Народний журнал природної мудрості People's journal of natural wisdom   osh . www.osh.kiev.ua ua

 

Еволюційний рух Evolutionary movement

 

Жити, учитися, отримувати здоров ' я за наукою еволюцією. To live, to study, to receive health according to the science of evolution. Бути таким, як Учитель народу, Бог Землі. To be like the Teacher of the people, God of the Earth. Наука Іванова П. К. Science of Ivanov P. K.   

 

№ 7. 2018-07-16 No. 7. 2018-07-21

Дискретна фізика Discrete physics

 

Дискретна фізика – фізика дискретних явищ у природі в дискретному просторі і часі. Discrete physics is the physics of discrete phenomena in nature in discrete space and time.

 

Зміст Content

1. Історія виникнення. 1. History of occurrence.

2. Теорія діалектика, три закони. 2. The theory of dialectics, three laws.

3. Дві протилежні сторони. 3. Two opposite sides.

4. Еволюційна послідовність тип 1. 4. Evolutionary sequence of type 1.

5. Еволюційна послідовність тип 2. 5. Evolutionary sequence of type 2.

6. Періодична система елементів Менделєєва. 6. Periodic system of elements of Mendeleev.

7. Сонячна система. 7. Solar system.

8. Автоматична робота серця. 8. Automatic heart work.

9. Мікроскопічні процеси. 9. Microscopic processes. Атомна система. Atomic system. Квантова механіка. Quantum mechanics.

9-1. 9-1. Квантова механіка. Quantum mechanics. Випромінювання чорного тіла. Radiation of a black body.

9-2. 9-2. Атомна система. Atomic system

9-3. 9-3. Співвідношення невизначеності. Uncertainty ratio.

10. Поширення світла, відстань, час. 10. Distribution of light, distance, time.

11. Модель дискретного Всесвіту. 11. Model of a discrete universe.

12. Білий світ. 12. White the world.

 

1.     Історія виникнення History of occurrence

   Історія почалася з еволюційної послідовності, Порфирій Іванов дав ідею для History began with the evolutionary sequence, Porfiry Ivanov gave an idea forпобудови її. building her. Він говорив про еволюцію в 1982 році, що еволюція – це не вживати їжу, тобто свідомо терпіти певне число годин у тиждень. He spoke of the evolution in 1982 that evolution is not to eat, that is, consciously endure a certain number of hours a week. Наше терпіння росте постійно щодня. Our patience grows constantly every day. Іванов показав своїм практичним досвідом, що терпіти без їжі треба певне число годин підряд у тиждень: 24, 42, 66, 108 годин в тиждень. Ivanov showed with his practical experience, that to endure without food it is necessary a certain number of hours in a row week: 24, 42, 66, 108 hours a week. Він показав послідовність чисел, в якій кожен член дорівнює сумі двох попередніх. He showed a sequence of numbers in which each member equals the sum of the two previous ones.Еволюційна послідовність існує в природі. Evolutionary sequence exists in nature. Іванов направив думку на пошук еволюційної послідовності. Ivanov directed an opinion on the search for the evolutionary sequence. Процес має дискретний характер: А 1 , А 2 , А 3 ... Аn , The process is discrete: A1, A2, A3 ... An,   де n ціле число. where n – is an integer.Це є еволюційна послідовність у загальній формі. This is an evolutionary sequence in a general form. Фізика будується на основі діалектики, котра виражає всезагальні закони природи. Physics is based on the dialectic, which expresses the universal laws of nature.

 

2.Теорія діалектика, три закони. 2. Theory of dialectics, three laws.

   Закон 1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі. Law 1. Two opposing sides are in nature; they exist in unity and struggle. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. All things, the phenomena have opposite properties and trends of development. Вони перебувають в єдності, одна без одної не існує. They are in unity, one without one does not exist. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, її результатом є розвиток. The opposing sides interact constantly in the form of struggle, its result is development. Між ними виникають суперечності, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Between them there are contradictions that are the source, content, the driving force of self-development of the world. Процес закінчується переходом до двох нових The process ends with the transition to two new onesпротилежних сторін. the opposite sides.   Приклад . An example Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. The two opposing sides are in nature: good, warm, bad, cold. Перша протилежна сторона. The first opposite side. Люди роблять, щоб мати в житті хороше, тепле. People are doing to have a good, warm life. Друга протилежна сторона. The second opposite side. Вони отримують від природи погане і холодне – захворювання, нещастя тощо. They get from nature bad and cold – illness, misery, etc. Між ними є суперечність, бо люди не отримують життя. There is a contradiction between them, because people do not get life. Щоб жити, люди переходять до двох нових протилежних сторін. To live, people are moving to two new opposing sides. Перша нова протилежна сторона. The first new opposite side. Люди свідомо приймають холод і голод, гартуються в холодній воді. People consciously take cold and hunger, they are harden in cold water. Людина відчуває холод і погане в процесі купання в холодній воді. A person feels cold and bad in the process of bathing in cold water. Друга нова протилежна сторона. The second new opposite side. Людям стає тепло, добре і здорово після купання. People are warm, well and healthy after bathing. Людина хотіла життя і отримала життя. Man wanted life and got his life. Суперечність закінчується. The contradiction is end.   

    Закон 2. Подвійне заперечення є в природі. Law 2. Double negation is in nature. Об ' єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Objects develop by double negation. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру початкового ступеня розвитку. Each degree is a synthesis of previous stages, and reproduces on a higher level the characteristic features, the structure of the initial degree of development. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об ' єктів. Double negation is a necessary moment in the development process, a condition for a qualitative change of objects.   Розвитку об ' єктів не існує без заперечення попередніх форм. The development of objects does not exist without negating the previous forms.Заперечення відображає не знищення об ' єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадкоємність. The negation reflects not the destruction of the object, but the moment of its transition to a new quality, in which the elements and properties of its previous qualitative state are stored, that is, it fix heredity. Приклад. Example. Еволюція людства. Evolution of mankind. Ступінь 1. Практика загартування домінує в людей. Degree 1. The practice of hardening dominates people. Ступінь 2. Заперечення загартування. Degree 2. Hardening is negation. Вчення Христа домінує. The doctrine of Christ dominates. Ступінь 3. Подвійне заперечення одного загартування і одного вчення Христа. Degree 3. Double negation of one hardening and one doctrine of Christ. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства. The synthesis or the sum of the hardening and teaching of Christ dominates humanity.    

    Закон 3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Law 3. Mutual transition of qualitative and quantitative changes. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. Quantitative changes are gradually accumulating, at a certain stage of development they violate their measure, and cause them radical changes. Якість переходить у кількість, а кількість переходить у нову якість. The quality goes into quantity, and the quantity goes into new quality. Нова якість є запереченням, початковій якості. The new quality is a negation of the original quality.Так виникають заперечення в процесі еволюції. So rises negation in the process of evolution.Три закони діалектики відбуваються в кожному еволюційному процесі. The three laws of dialectics take place in each evolutionary process. Приклад . An example Біле світло. White a light. Видиме світло складається із семи кольорів: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Visible light consists of seven colors: red, orange, yellow, green, sky-blue, blue, violet. Це є кольори райдуги. These are the colors of the rainbow.Коли суміш всіх кольорів видимого світла попадає одночасно в наше око, ми бачимо біле світло, якого видиме світло не має. When a mixture of all colors of visible light falls simultaneously into our eye, we see a white light, which does not have visible light. Тут кількість кольорів видимого світла переходить у нову якість біле світло. Here, the number of colors of visible light passes into a new quality of white light.Якість біле світло є заперечення якості початкових кольорів райдуги. The quality of white light is the negation of the quality of the initial colors of the rainbow. Compound two colors transfer in third color new. Performance five orally commandment Ivanov transfer in health of man. Ivanov teaches us all to victory ourselves in order to strengthen our health. Victory his a defects, he called seven: geed, laziness, self-satisfaction, cupidity, fear, hypocrisy. pride. Quantity seven victoriesє необхідна і достатня кількість, щоб утворилася нова якість. transfer of a new quality happiness, health.  It is physics phenomenon nature, but do not is miracle.(див. Вікіпедія . Діалектика). (see. Wikipedia. Dialectics).   

 

3.Дві протилежні сторони 3. Two opposite sides

   Спочатку ми розглянемо фізичні явища у природі, в котрих еволюційний процес не виникає. First, we will consider the physical phenomena in nature, in which the evolutionary process does not occur. Перший закон діалектики. The first law of dialectics.Природа має одиницю, яка складається з двох протилежних сторін. Nature has a unit that consists of two opposite sides. Вони існують в єдності і боротьбі. They exist in unity and struggle. Одна сторона не існує без другої. One side does not exist without the other. Між ними існує суперечність, але вона не закінчується переходом до двох нових протилежних сторін, заперечення не виникає, котре викликає еволюційний розвиток. There is a contradiction between them, but it does not end with the transition to two new opposing sides which causes evolutionary development. Одиниця не має таких сил, які б привели до переходу до двох нових протилежностей. The unit does not have the forces that would lead to the transition to two new opposites. Цей клас фізичних явищ вивчає класична фізика. This class of physical phenomena is studying classical physics. Наприклад. Example. Дві протилежні сторони є в природі: кінетична енергія фізичної системи і потенціальна енергія. Two opposite sides are in nature: the kinetic energy of the physical system and potential energy. Вони існують в єдності між собою. They exist in unity with each other. Закон збереження кінетичної і потенціальної енергії існує між ними. The law of conservation of kinetic and potential energy exists between them.Варіація кінетичної і потенціальної енергії системи дорівнює нулю, механіка використовує принцип варіації. The variation of the kinetic and potential energy of the system is zero; mechanics uses the principle of variation. Ми можемо вивести закони руху механіки Ньютона через принцип варіації. We can deduce the laws of motion of Newtonian mechanics through the principle of variation.

   Класична механіка вивчає явища в неперервному просторі і часі. Classical mechanics studies phenomena in a continuous space and time. Характерні особливості її. Characteristic features of it. 1). 1).Тіло має визначене місце в просторі у визначений імпульс. The body has a definite space and impulse in a given momentum. 2). 2). Детермінізм. Determinism. Якщо ми знаємо місце тіла і імпульс в один момент часу, ми можемо визначити місце тіла, імпульс If we know the place of the body and the

impulse at a given moment, we can determine the location of the body, the impulse в інший момент часу. in another time. Класична фізика описує макроскопічні явища. Classical physics describes macroscopic phenomena. Класична фізика не може описати мікроскопічні явища природи, атомні системи, астрономічний Всесвіт, тому вона заперечується. Classical physics cannot describe the microscopic phenomena of nature, atomic systems, the astronomical universe, so it is denied.     Тому ми повинні перейти до двох протилежних сторін, між котрими суперечність закінчується переходом до двох нових протилежних сторін. Therefore, we must transfer to the two opposing sides, between which the contradiction ends with the transition to two new opposing parties.   

