Народний журнал природної мудрості People's journal of natural wisdom osh .

 

Еволюційний рух Evolutionary movement

www.osh.kiev.ua

 

Жити, учитися, отримувати здоров ' я за наукою еволюцією. Live, study, receive health after the science of evolution.Бути таким, як Учитель народу, Бог Землі. Be like the Victor nature, the Teacher of the people, God of the Earth. Наука Іванова П. К. Science Ivanov P. K.   

 

№ 2 . No. 2 2018.02. 2018.06.14

 

Система здоров ' я Health system

 

     Система здоров це система запобігання будь-якому захворюванню за The health system is a system for preventing any illness through наукою Іванова. the science of Ivanov.Це п'ять заповідей Іванова, практична частина його These are the five commandments of Ivanov, the practical part of himвчення. doctrine.

   Як безплатно запобігти грипу, серцевим, онкологічним, вірусним захворюванням. Prevent grippe, heart disease. Тиск120/80. Pressure120/80.Здоровий спосіб життя, наука загартування. Healthy lifestyle, science of hardening.

Народний журнал природної мудрості People's Magazine of Natural Wisdom

Зміст Content

1.Теорія діалектика, три закони. 1.Theory of dialectics, three laws.

2. Суспільство з медичним лікуванням. 2. Society with medical treatment.

2-1. 2-1. Перша протилежна сторона. The first opposite side.

2-2. 2-2. Друга протилежна сторона. The second opposite side.

3. Суспільство із запобіганням захворюванню. 3. Society for the prevention of disease.

3-1. 3-1. Перша нова протилежна сторона. The first new opposite side.

Де Іванов узяв ці слова. Where Ivanov took these words.

Заповіді Іванова і Христа. The commandments of Ivanov and Christ.

Прийом. Reception.

Концентрація. Concentration.

3-2. 3-2. Друга нова протилежна сторона. The second new opposite side.

4. Пропозиція для медичної охорони здоров'я. 4. Proposal for medicine.

 5. Ivanov's quotations.

 6. Ivanov's quotations about cancer.

   

1.Теорія діалектика, три закони. 1. Theory of dialectics, three laws.

   Закон 1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі . Law 1. Two opposite sides are in nature; they exist in unity and struggle. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. All things, the phenomena have opposite properties and trends of development. Вони перебувають в єдності, одне без одного не існує. They are in unity, one without one does not exist. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, її результатом є розвиток. The opposite sides interact constantly in the form of struggle, its result is development. Між ними виникають суперечності, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Between them there are contradictions that are the source, content, the driving force of self-development of the world. Процес завершується переходом до двох нових The process is completed by the transition to two newпротилежних сторін. the opposite sides.Приклад . An example Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. The two opposite sides are in nature: good, warm, bad, cold. Перша протилежна сторона. The first opposite side. Люди роблять, щоб мати в житті хороше, тепле. People do, so that to have a good, warm in life. Друга протилежна сторона. The second opposite side. Вони отримують від природи погане і холодне – захворювання, нещастя тощо. They get from nature bad and cold -  illness, misfortune. Між ними є суперечність , бо люди не отримують життя. There is a contradiction between them, because people do not get life.Щоб жити, люди переходять до двох нових протилежних сторін. To live, people are moving to two new opposite sides.Перша нова протилежна сторона. The first new opposite side. Люди свідомо приймають холод і голод, гартуються в холодній воді. People consciously take cold and hunger, they harden in cold water.Людина відчуває холод і погане в процесі купання в холодній воді. People feel cold and bad in the process of bathing in cold water. Друга нова протилежна сторона. The second new opposite side. Людям стає тепло, добре і здорово після купання. People get warm, well and healthy after bathing. Людина хотіла життя і отримала життя. Man wanted life and got his life. Суперечність завершується. The contradiction is completed.   

    Закон 2. Подвійне заперечення є в природі. Law 2. Double negation is in nature. Об ' єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Objects develop by double negation. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру початкового ступеня розвитку. Each stage is a synthesis of previous stages, and reproduces on a higher basis the characteristic features, the structure of the initial degree of development. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об ' єктів. Double negation is a necessary moment in the development process, a condition for a qualitative change of objects.Розвитку об ' єктів не існує без заперечення попередніх форм. The development of objects does not exist without negation the previous forms. Заперечення відображає не знищення об ' єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадковий стан. The negation reflects not the destruction of the object, but the moment of its transition to a new quality, in which the elements and properties of its previous qualitative state are stored, that is, it fix the heredity development. Приклад. Example. Еволюція людства.It is evolution of mankind. Ступінь 1. Практика загартування домінує в людей. Stage 1. The practices of hardening predominate in of people. Ступінь 2. Заперечення загартування. Stage 2. Hardening is denied. Вчення Христа домінує. The doctrines of Christ dominate. Ступінь 3. Подвійне заперечення одного загартування і одного вчення Христа. Stage 3. Double negation of one hardening and one doctrine of Christ. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства. The synthesis of the hardening and teachings of Christ dominate in people.    

    Закон 3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Law 3. Mutual transition of qualitative and quantitative changes. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. Quantitative changes are gradually accumulating, at a certain stage of development they violate their measure, and  form radical changes. Приклад. Example. Еволюційна послідовність. Evolutionary sequence. № 2. ( Вікіпедія . Діалектика). (Wikipedia. Dialectics).   

 

2. Суспільство з медичним лікуванням 2. Society with medical treatment

2-1. 2-1. Перша протилежна сторона The first opposite side

   Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле і погане, холодне. Two opposite sides are in nature: good, warm and bad, cold. Медичне лікування робить усе, щоб людям було добре і тепло.  Doctors medical treatment make, so that people was good and warm. Лікарі є люди вчені, їм доводиться вчитися на це багато років, пізнавати ці хвороби. Doctors are human scientists, they have to study for many years, to recognize these diseases. Вони є люди технічні, їм треба знати точно будь-яке захворювання, діагноз. They are technical people, they must know for sure any disease, a diagnosis. Вони мають рецепти на ліки, стандарт. They have prescription drugs, standard. Є таблетки, є шприц для уколу або хірургічний ніж. There are pills, there is a needle for syringe or a surgical knife. Хвороба у людини не щезає, ліки не допомагають їй. The disease does not disappear from the person, the medicine does not help her.Лікар є адміністратор цього всього діла. The doctor is the administrator of this whole business. Він наказує своїм підлеглим, а їхнє діло – слухатись. He commands his subordinates, and their work is to listen. Люди купують і продають здоров ' я. People buy and market health. Великі гроші витрачають на ці нужди. Much money is spent on these needs. Медицина лікувальна не запобігає будь-якому захворюванню, це є велика помилка її. Medical therapy does not prevent any illness, it is a big mistake.Техніка, хімія не допомагає Engineering, chemistry does not helpживому природному тілу. living natural body.Лікарі є безсилі в цьому ділі, вони є в природі технічні люди. Doctors are powerless in this matter, they are in nature technical people. Медицина оголосила себе наукою в цьому ділі. Medicine has declared itself a science in this matter. Вона будує лікарні, школи для цього діла. She builds a hospital, a school for this business. Інститути випускають лікарів. Institutes produce doctors. Армія людей вийшла цьому горю допомагати. The army of people came to this grief to help.Наша медична наука народу не допомагає. Our medical science does not help the people. Людина вмирає не сьогодні, так завтра. Man dies not today, so tomorrow. Лікар сам стоїть на черзі захворіти сьогодні. The doctor himself is in the sequence ill today.Медицина і влада створили психіатричну лікарню, у неї кладуть за ідею людей, які не погоджуються з владою і медициною. Medicine and authorities have created a psychiatric hospital, they put on the idea of ​​people who disagree with power and medicine.

 

2-2. 2-2. Друга протилежна сторона The second opposite side

   Природа сама посилає людям погане. Nature itself sends people bad. Дві протилежні сторони є в природі: хороше і погане. Two opposite sides are in nature: good and bad. Природа сама творить людям такі дії, які дають погане почуття за прийняте погане. Nature itself makes people such actions that give a bad feeling for good.Це – хвороби, незадоволення, ненависть, смерть. These are diseases, dissatisfaction, hatred, death.Лікування не дає здоров ' я при великих матеріальних витратах, воно повністю задовольняє людину. Treatment does not give health at high material costs, it completely satisfies the person. Хвороби знову повертаються, не ті, так інші. Diseases are coming back, not the ones, so others. Лікувальна медицина допомагає хворобі, вона не щезає. Medical medicine helps the disease, it does not disappear. Медицина не задовольнила своїм. Medicine did not satisfy her. Лікарня Hospital   веде до смерті. leads to death. Люди є залежні в природі. People are dependent on nature. Медицина не сприяє біологічній і соціальній еволюції людини. Medicine does not contribute to the biological and social evolution of man.   Суперечність є між протилежними сторонами. There is a contradiction between the opposite sides. Люди хочуть мати життя, і люди не отримують життя від лікувальної медицини. People want to have a life, and people do not get a life of medical medicine.

 

3. Суспільство із запобіганням захворюванню 2-2. 3. The society for the prevention of disease 2-2.

3-1. 3-1. Перша нова протилежна сторона The first new opposite side

   Дві протилежні сторони є в природі: хороше і погане. Two opposite sides are in nature: good and bad. Люди свідомо приймають в природі погане, і вони дістають від природи хороше. People consciously take in nature bad, and they get good from nature. Люди запобігають захворюванню через дружбу з природою, через холодне і погане. People prevent the disease through friendship with nature, through cold and bad. Жити треба разом із близькими друзями – це повітря, вода, земля. It is necessary to live together with close friends - air, water, earth. Люди люблять і приймають протилежні сторони однаково: холодне, погане і хороше, тепле. People love and accept the opposite sides equally: cold, bad and good, warm.

Де Іванов узяв ці слова? Where did Ivanov take these words?

   Іванов пише в праці 1972.92:103: «Він Ivanov writes in his work 1972.92: 103: "He isввів людські слова, щоб наші люди це робили. introduced human words so that our people did it. Вони повинні мити ноги холодною водою по коліна, щоб пробуджуватися. They should wash their feet with cold water on their knees to wake up. Вранці встав – мий. When you  got up in the morning, you wash. Це буде твій енергійний догляд за собою. It will be your energetic care for yourself. Друге. The second.Чоловік будь-який іде по дорозі. Any man goes on the road. Ти не чекай від нього ввічливості, щоб він сам представив її тобі. You do not expect any courtesy from him so that he himself presents it to you. Ти повинен представити її сам йому або їй, поклонитися своєю голівкою з душею і серцем, і сказати їй або йому: «Здрастуй». You have to present it to him or her, to worship his head with his heart and soul, and to tell her or him: "How do you do!"Твоє діло – сказати, а вони нехай, як хочуть. Your business is to say, and they should, as they wish. Третє. Third. Ти повинен знайти бідного, нужденного чоловіка. You must find a poor, needy man. Йому треба допомогти, дати йому хоч 50 копійок. He needs to help, give him at least 50 cents. Сказати собі, що даєш за те, щоб не хворіти ніде ніяк. Tell yourself what you give so that not to get sick. Четверте. Fourth. Потрібно терпіти без їжі 42 години від п'ятниці до неділі до 12 годині. You must endure without food for 42 hours from Friday to Sunday to 12:00. Перед тим як сідати за стіл, треба надворі Before you sit down at the table, you need підняти обличчя догори івдихами повітря через гортань, і просити Учителя, щоб він дав здоров'я.breathe air through the larynx, and ask the Teacher so that give health. Учитель навчає всіх не красти, не вбивати, не сміятися, не засуджувати, а бути перед усіма ввічливими. The teacher teaches not to steal, not to kill, not to laugh, not to condemn, and to be polite before all.Це будеш робити щосуботи, як свято. You will do it every Saturday as a holiday. П'яте. Fifth. Не харкати, не плювати, не пити вино і не палити тютюн. Do not cook, do not spit, do not drink wine and do not smoke tobacco. Це є людські слова, вони знайшли самі в природі, і вони передали їх. These are human words, they found themselves in nature, and they conveyed them. Бог зібрав їх у систему і учить цим ось за законом своєї ідеї. God has gathered them into the system and is learning this here by the law of his idea. в'язниця і лікарня не буде потрібна їм ». Prison and hospital will not need them . "   Отже, ця система заповідей перевірена на практиці багатьма людьми. Consequently, this system of commandments has been tested in practice by many people. 3-1. 3-1. 3. Суспільство із запобіганням захворюванню 3. Society for the prevention of disease

 

Заповіді Іванова і Христа The commandments of Ivanov and Christ

     Порфирій Іванов написав: «Я н е жалів віддати своє здоров ' я іншому. Porfiry Ivanov wrote: "I not stinted to give my health to other.Я зробив те, що Христос говорив нам колись ». I did what Christ once told us." 8302:49. 8302: 49. Які заповіді говорив нам Христос? What are the commandments Christ told us? Христос прийшов виконати Божий закон. Christ came to fulfill God's law. Він говорив: «Полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією думкою твоєю. He said: "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your thoughts.Це є перша і найбільша заповідь. This is the first and greatest commandment.Друга ж, подібна до неї: люби ближнього твого, як самого себе. The second is similar to her: to love thy neighbor as yourselves.Весь закон і пророки утверджується на цих двох заповідях». The whole law and the prophets are based on these two commandments." Мф 22:37. Matthew 22:37. «Все, чого бажаєте, щоб вам робили люди, так і їм робіть. "Do people, what you want yourselves.Закон і пророки є в цьому». The law and prophets are in this." Мф 7:12. Matthew 7:12. Христос має свій закон, він не такий, як закон від Мойсея. Christ has his law.Христос не виконував закон Божий від Мойсея, котрий учив євреїв любити євреїв і ненавидіти ворогів, їх убивати, поступово завоювати світове панування, щоб залишились євреї та їхні раби. Christ did not obey the law of God from Moses, who taught Jews to love the Jews and hate the enemies, kill them, gradually conquer world domination, so that Jews and their slaves remain.(Див: Второзаконня гл.7, 11, 20).Христос говорив учням, що любіть ворогів ваших, благословляйте їх, прощайте їм провини, але не карайте, не вбивайте. Christ told his disciples that you love your enemies, bless them, forgive them guilty, but do not punish, do not kill them. Іванов має закони Божі такі само, як у Христа. Ivanov has the laws of God the same as Christ. Люби Бога твого. Love your God. Люби людей, як себе. Love people like yourself. Бажай людям те, що собі хочеш. Give people what you want. Зробити з ворога любимого друга. Make an enemy of your beloved friend. Найголовніше, Христос заповідав людям бути в житті незалежними від природи, тобто основних потреб людей: їжі, одягу, житлового дому. Most importantly, Christ commanded people to be in their lives independent of nature, that is, the basic needs of people: food, clothing, housing. Бо люди втрачають здоров ' я і вмирають через свою залежність. Because people lose their health and die because of their dependence. Залежність веде до смерті, а незалежність веде до продовження життя. Dependence leads to death, and independence leads to a prolonged life.Христос заповідав, що не турбуйтесь, що вам їсти, у що одягнутись. Christ commanded you not to worry about what to eat, what to dress. Терпінням спасати свою душу, терпіти холод, голод. Patience to save your soul, endure cold, hunger. Іванов виконав, став у житті незалежним від природи. Ivanov fulfilled, became in a life independent of nature. Заповіді Іванова і Христа The commandments of Ivanov and Christ

