Народний журнал природної мудрості People's journal of natural wisdom osh .

 

Еволюційний рух Evolutionary movement

www.osh.kiev.ua

 

Жити, учитися, отримувати здоров ' я за наукою еволюцією. Live, study, receive health after the science of evolution. Бути таким, як Учитель народу, Бог Землі.Be like the Victor of nature, the Teacher of the people, God of the Earth. Наука Іванова П. К. Science Ivanov P.K.   

 

№ 3 . No. 3. 2018.02 2018.06.12

 

Еволюційна послідовність Evolutionary sequence

 

Зміст Content

1. Історія виникнення. 1. History of occurrence.

2. Теорія діалектика. 2. The theory of dialectics.

3. Побудова еволюційної послідовності. 3. Construction of the evolutionary sequence.

4. Автоматична робота серця. 4. Automatic heart work.

5. Що буде далі. 5. What will happen next?

6. Залежність і незалежність. 6. Dependence and independence. Наука безсмертя. The science of immortality.

7. Ідея: люди самі є на білому світі сонце. 7. The idea: people are the Son themselves in the white world.

 

1.Історія виникнення History of occurrence

    Порфирій Іванов дав ідею побудови еволюційної послідовності. Porfiry Ivanov gave the idea of ​​constructing an evolutionary sequence. Він говорив про еволюцію, що еволюція – це не вживати їжу, тобто свідомо терпіти певне число годин у тиждень. He spoke of the evolution that evolution is not to eat food, that is, consciously endure a certain number of hours a week. Наше терпіння постійно росте. Our patience constantly grows. Іванов показав своїм практичним досвідом, що терпіти без їжі треба певне число годин підряд у тиждень: 24, 42, 66, 108 годин в тиждень. Ivanov showed with his practical experience, that to endure without food it is necessary a certain number of hours in a week: 24, 42, 66, 108 hours a week. Послідовність чисел будується за законом: кожен член дорівнює сумі двох попередніх. The sequence of numbers is based on the law: each member equals the sum of the two previous ones.Еволюційна послідовність є. Evolutionary sequence is. Іванов направив думу на пошук еволюційної послідовності. Ivanov directed the idea to guest for the evolutionary sequence. Процес має дискретний характер: А1, А2, А3, ... Аn . The process is discrete: A1, A2, A3, ... An .   Це є еволюційна послідовність у загальній формі. This is an evolutionary sequence in a general form. Де n – будь-яке натуральне число. Where (n) is any natural number. Послідовність треба шукати з допомогою теорії діалектики. The sequence must look through the dialectic theory.   

 

1.Теорія діалектика, три закони. 2.Theory of dialectics, three laws.

   Закон 1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі . Law 1. Two opposite sides are in nature; they exist in unity and struggle. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. All things, the phenomena have opposite properties and trends of development. Вони перебувають в єдності, одне без одного не існує. They are in unity, one without one does not exist. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, її результатом є розвиток. The opposite sides interact constantly in the form of struggle, its result is development. Між ними виникають суперечності, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Between them there are contradictions that are the source, content, the driving force of self-development of the world. Процес завершується переходом до двох нових The process is completed by the transition to two newпротилежних сторін. the opposite sides.Приклад . An example Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. The two opposite sides are in nature: good, warm, bad, cold. Перша протилежна сторона. The first opposite side. Люди роблять, щоб мати в житті хороше, тепле. People do, so that to have a good, warm in life. Друга протилежна сторона. The second opposite side. Вони отримують від природи погане і холодне – захворювання, нещастя тощо. They get from nature bad and cold -  illness, misfortune. Між ними є суперечність , бо люди не отримують життя. There is a contradiction between them, because people do not get life.Щоб жити, люди переходять до двох нових протилежних сторін. To live, people are moving to two new opposite sides.Перша нова протилежна сторона. The first new opposite side. Люди свідомо приймають холод і голод, гартуються в холодній воді. People consciously take cold and hunger, they harden in cold water.Людина відчуває холод і погане в процесі купання в холодній воді. People feel cold and bad in the process of bathing in cold water. Друга нова протилежна сторона. The second new opposite side. Людям стає тепло, добре і здорово після купання. People get warm, well and healthy after bathing. Людина хотіла життя і отримала життя. Man wanted life and got his life. Суперечність завершується. The contradiction is completed.   

    Закон 2. Подвійне заперечення є в природі. Law 2. Double negation is in nature. Об ' єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Objects develop by double negation. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру початкового ступеня розвитку. Each stage is a synthesis of previous stages, and reproduces on a higher basis the characteristic features, the structure of the initial degree of development. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об ' єктів. Double negation is a necessary moment in the development process, a condition for a qualitative change of objects.Розвитку об ' єктів не існує без заперечення попередніх форм. The development of objects does not exist without negation the previous forms.Заперечення відображає не знищення об ' єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадковий стан. The negation reflects not the destruction of the object, but the moment of its transition to a new quality, in which the elements and properties of its previous qualitative state are stored, that is, it fix the heredity development.Приклад. Example. Еволюція людства.It is evolution of mankind.Ступінь 1. Практика загартування домінує в людей. Stage 1. The practices of hardening predominate in of people.Ступінь 2. Заперечення загартування. Stage 2. Hardening is denied.Вчення Христа домінує. The doctrines of Christ predominated.Ступінь 3. Подвійне заперечення одного загартування і одного вчення Христа. Stage 3. Double negation of one hardening and one doctrine of Christ. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства. The synthesis or the sum of the hardening and teachings of Christ dominates in people.    

    Закон 3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Law 3. Mutual transition of qualitative and quantitative changes. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. Quantitative changes are gradually accumulating, at a certain stage of development they violate their measure, and  form radical changes.Приклад.Еволюційна послідовність.№ 2. ( Вікіпедія . Діалектика). (Wikipedia. Dialectics).   

 

3. Побудова еволюційної послідовності 3. Construction of the evolutionary sequence

    Еволюційна послідовність якостей проявляється в природі. The evolutionary sequence of qualities is manifested in nature. Кожна якість відповідає певній кількості, яка виражена числом. Each quality corresponds to a certain number expressed by a number. Процес еволюції виражається певною еволюційною послідовністю чисел. The process of evolution is expressed by a certain evolutionary sequence of numbers. Еволюційна послідовність чисел будується за допомогою теорії діалектики. Evolutionary sequence of numbers is constructed with the help of the theory of dialectics.

