Зміст: № 1, № 3. Contents: No. 1, No. 3.

Народний журнал природної мудрості People's journal of natural wisdom osh . kiev . ua 

 

По-еволюційномуEvolution

Жити, учитися, оздоровлюватися, бути таким, як Учитель, Бог Землі. Live, learn, be healed in an evolutionary way. Be like Teacher, God of the Earth. Наука Учителя Іванова П. К. ( Ош ). Science of Teacher Ivanov P.K. ( Osh ).

 

№ 1 . No. 1 2017.08.27. 27.08.2017.   У номері: In the room:

 

Еволюція Evolution

 

   Еволюція – еволюція біологічна і соціальна людини за наукою Іванова П. К. Evolutionthe evolution of biological and social rights in the science of Ivanov P.K.

 

1.Теорія діалектика, три закони.

2. Біологічна і соціальна еволюція людини.

3. Суспільство, в котрому біологічна еволюція відсутня.

3-1. Перша протилежність.

3-2. Друга протилежність.

4. Суспільство з біологічною еволюцією людини.

4-1. Перша нова протилежність.

4-2. Суспільний лад за наукою Іванова.

4-3. Друга нова протилежність.

5. Здорове тіло – здоровий дух, святий дух.

6. Історичний метод у вченні Іванова.

7. Еволюційний незалежний чоловік Порфирій Іванов.

8. Цитати Іванова про еволюцію.

 

Зміст Content

1.Теорія діалектика, три закони. 1.Theory of dialectics, three laws.

2. Біологічна і соціальна еволюція людини. 2. Biological and social evolution of man.

3. Суспільство, в котрому біологічна еволюція відсутня. 3. Society in which biological evolution is absent.

3-1. 3-1. Перша протилежність. The first opposite.

3-2. 3-2. Друга протилежність. The second opposite.

4. Суспільство з біологічною еволюцією людини. 4. Society with the biological evolution of man.

4-1. 4-1. Перша нова протилежність. The first new opposite.

4-2. 4-2. Суспільний лад за наукою Іванова. The social order of Ivanov's science.

4-3. 4-3. Друга нова протилежність. The second new opposite.

5. Здорове тіло – здоровий дух, святий дух. 5. The healthy body is a healthy spirit, holy spirit.

6. Історичний метод у вченні Іванова. 6. Historical method in the teaching of Ivanov.

7. Еволюційний незалежний чоловік Порфирій Іванов. 7. Evolutionary independent man Porfiry Ivanov.

8. Цитати Іванова про еволюцію. 8. Ivanov's citations on evolution.

1.Теорія діалектика, три закони.

       Закон єдності і боротьби двох протилежностей. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. Вони перебувають в єдності, одне без одного не існує. Протилежності взаємодіють постійно у формі боротьби, її результатом є розвиток. Суперечності виникають між ними, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморуху і саморозвитку світу. Процес завершується зняттям. Зняття – це перехід до іншої якості, нової єдності протилежностей.

1.Теорія діалектика, три закони. 1. Theory of dialectics, three laws.

        Закон єдності і боротьби двох протилежностей. The law of unity and struggle of two opposites. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. All things, the phenomena have opposite properties and trends of development. Вони перебувають в єдності, одне без одного не існує. They are in unity, one without one does not exist. Протилежності взаємодіють постійно у формі боротьби, її результатом є розвиток. Opposites interact constantly in the form of struggle, its result is development. Суперечності виникають між ними, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморуху і саморозвитку світу. Contradictions arise between them, which are the source, content, the driving force of self-movement and self-development of the world. Процес завершується зняттям. The process ends with the removal. Зняття – це перехід до іншої- якості, нової єдності протилежностей. Removal is a transition to another quality, a new unity of opposites.

 

   Приклад. Природа має дві протилежності, котрі в єдності і боротьбі, стосовно почуття людини: хороше, тепле, погане, холодне. Людина приймає в житті хороше, тепле. Це перша протилежність. Вона отримує із хорошого погане, захворювання тощо. Це друга протилежність.  Суперечність існує між ними, бо людина не отримує життя. Людина обливається холодною водою. Людині стає холодно і погано в процесі обливання холодною водою. Це перша нова протилежність. Людині робиться тепло, добре і здорово після обливання, краще не може бути. Це друга нова протилежність. Людина хотіла життя і отримала життя. Суперечність завершується таким шляхом.

 

   Приклад. Example. Природа має дві протилежності, котрі в єдності і боротьбі, стосовно почуття людини: хороше, тепле, погане, холодне. Nature has two opposites, which are in unity and struggle, in relation to a person's feelings: good, warm, bad, cold. Людина приймає в житті хороше, тепле. A man takes in a good, warm life. Це перша протилежність. This is the first opposite. Вона отримує із хорошого погане, захворювання тощо. She receives from good bad, illness and so on. Це друга протилежність. This is the second opposite.   Суперечність існує між ними, бо людина не отримує життя. There is a contradiction between them, because a person does not get a life. Людина обливається холодною водою. Man is pouring in cold water. Людині стає холодно і погано в процесі обливання холодною водою. The man becomes cold and bad in the process of pouring cold water. Це перша нова протилежність. This is the first new opposite. Людині робиться тепло, добре і здорово після обливання, краще не може бути. Man is made warm, well and great after swallowing.Це друга нова протилежність. This is the second new opposite. Людина хотіла життя і отримала життя. Man wanted life and got his life. Суперечність завершується таким шляхом. The contradiction ends in this way.

 

    Закон заперечення заперечення. Об'єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Кожна ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру вихідного ступеня розвитку. Заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об'єктів. Розвитку об'єктів не існує без заперечення попередніх форм. Заперечення відображає не знищення об'єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього (вихідного) якісного стану, тобто фіксує спадкоємність розвитку.

    Закон взаємного переходу якісних і кількісних змін. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. (Вікіпедія. Діалектика). 

 

    Закон заперечення заперечення . The law double denial. Об ' єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Objects develop by double denial. Кожна ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру вихідного ступеня розвитку. Each degree is a synthesis of the previous stages, and reproduces on a higher basis the characteristic features, the structure of the initial degree of development. Заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об ' єктів. Denial is a necessary moment in the development process, a condition for a qualitative change of objects. Розвитку об ' єктів не існує без заперечення попередніх форм. The development of objects does not exist without negating the previous forms. Заперечення відображає не знищення об ' єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього (вихідного) якісного стану, тобто фіксує спадкоємність розвитку. The negation reflects not the destruction of the object, but the moment of its transition to a new quality, in which the elements and properties of its previous (source) quality status are stored, that is, it records the continuity of development.

    Закон взаємного переходу якісних і кількісних змін. The law of the mutual transition of qualitative and quantitative changes. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. Quantitative changes are gradually accumulating, at a certain stage of development they violate their measure, and they cause radical changes in them. ( Вікіпедія . Діалектика). (Wikipedia. Dialectics).   

 

2. Біологічна і соціальна еволюція людини

    Природа має дві протилежності: тепле, хороше, холодне, погане. Організми пристосовуються до холоду, голоду, некомфортних умов, тобто вид приймає холодне і погане. Ці корисні зміни організму передаються в потомстві.  Так утворюється новий вид. Це для виду добре. Це відбувається шляхом природного відбору, коли виживають і дають потомство організми з корисними якостями. Людина утворилася таким шляхом у процесі еволюції з видів, які були на низьких ступенях еволюційного розвитку.

 

2. Біологічна і соціальна еволюція людини 2. Biological and social evolution of man

    Природа має дві протилежності: тепле, хороше, холодне, погане. Nature has two opposites: warm, good, cold, bad. Організми пристосовуються до холоду, голоду, некомфортних умов, тобто вид приймає холодне і погане. Organisms adapt to cold, hunger, uncomfortable conditions, that is, the species takes cold and bad. Ці корисні зміни організму передаються в потомстві. These beneficial changes in the body are transmitted to the offspring.   Так утворюється новий вид. Thus a new species is formed. Це для виду добре. This is species of good. Це відбувається шляхом природного відбору, коли виживають і дають потомство організми з корисними якостями. This occurs through natural selection, when surviving and giving birth to organisms with beneficial properties. Людина утворилася таким шляхом у процесі еволюції з видів, які були на низьких ступенях еволюційного розвитку. Man was formed in this way in the process of evolution from species that were at low stages of evolutionary development.

 

    Людина  є біологічна і соціальна істота. Еволюція сучасної людини є біологічна і соціальна. Вона утворилася на різних етапах розвитку. Біологічна еволюція – це природний процес розвитку живої природи, що супроводжується зміною генетичного складу популяцій, формуванням адаптації, утворенням і вимиранням видів, перетворенням екосистем. (Вікіпедія. Еволюція). Біологічна і соціальна еволюція є єдині, одна без другої не існує. Соціальний – це суспільний, стосується суспільного ладу, або суспільно-економічної формації. Закони суспільного життя відіграють визначальну роль у соціальному прогресі людства. В історії відомо декілька формацій, які змінювалися від первісної до комуністичної. Спочатку перші люди жили по-природному, близько до природи, загартовувалися в природі, на цьому етапі домінувала біологічна еволюція. Людина в процесі розвилася до такого рівня, що в еволюції стала відігравати ролі трудова діяльність людини в природі. Так утворилася сучасна людина. Люди перейшли від еволюції біологічної до соціальної. Суспільно-трудові відносини стали керуючими, основа суспільства. Закони суспільного життя відіграють роль у суспільстві.

 

    Людина Man   є біологічна і соціальна істота. is a biological and social being. Еволюція сучасної людини є біологічна і соціальна. The evolution of modern man is biological and social. Вона утворилася на різних етапах розвитку. It was formed at different stages of development. Біологічна еволюція – це природний процес розвитку живої природи, що супроводжується зміною генетичного складу популяцій, формуванням адаптації, утворенням і вимиранням видів, перетворенням екосистем. Biological evolution is a natural process of the development of wildlife, which is accompanied by a change in the genetic composition of populations, the formation of adaptation, the formation and extinction of species, the transformation of ecosystems. ( Вікіпедія . Еволюція). (Wikipedia. Evolution). Біологічна і соціальна еволюція є єдині, одна без другої не існує. Biological and social evolution are single, one without the other does not exist. Соціальний – це суспільний, стосується суспільного ладу, або суспільно-економічної формації. Social - it is social, refers to the social system, or socio-economic formation. Закони суспільного життя відіграють визначальну роль у соціальному прогресі людства. Laws of social life play a decisive role in the social progress of mankind. В історії відомо декілька формацій, які змінювалися від первісної до комуністичної. In history, there are several formations that have changed from primitive to communist. Спочатку перші люди жили по-природному, близько до природи, загартовувалися в природі, на цьому етапі домінувала біологічна еволюція. Initially, the first people lived naturally, close to nature, tempered in nature, at this stage, was dominated by biological evolution. Людина в процесі розвилася до такого рівня, що в еволюції стала відігравати ролі трудова діяльність людини в природі. Man in the process has developed to such an extent that in evolution began to play the role of human labor in nature. Так утворилася сучасна людина. So the modern man was formed. Люди перейшли від еволюції біологічної до соціальної. People have moved from the evolution of biological to social. Суспільно-трудові відносини стали керуючими, основа суспільства. Social-labor relations became managers, the basis of society. Закони суспільного життя відіграють роль у суспільстві. Laws of social life play a role in society.

 

   Рушійні сили біологічної еволюції людини є спадкова мінливість, боротьба за існування, природний відбір. Природним відбором називається процес, у результаті котрого виживають и залишають після себе потомство особи з корисними в даних умовах спадковими змінами. Відбір удосконалює пристосування до умов існування. (Вікіпедія. Еволюція).

   Чарльз Дарвін сформулював закон незворотності еволюції. (Вікіпедія. Еволюція). Якщо який-небудь біологічний вид в житті зникає, то він знову вже не повертається. Новий вид приходить на його місце. Закон діє також для соціальної еволюції, бо людина є біологічна і соціальна істота. Такий факт є доказом цього. Коли яка-небудь суспільно-економічні формація зникала, то нова формація приходила на її місце, а стара вже не поверталася. Наприклад, рабовласницький лад не повертається, який пройшов.

 

   Рушійні сили біологічної еволюції людини The driving forces of human biological evolution  tє спадкова мінливість, боротьба за існування, природний відбір.here are hereditary variability, struggle for existence, natural selection. Природним відбором називається процес, у результаті котрого виживають и залишають після себе потомство особи з корисними в даних умовах спадковими змінами. Natural selection is called the process, as a result of which survive and leave behind the posterity of a person with beneficial in these conditions, hereditary changes. Відбір удосконалює пристосування до умов існування. Selection improves adaptation to living conditions. ( Вікіпедія . Еволюція). (Wikipedia. Evolution).

   Чарльз Дарвін сформулював закон незворотності еволюції. Charles Darwin formulated the law of irreversibility of evolution. ( Вікіпедія . Еволюція). (Wikipedia , Evolution). Якщо який-небудь біологічний вид в житті зникає, то він знову вже не повертається. If any kind of biological species disappears, then it does not return again. Новий вид приходить на його місце. A new kind comes to its place. Закон діє також для соціальної еволюції, бо людина є біологічна і соціальна істота. The law also acts for social evolution, because man is a biological and social being. Такий факт є доказом цього. This is a proof of this. Коли яка-небудь суспільно-економічні формація зникала, то нова формація приходила на її місце, а стара вже не поверталася. When a socioeconomic formation disappeared, the new formation came to its place, and the old one did not return. Наприклад, рабовласницький лад не повертається, який пройшов. For example, the slave system does not return, which has passed.

 

3. Суспільство, у котрому біологічна еволюція відсутня

3-1. Перша протилежність

    Особливості суспільства без біологічної еволюції? Природа має дві протилежності: тепле, хороше, погане, холодне. Люди творять умови життя в суспільстві, в котрих мають хороше і тепле почуття. Люди не люблять холодного і поганого, від нього захищаються. Природа народжує людину для життя, щоб вона любила і берегла природу і людей. Потім люди учать людину жити по-своєму, залежно, без любові до природи, котра має дві протилежності. Залежні люди створювали суспільний лад досі. Вони вживають їжу досита щодня, одягаються до тепла в тілі в теплий хороший одяг, вони живуть у домі з усіма вигодами. Вони мають самозахист від природи: їжу, одяг, житловий дім тощо. Вони придбавають ці потреби через тяжкий труд. Суспільний лад на цьому етапі є недосконалий.

 

3. Суспільство, у котрому біологічна еволюція відсутня 3. Society in which biological evolution is absent

3-1. 3-1. Перша протилежність The first opposite

   Особливості суспільства без біологічної еволюції? Features of a society without biological evolution. Природа має дві протилежності: тепле, хороше, погане, холодне. Nature has two opposites: warm, good, bad, cold. Люди творять умови життя в суспільстві, в котрих мають хороше і тепле почуття. People create living conditions in a society in which they have a good and warm feeling. Люди не люблять холодного і поганого, від нього захищаються. People do not like cold and bad, they are protected from him. Природа народжує людину для життя, щоб вона любила і берегла природу і людей. Nature gives birth to a man for life so that she loves and saves nature and people. Потім люди учать людину жити по-своєму, по-залежному, без любові до природи, котра має дві протилежності. Then people teach child to live in their own way, dependent, without love for nature, which has two opposites. Залежні люди створювали суспільний лад досі. Dependent people have created a social order so far. Вони вживають їжу досита щодня, одягаються до тепла в тілі в теплий хороший одяг, вони живуть у домі з усіма вигодами. They consume food stuffed daily, dress up to heat in the body in warm good clothes, they live in a house with all the benefits. Вони мають самозахист від природи: їжу, одяг, житловий дім тощо. They have self-defense by nature: food, clothing, housing, etc. Вони придбавають ці потреби через тяжкий труд. They acquire these needs through hard work. Суспільний лад на цьому етапі є недосконалий. The social order at this stage is imperfect.

 

 

3-2. Друга протилежність

   Природа відповідає сама на хороше життя без еволюції, дає погане. Люди були в усіх формаціях завжди незадоволені, тому вони змінювали їх одна на одну аж до комуністичної. Люди не люблять один одного, люди не люблять природу. У них є ненависть, убивства, крадіжка, смерть, війни між собою, війна людини з природою. Є бідні й багаті, люди хворіють і вмирають. Люди шукають шляхи змінити суспільство на краще. Недосконала соціальна еволюція людини гальмує біологічну еволюцію людини. Суперечність є між людиною і суспільством. На цьому етапі  еволюції людина як біологічний вид відмирає.

   Суперечність є між протилежностями. Люди хочуть життя, а отримують смерть.

 

3-2. 3-2. Друга протилежність The second opposite

   Природа відповідає сама на хороше життя без еволюції, дає погане. Nature meets itself for a good life without evolution, gives a bad one. Люди були в усіх формаціях завжди незадоволені, тому вони змінювали їх одна на одну аж до комуністичної. People in all formations were always dissatisfied, so they changed them one by one up to the communist one. Люди не люблять один одного, люди не люблять природу. People do not love each other, people do not like nature. У них є ненависть, убивства, крадіжка, смерть, війни між собою, війна людини з природою. They have hatred, murder, theft, death, war with each other, the war of man with nature. Є бідні й багаті, люди хворіють і вмирають. There are poor and rich people, sick and die. Люди шукають шляхи змінити суспільство на краще. People are looking for ways to change society for the better. Недосконала соціальна еволюція людини гальмує біологічну еволюцію людини. Imperfect social evolution of a person impedes the biological evolution of man. Суперечність є між людиною і суспільством. There is a contradiction between man and society. На цьому етапі At this stage   еволюції людина як біологічний вид відмирає. evolution, man as a biological species dies.

   Суперечність є між протилежностями. There is a contradiction between the opposites. Люди хочуть життя, а отримують смерть. People want life, and they get death.

 

4. Суспільство з біологічною еволюцією

   Суперечність завершується шляхом зняття, котре відбувається через прийняття двох нових протилежностей, котрі пропонуються.

4-1. Перша нова протилежність

    Особливості суспільства з біологічною еволюцією? Природа має дві протилежності: тепле. хороше, холодне, погане. Люди свідомо приймають у своєму житті дві сторони однаково: холодне, погане і тепле, хороше. Загартування створює такі умови в природі. Ми проаналізували досвід Порфирія Іванова, прийшли до висновку, що в природі утворилася нового виду людина, людина загартована. Вона дає початок для еволюції нової людини.

 

4. Суспільство з біологічною еволюцією 4. Society with biological evolution

   Суперечність завершується шляхом зняття, котре відбувається через прийняття двох нових протилежностей, котрі пропонуються. The contradiction ends with the removal, which occurs because of the acceptance of the two new opposites that are offered.

4-1. 4-1. Перша нова протилежність The first new opposite

    Особливості суспільства з біологічною еволюцією? Features of a society with biological evolution? Природа має дві протилежності: тепле. Nature has two opposites: warm. хороше, холодне, погане. good, cold, bad. Люди свідомо приймають у своєму житті дві сторони однаково: холодне, погане і тепле, хороше. People consciously take in their lives two sides alike: cold, bad and warm, good. Загартування створює такі умови в природі. Hardening creates such conditions in nature. Ми проаналізували досвід Порфирія Іванова, прийшли до висновку, що в природі утворилася нового виду людина, людина загартована. We analyzed the experience of Porfiry Ivanov, came to the conclusion that in nature a new kind of man was formed, a man is hardening. He Вона дає початок для еволюції нової людини.gives rise to the evolution of a new man.

 

   Іванов не застуджується і не хворіє, він учить людей, щоб через загартування запобігали всякому захворюванню, щоб не хворіли, не лягали в лікарню, продовжували своє життя. Він довів на собі і на хворих нужденних людях, що загартована людина не хворіє, живе довше, ніж незагартована. Природа дає здоров'я і  життя людині загартованій. Якщо людина не хворіє в своєму житті, то вона живе довше, ніж людина незагартована. Бо люди вмирають через свої хвороби. «Тіло не вмирає без хвороби. Природа відбере сили його спочатку, і тоді він легко вмирає». Іванов. 8204:75.

 

   Іванов не застуджується і не хворіє, він учить людей, щоб через загартування запобігали всякому захворюванню, щоб не хворіли, не лягали в лікарню, продовжували своє життя. Ivanov does not colds and does not get sick, he teaches people to prevent any illness through hardening, so that they do not get sick, do not go to the hospital, continue their lives. Він довів на собі і на хворих нужденних людях, що загартована людина не хворіє, живе довше, ніж незагартована. He proved himself and the sick needy people that the hardened man does not suffer, lives longer. Природа дає здоров ' я і Nature gives health and life життя людині загартованій.hardened man. Якщо людина не хворіє в своєму житті, то вона живе довше, ніж людина незагартована. If a man does not get sick in his life, then he lives longer than a man is not hardened. Бо люди вмирають через свої хвороби. Because people die because of their illnesses. « Тіло не вмирає без хвороби. " The body does not die without a disease. Природа відбере сили його спочатку, і тоді він легко вмирає». Nature will take his strength first, and then he easily dies. " Іванов. Ivanov 8204:75. 8204: 75.

 

 Людина, що загартовується, як вид еволюціонує, живе вічно.   Hardening a man, as a species evolves, lives forever. Природа сприяє в житті людині загартованій, незалежній, вона як біологічний вид не відмирає. Nature contributes to a man life hardened, independent, it does not die as a biological species. Учитель говорить, що буде з людиною загартованою і незагартованою . The teacher says that he will be tempered. « Хто не любить у природі поганого й холодного (загартування), умирає на віки-віків. " Who does not love in the nature of bad and cold (hardening), dying for centuries. А хто тільки живе в природі різнобічно (тобто приймає холодне і тепле), той живе вічно в природі, йому слава в ній» . And who only lives in nature versatile (that is, it is cold and warm), he lives eternally in nature, he is glory in it . " Іванов. Ivanov 7804:60. 7804: 60 Еволюція людини почалася через Іванова, вона продовжується, і буде продовжуватися вічно. The evolution of man began through Ivanov, it continues, and will continue forever. Число людей нового потоку збільшується за геометричною прогресією. The number of people in the new stream increases by geometric progression. Іванов є перший еволюційний чоловік. Ivanov is the first evolutionary man. Людина має бути такою, як себе представляє Іванов, загартований, незалежний, еволюційний, чоловік без усяких потреб їжі, одягу, житлового дому. Man must be as Ivanov himself, tempered, independent, evolutionary, man without any food, clothing, or dwelling house. Людина має не застуджуватися, не хворіти, запобігати через загартування-тренування будь-якому захворюванню. Man should not cope, do not hurt, prevent through any quenching-training any illness. Іванов як представник нового людського виду вмирати не буде, він є безсмертним. Ivanov, as a representative of the new human species, will not die, he is immortal. І його послідовники теж вмирати не будуть, є безсмертними. And his followers will not die too, they are immortal.

 

Людина, що загартовується, як вид еволюціонує, живе вічно. Природа сприяє в житті людині загартованій, незалежній, вона як біологічний вид не відмирає. Учитель говорить, що буде з людиною загартованою і незагартованою. «Хто не любить у природі поганого й холодного (загартування), умирає на віки-віків. А хто тільки живе в природі різнобічно (тобто приймає холодне і тепле), той живе вічно в природі, йому слава в ній». Іванов. 7804:60. Еволюція людини почалася через Іванова, вона продовжується, і буде продовжуватися вічно. Число людей нового потоку збільшується за геометричною прогресією. Іванов є перший еволюційний чоловік. Людина має бути такою, як себе представляє Іванов, загартований, незалежний, еволюційний, чоловік без усяких потреб їжі, одягу, житлового дому. Людина має не застуджуватися, не хворіти, запобігати через загартування-тренування будь-якому захворюванню. Іванов як представник нового людського виду вмирати не буде, він є безсмертним. І його послідовники теж вмирати не будуть, є безсмертними.

