Зміст: № 1, № 3. Народний журнал природної мудрості  osh.kiev.ua

 

Еволюція

 

Жити, учитися, отримувати здоров'я за наукою еволюцією. Бути таким, як Учитель народу, Бог Землі. Наука Іванова П. К. 

 

№ 1. 2017.12.15

 

Народний журнал природної мудрості People's journal of natural wisdom osh . osh.kkiev .iev.uaua

 

Еволюція Evolution

 

Жити, учитися, отримувати здоров ' я за наукою еволюцією. To live, to study, to receive health according to the science of evolution. Бути таким, як Учитель народу, Бог Землі. To be like the Teacher of the people, God of the Earth. Наука Іванова П. К. Science Ivanov P.K.   

 

№ 1 . No. 1. 2017.12.02  2017.12.15

 

Еволюція

 

   Еволюція – еволюція біологічна і соціальна людини за наукою Іванова П. К.

Зміст

1.Теорія діалектика, три закони.

2. Біологічна і соціальна еволюція людини.

3. Суспільство, в котрому біологічна еволюція відсутня.

3-1. Перша протилежність.

3-2. Друга протилежність.

4. Суспільство з біологічною еволюцією людини.

4-1. Перша нова протилежність.

4-2. Суспільний лад за наукою Іванова.

4-3. Друга нова протилежність.

5. Здорове тіло – здоровий дух, святий дух.

6. Історичний метод у вченні Іванова.

7. Еволюційний незалежний чоловік Порфирій Іванов.

8. Цитати Іванова про еволюцію.

 

Еволюція Evolution

 

   Еволюція – еволюція біологічна і соціальна людини за наукою Іванова П. К. Evolution - the evolution of biological and social man in the science of Ivanov P.K.

Зміст Content

1.Теорія діалектика, три закони. 1.Theory of dialectics, three laws.

2. Біологічна і соціальна еволюція людини. 2. Biological and social evolution of man.

3. Суспільство, в котрому біологічна еволюція відсутня. 3. Society in which biological evolution is absent.

3-1. 3-1. Перша протилежність. The first opposite side.

3-2. 3-2. Друга протилежність. The second opposite side.

4. Суспільство з біологічною еволюцією людини. 4. Society with the biological evolution of man.

4-1. 4-1. Перша нова протилежність. The first new opposite.

4-2. 4-2. Суспільний лад за наукою Іванова. The social order of Ivanov's science.

4-3. 4-3. Друга нова протилежність. The second new opposite.

5. Здорове тіло – здоровий дух, святий дух. 5. The healthy body is a healthy spirit, holy spirit.

6. Історичний метод у вченні Іванова. 6. Historical method in the teaching of Ivanov.

7. Еволюційний незалежний чоловік Порфирій Іванов. 7. Evolutionary independent man Porfiry Ivanov.

8. Цитати Іванова про еволюцію. 8. Ivanov's citations on evolution.

 

1.Теорія діалектика, три закони.

   Закон 1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. Вони перебувають в єдності, одне без одного не існує. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, розвиток є її результатом. Суперечності виникають між ними, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Процес закінчується переходом до двох нових  протилежних сторін.  Приклад. Дві протилежні сторони в природі: хороше, тепле, погане, холодне. Перша протилежна сторона. Люди роблять, щоб хороше, тепле мати в житті. Друга протилежна сторона. Вони отримують від природи погане і холодне – захворювання, нещастя. Суперечність є між ними, бо люди не отримують життя. Люди переходять до двох нових протилежних сторін, щоб жити. Перша нова протилежна сторона. Люди свідомо приймають холод і голод. Вони відчувають холод і погане в процесі купання в холодній воді. Друга нова протилежна сторона. Людям стає тепло, добре і здорово після купання. Люди хотіли життя і отримала життя. Суперечність закінчилася. 

 

1.Теорія діалектика, три закони. 1.Theory of dialectics, three laws.

   Закон 1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі. Law 1. Two opposing sides are in nature; they exist in unity and struggle. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. All things, the phenomena have opposite properties and trends of development. Вони перебувають в єдності, одне без одного не існує. They are in unity, one without one does not exist. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, розвиток є її результатом. The opposing sides interact constantly in the form of struggle, development is its result. Суперечності виникають між ними, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Contradictions arise between them, which are the source, content, the driving force of self-development of the world. Процес закінчується переходом до двох нових The process ends with the transition to two new onesпротилежних сторін. the opposite sides.   Приклад . An example. Дві протилежні сторони в природі: хороше, тепле, погане, холодне. Two opposite sides in nature: good, warm, bad, cold. Перша протилежна сторона. The first opposite side. Люди роблять, щоб хороше , тепле мати в житті. People are doing a good, warm mother in life. Друга протилежна сторона. The second opposite side. Вони отримують від природи погане і холодне – захворювання, нещастя. They get from nature bad and cold – a disease, misfortune. Суперечність є між ними, бо люди не отримують життя. There is a contradiction between them, because people do not get a life. Люди переходять до двох нових протилежних сторін, щоб жити. People are moving to two new opposing sides to live. Перша нова протилежна сторона. The first new opposite side. Люди свідомо приймають холод і голод. People consciously take cold and hunger. Вони відчувають холод і погане в процесі купання в холодній воді. They feel cold and bad in the process of bathing in cold water. Друга нова протилежна сторона. The second new opposite side. Людям стає тепло, добре і здорово після купання. People are warm, well and healthy after bathing. Люди хотіли життя і отримала життя. People wanted life and got life. Суперечність закінчилася. The contradiction is over.  

 

   Закон 2. Подвійне заперечення є в природі. Об'єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і характерні риси початкового ступеня відтворює на вищій основі. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об'єктів.  Розвиток об'єктів не існує без заперечення попередніх форм. Заперечення відображає не знищення об'єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій елементи і властивості його попереднього якісного стану  зберігаються, тобто спадковий стан фіксує. Приклад. Еволюція людства. Ступінь 1. Практика загартування домінує в людей. Ступінь 2. Заперечення загартування. Вчення Христа домінує. Ступінь 3. Подвійне заперечення одного загартування і одного вчення Христа. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства.  

    Закон 3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Кількісні зміни поступово накопичуються, порушують їхню міру, і утворюють корінні зміни. (Вікіпедія. Діалектика).

 

   Law 2. Double denial is in nature. Objects develop by double denial. Each stage is a synthesis of the previous stages, and the characteristic features of the initial degree reproduce on a higher level. Double denial is a necessary moment in the development process, a condition for a qualitative change of objects.  The development of objects does not exist without negating the previous forms. The denial reflects not the destruction of the object, but the moment transition to new quality, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       in which the elements and properties of its previous qualitative state  are stored, that is, the hereditary state fixes. Example. Evolution of mankind. Stage 1. The practice of hardening dominates in people. Stage 2. Denial of hardening. The doctrine of Christ dominates. Stage 3. Double denial of one hardening and one doctrine of Christ. The synthesis or the sum of the hardening and teaching of Christ dominates humanity.   

    Закон 3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Law 3. Mutual transition of qualitative and quantitative changes. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і утворюють корінні зміни. Quantitative changes gradually accumulate, they violate their measure, and form radical changes. ( Вікіпедія . Діалектика). (Wikipedia. Dialectics).

 

2. Біологічна і соціальна еволюція людини

    Дві протилежні сторони є в природі: тепле, хороше, холодне, погане. Організми пристосовуються до холоду, голоду, некомфортних умов, тобто вид приймає холодне і погане. Ці корисні зміни організму передаються в потомстві.  Так новий вид утворюється. Це для виду добре. Це відбувається шляхом природного відбору, коли виживають і дають потомство організми з корисними якостями. Людина утворилася таким шляхом у процесі еволюції з видів, які були на низькому ступені еволюційного розвитку.  Людина є біологічна і соціальна істота. Еволюція сучасної людини є біологічна і соціальна. Вона утворилася на різних етапах розвитку. Біологічна еволюція – це природний процес розвитку живої природи, що супроводжується зміною генетичного складу популяцій, формуванням адаптації, утворенням і вимиранням видів, перетворенням екосистем. (Вікіпедія. Еволюція). Біологічна і соціальна еволюція є в єдності, одна без одної не існує.

 

2. Біологічна і соціальна еволюція людини 2. Biological and social evolution of man

    Дві протилежні сторони є в природі: тепле, хороше, холодне, погане. Two opposite sides are in nature: warm, good, cold, bad. Організми пристосовуються до холоду, голоду, некомфортних умов, тобто вид приймає холодне і погане. Organisms adapt to cold, hunger, uncomfortable conditions, that is, the species takes cold and bad. Ці корисні зміни організму передаються в потомстві. These beneficial changes in the body are transmitted to the offspring.Так новий вид утворюється. So a new species is formed. Це для виду добре. This is of good. Це відбувається шляхом природного відбору, коли виживають і дають потомство організми з корисними якостями. This occurs through natural selection, when surviving and giving birth to organisms with beneficial properties. Людина утворилася таким шляхом у процесі еволюції з видів, які були на низькому ступені еволюційного розвитку. Man was formed in this way in the process of evolution from species that were at a low stage of evolutionary development.Людина є біологічна і соціальна істота. Man is a biological and social being. Еволюція сучасної людини є біологічна і соціальна. The evolution of a modern man is biological and social. Вона утворилася на різних етапах розвитку. It was formed at different stages of development. Біологічна еволюція – це природний процес розвитку живої природи, що супроводжується зміною генетичного складу популяцій, формуванням адаптації, утворенням і вимиранням видів, перетворенням екосистем. Biological evolution is a natural process of the development of wildlife, accompanied by a change in the genetic composition of populations, the formation of adaptation, the formation and extinction of species, the transformation of ecosystems. ( Вікіпедія . Еволюція). ( Wikipedia , Evolution). Біологічна і соціальна еволюція є в єдності, одна без одної не існує. Biological and social evolution is in unity, one without one does not exist.

 

   Соціальний стосується суспільного ладу. Закони суспільного життя відіграють визначальну роль у соціальному прогресі людства. В історії відомо декілька формацій, які змінювалися від первісної до комуністичної. Спочатку перші люди жили по-природному, близько до природи, загартовувалися в природі, біологічна еволюція домінувала на цьому етапі.   Людина розвилася в процесі до такого рівня, що трудова діяльність людей стала відігравати ролі в природі. Так сучасна людина утворилася. Люди перейшли від еволюції біологічної до соціальної. Суспільно-трудові відносини стали керуючими, основа суспільства. Закони суспільного життя відіграють роль у суспільстві. Рушійні сили біологічної еволюції людини  є спадкова мінливість, боротьба за існування, природний відбір.

 

   Соціальний стосується суспільного ладу. Social affects the social order. Закони суспільного життя відіграють визначальну роль у соціальному прогресі людства. Laws of social life play a decisive role in the social progress of mankind. В історії відомо декілька формацій, які змінювалися від первісної до комуністичної. In history, there are several formations that have changed from primitive to communist. Спочатку перші люди жили по-природному, близько до природи, загартовувалися в природі, біологічна еволюція домінувала на цьому етапі. Initially, the first people lived naturally, close to nature, hardened in nature, biological evolution dominated at this stage.Людина розвилася в процесі до такого рівня, що трудова діяльність людей стала відігравати ролі в природі. Man has developed in the process to such an extent that the work of people began to play a role in nature. Так сучасна людина утворилася. So the modern man was formed. Люди перейшли від еволюції біологічної до соціальної. People have moved from the evolution of biological to social. Суспільно-трудові відносини стали керуючими, основа суспільства. Social-labor relations became managers, the basis of society. Закони суспільного життя відіграють роль у суспільстві. Laws of social life play a role in society. Рушійні сили біологічної еволюції людини The driving forces of biological evolution of man   є спадкова мінливість, боротьба за існування, природний відбір. there are hereditary variability, struggle for existence, natural selection.

 

Природним відбором називається процес, у результаті котрого виживають и залишають після себе потомство особи з корисними в даних умовах спадковими змінами. Відбір удосконалює пристосування до умов існування. (Вікіпедія. Еволюція).  Чарльз Дарвін сформулював закон незворотності еволюції. (Вікіпедія. Еволюція). Якщо який-небудь біологічний вид зникає в житті, то він не повертається знову. Новий вид приходить на його місце. Закон діє також для соціальної еволюції, бо людина є біологічна і соціальна істота. Такий факт є доказом цього. Коли яка-небудь суспільно-економічні формація зникала, то нова формація приходила на її місце, а стара формація вже не поверталася. Наприклад, рабовласницький лад не повертається.

 

Природним відбором називається процес, у результаті котрого виживають и залишають після себе потомство особи з корисними в даних умовах спадковими змінами. Natural selection is called the process, as a result of which survive and leave behind the offspring of the person with beneficial in these conditions, hereditary changes. Відбір удосконалює пристосування до умов існування. Selection improves adaptation to living conditions. ( Вікіпедія . Еволюція). (Wikipedia , Evolution).   Чарльз Дарвін сформулював закон незворотності еволюції. Charles Darwin formulated the law of irreversibility of evolution. ( Вікіпедія . Еволюція). ( Wikipedia , Evolution). Якщо який-небудь біологічний вид зникає в житті, то він не повертається знову. If any kind of biological species disappears in life, then it does not come back again. Новий вид приходить на його місце. A new species comes to its place. Закон діє також для соціальної еволюції, бо людина є біологічна і соціальна істота. The law also acts for social evolution, because man is a biological and social being. Такий факт є доказом цього. This is proof of this. Коли яка-небудь суспільно-економічні формація зникала, то нова формація приходила на її місце, а стара формація вже не поверталася. When a socioeconomic formation disappeared, the new formation came to its place, and the old formation did not return. Наприклад, рабовласницький лад не повертається. For example, the slave system does not return.

