Народний журнал природної мудрості People's journal of natural wisdom osh . osh.kkiev .iev.uaua

 

 

Еволюційний рух Evolutionary movement

 

Жити, учитися, отримувати здоров ' я за наукою еволюцією. Live, study, receive health after the science of evolution. Бути таким, як Учитель народу, Бог Землі.Be like the Victor of nature, the Teacher of the people, God of the Earth. Наука Іванова П. К. Science Ivanov P. K.   

 

№ 7. 2018.02 No. 7. 2018.05.02

Дискретна фізика Discrete physics

Дискретна фізика – фізика дискретних явищ у природі в дискретному просторі і часі. Discrete physics is the physics of discrete phenomena in nature in discrete space and time.

Аналог – квантова механіка. Analogue is quantum mechanics. Класична фізика – фізика неперервних явищ у неперервному просторі і часі. Classical physics is the physics of continuous phenomena in a continuous space and time.     

 

Зміст Content

1. Історія виникнення. 1. History of occurrence.

2. Теорія діалектика, три закони. 2. The theory of dialectics, three laws.

3. Побудова еволюційної послідовності. 3. Construction of the evolutionary sequence.

4. Фізичний зміст. 4. Physical content.

4-1. 4-1. Відстань, час виражається еволюційною послідовністю. Distance, time is expressed by evolutionary sequence.

4-2. 4-2. Світло, швидкість, простір, час. Light, speed, space, time.

5. Автоматична робота серця. 5. Automatic heart work.

6. Модель дискретного Всесвіту. 6. Model of the discrete universe.

 

Історія виникнення History of occurrence

    Порфирій Іванов дав ідею побудови еволюційної послідовності. Porfiry Ivanov gave the idea of ​​constructing an evolutionary sequence. Він говорив про еволюцію, що еволюція – це не вживати їжу, тобто свідомо терпіти певне число годин у тиждень. He spoke of the evolution that evolution is not to eat food, that is, consciously endure a certain number of hours a week. Наше терпіння постійно росте. Our patience constantly grows. Іванов показав своїм практичним досвідом, що терпіти без їжі треба певне число годин підряд у тиждень: 24, 42, 66, 108 годин в тиждень. Ivanov showed with his practical experience, that to endure without food it is necessary a certain number of hours in a week: 24, 42, 66, 108 hours a week. Послідовність чисел будується за законом: кожен член дорівнює сумі двох попередніх. The sequence of numbers is based on the law: each member equals the sum of the two previous ones.Еволюційна послідовність є. Evolutionary sequence is. Іванов направив думу на пошук еволюційної послідовності. Ivanov directed the idea to guest for the evolutionary sequence. Процес має дискретний характер: А1, А2, А3, ... Аn . The process is discrete: A1, A2, A3, ... An .   Це є еволюційна послідовність у загальній формі. This is an evolutionary sequence in a general form. Де n – будь-яке натуральне число. Where (n) is any natural number. Послідовність треба шукати з допомогою теорії діалектики. The sequence must look through the dialectic theory.   

 

1.Теорія діалектика, три закони. 1.Theory of dialectics, three laws.

   Закон 1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі . Law 1. Two opposite sides are in nature; they exist in unity and struggle. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. All things, the phenomena have opposite properties and trends of development. Вони перебувають в єдності, одне без одного не існує. They are in unity, one without one does not exist. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, її результатом є розвиток. The opposite sides interact constantly in the form of struggle, its result is development. Між ними виникають суперечності, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Between them there are contradictions that are the source, content, the driving force of self-development of the world. Процес завершується переходом до двох нових The process is completed by the transition to two newпротилежних сторін. the opposite sides.Приклад . An example Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. The two opposite sides are in nature: good, warm, bad, cold. Перша протилежна сторона. The first opposite side. Люди роблять, щоб мати в житті хороше, тепле. People do, so that to have a good, warm in life. Друга протилежна сторона. The second opposite side. Вони отримують від природи погане і холодне – захворювання, нещастя тощо. They get from nature bad and cold -  illness, misfortune. Між ними є суперечність , бо люди не отримують життя. There is a contradiction between them, because people do not get life.Щоб жити, люди переходять до двох нових протилежних сторін. To live, people are moving to two new opposite sides.Перша нова протилежна сторона. The first new opposite side. Люди свідомо приймають холод і голод, гартуються в холодній воді. People consciously take cold and hunger, they harden in cold water.Людина відчуває холод і погане в процесі купання в холодній воді. People feel cold and bad in the process of bathing in cold water. Друга нова протилежна сторона. The second new opposite side. Людям стає тепло, добре і здорово після купання. People get warm, well and healthy after bathing. Людина хотіла життя і отримала життя. Man wanted life and got his life. Суперечність завершується. The contradiction is completed.   

