирати в житті. They never thought that they would have to die in such a strong life. Вони ввели революцію своїм умінням, вони прогнали самодержавство, вони зробили в людях Радянську владу. They introduced the revolution with their own abilities, they drove out autocracy, they made Soviet power in people. Вони стали розпоряджатися самі природою. They began to dispose of themselves by nature. Вона давала їм усе, дає їм, щоб вони жили добре і тепло. She gave them everything, gives them to live well and warm. Але вона не забувала давати їм погане і холодне. But she did not forget to give them bad and cold. У природі є сили такі, вона має все на це. In nature there are such forces, she has everything for it. Вона задовольняє всіх людей смертю. She satisfies all people with death.Усі люди є дуже хворі своїм розвитком, їх очікує черга. All people are very sick with their development, they are waiting for a turn. Вона відкриє іншому завтра. She will open another tomorrow. Чоловік захворіє своєю хворобою, він буде дуже хворіти, похворіє й умре на віки, його не стане. A man will get sick with his illness, he will be very sick, will suffer and die forever, he will not. Усі стоять у черзі, очікують свого прийдешнього дня. Everyone is in the turn, waiting for his coming day. Він не приходить He does not come до нас даремно, він забере когось із собою.wrong, he will take someone with him.

   24. Це є сили природи. 24. It is the forces of nature.Природна сторона не радиться ні з ким, а кладе всіх до одного підряд і не жаліє. The natural side does not consult with anyone, but puts everyone in a row and does not feel sorry. Вона ставить іншого на це місце, робить його ділком, озброює проти самих себе. She puts another on this place, makes him a businessman, arming himself against herself. Це ж люди заважають людям. The same people hinders with people. Вони мають свою національну зброю, вони захищають самі себе. They have their own national weapons, they protect themselves. Кров лилась між ними, вона ллється досі ними за свою рідну національність. Blood poured between them, it still pours them on for their native nationality. В она буде литись до приходу Бога на землю, він утихомирить їх. She will pour before coming God to earth, he will calm them down. Чувілкін бугор є всьому діло, він дочекався до себе Учителя. Chuvilkin hill is all job, he waited for Teacher. Він прийшов на цю землю не вибирати своїх, він прийшов до всіх однаково, усі люди є для нього. He came to this land not to choose his, he came to all the same, all people are for him. Він любить усіх, усі національності, і хоче сказати про своє діло. He loves all, all nationalities, and wants to say about his work.Любов природна Love is naturalє всім вам однакове діло, Учитель знайшов її в житті своєму. is the same work to all of you, the Teacher has found her in her life. Він розкрив це місце, він огородився цим місцем. He opened this place, he was fenced up by this place.

      25. Люди прийшли сюди, їх прийшло сюди дуже багато. 25. People came here, they came here a lot. Усі вони прийшли сюди за одним здоров'ям. All of them came here for one health. Люди не знають, що робити, щоб бути здоровим. People do not know what to do to be healthy. Це є їхнє таке діло. This is their business. Говорить чоловік: “Я повинен ситніше поїсти та тепліше одягнутися, а в дім з усіма вигодами зайти пожити”. The man says: "I must eat more warmly and dress warmer, and go to the house with all the benefits to come." А природа є велика на це все. And nature is great at it all. Вона, така мати, очікує від нас від усіх милості, вона є мати для всіх нас. She, such a mother, expects us of all mercy; she is the mother for all of us. Ми, люди, є незадоволені своїм ділом у ній. We, people, are dissatisfied with their work in it. Нам треба така матір природа, щоб давала We need such a mother nature to giveневідкладно і безперестану. urgently and continually. Вона говорить: «Я жила для вас таких, скільки не давала, і дам в усякий час, лише б ви були задоволені». She says: "I lived for you as much as I did not give, and I will give at any time, if only you were satisfied." А ми прибираємо і собі забираємо це все добро, ми говоримо, «моє». And we take it all good, we say, "my". А тоді ми робимо, що хочемо. And then we do what we want. Це добро вважається не чужим, а своїм. This good is considered not stranger, but to his own. А що вважається чужим? What is considered a stranger?   

    26. Люди свої берегли його тільки від чужих людей, а чужі втрачали і втрачають своє на віки. 26. They kept their people only from strangers, and others lost and lost their lives forever. Його не можна зберегти від своїх, це не можна зробити. It cannot be saved from its own, it cannot be done. Воно міняється, воно переходить то до одного, то до другого. It changes, it goes to one, then to another. Це є природне. This is natural. Так і рік приходить. So the year comes. Він приходить не однаково, а буває все однаково. It does not come alike, but it happens all the same. Люди готуються зі своїми силами до цього часу, що приходить. People are preparing their own forces before this time. Пори є чотири, вони є різних сторін. There are four times, they are different sides. У першу сторону народжується, The first side is born, у другу зріє, у третю знищується, а четверта сторона є холодна зима. the second is matured, the third is destroyed, and the fourth side is cold winter.Сніг випадає на землю, а люди всі заходять у халупи, у будинки. The snow falls on the ground, and people all go into the hut, in the house. Вони приготувалися зі своїми технічними силами, із штучним і хімією. They were prepared with their technical forces, with artificial and chemistry. Чувілкін бугор є 25 квітня, він є усього світу, всіх людей земної кулі. Chuvilkin hillock is April 25, it is the whole world, all people of the globe.   Він є Півмісяць і Червоний Хрест, міжнародне здоров'я. He is the Crescent and the Red Cross, international health. Учитель прийшов сюди зі своїми силами для того, щоб урятувати все людство від нашого ворога, щоб зародилась любов між ними всіма в тілі. The Teacher came here with his own forces in order to save all humanity from our enemy, so that the love between them all be born in the body.

    27 . 27 Він повинен прийняти всіх нас, таких ображених, хворих у природі людей. He must accept all of us, such offended, sick people in nature.Учитель навчить їх, що треба робити в житті, щоб люди наші всієї землі не хворіли і не застуджувалися, щоб природа вважала їх заслуженими людьми в себе через їхній учинок. The Teacher will teach them what to do in life so that people of our whole country do not hurt or cry out, so that nature rated them deserved people in themselves through their deed. Учитель учить їх на благо всього діла, вони повинні робити це. The Teacher teaches them for the good of all job, they have to do it. А в ділі є все наше життя, воно зберігає нас. And in business there is all our life, it preserves us.Ми виходжуємо серця в ньому. We nurse of hearts in it. Наші душі не хочуть бачити в себе всякого ворога. Our souls do not want to see in themselves any enemy. МиWe do not want an administrative person with us over people. Ми хочемо, щоб We want toмолоддю не командували, щоб не примушували її, а просили в усіх умовах. young people were not commanded to force her, but they asked in all circumstances. Ми хочемо, щоб наш чоловік не попадав у злочинці, не хворів і не застуджувався, був еволюційний. We want our husband to not become the criminality, not sick and not catch a cold, was evolutionary. Ми хочемо, щоб усі люди були такі. We want all people to be like this.

      28. Ми хочемо, щоб наші тіла живі говорили про це діло, а робили ще більше, як слід. 28. We want our bodies to be alive talking about this business, and doing more as it should. Це є вихід їхній. This is the way out of them. Хвороба не відіграє ролі в цьому, а сам чоловік The disease does not play a role in this, but the man himself відіграє ролі. plays a role. Кому це треба буде в житті? Who needs it in life? Це треба нам, усім таким людям. It is necessary to us, to all such people.

     Що ми такого зробили, і що в нас таких є. What did we do and that we have such. Ми з вами такі люди живемо добре і тепло в цьому всьому із своїм розвитком. We are with you such people, we live well and warm in this all with our development. У нас є економіка багата, політика, режимна тюрма, вона розвивається за рахунок злочинного світу. We have a rich economy, politics, a prison regime, it develops at the expense of a criminal world. У нас росте також лікарня за рахунок застуди і хвороби. We also grow the hospital at expense to colds and illness.Ми є технічні люди, у штучному, хімією огороджені. We are technical people, in artificial, chemistry fenced. У нас таких є все. We have all of them. Ми сидимо на своєму We are sitting on our ownоблюбованому місці. favorite place. Щоб чоловік інший не заволодів ним і не скористався як своїм добром, ми бережемо його, як око своє. We keep him as his eye that another man not taking possession of him and not taking advantage of his good.

    29. 29.Ми говоримо: «Це є наше, ми не дамо нікому з усіх». We say: "This is ours, we will not give none of all." Ми робимо зброю для цього всього, озброюємось нею, всім нападаючим говоримо: «Не лізь на наше, на нашу таку власність». We make weapons for this, arming it, telling all the attackers: "Do not climb on ours, on our own such property." Ми бережемо її. We keep it. Ми озброюємося для цього, робимо зброю, щоб відбитися від агресора. We are arming for this, we make weapons to repulse from the aggressor.   Люди розвилися неоднаково в житті своєму, в одного є можливість усе робити. People have developed differently in their live, one has the opportunity to do everything. Вони посилають експедицію організовано, готуються знайти в цьому ділі щось нове людям в житті. They send an expedition organized, are preparing to find something new to people in life in this work. А як чоловік застуджувався, так він хворіє. And as a man caught a cold, so he is sick. Горе з бідою оточило його, він не може позбутися Woe with misfortune surrounded him, he cannot get rid of itсам від цього. from this. У нього нема засобів, і чоловік не знайшовся для цього всього, щоб він допоміг нашому бідному, нужденному чоловікові, щоб чоловік не мучився і не вмирав. He has no means, and the man was not found for all this, so that he helped our poor, needy husband, so that the man would not suffer and die. Ми з вами не навчились і не робили це. We did not learn and did not. Ми з вами не вміємо робити, щоб у житті це вийшло. We do not know how to do that in life. Як чоловік умирав, так він буде вмирати в цьому. As a man dies, so he will die in it.