 

   Христос мив учням Christ washed pupilsноги до колін холодною водою. legs to the knees with cold water.Він учив, щоб і вони мили ноги іншому. He taught that they also wash legs to another. Христос говорив: «Якщо Я є Учитель, умив ноги вам, то і ви повинні вмивати ноги іншому. Christ said: "If I am a Teacher, I washed your feet, then you should wash your feet to another. Бо Я дав вам приклад, щоб і ви робили так само, як Я зробив вам». For I have given you an example, so that you also do as I did to you."Ін13:5.Христос заповів любити всіх, вітати друзів і незнайомих. Christ has commanded to love everyone, to welcome friends and strangers. Він говорив: «Бо коли ви любите тих, хто любить вас, яка нагорода вам? He said: "For if you love those who love you, what is the reward for you? І коли ви вітаєте тільки друзів ваших, що особливого робите? And when you only congratulate your friends, what special do you do? Отже, будьте досконалі, як Отець ваш досконалий». So be perfect, as your Father is perfect." Мф 5:48. Matthew 5:48. Христос заповідав поститися щотижня. Christ commanded to fast every week. Дні посту визначати через такі слова: «Весільні друзі не сумують, поки жених є з ними. The days of the post are determined through the following words: "Wedding friends do not grieve while the bridegroom is with them. Але дні настануть, коли відберуть у них жениха, і вони будуть поститися тоді». But the days will come when the bridegroom will be taken away from them, and they will fast afterwards ". Мф 9:15. Matthew 9:15. Очевидно, він говорив про себе. Obviously, he spoke about himself. Христа відібрали в учнів у п ' ятницю, Його розіп ' яли, тіло поховали. Christ was taken to the pupils on Friday, his crucified, and the body was buried. А він вийшов із гробу в неділю, прийшов до учнів, їв рибу і мед разом із ними. And he leaved of the tomb on Sunday, came to his pupil, ate fish and honey with them. Лука 24:43. Luke 24:43. Отже, Христа відібрали в учнів з вечора п'ятниці до неділі приблизно 42 години, треба поститись у цей час.Thus, Christ was taken away from the evening of Friday to Sunday for about 42 hours, we must fast at this time. Христос заповідав допомагати бідним, нужденним, дати милостиню на хліб на день. Christ commanded to help the poor, needy, give alms for bread on the day.Нагодувати голодного, одягнути роздягненого. Feed the hungry, dress naked.

   Він учив усі блага суспільства розподіляти порівну між усіма людьми, зарплата має бути всім однакова. He taught all the benefits of society to be distributed equally among all people, the salary should be identic for everyone. Багатий не ввійде в Царство небесне. The rich do not enter the kingdom of heaven. Прощати людям провини, не карати в ' язницею, не вбивати. Forgive people guilty, do not punish a prisoner, do not kill. Христос заповідав просити в ім ' я Його: «Якщо перебуватимете в Мені, і слова мої будуть у вас, то просіть, чого б ви не захотіли, і буде вам». Christ commanded them to ask him: "If you abide in me and your words will be in you, ask what you would not want, and it will be for you." Ін 15:7. In 15: 7. Христос учить не потрапляти в тюрму. Christ teaches not to fall into prison. Everyone must fulfil Ці заповіді Христа треба виконувати кожному, щоб мати здоров ' я, життя, всілякі блага від Бога.these commandments of Christ so what to have health, life, any of good from God. Христос учив: «Всякого, хто слухає ці слова і виконує їх, уподібню мужеві мудрому. Christ taught: "Anyone who listens to these words and fulfil them, to be likened a wise man.А всякий, хто слухає ці слова і не виконує їх, уподібниться мужеві нерозумному». But any, who hears these words and does not fulfil them, he will be likened a man silly."Мф 7:24. Matthew 7:24.    

 

   «Хто порушить одну із цих заповідей найменших і навчить того людей, того назвуть найменшим у царстві небесному. "He who breaks one of these commandments of the least and teaches these people will be called the least one in the kingdom of heaven. А хто виконає і навчить, той назветься Великим у Царстві небесному» . And who performs and teaches will be called the Big in the Kingdom of heaven."Мф 5:19. Matthew 5:19. Порфирій Іванов виконав ці всі заповіді Христа у своєму житті, не порушив жодної найменшої. Porfiry Ivanov performed all these commandments of Christ in his life, not breaking any of the least.Можна назвати його послідовником Христа. One can call him a follower of Christ. Іванов узяв від вчення Христа, доповнив своїм вченням, і ввів Ivanov took from the teaching of Christ, supplemented his teaching, and introducedусім людям, тому прославив Христа. for all people, therefore glorified Christ. Іванов виконав заповіді Христа і навчив людей, тому називали його Великим, мудрим у царстві Божому. Ivanov performed the commandments of Christ and taught people, therefore they called him the Big, wise in the kingdom of God. Священик церкви вірить Христу, але The priest of the church believes in Christ, butнайменші заповіді не виконує, і навчає інших віруючих цього, тому він заслуговує назву «найменший» у царстві Божому. does not perform the least commandments, and teach other believers this, so he deserves the name of "the least" in the kingdom of God.

Церква не виконує закон Христа: «Все, чого бажаєте, щоб вам робили люди, так і їм робіть». The Church does not obey the law of Christ: "All that you want people". Мф 7:12. Matthew 7:12. Іванов виражав цю заповідь так: бажай людям того, що собі хочеш. Ivanov expressed this command as follows: “Wish people what you want.”Він бажав усім щастя, здоров ' я хорошого, і робив. He wished everyone fortune, good health and worked.Іванов зібрав заповіді в систему, виконав їх, навчив того людей. Ivanov collected the commandments into the system, performed them, taught those people. Іванов приймав усіх нужденних, бідних, хворих, хто просив. Ivanov received all the needy, the poor, the sick, who asked. Він писав про прийом: «М и прийняли чоловіка, як я приймаю всіх. He wrote about the reception: "We received a husband, as I receive all. А потім облили водою холодною, потім він прийняв таке вчення, що робити. And then poured cold water, then he accepted such a doctrine of what to do. 1. Треба купатися холодною водою два рази в день, вранці й увечері. 1. It is necessary bathe with cold water twice a day, in the morning and in the evening. (Ін 13:5) 2. Вітатися з людьми всіма, не проходити жодного чоловіка. (John 13: 5) 2. To greet people with all, not to pass any man. Твоє діло є сказати їм. Your job is to tell them. ( Мф 5:48). ( Matthew 5:48). 3. Треба знайти чоловіка нужденного, треба дати йому 50 копійок. 3. It is necessary find a man needy, must give him 50 cents. Сам собі скажи, що даєш ці гроші за те, щоб не хворіти. Tell yourself that you give this money so what not to be ill. ( Мф 19:21). ( Matthew 19:21). 4. 42 години не їж від п ' ятниці до неділю до 12 годині. 4. 42 hours do not eat from Friday to Sunday to 12:00. Вийди надвір, вдихай повітря і говори: «Учителю, дай мені здоров'я». Get out of the air, breathe air and say: "Teacher, give me health." Після цього їж, що хочеш, скільки хочеш. After that, eat what you want, how much you want. Твоє здоров'я – це є все. Your health is all. ( Мф 6:13, 9:15). (Matthew 6:13, 9:15). 5. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не вживай алкоголь ». 5. Do not spit on the ground, do not smoke, do not drink alcohol."Іванов. Ivanov. 1983.03:34.1983.03: 34.Загартування – це наука всіх людей усього світу, джерело людського життя. Hardening is a science of all people the whole world, a source of human life. Свідоме терпіння є легке лікування. Conscious patience is an easy cure. Робіть поки ви здорові. Do while you are healthy.Особливо це треба всім заради майбутнього. This is especially need for all for the sake of the future. Іванов стверджує: якщо чоловік Ivanov says: if a man hardening in this life, then he not can fear of the afterlife. Душа не вмирає, не має кінця. The soul does not die, it has no end. Пропонуємо людям вірити тому, кому дали назву Великий, і виконувати його заповіді. We offer people to believe the one who was called the Great, and to perform his commandments. Не треба робити, як робить священик. No need to do, as the priest does. Бо найменший For the leastсвященик іде в пекло, а за ним інші. the priest goes into hell, and others follow him. Христос і Іванов свідчать про одне. Christ and Ivanov testify to one. Якщо двоє свідчать про одне, то їхнє свідчення за законом є істинне. If two testify to one, then their testimony by law is true.

 

Прийом Reception

     Здоров ' я треба передавати іншим людям бажаючим.  We must transfer health other people who wish. Іванов довів практично. Ivanov proved practically.Коли здоровий загартований чоловік, котрий не хворіє багато років, When a healthy, hardened man who does not ill for many years,торкається руками до другого хворого чоловіка, то проходить через руки струм. touches the hands of the second sick of a man, then passes through the hands of the current. Він включає еволюційний процес у кожній клітині нездорового організму, вони оздоровлюються, починають діяти автоматично. It include the evolutionary process in each cell of the unhealthy organism, they sanitate, begin to act automatically.Аналогічно серце запускається з допомогою електричного розряду, коли воно зупинилося. Similarly, the heart starts with an electric discharge when it stops. Так здоров ' я передається від здорового чоловіка до хворого. So healthy transfers from a healthy man to a sick person.Метод прийому Іванова хворого чоловіка базується на цьому. The method of Ivanov's reception a sick man is based on this. Учитель кладе хворого на спину, він оточує тіло його своїми руками\ Він бере, правою рукою за великі пальці ніг, ліву кладе на лоб. The Teacher puts the patient on his back, he surrounds his body with his own hands. He takes with his right hand at the big toes, list hand places the left on his forehead. Потім він говорить, щоб хворий дивився на серце, легені, живіт, потім тягне за кожен палець ніг і рук, потім робити вдих і видих. He then says that the patient looks at the heart, lungs, stomach, then pulls on each toe of his legs and hand, then breathe and exhale. Потім він ставить на ноги, бере своїми руками за руки, говорить, щоб дивитися на органи, потім вдихати.

   Then he puts it on his feet, takes his hands in his hands, says to look at the bodies, then inhale. Потім він обливає холодною водою, потім дає усно пораду, що робити вдома, це п ' ять заповідей. Then he pours cold water, then gives an oral advice on what to do at home is the first commandment.Цілує, прийом закінчується. Kisses, the reception ends. Поцілунок з любов ' ю знімає хворобу найкраще. A kiss with love removes the disease the best. Бажано заняття не припиняти після прийому, бо це подібно до зупинки серця. It is advisable not to stop the session after perception, because it is like a heart stop. Учні Іванова, котрі навчені приймати, котрі не простуджуються і не хворіють, приймають початківців. Ivanov's students, who  can entertain, who do not get sick, entertains beginners. Всі люди просять Учителя Іванова: «Учителю, дай мені здоров ' я». All people are asking Teacher Ivanov: "Teacher, give me health".

  

   Електрика . Electricity Щоб оздоровлювати іншого струмом рук, треба в природі електризуватися, тобто накопичувати електричний заряд. So what transfer other through hand current, it is necessary to electrify in nature, that is, to accumulate an electric charge. Електрика накопичується у кожного під час обсихання тіла Electricity is accumulated in everyone during the drying of the bodyпісля обливання всього тіла холодною водою. after pouring the entire body with cold water. При цьому електричний струм проходить через тіло, електризація тіла відбувається в процесі загартування. In this case, the electric current passes through the body, the electrification of the body occurs in the process of hardening. «У чу вас, що треба робити в природі, щоб не хворіти. Ivanov: "I hear you do what needs to be done in nature so that not to be sick.А хвороба ваша щезає сама. And your illness itself disappears. І починаю з ними займатись, як з усіма. And I start to deal with them, as with all. Кладу на ліжко, щоб руки були по швах. I put on a bed, so that my hands were on the seams. 8. Сам беру рукою за пальці ніг, а другою беру за голову, за лоб. 8. I take my hand at toes, and take the second one by the head, behind my forehead. Моє тіло робить свої органічні сили по його тілу. My body makes its organic forces in its body.Вони роблять так, щоб прогнати цю біль. They do so to drive this pain. Це дійсна правда. This is true. А потім розумом усно дивитись на серце своє й на легені, а слідом за цим дивитися у живіт, з боку на бік повертай. And then, with the mind, you may orally look at your heart and on the lungs, and then look at the stomach, turn from side to side. Учитель тягне за пальці рук і ніг. The teacher pulls his fingers and toes. Після цього ставить на ноги й просить, щоб хворий робив. After that he puts his feet on and begs for the patient to do. Рухати пальцями в ногах, у руках, на серце дивитись і на легені, рухати животом, потім вдихати і видихати три рази. Move with your fingers, legs, hands, hearts and lungs, move your stomach, then inhale and exhale three times. А тепер купатись надворі, відро води холодної вилити на тіло». And now, swim outside, a bucket of cold water poured on the body." Іванов. Ivanov. 1977.07: 7. «З доров ' я не продається, не купляється, а з любов ' ю дається. "Health is not selled, not buyed, but from love is given. Я цілую всіх, я не гидую своєї роботи, я люблю». I kiss everyone, I do not guilty of my work, I love."Іванов. Ivanov.7712:86. 1977.12: 86.