 

4. Еволюційна послідовність тип 1 4. Evolutionary sequence of type 1

    Еволюційна послідовність якостей проявляється в природі. The evolutionary sequence of qualities is manifested in nature. Кожна якість відповідає певній кількості, яка виражена числом. Each quality corresponds to a certain number expressed by a number. Процес еволюції виражається певною еволюційною послідовністю чисел. The process of evolution is expressed by a certain evolutionary sequence of numbers. Еволюційна послідовність чисел будується за допомогою теорії діалектики. Evolutionary sequence of numbers is constructed with the help of the theory of dialectics.

   1).Перший член послідовності виражає початок еволюційного процесу, тому приймемо його рівним одиниці, бо еволюція починається з найменшого числа. 1). The first member of the sequence expresses the beginning of the evolutionary process, therefore, we assume it is equal to one, since evolution begins with the smallest number. Одиниця складається з двох протилежних сторін, між якими виникає суперечність. The unit consists of two opposing sides, between which there is a contradiction. Вона закінчується запереченням двох протилежних сторін на якомусь етапі. It ends with a negation of two opposing parties at some stage. Суперечність закінчується через перехід до двох нових протилежностей. The contradiction ends with the transition to two new opposites. Це початковий член, тезис. This is an initial member, a thesis. 2). 2). Другий член є запереченням першого. The second term is the denial of the first one. Він не дорівнює одиниці, а дорівнює якомусь числу А. Другий член складається з двох протилежних сторін, між якими є суперечність, котра закінчується через перехід до двох нових протилежних сторін. It is not equal to one, but equals some number A. The second term consists of two opposing parties, between which there is a contradiction, which ends with the transition to two new opposing parties.Заперечення виникає між ними. There is a negation between them. Це є антитезис. This is an antithesis. 3). 3). Третій член є подвійне заперечення. The third member is a double negation.Він є запереченням одного першого члена і одного другого члена, він є синтез двох членів. It is a negation of one first member and one second member, it is the synthesis of two members. Подвійне заперечення є перехід в нову якість, він зберігає елементи і властивості Double negation is the transition to a new quality, it retains elements and propertiesпопереднього стану, тобто фіксує спадкоємність. the previous state, that is, it fix heredity.Третій член на основі цих властивостей дорівнює 2А. The third term based on these properties is 2A. Маємо перші три члени: We have the first three members:

1, А, 2А. 1, A, 2A. Це є арифметична прогресія, у котрої різниця дорівнює А. This is an arithmetic progression, in which the difference is equal to A.

1, А, 2А, 3А, 4А … n А. 1, A, 2A, 3A, 4A ... n A.    (4.1) (4.1)      

п – ціле число, яке змінюється від одиниці до нескінченності. n is an integer that varies from one to infinity.

 

5. Еволюційна послідовність тип 2 5. Evolutionary sequence type 2

1). The first member of the sequence expresses the beginning of the evolutionary process, therefore, we assume it is equal to one, since evolution begins with the smallest number. Одиниця складається з двох протилежних сторін, між якими виникає суперечність. The unit consists of two opposing sides, between which there is a contradiction. Вона закінчується запереченням двох протилежних сторін на якомусь етапі. It ends with a negation of two opposing parties at some stage. Суперечність закінчується через перехід до двох нових протилежностей. The contradiction ends with the transition to two new opposites. Це початковий член, тезис. This is an initial member, a thesis. 2). 2). Другий член є запереченням першого. The second term is the denial of the first one. Він не дорівнює одиниці, а дорівнює якомусь числу А. Другий член складається з двох протилежних сторін, між якими є суперечність, котра закінчується через перехід до двох нових протилежних сторін. It is not equal to one, but equals some number X. The second term consists of two opposing parties, between which there is a contradiction, which ends with the transition to two new opposing parties.Заперечення виникає між ними. There is a negation between them. Це є антитезис. This is an antithesis. 3). 3). Третій член є подвійне заперечення. The third member is a double negation.Він є запереченням одного першого члена і одного другого члена, він є синтез двох членів. It is a negation of one first member and one second member, it is the synthesis of two members. Подвійне заперечення є перехід в нову якість, він зберігає елементи і властивості Double negation is the transition to a new quality, it retains elements and propertiesпопереднього стану, тобто фіксує спадкоємність. the previous state, that is, it fix heredity.Третій член дорівнює сумі перших двох на основі цих властивостей: 1 + Х. Еволюційна послідовність будується за таким правилом, кожен член дорівнює сумі двох попередніх. The third term is the sum of the first two based on these properties: 1 + X. The evolutionary sequence is constructed by this rule, each member equals the sum of the two previous ones. Ця послідовність є геометрична прогресія. This sequence is a geometric progression.

1, Х, 1 + Х 1, X, 1 + X   

Можна припустити, що послідовність будується за цим законом для будь-якої кількості членів. It can be assumed that the sequence is based on this law for any number of members.Знаменник (Х) дорівнює відношенню третього члена до другого: Х = (1 + Х)/X. The denominator (X) is equal to the ratio of the third term to the second: X = (1 + X) / X. Звідси маємо квадратне рівняння. From here we have a square equation. Основне рівняння еволюції. The basic equation of evolution.    

Х² – X² -   Х X   – 1 = 0. - 1 = 0.   (5.1) (5.1)    Знаходимо корні. We find the roots.

   Перший корінь: Х 1 = 0,5 (1 +5 ) . First root: X 1 = 0.5 (1 +5 ) .   (5.2) (5.2)   

Позначимо Х 1 = φ . Denote by X 1 = φ . Це число називається золотий перетин: 1,618033… This number is called the golden section: 1.618033 ...

    Другий корінь: Х 2 = 0,5 (1 –5). Second root: X 2 = 0.5 (1 -5).   (5.3) (5.3)

Друге позначення: Х 2 = – 1/ φ . The second designation: X 2 = - 1/φ .   Х 2 = – 0,618033… X 2 = - 0.618033 ...

    Послідовність з першим коренем (П1): Sequence with the first root (P1):

  1, φ, 1, φ, φ ², φ², φ ³… φ³ ...     (5.4) (5.4)   

    Показник степені є будь-яке ціле число, тому члени послідовності збільшуються необмежено. The degree indicator is any integer, so the members of the sequence increase indefinitely. Зростаюча прогресія. Growing progression. На практиці зручно користуватися аналогічною послідовністю цілих чисел: In practice it is convenient to use a similar sequence of integers:

  1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55... (5.5) 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 ... (5.5)   

В ній кожен член дорівнює сумі двох попередніх. In it, each member equals the sum of the two previous ones. Відношення між будь-яким членом і попереднім приблизно дорівнює золотому перетину. The relation between any member and the previous one is approximately equal to the golden section.

     Послідовність з другим коренем (П2): 1, – Sequence with the second root (P2): 1, - 1/ φ , 1/ φ ², – 1/ φ ³...1/φ , 1/φ ², - 1/φ ³ ...    (5.6) (5.6)

Прогресія, що убуває, із змінними знаками членів. Decreasing progression with variable member signs. Показник степені є будь-яке натуральне число. The degree indicator is any positive integer.   Аналогічна послідовність обернених цілих чисел: A similar sequence of inverse integers:

1, – 1, - 1/2, 1/3, – 1/5, 1/8,1/2, 1/3, -1/5, 1/8, – 1/13, 1/21... - 1/13, 1/21 ...   (5.7) (5.7)      

      Якщо початковий If the initial one член послідовності є будь-яке число (а), то кожен член послідовності П1 і П2 буде помножений на це число (а). member of the sequence is any number (a), then each member of the sequence of P1 and P2 will be multiplied by that number (a). Якщо початковий член дорівнює (а), то маємо перші три If the initial term is (a), then we have the first three члени: a, aX , a + aX . members: a, aX , a + aX . Звідси отримуємо знаменник прогресії: From here we get the denominator of the progression:   aX /a aX/a = (a + aX )/ aX . = (a + aX ) / aX . Після спрощення After simplification отримуємо виведене раніше рівняння we get the equation derived earlier еволюції (3.1). evolution.

   Оскільки закони діалектики є всезагальними законами природи, то і послідовності є всезагальним законом природи. Since the laws of dialectics are universal laws of nature, then sequences are an universal law of nature.

 

6. Періодична система елементів Менделєєва . 6. Periodic system of elements of Mendeleev .

    Приклад еволюційної послідовності тип 1. Система елементів має сім періодів. Example of an evolutionary sequence of type 1. The system of elements has seven periods. У першому періоді в атома водню є одна оболонка для одного електрона. In the first period in the hydrogen atom there is one shell for one electron. У сьомому періоді атоми елементів мають сім оболонок в яких розміщуються електрони навколо ядра. In the seventh period, the atoms of the elements have seven shells in which the electrons are located around the nucleus. Всього елементів є 110. Кількість оболонок в елементів Total elements are 110. The number of shells in the elementsу періоді утворюють еволюційну послідовність арифметичну прогресію з різницею 1: in the period form an evolutionary sequence of arithmetic progression with a difference of 1:

1; 1; 2; 2; 3; 3; 4; 4; 5; 5; 6; 6; 7. 7.   (6.1) (6.1)

  

Період Period

Кіл. Quan. обол . shell

електрон electron

Поряд. Near. н. N.

елемента an element

Атомна Atomic

маса елем. the mass is al.

1 1

1 1

1, 2 1, 2

1 – 4 1 to 4

2 2

2 2

3 – 10 3 - 10

6 – 20 6 - 20

3 3

3 3

11 – 18 11 - 18

33 – 39 33 - 39

4 4

4 4

19 – 36 19 - 36

39 – 83 39 - 83

5 5

5 5

37 – 54 37 - 54

85 – 131 85 - 131

6 6

6 6

55 – 86 55 - 86

132 – 222 132 - 222

7 7

7 7

87 – 110 87 - 110

223 – (256) 223 - (256)

 

Кількість електронів в елементну дорівнює порядковому номеру. The number of electrons in the element is equal to the serial number.

