Народний журнал природної мудрості People's journal of natural wisdom osh . osh.kkiev .iev.uaua

 

Еволюційний рух Evolutionary movement

 

Жити, учитися, отримувати здоров ' я за наукою еволюцією. Live, study, receive health after the science of evolution.Бути таким, як Учитель народу, Бог Землі. Be like the Victor nature, the Teacher of the people, God of the Earth. Наука Іванова П. К. Science Ivanov P. K.   

 

№ 2 . No. 2 2018.02. 2018.03.29

 

Система здоров ' я Health system

 

     Система здоров це система запобігання будь-якому захворюванню за The health system is a system for preventing any illness through наукою Іванова. the science of Ivanov.Це п'ять заповідей Іванова, практична частина його These are the five commandments of Ivanov, the practical part of himвчення. doctrine.

   Як безплатно запобігти грипу, серцевим, онкологічним, вірусним захворюванням. Prevent grippe, heart disease. Тиск120/80. Pressure120 / 80. Здоровий спосіб життя, наука загартування. Healthy lifestyle, science of hardening.

Народний журнал природної мудрості People's Magazine of Natural Wisdom

Зміст Content

1.Теорія діалектика, три закони. 1.Theory of dialectics, three laws.

2. Суспільство з медичним лікуванням. 2. Society with medical treatment.

2-1. 2-1. Перша протилежна сторона. The first opposite side.

2-2. 2-2. Друга протилежна сторона. The second opposite side.

3. Суспільство із запобіганням захворюванню. 3. Society for the prevention of disease.

3-1. 3-1. Перша нова протилежна сторона. The first new opposite side.

Де Іванов узяв ці слова. Where Ivanov took these words.

Заповіді Іванова і Христа. The commandments of Ivanov and Christ.

Прийом. Reception.

Концентрація. Concentration.

3-2. 3-2. Друга нова протилежна сторона. The second new opposite side.

4. Пропозиція для медичної охорони здоров'я. 4. Proposal for medicine.

 

1.Теорія діалектика, три закони. 1.Theory of dialectics, three laws.

   Закон 1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі . Law 1. Two opposite sides are in nature; they exist in unity and struggle. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. All things, the phenomena have opposite properties and trends of development. Вони перебувають в єдності, одне без одного не існує. They are in unity, one without one does not exist. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, її результатом є розвиток. The opposite sides interact constantly in the form of struggle, its result is development. Між ними виникають суперечності, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Between them there are contradictions that are the source, content, the driving force of self-development of the world. Процес завершується переходом до двох нових The process is completed by the transition to two newпротилежних сторін. the opposite sides.Приклад . An example Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. The two opposite sides are in nature: good, warm, bad, cold. Перша протилежна сторона. The first opposite side. Люди роблять, щоб мати в житті хороше, тепле. People do, so that to have a good, warm in life. Друга протилежна сторона. The second opposite side. Вони отримують від природи погане і холодне – захворювання, нещастя тощо. They get from nature bad and cold -  illness, misfortune. Між ними є суперечність , бо люди не отримують життя. There is a contradiction between them, because people do not get life.Щоб жити, люди переходять до двох нових протилежних сторін. To live, people are moving to two new opposite sides.Перша нова протилежна сторона. The first new opposite side. Люди свідомо приймають холод і голод, гартуються в холодній воді. People consciously take cold and hunger, they harden in cold water.Людина відчуває холод і погане в процесі купання в холодній воді. People feel cold and bad in the process of bathing in cold water. Друга нова протилежна сторона. The second new opposite side. Людям стає тепло, добре і здорово після купання. People get warm, well and healthy after bathing. Людина хотіла життя і отримала життя. Man wanted life and got his life. Суперечність завершується. The contradiction is completed.   

    Закон 2. Подвійне заперечення є в природі. Law 2. Double negation is in nature. Об ' єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Objects develop by double negation. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру початкового ступеня розвитку. Each stage is a synthesis of previous stages, and reproduces on a higher basis the characteristic features, the structure of the initial degree of development. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об ' єктів. Double negation is a necessary moment in the development process, a condition for a qualitative change of objects.Розвитку об ' єктів не існує без заперечення попередніх форм. The development of objects does not exist without negation the previous forms. Заперечення відображає не знищення об ' єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадковий стан. The negation reflects not the destruction of the object, but the moment of its transition to a new quality, in which the elements and properties of its previous qualitative state are stored, that is, it fix the heredity development. Приклад. Example. Еволюція людства.It is evolution of mankind. Ступінь 1. Практика загартування домінує в людей. Stage 1. The practices of hardening predominate in of people. Ступінь 2. Заперечення загартування. Stage 2. Hardening is denied. Вчення Христа домінує. The doctrines of Christ dominate. Ступінь 3. Подвійне заперечення одного загартування і одного вчення Христа. Stage 3. Double negation of one hardening and one doctrine of Christ. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства. The synthesis of the hardening and teachings of Christ dominate in people.    

    Закон 3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Law 3. Mutual transition of qualitative and quantitative changes. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. Quantitative changes are gradually accumulating, at a certain stage of development they violate their measure, and  form radical changes. Приклад. Example. Еволюційна послідовність. Evolutionary sequence. № 2. ( Вікіпедія . Діалектика). (Wikipedia. Dialectics).   

 

2. Суспільство з медичним лікуванням 2. Society with medical treatment

2-1. 2-1. Перша протилежна сторона The first opposite side

   Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле і погане, холодне. Two opposite sides are in nature: good, warm and bad, cold. Медичне лікування робить усе, щоб людям було добре і тепло.  Doctors medical treatment make, so that people was good and warm. Лікарі є люди вчені, їм доводиться вчитися на це багато років, пізнавати ці хвороби. Doctors are human scientists, they have to study for many years, to recognize these diseases. Вони є люди технічні, їм треба знати точно будь-яке захворювання, діагноз. They are technical people, they must know for sure any disease, a diagnosis. Вони мають рецепти на ліки, стандарт. They have prescription drugs, standard. Є таблетки, є шприц для уколу або хірургічний ніж. There are pills, there is a needle for syringe or a surgical knife. Хвороба у людини не щезає, ліки не допомагають їй. The disease does not disappear from the person, the medicine does not help her.Лікар є адміністратор цього всього діла. The doctor is the administrator of this whole business. Він наказує своїм підлеглим, а їхнє діло – слухатись. He commands his subordinates, and their work is to listen. Люди купують і продають здоров ' я. People buy and market health. Великі гроші витрачають на ці нужди. Much money is spent on these needs. Медицина лікувальна не запобігає будь-якому захворюванню, це є велика помилка її. Medical therapy does not prevent any illness, it is a big mistake.Техніка, хімія не допомагає Engineering, chemistry does not helpживому природному тілу. living natural body.Лікарі є безсилі в цьому ділі, вони є в природі технічні люди. Doctors are powerless in this matter, they are in nature technical people. Медицина оголосила себе наукою в цьому ділі. Medicine has declared itself a science in this matter. Вона будує лікарні, школи для цього діла. She builds a hospital, a school for this business. Інститути випускають лікарів. Institutes produce doctors. Армія людей вийшла цьому горю допомагати. The army of people came to this grief to help.Наша медична наука народу не допомагає. Our medical science does not help the people. Людина вмирає не сьогодні, так завтра. Man dies not today, so tomorrow. Лікар сам стоїть на черзі захворіти сьогодні. The doctor himself is in the sequence ill today.Медицина і влада створили психіатричну лікарню, у неї кладуть за ідею людей, які не погоджуються з владою і медициною. Medicine and authorities have created a psychiatric hospital, they put on the idea of ​​people who disagree with power and medicine.

