Іванов П. К. Ivanov P. K.

Паршек Parshek

 

1983.03.29 March 29, 1983

 

1983 рік 20 лютого – 85 років February 20, 1983 85 years

Учитель Іванов Teacher Ivanov

  17.12.2017 24.12.2017

 

Перекладач TranslatorОш . Osh. Редактор EditorОш . Osh.Редагується за благословенням Іванова П. К. (Див. Паршек. 1981.02.26, с.115, 127) Edited by the blessing of Ivanov P.K. (See. Parshek. 1982.02.26, p.115, 127)

 

     1. Це лютневий день народження 1. This is a February birthday мій у природі. my in nature. Він є початок у житті He is the beginning of lifeпоки що, кінець не видно цьому., the end is not visible to this. Я зустрів загартування-тренування по дорозі свого життя, воно оточило мене I melted hardening-training along the way of my life, it surrounded meприродою. by nature.Я – до неї, а вона – до мене. I am to her, and she is to me.День ішов для мене зі своїми силами, він допомагав мені в усіх своїх напрямах. The day went to me with my own forces, he helped me in all my directions. Це здоров'я було моє, я прийшов з ним до людей і став допомагати їм в їхньому горі. It was my health, I came to him with people and began to help them in their grief. Люди задовольнили себе моїм приходом, вони стали любити мене за моє хороше, що я не жалів віддати їм своє здоров'я. People satisfied themselves with my coming, they began to love me for my good, that I did not grudge to return their health. Вони дякували мені за це, вважали мене за це все моє діло. They thanked me for this, they considered me to be my whole business. Я був Бог для них. I was God for them.Я є самородок за всім цим ділом. I am the nugget for all this affair. Загартування-тренування є джерело мого всього життя. Hardening-training is the source of my whole life. Я труджусь один на благо всіх наших земних людей. I will work hard for the good of all our earthly people. Я вчусь у природи. I study in nature. Хвалюсь цим у світі. I boast this in the world.

 

 

Паршек

1983.03.29

 

1983 рік 20 лютого – 85 років

Учитель Іванов

24.12.2017

Перекладач  Ош. Редактор  Ош. Редагується за благословенням Іванова П. К. (Див. Паршек. 1981.02.26, с.115, 127)

 

     1. Це лютневий день народження мій у природі. Він є початок у житті, кінець не видно цьому. Я зустрів загартування-тренування по дорозі свого життя, воно оточило мене  природою. Я – до неї, а вона – до мене. День ішов для мене зі своїми силами, він допомагав мені в усіх своїх напрямах. Це здоров’я було моє, я прийшов з ним до людей і став допомагати їм в їхньому горі. Люди задовольнили себе моїм приходом, вони стали любити мене за моє хороше, що я не жалів віддати їм своє здоров’я. Вони дякували мені за це, вважали мене за це все моє діло. Я був Бог для них.  Я є самородок за всім цим ділом. Загартування-тренування є джерело мого всього життя. Я труджусь один на благо всіх наших земних людей. Я вчусь у природи. Хвалюсь цим у світі.

 

    2. Я оточив себе істиною для самозбереження своєї клітини. Серце моє є молоде, загартоване, здорове,  воно є 25-літнього чоловіка. Мій вихід є в цьому. Я не боюсь ніякого ворога, не боюсь навіть своєї смерті. Я вмер би давно, якби не було цього в житті. Я є чоловік землі, я дихаю сильно. Я говорю не про якесь диво, а про природу, про фізичне явище, про чисте повітря, вдих і видих, снігове пробудження, миттєве оздоровлення центральної нервової частини мозку. Я люблю хворого, знаю душу й серце його, хочу допомогти йому. Я убиваю біль через руки струмом. Це говорять не слова нам, а роблять все діло. Рука пише владика, про це не забути ніколи, дуже справедливо. А просьба яка? Треба просити мене, будеш здоровий. Кому це буде треба? Юнаку молодому. Це має світове значення.