 

    Іванов як еволюційний чоловік приймав усіх, хто звертався з просьбою. Він убивав біль струмом через свої руки, обливав холодною водою, всім усно давав такі поради, щоб запобігати захворюванню в житті: «Перше. Купайся холодною водою два рази в день, вранці й увечері. 2. Здоровайся з людьми, не проходь жодного чоловіка. Скажи їм, а вони як хочуть. 3. Знайди чоловіка нужденного, йому треба дати 50 копійок. Сам собі скажи: я, мовляв, ці гроші даю за те, щоб мені не хворіти. 4. Повечеряй у п'ятницю о шостій годині, лічи 42 години, будеш їсти у неділю о 12 годині. Вийди надвір, тягни повітря з висоти й говори: «Учителю, дай мені здоров'я». Після цього їж, що хочеш, скільки хочеш. Твоє здоров'я – це є все. 5. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не вживай алкоголь». Іванов. 8303:34. Передай іншим цей досвід. Людина має бути незалежною від природи, прагнути бути без усяких потреб, їжі, одягу, житлового дому. Іванов говорив, що еволюція – це свідомо не вживати їжу. Наше свідоме терпіння має поступово рости. Він дав приклад терпіння без їжі 24, 42, 66, 108 годин у тиждень. Потім не вживати їжу шість діб у тиждень, два тижні, місяць. «Ми вводимо еволюцію, вона росте щодня. 108 годин у тиждень не вживати їжу». 8209:27.

 

    Іванов як еволюційний чоловік приймав усіх, хто звертався з просьбою. Ivanov, as an evolutionary man, accepted all those who applied for it. Він убивав біль струмом через свої руки, обливав холодною водою, всім усно давав такі поради, щоб запобігати захворюванню в житті: «Перше. He killed the pain through his own hands, poured cold water, gave everyone such advice orally in order to prevent the disease in life: "First. Купайся холодною водою два рази в день, вранці й увечері. Swim with cold water twice a day, in the morning and in the evening. 2. Здоровайся з людьми, не проходь жодного чоловіка. 2. Make friends with people, do not pass any man. Скажи їм, а вони як хочуть. Tell them, and they want to. 3. Знайди чоловіка нужденного, йому треба дати 50 копійок. 3. Find the husband of the needy, he must give 50 cents. Сам собі скажи: я, мовляв, ці гроші даю за те, щоб мені не хворіти. Tell yourself: I, I suppose, give this money to prevent me from getting sick. 4. Повечеряй у п'ятницю о шостій годині, лічи 42 години, будеш їсти у неділю о 12 годині. 4. Dinner on Friday at 6 o'clock, for 42 hours, you will eat on Sunday at 12 o'clock. Вийди надвір, тягни повітря з висоти й говори: «Учителю, дай мені здоров'я». Get out of the air, pull the air up and say: "Teacher, give me health." Після цього їж, що хочеш, скільки хочеш. After that you will eat what you want as much as you want. Твоє здоров'я – це є все. Your health is everything. 5. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не вживай алкоголь». 5. Do not smoke, do not spit on the ground, do not smoke, do not drink alcohol. " Іванов. Ivanov 8303:34. 8303 34 Передай іншим цей досвід. Share this experience with others. Л юдина має бути незалежною від природи, прагнути бути без усяких потреб, їжі, одягу, житлового дому. People must be independent of nature, strive to be without any need, food, clothing, a dwelling house. Іванов говорив, що еволюція – це св ідомо не вживати їжу. Ivanov said that evolution - it 's a stupid idea not to eat food. Наше свідоме терпіння має поступово рости. Our conscious patience has to gradually grow. Він дав приклад терпіння без їжі 24, 42, 66, 108 годин у тиждень. He gave an example of patience without food for 24, 42, 66, 108 hours a week. Потім не вживати їжу шість діб у тиждень, два тижні, місяць. Then do not eat six days a week, two weeks, a month. «Ми вводимо еволюцію, вона росте щодня. "We introduce evolution, it grows every day. 108 годин у тиждень не вживати їжу». 108 hours a week do not eat. " 8209:27. 8209: 27

 

4-2. Суспільний лад за Івановим, соціальна еволюція

    За наукою Іванова, новий лад буде введено після соціалістичного ладу. Іванов назвав його еволюцією. Нове суспільство має бути побудовано через любов людей один до одного і до природи, жити однією сімєю. Бажай і роби людям те, що собі хочеш. Просити один одного, але не примушувати. Хочеш жити по-новому – живи, не хочеш – живи по-своєму, і не заважай іншим. Своє впроваджувати, а іншим людям не заважати, їх не ображати. Не вбивати живе, не красти. Всі природні багатства є спільні, не присвоювати до свого імені землю тощо. Не говорити і не робити несправедливо. Життя має бути всім однакове, зарплата має бути однакова всім дорослим і малим. Діти мають бути на утриманні суспільства, а не батьків. Люди мають прощати провини, людей не судити, не саджати у вязницю. Іванов хоче всіх зрівняти, щоб жили однаково, мирно, без усякого зла, не робилися між собою ворогами, любов свою проявили.

 

4-2. 4-2. Суспільний лад за Івановим, соціальна еволюція Social order for Ivanov, social evolution

    За наукою Іванова, новий лад буде введено після соціалістичного ладу. According to Ivanov, a new system will be introduced after the socialist system. Іванов назвав його еволюцією. Ivanov called it evolution. Нове суспільство має бути побудовано через любов людей один до одного і до природи, жити однією сім ' єю . A new society must be built through the love of people to one another and to nature, to live with one family. Wish Бажай і роби людям те, що собі хочеш. and make people what you want. Просити один одного, але не примушувати. Ask each other, but do not coerce. Хочеш жити по-новому – живи, не хочеш – живи по-своєму, і не заважай іншим. You want to live in a new way - live, do not want to - live in your own way, and do not interfere with others. Своє впроваджувати, а іншим людям не заважати, їх не ображати. To implement it, but not to interfere with other people, do not offend them. Не вбивати живе, не красти. Do not kill alive, do not steal. Всі природні багатства є спільні, не присвоювати до свого імені землю тощо. All natural resources are common, do not assign the land to their own name and so on. Не говорити і не робити несправедливо. Do not speak and do not be unfair. Життя має бути всім однакове, зарплата має бути однакова всім дорослим і малим. Life should be the same for everyone, the salary should be the same for all adults and small ones. Діти мають бути на утриманні суспільства, а не батьків. Children should be on society, not parents. Люди мають прощати провини, людей не судити, не саджати у в ' язницю . People have to forgive guilty, do not judge people, do not put them in prison . Іванов хоче всіх зрівняти, щоб жили однаково, мирно, без усякого зла, не робилися між собою ворогами, любов свою проявили. Ivanov wants to equal all of them, so that they lived alike, peacefully, without any evil, were not made enemies among themselves, they showed their love. В'язниці не повинно бути в суспільстві.

 

В’язниці не повинно бути в суспільстві. Іванов говорить: «Треба їм, таким людям, в їхньому ділі простити. У них родиться свідома думка, вона їх оточить ученням Учителя. Він не буде попадати більше ні в тюрму, ні в лікарню. Він буде жити за Божим ділом, ні в кого не буде красти. Усі будуть жити однаково, рівно, однією сім’єю». 7804:30. Всі люди в своєму житті запобігають захворюванню за системою, не лягають у лікарню, їх не лікують хімією, штучними, технічними засобами. Медичний лікар має бути сам загартований і вчити всіх інших цьому. Бажай і роби іншим те, що собі хочеш. Милість, любов між людьми. Нема війн між народами, нема зброї. Отже, суспільний лад буде досконаліший, кращий, легший, ніж у старих залежних людей. Люди зроблять рай на землі, виженуть смерть від людей. Свідомість треба всім, ми не будемо залишатися без свідомості, ми всі будемо вивчати праці Іванова. Всі мають читати, розуміти, виконувати.

 

Prisons should not be in society. Іванов говорить: «Т реба їм, таким людям, в їхньому ділі простити. Ivanov says: " Let them forgive such people in their deeds. У них родиться свідома думка, вона їх оточить ученням Учителя. They will have a conscious thought, they will surround them with the teachings of the Teacher. Він не буде попадати більше ні в тюрму, ні в лікарню. He will not get any more in the prison or in the hospital. Він буде жити за Божим ділом, ні в кого не буде красти. He will live God's deed, no one will steal. Усі будуть жити однаково, рівно, однією сім'єю». Everyone will live equally, exactly, with one family. " 7804:30. 7804: 30. Всі люди в своєму житті запобігають захворюванню за системою, не лягають у лікарню, їх не лікують хімією, штучними, технічними засобами. All people in their lives prevent disease in the system, do not go to the hospital, they are not treated with chemistry, artificial, technical means. Медичний лікар має бути сам загартований і вчити всіх інших цьому. The medical doctor should be hardened and teach everyone else about this. Wish Бажай і роби іншим те, що собі хочеш.and do to others what you want. Милість, любов між людьми. Grace, love between people. Нема війн між народами, нема зброї. There are no wars between peoples, no weapons. Отже, суспільний лад буде досконаліший, кращий, легший, ніж у старих залежних людей. Hence, the social order will be better, easier than the old dependent people.Люди зроблять рай на землі, виженуть смерть від людей. People will make a paradise on earth, will drive death from people.Свідомість треба всім, ми не будемо залишатися без свідомості, ми всі будемо вивчати праці Іванова. Consciousness is necessary for all, we will not remain unconscious, we will all study the works of Ivanov. Всі мають читати, розуміти, виконувати. Everyone should read, understand, perform.

 

   Іванов провістив про час, коли прийде еволюція, тобто новий лад. Він писав: «А еволюція прийде на землю Духом Святим. Це Чувілкін бугор, це райське наше місце, чоловікові слава безсмертна, за що природа стоїть горою. Вона не дає свою згоду на це тепер у цей час, що вона може бути. І вказала про це діло, воно буде, здійсниться 1989 року, усе прийде на своє місце. Природа каже про мене правду свою». 8109:68.  Люди визнали Іванова як Бога в 1989 році, підтримали його ідею. Еволюція почалася в 1989 році.

 

   Іванов провістив про час, коли прийде еволюція, тобто новий лад. Ivanov predicted about the time when evolution would come, that is, a new system. Він писав: « А еволюція прийде на землю Духом Святим. He wrote: " And evolution will come to the earth with the Holy Spirit. Це Чувілкін бугор, це райське наше місце, чоловікові слава безсмертна, за що природа стоїть горою. This is Chuvilkin hill, it is our paradise, our man's glory is immortal, for which nature stands on the mountain. Вона не дає свою згоду на це тепер у цей час, що вона може бути. She does not give her consent to this now at this time, that it may be. І вказала про це діло, воно буде, здійсниться 1989 року, усе прийде на своє місце. And I pointed out this business, it will be, will be realized in 1989, everything will come to its place. Природа каже про мене правду свою». Nature tells me about my truth ". 8109:68. 8109: 68.   Люди визнали Іванова як Бога в 1989 році, підтримали його ідею. People recognized Ivanov as God in 1989, supported his idea. Еволюція почалася в 1989 році. Evolution began in 1989. За наукою Іванова, еволюційному ладу буде початок одночасно з розпадом комуністичної системи.

 

За наукою Іванова, еволюційному ладу буде початок одночасно з розпадом комуністичної системи. За його пророцтвом, еволюція прийде в 1989 році, значить, у цей час відбудеться розпад комуністичної системи. Це здійснилося, Радянського союзу не стало.  Соціалізм пройшов у деяких країнах, це незворотний процес, еволюційний лад має бути після нього. Це закон еволюції природи. Якщо в якій-небудь країні зник соціалізм, то їй треба починати будувати еволюційне суспільство. Сучасний суспільний лад гальмує розвиток біологічної еволюції людини. Якщо у суспільстві не буде еволюційного ладу, то людина як біологічний вид зникне назавжди, що не можна допустити.

 

According to Ivanov, the evolutionary system will begin at the same time as the collapse of the communist system. За його пророцтвом, еволюція прийде в 1989 році, значить, у цей час відбудеться розпад комуністичної системи. According to his prophecy, the evolution will come in 1989, which means that at this time the collapse of the communist system will take place. Це здійснилося, Радянського союзу не стало. This was accomplished, the Soviet Union did not disappear.   Соціалізм пройшов у деяких країнах, це незворотний процес, еволюційний лад має бути після нього. Socialism has passed in some countries, it is an irreversible process, the evolutionary system should be after it. Це закон еволюції природи. This is the law of the evolution of nature. Якщо в якій-небудь країні зник соціалізм, то їй треба починати будувати еволюційне суспільство. If in any country socialism has disappeared, then it must begin to build an evolutionary society. Сучасний суспільний лад гальмує розвиток біологічної еволюції людини. The modern social system inhibits the development of human biological evolution. Якщо у суспільстві не буде еволюційного ладу, то людина як біологічний вид зникне назавжди, що не можна допустити. If society does not have an evolutionary system, then man as a biological species will disappear forever, which can not be tolerated.

 

4-3. Друга нова протилежність

   Природа відповідає сама на дії суспільства з еволюцією. Природа має дві протилежності: тепле, хороше, холодне, погане. Природа сама дасть людям хороше за прийняте погане. Це – здоров'я, задоволення, любов між людьми, мир, відсутність ворога, рівність, справедливість, однакове життя всім, вічне життя, не буде крадіжки, вбивства, біологічна і соціальна еволюція.

   Суперечність знята. Люди хочуть життя, і будуть отримувати життя вічне.

 

4-3. 4-3. Друга нова протилежність The second new opposite

   Природа відповідає сама на дії суспільства з еволюцією. Nature meets the evolution of society itself. Природа має дві протилежності: тепле, хороше, холодне, погане. Nature has two opposites: warm, good, cold, bad. Природа сама дасть людям хороше за прийняте погане. Nature itself will give people better than bad ones. Це – здоров ' я, задоволення, любов між людьми, мир, відсутність ворога, рівність, справедливість, однакове життя всім, вічне життя, не буде крадіжки, вбивства, біологічна і соціальна еволюція. It is health, pleasure, love between people, peace, lack of enemy, equality, justice, the same life for all, eternal life, there will be theft, murder, biological and social evolution.

   Суперечність знята. Contradiction is removed. Люди хочуть життя, і будуть отримувати життя вічне. People want life, and they will receive eternal life.

 

5. Здорове тіло – здоровий дух, святий дух

    Люди не мали духу в своєму житті до приходу Іванова. Вони жили за рахунок технічного, штучного, введеної хімії. Це не дає здоров'я і життя. Іванов скасовує це все штучне в житті людей, і водить людям у природі дух. Здорове тіло, здоровий дух – це еволюція. Повітря, вода і земля огороджені духом. «Для мене засоби – це повітря, вода, земля – наймиліші невмираючі великі друзі. Повітря, вода й земля – три духа життя». Іванов. 8209:189. «Бог Отець – це самодержавство,  Бог Син – це революція, радянська влада. А Бога Духа Святого ще не було. Він буде тоді, коли еволюція прийде в люди. Паршек є еволюційний чоловік. Йому не треба ніякої зброї, йому не треба економіка й політика. Він прийшов зі святим духом». Іванов. 8009:184.  25 квітня 1979 року – це його початок як Святого Духа. Іванов створив гімн, в якому вся його ідея. Іванов. 1979.10:64.

 

5. Здорове тіло – здоровий дух, святий дух 5. The healthy body is a healthy spirit, holy spirit

    Люди не мали духу в своєму житті до приходу Іванова. People did not have a spirit in their lives before Ivanov came. Вони жили за рахунок технічного, штучного, введеної хімії. They lived at the expense of technical, artificial, introduced chemistry. Це не дає здоров ' я і життя. It does not bring health and life. Іванов скасовує це все штучне в житті людей, і водить людям у природі дух. Ivanov cancels it all artificial in people's lives, and leads people into the spirit of nature. Здорове тіло, здоровий дух – це еволюція. A healthy body, a healthy spirit is evolution. Повітря, вода і земля огороджені духом. Air, water and earth are fenced in spirit. «Для мене засоби – це повітря, вода, земля – наймиліші невмираючі великі друзі. "For me, the means are air, water, earth - the most desirable, non-believers, great friends. Повітря, вода й земля – три духа життя ». The air, the water and the earth are three spirits of life . " Іванов. Ivanov. 8209:189. 8209: 189. «Бог Отець – це самодержавство, "God the Father is autocracy,Бог Син – це революція, радянська влада. God the Son is a revolution, Soviet power. А Бога Духа Святого ще не було. But the God of the Holy Spirit was not yet. Він буде тоді, коли еволюція прийде в люди. He will be when evolution comes to people. Паршек є еволюційний чоловік. Parsek is an evolutionary man. Йому не треба ніякої зброї, йому не треба економіка й політика. He does not need any weapons, he does not need an economy and politics. Він прийшов зі святим духом». He came with a holy spirit. " Іванов. Ivanov 8009:184. 8009: 184.   25 квітня 1979 року – це його початок як Святого Духа. April 25, 1979 - It is his beginning as the Holy Ghost. Іванов створив гімн, в якому вся його ідея. Ivanov created the anthem, in which all his idea. Іванов. Ivanov 1979.10:64. 10.1989: 64

 

«Люди Господу вірили, як Богу,

А Він сам до нас на землю прийшов.

Смерть як таку вижене.

А життя у славу введе.

Де люди візьмуться? На цьому бугрі.

Вони гучно скажуть слово.

Це є наше райське місце.

Чоловікові слава безсмертна».

 

«Люди Господу вірили, як Богу, "People believed in God, as God,

А Він сам до нас на землю прийшов. And he himself came to us on the earth.

Смерть як таку вижене. Death is like that.

А життя у славу введе. And life will bring glory.

Де люди візьмуться? Where will people take? На цьому бугрі . On this hurricane .

Вони гучно скажуть слово. They will say a word loudly.

Це є наше райське місце. This is our heavenly place.

Чоловікові слава безсмертна». Man's glory is immortal. "

 

    «6. Це загартування-тренування є початок життя вічного характеру. Воно веде нас до безсмертя, чоловік робиться в природі новим, ніколи не вмираючим. Йому - заслуги. 28. Для мене зима – це Дух Святий, повна в тілі еволюція. 180. Кому доведеш, якщо сама природа це зробила; вона оточила Паршека загартуванням. Він не відмовився від неї, зустрічається з нею з холодом і її проводжає, як свою матір. Сніг – Святий Дух для Паршека, це одна еволюція. 181. Ми перестанемо вмирати із загартуванням-тренуванням». Іванов. 8204:6.

 

    «6. "6. Це загартування-тренування є початок життя вічного характеру. This quenching-training is the beginning of eternal life. Воно веде нас до безсмертя, чоловік робиться в природі новим, ніколи не вмираючим. It leads us to immortality, a man is made in nature new, never dying. Йому - заслуги. To him - merits. 28. Для мене зима – це Дух Святий, повна в тілі еволюція . 28. For me, winter is the Holy Spirit, full of evolution in the body . 180. Кому доведеш, якщо сама природа це зробила; 180. What will you prove if the nature itself did it; вона оточила Паршека загартуванням. She surrounded Parsek with quenching. Він не відмовився від неї, зустрічається з нею з холодом і її проводжає, як свою матір. He did not abandon her, meets her with cold and accompanies her as her mother. С ніг – Святий Дух для Паршека , це одна еволюція. With the feet - the Holy Spirit for Parsek , this is one evolution. 181. Ми перестанемо вмирати із загартуванням-тренуванням». 181. We will stop dying with hardening-training. " Іванов. Ivanov 8204:6. 8204: 6.

 

«80. Я чекаю в природі білий сніг, холодну пору, морозні дні. Люблю природу. Я радуюсь ними, як своїм тілом, дихаю душею і серцем, духом святим. Жду еволюцію. Я низько кланяюся з усіх днів усім живущим на білому світі, радуюсь, як матері рідній. Я цим хочу сказати всім свої слова. Нам треба жити, а вмирати нам не треба – така моя ідея». Іванов. 8209:80. «Отця як такого похоронили, його самодержавство вмерло, на черзі стоїть син революції. Йому на заміну йде еволюція, Дух Святий. Цього люди доб'ються». Іванов. 1981.04:42.

 

«80. "80. Я чекаю в природі білий сніг, холодну пору, морозні дні. I wait in the nature of white snow, cold weather, frosty days. Люблю природу. I love nature. Я радуюсь ними, як своїм тілом, дихаю душею і серцем, духом святим. I rejoice with them, as my body, I breathe with the soul and heart, the spirit of the saints. Жду еволюцію. I look forward to evolution. Я низько кланяюся з усіх днів усім живущим на білому світі, радуюсь, як матері рідній. I bow from all days to all who live in the white world, rejoicing as mother mother. Я цим хочу сказати всім свої слова. I want to say that to all of my words. Нам треба жити, а вмирати нам не треба – така моя ідея». We need to live, and we do not need to die - this is my idea. " Іванов. Ivanov 8209:80. 8209: 80. «Отця як такого похоронили, його самодержавство вмерло, на черзі стоїть син революції. "Father's like this, his autocracy has died, the son of the revolution is standing next. Йому на заміну йде еволюція, Дух Святий. He is replaced by evolution, the Holy Spirit. Цього люди доб ' ються». These people are getting ready. " Іванов. Ivanov 1981.04:42. 1981.04: 42.

 

6. Історичний метод  у вченні Іванова

    Історичний незалежний чоловік був серед людей колись, історія  описує про нього як про Адама. Він був подібний до Іванова. Іванов пише:  «Найперший чоловік, він був за будовою, на вигляд. Якщо дивитися на Іванова, він буде точно. Йому відомо наш розвиток у ділі нашому». 6612:3.   Іванов розбирається з першим незалежним чоловіком в історії, аналізує його життя, знаходить його помилки в житті, старається не повторювати їх у своєму житті. Перший чоловік не довів свою незалежну дорогу до кінця. Іванов хоче довести незалежну дорогу в житті до кінця.

 

6. Історичний метод 6. Historical method  у вченні Іванова In Ivanov's teaching

    Історичний незалежний чоловік був серед людей колись, історія A historic independent man was among people once, a story описує про нього як про Адама. Describes him as Adam. Він був подібний до Іванова. He was like Ivanov. Іванов пише: Ivanov writes:  «Найперший чоловік, він був за будовою, на вигляд. "The first man, he was in shape, in appearance. Якщо дивитися на Іванова, він буде точно. If you look at Ivanov, he'll be fine. Йому відомо наш розвиток у ділі нашому». He knows our development in our cause. " 6612:3. 6612: 3. Іванов розбирається з першим незалежним чоловіком в історії, аналізує його життя, знаходить його помилки в житті, старається не повторювати їх у своєму житті.Ivanov understands the first independent man in history, analyzes his life, finds his mistakes in life, tries not to repeat them in his life. Перший чоловік не довів свою незалежну дорогу до кінця. The first man did not prove his independent path to the end. Іванов хоче довести незалежну дорогу в житті до кінця. Ivanov wants to prove the independent path in life to the end.