 

7. Сонячна система 7. Solar system

   Сонячна планетна система . Solar planetary system . Приклад еволюційної послідовності тип 2. An example of an evolutionary sequence of type 2. Вісім планет обертається навколо Сонця: Меркурій, Венера, Земля, Марс, пояс астероїдів, Юпітер, Сатурн. Eight planets revolve around the Sun: Mercury, Venus, Earth, Mars, asteroid belt, Jupiter, Saturn. Уран, Нептун. Uranus, Neptune. Вони обертаються в одному напрямку, орбіти їхні є майже коло. They rotate in one direction, their orbits are almost circles. Середня відстань до Меркурія дорівнює 0.4 астрономічної одиниці, до Венери 0,7, The average distance to Mercury is 0.4 astronomical unit, to Venus 0.7,   до Землі 1,0, до Марса 1,5, до головного поясу астероїдів 2,8, до Юпітера 5,2, до Сатурна 9,5, до Урана 19,2; to Earth 1.0, to Mars 1.5, to the main belt of asteroids 2.8, to Jupiter 5.2, to Saturn 9.5, to Uranus 19.2; до Нептуна 30. Ряд відстаней можна виразити to Neptune 30. A number of distances can be expressed у вигляді послідовності: in the form of a sequence:

0,4; 0.4; 0,7; 0.7; 1,0; 1.0; 1,5; 1.5; 2,8; 2.8; 5,2; 5.2; 9,5; 9.5; 19,2; 19.2; 30. 30.    (10.1) (7.1)

   Послідовність емпіричних відстаней можна виразити з допомогою теоретичної еволюційної послідовності з початковим значенням (0,4): The sequence of empirical distances can be expressed using a theoretical evolution sequence with an initial value (0.4):

0,4; 0.4; 0,4 φ ; 0.4 φ ; 0,4 φ ²; 0.4 φ ²; 0,4 φ ³ … 0.4 φ ³ ...    (10.2) (7.2)   

   Це є еволюційна послідовність тип 2. Значення This is an evolutionary sequence of type 2. Values   φ φ підставимо в (10.2), substitute in (7.2),   щоб in order toемпіричне значення (10.1) порівняти з теоретичним значенням (10,3): empirical value (7.1) to compare with the theoretical value (7.3):

0,4; 0.4; 0,7; 0.7;    1,0; 1.0; 1,5; 1.5;    2,8; 2.8;   5,2; 5.2; 9,5; 9.5; 19,2; 19.2; 30. 30    (10.1) (7.1)

0,4; 0.4; 0,65; 0.65; 1,05; 1.05; 1,69; 1.69; 2,7; 2.7;   4,4; 4.4; 7,2; 7.2; 12. 12; -           (10.3). (7.3).   

   Ми порівнюємо числа послідовності (10.3) і (10.1). We compare the sequence numbers (7.3) and (7.1). Відповідні числа послідовності (10.3) і (10.1) The corresponding sequence numbers (7.3) and (7.1) планет земної групи від Меркурія до Марса, пояс астероїдів співпадають точно. planets of the Earth group from Mercury to Mars, the belt of asteroids coincide exactly.Астрономічна одиниця є відстань від Землі до Сонця – 150 млн. км. Astronomical unit is the distance from Earth to the Sun – 150 million km. Всі дані є в таблиці. All data is in the table.

 

п. н. Ord. N.

Планети The planets

Відст . Distan до Сон.

експер . experim. а.о . a.o

Відстань вирахувана Distances deducted

за фор. for the form (10.2) а.о . (7.2) a.o.

Маса планет The mass of planets

в од. in unit маси Зем . mass Earth

1 1

Меркурій Mercury

0,4 0.4

0,4 0.4

0,055 0,055

2 2

Венера Venus

0,7 0.7

0,65 0.65

0,815 0.815

3 3

Земля Earth

1,0 1.0

1,05 1.05

1,0 1.0

4 4

Марс Mars

1,5 1.5

1,69 1.69

0,107 0.107

5 5

Пояс астер . Aster belt

2,8 2.8

2,75 2.75

0,001 0.001

6 6

Юпітер Jupiter

5,2 5.2

4,5 4.5

318 318

7 7

Сатурн Saturn

9,5 9.5

7,2 7.2

95 95

8 8

Уран Uranus

19,2 19.2

12 12

14 14

9 9

Нептун Neptune

30 30

- -

17 17

  

   Головний пояс астероїдів перебуває між орбітами Марса і Юпітера на відстані 2,3 – 3,3 (2,8 серед.) від Сонця. The main belt of asteroids is between the orbits of Mars and Jupiter at a distance of 2.3 – 3.3 (2.8 among.) from the Sun. Астероїди обертаються в тому ж напрямку, що і планети. Asteroids rotate in the same direction as the planet. Їхні розміри є від кількох метрів до сотень кілометрів. Their sizes range from a few meters to hundreds of kilometers. Деякі автори можуть перекваліфікувати їх як карликові планети. Some authors may re-classify them as dwarf planets.Загальна маса поясу астероїдів дорівнює близько тисячної долі маси Землі, ми будемо враховувати пояс астероїдів у розрахунках, як карликову планету. The total mass of the asteroid belt is about one thousandth of the mass of the Earth, we will take into account the asteroid belt in calculations as a dwarf planet. Далі газові планети Юпітер і Сатурн перебувають на орбітах, вони складаються з водню і гелію. Then the gas planets Jupiter and Saturn are in orbits, they consist of hydrogen and helium. Меркурій, Венера, Земля, Марс, пояс астероїдів, Юпітер і Сатурн є сім планет, в котрих зосереджено 93% Mercury, Venus, Earth, Mars, the belt of asteroids, Jupiter and Saturn are seven planets in which 93%  від усієї маси планет Сонячної системи, їхні відстані відповідають формулі (10.2) з точність близько 10%. of the entire mass of the planets of the solar system, their distances correspond to the formula (7.2) with an accuracy of about 10%. Зовнішні планети Уран і Нептун розміщені далеко від внутрішніх планет, їхні відстані не відповідають формулі (10.2). The outer planets of Uranus and Neptune are located far from the inner planets, their distances do not correspond to the formula (7.2).   (див. Вікіпедія . Сонячна система) (see. Wikipedia. Solar system)

   Наш висновок. Our conclusion. Теоретична еволюційна послідовність (10.2) приблизно відповідає експериментальним даним (10.1). The theoretical evolution sequence (7.2) approximates answer the experimental data (7.1). Чотири планети земної групи, пояс астероїдів, Юпітер, Сатурн існують, рухаються за законом еволюційної послідовності тип 2. (10.2). Four planets of the earth's group, the belt of asteroids, Jupiter, Saturn exist, move according to the law of evolutionary sequence type 2. (7.2). Сонячна система формується за законом еволюційної послідовності (10.2). The solar system is formed by the law of evolutionary sequence (7.2). Ми не можемо пояснити відстані планет Сонячної системи ніякими фізичними законами, крім закону еволюційної послідовності. We cannot explain the distances of the planets of the solar system by any physical laws, except for the law of evolutionary sequence. Треба відзначити, що в цій системі є планета Земля, на котрій є життя, яке розвилось до виду людей. It should be noted that in this system there is a planet Earth, on which there is a life that has developed to a kind of people. Орбіти займають незмінні стаціонарні місця в просторі. Orbits occupy the same fixed space in space.Їхнє положення не залежить від Their position does not depend on планет, від їх маси, розміру, енергії, стану еволюції планети. planets, from their mass, size, energy, state of evolution of the planet. Очевидно, на відстані 2,8 відбувається еволюція нової планети з астероїдів. Obviously, at a distance of 2.8 there is the evolution of a new planet from asteroids. Орбіти поступово заповнюються матерією. Orbits are gradually filled with matter. Закон еволюційної послідовності є всесвітній закон природи. The law of evolutionary sequence is the universal law of nature.

    Пропозиція Іванова для вчених. Ivanov's proposal for scientists.Іванов є проти того, щоб учені шукали планети в Сонячній системі з метою переселення на них. Ivanov is against scientists looking for planets in the solar system to resettle them. Не треба навіть думати переселятися на інші планети. You do not have to even think of moving to other planets. Планети нема на білому світі кращої як Земля. The planet is not in the white world better than Earth.Люди ще не жили на Землі, як слід. People have not lived on Earth yet. Вони не знали і не знають, як жити. They did not know how to live. Треба жити на Землі по-еволюційному. We must live on Earth in an evolutionary way.    

 

8. Автоматична робота серця 8. Automatic heart work

    8-1. 8-1. Автоматична робота серцевого м ' язу . Automatic work of heart muscle . Еволюційна послідовність 2. Практика. Evolutionary sequence 2. Practice. Серце має здібність ритмічно скорочуватися під впливом імпульсів, які виникають у самому серцевому м'язі. The heart has the ability to rhythmically shrink under the influence of impulses that arise in the heart muscle itself. Автоматична робота серця не залежить від нервової системи. The automatic work of the heart does not depend on the nervous system. Скорочення шлуночків продовжується приблизно 0,3 секунди, вони розслабляються після цього. The reduction of the ventricles lasts about 0.3 seconds, they relax after that. І весь серцевий м ' яз перебуває у стані спокою або загального розслаблення протягом 0,4 – 0,5 секунди. And all cardiac menses are in a state of rest or general relaxation within 0.4 – 0.5 seconds. Тривалість всього серцевого циклу дорівнює приблизно 0,8 секунди. The duration of the entire heart cycle is approximately 0.8 seconds.Відношення між тривалістю розслаблення і скорочення дорівнює золотому перетину. The ratio between the duration of relaxation and reduction is equal to the golden section. Значить, це є еволюційний процес, що складається з двох дій: скорочення (тезис) і розслаблення (заперечення, антитезис). So, this is an evolutionary process consisting of two actions: abbreviation (thesis) and relaxation (negation, antithesis). Закон діалектики 3. При скороченні серця початкова якість накопичується до певної кількості, кількість переходить в нову якість розслаблення. It is a law of dialectics 3. When reducing the heart, the original quality accumulates to a certain quantity, the number becomes a new quality of relaxation. В момент розслаблення знову накопичується кількість якоїсь якості, вона переходить у нову якість скорочення. At the time of relaxation, the quantity accumulated, it goes into a new quality of reduction. Цикл закінчується, потім все повторюється. The cycle ends, then everything is repeated. Можливо, накопичується кількість газу кисню і вуглекислого газу. It is possible that the amount of oxygen gas and carbon dioxide accumulated. Цей процес можна описати теоретично. This process can be described theoretically. Він описується рівнянням еволюції, має дві послідовності чисел П1 і П2, у котрих два члени, він має бути автоматичним за своєю природою. It is described by the equation of evolution, has two sequences of numbers P1 and P2, in which two members, it must be automatic in its nature. Очевидно, здібність автоматичності руху серця мають усі живі організми, які еволюціонують, вони б не існували інакше. Obviously, the ability of the automatic movement of the heart has all the living organisms that evolve, they would not exist otherwise.                      

    8-2. 8-2. Рушійна сила еволюційного процесу. The driving force of the evolutionary process. Автоматизм. Automation.   Еволюційна послідовність може мати будь-яку кількість членів. An evolutionary sequence can have any number of members. Розглянемо послідовності П1 і П2 з двома членами. Consider the sequences P1 and P2 with two terms. Перший член (а) виражає скорочення, наступний член виражає розслаблення, заперечення першого. The first member (a) expresses a reduction, the next member expresses a relaxation, a denial of the first one.Відношення між тривалістю процесів дорівнює золотому перетину. The ratio between the length of processes is equal to the golden section.