    

   Дитинка . Baby Іванов був під домашнім арештом у 1982 році. Ivanov was under house arrest in 1982.Влада заборонила йому приймати хворих людей, тому він написав заповіді The authorities banned him from to receive sick people, so he wrote the commandmentsмолоді й усім людям, в яких немає можливості прийнятись, щоб вони зміцнювали здоров'я. young people and all people, in whom there is no chance to be receive, so that to strengthen their health. «Дитинко! "Baby! упайся в холодній воді два рази в день, вранці і ввечері щоб тобі було добре. 1. Swim in the cold water twice a day, in the morning and in the evening, that you were well. Купайся в озері, річці, ванні, приймай душ або обливайся. Swim in the lake, river, bath, take a shower or swim. Це твої умови. This is your terms. Гаряче купання завершуй холодним. Hot bathing complete cold. Перед купанням стань босими ногами на землю, а зимою на сніг хоча б на 1 – 2 хвилини. Before bathing, bare feet on the ground, show at least 1-2 minutes. Вдихни через рот декілька раз повітря й побажай собі й усім людям здоров'я. Inhale the air several times through your mouth and want yourself and all people health. 2 . 2.Здоровайся з усіма всюди, особливо з людьми похилого віку. Greet with everyone everywhere, especially with the elder. Якщо хочеш мати в себе здоров'я, здоровайся з усіма. If you want to have your own health, greet with everyone. 3 . 3.Допомагай людям, чим можеш, особливо бідному, хворому, ображеному, нужденному. Help people, what you can, especially the poor, the sick, the offended, the needy. Роби це з радістю. Do it with joy. Відгукнись на його нужду душею і серцем. Respond to his need with his heart and soul.Ти придбаєш у ньому друга і допоможеш ділу миру. You will acquire a friend in it and help the cause of peace. 4 . 4.Старайся хоч раз в тиждень обходитися без їжі й води з п'ятниці 18 – 20 годин до неділі 12 годин. Try at least once a week to do without food and water from Friday 18 – 20 hours to Sunday 12 hours. Це твої заслуги This is your meritі спокій. and calmness. Якщо тобі трудно, то терпи протягом доби. If it's difficult for you, you endure it for 24 hours. Вийди на природу у неділю босим і декілька раз подихай, як написано вище. Get out on Sunday at barefoot and breath a few times as above. Це свято твоєї справи. This is a holiday of yours. Після цього можеш їсти все, що тобі подобається. After that, you can eat whatever you like. 5 . 5. Люби природу, яка оточує тебе, не плюй на землю, не випльовуй із себе нічого.Love the nature that surrounds you, do not spit on the ground, do not spit out anything from yourself. Звикни до цього, це твоє здоров'я. Get used to it, this is your health. Не вживай алкоголь і не кури. Do not drink alcohol and do not smoke. Перемагай у себе жадність, лінь, самовдоволеність, користолюбство, страх, лицемірство, гордість. Conquer yourself greed, laziness, self-esteem, cupidity, fear, hypocrisy, pride. Вір людям і люби їх . Believe people and love them. Не говори про них несправедливо. Do not talk about them unfairly. Не приймай близько до серця недобрих думок про них. Do not take unkind  thoughts about them to the heart. Звільни свою голову від думки про хворобу, недомагання, смерть. Free your head from the thought of illness, death. Це твоя перемога. This is your victory. Думку не відділяй від діла. Do not separate the thought from business.Прочитав – добре, а Read – well, as wellнайголовніше, виконуй. the most important thing to do. Досвід цього діла розказуй і передай, але не хвались, не вивищуйся в цьому, будь скромним». Tell the experience of this business and pass it on, but do not boast, do not get up in it, be modest." Іванов. Ivanov. 8211:106. 1982.11: 106.

 Учителя треба просити, як Бога: «Учителю, дай мені здоров ' я». Must ask Teacher: "Teacher, give me health".Учитель учив, щоб самі учні приймали всіх бажаючих. Teacher taught that the students receive all the people.Як зараз починати загартовуватися? How to begin harden? За вченням Учителя Іванова, початківці мають починати загартування після прийому, як учив Учитель. According to the teachings of Teacher Ivanov, beginners must begin  hardening after receive. Учитель усіх до одного приймав. The Teacher receive everyone to one. Перед відходом Учитель заповів своїм учням через учня Ош , щоб вони приймали всіх бажаючих руками, як показав Учитель, давали усно 5 заповідей. Before leaving, the Teacher commanded his pupil through Osh's pupil to receive all wishful, as the Teacher showed, giving orally 5 commandments. Кожен має просити Учителя Іванова: «Учителю, дай мені здоров'я». Everyone must ask Teacher Ivanov: "Teacher, give me health."Для цього треба знайти будь-якого здорового послідовника, який не застуджується і не хворіє, його просити, щоб він прийняв. You must find any healthy follower who does not catch cold or sick, ask him to receive it.

  

Концентрація Concentration

    Іванов говорить про себе. Ivanov speaks of himself. «Не кидав одного дня, щоб не пройти від головного мозку, а потім по всіх нитках спускаюся вниз по хребту до самих ніг, по всім окремим пальчикам, і великим, і маленьким. "I do not leaved one day, so as not to pass from the brain. And then I lover down on the spine to the very feet, on all individual fingers, both large and small.А потім піднімаюся до серця, до легень і до плеч, та вниз по руках до самих пальчиків. And then I raise to the heart, to the lungs and to the shoulders, and down the hands to the fingers. І знову доходжу до самої місцевої системи, яка укладається в життя мозку». And again I go to the local system that is in the life of the brain." Іванов. Ivanov. 6602:22:129. 6602. 22: 129. «А сам думаю про хворого. "I think about the patient myself. Починаю з голови спускатися вниз по хребту до самих ніг, до пальчиків. I begin  with a head lover down on the spine to the very feet, to the fingers. А потім повертаюся назад, і піднімаюся до центра, до мозку. And then I go back and climb to the center, to the brain. А потім спускаюся до рук, до пальців. And then I go down to my hands, to my fingers. А потім звертаюся до серця, до легень, до живота. And then I turn to my heart, to the lungs, to the abdomen. Це все розсікати. It's all split.Каже: буде перемагати в природі не зброя, а природність доведе правоту, яка стане на своєму місці, і буде творити своє. 92. А Іванов заочно по ньому проходить. 93. А потім іде в груди до серця, і до легені, а потім у живіт. 93.Це робиться для пробудження людського будь-якого тіла». This is awakening the human of body." Іванов. Ivanov.7010.07:73. 7010.07: 73.

 

3-2. 3-2. Друга нова протилежна сторона The second new opposite side

   Що дає природа людям через запобігання хворобі? What gives nature to people through the preventing of illness? Дві протилежні Two opposite сторони є в природі: тепле, добре, холодне, погане. the sides is in nature: warm, good, cold, bad. Люди отримують від природи тепле і хороше за прийняте погане. Nature gives warm and well at bad as received. Це є здоров ' я, щастя, задоволення в житті, життя вічне, природа не карає, люди без потреби, продовження життя, природне щеплення проти всякого захворювання, райське життя на землі, мир між народами, відсутність війни, зброї. It is health, happiness, life satisfaction, eternal life, nature does not punish, people without need, prolong life, natural immunization against any disease, paradise life on earth, peace between nations, absence of war, weapons. Люди стають Богами, виборюють безсмертя. People become gods, fighting immortality. Людина не попадає у в ' язницю і лікарню. Man does not fall into prison and hospital. Еволюція біологічна і соціальна відбувається. The evolution of biological and social occurs.

 

4. Пропозиція для медичного обслуговування 4. Proposal for medical care

     Новий метод охорони здоров ' я. New healthcare method.Його суть є в догляді кожного за собою, щоб запобігати будь-якому захворюванню. Its essence is in the care of everyone behind him, so that to prevent any illness. Ми з вами, всі люди до одного чоловіка, свідомо, добровільно при сприянні всього суспільства і медицини загартовуємося за системою Учителя Порфирія Іванова, щоб не застуджуватися і не хворіти, запобігати будь-якому захворюванню. We are with you, all people to one person, consciously, voluntarily, with the assistance of the whole society and medicine, we harden on the teacher's system, Porfiry Ivanov so that prevent any illness. Іванов говорить про роль медицини в оздоровленні всіх людей: «Ми повинні цього навчитися самі лікарі, щоб не застуджуватися і не хворіти. Ivanov speaks about the role of medicine for health of all people: "Doctors must learn from this themselves, so as not to cool and not to be ill. А потім навчити інших хворих цього, що робить у природі сам лікар». And then teach other patients this what the doctor does in nature." 6607:87. 6607: 87.

5. Цитати Іванова 5. Ivanov's quotations

    5804:74. 5804 74 «Перше. "First. Якщо If   ти встав, мий ноги, і якщо лягаєш, помий ноги. You got up, wash your feet, and if you fall, wash your legs. Лягай у ліжко з митими ногами. Lie to the bed with your feet washed. Друге. The second Ти ідеш по дорозі. You're going on the road. Людина, він чи вона, старша від тебе зустрінеться з тобою. Man, he or she, the elder will meet you. Ти не знаєш зовсім її. You do not know her at all. А твоє діло – треба And your business is necessary   вклонитися головою низько, і сказати: «Здрастуйте». bow to his head low, and say: "Hello." Це є дідусь чи бабуся, чи дядько з тіткою. This is a grandfather or grandmother, or an uncle with his aunt. Третє. Third Особливо бідні є у нас, вони живуть дуже погано. Particularly poor are ours, they live very poorly. Можливо, ти будеш жити Maybe you will live   гірше завтра. worse tomorrow. Але ти живеш добре зараз. But you live well now. Допоможи йому, щоб задовольнити його. Help him to satisfy him. Не кожен чоловік має здоров'я Not every person has health у нас. we. Здоров'я є у нас різне. Health is different from us. Один дає його, ніхто не відмовляється від нього. One gives it, no one refuses from him. А якщо нездоров'я пробирається в тіло твоє, то буде прогресувати, як завжди. And if the unhealthy goes to your body, it will progress as always. Гроші дають за працю, а ти даєш Money is given for work, and you give it   їх за своє хороше, щоб не хворіти. They are good for them, so as not to be ill. Четверте. Fourth Не вживай їжі й води 42 години від п'ятниці до неділі, до 12 годин. Do not eat food and water for 42 hours from Friday to Sunday, up to 12 hours. А коли потрібно сідати, то потрібно обов'язково вдихати три рази повітря через гортань і сказати: «Учителю мій, дай здоров'я». And when you need to sit down, you must necessarily breathe three times the air through the larynx and say: "My teacher, give health." П'яте. Fifth Не плювати, не харкати, не курити, не пити алкогольне». Do not spit, do not cook, do not smoke, do not drink alcohol ".

    5902:6. 5902: 6. «Природна профілактика, пробудження центральної нервової системи, щоб ми знали про це діло, що воно нам дає реальне і хороше в своєму тілі здоров'я. "Natural prophylaxis, the awakening of the central nervous system, so that we know about this business, that it gives us real and good health in our bodies. Це є продовження життя. This is a continuation of life. Що зробити людині, щоб було енергійне пробудження завжди? What do people do to be vigorous awakening always? 1. Мити ноги до колін холодною джерельною водою вранці й увечері два рази. 1. Wash legs to the knees with cold spring water in the morning and evening twice. Якщо ти встав, мий, і якщо лягаєш, помий. If you got up, wash, and if you fall, wash it. 2. Здороватися з людьми: з дідусем і бабусею, з дядьком і тіткою. 2. To make friends with people: with my grandparents, with my uncle and aunt. 3. Шукати бідного, знайти, довідатися нужду його, і допомогти йому. 3. Look for the poor, find, find out, and help him. Сказати собі, що даєш для доброго здоров'я. Tell yourself what you give for good health. 4. Не їсти і не пити води 42 години від п ' ятниці до неділі, до 12 годин. 4. Do not eat or drink water 42 hours from Friday to Sunday, up to 12 hours. Треба сідати їсти о 12 годині в обід. You have to sit down at 12 o'clock in the afternoon. Ти вийдеш надвір, і піднімеш голову в атмосферу обличчям, і вдихай до відмови повітря. You will go out and face your face in the air, and breathe until air is abandoned. Сам говори, тобто проси. Speak yourself, that is, ask. Не рекомендується харкати і плювати на землю, легше і краще буде проковтнути через гортань. It is not recommended to trample and spit on the ground, easier and better to swallow through the larynx. Свідомість нас оточить усіх, ми зробимось ввічливими. Consciousness will surround us all, we will be polite. Цей учинок нам допоможе легко кинути палити і горілочку пити». This act will help us to quit smoking and drink vodka easily."

    6011. «Потерпи без усякої їжі, без води 42 години в тиждень. 6011. "Patience without any food, without water 42 hours per week. А коли треба їсти, то треба вдихати повітря з висоти для поповнення в шлунку окису з повітря. And when it is necessary to eat, it is necessary to inhale air from the height to replenish the stomach of oxide from the air. 151. Якщо віриш моїм силам, що вони тебе вчать, проси: «Учителю, дай мені здоров'я» в цей час. 151. If you believe in my powers that they are teaching you, ask: "Teacher, give me health" at this time. Будеш робити щотижня. Will do weekly. Нікому не рекомендується харкати, плювати. Nobody is advised to hank, spit. А треба проковтнути, як їжу. And you need to swallow as food. Спробуй зробитися таким, як зробився я». Try to become like I am."