 

2-2. 2-2. Друга протилежна сторона The second opposite side

   Природа сама посилає людям погане. Nature itself sends people bad. Дві протилежні сторони є в природі: хороше і погане. Two opposite sides are in nature: good and bad. Природа сама творить людям такі дії, які дають погане почуття за прийняте погане. Nature itself makes people such actions that give a bad feeling for good.Це – хвороби, незадоволення, ненависть, смерть. These are diseases, dissatisfaction, hatred, death.Лікування не дає здоров ' я при великих матеріальних витратах, воно повністю задовольняє людину. Treatment does not give health at high material costs, it completely satisfies the person. Хвороби знову повертаються, не ті, так інші. Diseases are coming back, not the ones, so others. Лікувальна медицина допомагає хворобі, вона не щезає. Medical medicine helps the disease, it does not disappear. Медицина не задовольнила своїм. Medicine did not satisfy her. Лікарня Hospital   веде до смерті. leads to death. Люди є залежні в природі. People are dependent on nature. Медицина не сприяє біологічній і соціальній еволюції людини. Medicine does not contribute to the biological and social evolution of man.   Суперечність є між протилежними сторонами. There is a contradiction between the opposite sides. Люди хочуть мати життя, і люди не отримують життя від лікувальної медицини. People want to have a life, and people do not get a life of medical medicine.

 

3. Суспільство із запобіганням захворюванню 2-2. 3. The society for the prevention of disease 2-2.

3-1. 3-1. Перша нова протилежна сторона The first new opposite side

   Дві протилежні сторони є в природі: хороше і погане. Two opposite sides are in nature: good and bad. Люди свідомо приймають в природі погане, і вони дістають від природи хороше. People consciously take in nature bad, and they get good from nature. Люди запобігають захворюванню через дружбу з природою, через холодне і погане. People prevent the disease through friendship with nature, through cold and bad. Жити треба разом із близькими друзями – це повітря, вода, земля. It is necessary to live together with close friends - air, water, earth. Люди люблять і приймають протилежні сторони однаково: холодне, погане і хороше, тепле. People love and accept the opposite sides equally: cold, bad and good, warm.

Де Іванов узяв ці слова? Where did Ivanov take these words?

   Іванов пише в праці 1972.92:103: «Він Ivanov writes in his work 1972.92: 103: "He isввів людські слова, щоб наші люди це робили. introduced human words so that our people did it. Вони повинні мити ноги холодною водою по коліна, щоб пробуджуватися. They should wash their feet with cold water on their knees to wake up. Вранці встав – мий. When you  got up in the morning, you wash. Це буде твій енергійний догляд за собою. It will be your energetic care for yourself. Друге. The second.Чоловік будь-який іде по дорозі. Any man goes on the road. Ти не чекай від нього ввічливості, щоб він сам представив її тобі. You do not expect any courtesy from him so that he himself presents it to you. Ти повинен представити її сам йому або їй, поклонитися своєю голівкою з душею і серцем, і сказати їй або йому: «Здрастуй». You have to present it to him or her, to worship his head with his heart and soul, and to tell her or him: "How do you do!"Твоє діло – сказати, а вони нехай, як хочуть. Your business is to say, and they should, as they wish. Третє. Third. Ти повинен знайти бідного, нужденного чоловіка. You must find a poor, needy man. Йому треба допомогти, дати йому хоч 50 копійок. He needs to help, give him at least 50 cents. Сказати собі, що даєш за те, щоб не хворіти ніде ніяк. Tell yourself what you give so that not to get sick. Четверте. Fourth. Потрібно терпіти без їжі 42 години від п'ятниці до неділі до 12 годині. You must endure without food for 42 hours from Friday to Sunday to 12:00. Перед тим як сідати за стіл, треба надворі Before you sit down at the table, you need підняти обличчя догори івдихами повітря через гортань, і просити Учителя, щоб він дав здоров'я.breathe air through the larynx, and ask the Teacher so that give health. Учитель навчає всіх не красти, не вбивати, не сміятися, не засуджувати, а бути перед усіма ввічливими. The teacher teaches not to steal, not to kill, not to laugh, not to condemn, and to be polite before all.Це будеш робити щосуботи, як свято. You will do it every Saturday as a holiday. П'яте. Fifth. Не харкати, не плювати, не пити вино і не палити тютюн. Do not cook, do not spit, do not drink wine and do not smoke tobacco. Це є людські слова, вони знайшли самі в природі, і вони передали їх. These are human words, they found themselves in nature, and they conveyed them. Бог зібрав їх у систему і учить цим ось за законом своєї ідеї. God has gathered them into the system and is learning this here by the law of his idea. в'язниця і лікарня не буде потрібна їм ». Prison and hospital will not need them . "   Отже, ця система заповідей перевірена на практиці багатьма людьми. Consequently, this system of commandments has been tested in practice by many people. 3-1. 3-1. 3. Суспільство із запобіганням захворюванню 3. Society for the prevention of disease

 

Заповіді Іванова і Христа The commandments of Ivanov and Christ

     Порфирій Іванов написав: «Я н е жалів віддати своє здоров ' я іншому. Porfiry Ivanov wrote: "I not stinted to give my health to other.Я зробив те, що Христос говорив нам колись ». I did what Christ once told us." 8302:49. 8302: 49. Які заповіді говорив нам Христос? What are the commandments Christ told us? Христос прийшов виконати Божий закон. Christ came to fulfill God's law. Він говорив: «Полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією думкою твоєю. He said: "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your thoughts.Це є перша і найбільша заповідь. This is the first and greatest commandment.Друга ж, подібна до неї: люби ближнього твого, як самого себе. The second is similar to her: to love thy neighbor as yourselves.Весь закон і пророки утверджується на цих двох заповідях». The whole law and the prophets are based on these two commandments." Мф 22:37. Matthew 22:37. «Все, чого бажаєте, щоб вам робили люди, так і їм робіть. "Do people, what you want yourselves.Закон і пророки є в цьому». The law and prophets are in this." Мф 7:12. Matthew 7:12. Христос має свій закон, він не такий, як закон від Мойсея. Christ has his law.Христос не виконував закон Божий від Мойсея, котрий учив євреїв любити євреїв і ненавидіти ворогів, їх убивати, поступово завоювати світове панування, щоб залишились євреї та їхні раби. Christ did not obey the law of God from Moses, who taught Jews to love the Jews and hate the enemies, kill them, gradually conquer world domination, so that Jews and their slaves remain.(Див: Второзаконня гл.7, 11, 20).Христос говорив учням, що любіть ворогів ваших, благословляйте їх, прощайте їм провини, але не карайте, не вбивайте. Christ told his disciples that you love your enemies, bless them, forgive them guilty, but do not punish, do not kill them. Іванов має закони Божі такі само, як у Христа. Ivanov has the laws of God the same as Christ. Люби Бога твого. Love your God. Люби людей, як себе. Love people like yourself. Бажай людям те, що собі хочеш. Give people what you want. Зробити з ворога любимого друга. Make an enemy of your beloved friend. Найголовніше, Христос заповідав людям бути в житті незалежними від природи, тобто основних потреб людей: їжі, одягу, житлового дому. Most importantly, Christ commanded people to be in their lives independent of nature, that is, the basic needs of people: food, clothing, housing. Бо люди втрачають здоров ' я і вмирають через свою залежність. Because people lose their health and die because of their dependence. Залежність веде до смерті, а незалежність веде до продовження життя. Dependence leads to death, and independence leads to a prolonged life.Христос заповідав, що не турбуйтесь, що вам їсти, у що одягнутись. Christ commanded you not to worry about what to eat, what to dress. Терпінням спасати свою душу, терпіти холод, голод. Patience to save your soul, endure cold, hunger. Іванов виконав, став у житті незалежним від природи. Ivanov fulfilled, became in a life independent of nature. Заповіді Іванова і Христа The commandments of Ivanov and Christ