      30. Можна сказати, ми не зробили нічого зі своїм розвитком для цього всього. 30. We can say that we have not done anything with our own development for this purpose. А наш Учитель знайшов ці засоби, це є місце Чувілкін бугор. And our Teacher has found these means, this is the place of Chuvilkin hillock. Він вийшов на нього без усякої потреби із природним тілом, підняв руки догори, закричав гучним голосом: «Моя перемога». He went out to him without any need with a natural body, lifting his hands up, shouted in a loud voice: "My victory." Що ми маємо в цьому всьому What we have in this allна цьому місці? at this place? Одне живе невмируще тіло є від адамових часів. One living immortal body is from the time of Adam. Цілина лежить, покрита зеленню. The celery is covered with greenery. Весь струм, електрика, магніт є там. All current, electricity, magnet is there. Вода джерельна обмиває кругом, а повітря йде без кінця й краю. The spring water is washed around, and the air goes to the end and the edge.Паршек знайшов це все багатство природне: повітря, воду і землю. Ivanov found this all the natural wealth: air, water and earth.

   31. Іванов зазнавав від охоронця порядку не раз за цей ось бугор, від ученого психіатра зі своїм розвитком за те, що він зміг примусити себе стати близько до природи. 31. Ivanov suffered from the keeper of order for this the hill, from a scientist psychiatrist with his development for the fact that he was able to force himself to become close to nature. Іванов не побоявся прийняти холодне й погане, а його вдарили по голові за це: “Він є ненормальний”. Ivanov was not afraid to accept the cold and the bad, and he was hit on his head for this: "He is abnormal". Добре і тепле дало це все. Good and warm gave it all.   Такого місця, як цей Чувілкін бугор, нема на білому світі. Such a place as this Chuvilkin hillock is not in the white world. Він є спільне надбання всього світу всіх людей через своє все. He is the public property of the whole world of all people through all things. Ми відкрили Чувілкін бугор для того на цьому місці. We opened Chuvilkin hillock for that on this spot. Він розташувався вигідно для того, щоб It is located favorably in orderавтомашини, автобуси сходили на нього, народ приїжджав і від'їжджав. cars, buses come to him, people came and drive off.

      32. Ми поклонимося своїми головами низько цьому місцю. 32. We shall worship their heads low on this place. А потім ми вийдемо на нього, піднімемо руки догори і скажемо «ура» цьому ділу. And then we shall go out on it, pick up arms and say "hurrah" to this business.Люди роблять це все технічно. People do it all technically.Вони відкривають Арктику, космос завойовують – це все є порожнє відро. They open up the Arctic, space conquer - it's all an empty bucket. А ось природна сторона є природи: повітря, вода і земля. But the natural side is nature: air, water and earth.Чувілкін бугор народить нам чоловіка без усякої потреби, він покаже Бога своїм ділом. Chuvilkin hillock will give birth us a man without any need, he will show God with his work. Він підрахує всі свої сили і скаже усім живущим на землі в своїх умовах: люди, це є все для життя. He will calculate all his strength and say to all living on earth in his own conditions: people, this is everything for life.

     Людям треба дорога. People need road. Чоловік вожак став мати це, показав свій слід, свою таку дорогу, цей ось бугор, всі умови його. The husband leader became have this, showed his footprint, his own way, this is a hill, all the conditions for him. Він запрошує нас усіх до себе. He asks everyone to himself. Ніхто не зайняв землю. No one took the land. Це місце ніким не займається. This place is not occupied by anyone. Його оточує вода півмісяцем, повітря бушує з усією силою там. It surrounds the water in half a moon, the air rages with all its strength there. А життя дається там усякому чоловікові, лише б він піднявся на цей ось бугор. And life is given there to every man, only if he climbs up on this hill. Він підніме свої руки і скаже голосно: «Перемога моя». He will raise his hands and say loudly: "My victory."

      33. Учитель покладе і прийме його або її, він введе сили своїми руками через організм. 33. The teacher will lay and accept him or her, he will enter forces with his own hands through the body. А потім він поведе до річки колдибані , у воді скупає, пробудить нервову центральну частину мозку. And then he will lead to the river, in the water bathes, awakens the central nervous system of the brain. Ось тоді ти будеш спокійним. That's when you're quiet.Хвороби існуючі зникнуть, а нові хвороби будуть безсилі напасти на чоловіка. The existing illnesses will disappear, and new illnesses will be powerless to attack a man.Ось що цей бугор, це місце дасть вам. Here is what this hill, this place will give you. А чисте повітря пронизує голками. And clean air penetrates the needles. Це є одне здоров'я для чоловіка. This is one health for a man. Ніхто не позбавить у цьому. No one will deprive of it. Природа зустріла його в його ділі, вона не задовольнила себе цим, вона узяла поклала на нього свій гнів. Nature met him in his work, she did not satisfy herself with this, she took it, put her anger at him. Їй стало не до душі діло. It was not a matter of business.

      34. Інший став робити сам особисто це все діло. 34. The other man was doing all this work. А в природі є в ділі боротьба, вона примусила чоловіка робити те, що чоловікові не по душі. But in nature there is in business a struggle, it forced the husband to do what the husband does not soul. Природа є така матір. Nature is such a mother. Цей бугор є в Ворошиловградській області, Лутугінського району, село Оріхівка , воно має це місце. This hill is in the Voroshilovgrad region, Lutuginsky district, the village of Orihivka, it has this place. Природа зберегла Nature preserved Паршеку його.it Ivanov.Вона зробила все для життя всього людства всіх наших національних людей усього світу. She has done everything for the life of all humanity of all our national people around the world. Це місце є доступно кожному чоловікові без усякої оплати. This place is easily to every man without any payment. Чоловік повинен бути здоровим через це все. A man must be healthy because of this all. Чоловік тільки узнає, що такий бугор є в людях для здоров'я, то його чи її здоров'я зміниться тут же. A man only learns that such a hill is in people for health, then his or her health will change here. Його оточують свої сили: вода, земля, повітря і люди. He is surrounded by his forces: water, earth, air and people. Треба буде ходити по землі, задовольнятись повітрям, а пробуджуватись водою. We will have to walk on the ground, be satisfied with the air, and wake up with water. Люди People будуть робити все це на свою користь, щоб люди не хворіли, не застуджувалися. will do all this in their benefit so that people do not get sick, do not get cold. Вони будуть задоволені цим. They will be satisfied with this.

     35. Ми, усі люди, народилися для життя, але нас із вами оточило в цьому наше незнання. 35. We, all people, were born to life, but we and you surrounded our ignorance. Ми стали робити в цьому для того, щоб жити в цьому. We began to do that to live in it. А нам доводилося жити не погано, а добре і тепло. And we had to live not bad, but good and warm.

  Учитель народився Teacher was bornдля цього в цьому ділі, він створив сам цю історію. for this in this job, he created this story itself. Його діло є думати про це. His job is to think about it. Думка привела його прямо по дорозі до мети на це ось місце. The thought led him straight to the road to the goal here. Я, як Учитель, вибрав його, практично вивчив, I, as a Teacher, chose it, practically learned,примусив його, щоб це місце було для всіх людей корисне. forced him to make this place useful for all people. Учитель є ділок щодо цього. The Teacher is a businessman in this. Якби люди знали про цю ось ідею, що вона є така, Паршек створив у людях! If people knew about this here the idea of ​​what it is, Parshek created in people! Він знайшов сам цей бугор, він пристосував його для цього ось такого діла. He found this hill itself, he adapted him for this here such a work. Учитель кричить із цього ось місця по всій життєвій системі. The Teacher shouts from here about the place on the life system.

      36. Люди не знали цього, а тепер вони узнають про це діло. 36. People did not know this, but now they will know about this business. Це є початок. This is the beginning. Лише б чоловік зародився в цьому. Only a man would be born in this. Нам треба We need to один чоловік, він прибавить нам так само другого чоловіка, котрого ніколи не було в житті.one man, he will add to us the same second man who has never been in his life. А тепер природа народила його для цього, вона підготувала його, поставила на ноги, ввела міцність, терпіння на це все. And now nature gave birth to him for this, she prepared it, put it on her feet, introduced strength, patience for it all. Він покаже себе на горі як такого чоловіка. He will show himself on the mountain as such a man. Він не буде їсти й одягатись, дім потребувати. He will not eat and dress, the house needs. Ось яка історія буде велика в природі, вона буде починатися на самому пагорбі. This is the story that will be great in nature, it will start on the hill itself. Ми зробимо це все намічене. We will do all that is planned. У нас є сили на це. We have the strength to do this. Бугор примусить зробити це, він притягне своїм магнітом, як удав тварину. Hillock will force to do this, he will draw his magnet like boa an animal. Чоловік є письменник, він уболіває за життя, він боїться вмирати через таке людське пекельне озброєння. A man is a writer, he is worried about life, he is afraid to die because of such human hellish weapons.