 

3. Суспільство, у котрому біологічна еволюція відсутня

3-1. Перша протилежна сторона

    Особливості суспільства без біологічної еволюції. Дві протилежні сторони є в природі: тепле, хороше, холодне, погане. Люди творять умови життя в суспільстві, в котрих мають хороше і тепле почуття. Люди не люблять холодного і поганого, вони захищаються від нього. Природа народжує людину для життя, щоб вона любила і берегла природу і людей. Потім люди учать людину жити по залежному, без любові до природи, котра має дві протилежності. Залежні люди створювали суспільний лад. Вони приймають їжу  щодня, одягаються до тепла в тілі в теплий хороший одяг, вони живуть у домі з усіма вигодами. Вони мають самозахист від природи: їжу, одяг, житловий дім. Вони придбавають ці потреби через тяжкий труд. Суспільний лад на цьому етапі є недосконалий.

 

3. Суспільство, у котрому біологічна еволюція відсутня 3. Society in which biological evolution is absent

3-1. 3-1. Перша протилежна сторона The first opposite side

    Singularity Особливості суспільства без біологічної еволюції. of a society without biological evolution. Дві протилежні сторони є в природі: тепле, хороше, холодне, погане. Two opposite sides are in nature: warm, good, cold, bad. Люди творять умови життя в суспільстві, в котрих мають хороше і тепле почуття. People create living conditions in a society in which they have a good and warm feeling. Люди не люблять холодного і поганого, вони захищаються від нього. People do not like cold and bad, they are protected from it. Природа народжує людину для життя, щоб вона любила і берегла природу і людей. Nature gives birth to a man for life so that she loves and saves nature and people. Потім люди учать людину жити по залежному, без любові до природи, котра має дві протилежності. Then people teach people to live dependent, without love for nature, which has two opposites. Залежні люди створювали суспільний лад досі. Dependent people have created a social order. Вони вживають їжу досита щодня, одягаються до тепла в тілі в теплий хороший одяг, вони живуть у домі з усіма вигодами. They takes food every day, dress up in the warmth of the body in warm good clothes, they live in a house with all the benefits. Вони мають самозахист від природи: їжу, одяг, житловий дім тощо. They have self-protection from nature: food, clothing, housing. Вони придбавають ці потреби через тяжкий труд. They acquire these needs through hard work. Суспільний лад на цьому етапі є недосконалий. The social order at this stage is imperfect.

 

3-2. Друга протилежна сторона

   Природа сама дає людям погане і холодне за їхній вчинок. Люди були незадоволені в усіх формаціях, тому вони змінювали їх на кращу. Люди не люблять один одного, люди не люблять природу. У них є ненависть, убивства, крадіжка, смерть, війни між собою, війна людини з природою. Люди є бідні й багаті, люди хворіють і вмирають. Люди шукають шляхи змінити суспільство на краще. Недосконала соціальна еволюція людини гальмує біологічну еволюцію людини. Суперечність є між людиною і суспільством. Людина відмирає як біологічний вид на цьому етапі.  Суперечність є між протилежними сторонами. Люди хочуть життя, а отримують смерть.

 

3-2. 3-2. Друга протилежна сторона The second opposite side

   Природа сама дає людям погане і холодне за їхній вчинок. Nature itself gives people bad and cold for their actions. Люди були незадоволені в усіх формаціях, тому вони змінювали їх на кращу. People were dissatisfied in all formations, so they changed them for the better. Люди не люблять один одного, люди не люблять природу. People do not love each other, people do not love nature. У них є ненависть, убивства, крадіжка, смерть, війни між собою, війна людини з природою. They have hatred, murder, theft, death, war with each other, the war of man with nature. Люди є бідні й багаті, люди хворіють і вмирають. People are poor and rich, people are sick and die. Люди шукають шляхи змінити суспільство на краще. People are looking for ways to change society for the better. Недосконала соціальна еволюція людини гальмує біологічну еволюцію людини. Imperfect social evolution of a man hampers the biological evolution of man. Суперечність є між людиною і суспільством. There is a contradiction between man and society. Людина відмирає як біологічний вид на цьому етапі. Man dies as a biological species at this stage.   Суперечність є між протилежними сторонами. There is a contradiction between the opposing sides. Люди хочуть життя, а отримують смерть. People want life, and they die.

 

4. Суспільство з біологічною еволюцією

   Суперечність завершується через перехід до двох нових протилежних сторін, котрі пропонуються.

4-1. Перша нова протилежна сторона

    Особливості суспільства з біологічною еволюцією. Дві протилежні сторони є в природі: тепле, хороше, холодне, погане. Люди свідомо приймають дві сторони однаково в житті: холодне, погане і тепле, хороше. Загартування створює такі умови в природі. Ми проаналізували досвід Порфирія Іванова. Ми прийшли до висновку, що чоловік нового виду утворився в природі, чоловік загартований. Він дає початок для еволюції нової людини. Іванов не застуджується і не хворіє. Він учить людей, щоб люди запобігали всякому захворюванню через загартування. Він довів на собі і на людях хворих, що загартована людина не хворіє, живе довше, ніж незагартована. Природа дає здоров'я і життя людині загартованій. Якщо людина не хворіє в своєму житті, то вона живе довше, ніж людина незагартована. Бо люди вмирають через свої хвороби. «Тіло не вмирає без хвороби. Природа відбере сили його спочатку, і тоді він легко вмирає». Іванов. 8204:75.

 

4. Суспільство з біологічною еволюцією 4. Society with biological evolution

   Суперечність завершується через перехід до двох нових протилежних сторін, котрі пропонуються. The contradiction ends with the transition to two new opposing sides that are offered.

4-1. 4-1. Перша нова протилежна сторона The first new opposite side

    Особливості суспільства з біологічною еволюцією. Features of a society with biological evolution. Дві протилежні сторони є в природі: тепле, хороше, холодне, погане. Two opposite sides are in nature: warm, good, cold, bad. Люди свідомо приймають дві сторони однаково в житті: холодне, погане і тепле, хороше. People consciously take two sides equally in life: cold, bad and warm, good. Загартування створює такі умови в природі. Hardening creates such conditions in nature. Ми проаналізували досвід Порфирія Іванова. We analyzed the experience of Porfiry Ivanov. Ми прийшли до висновку, що чоловік нового виду утворився в природі, чоловік загартований. We came to the conclusion that a man of a new species was formed in nature, a man hardened. Він дає початок для еволюції нової людини. It gives start to the evolution of a new man. Іванов не застуджується і не хворіє. Ivanov does not colds, not get sick. Він учить людей, щоб люди запобігали всякому захворюванню через загартування. He teaches people to prevent any illness through hardening. Він довів на собі і на людях хворих, що загартована людина не хворіє, живе довше, ніж незагартована. He proved on himself and in people sick that the hardened man does not get sick, lives longer man not hardened. Природа дає здоров ' я і життя людині загартованій. Nature gives health and life to a man hardened. Якщо людина не хворіє в своєму житті, то вона живе довше, ніж людина незагартована. If a man does not get sick in his life, then he lives longer than a man is not hardened. Бо люди вмирають через свої хвороби. Because people die because of their illnesses. « Тіло не вмирає без хвороби. " The body does not die without a disease. Природа відбере сили його спочатку, і тоді він легко вмирає». Nature will take his strength first, and then he easily dies. " Іванов. Ivanov 8204:75. 8204: 75.

 

    Людина, що загартовується, як вид еволюціонує, живе вічно. Природа сприяє в житті людині загартованій, незалежній, вона як біологічний вид не відмирає. Учитель говорить, що буде з людиною загартованою і незагартованою. «Хто не любить у природі поганого й холодного (загартування), умирає на віки-віків. А хто тільки живе в природі різнобічно (тобто приймає холодне і тепле), той живе вічно в природі, йому слава в ній». Іванов. 7804:60. Еволюція людини почалася через Іванова, вона продовжується, і буде продовжуватися вічно. Число людей нового потоку збільшується за геометричною прогресією. Іванов є перший еволюційний чоловік. Людина має бути такою, як себе представляє Іванов, загартований, незалежний, еволюційний. Чоловік є без усяких потреб: їжі, одягу, житлового дому. Іванов як представник нового людського виду вмирати не буде, він є безсмертним. І його послідовники теж вмирати не будуть, є безсмертними.

 

    Людина, що загартовується, як вид еволюціонує, живе вічно. Hardened man, as a species evolves, lives forever. Природа сприяє в житті людині загартованій, незалежній, вона як біологічний вид не відмирає. Nature contributes to the life of a man hardened, independent, it does not die as a biological species. Учитель говорить, що буде з людиною загартованою і незагартованою . The teacher says that he will be with a man harden and not hardened. « Хто не любить у природі поганого й холодного (загартування), умирає на віки-віків. "Who does not love in the nature of bad and cold (hardening), dying for centuries. А хто тільки живе в природі різнобічно (тобто приймає холодне і тепле), той живе вічно в природі, йому слава в ній» . And who only lives in nature versatile (that is, it is cold and warm), he lives eternally in nature, he is glory in it . " Іванов. Ivanov 7804:60. 7804: 60. Еволюція людини почалася через Іванова, вона продовжується, і буде продовжуватися вічно. The evolution of man began through Ivanov, it continues, and will continue eternally. Число людей нового потоку збільшується за геометричною прогресією. The number of people in the new stream increases by geometric progression. Іванов є перший еволюційний чоловік. Ivanov is the first evolutionary man. Людина має бути такою, як себе представляє Іванов, загартований, незалежний, еволюційний. Man must be as Ivanov himself is hardened, independent, evolutionary. Чоловік є без усяких потреб: їжі, одягу, житлового дому. A man is without any need: food, clothing, a dwelling house. Іванов як представник нового людського виду вмирати не буде, він є безсмертним. Ivanov, as a representative of a new human species, will not die; he is immortal. І його послідовники теж вмирати не будуть, є безсмертними. And his followers will not die too, they are immortal.

 

    Іванов приймав усіх, хто просив. Він убивав біль струмом через свої руки, обливав водою холодною, давав заповіді всім однакові, щоб запобігати захворюванню в житті. Треба робити: «1. Купайся водою холодною два рази в день, вранці й увечері. 2. Здоровайся з людьми, не проходь жодного чоловіка. Скажи їм, а вони як хочуть. 3. Знайди чоловіка нужденного, треба дати йому 50 копійок. Скажи собі, що даєш ці гроші, щоб не хворіти. 4. Терпи без їжі 42 години щотижня від п'ятниці до неділі до 12 годині. Надворі вдихай повітря з висоти й говори: «Учителю, дай мені здоров'я». Після цього їж, що хочеш, скільки хочеш. Твоє здоров'я – це є все. 5. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не вживай алкоголь». Іванов. 8303:34. Передай іншим цей досвід. Людина має бути незалежною від природи, прагнути бути без усяких потреб, їжі, одягу, житлового дому. Іванов говорив, що еволюція – це свідомо не вживати їжу. Наше свідоме терпіння поступово росте. Він дав приклад терпіння без їжі 24, 42, 66, 108 годин у тиждень. Потім не вживати їжу шість діб у тиждень, два тижні, місяць. «Ми вводимо еволюцію, вона росте щодня. 108 годин у тиждень не вживати їжу». 8209:27.

 

    Іванов приймав усіх, хто звертався з просьбою. Ivanov received all those who asked. Він убивав біль струмом через свої руки, обливав водою холодною, всім усно давав такі поради, щоб запобігати захворюванню в житті. He kills the pain with the current through his hands, pouring cold water,  gave commandment all identic prevent the disease in life. Треба робити: «1. We have to do: "1. Купайся водою холодною два рази в день, вранці й увечері. Bath with cold water twice a day, in the morning and in the evening. 2. Здоровайся з людьми, не проходь жодного чоловіка. 2. To greet with people, do not pass any man. Скажи їм, а вони як хочуть. Tell them, and they want to. 3. Знайди чоловіка нужденного, треба дати йому 50 копійок. 3. Find a man needy, you must give him 50 cents. Скажи собі, що даєш ці гроші, щоб не хворіти. Tell yourself that you give this money so as not to be ill. 4. Терпи без їжі 42 години щотижня від п'ятниці до неділі до 12 годині. 4. To endure without eating 42 hours a week from Friday to Sunday to 12 o'clock. Надворі вдихай повітря з висоти й говори: «Учителю, дай мені здоров'я». Inhale the air from the top and say: "Teacher, give me health". Після цього їж, що хочеш, скільки хочеш. After that, eat what you want, much you want. Твоє здоров'я – це є все. Your health is everything. 5. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не вживай алкоголь». 5. Do not spit on the ground, do not smoke, do not drink alcohol. "Іванов. Ivanov 8303:34. 8303:34. Передай іншим цей досвід. Transfer this experience with others. Л юдина має бути незалежною від природи, прагнути бути без усяких потреб, їжі, одягу, житлового дому. Man must be independent of nature, strive to be without any need, food, clothing, a dwelling house. Іванов говорив, що еволюція – це св ідомо не вживати їжу. Ivanov said that evolution - it is not to eat food consciously. Наше свідоме терпіння має поступово рости. Our conscious patience gradually increase. Він дав приклад терпіння без їжі 24, 42, 66, 108 годин у тиждень. He gave an example of patience without food for 24, 42, 66, 108 hours a week. Потім не вживати їжу шість діб у тиждень, два тижні, місяць. Then do not eat six days a week, two weeks, a month. «Ми вводимо еволюцію, вона росте щодня. "We introduce evolution, it grows every day. 108 годин у тиждень не вживати їжу». 108 hours a week do not eat. "8209:27. 8209: 27.