     Перший член послідовності виражає початок еволюційного процесу, тому приймемо його рівним одиниці, бо еволюція починається з найменшого числа. The first term of the sequence expresses the beginning of the evolutionary process, therefore, we assume it is equal to one, since evolution begins with the smallest number. Це початковий член, тезис. This is an initial member, a thesis. Другий член є запереченням першого. The second term is the denial of the first one. Він не дорівнює одиниці, а дорівнює якомусь числу Х. Це є антитезис. It is not equal to one, but equals some number of X. This is an antithesis. Третій член є подвійне заперечення. The third member is a double denial. Він є запереченням одного першого члена і одного другого, він є синтез двох членів, або сума. It is a denial of one first member and one of the other, it is the synthesis of two members, or the sum. Подвійне заперечення є перехід в нову якість, він зберігає елементи і властивості Double denial is the transition to a new quality, it retains elements and properties   попереднього стану, тобто фіксує спадкоємність. the previous state, that is, it records continuity. Третій член дорівнює сумі перших двох на основі цих властивостей: 1 + Х. Еволюційна послідовність будується за таким правилом, кожен член дорівнює сумі двох попередніх. The third term is the sum of the first two based on these properties: 1 + X. The evolutionary sequence is constructed by this rule, each member equals the sum of the two previous ones.   Ця послідовність є геометрична прогресія. This sequence is a geometric progression.

1, Х, 1 + Х 1, X, 1 + X   

Можна припустити, що послідовність будується за цим законом для будь-якої кількості членів. It can be assumed that the sequence is based on this law for any number of members. Знаменник (Х) дорівнює відношенню третього члена до другого: Х = (1 + Х)/X. The denominator (X) is equal to the ratio of the third term to the second: X = (1 + X)/X. Звідси маємо квадратне рівняння. From here we have a square equation. Основне рівняння еволюції. The basic equation of evolution.    

Х² – X² - Х X – 1 = 0. - 1 = 0.   (3.1) (3.1)    Знаходимо корні. We find the roots.

   Перший корінь: Х 1 = 0,5 (1 + 5 ) . First root: X 1 = 0.5 (1 + 5 ) .   (3.2) (3.2)   

Позначимо Х 1 = φ . Denote by X 1 = φ . Це число називається золотий перетин: 1,618033… This number is called the golden section: 1.618033 ...

    Другий корінь: Х 2 = 0,5 (1 – 5). Second root: X 2 = 0.5 (1 - 5).   (3.3) (3.3)

Друге позначення: Х 2 = – 1/ φ . The second designation: X 2 = - 1/φ .   Х 2 = – 0,618033… X 2 = - 0.618033 ...

    Послідовність з першим коренем (П1): Sequence with the first root (P1):   1, φ, 1, φ, φ ², φ², φ ³… φ ³ ...     (3.4) (3.4)   

    Показник степені є будь-яке ціле число, тому члени послідовності збільшуються необмежено. The degree indicator is any integer, so the members of the sequence increase indefinitely. Зростаюча прогресія. Growing progression. На практиці зручно користуватися аналогічною послідовністю цілих чисел: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55... (3.5) In practice it is convenient to use a similar sequence of integers: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 ... (3.5)   В ній кожен член дорівнює сумі двох попередніх. In it, each member equals the sum of the two previous ones. Відношення між будь-яким членом і попереднім приблизно дорівнює золотому перетину. The relation between any member and the previous one is approximately equal to the golden section.

     Послідовність з другим коренем (П2): 1, – Sequence with the second root (P2): 1, - 1/ φ , 1/ φ ², – 1/ φ ³... 1/φ , 1/φ ², - 1/φ ³ ...    (3.6) (3.6)

Прогресія, що убуває, із змінними знаками членів. Decreasing progression with variable member signs. Показник степені є будь-яке натуральне число. The degree indicator is any positive integer.   Аналогічна послідовність обернених цілих чисел: 1, – A similar sequence of inverse integers: 1, -1/2, 1/3, – 1/5, 1/8, 1/2, 1/3, - 1/5, 1/8, – 1/13, 1/21... - 1/13, 1/21 ...   (3.7) (3.7)      

      Якщо початковий If the initial one   член послідовності є будь-яке число (а), то кожен член послідовності П1 і П2 буде помножений на це число (а). A member of the sequence is any number (a), then each member of the sequence of P1 and P2 will be multiplied by that number (a). Якщо початковий член дорівнює (а), то маємо перші три If the initial term is (a), then we have the first three   члени: a, aX , a + aX . members: a, aX , a + aX . Звідси отримуємо знаменник прогресії: From here we get the denominator of the progression:   aX /a aX / a   = (a + aX )/ aX . = (a + aX ) / aX .   Після спрощення After simplification отримуємо виведене раніше рівняння we get the equation derived earlier еволюції (3.1). Evolution (3.1).   

   Оскільки закони діалектики є всезагальними законами природи, то і послідовності є всезагальним законом природи. Since the laws of dialectics are universal laws of nature, then sequences are an

Universal law of nature.  1.Теорія діалектика, три закони.

  

4. Автоматична робота серця 4. Automatic heart work

    Автоматична робота серцевого м ' язу людини . Automatic work of the human heart. Серце скорочується ритмічно під впливом імпульсів, які виникають у самому серцевому м'язі, тому серце працює автоматично. The heart rhythmically contracts under the influence of impulses that arises in the heart muscle, so the heart works automatically. Автоматична робота серця є відносно незалежна від нервової системи. The automatic work of the heart is relatively independent of the nervous system. Скорочення шлуночків продовжується приблизно 0,3 секунди, вони розслабляються після цього. The systole of the ventricles lasts about 0.3 seconds, they relax after that. Серцевий м'яз перебуває у стані спокою протягом 0,4 – 0,5 секунди, або загального розслаблення. The cardiac muscle is in a state of rest for 0.4 – 0.5 seconds, or a general relaxation. Серцевий Cardiacцикл триває всього приблизно 0,8 секунди. the cycle lasts only about 0.8 seconds.Відношення між тривалістю розслаблення і скорочення дорівнює числу золотому перетину. The ratio between the duration of relaxation and reduction is equal to the number of gold sections. Автоматична робота серця складається з двох дій: скорочення (тезис) і розслаблення (антитезис, або заперечення). Automatic heart work consists of two actions: reduction (thesis) and relaxation (antithesis, or negation). Скорочення відбувається певний час, а розслаблення триває довше в число золотий перетин. The reduction takes place for a while, and the relaxation lasts longer in the number of golden sections. Можна вважати, що автоматична робота серця є еволюційний процес. It can think that automatic heart work is an evolutionary process.

