Народний журнал природної мудрості People's journal of natural wisdom osh . osh.kkiev .iev.uaua

 

Еволюційний рух Evolutionary movement

www.osh.kiev.ua

 

Жити, учитися, отримувати здоров ' я за наукою еволюцією. Live, study, receive health after the science of evolution. Бути таким, як Учитель народу, Бог Землі.Be like the Victor of nature, the Teacher of the people, God of the Earth. Наука Іванова П. К. Science Ivanov P. K.   

 

№ 3 . No. 4. 2018.02 2018.06.15

 

Еволюційний рух Evolutionary movement

 

   Еволюційний рух – це суспільний народний рух послідовників Порфирія Іванова, котрі підтримують ідею еволюції людини і суспільства. The evolutionary movement is the social movement of the followers of Porfiry Ivanov, who support the idea of ​​the evolution of man and society. Це треба молоді всього світу для життя. It is necessary for young people of the whole world to live. Приєднуйтесь! Join up!   

Зміст

Content

1. Теорія діалектика, три закони. 1. The theory of dialectics, three laws.

2. Еволюційне походження людини. 2. The evolutionary origin of man.

3. Суспільство, в котрому еволюція відсутня 3. Society in which evolution is absent

3-1. 3-1. Перша протилежна сторона. The first opposite side.

3-2. 3-2. Друга протилежна сторона. The second opposite side.

4. Суспільство з біологічною еволюцією 4. Society with biological evolution

4-1. 4-1. Перша нова протилежна сторона. The first new opposite side.

4-2. 4-2. Суспільний лад за вченням Іванова. Social order according to the teachings of Ivanov.

4-3. 4-3. Друга нова протилежна сторона. The second new opposite side.

5. Демографічний вибух і здоровий спосіб життя. 5. Demographic explosion and a healthy lifestyle.

6. Вирішення глобальних проблем діалектичним методом. 6. Solving global problems by dialectical method.

6-1. 6-1. Суспільство залежних людей. Society of Dependent People.

6-2. 6-2. Суспільство незалежних людей. Society of Independent People.

7. Як запобігти ядерній війні. 7. How to prevent a nuclear war.

 

1.Теорія діалектика, три закони. 1.Theory of dialectics, three laws.

   Закон 1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі . Law 1. Two opposite sides are in nature; they exist in unity and struggle. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. All things, the phenomena have opposite properties and trends of development. Вони перебувають в єдності, одне без одного не існує. They are in unity, one without one does not exist. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, її результатом є розвиток. The opposite sides interact constantly in the form of struggle, its result is development. Між ними виникають суперечності, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Between them there are contradictions that are the source, content, the driving force of self-development of the world. Процес завершується переходом до двох нових The process is completed by the transition to two newпротилежних сторін. the opposite sides.Приклад . An example Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. The two opposite sides are in nature: good, warm, bad, cold. Перша протилежна сторона. The first opposite side. Люди роблять, щоб мати в житті хороше, тепле. People do, so that to have a good, warm in life. Друга протилежна сторона. The second opposite side. Вони отримують від природи погане і холодне – захворювання, нещастя тощо. They get from nature bad and cold -  illness, misfortune. Між ними є суперечність , бо люди не отримують життя. There is a contradiction between them, because people do not get life.Щоб жити, люди переходять до двох нових протилежних сторін. To live, people are moving to two new opposite sides.Перша нова протилежна сторона. The first new opposite side. Люди свідомо приймають холод і голод, гартуються в холодній воді. People consciously take cold and hunger, they harden in cold water.Людина відчуває холод і погане в процесі купання в холодній воді. People feel cold and bad in the process of bathing in cold water. Друга нова протилежна сторона. The second new opposite side. Людям стає тепло, добре і здорово після купання. People get warm, well and healthy after bathing. Людина хотіла життя і отримала життя. Man wanted life and got his life. Суперечність завершується. The contradiction is completed.   

    Закон 2. Подвійне заперечення є в природі. Law 2. Double negation is in nature. Об ' єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Objects develop by double negation. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру початкового ступеня розвитку. Each stage is a synthesis of previous stages, and reproduces on a higher basis the characteristic features, the structure of the initial degree of development. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об ' єктів. Double negation is a necessary moment in the development process, a condition for a qualitative change of objects.Розвитку об ' єктів не існує без заперечення попередніх форм. The development of objects does not exist without negation the previous forms.Заперечення відображає не знищення об ' єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадковий стан. The negation reflects not the destruction of the object, but the moment of its transition to a new quality, in which the elements and properties of its previous qualitative state are stored, that is, it fix the heredity development.Приклад. Example. Еволюція людства.It is evolution of mankind.Ступінь 1. Практика загартування домінує в людей. Stage 1. The practices of hardening predominate in of people.Ступінь 2. Заперечення загартування. Stage 2. Hardening is denied.Вчення Христа домінує. The doctrines of Christ predominated.Ступінь 3. Подвійне заперечення одного загартування і одного вчення Христа. Stage 3. Double negation of one hardening and one doctrine of Christ. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства. The synthesis or the sum of the hardening and teachings of Christ dominates in people.    

    Закон 3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Law 3. Mutual transition of qualitative and quantitative changes. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. Quantitative changes are gradually accumulating, at a certain stage of development they violate their measure, and  form radical changes.Приклад.Еволюційна послідовність.№ 2. ( Вікіпедія . Діалектика). (Wikipedia. Dialectics).   

 

Еволюційне походження людини The evolutionary origin of man

    Еволюція людського роду відбувалася під дією умов природи льодовикової ери, в яких вони мешкали. The evolution of the human race occurred under the conditions of the nature of the glacial era in which they lived. ( Вікіпедія . Антропогенез). (Wikipedia, Anthropogenesis). Рушійні сили біологічної еволюції людини – спадкова мінливість, боротьба за існування, природний відбір. The driving forces of human biological evolution are hereditary variability, struggle for existence, natural selection. Природним відбором називається процес, у результаті котрого виживають и залишають після себе потомство переважно особи з корисними спадковими змінами в даних умовах. Natural selection is called the process, as a result of which survive and leave posthumous mostly individuals with useful hereditary changes in these conditions. Відбір удосконалює пристосування до умов існування. Selection improves adaptation to living conditions. ( Вікіпедія . Еволюція). (Wikipedia, Evolution).

    Льодовикова ера. Ice Age. Льодовикові ери були в історії землі. The glacial era was in the history of the Earth. Сучасна льодовикова ера почалася приблизно 2,5 млн. років тому в кінці пліоцену, коли почалося поширення льодовикових щитів у Північній The modern glacial era began approximately 2,5 million years ago at the end of the Pliocene, when the pervade of glacial shields in the Northernпівкулі. hemisphere Рід перших людей виник приблизно в цей період. The first mankind arose about this period.   

    Життя без потреб . Life without need. Перші люди вимушені були в цих умовах терпіти холод, бо не було захисту від холоду. The first people were forced to endure cold in these conditions, because there was no protection from the cold. Вони терпіли без їжі в холодних умовах. They endured without food in cold conditions. Люди не виживали без їжі в холодних умовах. People did not survive without food in cold conditions. Боротьба за існування була між людьми. The struggle for existence was between people. Люди мусили терпіти холод, голод. People must endure cold, hunger. Люди були з особливими характерними рисами. People were with special features.Вони могли терпіти без одягу, їжі, житлового дому. They could endure without clothes, food, a dwelling house. Ці риси є корисні для виживання популяції людей. These features are useful for survival of the human population. Ці корисні риси передавалися за спадковістю, закріплювались від покоління до покоління. These useful features were passed on heredity, fixed from generation to generation. Ті особи, які не могли терпіти холод і голод, не виживали, відмирали, не давали потомства. Those individuals who could not endure cold and hunger, did not survive, die, did not give posterity.Так у природі відбувався природний відбір. So in nature there was a natural selection.