 

4-2. Суспільний лад за Івановим, соціальна еволюція

    Згідно з Івановим, новий лад буде введено після закінчення соціалістичного ладу. Іванов назвав його еволюцією. Нове суспільство має бути побудовано через любов людей один до одного і до природи, жити однією сімєю. Бажати і робити людям те, що хочеш собі. Просити один одного, але не примушувати. Хочеш жити по-новому – живи, не хочеш – живи по-своєму. Своє впроваджувати, а іншим людям не заважати, їх не ображати. Не вбивати живе, не красти. Всі природні багатства є спільні, не присвоювати землю до свого імені. Не говорити і не робити несправедливо. Життя всім однакове, зарплата однакова всім дорослим і дітям. Діти є на утриманні суспільства, а не батьків. Люди мають прощати провини, людей не судити, не саджати у вязницю. Іванов хоче всіх зрівняти, щоб жили однаково, мирно, без усякого зла, не робилися між собою ворогами, любов свою проявили.  В’язниці не повинно бути в суспільстві.

 

4-2. 4-2. Суспільний лад за Івановим, соціальна еволюція Social order for Ivanov, social evolution

    За наукою Іванова, новий лад буде введено після закінчення соціалістичного ладу. According to Ivanov, a new system will be introduced after the end of the socialist system. Іванов назвав його еволюцією. Ivanov called it evolution. Нове суспільство має бути побудовано через любов людей один до одного і до природи, жити однією сім ' єю . A new society must be built through the love of people to one another and to nature, to live with one family. Бажати і робити людям те, що хочеш собі. Want and make people what you want for yourself. Просити один одного, але не примушувати. Ask each other, but do not force. Хочеш жити по-новому – живи, не хочеш – живи по-своєму. Want to live in a new way - live, do not want to - live in your own way. Своє впроваджувати, а іншим людям не заважати, їх не ображати. To inculcate it, but not to hinder with other people, do not offend them. Не вбивати живе, не красти. Do not kill a live, do not steal. Всі природні багатства є спільні, не присвоювати землю до свого імені. All natural wealth is collective, do not to give the land to its name. Не говорити і не робити несправедливо. Do not speak and do not be unfair. Життя має бути всім однакове, зарплата має бути однакова всім дорослим і малим. Life the same for all, the salary identic for all adults and childes. Діти є на утриманні суспільства, а не батьків. Children are at the maintenance of society, not parents. Люди мають прощати провини, людей не судити, не саджати у в ' язницю . People have to forgive fault, do not judge people, do not put them in prison. Іванов хоче всіх зрівняти, щоб жили однаково, мирно, без усякого зла, не робилися між собою ворогами, любов свою проявили. Ivanov wants to equalize everyone, so that they live equally, peacefully, without any evil, were not made enemies with each other, they showed their love.   В'язниці не повинно бути в суспільстві. Prisons not must be in society.

 

Іванов 7804:30. «Треба вибачити людям в їхньому ділі. Свідома думка народиться у них, вона оточить їх ученням Учителя. Вони не будуть попадати в тюрму, в лікарню. Вони будуть жити за Божим ділом, не будуть красти в будь-кого. Усі будуть жити однаково, однією сім’єю».    Всі люди запобігають захворюванню за системою у своєму житті, не попадають у лікарню, їх не лікують хімією, штучними, технічними засобами. Медичний лікар має бути сам загартований і вчити всіх інших цьому. Бажай і роби іншим те, що собі хочеш. Милість, любов між людьми. Нема війн між народами, нема зброї. Люди зроблять рай на землі, смерть виженуть від людей. Свідомість треба всім, ми не будемо без свідомості, ми всі будемо вивчати праці Іванова. Всі мають читати, розуміти, виконувати. 

 

Іванов 7804:30. Ivanov 7804: 30. «Т реба простити людям в їхньому ділі. "It is necessary to pardon people in their deeds. Свідома думка народиться у них, вона оточить їх ученням Учителя. Conscious thought is born in them, it surrounds them with the teachings of the Teacher. Вони не будуть попадати в тюрму, в лікарню. They will not get into jail, into the hospital. Вони будуть жити за Божим ділом, не будуть красти в будь-кого. They will live God's deed, they will not steal anyone. Усі будуть жити однаково, рівно, однією сім'єю». Everyone will live equally, with one family." Всі люди запобігають захворюванню за системою у своєму житті, не лягають у лікарню, їх не лікують хімією, штучними, технічними засобами. All people prevent disease in the system in their lives, do not fails the hospital, they are not treated with chemistry, artificial, technical remedy. Медичний лікар має бути сам загартований і вчити всіх інших цьому. The medical doctor should be hardened and teach everyone this. Бажай і роби іншим те, що собі хочеш. To wish and do other that you want. Милість, любов між людьми. Kindness, love between people. Нема війн між народами, нема зброї. There are no wars between peoples, no weapons. Люди зроблять рай на землі, смерть виженуть від людей. People will paradise on earth, death turn out of people. Свідомість треба всім, ми не будемо без свідомості, ми всі будемо вивчати праці Іванова. Consciousness is necessary for all, we will not be without consciousness, we will all study the works of Ivanov. Всі мають читати, розуміти, виконувати. Everyone must read, understand, execute.  

 

   Іванов провістив про час, коли еволюція прийде, тобто новий лад. Він писав: «А еволюція прийде на землю Духом Святим. Це Чувілкін бугор, це райське наше місце, чоловікові слава безсмертна. Природа стоїть горою за це. Вона не дає свою згоду, що це буде тепер у цей час. І вказала, це діло буде, воно здійсниться 1989 року, усе прийде на своє місце. Природа каже про мене правду свою». 8109:68.  Люди визнали Іванова як Бога в 1989 році, підтримали ідею його. Еволюція почалася в 1989 році. За наукою Іванова, еволюційний лад почнеться одночасно з розпадом комуністичної системи. Це здійснилося, Радянського союзу не стало.  Соціалізм закінчився у деяких країнах, це незворотний процес, еволюційний лад має бути після нього. Це закон еволюції природи. Якщо в якій-небудь країні зник соціалізм, то їй треба починати будувати еволюційне суспільство. Сучасний суспільний лад гальмує розвиток біологічної еволюції людини. Якщо у суспільстві не буде еволюційного ладу, то людина як біологічний вид зникне назавжди, це не можна допустити.

  

   Іванов провістив про час, коли еволюція прийде, тобто новий лад. Ivanov predicted about the time when evolution would come, that is, the new system. Він писав: « А еволюція прийде на землю Духом Святим. He wrote: " And evolution will come to the earth with the Holy Spirit. Це Чувілкін бугор, це райське наше місце, чоловікові слава безсмертна. This is Chuvilkin hillock, it is our paradise place, the man's glory is immortal. Природа стоїть горою за це. Nature is a mountain for it. Вона не дає свою згоду, що це буде тепер у цей час. She does not give her consent that it will be now at this time. І вказала, це діло буде, воно здійсниться 1989 року, усе прийде на своє місце. He said out that this will be the cause, it will be accomplished in 1989, everything will come to its place. Природа каже про мене правду свою». Nature tells me about my truth. " 8109:68. 8109: 68.   Люди визнали Іванова як Бога в 1989 році, підтримали ідею його. People recognized Ivanov as God in 1989, supported the idea of ​​him. Еволюція почалася в 1989 році. Evolution began in 1989. За наукою Іванова, еволюційний лад почнеться одночасно з розпадом комуністичної системи. According to Ivanov, the evolutionary system will begin simultaneously with the collapse of the communist system.Це здійснилося, Радянського союзу не стало. This was accomplished, the Soviet Union did not become.Соціалізм закінчився у деяких країнах, це незворотний процес, еволюційний лад має бути після нього. Socialism has ended in some countries, it is an irreversible process, an evolutionary system must be after it. Це закон еволюції природи. This is the law of the evolution of nature. Якщо в якій-небудь країні зник соціалізм, то їй треба починати будувати еволюційне суспільство. If in any country socialism has disappeared, then it is necessary for it to begin to build an evolutionary society. Сучасний суспільний лад гальмує розвиток біологічної еволюції людини. The modern social system inhibits the development of human biological evolution. Якщо у суспільстві не буде еволюційного ладу, то людина як біологічний вид зникне назавжди, це не можна допустити. If society does not have an evolutionary system, then man as a biological species will disappear forever, this cannot be tolerated.

 

4-3. Друга нова протилежна сторона

     Природа відповідає сама на дії людей. Дві протилежні сторони є в природі: тепле, хороше, холодне, погане. Природа сама дасть людям хороше за погане, яке вони прийняли. Це – здоров'я, задоволення, любов між людьми, мир, відсутність ворога, рівність, справедливість, однакове життя всім, вічне життя, не буде крадіжки, вбивства, біологічна і соціальна еволюція є. Суперечність закінчиться. Люди хочуть життя, і будуть отримувати життя вічне.

 

4-3. 4-3. Друга нова протилежна сторона The second new opposite side

     Природа відповідає сама на дії людей. Nature answers the actions of people. Дві протилежні сторони є в природі: тепле, хороше, холодне, погане. Two opposite sides are in nature: warm, good, cold, bad. Природа сама дасть людям хороше за погане, яке вони прийняли. Nature itself will give people good for the bad that they have received. Це – здоров ' я, задоволення, любов між людьми, мир, відсутність ворога, рівність, справедливість, однакове життя всім, вічне життя, не буде крадіжки, вбивства, біологічна і соціальна еволюція є. It is health , satisfaction, love between people, peace, lack of enemy, equality, justice, the same life to all, eternal life, there will be theft, murder, biological and social evolution there. Суперечність закінчиться. The contradiction will end. Люди хочуть життя, і будуть отримувати життя вічне. People want life, and they will receive eternal life.

 

5. Здорове тіло – здоровий дух, святий дух

    Люди не мали духу в своєму житті до приходу Іванова. Вони жили технічним, штучним, введеною хіміэю. Це не дає здоров'я і життя. Іванов скасовує це все штучне в житті людей, і водить дух людям у природі. Здорове тіло, здоровий дух – це еволюція. Повітря, вода і земля огороджені духом. «Засоби для мене – це є повітря, вода, земля. Наймиліші вічні великі друзі це є. Повітря, вода й земля – є три духа життя». Іванов. 8209:189. «Бог Отець – це самодержавство,  Бог Син – це революція, радянська влада. А Бога Духа Святого ще не було. Він буде тоді, коли еволюція прийде в люди. Паршек є еволюційний чоловік. Ніяка зброя не треба йому, економіка й політика не треба йому. Він прийшов зі святим духом». Іванов. 8009:184. Святий Дух почався 25 квітня 1979 року. Іванов створив гімн, ідея його є в ньому. Іванов. 1979.10:64.

«Люди Господу вірили, як Богу,

А Він сам прийшов до нас на землю.

Смерть як таку вижене.

А життя у славу введе.

Де люди візьмуться? На цьому бугрі.

Вони скажуть гучно слово.

Це є наше райське місце.

Чоловікові слава безсмертна».

 

5. Здорове тіло – здоровий дух, святий дух 5. The healthy body is a healthy spirit, holy spirit

    Люди не мали духу в своєму житті до приходу Іванова. People did not have a spirit in their lives before Ivanov came. Вони жили за рахунок технічного, штучного, введеної хімії. They lived of technical, artificial, introduced chemistry. Це не дає здоров ' я і життя. It not gives health and life. Іванов скасовує це все штучне в житті людей, і водить дух людям у природі. Ivanov abolishes it all artificial in people's lives, and introduces the spirit to people in nature. Здорове тіло, здоровий дух – це еволюція. A healthy body, a healthy spirit is evolution. Повітря, вода і земля огороджені духом. The air, the water and the earth are fenced in spirit. «Засоби для мене – це є повітря, вода, земля. "Means for me - this is air, water, and land. Наймиліші невмираючі великі друзі це є. The most nice eternal of great friends are. Повітря, вода й земля – є три духа життя ». Air, water and earth - there are three spirits of life."Іванов. Ivanov.8209:189. 8209:189. «Бог Отець – це самодержавство, "God the Father is autocracy,Бог Син – це революція, радянська влада. God the Son is a revolution, Soviet power. А Бога Духа Святого ще не було. But the God of the Holy Spirit was not yet. Він буде тоді, коли еволюція прийде в люди. He will be when evolution comes to people. Паршек є еволюційний чоловік. Parsek is an evolutionary man. Ніяка зброя не треба йому, економіка й політика не треба йому. No weapon is needed for him, economics and politics do not need him. Він прийшов зі святим духом». He came with a holy spirit." Іванов. Ivanov.8009:184. 8009:184. Святий Дух почався 25 квітня 1979 року. The Holy Spirit began on April 25, 1979. Іванов створив гімн, ідея його є в ньому. Ivanov created the anthem, his idea is in it. Іванов. Ivanov.1979.10:64.1979.10:64.

«Люди Господу вірили, як Богу, "People believed in God,

А Він сам прийшов до нас на землю. And he himself came to us on earth.

Смерть як таку вижене. Death will turn out,

А життя у славу введе. And life will bring in glory.

Де люди візьмуться? People will comeНа цьому бугрі . on this hillock.

Вони скажуть гучно слово. They will say a loud word.

Це є наше райське місце. This is our heavenly place.

Чоловікові слава безсмертна». Man's glory is immortal."