 

Іванов пише в працях: 5901:22. Перший чоловік. Він не мав таких способів, і такої зброї теж не мав, а жив за рахунок самого себе. Він не мав одягу, не мав ніякої їжі. Природа тримала його природно. Він жив без усякого будинку раніше, і не спав так солодко, як ми з вами спимо зараз. У першої людини не було ні срібла, ні золота, ні всякого кумира. 23. Перший чоловік не побажав жити на самоті, а пішов втягуватися.

 

  Іванов пише в працях: 5901:22. Ivanov writes in his works: 5901: 22. Перший чоловік. First man Він не мав таких способів, і такої зброї теж не мав, а жив за рахунок самого себе. He did not have such methods, and did not have such weapons, but he lived at the expense of himself. Він не мав одягу, не мав ніякої їжі. He had no clothes, no food. Природа тримала його природно. Nature kept it natural. Він жив без усякого будинку раніше, і не спав так солодко, як ми з вами спимо зараз. He lived without any home before, and did not sleep so sweetly as we sleep with you now. У першої людини не було ні срібла, ні золота, ні всякого кумира. The first man had no silver, no gold, no idol. 23. Перший чоловік не побажав жити на самоті, а пішов втягуватися. 23. The first man did not want to live alone, but went to get involved.

 

6201:3. Бог – це творець сам свого тіла, і всю цю народжену історію визначив наперед, котрої тоді не існувало. 4. Бог був у чоловіка тоді, коли він у себе не мав дві дороги в житті. У чоловіка були організовані сили бути в природі незалежно ніким ніде ніяк. Ось це багатство є, з багатств багатство, яке потрібно нам усім придбати. 18. А він був чоловік який здоровий, йому і зносу не видно. Дні були для нього однакові, були всі рівні перед ним.  Він не носив на собі ніякого одягу. Також не було нічого з їжі, і води не пив. А дому не було зовсім. Як же він жив?  Він був незалежний ніяк ніде ні від чого. А життя тривало. Понеділок і вівторок був йому рівний неділі.  Це все було однаково. Приходили дні без усякої стихії.  Чоловік розвинув свою індивідуальну власність у процесі.  Він самовільно захопив, привласнив, вивчив, і розділив одне від другого. 19. У чоловіка утворився час світла і ночі. Чоловік став розуміти, що йому буде треба, а що йому буде не треба. 

 

   6201:3. 6201: 3. Бог – це творець сам свого тіла, і всю цю народжену історію визначив наперед, котрої тоді не існувало. God is the creator of his own body, and has determined all this born history in advance, which then did not exist. 4. Бог був у чоловіка тоді, коли він у себе не мав дві дороги в житті. 4. God was a man when he did not have two roads in his life. У чоловіка були організовані сили бути в природі незалежно ніким ніде ніяк. Her husband was arranged to be in the wild independently by no means anywhere. Ось це багатство є, з багатств багатство, яке потрібно нам усім придбати. This is wealth, wealth is wealth that we all need to buy. 18. А він був чоловік який здоровий, йому і зносу не видно. 18. And he was a man who was healthy, and weariness was not visible to him. Дні були для нього однакові, були всі рівні перед ним. The days were the same for him, all were equal before him.   Він не носив на собі ніякого одягу. He did not wear any clothes at all. Також не було нічого з їжі, і води не пив. There was also nothing to eat, and did not drink water. А дому не було зовсім. And the house was not at all. Як же він жив? How did he live?   Він був незалежний ніяк ніде ні від чого. He was independent no way out of anything. А життя тривало. And life lasted. Понеділок і вівторок був йому рівний неділі. Monday and Tuesday he was equal to Sunday. Це все було однаково. It was all the same. Приходили дні без усякої стихії. There were days without any element.   Чоловік розвинув свою індивідуальну власність у процесі. The man developed his own individual property in the process.   Він самовільно захопив, привласнив, вивчив, і розділив одне від другого. He seized, assimilated, studied, and separated one from the other. 19. У чоловіка утворився час світла і ночі. 19. A man formed a time of light and night. Чоловік став розуміти, що йому буде треба, а що йому буде не треба. The man began to understand that he would need, and that he would not need.   

 

    6607:106. Ми, всі люди, розвинені технічно, не довірилися.  Ми стали йти від першого чоловіка, хто хотів жити і нічого не потребувати, а жити здорово сильно для того, щоб не хворіти, не застуджуватись.  Але другому чоловікові не захотілося бачити і чути природні, самі невмирущі якості, холодні й погані, з чим чоловік другий не був згоден.  І став пробувати по природі дорогу, вона його повела прямо до того, щоб у цьому ділі втратити себе на віки віків. 121. Другу людину, її підіслала природа в допомогу першій людині. Вона стала жінкою вчити, як і зазвичай жінкою робиться. Через неї багато чоловіків свого не досягає.

 

    6607:106. 6607: 106. Ми, всі люди, розвинені технічно, не довірилися. We, all people, technically developed, did not trust.  Ми стали йти від першого чоловіка, хто хотів жити і нічого не потребувати, а жити здорово сильно для того, щоб не хворіти, не застуджуватись. We began to go from the first man who wanted to live and do not need anything, but to live greatly in order not to get sick, not to cope.   Але другому чоловікові не захотілося бачити і чути природні, самі невмирущі якості, холодні й погані, з чим чоловік другий не був згоден. But the second man did not want to see and hear the natural, most immortal qualities, cold and bad, with which the husband second did not agree. І став пробувати по природі дорогу, вона його повела прямо до того, щоб у цьому ділі втратити себе на віки віків. And began to try the nature of the road, she led him directly to the fact that in this case, lose themselves to the ages of ages. 121. Другу людину, її підіслала природа в допомогу першій людині. 121. The second man, she was sent by nature to help the first man. Вона стала жінкою вчити, як і зазвичай жінкою робиться. She became a woman to teach, as usually a woman is doing. Через неї багато чоловіків свого не досягає. Because of her, many of her men do not reach.

 

   6701.17:69. Перший чоловік, народжений у природі, не мав у себе ніякої смерті. Та від чого доводилося йому вмирати, якщо його сили були такі, щоб жити і жити, і жити?  Він робив так у природі. Він був незалежний ні від кого ніде ніяк. Був Богом усьому. Одяг не треба був для нього, він обходився без нього. Їжа не потрібна була йому, він жив і без неї.  Він не мав навіть дому, жив у природі, природно огороджувався. Різниці ніякої не було в природі для нього  в житті. Зими і літа не існувало, було однаково.  Світла і темряви не було теж. Все це далося природою через чоловіка. Чоловік перший отримав усе це в природі через своє бажання.

 

   6701.17:69. 6701.17: 69. Перший чоловік, народжений у природі, не мав у себе ніякої смерті. The first man born in nature, had no death in himself. Та від чого доводилося йому вмирати, якщо його сили були такі, щоб жити і жити, і жити? But why did he have to die if his forces were such that they lived and lived and lived?   Він робив так у природі. He did so in nature. Він був незалежний ні від кого ніде ніяк. He was independent from anyone anywhere in any way. Був Богом усьому. He was God to all. Одяг не треба був для нього, він обходився без нього. He did not need clothes for him, he did without him. Їжа не потрібна була йому, він жив і без неї. He did not need food, he lived without him.   Він не мав навіть дому, жив у природі, природно огороджувався. He did not even have a home, he lived in nature, naturally fenced. Різниці ніякої не було в природі для нього There was no difference in nature for him   в житті. in life. Зими і літа не існувало, було однаково. Winter and summer did not exist, it was the same.   Світла і темряви не було теж. There was no light and darkness either. Все це далося природою через чоловіка. All this was given by nature through a man. Чоловік перший отримав усе це в природі через своє бажання. The first man got all this in nature because of his desire.

 

    7103а:96. Я вважав, вважаю в житті своєму. Бог землі є чоловік.  Він почав  сам без кого-небудь цю історію на білому світі розвивати. Він був самотній колись, йому доводилося зустрічати природні дні дуже важко. Він був Бог, незалежний від природи. У нього не було тоді ніякого одягу, у нього не було їжі, і він не мав житлового будинку навіть.  Ця історія була. Ми не захотіли за такою історією крокувати. Ми з вами не захотіли також з батьком жити, ми з вами не хочемо слухатися батька. Ми не виграли цим у природі, а програли. І раніше, і зараз Ми жили по-своєму, самовільно раніше. Перший чоловік кинув природу холодну і погану. Він взявся шукати по природі інше, зовсім не так, як було йому спочатку. 

 

    7103а:96. 7103a: 96. Я вважав, вважаю в житті своєму. I thought I believe in my life. Бог землі є чоловік. God earth is a man.   Він почав He started   сам без кого-небудь цю історію на білому світі розвивати. himself without anyone, to develop this story on the white world. Він був самотній колись, йому доводилося зустрічати природні дні дуже важко. He was lonely once, he had to encounter natural days very hard. Він був Бог, незалежний від природи. He was God, independent of nature. У нього не було тоді ніякого одягу, у нього не було їжі, і він не мав житлового будинку навіть. He had no clothes at the time, he had no food, and he had no house even.   Ця історія була. This story was. Ми не захотіли за такою історією крокувати. We did not want to follow this story. Ми з вами не захотіли також з батьком жити, ми з вами не хочемо слухатися батька. We did not want to live with our father, we do not want to listen to our father. Ми не виграли цим у природі, а програли. We did not win this in nature, but lost. І раніше, і зараз Ми жили по-своєму, самовільно раніше. And earlier and now we lived in our own way, spontaneously earlier. Перший чоловік кинув природу холодну і погану. The first man threw the cold and bad nature. Він взявся шукати по природі інше, зовсім не так, як було йому спочатку. He began to look for another by nature, not at all the way he was originally.   

 

    7301:100. Чоловік став сваволити з природою, став воювати з нею. Тому вона розділила свій час для нього. Тьма і світло, літо і зима стала для людини. Людина робила все це, і буде  робити.      

   7606:28. Ця історія була від Адама літ. Вона починалася чоловіком першим. Великий нестаток був у нього в житті, а йому доводилося жити. Він переживав у цьому, боявся сильно смерті. Він  мав  сили у природі, щоб жити і продовжувати життя. Спочатку він був близьким до природи, не боявся її так, вона давала йому право жити. Він старався свої дні зустрічати, він їх легко проводжав, а потім він здався, пішов назустріч неживому, він огородився мертвим. Йому дав це його процес. Він розділив природу пополам, у природі виявилось тепле й хороше, погане й холодне, що цьому чоловікові треба було зберегти.

 

    7301:100. 7301: 100. Чоловік став сваволити з природою, став воювати з нею. The man became savage with nature, began to fight with her. Тому вона розділила свій час для нього. So she shared her time for him. Тьма і світло, літо і зима стала для людини. Darkness and light, summer and winter became for man. Людина робила все це, і буде Man did all this and will   робити. do.       

   7606:28. 7606: 28 Ця історія була від Адама літ. This story was from Adam the summer. Вона починалася чоловіком першим. She began her husband first. Великий нестаток був у нього в житті, а йому доводилося жити. He had a great disadvantage in his life, and he had to live. Він переживав у цьому, боявся сильно смерті. He was worried about this, he was very afraid of death. He Вінhad сили у природі, щоб жити і продовжувати життя. power in nature to live and to continue to live. Спочатку він був близьким до природи, не боявся її так, вона давала йому право жити. At first he was close to nature, not afraid of her so, she gave him the right to live. Він старався свої дні зустрічати, він їх легко проводжав, а потім він здався, пішов назустріч неживому, він огородився мертвим. He tried to meet his days, he easily escorted them, and then he gave up, went to meet the dead, he was buried dead. Йому дав це його процес. He gave him his process. Він розділив природу пополам, у природі виявилось тепле й хороше, погане й холодне, що цьому чоловікові треба було зберегти. He divides nature into halves, in nature it was warm and good, bad and cold that this man had to save.

 

   7608:141. Це є першого початкового нашого земного чоловіка. Він був Бог землі, зберігав сам себе, як робить тепер Іванов. Звідки взялось у нас горе й біда? Нас природа за наш такий учинок, а ми зробили його вдвох без душі й серця  між собою. Наше погане, холодне відійшло, ми звернулись до хорошого й теплого – ось що ми полюбили в житті. Ми продовжуємо його і досі. Наша похіть наробила це все нам, розвинута нами. Ми зробили чоловіка живого, але ми не захотіли жити по-природному.

 

   7608:141. 7608: 141. Це є першого початкового нашого земного чоловіка. This is the first primitive of our earthly man. Він був Бог землі, зберігав сам себе, як робить тепер Іванов. He was God of the earth, kept himself, as Ivanov now does. Звідки взялось у нас горе й біда? Where did our grief and misfortune come from? Нас природа за наш такий учинок, а ми зробили його вдвох без душі й серця Our nature is ours for such an act, and we made it together without soul and heart  між собою. among ourselves. Наше погане, холодне відійшло, ми звернулись до хорошого й теплого – ось що ми полюбили в житті. Our bad, cold gone, we turned to good and warm - that's what we loved in life. Ми продовжуємо його і досі. We continue it till now. Наша похіть наробила це все нам, розвинута нами. Our lust made it all to us, developed by us. Ми зробили чоловіка живого, але ми не захотіли жити по-природному. We made a man alive, but we did not want to live naturally.

 

   8001:85. Перший чоловік був Бог. Він прийшов до нас на землю для життя, але не для смерті. Перший чоловік, який не потребує нічого. Він був усьому діло в природі невмираючій, вічно живій на білому світі. Бог тоді був один між повітрям і водою на цій нашій землі. Другого такого чоловіка не було ніякого з усіх до цього приходу на землю. Він хотів бачити чоловіка в природі такого, як він. Для чого? Він не знав цього. Природа взяла й послала своє задоволення першому чоловікові на його заклик, щоб він подивився на це все, і сказав про все це діло, котре зробили в природі люди. Вони ніколи не хотіли цього.

 

   8001:85. 8001: 85 Перший чоловік був Бог. The first man was God. Він прийшов до нас на землю для життя, але не для смерті. He came to us on earth for life, but not for death. Перший чоловік, який не потребує нічого. The first man who does not need anything. Він був усьому діло в природі невмираючій, вічно живій на білому світі. He was for the whole thing in nature immortal, eternally alive in the white world. Бог тоді був один між повітрям і водою на цій нашій землі. God was then alone between air and water on this earth. Другого такого чоловіка не було ніякого з усіх до цього приходу на землю. The second such man was not one of all before coming to earth. Він хотів бачити чоловіка в природі такого, як він. He wanted to see a man in nature like him. Для чого? For what? Він не знав цього. He did not know that. Природа взяла й послала своє задоволення першому чоловікові на його заклик, щоб він подивився на це все, і сказав про все це діло, котре зробили в природі люди. Nature took and sent her pleasure to the first man for his appeal, so that he looked at all of this, and told about all this work that people had done in nature. Вони ніколи не хотіли цього. They never wanted that. 86. Сама природа зробила це все в людях, щоб вони самі подивилися назад.

 

86. Сама природа зробила це все в людях, щоб вони самі подивилися назад. А що друга, зовсім чужа людина жінка, прислана природою? Яку користь принесла вона людям новонародженим? Вона ввела першому чоловікові для всіх людей діло. Тільки дитя народилось, появилось на білий світ – ці люди представили цьому зовсім чуже діло природне, не яке-небудь, а чуже природне що-небудь узяти проковтнути. Для чого це все робиться? Природа нам, усім людям, говорить. Нам треба народити чоловіка без усякої потреби в наше життя.

 

86. Nature itself has done it all in people, so that they themselves look back. А що друга, зовсім чужа людина жінка, прислана природою? And what about a friend, a completely alien person, a woman sent by nature? Яку користь принесла вона людям новонародженим? What benefit did it bring to newborns? Вона ввела першому чоловікові для всіх людей діло. She introduced the first man to all people a business. Тільки дитя народилось, появилось на білий світ – ці люди представили цьому зовсім чуже діло природне, не яке-небудь, а чуже природне що-небудь узяти проковтнути. Only a child was born, appeared on the white world - these people presented this completely alien business is natural, not some, but someone else's natural to take something to swallow. Для чого це все робиться? Why is this all done? Природа нам, усім людям, говорить. Nature to us, to all people, to speak. Нам треба народити чоловіка без усякої потреби в наше життя. We have to give birth to a man without any need in our lives. 150. Це починалось із самого початку.

 

150. Це починалось із самого початку. А з краю не було нічого. А люди жили без цього всього. Як вони так жили, у них не було нічого? Один Бог про це знає. Їхнє одне є таке свідоме терпіння. Вони не носили пуди в цьому, у чужому не мали потреби. А своє – живе природне таке тіло. Чужого не було в ньому і на ньому. А своє природне: струм, магніт, електрика. Жилось легко, як у ванні. А жити доводилось без усякого такого прибутку. Плодів ніяких. Живому енергійному тілу не треба були в цьому ніякі нужди. Життя в цьому квіткою цвіло. Не було ніякого холоду живому тілу. У природі не було такого життя, щоб вони жили так технічно, штучно, у хімії. Життя бралося з нічого. Діло робилося з природи зовсім чуже, інше. Чоловік самець придбав для себе самку для розвитку людського життя. Раз людина у житті своєму прибавилася, то прийшла сюди нужда. Треба було по природі якості шукати.

 

150. It started from the very beginning. А з краю не було нічого. And from the edge there was nothing. А люди жили без цього всього. People lived without it all. Як вони так жили, у них не було нічого? How did they live like that, they had nothing? Один Бог про це знає. One God knows this. Їхнє одне є таке свідоме терпіння. Their only one is such a conscious tolerance. Вони не носили пуди в цьому, у чужому не мали потреби. They did not wear a pods in this, they did not need a stranger. А своє – живе природне таке тіло. And its - this natural body is alive. Чужого не було в ньому і на ньому. Alien was not in him and on him. А своє природне: струм, магніт, електрика. And its natural: a current, a magnet, an electricity. Жилось легко, як у ванні. It was easy, like in the bathroom. А жити доводилось без усякого такого прибутку. But we had to live without any such profits. Плодів ніяких. There are no fruits. Живому енергійному тілу не треба були в цьому ніякі нужди. The living vigorous body did not need any need for this. Життя в цьому квіткою цвіло. Life in this flower is mild. Не було ніякого холоду живому тілу. There was no cold of a living body. У природі не було такого життя, щоб вони жили так технічно, штучно, у хімії. In nature, there was no such life that they lived so technically, artificially, in chemistry. Життя бралося з нічого. Life was taken from nothing. Діло робилося з природи зовсім чуже, інше. The thing was done from nature is completely alien, the other. Чоловік самець придбав для себе самку для розвитку людського життя. A man male has acquired for himself a female for the development of human life. Раз людина у житті своєму прибавилася, то прийшла сюди нужда. Once a man in his life has increased, then came the need. Треба було по природі якості шукати. We had to look for the nature of quality.

 

     8302:54. Ми тепер розбираємось із першим початковим чоловіком. Він був джерело всього природного індивідуального життя, у природі чистим тілом прикріплений до землі. Його оточував всесвіт. Він був енергійний, сильний у своєму ділі. Він одержав від природи те, що йому треба. Він не мав світла, і тьми не було. Йому не було відомо, що було на землі. Вода розділяла землю, ліс, озера, гори снігові. І дух носився над цим ділом. Його думка привела, щоб побачити цього другого чоловіка, бажання таке народилось у нього. Він довго мучився в цьому ділі, і ось йому довелось діждатись.

 

     8302:54. 8302:54. Ми тепер розбираємось із першим початковим чоловіком. We are now dealing with the first starting man. Він був джерело всього природного індивідуального життя, у природі чистим тілом прикріплений до землі. He was the source of all natural individual life, in the nature of a pure body attached to the earth. Його оточував всесвіт. He was surrounded by the universe. Він був енергійний, сильний у своєму ділі. He was energetic, strong in his deeds. Він одержав від природи те, що йому треба. He has received from nature what he needs. Він не мав світла, і тьми не було. He had no light, and there was no darkness. Йому не було відомо, що було на землі. He did not know what was on earth. Вода розділяла землю, ліс, озера, гори снігові. Water shared land, forest, lakes, mountains of snow. І дух носився над цим ділом. And the spirit was worn over this deed. Його думка привела, щоб побачити цього другого чоловіка, бажання таке народилось у нього. His thought led him to see this second man, the desire to be born of him. Він довго мучився в цьому ділі, і ось йому довелось діждатись. He suffered for a long time in this business, and now he had to wait. 55. Дійсність прийшла йому в процесі цього всього, природа відгукнулася йому як такому.

 

 

55. Дійсність прийшла йому в процесі цього всього, природа відгукнулася йому як такому. Жінка Єва прийшла до нього на поміч цього всього. Вона прислана природою для того, щоб Адам знав, що є в житті в природі. Йому розкрилось усе через похіть одну. Він оточив себе своїм місцем. Це був рай. Він не споживав нічого до цього всього зближення. А коли вони народили дітей, то їм доводилось від цього місця відриватись, і своїм місцем оволодіти.

 

55. Reality came to him in the process of this whole, nature responded to him as such. Жінка Єва прийшла до нього на поміч цього всього. Eve's wife came to him for the help of all this. Вона прислана природою для того, щоб Адам знав, що є в житті в природі. It is sent by nature in order for Adam to know what is in nature. Йому розкрилось усе через похіть одну. He opened everything through lust one. Він оточив себе своїм місцем. He surrounded himself with his place. Це був рай. It was paradise. Він не споживав нічого до цього всього зближення. He did not consume anything of this convergence. А коли вони народили дітей, то їм доводилось від цього місця відриватись, і своїм місцем оволодіти. And when they gave birth to children, they had to get away from this place, and to seize their place.

 

    7910:48. Адже час був такий, чоловік жив, нічого він не творив, його оточувало живе, струм, магнето, електрика. А коли йому доводилось міняти свою форму в житті, він облився кров'ю, пробрався в ці ось людські умови. Люди повернули його як такого на свою сторону, почату ними. Він став розпоряджатися не своїм наявним, а став шукати по природі по-їхньому жирне, солодке, смачне. Тим він розвинув свою систему свого тіла чужим. Люди навчили його так за своїм розвитком. Один попробував, а іншому сподобалося це робити. Не знайшли кращого від цього всього, а взялись, стали це діло вживати, стали їсти, що солодше та смачніше.  49. А не пішли по цій дорозі, щоб свідомо терпіти від цього всього. Тут не рахувати кілограми, пуди не піднімати, а нічого не робити в цьому. А історія в житті уже не така, вона вже вбивча, злодійська. Люди не живуть своїм, а живуть чужим, убивчим. Паршек це зрозумів, він не став слухати людей, узяв свою дорогу, природну, живу, найгіршу, холодну, не став убивати.