 

    Тепло спільного характеру, енергоефективність . Heat collective, energy efficiency . Групи осіб, які мали тепло тіла спільного характеру, виживали в холодних умовах льодовикового періоду. Groups of persons who had warmth of a body collective of a nature, survived in cold conditions of the glacial period. Деякі комахи, птахи мають такий спосіб життя тепер. Some insects, birds have this way of life now. Наприклад, бджоли живуть роєм. For example, bees live in swarm. Пінгвінові птахи досягають енергоефективності в льодовикових умовах за допомогою груп. Penguin birds reach energy efficiency in glacial conditions using groups.Вони живуть постійними парами, самка відкладає одне або два яйця, кладе на ноги, і накриває зверху шкіряною складкою. They live in constant pairs, the female lays one or two eggs, puts it on the legs, and covers the top with a leather fold. Вони насиджують разом. They sit together. Вони They   висиджують яйця, коли збираються у велику групу. hatch eggs when going to a large group. Щоб з'явилося потомство, імператорські пінгвіни-самці повинні 115 днів витримати при холоді до To appear posterity, imperial penguins-males should stand 115 days in cold weather until50 градусів за Цельсієм разом із яйцем. 50 degrees Celsius along with an egg.Вони збираються у великі стада понад тисячу особин, стають на ноги впритул один до одного, тіло має тепло спільного характеру. They gather in large herds of more than a thousand individuals, become on their feet close to each other, the body has a heat collective. При цьому тіло випромінює тепла в атмосферу в багато раз менше, ніж у самотніх особин. In this case, the body radiates heat into the atmosphere many times less than that of lonely individuals. При цьому в стаді не вживають їжу. In this case, the herd does not take food. Різниця температури між центром групи і периферією досягає 50 градусів, і центральні самці змушені перебиратися на периферію час від часу, щоб уникнути перегріву. The temperature difference between the center of the group and the periphery reaches 50 degrees, and central males are forced to move to the periphery from time to time to avoid overheating. Виникає рух, як у бджолиному рою. There is a movement like in a bee-rowan. ( Вікіпедія . Пінгвінові). (Wikipedia, Penguin). Особини, які не можуть стояти в стаді, не виживають у холоді. Individuals who not can stand in a herd do not survive in the cold. Так природний відбір відбувається в природі у процесі еволюції. So natural selection takes place in nature in the process of evolution. Особини можуть вижити ті, які можуть пристосуватися до умов існування. Individuals can survive those who can adapt to living conditions. Спосіб життя, при якому тіло має тепло спільного характеру, є еволюційний спосіб вижити в природі. The way of life in which the body has a heat collective is an evolutionary way of surviving in nature. Такий спосіб життя в природі є енергетично найвигідніший. This way of life in nature is energetically the most beneficial. Якщо пінгвіни могли бути в рою, If the penguins could be in the swarmто також перші люди могли бути в рою, адже вони мають ступінь еволюційного розвитку вищий, ніж усі види у природі. then the first people could be in the swarm, because they have a degree of evolutionary development higher than all kinds in nature.         

 

    Людський рій . Human swarm.Перші люди могли захищати свої тіла від холоду в процесі еволюції подібним чином. The first people could protect their bodies from the cold in the process of evolution in a similar way. Вони збиралися у великий рій понад тисячу осіб у великий холод, ставали впритул один до одного. They gathered in a large swarm of more than a thousand people in great cold, became close to each other.Тепло тіла було у них спільного характеру. The heat of the body was collective. Це був людський рай. It was a human paradise. Люди були без усяких потреб: їжі, одягу, житлового дому. People were without any need: food, clothes, dwelling houses. В рою тіло випромінювало тепла в атмосферу приблизно в 10 раз менше, ніж у самотніх особин. In the swarm, the body radiates heat into the atmosphere about 10 times less than that of lonely individuals. Тому люди в рою потребували їжі в 10 раз менше, ніж самотні люди. People 0eeded food 10 times less than lonely people. Люди у раю терпіли без їжі легко, їм було добре в раю. People in paradise endure without food easily, they were well in paradise.Особи ставали в рій тільки ті, котрі могли стояти на двох ногах. Persons became into the swamp only those who could stand on two legs.Особини, які не могли стояти довго на двох ногах, не могли стати в рій, і вони не виживали, не давали потомство. Those who could not stand for long on two legs could not become a swarm, and they did not survive, did not give birth. Риса стояти в рою закріплялася і передавалася за спадковістю шляхом природного відбору. Rice standing was fastened and passed on heredity through natural selection.Особи були в рою тільки ті, які не мали волосяного покрову на тілі, він був непотрібний на тілі. Persons were in the swamp only those who did not have scalp on the body, it was unnecessary on the body. Люди мали волосся на голові, воно захищало тіло від холоду. People had hair on their heads, it protected the body from the cold. Так люди виникли у процесі еволюції, які волосяного покрову на тілі не мали, а вони волосся мали тільки на голові. So people arose in the process of evolution, which had no scalp on the body, but they had hair only on the head.Особи стояли в рою ті, між якими була любов один до одного.

People were such  between whom was the love of one another. Вони жили постійними парами, між ними не було похоті (сексу). They lived in constant couples, there was no lust between them. Люди народжували дітей у рою, легко ростили і виховували дітей всім роєм. People gave birth to children in the swarm, they easily raised children to all the swarm. Вони тримали дітей на руках, поки дитина не стане на свої ноги. They held children in their hands until the child became on their feet.

 

   Людина, народжена в раю, вважає рій своїм рідним місцем життя, прагне зайняти його завжди, їй не треба ніяке інше місце життя. A man born in paradise, considers a swarm as his home place of life, strive to take it always, it does not need any other place of life. Як перелітні птахи, котрі повертаються в своє рідне місце завжди, де вони народилися. Like migratory birds that return to their hometown always where they were born. Люди не спали в рою вдень і вночі. People did not sleep in the swarm day and night. Люди не розділяли день і ніч, зиму і літо, у них було все одне. People did not divide day and night, winter and summer, they all had one thing. Температура центру рою була значно більша від периферії, тому люди з центру рою переходили час від часу на периферію, щоб уникнути перегріву. The temperature center of the swarm was much larger than the periphery, so people from the center of the swamp passed from time to time to the periphery to avoid overheating. Інші йшли до центру. Others went to the center. Тому рух був, як у бджолиному рою. Therefore, the movement was like in a bee-swarm. Особини з ненавистю до людей, войовничістю не могли бути в рою, рій їх не любив і не приймав. People with hatred of people, militancy could not be in the swarm, the swarm did not like and did not accept them. Людський рій навчав людей, був для всіх живим прикладом, як виживати в умовах. The human swarm taught people, was for everyone a living example of how to survive in conditions.Перші люди навкруги бачили рій, рій втягував їх, як магніт притягує предмети. The first people around saw a swarm, the swarm attract like a magnet attracts objects. Людський рай – це є початок людського суспільства, яке створиться пізніше. Human a swarm is the beginning of a human society that will be created later.Мова для спілкування могла виникнути і розвитися в раю. The language for communication could arise and develop in a swarm. Рай був для людей їхньою їжею, одягом і житловим домом.Swarm was for people their food, clothing and dwelling house. Життя однакове для всіх. Life is the same for all. Техніка, штучне не було у раю, а була тільки природа, повітря, вода і земля. Technique, artificial was not in a swarm, but there was only nature, air, water and earth. Люди жили за рахунок свого тіла, не було чужого тут. People lived at the expense of their bodies, there was no stranger here. Природа не карала людей хворобами і смертю, люди не вмирали в раю. Nature did not punish people by illness and death, people did not die in paradise. Це період загартування, люди почали здоровий спосіб життя. This is a period of hardening, people have started a healthy lifestyle.