 

    8204:6. «Це загартування-тренування є початок життя вічного характеру. Воно веде нас до безсмертя, чоловік робиться в природі новим, безсмертним. Заслуги є йому. 28. Зима – це є Дух Святий для мене, повна еволюція в тілі. 180. Кому доведеш, якщо сама природа це зробила. Вона оточила Паршека загартуванням. Він не відмовився від неї, зустрічається з нею з холодом і її проводжає, як свою матір. Сніг є Святий Дух для Паршека, це одна еволюція. 181. Ми перестанемо вмирати із загартуванням-тренуванням». 

8209:80. «Я чекаю білий сніг, холодну пору, морозні дні в природі. Люблю природу. Я радуюсь ними, як своїм тілом, дихаю душею і серцем, духом святим. Жду еволюцію. Я низько кланяюся усім дням, живущим на білому світі, радуюсь, як матері рідній. Я хочу сказати свої слова всім. Треба жити нам, а вмирати не треба нам. Ідея моя така». 8104:42. «Отця як такого похоронили, самодержавство його вмерло, на черзі стоїть син революції. Еволюція, Дух Святий іде на зміну йому. Люди доб'ються цього».

 

    8204:6. 8204: 6. «Це загартування-тренування є початок життя вічного характеру. "This hardening-training is the beginning of eternal life. Воно веде нас до безсмертя, чоловік робиться в природі новим, ніколи не вмираючим. It leads us to immortality, a man is made in nature new, immortal. Заслуги є йому. Merits to him. 28. З има – це є Дух Святий для мене, повна еволюція в тілі . 28. Winter – this is the Holy Spirit for me, complete evolution in the body . 180. Кому доведеш, якщо сама природа це зробила; 180. What will you prove if the nature itself did it. вона оточила Паршека загартуванням. She surrounded Parshek with hardening. Він не відмовився від неї, зустрічається з нею з холодом і її проводжає, як свою матір. He did not refuse her, meets her with cold and accompanies her as her mother. Snow С ніг є Святий Дух для Паршека , це одна еволюція.is the Holy Spirit for Parshek, this is one evolution. 181. Ми перестанемо вмирати із загартуванням-тренуванням». 181. We will stop to die with hardening-training."8209:80. 8209: 80 «Я чекаю білий сніг, холодну пору, морозні дні в природі. "I'm waiting for white snow, cold time, frosty days in nature. Люблю природу. I love nature. Я радуюсь ними, як своїм тілом, дихаю душею і серцем, духом святим. I rejoice in them, as my body, I breathe with the soul and heart, the spirit of saint. Жду еволюцію. I waited to evolution. Я низько кланяюся усім дням, живущим на білому світі, радуюсь, як матері рідній. I bowed lowly to all the days, living in the white world, rejoicing as mother native. Я хочу сказати свої слова всім. I want to say my words to everyone. Треба жити нам, а вмирати не треба нам. We need to live, and we do not need to die. Ідея моя така». The idea is mine. " 8104:42. 8104: 42. «Отця як такого похоронили, самодержавство його вмерло, на черзі стоїть син революції. "Father was buried, his autocracy died, the son of the revolution stands in sequence. Еволюція, Дух Святий іде на зміну йому. Evolution, the Holy Spirit is comes to change him.Люди доб ' ються цього». People will get this. "

6. Історичний метод  у вченні Іванова

    Історичний незалежний чоловік був серед людей колись, історія  описує про нього як про Адама. Він був подібний до Іванова. Іванов пише: 6612:3. «Найперший чоловік, він був за будовою, на вигляд. Якщо дивитися на Іванова, то він буде точно. Наш розвиток відомо йому в ділі нашому».  Іванов розбирається з першим незалежним чоловіком в історії, аналізує його життя, помилки його в житті знаходить, старається не повторювати їх у своєму житті. Перший чоловік не довів свою незалежну дорогу до кінця. Іванов хоче довести незалежну дорогу в житті до кінця.

 

6. Історичний метод 6. Historical methodу вченні Іванова in Ivanov's teaching

    Історичний незалежний чоловік був серед людей колись, історія Historical independent man was among people once, history   описує про нього як про Адама. describes him as Adam. Він був подібний до Іванова. He was like of Ivanov. Іванов пише: 6612:3. Ivanov writes: 6612:3. «Найперший чоловік, він був за будовою, на вигляд. "The first man, he was in structure, in appearance. Якщо дивитися на Іванова, то він буде точно. If you look at Ivanov, then he will be exactly.Наш розвиток відомо йому в ділі нашому». Our development is known to us in our cause. "   Іванов розбирається з першим незалежним чоловіком в історії, аналізує його життя, помилки його в житті знаходить, старається не повторювати їх у своєму житті. Ivanov understands with the first independent man in history, analyzes his life, finds his mistakes in life, and tries not to repeat them in his life. Перший чоловік не довів свою незалежну дорогу до кінця. The first man did not prove his independent of road to the end. Іванов хоче довести незалежну дорогу в житті до кінця. Ivanov wants to prove the independent of road in life to the end.

 

   Цитати Іванова. 5901:22. Перший чоловік. Він не мав таких способів, і такої зброї теж не мав, а жив за рахунок самого себе. Він не мав одягу, не мав ніякої їжі. Природа тримала його природно. Він жив без усякого будинку раніше, і не спав так солодко, як ми з вами спимо зараз. У першої людини не було ні срібла, ні золота, ні всякого кумира. 23. Перший чоловік не побажав жити на самоті.

 

   Цитати Іванова. Ivanov's quote. 5901:22. 5901-22 Перший чоловік. First man.Він не мав таких способів, і такої зброї теж не мав, а жив за рахунок самого себе. He did not have such methods, and did not have such weapons, but he lived at the expense of himself. Він не мав одягу, не мав ніякої їжі. He had no clothes, no food. Природа тримала його природно. Nature kept it natural. Він жив без усякого будинку раніше, і не спав так солодко, як ми з вами спимо зараз. He lived without any home before, and did not sleep so sweetly as we sleep with you now. У першої людини не було ні срібла, ні золота, ні всякого кумира. The first man had no silver, no gold, no idol. 23. Перший чоловік не побажав жити на самоті, а пішов втягуватися. 23. The first man did not want to live alone.

 

     6201:3. Бог – це є творець сам свого тіла, і визначив наперед  усю цю народжену історію, котрої не існувало тоді. 4. Бог був у чоловіка тоді, коли він не мав у себе дві дороги в житті. Чоловік мав організовані сили бути в природі незалежним. Ось це є багатство, з багатств багатство, яке потрібно нам усім придбати. 18. А він був здоровий, і не зношений. Дні були для нього однакові, були всі рівні перед ним.  Він не носив на собі ніякого одягу. Також не було їжі, і води не пив. А дому не було зовсім. Як же він жив?  Він був незалежний. А життя тривало. Понеділок і вівторок був йому рівний неділі.  Це все було однаково. Приходили дні без усякої стихії.  Чоловік розвинув свою індивідуальну власність у процесі.  Він захопив, присвоїв, вивчив, і розділив одне від другого. 19. У чоловіка утворився час світла і ночі. Чоловік став розуміти, що буде треба йому, а що не треба буде йому. 

 

      6201:3. 6201: 3. Бог – це є творець сам свого тіла, і визначив наперед усю цю народжену історію, котрої не існувало тоді. God is the creator of his own body, and has determined in advance all this birth history, which did not exist then. 4. Бог був у чоловіка тоді, коли він не мав у себе дві дороги в житті. 4. God was a man when he did not have two roads in his life. Чоловік мав організовані сили бути в природі незалежним ні від кого ніде ніяк. The man had an organized force to be independent in nature. Ось це є багатство, з багатств багатство, яке потрібно нам усім придбати. This is wealth, from the wealth of wealth that we all need to buy. 18. А він був здоровий, і не видно зносу йому. 18. And he was healthy, not worn out. Дні були для нього однакові, були всі рівні перед ним. The days were the same for him, all were equal before him.Він не носив на собі ніякого одягу. He did not wear any clothes at oneself. Також не було нічого з їжі, і води не пив. There not was eat, and did not drink water. А дому не було зовсім. And the house was not. Як же він жив? How did he live?Він був незалежний ніяк ніде ні від чого. He was independent. А життя тривало. And life lasted. Понеділок і вівторок був йому рівний неділі. Monday and Tuesday he was equal to Sunday.   Це все було однаково. It was all the same. Приходили дні без усякої стихії. The days came without any element.   Чоловік розвинув свою індивідуальну власність у процесі. The man developed his own individual property in the process.   Він самовільно захопив, привласнив, вивчив, і розділив одне від другого. He seized, assimilated, learned, and divided one from another. 19. У чоловіка утворився Час світла і ночі утворився у чоловіка. 19. A man formed the time of light and night. Чоловік став розуміти, що буде треба йому, а що не треба буде йому. The man began to understand what he needed and what he would not need.  

 

    6607:106. Ми, всі люди, розвинені технічно, не довірилися.  Ми стали йти від першого чоловіка, хто хотів жити і нічого не потребувати, а жити здорово сильно для того, щоб не хворіти, не застуджуватись. Але другий чоловік не захотів бачити і чути якості природні холодні й погані, безсмертні. Чоловік другий не був згоден з цим.  І став пробувати по природі дорогу, вона його повела прямо до того, щоб втратити себе у цьому ділі на віки віків. 121. Природа прислала другу людину жінку в допомогу першій людині. Вона стала вчити, як і зазвичай робиться жінкою. Багато чоловіків не досягає свого через неї.  6701.17:69. Перший чоловік, народжений у природі, не мав ніякої смерті. Та від чого доводилося йому вмирати, якщо його сили були такі, щоб жити і жити, і жити?  Він робив так у природі. Він був незалежний, був Богом усьому. Йому не треба був одяг, він обходився без нього. Їжа не потрібна була йому, він жив і без неї.  Він не мав навіть дому, жив у природі, природно огороджувався. Різниці ніякої не було в природі для нього  в житті. Зими і літа не існувало, було однаково.  Світла і темряви не було теж. Все це далося природою через чоловіка. Чоловік перший отримав усе це в природі через своє бажання.

 

    6607:106. 6607: 106. Ми, всі люди, розвинені технічно, не довірилися. We, all people, technically developed, did not trust.Ми стали йти від першого чоловіка, хто хотів жити і нічого не потребувати, а жити здорово сильно для того, щоб не хворіти, не застуджуватись. We become to go from the first man who wanted to live and do not need anything, but to live greatly in order not be ill, not to cool. Але другий чоловік не захотів бачити і чути якості природні холодні й погані, невмирущі. But the second man did not want to see and hear the quality of the natural cold and bad, immortal. Чоловік другий не був згоден з цим. The second man did not consistent with this.І став пробувати по природі дорогу, вона його повела прямо до того, щоб втратити себе у цьому ділі на віки віків. And he began to try the way of nature, and she led him directly to lose himself in this matter for centuries to come. 121. Природа прислала другу людину жінку в допомогу першій людині. 121. Nature sent a second person to a woman to help the first man. Вона стала вчити, як і зазвичай робиться жінкою. She began to teach, as is usually done by a woman. Багато чоловіків не досягає свого через неї. Many men do not reach her through her.   6701.17:69. 6701.17: 69. Перший чоловік, народжений у природі, не мав ніякої смерті у себе. The first man born in nature did not have any death. Та від чого доводилося йому вмирати, якщо його сили були такі, щоб жити і жити, і жити? But what did he have to die if his forces were such that they lived and lived and lived?   Він робив так у природі. He did so in nature. Він був незалежний ні від кого ніде ніяк. He was independent,Був Богом усьому. he was God to all. Йому не треба був одяг, він обходився без нього. He did not have to wear clothes, he did without him. Їжа не потрібна була йому, він жив і без неї. He did not need food, he lived without it.   Він не мав навіть дому, жив у природі, природно огороджувався. He did not even have a home, he lived in nature, naturally fenced. Різниці ніякої не було в природі для нього There was no difference in nature for himв житті. in life. Зими і літа не існувало, було однаково. Winter and summer did not exist, it was the same.Світла і темряви не було теж. There was no light and darkness either. Все це далося природою через чоловіка. All this was given by nature through a man. Чоловік перший отримав усе це в природі через своє бажання. The first man got all this in nature because of his desire.

 

    7103а:96. Я вважав, вважаю в житті своєму, Бог землі є чоловік.  Він почав  сам без кого-небудь цю історію на білому світі розвивати. Він був самотній колись, йому доводилося зустрічати природні дні дуже важко. Він був Бог, незалежний від природи. Він не мав тоді ніякого одягу, він не мав їжі, і він не мав житлового будинку навіть.  Ця історія була. Ми не захотіли за такою історією йти. Ми з вами не захотіли також жити з батьком, ми з вами не хочемо слухатися батька. Ми не виграли цим у природі, а програли. Ми жили по-своєму, самовільно раніше і зараз. Перший чоловік кинув природу холодну і погану. Він шукав по природі інше, зовсім не так, як було йому спочатку.   7301:100. Чоловік став сваволити в природі, став воювати з нею. Тому вона розділила свій час для нього. Тьма і світло, літо і зима стала для людини. Людина робила все це, і буде  робити.     