    6201:129. 6201: 129. « Час приходить, тобі треба лягати в ліжко спати. "Time comes, you have to go to bed in bed. А ти мий свої ноги холодною водою по коліна, тоді твоє тіло буде розмовляти з тобою своєю мовою. And you wash your feet with cold water on your knees, then your body will speak to you in your tongue. Вже твій мозок буде сіяти свою думку про це діло.170. Already your brain will sow your opinion about this business.170. Друге. The second Ти йдеш, а старші від тебе люди зустрічаються з тобою. You go, and the elders from you meet you. Дідусь з бабусею, чи дядько з тіткою. Grandfather with grandmother, or uncle with aunt. Ти вияви їм свою шану, вклонися головою своєю, зробися між ними нижче їх, і свої слова скажи You show them their honor, bow your head, make them lower than them, and say your words   їм: «Здрастуйте». to them: "Hello". Дідусеві чи бабусі, чи дядькові з тіткою. Grandfather or grandmother, or uncle with aunt. Це ти вимолив, ти стаєш небувалий чоловік між ними. You are proud, you become an unprecedented man among them. Ніхто не скаже про тебе про слова поганого, а завжди позаздрять такому вчинку. No one will tell you about bad words, and always envy this act. І скажуть свої слова: ось молодий чоловік, він один з усіх є ввічливий. And they will say their words: this is a young man; he is one of all polite. 39. Знайди такого нужденного чоловіка, щоб він дійсно потребував твої 50 копійок. 39. Find such a poor man that he really needs your 50 cents. Треба віддати їх йому. We must give them to him. Сам собі скажи, що даєш ці гроші цій людині за те, щоб було в житті своєму добре. Tell yourself that you give this money to this person for the good of his life. І віддай. And give it away. Не їж 42 години щотижня від п'ятниці до неділі до обіду. Do not eat 42 hours a week from Friday to Sunday before lunch. Треба буде їсти о 12 годині дня. You will have to eat at 12 o'clock in the afternoon. Вийди надвір перед їжею, і піднімай своє обличчя ротом вгору. Get out of the water before eating, and lift your face with your mouth up. Вдихай повітря з висоти через гортань до відмови. Avoid air from the height through the larynx to refusal. У тебе народяться сили не такі, як були до цього, а сили здорові. Your strength is not born the same as before, but the forces are healthy. І проси Учителя. And ask the Master. Ворог здається, відступає від твого тіла, і йде геть подалі. The enemy seems to retreat from your body, and goes away. Нікому не давалося права харкати, плювати на землю. Nobody was given the right to hang, spit on the ground. 40. Не пити вино, і не палити тютюн. 40. Do not drink wine and do not smoke tobacco. Треба розповідати всім про це все, передавати один одному, щоб люди знали, і робили все, що треба для свого здоров'я. We have to tell everyone about it all, pass it on to others so that people know and do everything they need for their health. Ось тоді-то ми всі будемо здорові люди цим ділом займатися. That's when we all will be healthy people to do this thing. Природа зробить нас близькими, ми зробимося друзі, і не будемо ніколи ворогувати, а зародиться між нами любов. Nature will make us close, we will make friends, and we will never be hostile, but love is born between us. Ми будемо допомагати один одному, вчити цьому». We will help each other to learn this. "

    6205:23. 6205: 23. «Мий ноги вранці і ввечері, доглядай за ними щодня. "Wash your feet in the morning and evening, take care of them every day. Здоровайся завжди. Enjoy yourself always. Кланяйся головою людям для того, щоб вони бачили тебе, і чули від тебе. Worship your people to see you and hear from you. Стань нижче на соломинку від іншого свого близького, допомагай потопаючому завжди. Become lower on a straw from your other one, help the sink always. Ти терпи , не їж свідомо і не пий 42 години підряд щотижня. You are patient , do not eat consciously and do not drink 42 hours a week each week. Я не їм, не п'ю систематично. I do not eat, I do not drink systematically. 24. Проси мене особисто: «Учителю, дай мені моє здоров'я». 24. Ask me personally: "Teacher, give me your health." Проси те, що треба. Ask what you need. У мене вистачить багатства в природі. I have riches in nature. Ти не плюй на землю, не харкай, горілку не пий, а тютюн не кури». You do not spit on the ground, do not smoke, do not drink vodka, but tobacco does not smoke. "   

   6206:55. 6206: 55 «Вставати треба миттєво. "Get up right now. А лягати з думкою, щоб нічого не робити, нічого не отримувати за це. But to think that nothing should be done, nothing to get for it. А коли спав свій час, то потрібно ставати на ноги. And when he slept his time, you need to stand on his feet. Ти, як чоловік, інший зовсім, повинен любити сам себе. You, as a man, another at all, must love himself. Треба пробуджувати ноги. It is necessary to awaken legs. Людина повинна мити ноги холодною водою до колін вранці і ввечері. The person should wash his feet with cold water to his knees in the morning and in the evening. Це є твій особистий догляд за собою. This is your personal care.   Друге. The second Коли ти йдеш по дорозі, то дорослі люди зустрічаються з тобою, люди старі, бабусі, і дядько з тіткою. When you go along the road, the adult people meet with you, old people, grandmothers, and the uncle with his aunt. Ти, як чоловік, повинен поклонитися їм своєю головою, і сказати їм: «Здрастуйте». You, as a man, should worship them with their own head, and say to them: "Hello."   Дідусь, бабуся, дядько з тіткою. Grandpa, grandmother, uncle with my aunt.   Твоє діло – сказати. Your business is to say. А вони як хочуть. And they want to. Люби іншого, допомагай йому чим-небудь. Love the other, help him with something. Це є заслуги твої в цьому. This is your merit in this. 42 години на тиждень терпи без їжі для свого здоров'я. 42 hours a week suffer without food for your health.   Це твоє розвантаження. This is your unloading.   Учитель допомагає робити це, він учить. The teacher helps to do this, he teaches. Кому цікаво бути здоровим, він просить Учителя, як ініціатора цієї справи. Who is interested in being healthy, he asks the Master, as the initiator of this case. Коли протерпів цей час, треба сідати їсти. When you've been through this time, you have to sit down to eat. 59. Вся природа є перед тобою, особливо атмосфера, ніким не розпочата. 59. All nature is before you, especially the atmosphere, not started by anyone.   Вона є вище твоєї голови. She is above your head. Ти вдихай повітря через горло. You breathe air through your throat.   Воно задовольнить тебе, буде легко для твого шлунку завжди. It will satisfy you, it will be easy for your stomach always. Сам вдихай це повітря і говори слова: «Учителю, дай мені здоров'я». Let yourself breathe the air and say the words: "Teacher, give me health".   Роби це з душею. Do it with the soul. Нікому не рекомендується плювати і харкати. Nobody is advised to spit and kiss. І не треба пити вино, не треба палити тютюн». And you do not have to drink wine, you do not have to smoke tobacco. "

6207.16:15. 6207.16: 15.   «Спершу треба визнати Іванова за Учителя, що він учить нас хорошого. "First, I must admit Ivanov for the Teacher that he is teaching us good. Мити ноги свої по коліна холодною водою щодня двічі. Wash your legs knees with cold water twice daily. Якщо ти лягаєш спати, мий ноги. If you go to sleep, wash your feet. Якщо ти встаєш з ліжка, теж мий. If you get out of bed, too, wash. І ти йди, куди тобі треба. And you go where you need to go.   Друге. The second Ти йдеш по доріжці, з тобою зустрічаються старі, дорослі люди, дідусь, бабуся, дядько з тіткою. You walk along the path, you meet old, grown people, grandfather, grandmother, uncle with his aunt. Ти здоровайся з ними: «Здрастуйте». You greet them: "Hello." Твоє серце повинно бути Your heart should be   до них з любов'ю. to them with love. 17. Третє. 17. Third.   Шукай Look for   найбіднішого чоловіка, який потребує чого-небудь, і треба допомогти йому. the poorest man who needs something and needs to help him. Коли будеш допомагати, сам собі скажи, що даєш для того, щоб тобі було добре. When you help, tell yourself what you are doing in order to be good to you. І віддай без осуду. And give it without condemnation. Четверте. Fourth Не вживай їжу і воду 42 години щотижня від п ' ятниці до неділі до обіду. Do not eat and drink 42 hours a week from Friday to Sunday until lunch.   Треба сідати їсти в неділю о 12 годині. You have to sit down on Sunday at 12 o'clock. Вийди надвір, і вдихай повітря до відмови три рази. Get out of the street, and breathe the air to failure three times. Ти віриш Учителеві, що він знайшов це. You believe in the Master that he has found it. Вір йому, і проси його, як Учителя: «Учителю, дай мені моє здоров'я». Believe him and ask him as Teacher: "Teacher, give me your health." Скажи і зробиш вдих три рази. Say and you will breathe three times. Це будеш робити все життя. It will do all your life. П'яте. Fifth Не плювати, і не харкати, не пити, не курити. Do not spit, and do not drink, do not drink, do not smoke. Наше діло одне – любити і берегти природу». Our only thing is to love and protect nature. "

    6209.27:50. 6209.27: 50. «Треба навчитися жити в природі за рахунок свого організму, за рахунок тіла свого. "One has to learn to live in nature at the expense of his body, at the expense of his body. Тоді відпадає від людини весь хитрий закон. Then the whole cunning law disappears from the person. Не буде потрібна міліція, дружина, прокурорський нагляд, суддя. Police, wife, prosecutor's supervision, judge will not be needed. Немає, за що судити. No, what to judge. Тюрма повалиться, і лікарня не буде. The prison will fall and the hospital will not be. Еволюційна сторона, свідомість, наука загартування-тренування зробить це все. The evolutionary side, consciousness, the science of quenching-training will do it all.   Вона доб'ється від природи, природа допоможе зробити все. It will be achieved by nature, nature will help to do everything. 51. У новому законі немає політики, і немає економіки. 51. The new law does not have a policy, and there is no economy. Вона не потрібна загартуванню. It does not need to quench. 73. Вона лізе на чоловіка, як ворог. 73. She climbs on her husband as an enemy. І вона ставить свої сили, а здорові жене з тіла. And she puts her strength, and a healthy wife from the body. Але в тілі є сили, нитки мозкові, які залежать від очей від зору. But in the body there are forces, threads of the brain, which depend on the eyes from the eyes. Коли людина охоплює своїми очима думкою це місце, де турбує, то це місце відновлюється цими силами. When a person covers his eyes with his mind, this is a place of concern, then this place is restored by these forces. 74. Особливо тоді, коли людина вдихає через гортань з висоти повітря, де робиться енергійна кров. 74. Especially when a person inhales through the larynx from the height of the air, where vigorous blood is made. Вона проштовхується швидко і потрапляє в клапани серця. She pushes fast and gets into the valves of the heart. А серце постачає мозку якісну продукцію. And the heart supplies the brain with quality products. Особливо користуватися повітрям при терпінні без їжі. Especially use the air with patience without food. 75. Природа допомагає дуже сильно в цей час, щоб ворог хвороба ішов з тіла. 75. Nature helps very much at this time, so that the disease of the enemy goes from the body. А здоров'я приходило назад, що і потрібно чоловікові в його житті. And the health came back, what a man needs in his life. Людина сама запобігає своїми наявними силами, і хвороба не прогресує більше, ця біль. The man himself prevents his own forces, and the disease does not progress more, this pain. 76. Тільки треба інші людські руки, щоб вони були у здорового тіла. 76. Only other human hands need to be in a healthy body. Вони передають людині свої розумові сили, які є у кожної людини. They convey to the person their mental powers, which are for every person. 77. Люди примушують самі себе, щоб тіло було здорове. 77. People force themselves to keep their bodies healthy. А раз тіло буде здорове, то і дух буде здоровий. And once the body is healthy, then the spirit will be healthy. Людина навчилася сама себе лікувати». Man has learned to treat herself. "    

   Приклад. Example. Якщо чоловік дивиться в очі, і робить вдих і видих, то оздоровлюються і відновлюються очі при цьому. If a man looks in the eye, and does breath and exhalation, then heals and recoveres his eyes with this. Учитель відновлював очі незрячим таким методом, і вони бачили своїми очима білий світ. The teacher restored his eyes blind by this method, and they saw with their own eyes the white world. Учитель допомагав при болі живота. The teacher helped with abdominal pain.

   6603:37. 6603: 37 «Не я буду допомагати тобі, а ти будеш допомагати сам собі. "I will not help you, but you will help yourself.   Я кажу йому. I say to him. Я зроблю тільки це, у мене є на це сили. I will do just that, I have strength to do it. Я примушую його дивитися всередину своєю думкою уважно, невідривно в саму біль, і зосередитися добре туди. I make him look inside of my thought carefully, inseparably into the pain, and focus well there. А потім ти тягни повітря туди. And then you pull air there. Мінерали, такі корисні речовини є в повітрі в будь-якому місці, які це діло розтинають. Minerals, such useful substances are in the air anywhere that this business is digesting. Секретар зрозумів, йому дійшло, і те, чого я його вчив, він став робити сам. The secretary understood that he had come, and what I taught him he began to do it himself.   А у нього вийшло вдало, добре. And he did well, well.   Я ввів йому свідому голодовку. I introduced him to a conscious hunger strike. Користь вийшла». Benefit came out. "   

    6506:150. 6506: 150   «Починай мити ноги добре холодною водою по коліна до самого пробудження, до самого тепла. "Start to wash your legs well with cold water on your knees until you wake up to the very heat. Вони горять після миття, як жар. They burn after washing, like heat. А в тілі є вже здоров'я. And in the body there is already health. А якщо нога буде в здоров'ї, то більше не треба нічого. And if the leg is in health, then nothing else needs to be done. Треба зберігати її роззутою. It is necessary to keep it open. Друге. The second Ти будеш ходити між людьми, тобто перебувати. You will walk between people, that is to stay. Люди є різного характеру: старі, ровесники, молоді. People are different in nature: old, peers, young people. Ти будь з ними, як з рідними. You are with them, as with your relatives. Ти не вважай, що вони чужі. You do not think they are alien. Роби зі своїми словами, ввічливо їх представляй. Do your words, politely imagine them. Кланяйся своєю головою низько, говори сам. Slap your head low, speak for yourself. Ти повинен сказати вголос: «Здрастуй». You should say aloud: "Hello." Дідусь, чи бабуся, дядько з тіткою, і молода людина. Grandfather, grandmother, uncle with aunt, and a young man. Ти роби це без усякого сміху, з істиною. You do it without any laughter, with truth. 151. Третє. 151. Third. Люди є нужденні у нас. People are in need of us. Допомога потрібна їм у житті. Need help in their lives. А перш ніж допомогти, треба дізнатися, чи справді він потребує. And before helping out, you need to know if he really needs it. А коли ти дізнаєшся, треба допомогти обов'язково. And when you find out, you need to help. Ти скажи собі, що даєш, щоб тобі було добре в житті. You tell yourself what you give, so that you are well in your life. Четверте. Fourth Це свідомо терпіти без їжі й води 42 години. It is deliberate to stand without food and water for 42 hours. Це час один для всіх, від п'ятниці до неділі до 12 годин. This is the first time for everyone, from Friday to Sunday to 12 hours. Роби вдих і видих перед їдою на чистому повітрі. Do breathe and exhale before eating in clean air.   Якщо ти віриш моєму вченню, проси, благай мої сили. If you believe in my teaching, ask me, pray for my strength. Говори: «Учителю, дай здоров'я». Say: "Teacher, give me your health." П'яте. Fifth Не плюй на землю слину і не харкай, і не кури, не пий вина. Do not spit on the ground and do not swallow, and do not smoke, do not drink wine. Ти будеш гарантований у природі від в'язниці та лікарні. You will be guaranteed in nature from the prison and the hospital. Якщо не будеш робити, не будеш мати гарантії». If you do not, you will not have a guarantee."