П1: а, а φ . P1: a, aφ,

where a – the first member. П2 може мати перший член (a φ ). P2 may have the first term (aφ). Тоді буде така П2: ( a φ ) , – a φ / φ Then there will be a P2: aφ, -aφ/φ..Або після спрощення П2: a φ , – a. Or after simplifying P2: aφ, - a. Можливо, кінцеве значення є імпульсом для запуску другого циклу послідовності. Perhaps the final value is an impulse to start the second cycle of the sequence. Другий цикл запускається автоматично після першого The second cycle starts automatically after the first oneциклу. cycle Процес продовжується автоматично необмежено. The process continues indefinitely.Іншими словами, рух відбувається по спіралі. In other words, the motion takes place in a spiral.Процес починається спочатку. The process begins at first. Кількість циклів теоретично є нескінченна, процес вічний. The number of cycles is theoretically infinite, the process is eternal. Процес діяльність і відпочинок заперечують один одного періодично. The process of activity and rest deny each other periodically.Діяльність заперечує відпочинок, а потім відпочинок заперечує діяльність. Activity denies rest, and then rest denies activity.   

    Причина руху, рушійна сила еволюції є в самій еволюційній системі. The cause of the movement, the driving force of evolution is in the very evolutionary system. Цей процес є незалежний від будь-яких інших систем. This process is independent of any other systems.Цей процес відбувається на практиці в природі скрізь і в великому, і малому. This process takes place in practice in nature everywhere and in large and small. Цей автоматичний механізм можна назвати серцем природи. This automatic mechanism can be called the heart of nature.

                 

9. Мікроскопічні процеси. 9. Microscopic processes. Атомна система. Atomic system Квантова механіка Quantum mechanics

   Послідовність (4.1) відповідає багатьом дійсним фізичним системам. The sequence (4.1) corresponds to many real physical systems.Наприклад, квантова механіка, атомна фізика. For example, quantum mechanics, atomic physics.   Вона є всезагальним законом природи, так як випливає із діалектичних законів, які є всезагальними законами природи. It is an universal law of nature, as it follows from dialectical laws that are universal laws of nature. Світ побудований за єдиним законом. The world is built according to a single law.

  

9-1. 9-1. Квантова механіка. Quantum mechanics. Випромінювання чорного тіла. Radiation of a black body.

   Фізики вивчали взаємодію тіла з випромінюванням. Physicists studied the interaction of the body with radiation. На основі класичної фізика, яка вивчає неперервні величини, Classical physics studies continuous quantities.  не можна було пояснити розподіл енергії по частотам, який спостерігається в природі. It cannot to explain the distribution of energy over frequencies, which is observed in nature. Планк зробив припущення: енергія осцилятора з власною частотою ( γ ) може приймати тільки дискретні Plank made the assumption: the energy of the oscillator with its own frequency ( γ ) can only be discreteзначення, кратні величині values, multiple values   ( h γ ). ( h γ ). Де h постійна Планка. Where h is Planck's constant. Ця основна одиниця енергії ( h γ ) неоднакова для всіх осциляторів, так як вона пропорційна частоті. This basic unit of energy ( h γ ) is uneven for all oscillators, since it is proportional to the frequency. Таким чином, енергія осцилятора рівна Thus, the energy of the oscillator is equal   E = nh γ , де n – ціле число, яке змінюється від нуля до нескінченності. E = nhγ, where n is an integer that varies from zero to infinity. Ми отримуємо послідовність для енергії: We get a sequence for energy:

h γ 1, h γ 2, h γ 3, h γ 4… h γ n ,hγ1, hγ2, hγ3, hγ4 ... hγn,   ( 9.1) ( 9.1)

де where   ( n ) – ціле число. ( n ) is an integer.

Ця послідовність є арифметична прогресія, подібна до (4.1). This sequence is an arithmetic progression similar to (4.1).

   Планк отримав точну відповідність між теоретичною формулою і розподілом енергії випромінювання по частотах, яке спостерігається в природі. Planck received an exact correspondence between the theoretical formula and the distribution of the energy of radiation at frequencies, which is observed in nature. Ми We   отримали функцію розподілу енергії Планка. have received Planck's energy distribution function. (див. Бом.с30). (see Bom.s30). Дискретна фізика підтверджує гіпотезу Планка, тому що послідовність (9.1) відповідає точно послідовності (4.1). Discrete physics confirms Planck's hypothesis, because the sequence (9.1) corresponds precisely to the sequence (4.1).

 

  9-2. 9-2. Атомна система Atomic system

   Класична фізика основується на таких поняттях: визначене місцезнаходження та імпульс об ' єкта в неперервному просторі. Classical physics is based on the following concepts: the specific location and impulse of an object in a continuous space.Класична фізика Classical physics не може пояснити будову атома. cannot explain the structure of the atom. Нільс Бор (1913 р.) сформулював правильні постулати для атомних систем і узагальнив їх для всіх атомних систем. Niels Bohr (1913) formulated the correct postulates for atomic systems and synthesized them for all atomic systems.

   1.Атоми можуть довго перебувати в певних станах, стаціонарних станах, 1. Atoms can stay in certain states, stationary states,в котрих вони не випромінюють і не поглинають енергію. in which they do not radiate and do not absorb energy.В цих станах атомні системи мають енергії, котрі утворюють дискретну послідовність: In these states atomic systems have energies that form a discrete sequence:

  E 1 , E 2 , E 3 En . E1 , E2 , E3 ... En .   (9.2). (9.2).

  Стани ці характеризуються стійкістю, всяка зміна енергії в результаті поглинання або випускання випромінювання або в результаті удару може відбуватися тільки при повному переході (перескакуванням) із одного цих станів в інший. These states are characterized by stability, any change in energy as a result of absorption or emission of radiation, or as a result of impact, can occur only with the full transition (hopping) from one of these states to another.    

   2. Атоми випускають або поглинають випромінювання тільки строго певної частоти при переході з одного стану в інший. 2. Atoms release or absorb radiation only strictly defined frequency when moving from one state to another. Випромінювання, котре випускається або поглинається при переході із стану Em The radiation emitted or absorbed during the transition from the Em state в стан En , є монохроматичне, і його частота in the state En, is monochromatic, and its frequencyγ γ визначається з умови: is determined from the condition: = Em En . = Em  En. Енергії Energyвиражаються арифметичною прогресією (4.1) з різницею hγ . are expressed by the arithmetic progression (4.1) with the difference .   

   Нільс Бор розробив теорію атома водню і подібного водню, який має один електрон, на основі цих постулатів. Niels Bohr developed the theory of hydrogen atom and the like of hydrogen, which has one electron, based on these postulates.Вона точно відповідає експериментальним даним. It exactly corresponds to the experimental data.Теорія дає «правило квантування» кругових орбіт: із всіх можливих орбіт здійснюються такі, у котрих момент кількості руху є кратне The theory gives the "quantization rule" of circular orbits: from all possible orbits, the ones in which the moment of the amount of motion is multiple h /2π. h/2π. (див. Шпольський . с339) (see. Shpolsky, 339)

   Райдуга . Rainbow Видиме світло при дисперсії розкладається на спектр сім кольорів. The visible light in the dispersion decomposes into a spectrum of seven colors.Дані в таблиці. Data is in the table.

 

Колір Color

Довжина Length,хвил . unit нм nm

Енергія.ква Energy.ev    

одини . ев  

Червоний Red

630 – 760 630 - 760

1,68 –1,98 1.68 -1.98    

Оранжевий Orange

590 – 620 590 - 620

Жовтий Yellow

565 – 590 565-590

Зелений Green

500 – 565 500 - 565

Блакитний Blue

450 – 485 450 - 485

Синій Blue

440 – 485 440-485

Фіолетовий Violet

380 – 440 380-440

2.82 – 3,26 2.82-3.26

 

   Частоти райдуги утворюють еволюційну послідовність. Rainbow frequencies form an evolutionary sequence.        

   Теорія будови атома Бора дає точно спектр райдуги. The theory of the structure of the atom of Bohr gives exactly the spectrum of rainbow. Довжину хвилі кожного кольору райдуги можна вичислити за формулою: The wave length of each color of the rainbow can be calculated by the formula:

λ = Bn ² / ( n ² – 4) , λ = Bn²/( - 4),

де замість ( n ) треба підставити цілі числа 3, 4, 5, 6. Константа ( B ) дорівнює 364 нанометра. where instead of ( n ) it is necessary to substitute integers 3, 4, 5, 6. The constant ( B ) is equal to 364 nanometers.          

    Послідовності (9.1) і (9.2) є арифметична прогресія, вони відповідають основній послідовності (4.1), значить, вони підтверджують положення дискретної фізики. The sequences (9.1) and (9.2) are arithmetic progressions, they correspond to the basic sequence (4.1), which means that they confirm the position of discrete physics.        

 

 

 

 

9-3. 9-3. Співвідношення невизначеності Uncertainty ratio

  Формулювання. Formulation. Якщо вимірювання відбувається з точністю ∆ x і якщо одночасно відбувається вимірювання імпульсу з точністю p , то добуток цих двох помилок відповідає виразу : If the measurement takes place with the accuracy of Δx and if a impulse measurement with accuracy Δp is at the same time, the product of these two errors corresponds to the expression: x p ћ . Δ x Δ p ћ .     (9.3) (9.3)

Аналогічно, якщо Similarly, if   енергія системи вимірюється з точністю the energy of the system is measured accurately E , то час, Δ E , then the time до якого це вимірювання відноситься, повинно мати мінімальну невизначеність, яка дається виразом: to which this measurement relates, should have the minimum uncertainty given by the expression: E t ΔE Δ t≥ ћ. ≥ ћ. (9.4) (9.4)

    Це є співвідношення This is a relationship невизначеності uncertainty Гейзенберга . Heisenberg.

   Це співвідношення означає, що ( x ) і ( p ) не можуть одночасно мати визначені значення. This correlation means that ( x ) and ( p ) cannot simultaneously have definite values.Якщо значення If the value is ( x ) визначено, тобто x = 0, то ( x ) is defined, that is, Δx = 0, then p Δ p дорівнює нескінченності. equal to infinity. Значить, So,(р) не має ніякого визначеного значення. (p) has no definite value. І навпаки. And vice versa. Якщо (х) і (р) невизначені у відомих границях ∆ x і If (x) and (p) are not defined in known limits Δx and p , то між ними має місце співвідношення Δ p, then there is a correlation between them(9.3). (9.3). Із нього виходить, It turns outчим менше ∆ x , тобто точніше локалізоване тіло, тим більше the smaller the Δx , that is, the more precisely the localized body, the more so p , тобто тим більша невизначеність імпульсу. Δ p , that is, the greater the impulse uncertainty. Автор вивів співвідношення невизначеності на основі хвильових властивостей мікрочастинок Луї де Бройля. The author deduced the relation of uncertainty on the basis of the wave properties of the micro particles of Louis de Broglie.Співвідношення (9.3) і (9.4) представляють собою обмеження до мікрочастинок застосування класичних понять визначеного місцезнаходження й імпульсу. The relations (9.3) and (9.4) represent the restriction to the micro particles of the application of classical notions of a particular location and impulse.     