 

    7103а:96. 7103a: 96. Я вважав, вважаю в житті своєму. I rated, rates in my life, Бог землі є чоловік. God Earth is a man.Він почав He started   сам без кого-небудь цю історію на білому світі розвивати. himself, without anyone, to develop this story on the white world. Він був самотній колись, йому доводилося зустрічати природні дні дуже важко. He was lonely once, he had to encounter natural days very hard. Він був Бог, незалежний від природи. He was God, independent of nature. Він не мав тоді ніякого одягу, він не мав їжі, і він не мав житлового будинку навіть. He did not have any clothes at the time, he had no food, and he did not have a dwelling house even.Ця історія була. This history was. Ми не захотіли за такою історією йти. We did not want to go on such a history.Ми з вами не захотіли також жити з батьком, ми з вами не хочемо слухатися батька. We did not want to live with your father, we do not want to listen to your father. Ми не виграли цим у природі, а програли. We did not win this in nature, but lost. Ми жили по-своєму, самовільно раніше і зараз. We lived in our own way, spontaneously before and now. Перший чоловік кинув природу холодну і погану. The first man leaved the cold and bad nature. Він шукав по природі інше, зовсім не так, як було йому спочатку. He was looked in the nature of another, not at all the way he was firstly.7301:100. 7301: 100. Чоловік став сваволити в природі, став воювати з нею. The man became savage in nature, began to fight with her.Тому вона розділила свій час для нього. So she separated her time for him. Тьма і світло, літо і зима стала для людини. Darkness and light, summer and winter became for man. Людина робила все це, і буде Man did all this, and it will beробити. do.      

 

   7606:28. Ця історія була від років Адама. Вона починалася чоловіком першим. Великий нестаток був у нього в житті, а йому доводилося жити. Він переживав у цьому, боявся сильно смерті. Він  мав  сили у природі, щоб жити і продовжувати життя. Він був близьким до природи спочатку, не боявся її так, вона давала йому право жити. Він старався зустрічати свої дні, він проводжав їх легко. А потім він здався, пішов назустріч неживому, він огородився мертвим. Йому дав це його процес. Він розділив природу пополам, у природі виявилось тепле й хороше, погане й холодне, що цьому чоловікові треба було зберегти.    7608:141. Це перший початковий наш земний чоловік. Він був Бог землі, зберігав сам себе, як робить тепер Іванов. Горе й біда взялась у нас звідки? Природа дала за наш такий учинок, а ми зробили його вдвох без душі й серця  між собою. Наше погане, холодне відійшло, ми звернулись до хорошого й теплого. Ось що ми полюбили в житті. Ми продовжуємо його і досі. Наша похіть наробила це все нам, розвинута нами. Ми зробили чоловіка живого, але ми не захотіли жити по-природному.

 

   7606:28. 7606: 28 Ця історія була від Адама літ. This history was from Adam the years. Вона починалася чоловіком першим. She began man first. Великий нестаток був у нього в житті, а йому доводилося жити. He had a great deficiency in his life, and he had to live. Він переживав у цьому, боявся сильно смерті. He was worried about this, he was very afraid of death. HВінeмав hadсили у природі, щоб жити і продовжувати життя. power in nature to live and to continue to live.Він був близьким до природи спочатку, не боявся її так, вона давала йому право жити. He was close to nature at first, not afraid of her so, she gave him the right to live. Він старався зустрічати свої дні, він проводжав їх легко. He tried to meet his days, he continued them easily.А потім він здався, пішов назустріч неживому, він огородився мертвим. And then he gave up, went to meet the dead, he was fence in dead. Йому дав це його процес. He gave him his process. Він розділив природу пополам, у природі виявилось тепле й хороше, погане й холодне, що цьому чоловікові треба було зберегти. He separated nature in half, in nature it was warm and good, bad and cold that this man had to save.     7608:141. 7608: 141. Це перший початковий наш земний чоловік. This is our first earthly man. Він був Бог землі, зберігав сам себе, як робить тепер Іванов. He was the God of the earth, kept himself, as Ivanov now does. Горе й біда взялась у нас звідки? Grief and trouble come from us from where? Природа дала за наш такий учинок, а ми зробили його вдвох без душі й серця Nature gave us such an act, and we made it together without soul and heart   між собою. among ourselves. Наше погане, холодне відійшло, ми звернулись до хорошого й теплого. Our bad, cold departed, we turned to good and warm. Ось що ми полюбили в житті. That's what we loved in life. Ми продовжуємо його і досі. We continue it till now. Наша похіть наробила це все нам, розвинута нами. Our lust made it all to us, developed by us. Ми зробили чоловіка живого, але ми не захотіли жити по-природному. We made a man alive, but we did not want to live naturally.

 

8001:85. Перший чоловік був Бог. Він прийшов до нас на землю для життя, але не для смерті. Перший чоловік, який не потребує нічого. Він був усьому діло в природі невмираючій, вічно живій на білому світі. Бог тоді був один між повітрям і водою на цій нашій землі. Другого такого чоловіка не було ніякого до цього приходу на землю. Він хотів бачити чоловіка в природі такого, як він. Для чого? Він не знав цього. Природа взяла й послала своє задоволення першому чоловікові на його заклик, щоб він подивився на це все. І сказав про все це діло, котре люди зробили в природі. Вони ніколи не хотіли цього. 86. Сама природа зробила це все в людях, щоб вони самі подивилися назад. Яку користь принесла вона людям новонародженим? Вона ввела діло першому чоловікові для всіх людей. Тільки дитя народилось, появилось на білий світ – ці люди представили зовсім чуже діло природне, чуже природне що-небудь узяти проковтнути. Для чого це все робиться? Природа нам, усім людям, говорить. Нам треба народити чоловіка без усякої потреби в наше життя.

 

   8001:85. 8001: 85 Перший чоловік був Бог. The first man was God. Він прийшов до нас на землю для життя, але не для смерті. He came to us on earth for life, but not for death. Перший чоловік, який не потребує нічого. The first man who does not need anything. Він був усьому діло в природі невмираючій, вічно живій на білому світі. He was for the whole thing in nature immortal, eternally alive in the white world. Бог тоді був один між повітрям і водою на цій нашій землі. God was then alone between air and water on this earth. Другого такого чоловіка не було ніякого до цього приходу на землю. There was no other such man before coming to earth. Він хотів бачити чоловіка в природі такого, як він. He wanted to see a man in nature like him. Для чого? For what? Він не знав цього. He did not know that. Природа взяла й послала своє задоволення першому чоловікові на його заклик, щоб він подивився на це все. Nature took and sent her satisfaction to the first man for his appeal, so that he looked at it all. І сказав про все це діло, котре люди зробили в природі. And he told about all this the thing that people did in nature. Вони ніколи не хотіли цього. They never wanted that. 86. Сама природа зробила це все в людях, щоб вони самі подивилися назад. 86. Nature itself has done it all in people, so that they themselves look back. А що друга, зовсім чужа людина жінка, прислана природою. What benefit did it bring to newborns? Вона ввела діло першому чоловікові для всіх людей. She introduced the work to her first man for all people. Тільки дитя народилось, появилось на білий світ – ці люди представили зовсім чуже діло природне, не яке-небудь, а чуже природне що-небудь узяти проковтнути. Only a child was born, appeared on the white world, these people presented a else’s business is natural, else's natural to take something to swallow. Для чого це все робиться? Why is this all done? Природа нам, усім людям, говорить. The nature to us, to all people, to speak. Нам треба народити чоловіка без усякої потреби в наше життя. We have to give birth to a man without any need in our lives.

 

    150. Це починалось із самого початку. А з краю не було нічого. А люди жили без цього всього. Як вони так жили, у них не було нічого? Один Бог про це знає. Свідоме терпіння є таке їхнє одне. Вони не носили пуди в цьому, не мали потреби в чужому. А своє – є  живе природне таке тіло. Чужого не було в ньому і на ньому. А своє є природне: струм, магніт, електрика. Жилось легко, як у ванні. А жити доводилось без усякого такого прибутку. Плодів ніяких. Живе енергійне тіло не мало в цьому ніякої нужди. Життя цвіло квіткою в цьому. Не було ніякого холоду живому тілу. Вони не жили в природі так технічно, штучно, у хімії. Життя бралося з нічого. Діло робилося зовсім чуже з природи, інше. Чоловік придбав для себе самку для розвитку людського життя. Раз людина прибавилася у житті своєму, то прийшла нужда сюди. Треба було шукати якості по природі.

 

     150. Це починалось із самого початку. 150. It started from the very beginning. А з краю не було нічого. And from the edge there not was nothing. А люди жили без цього всього. And people lived without it all. Як вони так жили, у них не було нічого? How did they live that, they did not have anything? Один Бог про це знає. One God knows this. Свідоме терпіння є таке їхнє одне. Conscious patience is their one. Вони не носили пуди в цьому, не мали потреби в чужому. They did not wear load in this, they did not need a stranger. А своє – є And its – there isживе природне таке тіло. lives such a natural body. Чужого не було в ньому і на ньому. Alien was not in him and on him. А своє є природне: струм, магніт, електрика. And its own is natural: current, magnet, electricity. Жилось легко, як у ванні. It was easily, like in the bath. А жити доводилось без усякого такого прибутку. But we had to live without any such profits. Плодів ніяких. There are no fruits. Живе енергійне тіло не мало в цьому ніякої нужди. Lively energetic body did not have this in any way needs.Життя цвіло квіткою в цьому. Life is a flowered flower in this. Не було ніякого холоду живому тілу. There was no cold living body. Вони не жили в природі так технічно, штучно, у хімії. They did not live in nature so technically, artificially, in chemistry. Життя бралося з нічого. Life was taken from nothing. Діло робилося зовсім чуже з природи, інше. The business was done absolutely stranger from nature, the other. Чоловік самець придбав для себе самку для розвитку людського життя. A man male has acquired for himself a female for the development of human life. Раз людина прибавилася у житті своєму, то прийшла нужда сюди. Once people have added in their lives, then the need came here. Треба було шукати якості по природі. We had to look for quality by nature.

 

     8302:54. Ми розбираємось із першим початковим чоловіком тепер. Він був джерело всього природного індивідуального життя, у природі чистим тілом прикріплений до землі. Його оточував всесвіт. Він був енергійний, сильний у своєму ділі. Він одержав від природи те, що йому треба. Він не мав світла, і тьми не було. Йому не було відомо, що було на землі. Вода розділяла землю, ліс, озера, гори снігові. І дух ходив над цим ділом. Його думка привела, щоб побачити цього другого чоловіка, бажання таке народилось у нього. Він мучився довго, і ось йому довелось діждатись. 55. Дійсність прийшла йому в процесі цього всього, природа відгукнулася йому як такому. Жінка Єва прийшла до нього на поміч цього всього. Природа прислала її для того, щоб Адам знав, що є в житті в природі. Йому розкрилось усе через похіть одну. Він оточив себе своїм місцем. Це був рай. Він не споживав нічого до цього всього зближення. А коли вони народили дітей, то їм доводилось від цього місця відриватись, і своє місце захопити.

     8302:54.

8302: 54 Ми розбираємось із першим початковим чоловіком тепер. We are understands  with the first starting man now. Він був джерело всього природного індивідуального життя, у природі чистим тілом прикріплений до землі. He was the source of all natural individual life, in the nature of a pure body attached to the earth. Його оточував всесвіт. He was surrounded by the universe. Він був енергійний, сильний у своєму ділі. He was energetic, strong in his deeds. Він одержав від природи те, що йому треба. He has received from nature what he needs. Він не мав світла, і тьми не було. He had no light, and there was no darkness. Йому не було відомо, що було на землі. He did not know what was on earth. Вода розділяла землю, ліс, озера, гори снігові. Water divided earth, forest, lakes, mountains of snow. І дух носився над цим ділом. And the spirit was god over this deed. Його думка привела, щоб побачити цього другого чоловіка, бажання таке народилось у нього. His thought led him to see this second man, the desire to be born of him. Він мучився в цьому ділі довго, і ось йому довелось діждатись. He was suffered  for a long time, and now he had to wait. 55. Дійсність прийшла йому в процесі цього всього, природа відгукнулася йому як такому. 55. Reality came to him in the process of this whole, nature responded to him as such. Жінка Єва прийшла до нього на поміч цього всього. The woman Eve came to him for the help of all this. Природа прислала її для того, щоб Адам знав, що є в житті в природі. Nature sent her so that Adam knew what was in life in nature. Йому розкрилось усе через похіть одну. He discovered everything through lust one. Він оточив себе своїм місцем. He surrounded himself with his place. Це був рай. It was paradise. Він не споживав нічого до цього всього зближення. He did not consume anything of this bringing. А коли вони народили дітей, то їм доводилось від цього місця відриватись, і своїм місцем оволодіти. And when they gave birth to children, they had to go off from this place, and to seize their place.

 

    7910:48. Час був такий. Чоловік жив, він нічого не творив, Живе, струм, магніт, електрика оточувало його. А коли він міняв свою форму в житті, він облився кров'ю, пробрався в ці ось людські умови. Люди повернули його як такого на свою сторону, почату ними. Він став розпоряджатися не своїм наявним, а став шукати по природі по-їхньому жирне, солодке, смачне. Він розвинув свою систему свого тіла чужим. Люди навчили його так за своїм розвитком. Один попробував, а іншому сподобалося це робити. Не знайшли кращого від цього всього, а взялись, стали це діло вживати, стали їсти те, що солодше та смачніше.  49. Не пішли по цій дорозі, щоб свідомо терпіти від цього всього. Тут кілограми не рахувати, пуди не піднімати, а нічого не робити в цьому. А історія в житті уже не така, вона вже вбивча, злочинна. Люди не живуть своїм, а живуть чужим, убивчим. Паршек це зрозумів, він не став слухати людей, узяв свою дорогу, природну, живу, погану, холодну, не став убивати.