 

    2. Я оточив себе істиною для самозбереження своєї клітини. 2. I have surrounded myself with the truth for self-preservation of my cell. Серце моє є молоде, загартоване, здорове, My heart is young, hardened, healthy,воно є 25-літнього чоловіка. it's a 25-year-old man. Мій вихід є в цьому. My way out is this. Я не боюсь ніякого ворога, не боюсь навіть своєї смерті. I'm not afraid of any enemy, I'm not even afraid of my death. Я вмер би давно, якби не було цього в житті. I would have died a long time, if it had not been in my life. Я є чоловік землі, я дихаю сильно. I am a man of the earth, I breathe strongly. Я різко говорю не про якесь чудо, а про природу, про фізичне явище, про чисте повітря, вдих і видих, снігове пробудження, миттєве оздоровлення центральної нервової частини мозку. I am not says about a miracle, but about nature, about the physical phenomenon, about pure air, breath and exhalation, snow awakening, instantaneous healing of the central nervous part of the brain. Я люблю хворого, знаю душу й серце його, хочу допомогти йому. I love the patient, I know the soul and his heart, I want to help him. Я убиваю біль через руки струмом. I kill the pain through my hands. Це говорять не слова нам, а роблять все діло. It does not say words to us, but do the whole thing. Рука пише владика, про це не забути ніколи, дуже справедливо. The hand writes the Bold, never forget about it, very fair. А просьба яка? What of request? Треба просити мене, будеш здоровий. You have to ask me, you will be healthy. Кому це буде треба? Who will it need? Юнаку молодому. Young boy young. Це має світове значення. It has a global significance.

 

      3. Треба любити природу, її берегти, як око. Хвороба не відіграє ролі проти чоловіка, а чоловік відіграє ролі проти хвороби. Ми маємо вчитися в Іванова, щоб не сідати в тюрму, не лягати в лікарню. Жити вільно, не лізти на рожен. Яка слава буде нам, якщо ми поклонимо головку свою низько дідусеві, бабусі, дядеві з тьотею та молодому чоловікові. Скажемо: «Здрастуйте». Ех і життя моє тяжке. Зрозумійте моє терпіння, загартуйте свої серця. Милі мої ви всі люди, гляньте на сонце, на своє здоров’я. Бути таким, як я, Переможець природи, Учитель народу, Бог землі. Я взяв цю історію із загартування-тренування всім нашим людям. Нехай вони дивляться на це все, нехай вони читають про це все, зроблене мною, а розуміють по всьому.   

 

      3. Треба любити природу, її берегти, як око. 3. We must love nature, to spare it as an eye. Хвороба не відіграє ролі проти чоловіка, а чоловік відіграє ролі проти хвороби. The disease does not play a role against the man, and the man plays a role against the disease. Ми маємо вчитися в Іванова, щоб не сідати в тюрму, не лягати в лікарню. We have to study at Ivanov not to go to prison, not to go to the hospital. Жити вільно, не лізти на рожен. Live freely, not ask for trouble. Яка слава буде нам, якщо ми поклонимо головку свою низько дідусеві, бабусі, дядеві з тьотею та молодому чоловікові. What glory is to us if we worship the head of our low grandfather, grandmother, uncle, aunt and a young man. Скажемо: «Здрастуйте». Let's say: "Hello." Ех і життя моє тяжке. Eh, and my life is arduous.Зрозумійте моє терпіння, загартуйте свої серця. Understand my patience, harden your hearts. Милі мої ви всі люди, гляньте на сонце, на своє оздоровлення. My dear ones are you all people, look at the sun for your health. Бути таким, як я, Переможець природи, Учитель народу, Бог землі. Be as I am, the Conqueror of nature, the Teacher of the people, the God of the Earth. Я взяв цю історію із загартування-тренування всім нашим людям. I took this hardening history to all of our people. Нехай вони дивляться на це все, нехай вони читають про це все, зроблене мною, а розуміють по всьому. Let them looks at it all, let them reads about everything done by me, and they understand everything.    

 

    4. Я зробив їм для того, щоб вони бралися за це, і робили з любов’ю. Ми з вами візьмемося за це, і ми почнемо робити. А раз ми робити будемо, то Чувілкін бугор утвориться в нас, таких людей, для нашого життя. Наш руський простий чоловік Іванов є  вже в цьому ділі. Місце є приготовлене йому з усіма такими умовами, де можливість буде для нашого всякого чоловіка, щоб він був у природі без усякої потреби. Люди зберуться через нього на цьому бугрі, гімн проспівають гучно.

                           Люди Господу вірили, як Богові,

                           А він сам прийшов до нас на Землю.

                           Смерть як таку вижене,

                           А життя у славу введе.

                       Де люди візьмуться? На цьому бугрі.

                       Вони гучно скажуть слово:

                       Це є наше райське місце.

                       Чоловікові слава безсмертна.

 

    4. Я зробив їм для того, щоб вони бралися за це, і робили з любов'ю. 4. I made them so that they would take it and do it with love. Ми з вами візьмемося за це, і ми почнемо робити. We will take it for you and we will begin to do it. А раз ми робити будемо, то Чувілкін бугор утвориться в нас, таких людей, для нашого життя. And when we will do it, Chuvilkin hillock is formed in us, such people, for our live. Наш руський простий чоловік Іванов є Our Russian is simple man Ivanov is   вже в цьому ділі. already in this case. Місце є приготовлене йому з усіма такими умовами, де можливість буде для нашого всякого чоловіка, щоб він був у природі без усякої потреби. The place is prepared for him with all such conditions, where it will be possibility for our every man to be in nature without any need. Люди зберуться через нього на цьому бугрі , гімн проспівають гучно. People will gather through it on this hillock, the anthem sings loudly.