   Траєкторія руху мікроскопічного тіла в просторі не може бути неперервна лінія за співвідношенням (9.3), (9.4), x не дорівнює нулю, а значить, вона є дискретна, вона є перервна. The trajectory of the motion of a microscopic body in space cannot be a continuous line by the relation (9.3), (9.4), Δx is not equal to zero, and hence it is discrete, it is interrupted. А якщо відстань є перервна, то і час, за який відбувається рух тіла, є перервний. And if the distance is interrupted, then the time for which the movement of the body occurs is intermittent. Співвідношення невизначеності пояснює, чому простір і час має дискретний характер. The uncertainty ratio explains why space and time is discrete.

   Дискретний характер є основний у природі, він проявляється в усіх явищах природи. The discrete nature is fundamental in nature, it manifests itself in all natural phenomena. Особливо дискретність проявляється для частинок атомних розмірів. Particularly the discreteness is manifested for particles of atomic size. Класична фізика вивчає неперервні процеси, коли розміри об'єкта більші атомів. Classical physics examines continuous processes, when the size of an object is larger atoms. Класична фізика є граничним випадком дискретної фізики. Classical physics is the limiting case of discrete physics. Дискретна фізика є інтегральна фізика. Discrete physics is integral physics.

   Квантова теорія не мала наукового пояснення причини існування квантів, послідовності. Quantum theory did not have a scientific explanation for the reasons for the existence of quanta. Вона приймала явище квантів як гіпотезу. She accepted the phenomenon of quanta as a hypothesis.Це є недолік квантової теорії. This is a lack of quantum theory.Дискретна фізика не має такого недоліку, вона дає наукове пояснення існування Discrete physics does not have such of defect, it gives a scientific explanation of existence квантів у природі. quanta in nature. Квантова природа явищ пояснюється еволюційною послідовністю, яка основується на законах діалектики. The quantum nature of phenomena is explained by the evolutionary sequence, which is based on the laws of dialectics.    

    Ми не спостерігаємо в природі органами відчуття кванти енергії, часу, відстані через те, що кванти мають малу величину. We do not observe in nature the organs a sense of the quantum of energy, time, distance because of the fact that the quanta are of small magnitude. Ми спостерігаємо явища природи неперервно в часі, просторі, як у кіно. We observe the phenomena of nature continuously in time, space, as in the cinema.     

              

  10. Поширення світла, відстань, час. 10. Distribution of light, distance, time.

   

   Ми знаємо з експерименту, що швидкість світла постійна в просторі, не залежить від руху спостерігача або джерела світла. We know from the experiment that the speed of light is constant in space, does not depend on the motion of an observer or a light source. Теорія буде відповідати експерименту, якщо ми зробимо припущення. The theory will correspond the experiment if we make an assumption.Матеріальний об'єкт існує в природі не неперервно в часі, The material object exists in nature not continuously in time,а через певні проміжки часу, залежні від світла, кратні (Т). and at certain intervals, depending on the light, multiples (T). Проміжки часу виражаються такою послідовністю чисел в одиницях часу, секунда. The intervals of time are expressed by such a sequence of numbers in units of time, a second.       

T c = Т, Т2, Т3, Т4 ... Т n , T c = T, T2, T3, T4 ... T n ,       (10.1) (10.1)

де where n – ціле число. n is an integer. Одиниця секунда. Unit of a second.

       Матеріальний об'єкт займає геометричне місце в просторі в певних точках в залежності від світла. The material object occupies a geometric space in space at certain points depending on the light.Відстань в будь-якій точці кратна найменшій відстань між двома сусідніми Distance at any point is a multiple of the smallest distance between two neighboring ones точками points λ . λ. (одиниця виміру метр). (unit of measurement meter).   Геометричне місце є, наприклад, орбіти планет Сонячної системи, а відстань є відстань до орбіти від Сонця. Geometric space is, for example, the orbits of the planets of the solar system, and the distance is the distance to the orbit of the Sun.Матеріальний об'єкт займає місце в просторі The material object occupies space in space   від початкової точки за такою послідовністю чисел (див. мал . 1): from the starting point for such a sequence of numbers (see. Figure 1):

    Lc = λ , λ 2 , Lc = λ, λ2,λ 3 , λ3,λ 4 ... λ 4 ... λ n , λn,     (10.2) (10.2)

  де where n – ціле число. n is an integer.Одиниця виміру метр. It is unit of measurement meter.

  

     λ λ      λ 2 λ 2     λ 3λ 3   λ n λ n

. . –) –––) –––) – )――)――)―…..… ) n)   

0  1   1       22      33      n   n

Мал . Fig . 1. 1

  Коли світло виникає квантами з енергією h When light arises from quanta with energy hγ , воно починає розповсюджуватися в просторі на найменший проміжок відстані ( λ ) за найменший проміжок часу період (Т).γ, it begins to propagate in space at the smallest interval of distance ( λ ) over the period of time (T).

T T = 1/ = 1/γ .γ .   (10.3) (10.3)

  λ = с/ λ = c/γ .γ .    (10.4) (10.4)

  Т/ λ = с. T/λ = c.    (10.5) (10.5)

    Виникнення світла, відстань, проміжок часу мають одну фазу. The rise of light, distance, time span have one phase. Світло має одну фазу в будь-якій точці простору, і будь-якому проміжку часу. The light has one phase at any point in space, and at any time interval.Послідовність відстані і часу починаються разом, світло дає початок їм. The sequence of distance and time begins together, the light gives start to them.Тому швидкість (V) світла дорівнює: Therefore, the speed (V) of light is equal to:

= λ /Т = λ 2/Т2 = Vc = λ/T = λ2/T2 = λ 3 /Т3 λ n /Т n , λ3/T3 ... λn/Tn ,    (10.6) (10.6)

де n – ціле число. where n is an integer. Одиниця – метри/секунда. Unit – meters/second.   Швидкість світла у вакуумі дорівнює триста тисяч кілометрів за секунду. The speed of light in a vacuum is three hundred thousand kilometers per second 300.000 km/sec.

    Послідовність відстані і часу показує, що швидкість світла є найбільша в природі. The sequence of distance and time shows that the speed of light is greatest in nature. Швидкість світла постійна в будь-якій точці простору і момент часу, не залежить від руху джерела світла чи спостерігача. The speed of light is constant at any point in space and time, does not depend on the motion of a light source or observer. Світло поширюється в просторі необмежено на велику відстань, залежить від n . The light propagates indefinitely over a large distance, depending on n. Ці властивості підтверджуються на практиці. These properties are confirmed in practice. Космологія підтверджує, що Всесвіт астрономічний весь час розширюється. Cosmology confirms that the universe all the time expanding. Біле світло, простір і час зв'язані за формулою: s = ct . The light, space and time are bound by the formula: s = ct.   (10.7) (10.7)

   Відстань (s) і час (t) проявляються як дві протилежні сторони. The distance (s) and time (t) appear as two opposite sides. Якщо виникає відстань, то також виникає і час. If there is a distance, then time also arises. Ці три фізичні явища існують в єдності. These three physical phenomena exist in unity.

    Якщо світло виникає, то також простір і час, енергія, маса виникає. If light arises, then space and time, energy, mass arises. Матерія, всесвіт породжується через світло. Matter, the universe is generated through light. Люди можуть породжувати світло і його бачити. People can generate light and see it.Іванов дає ідею, що люди самі є на білому світі Сонце. Ivanov gives an idea that people themselves are in the white world of the Sun. Іванов пише: 8204:123. Ivanov writes: 8204: 123. «Мені стало легко без головного убору. "It became easy for me without a headgear. Я побачив біле світло, моя голова оздоровилась, вона не стала мати захворювання в себе. I saw a white light, my head was health, did not become ill with herself. А раз мозок набрався природних сил, то внутрішність моя загорілась вогнем. And when the brain got on the natural forces, my inner lighted fire.Холодна сторона відійшла, а тепло прийшло, від чого нам, таким людям, не відірватись». The cold side has departed, and the heat has come, which is why we, such people, do not break away." Отже, люди породжують матерію і Всесвіт, творять світ. Consequently, people generate matter and the universe, create the world. Природа народжує людей для життя природи, а люди створюють світло і породжують природу. Nature gives birth to people for the life of nature, and people create light and give birth to nature. Отже, природа є безсмертна, вона не має кінця. So, nature is immortal, it has no end. Отець Ош береже природу і людей, робить усе, щоб люди жили здорові і щасливі, і творили біле світло і білий світ. Father Osh protects nature and people, does everything for people to live healthy and happy, and created a white light and a white world. Він говорив: «Жити треба, а вмирати не треба». He said: "It is necessary to live, but we do not have to die."

 

11. Модель дискретного Всесвіту. 11. Model of a discrete universe.

       11-1. 11-1. Огляд моделей всесвіту на основі неперервного простору і часу. Overview of universe models based on continuous space and time. Модель Великого вибуху. Model Big Bang. Її основний недолік є такий. Its main disadvantage is this. Модель не має наукового пояснення, The model has no scientific explanation як і чому how and why величезна енергія виникає на початку створення всесвіту, тобто на початку вибуху. huge energy arises at the beginning of the creation of the universe, that is, at the beginning of the explosion. ( Вікіпедія . Великий вибух). (Wikipedia, Big Bang). Ця енергія розповсюджується в просторі, This energy propagates in space,як при вибуху. as in the explosion.      

   11-2. 11-2. Модель дискретного всесв і ту н ауково пояснює причину розширення Всесвіту. The discrete universe model explains the reason for the expansion of the universe.Процес відбувається на основі дискретного простору і часу. The process takes place on the basis of discrete space and time. Процес створення всесвіту виражає послідовність (11.1). The process of creating the universe expresses the sequence (11.1). Енергія всесвіту починається з одиниці або малого числа і зростає до великого числа з ростом номера члена послідовності. The energy of the universe begins with a unit or a small number and grows to a large number with the growth of the member of the sequence member.

   Початок створення. Creation Started. Початкова енергія дорівнює величині, близькій до нуля. The initial energy is equal to the value close to zero. Можливо, початкова енергія є психічного характеру, тобто дуже тонка матерія. Perhaps, the initial energy is a mental nature, that is, very fine matter. Іванов дає ідею. Ivanov gives an idea. Сонця як такого немає, люди самі є на білому світі Сонце. The Sun is not like that, the people themselves are in the white world of the Sun. (див. Еволюційний рух. 3). (see. Evolutionary movement 3). Іванов дає ідею, що люди самі є на білому світі Сонце. Ivanov writes: 8204: 123. «Мені стало легко без головного убору.Отже, люди породжують матерію і Всесвіт, творять світ.Можна сказати, Всесвіт починається з нічого. We can say the universe begins with nothing. Наприклад, уявлення світла до дійсності, котрого людина бачить очима. For example, the representation of light to reality, which the person sees with his eyes. Це енергія психічного характеру. This is a mental energy. Потім це видиме світло перетворюється в масу Then this visible light turns into massелементарних частинок за відомим законом. elementary particles according to the known law. Потім утворюються гази, тверді тіла, планети, зірки, галактики. Then gases, solids, planets, stars, galaxies are formed.