      37. Люди технічні озброїлися так. 37. Technical people were armed so. Якщо вони почнуть воювати, цю зброю застосовувати, то землі не стане, вона зруйнується. If they start fighting, use this weapon, then it will not land, it will collapse. Ці думки складаються в учених. These thoughts are made up of scientists. Вони не знають, що роблять. They do not know what they are doing. Вони думають урятуватися від цього діла, від цієї війни. They are thinking of escaping this business, from war.Вони пишуть, хочуть урятуватися від цього, приборкати. They write, want to save oneself of this, to curb. Вони не знають мого діла, не знають Учителя. They do not know my work, do not know the Teacher. Природу не можна обманути, вона є сильна в цьому. The nature cannot be deceived, it is strong in this. Вона народила чоловіка такого, як він є з думкою, з ділом. She gave birth to a man as he is with thought, with work. Йому довелось розуміти про цей Чувілкін бугор. He had to understand this Chuvilkin hillock. Він доведе нам, він покаже нам все те, що треба. He will prove to us, he will show us all that is necessary.

   Це перший чоловік є хворий, він потребує допомоги. This first man is sick, he needs help.Чоловіку треба допомогти. The man needs help. Він просить нас як таких. He asks us as such. А наше діло є одне, ми повинні прогнати біду або горе чоловіка, щоб йому зробилось легко. But our business is one thing; we must drive away the misery or grief of a man so that he becomes easily.

     38. Наше всіх завдання є таке, щоб чоловік наш земний прийшов на наш такий бугор із своїм нездоров'ям із своєю любов'ю та цьому місцю поклонився, сказав голосно: «Учителю, дай мені здоров'я». 38. All of our tasks are such that our earthly man came to our hillock with his own  ill health and love and worshiped this place, he said loudly: "Teacher, give me health." Він повинен сказати це три рази. He must say this three times. А потім йому треба буде спуститись до води, до річки, вона повинна скупати цього чоловіка, пробудити як такого. And then he will have to go down to the water, to the river, she must bather this man, to awaken as such. Він просить нас, він благає нас, щоб йому допомогли. He asks us, he begs us to help him.Найголовніше, природа є: повітря, вода, земля. Nature is main: air, water, earth. Умови місця дадуть цьому чоловікові здоров'я. Conditions of place will give this man the health. А коли він отримає це здоров'я на цьому місці, він не буде забувати ніколи нас, він скаже про це, де треба. And when he receives this health at this place, he will never forget us, he will tell it where it is necessary. Ми почуємо його голос, подякуємо. We will hear his voice, thank you. Це буде початкове ніколи не вмираюче. This will be the initial never dying. Ми доб'ємось одного в людях: миру, любові в усьому світі. We will achieve one in people: peace, love all over the world. Ось, що наша ідея несе, життя в людях. That's what our idea is, life in people. А ми не знали про це, не хотіли, і не And we did not know about it, did not want it, and not can do what the Teacher does.

  39. Він знайшов це місце, цей бугор, розробив його на собі практично. 39. He found this place, this hill, developed it for himself in practice. Тепер ходити босою ногою не страшно на цьому місці. Now to walk barefoot is not scary at this place. Сам Учитель ходив по цьому місцю і думав, він прославляв кожного чоловіка, щоб йому було легко, ворог здав свої такі сили і не став мучити. The Teacher himself walked on this place and thought that he glorified every man to be easy, the enemy gave up his forces and did not torture him. Учитель турбується в цьому ділі, він думав та гадав про цього ворога в природі, про цю істину, вона повинна пройти по всій нашій землі. The Teacher is worried about this, he thought about this enemy in nature, about this truth, it should pass through all our land. Наш великий невмирущий бугор зробить це все. Our great immortal hill will do it all. Люди не знали про нього. People did not know about it. А тепер цей бугор не буде лежати так, як він пролежав до цього часу. And now this hill will not lie as it was before this time. Учитель розкрив лікувальні мінерали цього місця. The Teacher opened the therapeutic minerals of this place. Всі земні люди ухопляться за них. All earthly people grasp to them. А якщо люди узнають про це діло, звернуть увагу, вони стануть робити. And if people learn about this business, pay attention, they will do it. У них буде одне бажання добратися на цей бугор. They will have one desire to get to this hill. Ми введемо пільги безплатно добиратися на цей бугор. We will introduce privileges for free to get to this hill.

     40. Паршек займе своє місце на цьому місці, він дасть сили, силу волі кожному чоловікові через руки. 40. Parshek will take its place in this place, he will give strength each man through arms. А сили є у природі: у повітрі, у воді та землі. And forces are in nature: in the air, in water and in the earth. Вони породили нам у житті, і вони перешкодили нам у житті. They gave birth to us in life, and they hurt us in life.А потім вона зжалилась і простила нам, дала можливість одержати здоров'я. And then she sympathized and forgave us, gave us an opportunity to get health. Це є не те, коли багато піднімають. This is not health when many lift. А наше поняття є таке. And our concept is this. Ми добиваємося життя в природі, але не смерті. We get life in nature, but not death. А коли нам, таким людям, відчиняться ворота на весь світ, усю природу, вона пожаліє нас усіх, обніме і скаже нам усім свої любимі слова. And when we, such people, open the gate to the whole world, all nature, it will pity us all, hug and tell us all their favorite words.

    Я є зовсім не винна, ви є винні самі. I am not at all guilty, you are guilty for yourself. Ніхто не примушував вас, щоб ви робили це діло. No one compelled you to do this business. У вас народилася охота як ніколи, ви розвинули особисто свої сили You give birthed wish, you personally developed your strength в процесі, вона оточила вас. in the process, she surrounded you. Якби ви не порушували природу своїм ділом, вона б не турбувала вас. If you did not break your nature with your business, it would not bother you.

      41. А раз ви взялися за це діло, то не ображайтесь. 41. And once you begin this work, then do not be offended. Це є провина ваша. This is your fault. Я прощаю вам як таким мученикам. I forgive you as such martyrs. Ви не жили, а мучилися. You did not live, but suffered. Стихія гналася за вами і давала горе й біду. The element chased after you and give grief and misfortune. А Переможець природи, Учитель, Бог землі допомагає цьому всьому ділу. And the Winner of nature, the Teacher, the God of the Earth helps this all the work. Він прийшов на землю для спасіння в житті. He came to Earth for salvation in life.Люди дочекалися до того, хоч іди з життя. People have waited for this, even though you are going away. Бомби розриваються. The bombs burs.Землі доводиться терпіти, а люди будуть гинути. Earth has to endure, and people will die. Ось, до чого наша техніка веде. That's what our technology is leading to. Треба подякувати цьому місцю, цій річці колдибані . We must thank this place, this river.Моє початкове дитинство тут проходило, а воно робилось нами колись. My first childhood was here, but it was done by us once. Ми були сільські необтесані хлопці, ми робили те, що треба. We were rural boys, we did what we needed. Ми старалися бігти із самої гори вниз від спекотного сонечка у воду, ми купались там, дні просиджували. We tried to run from the very mountain down from the hot sun in the water, we were bathe there, sitting the day. А тепер ми не купаємось, а пробуджуємо свої тіла не літом, а зимою. And now we do not swim, but we awaken our bodies not in summer, but in winter. Всі люди роблять це все. All people do it all. Кому треба це здоров'я? Who needs this health? Усім людям, які починають. All people who are start. Ми не будемо забувати цей бугор, цю річку. We will not forget this hill, this river.

     42. Ми 42. We не знали таке діло і не робили, а старались це мати. did not know such a work and did not do it, but tried this have. Це є істина одна з усіх. This is the truth of one of all. Люди не зосереджувались, вони не користувались цим місцем, цією істиною. People did not concentrate, they did not use this place, this truth. Учитель вірить цьому всьому зробленому. The Teacher believes in this all done. Усе це є, як якесь у житті джерело. All this is like a source in life. Це є не технічна, не штучна сторона, хімією оточена. It is not a technical, not an artificial side, chemistry is surrounded. А це все просто можна назвати. And all this can just be called.Це природна сторона є природи: повітря, вода й земля. This is a natural side of nature: air, water and earth. Вона дала нам, усім людям, необхідне живе й мертве. She gave us, to all people, the necessary living and dead. Ми задовольнялись живим, зберігалися мертвим. We were satisfied with the living, were kept dead. Це було, є, і буде. It was, is, and will be. А ось еволюційна сторона іде, це є не бувала одиниця, а знову народжена одиниця. But the evolutionary side goes, this is not the unit, but the newly born unit. Вона зачепилася за таку штуку, за таке ось діло, за цей бугор, за це місце, де земля цілинна покрита травою, каміння прикрашені видами. She catch for this hill, for this place, where the earth is virgin covered with grass, stones are decorated with species.