 

    7910:48. 7910:48. Адже час був такий, чоловік жив, нічого він не творив, його оточувало живе, струм, магнето, електрика. After all, the time was such, the man lived, he did not do anything, it was surrounded by living, current, magneto, electricity. А коли йому доводилось міняти свою форму в житті, він облився кров ' ю, пробрався в ці ось людські умови. And when he had to change his form in life, he shed blood , and got into these human conditions. Люди повернули його як такого на свою сторону, почату ними. People turned him as such to their side, begun by them. Він став розпоряджатися не своїм наявним, а став шукати по природі по-їхньому жирне, солодке, смачне. He began to dispose of his own, but began to look in the nature of their fat, sweet, delicious. Тим він розвинув свою систему свого тіла чужим. Therefore, he developed his system of his body alien. Люди навчили його так за своїм розвитком. People taught him so much in their development. Один попробував, а іншому сподобалося це робити. One tried and I liked doing it. Не знайшли кращого від цього всього, а взялись, стали це діло вживати, стали їсти, що солодше та смачніше. They did not find the best of this, but they took it, began to use this thing, began to eat, which was sweeter and tastier.   49. А не пішли по цій дорозі, щоб свідомо терпіти від цього всього. 49. But do not follow this path to deliberately endure this whole thing. Тут не рахувати кілограми, пуди не піднімати, а нічого не робити в цьому. It is not necessary to count kilograms here, not to raise pounds, but to do nothing about it. А історія в житті уже не така, вона вже вбивча, злодійська. And the story in life is no longer such, it is already a murderer, a thief. Люди не живуть своїм, а живуть чужим, убивчим. People do not live their lives, but live a stranger, killer. Паршек це зрозумів, він не став слухати людей, узяв свою дорогу, природну, живу, найгіршу, холодну, не став убивати. Parsek realized it, he did not listen to people, took his road, natural, living, worst, cold, did not kill.

 

7. Еволюційний, незалежний чоловік Іванов

   Іванов Порфирій Корнійович (Несторенко), народився в Україні, Луганська область, Лутугинський район, село Оріхівка 20 лютого 1898. Люди дали йому прізвисько Паршек, також відомо його власне ім’я Ош, яке в перекладі означає Білий. Він є українець за походженням, його батько українець. Він народився, як усі люди, жив 35 років, як усі люди залежні. Свідомість прийшла йому від природи в 1933 році, що люди всі хворіють і вмирають через їжу, одяг, житловий дім. Це залежність від природи. Природа карає всіх людей хворобами і смертю за нелюбов природи.

 

7. Еволюційний, незалежний чоловік Іванов 7. An evolutionary, independent man Ivanov

   Іванов Порфирій Корнійович (Несторенко), народився в Україні, Луганська область, Лутугинський район, село Оріхівка 20 лютого 1898. Люди дали йому прізвисько Паршек, також відомо його власне ім'я Ош , яке в перекладі означає Білий. Ivanov Porfiry Kornijiovich (Nistorenko), born in Ukraine, Luhansk region, Lutuginsky district, village Orihivka February 20, 1898. People gave him the nickname Parsek, also known as his own name Osh , which in translation means White. Він є українець за походженням, його батько українець. He is Ukrainian of descent, his father is Ukrainian. Він народився, як усі люди, жив 35 років, як усі люди залежні. He was born, like all people, for 35 years, as all people are dependent. Свідомість прийшла йому від природи в 1933 році, що люди всі хворіють і вмирають через їжу, одяг, житловий дім. Consciousness came to him from nature in 1933 that people are all sick and die because of food, clothing, and a dwelling house. Це залежність від природи. This is a dependence on nature. Природа карає всіх людей хворобами і смертю за нелюбов природи. Nature punishes all people with illness and death for the dislike of nature.

 

Він визнав таке людське життя неістинним, неправильним. Він став шукати в природі засоби допомогти всім людям, щоб люди не хворіли і не вмирали. Він знайшов загартування, став сам загартовуватися. Він намагався жити так, як народила його природа: без їжі, без одягу, і житловий дім не треба. При народженні людини вода промила слід, повітря виштовхнуло з тіла матері, земля прийняла тіло для повзання. Він не захищав своє тіло від природи, від холоду і всього поганого. Він поступово став ходити в природі зимою і літом без шапки, потім без взуття, потім без усього одягу, крім трусів. І так проходив у природі піввіку.

 

Він визнав таке людське життя неістинним, неправильним. He acknowledged such human life untrue, wrong. Він став шукати в природі засоби допомогти всім людям, щоб люди не хворіли і не вмирали. He began to seek out in nature means to help all people, so that people did not get sick or die. Він знайшов загартування, став сам загартовуватися. He found a hardening, he began to harden himself. Він намагався жити так, як народила його природа: без їжі, без одягу, і житловий дім не треба. He tried to live in the way that gave birth to his nature: without food, without clothes, and a dwelling house is not necessary. При народженні людини вода промила слід, повітря виштовхнуло з тіла матері, земля прийняла тіло для повзання. At the birth of a man, the water was washed trace, the air pulled out of the mother's body, the earth took the body to crawl. Він не захищав своє тіло від природи, від холоду і всього поганого. He did not protect his body from nature, from cold and all bad things. Він поступово став ходити в природі зимою і літом без шапки, потім без взуття, потім без усього одягу, крім трусів. He gradually began to walk in nature in winter and summer without a hat, then without shoes, then without all the clothes, except underpants. І так проходив у природі піввіку. And so it took place in nature half a century. Так він став свідомо жити по-природному, як не жили люди.

 

Так він став свідомо жити по-природному, як не жили люди. Він не став жити так, як його навчили люди змалку, людське життя залишив, а сам жив по-своєму. Він був один з усіх незалежний у природі. А якщо чоловік живе по-природному, то він свідомо живе по-еволюційному. Отже, Іванов – це еволюційний чоловік. Він полюбив природу як матір рідну, він став своїм тілом близько до природи. Він говорив, що повітря, вода і земля – милі вірні друзі людини, вони допомагають у всьому. Природа давала йому за любов все для життя, полюбила його. Вона дала йому здоров'я, вчення, сили допомагати людям у здоров'ї.

 

So he began to consciously live naturally, as people did not live. Він не став жити так, як його навчили люди змалку, людське життя залишив, а сам жив по-своєму. He did not live as people taught him little, left human life, and he himself lived in his own way. Він був один з усіх незалежний у природі. He was one of all independent in nature. А якщо чоловік живе по-природному, то він свідомо живе по-еволюційному. And if a man lives naturally, then he deliberately lives in an evolutionary way. Отже, Іванов – це еволюційний чоловік. So Ivanov is an evolutionary man. Він полюбив природу як матір рідну, він став своїм тілом близько до природи. He loved nature as his mother's mother, he became his body close to nature. Він говорив, що повітря, вода і земля – милі вірні друзі людини, вони допомагають у всьому. He said that air, water and earth are lovely and faithful human friends, they help in everything. Природа давала йому за любов все для життя, полюбила його. Nature gave him for love everything for life, fell in love with him. Вона дала йому здоров ' я, вчення, сили допомагати людям у здоров ' ї. She gave him health , teaching, strength to help people in their health . Сили Бога появилися у нього через природу.

 

Сили Бога появилися у нього через природу. Він приймав усіх нужденних, убивав біль через свої руки струмом, обливав водою, давав пораду, що робити в житті, щоб не хворіти. Він ставив на ноги калік лежачих, сліпим відкривав очі, виганяв ракове захворювання тощо, що не могли лікарі. Люди, які вірили в Христа, дали йому за корисне діло назву Переможець природи, Учитель народу, Бог Землі. Згодом він став називати сам себе Богом, як люди назвали. Його мета і робота – допомагати всім людям у здоров'ї, щоб усі люди були здорові, щасливі, не хворіли і не вмирали. Його мета зробити рай на землі, де люди завоюють безсмертя. Він знайшов людям райське місце на землі. Учитель Іванов говорить про своє вчення, що це є головна наука серед усіх наук для всіх людей усього світу: «Це є наука, я її на собі розвинув». Іванов.1972.12:20.

 

God's forces appeared in him through nature. Він приймав усіх нужденних, убивав біль через свої руки струмом, обливав водою, давав пораду, що робити в житті, щоб не хворіти. He took all the needy, killed the pain through his hands with a current, poured water, gave advice, what to do in life, so as not to be sick. Він ставив на ноги калік лежачих, сліпим відкривав очі, виганяв ракове захворювання тощо, що не могли лікарі. He put his crippled legs on his feet, opened his eyes blindly, kicked out a cancerous disease, etc. that doctors could not. Люди, які вірили в Христа, діло дали йому за корисне діло назву Переможець природи, Учитель народу, Бог Землі. The people who believed in Christ, the work gave him the title "The Winner of Nature, the Teacher of the People, the God of the Earth, for the useful work." Згодом він став називати сам себе Богом, як люди назвали. Subsequently, he began to call himself God as people called it. Його мета і робота – допомагати всім людям у здоров ' ї, щоб усі люди були здорові, щасливі, не хворіли і не вмирали. His purpose and work is to help all people in their health so that all people are healthy, happy, sick and not dying. Його мета зробити рай на землі, де люди завоюють безсмертя. His goal is to make a heaven on earth, where people will conquer immortality. Він знайшов людям райське місце на землі. He found people a heavenly place on earth. Учитель Іванов говорить про своє вчення, що це є головна наука серед усіх наук для всіх людей усього світу: «Це є наука, я її на собі розвинув». Ivan speaks of his doctrine that this is the main science among all sciences for all people around the world: "This is a science, I developed it on myself." Іванов.1972.12:20. Ivanov.1972.12: 20. Іванов полюбив природу, як матір рідну, став близько до неї своїм тілом.

 

Іванов полюбив природу, як матір рідну, став близько до неї своїм тілом. Він старався жити в природі без усяких потреб: їжі, одягу, житлового дому. Не користувався штучним, технічним. Жив по-природному. Він піввіку жив у природі без одягу, крім трусів, не взувався, ходив зимою і літом босим. Йому було дуже холодно і погано, та він терпів ради блага всіх. Він шукав у природі засоби для життя всім людям, вивчав життя в повітрі, воді, на землі. Він для експерименту був під водою без дихання декілька годин. Він жив без самозахисту в природі протягом усього життя. Це можна назвати еволюцією. Він один еволюційний чоловік. Навпаки, люди захищають себе від природи щодня одягом, житлом, вживають їжу досита. Їхні тіла захищені від природи штучним, тому вони як вид не еволюціонують. Природа Іванова в процесі еволюції обдарувала своїми силами, він став допомагати людям, нужденним у здоров'ї.

 

Ivanov loved nature, as his mother's mother, became close to her body. Він старався жити в природі без усяких потреб: їжі, одягу, житлового дому. He tried to live in nature without any need: food, clothes, a dwelling house. Не користувався штучним, технічним. Not used artificial, technical. Жив по-природному. He lived naturally. Він піввіку жив у природі без одягу, крім трусів, не взувався, ходив зимою і літом босим. He lived for half a century in the nature without clothes, except for cowards, did not look, walked in the winter and in the summer barefooted. Йому було дуже холодно і погано, та він терпів ради блага всіх. He was very cold and bad, but he suffered for the sake of the good of all. Він шукав у природі засоби для життя всім людям, вивчав життя в повітрі, воді, на землі. He sought out in nature means for life for all people, studied life in the air, water, and on earth. Він для експерименту був під водою без дихання декілька годин. He was experimentally under water without breathing for several hours. Він жив без самозахисту в природі протягом усього життя. He lived without self-defense in nature throughout his life. Це можна назвати еволюцією. This can be called evolution. Він один еволюційний чоловік. He is an evolutionary man. Навпаки, люди захищають себе від природи щодня одягом, житлом, вживають їжу досита. On the contrary, people protect themselves from nature everyday clothes, housing, consuming food stuffed. Їхні тіла захищені від природи штучним, тому вони як вид не еволюціонують. Their bodies are artificially protected by nature, so they do not evolve as a species. Природа Іванова в процесі еволюції обдарувала своїми силами, він став допомагати людям, нужденним у здоров ' ї. The nature of Ivanov in the process of evolution endowed with his own strength, he began to help people in need of health . Учитель говорить: «Вона (природа) сама для цього народила на мені такі сили Бога.

 

Учитель говорить: «Вона (природа) сама для цього народила на мені такі сили Бога. Я не падав з неба, як його чекають віруючі. Я виріс між людьми таким». 7212:28. Отже, природа в процесі еволюції народила Бога живого чоловіка Іванова. В працях можна докладно узнати всю еволюцію. Діалектика основа вчення. Критерій істини є практика. Загартування Іванова – це його практика. Іванов  говорив, що він створив науку на собі. Свідомість визначає буття. Це положення Іванов взяв із свого досвіду. Це початок його ідеї. Йому в 1933 році прийшла свідомість щодо життя всіх залежних людей. Вони щодня вживають їжу досита, одягаються до тепла в тілі, живуть у домі з усіма вигодами, і вони всі хворіють і вмирають через це. Ця свідомість визначила подальше життя.

 

The teacher says: "She (nature) for herself gave birth to such forces of God for me. Я не падав з неба, як його чекають віруючі. I did not fall from heaven, as believers await him. Я виріс між людьми таким». I grew up between people like that. " 7212:28. 7212: 28 Отже, природа в процесі еволюції народила Бога живого чоловіка Іванова. Consequently, nature in the process of evolution gave birth to God the living husband Ivanov. В працях можна докладно узнати всю еволюцію. In the works one can find out in detail all the evolution. Діалектика основа вчення. Dialectics is the foundation of the doctrine. Критерій істини є практика. The truth criterion is practice. Загартування Іванова – це його практика. Ivanov's hardening is his practice. Іванов Ivanov   говорив, що він створив науку на собі. He said that he created a science on himself. Свідомість визначає буття. Consciousness determines being. Це положення Іванов взяв із свого досвіду. This situation was taken by Ivanov from his experience. Це початок його ідеї. This is the beginning of his idea. Йому в 1933 році прийшла свідомість щодо життя всіх залежних людей. In 1933, he came to the consciousness of the lives of all dependent people. Вони щодня вживають їжу досита, одягаються до тепла в тілі, живуть у домі з усіма вигодами, і вони всі хворіють і вмирають через це. They consume daily food, dress up in heat in the body, live in a house with all the benefits, and they all get sick and die because of this. Ця свідомість визначила подальше життя. This consciousness has determined a further life.

 

Іванов говорив, що він далекий від релігії. Іванов не вірив у Бога, якого не бачили, не виконували його слово, він вважав таку віру неправильною. Він вважав, що живого Бога треба бачити, йому вірити, виконувати його слово. Влада, церква, медицина перешкоджала його діяльності, понад десять років його держали в тюрмі і психлікарні, де намагалися вбити, уколами підірвали здоров’я, загубили тіло. 10 квітня 1983 року Іванов відійшов у вічність. Послідовниця Сухаревська Валентина Леонтіївна сказала, що Учителя живого закопали. Незалежному, еволюційному чоловікові слава безсмертна.

 

Іванов говорив, що він далекий від релігії. Ivanov said that he was far from religion. Іванов не вірив у Бога, якого не бачили, не виконували його слово, він вважав таку віру неправильною. Ivanov did not believe in God, whom he had not seen, did not fulfill his word, he believed that faith was wrong. Він вважав, що живого Бога треба бачити, йому вірити, виконувати його слово. He believed that the living God should be seen, believe him, to fulfill his word. Влада, церква, медицина перешкоджала його діяльності, понад десять років його держали в тюрмі і психлікарні, де намагалися вбити, уколами підірвали здоров'я, загубили тіло. The authorities, the church, medicine prevented his activities, he was kept in prison for more than ten years and psychiatric hospitals, where he tried to kill, injured his health, lost his body. 10 квітня 1983 року Іванов відійшов у вічність. On April 10, 1983, Ivanov retired to eternity. Послідовниця Сухаревська Валентина Леонтіївна сказала, що Учителя живого закопали. Follower Sukharevskaya Valentina Leontievna said that Ivanov of the living was buried. Незалежному, еволюційному чоловікові слава безсмертна. Independent, evolutionary man's glory is immortal.

 

8. Цитати Іванова про еволюцію

     6201.106. Вмієш шапку знімати, вмієш роззуватися, і вмієш весь одяг до трусів поступово знімати. Ось нам і наука з усіх. Вона була і є, вона і буде, якщо ми будемо братися за неї. Це незалежна еволюційна свідомість. Я вожак усьому. 107. А живу з молоддю по-еволюційному. Я нікому не заважаю, а своє ставлю. 6906.26:173. А от еволюційна сторона, це близька в житті є незалежність. Вона дорогу взяла Бога. Не робить людині шкоди, а створює їй користь. 7406:54. Еволюційний чоловіка не має захоплення.

 

8. Цитати Іванова про еволюцію 8. Ivanov's citations on evolution

      6201.106. 6201.106. Вмієш шапку знімати, вмієш роззуватися, і вмієш весь одяг до трусів поступово знімати. You are able to remove a cap, you know how to shake, and you can remove all clothes to cowards. Ось нам і наука з усіх. Here is the science of all of us. Вона була і є, вона і буде, якщо ми будемо братися за неї. She was and is, she will be if we will take her. Це незалежна еволюційна свідомість. This is an independent evolutionary consciousness. Я вожак усьому. I am the leader of everything. 107. А живу з молоддю по-еволюційному. 107. And I live with the young in an evolutionary way. Я нікому не заважаю, а своє ставлю. I do not interfere with anyone, but I put it. 6906.26:173. 6906.26: 173. А от еволюційна сторона, це близька в житті є незалежність. But the evolutionary side, it's close in life, is independence. Вона дорогу взяла Бога. She took God's way. Не робить людині шкоди, а створює їй користь. It does not harm people, but creates benefits for them. 7406:54. 7406: 54 Еволюційний чоловіка не має захоплення. An evolutionary man has no delight.   7502:104. 7502: 104 Всі люди народжені All people are born   в природі з душею, із серцем однаково. In nature with a soul, with the same heart. Життя однакове треба їм від старого до малого, 33 карбованці всім. Life is the same for them from old to small, 33 rubles for all. Ось що нам еволюційність приносить – свідомість. This is what evolution brings to us - consciousness. Дружня ввічливість одна пройде по землі між людьми. Friendly politeness will pass through the earth between people. 161. Діло еволюційне таке є: нічого не робити, ні за що не відповідати. 161. The evolutionary thing is: do nothing, do not answer at all. 7608:84. 7608: 84 Хочете жити по-еволюційному в природі, незалежно в ній – фізично сильно терпіть від холоду й поганого. Want to live in an evolutionary nature, independently in it - physically suffering from cold and bad.

 

7701:40. Еволюція має таке бажання, щоб ми всі до одного чоловіка пішли за прикладом Паршека. Не заважати нікому з усіх, і нікому не зробити образи, а своє небувале, знайдене в природі, поставити в людях. Перше, що треба чоловікові робити,  не застуджуватись і не хворіти. 84. Треба навчитись не карати, а треба вчитись прощати злочинцеві. 85. Ніякий злочинець не буде народжуватися в нас у людях після такого помилування, і не буде між нами народжуватись усяке захворювання. Адміністративна особа відмовить собі своє місце займати.

 

   7701:40. 7701:40. Еволюція має таке бажання, щоб ми всі до одного чоловіка пішли за прикладом Паршека . Evolution has such a desire that we all go to one man after Parshak's example. Не заважати нікому з усіх, і нікому не зробити образи, а своє небувале, знайдене в природі, поставити в людях. Do not interfere with any one of them, and not to make an insult to anyone, but his unbelievable, found in nature, put in people. Перше, що треба чоловікові робити, The first thing a man needs to do   не застуджуватись і не хворіти. do not cram and do not hurt. 84. Треба навчитись не карати, а треба вчитись прощати злочинцеві. 84. We must learn not to punish, but we must learn to forgive the criminal. 85. Ніякий злочинець не буде народжуватися в нас у людях після такого помилування, і не буде між нами народжуватись усяке захворювання. 85. No offender will be born to us in people after such a pardon, and there will not be any sickness between us. Адміністративна особа відмовить собі своє місце займати. An administrative person will refuse to take his place.

 

7707:117. Люди перевиховають самі себе, оточать себе свідомістю, введеться еволюція. 134. Ні отець, ні син – ніхто, крім одного Духа Святого, не розкрив у цьому істину. 7707:33. Техніка не буде відігравати такої ролі, щоб довелось чоловікові допомагати у цьому. Техніка сама щезне, а зародиться в людях свідомість, вона визначить буття. 7710:85. Іде сторона небувалого характеру, еволюційна Духа Святого.  Такий чоловік буде – Переможець природи, що зберігає самого себе. Це таке діло буде чоловіка. Він переможе в житті всякого ворога.  

 

   7707:117. 7707: 117. Люди перевиховають самі себе, оточать себе свідомістю, введеться еволюція. People re-educate themselves, surround themselves with consciousness, introduce evolution. 134. Ні отець, ні син – ніхто, крім одного Духа Святого, не розкрив у цьому істину. 134. No father or son - no one except the one of the Holy Spirit revealed this truth. 7707:33. 7707: 33 Техніка не буде відігравати такої ролі, щоб довелось чоловікові допомагати у цьому. The technique will not play such a role that the husband has to help in this. Техніка сама щезне, а зародиться в людях свідомість, вона визначить буття. The technique itself is absurd, and consciousness is born in people, it will determine existence. 7710:85. 7710: 85 Іде сторона небувалого характеру, еволюційна Духа Святого. There is a party of unprecedented character, the evolutionary Spirit of the Holy.   Такий чоловік буде – Переможець природи, що зберігає самого себе. Such a man will be - the winner of nature, which preserves himself. Це таке діло буде чоловіка. This will be a man's business. Він переможе в житті всякого ворога. He will win in the life of any enemy.   

 

7712.02:97. Це історія еволюції. Не начальника треба просити, а начальник буде підлеглого просити. І свідомість примусить чоловіка без усякого труда обходитись. Начальник не одержить цього, він буде жадати свого труда. А труд фізичний відійде від людей підлеглих, а розумовий зостанеться вічно. 103. Це життя пройшло в отця й сина з невдачею. За законом усієї дійсності, іде в природі ідея еволюції Святого Духу. Цю ідею не пробували люди, вони повинні бути свідомі. Люди повинні не завадити нікому своїм виступом, а своє взяти своїм ввічливим учинком. Еволюція не вчить, а просить, благає як таких людей. 105. Люди не будуть заінтересовані прибутком. Індивідуальності в людини не буде. Приватного місця не стане. Теорія відійде від людей. Любов буде законом. Усі відійдуть від тяжкого, вони будуть мати в себе свідомість.

 

   7712.02:97. 7712.02: 97. Це історія еволюції. This is the story of evolution. Не начальника треба просити, а начальник буде підлеглого просити. No boss must ask, and the boss will be submissive to ask. І свідомість примусить чоловіка без усякого труда обходитись. And consciousness will force a man to work without any difficulty. Начальник не одержить цього, він буде жадати свого труда. The chief will not receive this; he will demand his work. А труд фізичний відійде від людей підлеглих, а розумовий зостанеться вічно. And the physical labor will depart from the people of the subordinates, and the mental will remain forever. 103. 103 Це життя пройшло в отця й сина з невдачею. This life went to father and son with failure. За законом усієї дійсності, іде в природі ідея еволюції Святого Духу. By the law of all reality, the idea of ​​the evolution of the Holy Spirit goes in nature. Цю ідею не пробували люди, вони повинні бути свідомі. This idea was not tried by people, they should be conscious. Люди повинні не завадити нікому своїм виступом, а своє взяти своїм ввічливим учинком. People should not interfere with anyone's performance, but take their own polite work. Еволюція не вчить, а просить, благає як таких людей. Evolution does not teach, but asks, asks for such people. 105. Люди не будуть заінтересовані прибутком. 105. People will not be interested in profits. Індивідуальності в людини не буде. Individuality will not be in man. Приватного місця не стане. Private place will not be. Теорія відійде від людей. The theory will depart from people. Любов буде з аконом. Love will be with the acronym. Усі відійдуть від тяжкого, вони будуть мати в себе свідомість. Everyone will depart from the hard, they will have consciousness in themselves.