                           Люди Господу вірили, як Богові, People believed in God,

                           А він сам прийшов до нас на землю. And he himself came us on the Earth.

                           Смерть як таку вижене, Death as such will do away,

                           А життя у славу введе. And life will introduce glory.

                       Де люди візьмуться? People will gather on this hillock.

На цьому бугрі .                        Вони гучно скажуть слово: They will say the word loudly.

                        Це є наше райське місце. This is our heavenly place.

                       Чоловікові слава безсмертна. Man glory is immortal.

 

     5. Паршек сказав нам усім, нема кращого від цього. Слова його – це є Бог. Він має прозвучати по всьому світові, мир по всій землі. Чоловік є на своєму місці, він похвалитися радий перед усіма, що він є такий. Він є пан на своєму місці, видний перед усіма, і він є ніщо на іншому місці, поклони не найдуться йому. Паршек був зі своїм таким розвитком, він і залишиться таким помічником перед усіма, як і завжди. Він був у людях, і він залишається у нас всюди таким, як і є. Треба низько кланятись йому за це. Він заслужив перед нами всіма, природа береже його за це нам, як око. Вона вчить його так природно, дає сили через любов одну. Паршек любить її сильно, береже  всіма шляхами.

 

     5. Паршек сказав нам усім, нема кращого від цього. 5. Parshek has told us all, there is no better about it. Слова його – це є Бог. His words are God. Він має прозвучати по всьому світові, мир по всій землі. It should sound all over the world, peace throughout the earth. Чоловік є на своєму місці, він похвалитися радий перед усіма, що він є такий. A man is in his place, he is boasts of the gladness of all that he is.Він є пан на своєму місці, видний перед усіма, і він є ніщо на іншому місці, поклони не найдуться йому. He is a gentleman in his place, visible to all, and he is nothing in strange place; he will not bow to him. Паршек був зі своїм таким розвитком, він і залишиться таким помічником перед усіма, як і завжди. Parshek was with this development, he will remain such an helper to everyone, as always. Він був у людях, і він залишається у нас всюди таким на віки, як і є. He was in the people, and he remains with us everywhere, as it is. Низько кланятись доводиться йому за це. Necessary bow low him for this.Він заслужив перед нами всіма, природа береже його за це нам, як око. He deserved al of us before us, nature preserves it for us like an eye. Вона вчить його так природно, дає сили через любов одну. She teaches him so naturally, gives strength through love alone. Паршек любить її сильно, береже Parsley loves her much, spares herвсіма шляхами. by all ways.

 

      6. Він говорить нам усім як таким, указує пальцем. Не треба орати землю, гріх великий є наш у цьому. Іванов не прощає нікому за це все, зроблене ними. Це багатство чоловіка, він воює за нього, чоловік убиває чоловіка. Якби ми не робили цього  в житті своєму, то ми з вами не воювали б, і ніхто не думав воювати. Це є істина одна з усіх, вона переможе нам усе. Ми є ніщо в природі через це все. Вона била нас так, б’є нас за це як таких. Ми є ніщо через це діло в ній. Земля наша є наше багатство, ми багатіємо в цьому, природа простуджує нас за це. Ми хворіємо в цьому, похворіємо, а потім помираємо на віки. Великий програш є наш у   цьому ділі. Якщо ми не перестанемо робити це діло, ми повмираємо всі в житті своєму.

 

      6. Він говорить нам усім як таким, указує пальцем. 6. He tells us all as such, points his finger. Н е треба орати землю, гріх великий є наш у цьому. We not must to plough the ground, the great sin is ours in this. Іванов не прощає нікому за це все, зроблене ними. Ivanov not forgive anyone else for everything they have done. Це багатство чоловіка, він воює за нього, чоловік убиває чоловіка. This is the wealth of a man, he fights for him, a man kills a man. Якби ми не робили цього If we did not do itв житті своєму, то ми з вами не воювали б, і ніхто не думав воювати. in your life, then we would not fight with you, and nobody thought to fight. Це є істина одна з усіх, вона переможе нам усе. This is the truth of one of all, it will conquer us all. Ми є ніщо в природі через це все. We are nothing in nature because of this all. Вона била нас так, б'є нас за це як таких. She beat us like this, strikes us for it as such. Ми є ніщо через це діло в ній. We are nothing because of this business in it.Земля наша є наше багатство, ми багатіємо в цьому, природа простуджує нас за це. Our land is our riches, we are rich in this, nature is cold for us for this. Ми хворіємо в цьому, похворіємо, а потім помираємо на віки. We are sick in this, get sick, and then die for ages. Великий програш є наш у Great loss is ours atцьому ділі. in this case. Якщо ми не перестанемо робити це діло, ми повмираємо всі в житті своєму. If we do not stop doing this thing, we will die all in our lives.