 

   Христос мив учням Christ washed pupilsноги до колін холодною водою. legs to the knees with cold water.Він учив, щоб і вони мили ноги іншому. He taught that they also wash legs to another. Христос говорив: «Якщо Я є Учитель, умив ноги вам, то і ви повинні вмивати ноги іншому. Christ said: "If I am a Teacher, I washed your feet, then you should wash your feet to another. Бо Я дав вам приклад, щоб і ви робили так само, як Я зробив вам». For I have given you an example, so that you also do as I did to you."Ін13:5.Христос заповів любити всіх, вітати друзів і незнайомих. Christ has commanded to love everyone, to welcome friends and strangers. Він говорив: «Бо коли ви любите тих, хто любить вас, яка нагорода вам? He said: "For if you love those who love you, what is the reward for you? І коли ви вітаєте тільки друзів ваших, що особливого робите? And when you only congratulate your friends, what special do you do? Отже, будьте досконалі, як Отець ваш досконалий». So be perfect, as your Father is perfect." Мф 5:48. Matthew 5:48. Христос заповідав поститися щотижня. Christ commanded to fast every week. Дні посту визначати через такі слова: «Весільні друзі не сумують, поки жених є з ними. The days of the post are determined through the following words: "Wedding friends do not grieve while the bridegroom is with them. Але дні настануть, коли відберуть у них жениха, і вони будуть поститися тоді». But the days will come when the bridegroom will be taken away from them, and they will fast afterwards ". Мф 9:15. Matthew 9:15. Очевидно, він говорив про себе. Obviously, he spoke about himself. Христа відібрали в учнів у п ' ятницю, Його розіп ' яли, тіло поховали. Christ was taken to the pupils on Friday, his crucified, and the body was buried. А він вийшов із гробу в неділю, прийшов до учнів, їв рибу і мед разом із ними. And he leaved of the tomb on Sunday, came to his pupil, ate fish and honey with them. Лука 24:43. Luke 24:43. Отже, Христа відібрали в учнів з вечора п'ятниці до неділі приблизно 42 години, треба поститись у цей час.Thus, Christ was taken away from the evening of Friday to Sunday for about 42 hours, we must fast at this time. Христос заповідав допомагати бідним, нужденним, дати милостиню на хліб на день. Christ commanded to help the poor, needy, give alms for bread on the day.Нагодувати голодного, одягнути роздягненого. Feed the hungry, dress naked.

   Він учив усі блага суспільства розподіляти порівну між усіма людьми, зарплата має бути всім однакова. He taught all the benefits of society to be distributed equally among all people, the salary should be identic for everyone. Багатий не ввійде в Царство небесне. The rich do not enter the kingdom of heaven. Прощати людям провини, не карати в ' язницею, не вбивати. Forgive people guilty, do not punish a prisoner, do not kill. Христос заповідав просити в ім ' я Його: «Якщо перебуватимете в Мені, і слова мої будуть у вас, то просіть, чого б ви не захотіли, і буде вам». Christ commanded them to ask him: "If you abide in me and your words will be in you, ask what you would not want, and it will be for you." Ін 15:7. In 15: 7. Христос учить не потрапляти в тюрму. Christ teaches not to fall into prison. Everyone must fulfil Ці заповіді Христа треба виконувати кожному, щоб мати здоров ' я, життя, всілякі блага від Бога.these commandments of Christ so what to have health, life, any of good from God. Христос учив: «Всякого, хто слухає ці слова і виконує їх, уподібню мужеві мудрому. Christ taught: "Anyone who listens to these words and fulfil them, to be likened a wise man.А всякий, хто слухає ці слова і не виконує їх, уподібниться мужеві нерозумному». But any, who hears these words and does not fulfil them, he will be likened a man silly."Мф 7:24. Matthew 7:24.    

 

   «Хто порушить одну із цих заповідей найменших і навчить того людей, того назвуть найменшим у царстві небесному. "He who breaks one of these commandments of the least and teaches these people will be called the least one in the kingdom of heaven. А хто виконає і навчить, той назветься Великим у Царстві небесному» . And who performs and teaches will be called the Big in the Kingdom of heaven."Мф 5:19. Matthew 5:19. Порфирій Іванов виконав ці всі заповіді Христа у своєму житті, не порушив жодної найменшої. Porfiry Ivanov performed all these commandments of Christ in his life, not breaking any of the least.Можна назвати його послідовником Христа. One can call him a follower of Christ. Іванов узяв від вчення Христа, доповнив своїм вченням, і ввів Ivanov took from the teaching of Christ, supplemented his teaching, and introducedусім людям, тому прославив Христа. for all people, therefore glorified Christ. Іванов виконав заповіді Христа і навчив людей, тому називали його Великим, мудрим у царстві Божому. Ivanov performed the commandments of Christ and taught people, therefore they called him the Big, wise in the kingdom of God. Священик церкви вірить Христу, але The priest of the church believes in Christ, butнайменші заповіді не виконує, і навчає інших віруючих цього, тому він заслуговує назву «найменший» у царстві Божому. does not perform the least commandments, and teach other believers this, so he deserves the name of "the least" in the kingdom of God.