    Закон 2. Подвійне заперечення є в природі. Law 2. Double negation is in nature. Об ' єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Objects develop by double negation. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру початкового ступеня розвитку. Each stage is a synthesis of previous stages, and reproduces on a higher basis the characteristic features, the structure of the initial degree of development. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об ' єктів. Double negation is a necessary moment in the development process, a condition for a qualitative change of objects.Розвитку об ' єктів не існує без заперечення попередніх форм. The development of objects does not exist without negation the previous forms.Заперечення відображає не знищення об ' єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадковий стан. The negation reflects not the destruction of the object, but the moment of its transition to a new quality, in which the elements and properties of its previous qualitative state are stored, that is, it fix the heredity development.Приклад. Example. Еволюція людства.It is evolution of mankind.Ступінь 1. Практика загартування домінує в людей. Stage 1. The practices of hardening predominate in of people.Ступінь 2. Заперечення загартування. Stage 2. Hardening is denied.Вчення Христа домінує. The doctrines of Christ predominated.Ступінь 3. Подвійне заперечення одного загартування і одного вчення Христа. Stage 3. Double negation of one hardening and one doctrine of Christ. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства. The synthesis or the sum of the hardening and teachings of Christ dominates in people.    

    Закон 3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Law 3. Mutual transition of qualitative and quantitative changes. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. Quantitative changes are gradually accumulating, at a certain stage of development they violate their measure, and  form radical changes.Приклад.Еволюційна послідовність.№ 2. ( Вікіпедія . Діалектика). (Wikipedia. Dialectics).   

 1.Теорія діалектика, три закони.

3. Побудова еволюційної послідовності 3. Construction of the evolutionary sequence

    Кожна якість має певну кількість у природі, виражену числом. Each quality has a certain amount in nature, expressed in number. Процес еволюції виражається певною еволюційною послідовністю чисел. The process of evolution is expressed by a certain evolutionary sequence of numbers. Будуємо еволюційну послідовність чисел, користуємось теорією діалектикою. We build an evolutionary sequence of numbers, we use dialectic theory.Перший член послідовності виражає початок еволюційного процесу, тому приймемо його рівним одиниці, бо еволюція починається з найменшого числа. The first term of the sequence expresses the beginning of the evolutionary process, therefore, we accept it is equal to one, since evolution begins with the least number. Це початковий член, тезис. This is an initial member, a thesis. Другий член, у зв ' язку із законом заперечення першого, не дорівнює одиниці, а дорівнює якомусь числу Х. Це антитезис. The second term, accordance the law of negation of first, is not equal to one, but equals some number of X. This is an antithesis. Третій член є подвійне заперечення, синтез. The third term is a double negation, synthesis. Заперечення є перехід в нову якість, в ній зберігаються елементи і властивості його попереднього стану, тобто фіксує спадкоємність, збереження попереднього стану. The negation is the transition to a new quality, in it the elements and properties of its previous state preserves, that is, it fixes the heredity, preservation of the previous state.Тому третій член дорівнює сумі попередніх членів: 1 + Х. Еволюційна послідовність будується за правилом – кожен член дорівнює сумі двох попередніх. Therefore, the third member is equal to the sum of the previous members: 1 + X. The evolutionary sequence is constructed according to the rule - each member equals the sum of the two previous members.Ця послідовність є геометрична прогресія: 1, Х, 1 + Х This sequence is a geometric progression: 1, X, 1 + X . 

 

   Еволюційна послідовність має будуватися за таким правилом The evolutionary sequence should be built on this ruleдля будь-якої кількості членів. for any number of members.Знаменник (Х) дорівнює відношенню третього члена до другого. The denominator (X) is equal to the ratio of the third term to the second.

Х = (1 + Х)/X. X = (1 + X) / X. Звідси маємо квадратне рівняння. From here we have a square equation. Основне рівняння еволюції. The basic equation of evolution.    