 

    7. Наше життя все залежить від землі, від води й від повітря. Земля дає нам надра, вона родить нам багатий урожай. Ми продаємо це все направо, наліво, і ми купляємо це, ми ввели цей закон. А за ділом Іванова, це робити неможливо. Паршек був, Паршек буде, Іванов є всюди зі своїм здоров’ям, зі своєю любов’ю в природі для всіх людей, які живуть на білому світі. Вона вибрала його, він терпить свідомо для нас всіх, природа допомагає йому в усьому. Він  випросив у неї. Він не потребує в цьому. Життя його і природне практичне вчення треба йому в цьому, щоб довести нашим ученим без усякої помилки про те, що таке ім’я є в природі одне з усіх нас. Один є для всіх, а всі є для одного. Це є Паршек.

 

    7. Наше життя все залежить від землі, від води й від повітря. 7. Our life depends on the earth, from water and from the air. Земля дає нам надра, вона родить нам багатий урожай. The earth gives us mineral resources, it gives us a rich harvest. Ми продаємо це все направо, наліво, і ми купляємо це, ми ввели цей закон. We sell it all right, left, and we buy it, we introduced this law. А за ділом Іванова, це робити неможливо. And according to Ivanov's work, it is impossible to do this. Паршек був, Паршек буде, Іванов є всюди зі своїм здоров'ям, зі своєю любов'ю в природі для всіх людей, які живуть на білому світі. Parshek was, Parshek will, Ivanov is everywhere with his health, with his love in nature for all people who live in the white world. Вона вибрала його, він терпить свідомо для нас для всіх, природа допомагає йому в усьому. She chose him, he endures consciously for us all, nature helps him in everything.Він Heвипросив у неї. begged her. Він не потребує в цьому. He does not need this. Життя його і природне практичне вчення треба йому в цьому, щоб довести нашим ученим без усякої помилки про те, що таке ім'я є в природі одне з усіх нас. It is necessary for him his life and the natural practical teaching in order to prove to our scientists without any mistake that such a name is in nature one of us all. Один є для всіх, а всі є для одного. One is for everyone, and everyone is for one. Це є Паршек . This is Parshek.

 

     8. Його місце не зайняв ніхто. Всі люди чекають такого чоловіка, хочуть бачити його. Він є у житті корисний для нашого чоловіка. Потік зміниться зі старого на новий. Ми, уся молодь, простуджувались, хворіли, а тепер природа пожаліє нас за наше таке добро. Паршек приніс із собою нам, і він дає нам без усяких грошей. Природа зробила це нам так, вона є матір наша, така розумниця у житті, вона пожаліла нас так карати своїми силами. Їй як такій набридло в себе в землі держати. Ми всі лежимо в праху, ждемо приходу Іванова. Він прийшов на землю в люди зробити це. Його діло є однедобитися цього в природі.

 

    8. Його місце не зайняв ніхто. 8. His place was not occupied by anyone. Всі люди чекають такого чоловіка, хочуть бачити його. All people are waits for such a man, they want to see him. Він є у житті корисний для нашого чоловіка. He is in life useful for our husband. Потік зміниться зі старого на новий. The flow will change from old to new. Ми, уся молодь, простуджувались, хворіли, а тепер природа пожаліє нас за наше таке добро. We, all young people, got cold, sick, and now nature will spare us for our good. Parshek brings Паршек приніс із собою нам, і він дає нам без усяких грошей.with us and he gives us without any money. Природа зробила це нам так, вона є матір наша, така розумниця у житті, вона пожаліла нас так карати своїми силами. Nature has done it for us so, it is our mother, such a clever person in life, she has spared to punish us so much by our own forces. Їй як такій набридло в себе в землі держати. She was so pestered to hold of herself in the ground. Ми всі лежимо в праху, ждемо приходу Іванова. We all lie in the dust, waiting for the arrival of Ivanov. Він прийшов на землю в люди зробити це. He came to earth in people to do this. Його діло є одне – добитися цього в природі. His work is one thing - to achieve this in nature.