 

    7910:48. 7910:48 Адже час був такий. The time was such. Чоловік жив, він нічого не творив, Живе, струм, магніт, електрика оточувало його. Man lived, he did not do anything. Lives, current, magnet, electricity surrounded him. А коли він міняв свою форму в житті, він облився кров ' ю, пробрався в ці ось людські умови. And when he changed his form in life, he shed blood, and he got to these human conditions. Люди повернули його як такого на свою сторону, почату ними. People turned him as such to their side, begun by them. Він став розпоряджатися не своїм наявним, а став шукати по природі по-їхньому жирне, солодке, смачне. He began to order not his own, but began to look in the nature of their fat, sweet, delicious. Він розвинув свою систему свого тіла чужим. He developed his system of his body alien. Люди навчили його так за своїм розвитком. People taught him so much in their development. Один попробував, а іншому сподобалося це робити. One tried and other liked doing it. Не знайшли кращого від цього всього, а взялись, стали це діло вживати, стали їсти те, що солодше та смачніше. They did not find the best of this, but they took it and began to use this thing; they ate something that was sweeter and more delicious.   49. Не пішли по цій дорозі, щоб свідомо терпіти від цього всього. 49. They did not follow this path to consciously suffer from all this. Тут кілограми не рахувати, пуди не піднімати, а нічого не робити в цьому. Here not to count kilos, not to raise load, but to do nothing about it. А історія в житті уже не така, вона вже вбивча, злодійська. And the history in life is no such, it is murderer, theft. Люди не живуть своїм, а живуть чужим, убивчим. People do not live their lives, but live a stranger, killer. Паршек це зрозумів, він не став слухати людей, узяв свою дорогу, природну, живу, найгіршу, холодну, не став убивати. Parshek understand he did not listen to people, took his way, natural, live, bad, cold, did not kill.

 

7. Еволюційний, незалежний чоловік Іванов

   Іванов Порфирій Корнійович (Несторенко), народився в Україні, Луганська область, Лутугинський район, село Оріхівка 20 лютого 1898 року. Люди дали йому прізвисько Паршек, також відомо його власне ім’я Ош, яке в перекладі означає Білий. Він є українець за походженням, його батько українець. Він народився, як усі люди, жив 35 років, як усі люди залежні. Свідомість прийшла йому від природи в 1933 році, що люди всі хворіють і вмирають через їжу, одяг, житловий дім. Це залежність від природи. Природа карає всіх людей хворобами і смертю за нелюбов природи. Він визнав таке людське життя неправильним. Він став шукати в природі засоби допомогти всім людям, щоб люди не хворіли, не вмирали. Він знайшов загартування, став сам загартовуватися. Він намагався жити так, як народила його природа: без їжі, без одягу, і житловий дім не треба.

 

7. Еволюційний, незалежний чоловік Іванов 7. Evolutionary, independent man Ivanov

   Іванов Порфирій Корнійович (Несторенко), народився в Україні, Луганська область, Лутугинський район, село Оріхівка 20 лютого 1898 року. Ivanov Porfiry Kornievich (Nestorenko), was born in Ukraine, Luhansk region, Lutuginsky district, village of Orihivka on February 20, 1898. Люди дали йому прізвисько Паршек , також відомо його власне ім'я Ош , яке в перекладі означає Білий. People gave him the nickname Parshek , also known for his own name Osh , which in translation means White. Він є українець за походженням, його батько українець. He is Ukrainian of descent, his father is Ukrainian. Він народився, як усі люди, жив 35 років, як усі люди залежні. He was born, like all people, will lived for 35 years, as all people are dependent. Свідомість прийшла йому від природи в 1933 році, що люди всі хворіють і вмирають через їжу, одяг, житловий дім. Consciousness came to him from nature in 1933, that people all ill and die because of food, clothes, a dwelling house. Це залежність від природи. This is a dependence on nature. Природа карає всіх людей хворобами і смертю за нелюбов природи. Nature punishes all people by illness and death for the dislike of nature. Він визнав таке людське життя неістинним, неправильним. He acknowledged this human life untrue. Він став шукати в природі засоби допомогти всім людям, щоб люди не хворіли і не вмирали. He began to look out in nature means to help all people, so that people did not get sick, not or die. Він знайшов загартування, став сам загартовуватися. He found hardening, he began to harden himself. Він намагався жити так, як народила його природа: без їжі, без одягу, і житловий дім не треба. He tried to live the way his nature gave birth: without food, without clothes, and a dwelling house is not necessary.

 

   При народженні людини вода промила слід, повітря виштовхнуло з тіла матері, земля прийняла тіло для повзання. Він не захищав своє тіло від природи, від холоду і всього поганого. Він поступово став ходити в природі зимою і літом без шапки, потім без взуття, потім без усього одягу, крім трусів. Він ходив у природі так піввіку. Він став свідомо жити по-природному, як не жили люди. Він не став жити так, як люди навчили його змалку, людське життя залишив. Він був один з усіх незалежний у природі. А якщо чоловік живе по-природному, то він свідомо живе по-еволюційному. Отже, Іванов – це є еволюційний чоловік. Він полюбив природу як матір рідну, він став своїм тілом близько до природи. Він говорив, що повітря, вода і земля є милі вірні друзі людини, вони допомагають у всьому. Природа давала йому все для життя за любов, полюбила його.

 

   При народженні людини вода промила слід, повітря виштовхнуло з тіла матері, земля прийняла тіло для повзання. At birth, water was washed by the trace, air pushed from the mother's body, the earth took the body to crawl. Він не захищав своє тіло від природи, від холоду і всього поганого. He did not protect his body from nature, from cold and all bad. Він поступово став ходити в природі зимою і літом без шапки, потім без взуття, потім без усього одягу, крім трусів. He gradually began to walk in nature in winter and summer without a hat, then without shoes, then without all the clothes, apart for panties. Він ходив у природі так піввіку. He walked in nature for half a century. HeВін став свідомо жити по-природному, як не жили люди. began to consciously live naturally, as people did not live. Він не став жити так, як люди навчили його змалку, людське життя залишив. He did not live the way people taught him young, leaved human life. Він був один з усіх незалежний у природі. He was one of all independent in nature. А якщо чоловік живе по-природному, то він свідомо живе по-еволюційному. And if a man lives naturally, then he conscious  lives in an evolutionary way. Отже, Іванов – це є еволюційний чоловік. So Ivanov is an evolutionary man. Він полюбив природу як матір рідну, він став своїм тілом близько до природи. He loved nature as his mother's, he became close to nature to his body. Він говорив, що повітря, вода і земля є милі вірні друзі людини, вони допомагають у всьому. He said that air, water and earth are cute faithful human friends, they help in everything. Природа давала йому все для життя за любов, полюбила його. Nature gave him everything for life for love, loved him.

 

   Вона дала йому здоров'я, вчення, сили допомагати людям у здоров'ї.  Сили Бога появилися у нього через природу. Він приймав усіх нужденних, убивав біль через свої руки струмом, обливав водою, давав пораду, що робити в житті, щоб не хворіти. Він ставив на ноги калік, які не ходили, сліпим відкривав очі, виганяв ракове захворювання, що не могли лікарі. Люди, які вірили в Христа, дали йому назву Переможець природи, Учитель народу, Бог Землі за корисне діло. Згодом він став називати сам себе Богом, як люди назвали. Його мета і робота – допомагати всім людям у здоров'ї, щоб усі люди були здорові, щасливі, не хворіли і не вмирали. Його мета зробити рай на землі, де люди завоюють безсмертя. Він знайшов людям райське місце на землі. Учитель Іванов говорить про своє вчення, що це є головна наука серед усіх наук для всіх людей усього світу: «Це є наука, я її на собі розвинув». Іванов.1972.12:20.

 

   Вона дала йому здоров ' я, вчення, сили допомагати людям у здоров ' ї. She gave him health , teaching, strength to help people in their health .   Сили Бога появилися у нього через природу. The forces of God appeared to him through nature. Він приймав усіх нужденних, убивав біль через свої руки струмом, обливав водою, давав пораду, що робити в житті, щоб не хворіти. He took all the needy, killed the pain through his hands with a current, poured water, gave advice, what to do in life, so as not to be ill. Він ставив на ноги калік, які не ходили, сліпим відкривав очі, виганяв ракове захворювання, що не могли лікарі. He put on his foot the cripples, who did not go, blind opened his eyes, kicked out a cancerous disease that doctors could not. Люди, які вірили в Христа, дали йому назву Переможець природи, Учитель народу, Бог Землі за корисне діло. The people who believed in Christ gave him the name of the Victory of nature, the Teacher of the people, the God of the Earth for a useful deed. Згодом він став називати сам себе Богом, як люди назвали. Subsequently, he began to call himself God, as people called it. Його мета і робота – допомагати всім людям у здоров ' ї, щоб усі люди були здорові, щасливі, не хворіли і не вмирали. His purpose and work is to help all people in their health so that all people are healthy, happy, sick and not dying. Його мета зробити рай на землі, де люди завоюють безсмертя. His goal is to make a paradise on earth, where people will conquer immortality. Він знайшов людям райське місце на землі. He found people a heavenly place on earth. Учитель Іванов говорить про своє вчення, що це є головна наука серед усіх наук для всіх людей усього світу: «Це є наука, я її на собі розвинув». Ivanov asks of his doctrine that this is the main science among all sciences for all people around the world: "This is a science, I developed it on myself." Іванов.1972.12:20. Ivanov.1972.12: 20.

 

   Іванов полюбив природу, як матір, став близько до неї своїм тілом. Він старався жити в природі без усяких потреб: їжі, одягу, житлового дому. Не користувався штучним, технічним. Жив по-природному. Він піввіку жив у природі без одягу, крім трусів, не взувався, ходив зимою і літом босим. Йому було дуже холодно і погано, але він терпів ради блага всіх. Він шукав у природі засоби для життя всім людям, вивчав життя в повітрі, воді, на землі. Він для експерименту був під водою без дихання декілька годин. Він жив без самозахисту в природі  все життя. Це можна назвати еволюцією. Він один еволюційний чоловік. Люди захищають себе від природи щодня одягом, житлом, вживають їжу. Їхні тіла захищені від природи штучним, тому вони як вид не еволюціонують. Природа Іванова в процесі еволюції обдарувала своїми силами, він став допомагати людям, нужденним у здоров'ї.

 

   Іванов полюбив природу, як матір рідну, став близько до неї своїм тілом. Ivanov loved nature, as his mother, became close to her body. Він старався жити в природі без усяких потреб: їжі, одягу, житлового дому. He tried to live in nature without any need: food, clothing, a dwelling house. Не користувався штучним, технічним. Not used artificial, technical. Жив по-природному. He lived naturally. Він піввіку жив у природі без одягу, крім трусів, не взувався, ходив зимою і літом босим. He lived for half a century in the nature without clothes, except for panties, did not look, walked in the winter and in the summer barefooted. Йому було дуже холодно і погано, але він терпів ради блага всіх. He was very cold and bad, but he suffered for the sake of the good of all. Він шукав у природі засоби для життя всім людям, вивчав життя в повітрі, воді, на землі. He looked out in nature means for life for all people, studied life in the air, water, and on earth. Він для експерименту був під водою без дихання декілька годин. He was under water for several hours without breathing for the experiment. Він жив без самозахисту в природі протягом усього життя. He lived without self-defense in nature his life. Це можна назвати еволюцією. This can be called evolution. Він один еволюційний чоловік. He is an evolutionary man. Навпаки, люди захищають себе від природи щодня одягом, житлом, вживають їжу досита. People protect themselves from nature everyday clothes, housing, consumes food. Їхні тіла захищені від природи штучним, тому вони як вид не еволюціонують. Their bodies are protected by artificial nature, so they do not evolve as a species. Природа Іванова в процесі еволюції обдарувала своїми силами, він став допомагати людям, нужденним у здоров ' ї. The nature of Ivanov in the process of evolution present with his own strength, he began to help people in need of health .

 

   Іванов говорить: «Природа сама для цього народила на мені такі сили Бога. Я не падав з неба, як його чекають віруючі. Я виріс між людьми таким». 7212:28. Отже, природа народила Бога живого чоловіка Іванова в процесі еволюції. В працях можна докладно узнати всю еволюцію. Вчення Іванова створено на основі теорії діалектики. Критерій істини є практика. Загартування Іванова – це його практика. Іванов  говорив, що він створив науку на собі. Свідомість визначає буття. Це положення Іванов взяв із свого досвіду. Це початок його ідеї. Йому в 1933 році прийшла свідомість щодо життя всіх залежних людей. Вони щодня вживають їжу, одягаються до тепла в тілі, живуть у домі з усіма вигодами. І вони всі хворіють і вмирають через це. Ця свідомість визначила подальше життя.

 

   Іванов говорить: «Природа сама для цього народила на мені такі сили Бога. Ivanov says: "Nature itself for this has given birth to such forces of God on me. Я не падав з неба, як його чекають віруючі. I did not fall from heaven, as believers await him. Я виріс між людьми таким». I grew up between people like that. " 7212:28. 7212: 28 Отже, природа народила Бога живого чоловіка Іванова в процесі еволюції. So, nature gave birth to God living husband Ivanov in the process of evolution. В працях можна докладно узнати всю еволюцію. In the works one can find out in detail all the evolution. Вчення Іванова створено на основі теорії діалектики. Ivanov's teaching is produced on the theory of dialectics. Критерій істини є практика. The truth criterion is practice. Загартування Іванова – це його практика. Ivanov's hardening is his practice. IvanovІвановговорив, що він створив науку на собі. said that he created a science on himself. Свідомість визначає буття. Consciousness determines being. Це положення Іванов взяв із свого досвіду. This situation was taken by Ivanov from his experience. Це початок його ідеї. This is the beginning of his idea. Йому в 1933 році прийшла свідомість щодо життя всіх залежних людей. In 1933, he became conscious of the lives of all dependent people. Вони щодня вживають їжу досита, одягаються до тепла в тілі, живуть у домі з усіма вигодами. They consume daily food, dress up to heat in the body, live in a house with all the benefits. І вони всі хворіють і вмирають через це. And they all get sick and die because of it. Ця свідомість визначила подальше життя. This consciousness has determined a further life.