Х² – X² –Х X– 1 = 0.1 = 0.   (1) (1).   Знаходимо корні. We find the roots. Перший корінь: Х1 = 0,5 (одиниця

First root: X1 = 0.5 (oneплюс корінь з п ' яти ) . plus square root of fifth).Позначимо Х1 = Z. Це число називається золотий перетин: 1,618033… Notation: X1 = Z. This number is called the golden section: 1.618033 ...

   

   Другий корінь: Х2 = 0,5 (одиниця мінус корінь з п ' яти). Second root: X2 = 0.5 (one minus square root of fifth). Використовуючи попереднє позначення, друге позначення отримуємо: Х2 = Using the previous notation, we get the second notation: X2 =  1/ Z.   Х2 = – 0,618033… X2 = – 0.618033 ...

     Послідовність з першим коренем (П1): Sequence with the first root (P1):   1, Z, Z², Z³... 1, Z, Z², Z³ ...     (2) (2)   

    Показник степені є будь-яке натуральне число, тому члени послідовності збільшуються необмежено. The index power is any natural number, so the members of the sequence increase unlimitedly.Зростаюча прогресія. It is increasing progression. На практиці зручно користуватися аналогічною послідовністю цілих чисел: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55... In practice comfortably to use a similar sequence of whole numbers: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 ...   В ній кожен член дорівнює сумі двох попередніх. In it, each member equals the sum of the two previous members.Відношення між будь-яким членом і попереднім приблизно дорівнює золотому перетину. The ratio between any member and the previous one is approximately equal to the golden section.

 

     Послідовність з другим коренем (П2): 1, – Sequence with the second root (P2): 1, 1/Z, 1/Z², – 1/Z³...1 / Z, 1 / Z², – 1/ Z³ ...    (3) (3)

Прогресія, що убуває, із змінними знаками членів. Decreasing progression with variable member signs.Показник степені є будь-яке натуральне число.Аналогічна послідовність обернених цілих чисел: Similar sequence of converse whole numbers:

1, – 1, – 1/2, 1/3, – 1/5, 1/8,1/2, 1/3, – 1/5, 1/8– 1/13, 1/21... ...   (4) (4)      

      Якщо початковий If the initial term of the sequence is any number (a), then each term of the sequence of P1 and P2 will be multiplied by that number (a). Якщо початковий член дорівнює (а), то перші три If the initial term equals (a), then the first three   члени будуть: a, aX , a + aX . members will be: a, aX , a + aX . Знаменник прогресії отримуємо звідси: The denominator of the progression is obtained from here:   aX /a aX / a   = (a + aX )/ aX . = (a + aX ) / aX .   Рівняння Equation   еволюції (1) evolution (1) отримуємо після спрощення. we get after simplification.   

   Оскільки діалектика є всезагальний закон природи, то еволюційна послідовність є всезагальний закон природи також. Since dialectics is common law of nature, then the evolutionary sequence is common law of nature as well.

 

4. Фізичний зміст 4. Physical content

4-1. 4-1. Відстань, час виражається еволюційною послідовністю Distance, time is expressed by evolutionary sequence

    Матеріальний об'єкт має місце в просторі в певних точках, а не в неперервному просторі, як ми всі досі The material object takes place in space at certain points, and not in a continuous space, as we all still   розуміли. understood Найменша відстань між двома сусідніми точками, у котрих може бути матерія, називаємо квант відстані і дорівнює: m (одиниця виміру метр). The smallest distance between two adjacent points, in which matter may be, is called the quantum of distance and is equal to: m (unit of measurement meter). Матеріальний об'єкт займає місце в просторі за такою послідовністю чисел, одиниця метр. The material object occupies space in space for such a sequence of numbers, unit meter.

    m, mZ , mZ², mZ³ ... m, mZ , mZ², mZ³ ...   (метри). (meters). m — початковий член. m is an initial member. Показник степені є будь-яке натуральне число. The degree indicator is any positive integer.   Послідовність Пm . Sequence of p.m.