   Отже, люди отримали корисні риси в процесі еволюції: терпіти без потреб їжі, одягу, житлового дому. So, people got useful features in the process of evolution: to endure without the food, clothing, housing. Вони не захищали тіло в природі, близько стояли тілом до повітря, води, землі. They did not protect the body in nature, bodies were close to the air, the water, the earth.Вони загартовувалися у воді, ходили босою ногою по землі, тіло не захищали одягом у повітрі. They hardened in water, walked barefoot on the ground, the body did not protect the clothes in the air. Поведінка утворилася щодо відношеннях до інших людей. Behavior was formed in relation to other people. Вони любили людей, ввічливо ставились, допомагали один одному, хто потребує допомоги, життя однакове для всіх. They loved people, were polite, helped each other, who needs help, life is the same for all. Ці риси є необхідні для існування людей у суспільстві. These features are necessary for the existence of people in society.Людина отримала сучасне тіло і риси, необхідні для суспільства. Man has got a modern body and features necessary for society. Люди отримали це через прийняття холодного і поганого в природі, одним словом, через загартування. People got it because of the reception of cold and bad in nature, in a word, because of hardening. Порфирій Іванов говорить про роль загартування людини в еволюції до ери Porfiry Ivanov speaks about the role of hardening man in evolution to the eraцивілізації. civilization. Він назвав життя людей в рою еволюційним. He called life of people in a swarm of evolutionary.   

 

    Етап настав, коли люди залишили загартування в природі. The stage came when people leave the hardening in nature. П еріод цивілізації настав. The period of civilization has come.Мозок розвився у людей, люди навчилися трудитися. The brain developed in people, people learned to work. Люди перестали жити в природі холодно і погано, а стали жити добре і тепло. People stopped living in nature cold and bad, but began to live well and warm. Люди залишили загартування в природі. People leave the hardening in nature. Вони стали їсти досита, одягатися до тепла в тілі, жити в домі з усіма вигодами. They began to eat satiety, to dress warm in the body, to live in a house with all the benefits.Природний відбір припинився. Natural selection stopped.Біологічна еволюція припинилася, еволюція соціальна стала відігравати ролі. Biological evolution ceased, social evolution began to play a role.Трудова діяльність людини почалася в суспільстві, люди залишили еволюційний спосіб життя в рою. Labor human activity began in society, people leave an evolutionary way of life in the swarm. Іванов описав цей етап. Ivanov described this stage.8001:150. 8001:150:« Це починалось із самого початку, і не було нічого з краю. "It started from the beginning, and there was nothing.Люди жили без цього всього. People lived without it all.Один Бог знає, як вони так жили, достатку не було в них. One God knows how they lived, abundance was not in them. Свідоме терпіння було одне їхнє. Conscious patience was one of them. Вони не носили пуди в цьому, не мали потреби в чужому. They did not wear load in this, they did not need a stranger. А тіло є своє живе природне, не було в ньому і на ньому чужого. And the body has its natural living, there was no one in it and it is alien to it. Своє природне: струм, магніт, електрика було в людей. Its natural: current, magnet, electricity was in people. Вони жили легко, як у ванні. They lived easily as in the bath. А жити доводилось їм без усякого такого прибутку. And they had to live without any such profit.Плоди не були ніякі. There were no fruits. Живе енергійне тіло не мало ніякої нужди в цьому. Lively energetic body did not have any need for this. Життя цвіло квіткою в цьому. Life flowered flower in this. Живе тіло не відчувало холоду будь-якого. The living body did not feel the cold of any one.Вони не жили в природі так технічно, штучно, у хімії. They did not live in nature so technically, artificially, in chemistry.Життя бралося з нічого. Life was taken from nothing.Діло робилося з природи зовсім чуже інше. The business was made from nature stranger alien to another. Чоловік-самець придбав для себе самку для розвитку людського життя. A man male has acquired for himself a female for the development of human life.Раз чоловік прибавився у житті своєму, то нужда прийшла сюди. Once the man has added in his life, the need has come here. Якості треба було шукати по природі. The qualities should look by nature. А вони є в природі, їх треба зуміти так узяти. And they are in nature, they need to be able to take that. Хитрість породжувалась на це все. The trick generated all this. Люди роблять самі це ось, беруть у надрах землі. People do this here, take in the entrails of the earth.Вони орють землю самі, так доглядають за нею ». They plough the earth themselves, so care of her. "Життя в рою наших предків залишилося в генах людини назавжди. Life in the swarm of our ancestors remained in the human genes forever.   

 

    На нашу думку, еволюція людини як виду припинилася тепер . In our opinion, the evolution of man as a species has ceased now. Чому? Why? Соціальна еволюція замінила біологічну еволюцію людини, вона біологічно не еволюціонує, нема природного відбору. Social evolution has replaced the biological evolution of man, it does not biologically evolve, there is no natural selection. Соціальна еволюція також не відбувається без біологічної еволюції, бо людина – це є біологічна і соціальна істота. Social evolution also does not occur without biological evolution, because man is a biological and social being. Немає боротьби за існування. There is no struggle for existence.Біологічна і соціальна еволюція – це є система з двох частин, вони єдині, одна не існує без іншої. Biological and social evolution is a system of two parts, they are one, one does not exist without the other. Біологічна еволюція є головніша і важливіша за соціальну еволюцію. Biological evolution is more important and more important than social evolution. Якщо біологічна еволюція виду не відбувається, то еволюція виду не відбувається фактично, і вид умре раніше чи пізніше, він щезне в природі. If the biological evolution of the species does not occur, then the evolution of the species does not occur in fact, and the species will die before or after, it disappeared in nature. Інший вид, який еволюціонує, переможе його. Another species that evolves can conquer it. Біологічна еволюція людини є важлива глобальна проблема людства, подібна до загрози ядерної війни. The biological evolution of man is an important global problem of humanity, similar to the threat of nuclear war. Людський вид потрібно зберегти. The human species must be preserved. Коли біологічна еволюція буде, тоді всякі глобальні проблеми щезнуть. When biological evolution will occur, then all of global problems will disappear. Суспільство має сприяти біологічній еволюції людини, а не перешкоджати. The society should promote the biological evolution of man, and not hinder it.Вихід є один у людства. The way out is one in humanity.Еволюцію біологічну і соціальну продовжувати ту, яку перші люди мали колись у період загартування, коли людина еволюційно розвилась. The evolution of biological and social continues the one that the first people had once in the period of hardening when a man evolved.

 

3. Суспільство, у котрому біологічна еволюція відсутня 3. Society in which biological evolution is absent

3-1. 3-1. Перша протилежна сторона The first opposite side

     Дві протилежні сторони є в природі: тепле, хороше, холодне, погане. Two opposite sides are in nature: warm, good, cold, bad. Люди даного суспільства творять умови життя, в котрих мають хороше і тепле почуття. The people of this society create living conditions in which they have a good and warm feeling. Люди не люблять холодного і поганого, захищаються від нього. People do not like cold and bad, are protected from it. Природа народжує людину для життя, щоб вона любила і берегла природу і людей. Nature gives birth to a man for life so that she loves and saves nature and people. Потім люди учать людину жити по-своєму, по-залежному, без любові до природи. Then people teach people to live in their own way, dependent, without love for nature. Залежні люди, не загартовані, які не люблять природу, створювали суспільний лад у всіх суспільно-економічних формаціях. Dependent people, not hardened, who do not like nature, created a social order in all socio-economic formations. Вони вживають їжу досита щодня, одягаються в теплий хороший одяг до тепла в тілі, вони живуть у домі з усіма вигодами. They take food satiety daily, dress in warm, good clothes, they live in a house with all the benefits.Вони мають самозахист від природи: їжу, одяг, житловий дім. They have self-defense by nature: food, clothing, and a home. Вони придбавають ці потреби через тяжкий труд. They acquire these needs through hard work. Суспільний лад на цьому етапі є недосконалий. The social order at this stage is imperfect.