 

   Цей процес можна описати теоретично. This process can describe theoretically. Він описується еволюційною послідовністю, у котрій два члени, він має бути автоматичним за своєю природою. It is described by an evolutionary sequence, in which two terms, it must be automatic by nature. Очевидно, здібність автоматичності руху серця мають усі живі організми, що еволюціонують, інакше вони б не існували. Obviously, the talent of the automatic movement of the heart has all the living organisms that evolve, otherwise they would not exist. Кількість циклів теоретично є нескінченна, тобто процес вічний. The number of cycles is theoretically infinite, that is, the process is eternal. Причина руху, рушійна сила є в самій еволюційній системі. The cause of the movement, the driving force is in the evolutionary system. Цей процес незалежний від будь-яких інших систем. This process is independent of any other systems. На практиці цей процес відбувається в природі скрізь, і в великому, і малому. In practice, this process takes place in nature everywhere, in great and small.Цей автоматичний механізм можна назвати серцем природи. This automatic mechanism can call the heart of nature.Механізм автоматичної дії серця діє в кожній клітині організму, загартування сприяє цьому процесу. The mechanism of automatic action of the heart acts in each cell of the body, the hardening promotes this process. Іванов говорить у статті «Моя перемога», що його загартування – це «самозбереження своєї клітини», тобто клітина зберігає сама себе, діє, підтримує життя автоматично. Ivanov says in his article "My victory" that his hardening is "self-preservation of his cell," that is, the cell saves itself, works, supports life automatically.

 

   Велика заслуга Учителя Іванова є та, що він знайшов метод виходити серце в будь-кого, щоб воно було завжди «молоде, здорове, загартоване, як 25-річного молодого чоловіка». The great merit of Teacher Ivanov is that he has found a way to go out of the heart of anyone so that it was always "young, healthy, hardened as a 25-year-old young man." Практика підтверджує це, людина будь-якого віку має тиск крові близько 120/80 після терпіння 42 години без їжі, як у молодої людини. Practice confirms this, a person of any age has a blood pressure of about 120/80 after 42 hours patience without food, as in a young person. Іванов учить, щоб люди оздоровлювалися самі і передавали своє здоров'я іншим людям. Ivanov teaches people to heal themselves and transfer their health to other people. Це біологічна еволюція людини. This is the biological evolution of man. Іванов знайшов метод і практично перевірив, як у дійсності людям жити по-еволюційному, приймати тепле, хороше, холодне, погане. Ivanov found a method and practically tested how to really live people in an evolutionary way, to take warm, good, cold, and bad. Учитель приймав бажаючих, вони отримували здоров ' я. The teacher received wishful, they prevailed health . Учитель писав про прийом: The teacher wrote about the reception. «Parshek». 1983.03:34.

 

5. Що буде далі 5. What will happen next?

     Еволюційна послідовність – це послідовність у часі всіх явищ у природі. Evolutionary sequence is the sequence in time of all phenomena in nature. Люди, котрі знають цю послідовність, завжди знають, що буде далі. People who know this sequence always know what will happen next.Вони знають, що буде завтра, через рік, через період. They know what will happen tomorrow, a year later, through a period. Людям треба жити по-еволюційному. People need to live in an evolutionary way. Ми, всі люди, можемо свідомо впливати We, all people, can consciously influence   на природу, вона піде нам назустріч, не буде карати своїми силами, хворобами тощо. to nature, she will come to meet us, will not punish her forces, illnesses, and the like. Іванов говорить: «Людина повинна завоювати такі якості у себе в природі, добитися від природи, щоб знати, що буде далі». Ivanov says: "Man must conquer such qualities in himself in nature, to obtain from nature, to know what will happen next." 6612:73. 6612: 73.Приклад еволюції суспільства. Example of the evolution of society. Ступінь 1. Спочатку люди були близькі до природи, приймали все: холодне, погане і тепле, хороше. Stage 1. At first people were close to nature, took everything: cold, bad and warm, good.Цей період називається загартуванням, воно домінувало в житті. This period is called hardening, it dominated life.Це вихідний етап, тезис. This is the initial stage, the thesis.

  

    Ступінь 2. Потім люди відійшли від природи, не стали любити холодне і погане – це заперечення. Stage 2. Then people left nature, did not become to love cold and bad – this is a negation.Почався другий період – віра Ісуса Христа. The second period began – the faith of Jesus Christ. Люди заперечили загартування. People denied the hardening. Вони заперечували холодне і погане у житті, а стали прагнути до одного хорошого і теплого. They denied cold and bad in life, but began to strive for one good and warm.Період віри Христа продовжувався два тисячоліття. The period of Christ's lasted two millennia.Віра в Христа домінувала в житті. Faith in Christ dominated life. Це антитезис. This is an antithesis.Ступінь 3. Подвійне заперечення. Stage 3. Double negation.Третій етап є заперечення одного загартування і заперечення однієї віри Христа. The third stage is the negation of one hardening and negation of one faith of Christ. Це є синтез або єдність загартування і вчення Христа. This is the synthesis or unity of the hardening and the teaching of Christ. Сума загартування і вари Христа домінує в житті. The amount of hardening and faith of Christ prevails in life.Так здійснилося в природі через два тисячоліття від народження Христа. This was accomplished in nature two thousand years after the birth of Christ. Порфирій Іванов народився в природі, він практично створив науку, яка складається з науки загартування та вчення Христа. Porfiry Ivanov was born in nature; he practically created a science that consists of the science of hardening and teaching Christ. Заперечення відображає не знищення об'єкта, а момент його переходу в нову якість, що в ній зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадкоємність розвитку. The negation reflects not the destruction of the object, but the moment of its transition to a new quality, in which the elements and properties of its previous qualitative state keeps, that is, it fixes the heredity of development. (Еволюція. № 6). (EM. No. 6).   