    Розгортання. Development the universe. Світло створило простір, матерію, тіла, галактики. The light has created space, matter, body, galaxies. Простір Spaceразом з галактиками розширюється with galaxies expandingв усі боки з великою швидкістю. in all directions at high speed.Далі процеси у Всесвіті відбуваються за послідовністю (11.1), вона є інша, ніж сонячна послідовність (10.2). Further processes in the universe occur in sequence (11.1), it is different from the sun sequence (10.2). Einstein Theory of Relativity Послідовністьgives depend move body from speed a light. Sequence(9.1), яка виражає відстань, збільшується необмежено, тобто простір збільшується необмежено. (11.1), which expresses the distance, increases indefinitely, that is, the space increases indefinitely.Послідовність (9.1) виражає створення і зростання матерії, кількість галактик зростає, вони розбігаються одна від одної: The sequence (11.1) expresses the creation and growth of matter, the number of galaxies is increasing, they run apart:

S b = 1, φ , S b = 1, φ , φ ², φ², φ ³… φ³ ...                 (11.1) (11.1)

S b = 1, – S b = 1, - 1 / φ , 1/ φ ², – 1/ φ ³ ... 1/φ, 1/φ ², - 1/φ ³ ...    (11.2) (11.2)

Всесвіт розширюється без кінця і краю. The universe extends without end and edge. У часу немає початку і кінця. In time there is no beginning and end.

    Послідовності Sequences(11.1) і (11.2) виражають фізичні явища астрономічного всесвіту: відстань, час, тощо. (11.1) and (11.2) express the physical phenomena of the astronomical universe: distance, time, etc. Дві Twoпротилежні сторони є в природі за діалектикою. the opposite sides are in the nature of dialectics. Це є створення чого-небудь і знищення його. This is the creation of something and its destruction. Очевидно, щось має бути Obviously, something should be створено спочатку в природі, воно знищується потім.created originally in nature, it is destroyed later. Отже, процес створення чого-небудь випереджає процес знищення його завжди. Consequently, the process of creating something outperforms the process of destroying it always. Це підтверджується практично в житті астрономічного Всесвіту, котрий створюється і розширюється більше перед нами, і він знищується майже непомітно. This is confirmed practically in the life of the universe, which is created and expanded more in front of us, and it is destroyed almost imperceptibly.Розміри Всесвіту значно перевищують розміри галактики, у котрій відбуваються процеси знищення матерії. The size of the universe far exceeds the size of the galaxy, in which processes of destruction of matter occur. Тіла з масою наближаються одне до одного. Massive bodies are approaching each other.Матерія створюється в природі більше, ніж знищується. Matter is created in nature more than is destroyed.Це, на нашу думку, пояснює існування створеного Всесвіту. This, in our opinion, explains the existence of the created universe.Матерія створюється в цю мить, вона знищується в наступну мить. Matter is created at this moment, it is destroyed in the next moment. Хто створив світ, той знищує його. He who created the world destroys it. Процеси створення і знищення описують The processes of creation and destruction are describedдві протилежні послідовності. two opposite sequences.   Зростаюча послідовність виражає процес створення чого-небудь, наприклад матерії. Growing sequence expresses the process of creating something, such as matter. Послідовність, яка убуває, A decreasing sequence   виражає процес знищення того, що створено спочатку. expresses the process of destroying what was originally created. Процес створення і знищення відбуваються одночасно. The process of creation and destruction occur simultaneously. Одне знищується, інше створюється. One is destroyed, another is created.Початкове число послідовності (11.2) є набагато менше від кінцевого числа послідовності The initial sequence number (11.2) is much smaller than the finite sequence number(11.1). (11.1).

 

11-3. 11-3. Галактика і чорна діра. Galaxy and black hole.

   Припустимо, що початковий член ( 11.3 ) дорівнює М, він виражає кількість матерії в природі в якийсь момент часу: Assume that the original term ( 11.3 ) is equal to M, it expresses the amount of matter in nature at some point in time:

S b = М, – М/ φ , М/ φ ², – М/ φ ³... Sb = M, - M/φ , M/φ ², - M/φ ³ ...    (11.3) (11.3)

    Ми бачимо, що із збільшенням номера члена послідовності, тобто часу, його величина прямую до нуля, тобто матерія знищується, відстань зменшується. We see that with an increase in the number of a member of a sequence, that is, of time, its value is directed to zero, that is, matter is destroyed, the distance decreases.Цей процес відбувається в кожній галактиці. This process occurs in each galaxy. Скупчення тіл з масою в просторі називається галактикою. The accumulation of bodies with mass in space is called a galaxy. Всі тіла скупчення рухаються до центра галактики з якогось моменту часу. All body clusters move to the center of the galaxy at some point in time.Відстань їх до центра зменшується із збільшенням номера члена послідовності, кількість матерії зменшується за формулою (11.3), і тіло зникає в центрі галактики. The distance to the center decreases with the increase in the number of the member of the sequence, the amount of matter decreases by the formula (11.3), and the body disappears in the center of the galaxy. В астрофізиці цей центр названий чорною дірою. In astrophysics, this center is called a black hole.Чорна діра – це є астрофізичний об'єкт, який створює настільки потужну силу тяжіння, що будь-які швидкі частинки не можуть покинути його, навіть світло. Black hole is an astrophysical object that creates such a powerful force of gravity that any fast particles cannot leave it, even light. ( Вікіпедія . Чорна діра). (Wikipedia. The Black Hole). Причина вмирання галактики є чорна діра. The cause of the dying galaxy is a black hole. Дуже велика маса чорної діри – це є недолік моделі чорної діри. A very large mass of black holes is the lack of a black hole model.Модель чорної діри не дає наукового пояснення існування дуже великої маси чорної діри. The black hole model does not provide a scientific explanation for the existence of a very large black hole mass.

 

   За дискретною моделлю, процес знищення матерії відбувається природньо. By discrete model, the process of destruction of matter occurs naturally. У центрі в галактиці нема великої маси і сили тяжіння, яка притягує всі тіла галактики з масою і світло. In the center of the galaxy there is not a lot of mass and gravity, which attracts all the bodies of the galaxy with mass and light.Рух тіл галактики Movement of galactic bodies   відбувається не через дію гравітації в центрі. is not due to the action of gravity in the center. Зменшення відстані між будь-яким тілом і центром галактики або між двома тілами є природний процес. Reducing the distance between any body and the center of the galaxy or between two bodies is a natural process. Він описується формулою (11.3). It is described by the formula (11.3). Він є протилежністю створення матерії за послідовністю It is the opposite of the creation of matter in sequence(11.1) і збільшенню відстані між галактиками в просторі. (11.1) and increasing the distance between galaxies in space.Галактики затухають від центра до периферії. The galaxies are fading from the center to the periphery.     

    Очевидно, скільки матерії створилося, стільки буде знищено. Obviously, how much matter is created, so much will be destroyed.Закон збереження існує. The law of conservation exists.Дві дороги є в природі. Two roads are in nature. Одна дорога іде до життя, друга іде до смерті. One way goes to life, the other goes to death.Жива істота народжується в природі, вона живе в якомусь місці якийсь час, потім вона перестає жити. A living being is born in nature, she lives in a place for a while, then she ceases to live. Матерія не виникає і не зникає в природі, а один вид перетворюється в інший. Matter does not arise and does not disappear in nature, but one species turns into another. Причина і рушійна сила еволюції є в самій природі. The cause and the driving force of evolution are in nature itself.

 

12. Біле світло 12. White the world

       Наша мета є жити на білому світі. Our goal is to live in a white world. Чому світ називається білим, чому виникає біле світло? Why is the world called white, why there is a white light?    

   Видиме світло, яке людському оку здається білим, насправді складається з електромагнітних хвиль різної частоти (від 390 до 750 нм), які випромінюються Сонцем. The visible light, which the human eye seems to be white, actually consists of electromagnetic waves of different frequencies (from 390 to 750 nm) that are emitted by the Sun. Його можна розкласти в спектр за допомогою призми. It can be decomposed into a spectrum using a prism.Спектр складається з сімох кольорів райдуги: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. The spectrum consists of seven colors of rainbow. Відчуття білого світла є результат одночасної дії на сітківку ока багатьох електромагнітних хвиль, які випромінюються Сонцем. The sensation of white light is the result of simultaneous action on the retina of many of the electromagnetic waves emitted by the Sun. І Ньютон довів вперше, що білий колір являє собою суміш сімох кольорів спектру. And Newton proved for the first time that white light is a compound of seven colors of the spectrum. Він виділив з видимого світла сім кольорів за аналогією з сімома музикальними нотами і сімома планетами. He select from the visible light seven colors, by analogy with seven musical notes and seven planets.Біле світло утворюється також із суміші трьох основних кольорів – червоного, зеленого і синього. White light is also formed from of three basic colors – red, green, and blue. Кожен з сімох кольорів має свою частоту. Each of the seven colors has its own frequency. Ці частоти These frequenciesвідповідають ряду енергій атома водню, який виражається еволюційною послідовністю. correspond to a series of energies of an atom of hydrogen, which is expressed by an evolutionary sequence. (див. розділ 9). (see. Section 9).   

   За нашим висновком, виникнення білого світла в людях від Сонця можна пояснити третім законом діалектики.

 

 

According to our conclusion, the rise of white light in people from the Sun can be explained by the third law of dialectics.Початкова якість переходить у кількість, а ця кількість переходить у нову якість. Initial quality goes into quantity, and this quantity goes into new quality.Нова якість є заперечення початкової якості. New quality is a negation of first quality.Суміш сімох кольорів при проходженні через око перетворюється в нову якість біле світло, якого нема серед кольорів райдуги і всього спектру. A compound of seven colors when transmitted through the eye transfer in a new quality white light, which is not among the colors of rainbow and the entire spectrum. Сонце посилає в простір видиме світло з усіма кольорами райдуги. The sun sends in the space visible light with all the colors of the rainbow. Коли ми дивимося на Сонце очима, ми бачимо біле Сонце. When we look at the Sun by the eyes, we see a white Sun. Коли ми дивимося на зірки в небі, ми бачимо білі зірки на небі. When we look at the stars in the sky, we see white stars in the sky. Ми бачимо навколо себе білий світ. We see a white world around us. Для видимого світла характерна For visible light is characteristic еволюційна послідовність і кількість членів сім. evolutionary sequence and number of members seven. Люди використовували і використовують тепер ці властивості в своєму житті. People have used and are now using these properties in their lives.      