 

3-2. 3-2. Друга протилежна сторона The second opposite side

   Дві сторони є в природі: хороше і погане. Two sides are in nature: good and bad. Природа сама дає людям погане за їхнє хороше. Nature itself gives people bad for their good.Це є незадоволення, втрата здоров ' я, нема любові між людьми, люди не люблять природу, є ненависть між ними, убивства, крадіжка, смерть, війни між собою, війна людини з природою. It is dissatisfaction, loss of health, no love between people, people do not like nature, there is hatred between them, murder, theft, death, war with each other, the war of man with nature. Бідні й багаті є в суспільстві, люди хворіють і вмирають, в ' язниця і лікарня є в людей. The poor and the rich are in society, people are sick and die, prison and the hospital are in people. Недосконала соціальна еволюція людини гальмує біологічну еволюцію людини. Imperfect social evolution of a man brakes the biological evolution of man. Суперечність між людиною і суспільством існує. There is a contradiction between man and society. Людина як біологічний вид відмирає на цьому етапі. Man as a biological species dies at this stage. Суперечність існує між протилежними сторонами. There is a contradiction between the opposing sides. Люди хочуть життя, а отримують смерть. People want life, and they die.

 

4. Суспільство з біологічною еволюцією 4. Society with biological evolution

   Суперечність закінчується через перехід до двох нових протилежностей, котрі пропонуються. The contradiction ends with the transition to two new opposites that are offered.

4-1. 4-1. Перша нова протилежна сторона The first new opposite side

    Дві сторони є в природі: тепле, хороше, холодне, погане. Two sides are in nature: warm, good, cold, bad. Люди свідомо приймають дві сторони в житті однаково: холодне, погане і тепле хороше. People consciously take two sides in life identic: cold, bad and warm, good.Загартування в природі створює такі умови. Hardening in nature creates such conditions. Ми проаналізували досвід Порфирія Іванова, ми прийшли до висновку. We analyzed the experience of Porfiry Ivanov, we came to the conclusion. Людина нового виду утворилася в природі, людина загартована. A man of a new kind has been formed in nature, a man is hardened. Вона дає початок для еволюції нової людини. It gives beginning to the evolution of a new man.Люди самі ведуть здоровий спосіб життя тепер, який був колись у перших людей, при якому біологічна еволюція була. People themselves lead a healthy lifestyle now, which was once the first people in which biological evolution was. Люди колись були близькі до природи, жили без усяких потреб, любили один одного. People once were close to nature, lived without any need, loved each other. Здоровий спосіб життя має бути тепер у всіх людей на основі цих властивостей. A healthy lifestyle should be now available to all people based on these properties. Треба обливатися холодною водою два рази в день. 1. Pour cold water twice a day. Треба любити людей, ввічливо ставитися до всіх, здороватися з усіма людьми, які зустрічаються в житті. 2. Love people, treat others politely, greet all the people who encounter in life. 3. Требадопомагати людям, які потребують допомоги.Help people who need.Треба терпіти щотижня без їжі 42 години з п ' ятниці до неділі до 12 годин. 4. Endure without food for 42 hours from Friday to Sunday for up to 12 hours.Треба не мати шкідливих звичок, не вживати алкоголь, наркотики, не палити. 5. Do not drink alcohol, drugs, do not smoke. Терпіння без потреб треба збільшувати поступово. Patience without need should be increased gradually. Porfiry Цей здоровий спосіб життя перевірив на собі практично Порфирій Іванов Ivanov tested  this healthy lifestyle on himself.

   Іванов не застуджується і не хворіє, і учить людей, щоб запобігали всякому захворюванню через загартування, щоб не хворіли, не лягали в лікарню, продовжували своє життя. Ivanov does not cools and does not ills, and teaches people to prevent any illness through hardening, so that they do not get sick, do not go to the hospital, continue their live. Він довів на собі і на хворих нужденних людях, що загартована людина не хворіє, живе довше, ніж незагартована. He proved himself and the sick needy people that the hardened person does not get sick, lives longer. Природа дає людині загартованій здоров ' я, життя. Nature gives the person a hardened health , life. Якщо людина не хворіє в своєму житті, то вона живе довше, ніж людина незагартована.

If a person does not get sick in his life, then he lives longer. Бо люди вмирають переважно через свої хвороби. Because people die mainly because of their illnesses. « Тіло без хвороби не вмирає. " The body without a disease does not die. Спершу природа сили його відбере, і тоді він легко вмирає». At first, nature will take away his strength, and then he easily dies." Іванов. Ivanov.8204:75. 8204: 75. Людина, яка загартовується, еволюціонує як вид, живе вічно. A man who hardens, evolves as a species, lives forever.Природа сприяє в житті людині загартованій, незалежній, вона як біологічний вид не відмирає. Nature contributes to the life of a man hardened, independent, it does not die as a biological species. Суть природного відбору в еволюції сучасної людини є через загартування. The essence of natural selection in the evolution of modern humans is through hardening.Учитель говорить, що буде з людиною загартованою і незагартованою . The teacher says that he will be with a man hardened.« Хто не любить у природі поганого й холодного (загартування), той умирає на віки-віків. "Who does not love in the nature of bad and cold (hardening), he dies for centuries to come. А хто тільки живе в природі різнобічно (тобто приймає холодне і тепле), той живе вічно в природі, слава йому в ній» . And who only lives in nature versatile (it is cold and warm), he lives eternally in nature, glory to him in it." Іванов. Ivanov 7804:60. 7804: 60. Еволюція людини почалася через Іванова, вона продовжується, і буде продовжуватися вічно, число людей нового потоку збільшується за геометричною прогресією. The evolution of man began through Ivanov, it continues, and will continue forever, the number of people of the new stream increases by geometric progression. Іванов є перший еволюційний чоловік. Ivanov is the first evolutionary man. Людина має бути такою, як себе представляє Іванов, загартований, незалежний, еволюційний, чоловік без усяких потреб їжі, одягу, житлового дому. Man should be as Ivanov himself, hardened, independent, evolutionary, man without any need for food, clothing, housing. Людина повинна не застуджуватися, не хворіти, запобігати через загартування-тренування будь-якому захворюванню. A person should not catch a cold, do not hurt, prevent through any hardening-training any illness. Іванов як представник нового людського виду вмирати не буде, він є безсмертним. Ivanov, as a representative of a new human species, will not die; he is immortal. І його послідовники вмирати не будуть, вони є безсмертними. And his followers will not die, they are immortal.

    Іванов як еволюційний чоловік приймав усіх, хто звертався з просьбою. Ivanov, as an evolutionary man, received all those who applied for it. Він, убивав біль струмом через свої руки, обливав холодною водою, всім усно давав такі поради, щоб запобігати захворюванню в житті: «1. He killed pain current through his hands, poured cold water, gave orally advices to prevent the disease in life: "1.Треба купатися в холодній воді два рази в день, вранці й увечері. Bathe in cold water twice a day, in the morning and in the evening. 2. Здороватися з людьми, не проходити жодного чоловіка без привітання. 2. Greet with people, do not pass any man without greetings. Твоє діло – їм сказати, а вони як хочуть. Your business is to tell them, and they want it. 3. Треба знайти чоловіка нужденного, треба дати йому 50 копійок. 3. Help a husband needy, I must give him 50 cents. Скажи собі, що даєш ці гроші за те, щоб не хворіти. Tell yourself that you give this money in order not to be ill. 4. У п'ятницю ввечері поїж, лічи 42 години, у неділю о 12 годині будеш їсти. 4. Endure without food 42 hours from Friday to Sunday, at 12 o'clock you will eat. Вийди надвір, з висоти вдихай повітря і говори: «Учителю, дай мені здоров'я». Get out of the street, breathe air out of the heights and say: "Teacher, give me health". Після цього їж, що хочеш, скільки хочеш. After that eat what you want much you want. Твоє здоров'я – це є все. Your health is everything. 5. Не плюй на землю, не кури, не вживай алкоголь». 5. Do not spit on the ground, do not smoke, do not drink alcohol." Іванов. Ivanov 8303:34. 8303:34. Не вживай наркотики. Do not use drugs. Передай іншим цей досвід. Transfer this experience others. Людина повинна бути незалежною від природи, прагнути бути без усяких потреб, їжі, одягу, житлового дому. Man must be independent of nature, strive to be without any need, food, clothes, home. Іванов говорив, що еволюція – це не вживати їжу свідомо, наше свідоме терпіння без їжі повинно поступово рости. Ivanov said that evolution is not take food consciously, our conscious patience without food should gradually increase. Він дав приклад терпіння без їжі 24, 42, 66, 108 годин у тиждень. He gave an example of patience without food for 24, 42, 66, 108 hours a week. Потім шість діб в тиждень не вживати їжу, два тижні, місяць терпіння без їжі. Then do not eat six days a week, do not eat two weeks, a month of patience without food. «Ми вводимо еволюцію, вона росте щодня. "We introduce evolution, it grows every day. 108 годин у тиждень не вживати їжу».Do not eat 108 hours a week." 8209:27. 8209: 27.