    6511:88. 6511: 88.   «Мийте ноги холодною водою до колін щодня вранці й увечері. "Wash your feet with cold water to your knees every morning and in the evening. Краще було б обливати все тіло. It would be better to swallow the entire body. Ми зустрічаємо старих, дорослих і малих наших людей, треба здороватися з ними. We meet the old, the adults and the small of our people, we must greet them. Не вважай їх чужими, а вважай близькими рідними своїми. Do not consider them strangers, but consider your relatives to be their own. Обом сторонам буде добре. Both parties will be fine. Імущий, сильний чоловік повинен шукати бідного. A wealthy, strong man must seek the poor. Треба пізнати добре, чи потребує він допомоги, і якої допомоги. It is necessary to know well, whether he needs help, and what kind of help.   Якщо він потребує, треба дати йому зі словами. If he needs it, you must give him words. Гроші не роздають даремно. Money is not in vain. Скажи собі, що ти даєш ці гроші для того, щоб більше не хворів. Tell yourself that you give this money in order to no longer be ill. І віддай йому без усякого. And give it to him without any. Цей вчинок не пройде даремно, а отримаєш тільки хороше. This act will not go in vain, but you will only get good. Четверте. Fourth Не їсти і не пити 42 години, свідоме терпіння від п'ятницю до неділі до 12 годин. Do not eat or drink for 42 hours, be patient, from Friday to Sunday for up to 12 hours. Перед їдою треба вдихати через гортань з висоти і просити: «Учителю, дай мені здоров'я». Before eating, it is necessary to inhale through the larynx from the height and ask: "Teacher, give me health". Це є твоє свято в кожну суботу, будеш робити раз в тиждень. This is your holiday every Saturday, you will do it once a week. П'яте. Fifth Не плювати і не харкати на землю, не пити ніякого вина, і не палити тютюн. Do not spit and do not trash on the ground, do not drink any wine, and do not smoke tobacco. Це все є заслуги людини між нами і природою.. 91. Війна, боротьба з природою не буде ніколи через це. It's all a merit between us and nature .. 91. War, the fight against nature will never be due to this. Здоров'я не купують за гроші». Health is not bought for money."

    6602:26. 6602: 26 «Коли встав з ліжка, не берись ні за що, крім води холодної. "When you got out of bed, do not take anything, except cold water. Мий ноги свої по коліна. Mike knees. Це є пробудження твоє в теплу сторону. This is your awakening on the warm side. Коли лягаєш спати, теж мий ноги холодною водою по коліна. When you go to sleep, too, wash your feet with cold water on your knees.   Енергійне тепло є ногам. Energetic heat is on the legs. Мий два рази, мий з любов'ю, не лінуйся. Mi twice, miss with love, do not be lazy. Це робота твоя для себе одна з усіх у природі. This is your job for one of all in nature. Треба проявити у себе ввічливість до всіх, щоб ніхто з оточуючих не ображався на нас ніде ніяк. It is necessary to demonstrate in itself politeness to all so that no one from the surrounding people would be offended at us anywhere in any way. 35. Треба кланятися низько своєю головою раніше від чоловіка, що зустрічається. 35. It is necessary to bow low before the head of a man that meets.   Треба сказати I must say   йому: «Здрастуйте». to him: "Hello". Дідусеві або бабусі, дядькові з тіткою, і молодій людині. Grandfather or grandmother, uncle with aunt, and young man.   Це є наша така дружба, любов між собою в природі. This is our friendship, love in nature. Ти отримаєш тільки хороше у житті за твоє хороше. You will only get good in your life for your good. Знай добре, що ти живеш між людьми, які потребують чого-небудь. Know well that you live between people who need something. А треба знайти їх самому, і узнати, чого вони потребують, чому вони живуть так погано. But we must find them ourselves, and find out what they need, why they live so badly. 36. В одного є, а в іншого немає, тому ненависть смітить між нами. 36. There is one, but not another; therefore, hatred clears between us. Ми є люди хворі цим, ідемо від людей неімущих. We are sick people with this, we go from the non-human. Ми повинні шукати їх, і допомагати їм за можливістю, щоб вони не жили так погано. We have to look for them and help them as much as possible so that they do not live so badly. Тоді природа не образить нас з вами ніколи. Then nature will never hurt us with you. Ми не будемо отримувати хворобу чи застуду через цей весь учинок. We will not receive illness or cold through this whole deed. Залежить від самих нас. Depends on ourselves. Четверте. Fourth   Не їсти 42 години підряд». Do not eat 42 hours in a row. "

     6604.07:31. 6604.07: 31   «Перше. "First. Треба мити ноги холодною водою до колін щодня вранці і ввечері. It is necessary to wash feet with cold water to the knees every day in the morning and in the evening. Бажано тіло обливати все. It is desirable the body to pour everything on. Живе пробудження є це. Live awakening is this. Друге. The second Ти повинен поспішити сказати свої слова. You should hurry to say your words. Йому треба сказати: «Здрастуйте». He needs to say: "Hello." Треба сказати I must say   дідусеві або бабуся, дядькові з тіткою і молодій людині. grandfather or grandmother, uncle with aunt and a young man. Твоє діло сказати, а Your business is to say, ah   вони як хочуть. they want it. Третє. Third Ти повинен знаходити чоловіка, якому треба обов'язково допомогти, бо він потребує. You have to find a man who must definitely help, because he needs it. Не давати без слів. Do not give without words. А якщо намітиш своєю душею і серцем йому допомогти, ти дай зі своїми словами. And if you draw your heart and soul to help him, give me your words.   Ти скажи, що даєш за те, щоб ніяк ніде не хворіти. You say what you give in order to never get sick. Віддай без жодної задньої думки. Give it without any rear thought. Четверте. Fourth Це стосується твого прагнення. This relates to your aspiration. Ти намічаєш You are planning   свідомо терпіти свій час, не їсте і не пити води 42 години. consciously endure your time, do not eat or drink water for 42 hours. Ти повинен не вживати заради свого здоров'я всю суботу до обіду неділі. You should not use for your sake all Saturday until Sunday afternoon. Коли треба буде сідати їсти, треба вдихати чисте повітря, треба просити Учителя під час цієї дії. When it is necessary to sit down to eat, it is necessary to inhale clean air, we must ask the Master during this action. Вдихай повітря, а сам говори: «Учителю, дай мені здоров'я». Breathe in the air, and say: "Teacher, give me health." Три рази скажи, сідай їж. Tell me three times, sit down for food. Це будеш робити щотижня. You will do it weekly. Субота – це є свято твоє. Saturday is your holiday. П'яте. Fifth Не плюйся слиною і не харкай на землю. Do not spit saliva and do not spit on the ground. не кури тютюн, і не пий вина ніякого». do not smoke tobacco, and do not drink wine ".      

   6604.24:92. 6604.24: 92. «Коли треба буде вставати на ноги, щоб на них ходити, треба мити їх холодною водою по коліна. "When it comes to getting on their feet to walk on them, they should wash them with cold water on their knees. 93. Ноги пробудив, а потім треба ходити по землі у цьому. 93. The legs have awakened, and then it is necessary to walk on the ground in this. Треба мити ноги It is necessary to wash legs   перед сном. before bedtime. Ти йдеш, а люди зустрічаються з тобою. You go, and people meet with you. Треба здороватися обов'язково з ними, як з близькими і своїми для того, щоб не робитися чужими і шкідливими через це. It is necessary to greet necessarily with them, both with relatives and theirs in order not to be made alien and harmful because of this. Але не викидай ніколи з голови про бідних, хворих, забутих усіма. But never throw away from the head of the poor, sick, forgotten by all. Треба допомогти їм у цьому ділі. We need to help them in this matter. Ти повинен узнати про їхню хворобу і запитати, що заважає в житті? You should learn about their illness and ask what interferes with their lives? Коли дізнаєшся, і зможеш допомогти, скажи, що допомагаєш через те, щоб тобі було добре. When you find out and you can help, tell me what you are doing because you are good. 94. І віддай з душею і серцем. 94. And give your heart and soul. Це буде твоя заслуга. It will be your credit. 42 години підряд не їж, води не пий». Do not eat for 42 hours in a row, do not drink water. "

 

     6605.20:19. 6605.20: 19   «Вранці біжу під кран, швидше мию ноги по коліна. "In the morning I run under the crane, I faster wash my knees.   Холодно, і сильно холодно. It's cold and very cold. Якщо взявся за гуж, не говори, що не дужий. If you go for a guy, do not say that is not strong. Коли лягаю в ліжко, теж мию ноги. When I go to bed, I also wash my legs. Я отримую задоволення. I'm having fun. Мої ноги горять від тепла, і мені приємно. My feet burn with heat, and I am pleased.   А коли я йду по дорозі, люди зустрічаються зі мною, які йдуть назустріч. And when I go along the road, people meet with me, who are coming to meet.   Я не проходжу будь-кого мовчки. I do not pass anyone's silence. Я вклоняюся головою їм низько, кажу слова: «Здрастуйте». I bow to their heads low, say the words: "Hello." Так Учитель навчає нас. So the Teacher teaches us. 20. Знайомий або незнайомий, а ввічливість треба. 20. Familiar or unfamiliar, and politeness is necessary. Душа і серце потрібна. Soul and heart is needed. Треба шукати нужденного. We need to look for the needy.   Не давати тому, хто просить, він є професіонал. Do not give those who ask, he is a professional. А треба дати тому, хто не просить, а живе погано. But we must give it to those who do not ask, but they live poorly. Його треба знайти, і обов'язково допомогти зі словами, що даєш ці гроші для того, щоб було добре. You need to find him, and be sure to help with the words that you give this money in order to be good. Віддай без усякого осуду, це теж треба. Give it without any condemnation, it is also necessary. Не їсти 42 години від п'ятницю до неділі до 12 годин. Do not eat 42 hours from Friday to Sunday for up to 12 hours. Я не поспішаю їсти, а виходжу надвір, вдихаю повітря через гортань. I'm not in a hurry to eat, but I go outdoors, breathing air through the larynx. 21. Я поповнюю внутрішні умови для того, щоб продукт не впливав. 21. I am completing the internal conditions in order not to affect the product.   І прошу Учителя: «Учителю, дай мені здоров'я». And I ask the Teacher: "Teacher, give me health."   Три рази роблю. I do three times.   А потім сідаю їсти. And then I sit down to eat.   Це роблю один раз на тиждень, як свято, з душею і серцем. I do this once a week, as a holiday, with a soul and a heart. Харкати, плювати на землю не рекомендується. Hurts, spitting on the ground is not recommended.   Пити вино не можна, також курити тютюн не можна». You can not drink wine, you can not smoke tobacco. "

   6610.21:147. 6610.21: 147.   «Мити ноги щодня вранці і ввечері. "To wash legs every day in the morning and in the evening. Друге. The second Треба буде зустрічатися з дорослими людьми, кланятися головою їм, говорити слова свої: «Здрастуйте». We will have to meet with adult people, bow our heads, say their words: "Hello." Не пропускай ніколи. Never miss   Це твоє щастя, заслуги в цьому. It is your happiness, merit in this. Третє. Third   Сам шукай чоловіка, який потребує. Look for a man who needs you. Якщо потребує, треба допомогти йому. If need be, you need to help him. Не давати без усякого діла, дається з метою. Do not give without any business, given for the purpose. 149. Добре узнай, а потім дай зі словами. 149. Well, find out, and then give with the words. Скажи собі, що даєш, щоб не хворіти, було добре через це діло завжди. Tell yourself what you give, not to be sick, it was good because of this thing always. Четверте. Fourth   Поїж у п'ятницю о 6 годині вечора, а потім лічи 42 години, у неділю о 12 годині будеш I'll eat on Friday at 6 o'clock in the evening, and then count 42 o'clock, on Sunday at 12 o'clock you will   їсти. eat.   Коли будеш сідати, виходь надвір, поверни обличчя вгору і вдихай зверху три рази. When you sit down, go out the street, turn your face up and breathe on top three times.   Це найголовніше. This is the most important thing.   Кому віриш, проси з душею і серцем, якщо це правда. Whom do you believe, ask your heart and soul, if that's true. Субота – це є твоє свято. Saturday is your holiday.   Будеш робити щотижня. Will do weekly.   П'яте. Fifth   Не плювати слину, не харкати на землю, не курити тютюн і не пити вино. Do not spit saliva, do not trash on the ground, do not smoke tobacco and do not drink wine. 150. Це п'ятикутна зірка». 150. This is a five-pointed star."

   6703.24:77. 6703.24: 77. «Шановний, раз лікарі не допомагають, так бери моє і роби моє. "Dear, Doctors do not help, so take mine and do me. Коли будеш виконувати, ніколи не будеш хворіти ніякою хворобою. When you perform, you will never be ill with any illness. Пам'ятай завжди, живи разом з Учителем. Remember always, live with the Master. Він є твій помічник вічно всюди зі своїм ділом. He is your assistant forever everywhere with his deed. Нічого не роби без нього». Do nothing without it."