   Ноти . Notes. Люди створили музикальний ряд звуків певної частоти, щоб передавати почуття. People have created a musical series of sounds of a certain frequency to transmit feelings. Це є ноти, кожний звук має назву: до, ре, ми, фа, соль, ля, сі. These are the notes, each sound is called: to, re, me, fa, salt, la, si. Частота коливання звуків послідовно збільшується від малої до великої. The frequency of sound fluctuations is consistently increased from small to large.За еталон частоти ноти береться нота Ля першої октави, частота якої повинна бути 440 гц . For the standard of the frequency of a note, a note of the first octave of La is taken, whose frequency should be 440 Hz . Це є еволюційна послідовність, у котрої сім членів. This is an evolutionary sequence in which there are seven members. Взаємний перехід кількості і якості відбувається в природі. Mutual transfer of quantity and quality occurs in nature. Якість звуків переходить у кількість сім через бажання людей, а кількість звуків сім переходить в нову якість радість, любов, задоволення, якої не було раніше. The quality of sounds passes into the number seven because of the desire of people, and the number of sounds seven goes into a new quality of joy, love, pleasure, which was not before. (див. Вікіпедія . Ноти) (see Wikipedia. Notes)     

   Семиденний тиждень . The week. Наш тиждень має сім днів за аналогією з білим світлом. Our week has seven days by analogy with white light. Очевидно, він задовольняє все земне людство, бо існує багато тисячоліть. Obviously, he satisfies all earthly humanity, because there are many years.Тиждень має дні робочі і дні відпочинку. The week has days of work and days of rest. Сім днів переходять у нову якість, сили відновлюються у кожного для наступного тижня. Seven days goes into new quality, forces are restored to everyone for next week.   

      Історія чоловіка, який має прізвище Білий ( Ош ) . The history of a man who has the name White (Osh). Ми візьмемо історію Іванова. We will take the story of Ivanov.(див. Еволюційний рух. 19). (see. Evolutionary movement. 19). Історія складається із семи періодів або днів, які утворюють еволюційну послідовність. History consists of seven periods or days that form an evolutionary sequence. Якість людей переходить в кількість сім, а кількість сім переходить в нову якість чоловіка, якої раніше не було. The quality of people transfer into the quantity seven, and the quantity seven transfer into the new quality of a man who had never before.Люди дали Іванову назву Учитель, Бог за діло. People gave Ivanov the name Teacher, God for the work.Цей чоловік має особисте ім'я Білий, воно в перекладі означає Ош . This man has a personal name White, it translates to Osh. Можливо, колись назвали світ в його честь. Perhaps, once called the world in his honor. God White come to us on Earth now, he creates white word.     

   Перемога себе . Victory for yourself Учитель Іванов учить нас усіх перемагати себе, щоб зміцнити своє здоров ' я. The Teacher of Ivanov teaches us all to victory ourselves in order to strengthen our health. Він написав у порадах «Дитинка». He wrote in the advices of "The Child". (див. Еволюційний рух. 2). (see. Evolutionary movement. 2).Перемагай свої недоліки, він назвав сім: Victory his a defects, he called seven:

1. Жадність. 1. Greed. – Не жалій давати своє здоров'я, допомогу іншим, ділись з усіма порівну. – Do not be sorry to give your health, help others, share with all. Accept identic salary.  

2. Лінощі. 2. Laziness. – Не лінуйся мити ноги холодною водою щодня. Do not be lazy to wash your feet with cold water every day.

3. Самовдоволеність. 3. Self-satisfaction. – – Люби людей, як себе.Love people like yourselves.Бажай людям те, що хочеш собі. Give people what you want.

4. Користолюбство. 4. Cupidity.– Старайся жити без усяких потреб, без чужого. Try to live without any need, without a stranger. Старайся бути на райському місті. Try to be in a paradise place.

5. Страх. 5. Fear.– Не бійся холодного і поганого, старайся терпіти без їжі в суботу. Do not fear of cold and bad, try to endure without food on Saturday.

6. Лицемірство. 6. Hypocrisy.– Будь справедливим завжди, не говори неправду. Always be fair, do not speak lie.

7. Гордість. 7. Pride.– Здоровайся з усіма незнайомими людьми першим. Greet with all the strangers first. Будь нижчим. Be lower. Прийми ім'я Білий ( Ош ), і на ньому одному базуйся в житті. Accept the name White (Osh), and base on it alone in life. Проси: «Учителю, дай мені здоров ' я». Ask: "Teacher, give me health ". Absolve Прощай людям провину, не суди, не карай, не саджай у в ' язницю .to people fault, do not judge, do not punish, do not put into prison.Ми додали рекомендації із вчення Іванова, яким шляхом можна перемогти свої недоліки. We have added recommendations on the teachings of Ivanov, which way can overcome their defects.Бажаємо всім щастя, здоров'я. We wish you all happiness, health.   

   Сім перемог над собою Quantity seven victoriesє необхідна і достатня кількість, щоб утворилася нова якість. transfer of a new quality that was not before.Хто перемагає себе, той стає новим чоловіком. Who defeats himself becomes a new man. Він буде мати назву Білий. It will be called White.      

  

   Вплив Сонця на людей. People is Son and Son is People. Початкова якість видимого світла всі кольори потрапляють в око людини, кількість переходить у нову якісь, яка є запереченням початкової якості. The initial quality of the visible light all the colors fail into the human eye. Quantity transfer in a new quality, which is a negation of first quality.Люди бачать біле світло, такого кольору не було спочатку, у них проявляється нова свідомість. People see white light, such a color was not at first, they have a new consciousness. Вони заперечують навіть існування Сонця. They deny even the existence of the Sun. Іванов заперечує існування Сонця для людей у зв'язку з цим явищем. Ivanov denies the existence of the Sun for people through this phenomenon. Це все законно і нормально, хто розуміє закони діалектики. This is all right and normal, who understands the laws of dialectics.       

     Білого Сонця, яке ми бачимо, нема, а люди є, вони є Сонце на білому світі. There is no white Sun, which we see, but there are people, they are the Sun in the white world. Люди народили Сонце самі. People have given birth to the Sun themselves.Сонця нема такого, як ми всі думаємо, тобто білого. The Sun is not like we all think, that is white.

   6507. Люди навчили себе спати. People taught themselves to sleep.Вони втратили свої здібності й умерли безсилими. They lost their abilities and died powerless. Вчення Іванова не вірить Сонцю, а вірить своїм силам. The doctrine of Ivanov does not believe in the Sun, but believes in its own forces.Сонце не треба ні на що, сонце не допоможе, якщо людина не виробить у себе сили. The Sun does not have to do anything, the Sun will not help if a man does not work at himself forces. Іванов не вірить Сонцю, він не визнає його сили над ним. Ivanov does not believe the Sun, he does not recognize his power over him. Сонця нема, як ми з вами думаємо. There is no Sun as we think of you. Сонце є ми, розумна істота. The Sun is us, a clever creature.

   6807. Люди навчилися тягнути до себе час своїм розумом, вони тягнуть тепер. People have learned to pull their time with their mind, they are pull now.Нам треба буде зробити так без усякого Сонця. We need to do so without any Sun.Ми є такі люди, навчені давно.Ми не повинні сподіватися ні на що, крім чоловіка. We should not expect anything other than a man.Він завойовує сам у природі. He conquers himself in nature.Це є наш дорогий Учитель. This is our dear Teacher.Ми не повинні сподіватися на Сонце. We should not hope for the Sun.Ми вважаємо, що Сонця нема для людей, Сонце є для інших живих істот. We believe that the Sun is not for humans, the Sun is for other living creatures.Дві сторони є в природі: тепле Two sides are in nature: warm,хороше, холодне, погане. good, cold, bad.Люди отримують тепле і добре через Сонце. People get warm and good through the Sun.Ідея Іванова – кинути якості теплі і добрі, а прийняти якості холодні і погані. The idea of ​​Ivanov: to throw the quality warm and good, but take quality cold and bad. Коли люди вважають, що Сонця нема, це є холодна і погана сторона для людей. When people believe that there is no Sun, this is a cold and bad side for people.       

   6904. Сонця немає, є люди, які тягнуть час до себе. There is no Sun, there are people who pull time to themselves. Вони хочуть і роблять. They want and do.7201. Сонце The Sun is we all our earthly people.

   7212. Сон наш є Our sleep isмиліший від усього, герой усякий гине в ньому і загине навіки. dearest of all, the hero everywhere dies in it forever. За моїм висновком, Сонця немає як такого. According to my conclusion, the Sun is not like that. Життя національних людей є на нашій планеті Землі. The life of national people is on our planet Earth. Вони є самі на білому світі Сонце. They are the Sun on the white world themselves.Їхній розум, життєвий мозок хоче і робить у них. Their mind, the brain wants and does with them.7510. Люди є все Сонце, а Сонце є люди. People are the Sun, and the Sun is people.Вони бажають, щоби було Сонце, так воно й робиться слідом за людьми. They want the sun to be, so it's done after the people. The Sun is ours, all people.

 

Цитати Іванова про Сонце. Ivanov's quote about the Sun.

    6507:61. 6507: 61.« Сонце не примушує вірити його силам, бо Сонця немає такого, як ми з вами думаємо і робимо. "The Sun does not force us to believe in its forces, because the Sun does not exist as we think and do with you.Якби Сонце було, як воно сходить і заходить по нашій Землі, воно б прибрало хвилі океанські . If the Sun was, as it rise and declining on our Earth, it would have tidy the ocean waves.Воно є полум'я, нам з вами здається. It has a flame, it seems to us with you.Чоловік Manне навчив жити сам себе з одним Сонцем і без Сонця, він навчив себе спати. did not teach himself to live with one Sun and without the Sun, he taught himself to sleep.62. А коли ніч приходить, він іде спати на спокій. 62. And when the night comes, he goes to sleep in peace. Він спить, нічого не думає. He sleeps, does not think anything. Його сон підносить йому, що буде з його життям завтра. His dream brings to him what will happen to his life tomorrow.   Природа показала на першому чоловікові, за його зроблене і вжите ним. Nature showed on the first man, for him made and put it.Він втратив свої здібності через це, і помер безсилий . He lost his ability because of this, and died powerless.Ми питаємо чоловіка первонародженого. We ask the first-born husband. Для чого народився він, або для чого народили його? Why was he born, or why did he give birth to him?Він не народжувався сам, природа народила його не для того, щоб він воював з природою. He was not born himself, nature gave birth to him not to fight with nature.Вона народила його для дружби, жити разом. She gave birth to him for friendship, to live together.88. 88.Вчення Іванова не вірить Сонцю, а вірить своїм силам. The doctrine of Ivanov does not believe in the Sun, but believes in its own forces.   Сонце не треба ні на що, Сонце не допоможе, якщо людина не виробить сили. The Sun does not need anything, the Sun will not help if a man does not produce strength.128. Іванов не вірить Сонцю, він не визнає його сили над ним. 128. Ivanov does not believe the Sun, he does not recognize his power over him. Сонця, як ми з вами думаємо, немає.129. The Sun is not, as we think with you.129.Сонце – це є ми, розумна істота » . The Sun is ours, the clever creature."