 

4-2. 4-2. Суспільний лад за вченням Іванова Social order according to the teachings of Ivanov

    За накою Іванова, новий лад буде введено після соціалістичного ладу. According to Ivanov, the new system will be introduced after the socialist system. Іванов назвав його еволюцією. Ivanov called it evolution. Нове суспільство треба будувати через любов людей один до одного і до природи, жити однією сім'єю. A new society must be built through the love of people to one another and to nature, to live with one family. Треба бажати і робити людям те, що собі хочеш. We must want and make people what you want. Треба просити один одного, але не примушувати. We need to ask each other, but do not force it. Якщо хочеш жити по-новому, живи, якщо не хочеш, живи по-своєму і не заважай іншим. If you want to live in a new way, live, if you do not want, live in your own way and do not impede with others, do not offend them. Треба своє впроваджувати, а іншим людям не заважати, їх не ображати. Не вбивати, не красти. Do not kill, do not steal.Всі природні багатства є спільні, землю не присвоювати до свого імені. All natural wealth is collective. Do not appropriate the land to its name.Не говорити і не робити несправедливо. Do not speak and do not be unfair. Треба зробити всім життя однакове. We have to make the whole life the same. Зарплата однакова повинна бути у всіх дорослих і дітей. The salary should be the same for all adults and children. Діти повинні бути на утриманні суспільства, а не батьків. Children is maintenance on society.Люди повинні прощати людям провини їхні, не судити людей, не саджати їх у в'язницю. People must forgive people of their fault, not judge people, not put them in prison.Іванов хоче зрівняти всіх людей, щоб всі люди жили однаково, мирно, без усякого зла, не робились між собою ворогами, любов свою проявили. Ivanov wants to equal all people, so that all people live equally, peacefully, without any evil, were not made enemies among themselves, they showed their love. С успільство існує без в ' язниці. The society exists without a prison. «Т реба простити людям в ділі їхньому. "Pardon people in their deeds. Думка свідома народиться в них, вона оточить їх вченням Учителя. The thought of conscious will be born in them, it surrounds them with the teaching of the Teacher. Вони не будуть попадати більше в тюрму, в лікарню. They will not get into prison, into the hospital. Будуть жити за Божим ділом, не будуть красти в будь-кого. They will live God's deed, they will not steal anyone. Усі будуть жити однаково, рівно, однією сім ' єю». Everyone will live the same, equally, one family." Іванов. Ivanov.7804:30. 7804: 30. Всі люди запобігають захворюванню за системою в своєму житті, не лягають у лікарню, не лікуються хімією, штучними, технічними засобами. All people prevent disease in the system in their lives, do not go to the hospital, they are not treated with chemistry, artificial, technical means. Медичний лікар повинен бути сам загартований і вчить усіх інших цьому. The medical doctor should be hardened and teach everyone else about this. Треба бажати і робити іншим те, що собі хочеш. You want to do other else that you want. Милість, любов між людьми повинна бути. Grace, love between people must be. Війна між народами не буде, зброя не буде. There will be no war between the nations, there will be no weapons. Суспільний лад досконаліший, кращий, легший, ніж у старих залежних людей. The social order is better, easier than the old dependent people. Люди зроблять рай на землі, виженуть смерть від людей. People will paradise on earth, drive out death from people. Всі люди будуть свідомі, вони не будуть без свідомості, праці Іванова є для цього. All people will be conscious, they will not be without consciousness, Ivanov's work is for this. Всі будуть читати, розуміти, виконувати. Everyone will read, understand, perform.

   Іванов сказав, коли еволюція прийде, або новий лад. Ivanov said when evolution comes, or a new system. Він писав: « А еволюція прийде на землю Духом Святим. He wrote: "Evolution will come to the Earth with the Holy Spirit.Це Чувілкін бугор, це райське наше місце, чоловікові слава безсмертна, природа стоїть горою за це. This is a Chuvilkin hillock, it's our paradise, our man's glory is immortal, nature is a mountain for it. Вона не дає свою згоду на це, що воно може бути тепер. She does not give her consent to this, that it can be now. І вказала про це діло, воно буде, здійсниться в 1989 році, усе прийде на своє місце. And she pointed out this business, it will be, it will be realized in 1989, everything will come to its place. Природа скаже правду свою за мене завжди». Nature will always say its truth for me."Іванов. Ivanov.1981.09:68. 1981.09: 68.  Люди визнали Іванова як Бога, підтримали його ідею, еволюція почалася в 1989 році. People recognized Ivanov as God, supported his idea, the evolution began in 1989. За наукою Іванова, початок еволюційного суспільного ладу буде одночасно з розпадом комуністичної системи. According to Ivanov, the beginning of an evolutionary social system will be simultaneously with the collapse of the communist system. За його пророцтвом, еволюція прийде в 1989 році. According to his prophecy, the evolution will come in 1989. Значить, розпад комуністичної системи відбудеться в цей час. So, the collapse of the communist system will take place at this time. Це здійснилося, Радянський союз перестав існувати. This was accomplished, the Soviet Union ceased to exist.

    Закон незворотності еволюції є в природі, Дарвін говорив про нього. The law of irreversibility of evolution is in nature, Darwin spoke about it.( Вікіпедія . Еволюція). (Wikipedia, Evolution).Якщо який-небудь біологічний вид зникає в житті, то він не повертається знову. If any biological species disappears in life, then it does not come back again. Новий вид приходить на його місце. A new species comes to its place. Якщо закон є дійсний для біологічної еволюції людини, то він If the law is real for the biological evolution of man, then heє також дійсний і для соціальної еволюції, бо людина є біологічна і соціальна істота. is also valid for social evolution, because man is a biological and social being. Це підтверджується на практиці. This is confirmed in practice. Коли яка-небудь суспільно-економічні формація зникала, то нова формація приходила на її місце, а стара не поверталася. When a socioeconomic formation disappeared, the new formation came to its place, and the old one did not turn. Капіталізм пройшов, потім соціалізм, це незворотний процес, еволюційний лад має бути за законом далі. Capitalism has passed, then socialism is an irreversible process, the evolutionary system should be then by law. Якщо соціалізм зник у країні, то треба починати будувати еволюційне суспільство. If socialism disappears in the country, then we must start building an evolutionary society.Соціалізму чи капіталізму не треба будувати знову, бо це проти закону природи. Socialism or capitalism need not be built again, because it is against the law of nature. Сучасний суспільний лад гальмує розвиток біологічної еволюції людини. The modern social system hampers the development of human biological evolution.   Еволюційний лад необхідно будувати в якій-небудь країні шляхом реформ. An evolutionary system must be built in any country through reforms. Еволюція вводиться шляхом реформ, без насилля, нікого не примушують. Evolution is introduced through reforms, without violence, do not force anyone. Своє діло впроваджують, а іншим не заважають. Inculcate my deed, and do not to hinder with others.

4-3.