Церква не виконує закон Христа: «Все, чого бажаєте, щоб вам робили люди, так і їм робіть». The Church does not obey the law of Christ: "All that you want people". Мф 7:12. Matthew 7:12. Іванов виражав цю заповідь так: бажай людям того, що собі хочеш. Ivanov expressed this command as follows: “Wish people what you want.”Він бажав усім щастя, здоров ' я хорошого, і робив. He wished everyone fortune, good health and worked.Іванов зібрав заповіді в систему, виконав їх, навчив того людей. Ivanov collected the commandments into the system, performed them, taught those people. Іванов приймав усіх нужденних, бідних, хворих, хто просив. Ivanov received all the needy, the poor, the sick, who asked. Він писав про прийом: «М и прийняли чоловіка, як я приймаю всіх. He wrote about the reception: "We received a husband, as I receive all. А потім облили водою холодною, потім він прийняв таке вчення, що робити. And then poured cold water, then he accepted such a doctrine of what to do. 1. Треба купатися холодною водою два рази в день, вранці й увечері. 1. It is necessary bathe with cold water twice a day, in the morning and in the evening. (Ін 13:5) 2. Вітатися з людьми всіма, не проходити жодного чоловіка. (John 13: 5) 2. To greet people with all, not to pass any man. Твоє діло є сказати їм. Your job is to tell them. ( Мф 5:48). ( Matthew 5:48). 3. Треба знайти чоловіка нужденного, треба дати йому 50 копійок. 3. It is necessary find a man needy, must give him 50 cents. Сам собі скажи, що даєш ці гроші за те, щоб не хворіти. Tell yourself that you give this money so what not to be ill. ( Мф 19:21). ( Matthew 19:21). 4. 42 години не їж від п ' ятниці до неділю до 12 годині. 4. 42 hours do not eat from Friday to Sunday to 12:00. Вийди надвір, вдихай повітря і говори: «Учителю, дай мені здоров'я». Get out of the air, breathe air and say: "Teacher, give me health." Після цього їж, що хочеш, скільки хочеш. After that, eat what you want, how much you want. Твоє здоров'я – це є все. Your health is all. ( Мф 6:13, 9:15). (Matthew 6:13, 9:15). 5. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не вживай алкоголь ». 5. Do not spit on the ground, do not smoke, do not drink alcohol."Іванов. Ivanov. 1983.03:34.1983.03: 34.Загартування – це наука всіх людей усього світу, джерело людського життя. Hardening is a science of all people the whole world, a source of human life. Свідоме терпіння є легке лікування. Conscious patience is an easy cure. Робіть поки ви здорові. Do while you are healthy.Особливо це треба всім заради майбутнього. This is especially need for all for the sake of the future. Іванов стверджує: якщо чоловік Ivanov says: if a man hardening in this life, then he not can fear of the afterlife. Душа не вмирає, не має кінця. The soul does not die, it has no end. Пропонуємо людям вірити тому, кому дали назву Великий, і виконувати його заповіді. We offer people to believe the one who was called the Great, and to perform his commandments. Не треба робити, як робить священик. No need to do, as the priest does. Бо найменший For the leastсвященик іде в пекло, а за ним інші. the priest goes into hell, and others follow him. Христос і Іванов свідчать про одне. Christ and Ivanov testify to one. Якщо двоє свідчать про одне, то їхнє свідчення за законом є істинне. If two testify to one, then their testimony by law is true.

 

Прийом Reception

     Здоров ' я треба передавати іншим людям бажаючим.  We must transfer health other people who wish. Іванов довів практично. Ivanov proved practically.Коли здоровий загартований чоловік, котрий не хворіє багато років, When a healthy, hardened man who does not ill for many years,торкається руками до другого хворого чоловіка, то проходить через руки струм. touches the hands of the second sick of a man, then passes through the hands of the current. Він включає еволюційний процес у кожній клітині нездорового організму, вони оздоровлюються, починають діяти автоматично. It include the evolutionary process in each cell of the unhealthy organism, they sanitate, begin to act automatically.Аналогічно серце запускається з допомогою електричного розряду, коли воно зупинилося. Similarly, the heart starts with an electric discharge when it stops. Так здоров ' я передається від здорового чоловіка до хворого. So healthy transfers from a healthy man to a sick person.Метод прийому Іванова хворого чоловіка базується на цьому. The method of Ivanov's reception a sick man is based on this. Учитель кладе хворого на спину, він оточує тіло його своїми руками\ Він бере, правою рукою за великі пальці ніг, ліву кладе на лоб. The Teacher puts the patient on his back, he surrounds his body with his own hands. He takes with his right hand at the big toes, list hand places the left on his forehead. Потім він говорить, щоб хворий дивився на серце, легені, живіт, потім тягне за кожен палець ніг і рук, потім робити вдих і видих. He then says that the patient looks at the heart, lungs, stomach, then pulls on each toe of his legs and hand, then breathe and exhale. Потім він ставить на ноги, бере своїми руками за руки, говорить, щоб дивитися на органи, потім вдихати.

 

Then he puts it on his feet, takes his hands in his hands, says to look at the bodies, then inhale. Потім він обливає холодною водою, потім дає усно пораду, що робити вдома, це п ' ять заповідей. Then he pours cold water, then gives an oral advice on what to do at home is the first commandment.Цілує, прийом закінчується. Kisses, the reception ends. Поцілунок з любов ' ю знімає хворобу найкраще. A kiss with love removes the disease the best. Бажано заняття не припиняти після прийому, бо це подібно до зупинки серця. It is advisable not to stop the session after perception, because it is like a heart stop. Учні Іванова, котрі навчені приймати, котрі не простуджуються і не хворіють, приймають початківців. Ivanov's students, who  can entertain, who do not get sick, entertains beginners. Всі люди просять Учителя Іванова: «Учителю, дай мені здоров ' я». All people are asking Teacher Ivanov: "Teacher, give me health".

  

   Електрика . Electricity Щоб оздоровлювати іншого струмом рук, треба в природі електризуватися, тобто накопичувати електричний заряд. So what transfer other through hand current, it is necessary to electrify in nature, that is, to accumulate an electric charge. Електрика накопичується у кожного під час обсихання тіла Electricity is accumulated in everyone during the drying of the bodyпісля обливання всього тіла холодною водою. after pouring the entire body with cold water. При цьому електричний струм проходить через тіло, електризація тіла відбувається в процесі загартування. In this case, the electric current passes through the body, the electrification of the body occurs in the process of hardening. «У чу вас, що треба робити в природі, щоб не хворіти. Ivanov: "I hear you do what needs to be done in nature so that not to be sick.А хвороба ваша щезає сама. And your illness itself disappears. І починаю з ними займатись, як з усіма. And I start to deal with them, as with all. Кладу на ліжко, щоб руки були по швах. I put on a bed, so that my hands were on the seams. 8. Сам беру рукою за пальці ніг, а другою беру за голову, за лоб. 8. I take my hand at toes, and take the second one by the head, behind my forehead. Моє тіло робить свої органічні сили по його тілу. My body makes its organic forces in its body.Вони роблять так, щоб прогнати цю біль. They do so to drive this pain. Це дійсна правда. This is true. А потім розумом усно дивитись на серце своє й на легені, а слідом за цим дивитися у живіт, з боку на бік повертай. And then, with the mind, you may orally look at your heart and on the lungs, and then look at the stomach, turn from side to side. Учитель тягне за пальці рук і ніг. The teacher pulls his fingers and toes. Після цього ставить на ноги й просить, щоб хворий робив. After that he puts his feet on and begs for the patient to do. Рухати пальцями в ногах, у руках, на серце дивитись і на легені, рухати животом, потім вдихати і видихати три рази. Move with your fingers, legs, hands, hearts and lungs, move your stomach, then inhale and exhale three times. А тепер купатись надворі, відро води холодної вилити на тіло». And now, swim outside, a bucket of cold water poured on the body." Іванов. Ivanov. 1977.07: 7. «З доров ' я не продається, не купляється, а з любов ' ю дається. "Health is not selled, not buyed, but from love is given. Я цілую всіх, я не гидую своєї роботи, я люблю». I kiss everyone, I do not guilty of my work, I love."Іванов. Ivanov.7712:86. 1977.12: 86.