 

7804:72. Еволюція розкриє очі нам. Ми жити почнемо по-новому. Таке хороше, тепле не будемо приймати, а візьмемось за погане й холодне. Не будуть треба хати, могилки не будуть ритись для людей. Ті, котрі будуть лежати в праху, встануть. Ми доб'ємось цього. Бугор зробить це все. Ми перестанемо дохнути, ми будемо жити. А яке будемо мати щастя! Ми не станемо потребувати. Рай буде на землі. Мертве відійде зовсім, а живе настане. Один одного пожаліємо. Ми не будемо нападати. 7910:97. Бог Отець був, Бог Син є, а Духа Святого не було. Самодержавство, Радянська влада. Еволюція, вона повинна бути – велике сильне терпіння. Свідомо робити без їжі, без одягу, без дому.

 

   7804:72. 7804: 72 Еволюція розкриє очі нам. Evolution will open our eyes to us. Ми жити почнемо по-новому. We will begin to live in a new way. Таке хороше, тепле не будемо приймати, а візьмемось за погане й холодне. It's so good, we will not accept warm, but take it for the bad and the cold. Не будуть треба хати, могилки не будуть ритись для людей. There will be no need for a house, graves will not crash for people. Ті, котрі будуть лежати в праху, встануть. Those who lie in the dust will stand up. Ми доб ' ємось цього. We're fine. Бугор зробить це все. Hillock will do it all. Ми перестанемо дохнути, ми будемо жити. We diel stop, we will live. А яке будемо мати щастя! And what will we have fortune! Ми не станемо потребувати. We will not need to. Рай буде на землі. Paradise will be on the earth. Мертве відійде зовсім, а живе настане. The dead will go away altogether, but the living will come. Один одного пожаліємо. Let each one have a pity. Ми не будемо нападати. We will not attack. 7910:97. 7910 97 Бог Отець був, Бог Син є, а Духа Святого не було. God was the Father, God is the Son, but there was no Holy Spirit. Самодержавство, Радянська влада. Autocracy, Soviet power. Еволюція, вона повинна бути – велике сильне терпіння. Evolution, it must be - great strong patience. Свідомо робити без їжі, без одягу, без дому. Knowingly do without food, without clothes, without a home.

 

7805:12. Не буде зла ніякого між людьми, а буде любов у всьому ділі. Зарплата буде одна малим, старим – 33 крб. Ображених не буде. Мало нам буде - усім прибавимо. 14. Робити свідомим, усім треба свідомість, ми не будемо обходитися без усякої свідомості. Якщо треба, значить треба. Жити ми хочемо, значить треба життя будувати, це залежить від нас усіх. Ніякої тюрми, ніякої лікарні не буде, а будемо жити по-еволюційному. Хочеш робити – роби, не хочеш - не треба. Сиди отримуй те, що слід. Це все бережи, як своє добро. Ми запрошуємо весь світ, усе людство на цю всю будову. Ми не відходимо ні від кого й не відгороджуємося ні від кого. Хочеш жити за нашими  умовами – приходь вступай у таке суспільство і живи з нами, такими правами користуйся. Своя рідна любов буде між людьми, а іншого чого-небудь не буде у нас нічого. Будуть допомагати один одному.

 

   7805:12. 7805-12 Не буде зла ніякого між людьми, а буде любов у всьому ділі. There will be no evil between people, but there will be love in everything affair. Зарплата буде одна малим, старим – 33 крб. The salary will be one small, the old – 33 rubles. Ображених не буде. Insulted people will not be. Мало нам буде - усім прибавимо. Little will be for us - we will add to all. 14. Робити свідомим, усім треба свідомість, ми не будемо обходитися без усякої свідомості. 14. To make conscious, all need consciousness, we will not do without consciousness. Якщо треба, значить треба. If necessary, then it is necessary. Жити ми хочемо, значить треба життя будувати, це залежить від нас усіх. We want to live, so it is necessary to build a life, it depends on us all. Ніякої тюрми, ніякої лікарні не буде, а будемо жити по-еволюційному. No prison, no hospital will be, but we will live in an evolutionary way. Хочеш робити – роби, не хочеш - не треба. Do you want to do it - do not want it - you do not have to. Сиди отримуй те, що слід. Sit what you should. Це все бережи, як своє добро. Keep it all your good. Ми запрошуємо весь світ, усе людство на цю всю будову. We invite the whole world, all of humanity to this whole structure. Ми не відходимо ні від кого й не відгороджуємося ні від кого. We do not depart from anyone and do not depart from anyone. Хочеш жити за нашими Want to live by ours умовами – приходь вступай у таке суспільство і живи з нами, такими правами користуйся. conditions - come join this society and live with us, use these rights. Своя рідна любов буде між людьми, а іншого чого -небудь не буде у нас нічого. His native love will be between people, and the other something- we will not have anything. Будуть допомагати один одному. Will help each other. 15. Захоплення - ніякого, воєн - ніяких.

 

15. Захоплення - ніякого, воєн - ніяких. Усі люди отримають рівні права на життя спільного характеру, шукати в природі корисне в труді. Але не буде ні командування, ніякої юстиції, ніякої вояччини, ніякого насильства. А просьба буде одна з усіх наша, така вона є. 51. Еволюція прийшла на арену зі своїми силами, свої дні як такі принесла. 52. Ми стали жити після цього всього не так, як ми до цього жили: простуджувались, хворіли, і на віки-віків умирали. Ця історія принесе нам усім нове. Це Чувілкін бугор, він введе нам ці якості. Ми не будемо жити так важко, нас оточить легке, холодне й погане. Ми доб'ємось від природи життя, але не смерті. Ось де виявиться правда, невмируща ідея: їжа не буде треба, одяг теж не буде треба, дім житлового характеру не буде треба.

 

15. Hobbies - no, wars - no. Усі люди отримають рівні права на життя спільного характеру, шукати в природі корисне в труді. All people will have equal rights to a common life, to look for nature in labor. Але не буде ні командування, ніякої юстиції, ніякої вояччини, ніякого насильства. But there will be no command, no justice, no warrior, no violence. А просьба буде одна з усіх наша, така вона є. And one will ask for all of us, this is what she is. 51. Е волюція прийшла на арену зі своїми силами, свої дні як такі принесла. 51. E volition came to the arena with its own forces, its days as such brought. 52. Ми стали жити після цього всього не так, як ми до цього жили: простуджувались, хворіли, і на віки-віків умирали. 52. We began to live after this not the way we lived before: they were cold, sick, and died for ages. Ця історія принесе нам усім нове. This story will bring us all new. Це Чувілкін бугор, він введе нам ці якості.

 

А Чувілкін  бугор треба буде нам усім, його такі життєрадісні умови, земний рай: один поруч одного впритул стоять. Природа не буде забирати нас поодинці. Ми будемо мати тепло спільного характеру. Ми будемо розпоряджатися природою своєю ввічливою просьбою, а не природа нами. Нам доводиться просити природу своїм умінням, своєю любов'ю. А любов є для життя все. Лише б захотів, твоя думка іде по природі до мети. 53. А мета наша всіх така в житті, щоб жити на білому  такому світі. Ми вмирати не станемо. 68. Я вважаю, це діло є святе, люди мають задовольнити себе ним.

 

This is Chuvilkin hillock, he will introduce us these qualities. Ми не будемо жити так важко, нас оточить легке, холодне й погане. We will not live so hard, we will be surrounded by light, cold and bad. Ми доб'ємось від природи життя, We will achieve the nature of life, але не смерті. But not death. Ось де виявиться правда, невмируща ідея: їжа не буде треба, одяг теж не буде треба, дім житлового характеру не буде треба. Here's where the true idea is, the immortal idea: food will not be needed, clothes will not be needed, housing will not be needed. А Чувілкін And Chuvilkin hillock бугор треба буде нам усім, його такі життєрадісні умови, земний рай: один поруч одного впритул стоять.the horn will have to be for all of us, its such cheerful conditions, the earthly paradise: one next to each other stands up. Природа не буде забирати нас поодинці. Nature will not take us alone. Ми будемо мати тепло спільного характеру. We will have warmth in common. Ми будемо розпоряджатися природою своєю ввічливою просьбою, а не природа нами. We will dispose of nature by our polite request, and not nature by us. Нам доводиться просити природу своїм умінням, своєю любов'ю. We have to ask nature for our ability, our love. А любов є для життя все. And love is for life all. Лише б захотів, твоя думка іде по природі до мети. Just wanting, your mind goes by nature to the goal. 53. А мета наша всіх така в житті, щоб жити на білому 53. And our purpose is all such in life, to live on white   такому світі. Such a world. Ми вмирати не станемо. We will not die. 68. Я вважаю, це діло є святе, люди мають задовольнити себе ним . 68. I believe this work is holy, people have to satisfy themselves with it .

 

69. Це життєвий такий закон. Солдат служити більше не буде. Армія не знадобиться. Крадіжка припиниться. Люди перестануть хворіти. Усі до одного одержать одне – 33 карбованці. Тюрми не стане, лікарні теж не буде. Учитись так не будемо. Місця теж не стане. Життєва любов проявиться в людях. Війни не буде між національностями більше ніколи. Ось чого ми доб’ємося від природи. Умирати зовсім перестанемо. Усі люди встануть від цього діла, природа підніме їх як таких, вона дасть нам наше життя. Ось що ми з вами побачимо, це все життєрадісне. Райське життя проявиться на землі у житті нашому, ми всі з вами оточимо бугор для цього діла.

 

 69. Це життєвий такий закон. 69. This is a life-like law. Солдат служити більше не буде. A soldier will no longer serve. Армія не знадобиться. The army will not be needed. Крадіжка припиниться. Theft will stop. Люди перестануть хворіти. People will stop ill. Усі до одного одержать одне – 33 карбованці. Everyone will get one – 33 rubles. Тюрми не стане, лікарні теж не буде. There will be no prison, the hospital will not be. Учитись так не будемо. We will not learn this way. Місця теж не стане. Places too will not become. Життєва любов проявиться в людях. Life's love manifests itself in people. Війни не буде між національностями більше ніколи. Wars will never be between nationalities. Ось чого ми доб'ємося від природи. That's what we will achieve from nature. Умирати зовсім перестанемо. We will stop dying altogether. Усі люди встануть від цього діла, природа підніме їх як таких, вона дасть нам наше життя. All people will rise from this cause, nature will raise them as such, it will give us our lives. Ось що ми з вами побачимо, це все життєрадісне. That's what we'll see, it's all cheerful. Райське життя проявиться на землі у житті нашому, ми всі з вами оточимо бугор для цього діла . Paradise life will manifest itself on earth in our lives, we all surround the hillock forth for this business.

 

7806:56. Нам треба рівна одна для всіх зарплата. 57. Ми всі до одного чоловіка маємо згодитися із цим утриманням, і взяти свою належну спільного надбання зарплату від малого до старого 33 карбованці в місяць. Ми повинні ліквідувати всі наявні засоби в житті. Люди повинні простити людям борги наявні. Не мати ненависті, злоби на кожного чоловіка. Всіх ув'язнених і божевільних випустити з моєю ідеєю. 157. Хто б ти не був у цьому ділі – злочинець, хворий чоловік, старий, малий, професіонал, учений чоловік, здорового характеру чоловік – будь добрий, візьми 33 карбованці зарплату. І що хочеш, те й роби. Не створюй у житті зла і ненависті. От тоді війни з природою не буде  в цьому суспільстві.

 

    7806:56. 7806: 56 Нам треба рівна одна для всіх зарплата. We need to have one salary for everyone. 57. Ми всі до одного чоловіка маємо згодитися із цим утриманням, і взяти свою належну спільного надбання зарплату від малого до старого 33 карбованці в місяць. 57. We all have to agree to this maintenance with one man, and to take his proper joint salary from a small to an old 33 rubles a month. Ми повинні ліквідувати всі наявні засоби в житті. We must eliminate all available means in life. Люди повинні простити людям борги наявні. People must forgive people the debts available. Не мати ненависті, злоби на кожного чоловіка. Do not have hatred, malice for every man. Всіх ув ' язнених і божевільних випустити з моєю ідеєю. All the innocent and crazy let go with my idea. 157. Хто б ти не був у цьому ділі – злочинець, хворий чоловік, старий, малий, професіонал, учений чоловік, здорового характеру чоловік – будь добрий, візьми 33 карбованці зарплату. 157. Whoever you were in this case - the offender, a sick man, an old man, a small professional, a scientist, a man of a healthy nature - be kind, take 33 rubles of salary. І що хочеш, те й роби. And what you want, do it. Не створюй у житті зла і ненависті. Do not create evil and hate in life. От тоді війни з природою не буде From then on, there will be no war with natureв цьому суспільстві. in this society.

 

8209:168. Все чуже і мертве з життя прибрати геть. А народити своє живе невмираюче тіло, котре примусить жити в природі вічно. Це буде, і обов'язково це ось буде. Революція звершиться щодо цього. Старе відійде, а нове народиться. Еволюція цього діла прозвучить по всій землі.

8211:122. Це загартування-тренування є Дух Святий. 122. Еволюція – свідоме терпіння. Мені ж холодно, але я терплю в цьому свідомо. Любов моя береже себе в житті моєму. Я один такий. Хочу, щоб молодь була такою, як наше загартування-тренування. 192. Ми більше не будемо воювати самі з собою. У нас буде мир через ходіння босоніж по землі.  

 

   8209:168. 8209: 168. Все чуже і мертве з життя прибрати геть. All the stranger and dead from life to remove away. А народити своє живе невмираюче тіло, котре примусить жити в природі вічно. And give birth to his living immortal body, which will make life in nature forever. Це буде, і обов ' язково це ось буде. It will be, and necessarily this will be. Революція звершиться щодо цього. The revolution will accomplish this. Старе відійде, а нове народиться. The old will go away, and the new one will be born. Еволюція цього діла прозвучить по всій землі. The evolution of this business will sound throughout the Earth.

       8211:122. 8211: 122. Це загартування-тренування є Дух Святий . This hardening is the Holy Spirit. 122. Еволюція – свідоме терпіння. 122. Evolution – conscious patience. Мені ж холодно, але я терплю в цьому свідомо . I'm cold, but I'm conscious of it . Любов моя береже себе в житті моєму. My love keeps me in my life. Я один такий. I am alone. Хочу, щоб молодь була такою, як наше загартування-тренування. I want the youth to be the same as our hardening. 192. Ми більше не будемо воювати самі з собою. 192. We will no longer fight ourselves with us. У нас буде мир через ходіння босоніж по землі. We will have peace through the barefoot on the ground.   

 

8212:23. А холод є в природі, Бог любить тих, хто любить його. 135. Люди будуть у природі такі, природа не буде непокоїти їх, вони не будуть повзати по землі, а будуть літати в повітрі в атмосфері. Вони зробляться легкими, сила розуму оточить їх. Таке атмосферне життя буде чоловіка, він буде, як якась птиця у цьому ділі. 181. Еволюція буде на боці ображених людей, хворих, які не знають. 182. Верблюду пролізти легше в дірку голки, ніж багатому пройти в царство небесне. Його не допустить природа. Він жив у ній за рахунок природного добра, за рахунок чужих рук. Паршек доведе своє святе діло еволюції, йому допоможе Дух Святий у цьому. 187. Ми не будемо доглядати за нашою годувальницею землею, це діло відпаде у нас, ми оточимо себе Святим Духом, природа прийме нас як таких, простить нам за все наше зроблене.    Праці Іванова: www.osh.kiev.ua   

 

   8212:23 . 8212:23 А холод є в природі, Бог любить тих, хто любить його . And cold is in nature, God loves those who love him.135. Люди будуть у природі такі, природа не буде непокоїти їх, вони не будуть повзати по землі, а будуть літати в повітрі в атмосфері. 135. People will be in nature such, nature will not disturb them, they will not crawl on the ground, but will fly in the air in the atmosphere. Вони зробляться легкими, сила розуму оточить їх. They will be made easy, the power of mind will surround them. Таке атмосферне життя буде чоловіка, він буде, як якась птиця у цьому ділі. This atmospheric life will be a man, he will be like some kind of bird in this matter. 181. Еволюція буде на боці ображених людей, хворих, які не знають. 181. Evolution will be on the side of insulted people, patients who do not know. 182. Верблюду пролізти легше в дірку голки, ніж багатому пройти в царство небесне. 182. A camel scrolls more easily into the hole of a needle than the rich to pass into the kingdom of heaven. Його не допустить природа. It will not allow nature. Він жив у ній за рахунок природного добра, за рахунок чужих рук. He lived in it at the expense of natural good, at the expense of others' hands. Паршек доведе своє святе діло еволюції, йому допоможе Дух Святий у цьому. Ivanov will prove its holy evolution, the Holy Spirit will help it. 187. Ми не будемо доглядати за нашою годувальницею землею, це діло відпаде у нас, ми оточимо себе Святим Духом, природа прийме нас як таких, простить нам за все наше зроблене. 187. We will not take care of our breadwinner the earth, this thing will fall away from us, we will surround ourselves with the Holy Spirit, nature will accept us as such, forgive us for all that we have done.      

 

 

№ 3 . No. 3 2017.08.27. 27.08.2017. У номері: In the room:

 

Еволюційна послідовність Evolutionary sequence

 

1. Історія виникнення.

2. Теорія діалектика.

3. Побудова еволюційної послідовності.

4. Автоматична робота серця.

5. Що буде далі.

6. Залежність і незалежність. Наука безсмертя.

7. Ідея: люди самі є Сонце на білому світі.

 

Зміст Content

1. Історія виникнення. 1. History of occurrence.

2. Теорія діалектика. 2. The theory of dialectics.

3. Побудова еволюційної послідовності. 3. Construction of the evolutionary sequence.

4. Автоматична робота серця. 4. Automatic heart work.

5. Що буде далі. 5. What will happen next.

6. Залежність і незалежність. 6. Dependence and independence. Наука безсмертя. The Science of Immortality.

7. Ідея: люди самі є на білому світі сонце. 7. Idea: the people themselves are the sun in the white world.

 

Історія виникнення

    Порфирій Іванов дав ідею побудови еволюційної послідовності. Він говорив про еволюцію, що еволюція – це не вживати їжу, тобто свідомо терпіти певне число годин у тиждень. Наше терпіння постійно росте. Іванов показав своїм практичним досвідом, що терпіти без їжі треба певне число годин підряд у тиждень: 24, 42, 66, 108 годин в тиждень. Маємо послідовність чисел, яка будується за законом: кожен член дорівнює сумі двох попередніх.  Еволюційна послідовність є. Іванов направив думу на пошук еволюційної послідовності. Процес має дискретний характер: А1, А2, А3, ... Аn.  Це є еволюційна послідовність у загальній формі. Де n – будь-яке натуральне число. Послідовність треба шукати з допомогою теорії діалектики. 

 

Історія виникнення History of occurrence

    Порфирій Іванов дав ідею побудови еволюційної послідовності. Porfiry Ivanov gave the idea of ​​constructing an evolutionary sequence. Він говорив про еволюцію, що еволюція – це не вживати їжу, тобто свідомо терпіти певне число годин у тиждень. He spoke of the evolution that evolution is not to eat, that is, consciously endure a certain number of hours per week. Наше терпіння постійно росте. Our patience is constantly growing. Іванов показав своїм практичним досвідом, що терпіти без їжі треба певне число годин підряд у тиждень: Ivanov showed with his practical experience that it is necessary to endure without food a certain number of hours in a row in a week: 24, 42, 66, 108 годин в тиждень. 24, 42, 66, 108 hours a week. Маємо послідовність чисел, яка будується за законом: кожен член дорівнює сумі двох попередніх. We have a sequence of numbers, which is constructed by law: each member equals the sum of the two previous ones.   Еволюційна послідовність є. Evolutionary sequence is. Іванов направив думу на пошук еволюційної послідовності. Ivanov sent the Duma to search for the evolutionary sequence. Процес має дискретний характер: The process is discrete: А1, А2, А3, ... Аn . A1, A2, A3, ... An .   Це є еволюційна послідовність у загальній формі. This is an evolutionary sequence in a general form. Де n – будь-яке натуральне число. Where n is any positive integer. Послідовність треба шукати з допомогою теорії діалектики. The sequence must be sought with the help of the theory of dialectics.   

 

2. Теорія діалектика, три закони.

       Закон єдності і боротьби двох протилежностей. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. Вони перебувають в єдності, одне без одного не існує. Протилежності в об'єктах взаємодіють постійно у формі боротьби, її результатом є розвиток. Суперечності виникають між ними, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморуху і саморозвитку світу. Процес завершується зняттям. Зняття – це перехід до іншої якості, нової єдності протилежностей.

   Приклад. Природа має дві протилежності, котрі в єдності і боротьбі, стосовно почуття людини: хороше, тепле, погане, холодне. Людина приймає в житті хороше, тепле. Це перша протилежність. Вона отримує із хорошого погане, захворювання тощо. Це друга протилежність.  Суперечність існує між ними, бо людина не отримує життя. Людина обливається холодною водою. Людині стає холодно і погано в процесі обливання холодною водою. Це перша нова протилежність. Людині робиться тепло, добре і здорово після обливання, краще не може бути. Це друга нова протилежність. Людина хотіла життя і отримала життя. Суперечність завершується таким шляхом.

   

2. Теорія діалектика, три закони . 2. The theory of dialectics, three laws .

        Закон єдності і боротьби двох протилежностей. The law of unity and struggle of two opposites. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. All things, the phenomena have opposite properties and trends of development. Вони перебувають в єдності, одне без одного не існує. They are in unity, one without one does not exist. Протилежності в об ' єктах взаємодіють постійно у формі боротьби, її результатом є розвиток. Opposites in objects interact constantly in the form of struggle, its result is development. Суперечності виникають між ними, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморуху і саморозвитку світу. Contradictions arise between them, which are the source, content, the driving force of self-movement and self-development of the world. Процес завершується зняттям. The process ends with the removal. Зняття – це перехід до іншої якості, нової єдності протилежностей. Removal is a transition to another quality, a new unity of opposites.

   Приклад. Example. Природа має дві протилежності, котрі в єдності і боротьбі, стосовно почуття людини: хороше, тепле, погане, холодне. Nature has two opposites, which are in unity and struggle, in relation to a person's feelings: good, warm, bad, cold. Людина приймає в житті хороше, тепле. A person takes in a good, warm life. Це перша протилежність. This is the first opposite. Вона отримує із хорошого погане, захворювання тощо. She receives from good bad, sickness, and so on. Це друга протилежність. This is the second opposite.   Суперечність існує між ними, бо людина не отримує життя. There is a contradiction between them, because a person does not get a life. Людина обливається холодною водою. Man is pouring in cold water. Людині стає холодно і погано в процесі обливання холодною водою. The person becomes cold and bad in the process of pouring cold water. Це перша нова протилежність. This is the first new opposite. Людині робиться тепло, добре і здорово після обливання, краще не може бути. Man is made warm, well and great after swallowing, it can not be better. Це друга нова протилежність. This is the second new opposite. Людина хотіла життя і отримала життя. Man wanted life and got a life. Суперечність завершується таким шляхом. The contradiction ends in this way.