4-3. Друга нова протилежна сторона The second new opposite side

   Дві сторони є в природі: тепле, хороше, холодне, погане. Two sides are in nature: warm, good, cold, bad. Природа сама дасть людям хороше за свідомо прийняте погане. Nature itself will give people good to accepted bad.Це є здоров ' я, задоволення, любов між людьми, мир, відсутність ворога, рівність, справедливість, однакове життя всім, вічне життя, не буде крадіжки, вбивства. It is health, satisfaction, love between people, peace, absence of enemy, equality, justice, the same life for all, eternal life, we shall not theft, murder. Біологічна і соціальна еволюція буде. Biological and social evolution will be. Bad and cold the conditions of life is use stress for people as species. Use stress contribute evolution people as species. Example. It is pouring cold water, walking barefoot and without shirt winter, patience without food, sleep, to conquer laziness, greed, fear, cupidity, pride. It is use stress for people.Суперечність закінчиться. The contradiction will end. Люди хочуть життя і People want life andотримують життя. get a life.

 

5. Демографічний вибух і здоровий спосіб життя 5. Demographic explosion and a healthy lifestyle

    Демографічний вибух – це різке зростання кількості населення Землі. The demographic explosion is a sharp increase in the population of the Earth.

    Населення Землі в 21-му столітті. Earth's population in the 21century.Згідно з підрахунками ООН, чисельність населення Землі досягла 7,4 млрд. чоловік в 2016 році. According to the UN calculation size of the population of the Earth has reached 7.4 billion people in 2016. (Доповідь ООН). (United Nations Report). Це число зростає зі швидкістю 90 мільйонів за рік. This number grows at a rate of 90 million for year.Якщо чисельність населення світу буде зростати такими темпами і надалі, то воно досягне 9 мільярдів чоловік до 2042 року. If the population of the world will grow at such a pace henceforth, it will reach 9 billion people by 2042. Тоді проблеми виживання можуть бути в людства. Then the problems of survival can be in humanity.( Вікіпедія . Демографічний вибух). (Wikipedia, the demographic explosion).        

    Третя фаза демографічного переходу, рух за здоровий спосіб життя. The third phase of the demographic transition, the movement for a healthy lifestyle.       

   Здоровий спосіб життя за вченням Іванова вирішить демографічні й інші глобальні проблеми, якщо всі люди визнають його вчення і будуть виконувати. A healthy lifestyle based on Ivanov's teachings will solved demographic and other global problems if all people recognize his teachings and will perform. Іванов передбачав, що люди доведуть природу до такого стану через господарську діяльність, що вона не зможе давати людям все, що вони потребують. Ivanov predicted that people can bring nature to such a state through economic activity that it will not give people everything they needed. Особливо нестаток їжі буде у людей. Especially the lack of food will be in people.Люди будуть умирати через нестаток у житті. People will die because of a lack of life. Він шукав вихід у природі, щоб люди не вмирали. He was looking for a way out in nature so people do not die. Іванов знає, що треба робити, щоб люди жили і не вмирати. Ivanov knows what to do to make people live and not die. Люди не повинні надіятися на допомогу від когось, а старатися самому собі допомогти в здоров'ї, житті. People should try to help themselves in health, life. Кожен повинен зменшувати свої основні потреби їжі, одягу, житлового дому. Everyone must reduce their basic needs – food, clothes, home.Кожен повинен починати з самого себе, саму доглядати за собою. Everyone must begin with himself, take care of himself.

   Іванов знайшов засоби в природі для цього, він створив на собі науку загартування. Ivanov found the means in the nature for this, he created the science of hardening. Він пропонує всім людям всього світу виконувати прості і ефективні п'ять заповідей, щоб запобігати всякому захворюванню. He offers all the people of the world to perform simple and effective five commandments to prevent any illness. (див.: ЕР.2). (see: EP.2).Щоб вижити в цьому і пристосуватися до умов природи, Іванов пропонує всім людям знати, що місце на землі Чувілкін бугор є для життя. In order to survive in this and adapt to the conditions of nature, Ivanov offers all people to know that the place on the ground Chuvilkin a hillock is for life.Це місце називається райським місцем. Ivanov called his a place paradise.Це є святе місце, люди можуть бути на ньому без потреб їжі, одягу, житлового дому. This is a holy place, people can be on it without the need – food, clothes, home.Вони можуть навчатися терпіти без усяких потреб їжі, одягу, житлового дому, отримати здоров'я. They can learn to endure without any needs – food, clothes, house, get health. А потім вони розкажуть про це місце іншим людям. And then they will tell this place to other people. Люди освітяться цим і не будуть умирати. People will be lightened by this and will not die.      

   Учитель Іванов говорить своїми словами про деградацію біосфери через діяльність людей і демографічний вибух, і що всім людям робити, щоб вижити: «Що ми з вами робимо, наша найбільша помилка є. Ivanov speaks of the degradation of the biosphere through human activity and a demographic explosion, and what all the people do to survive: «What we do with ours is our biggest mistake. Ми почали робити це діло, недоробили, умерли. We began to do this business, we did not do it, we died. Наша вина в цьому ділі, ми починали в природі, ми взялись за це діло. Our fault in this matter, we started in nature, we took up this business.Воно треба нам і необхідно треба. It is necessary for us.А треба давати природі, вона терпить у цьому від цього діла. And it is necessary to give nature, it suffers from this from this business.Ми є люди, та ще які ми. We are people, and we are what.А скільки нас таких на білому світі, треба давати всім не мало, а багато. And how many of us are such in the white world, us should give not a few, but many.Немає кінця і краю цьому. There is no end and edge to this. Природа мати є рідна, сили великі є в неї на це діло. The mother nature is native, there are great force in her for this business. А все ж But thoughматері доведеться здаватися від цього діла. mothers will have to surrender on this business. Дай сьогодні, дай завтра, і дай післязавтра. Give it today, give it tomorrow, and give it the day after tomorrow. Кінець прийде цьому всьому. The end will come to this all. Ці сили видихнуться, мати постаріє, ці сили відійдуть. These forces are exhausted, the mother will age, these forces will depart. Кліщики ( люди ), які були, стануть щезати. The pincers (people) who were, will become to disappear.Природа умре безсила від цього. Nature will die powerless without it. Ми з вами йдемо через цей ось бугор до життя, але не смерті. We go with you here through the hillock to life, but not death.Паршек закликає всіх до цього діла і хоче, щоб люди це ось знали. Ivanov calls everyone to this act and wants that people to know this.Це одне, а буде друге, треба робити. This is one thing, but there will be a second, to do. Все людське життя є в ділі, воно є технічне, оточене штучним, хімія введена. All human life is in affair, it is technical, surrounded by artificial, chemistry introduced.А ось Чувілкін бугор, він нам усім треба як такий, ми будемо на ньому вчитись як ніколи. But Chuvilkin a hillock is, we all need it as such, we will learn on it as never before.Ми навчимось так цьому, і будемо жити безсмертними. We will learn this and will live immortal. Ось які наші діла будуть у цьому, природа збереже нас, як ніколи ніхто. That's what our deeds are about, nature will save us, as everybody (Іванов. 7811:42). (Ivanov 7811: 42).

    Ми, всі люди, навчимося на цьому бугрі , як жити і терпіти без основних потреб їжі, одягу, житлового дому. We, all people, learn on this hillock how to live and endure without the basic needs of food, clothes, and house. Коли їжа є, ми їмо, немає їжі – ми терпимо без їжі без шкоди для здоров'я. When there is food, we eat, when no food, we endure without food without loss health.Люди не будуть умирати так через перенаселення і нестаток, і будуть виживати легко. People will not die because of overpopulation and need, and will survive easily.9 мільярдів чоловік буде через 20 – 30 років. 9 billion people will be in 20 – 30 years. Тому всі люди повинні знати сьогодні про наше райське місце і готуватися, прийти на нього вчитися. Therefore, all people should know today about our paradise place and prepare, come to study it.Вони будуть учитися на бугрі жити по-еволюційному. They will learn an hillock to live in an evolutionary way. Не хворіти, любити людей і природу, дружити, допомагати один одному, бути без усяких потреб. Do not hurt, love people and nature, be friends, help each other, be without any need. Вони будуть вивчати науку Бога. They will study the science of God. Доступ є вільний до бугра . Access is free to the hillock.Це місце всім доступно. This place is available to everyone. Учитель не дав права кому-небудь не допускати людей на бугор, щоб бути без усяких потреб. The Teacher has not given anyone the right not to allow people to a hillock to be without any need. Пільги введуть безплатно добиратися до райського місця. Privileges will be introduced free of charge to the paradise place. Як тільки узнаєте, що таке райське місце є для життя, старайтесь попасти на нього. Once you know what a paradise place is for life, try to get on it.Готуйтесь. Prepare! Читайте про бугор праці Іванова, щоб мити свідомість. Read Ivanov's work about hillock to have consciousness.Щоб зробити практично щось, спочатку читайте всі праці Іванова, що він написав. Read all Ivanov's works that he wrote first. Особливо діти страждають через нестаток у наш час. Particularly children suffer from a need of our time. Іванов пропонує взяти дітей на утримання державою, не примушувати дітей, а просити. Ivanov proposes to take children for state maintenance, not to force children, and to ask. Це все допоможе нам усім. It will all help us all.