  

6. Залежність і незалежність. 6. Dependence and independence. Наука безсмертя The Science of Immortality

    Учитель Іванов показав нам усім на практиці, що залежність і незалежність є в людському житті. Teacher Ivanov showed us all in practice that dependence and independence are in human life.

Перша протилежна сторона

The first opposite side

   Ми, всі люди, залежні від природи. We, all people, are dependent whit nature. Їжа, одяг, житловий дім треба нам щодня. Food, clothing, a home is needed every day. Люди отримують це все в природі через труд. People get it all in nature through labor. Ми не любимо природу, у котрій є дві протилежні сторони: тепле, хороше, холодне, погане. We do not like the nature, which has two opposite sides: warm, good, cold, and bad. Ми всі живемо однобоко. We all live one-sidedly.Ми всі любимо в природі тепле і хороше, і створюємо в природі відповідні умови для свого життя. We all love in nature warm and good, and create in nature the appropriate conditions for our lives. Ми не любимо в природі холодні й погані умови життя, ми боїмося природи, тому ми самі захищаємо тіло одягом, будинком. We do not like cold and bad living conditions in nature, we are afraid of nature, so we protect the body itself with clothes, a house.

 

Друга протилежна сторона The second opposite side

   Природа карає залежних людей за нелюбов хворобами, Nature punishes dependent people for dislike of illnesses,   забирає сили, і вони вмирають. takes power and they die. Залежність веде людей до смерті. Dependence conducts people to death. Іванов зробив такий висновок у 1933 році. Ivanov made such a conclusion in 1933.Він Heжив, як усі залежні люди, 35 років. lived like all dependent people, 35 years old. Суперечність існує між протилежностями. There is a contradiction between the opposites. Залежні люди не живуть, а поступово вмирають. Dependent people do not live, but gradually die. Учитель говорить: жити треба, а вмирати не треба. The teacher says: it is necessary to live, but it is not necessary to die. Суперечність між протилежностями закінчується через перехід до двох нових протилежних сторін. The contradiction between opposites ends with the transition to two new opposing sides. Іванов знайшов їх і пропонує людям прийняти їх. Ivanov found them and invited people to take them.

 

Перша нова протилежна сторона The first new opposite side

   Треба бути незалежним у природі від потреб їжі, одягу, дому. We need to be independent in nature from the needs of food, clothing, home. Люди не будуть умирати, якщо будуть робити так. People will not die if they do so. Іванов став сам незалежним у природі, щоб показати людям нову незалежну дорогу в житті, це перший незалежний чоловік. Ivanov became independent in nature, in order to show people a new independent way in life, this is the first independent man. Він став учити людей любити однаково дві протилежні сторони: тепле, хороше і холодне, погане. He began to teach people to love the two opposite sides: warm, good and cold, bad.

Друга нова протилежна сторона

The second new opposite side

    Незалежність дає і буде давати людям здоров ' я, щастя, тривале життя, природа не буде карати людей хворобою і смертю. Independence gives and will give people health , happiness, long life, nature will not punish people sickness and death. Люди проженуть смерть, завоюють безсмертя, зроблять рай на землі. People will drive death, conquer immortality, make paradise on earth. Люди будуть любити один одного, не буде ненависті, вбивства, крадіжки, війни між людьми, зброї. People will love each other, there will be no hatred, murder, theft, war between people, weapons. Люди будуть жити. People will live. Не буде суперечності між протилежними сторонами. There will be no contradiction between the opposing sides.    

    

    Люди стають залежними із самого народження на білий світ. People are becoming dependent on the white world from birth. Новонароджену дитину годують, одягають, спати укладають у домі. The newborn baby is fed, dresses, lays to bed in home. Природа народжує людину для життя в природі, щоб вона була незалежною в житті. Nature gives birth to human life in nature, so that it is independent in life. Вона народжується не для смерті. She is not born for death. А люди роблять самі свавільно маленьку людину залежною в природі. And people make without permission small person dependent on nature. Залежні люди живуть для смерті, а незалежні люди живуть для життя. Dependent people live for death, and independent people live for life. Висновок Учителя Іванова. Conclusion of Teacher Ivanov. Ми всі маємо народити дитя в природі без усяких потреб їжі, одягу, дому. We all have to give birth to a child in nature without any food, clothes, home. Ми маємо навчити дитя жити силами природи повітря, води, землі. We must teach the child to live by the forces of nature, air, water, land. Це буде незалежний чоловік, еволюційний, безсмертний. It will be an independent man, evolutionary, immortal.

  

   Іванов називає своє вчення наукою безсмертя. Ivanov calls his doctrine the science of immortality. Його ідея в гімні. His idea in hymn. Бог Ош має мету і завдання смерть вигнати від людей, а життя ввести. God Osh has the purpose and the task to turn out death from people, and to give the life. Він робить, щоб люди не вмирали, а жили вічно. He makes that people do not die, but have lived forever. Він знайшов місце на землі для цього, назвав його райським, освятив, запросив усіх земних людей на ньому жити без усяких потреб, тобто незалежно. He found a place on earth for this, called it paradise, asked all earthly people to live on it without any need, that is, independently. Люди прийдуть, зроблять на цьому місці людський рай. People will come and make people's paradise on this spot. Бог Ош прийшов на землю знайти райське місце на землі й умови, які дадуть кожному можливість бути без усяких потреб. God Osh came to earth to find a paradise on earth and conditions that will give everyone the opportunity to be without any need. Він готує людей для цього. He prepares people for this. Люди мають народити чоловіка без потреби на райському місці. People must birth  a man without need in a paradise spot.Він буде незалежний чоловік, він буде безсмертний, він буде вчити всіх людей жити незалежно в природі без усяких потреб. He will be an independent man, he will be immortal, he will teach all people to live independently in nature without any need.     