 

    Закон заперечення заперечення. Об'єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру вихідного ступеня розвитку. Заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об'єктів. Розвитку об'єктів не існує без заперечення попередніх форм. Заперечення відображає не знищення об'єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього (вихідного) якісного стану, тобто фіксує спадкоємність розвитку.

 

    Закон заперечення заперечення . The denial denial law. Об ' єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Objects develop by double denial. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру вихідного ступеня розвитку. Each degree is a synthesis of previous stages, and reproduces on a higher level the characteristic features, the structure of the initial degree of development. Заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об ' єктів. Denial is a necessary moment in the development process, a condition for a qualitative change of objects. Розвитку об ' єктів не існує без заперечення попередніх форм. The development of objects does not exist without negating the previous forms. Заперечення відображає не знищення об ' єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього (вихідного) якісного стану, тобто фіксує спадкоємність розвитку. The negation reflects not the destruction of the object, but the moment of its transition to a new quality, in which the elements and properties of its previous (source) quality status are stored, that is, it records the continuity of development.

 

   Приклад. Спочатку в суспільстві є залежність від особи і потреб (їжа, одяг, житловий дім), початковий етап розвитку, тезис. Це відповідає суспільно-економічній формації за царя і капіталізму. Другий етап – перше заперечення початкового стану, залежність від особи скасована. Цей стан відповідає формації соціалізму Це антитезис. Третій етап – подвійне заперечення, у суспільстві незалежність від особи і потреб. Люди практикують свідоме терпіння без потреб їжі, одягу, житлового дому за системою, і терпіння щодня росте. Це синтез. Це етап суспільного життя без потреб, лад еволюційний. Тут перехід в нову якість, в ній зберігаються елементи і властивості його попереднього (вихідного) якісного стану, тобто фіксує спадкоємність розвитку, збереження попереднього стану.

    Закон взаємного переходу якісних і кількісних змін. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. (Вікіпедія. Діалектика).

 

   Приклад. Example. Спочатку в суспільстві є залежність від особи і потреб (їжа, одяг, житловий дім), початковий етап розвитку, тезис. First, in society there is a dependence on person and needs (food, clothing, residential house), the initial stage of development, thesis. Це відповідає суспільно-економічній формації за царя і капіталізму. This corresponds to the socio-economic formation of the king and capitalism. Другий етап – перше заперечення початкового стану, залежність від особи скасована. The second stage – the first denial of the initial state, the dependence on the person abolished. Цей стан відповідає формації соціалізму Це антитезис. This state corresponds to the formation of socialism. This is an antithesis. Третій етап – подвійне заперечення, у суспільстві незалежність від особи і потреб. The third stage – a double denial, in society, independence from person and needs. Люди практикують свідоме терпіння без потреб їжі, одягу, житлового дому за системою, і терпіння щодня росте. People practice conscientious patience without the need for food, clothing, housing for the system, and patience is growing every day.Це синтез. This is a synthesis.Це етап суспільного життя без потреб, лад еволюційний. This is the stage of social life without needs, the order is evolutionary. Тут перехід в нову якість, в ній зберігаються елементи і властивості його попереднього (вихідного) якісного стану, тобто фіксує спадкоємність розвитку, збереження попереднього стану. Here the transition to a new quality, it retains the elements and properties of its previous (initial) quality status, that is, it records the continuity of development, preservation of the previous state.

    Закон взаємного переходу якісних і кількісних змін. The law of the mutual transition of qualitative and quantitative changes.Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни.  Quantitative changes are gradually accumulating, at a certain stage of development they violate their measure, and cause their radical changes. ( Вікіпедія . Діалектика). (Wikipedia, Dialectics).

 

    Кожна якість має певну кількість у природі, виражену числом. Процес еволюції виражається певною еволюційною послідовністю чисел. Користуючись діалектикою, еволюційну послідовність чисел можна побудувати.

     Перший член послідовності виражає початок еволюційного процесу, тому приймемо його рівним одиниці, бо еволюція починається з найменшого числа. Це початковий, вихідний член, тезис. Другий член, у звязку із законом заперечення першого, не дорівнює одиниці, а дорівнює якомусь числу Х. Це антитезис. Третій член є заперечення заперечення, тобто подвійне заперечення, синтез. Заперечення є перехід в нову якість, в ній зберігаються елементи і властивості його попереднього (вихідного) стану, тобто фіксує спадкоємність, збереження попереднього стану. На основі цих властивостей третій член дорівнює сумі: 1 + Х.

 

3. Побудова еволюційної послідовності 3. Construction of the evolutionary sequence

    Кожна якість має певну кількість у природі, виражену числом. Each quality has a certain amount in nature, expressed in number. Процес еволюції виражається певною еволюційною послідовністю чисел. The process of evolution is expressed by a certain evolutionary sequence of numbers. Користуючись діалектикою, еволюційну послідовність чисел можна побудувати. Using dialectics, an evolutionary sequence of numbers can be constructed.

     Перший член послідовності виражає початок еволюційного процесу, тому приймемо його рівним одиниці, бо еволюція починається з найменшого числа. The first term of the sequence expresses the beginning of the evolutionary process, so let's take it equal to one, because evolution begins with the smallest number. Це початковий, вихідний член, тезис. This is the initial, initial member, thesis. Другий член, у зв ' язку із законом заперечення першого, не дорівнює одиниці, а дорівнює якомусь числу Х. Це антитезис. The second term, in connection with the law of denial of the first, is not equal to one, but equals some number of X. This is an antithesis. Третій член є заперечення заперечення , тобто подвійне заперечення, синтез. The third term is denial of denial , that is, double negation, synthesis. Заперечення є перехід в нову якість, в ній зберігаються елементи і властивості його попереднього (вихідного) стану, тобто фіксує спадкоємність, збереження попереднього стану. The negation is the transition to a new quality, in it the elements and properties of its previous (source) state are stored in it, that is, it records continuity, preservation of the previous state. На основі цих властивостей третій член дорівнює сумі: 1 + Х. On the basis of these properties, the third term is equal to 1 + X.

 

   Приклад. Розвиток суспільно-економічних формацій. Люди мають залежність від особи і потреб (їжа, одяг, житловий дім). Це тезис. Перше заперечення. Люди скасували залежність від особи, стали будувати соціалізм. Це антитезис. Друге заперечення. Люди скасовують залежність від особи і потреб, стали будувати еволюційний лад. Це синтез. Тут сума незалежності від особи і потреб, це спадкоємність, збереження попереднього стану. Отже, ми будуємо еволюційну послідовність за правилом – кожен член дорівнює сумі двох попередніх.  Ця послідовність є геометрична прогресія.

 

1, Х, 1 + Х 

 

   Приклад. Example. Розвиток суспільно-економічних формацій. Development of socio-economic formations. Люди мають залежність від особи і потреб (їжа, одяг, житловий дім). People have dependence on the person and needs (food, clothes, apartment house). Це тезис. This is a thesis. Перше заперечення. The first objection. Люди скасували залежність від особи, стали будувати соціалізм. People abolished dependence on a person, began to build socialism. Це антитезис. This is an antithesis. Друге заперечення. The second objection. Люди скасовують залежність від особи і потреб, стали будувати еволюційний лад. People abolish dependence on person and needs, began to build an evolutionary system. Це синтез. This is a synthesis. Тут сума незалежності від особи і потреб, це спадкоємність, збереження попереднього стану. Here is the sum of independence from person and needs, this continuity, preservation of the previous state. Отже, ми будуємо еволюційну послідовність за правилом – кожен член дорівнює сумі двох попередніх. So, we build an evolutionary sequence according to the rule - each member equals the sum of the two previous ones.   Ця послідовність є геометрична прогресія. This sequence is a geometric progression.

 

1, Х, 1 + Х 1, X, 1 + X   

 

Еволюційна послідовність має будуватися за таким правилом  для будь-якої кількості членів. Знаменник (Х) дорівнює відношенню третього члена до другого.

 

Х = (1 + Х)/X. Звідси маємо квадратне рівняння. Основне рівняння еволюції.  

 

Х² Х  1 = 0.  (1)   Знаходимо корні.

 

    Перший корінь: Х1 = 0,5 (одиниця  плюс корінь з пяти). Позначимо Х1 = Z. Це число називається золотий перетин: 1,618033

    Другий корінь: Х2 = 0,5 (одиниця мінус корінь з пяти). Використовуючи попереднє позначення, маємо друге позначення: Х2 =  1/Z.  Х2 = – 0,618033…

 

Еволюційна послідовність має будуватися за таким правилом The evolutionary sequence should be based on this rule   для будь-якої кількості членів. For any number of members. Знаменник (Х) дорівнює відношенню третього члена до другого. The denominator (X) is equal to the ratio of the third term to the second.

 

Х = (1 + Х)/X. X = (1 + X) / X. Звідси маємо квадратне рівняння. From here we have a square equation. Основне рівняння еволюції. The basic equation of evolution.    

 

Х² -   Х X    1 = 0. - 1 = 0.   (1) (1)     Знаходимо корні. We find the roots.

 

    Перший корінь: Х1 = 0,5 (одиниця First root: X1 = 0.5 (unit   плюс корінь з п ' яти ) . plus the root of the fifth ) . Позначимо Х1 = Z. Це число називається золотий перетин: 1,618 033 Denote H1 = Z. This number is called the golden section: 1,618 033 ...

    Другий корінь: Х2 = 0,5 (одиниця мінус корінь з п ' яти ). Second root: X2 = 0.5 (one minus root of the fifth ). Використовуючи попереднє позначення, маємо друге позначення: Х2 = Using the previous notation, we have the second notation: X2 =    1/Z. – 1 / Z   Х2 = – 0,618033… X2 =   0,618033 ...

    Послідовність з першим коренем (П1): Sequence with the first root (P1):   1 , 1 , Z, Z Z ², Z³... Z², Z³ ...     (2) (2)   

    Показник степені є будь-яке натуральне число, тому члени послідовності збільшуються необмежено. The degree indicator is any integer, so the members of the sequence increase indefinitely. Зростаюча прогресія. Growing progression. На практиці зручно користуватися аналогічною послідовністю цілих чисел: 1 , 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55... In practice it is convenient to use a similar sequence of integers: 1 , 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 ...   В ній кожен член дорівнює сумі двох попередніх. In it, each member equals the sum of the two previous ones. Відношення між будь-яким членом і попереднім приблизно дорівнює золотому перетину. The relationship between any member and the previous one is approximately equal to the golden section.

     Послідовність з другим коренем (П2): 1 , – Sequence with the second root (P2): 1 ,1 /Z, 1 /Z², – 1 /Z³... 1 / Z, 1 / Z², – 1 / Z³ ...    (3) (3)

Прогресія, що убуває, із змінними знаками членів. Decreasing progression with variable member signs. Показник степені є будь-яке натуральне число. The degree indicator is any positive integer.   Аналогічна послідовність обернених цілих чисел: A similar sequence of inverse integers:

1 , – 1 ,  1 /2, 1 /3, – 1 /5, 1 /8, 1/2, 1/3, – 1/5, 1/8,   1 /13, 1 /21... 1/13, 1/21 ...   (4) (4)      

      Якщо початковий If the initial one   член послідовності є будь-яке число (а), то кожен член послідовності П1 і П2 буде помножений на це число (а). A member of the sequence is any number (a), then each member of the sequence of P1 and P2 will be multiplied by that number (a). Якщо початковий член дорівнює (а), то маємо перші три If the initial term equals (a), then we have the first three   члени: a , aX , a + aX . Members: a , aX , a + aX . Звідси отримуємо знаменник прогресії: From here we get the progression denominator:   aX / a aX / a   = ( a + aX )/ aX . = ( a + aX ) / aX .   Отримуємо рівняння Get the equation   еволюції (1) після спрощення. evolution (1) after simplification.   

   Оскільки діалектика є всезагальний закон природи, тому і еволюційна послідовність є всезагальний закон природи. Since dialectics is an all-natural law of nature, therefore, the evolutionary sequence is an all-natural law of nature.

4. Автоматична робота серця

    Автоматія серцевого м’язу людини. Здібність серця ритмічно скорочуватися під впливом імпульсів, які виникають у самому серцевому м’язі, отримала назву автоматії серця. Автоматія забезпечує роботу серця, відносно незалежну від нервової системи. Скорочення шлуночків продовжується приблизно 0,3 секунди, вони розслабляються після цього. Серцевий м’яз перебуває у стані спокою протягом 0,4 – 0,5 секунди , або загального розслаблення. Серцевий  циклу триває всього приблизно 0,8 секунди.  Відношення між тривалістю розслаблення і скорочення дорівнює числу золотому перетину. Автоматична робота серця складається з двох дій: скорочення (тезис) і розслаблення (антитезис, або заперечення). Скорочення відбувається певний час, а розслаблення триває довше в число золотий перетин. Значить, це є еволюційний процес. Цей процес можна описати теоретично.

 

4. Автоматична робота серця 4. Automatic heart work

    Автоматія серцевого м'язу людини . Automation of human cardiac muscle . Здібність серця ритмічно скорочуватися під впливом імпульсів, які виникають у самому серцевому м'язі, отримала назву автоматії серця. The ability of the heart to rhythmically shrink under the influence of impulses that arise in the heart muscle, called the heart automation . Автоматія забезпечує роботу серця, відносно незалежну від нервової системи. The machine provides the work of the heart, relatively independent of the nervous system. Скорочення шлуночків продовжується приблизно 0,3 секунди, вони розслабляються після цього. The reduction of the ventricles lasts about 0.3 seconds, they relax after that. Серцевий м'яз перебуває у стані спокою протягом 0,4 – 0,5 секунди , або загального розслаблення. The cardiac muscle is resting for 0.4 - 0.5 seconds, or a general relaxation. Серцевий Cardiac   циклу триває всього приблизно 0,8 секунди. the cycle lasts only about 0.8 seconds. Відношення між тривалістю розслаблення і скорочення дорівнює числу золотому перетину. The ratio between the duration of relaxation and reduction is equal to the number of gold crossings. Автоматична робота серця складається з двох дій: скорочення (тезис) і розслаблення (антитезис, або заперечення). Automatic heart work consists of two actions: abbreviation (thesis) and relaxation (antithesis, or negation). Скорочення відбувається певний час, а розслаблення триває довше в число золотий перетин. The reduction takes place for a while, and the relaxation lasts longer in the number of golden sections. Значить, це є еволюційний процес. So this is an evolutionary process. Цей процес можна описати теоретично. This process can be described theoretically. Він описується еволюційною послідовністю, у котрій два члени, він має бути автоматичним за своєю природою. It is described by an evolutionary sequence, in which two members, it must be automatic in its nature. Очевидно, таку здібність автоматичності руху серця мають усі живі організми, що еволюціонують, інакше вони б не існували. Apparently, this ability of the automatic movement of the heart has all living organisms that evolve, otherwise they would not exist.   Кількість циклів теоретично є нескінченна, тобто процес вічний. The number of cycles is theoretically infinite, that is, the process is eternal.   Причина руху, рушійна сила є в самій еволюційній системі. The cause of the movement, the driving force is in the very evolutionary system. Цей процес незалежний від будь-яких інших систем. This process is independent of any other systems. На практиці цей процес відбувається в природі скрізь, і в великому, і малому. In practice, this process takes place in nature everywhere, both in large and small. Цей автоматичний механізм можна назвати серцем природи. This automatic mechanism can be called the heart of nature.

    Механізм автоматичної дії серця діє в кожній клітині організму, загартування сприяє цьому процесу. The mechanism of automatic action of the heart acts in each cell of the body, the quenching promotes this process. Іванов говорить у статті «Моя перемога», що його загартування – це «самозбереження своєї клітини», тобто клітина зберігає сама себе, діє, підтримує життя автоматично. Ivanov says in his article "My victory" that his quenching is "self-preservation of his cell," that is, the cell saves itself, operates, supports life automatically. Велика заслуга Учителя Іванова є та, що він знайшов метод виходити серце в будь-кого, щоб воно було завжди «молоде, здорове, загартоване, як 25-річного молодого чоловіка». The great merit of Teacher Ivanov is that he has found a way out of the heart of anyone so that it was always "young, healthy, tempered as a 25-year-old young man." Практика підтверджує це, людина будь-якого віку має тиск крові близько 120/80 після терпіння 42 години без їжі, як у молодої людини. Practice confirms this, a person of any age has a blood pressure of about 120/80 after 42 hours patience without food, as in a young person. Іванов учить, щоб люди оздоровлювалися самі і передавати своє здоров'я іншим людям. Ivanov teaches people to heal themselves and transfer their health to other people. Це біологічна еволюція людини. This is the biological evolution of man. Іванов знайшов метод і практично перевірив, як у дійсності людям жити по-еволюційному, приймати тепле, хороше, холодне, погане. Ivanov found a method and practically tested how to really live people in an evolutionary way, to take warm, good, cold, and bad. Учитель приймав бажаючих, вони отримували здоров ' я. The teacher was welcoming, they received health . Учитель писав про прийом: «М и прийняли чоловіка, як я приймаю всіх. The teacher wrote about the reception: "M and adopted a husband, as I accept all. А потім облили водою холодною, потім він прийняв таке вчення, що робити. And then poured cold water, then he accepted such a doctrine of what to do. 1. Треба два рази в день, вранці й увечері, купатися холодною водою. 1. It is necessary twice a day, in the morning and in the evening, to bathe with cold water. 2. Здороватися з людьми, не проходити жодного чоловіка. 2. To get along with people, not to pass any man. Сказати їм – Tell them твоє діло, а вони як хочуть. your business, and they as they want. 3. Треба знайти чоловіка нужденного, треба дати йому 50 копійок. 3. One needs to find a man of need, one must give him 50 cents. Скажи сам собі: я, мовляв, даю ці гроші за те, щоб мені не хворіти. Tell yourself: I say, I give this money so that I do not get sick. 4. Повечеряй у п'ятницю о 6 годині, не їж і не пий 42 години, будеш їсти в неділю о 12 годині. 4. Have a dinner on Friday at 6 o'clock, do not eat or drink 42 hours, you will eat on Sunday at 12 o'clock. Вийди надвір, тягни повітря з висоти тричі й говори: «Учителю, дай мені здоров'я». Get out of the street, pull the air from the top three times and say: "Teacher, give me health". Їж, що хочеш, скільки хочеш, після цього. Eat what you want, as long as you want, after that. Твоє здоров'я – це є все. Your health is everything.   5. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не вживай алкоголь . 5. Do not smoke, do not spit on the ground, do not smoke, do not drink alcohol. Це твоє законне в цьому діло. This is your law in this business. Не будеш це робити – у тебе реального нічого не вийде». You will not do it – you will not get anything real. " 1983.03. March 1983 Загартування – це наука всіх людей усього світу, джерело людського життя. Temperance is a science of all people around the world, a source of human life. Хто виконує, той запобігає всякому захворюванню, біді. Whoever does, he prevents any disease, trouble.

 

5. Що буде далі

     Еволюційна послідовність – це послідовність у часі всіх явищ у природі. Люди, котрі знають цю послідовність, завжди знають сьогодні, що буде завтра, через рік, через період, тобто що буде далі. Людям треба жити по-еволюційному. Ми, всі люди, можемо свідомо впливати  на природу, вона піде нам назустріч, не буде карати своїми силами, хворобами тощо. Іванов говорить: «Людина повинна завоювати такі якості у себе в природі, добитися від природи, щоб знати, що буде далі». 6612:73.

 

5. Що буде далі 5. What will happen next

     Еволюційна послідовність – це послідовність у часі всіх явищ у природі. Evolutionary sequence - is the sequence in time of all phenomena in nature. Люди, котрі знають цю послідовність, завжди знають сьогодні, що буде завтра, через рік, через період, тобто що буде далі. People who know this sequence always know today what will happen tomorrow, year after year, that is, what will happen next. Людям треба жити по-еволюційному. People need to live in an evolutionary way. Ми, всі люди, можемо свідомо впливати We, all people, can consciously influence   на природу, вона піде нам назустріч, не буде карати своїми силами, хворобами тощо. to nature, she will come to meet us, will not punish her forces, illnesses, and the like. Іванов говорить: «Людина повинна завоювати такі якості у себе в природі, добитися від природи, щоб знати, що буде далі». Ivanov says: "A person must conquer such qualities in himself in nature, to obtain from nature, in order to know what will happen next." 6612:73. 6612: 73.

 

   Приклад еволюції суспільства. Спочатку люди були близькі до природи, приймали все: холодне, погане і тепле, хороше. Цей період називається загартуванням. Це вихідний етап, тезис. Потім люди відійшли від природи, не стали любити холодне і погане – це заперечення. Почався другий період – віра Ісуса Христа. Люди заперечили загартування. Вони заперечували холодне і погане у житті, а стали прагнути до одного хорошого і теплого. Період віри Христа продовжувався два тисячоліття. Це антитезис. Третій етап є заперечення одного загартування і заперечення однієї віри Христа – подвійне заперечення. Це є синтез або єдність загартування і вчення Христа. Так здійснилося в природі через два тисячоліття від народження Христа. Порфирій Іванов народився в природі, він практично створив науку, яка складається з науки загартування та вчення Христа. Заперечення відображає не знищення об’єкта, а момент його переходу в нову якість, що в ній зберігаються елементи і властивості його попереднього (вихідного) якісного стану, тобто фіксує спадкоємність розвитку. (По-еволюційному. № 6).  

 

   Приклад еволюції суспільства. An example of the evolution of society. Спочатку люди були близькі до природи, приймали все: холодне, погане і тепле, хороше. At first people were close to nature, took everything: cold, bad and warm, good. Цей період називається загартуванням. This period is called quenching. Це вихідний етап, тезис. This is the initial stage, the thesis. Потім люди відійшли від природи, не стали любити холодне і погане – це заперечення. Then people left nature, did not become cold and bad - this is a denial. Почався другий період – віра Ісуса Христа. The second period began - the faith of Jesus Christ. Люди заперечили загартування. People denied the quenching. Вони заперечували холодне і погане у житті, а стали прагнути до одного хорошого і теплого. They denied cold and bad in life, but began to strive for one good and warm. Період віри Христа продовжувався два тисячоліття. The period of Christ's faith lasted for two millennia. Це антитезис. This is an antithesis. Третій етап є заперечення одного загартування і заперечення однієї віри Христа – подвійне заперечення. The third stage is the denial of one quenching and denial of one faith of Christ - a double denial. Це є синтез або єдність загартування і вчення Христа. This is the synthesis or unity of the quenching and the teaching of Christ. Так здійснилося в природі через два тисячоліття від народження Христа. This was accomplished in nature two thousand years after the birth of Christ. Порфирій Іванов народився в природі, він практично створив науку, яка складається з науки загартування та вчення Христа. Porfiry Ivanov was born in nature, he practically created a science consisting of the science of quenching and the teaching of Christ. Заперечення відображає не знищення об'єкта, а момент його переходу в нову якість, що в ній зберігаються елементи і властивості його попереднього (вихідного) якісного стану, тобто фіксує спадкоємність розвитку. The negation reflects not the destruction of the object, but the moment of its transition to a new quality, in which the elements and properties of its previous (source) quality status are stored in it, that is, it records the continuity of development. (По-еволюційному. № 6). (Evolutionary No. 6).   