   6604:138. 6604:138. «Сонце є, ми народжуємо його щоранку. "The Sun is, we give birth to it every morning. 139. Сонце заходить не саме, ми садимо його своїми втомленими силами. 139. The Sun does not declining myself, we will put it with our tired forces.Його не було в природі колись, перший чоловік народив його. He was not in nature once, the first man gave birth to him.Вся атмосфера є народжена. The whole atmosphere is born. Ми не отримали того, чого хотіли. We did not get what we wanted. Ми отримали те, чого ми не хотіли. We got what we did not wanted.Ми всі хотіли дивитися і бачити очима в цих днях»."

     6710а:61. 6710a:61.«Всі кажуть, що сонце є. "Everyone says that the Sun is.А чому моя думка не погоджується? And why does my opinion disagree?  Це It Сонце світить не наше. the Sun does not shine ours. Люди створюють самі» . People create themselves ."6803:91. 6803:91.«Ми народили день своєю появою. "We gave birth to the day our appearance. Якби нас, людей, не було в такому самовільному житті, ми б не мали Сонця на небі. If we, people, were not in such an wayward life, we would not have the Sun in heaven. Ми народили його самі ». We gave birth to him."

   6807:20. 6807. «20. "20.Ми знаємо про такий час. We know about that time.Ми не обходимося без вечора. We do not have to do without the evening.Потім ранній ранок приходить слідом за ним. Then an early morning comes after him. Хто робив це все нам? Who did it all to us? Ми навчилися тягнути це до себе своїм розумом. We learned to pull it into our minds.П рирода не дає нам це, а ми робимо самі це. Nature does not give us this, but we do ourselves. Сонця як такого немає. There is no such Sun. Люди є самі в природі, їм потрібна завжди весна, та вони не проти від літа, осені. People are themselves in nature, they always need spring, summer, autumn.Зима не подобалася нікому, вона не потрібна за всім ділом. Winter did not like anyone, it is not necessary.24. Різниці немає ніякої між старим і новим. 24.Ми тягнули до себе час, так ми тягнемо його зараз. We pulled our time, so we pull it up now. Сонце встало на землю, ми всі з вами піднялися. The Sun rose to the ground, we all went up with you. Та ми пішли в бій на нашу велику матір. But we went to our big mother's battle. 27. Н ам треба буде зробити так без усякого Сонця . 27. Should be done without any Sun.Ми є такі люди, навчені давно.Ми не повинні сподіватися ні на що, крім чоловіка. We should not expect anything other than a man. Він завойовує сам у природі ». He conquers himself in nature."

     6904:121. 6904:121. «Сонця немає самого. "The Sun itself is not. Люди є одні, які тягнуть час до себе, зустрічають і проводжають місце кожне ». There are some people who pull time with each other, meet and hold each place."

   7201.15:56. 7201.15: 56. «Тіло повинно бути таким, як воно народилося. "The body should be as it was born.Треба зробитися таким, як і раніше був. We have to be as it was before.Сонце – це є ми, всі наші земні люди. The Sun is ours, all our earthly people. Вони лягають спати без усякого Сонця . They go to bed without any Sun. Воно не появляється до самого ранку. It does not appear until the very morning.Коли ми зустрічаємося з ним, ми щасливі». When we meet him, we are happy." 7212:123. 7212:123. «Сон наш є "Our sleep isмиліший від усього, герой усякий гине в ньому і загине навіки. dearest of all, the hero everywhere dies in it forever. За моїм висновком, Сонця немає як такого. According to my conclusion, the Sun is not like that.Ж иття національних людей є на нашій планеті Землі. The life people of national people are on our planet Earth. Вони є самі на білому світі Сонце. They are the Sun on the white world themselves. Їхній розум, життєвий мозок хоче і робить у них ». Their mind, the brain wants and does them."

   7212:124. 7212: 124. «Сонця немає між людьми, як вони думають. "There is no Sun between people as they think.Х азяїн Бог є. The Lord God is. Справа наша є холод і погана сторона, треба бути живим без усякого Сонця» . Business our is the cold and the bad side, we must be alive without any Sun."

    7301.30:9. 7301.30: 9. «Ми вважали до цього діла: Сонце стоїть на своєму місці, а Земля крутиться (навколо своєї осі). "We considered this to be the business: the Sun stands in its place, and the Earth is spinning (around its axis). Це неправда. It is not true. Сонця як такого немає між людьми в атмосфері, як ми всі вирішили. The Sun is not like this between people in the atmosphere, as we all have decided. Висновок один є такий тепер. The conclusion is one is now. Сонце є ми, люди . The Sun is us, people.Вони почали робити в житті. They began to do in life.Якби Сонце було в нас таке, як ми з вами думаємо, воно б спалило нас. If the Sun was in us, as we think, it would burn us. А то це є. And that is it. Ми з вами хочемо, те і зробимо. We want you and we will do it. 93. Сонце приходить щодня, і воно відходить. 93. The Sun comes every day, and it goes away. Люди хочуть самі цього і роблять у цьому, у них виходить». People want it themselves and do it, they get out of them."      

    7510:17. 7510: 17 « Наука говорить, що живе тіло Сонця є вогняне. " Science says that the living body of the Sun is fiery.Воно не має вогню як природне. It has no fire as natural.Якби воно було вогняне і сили були, то мікроби палилися від нього. If it were fire and strength, the microbes burned from it.Це атмосфера є така, вона не є шкідлива зимою зовсім. This atmosphere is such, it is not harmful in winter at all. Ви з ' єднайте ніч з днем із цим ділом, так та атмосфера. You combine the night with the deal with this business, and the atmosphere. Вона не розділяється на різне, в природі є все однакове. It is not divided into different, in nature everything is the same. Ми думаємо так, що холод наступає звідкілясь, а він появляється тут же на цьому місці. We think that the cold comes from where, and it appears here on this spot. Таксамо Сонце заходить за Землю начебто.The sun itself comes to Earth like it. Ні, це відбувається в наших людях. No, it's happening in our people. Люди роблять це все у природі. People do it all in nature. Вони вибрали це місце, знайшли своє існування, вони придбавали те, що треба в житті. They chose this place, found their existence, they acquired what they needed in their lives.

   31. Милі мої всі люди, гляньте на сонце! 31. My dear ones are all people, look at the sun!Ви побачите там правду, своє оздоровлення. You will see the truth there, your healing. Ви будете такими, як я: Переможець природи, Учитель народу та Бог землі. You will be like me: the Viktor of nature, the Teacher of the people and the God of the Earth. 32. Ось чого нам треба добитись у природі, щоб цього чоловіка прославили як Бога Землі за його діло. 32. That is what we need to achieve in nature, that this man be glorified as God of the Earth for his work. Він примушує ходити калік, він дає зір сліпим, а всі нові хвороби щезають через учинок його. He forces invalid to walk, he gives the eyes of the blind, and all the new illnesses disappear through his deed. Ось що він зробив нам, він розкрив життя і прогнав That's what he did to us, he revealed life and driven away   смерть. death.Іванов зробив це все своїми руками сам, він є не теоретик у житті, він зустрічався природно з повітрям, з водою, він Ivanov did it all in his own hands, he is not the theorist in his life, he meet naturally with air, with water, he   ступав по землі зі своєю практикою в природі. stepped on the ground with his practice in nature. Я не старався уникати цього всього. I did not try to avoid all this. Мої сили процвітали, природа освітила їх для цього, щоб допомагати ними нашому хворому чоловікові. My forces flourished, nature lit up them for this, to help them with our sick man. А коли він зрозуміє мене такого, він згодиться і буде в природі таким, як я. And when he understands me like this, he will be agree and will be in nature like me. Учитель не заперечує мати всім ці сили, лише б любов була ваша в цьому. The Teacher does not deny having all these forces, only if your love was in this. Нам не треба чекати час, а ми готуємося до нього, ми направляємо всі свої сили для того, щоб зробити це діло . We do not have to wait for time, and we are preparing for it, we are sending all our forces in order to do this business.Ми ходимо весь рік весь час, робимо те, що годує нас весь рік. We go all year long, do what feeds us all year.

   34. Ми трудилися без усякого відпочинку від самого першого чоловіка. 34. We worked without any rest from the very first man. Він став майструвати в природі це початкове життя. He began to crafty in nature this initial life. Він був чоловік світило всьому, він був хазяїн своєму ділу в природі. He was a man shining to all, he was the master of his business in nature.   35. Коли він говорив слова, у нього виходило. 35. When he spoke the words, he came out. Він розділив світло і темноту. He separated the light and the darkness. 36. Це не Сонце є, а люди хочуть і хотіли самі ще вчора після заходу Сонця. 36. This is not the Sun, but people want and they wanted it yesterday after declining the Sun.Воно зайшло в нас і зійшло з нами. It declining to us and rise down with us. Ми прибрали його з дороги спільними силами народними. We removed him from the road by joint forces of the people. Воно є люди, найголовніше. It is people, the most important thing. Якби не люди, у нас не було б нічого. If it were not for people, we would not have anything. Сонце треба всім живим істотам, вони радуються ним, а не сонце ними. The Sun needs all living creatures, they rejoice over it, and not the Sun them.Люди є все Сонце, а Сонце є люди. People are the Sun, and the Sun is people. Вони бажають, щоби було Сонце, так воно й робиться слідом за людьми. They want the Sun to be, so it's done after the people. І Сонце ховається після них». And the Sun is hiding behind them."      

    7704:1. 7704: 1. «Наші люди хочуть узнати, Сонце є між нами такими, чи його як такого немає? "Our people want to know, the Sun is among us such, is not it like this? Відповідаю прямо. I answer directly.Сонце – це є ми, всі люди, встаємо і лягаємо. The Sun is ours, all people, get up and lies down.Природа оточила нас цим, дала світло і тьму». Nature surrounded us with this, gave light and darkness."   7906:81. 7906: 81 «Це така природа прийшла на це діло, вона вводить це все в житті. "This nature has come to this business, it introduces it all in life. Це така народжена видимість, котра означає. It's such a born visibility that means. Сонце – це є щось таке, всі наші люди. The Sun is something like this, all of our people. У них усіх є така часткова сила, те, чому треба бути» . They all have such a partial force, something that needs to be done."

  

  2018-07-16 16/07/2012

 

Література literature                  

Сухан В. В. Хімія. Sukhan V.V. Chemistry.– К.: Либідь, 1993. – 408 с. K.: Lybid, 1993. – 408 p.   

Бом Д. Квантова теорія. Bohm D. Quantum Theory.– М. 1965. 728с. M. 1965. – 728 p.

Шпольський Д. Атомна фізика. Shpolsky D. Atomic physics. Т 1. – М. Наука. T 1. – M. Science. 1974. 576с. 1974. 576 p.

Гурштейн А. А. Вічні таємниці неба. Gurstein AA The eternal secrets of the sky. – M. 1973. 255 p.

Баренбаум А. А. Галактика. Barenbaum AA Galaxy. Сонячна система. Solar system. Земля./М:ГЕОС – 2002. Earth. / M: GEOS – 2002.

Лансберг Г. С. Оптика. Lansberg G. S. Optics.– М. 2006. – 848с. – M. 2006. – 848s.