   Матеріальний об'єкт існує в природі через певні проміжки часу, а не в неперервному часі, як ми всі досі розуміли. The material object exists in nature at certain intervals of time, but not at a continuous time, as we all still understood. Найменший проміжок часу – це час, що йде в природі, The smallest period of time is the time that goes in nature,   ми називаємо квант часу. we call the quantum of time. Проміжки часу виражаються такою послідовністю чисел в одиницях часу, секунда. The intervals of time are expressed by such a sequence of numbers in units of time, a second.      

    k, kZ , kZ², kZ³ ... k, kZ , kZ², kZ³ ...   (секунди). (seconds). k — початковий член. k is an initial member. Показник степені є будь-яке натуральне число. The degree indicator is any positive integer. Послідовність Пk . Patch sequence.   

 

4-2. 4-2. Світло. Light. Простір, час, швидкість світла. Space, time, speed of light.

    Коли виникає світло, воно починає розповсюджуватися в просторі на найменший проміжок відстані за найменший проміжок часу. When light arises, it begins to propagate in space at the smallest distance of the distance over the shortest period of time. Виникнення світла, відстань, проміжок часу мають одну фазу. The emergence of light, distance, time span, have one phase. Світло має одну фазу в будь-якій точці простору, і будь-якому проміжку часу. The light has one phase at any point in space, and at any time interval. Послідовність відстані і часу починаються разом, світло дає початок їм. The sequence of distance and time begins together, the light gives rise to them. Тому швидкість (V) світла дорівнює: Therefore, the speed (V) of light is equal to:

V світла = m/k = mZ / kZ = mZ²/kZ² = mZ³/kZ³ метрів/секунду = с = триста тисяч кілометрів за секунду. V light = m / k = mZ / kZ = mZ2 / kZ² = mZ³ / kZ³ meters / second = c = three hundred thousand kilometers per second.

    Послідовність відстані і часу показує, що швидкість світла є найбільша в природі. The sequence of distance and time shows that the speed of light is greatest in nature. Швидкість світла постійна в будь-якій точці простору і момент часу, не залежить від руху джерела світла чи спостерігача. The speed of light is constant at any point of space and time, does not depend on the motion of a light source or observer. Світло поширюється в просторі необмежено на велику відстань. The light propagates in space indefinitely for a long distance. Ці властивості підтверджуються на практиці. These properties are confirmed in practice. Космологія підтверджує, що Всесвіт астрономічний весь час розширюється. Cosmology confirms that the universe is astronomical all the time expanding. Біле світло, простір і час зв'язані за формулою: s = ct . The white light, space and time are bound by the formula: s = ct . Відстань (s) і час (t) проявляються як дві протилежності. The distance (s) and time (t) are manifested as two opposites. Якщо виникає відстань, то також виникає і час. If there is a distance, then time also arises. Ці три фізичні явища існують в єдності. These three physical phenomena exist in unity.

    Якщо світло виникає, то також простір і час, енергія, маса виникає. If light arises, then space and time, energy, mass arises. Матерія, всесвіт породжується через світло. Matter, the universe is generated through light. Люди можуть породжувати світло і його бачити. People can generate light and see it. Іванов дає ідею, що люди самі є на білому світі Сонце. Ivanov gives an idea that people themselves are in the white world of the sun. Іванов пише: 8204:123. Ivanov writes: 8204: 123. «Мені стало легко без головного убору. "It became easy for me without a headgear. Я побачив біле світло, моя голова оздоровилась, вона не стала мати захворювання в себе. I saw a white light, my head was well-groomed, she did not become ill with herself. А раз мозок набрався природних сил, то внутрішність моя загорілась вогнем. And when the brain got on the natural forces, my inner lighted fire. Холодна сторона відійшла, а тепло прийшло, від чого нам, таким людям, не відірватись». The cold side has departed, and the heat has come, which is why we, such people, do not break away. " Отже, люди породжують матерію і Всесвіт, творять світ. Consequently, people generate matter and the universe, create the world. Природа народжує людей для життя природи, а люди створюють світло і породжують природу. Nature gives birth to people for the life of nature, and people create light and give birth to nature. Отже, природа є безсмертна, вона не має кінця. So, nature is immortal, it has no end. Отець Ош береже природу і людей, робить усе, щоб люди жили здорові і щасливі, і творили біле світло і білий світ. Father Osh protects nature and people, does everything for people to live healthy and happy, and created a white light and a white world. Він говорив: «Жити треба, а вмирати не треба». He said: "It is necessary to live, but we do not have to die."