 

  Іванов говорить про бугор. Ivanov speaks of a hillock. 7811:47: «Це тільки Паршек знайшов свою свідомість, застосував на собі, терпить голоді, холод. 7811: 47: "It's only Ivanov found his consciousness, applied himself, endure from hunger, cold. Ніхто не робив так, крім одного Паршека . Nobody did this, except for one Ivanova. Чувілкін бугор допоміг йому бути без усякої потреби. Chuvilkin hillock helped him to be without any need. Природа підказала йому, що тільки бугор допоможе цьому всьому. Nature suggest him that only a hillock would help this all.Він допоможе струмом кожному чоловікові, який прийшов, своїм здоров'ям. He will help currents to each man who came to his health. А якщо Паршек знайшов ці природні засоби у ньому, він хвалиться ними. And if Ivanov found these natural means in it, he boast of them.Не треба ніяких курортів у цьому ділі, ліжко відпаде, годівниця не буде треба. You do not need any resorts in this case, the bed do not need, the trough will not be need. Усе буде робитись без потреби, природно. Everything will be done unnecessarily, of course. Повітря, вода й земля – усе це буде допомагати». Air, water and earth – all of this will help."

 

6. Вирішення глобальних проблем діалектичним методом 6. Solving global problems by dialectical method

6-1. 6-1. Суспільство залежних людей Society of dependent people

Перша протилежна сторона . The first opposite side 

    Дві сторони є в природі, котрі існують в єдності і боротьбі: тепле, хороше, холодне, погане. Two sides are in nature, which exist in unity and struggle: warm, good, cold, bad. Люди залежні живуть так, що їм тепло і добре. People dependent live so that they are warm and well.Вони не приймають холодне і погане, захищаються в природі від нього. They do not accept cold and bad, are protected in nature from him. Люди їдять досита щодня, одягаються до тепла в тілі, живуть у домі з усіма вигодами. People eat satiety every day, dress up in heat in the body, live in a house with all the benefits. Люди трудяться для цього. People work for it. They do not like nature, do not hardened.Вони борються з природою, убивають живе, крадуть чуже. They fight nature, kill live, steal someone else. Вони захоплюють землю, присвоюють до свого імені, воюють між собою за землю. They capture the land, appropriate it their name, fight between oneself for the land. Війни за землю існують протягом усієї історії. War for the land exists throughout history.Наука і техніка прогресує, зробили атомну і водневу бомбу, щоб масово знищувати людей. Science and technology are progressing, made atomic and hydrogen bombs weapons of mass extermination.Природа страждає. Nature is suffered.Є лікарня для хворих, тюрма для злочинців. There is a hospital for the sick, a prison for criminals.    

Друга протилежна сторона

The second opposite side

     Дві сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. Two sides are in nature: good, warm, bad, cold. Природа сама дає всім людям життя холодне і погане за їхнє хороше і тепле. Nature itself gives all people a life cold and bad for their good and warm. Глобальні проблеми виникають у людей. Global problems arise in people. Це збереження здоров'я, загроза ядерної війни, роззброєння, збереження природи, бідність, незадоволення, ненависть між людьми, тероризм, смерть, люди попадають у в'язницю і лікарню. It is the preservation of health, the threat of nuclear war, disarmament, preservation of nature, poverty, dissatisfaction, human hatred, terrorism, death, people is in prison and hospital. Біологічна еволюція людини припинилася. The biological evolution of man has ceased. Суперечність між протилежними сторонами існує. There is a contradiction between the opposing sides. Люди хочуть життя, а отримують смерть, хочуть хорошого, а отримують погане. People want life, but they die, they want good, and they get bad.

 

6-2. 6-2. Суспільство незалежних людей Society of independent people

   Суперечність закінчується через перехід до двох нових протилежностей, котрі пропонуються. The contradiction ends with the transition to two new opposites that are offered. Порфирій Іванов пропонує людству у своєму житті замість старих протилежностей перейти до двох нових протилежностей. Porfiry Ivanov offers mankind in his life instead of the old opposites transfer to two new opposites.Це його наука загартування. This is his hardening science.

Перша нова протилежна сторона The first new opposite side

    Дві сторони є в природі: тепле, хороше, холодне, погане. Two sides are in nature: warm, good, cold, bad. Незалежні люди приймають в житті обидві сторони: холодне, погане, тепле, хороше. Independent people take on both sides of life: cold, bad, warm, good. Це наука загартування Іванова, жити по-еволюційному. This is the science of hardening Ivanov, to live in an evolutionary way. Люди запобігають будь-якій хворобі через науку загартування. People prevent any illness through the science of hardening.   

Друга нова протилежна сторона The second new opposite side

    Природа сама дає людям в житті тепле і добре за їхнє прийняте холодне, погане. Nature itself gives people a warm and good life, for their cold and bad. Це – здоров ' я, життя вічне, задоволення, любов, воля, мир між народами, відсутність війн, зброї, вирішення всіх глобальних проблем людства, не будуть попадати у в ' язницю і лікарню. It is health, eternal life, satisfaction, love, will, peace between peoples, the absence of wars, weapons, solving all the global problems of mankind, people will not get into prison and the hospital. Будуть жити по-еволюційному, біологічна еволюція людини відбувається. Will live in an evolutionary way, biological evolution of a man occurs. Отже, суперечності між протилежностями будуть закінчені в житті людства. The contradictions between the opposites will be ended in the life of mankind. Люди хочуть жити, і люди будуть отримувати життя, умирати не будуть. People want to live, and people will receive life, they will not die.Це обов'язково буде. This will definitely be.              

 

7. Як запобігти ядерній війні 7. How to prevent a nuclear war

     Людство опинилося перед страшним фактом, комуністична Північна Корея погрожує застосуванням ядерної зброї. Today a nuclear war menaces an existence mankind.

Communist lands threaten the use of nuclear weapons.Всім людям треба знати, що Іванов говорив про ядерну війну. All people need to know that Ivanov talked about a nuclear war. Він попереджав, що війна неминуча, ядерна зброя буде застосована, як усяка продукція. He warned that war is inevitable, nuclear weapons will be used as any product. Іванову варто вірити, він є пророк, мудрець, природа говорить йому все, що він у неї питає. Ivanov should believe, he is a prophet, a sage. Nature tells him all that he asks her. Він говорить, що людям треба робити, щоб не було війни між людьми. He says that people have to do so that there is no war between people.Перше, це визнати Іванова, вірити йому, виконувати його заповіді. We must to recognize Ivanov, to believe in him, to obey his commandments. Іванов пише про війну в праці « Паршек ». Ivanov writes about the war in the work of " Parshek ". 1983.03. March 1983 «13. "13.Війна неминуча. War is inevitable. Ось що природа говорить нам. That's what nature tells us.Треба всім просити Паршека , тоді не буде війни. We must all ask Ivanov, then there will be no war. А війна робиться через природу. And the war is done through nature. Люди облюбували землю, присвоїли в природі. People have chosen the land, they appropriate in nature. Своє ім'я примусило, виявилось чужим, як воно й є в житті. Your name forced, to be stranger, as it is in life.Свого нема, а чуже не збережеш. You do not have one, and you will not save stranger.Природа є не наша. Nature is not ours. Вона міняється. She is changing. Сьогодні моя, а іншого завтра. Today she is mine and tomorrow she is other.14. Нема можливості домовитися. 14. Agreement not can make.Природа підказує Паршекові . Nature tells Parshek.Це неможливо. It is impossible. Сили обидві є рівні, ніхто не може поступитися. The forces of both are equal, no one not can waive.Це зробити це в людях краще, ніж вмерти у війні. This do in people better, than to die in war. Ми знайшли це місце з усіма умовами, щоби можливість була нашому чоловікові бути у природі без усякої потреби. We found this place with all the conditions so that our husband could be in nature without any need. Люди скажуть гучно: це наше райське місце, чоловікові слава безсмертна. People will say loud: it's our paradise place, the man's glory is immortal.