  

6. Залежність і незалежність. Наука безсмертя

    Учитель Іванов показав нам усім на практиці, що є в людському житті залежність і незалежність.

Перша протилежність

   Ми, всі люди, залежні від природи. Нам треба їжа, одяг, житловий дім щодня. Люди отримують це все в природі через труд. Ми не любимо природу, у котрій є дві протилежності: тепле, хороше, холодне, погане. Ми всі живемо однобоко. Ми всі любимо в природі тепле і хороше, і створюємо в природі відповідні умови для свого життя. Ми не любимо в природі холодні й погані умови життя, ми боїмося природи, тому ми самі захищаємо тіло одягом тощо.

 

6. Залежність і незалежність. 6. Dependence and independence. Наука безсмертя The Science of Immortality

    Учитель Іванов показав нам усім на практиці, що є в людському житті залежність і незалежність. Teacher Ivanov showed us all in practice that there is a dependence and independence in human life.

Перша протилежність The first opposite

   Ми, всі люди, залежні від природи. We, all people, are nature-dependent. Нам треба їжа, одяг, житловий дім щодня. We need food, clothes, a dwelling house every day. Люди отримують це все в природі через труд. People get it all in nature through labor. Ми не любимо природу, у котрій є дві протилежності: тепле, хороше, холодне, погане. We do not like the nature, which has two opposites: warm, good, cold, bad. Ми всі живемо однобоко. We all live one-sidedly. Ми всі любимо в природі тепле і хороше, і створюємо в природі відповідні умови для свого життя. We all love in nature warm and good, and create in nature the appropriate conditions for their lives. Ми не любимо в природі холодні й погані умови життя, ми боїмося природи, тому ми самі захищаємо тіло одягом тощо. We do not like cold and bad living conditions in nature, we are afraid of nature, so we protect our body with clothes and so on.

Друга протилежність

   Природа карає залежних людей за нелюбов хворобами,  забирає сили, і вони вмирають. Залежність веде людей до смерті. Іванов зробив такий висновок у 1933 році. Він  жив, як усі залежні люди, 35 років. Суперечність існує між протилежностями. Залежні люди не живуть, а поступово вмирають. Учитель говорить: жити треба, а вмирати не треба.

Перша нова протилежність

   Треба бути незалежним у природі від потреб їжі, одягу, дому. Люди не будуть умирати, якщо будуть робити так. Іванов став сам незалежним у природі, щоб показати людям нову незалежну дорогу в житті, це перший незалежний чоловік. Він став учити людей любити однаково дві протилежності: тепле, хороше і холодне, погане.

Друга нова протилежність

  Незалежність дає і буде давати людям здоров'я, щастя, тривале життя, природа не буде карати людей хворобою і смертю. Люди смерть проженуть, завоюють безсмертя, зроблять рай на землі.

 

Друга протилежність The second opposite

   Природа карає залежних людей за нелюбов хворобами, Nature punishes addicted people for disliking illnesses,   забирає сили, і вони вмирають. takes power and they die. Залежність веде людей до смерті. Dependence drives people to death. Іванов зробив такий висновок у 1933 році. Ivanov made such a conclusion in 1933. Він he   жив, як усі залежні люди, 35 років. lived like all dependent people, 35 years old. Суперечність існує між протилежностями. There is a contradiction between the opposites. Залежні люди не живуть, а поступово вмирають. Dependent people do not live, but gradually die. Учитель говорить: жити треба, а вмирати не треба. The teacher says: it is necessary to live, but it is not necessary to die.

Перша нова протилежність The first new opposite

   Треба бути незалежним у природі від потреб їжі, одягу, дому. We need to be independent in nature from the needs of food, clothing, and home. Люди не будуть умирати, якщо будуть робити так. People will not die if they do so. Іванов став сам незалежним у природі, щоб показати людям нову незалежну дорогу в житті, це перший незалежний чоловік. Ivanov himself became independent in nature to show people a new independent path in life, this is the first independent man. Він став учити людей любити однаково дві протилежності: тепле, хороше і холодне, погане. He began to teach people to love equally two opposites: warm, good and cold, bad.

Друга нова протилежність The second new opposite

  Незалежність дає і буде давати людям здоров ' я, щастя, тривале життя, природа не буде карати людей хворобою і смертю. Independence gives and will give people health , happiness, long life, nature will not punish people sickness and death. Люди смерть проженуть, завоюють безсмертя, зроблять рай на землі. People will drive death, conquer immortality, make a paradise on earth.

 

   Люди стають залежними із самого народження на білий світ. Новонароджену дитину годують, одягають, спати укладають у домі. Природа народжує людину для життя в природі, щоб вона була незалежною в житті. Але не для смерті вона народжується. А люди роблять самі свавільно маленьку людину залежною в природі. Залежні люди живуть для смерті, а незалежні люди живуть для життя. Висновок Учителя Іванова. Нам усім треба народити дитя в природі без усяких потреб їжі, одягу, дому, і навчити жити силами природи повітря, води, землі. Це буде незалежний чоловік, еволюційний, безсмертний.

  

   Люди стають залежними із самого народження на білий світ. People are becoming dependent on the white world from birth. Новонароджену дитину годують, одягають, спати укладають у домі. The newborn baby is fed, dressed, put in a home in the house. Природа народжує людину для життя в природі, щоб вона була незалежною в житті. Nature gives birth to human life in nature, so that it is independent in life. Але не для смерті вона народжується. But not for death she is born. А люди роблять самі свавільно маленьку людину залежною в природі. And people make themselves arbitrarily small person dependent on nature. Залежні люди живуть для смерті, а незалежні люди живуть для життя. Dependent people live for death, and independent people live for life. Висновок Учителя Іванова. Conclusion of Teacher Ivanov. Нам усім треба народити дитя в природі без усяких потреб їжі, одягу, дому, і навчити жити силами природи повітря, води, землі. We all have to give birth to a child in nature without all the needs of food, clothing, home, and to teach the living forces of nature the air, water, land. Це буде незалежний чоловік, еволюційний, безсмертний. It will be an independent man, evolutionary, immortal.

 

   Учитель називає своє вчення наукою безсмертя. Його гімн –  вся його ідея. Бог Ош має мету і завдання вигнати смерть від людей, а ввести життя. Він робить, щоб люди не вмирали, а жили вічно. Він знайшов місце на землі для цього, назвав його райським, освятив, запросив усіх земних людей на ньому жити без усяких потреб, тобто незалежно. Люди прийдуть, зроблять на цьому місці людський рай. Бог Ош прийшов на землю знайти райське місце на землі й умови, які дадуть кожному можливість бути без усяких потреб.  Для цього він готує людей.  Чоловіка без потреби треба народити на райському місці. Він буде незалежний чоловік, він буде безсмертний, він буде учити всіх людей жити незалежно в природі без усяких потреб.

 

   Учитель називає своє вчення наукою безсмертя. The teacher calls his teaching the science of immortality. Його гімн – His hymn isвся його ідея. his whole idea. Бог Ош має мету і завдання вигнати смерть від людей, а ввести життя. God Osh has the purpose and the task of expelling death from people, and introducing life. Він робить, щоб люди не вмирали, а жили вічно. He does so that people do not die, but live forever. Він знайшов місце на землі для цього, назвав його райським, освятив, запросив усіх земних людей на ньому жити без усяких потреб, тобто незалежно. He found a place on earth for this, called him paradise, sanctified, invited all earthly people to live on him without any need, that is, independently. Люди прийдуть, зроблять на цьому місці людський рай. People will come and make people's paradise on this place. Бог Ош прийшов на землю знайти райське місце на землі й умови, які дадуть кожному можливість бути без усяких потреб. God Osh came to earth to find a paradise on earth and conditions that will give everyone the opportunity to be without any need. Для цього він готує людей. He prepares people for this. Чоловіка без потреби треба народити на райському місці. A man needs to be born without need in a paradise. Він буде незалежний чоловік, він буде безсмертний, він буде учити всіх людей жити незалежно в природі без усяких потреб. He will be an independent man, he will be immortal, he will teach all people to live independently in nature without any need.

 

    Наука говорить про це. Якщо чоловік живе в природі без потреб їжі, одягу, дому, то це еволюційний незалежний чоловік. Його еволюційний процес розвитку описує одна єдина еволюційна послідовність П1, котра описує необмежене створення кого-небудь або чого-небудь. Процес створення відбувається  вічно, необмежено в часі, у постійному розвитку. Це навіть не можна собі уявити.  Фізичні, духовні, моральні якості людини будуть розвиватись: тіло, розум, свідомість тощо. Людина не вмирає, немає  смерті тут. Чому розвиток за П1? Люди свідомо приймають холодне погане, а найгірше є смерть, а за це в природі отримують протилежне  хороше тепле, тобто життя вічне. Незалежні люди шукають у природі те, що залежні люди називають смертю, а находять у природі вічне життя.

 

    Наука говорить про це. Science talks about it.Якщо чоловік живе в природі без потреб їжі, одягу, дому, то це еволюційний незалежний чоловік. If a man lives in nature without the need for food, clothing, home, then this is an evolutionary independent man. Його еволюційний процес розвитку описує одна єдина еволюційна послідовність П1, котра описує необмежене створення кого-небудь або чого-небудь. His evolutionary process of development describes one single evolution sequence of P1, which describes the unlimited creation of someone or something. Процес створення відбувається The process of creating is happening   вічно, необмежено в часі, у постійному розвитку. Forever, unlimited in time, in constant development. Це навіть не можна собі уявити. It's even impossible to imagine.   Фізичні, духовні, моральні якості людини будуть розвиватись: тіло, розум, свідомість тощо. Physical, spiritual, moral qualities of a person will develop: body, mind, consciousness, etc. Людина не вмирає, немає Man does not die, no   смерті тут. death here. Чому розвиток за П1? Why development behind P1? Люди свідомо приймають холодне погане, а найгірше є смерть, а за це в природі отримують протилежне People consciously accept cold bad things, and the worst is death, but for this they get the opposite in nature   хороше тепле, тобто життя вічне. good warm, that is, eternal life. Незалежні люди шукають у природі те, що залежні люди називають смертю, а находять у природі вічне життя. Independent people seek in nature what dependent people call death, but find in nature eternal life.

 

    Новонароджений чоловік був незалежним у природі в перший момент. А ми всі примусили його тіло бути залежним у природі, тобто навчили дитину їсти, одягатися, жити в домі. Його розвиток описується двома еволюційними послідовностями: П1 створення і П2 знищення. Вони існують, діють одночасно паралельно. Процес створення домінує над знищенням в ранні роки. Чоловік росте приблизно до 25 років, його розум, свідомість, тіло. А потім ріст тіла припиняється, процеси зрівноважилися, процес знищення за послідовністю П2 починає переважати. Людина хворіє, мозок сохне, серце перестає працювати, людина вмирає. Залежні люди відмирають, ніякі особливості не можуть спасти в житті. Учитель говорить: що якби чоловік нічого не робив у своєму житті, тобто був незалежний без потреби, то він жив би вічно. Чому в залежних відбувається знищення за П2? Тому що люди приймають у житті одне хороше і тепле, а через це отримують у природі протилежне холодне погане, а найгірше є смерть, тобто знищення. Ми, всі люди, є залежні від природи. Якщо ми відмираємо, то який сенс нашого життя залежного зараз, навіщо жити? Відповідь є. Щоб усім до одного чоловіка брати участь у народженні нового незалежного чоловіка без усяких потреб на райському місці. Він треба людству для еволюції, для безсмертя людського життя. Отже, істинність практики Іванова про безсмертя підтверджує теорія.

 

    Новонароджений чоловік був незалежним у природі в перший момент. The newborn was independent in nature at the first moment. А ми всі примусили його тіло бути залежним у природі, тобто навчили дитину їсти, одягатися, жити в домі. And we all forced his body to be dependent on nature, that is, taught the child to eat, to dress, to live in the house. Його розвиток описується двома еволюційними послідовностями: П1 створення і П2 знищення. Its development is described by two evolutionary sequences: P1 creation and P2 destruction. Вони існують, діють одночасно паралельно. They exist, act simultaneously in parallel. Процес створення домінує над знищенням в ранні роки. The process of creation dominates the destruction in the early years. Чоловік росте приблизно до 25 років, його розум, свідомість, тіло. A man grows up to about 25 years old, his mind, consciousness, and body. А потім ріст тіла припиняється, процеси зрівноважилися, процес знищення за послідовністю П2 починає переважати. And then the growth of the body stops, the processes are balanced, the process of destruction in sequence P2 begins to dominate. Людина хворіє, мозок сохне, серце перестає працювати, людина вмирає. The person is ill, the brain dries, the heart stops working, the person dies. Залежні люди відмирають, ніякі особливості не можуть спасти в житті. Dependent people die, no peculiarities can save lives. Учитель говорить: що якби чоловік нічого не робив у своєму житті, тобто був незалежний без потреби, то він жив би вічно. The teacher says that if a man did not do anything in his life, that is, he was independent without the need, then he would live forever. Чому в залежних відбувається знищення за П2? Why do dependent on the destruction of P2? Тому що люди приймають у житті одне хороше і тепле, а через це отримують у природі протилежне холодне погане, а найгірше є смерть, тобто знищення. Because people take one good and warm in life, and because of this, they receive in the nature the opposite, cold, bad, and the worst is death, that is, destruction. Ми, всі люди, є залежні від природи. We, all people, are nature-dependent. Якщо ми відмираємо, то який сенс нашого життя залежного зараз, навіщо жити? If we die, then what is the meaning of our lives dependent now, why live? Відповідь є. The answer is. Щоб усім до одного чоловіка брати участь у народженні нового незалежного чоловіка без усяких потреб на райському місці. To all to one man participate in the birth of a new independent man without any need for paradise. Він треба людству для еволюції, для безсмертя людського життя. He needs mankind for evolution, for the immortality of human life. Отже, істинність практики Іванова про безсмертя підтверджує теорія. Consequently, the truth of Ivanov's practice of immortality confirms the theory.

 

   Цитати Іванова. 8211:25. Моя ідея всього життя, вона повинна народити чоловіка без усякої такої потреби. Це місце райське, чоловікові слава безсмертна.

   8001:86. Нам треба народити чоловіка без усякої потреби в наше життя. А це можемо відкрити на чоловікові. Це є не початок, це життя. Цього не було. Його треба зробити для еволюції, для безсмертя людського життя.

   8204:191. Маленький чоловік має народитись матір'ю тільки на цьому місці (райському). І люди мають взяти його на руки свої за її бажання для виховання, та його ростити в цьому ділі без усякої такої ось потреби. Він має жити в людях за рахунок природи.

 

   Цитати Іванова . Ivanov's  citations. 8211:25. 8211-25 Моя ідея всього життя, вона повинна народити чоловіка без усякої такої потреби. My idea of ​​life, she must give birth to a man without any such need. Це місце райське, чоловікові слава безсмертна. This place is paradise, the man's glory is immortal.

   8001:86. 8001: 86. Н ам треба народити чоловіка без усякої потреби в наше життя. We must birth to a man without any need in our lives. А це можемо відкрити на чоловікові. And we can open it on the man. Це є не початок, це життя. This is not the beginning, it's life. Цього не було. That was not the case. Й ого треба зробити для еволюції, для безсмертя людського життя. This must be done for evolution, for the immortality of human life.

   8204:191. 8204: 191. Маленький чоловік має народитись матір ' ю тільки на цьому місці (райському). A little man should have a mother born in this place only (paradise). І люди мають взяти його на руки свої за її бажання для виховання, та його ростити в цьому ділі без усякої такої ось потреби. And people have to take it on their hands for her desire for education, but to grow it in this case, without any such need. Він має жити в людях за рахунок природи. He must live in people at the expense of nature.

 

Ідея: люди самі є на білому світі Сонце

 

    Ми з вами, всі люди, надіємося на сонечко. Ми працюємо вдень, а коли приходить ніч, ми спимо всю ніч. Ми ждемо весну і літо, і не хочемо зими. Цей спосіб життя відбувається від першого чоловіка, незалежного в природі. Він жив із сонцем і без сонця вночі однаково. Потім він відділив день від ночі, він діяв удень, а коли сонце ховалося і наступала темна ніч, він спав. Що цей спосіб життя дав людству? Він через це втратив свої здібності і безсилий умер. Отже, цей спосіб веде людей до безсилля, смерті, люди не живуть, а вмирають. Учитель учить. Щоб людям жити і не вмирати, треба всім зробити в своєму житті без усякого сонця. Не надіятися на сонце, а надіятися на одного незалежного чоловіка, котрий може жити без усякого сонця. Людина має вважати, що немає сонця як такого. Вона не повинна спати вночі, як ми з вами звикли. Бо герой губить сили і гине уві сні. Сонечко не рухається по годинах, як ми звикли діяти в житті.        

 

Ідея: люди самі є на білому світі Сонце The idea: people themselves are in the white world of the sun

    Ми з вами, всі люди, надіємося на сонечко. We are with you, all people, we hope for the sun. Ми працюємо вдень, а коли приходить ніч, ми спимо всю ніч. We work in the afternoon, and when the night comes, we sleep all night. Ми ждемо весну і літо, і не хочемо зими. We are waiting for spring and summer, and we do not want the winter. Цей спосіб життя відбувається від першого чоловіка, незалежного в природі. This way of life comes from the first man, independent in nature. Він жив із сонцем і без сонця вночі однаково. He lived with the sun and without the sun at night the same way. Потім він відділив день від ночі, він діяв удень, а коли сонце ховалося і наступала темна ніч, він спав. Then he separated the day from night, he acted afternoon, and when the sun was hiding and a dark night came, he slept. Що цей спосіб життя дав людству? What has this way of life given to mankind? Він через це втратив свої здібності і безсилий умер. Because of this he lost his ability and powerless died. Отже, цей спосіб веде людей до безсилля, смерті, люди не живуть, а вмирають. Consequently, this method leads people to powerlessness, death, people do not live, but die. Учитель учить. Teacher teach. Щоб людям жити і не вмирати, треба всім зробити в своєму житті без усякого сонця. To keep people alive and not to die, everyone has to do everything in their lives without any sun. Не надіятися на сонце, а надіятися на одного незалежного чоловіка, котрий може жити без усякого сонця. Do not rely on the sun, but hope for one independent man who can live without any sun. Людина має вважати, що немає сонця як такого. One has to assume that there is no sun like that. Вона не повинна спати вночі, як ми з вами звикли. She should not sleep at night, as we are accustomed to. Бо герой губить сили і гине уві сні. For the hero loses his strength and perishes in a dream. Сонечко не рухається по годинах, як ми звикли діяти в житті. The sun does not move in an hour, as we are accustomed to act in life.          

 

    Порфирій Іванов пише у працях про Сонце.  6507:61.  «Сонечко не примушує вірити його силам, бо немає такого Сонечка, як ми з вами думаємо і робимо.  Якби Сонечко було, як воно сходить і заходить по нашій Землі, воно б прибрало хвилі океанські.  Воно є полум'я, нам з вами здається.  Чоловікові не буде сонечка ці сили при сонячних променях життя, від яких отримує чоловік.  Сонечко вб'є. Чоловік  сам себе не навчив з одним сонечком жити і без сонечка, він навчив себе спати.  62. А коли ніч приходить, він на спокій іде спати. Він спить, нічого не думає. Його сон підносить йому, що буде з його життям завтра.  Природа показала на найпершому чоловікові, за його зроблене і вжите ним.  Він втратив свої здібності через це, і безсилий помер. Ми питаємо чоловіка первонародженого.  Для чого він  народився, або для чого його народили?  Він не народжувався сам, його народила природа не для того, щоб він воював з природою. Вона народила його для дружби, жити разом.

 

    Порфирій Іванов пише у працях про Сонце. Porfiry Ivanov writes in the writings of the Sun.   6507:61. 6507: 61   « Сонечко не примушує вірити його силам, бо немає такого Сонечка, як ми з вами думаємо і робимо. " Sun does not force him to believe, because there is no such little Sun, as we think and do with you. Якби Сонечко було, як воно сходить і заходить по нашій Землі, воно б прибрало хвилі океанські . If the Sun was, as it descends and goes on our Earth, it would have removed the waves of the ocean .   Воно є полум'я, нам з вами здається. It has a flame, it seems to us with you.   Чоловікові не буде сонечка ці сили при сонячних променях життя, від яких отримує чоловік. The man will not have this power in the sun's rays of life, from which the husband receives.   Сонечко вб'є. Sonnet will kill. Чоловік Man   сам себе не навчив з одним сонечком жити і без сонечка, він навчив себе спати. He himself did not teach me to live with a single child and without a sun, he taught himself to sleep.   62. А коли ніч приходить, він на спокій іде спати. 62. And when the night comes, he calmly goes to sleep. Він спить, нічого не думає. He sleeps, does not think anything. Його сон підносить йому, що буде з його життям завтра. His dream brings to him what will happen to his life tomorrow.   Природа показала на найпершому чоловікові, за його зроблене і вжите ним. Nature showed on the very first man, for him made and put it.   Він втратив свої здібності через це, і безсилий помер . He lost his ability because of this, and the powerless died . Ми питаємо чоловіка первонародженого. We ask the first-born husband.   Для чого він Why is he?   народився, або для чого його народили? was born, or why did he give birth to him?   Він не народжувався сам, його народила природа не для того, щоб він воював з природою. He was not born himself, nature gave birth to him not to fight with nature. Вона народила його для дружби, жити разом. She gave birth to him for friendship, to live together. 8 8.

 

88.  Вчення Іванова не вірить сонечку, а вірить своїм силам.  Сонечко ні до чого, якщо у людини не буде вироблено сил. 128. А Іванов сонечку не вірить, не визнає його сили над ним. Сонечка, як ми з вами думаємо, його немає.129. Сонечко – це є ми, розумна істота».

    «Сонечко є, ми його народжуємо щоранку. 139. Сонечко заходить не саме, ми його своїми втомленими силами садимо. Його не було в природі колись, а народилося чоловіком першим. Вся атмосфера народжена. Ми не отримали того, чого хотіли. А те вийшло, чого ми не хотіли. Ми всі хотіли дивитися і бачити очима в цих днях». Іванов. 6604.24:138.

    «Всі кажуть про те, що сонце є.  А чому моя думка не погоджується?  Це не наше сонце світить. Люди самі створюють». Іванов. 6710а:61.  «День ми своєю появою народили. Якби нас, як людей, не було в такому самовільному житті, ми б не мали Сонця на небі.  Воно народжено самими нами». Іванов. 6803:91.

 

8 8. Вчення Іванова не вірить сонечку, а вірить своїм силам. The doctrine of Ivanov does not believe in the sun, but believes in his own strength.Сонечко ні до чого, якщо у людини не буде вироблено сил . Sun nothing to do if the person will not be developed . 128. А Іванов сонечку не вірить, не визнає його сили над ним. 128. And Ivanov does not believe the sun, does not recognize his strength over him.Сонечка, як ми з вами думаємо, його немає .129. Sun, as we think it is not .129. Сонечко – це є ми, розумна істота» . Sun (Sonechko)  - this is us, a clever creature. "

    «Сонечко є, ми його народжуємо щоранку. "Sun is, we give him birth every morning. 139. Сонечко заходить не саме, ми його своїми втомленими силами садимо. 139. The sun does not come exactly, we plant it with our tired forces. Його не було в природі колись, а народилося чоловіком першим. He was not in nature ever, but was born the first man. Вся атмосфера народжена. The whole atmosphere is born. Ми не отримали того, чого хотіли. We did not get what we wanted. А те вийшло, чого ми не хотіли. And that's what we did not want. Ми всі хотіли дивитися і бачити очима в цих днях». We all wanted to see and see through these days. " Іванов. Ivanov 6604.24:138. 6604.24: 138.