     43. Заслужені люди бачили самого Учителя на цьому місці. 43. Deserved people saw the Teacher at this place.Він послав He send   першого чоловіка туди для випробування на ньому здоров'я. first man is there to test his health.Це була проба великого життя. It was a trial of great life. Лосєв Євгеній Федорович є козак, він письменник. Losev Evgeniy Fedorovich is a Cossack, he is a writer. Він створив своє діло на багато тисяч карбованців. He created his work for many thousands of rubles. Він дав мало за своє все це, тому вчені заплутали всю цю історію. He gave little for all of this, so scientists confused the whole story.Суд розбирав нашого письменника на користь нібито йому. The court examined our writer. Він має претензію. He has a claim. Його оточила невиліковна тяжка хвороба. He was surrounded by an incurable severe illness. Він звернувся зі своєю вмираючою просьбою до Учителя, щоб йому позбутися цього діагнозу. He appealed with his dying request to the Teacher to get rid of this diagnosis. Він, за його такою розповіддю, де тільки не лежав у лікарнях. He, for his such story, where he did not lie in the hospitals. Йому доводилось попадати в Кремлівські умови, де люди заслуженого характеру лежать. He had to fall into the Kremlin conditions, where people deserved a character lay. He was Йому подана там одна палата, телефон, усі такі послуги їм, але здоров'я не дають такому.in one a ward, a telephone, all such services to them, but health does not give it.

      44. Хвороба була, так вона залишилась. 44. The illness was, so it remained. Він ображався на просту яку-небудь лікарню, у котру йому доводилося попадати. He offended at the simple of any hospital in which he had to fall. Він був там, як усі люди незаслужені. He was there, as all the people underserved. Йому було місце коридор у зв'язку з нестачею місць. He had a corridor in connection with the lack of places. А коли місце буде, його переселять у палату, де лежать люди, на його думку, бики. And when the place will be, he will be relocated to the ward, where the people, in his opinion, are the bulls. Він недолюблював людей психічно хворих. He did not like people with mental illness. Він розповідав про початкових людей у сільському господарстві. He talked about beginners in agriculture. Він вибрав ідею показати доярку, свинарку, тракториста, хлібороба. He chose the idea to show the boy, a pig, a tractor driver, a farmer. Він не привчав хвалитись залізом. He did not teach to brag about iron. Йому треба чоловік видатного характеру. He needs a man of outstanding character. Він не вважав людьми всіх людей, котрі збилися, He did not consider the people of all the people who confused, fallen попали в біду, у горе.in misfortune, in grief. Їх треба судити законом, щоб виховати у його дусі. They need to be judged by law to educate in his spirit. У письменника не виходить писати рядки, він бажає мертвого. The writer cannot write lines, he wants dead. Він вважає сам себе чесним у труді чоловіком, дармоїда жене з життя. He rates himself to be honest in the work of a man, a sponger pursue from life.

    45. Я був дармоїдом одного часу, учені вирішили так. 45. I was a “sponger” of one time, the scientists decided so. А коли ти захворієш, будеш хворіти своєю хворобою, куди ти підеш за допомогою? And when you get sick, you will be ill with your illness, where do you go for help? А я є помічник в горі й біді. And I am an helper in grief and misfortune. Вона жене чоловіка будь-якого в могилу, як тебе, діяча. She pursue any man to the grave, like you, a figure. Ти є письменник, ти кореспондент, учений чоловік, подумай, ти живеш за що. You're a writer, you're a correspondent, a scientist, think, you live for something. Ти показуєш мені, як Учителю, першу цифру. You show me, as a Teacher, the first number.Тебе рятує в цьому ділі карбованець, ти дихаєш ним. You are saving a ruble in this job, you breathe it.У тебе є твоя тисяча, ти хочеш побудувати у людях школу за них, You have your own thousand, you want to build a school for people for them,учити дітей. to teach children. Ти сказав, що ти допомагаєш так еволюції. You said that you are helping evolution.Він був ділок із ділків, дітей учив, мав школу свою. He was a businessman from workers, he taught children, had his own school. А ви спитайте про його послідовність, що він робив у житті? And you ask about his sequence, what did he do in life? Він шив людям чоботи, його не задовольняло це. He sewed the boots for people, he did not satisfy it. Він умер в одного чергового по станції. He died in one duty at the station. Я, як Учитель свого діла, почув про твій намір виїхати з Москви в хутір, там купити дім і вільно жити. I heard about your intention to leave Moscow in a small village, buy a house there and live freely. А хто дасть тобі здоров'я? And who will give you health?

     46. Учителю не треба гроші, він приймає без грошей. 46. ​​The Teacher does not need money, he receive without money.А ти хочеш отримати своє втрачене здоров'я, щоб воювати ним у природі, оточувати своїми словами бідних людей і жити за рахунок цього. And you want to get your lost health to fight it in nature, to surround your words with the poor and live at the expense of this. Учитель жене таких письменників із землі. The Teacher pursues of such writers from the earth. Такому чоловікові нема життя в природі. Such a man has no life in nature. А ця перевірка Учителя робилася, робиться і буде робитися. And this test of the Teacher was done, done and will be done. Того, що треба буде, не минути.You cannot shun what's needed. Незаслужений чоловік буде вмирати, він не повинен жити. An unmerited man will die, he must not live. Чувілкін бугор любить правду. Chuvilkin hillock loves the truth. Я послав першого чоловіка незаслуженого для проби своєї, щоб він знав, що бугор не є місце йому. I sent the first unmerited man to test his own, so that he knew that the hill is not place for him. Бугор є для ображеного чоловіка, але не хвастуна історичного чоловіка. Hillock is for an insulted husband, but not a boaster historian. Нам не треба таких віруючих в одне добре. We do not need such believers in one well. Нам треба світоглядне, своє, життєрадісне. We need philosophical, own, cheerful. Нам не треба ця власність, котра нікуди непридатна. We do not need this property that is nowhere unfit.Природа карає нашого брата за все наше. Nature punishes our brother for all ours.

     47. Я приїхав із людьми з Москви в зв'язку зі своїм прийомом. 47. I arrived with people from Moscow in connection with my receive.Я не забував і не забуду ніколи про такий бугор, про таке діло, котре ми, усі люди, зробили на цьому місці. I never forgot and shall never forget about such a hill, about such a work that we, all people, did in this place. Ми вийшли на бугор, і Анна Петрівну сказала: «У честь нашого дорогого Учителя йому ура!» Всі закричали гучно в один голос: «Ура, ура, ура». We went to the hill, and Anna Petrivna said: "In honor of our dear Teacher, he's hurry!" They all shouted loudly in one voice: "Hurray, hurray, hurry." А це було якраз біля села Оріхівка , вона бачила ці дії в себе, чула такий натовп людей, котрі робили це діло ради Учителя нашого дорогого. And this was just near the village of Orihivka, she saw these actions in herself, heard such a crowd of people who did this work for the sake of our dear Teacher. Ми робили все це самі. We did it all ourselves. Учитель приймав на цьому місці через свої руки, вводив нам свої сили, посилав купатися всіх по парі в річку. The Teacher received on this place through his hands, introduced us his forces, sent to swim all on couple into the river.Валентина Леонтіївна, друг мого життя була там. Valentina Leontievna, a friend of my life, was there. Вона робить усе так, як я роблю. She does everything as I do. Вона вірить мені більше від усіх. She believes me more than everybody.

      48. Її думки проходять по природі про мене такі, що я є істина, я є Бог цьому місцю. 48. Her thoughts are by nature about me such that I am the truth; I am God to this place. А всі люди як один є теж такі. And all people as one are also the following. Вони вірять цьому і роблять для цього всього. They believe it and do it for everything. Вони купаються в холодній воді, вони тягнуть повітря в себе через вдих і видих. They bathe in cold water, they pull air into their breath and exhale. А коли чоловік зустрічається And when a man meetsіз чоловіком, with a man, theyодин з одним здороваються, свою ввічливість представляють. greet each other, present their politeness. Істина залишилась про це місце, і люди залишилися задоволені. The truth remained about this place, and people were satisfied.

     Учитель знайшов Чувілкін бугор не так просто в своєму житті. The Teacher found Chuvilkin hillock not so easy in his life. Він назначив нам, усім людям, це місце. He appoint us, to all people, this place. Учитель назначив шефство чоловіка і жінки на це місце. The Teacher appointed the patronage of a man and a woman to this place. Вона є помічниця Учителя, друга особа, котра прийшла в життя, джерело першого початку Іванова в природі. She is the teacher's helper, the second person who came to life, the source of Ivanov's first start in nature. Вона виконує всі накази Учителя. She performs all the orders of the Teacher.

      49. Перше еволюційне діло було таке. 49. The first evolutionary business was this. Учитель примусив такого розумного письменника погодитися на це все. The Teacher forced such a clever writer to consent this all. Він послав таку експедицію два чоловіка на це ось місце. He sent such an expedition two men to this place. Учитель зробив перший початок. The Teacher made the first start. Вони поїхали під командою туди на бугор. They went under the command there on the hill. Учитель послав їх для життя, щоб усі природні люди знали про це діло. The Teacher sent them to life so that all natural people knew about this business. Вони не мали They did not haveніякої такої зброї для цього всього no such weapon for this allв житті своєму в природі. in his life in nature. Вони поїхали без усякої такої потреби. They went without any such need.Вони поїхали туди не до мами, не до папи. They went there not to my mother, not to the pope. Бог Паршек послав сам їх туди. God Parshek sent himself there. Спочатку він підготував цього чоловіка Лосєва, він хворів на невиліковну природну хворобу, він стояв на порозі смерті. At first he prepared this man Losev, he was ill with an incurable natural illness, he was on the threshold of death. Природа оточила його, як письменника, теоретика в цьому всьому. Nature surrounded him as a writer, a theorist in this all. Він прокричить своїм поняттям, своєю такою історією своє гучне «ура» по білому світу. He will shout his notions, his own such a story, his loud "hurray" on the white world. Вчені повірять йому, як істині, він є кореспондент. Scientists will believe him as the truth, he is a correspondent.