 

    9. Я є чоловік цього значення, історія жде мене. Ворог усякий щезає від чоловіка, це робить природа, вона допомагає мені в усьому. Ми з вами жили на своєму місці так ось, свій нестаток є у нас. Ми з вами хворіємо, думка робить у нас у цьому, вона лазить по природі. Хочеться знайти, а природа не дає, що можна зробити. Нема того, що треба. А раз ми не знайшли цього, його нема, то нема, чим жити. А коли люди  просять Іванова, як Бога, то природа обдаровує цього чоловіка тут же, він залишається  задоволений цим. А раз чоловік отримує це в житті, то ми повинні повірити спільними силами й попросити його всіма силами, щоб наше життя змінилося у бік хорошого. Це все залежить від неї цілком. Ми просимо її так.

 

    9. Я є чоловік цього значення, історія жде мене. 9. I am a man of this value, the story is waiting for me.

Ворог усякий щезає від чоловіка, це робить природа, вона допомагає мені в усьому. Any enemy is vanished of man, it does nature, it helps me in everything. Ми з вами жили на своєму місці так ось, свій нестаток є у нас. We lived with you in our place so, our lack is with us. Ми з вами хворіємо, думка робить у нас у цьому, вона лазить по природі. We are sick with you, thoughts do in this, it climbs by nature. Хочеться знайти, а природа не дає, що можна зробити. I want to find, and nature does not give what can be done. Нема того, що треба. There is nothing that needs to be done. А раз ми не знайшли цього, його нема, то нема, чим жити. And once we did not find this, it is not, there is nothing to live with. А коли люди And when people are просять Іванова, як Бога, то природа обдаровує цього чоловіка тут же, він залишаєтьсяasks Ivanov as God, then the nature endows this man right there, he remainsзадоволений цим. satisfied with this. А раз чоловік отримує це в житті, то ми повинні повірити спільними силами й попросити його всіма силами, щоб наше життя змінилося у бік хорошого. But when a person gets it in life, then we must believe in joint forces and ask him with all our strength so that our life is changed towards a good one. Це все залежить від неї цілком. It all depends on it completely. Ми просимо її так. We ask her so.

 

   10. Ми народжуємо людей через нашу цю похіть, котра примусила нас із цим ділом зустрітись, як із розвинутим нашим життям. Люди приготували нам передчасно. Треба жити, а ми зробили вже діло. Ми одягнули сорочку, оточили себе чужим. Це є мале, а бездушне, мертве. Ми не будемо жити  з мертвим. Наша смерть розвивається в цьому, ми вмираємо в цьому. А щоб ми жили так, ми маємо народитись у природі без усякої такої потреби. Треба буде нам для цього Чувілкін бугор. Ми випробували вже практично це діло.  Ми хотіли. Ми не будемо вчити його, що треба робити йому. А він буде вчити нас усіх своїм учинком новим небувалим.

 

   10. Ми народжуємо людей через нашу цю похіть, котра примусила нас із цим ділом зустрітись, як із розвинутим нашим життям. 10. We give birth to people through our lust, which forced us to meet this deed, as with our developed life. Люди приготували нам передчасно. People have prepared us prematurely. Треба жити, а ми зробили вже діло. We need to live, and we rendered act. Ми одягнули сорочку, оточили себе чужим. We put on a shirt, surrounded ourselves with a stranger. Це є мале, а бездушне, мертве. It's small, but soulless, dead. We will notА живе жити не зможе ніяк з мертвим. to live with the dead. Наша смерть розвивається в цьому, ми вмираємо в цьому. Our death is developing in this, we die in this. А щоб ми жили так, ми маємо народитись у природі без усякої такої потреби. And so that we live this way, we must be born in nature without any such need. Треба буде нам для цього Чувілкін бугор. We will need Chuvilkin hillock for this. Ми пробували вже практично це діло. We have already been practically doing this thing.   Ми хотіли. We wanted. Ми не будемо вчити його, що треба робити йому. We will not teach him what to do for him. А він буде вчити нас усіх своїм учинком новим небувалим. And he will teach us all by his work a new, unprecedented.

 

    11. Ми, люди, виходимо його на своїх руках. Наше спільне дитя це, ми ждали його в матері так, як ніколи, взяли на руки і понесли. 1983 року 6 лютого, неділя. Ми провели студентів Андрія та його товариша на потяг Волгоград – Дебальцево. Я, Учитель, прийняв їх. Вони несуть вахту свій обов’язок не їсти в суботу до неділі до 12 годин. Їхня хвала, вони приїхали отримати відповідь на свої запитання, вони мучили їх. Що робити з обморожуванням? Я сказав їм. Своє здоров’я треба повернути тим, чим обморозив. Це є мороз. Природа не карала цим, а ми самі отримали це безсилля. А природа нагородить, холод лікує хвороби всякого роду. Мороз, холод це є ліки одні з усіх. Вони розказали про лікаря, котрий нічого не знає про  це, особливо хірургія. Вона має в себе ніж на це обмороження, більше нічого, а їхнє діло є  різати.