 

     Іванов говорив, що він є далекий від релігії. Іванов не вірив у Бога, якого не бачили, не виконували його слово, він вважав таку віру неправильною. Він вважав, що Бога живого треба бачити, йому вірити, виконувати його слово. Влада, церква, медицина перешкоджала його діяльності, понад десять років його держали в тюрмі і психлікарні, де намагалися вбити, уколами підірвали здоров’я, загубили тіло. 10 квітня 1983 року Іванов відійшов у вічність. Послідовниця Валентина Сухаревська сказала, що Учителя живого похоронили. Незалежному, еволюційному чоловікові слава безсмертна.

 

      Іванов говорив, що він є далекий від релігії. Ivanov said that he was far from religion. Іванов не вірив у Бога, якого не бачили, не виконували його слово, він вважав таку віру неправильною. Ivanov did not believe in God, whom he had not seen, did not executed his word, he believed that faith was wrong. Він вважав, що Бога живого треба бачити, йому вірити, виконувати його слово. He believed that the live God must be seen, believe him, to fulfill his word. Влада, церква, медицина перешкоджала його діяльності, понад десять років його держали в тюрмі і психлікарні, де намагалися вбити, уколами підірвали здоров'я, загубили тіло. The authorities, the church, medicine prevented his activities. For more than ten years he was kept in prison and psychiatric clinics, where he tried to kill, lasted his health, annihilate his body. 10 квітня 1983 року Іванов відійшов у вічність. On April 10, 1983, Ivanov moved away retired to eternity. Послідовниця Сухаревська Валентина Леонтіївна сказала, що Учителя живого закопали. Follower Valentina Sucharevska said that the Teacher of the live was buried. Незалежному, еволюційному чоловікові слава безсмертна. Independent, evolutionary man glory is immortal.

 

8. Цитати Іванова про еволюцію

     6201.106. Ти вмієш знімати шапку, взуття, одяг. Ось і наука є нам з усіх. Вона була і є, вона і буде, якщо ми будемо брати її. Це незалежна еволюційна свідомість. Я є вожак усьому. 107. А живу з молоддю по-еволюційному. Я не заважаю нікому, а своє ставлю. 6906.26:173. Еволюційна сторона – це є в житті незалежність. Вона взяла дорогу Бога. Вона не робить шкоди людині, а створює користь їй. 7406:54. Еволюційний чоловік не захоплює. 7502:104. Всі люди народжені  в природі з душею, із серцем однаково. Життя однакове треба їм від старого до малого, 33 карбованці всім. Ось що нам еволюція приносить – свідомість. Дружня ввічливість одна пройде по землі між людьми. 161. Діло еволюційне таке є: нічого не робити, ні за що не відповідати. 7608:84. Якщо хочете жити по-еволюційному в природі, незалежно в ній, фізично сильно терпіть від холоду й поганого.

 

8. Цитати Іванова про еволюцію 8. Ivanov's quotations on evolution

     6201.106. 6201.106. Ти вмієш шапку знімати, вмієш роззуватися, і вмієш весь одяг до трусів поступово знімати. You can to take off a cap, shoes, clothes.Ось і наука є нам з усіх. That is science for us of all. Вона була і є, вона і буде, якщо ми будемо приймемо її. She was and is, she will be if we will to take her. Це незалежна еволюційна свідомість. This is an independent evolutionary consciousness. Я є вожак усьому. I am the leader of everything. 107. А живу з молоддю по-еволюційному. 107. And I live with the youth in an evolutionary way. Я не заважаю нікому, а своє ставлю. I do not hinders with anyone, but I put it. 6906.26:173. 6906.26: 173. Еволюційна сторона – це є близька в житті незалежність. The evolutionary side is the independence of life. Вона взяла дорогу Бога. She took the path of God. Вона не робить шкоди людині, а створює користь їй. It does not harm a man, but it is beneficial to her. 7406:54. 7406: 54. Еволюційний чоловік не захоплює. Evolutionary man does not capture. 7502:104. 7502: 104. Всі люди народжені All people are bornв природі з душею, із серцем однаково. in nature with a soul, with the same heart. Життя однакове треба їм від старого до малого, 33 карбованці всім. Life is the same for them from old to small, 33 rubles for all. Ось що нам еволюція приносить – свідомість. This is what evolution brings to us - consciousness. Дружня ввічливість одна пройде по землі між людьми. Friendly politeness will pass through the earth between people. 161. Діло еволюційне таке є: нічого не робити, ні за що не відповідати. 161. The evolutionary thing is: nothing not to make, not to answer at all. 7608:84. 7608: 84 Якщо хочете жити по-еволюційному в природі, незалежно в ній, фізично сильно терпіть від холоду й поганого. If you want to live in an evolutionary nature, independent of it, physically suffer from cold and bad.

 

   7701:40. Еволюція має таке бажання, щоб ми всі до одного чоловіка пішли за прикладом Паршека. Не заважати нікому з усіх, і нікому не зробити образи, а своє небувале, знайдене в природі, поставити в людях. Перше, що треба чоловікові робити,  не застуджуватись і не хворіти. 84. Треба навчитись не карати, а треба вчитись прощати злочинцеві. 85. Ніякий злочинець не буде народжуватися в нас у людях після такого помилування, і всяке захворювання не буде народжуватися між нами. Адміністративна особа не буде займати своє місце. 7707:117. Люди перевиховають самі себе, оточать себе свідомістю, введеться еволюція. 134. Отець і син не розкрив у цьому істину, крім одного Духа Святого.

 

   7701:40. 7701:40. Еволюція має таке бажання, щоб ми всі до одного чоловіка пішли за прикладом Паршека . Evolution has such a desire that we all go to the same man as Parshek example. Не заважати нікому з усіх, і нікому не зробити образи, а своє небувале, знайдене в природі, поставити в людях. Do not to hinder with none of them, not to make any insults to anyone, but his discovered in nature put in people. Перше, що треба чоловікові робити, The first thing a man needs to doне застуджуватись і не хворіти., not to cool and do not hurt. 84. Треба навчитись не карати, а треба вчитись прощати злочинцеві. 84. We must learn not to punish, but we must learn to forgive the criminal. 85. Ніякий злочинець не буде народжуватися в нас у людях після такого помилування, і всяке захворювання не буде народжуватися між нами. 85. The criminal not will be born to us in people after such a pardon, and any illness will not be born between us. Адміністративна особа не буде займати своє місце. An administrative person will not to occupy his place. 7707:117. 7707: 117. Люди перевиховають самі себе, оточать себе свідомістю, введеться еволюція. People re-educate themselves, surround themselves with consciousness, and introduce evolution. 134. Ні отець, ні син – ніхто, крім одного Духа Святого, не розкрив у цьому істину. 134. Father and son not revealed this truth, besides one of the Holy Spirit.

 

   7707:33. Техніка не буде відігравати такої ролі, щоб чоловікові допомагати у цьому. Техніка сама щезне, а зародиться в людях свідомість, вона визначить буття. 7710:85. Сторона небувалого характеру, еволюційна Духа Святого іде.  Чоловік буде такий Переможець природи, який зберігає самого себе. Це таке діло буде чоловіка. Він переможе в житті всякого ворога.  

   7712.02:97. Це історія еволюції. Просити треба не начальника, а начальник буде підлеглого просити. І свідомість примусить чоловіка без усякого труда бути. Начальник не одержить цього, він буде жадати свого труда. А труд фізичний відійде від людей підлеглих, а розумовий труд буде вічно. 103. Це життя пройшло з невдачею в отця й сина. За законом усієї дійсності, ідея еволюції Святого Духу іде в природі. Цю ідею не пробували люди, вони повинні бути свідомі. Люди повинні не завадити нікому своїм виступом, а своє взяти своїм ввічливим учинком. Еволюція не учить, а просить, благає як таких людей. 105. Люди не будуть заінтересовані прибутком. Індивідуальності не буде в людини. Не стане приватного місця. Теорія відійде від людей. Любов буде законом. Усі відійдуть від тяжкого, вони будуть мати в себе свідомість.

 

   7707:33. 7707: 33 Техніка не буде відігравати такої ролі, щоб чоловікові допомагати у цьому. The technique will not play such a role in helping a man to do this. Техніка сама щезне, а зародиться в людях свідомість, вона визначить буття. The technique itself is in vanish, and consciousness is born in people, it determines being. 7710:85. 7710: 85 Сторона небувалого характеру, еволюційна Духа Святого іде. The party of unprecedented character, the evolutionary Spirit of the Holy goes.Чоловік буде такий Переможець природи, який зберігає самого себе. A man will be the conqueror of nature, which saves himself.Це таке діло буде чоловіка. Він переможе в житті всякого ворога. He will conquer in the life of any enemy.   

   7712.02:97. 7712.02: 97. Це історія еволюції. This is the history of evolution. Просити треба не начальника, а начальник буде підлеглого просити. It is not necessary to ask the boss, and the boss will be subordinate to ask. І свідомість примусить чоловіка без усякого труда обходитись. And consciousness will force a man without any work to be. Начальник не одержить цього, він буде жадати свого труда. The chief will not receive this;

he will demand his work. А труд фізичний відійде від людей підлеглих, а розумовий труд залишиться вічно. And the physical work will leave from the people of the subordinates, and mental labor will forever. 103. 103 Це життя пройшло з невдачею в отця й сина. This life was a failure to father and son. За законом усієї дійсності, ідея еволюції Святого Духу іде в природі. By the law of all reality, the idea of ​​the evolution of the Holy Spirit is in nature. Цю ідею не пробували люди, вони повинні бути свідомі. People did not try this idea, they should be conscious. Люди повинні не завадити нікому своїм виступом, а своє взяти своїм ввічливим учинком. People should not prevent anyone from performance, but take their own polite action. Еволюція не учить, а просить, благає як таких людей. Evolution does not teach, but asks, begs for such people. 105. Люди не будуть заінтересовані прибутком. 105. People will not be interested in profits. Індивідуальності не буде в людини. Individuality will not be in person. Не стане приватного місця. Will not become a private place. Теорія відійде від людей. The theory will depart from people. Любов буде з аконом. Love will be with a law. Усі відійдуть від тяжкого, вони будуть мати в себе свідомість. All will depart from the hard, they will have consciousness in themselves.

 

   7804:72. Еволюція розкриє очі нам. Ми жити почнемо по-новому. Таке хороше, тепле не будемо приймати, а візьмемось за погане й холодне. Хати не будуть треба, могилки не будуть ритись для людей. Ті, котрі будуть лежати в праху, встануть. Ми доб'ємось цього. Бугор зробить це все. Ми перестанемо вмирати, ми будемо жити. А яке щастя будемо мати! Ми не будемо потребувати. Рай буде на землі. Мертве відійде зовсім, а живе настане. Пожаліємо один одного. Ми не будемо нападати. 7910:97. Бог Отець був, Бог Син є, а Духа Святого не було. Еволюція, вона повинна бути – велике сильне терпіння. Свідомо робити без їжі, без одягу, без дому.

 

   7804:72. 7804: 72. Еволюція розкриє очі нам. Evolution will open our eyes to us. Ми жити почнемо по-новому. We will start a new life. Таке хороше, тепле не будемо приймати, а візьмемось за погане й холодне. We will not receive good and warm, but let's take it for the bad and the cold.Не Хати не будуть треба, могилки не будуть ритись для людей. Homes not will be needed, the graves will not to dig for people. Ті, котрі будуть лежати в праху, встануть. Those who lie in the dust will stand up. Ми доб ' ємось цього. We will get this.Бугор зробить це все. Hillock will do it all. Ми перестанемо вмирати, ми будемо жити. We will stop dying, we will live. А яке щастя будемо мати! And what happiness we will have! Ми не будемо потребувати. We will not need it. Рай буде на землі. Paradise will be on the ground. Мертве відійде зовсім, а живе настане. The dead will go away altogether, but the living will come. Пожаліємо один одного. We will pity each other. Ми не будемо нападати. We will not attack. 7910:97. 7910:97.Бог Отець був, Бог Син є, а Духа Святого не було. God the Father was, God the Son is, and there was no Holy Spirit.Самодержавство, Радянська влада.Еволюція, вона повинна бути – велике сильне терпіння. Evolution, it must be - great strong patience. Свідомо робити без їжі, без одягу, без дому. Consciously to make without food, without clothes, without a home.

 

   7805:12. Не буде зла ніякого між людьми, а буде любов у всьому ділі. Зарплата буде одна малим, старим – 33 крб. Ображених не буде. Якщо мало нам буде, усім прибавимо. 14. Робити свідомим, усім треба свідомість, ми не будемо обходитися без усякої свідомості. Якщо треба, значить треба. Ми хочемо жити, значить, життя треба будувати, це залежить від нас усіх. Тюрми, лікарні не буде. Ми будемо жити по-еволюційному. Якщо хочеш робити, роби, не хочеш - не треба. Сиди отримуй те, що слід. Це все бережи, як своє добро. Ми запрошуємо весь світ, усе людство на цю всю будову. Ми не відходимо ні від кого. Якщо хочеш жити за нашими  умовами, приходь вступай у таке суспільство і живи з нами, користуйся такими правами. Своя рідна любов буде між людьми. Будуть допомагати один одному. 15. Захоплення нема ніякого, воєн нема ніяких. Усі люди отримають рівні права на життя спільного характеру, шукати корисне в труді в природі. Але не буде командування, ніякої юстиції, ніякої вояччини, ніякого насильства. А просьба буде одна з усіх наша, така вона є.