      50. Його слова понесуть правду в природу, вона виявилась на Чувілкіному пагорбі. 50. His words will carry the truth in nature, she is on the Chuvilkin hill.Кореспондент приїхав сам на нього, він є довірена особа партії, письменник. The correspondent came to him himself, he is the party's proxy, a writer. Тепер він повинен писати людям правду одну з усіх про це в природі. Now he has to write to people the truth one of all about this in nature. Вони поїхали за здоров'ям туди, бугор прийняв їх там, він дав їм свою невмираючу силу. They went for health there, the hillock received them there, he gave them his immortal power. Вони повинні погодитися із силою Учителя. They must agree with the power of the Teacher.Він послав їх для цього діла туди злими, не ситими. He sent them there evil, not replete. Вони відвезли смерть від живущих людей туди, а привезли життя мертвим людям тепер. They take death from living people there, and bring life to dead people now.

     Ця ідея Учителя не годує, не поїть нас. This Teacher's idea does not feed, do not drink us. Ми, всі люди, навчилися так жити без усякої потреби. We, all people, have learned to live like this without any need. Учитель учить нас. Teacher teaches us. Якщо хочеш жити, іди на бугор. If you want to live, go to the hill. Він дасть тобі твоє наявне здоров'я там. He will give you your available health there. Ти не будеш умирати більше так, як ми з вами вмирали назавжди. You will not die more like we were dying forever.

   51. Я, як автор, пишу про це діло, хочу довести всім людям про це велике місце, про цей бугор. 51. I, as an author, write about this business, I want to demonstrate all people about a great place this hill. Ми всі зберегли його, він є живий тепер, він воскрешає. We all saved it, he is alive now, he is resurrecting. Ми переможемо ворога цим, нам не буде страшна нейтронна бомба, вона не буде треба. We will defeat this enemy, we will not have a terrible neutron bomb, it will not be needed. Ми з вами не будемо ворогами в житті. We will not be enemies in your life. Ми зробимося We will do it вічно невмираючі друзі в житті через цей ось бугор. forever immortal friends in life through this hill. Любов зав'яжеться між нами. Love will bind between us. Ми полюбимо природу, будемо берегти її, вона пожаліє нас, не буде карати нас таких, ми будемо в ній заслужені. We will love nature, we will protect it, it will be sorry us, will not punish us such, we will be estimable in it. М и одержимо заслуги через цей Чувілкін бугор, через наше це місце. We will receive merits through this Chuvilkin hill, through our place. Нас оточило його шефство. We were surrounded by his patronage. Письменник напише своїми словами про це всім людям, розкаже про правду. The writer will write about it to all people, tell the truth. Вона оточила нас цим. She surrounded us with this. Потреба відпала у нас, таких людей. The need for such people has disappeared from us. Еволюція прийшла зі своїми силами на арену, вона принесла свої дні як такі. Evolution came with its forces in the arena, it brined its days as such.   

      52. Ми стали жити після цього всього не так, як ми жили до цього. 52. We began to live after this all not thus how we did before. Ми застуджувалися, хворіли й умирали на віки. We catch a cold, sick and died forever.Ця історія принесе нам усім нове. This story will bring us all new. Це є Чувілкін бугор, він введе нам ці якості. This is Chuvilkin hillock, he will introduce these qualities to us. Ми не будемо жити так важко, нас оточить легке, холодне й погане. We will not live so hard, we will be surrounded by light, cold and bad. Ми доб'ємось від природи життя, але не смерті. We will achieve the nature of life, but not death. Ось де виявиться правда, невмируща ідея. That's where the true, immortal idea will turn out. Нам не буде треба їжа, одяг теж не буде треба, дім житлового характеру не буде треба. We will not need food, clothes will not be needed, housing will not be needed. А нам усім буде треба Чувілкін бугор, його такі життєрадісні умови, земний рай. And we all will need Chuvilkin hillock, his cheerful conditions, the paradise of the earth. Люди стоять один поруч одного впритул. People are standing close shoulder to shoulder.Природа не буде забирати нас поодинці. Nature will not take us one by one. Ми будемо мати тепло спільного характеру. We will have warmth in common.Природа не буде розпоряджатися нами, а ми будемо розпоряджатися природою своєю ввічливою просьбою. Nature will not dispose of us, and we will dispose of nature by our polite request. Нам доводиться просити природу своїм умінням, своєю любов'ю. We have to ask nature for our ability, our love. А любов є все для життя. And love is everything for life. Лише б ти захотів, твоя думка іде до мети по природі. If you want it, your mind goes to the goal by nature.

      53. А мета наша всіх є така в житті, щоб жити на білому 53. And our goal is all in life to live on whiteсвіті. the world.Ми не станемо вмирати. We will not die. Наше діло буде одне, ми не станемо вмирати. Our business will be one, we will not die. Ось що Чувілкін бугор дасть нам. That's what Chuvilkin hillock will give us. Ми завоюємо це, наші ноги зроблять це все, вони причепились до нашого місця. We will conquer it, our legs will do it all, they cling to our place. Ми, усі люди, роззулися на ньому і пішли по цьому місцю. We, all people, come up barefoot to this place. Ми постояли та покричали, а потім зійшли до річки, там покупалися. We standed and shouted, and then descended to the river, bought there.  Я не знаю, що буде із цим ось потім, що природа подарувала їм? I do not know what will happen to that later that nature gave them? Вона веде мене зі своєю ідеєю так, щоб 2000 років показали своє. She guides me with her idea so that her 2000 years showed her. Люди зробили своє діло. People have done their job. Бог осудить їх за це. God will censure them for that. Ми є винні самі в цьому всьому, адміністратор примусив нас. We are guilty of this in everything, the administrator has forced us. Він запросив ученого, він прийшов до партії своїм умінням. He asked the scientist, he came to the party with his skill. А партія є новий етап життя. But the party is a new stage in life.Люди стали жити після революції не за управлінням отця, а за управлінням сина. People began to live after the revolution not under the direction of the father, but under direction of his son. Це є не старе, не нове. This is not old, not new. Люди не зробили нічого такого. People did nothing.

   54. А ось еволюція відкрила людям очі на Чувілкін бугор. 54. But the evolution opened the eyes of people to Chuvilkin hill. Він прийняв Учителя, освітив його як Бога в цьому, віддав усю природну силу. He received the Teacher, illuminated him as God in it, gave all natural power.Він полюбив Учителя, навчив, як треба ввести людям ці сили. He loved the Teacher to introduce these forces to people. А люди живуть And people liveза порядком сина, їм according to the order of his son, to themстає погано від цього. becomes bad about this. А тепер ми вивчили цей Чувілкін бугор, практично пізнали. And now we have studied this Chuvilkin hill, practically perceived.

     А що наші ідейні люди роблять в історії цього діла? And what do our ideological people do in the history of this business? Вони всі вірять цьому ділу, а роблять точно. They all believe in this business, but they do it exactly. Вони купаються холодною водою два рази в день, пробуджують самі себе. They bathe with cold water twice a day, awaken themselves. Люди здороваються з людьми ввічливо, говорять голосно: «Здрастуйте». People greet people politely, they say loudly: "Hello." Якщо ти зустрічаєшся один на один, знайомий чи незнайомий, твоє діло їм сказати: «Здрастуйте, дідусь, бабуся, дядя, тітонька й молодий чоловік». If you meet one by one, familiar or unfamiliar, your business is to say: "Hello, grandfather, grandmother, uncle, aunt and a young man." Твоє діло є сказати їм так, а вони як хочуть. Your job is to tell them so, and they as want it. Люди повинні шукати такого чоловіка між собою, хто живе бідно в своєму такому житті. People should look for such a man among themselves, who live poorly in their life. Треба знайти його, зрозуміти його нестаток, чи треба буде йому поміч. We need to find him, understand his lack, whether he will need help. Не треба давати без усяких слів. No need to give without any words. Ти скажи сам собі, що даєш цьому чоловікові 50 копійок за те, щоб мені нічим не хворіти. You tell yourself that you give this man 50 kopecks so that I cannot be ill. Потім ти віддай без усякого осуду. Then you give in without any censure.Треба протерпіти: не їсти, не пити 42 години. One has to endure: do not eat, do not drink 42 hours. Ми знайшли цей час, We found this timeвід суботи до неділі до обіду. from Saturday to Sunday until lunch. Треба сідати їсти о 12 годині. You have to sit eat at 12 o'clock.Перш ніж їсти, треба вийти до природи, підняти Before eating, we must go to nature, raiseобличчя вгору й потягнути три рази повітря через вдих і видих, сказати: «Учителю, дай мені здоров'я». face up and breath and exhale the air three times, say: "Teacher, give me health". Не треба харкати, плювати на землю; No need to spit on the ground; не треба пити вино, курити. no need to drink wine, smoke.