      6710:39. 6710:39 « Моя Перемога . " My Victory. Я є самородок, за ділом. there is a nugget, by the way.My the source is quenching. Я труджуся один для блага всього людства, навчаюся в природі, хвалюся перед світом. I am hard at work for the benefit of all mankind, I study in nature, I glory in front of the world. Хочу сказати правду про самозбереження моєї клітини. I want to tell the truth about self-preservation of my cell. Серце моє є молоде, здорове, загартоване, як 25-річної людини. My heart is young, healthy, tempered, like a 25-year-old man. Вихід мій є у світлі. My exit is in the light. Я не боюся ворога, не боюся нічого, навіть смерті. I am not afraid of the enemy, I am not afraid of anything, even death.   Якби в мене не було цього, я помер би давно. If I had not had that, I would have died for a long time. Я є чоловік землі, я дихаю дуже сильно. I am a man of earth, I breathe very much. Я говорю різко не про якесь диво, а про природу, про фізичне, практичне явище, чисте повітря, вдих і видих, снігове пробудження, миттєве одужання, про нервову центральну частину мозку. I'm not talking about any kind of miracle, but about nature, about physical, practical phenomenon, pure air, breath and exhalation, snow awakening, instant recovery, the central nervous system of the brain. Я люблю і вболіваю, але не забуваю ніколи про хворого, забутого нами всіма. I love and cheer, but I never forget about the sick, forgotten by all of us. Знаю душу його, хочу допомогти йому або їй. I know his soul, I want to help him or her.   Це не слова нам кажуть, а робиться все ділом. These are not words to us, but everything is done. Рука моя владика пише. My boss is writing my hand.   Не забути про це ніколи, дуже справедливе. Do not forget about it ever, very fair. А просьба є яка? And what is the request? Мене, як діяча, треба просити, будеш здоровий. I, as an activist, need to ask, you will be healthy. Це It   треба нашому юнакові молодому. we need our young boy young.   Шановні, це має світове значення. Dear, this has a global significance. Треба знати нашу природу, і треба її любити, як матір. We need to know our nature, and we must love her like a mother.   Не мовчати про це діло, а треба говорити правду. Do not keep silent about this business, but we must speak the truth. Хвороба не відіграє ролі над людиною. The disease does not play a role over a person. Нам треба говорити про людину, яка відіграє ролі над хворобою. We need to talk about a person who plays a role in the disease.   Нам треба вчитися вчення Іванова, щоб не потрапляти у в'язницю, і не лягати нам у лікарню. We need to learn the teachings of Ivanov not to get into jail, and not to let us go to the hospital. Жити вільно, не лізти на рожен. Live freely, do not climb to the beggar. Яка слава буде нам любити самих себе! What glory we will love for ourselves! Кланяйся ввічливо своєю головою низько старим, Представляй свою ввічливість дідусеві, бабусі, дядькові і тітці, ровеснику і молодій людині. Knead politely with your head a little old, Imagine your politeness grandfather, grandfather, uncle and aunt, peers and young people. Ех , і життя моє важке для всіх! Eh , and my life is hard for everyone! Зрозумійте моє терпіння, загартуйте серце своє. Understand my patience, temper your heart. Милі мої люди, гляньте на сонце, ви побачите правду, своє одужання. My dear ones, look at the sun, you will see the truth, your recovery. Бути завжди таким, як я, Переможець природи і Учитель народу». Being always like me, the Winner of Nature and the Teacher of the People. "

   6712.21:103. 6712.21: 103.  «Перше початкове в житті – це треба мити ноги водою холодною вранці і ввечері. "The first initial in life - it is necessary to wash feet with water in the cold morning and evening. Коли встав, мий; When you got up, wash; коли лягаєш спати, теж мий. when you go to sleep, too, wash. Це система чоловіка. This is a man's system. Він повинен робити з душею і серцем. He must do so with his heart and soul. Друге. The second Чоловік чоловікові є друг у житті, товариш. A husband is a husband in a life, comrade. Якщо він буде йти по дорозі, хто б він не був у своєму житті. If he goes along the road, whoever he was in his life. Дідусь, бабуся, дядько, тітка, або ровесник тобі, чи молода людина. Grandpa, grandmother, uncle, aunt, or your contemporaries, or a young man. Не чекай милості від нього, а поспішай сам пробудити його, йому сказати свої слова: «Здрастуй». Do not wait for mercy from him, but hurry himself to awaken him, to say his words: "Hello." Він чи відповість, це нам не треба, лише б ти сказав. He will answer, we do not need it, only you would say. 105. Третє. 105. Third. Треба буде навчитися знаходити бідного, і треба узнавати, чого він потребує. We need to learn how to find the poor, and we need to know what he needs. Якщо ти можеш допомогти, треба допомогти обов'язково вміло, щоб він залишився задоволений допомогою. If you can help, you need to help to be skillful so that he remains satisfied with the help.   Ти скажи, що даєш цій людині за те, щоб тобі в цьому ділі було добре. You say what you give to this person, so that you are well off in this matter. І віддай без усякого осуду. And give it without any condemnation. Четверте. Fourth Ти повинен нічого не їсти всю суботу до самої неділі, до 12 годин. You should not eat anything all the day until Sunday, until 12 o'clock. Ти повинен вийти надвір, і там підняти обличчя вгору, вдихати чисте повітря з висоти, просити: «Учителю, дай мені здоров'я». You must go out and face up there, inhale the clean air from the top, ask, "Teacher, give me health." Потім сідай їж. Then sit down for food. Це буде велике свято у тебе, ти не забувай про нього ніколи. It will be a great holiday for you, you never forget about it. Це твоє особисте здоров'я одне з усіх, будеш робити завжди. This is one of your personal health, you will always do it. 107. П'яте. 107. Fifth. Не пий алкогольне, не кури, і не плюй, не харкай на землю». Do not drink alcohol, do not smoke, and do not spit, do not throw it on the ground. "    6902:61. 6902: 61   «До мене звернулася жінка доросла, 40 років мочилася (хвороба нетримання сечі). "I asked a woman an adult, 40 years urinating (illness of incontinence of urine). Вона живе в Луганській області, Ольга. She lives in the Lugansk region, Olga. Вона стала моїм вченням займатися, здоров'я стало у неї». She began to study my doctrine, her health became her. "       

   6904:24. 6904: 24 «Мити ноги до колін два рази на день. "To knead legs twice a day. Система така. The system is as follows. 25. Здороватися з дідусем і бабусею, дядьком і тіткою, і молодою людиною. 25. Make friends with my grandparents, uncle and aunt, and a young man.   Це буде твоя ввічливість. It will be your politeness.   Знайти бідного в цьому, нужденного, допоможи йому. Find the poor in this needy, help him.   Коли будеш давати, скажи собі, що даєш для того, щоб на користь твого здоров'я. When you give, tell yourself what you give in order to benefit your health. 42 години не їсти від п ' ятниці до неділі до обіду. 42 hours do not eat from noon to Sunday until lunch. А потім сідай їсти. And then sit down to eat.   Потрібно вийти надвір у природу, вдихати три рази повітря з висоти і просити Учителя, якому ви вірите. You need to go out into the open air, inhale three times the air from the altitude, and ask the Teacher you believe in. Не харкати і не плювати на землю, не палити і не пити. Do not cook or spit on the ground, do not smoke or drink. 129. Люди робляться друзями в природі, самі себе звільняють від вічно вмираючої залежності». 129. People are made friends in nature, they freed themselves from eternally dying addiction. "

   6902.16:182. 6902.16: 182.   «Перше. "First. Ноги мити до колін холодною водою вранці для того, щоб тіло пробуджувати, і тілу давати доступ до повітря. Wash your feet to your knees with cold water in the morning to wake your body and allow your body to access the air. Коли лягаєш у ліжко, теж ноги помий холодною водою. When you lie in bed, too, wash your feet with cold water. Це система, яку виробили люди всі в процесі всього загартованого життя. This is a system that people have developed in the process of a hardened life. Ми повинні любити і робити це. We must love and do it. Друге. The second Не забувати про свою ввічливість. Do not forget about your courtesy. Ми, молодь, повинні сказати старим і дорослим: «Здрастуйте». We young people should say to the old and the grown-ups: "Hello." Це така свідомість буде наша перед ними. This will be our consciousness before them. Не очікувати, поки вони скажуть, а треба сказати самим. Do not wait until they say, but have to say for yourself. А вони як хочуть. And they want to. Але ми повинні їх примушувати, щоб вони знали нас таких, і з нами віталися. But we have to force them to let them know about us and welcome us. Третє. Third Шукати бідного, нужденного чоловіка між собою, якому треба допомогти від душі і серця. Look for a poor, needy husband among themselves who needs to help with heart and soul.   Сам скажи собі, що даєш цій людині для того, щоб не хворіти, добре, легко жити. Tell yourself what you give to this person in order not to be ill, good, easy to live. І віддай без усякого такого. And give it without any such. Четверте. Fourth 42 години не їсти від п'ятниці до неділі, 42 hours do not eat from Friday to Sunday,   о 12-й треба буде їсти. about the 12th you will have to eat. Ти повинен вдихати повітря з висоти і просити Учителя: «Учителю, дай мені здоров'я». You should inhale the air from the altitude and ask the Teacher: "Teacher, give me health." Попроси три рази, вдихни повітря три рази.184. Ask three times, breathe air three times.184. П'яте. Fifth Не треба харкати на землю, не плювати, вино не пити і не палити. You do not have to trample on the ground, do not spit, do not drink wine and do not smoke. Все наше погане відпаде саме, а народиться в природі на людині хороше через погане і холодне в природі». All our bad things will disappear precisely, and born in nature in a person is good because of the bad and cold in nature. "

   6911:88. 6911: 88   «Щоб не застуджуватися і не хворіти, вчення практичне Іванова треба. "In order not to cope and not to be ill, the practical teaching of Ivanov is necessary. Доглядати за своїми ногами, мити холодною водою два рази в день. Take care of your feet, wash with cold water twice a day. Коли встав з ліжка, ноги мий. When I got out of bed, my feet were washed. Коли лягаєш у ліжко, теж мий. When you lie in bed, too, wash. Це твій милий труд для того, щоб тебе носили енергійно ноги. This is your cute work for you to vigorously wear your legs. 89. Твій перший внесок є любов твоя до себе, ти повинен пробуджувати в природі. 89. Your first contribution is your love for yourself, you must awaken in nature. А коли ти йдеш по дорозі, люди зустрічаються з тобою усякого порядку, старі, ровесники і молоді. And when you go along the road, people meet with you every order, old, peers and young people. Ти не забувай пробудити їх своїм словом. You do not forget to awaken them with your word. Вклонися низько головою, і скажи «здрастуй» дідусеві або бабусі, дядькові з тіткою і молодій людині. Swing low, and say "hello" grandfather or grandmother, uncle with his aunt and young man. Не чекай їхню таку милість від них, ти роби сама або сам. Do not expect their kindness from them, you do it yourself or yourself. Це буде твоє все для всіх. It will be yours for everyone. Ти не забувай шукати нужденного чоловіка, він потребував чого-небудь, треба допомогти йому. You do not forget to look for a poor man, he needed something, you need to help him. Якщо ти можеш, допомагай. If you can, help. Не треба давати без слова. No need to give without a word. Сам скажи, що даєш цій людині за те, щоб не хворіти нічим ніяк ніколи. Tell yourself what you give to this person in order not to hurt anything by no means ever. Віддай цій людині з душею і серцем. Give this person a soul and a heart. Четверте. Fourth Терпи без їжі і не пий 42 години. Do not eat and do not drink 42 hours. Поїж у п'ятницю ввечері о шостій, а будеш сідати обідати у неділю о 12 годині. I'll eat on Friday night at six, and you will sit down for lunch on Sunday at 12 o'clock. Перед цим виходь надвір, піднімай голову, вдихай повітря з висоти і проси Учителя, хто тебе учить. Before that go out, climb your head, breathe air from the high and ask the Master who teaches you. Вдихай повітря через гортань і говори: «Учителю, дай мені здоров'я». Exhale the air through the throat and say: "Teacher, give me health". П'яте. Fifth Не плювати і не харкати на землю, і не пити ні горілки, ні вина, ні пива, і не курити. Do not spit or spit on the ground, and do not drink no vodka, no wine, no beer, or smoke. Ось це ми повинні в себе усно знати, і вчити цьому всьому нашу молодь». That's what we need to know in ourselves, and teach our youth all this."

  7005:86. 7005: 86.   «Перше. "First. Ноги мий до колін холодною водою вранці і ввечері. Legs to knees with cold water in the morning and evening. Це є пробудження твоє, органічний догляд твій за ногами. This is your awakening, your organic care at your feet. Друге. The second Ти йдеш по дорозі своїй, а люди різного характеру зустрічаються з тобою. You go on your way, and people of different character meet with you. Чи ти знаєш, чи не знаєш, твоє діло одне є – вклонися їм головою в пояс, і скажи вголос їм «здрастуйте»: дідусеві або бабусі, дядькові з тіткою, або молодій людині. Do you know, do not you know, your own business is one thing - bow your head to the belt, and say "hello" to them aloud: grandfather or grandmother, uncle with his aunt, or young man. Це є заслуги твої улюблені в природі від людей. These are the merits of your beloved in nature from people. Ці люди не будуть забувати тебе ніколи. These people will never forget you. Вони виправдають твій учинок у будь-якому місці. They justify your deed anywhere. Ти не будеш ображений ніким ніде ніколи за твою здібність. You will never be offended by anyone else anywhere for your ability. Третє. Third Люди живуть бідно між людьми. People live poorly among people. Тобі буде краще, якщо ти знайдеш сам цього чоловіка. You will be better off if you find this man yourself. Дізнайся, чим він хворіє. Find out what he's up to. Що треба йому в його житті? What should he do in his life? Ти допоможи йому словом і ділом. You help him by word and deed. Природа не буде забувати тебе за це твоє діло ніколи. Nature will never forget your cause for this. Вона обдарує тебе своїми небаченими дарами. She will give you your unforgettable gifts. Якщо ти допоможеш цій людині своїм умінням, то і ти отримаєш хороше за це в будь-якому місці твого життя від природи, від людей. If you help this person with your skills, then you will get good for it in any place of your life from nature, from people. Дай зі словами, що даєш для того, щоб тобі було добре. Give with the words that you give in order to be good to you. І віддай. And give it away. Четверте. Fourth Потрібно протерпіти 42 години, не їсти свідомо для свого здоров'я. You need to suffer 42 hours, do not eat consciously for your health. Поїж у п'ятницю ввечері, а до неділі до 12 годин дня не їсти і не пити воду. I'll eat on Friday night and do not eat or drink water until 12:00 a day. Ти повинен поїсти о 12 годині. You should eat at 12 o'clock. Ти вийди надвір, підведи обличчя, і вдихай повітря з висоти через гортань до відмови. You go out, lift your face, and breathe air from the top through the larynx to failure. Сам або сама проси Учителя: «Учителю, дай мені здоров ' я». Ask yourself the Master himself: "Teacher, give me health ". Це буде дано тобі, ти ж просиш у природі у переможця її. It will be given to you, you ask in the nature of its winner. Це будеш зберігати щотижня, як свято твоє. You will keep it every week, as your holiday. П'яте. Fifth Не плюй на землю, не харкай, не кури тютюн і не пий вина». Do not spit on the ground, do not smoke, do not smoke tobacco and do not drink wine. "

   7010:139. 7010: 139. «Якщо хочеш жити, так треба буде робити. "If you want to live, that will be the case. Не лежати в ліжку в цих умовах. Do not lie in bed under these conditions. Треба на ногах, і по кімнаті ходити. We have to walk on the legs and the room. Міняти цю атмосферу. Change this atmosphere. Якщо побула на подвір'ї на морозі, заходь у будинок, тут побудь». If you have been in the yard in the cold, come to the house, here you go. "    7012:159. 7012: 159. «Нам треба не хворіти і не застуджуватись, особливо нашій молоді, яка займається цим у спорті. "We should not be sick or cry, especially our young people, who are engaged in this sport. І вони горять скоро без усякої користі. And they burn up soon, without any benefit. Якщо молодь зрозуміє Бога, піде по його дорозі». If young people understand God, go along the way. " 7101:43. 7101 43 «Ми живемо в природі для того, щоб нам було добре і тепло від цього діла, чим ми і програємо в цьому самі. "We live in nature so that we have good and warmth from this business, which we lose in ourselves. Він веде себе до того, щоб не воювати, любити природу друга свого. He leads himself to not fighting, to love the nature of his friend. Помирати не будеш через це. You will not die because of this. І коли всі люди зробляться через це, не буде ніякого злочинця, ніякої хвороби. And when all people are done through it, there will be no criminal, no illness. Навіщо тоді в'язниця, лікарня, якщо люди жити будуть у природі в любові». Why then is a prison, a hospital, if people live in nature in love. "   