   22. І місто, і село, і хутір – це все є бездушне, мертве, чуже, негоже зовсім до життя. 22. And the city, and the village, and the small village - it is all soulless, dead, stranger, reprehensible of all life. Смерть розвинута через це. Death is developed through this. Ні гвинтівка, ні кулемет, ні гармата будь-яка, ні лазерний промінь, ні ракета будь-яка, ні ядерне, ні яке-небудь інше не допоможуть у цьому віці. No rifle, no machine-gun, no gun any, no laser beam, no rocket, no nuclear, or any other will help at this age. Це ж сила проти такої сили, котрі поділились пополам у природі, Натовський блок і Варшавський договір. This is the power against such power, which was divided in two in nature, the NATO unit and the Warsaw Pact. Ми всі самі будемо горіти необхідно в цій продукції. We all will be burning necessary in this product.23. Захисту нема ніякого в природі, крім мене однієї та мого вибраного в людей сина Порфирія, котрого люди назвали Паршек . 23. There is no protection in nature, besides for me and one of my chosen people the son of Porfiry, whom people called Parshek.Я вірю йому й допоможу в усьому всюди за його любов до мене. I believe him and help him everywhere for his love for me.Що він попросить, те дам йому через любов його. What he asks, I will give him thanks to his love. Просіть його ви всі. Ask him all. Він робить правильно між мною й вами, він не хоче війни. He does the right thing between me and you, he does not want a war. Він хоче, щоб ми, усі земні люди, дали своє слово, щоб не воювати між людьми. He wants us, all earthly people to give his word so that we do not fight between people. Діло є за ним, він звернеться до мене, попросить мене, а я зроблю це. He will appeal to me, ask me, and I will do it. Люди ображені вірять індивідуально йому, як Богу, а отримують реально. People who are offended believe him individual, as God, but receive it real. А коли просьба спільна надійде до Паршека , він зробить все в людях. And when a common request goes to Parshek, he will do everything in the people.24. А прийде такий час, ми, усі люди, визнаємо його як такого, ми всі зробимось, як він.82. Чоловіка не врятує в житті ніяка машина, ніякий криголам, ніякий супутник, ні вся мільйонна економіка. 82. A man will not save in his life any car, no icebreaker, no satellite, nor the whole millionth economy. Врятує його тільки людська ідея самородка. It will save only human idea hardening-training.   165 Ядерна зброя – це є продукція людського життя, вона може застосовуватись. 165 Nuclear weapons are products of human life that can be used. Ніякі уговори не зроблять це. No exhortation will do it. Війна була між людьми, вона є така, і вона буде. The war was between people, she is such, and she will be. А тепер війну світову готують на злі, ненависті. And now the war is preparing the world for evil, hatred. Паршек говорить нам усім, хто готує цю війну, він хоче випробувати на собі це.Хіба можна воювати такою зброєю?You not can fight such a weapon.Ми повинні навчитись, як треба буде жити. We must learn how to live".

    Зараз у світі ядерна зброя є, потужність якої рівна потужності мільйона бомб, скинутих на Хіросіму. Now the world has nuclear weapons, the power of which is equal the power of a million bombs.Іванов говорить, що не можна воювати такою зброєю. Ivanov says that we not can fight such a weapon.Треба запобігти війні. We must prevent war. Країни починають погрожувати застосуванням ядерної зброї проти сусіда. Countries threaten the use of nuclear weapons. Країни капіталістичні і країни соціалістичні – це є дві протилежні сторони, вони народжені одна одній доводити свою правоту, вони готові доводити свої переваги шляхом застосування ядерної зброї. The capitalist countries and the socialist countries are two opposite sides, they are born to each other to prove their right. They are ready to prove their advantages through the use of nuclear weapons. Ядерна війна назріває між ними, вона неминуча, якщо люди нічого не будуть робити, а будуть жити по-старому. A nuclear war breaks up between them; it is inevitable, if people do nothing, but will live in the old way.Між ними суперечність. There is a contradiction between them. Ніякі уговори не допоможуть запобігти війні. No exhortation will help prevent war.Наука діалектика говорить, що суперечність скасується через перехід до двох нових протилежних сторін. Science of dialectics says that the contradiction canceled through the transition to two new opposite sides. Люди повинні прийняти дві нові протилежні сторони, Порфирій Іванов пропонує їх. People must accept two new opposing sides. Porfiry Ivanov offers them. Він говорив, що еволюційний лад треба будувати в будь-якій країні після соціалізму. He said that an evolutionary system must be built in any country after socialism.Новий еволюційний лад треба будувати в країні, котра відмовилась від соціалізму в наш час. A new evolutionary system must be built in a country that has abandoned socialism in our time. Країни є такі, котрі відмовилися від соціалізму. Countries are those who have abandoned socialism. Еволюційний лад треба починати будувати зараз шляхом реформ, щоб нікому не завадити, а своє зробити. The evolutionary system must begin to be built now by means of reforms, so that no one can hinder, but do their own. Треба починати жити по-еволюційному. We must begin to live in an evolutionary way.   

    Суперечність між протилежними сторонами може закінчитися таким шляхом. The contradiction between the opposite sides may end in this way.Це можна зробити. This can be done.Ми можемо запобігти ядерній війні таким способом, боротьбі між капіталізмом і соціалізмом. We can prevent nuclear war in this way, the struggle between capitalism and socialism. Природа і Бог допоможе людям. Nature and God will help people.Люди всіх країн зрозуміють, що еволюційний суспільний лад прогресивніший, кращий, ніж капіталістичний і соціалістичний, і відмовляться від старого, будуть будувати еволюційний лад. People in all countries will understand that the evolutionary social system is progressive, better than capitalist and socialist, and refuse the old, will build an evolutionary system. Капіталізм не переможе, також соціалізм не переможе. Capitalism will not defeat, and socialism will not defeat. А наука загартування, еволюційний рух переможе. And the science of hardening, the evolutionary movement will defeat. «Війни є в житті для народу. "Wars are in life for the people.Як буде? How will it be? Природа говорить про це діло: «Москва згорить, Київ теж». Nature says about this business: "Moscow will burn, Kiev too." Треба готувати себе в цьому ділі десять років. We have to prepare ourselves in this case for ten years.Ми є в житті злодії, ми вбивці всього. We are in the lives of thieves, we are the killers of everything.Ми не бережемо своє тіло, живемо за рахунок чужого, ми хоронимо своє. We do not keep our bodies, we live at the expense of a stranger, we keep our own.Ми відходимо від природи, хвалимо себе, ганьбимо Бога в цьому. We depart from nature, praise ourselves, disgrace God in this. Ми вважаємо, що ми є люди праві. We rate that we are right people.Ось чим ми всі програємо в цьому ділі». That's what we all shall lose in this matter." (Іванов. 8009:97). (Ivanov, 8009: 97). Це пророцтво здійснилося за 10 років, Радянський Союз заборонили. This prophecy was fulfilled in 10 years, the Soviet Union was banned. We offerМоскві і Києву пропонується жити не по-старому, а по-еволюційному. Moscow and Kiev to live not in the old way, but to the science of evolution. Join up.

 

Original text:  www.osh.kiev.ua/ukiv8804.htm   

Help translate, please.