    «Всі кажуть про те, що сонце є. "Everyone says that the sun is there.   А чому моя думка не погоджується? And why does my opinion disagree?   Це не наше сонце світить. This is not our sun shining. Люди самі створюють» . People create themselves " . Іванов. Ivanov 6710а:61. 6710a: 61.   «День ми своєю появою народили. "The day we gave birth to our birth. Якби нас, як людей, не було в такому самовільному житті, ми б не мали С онця на небі. If we, as human beings, were not in such an unconstrained life, we would not have had Sun in heaven. Воно народжено самими нами ». It is born by us ". Іванов. Ivanov 6803:91. 6803: 91.

 

Про старе і нове числення часу.

    Фізика прийняла секунду за одиницю часу. Час вимірюється сонячним годинником. Доба повторюється періодично, так лічимо тижні, місяці, роки. Ми діємо вдень, як обставини залежного життя змушують. Коли приходить ніч, ми спимо до ранку. Таке числення часу можна назвати сонячним. Таке числення часу введено першим чоловіком, він розділив час, ввів світло і тьму, тобто день і ніч. Це епоха цивілізації. Ми з вами прожили вже тисячоліття. Можемо дати оцінку такого способу життя. Життя залежне є хороше, тільки не для всіх. Всі гублять здоров'я і вмирають в залежності. Залежність породжує смерть. Це числення часу не задовольнило людей, бо смерть породжується. Незалежний чоловік Учитель не вірить такому сонячному годиннику, він є проти нього.  

 

Про старе і нове числення часу . About the old and new calculus of time .

    Фізика прийняла секунду за одиницю часу. Physics took a second for a unit of time. Час вимірюється сонячним годинником. Time is measured by the solar clock. Доба повторюється періодично, так лічимо тижні, місяці, роки. The day is repeated periodically, so let's take weeks, months, years. Ми діємо вдень, як обставини залежного життя змушують. We act during the day, as circumstances of dependent life make. Коли приходить ніч, ми спимо до ранку. When the night comes, we sleep until the morning. Таке числення часу можна назвати сонячним. Such a calculation of time can be called solar. Таке числення часу введено першим чоловіком, він розділив час, ввів світло і тьму, тобто день і ніч. Such a calculation of time was introduced by the first man, he shared time, introduced light and darkness, that is, day and night. Це епоха цивілізації. This is an era of civilization. Ми з вами прожили вже тисячоліття. We have been living with you for millenniums. Можемо дати оцінку такого способу життя. We can give an estimation of this way of life. Життя залежне є хороше, тільки не для всіх. Dependent life is good, but not for everyone. Всі гублять здоров ' я і вмирають в залежності. Everyone loses health and dies depending on it. Залежність породжує смерть. Dependence generates death. Це числення часу не задовольнило людей, бо смерть породжується. This count of time did not satisfy people, because death is generated. Незалежний чоловік Учитель не вірить такому сонячному годиннику, він є проти нього. An independent man The teacher does not believe in such a solar clock, he is against him.    

    Незалежний чоловік Іванов пропонує нове числення часу без сонця.

    Незалежний чоловік Іванов пропонує нове числення часу без сонця. На нашу думку, новий час визначається еволюційною послідовністю П1. Наприклад такий варіант. Дні мають не однакову тривалість, а сім нових днів зростає за еволюційною послідовністю П1. Людина діє кожного дня, і немає ночі, в котру треба спати. Звички спати всю ніч немає, і герой уві сні не буде гинути, як було досі. Люди будуть відпочивати по-новому за біологічною необхідністю, а не спати всю ніч за звичкою. Ми можна взяти сім нових днів, це буде новий тиждень. Ми можемо свідомо терпіти без їжі частину тижня, як терпимо 42 години в старий тиждень. Тепер будемо терпіти без їжі шість діб підряд. Новий спосіб життя буде прогресивніший, ніж старий. Ми можемо зробити нове числення без сонця, воно буде краще, ніж старе. Ми будемо  приймати час однаково з любовю. Ми не будемо тягнути час хороший і теплий, наприклад, весну, літо. Ми не будемо чекати час і до нього готуватися, як ми всі робимо зараз. Ми не будемо примушувати будь-кого жити по-новому.

 

Independent  Ivanov offers a new calculation of time without sun. На нашу думку, новий час визначається еволюційною послідовністю П1. In our opinion, the new time is determined by the evolution sequence P1. Наприклад такий варіант. For example, this option. Дні мають не однакову тривалість, а сім нових днів зростає за еволюційною послідовністю П1. The days have not the same duration, and the seven new days increase according to the evolution sequence of P1. Людина діє кожного дня, і немає ночі, в котру треба спати. Man acts every day, and there is no night to sleep. Звички спати всю ніч немає, і герой уві сні не буде гинути, як було досі. There are no habits to sleep all night, and the hero in a dream will not die, as it was before. Люди будуть відпочивати по-новому за біологічною необхідністю, а не спати всю ніч за звичкою. People will rest in a new way for a biological need, and not to sleep all night in habit. Ми можна взяти сім нових днів, це буде новий тиждень. We can take seven days, it will be a new week. Ми можемо свідомо терпіти без їжі частину тижня, як терпимо 42 години в старий тиждень. We can deliberately endure food without food for a week, as long as 42 hours in the old week. Тепер будемо терпіти без їжі шість діб підряд. Now we will stand without food for six consecutive days. Новий спосіб життя буде прогресивніший, ніж старий. The new way of life will be more progressive than the old one. Ми можемо зробити нове числення без сонця, воно буде краще, ніж старе. We can make a new calculation without the sun, it will be better than the old one. Ми будемо We will   приймати час однаково з любов ' ю. Take time equally with love . Ми не будемо тягнути час хороший і теплий, наприклад, весну, літо. We will not be dragging the time well and warm, for example, spring, summer. Ми не будемо чекати час і до нього готуватися, як ми всі робимо зараз. We will not wait for time and prepare for it, as we all do now. Ми не будемо примушувати будь-кого жити по-новому. We will not force anyone to live in a new way.

 

    «20. Ми знаємо про такий час.  Це буде наш вечір, без якого ми не обходимося. Потім приходить ранній ранок слідом за ним.  Хто робив це все нам? Ми навчилися тягнути це до себе своїми умами. Не природа дає це нам, а ми робимо це самі. Сонця як такого немає. Люди є самі в природі, їм потрібна завжди весна, та не проти від літа, осені.  Зима не подобалася нікому, не потрібна за всім ділом. 24. Між старим і новим різниці ніякої.  Як тягнули до себе час, так ми його і тягнемо зараз. Сонце встало на землю, ми всі з вами піднялися.  Та ми пішли в бій на нашу велику матір. 27. А треба буде так зробити без усякого Сонця. Ми є такі люди, навчені давно.  Маємо право копатися в нашої матері природи. Ні на що не сподіватися, крім чоловіка. Він у природі сам завойовує». Іванов. 6807.26:19.

 

    «20. "20. Ми знаємо про такий час. We know about that time.   Це буде наш вечір, без якого ми не обходимося. It will be our evening, without which we do not have to worry. Потім приходить ранній ранок слідом за ним. Then comes the early morning after him.   Хто робив це все нам? Who did it all to us? Ми навчилися тягнути це до себе своїми умами. We learned to pull it to our minds. Не природа дає це нам, а ми робимо це самі. Not nature gives it to us, but we do it ourselves. Сонця як такого немає. There is no such sun. Люди є самі в природі, їм потрібна завжди весна, та не проти від літа, осені. People are themselves in nature, they always need spring, but not against summer, autumn. Зима не подобалася нікому, не потрібна за всім ділом. Winter did not like anyone, not needed for the whole deed. 24. Між старим і новим різниці ніякої. 24. There is no difference between the old and the new.   Як тягнули до себе час, так ми його і тягнемо зараз. As the time was dragging on, so we pull it out now. Сонце встало на землю, ми всі з вами піднялися. The sun rose to the ground, we all climbed up to you.   Та ми пішли в бій на нашу велику матір. But we went to our big mother's battle. 27. А треба буде так зробити без усякого Сонця . 27. But one must do so without any sun. Ми є такі люди, навчені давно. We are such people who have been trained for a long time. Маємо право копатися в нашої матері природи. We have the right to dig in our mother of nature. Ні на що не сподіватися, крім чоловіка. There is no hope, except for a man. Він у природі сам завойовує ». He in the nature himself conquers . " Іванов. Ivanov 6807.26:19. 6807.26: 19.

   

    «А сонця немає самого. Є люди одні, які тягнуть час до себе, зустрічають і проводжають місце кожне. Сонечко не рухається по годинах. А от людина вірить годинам, вона живе за ними, і робить всякого роду діла. Навіть свої кроки за ними прокладає». Іванов. 6904:121.

    «Тіло має залишатися таким, як воно народилося. Треба зробитися таким, як і раніше був. Сонечко – це є ми, всі наші земні люди. Вони лягають спати без усякого Сонечка. Воно не появляється до самого ранку. Наше щастя з ним зустрітися». Іванов. 7201.15:56. 

    «Сон наш є миліший від усього, герой усякий гине в ньому, і загине на віки віків. За моїм висновком, як такого сонця немає. Життя національних людей є на нашій планеті Землі. Вони є самі на білому світі Сонечко. Їхні уми, життєвий мозок хоче і робить у них». Іванов. 7212.19:123.

 

«А сонця немає самого. "But the sun itself is not. Є люди одні, які тягнуть час до себе, зустрічають і проводжають місце кожне. There are some people who are pulling time to themselves, meet and hold each other's place. Сонечко не рухається по годинах. The sun does not move in hours. А от людина вірить годинам, вона живе за ними, і робить всякого роду діла . But the man believes for hours, she lives after them, and does all sorts of deeds . Навіть свої кроки за ними прокладає». He even puts his steps behind them. " Іванов. Ivanov 6904:121. 6904: 121.

    « Ті ло ма є залишатися таким, як воно народилося. " The thing is to remain as it was born. Треба зробитися таким, як і раніше був. We have to be as it was before. Сонечко – це є ми, всі наші земні люди. Sun is ours, all our earthly people. Вони лягають спати без усякого Сонечка . They go to bed without any sun. Воно не появляється до самого ранку. It does not appear until the morning. Наше щастя з ним зустрітися». Our happiness is to meet him. " Іванов. Ivanov 7201.15:56. 7201.15: 56   

    « Сон наш є миліший від усього, герой усякий гине в ньому, і загине на віки віків. " Our dream is dearest of all, the hero everywhere dies in it, and perishes forever and ever. За моїм висновком, як такого сонця нема є. According to my conclusion, there is no such sun . Ж иття національних людей є на нашій планеті Землі. There are national people on our planet Earth. Вони є самі на білому світі Сонечко. They are the sun themselves on the white world. Їхні уми, життєвий мозок хоче і робить у них ». Their minds, the brain wants and does them. " Іванов. Ivanov 7212.19:123. 7212.19: 123.

 

На якого чоловіка надіятися?

    Ми маємо надіятися на незалежного чоловіка Бога, він є сонце для незалежних людей. Він є один такий заслужений у нас.  Це є наш дорогий Учитель Іванов. «Сонечка немає між людьми, як вони думають. Є хазяїн Бог. Це діло наше – холод і погана сторона, залишатися живим без усякого сонця». Іванов. 7212:124.

    «Ми вважали до цього діла: Сонечко стоїть на своєму місці, а Земля крутиться. Це неправда. Сонця як такого немає між людьми в атмосфері, як ми всі вирішили. Висновок один є такий тепер. Сонечко – є ми, люди. Вони почали робити в житті. Ми бачимо, воно є у нас спочатку до появлення цього чоловіка, хто не визнає цю систему. Якби Сонечко було в нас таке, як ми з вами думаємо, воно б попалило нас. А то це є. Ми з вами хочемо, те і зробимо. 93. Сонечко приходить щодня, і воно відходить. Люди хочуть самі цього і роблять у цьому, у них виходить». Іванов. 7301.30:9.    

 

На якого чоловіка надіятися? What man to trust?

    Ми маємо надіятися на незалежного чоловіка Бога, він є сонце для незалежних людей. We must rely on an independent man of God, he is the sun for independent people. Він є один такий заслужений у нас. He is one such deserved with us. Це є наш дорогий Учитель Іванов. This is our dear Teacher Ivanov. « Сонечка немає м іж людьми, як вони думають. " Sun is not the same people as they think. Є хазяїн Бог. There is a master of God. Це діло наше – холод і погана сторона, залишатися живим без усякого сонця» . This is our cause - the cold and the bad side, to stay alive without any sun. " Іванов. Ivanov 7212:124. 7212: 124.

    « Ми вважали до цього діла: Сонечко стоїть на своєму місці, а Земля крутиться. " We considered this to be a case: the Sun is in its place, and the Earth is spinning. Це неправда. It is not true. Сонця як такого немає між людьми в атмосфері, як ми всі вирішили. The sun is not like this between people in the atmosphere, as we all have decided. Висновок один є такий тепер. The conclusion is one is now. Сонечко – є ми, люди . Sun – we are, people. Вони почали робити в житті. They began to do in life. Ми бачимо, воно є у нас спочатку до появлення цього чоловіка, хто не визнає цю систему. We see, it is ours first before the appearance of this man who does not recognize this system. Якби Сонечко було в нас таке, як ми з вами думаємо, воно б попалило нас. If the Sun was in us, as we think, it would have caught us. А то це є. And that is it. Ми з вами хочемо, те і зробимо. We want you and we will do it. 93. Сонечко приходить щодня, і воно відходить. 93. The sun comes every day, and it goes away. Люди хочуть самі цього і роблять у цьому, у них виходить». People want it themselves and do it, they get out. " Іванов. Ivanov 7301.30:9. 7301.30: 9.      

 

   «Ми стали на шлях цього розвитку. Якщо ми перевіримо ці перші кроки в житті, вони оточили себе природою. Дві сторони є в ній для наших людей: одна видна, інша темна. Це неправда є в житті, природне явище є таке. Коли ніч стоїть, то глибока темнота. А подивитись на сонечко, воно розташовано в розрідженій атмосфері. Ми, усі люди, є такі живі, котрі не захотіли такими бути. Наука говорить, що живе тіло сонечка вогняне. Воно не має вогню як природне. Якби воно було вогняне і сили були, то від нього мікроби палилися. Це така є атмосфера, вона зимою зовсім не шкідлива. Ви з'єднайте ніч з днем із цим ділом, так та атмосфера. Вона не розділяється на різне, усе в природі є однакове. Ми так думаємо, що холод наступає звідкілясь, а він появляється тут же на цьому місці. Так  само начебто сонечко заходить за землю. Ні, це відбувається в наших людях. Все це робиться в природі людьми. Вони вибрали це місце, знайшли своє існування, стали придбавати те, що треба в житті.

 

   «Ми стали на шлях цього розвитку. "We are on the path to this development. Якщо ми перевіримо ці перші кроки в житті, вони оточили себе природою. If we check these first steps in life, they surrounded themselves with nature. Дві сторони є в ній для наших людей: одна видна, інша темна. Two sides are in it for our people: one is visible, another is dark. Це неправда є в житті, природне явище є таке. This is not true in life, the natural phenomenon is this. Коли ніч стоїть, то глибока темнота. When the night stands, then deep darkness. А подивитись на сонечко, воно розташовано в розрідженій атмосфері. And look at the sun, it is located in a rarefied atmosphere. Ми, усі люди, є такі живі, котрі не захотіли такими бути. We, all people, are alive, who did not want to be like that. Наука говорить, що живе тіло сонечка вогняне. Science says that the body of the sun is a fire. Воно не має вогню як природне. It has no fire as natural. Якби воно було вогняне і сили були, то від нього мікроби палилися. If it were fire and strength, then from it the microbes burned. Це така є атмосфера, вона зимою зовсім не шкідлива. This is such an atmosphere, it is not harmful in winter. Ви з ' єднайте ніч з днем із цим ділом, так та атмосфера. You combine the night with this affair, and the atmosphere. Вона не розділяється на різне, усе в природі є однакове. It is not divided into different, everything in nature is the same. Ми так думаємо, що холод наступає звідкілясь, а він появляється тут же на цьому місці. We think that the cold comes from here, and it appears here on this spot. Так So   само начебто сонечко заходить за землю. it's sort of like a little girl coming to earth. Ні, це відбувається в наших людях. No, it's happening in our people. Все це робиться в природі людьми. All this is done in nature by humans. Вони вибрали це місце, знайшли своє існування, стали придбавати те, що треба в житті. They chose this place, found their existence, began to buy what they needed in their lives. 31. Милі мої всі люди, гляньте на сонце – ви побачите там правду, своє оздоровлення.

 

31. Милі мої всі люди, гляньте на сонце – ви побачите там правду, своє оздоровлення. Ви будете такими, як я: Переможець природи, Учитель народу та Бог землі. 32. Ось чого нам треба добитись у природі, щоб цього чоловіка прославили як Бога землі за його діло. Він примушує калік ходити, дає зір сліпим, а всі нові хвороби щезають через учинок його. Ось що він зробив нам: розкрив життя і прогнав  смерть. Іванов зробив це все своїми руками сам, він не теоретик у житті, природно зустрічався з повітрям, з водою, по землі ступав зі своєю практикою в природі. Я не старався уникати цього всього. Мої сили процвітали, природа освітила їх для цього, щоб допомагати ними нашому хворому чоловікові. А коли він зрозуміє мене такого, він згодиться і буде в природі таким, як я. Учитель не заперечує усім ці сили мати, лише б любов була ваша в цьому. Нам не треба чекати час, а ми готуємося до нього, направляємо всі сили свої для того, щоб зробити це діло. Ми товчемося весь рік весь час, робимо те, що годує нас весь рік.

 

31. My dear ones are all people, look at the sun - you will see there the truth, your healing. Ви будете такими, як я: Переможець природи, Учитель народу та Бог землі. You will be like me: the Winner of Nature, the Teacher of the people and the God of the earth. 32. Ось чого нам треба добитись у природі, щоб цього чоловіка прославили як Бога землі за його діло. 32. This is what we need to achieve in nature, that this man be glorified as God of the earth for his work. Він примушує калік ходити, дає зір сліпим, а всі нові хвороби щезають через учинок його. He causes the cripple to walk, gives the vision to the blind, and all the new illnesses disappear through his deed. Ось що він зробив нам: розкрив життя і прогнав That's what he did to us: he opened his life and drove away   смерть. death. Іванов зробив це все своїми руками сам, він не теоретик у житті, природно зустрічався з повітрям, з водою, по землі ступав зі своєю практикою в природі. Ivanov did it all with his own hands, he was not a theoretician in his life, he naturally met with air, with water, walked on the ground with his practice in nature. Я не старався уникати цього всього. I did not try to avoid all this. Мої сили процвітали, природа освітила їх для цього, щоб допомагати ними нашому хворому чоловікові. My forces flourished, nature lit up them for this, to help them with our sick man. А коли він зрозуміє мене такого, він згодиться і буде в природі таким, як я. And when he understands me like this, he will be pleasing and will be in nature like me. Учитель не заперечує усім ці сили мати, лише б любов була ваша в цьому. The teacher does not deny all these forces to the mother, only if your love was in this. Нам н е треба чекати час, а ми готуємося до нього, направляємо всі сили свої для того, щоб зробити це діло . We have to wait for time, and we are preparing for it, we are sending all our forces in order to do this business . Ми товчемося весь рік весь час, робимо те, що годує нас весь рік. We feed all year round all the time, do what feeds us all year.

 

34. Ми трудилися без усякого відпочинку від самого першого чоловіка. Він став майструвати в природі це початкове життя. Він був чоловік світило всьому, він був хазяїн у природі своєму ділу.  35. Слова сказав, у нього виходило. Він розділив світло й тьму. 36. Це не сонечко є, а люди хочуть і хотіли самі ще вчора після заходу сонця. Воно зайшло в нас і зійшло з нами. Ми прибрали його з дороги спільними силами народними. Воно є люди, найголовніше. Якби не люди, у нас не було б нічого. Сонечко треба всім живим істотам, вони радуються ним, а не сонечко ними. Люди є все Сонечко, а Сонечко є люди. Вони бажають, щоби було Сонечко, так воно й робиться слідом за людьми. І Сонечко ховається після них». Іванов. 7510:17.

 

 34. Ми трудилися без усякого відпочинку від самого першого чоловіка. 34. We worked without any rest from the very first man. Він став майструвати в природі це початкове життя. He began to crafty in nature this initial life. Він був чоловік світило всьому, він був хазяїн у природі своєму ділу. He was a man shining to all, he was the master of nature in his business.   35. Слова сказав, у нього виходило. 35. The words said, he came out. Він розділив світло й тьму. He divided the light and the darkness. 36. Це не сонечко є, а люди хочуть і хотіли самі ще вчора після заходу сонця. 36. This is not a sun, but people want and they wanted it yesterday after sunset. Воно зайшло в нас і зійшло з нами. It came to us and came down with us. Ми прибрали його з дороги спільними силами народними. We removed him from the road by joint forces of the people. Воно є люди, найголовніше. It is people, the most important thing. Якби не люди, у нас не було б нічого. If it were not for people, we would not have anything. Сонечко треба всім живим істотам, вони радуються ним, а не сонечко ними. The sun needs to be for all living creatures, they rejoice at it, and not the sun with them. Люди є все Сонечко, а Сонечко є люди. People are all Sun, and Sun are people. Вони бажають, щоби було Сонечко, так воно й робиться слідом за людьми. They want the Sun to be, so this is done after the people. І Сонечко ховається після них». And Sun is hiding behind them. " Іванов. Ivanov 7510:17. 7510: 17

 

    «Наші люди хочуть узнати, чи є сонечко між нами такими, чи його як такого немає? Відповідаю прямо. Сонечко – це є ми, всі люди, встаємо і лягаємо. Природа оточила нас цим, дала світло і тьму». Іванов. 7704:1. 

    «Це така природа прийшла на це діло, вона вводить це все в житті. Це така народжена видимість, котра означає. Сонечко – це є щось таке, всі наші люди. У них усіх є така часткова сила, те, чому треба бути». Іванов. 7906:81. 

 

 

    «Наші люди хочуть узнати, чи є сонечко між нами такими, чи його як такого немає? "Our people want to know if the sun is between us, or is it like that? Відповідаю прямо. I answer directly. Сонечко – це є ми, всі люди, встаємо і лягаємо. The sun is ours, all people, get up and lie down. Природа оточила нас цим, дала світло і тьму». Nature surrounded us with it, gave light and darkness. " Іванов. Ivanov 7704:1. 7704: 1.   

    «Це така природа прийшла на це діло, вона вводить це все в житті. "This nature has come to this business, it introduces it all in life. Це така народжена видимість, котра означає. It's such a born appearance that means. Сонечко – це є щось таке, всі наші люди. Sun is something like this, all our people. У них усіх є така часткова сила, те, чому треба бути» . They all have such a partial force, something that needs to be done . " Іванов. Ivanov 7906:81. 7906: 81