    7102:12. 7102: 12. «Миття ніг холодною водою виділяє в тілі тепло. "Washing the feet with cold water provides heat in the body. Це вже здоров ' я починає робитися в людині через це все. It's already healthy I'm starting to do in man through it all. Перше. First Це людина доглядає за собою, система є з душею і серцем щодня. This person cares for, the system is with the soul and heart every day.   Коли вранці встав, помив. When the morning got up, washed. Коли лягаєш, теж мий. When you lie, too, wash. Це одне є твоє пробудження. This is one of your awakening. Не лінуйся, а роби. Do not be lazy, but do it. Друге. The second   Коли ти йдеш по дорозі, і люди зустрічаються з тобою. When you go on the road, and people meet with you. Ти не чекай милості від них, щоб вони поклонилися тобі в цьому. You do not expect mercy from them, so that they will worship you in this. Твій програш буде це. Your loser will be this. Ти повинен поставитися з душею і серцем, і вклонитися своєю головою їм низько. You must deal with your heart and soul, and bow down your head to their low. Скажи слова вголос: «Здрастуйте, дідусю». Say the words aloud: "Hello, grandfather." «Здрастуйте, бабуся». "Hello, grandmother."   «Здрастуй, дядько». "Hello, uncle." Здрастуй, тітка». Hello, aunt. " «Здрастуй, молодий чоловік». "Hello, young man." Це виграш буде твій перед усіма. This benefit will be yours before all. Третє. Third Шукай розумом своїм між людьми бідного, нужденного чоловіка, хто живе в природі бідно, важко. Look for your own mind among the people of the poor, needy man, who lives in nature poorly, is difficult. Ти дізнайся, чого він потребує. You find out what he needs. Не треба йому багато. Do not need him a lot. Ти дай йому 50 копійок зі словами. You give him 50 kopecks with words. Коли давати будеш, скажи (про себе), що даєш ці гроші лише тому, щоб не хворіти нічим. When you give, tell (about yourself) that you give this money only so as not to hurt anything. І віддай з душею і з серцем. And give it to your heart and soul. Четверте. Fourth Розвантаження треба провести у себе. The discharge must be carried out at your own disposal.   Не їж від п'ятниці до неділі до обіду. Do not eat from Friday to Sunday until dinner. Треба сідати о 12 годині. It is necessary to sit at 12 o'clock. Ти дочекався час, іди надвір, підведи вгору обличчя, і вдихай повітря з висоти до відмови, і проси в цьому Учителя: «Учителю, дай здоров'я». You waited for time, go out, lift up the face, and breathe the air from height to failure, and ask for this Master: "Teacher, give health." Це буде твоє свято, про яке ти не повинен забувати. This will be your holiday, which you should not forget. Це буде твоє здоров'я. It will be your health.   П'яте. Fifth Ти не повинен на землю плювати і харкати, не пити, не курити. You should not spit on and spit on the ground, do not drink, do not smoke. Найкраще є в житті. The best is in life. Злочинець і хвора людина не буде в нас з вами через це все зроблене. The offender and the sick person will not be in us with you because of this everything is done.   Якщо ми зробимося на всій нашій землі люди, то ворог зникне у нас, не буде всередині нас його, і не буде його ззовні. If we make people throughout our land, then the enemy will disappear from us, there will be no inside of us, and it will not be outside of us. Сама режимна система зміниться в законі. The regime itself will change in the law. Учитель прийшов на землю для того, щоб учити одному. The teacher came to the ground to teach one. Вірити йому, вченню. Believe it, the doctrine. Найголовніше, Учитель просить весь народ виконувати його вчення. Most importantly, the Teacher asks the whole people to do his teachings. Це має світове значення. It has a global significance. 15. Війська всі внутрішні не будуть потрібні, також зовнішні війська не будуть потрібні. 15. All internal troops will not be needed, nor will external troops be needed. Вся медична інтелігенція не буде треба через це вчення. All medical intelligentsia will not be needed because of this doctrine. 52. Бог – це чоловік зі своїми заслугами. 52. God is a man of his own merits.   Природа дала йому всі свої можливості володіти цим, допомагати чоловікові хворому. Nature gave him all his ability to own this, to help the husband to the patient. 53. Люди перестануть робитися злочинцями через свою чесність, зроблену ними. 53. People will cease to be criminals because of their honesty done by them. 148. Що може бути краще від цього всього в житті в природі. 148. What can be best of all this in life in nature. Ми всі виходимо серця цим, вони будуть у нас загартовані, здорові, молоді, як 25-річної людини. We all go out of the heart with this, they will be hardened, healthy, young, as a 25-year-old man. Це наше буде здорове життя в природі, чим ми роззброїмо в'язницю і лікарню. This will be our healthy life in nature, and we will disarm the prison and the hospital. 169. Я є Бог недарма. 169. I am God for no reason. Я несу ім'я його у ділі його. I bear his name in his work. А випущу всіх з в'язниці, з лікарні. And I'll let everyone out of prison, from the hospital.

      7112 «64. 7112 «64. Я, як Бог, прийшов на землю для того, щоб підняти нашого бідного, хворого чоловіка, звільнити ув'язненого і божевільного. I, like God, came to earth to raise up our poor, sick man, to release a prisoner and a madman.   Щоб не було в'язниці та лікарні. That there were no prisons and hospitals. 111. Вона почула про нього, а сама не бачить своїми очима. 111. She heard about him, but she sees herself with her own eyes. Ось що вона зробила. That's what she did. Назвала його: «Учитель, ти дай мені зір». He called him: "Teacher, give me a vision." Я, як Учитель, описую їй своє вчення практичне, щоб вона зрозуміла мене, що треба зробити їй для цього всього. As a Teacher, I describe her to her practical doctrine, so that she understands to me that she has to do it for all this. Вона повинна мити свої ноги холодною водою вранці і ввечері. She should wash her feet with cold water in the morning and in the evening. Пробуджувати себе, Учитель учить цьому небувало на людях. To awaken oneself, the Teacher teaches this nothing about people. Клонися низько людям, говори їм вголос «здрастуйте»: бабусі або дідусеві, дядькові з тіткою або молодій людині. Clone low to people, tell them aloud "hello": grandparents, uncles with aunt or young man. Твоя душа з серцем відірвала Your soul with the heart tore off   у них задуману думку. they have an idea. Він повернув головку, як на незнайомого, каже йому: «Ти не знаєш мене, а вітаєшся». He turned his head, like an unfamiliar, to him: "You do not know me, but you're welcome." Він або вона каже, я прославляю вчення Учителя, роблю для того, щоб ворог мій забрався від мене, тобто я не хворіла. He or she says, I glorify the teachings of the Teacher, I do so that my foe will take away from me, that is, I did not hurt. Третє. Third Треба самому шукати нужденного, хворого в природі. We need to look for ourselves needy, sick in nature. Вибачитися Apologize   перед ним, і треба допомогти йому в житті. before him, and we need to help him in life. А коли дізнаєшся, що він потребує, треба сказати, що даєш цю допомогу для того, щоб ніяк ніде не хворіти. And when you find out what he needs, I must say that you give this help in order to never get sick. І віддай без усякого. And give it without any. Треба терпіти без їжі та води від п ' ятниці вечора до неділі до 12 годин. It is necessary to endure without food and water from Friday evening until Sunday for up to 12 hours. Треба їсти в обід. I have to eat at lunch. Ти виходь у природу, через гортань вдихай повітря всередину до відмови три рази. You go out into nature, through the larynx, breathe the air inside to the thrice three times. Якщо віриш цьому Учителеві, то проси: «Учителю, дай мені здоров'я». If you believe this Teacher, ask: "Teacher, give me health". 113. Треба не харкати на землю і не плювати, не пити, не курити. 113. You should not spit on the ground and do not spit, drink or smoke. Це старенька пише лист на мою адресу. This old woman wrote a letter to my address. Я, як Бог, отримав його, читаю, сам не вірю цим словам. I, like God, received it, I read, I do not believe in these words myself. Вона дякує мені: «Ти є мій Бог, відкрив очі». She thanks me: "You are my God, opened my eyes." 8209:44. 8209 44 «Читайте, розумійте, і, найголовніше, робіть. "Read, understand, and, most importantly, do it. Не одному робити це діло, а всім людям, що живуть на білому світі. Not one thing is to do this thing, but to all people who live in a white world. Треба дружити з холодною водою, людей не забувати, свою ввічливість представляти». We must be friends with cold water, people do not forget to represent their courtesy. "

 

6. Цитати Іванова про рак 6. Ivanov's quotations about cancer

     Головне, знати причину ракового захворювання. The main thing is to know the cause of the cancer. Причина захворювання на рак – це є природа, вона заважає людині, щоб він не робив своє діло в житті по-залежному. The cause of the cancer is nature, it interferes with the person, so that he does not do his job in a dependent way. Природа карає нас за наше залежне діло в природі, вона робить нам хворобу. Nature punishes us for our dependent business in nature, it makes us sick. Іванов переміг ракове захворювання у себе своїм методом, рак зник. Ivanov won cancerous disease in his own way, the cancer disappeared. Коли Іванов вилікував себе, він став допомагати багатьом людям виганяти рак. When Ivanov cured himself, he began to help many people drive out cancer.

    Іванов говорить: 6701.07:147. Ivanov says: 6701.07: 147. Ракове захворювання є на чоловікові, на якого довелося віроломно накинутися. Cancer disease is on a man who had to creep overwhelmingly. І треба нападати за наше таке діло, яке ми робимо. And we must attack our work that we do. Ми помиляємося в ньому сильно. We are making a lot of mistakes in it. А природа карає нас за це. And nature punishes us for this. Ми отримуємо це захворювання від природи в цьому ділі, яке ми робимо весь час. We get this disease by nature in this business, which we do all the time. Воно не допомагає нам, а заважає. It does not help us, but hinders. Треба жити в природі, а природа не полюбила We must live in nature, and nature does not fall in love   такий вчинок, таке діло, і не захотіла, щоб людина жила далі. such a deed, such a thing, and did not want people to live further.

   6703:79. 6703: 79. Каже Анна. Anna says. Це хвороба рак. This is a cancer disease. А ми, всі люди, не зможемо вилікувати, крім одного Учителя. And we, all people, can not cure, except for one Teacher. 80. Він з холодом близький, і живе гірше від усіх. 80. He is close to the cold, and lives worse than all.   Він є без усяких прикрас. He is without any decorations. Він любить природу, не йде ні від якої хвороби, відчуває в природі всі захворювання своїм тілом. He loves nature, does not go from any disease, feels in nature all the diseases of his body.   Коли людина хворіє, він кладе всі свої сили цій людині допомогти. When a person is ill, he puts all his forces to help this person.   Я прошу, благаю всіх людей, що живуть на землі! I beg, I pray all the people who live on earth!   Не чекай час той, коли захворієш. Do not wait for the time when you get sick. Він учить, просить усіх нас. He teaches, asks all of us. Сам не бере нічого за це все, а всім допомагає в цьому ділі. He does not take anything for this, but helps everyone in this matter. Хто має можливість, допомагають йому, він не відмовляється від цього, якщо є, за що. Who has the ability to help him, he does not refuse it, if any, for what. Не давайте йому так. Do not give it that way. Коли отримаєш здоров'я, тоді обов'язково. When you get health, then sure. Не будеш хворіти, як я добилася. You will not be sick as I have achieved. Учитель є помічник один у мене. Teacher is an assistant to me alone.   Я вірю йому і надіюсь, прошу його. I believe in him and hope, I ask him. Хвороба зникла у мене, немає тієї, яка була. The disease has disappeared from me, there is not one that was. Рак зникнув. Cancer disappeared.     

     6207:24. 6207: 24 Коли ми доб'ємося цього, чого Іванов добився від природи, рак не буде ворогом над людиною, і рак не буде впливати на людину. When we achieve what Ivanov achieved from nature, cancer will not be an enemy of man, and cancer will not affect a person. Усі хвороби підуть від людини через діло самої природи. All illnesses will go away from a person due to the nature of nature.    6703.24:95. 6703.24: 95. Ви знаєте, що він робив моїй губі? Do you know what he did to my lips? Він масажував руками після всяких розмов. He was massaging his hands after all conversations. Мені робилося приємно від цього, краще не може бути. I was doing pleasure from this, it can not be better. Після чого зжив. After that he has survived. Потім він став учити своїми словами. Then he began to learn in his own words.   