    

   Дитинка . Baby Іванов був під домашнім арештом у 1982 році. Ivanov was under house arrest in 1982.Влада заборонила йому приймати хворих людей, тому він написав заповіді The authorities banned him from to receive sick people, so he wrote the commandmentsмолоді й усім людям, в яких немає можливості прийнятись, щоб вони зміцнювали здоров'я. young people and all people, in whom there is no chance to be receive, so that to strengthen their health. «Дитинко! "Baby! упайся в холодній воді два рази в день, вранці і ввечері щоб тобі було добре. 1. Swim in the cold water twice a day, in the morning and in the evening, that you were well. Купайся в озері, річці, ванні, приймай душ або обливайся. Swim in the lake, river, bath, take a shower or swim. Це твої умови. This is your terms. Гаряче купання завершуй холодним. Hot bathing complete cold. Перед купанням стань босими ногами на землю, а зимою на сніг хоча б на 1 – 2 хвилини. Before bathing, bare feet on the ground, show at least 1-2 minutes. Вдихни через рот декілька раз повітря й побажай собі й усім людям здоров'я. Inhale the air several times through your mouth and want yourself and all people health. 2 . 2.Здоровайся з усіма всюди, особливо з людьми похилого віку. Greet with everyone everywhere, especially with the elder. Якщо хочеш мати в себе здоров'я, здоровайся з усіма. If you want to have your own health, greet with everyone. 3 . 3.Допомагай людям, чим можеш, особливо бідному, хворому, ображеному, нужденному. Help people, what you can, especially the poor, the sick, the offended, the needy. Роби це з радістю. Do it with joy. Відгукнись на його нужду душею і серцем. Respond to his need with his heart and soul.Ти придбаєш у ньому друга і допоможеш ділу миру. You will acquire a friend in it and help the cause of peace. 4 . 4.Старайся хоч раз в тиждень обходитися без їжі й води з п'ятниці 18 – 20 годин до неділі 12 годин. Try at least once a week to do without food and water from Friday 18 – 20 hours to Sunday 12 hours. Це твої заслуги This is your meritі спокій. and calmness. Якщо тобі трудно, то терпи протягом доби. If it's difficult for you, you endure it for 24 hours. Вийди на природу у неділю босим і декілька раз подихай, як написано вище. Get out on Sunday at barefoot and breath a few times as above. Це свято твоєї справи. This is a holiday of yours. Після цього можеш їсти все, що тобі подобається. After that, you can eat whatever you like. 5 . 5. Люби природу, яка оточує тебе, не плюй на землю, не випльовуй із себе нічого.Love the nature that surrounds you, do not spit on the ground, do not spit out anything from yourself. Звикни до цього, це твоє здоров'я. Get used to it, this is your health. Не вживай алкоголь і не кури. Do not drink alcohol and do not smoke. Перемагай у себе жадність, лінь, самовдоволеність, користолюбство, страх, лицемірство, гордість. Conquer yourself greed, laziness, self-esteem, cupidity, fear, hypocrisy, pride. Вір людям і люби їх . Believe people and love them. Не говори про них несправедливо. Do not talk about them unfairly. Не приймай близько до серця недобрих думок про них. Do not take unkind  thoughts about them to the heart. Звільни свою голову від думки про хворобу, недомагання, смерть. Free your head from the thought of illness, death. Це твоя перемога. This is your victory. Думку не відділяй від діла. Do not separate the thought from business.Прочитав – добре, а Read – well, as wellнайголовніше, виконуй. the most important thing to do. Досвід цього діла розказуй і передай, але не хвались, не вивищуйся в цьому, будь скромним». Tell the experience of this business and pass it on, but do not boast, do not get up in it, be modest." Іванов. Ivanov. 8211:106. 1982.11: 106.

 Учителя треба просити, як Бога: «Учителю, дай мені здоров ' я». Must ask Teacher: "Teacher, give me health ".Учитель учив, щоб самі учні приймали всіх бажаючих. Teacher taught that the students receive all the people.Як зараз починати загартовуватися? How to begin harden? За вченням Учителя Іванова, початківці мають починати загартування після прийому, як учив Учитель. According to the teachings of Teacher Ivanov, beginners must begin  hardening after receive. Учитель усіх до одного приймав. The Teacher receive everyone to one. Перед відходом Учитель заповів своїм учням через учня Ош , щоб вони приймали всіх бажаючих руками, як показав Учитель, давали усно 5 заповідей. Before leaving, the Teacher commanded his pupil through Osh's pupil to receive all wishful, as the Teacher showed, giving orally 5 commandments. Кожен має просити Учителя Іванова: «Учителю, дай мені здоров'я». Everyone must ask Teacher Ivanov: "Teacher, give me health."Для цього треба знайти будь-якого здорового послідовника, який не застуджується і не хворіє, його просити, щоб він прийняв. You must find any healthy follower who does not catch cold or sick, ask him to receive it.

  

Концентрація Concentration

    Іванов говорить про себе. Ivanov speaks of himself. «Не кидав одного дня, щоб не пройти від головного мозку, а потім по всіх нитках спускаюся вниз по хребту до самих ніг, по всім окремим пальчикам, і великим, і маленьким. "I do not leaved one day, so as not to pass from the brain. And then I lover down on the spine to the very feet, on all individual fingers, both large and small.А потім піднімаюся до серця, до легень і до плеч, та вниз по руках до самих пальчиків. And then I raise to the heart, to the lungs and to the shoulders, and down the hands to the fingers. І знову доходжу до самої місцевої системи, яка укладається в життя мозку». And again I go to the local system that is in the life of the brain." Іванов. Ivanov. 6602:22:129. 6602. 22: 129. «А сам думаю про хворого. "I think about the patient myself. Починаю з голови спускатися вниз по хребту до самих ніг, до пальчиків. I begin  with a head lover down on the spine to the very feet, to the fingers. А потім повертаюся назад, і піднімаюся до центра, до мозку. And then I go back and climb to the center, to the brain. А потім спускаюся до рук, до пальців. And then I go down to my hands, to my fingers. А потім звертаюся до серця, до легень, до живота. And then I turn to my heart, to the lungs, to the abdomen. Це все розсікати. It's all split.Каже: буде перемагати в природі не зброя, а природність доведе правоту, яка стане на своєму місці, і буде творити своє. 92. А Іванов заочно по ньому проходить. 93. А потім іде в груди до серця, і до легені, а потім у живіт. 93.Це робиться для пробудження людського будь-якого тіла». This is awakening the human of body." Іванов. Ivanov.7010.07:73. 7010.07: 73.

 

3-2. 3-2. Друга нова протилежна сторона The second new opposite side

   Що дає природа людям через запобігання хворобі? What gives nature to people through the preventing of illness? Дві протилежні Two opposite сторони є в природі: тепле, добре, холодне, погане. the sides is in nature: warm, good, cold, bad. Люди отримують від природи тепле і хороше за прийняте погане. Nature gives warm and well at bad as received. Це є здоров ' я, щастя, задоволення в житті, життя вічне, природа не карає, люди без потреби, продовження життя, природне щеплення проти всякого захворювання, райське життя на землі, мир між народами, відсутність війни, зброї. It is health , happiness, life satisfaction, eternal life, nature does not punish, people without need, prolong life, natural immunization against any disease, paradise life on earth, peace between nations, absence of war, weapons. Люди стають Богами, виборюють безсмертя. People become gods, fighting immortality. Людина не попадає у в ' язницю і лікарню. Man does not fall into prison and hospital. Еволюція біологічна і соціальна відбувається. The evolution of biological and social occurs.