 

   Наука говорить про це. Science talks about it. Якщо чоловік живе в природі без потреб їжі, одягу, дому, то це еволюційний незалежний чоловік. If a man lives in nature without the need for food, clothes, home, then this is an evolutionary independent man. Еволюційна послідовність П1 описує еволюцію незалежного чоловіка. The evolution sequence P1 describes the evolution of an independent man. Вона описує необмежене створення кого-небудь або чого-небудь. It describes the unlimited creation of someone or something. Процес створення відбувається вічно, необмежено в часі, у постійному розвитку. The process of creation happens eternally, unlimited in time, in constant development. Фізичні, духовні, моральні якості людини будуть розвиватись. The physical, spiritual, moral qualities of a person will develop. Тіло, розум, свідомість буде розвиватись. Body, mind, consciousness will develop. Людина не вмирає, немає Man does not die, noсмерті тут. death here. Чому розвиток за П1? Why development behind P1? Люди свідомо приймають холодне, погане, вони не бояться смерті. People consciously accepts cold, bad, they are not afraid of death. Люди отримують протилежне хороше, тепле за це, тобто життя вічне. People get the opposite good, warm for it, that is, eternal life. Незалежні люди шукають у природі те, що залежні люди називають смертю, а вічне життя находять у природі. Independent people seek in nature what dependent people call death, and eternal life is found in nature.

 

    Новонароджений чоловік був незалежним у природі в перший момент. The newborn was independent in nature at the first moment. А ми всі примусили його тіло бути залежним у природі, ми навчили дитину їсти, одягатися, жити в домі. And we all forced his body to be dependent on nature, we taught the child to eat, to dress, to live in the house. Його розвиток описується двома еволюційними послідовностями: П1 створення і П2 знищення. Its development is described by two evolutionary sequences: P1 creation and P2 destruction. Вони існують, діють одночасно паралельно. They exist, act simultaneously in parallel. Процес створення домінує над знищенням в ранні роки. The process of creation dominates the destruction in the early years. Чоловік росте приблизно до 25 років, його розум, свідомість, тіло. A man grows up to about 25 years old, his mind, consciousness, and body. А потім ріст тіла припиняється, процеси зрівноважилися, процес знищення за послідовністю П2 починає переважати. And then the growth of the body stops, the processes are balanced, the process of destruction in sequence P2 begins to dominate. Людина хворіє, мозок сохне, серце перестає працювати, людина вмирає. The person is ill, the brain dries, the heart stops working, the person dies. Залежні люди відмирають, ніякі особливості не можуть спасти в житті. Dependent people die, no singularity not can save lives. Учитель Іванов говорить: що якби чоловік нічого не робив у своєму житті, тобто був незалежний без потреби, то він жив би вічно. Ivanov says that if a man did not do anything in his life, that is, he was independent without need, then he would have lived forever. Чому в залежних відбувається знищення за П2? Why do dependent on the destruction of P2? Тому що люди приймають у житті одне хороше і тепле, а через це отримують у природі протилежне холодне погане, а найгірше є смерть, тобто знищення. Because people take one good and warm in life, they receive in the nature the opposite, the cold is bad, and the worst is death, that is, destruction. Ми всі є залежні від природи. We are all dependent on nature. Якщо ми відмираємо, то який сенс нашого життя залежного зараз, навіщо жити? If we die, then what is the meaning of our lives dependent now, why live? Відповідь є. The answer is. Щоб усім до одного чоловіка брати участь у народженні нового незалежного чоловіка без усяких потреб на райському місці. To all to one man to participate in the birth of a new independent man without any need at paradise place. Він треба людству для еволюції, для безсмертя людського життя. He needs mankind for evolution, for the immortality of human life. Теорія підтверджує істинність практики Іванова про безсмертя. The theory confirms the truth of Ivanov's practice of immortality.

 

   Цитати Іванова . Ivanov's quote . 8211:25. 8211-25 Моя ідея всього життя повинна народити чоловіка без усякої такої потреби. My idea of ​​life should give birth to a man without any such need. Це є місце райське, чоловікові слава безсмертна. This is the place of paradise, the man's glory is immortal.

   8001:86. 8001: 86 Ми маємо народити чоловіка без усякої потреби в наше життя. We must birth to a man without any need in our lives. А це ми можемо відкрити на чоловікові. And this we can open on her husband. Це є не початок, це життя. This is not the beginning, it's life. Цього не було. That was not the case. Т реба зробити його для еволюції, для безсмертя людського життя.We must make it for evolution, for the immortality of human life.

   8204:191. 8204: 191. Матір має народити маленького чоловіка тільки на цьому місці райському. Mother should give birth to a little man only at this place paradise. І люди мають взяти його на руки свої за її бажанням для виховання, та ростити його в цьому ділі без усякої потреби. And people have to take it to their own hands according to her desire for education, and to raise it in this matter without any need. Він має жити в людях за рахунок природи. He must live in people at the expense of nature.

 

7.Ідея: люди є самі на білому світі Сонце The idea: people are the Sun themselves on the white world

    Ми з вами, всі люди, надіємося на сонце. We with you, all people, hope for the sun. Ми працюємо вдень, а коли приходить ніч, ми спимо всю ніч. We work by day, and when the night comes, we sleep all night.Ми ждемо весну і літо, і ми не хочемо зими. We are waiting for spring and summer, and we do not want the winter.Цей спосіб життя відбувається від першого чоловіка, незалежного в природі. This way of life comes from the first man, independent in nature. Він жив із сонцем і без сонця вночі однаково. He lived with the sun and without the sun at night the same way. Потім він відділив день від ночі. Then he separated the day from night. Він діяв удень, а коли сонце ховалося і наступала темна ніч, він спав. He acted by day, and when the sun was hidden and a dark night was begin, he slept. Що дав людству цей спосіб життя? What gave this way of life to mankind? Він втратив свої здібності через це, і безсилий умер. He loses his ability because of this, and the powerless dies. Отже, цей спосіб веде людей до безсилля, смерті, люди не живуть, а вмирають. This method leads people to debility, death, people do not live, but die. Учитель учить. Teacher teach. Всі люди мають зробити у своєму житті без усякого сонця, щоб вони жили і не вмирали. All people must do in their lives without any Sun to live and not die. Не надіятися на сонце, а надіятися на одного незалежного чоловіка, котрий може жити без усякого сонця. Do not hope on the Sun, but rely for one independent man who can live without any Sun. Людина має вважати, що немає сонця як такого. Man must understand that there is no sun like that. Вона не повинна спати вночі, як ми з вами звикли. She should not sleep at night, as we are accustomed to. Бо герой губить сили і гине уві сні. For the hero loses his strength and perishes in a sleep. Сонце не рухається по годинах, як ми звикли діяти в житті. The sun does not move in hours, as we are accustomed to act in life.          