      6702.24:10. 6702.24: 10. Природа ввела цю хворобу в життя, і вона прогресує на людині зараз. Nature has introduced this disease into life, and it is progressing in man now. Лише б хвороба вчепилася за тіло своєю виразкою, то тоді тіло не має сил, щоб дати відсіч цьому ворогові. If only the disease has clucked to the body with its ulcer, then the body does not have the strength to resist this enemy. Бо ця хвороба природна, вона починається з початку, а кінчається кінцем життя. Because this disease is natural, it starts from the beginning, and ends with the end of life. Думка не народжувалася у людини будь-якої на це діло, а живий факт вийшов. The thought was not born in any person on this thing, but a living fact left. Якби наша наука медична не боролася з цією хворобою, то, могло бути, і раку не було. If our medical science did not fight this disease, then it could have been, and there was no cancer. 12. Рак, який розвиває себе на людині, це є не штучне, а природне. 12. A cancer that develops on a person is not artificial, but natural. Він не зупиниться ніколи, а буде розвиватися на людині, як хвороба. He will never stop, but will develop on a person as a disease. Вона народжена для того, щоб заважати людині. She was born to interfere with man. Людина має один напрямок, а хвороба інший. Man has one direction, and the disease is different. Роль відіграє не людина в природі щодо цього, а роль відіграє сама хвороба. The role is played not by man in nature in relation to this, but the role plays the disease itself. Лише б вона приклала свої сили для людини, вона робить свою неприємність. If only she had applied her powers to a person, she would do her trouble. Вона пов'язує тіло, і не пропускає кров, серце зупиняється, а мозок не мислить, приходить не до життя. She binds the body, and does not let blood go, the heart stops, but the brain does not think, it does not come to life. Тіло людини заслуговує це, воно не робить те, що треба. The human body deserves this, it does not do what it takes. 13. Це багатство не допомагає йому в житті, а сильно заважає. 13. This wealth does not help him in his life, but greatly hinders him. Бо він отримує всі наявні хвороби в цьому багатстві. Because he gets all the existing illnesses in this richness. Особливо це рак поширився на людині в даний час. Especially this cancer has spread to humans at present.   Якщо чоловік не буде робити це діло, то не буде отримувати від природи. If a man does not do this thing, it will not be received by nature. Не буде вживати на собі, не буде хворіти. Will not use it, it will not hurt. Треба буде обов'язково відмовитися від усього, від праці, щоб не працювати ніяк ніде. We will definitely have to give up everything, from work, in order not to work anywhere. Ось це буде найкраще з усіх. That will be the best of all. Одне для всіх, щоб ніякий продукт не отримувати від природи, ніяку їжу зроблену. One for all, so that no product is received by nature, no food is made. А коли чоловік не буде їсти, тоді він не буде одягатися. And if a man does not eat, then he will not dress. А якщо він не одягається, він не їсть, то йому і дім житловий не треба. And if he does not dress, he does not eat, then he and the home is not necessary.

    6511.29:128. 6511.29: 128. Ця тверда квасоля не давала ніякого болю. This hard bean did not give any pain. А коли я став турбувати своїми руками, став тиснути цю тверду квасолю сильно, щоб її зняти, біль стала відчуватися мені. And when I began to bother with my own hands, I began to squeeze this solid bean hard to remove it, the pain began to feel me. І біль стала робитися сильною. And the pain began to be strong. Довелося запросити другого чоловіка на допомогу, який не курить, сильного в цьому ділі. I had to invite a second man to help, who does not smoke, strong in this case. І дав йому право тиснути цього ворога, скільки є сили. And he gave him the right to squeeze this enemy, how many forces there are. Це рак, він пустив свої сили в хід, хотів довести останнім запаленням. This is a cancer, he put his forces in motion, wanted to prove the last inflammation. Вода допомагала у мене це запалення тушити. Water helped me with this inflammation of the carcass. Він рвався в хід вісім днів, ми тиснули його. He rushed into the course of eight days, we squeezed him. Водянка утворилася із цього всього, і вийшла як гній звідти за 15 днів. Honeycomb was formed from all this, and came out as a dung out of there in 15 days. Ця хвороба отримала вже безсилля. This illness has already got powerlessness. Моє практичне пробудження є спосіб і задоволення цьому всьому. My practical awakening is a way and a satisfaction to all of this. Особливо всі свої наявні нестатки лікувати через ноги по холодних умовах, по снігу, по морозу. Particularly all your existing lung needs to be treated through the legs in cold conditions, in snow, frost. Будь-яке захворювання йде як ніколи. Any disease goes as never before. Це я перевіряв на собі та інших. I checked for myself and others. Біль всякого роду видаляється тільки цим страшним природним пробудженням. The pain of all kinds is removed only by this terrible natural awakening.

   6602.22:128. 6602.22: 128. Я переніс його (рак) на своєму тілі, він прогресував на мені два рази. I carried it (cancer) on my body, he progressed on me twice. Він був всередині на правій руці, і ззовні на нозі, правій стороні. He was inside on his right hand, and from the outside on his left, right side. Вся ця діяльність робилася за 15 днів. All this activity was done in 15 days. Було дуже боляче, і дуже лякало в житті. It was very painful and very scary in my life. Я робив сам, знаходив засоби у природі. I did myself, I found the means in the nature. А вони були в природі в умовах. And they were in nature in the conditions. А я знаходив їх, користувався правами сам один, без участі техніки, на очах лікаря. And I found them, enjoyed the rights myself alone, without the participation of technology, in the eyes of the doctor. Що тільки не робив. What did not do. Я сподівався більше на силу природи, повітря, воду і землю. I was hoping more about the power of nature, air, water and earth. Я не кидав розум своєї думкою, і не кидаю все думати, як я вступив у ці умови. I did not throw my mind in my mind, and I do not throw everything into thinking how I entered into these conditions. Я робив так щодня. I did so every day. Іду від головного мозку, а потім спускаюся вниз по всіх нитках по хребту до самих ніг, по всіх окремих пальчиках, і великих, і маленьких. I go from the brain, and then go down all the threads along the spine to the very feet, on all the individual fingers, both large and small. А потім я піднімаюся до серця, до легень і до плеч, та вниз по руках до самих пальчиків. And then I climb to the heart, to the lungs and to the shoulders, and down to the hands to the fingers.   І знову я доходжу до самої місцевої системи, яка укладається в життя мозку. And again, I go to the local system that is in the brain.                 

   6708:106. 6708: 106. Ми робимо тілу шкідливе. We make the body harmful. Людина не отримує легкого через це захворювання. A person does not get lungs because of this disease. Ми шукаємо таємницю людського життя в природі, і хочемо знайти її в повітрі, у воді і землі. We are looking for a mystery of human life in nature, and we want to find it in the air, in water and in the earth. І так ми не знайшли того, що слід. And so we did not find what should be. А таємниця є в людині, це її здоров'я, здорове тіло загартоване. But there is a secret in man, it's her health, a healthy body is hardened. Треба загартовуватися в природі, не боятися в природі, близько стояти, і розмовляти з нею стосовно всієї цієї історії. It is necessary to harden in nature, not to be afraid of nature, to stand close, and to speak with it in relation to all this history. Вона вчить людину бути в природі незалежним ні від кого ніде ніяк, як навчився Іванов Порфирій Корнійович бути в природі. She teaches a man to be independent in nature from no one else anywhere, as Ivanov learned to Porfiry Kornievich to be in nature. 187. Наші вчені стараються вирізати його хірургічним шляхом або випалити. 187. Our scientists are trying to cut it surgically or burn it out.   По-моєму, це все не є полегшення. In my opinion, all this is not a relief. Ворог відновлює свої фокуси, повертається, і повторює свої сили, людина не живе довго від цього. The enemy restores its tricks, returns, and repeats its forces, a person does not live long on this.       6904.26:36. 6904.26: 36. Цю пухлину вирізали йому на язику, зробилося добре хворому. This tumor was carved into his tongue, it became a good patient. Що можна сказати? What can you say?   Тільки хороше. Only good.   А коли вона стала рости знову, то хворий сказав: «Я не вірю нікому». And when she began to grow again, the patient said, "I do not believe anyone." І віра пішла далеко. And faith went far.   Іванов Учитель взявся за це. Ivanov the Master took up this. Він брався своїми руками до цього прогресу, прибрав, зовсім немає. He took his own hands on this progress, removed, not at all. Одна чистота залишилася. One purity is left.      6912.31:121. 6912.31: 121. Можна позбутися від цієї страшної хвороби тільки тоді, якщо постійно користуватися моєю порадою. You can get rid of this terrible disease only if you constantly use my advice. Люди є, які страждали пухлинами раковими, але твердо взялися за There are people who have cancerous tumors, but they are firmly committed to   самолікування природними багатствами за моєю порадою, і не відчували ніякої пухлини. Self-treatment with natural resources on my advice, and did not feel any tumor. 122. Хімія не робить будь-якої користі для хворого. 122. Chemistry does not do any good for the patient. Єдиний і правильний вихід хворого від своїх мук – це є природне самолікування. The only and correct way out of the patient from their torment is natural self-medication. Повітря, вода є найголовніше. Air, water is the most important thing. Хворий відчуває себе легко навіть з перших днів роботи над собою, і не буде від цього шкоди ніякої. The patient feels easy even from the first days of work on himself, and there will be no harm from it. Тільки користь, і швидке повернення до праці. Only benefit and quick return to work. Я провів дуже багато експериментів з різними захворюваннями, і можу сказати з гордістю, що ефект від цієї поради величезний. I have spent a lot of experiments on various diseases, and I can proudly say that the effect of this advice is enormous. Можна позбутися від будь-якої хвороби, тільки потрібно працювати самому над собою. You can get rid of any illness, only you have to work on yourself. Природа є багата своїми якостями, потрібно їх у неї взяти, щоб не хворіти і не застуджуватись. Nature is rich in its qualities, it is necessary for them to take it from her, so as not to be sick or to cope.

   7102:178. 7102: 178. Я не лікую який-небудь рак. I do not cure any cancer. Хвороба будь-яка є для мене, вона є ворог на людині. Any illness is for me, it is an enemy to man. Ніхто не має права зняти її з людини. No one has the right to remove her from a person. А я це зроблю з допомогою повітря, води, землі. And I will do it with the help of air, water, earth. Людина позбавиться від цієї хвороби. Man gets rid of this disease.      7112.06:158. 7112.06: 158. Я допоміг Олексію Сироватці, грибок був на бороді. I helped Alex Syrovatka, the fungus was on the beard. Він звернувся до Бога, він вирішив за один прийом цей конфлікт, убив цей грибок. He turned to God, he decided in one reception this conflict, killed this fungus. 186. Учитель розповідає йому, а сам працює руками. 186. The teacher tells him, and he works with his hands. Він оточив цю ранку своїм великим пальцем і тримає, він тримав доти, поки йому довелося почути через своє і його таке з'єднання. He surrounded this morning with his thumb and holds, he held until he had to hear through his and his connection. Мій струм є сильніший його струму, він убив ворога. My current is stronger than his current, he killed the enemy. Учитель просить його тепер, щоб він обріс, щоб люди посміялися з нього, як небувалого чоловіка. The teacher asks him now that he grows up so that people laugh at him like an unhappy man.

  7202.12:178. 7202.12: 178. Як ти виліковуєш рак? How do you cure cancer? Для цього є природа, повітря, вода і земля. For this there is nature, air, water and earth. Вони є друзі в ділі моєму, я люблю їх. They are friends in my deed, I love them. Я прошу природу, вона ж допомагає мені. I ask nature, she helps me. Вона є струм, електрика, магнето. It is a current, electricity, magneto. Вона чи він отримає свої природні сили через мої сили. She will receive his natural forces through my strength. 180. Так сама людина відіграє ролі в цьому над цією хворобою. 180. So the same person plays a role in this over this disease. Якщо він є ранній, тільки показав свою форму, буде легко з ним справитися. If he is early, just showing his shape will be easy to cope with.   

   7309:58. 7309: 58 Ракове захворювання на людині є від природи. Cancer disease in humans is by nature. Вона садить його на тіло. She places it on the body. Ніхто з людей не може прогнати його в житті, None of the people can drive him out in life,   крім Іванова. except for Ivanov. 75. Людина, хвора на рак, треба йому, він передає сили свої їй. 75. A person suffering from cancer must be given to him; he transfers his powers to her. Вона отримає ці сили від Іванова, тоді людина не буде хворіти і застуджуватися. She will receive these forces from Ivanov, then the person will not get sick and cope.   А коли буде займатися вченням, рак сам розійдеться у хворого в цьому процесі. And when it comes to teaching, the cancer itself dissipates in the patient in this process. 77. Рак виліковується шляхом вчення Іванова. 77. Cancer is cured by the teachings of Ivanov. Це ідея є не людська, а Бога. This idea is not human, but God. Він лікує рак природою. He heals cancer by nature. Людина, хвора на рак, вилікувалася засобом Іванова. A man suffering from cancer was cured by means of Ivanov. 82. Я кричу про це на весь світ. 82. I'm screaming about it all over the world. Тільки я зроблю це, я вилікую рак сам. Only I will do it, I will cure the cancer myself. 83. Найголовніше в житті, це запобігти будь-якому захворюванню. 83. The most important thing in life is to prevent any illness. Ось яке That's what   вчення є, Іванов вносить нам. The doctrine is, Ivanov brings us. 86. Не штучне допомагає, а природа допомагає в цьому. 86. Non-artificial helps, and nature helps in this. Повітря, вода і земля. Air, water and earth. 7412.20:40. 7412.20: 40 Ніхто не має права лікувати рак як такий. No one has the right to treat cancer as such. А от пробудити. But to wake up.   Це сама природа, вона посадила грибок, вона і зняла його через мої руки. This is nature itself, it has planted a fungus, and it has removed it through my hands. 56. Ніхто не має 56. Nobody has   права лікувати таку хворобу. the right to treat such a disease. Засобів немає на це, і людини немає, щоб вилікувати цей рак. There are no remedies for this, and there is no human to cure this cancer. Повітря є, вода є, земля є. There is air, there is water, there is land. Ці тіла три, вони стали мати у себе в природі таку хворобу. These three bodies, they began to have in their nature such a disease. Вона може напасти на будь-яку людину. She can attack any person. А Бог знайшов засоби. And God has found the means. Якщо ти хочеш не захворіти, не застудитися, ця дорога є тобі не одному. If you do not want to get sick, do not get cold, this road is not alone for you. Вона приведе до життя, що вічно не вмирає, через холодне і погане, чим Бог сам займається. She will lead to life that does not die forever, because of the cold and the bad things that God does. Він не захоплює місце. He does not capture the place.   7702:36. 7702: 36 Мені треба чоловік, я приймаю його як такого, сили свої I need a husband, I accept him as such, my strength   ввожу йому, а потім його тіло пробуджую. I enter him, and then I awake his body. Він стає після цього всередині теплим, енергійним. He then becomes warm inside, energetic. Наявні хвороби щезають, а нові, що йдуть, напасти не в силах. The existing illnesses disappear, and the new ones, coming, can not attack. 7712:64.

   7712: 64. “Будь-хто з усіх не має права лікувати рак.Everyone has the right to treat cancer. Його посадила на тіло сама природа, а ми, учені люди, не знайшли засобів і нема в нас чоловіка для цього, щоб він навчився допомагати не раку, а чоловікові. The nature itself was planted on the body, and we, scientists, did not find the means, and there is no man in us for this, so that he learns to help not the cancer, but the husband. Треба навчитись чоловікові, щоб природою: повітрям, водою, землею допомагати не одному чоловікові від раку, а багатьом людям із своїми захворюваннями. One has to learn the man to help the nature: air, water, earth help not one man from cancer, but many people with their illnesses.”

   Бажаємо щастя, здоров ' я. We wish you happiness, health.

 

Original text:  www.osh.kiev.ua/ukiv8802.htm

Help translate, please.