 

4. Пропозиція для медичного обслуговування 4. Proposal for medical care

     Новий метод охорони здоров ' я. New healthcare method.Його суть є в догляді кожного за собою, щоб запобігати будь-якому захворюванню. Its essence is in the care of everyone behind him, so that to prevent any illness. Ми з вами, всі люди до одного чоловіка, свідомо, добровільно при сприянні всього суспільства і медицини загартовуємося за системою Учителя Порфирія Іванова, щоб не застуджуватися і не хворіти, запобігати будь-якому захворюванню. We are with you, all people to one person, consciously, voluntarily, with the assistance of the whole society and medicine, we harden on the teacher's system, Porfiry Ivanov so that prevent any illness. Іванов говорить про роль медицини в оздоровленні всіх людей: «Ми повинні цього навчитися самі лікарі, щоб не застуджуватися і не хворіти. Ivanov speaks about the role of medicine for health of all people: "Doctors must learn from this themselves, so as not to cool and not to be ill. А потім навчити інших хворих цього, що робить у природі сам лікар». And then teach other patients this what the doctor does in nature." 6607:87. 6607: 87.

 

Народний журнал природної мудрості  osh.kiev.ua

 

Еволюційний рух

Жити, учитися, отримувати здоров'я за наукою еволюцією. Бути таким, як Учитель народу, Бог Землі. Наука Іванова П. К. 

 

№ 2. 2018.03.29

 

Система здоров'я

 

     Система здоровце система запобігання будь-якому захворюванню за  наукою Іванова. Це п'ять заповідей Іванова, практична частина його  вчення.

   Запобігти грипу, захворюванню серця. Тиск120/80. Здоровий спосіб життя, наука загартування.

Народний журнал природної мудрості

Зміст

1.Теорія діалектика, три закони.

2. Суспільство з медичним лікуванням.

2-1. Перша протилежна сторона.

2-2. Друга протилежна сторона.

3. Суспільство із запобіганням захворюванню.

3-1. Перша нова протилежна сторона.

Де Іванов узяв ці слова.

Заповіді Іванова і Христа.

Прийом.

Концентрація.

3-2. Друга нова протилежна сторона.

4. Пропозиція для медицини.

 

1.Теорія діалектика, три закони.

   Закон 1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі . Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. Вони перебувають в єдності, одне без одного не існує. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, її результатом є розвиток. Між ними виникають суперечності, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Процес завершується переходом до двох нових  протилежних сторін.  Приклад. Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. Перша протилежна сторона. Люди роблять, щоб мати в житті хороше, тепле. Друга протилежна сторона. Вони отримують від природи погане і холодне – захворювання, нещастя. Між ними є суперечність , бо люди не отримують життя. Щоб жити, люди переходять до двох нових протилежних сторін. Перша нова протилежна сторона. Люди свідомо приймають холод і голод, гартуються в холодній воді. Люди відчувають холод і погане в процесі купання в холодній воді. Друга нова протилежна сторона. Людям стає тепло, добре і здорово після купання. Люди хотіли життя і отримали життя. Суперечність завершується. 

    Закон 2. Подвійне заперечення є в природі. Об'єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру початкового ступеня розвитку. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об'єктів.  Розвитку об'єктів не існує без заперечення попередніх форм. Заперечення відображає не знищення об'єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадковий стан. Приклад. Еволюція людства. Ступінь 1. Практика загартування домінує в людей. Ступінь 2. Заперечення загартування. Вчення Христа домінує. Ступінь 3. Подвійне заперечення одного загартування і одного вчення Христа. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства.  

    Закон 3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і утворюють корінні зміни. Приклад. Еволюційна послідовність. № 2. (Вікіпедія. Діалектика). 

 

2. Суспільство з медичним лікуванням

2-1. Перша протилежна сторона

   Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле і погане, холодне. Лікарі медичного лікування роблять, щоб людям було добре і тепло. Лікарі є люди вчені, їм доводиться вчитися на це багато років, пізнавати ці хвороби. Вони є люди технічні, їм треба знати точно будь-яке захворювання, діагноз. Вони мають рецепти на ліки, стандарт. Є таблетки, є шприц для уколу або хірургічний ніж. Хвороба у людини не щезає, ліки не допомагають їй. Лікар є адміністратор цього всього діла. Він наказує своїм підлеглим, а їхнє діло – слухатись. Люди купують і продають здоров'я. Великі гроші витрачають на ці нужди. Медицина лікувальна не запобігає будь-якому захворюванню, це є велика помилка її.  Техніка, хімія не допомагає  живому природному тілу. Лікарі є безсилі в цьому ділі, вони є в природі технічні люди. Медицина оголосила себе наукою в цьому ділі. Вона будує лікарні, школи для цього діла. Інститути випускають лікарів. Армія людей вийшла цьому горю допомагати. Наша медична наука народу не допомагає. Людина вмирає не сьогодні, так завтра. Лікар сам на черзі захворіти сьогодні. Медицина і влада створили психіатричну лікарню, у неї кладуть за ідею людей, які не погоджуються з владою і медициною.

 

2-2. Друга протилежна сторона

   Природа сама посилає людям погане. Дві протилежні сторони є в природі: хороше і погане. Природа сама творить людям такі дії, які дають погане почуття за прийняте хороше. Це – хвороби, незадоволення, ненависть, смерть. Лікування не дає здоров'я при великих матеріальних витратах, воно повністю не задовольняє людину. Хвороби знову повертаються, не ті, так інші. Лікувальна медицина допомагає хворобі, вона не щезає. Медицина не задовольнила своїм. Лікарня  веде до смерті. Люди є залежні в природі. Медицина не сприяє біологічній і соціальній еволюції людини.  Суперечність є між протилежними сторонами. Люди хочуть мати життя, і люди не отримують життя від лікувальної медицини.

 

3. Суспільство із запобіганням захворюванню2-2.

3-1. Перша нова протилежна сторона

   Дві протилежні сторони є в природі: хороше і погане. Люди свідомо приймають в природі погане, і вони дістають від природи хороше. Люди запобігають захворюванню через дружбу з природою, через холодне і погане. Жити треба разом із близькими друзями – це повітря, вода, земля. Люди люблять і приймають протилежні сторони однаково: холодне, погане і хороше, тепле.

Де Іванов узяв ці слова?