 

Цитати Іванова про Сонце. Ivanov's quote about the Sun.

  6507:61. 6507: 61.« Сонце не примушує вірити його силам, бо немає такого Сонця, як ми з вами думаємо і робимо. "The Sun does not force us to believe in its forces, because there is no such Sun as we think and do with you.   Якби Сонце було, як воно сходить і заходить по нашій Землі, воно б прибрало хвилі океанські . If the Sun was, as it descends and declining on our Earth, it would have removed the ocean waves.Воно є полум'я, нам з вами здається. It has a flame, it seems to us with you.Чоловікові не буде сонця ці сили при сонячних променях життя, від яких отримує чоловік. Man will not be the sun these forces in the sun's rays of life, which the man receives.Сонце вб'є. The Sun will kill. Чоловік Manне навчив сам себе з одним Сонцем жити і без Сонця, він навчив себе спати. did not teach himself to live with one Sun without the Sun, he taught himself to sleep.62. А коли ніч приходить, він іде на спокій спати. 62. And when the night comes, he goes to sleep. Він спить, нічого не думає. He sleeps, does not think anything. Його сон підносить йому, що буде з його життям завтра. His dream brings to him what will happen to his life tomorrow.Природа показала на найпершому чоловікові, за його зроблене і вжите ним. Nature showed on the first man for him made.Він втратив свої здібності через це, і помер безсилий . He lost his ability because of this, and died powerless.Ми питаємо чоловіка первонародженого. We ask the first-born husband. Для чого народився він, або для чого народили його? Why was he born, or why did he give birth to him? Він не народжувався сам, його народила природа не для того, щоб він воював з природою. He was not born himself, nature gave birth to him not to fight with nature. Вона народила його для дружби, жити разом. She gave birth to him for friendship, to live together.

      88. 88.Вчення Іванова не вірить Сонцю, а вірить своїм силам. The doctrine of Ivanov does not believes in the Sun, but believes in its own forces.Сонце ні до чого, якщо у людини не буде вироблено сил . The Sun not help, if a person not produced force. 128. А Іванов не вірить Сонцю, не визнає його сили над ним. 128. And Ivanov does not believe the Sun, does not recognize his strength over him. Сонця, як ми з вами думаємо, немає .129. The Sun, as we think with you, is not.129. Сонце – це є ми, розумна істота» . The Sun is we, the intelligent being."

   6604:138. 6604: 138. «Сонце є, ми його народжуємо щоранку. "The Sun is, we give birth to him every morning. 139. Сонце заходить не саме, ми садимо його своїми втомленими силами. 139. The Sun is declining does not myself, we will set it with our tired forces.Його не було в природі колись, а народилося чоловіком першим. He was not in nature ever, but was born the first man. Вся атмосфера народжена. The whole atmosphere is born. Ми не отримали того, чого хотіли. We did not get what we wanted. А вийшло те, чого ми не хотіли. And what happened was not what we wanted. Ми всі хотіли дивитися і бачити очима в цих днях». We all wanted to look and see eyes on these days."6710а:61. 6710a: 61.«Всі кажуть про те, що сонце є. "Everyone says the Sun is.   А чому моя думка не погоджується? And why does my idea not conform?Це не наше сонце світить. This is not our Sun shining. Люди самі створюють» . People creates myself".6803:91. 6803: 91. «День ми своєю появою народили. "We birth the day our appearance. Якби нас, як людей, не було в такому самовільному житті, ми б не мали Сонця на небі. If we, as humans, were not in such an wayward life, we would not have the Sun in heaven.Воно народжено самими нами ». It is born by us myself."

 

Про старе і нове числення часу . About the old and new calculus of time .

    Фізика прийняла секунду за одиницю часу. Physics took a second for a unit of time. Час вимірюється сонячним годинником. Time is measured by the solar clock.Доба повторюється періодично, так лічимо тижні, місяці, роки. The day is repeated periodically, so let's do weeks, months, years. Ми діємо вдень, як обставини залежного життя змушують. We act in the daytime, as the circumstances of a dependent life force.Коли приходить ніч, ми спимо до ранку. When the night comes, we sleep until the morning. Таке числення часу можна назвати сонячним. Such a calculation of time can be called solar.Таке числення часу введено. This time calculus is entered. Перший чоловік ввів таке числення часу. The first man introduced such a calculus of time. Він розділив час, ввів світло і тьму, тобто день і ніч. He divided the time, introduced the light and darkness, that is, day and night. Це епоха цивілізації. This is an era of civilization. Ми з вами прожили вже тисячоліття. We have been living with you for thousands of years. Можемо дати оцінку такого способу життя. We lived thousand years. Життя залежне є хороше, тільки не для всіх. We can value such method the life. Всі гублять здоров ' я і вмирають у залежності. Everyone loses health and dies in dependence. Залежність породжує смерть. Dependence generates death. Це числення часу не задовольнило людей, бо смерть породжується. This calculus  of time did not satisfy people, because death is generated. Незалежний чоловік Учитель Іванов не вірить такому сонячному годиннику, він є проти нього. Independent man Ivanov does not believe in such a solar clock, he is opposite him.