 

5. Automatic heart work

    Автоматична робота серцевого м ' язу людини . Automatic work of the human heart. Серце скорочується ритмічно під впливом імпульсів, які виникають у самому серцевому м'язі, тому серце працює автоматично. The heart rhythmically contracts under the influence of impulses that arises in the heart muscle, so the heart works automatically. Автоматична робота серця є відносно незалежна від нервової системи. The automatic work of the heart is relatively independent of the nervous system. Скорочення шлуночків продовжується приблизно 0,3 секунди, вони розслабляються після цього. The systole of the ventricles lasts about 0.3 seconds, they relax after that. Серцевий м'яз перебуває у стані спокою протягом 0,4 – 0,5 секунди, або загального розслаблення. The cardiac muscle is in a state of rest for 0.4 – 0.5 seconds, or a general relaxation. Серцевий Cardiacцикл триває всього приблизно 0,8 секунди. the cycle lasts only about 0.8 seconds.Відношення між тривалістю розслаблення і скорочення дорівнює числу золотому перетину. The ratio between the duration of relaxation and reduction is equal to the number of gold sections. Автоматична робота серця складається з двох дій: скорочення (тезис) і розслаблення (антитезис, або заперечення). Automatic heart work consists of two actions: reduction (thesis) and relaxation (antithesis, or negation). Скорочення відбувається певний час, а розслаблення триває довше в число золотий перетин. The reduction takes place for a while, and the relaxation lasts longer in the number of golden sections. Можна вважати, що автоматична робота серця є еволюційний процес. It can think that automatic heart work is an evolutionary process.

 

   Цей процес можна описати теоретично. This process can describe theoretically. Він описується еволюційною послідовністю, у котрій два члени, він має бути автоматичним за своєю природою. It is described by an evolutionary sequence, in which two terms, it must be automatic by nature. Очевидно, здібність автоматичності руху серця мають усі живі організми, що еволюціонують, інакше вони б не існували. Obviously, the talent of the automatic movement of the heart has all the living organisms that evolve, otherwise they would not exist. Кількість циклів теоретично є нескінченна, тобто процес вічний. The number of cycles is theoretically infinite, that is, the process is eternal. Причина руху, рушійна сила є в самій еволюційній системі. The cause of the movement, the driving force is in the evolutionary system. Цей процес незалежний від будь-яких інших систем. This process is independent of any other systems. На практиці цей процес відбувається в природі скрізь, і в великому, і малому. In practice, this process takes place in nature everywhere, in great and small.Цей автоматичний механізм можна назвати серцем природи. This automatic mechanism can call the heart of nature.Механізм автоматичної дії серця діє в кожній клітині організму, загартування сприяє цьому процесу. The mechanism of automatic action of the heart acts in each cell of the body, the hardening promotes this process. Іванов говорить у статті «Моя перемога», що його загартування – це «самозбереження своєї клітини», тобто клітина зберігає сама себе, діє, підтримує життя автоматично. Ivanov says in his article "My victory" that his hardening is "self-preservation of his cell," that is, the cell saves itself, works, supports life automatically.

 

   Велика заслуга Учителя Іванова є та, що він знайшов метод виходити серце в будь-кого, щоб воно було завжди «молоде, здорове, загартоване, як 25-річного молодого чоловіка». The great merit of Teacher Ivanov is that he has found a way to go out of the heart of anyone so that it was always "young, healthy, hardened as a 25-year-old young man." Практика підтверджує це, людина будь-якого віку має тиск крові близько 120/80 після терпіння 42 години без їжі, як у молодої людини. Practice confirms this, a person of any age has a blood pressure of about 120/80 after 42 hours patience without food, as in a young person. Іванов учить, щоб люди оздоровлювалися самі і передавали своє здоров'я іншим людям. Ivanov teaches people to heal themselves and transfer their health to other people. Це біологічна еволюція людини. This is the biological evolution of man. Іванов знайшов метод і практично перевірив, як у дійсності людям жити по-еволюційному, приймати тепле, хороше, холодне, погане. Ivanov found a method and practically tested how to really live people in an evolutionary way, to take warm, good, cold, and bad. Учитель приймав бажаючих, вони отримували здоров ' я. The teacher received wishful, they prevailed health . Учитель писав про прийом: The teacher wrote about the reception. «Parshek». 1983.03:34.