 

    11. Ми, люди, виходимо його на своїх руках. 11. We, people, will nurse on his own hands. Наше спільне дитя це є, ми ждали його в матері так, як ніколи, взяли на руки і понесли . Our common child is this, we waited for him in his mother, as never before, took on his hands and carried. 1983 року 6 лютого, неділя. 6 February, 1983. Sunday. Ми провели студентів Андрія та його товариша на поїзд Волгоград – Дебальцево. We escorted students Andrew and his friend on the train Volgograd - Debaltsevo. Я, Учитель, прийняв їх. I, the Teacher, received them. Вони несуть вахту свій обов ' язок не їсти в суботу до неділі до 12 годин. They keeps watch for their obligation not to eat on Saturday to Sunday until 12 hours. Їхня хвала, вони приїхали отримати відповідь на свої запитання, вони мучили їх. Their praise, they came to get an answer to their questions, they tormented them. Що робити з обморожуванням? What to do with frostbite? Я сказав їм. I told them. Своє здоров'я треба повернути тим, чим обморозив. You should return your health to what you have frozen. Це є мороз. This is a frost. Природа не карала цим, а ми самі отримали це безсилля. Nature did not punish this, and we ourselves received this impotence. А природа нагородить, холод лікує хвороби всякого роду. And nature will be rewarded, cold treats diseases of all kinds. Мороз, холод це є ліки одні з усіх. Frost, cold this is the medicine of one of all. Вони розказали про лікаря, котрий нічого не знає про They talked about a doctor who does not know anything aboutце, особливо хірургія. this, especially surgery. Вона має в себе ніж на це відморожування, більше нічого, а їхнє діло є It has knife to frostbite, nothing more, and their business is toрізати. cut tp.

 

      12. А тут не треба нічого. Як природа покарала його, так вона помилувала його. Сам чоловік. Спільне, сукупне купання мучить їх. Вони хочуть поодинці. Я примусив їх тут піддержати спільне. Курити не треба, воно не дає хорошого, а погане виходить. Я говорю їм. Треба в житті в природі просити мене. Не чоловіка зняти з дороги, а допомога потрібна законна така.

    Якби ображеність була в якої-небудь сторони, то можна допомагати в цій образі. А її нема в капіталістів і нема в комуністів, один озброюється проти іншого, обидва хочуть перешкодити, війна всесвітня витікає через це. Така війна не була в людях, а тепер вона  назріває неминуче. Таке зрушення відбувається в людях. Продукція не буде так робитися даремно, люди роблять її свідомо.

 

      12. А тут не треба нічого. 12. And here nothing is needed. Як природа покарала його, так вона помилувала його. As nature punished him, so she pardoned him.Сам чоловік. The man himself. Спільне, сукупне купання мучить їх. Joint, cumulative bathing torments them. Вони хочуть поодинці. They want one by one. Я примусив їх тут піддержати спільне. I forced them to support this together. Курити не треба, воно не дає хорошого, а погане виходить. It is not necessary to smoke, it does not give good, but bad turns out. Я говорю їм. I tell them. Треба в житті в природі просити мене. It is necessary in nature to ask for me. Не чоловіка зняти з путі, а допомога потрібна законна така. Do not take a man off the road, but the help needs a legitimate one.

    Якби ображеність була в якої-небудь сторони, то можна допомагати в цій образі. If the offense was in any side, then you can help in this offence. А її нема в капіталістів і нема в комуністів, один озброюється проти іншого, обидва хочуть перешкодити, війна всесвітня витікає через це. And it is not in the capitalists and there is no communists, one is arming against the other, both want to prevent, the war of the world gathers inevitable. Така війна не була в людях, а тепер вона Such a war was not in people, but now it isназріває неминуче. maturing inevitably. Таке зрушення відбувається в людях.Продукція не буде так робитися даремно, люди роблять її свідомо.Products will not be so free, people make it consciously.