 

   7805:12. 7805:12. Не буде зла ніякого між людьми, а буде любов у всьому ділі. There will be no evil between people, but there will be love in everything. Зарплата буде одна малим, старим – 33 крб. The salary will be one small, the old - 33 rubles. Ображених не буде. Insulted people will not be. Якщо мало нам буде, усім прибавимо. If we do not have enough, we will add to everyone. 14. Робити свідомим, усім треба свідомість, ми не будемо обходитися без усякої свідомості. 14. To make conscious, all need consciousness, we will not do without consciousness. Якщо треба, значить треба. If necessary, then it is necessary. Ми хочемо жити, значить, життя треба будувати, це залежить від нас усіх. We want to live, then, we need to build life, it depends on us all. Ніякої тюрми, ніякої лікарні не буде. Prison, hospital not will be. Ми будемо жити по-еволюційному. We will live in an evolutionary way. Якщо хочеш робити, роби, не хочеш - не треба. If you want to do it, if do not want it, you not it is necessary.Сиди отримуй те, що слід. Sit what you should. Це все бережи, як своє добро. Keep it all your good. Ми запрошуємо весь світ, усе людство на цю всю будову. We invite the whole world, all of humanity to this whole structure. Ми не відходимо ні від кого й не відгороджуємося ні від кого. We do not depart from anyone. Якщо хочеш жити за нашими If you want to live by oursумовами, приходь вступай у таке суспільство і живи з нами, користуйся такими правами. conditions, come join such a society and live with us, enjoy such rights. Своя рідна любов буде між людьми, а іншого чого -небудь не буде у нас. His native love will be between people. Будуть допомагати один одному. Will help each other. 15. Захоплення нема ніякого, воєн нема ніяких. 15. There is no capture, there are no wars. Усі люди отримають рівні права на життя спільного характеру, шукати корисне в труді в природі. All people will have equal rights to a common life, to find useful in labor in nature. Але не буде командування, ніякої юстиції, ніякої вояччини, ніякого насильства. But there will be no command, no justice, no warrior, no violence. А просьба буде одна з усіх наша, така вона є. And one will ask for all of us, this is what she is.

 

   51. Еволюція прийшла на арену зі своїми силами, свої дні як такі принесла. 52. Ми стали жити не так після цього всього, як ми жили до цього. Ми застуджувались, хворіли, і вмирали на віки. Ця історія принесе нове нам усім. Це Чувілкін бугор, він введе ці якості нам. Ми не будемо жити так важко, нас оточить легке, холодне й погане. Ми доб'ємось від природи життя, але не смерті. Ось де виявиться правда, невмируща ідея: їжа не буде треба, одяг теж не буде треба, дім житлового характеру не буде треба. А Чувілкін  бугор треба буде нам усім, його такі життєрадісні умови, земний рай. Один поруч одного впритул стоять. Природа не буде забирати нас поодинці. Ми будемо мати тепло спільного характеру. Ми будемо розпоряджатися природою своєю ввічливою просьбою, а не природа нами. Нам доводиться просити природу своїм умінням, своєю любов'ю. А любов є все для життя. Твоя думка іде до мети по природі, лише б захотів.

 

   51. Е волюція прийшла на арену зі своїми силами, свої дні як такі принесла. 51. Evolition came to the arena with its own forces, its days as such brings. 52. Ми стали жити не так після цього всього, як ми жили до цього. 52. We did not live much after this, as we lived before. Ми застуджувались, хворіли, і вмирали на віки-віків. We were chills, sick, and died for ages.Ця історія принесе нове нам усім. This story will bring new to all of us. Це Чувілкін бугор, він введе ці якості нам. This is Chuvilkin hillock, he will introduce these qualities to us. Ми не будемо жити так важко, нас оточить легке, холодне й погане. We will not live so hard, we will be surrounded by light, cold and bad. Ми доб'ємось від природи життя, але не смерті. We will achieve the nature of life, but not death. Ось де виявиться правда, невмируща ідея: їжа не буде треба, одяг теж не буде треба, дім житлового характеру не буде треба. That's where the true idea is, the immortal idea: food will not be needed, clothes will not be needed, housing will not be needed. А Чувілкін And Chuvilkin hillock бугор треба буде нам усім, його такі життєрадісні умови, земний рай.will be necessary for all of us, his cheerful conditions, the paradise of the earth. Один поруч одного впритул стоять. One close is one to stand. Природа не буде забирати нас поодинці. Nature will not take us in one. Ми будемо мати тепло спільного характеру. We will have warm in common. Ми будемо розпоряджатися природою своєю ввічливою просьбою, а не природа нами. We will dispose of nature with our polite request, and not nature by us. Нам доводиться просити природу своїм умінням, своєю любов'ю. We have to ask nature for our ability, our love. А любов є все для життя. And love is everything for life. Твоя думка іде до мети по природі, лише б захотів. Your thoughts go to the goal by nature, only if you wanted to.

 

   53. А мета наша всіх є така в житті, жити на білому такому світі. Ми вмирати не станемо.    68. Я вважаю, це діло є святе, люди мають задовольнити себе ним. 69. Це життєвий закон такий. Солдат не буде служити більше. Армія не знадобиться. Крадіжка припиниться. Люди перестануть хворіти. Усі до одного одержать одне – 33 карбованці. Не буде в'язниці, не буде лікарні. Учитись не будемо так. Не стане місця теж. Життєва любов проявиться в людях. Не буде війни між національностями більше ніколи. Ось чого ми доб’ємося від природи. Умирати зовсім перестанемо. Усі люди встануть від цього діла, природа підніме їх як таких, вона дасть нам наше життя. Ось що ми з вами побачимо, це все життєрадісне. Райське життя проявиться у житті нашому на землі, ми всі з вами оточимо бугор для цього діла.

 

    53. А мета наша всіх є така в житті, жити на білому такому світі. 53. And our goal is all in life, to live in a white in such a world. Ми вмирати не станемо. We will not die.68. Я вважаю, це діло є святе, люди мають задовольнити себе ним . 68. I believe this work is holy, people have to satisfy themselves with it. 69. Це життєвий закон такий. 69. This is vital law such.Солдат не буде служити більше. A soldier will not serve more. Армія не знадобиться. The army will not be needed. Крадіжка припиниться. Theft will stop. Люди перестануть хворіти. People will stop ill. Усі до одного одержать одне – 33 карбованці. All to one will get one - 33 rubles. Не буде в ' язниці, не буде лікарні. There will be no prison, there will be no hospital. Учитись не будемо так. We will not learn this way. Не стане місця теж. Will not become a place either. Життєва любов проявиться в людях. Life's love manifests itself in people. Не буде війни між національностями більше ніколи. There will never be a war between nationalities. Ось чого ми доб'ємося від природи. That's what we will achieve from nature. Умирати зовсім перестанемо. We will stop dying at all. Усі люди встануть від цього діла, природа підніме їх як таких, вона дасть нам наше життя. All people will rise from this cause, nature will raise them as such, it will give us our lives. Ось що ми з вами побачимо, це все життєрадісне. Here's what we'll see, it's all cheerful. Райське життя проявиться у житті нашому на землі, ми всі з вами оточимо бугор для цього діла . Paradise life will manifest in our lives on earth, we all surround the hillock for this cause .

 

   7806:56. Зарплата треба нам рівна одна для всіх. 57. Ми всі до одного чоловіка маємо згодитися із цим утриманням, і взяти свою належну спільного надбання зарплату від малого до старого 33 карбованці в місяць. Ми повинні ліквідувати всі наявні засоби в житті. Люди повинні простити борги наявні людям. Не мати ненависті, злоби на кожного чоловіка. Випустити всіх ув'язнених і божевільних з моєю ідеєю. 157. Злочинець, хворий чоловік, старий, малий, професіонал, учений чоловік, здорового характеру чоловік, будь добрий, візьми 33 карбованці зарплату. І роби те, що хочеш. Не створюй у житті зла і ненависті. От тоді не буде війни з природою в цьому суспільстві.    8209:168. Все чуже і мертве прибрати з життя геть. А своє живе невмираюче тіло народити, котре примусить жити в природі вічно. Це буде обов'язково. Старе відійде, а нове народиться. Еволюція цього діла прозвучить по всій землі.

 

   7806:56. 7806: 56 Зарплата треба нам рівна одна для всіх. Salary should be equal to us one for all. 57. Ми всі до одного чоловіка маємо згодитися із цим утриманням, і взяти свою належну спільного надбання зарплату від малого до старого 33 карбованці в місяць. 57. We all have to agree to this maintenance with one man, and to take his proper joint salary from a young to an old 33 rubles a month.Ми повинні ліквідувати всі наявні засоби в житті. We must eliminate all available means in life. Люди повинні простити борги наявні людям. People have to forgive the debts available to people. Не мати ненависті, злоби на кожного чоловіка. Do not have hatred, evil for every man. Випустити всіх ув ' язнених і божевільних з моєю ідеєю. Release all the prisoner and crazy with my idea. 157. Хто б ти не був у цьому ділі – злочинець, хворий чоловік, старий, малий, професіонал, учений чоловік, здорового характеру чоловік – будь добрий, візьми 33 карбованці зарплату. 157. The offender, a sick man, an old man, a small professional, a scientist, a man of a healthy character, be kind, take 33 rubles of salary. І роби те, що хочеш. And do what you want. Не створюй у житті зла і ненависті. Do not create in the life of evil and hatred. От тоді не буде війни з природою в цьому суспільстві. From then there will be no war with nature in this society.8209:168. 8209:168. Все чуже і мертве прибрати з життя геть. All the strangers and dead are to tidy from life. А своє живе невмираюче тіло народити, котре примусить жити в природі вічно. And his life is an immortal body to give birth, which will make life in nature forever. Це буде обов ' язково. This will be definitely.Революція звершиться щодо цього.Старе відійде, а нове народиться. The old will go away, and the new one will be born. Еволюція цього діла прозвучить по всій землі. The evolution of this business will sound throughout the earth.

 

    8211:122. Це загартування-тренування є Дух Святий. 122. Еволюція – свідоме терпіння. Мені ж холодно, але я терплю в цьому свідомо. Любов моя береже в житті моєму. Я один такий. Хочу, щоб молодь була такою, як наше загартування-тренування. 192. Ми не будемо більше воювати самі з собою. Мир буде у нас через ходіння босоніж по землі.  

 

     8211:122. 8211: 122. Це загартування-тренування є Дух Святий . This hardening-training is the Holy Spirit.122. Еволюція – свідоме терпіння. 122. Evolution – conscious patience. Мені ж холодно, але я терплю в цьому свідомо . I'm cold, but I'm conscious suffers of it. Любов моя береже в житті моєму. My love keeps me in my life. Я один такий. I am one. Хочу, щоб молодь була такою, як наше загартування-тренування. I want the youth to be the same as our hardening-training. 192. Ми не будемо більше воювати самі з собою. 192. We will not fight more with ourselves. Мир буде у нас через ходіння босоніж по землі. The peace will be with us through walking barefoot on the ground.  

 

   8212:23. Холод є в природі. Бог любить тих, хто любить його. 135. Люди будуть у природі такі, природа не буде турбувати їх, вони не будуть повзати по землі, а будуть літати в повітрі в атмосфері. Вони зробляться легкими, сила розуму оточить їх. Чоловік буде мати таке атмосферне життя, він буде, як якийсь птах у цьому ділі. 181. Еволюція буде на боці ображених людей, хворих, які не знають. 182. Верблюд пройде в дірку голки легше, ніж багатий пройде в царство небесне. Природа не допустить його. Він жив у ній за рахунок природного добра, за рахунок чужих рук. Паршек доведе своє святе діло еволюції, Дух Святий допоможе йому в цьому. 187. Ми не будемо доглядати за нашою землею, ми оточимо себе Святим Духом, природа прийме нас як таких, простить нам за все наше зроблене.

 

   8212:23 . 8212:23 Х олод є в природі. Сold is in nature. Бог любить тих, хто любить його . God loves those who love him.135. Люди будуть у природі такі, природа не буде турбувати їх, вони не будуть повзати по землі, а будуть літати в повітрі в атмосфері. 135. People will be in nature such, nature will not bother them, they will not crawl on the ground, but will fly in the air in the atmosphere. Вони зробляться легкими, сила розуму оточить їх. They are made light, the power of mind surrounds them. Чоловік буде мати таке атмосферне життя, він буде, як якась птиця в цьому ділі. A man will have such an atmospheric life, he will be like some kind of bird in this matter. 181. Еволюція буде на боці ображених людей, хворих, які не знають. 181. Evolution will be on the side of offended, sick people who do not know. 182. Верблюд пролізе в дірку голки легше, ніж багатий пройде в царство небесне. 182. A camel will pass into the hole the needle easier than the rich will pass into the kingdom of heaven. Природа не допустить природа його. Nature will not allow its. Він жив у ній за рахунок природного добра, за рахунок чужих рук. He lived in it at the expense of natural good, at the expense of others' hands. Паршек доведе своє святе діло еволюції, Дух Святий допоможе йому в цьому. Parshek will prove its holy act evolution, the Holy Spirit will help him in this. 187. Ми не будемо доглядати за нашою годувальницею землею, це діло відпаде у нас, ми оточимо себе Святим Духом, природа прийме нас як таких, простить нам за все наше зроблене. 187. We will not take care of our earth, we will surround ourselves with the Holy Spirit, nature will receive us as such, forgive us for all that we have done.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходный текст (украинский):

Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку.

Предложить лучший вариант перевода