 

5. Автоматична робота серця 5. Automatic heart work

    5-1. 5-1. Автоматична робота серцевого м ' язу . Automatic work of heart muscle . Практика. Practice. Серце має здібність ритмічно скорочуватися під впливом імпульсів, які виникають у самому серцевому м'язі. The heart has the ability to rhythmically contract under the influence of impulses that arise in the heart muscle itself. Автоматична робота серця не залежить від нервової системи. The automatic work of the heart does not depend on the nervous system. Скорочення шлуночків продовжується приблизно 0,3 секунди, вони розслабляються після цього. The contraction of the ventricles lasts about 0.3 seconds, they relax after that. І весь серцевий м ' яз перебуває у стані спокою або загального розслаблення протягом 0,4 – 0,5 секунди. And all cardiac menses are in a state of rest or general relaxation within 0.4 - 0.5 seconds. Тривалість всього серцевого циклу дорівнює приблизно 0,8 секунди. The duration of the entire heart cycle is approximately 0.8 seconds.Відношення між тривалістю розслаблення і скорочення дорівнює золотому перетину. The ratio between the duration of relaxation and contraction is equal to the golden section. Значить, це є еволюційний процес, що складається з двох дій: скорочення (тезис) і розслаблення (заперечення, антитезис). So, this is an evolutionary process consisting of two actions: contraction (thesis) and relaxation (negation, antithesis). Цей процес можна описати теоретично. This process can be described theoretically.Він описується рівнянням еволюції, має дві послідовності чисел П1 і П2, у котрих два члени, він має бути автоматичним за своєю природою. It is described by the equation of evolution, has two sequences of numbers P1 and P2, in which two members, it must be automatic in its nature. Очевидно, таку здібність автоматичності руху серця мають усі живі організми, які еволюціонують, вони б не існували інакше. Apparently, this ability of the automatic movement of the heart has all the living organisms that evolve, they would not exist otherwise.                      

    5-2. 5-2. Рушійна сила еволюційного процесу. The motive force of the evolutionary process. Автоматизм. Automation.Еволюційна послідовність може мати будь-яку кількість членів. An evolutionary sequence can have any number of members. LookРозглянемо послідовності П1 і П2 з двома членами. the sequences P1 and P2 with two terms. Перший член (а) скорочення і наступний член розслаблення, заперечення першому. The first member (a) is the contract0ion and the next member of the relaxation, the denial of the first one.Відношення між ними дорівнює золотому перетину. The ratio between them is equal to the golden section.

П1: а, аZ . P1: a, aZ . Де а – перший член. Where (a) – the first member.П2 може мати перший член ( aZ ). P2 may have the first term ( aZ ).  Тоді буде така П2: aZ , – aZ /Z.Then there will be a P2: aZ ,aZ / Z.   Або після спрощення П2: a Z, – a. Or after simplifying P2: a Z, – a.Можливо, кінцеве значення є імпульсом для запуску другого циклу послідовності. Possibly, the final value is an impulse to start the second cycle of the sequence. Другий цикл запускається автоматично після першого The second cycle starts automatically after the first oneциклу. Cycle. Процес автоматично продовжується необмежено. The process continues automatically unlimitedly. Іншими словами, рух відбувається по спіралі. In other words, the motion takes place in a spiral. Процес починається спочатку. The process begins at first. Кількість циклів теоретично нескінченна, The number of cycles is theoretically infinite,   процес вічний. the process is eternal.   

    Причина руху, рушійна сила є в самій еволюційній системі. The cause of the movement, the motive force is in the most evolutionary system. Цей процес є незалежний від будь-яких інших систем. This process is independent of any other systems.Цей процес відбувається на практиці в природі скрізь і в великому, і малому. This process takes place in practice in nature everywhere and in large and small.Цей автоматичний механізм можна назвати серцем природи. This automatic mechanism can be called the heart of nature.

   

6. Модель дискретного Всесвіту. 6. Model of the discrete universe.