 

    13. Війна, вона є неминуча. Ось що природа говорить нам. Треба всім просити Паршека – не буде війни. А війна робиться через природу. Землю облюбували, присвоїли в природі. Своє ім’я примусило, воно виявилось чужим, як воно й є в житті. Свого нема, а чуже не збережеш. Природа є не наша. Вона міняється. Сьогодні моя, а завтра іншого. Женевська нарада робиться людьми, їм не доводиться добитись толку через діло Карла Маркса, через матеріалізм і через Біблію. Один не вірить нікому, такому чоловікові, як Паршек. А другий вірить Богові дуже сильно. А заповіді Божі виконувати  дуже тяжко. Краще й легше не вірити.

 

    13. Війна, вона є неминуча. 13. War, it is inevitable. Ось що природа говорить нам. That's what nature tells us. Треба всім просити Паршека – не буде війни. We must all ask Parshek - there will be no war. А війна робиться через природу. And the war is done through nature. Землю облюбували, присвоїли в природі. The land was chosen, appropriated in nature. Своє ім'я примусило, воно виявилось чужим, як воно й є в житті. Its name forced, it turned out to be stranger, as it is in life. Свого нема, а чуже не збережеш. Its do not have one, and stronger will not preserve. Природа є не наша. Nature is not ours. Вона міняється. She is changes. Сьогодні моя, а завтра іншого. Today is mine, and tomorrow another. Женевська нарада робиться людьми, їм не доводиться добитись толку через діло Карла Маркса, через матеріалізм і через Біблію. The Geneva meeting is made by people, they do not have to get any sense through the work of Karl Marx, through materialism and through the Bible. Один не вірить нікому, такому чоловікові, як Паршек. One does not believe anybody, such a man as Parshek. А другий вірить Богові дуже сильно. And the second believes in God very much. А заповіді Божі виконувати And the commandments of God doдуже тяжко. very hard. Краще й легше зовсім не вірити. It's better and easier not to believe.

 

      14. Домовитися нема можливості. Природа підказує Іванову. Це неможливо. Сили обидві є рівні, ніхто не може поступитись. Краще це зробити в людях, ніж умерти. Ми знайшли це місце з усіма умовами, щоб нашому чоловікові бути у природі без усякої потреби. Люди скажуть гучно. Місце райське це є наше, слава безсмертна є чоловікові. Люди не сплять, а вони думають все, зручності свої хочуть мати, економіка треба їм ця. Вони ждуть час. Снасть, техніка має бути в них. Вони готують – це є їхнє діло. А коли діло є в них, то життя є в них. Вони роблять усе те, що їм треба. Природа терпить у цьому. Вона не радується

      14. Домовитися нема можливості. 14. There is no possibility to agree. Природа підказує Іванову. Nature tells Ivanov. Це неможливо. It is impossible. Сили обидві є рівні, ніхто не може поступитись. The forces of both are equal, nobody can give way. Краще це зробити в людях, ніж умерти. It is better to do it in people than to die. Ми знайшли це місце з усіма умовами, щоб можливість була нашому чоловікові бути у природі без усякої потреби. We found this place with all the conditions so that our husband could be in nature without any need. Люди скажуть гучно. People will say loudly. Місце райське це є наше, слава безсмертна є чоловікові. The place of heaven is ours, the glory is immortal to the man. Люди не сплять, а вони думають все, зручності свої хочуть мати, економіка треба їм ця. People do not sleep, and they think everything, they want their own convenience, economics need them this. Вони ждуть час. They are waiting for time. Снасть, техніка має бути в них. Cordage, the technique should be in them. Вони готують – це є їхнє діло. They are preparing - this is their business. А коли діло є в них, то життя є в них. And when the business is in them, then life is in them. Вони роблять усе те, що їм треба. They do everything they need. Природа терпить у цьому. Nature suffers from this. Вона не радується їхнім. She does not joyful at them.

 

22. Нам треба зовсім кинути це робити. Ми з вами не навчились без цього бути. Паршек є проти цього діла. Треба не помилятись, і треба не втомлятись. І місто, і село, і хутір – це є бездушне, усе мертве, чуже, негоже зовсім до життя. Смерть розвилася через це. Ні гвинтівка, ні кулемет, ні гармата ніяка, лазерний промінь, ніяка ракета (у літаку й на суші), ні ядерне, ні якесь інше не допоможе у цьому 2-тузовому віці. Це ж сила є проти такої сили, котрі поділились навпіл у природі. Натовський блок і Варшавський договір. Ми всі будемо горіти самі необхідно в цій продукції.