     Незалежний чоловік Іванов пропонує нове числення часу без сонця. Independent Ivanov offers a new calculation of time without Sun. На нашу думку, новий час визначається еволюційною послідовністю П1. In our opinion, the new time is determined by the evolution sequence of P1. Наприклад такий варіант. For example, this is an option. Дні мають не однакову тривалість, а сім нових днів зростає за еволюційною послідовністю П1. Days have not the same duration, and seven new days grows by the evolution sequence of P1. Людина діє кожного дня, і немає ночі, в котру треба спати. Man acts every day, and there is no night in which to sleep. Звички спати всю ніч немає, і герой уві сні не буде гинути, як було досі. There are no habit to sleep all night, and the hero in a dream will not die, as it was before. Люди будуть відпочивати по-новому за біологічною необхідністю, а не спати всю ніч за звичкою. People will be resting in a new way for biological necessity, and not sleeping all night in habit. Ми можемо взяти сім нових днів, це буде новий тиждень. We can take seven days, it will be a new week. Ми можемо свідомо терпіти без їжі частину тижня, як терпимо 42 години в старий тиждень. We can  endure without food part  a week, as 42 hours in the old week. Тепер будемо терпіти без їжі шість діб підряд. Now we will endure without food for six days. Новий спосіб життя буде прогресивніший, ніж старий. The new way of life will be more progressive than the old one. Ми можемо зробити нове числення без сонця, воно буде краще, ніж старе. We can make a new calculation without the sun, it will be better than the old one. Ми будемо приймати час однаково з любов'ю. We will take the same time with love. Ми не будемо тягнути час хороший і теплий, наприклад, весну, літо. We will not wait the time is good and warm, for example, spring, summer. Ми не будемо чекати час і до нього готуватися, як ми всі робимо зараз. We will not force anyone to live in a new way.

  

  Цитати Іванова. Ivanov's quote. 6807:20. 6807: 20 «20. "20. Ми знаємо про такий час. We know about that time.Наш вечір, без якого ми не обходимося. Our evening, without which we do not were. Потім приходить ранній ранок слідом за ним. Then comes the early morning after him. Хто робив це все нам? Who did it all to us? Ми навчилися тягнути це до себе своїми умами. We learned to pull it to our minds. Не природа дає це нам, а ми робимо це самі. Not nature gives it to us, but we do it ourselves. Сонця як такого немає. There is no such Sun. Люди є самі в природі, їм потрібна завжди весна, та не проти від літа, осені. People are in nature myself, they always need spring, summer, autumn.Зима не подобалася нікому, не потрібна за всім ділом. Winter did not like anyone, not needed for the whole deed. 24. Між старим і новим різниці ніякої. 24. There is no difference between the old and the new.Як тягнули до себе час, так ми тягнемо його зараз. As they pulled the time, so we pull it up now. Сонце встало на землю, ми всі з вами піднялися. The Sun stand to the ground, we all gets up with you.Та ми пішли в бій на нашу велику матір. We go for big mother's battle. 27. А треба буде так зробити без усякого Сонця . 27. But one must do so without any Sun. Ми є такі люди, навчені давно. We are such people who have been trained for a long time.Маємо право копатися в нашої матері природи. We have the right to dig in our mother of nature. Ні на що не сподіватися, крім чоловіка. There is no hope, apart for a man. Він завойовує сам у природі ». He conquers himself in nature."

 

    6904:121. 6904:121.«А Сонця немає самого. "The Sun myself is not.Люди одні є, які тягнуть час до себе, зустрічають і проводжають місце кожне. There are some people who wait their time, meet and escorted place each. Сонце не рухається за годинами. The Sun does not move for hours.А от людина вірить годинам, вона живе за ними, і робить діла всякого роду. But the person believes in the hours, she lives after them, and does works of all kinds.Він прокладає навіть свої кроки за ними»."

 

   7201.15:56. 7201.15: 56 «Тіло повинно бути таким, як воно народилося. "The body should be as it was born.Треба зробитися таким, як і раніше був. We have to be as it was before.Сонце – це є ми, всі наші земні люди. The Sun is we, all our earthly people. Вони лягають спати без усякого Сонця . They go to bed without any Sun.Воно не появляється до самого ранку. It does not show to the very morning. Коли ми зустрічаємося з ним, ми щасливі». When we meet him, we are happy."7212:123. 7212: 123. «Сон наш є миліший від усього, герой усякий гине в ньому, і загине на віки віків. "Our sleep is nicer than anything, the hero everywhere perish in it. За моїм висновком, як такого Сонця немає. According to my conclusion, there is no such Sun. Ж иття національних людей є на нашій планеті Землі. The life of national people are on our planet Earth. Вони є самі на білому світі Сонце. They are myself Sun on the white world. Їхні уми, життєвий мозок хоче і робить у них ». Their minds, the brain wants and does them."

 

На якого чоловіка надіятися? What man to rely?

    Ми маємо надіятися на незалежного чоловіка Бога, він є сонце для незалежних людей. We have to rely on an independent man of God, he is the sun for independent people. Він є один такий заслужений у нас. He is one such deserved with us.Це є наш дорогий Учитель Іванов. This is our dear Teacher Ivanov.

   Цитати Іванова. Ivanov's quote. 7212:124. 7212: 124. «Сонце немає між людьми, як вони думають. "There is no sun between people as they think. Х азяїн Бог є. The Lord God is. Холод і погана сторона є діло наше, залишатися живим без усякого Сонця» . The cold and the bad side is our business, to remain live without any Sun."

    7301.30:9. 7301.30: 9. «Ми вважали до цього діла: Сонце стоїть на своєму місці, а Земля крутиться. "We considered this to be the case: the Sun stands in its place, and the Earth revolves.Це неправда. It is not true. Сонця як такого немає між людьми в атмосфері, як ми всі вирішили. The Sun is not like that between people in the atmosphere, as we all have decided. Висновок один є такий тепер. The conclusion is one is now. Сонце – є ми, люди . The Sun is we, people. Вони почали робити в житті. They began to do in life. Ми бачимо, воно є у нас спочатку до появлення цього чоловіка, хто не визнає цю систему. We see, it is ours first before the appearance of this man who does not recognize this system. Якби Сонце було в нас таке, як ми з вами думаємо, воно б попалило нас. If the Sun was in us, as we think, it would have burn us. А то це є. And that is it. Ми з вами хочемо, те і зробимо. We want you and we will do it. 93. Сонце приходить щодня, і воно відходить. 93. The Sun comes every day, and it goes away. Люди хочуть самі цього і роблять у цьому, у них виходить». People want it themselves and do it, they go out of them."      