      Ця історія дасть нам усім корисне в житті. This story will give us all useful life. Ми робимося здоровими людьми. We are made by healthy people. Ви думаєте, я мовчав про це діло, нічого такого не робив. You think, I was silent about this business, did not do anything.

      56. Я сідав теж з ними разом, не їв, допомагав думкою, як треба дати опір ворогу. 56. I also sat down with them, did not eat, helped me to think how to give repulse to the enemy. Ми маємо його в собі в усякому й кожному місці. We have it in ourselves in every place.Це є злісний ворог, він нападає із зовні та внутрішності. This is a vicious enemy, he attacks from the outside and inside. Це є природа, люди є в ній, вони є злі, ненависні проти себе, як і природа. This is nature, people are in it, they are evil, hated against themselves, as nature. Ми ліземо на неї рожном, а вона дає нам не добро за це все. We ask for trouble, and she gives us no good for it all. Вона карає, чим хоче. She punishes what she wants. Вона є всім ворог, він нападає на людей, на живе завжди. She is the enemy of everything, he attacks people, lives always. Зло нападає на зло, ненависть нападає на ненависть, це є природний процес. Evil attacks on evil, hate attacks on hate, it's a natural process. Лише б чоловік захотів, він доб'ється своєю думкою. If only the man wanted, he would get his mind. Його надумане діло є капризним для природи, воно робиться капризом. His fictitious business is capricious for nature, it is made into a capricious. Учитель зрозумів це в природі, розібрався з усіма її діями. The Teacher understood this in nature, understood all her actions. Вона не любить мертве, не любить чуже, а завжди тримається свого тіла . She does not love the dead, does not love a stranger, but always keeps her body.

    57. Ось які справи є в природі, котрих дуже багато, і вони є всякого роду. 57. Here are the work are in nature, which are many, and they are all kinds. Ми з вами взялися робити їх так з перших своїх днів, We have been doing with you since our very first days,ми робимо щодня, але у нас із вами не вистачило сил зробити їх. we do every day, but we did not have enough strength to do it. Ми недоробили їх, умерли на віки. We not to finish off them, died for ages. Природа наробила це все. Nature has done it all. Учитель говорить нам, усім учням. The Teacher tells us, all the pupils.Ви є люди, природа оточила вас своїми силами. You are people, nature has surrounded you with your own strength.

     Якщо ми не підтримаємо початок Учителя, ми не будемо робити це. If we do not support the beginning of the Teacher, we will not do it. У нас із вами нічого не вийде. We will not make with you. Ідея є така перед Учителем. The idea is this before the Teacher. Треба буде жити так по-людському, як вони живуть. It will be necessary to live as humanly as they live. Вони зустрічають весну, готуються. They meet spring, they are preparing. Люди робили, роблять по-своєму передчасно. People did, make their own prematurely. Вони ще не жили, а хочуть They have not lived, but want жити попереду. live in front. Усе є на білому світі, тільки одного здоров'я немає. Everything is in the white world, there is not only one health.Ми загубили його в житті We lost him in lifeсвоєму. his own.

      58. Ми не навчились знайти його. 58. We have not learned to find it. А ми вміємо робити цяцьку або яку-небудь зброю в природі, це ми робимо. And we are able to do misspellings or some kind of weapons in nature, we do it. Це наш ризик є такий It is our risk that isу житті. in life. Ми з вами є картярі, ми вміємо, знаємо добре, у що грати. We have cartoons, we know how well we know what to play. Це є найазартніша гра в людях у буру або «21». This is the hazard game in people in "21". Якби можливість була одна з усіх, гроші будуть наші. If the opportunity was one of all, the money would be ours. Усі люди, весь народ живе за них, їх заробляє в труді на своєму місці. All people live for them, earn them in labor in their place. Якби люди знали, що ці гроші представляють з себе в житті, люди не намагалися б придбавати їх у житті. If people knew that these money represented themselves in life, people would not try to acquire them in life. Учитель говорить нам так, гроші є ніщо в житті. The Teacher tells us so, money is nothing in life. Ми робимо за них, нам платять за труд, ми отримали їх, от не змогли зберегти. We do for them, we are paid for work, we got them, they could not save. Кишеня примусила нас, чоловік зробив її неправильно. The pocket forced us, the man did it wrong. Його діло є чуже. His work is stranger. Хазяїн може покласти їх у кишеню, а не хазяїн може витягувати їх з кишені, як свої. The host can put them in their pockets, and not the owner can pull them out of their pockets, as their own.

    59. Це сам професіонал залучився сюди із своїм поняттям, він є розумна особа в цьому. 59. This same professional is involved here with his notion, he is a smart person in this. Він є уболівальник, він знає багато в цьому ділі, більше від цього хазяїна, хто придбав їх у труді. He is a fan of, he knows a lot in this business, more from this owner, who gained them in labor. Чоловік зробив це все у своєму труді в природі. The man did all this in his work in nature. Він трудиться в цьому, як кожний. He works in this, like everyone.Його діло є одне, робити це все. His business is one thing, to do it all. А професіонал не робить так, а він думає сам своєю думкою. A professional does not do that, but he thinks with his own thoughts. Він не робить, а уболіває дуже сильно за це. He does not, but he is very much ill for it. Він знає добре це місце, де люди є зі своєю кишенею, він буває із своїм ділом там. He knows well this place where people are with his pocket, it happens with his job there. Професіонал зустрів чоловіка у цьому ділі. The professional met her husband in this business. Це є його така вміла робота бути в природі щасливим. It's his skillful work to be happy in nature. А щастя треба не одному професіоналу, щастя треба і пастуху, він пасе корів. But happiness needs not only one professional, happiness and herdsman, he herds cows.

      60. А корова любить догляд за нею, її треба годувати, а корм дається умовами, природою. 60. And a cow loves taking care of her, she needs to be fed, and feed is given by conditions, by nature. Вона зберігає всіх нас своїми силами, вона допомагає не одному трудівнику, щоб він мав своє невтрачене здоров'я. It saves us all on our forces, it helps not only one worker to have his health.

     Чоловік є все. Man is everything. Лише б він захотів, його тягне до цього місця. If he wants it, he pulls it to this place. Всі досягають це місце за своїм щастям. All reach this place in their happiness. Чоловік захотів учитися, що його зацікавило. My husband wanted to learn what was interested in him. Він хоче бути міліціонером. He wants to be a policeman. А ця штука є для людей не по душі. And this job is for people not to heart. Він, як чоловік із законом, охороняє порядок. He, like a man with law, protects the order. Він дякує за хороше діло, а за погане корить. He thanks for a good business, and for a bad reprove. Люди робили це все, як усі люди. People did it all, like all people. Природа веде їх, вона Nature leads them, sheтреба всім така. all this is necessary. У ній є дуже багато хорошого, ми хотіли отримати це в ній. There is a lot of good in it, we wanted to get it in it. А нам не пощастило в такому житті. And we were not lucky in such a life.

     61. Чоловік наш руський говорить у цьому ділі. 61. Our Russian husband speaks in this matter. Багато років пройшло від початку всього життя людського. Many years have passed since the beginning of all human life. Він став мати свій розвиток, уміння. He began to have his own development, ability. Йому доводилось робити в житті He had to do in lifeтехнічною стороною, штучним, хімією. technical side, artificial, chemistry. Усе це є не те в житті. All this is not the same in life. Ми, усі люди зі своїм поняттям, узялись за те, котре не всім подобається. We, all people with our notions, have taken for something that not everyone likes. Ми є люди такі в цьому. We are people in this. Ми не сидимо на одному місці, нам треба в житті інше, ми незадоволені одним. We do not sit in one place, we need another in life, we are dissatisfied with one.

     До людей приходила снасть, ця могутня техніка в природі. People came to the tackle, this mighty technique in nature. Вона прийшла до людей в житті для того, щоб людям було жити легко. She came to people in life so that people could live easily. А люди не добилися свого так чи інакше, природа не дала їм як таким. And people did not achieve one way or another, nature did not give them as such.

      62. Вони не зробили в ділі нічого такого нового, щоб їм похвалитися і сказати про це, шо зробили таке в житті, нам не треба більше ніякого діла. 62. They did not do anything new in this, to boast of them and to say that they did so in life, we do not need any more work. Це все буде наше. It will all be ours. Ми не задовольнили себе цим, нас усіх оточив нестаток. We did not satisfy ourselves with this, we were all surrounded by a shortage. Ми з вами пішли далі, ми шукаємо інше в неймовірному колі. We went further with you, we are looking for another in an incredible circle. Учені люди виступають зі своїм таким розвитком, з таким ділом. Scientists are speaks with such a development, with such a job.Ми починали робити це діло, хочемо зробити його, щоб у нас вийшло, щоб ми з вами не робили більше такого і не потребували цього діла. We started doing this work, we want to make it so that we can do it so that we do not do more with you and do not need this business.

     Наша думка лізе на високу гору, щоб ми дістали таку річ там, оточили себе нею, щоб ми не потребували нічого в житті. Our thoughts climb to a high mountain so that we get such a thing there, surrounded ourselves with it, so that we did not need anything in life. А коли ми знайдемо ці ось засоби. And when we find these means here. Ми вважаємось тому We are believed to be this бідними людьми в природі. poor people in nature. Природа приймає нас як невмілих людей за наше все те, що робимо. Nature takes us as an inept person for all of what we do. Ми з вами навчились так умирати. We have learned to die with you. Ми з вами не живемо, а вмираємо на віки. We do not live with you, but die forever. Що ми зробили в цьому? What did we do in this? Та нічого в житті. But nothing in life.