 

   22. We have not learned to be without you. Паршек є проти цього діла. Parshek are opposite this deed. Треба не помилятись, і треба не втомлятись. We must not to be mistaken, and we must not get tired. І місто, і село, і хутір – це є бездушне, усе мертве, чуже, негоже зовсім до життя. And the city, the village, and the farmhouse - it is heartless, all dead, strange, reprehensible to life. Смерть розвилася через це. Death has developed because of this. Ні гвинтівка, ні кулемет, ні гармата ніяка, лазерний промінь, ніяка ракета (у літаку й на суші), ні ядерне, ні якесь інше не допоможе у цьому 2-тузовому віці. No rifle, no machine gun, no gun, no laser beam, no rocket (on a plane and on land), no nuclear, not will help in this 2-ace age. Це ж сила є проти такої сили, котрі поділились пополам у природі. The same force is opposite such force, which is divided into in two in nature. Натовський блок і Варшавський договір. NATO bloc and Warsaw Treaty. Ми всі будемо горіти самі необхідно в цій продукції. We will all be burning ourselves in this product.

 

23. Нема ніякого такого захисту в природі, крім мене однієї та мого вибраного в людей сина Порфирія, котрого люди назвали Паршек. Я вірю йому за його любов до мене, і допоможу в усьому всюди. Що він попросить, те дам йому через любов його. Ви всі просіть його. Він робить правильно між мною й вами, він не хоче війни. Він хоче, щоб ми, усі земні люди, своє слово дали не воювати між собою, людьми. Діло є за ним, він звернеться до мене, попросить мене, а я це зроблю. Люди ображені вірять йому, як Богу, індивідуально, а отримують реально. А коли просьба спільна надійде до Іванова, він зробить все в людях. «Вогник» сказав точно вам про силу його і про мудрість. Поки що він є один між нами такий.

    24. А час прийде такий, ми, усі люди, визнаємо його як такого. Ми всі зробимось, як він.

    23. Нема ніякого такого захисту в природі, крім мене однієї та мого вибраного в людей сина Порфирія, котрого люди назвали Паршек.

23. There is no such protection in nature, besides for me and one of my chosen people, the son of Porfiry, whom people called Parsek. Я вірю йому за його любов до мене, і допоможу в усьому всюди. I believe in him for his love for me, and I will help everywhere. Що він попросить, те дам йому через любов його. What he asks, I will give him thanks to his love. Ви всі п росіть його. You're all to ask it. Він робить правильно між мною й вами, він не хоче війни. He does the right thing between me and you, he does not want a war. Він хоче, щоб ми, усі земні люди, своє слово дали не воювати між собою, людьми. He wants us, all earthly people, to give his word not to fight among themselves, people. Діло є за ним, він звернеться до мене, попросить мене, а я це зроблю. The thing is behind him, he will turn to me, ask me, and I will do it. Люди ображені вірять йому, як Богу, індивідуально, а отримують реально. People who are offended believe him, as God, individually, and receive real. А коли просьба спільна надійде до Іванова, він зробить все в людях. And when a joint request goes to Ivanov, he will do everything in people. «Вогник» сказав точно вам про силу його і про мудрість. "The Fire" said exactly to you about his power and wisdom. Поки що він є один між нами такий. So far, he is the one between us such.

    24. А час прийде такий, ми, усі люди, визнаємо його як такого. 24. And this time will come, we, all people, recognize it as such. Ми всі з робимось, як він. We're all doing it like him.   

 

99. Паршек є на арені. Він є за те, щоб не було війни. Ні капіталісти, ні комуністи не будуть мати виграшу в цій справі, а Паршек виграє в цій справі. Він просить природу один для всіх нас, щоб не допустити цього діла в людях.

 

    99. Parshek is in the arena. Він є за те, щоб не було війни. He is for not having a war. Ні капіталісти, ні комуністи не будуть мати виграшу в цій справі, а Паршек виграє в цій справі. Not the capitalists, not the communists will benefit in this matter, and Parshek will benefit in this case. Він просить природу один для всіх нас, щоб не допустити цього діла в людях. He asks nature for one of us all, to prevent this deed in people.

 

165. Ядерна зброя – це є продукція людського життя, вона має застосовуватись. Ніякі переговори не зроблять це, а тільки війна була між людьми, вона є така, і  вона буде. А тепер війну світову готують на злі, ненависті. Паршек говорить нам усім, хто цю війну готує, він хоче випробувати на собі це. Хіба можна такою зброєю воювати?

 

     165. Nuclear weapons are products of human life that must be applied. Ніякі уговори не зроблять це, а тільки війна була між людьми, вона є така, і No talks not will do this, but only the war was between people, it is the same, andвона буде. she will be А тепер війну світову готують на злі, ненависті. And now the war is preparing the world for evil, hatred. Паршек говорить нам усім, хто цю війну готує, він хоче випробувати на собі це. Parshek tells us all who is preparing this war, he wants to test it for himself. Хіба можна такою зброєю воювати? Can you fight such a weapon?