    7510:17. 7510: 17 «Ми стали на шлях цього розвитку. "We are on the path to this development. Якщо ми перевіримо ці перші кроки в житті, вони оточили себе природою. If we check these first steps in life, they surrounded themselves with nature. Дві сторони є в ній для наших людей: одна видна, інша темна. Two sides are in it for our people: one is visible, another is dark. Це неправда є в житті, природне явище є таке. This is not true in life, the natural phenomenon is this. Коли ніч стоїть, то глибока темнота. When the night stands, then deep darkness. А подивитись на Сонце, воно розташовано в розрідженій атмосфері. And to look at the Sun, it is located in a rarefied atmosphere. Ми, усі люди, є такі живі, котрі не захотіли такими бути. We, all people, are live, who did not want to be like that. Наука говорить, що живе тіло Сонця вогняне. Science says that the living body of the Sun is fiery. Воно не має вогню як природне. It has no fire as natural. Якби воно було вогняне і сили були, то від нього мікроби палилися. If it were fire and strong, then the microbes burned from it. Це така є атмосфера, вона зимою зовсім не шкідлива. This is such an atmosphere, it is not harmful in winter. Ви з ' єднайте ніч з днем із цим ділом, так та атмосфера. You unite the night with the day with this business, and the atmosphere. Вона не розділяється на різне, усе в природі є однакове. It is not divided into different, everything in nature is the same. Ми так думаємо, що холод наступає звідкілясь, а він появляється тут же на цьому місці. We think that the cold comes from here, and it appears here on this spot. Так So   само начебто Сонце заходить за Землю. It's like the sun goes over the earth. Ні, це відбувається в наших людях. No, it's happening in our people. Все це люди роблять у природі. All these people do in nature. Вони вибрали це місце, знайшли своє існування, придбавали те, що треба в житті. They chose this place, found their existence, bought what they needed in life.

   31. Милі мої всі люди, гляньте на сонце – ви побачите там правду, своє оздоровлення. 31. My dear ones are all people, look at the sun – you will see there the truth, your restoration. Ви будете такими, як я: Переможець природи, Учитель народу та Бог землі. You will be like me: the Victor of Nature, the Teacher of the people and the God of the Earth. 32. Ось чого нам треба добитись у природі, щоб цього чоловіка прославили як Бога землі за його діло. 32. That is what we need to get in nature, so that this man to present as God of the Earth for his work. Він примушує калік ходити, дає зір сліпим, а всі нові хвороби щезають через учинок його. He force the cripples to walk, gives the blind vision, and all the new illnesses disappear through his deed. Ось що він зробив нам: розкрив життя і прогнав Here's what he did to us: he opened his life and drive outсмерть. death. Іванов зробив це все своїми руками сам, він не теоретик у житті, природно зустрічався з повітрям, з водою, по землі ступав зі своєю практикою в природі. Ivanov did it all in his own hands, he was not a theoretician in life, naturally met with air, with water, on the ground stepped with his practice in nature. Я не старався уникати цього всього. I did not try to avoid all this. Мої сили процвітали, природа освітила їх для цього, щоб допомагати ними нашому хворому чоловікові. My forces flourished, nature lighted them for this, so that to help them with our sick man. А коли він зрозуміє мене такого, він згодиться і буде в природі таким, як я. And when he understands me like this, he will be in nature such as I. Учитель не заперечує усім мати ці сили, лише б любов була ваша в цьому. The teacher does not deny all to have these forces, only if your love was in this. Час не треба чекати нам, а ми готуємося до нього, всі сили свої направляємо для того, щоб зробити це діло . Time does not have to wait for us, and we are preparing for it, we direct all our forces in order to do this business . Ми товчемося весь рік весь час, робимо те, що годує нас весь рік. We work all year all the time, we do what feed us all year.

   34. Ми трудилися без усякого відпочинку від самого першого чоловіка. 34. We worked without any rest from the very first man. Він став майструвати в природі це початкове життя. He began to construct in nature this initial life. Він був чоловік світило всьому, він був хазяїн у природі своєму ділу. He was a man light to all, he was the master of nature in his business.   35. Слова сказав, у нього виходило. 35. The words said, he came out. Він розділив світло й тьму. He divided the light and the darkness. 36. Це не сонце є, а люди хочуть і хотіли самі ще вчора після заходу сонця. 36. This is not the sun, but people want and they wanted it yesterday after the son declining.Воно зайшло в нас і зійшло з нами. It declining to us and rises with us. Ми прибрали його з дороги спільними силами народними. We removed him from the road by joint forces of the people. Воно є люди, найголовніше. It is people, main. Якби не люди, у нас не було б нічого. If it were not for people, we would not have anything. Сонце треба всім живим істотам, вони радуються ним, а не сонце ними. The sun needs all living creatures, they rejoice over it, and not the sun them. Люди є все Сонце, а Сонце є люди. People are all the Sun, and the Sun is people. Вони бажають, щоби було Сонце, так воно й робиться слідом за людьми. They want the Sun was, so it's done after the people. І Сонце ховається після них». And the Sun is hiding after them."

  7704:1. 7704: 1. «Наші люди хочуть узнати, чи є Сонце між нами такими, чи його як такого немає? "Our people want to know if the Sun is between us, is not it like this? Відповідаю прямо. I answer directly. Сонце – це є ми, всі люди, встаємо і лягаємо. The Sun is we, all people, we get up and lie down. Природа оточила нас цим, дала світло і тьму». Nature surrounded us with this, gave light and darkness."7906:81. 7906: 81 «Це така природа прийшла на це діло, вона вводить це все в житті. "This nature has come to this business, it introduces it all in life. Це така народжена видимість, котра означає. It's such a birthing visibility that means. Сонце – це є щось таке, всі наші люди. The Sun is something like this, all of our people. У них усіх є така часткова сила, те, чому треба бути» . They all have such a partial force that must be."    

 

Original text: www.osh.kiev.ua/ukiv8803.htm

 

Help translate, please.