   Іванов пише в праці 1972.92:103: «Він  ввів людські слова, щоб наші люди це робили. Вони повинні мити ноги холодною водою по коліна, щоб пробуджуватися. Вранці встав – мий. Це буде твій енергійний догляд за собою. Друге. Чоловік будь-який іде по дорозі. Ти не чекай від нього ввічливості, щоб він сам представив її тобі. Ти повинен представити її сам йому або їй, поклонитися своєю голівкою з душею і серцем, і сказати їй або йому: «Здрастуй». Твоє діло – сказати, а вони нехай, як хочуть. Третє. Ти повинен знайти бідного, нужденного чоловіка. Йому треба допомогти, дати йому хоч 50 копійок. Сказати собі, що даєш за те, щоб не хворіти. Четверте. Потрібно терпіти без їжі 42 години від п'ятниці до неділі до 12 годині. Перед тим як сідати за стіл, треба вдихати повітря через гортань, і просити Учителя, щоб дав здоров'я. Учитель навчає всіх не красти, не вбивати, не сміятися, не засуджувати, а бути перед усіма ввічливими. Це будеш робити щосуботи, як свято. П'яте. Не харкати, не плювати, не пити вино і не палити тютюн. Це є людські слова, вони знайшли самі в природі, і вони передали їх. Бог зібрав їх у систему і учить цим ось за законом своєї ідеї. В'язниця і лікарня не буде потрібна їм».  Отже, ця система заповідей перевірена на практиці багатьма людьми.3-1. 3. Суспільство із запобіганням захворюванню

 

Заповіді Іванова і Христа

     Порфирій Іванов написав: «Я не жалів віддати своє здоров'я іншому. Я зробив те, що Христос говорив нам колись». 8302:49. Які заповіді говорив нам Христос? Христос прийшов виконати Божий закон. Він говорив: «Полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією думкою твоєю. Це є перша і найбільша заповідь. Друга ж, подібна до неї: люби ближнього твого, як самого себе. Весь закон і пророки утверджується на цих двох заповідях». Мф 22:37. «Все, чого бажаєте, щоб вам робили люди, так і їм робіть. Закон і пророки є в цьому». Мф 7:12. Христос має свій закон.  Христос не виконував закон Божий від Мойсея, котрий учив євреїв любити євреїв і ненавидіти ворогів, їх убивати, поступово завоювати світове панування, щоб залишились євреї та їхні раби. (Див: Второзаконня гл.7, 11, 20). Христос говорив учням, що любіть ворогів ваших, благословляйте їх, прощайте їм провини, але не карайте, не вбивайте. Іванов має закони Божі такі само, як у Христа. Люби Бога твого. Люби людей, як себе. Бажай людям те, що собі хочеш. Зробити з ворога любимого друга. Найголовніше, Христос заповідав людям бути в житті незалежними від природи, тобто основних потреб людей: їжі, одягу, житлового дому. Бо люди втрачають здоров'я і вмирають через свою залежність. Залежність веде до смерті, а незалежність веде до продовження життя.  Христос заповідав, що не турбуйтесь, що вам їсти, у що одягнутись. Терпінням спасати свою душу, терпіти холод, голод. Іванов виконав, став у житті незалежним від природи.Заповіді Іванова і Христа

 

   Христос мив учням  ноги до колін холодною водою.  Він учив, щоб і вони мили ноги іншому. Христос говорив: «Якщо Я є Учитель, умив ноги вам, то і ви повинні вмивати ноги іншому. Бо Я дав вам приклад, щоб і ви робили так само, як Я зробив вам». Ін13:5.  Христос заповів любити всіх, вітати друзів і незнайомих. Він говорив: «Бо коли ви любите тих, хто любить вас, яка нагорода вам? І коли ви вітаєте тільки друзів ваших, що особливого робите? Отже, будьте досконалі, як Отець ваш досконалий». Мф 5:48. Христос заповідав поститися щотижня. Дні посту визначати через такі слова: «Весільні друзі не сумують, поки жених є з ними. Але дні настануть, коли відберуть у них жениха, і вони будуть поститися тоді». Мф 9:15. Очевидно, він говорив про себе. Христа відібрали в учнів у п'ятницю, Його розіп'яли, тіло поховали. А він вийшов із гробу в неділю, прийшов до учнів, їв рибу і мед разом із ними. Лука 24:43. Отже, Христа відібрали в учнів з вечора п’ятниці до неділі приблизно 42 години, треба поститись у цей час. Христос заповідав допомагати бідним, нужденним, дати милостиню на хліб на день. Нагодувати голодного, одягнути роздягненого.

   Він учив усі блага суспільства розподіляти порівну між усіма людьми, зарплата має бути всім однакова. Багатий не ввійде в Царство небесне. Прощати людям провини, не карати в'язницею, не вбивати. Христос заповідав просити в ім'я Його: «Якщо перебуватимете в Мені, і слова мої будуть у вас, то просіть, чого б ви не захотіли, і буде вам». Ін 15:7. Христос учить не потрапляти в тюрму. Ці заповіді Христа треба виконувати кожному, щоб мати здоров'я, життя, всілякі блага від Бога. Христос учив: «Всякого, хто слухає ці слова і виконує їх, уподібню мужеві мудрому. А всякий, хто слухає ці слова і не виконує їх, уподібниться мужеві нерозумному». Мф 7:24.  

 

   «Хто порушить одну із цих заповідей найменших і навчить того людей, того назвуть найменшим у царстві небесному. А хто виконає і навчить, той назветься Великим у Царстві небесному». Мф 5:19. Порфирій Іванов виконав ці всі заповіді Христа у своєму житті, не порушив жодної найменшої. Можна назвати його послідовником Христа. Іванов узяв від вчення Христа, доповнив своїм вченням, і ввів  усім людям, тому прославив Христа. Іванов виконав заповіді Христа і навчив людей, тому називали його Великим, мудрим у царстві Божому. Священик церкви вірить Христу, але  найменші заповіді не виконує, і навчає інших віруючих цього, тому він заслуговує назву «найменший» у царстві Божому.

Церква не виконує закон Христа. Мф 7:12. Іванов виражав цю заповідь так: бажай людям того, що собі хочеш. Він бажав усім щастя, здоров'я хорошого, і робив. Іванов зібрав заповіді в систему, виконав їх, навчив того людей. Іванов приймав усіх нужденних, бідних, хворих, хто просив. Він писав про прийом: «Ми прийняли чоловіка, як я приймаю всіх. А потім облили водою холодною, потім він прийняв таке вчення, що робити. 1. Треба купатися холодною водою два рази в день, вранці й увечері. (Ін 13:5) 2. Вітатися з людьми всіма, не проходити жодного чоловіка. Твоє діло є сказати їм. (Мф 5:48). 3. Треба знайти чоловіка нужденного, треба дати йому 50 копійок. Сам собі скажи, що даєш ці гроші за те, щоб не хворіти. (Мф 19:21). 4. 42 години не їж від п'ятниці до неділю до 12 годині. Вийди надвір, вдихай повітря і говори: «Учителю, дай мені здоров’я». Після цього їж, що хочеш, скільки хочеш. Твоє здоров’я – це є все. (Мф 6:13, 9:15). 5. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не вживай алкоголь». Іванов. 1983.03:34.  Загартування – це наука всіх людей усього світу, джерело людського життя. Свідоме терпіння є легке лікування. Робіть поки ви здорові.  Особливо це треба всім ради майбутнього. Іванов стверджує: якщо чоловік  загартовується в цьому житті, то він може не боятися загробного життя. Душа не вмирає, не має кінця. Пропонуємо людям вірити тому, кому дали назву Великий, і виконувати його заповіді. Не треба робити, як робить священик. Бо найменший  священик іде в пекло, а за ним інші. Христос і Іванов свідчать про одне. Якщо двоє свідчать про одне, то їхнє свідчення за законом є істинне.