   63. Т реба подякувати н ашому дорогому Учителеві за його все те, що він знайшов нам у житті. 63. We must to thank my dear Teacher for everything he has found in life. Це є мінерал, Чувілкін бугор, річка, де люди будуть ступати роззутими босою ногою. This is a mineral, Chuvilkin hillock, a river where people will step on barefoot. Радість одна прийшла на цю ось землю, котра повела себе по цілинній землі, по таких умовах. One joy came to this earth, which led to the virgin land under such conditions. Вона повела цього чоловіка до річки, там у ній треба скупатись. She lead her to the river, they must to bathe there.Це є такі умови, вони піднімають людину на ноги. These are the conditions, they raise a man to his feet. А потім він іде прямо до цих ось людей із своїм ідейним ученням із ділом на цей бугор, в ці ось умови. And then he goes straight to these people here with his ideological doctrine with a work on this hill, in these conditions.Це є міжнародне здоров'я, воно треба нам усім, воно потрібно чоловікові нужденному, хворому, тому нужденному, кого чоловік примушує. This is international health, it is necessary for all of us, it is necessary for a husband to need, a sick person, and therefore whom a man forces. Ч оловік підкоряється чоловікові, чоловік слухається чоловіка. Man obeys a man, a man listens a man. Чоловік є слуга вічного характеру. A man is an eternal servant. Він підкоряється цій особі вічно. He obeys this person forever. Учитель розбиває цю систему, це ось діло, а воно не зробилося, люди вмерли в житті цьому. The Teacher breaks down this system, this is a business, and it did not work, people died in this life.Гіршого діла не може бути, ніж це діло. There can be no worse business than this business. Чоловік робив його, цьому чоловікові стало погано. A man made him, this man became bad. Природа не радується цим. Nature is not triumphs with this. Вона залишається теж ображеною в цьому. She remains also offended in this. Люди розвинули все це. People developed all this. А раз люди це робили, у них не вийшло те, що треба. And when people did it, they did not get what they needed. А погане це, воно є погане і людям, і природі не по душі. It's bad for people and nature. Ця картина є всім не по душі. This picture is not for soul. Зйомка моєї ідеї була перед святом Перемоги, 8 травня. The shooting of my idea was before the Victory Day, May 8th. Усе робилось для того, щоби було обнародувано в усіх людей. Everything was done in order to be publicized by all people.

      65. Це ж є істина, котра зберігалась у природі в умовах. 65. This is the truth that was kept in nature in conditions.Мене показали в цьому ділі, у кіно, у своїй практиці разом із людьми, котрі прийшли на цей бугор за здоров'ям. I was shown in this work, in the cinema, in my practice, along with people who came to this hill for health. Я прийняв їх, ввів сили їм. I receive them, introduced them a powers. Вони пішли разом зі мною в річку колдибаню , скупалися там разом зі мною. They went with me to the river, bathe in there with me. У природі райське місце показано чоловікові нашому земному, він повинен скористатися цим. In nature, a paradise is shown to our earthly man, he must take advantage of this.

      Я повинен сказати вам, милі ви мої такі є вчені люди. I have to tell you, my dear ones are so scholarly people. Я зустрічаюся з вами недарма, і хочу сказати I meet you for no good reason, and I want to sayвам своє таке. you have this. Такі діла є There are such jobsв житті, здоровий дух, здорове тіло. in life, a healthy spirit, a healthy body.Доволі чинити адміністративно над чоловіком, не треба примушувати чоловіка, не треба запирати чоловіка. Do not have to make administratively a man, do not have to force a man, do not have to lock her husband. Йому треба дати волю за це все, вона повинна оточити цим. He must give freedom in to this all, she must surround it. Це є святе діло для таких нас. This is a holy business for such us. Ми є сильні, це повинно бути в житті. We are strong, it should be in life.

      66. Це життя є з життя, воно змінюється в умовах. 66. This life is from life, it changes in conditions. Це є сама природа. This is nature itself. Люди міняють свій характер. People change their character. Вони хочуть бачити в себе добре і тепле. They want to see themselves well and warm. Це добре і тепле не буде жити довго, це все є тимчасове явище. It's good and warm will not live long, it's all a temporary phenomenon. Те, що було або буде, як люди думають, ніколи не буде. What would or will be, as people think, will never be. Якщо моя ідея проявиться в цьому, то життя наше зміниться. If my idea manifests itself in this, our lives will change. Особа адміністративна не буде в житті людей, свого не буде, одна свідомість буде. A person will not be administrative in the life of people, there will not be one, one will be conscious.

     Вони знайшли різко зі своїм наміром, зі своєю кореспондентською роботою. They found it sharply with their intentions, with their correspondence work. Їм здавалося, це діло є неймовірне. It seemed, to them that the work was incredible. Я, такий чоловік, народився в природі небувало, посвятив сам себе цьому ділу. I, such a man, was born in nature unprecedented, dedicated himself to this business. 67. Чоловік був запрошений у студію, де брались ці слова внутрішнього характеру, промова моя.

    67. Man was invited to the studio, where these words of internal character were taken, my speech. Я відповідав їм по суті на їхні запитання, на їхні розмови. I answered them essentially on their questions, on their conversations. Я робив з ними вигляд фізичного стану. I made a physical appearance with them. Ми були вдвох з професором. We were two together with a professor. Ілля Захарович, він є терапевт, побажав постояти разом зі мною на арені. Ilya Zakharovich, he is a therapist, wished to stand with me in the arena. А зйомка була така. And shooting was this. Під електрикою брались слова, і найголовніше, це діло. Words were taken under electricity, and most importantly, this is a business. Воно було не таке, як це треба. It was not like this. Ілля Захарович був дипломник, а Учитель є природній чоловік, він є практик. Ilya Zakharovich was a graduate, and the Teacher is a natural person, he is a practical man. Його тіло є не таке, як у всіх, воно не знайшло на собі неживого. His body is not like everyone else; it does not find inanimate on yourself.

     Учитель не визнає мертве, він живе з живим природним характером. The Teacher does not recognize the dead, he lives with a living natural.Це є природа, котра збирається на бугор, на ті великі висоти, на ту можливість, котра повинна зберегти. This is the nature that is going on the hill, on those height great, on the opportunity that must be preserved. Це буде живий невмираючий факт. It will be a living immortal fact. Я не боявся в природі цього ні в якому випадку. I was not afraid of the nature of this in any way. 68. Я був у народі Учитель, учу чоловіка для його здоров'я.

   68. I was a Teacher, studying a man for his health. Це все йде до того діла, котре всім треба визнавати в житті. It all goes to the work that everyone has to recognize in life.Це є одна істина, з істини істина. This is one truth, from the truth is true. Вона повинна відновитися в цих ось людях, у котрих ця історія повинна жити. It must restore these people here, in which this story must live. Учитель сіє на цих ось людей своє зернятко, він ним огородився, з ним живе. The Teacher sows on these people a grain of his own, he has fenced it, lives with him.

     10 травня. May 10th,Ми залишаємо Москву. we leave Moscow. Ми віддали те, що треба для такого діла, усю свою ідею не пожаліли. We gave what needed for such a work, we did not pity our whole idea. Люди вчені взяли на штурм своєю зйомкою на екран телевізора. Scientists were taken by storm by shooting on the screen of the TV.

     Ми з вами, усі люди, повинні проаналізувати як якусь справу. We, all of us, have to analyze it as some business. Я вважаю, це діло є святе, люди повинні задовольнити себе ним . I believe, this business is holy, people have to satisfy themselves with it. Цей фільм виправдає тим, що це буде треба. This film justifies the fact that it will be necessary.

   69. Життєвий закон є такий. 69. The law vital is such. Солдат не буде служити більше. A soldier will not serve more. Армія не знадобиться. The army will not be needed.Крадіжка припиниться. Theft will stop. Люди перестануть хворіти. People will stop ill. Усі до одного одержать одне – 33 карбованці. All to one will get one - 33 rubles. Тюрми не стане, лікарні теж не буде. There will not be a prison, the hospital will not be. Ми не будемо вчитися так. We will not learn this way. Місця не стане теж. Places will not be the same. Життєва любов проявиться в людях. Life's love manifests itself in people. Війна не буде між національностями The war will not be between nationalities більше ніколи. more than ever. Ось чого ми доб'ємось від природи. That's what we will achieve from nature. Ми перестанемо вмирати зовсім. We will stop to die total. Усі люди встануть від цього діла, природа підніме їх як таких, вона дасть нам наше життя. All people will rise from this of work, nature will raise them as such, it will give us our life.Ось що ми з вами побачимо, це все життєрадісне. Here's what we'll see, it's all cheerful. Райське життя проявиться наше в житті нашому на землі. Paradise life will manifest in our life on earth.Ми з вами всі оточимо для цього діла бугор. We are all surrounded by a hillock for this business. Не природа примусить нас як таких усіх стати на свої такі живі довільні ноги, ми станемо ними на сніг. Not nature will force us, as such, to become on our living, arbitrary legs, we will become them in the snow. І так чи інакше буде одне. And it will be one way or another.