 

Прийом

    Здоров'я треба передавати іншим людям бажаючим. Іванов довів практично. Коли здоровий загартований чоловік, котрий не хворіє багато років,  торкається руками до другого хворого чоловіка, то проходить через руки струм. Він включає еволюційний процес у кожній клітині нездорового організму, вони оздоровлюються, починають діяти автоматично. Аналогічно серце запускається з допомогою електричного розряду, коли воно зупинилося. Так здоров'я передається від здорового чоловіка до хворого.  Метод прийому Іванова хворого чоловіка базується на цьому. Учитель кладе хворого на спину, він оточує тіло його своїми руками. Він бере, правою рукою за великі пальці ніг, ліву руку кладе на лоб. Потім він говорить, щоб хворий дивився на серце, легені, живіт, потім тягне за кожен палець ніг і рук, потім робити вдих і видих.

 

Потім він ставить на ноги, бере своїми руками за руки, говорить, щоб дивитися на органи, потім вдихати. Потім він обливає холодною водою, потім дає усно пораду, що робити вдома, це п'ять заповідей. Цілує, прийом закінчується. Поцілунок з любов'ю знімає хворобу найкраще. Бажано заняття не припиняти після прийому, бо це подібно до зупинки серця. Учні Іванова, котрі навчені приймати, котрі не простуджуються і не хворіють, приймають початківців. Всі люди просять Учителя Іванова: «Учителю, дай мені здоров'я».

  

   Електрика. Щоб оздоровлювати іншого струмом рук, треба в природі електризуватися, тобто накопичувати електричний заряд. Електрика накопичується у кожного при висиханні тіла  після обливання всього тіла холодною водою. При цьому електричний струм проходить через тіло, електризація тіла відбувається в процесі загартування. Іванов пише:«Я учу вас, що треба робити в природі, щоб не хворіти. А хвороба ваша зникає сама. І починаю з ними займатись, як з усіма. Кладу на ліжко, щоб руки були по швах.  8. Сам беру рукою за пальці ніг, а другою беру за голову, за лоб. Моє тіло робить свої органічні сили по його тілу. Вони роблять так, щоб прогнати цю біль. Це дійсна правда.  А потім розумом усно дивитись на серце своє й на легені, а слідом за цим дивитися у живіт, з боку на бік повертай. Учитель тягне за пальці рук і ніг. Після цього ставить на ноги й просить, щоб хворий робив. Рухати пальцями в ногах, у руках, на серце дивитись і на легені, рухати животом, потім вдихати і видихати три рази. А тепер купатись надворі, відро води холодної вилити на тіло». Іванов. 1977.07:7.  «Здоров'я не продається, не купляється, а з любов'ю дається. Я цілую всіх, я не гидую своєї роботи, я люблю». Іванов. 7712:86.

   

   Дитинка. Іванов був під домашнім арештом у 1982 році.  Влада заборонила йому приймати хворих людей, тому він написав заповіді  молоді й усім людям, в яких немає можливості прийнятись, щоб вони зміцнювали здоров’я. «Дитинко! .Купайся в холодній воді два рази в день, вранці і ввечері щоб тобі було добре. Купайся в озері, річці, ванні, приймай душ або обливайся. Це твої умови. Гаряче купання завершуй холодним. Перед купанням стань босими ногами на землю, сніг хоча б на 1 – 2 хвилини. Вдихни через рот декілька раз повітря й побажай собі й усім людям здоров’я. 2. Здоровайся з усіма всюди, особливо з людьми похилого віку. Якщо хочеш мати в себе здоров’я, здоровайся з усіма. 3. Допомагай людям, чим можеш, особливо бідному, хворому, ображеному, нужденному. Роби це з радістю. Відгукнись на його нужду душею і серцем. Ти придбаєш у ньому друга і допоможеш ділу миру.

4. Старайся хоч раз в тиждень обходитися без їжі й води з п’ятниці 18 – 20 годин до неділі 12 годин. Це твої заслуги  і спокій. Якщо тобі трудно, то терпи протягом доби. Вийди на природу у неділю босим і декілька раз подихай, як написано вище. Це свято твоєї справи. Після цього можеш їсти все, що тобі подобається. 5. Люби природу, яка оточує тебе, не плюй на землю, не випльовуй із себе нічого. Звикни до цього, це твоє здоров’я. Не вживай алкоголь і не кури. Перемагай у себе жадність, лінь, самовдоволеність, користолюбство, страх, лицемірство, гордість. Вір людям і люби їх. Не говори про них несправедливо. Не приймай близько до серця недобрих думок про них. Звільни свою голову від думки про хворобу, смерть. Це твоя перемога. Думку не відділяй від діла. Прочитав – добре, а  найголовніше, виконуй. Досвід цього діла розказуй і передай, але не хвались, не вивищуйся в цьому, будь скромним». Іванов. 8211:106. Учителя треба просити: «Учителю, дай мені здоров'я». Учитель учив, щоб самі учні приймали всіх бажаючих. Як зараз починати загартовуватися? За вченням Учителя Іванова, початківці мають починати загартування після прийому. Учитель усіх до одного приймав. Перед відходом Учитель заповів своїм учням через учня Ош, щоб вони приймали всіх бажаючих, як показав Учитель, давали усно 5 заповідей. Кожен має просити Учителя Іванова: «Учителю, дай мені здоров'я». Для цього треба знайти будь-якого здорового послідовника, який не застуджується і не хворіє, його просити, щоб він прийняв.

 

Концентрація

    Іванов говорить про себе. «Не кидав одного дня, щоб не пройти від головного мозку. А потім я спускаюся вниз по хребту до самих ніг, по всім окремим пальчикам, і великим, і маленьким.  А потім піднімаюся до серця, до легень і до плеч, та вниз по руках до самих пальчиків. І знову доходжу до самої місцевої системи, яка укладається в життя мозку». Іванов. 6602:22:129.  «Я сам думаю про хворого. Починаю з голови спускатися вниз по хребту до самих ніг, до пальчиків. А потім повертаюся назад, і піднімаюся до центра, до мозку. А потім спускаюся до рук, до пальців. А потім звертаюся до серця, до легень, до живота. Це все розсікати. 93. Це робиться для пробудження людського тіла». Іванов. 7010.07:73.

 

3-2. Друга нова протилежна сторона

   Що дає природа людям через запобігання хворобі? Дві протилежні  сторони є в природі: тепле, добре, холодне, погане. Природа дає тепле і хороше за погане, яке прийняли. Це є здоров'я, щастя, задоволення в житті, життя вічне, природа не карає, люди без потреби, продовження життя, природне щеплення проти всякого захворювання, райське життя на землі, мир між народами, відсутність війни, зброї. Люди стають Богами, виборюють безсмертя. Людина не попадає у в'язницю і лікарню. Еволюція біологічна і соціальна відбувається.

 

4. Пропозиція для медичного обслуговування

     Новий метод охорони здоров'я.  Його суть є в догляді кожного за собою, щоб запобігати будь-якому захворюванню. Ми з вами, всі люди до одного чоловіка, свідомо, добровільно при сприянні всього суспільства і медицини загартовуємося за системою Учителя Порфирія Іванова, щоб не застуджуватися і не хворіти, запобігати будь-якому захворюванню. Іванов говорить про роль медицини в оздоровленні всіх людей: «Ми повинні цього навчитися самі лікарі, щоб не застуджуватися і не хворіти. А потім навчити інших хворих цього, що робить у природі сам лікар». 6607:87.