     70. Варя сказала мені, підказала свою невмираючу думку. 70. Varia told me, suggested her immortal thought. Вона сказала так нам усім, що вона чула такі слова. She said so to us all that she heard such words. Мені говориться про це діло, що ми отримаємо в природі. I'm talking about this business that we get in nature. Вона показує мене не випадково таким. She shows me not by accident such. Ми бачимо його, як Бога, і повинні сказати про це. We see him as God and we must say it. Це є таке явище. This is a phenomenon. Урожаю не буде в цьому році, і ми залишимось без усякого діла, бідність оточить нас, великий нестаток у цьому. The harvest will not be this year, and we will remain without any business, poverty will surround us, a great lack of this.

     У мене було таке. I had that. Люди втратили в себе все, що мали. People lost everything they had. Особливо вся техніка відпала від них. Especially all the technology has disappeared from them. Вони всі залишилися без нічого. They were all remain without anything. Люди не робили, вони не змогли робити, страх окутав їх. People did not do it, they could not do it, fear embrace them up. Вони не знали, куди так іти. They did not know where to go. Я був теж у цьому ділі, не знав як ніколи, що робити або що творити. I was also in this business, I never knew how to do.

   71. Ми з вами зустрічалися не так. 71. We met with you not so. Люди стали шукати на Учителеві його добро. People began to seek the good of the Teacher. Таке життя було. Such a life was. Ми робимо його і хочемо зробити найкраще, для всіх однаково. We do it and we want to do it the best, for all equally. Щоб люди жили мирно, один на одного не робили ніколи, а жили рівними. People should live peacefully, they never do each other, but live on equal terms. Якщо вони одержать зарплату, то всім однаково, дорослим і дітям. If they get a salary, then everyone is equally, adults and children. Вони ввели таке, щоб ненависті та зла не було ніякого. They put in such a way that there would be no hatred and evil. Люди будуть дуже міцно любити людей за їхній такий учинок. People will be very fond of love people for their work. Ми не станемо думати передчасно в житті своєму в природі, щоб ми робили те, що вчора намітили. We will not prematurely think in our lives in nature, so that we do what they did yesterday. Це ось буде треба сьогодні, ми не зможемо жити без цього ніяк. This is what we need today, we will not be able to live without it. Ми тільки взялись за це ось діло, і тут же ми помилились. We just took up this business, and then we made a mistake. Така стихія зустріла нас, вона перешкодила нам у житті, у нас взявся нестаток звідкілясь, тіло зжало, щось неприємне відчувається – уже хвороба є якась у природі. Such element has met us, it prevented us in life, we took the lack from here, the body is sad, something unpleasant is cured, the disease is some kind of in nature. А раз тіло болить, то думка є не така. And once the body hurts, then the thought is not the same. То не треба думати краще про це, і не треба робити в цьому, і не треба їсти. You do not have to think better about it, and you do not have to do this, and you do not have to eat. У цьому душі буде легше, вірніше буває. In this soul will be easier, or rather it happens. І не буде болі ніякої в цьому. And there will be no pain in this. Здорове тіло – здоровий дух. Healthy body is a healthy spirit.

     Ми повинні не боротися з природою, не брати її якості, вони не будуть треба. We must not fight the nature, do not take its quality, they will not be needed. Нам не буде потрібний вогонь, не треба залізо, не буде потрібна снасть. We will not need a fire, we do not need iron, we will not need a tackle. Нам не треба буде шило з голкою, ніж із сокирою, пилка. We do not need to be sewn with a needle, than with an ax, a saw. Ми не будемо присвоювати землю, і людям не буде потрібна вона. We will not assign the land, and people will not need it. Ми перестанемо сіяти зерно. We will stop sowing the grain. Усе це відпаде, усе це зробить у себе наш земний чоловік. All this will disappear, all of this will be done by our earthly man. У нього як у такого буде організоване тепло He, as such, will organize the heatвнутрішнього характеру. internal. Те, що чоловік робить для себе, він не буде робити цього. What a man does for himself will not do it.

      73. Йому 73. To himїжа не буде потрібна, одяг теж не буде потрібний, житловий дім не буде треба. no food will be needed, clothing will not be needed, a home will not be needed. Чувілкін бугор буде чоловікові слава. Chuvilkin hillock will be a man's glory. Він прийме його такого, дасть йому його життя. He will accept this one, give him his life. Кожен примусить сам себе стати близько до повітря, води, землі. Everyone will force himself to become close to the air, water, land. Струм, електрика, магніт оточить The current, the electricity, the magnet surrounds   тіло на віки. body forever. Ось, чого люди доб'ються. That's what people get.

     У цьому ділі є не життя, а смерть. In this business there is not life, but death. Де фронт починається в цьому ділі, там жертва є. Where the front begins in this business, there the victim is. Всяка війна між людьми починається з якогось спору. Every war between people begins with a dispute. Царі зі своїми силами гордились і йшли нападати на свого сусіда з ненавистю. The kings were proud become proud and were attacking their neighbor with hatred. Людям доводилось фізично робити. People had to do physically.Війна не рахувалася ні з чим, ішли на смерть, у неї нема жалості ніякої. The war did not count on anything, went to death, it had no pity.Підготовка якоїсь осінньої роботи є така само. The preparation of some kind of autumn work is the same. Люди готують зерно для посіву, вони сіють його, кладуть під сніг, воно лежить усю зиму під снігом. People are preparing grain for sowing, they sow it, lay it under the snow, it lies all winter under snow. Чоловік не забуває про нього, він думає одне та готується до того, щоб цю роботу здійснити. A man does not forget about him, he thinks one and is preparing for this work to realize.

      74. Люди робили її, рано вставали, пізно лягали. 74. People made her, got up early, went to bed late. Вони мали снасть для цього, живу силу мали. They had a tackle for this, they had a living force.Вони годували її, поїли, вона мала велику роль в людях. They fed her, ate, she played a big role in people. Тварину треба було закладати в ярмо, щоб вантаж якийсь доставляти підводою. The animal had to be laid in a yoke to deliver some cargo by a cart. Тварина Animalробила це все разом із людьми. did it all together with people.Вони не робили б це, якби не люди. They would not do it, if not people. Вони роблять самі цю снасть для того, щоб волочити, орати, робити грядку. They make this tackle themselves in order to drag, plough, make beds. Вони мали зерно на це все діло, вони сіяли його рукою, потім чекали свої сходи. They had the whole grain for it, they sowed him with his hand, then waited for their young growth.Вони не забували про природу, просили Бога, щоб дощ падав їм на землю своєчасно, мочив землю та робив вологу, а посів ріс гужем, свій хороший урожай веселив хазяїна. They did not forget about nature, they asked God that rain fell on earth in due time, washed the earth and was doing moisture, and crop grew, his good harvest was amuse  manager.

      75. А стихія буває, град випаде, посіви повибиває. 75. And the element is, the hail falls, crops annihilates.У природі все буває: радість і горе, сльози. In nature, everything happens: joy and sorrow, tears. Чоловік помиляється через це все. The man is wrong because of this.Він робить косовицю руками, косою. He makes a mowing with his hands, scythe. Він в'яже сніп. He sheaves a snip. У нього, як такого діяча, усе виходить. He, as such worker, does everything. Чоловік робить гарбу без усякої теорії, надіває колеса, змазує їх та їде в степ по сніп. A man makes a araba without any theory, puts wheels, lubricates them and goes to the steppe by a snap. Він везе їх у двір і кладе в одинаки, а з одинаків він розкладає на току. He drives them into the yard and puts them in one, and he lays out on the floor.Він молотить котком, знову коні потрібні тут, бик важкий. He thresh a cat, again the horses are needed here, the bull is heavy. Така робота проходить між цими людьми. Such work takes place between these people.   Вони добувають хліб у труді, краще його не їсти. They extract bread in labor, it is better not to eat it.

     Люди мали таку звичку в природі, вони бились безперервно весь рік, наймались і добували в цьому осілому житті своєму. People had such a habit in nature, they fought continuously throughout the year, hired and gained in this settled life of their own. Люди робили це на фронті. People did it on the front.Їхнє діло є таке, робити доти, поки чоловік не втратить своє здоров' я . Their work is to do as long as the man does not lose his health. І це ось буває, він захворів, похворів і вмер на віки. And this is what happens, he fell ill, got sick and died forever. Його не стало в своєму житті. He was not in his life.

1978 рік 13 травня May 13, 1978

Учитель Іванов Teacher Ivanov

 

  7805.13 7805.13   Тематичний покажчик Thematic index   

Учитель початок The teacher is the beginning    10,18 10.18

Учитель Бог землі The Teacher of God is the Earth   9,10,12,24 9,10,12,24

Бога діло God's work   12,54,65,68,71,72 12.54.65.68.71.72

Бугор Hillock   17,18,24,26,30,34-40,46-51,63 17,18,24,26,30,34-40,46-51,63

Здоров ' я через бугор Healthy through the hill   50 50

Рай земний Earth is paradise   52,69 52.69

Еволюція Evolution   12-14,52 12-14,52

Партія Party   12-15,66 12-15.66

Ув ' язнені Imprisoned   17 17

Учені Scientists    37,65 37.65

Життєвий закон Life law    69 69