       6-1. 6-1. Огляд моделей всесвіту на основі неперервного простору і часу.Survey of universe models based on continuous space and time. Модель Великого вибуху. Model Big Bang.Її основний недолік є такий. Its main disadvantage is this. Нема наукового пояснення, There is no scientific explanationяк і чому how and whyвеличезна енергія виникає на початку створення всесвіту, тобто на початку вибуху. huge energy arises at the beginning of the creation of the universe, that is, at the beginning of the explosion. ( Вікіпедія . Великий вибух). (Wikipedia, a big bang).Ця енергія розповсюджується в просторі, This energy permeates in space,як при вибуху. as in the band.Модель дискретного всесвіту науково пояснює причину розширення Всесвіту. The discrete universe model scientifically explains the cause for the expansion of the universe..      

   6-2. 6-2. Модель дискретного всесв і ту . The discrete universe model is the same. Процес відбувається на основі дискретного простору і часу. The process takes place on the basis of discrete space and time.Процес створення всесвіту виражає послідовність П1. The process of creating the universe expresses the sequence of P1.Енергія всесвіту починається з одиниці або малого числа і зростає до великого числа з ростом номера члена послідовності. The energy of the universe begins with a unit or a small number and grows to a large number with the growth of the member of the sequence member.

   Початок створення. Beginning the Creation of universe.Початкова енергія дорівнює величині, близькій до нуля. The initial energy is equal to the value close to zero. Можливо, початкова енергія є психічного характеру, тобто дуже тонка матерія. Possibly, the initial energy is a mental nature, that is, very fine matter. Іванов дає ідею. Ivanov gives an idea. Сонця як такого немає, люди самі є на білому світі Сонце. The sun is not like that, the people themselves are in the white world of the sun. (Еволюція. № 3). (EM. 3). Можна сказати, Всесвіт починається з нічого. We can say the universe begins with nothing. Наприклад, уявлення світла до дійсності, котрого людина бачить очима. For example, imagine of light to reality, which the person sees with his eyes. Потім це видиме світло перетворюється в масу Then this visible light turns into massелементарних частинок за відомим законом. elementary particles according to the known law. Потім утворюються гази, тверді тіла, планети, зірки, галактики. Then gases, solids, planets, stars, galaxies are formed.

 

    Розгортання. Development.Простір Spaceразом з галактиками розширюється with galaxies expandingв усі боки зі швидкістю світла. in all directions at a speed of light. Послідовність SequenceП1, яка виражає відстань, збільшується необмежено, тобто простір збільшується необмежено. P1, which expresses the distance, increases unlimitedly, that is, the space increases unlimitedly.Послідовність П1 виражає створення і зростання матерії, кількість галактик зростає, вони розбігаються одна від одної. The sequence of P1 expresses the creation and growth of matter, the number of galaxies is increasing, they scatter out of each other. Всесвіт розширюється без кінця і краю. The universe expanded without end and edge.У часу немає початку і кінця. In time there is no beginning and end.

    Послідовності П1і П2 виражають фізичні явища астрономічного всесвіту. The sequences P1i and P2 express the physical phenomena of the astronomical universe. Дві Twoпротилежні сторони є в природі за діалектикою. the opposite sides are in the nature of dialectics.Це є створення чого-небудь і знищення його. This is the creation of something and its destruction.Очевидно, щось має бути Obviously, something should beстворено спочатку в природі, воно знищується потім. created firstly in nature, it is annihilated later. TОтже, процес створення чого-небудь випереджає процес знищення його завжди.he process of creating something outstrip the process of destruction it always. Це підтверджується практично в житті астрономічного Всесвіту, котрий створюється і розширюється більше перед нами, і він знищується майже непомітно. This is confirmed practically in the life of the astronomical universe, which is created and expanded more in front of us, and it is destroyed almost imperceptibly.Розміри Всесвіту значно перевищують розміри галактики, у котрій відбуваються процеси знищення матерії. The size of the universe far exceeds the size of the galaxy, in which processes of destruction of matter occur. Тіла з масою наближаються одне до одного. Bodies with mass are approaching each other. Матерія створюється в природі більше, ніж знищується. Matter is created in nature more than is destroyed.Це, на нашу думку, пояснює існування створеного Всесвіту. This, in our opinion, explains the existence of the created universe. Матерія створюється в цю мить, вона знищується в наступну мить. Matter is created at this moment, it is destroyed in the next moment. Хто створив світ, той знищує його. He created the world and destroys it.Процеси створення і знищення описують The processes of creation and destruction are describedдві протилежні послідовності. two opposite sequences.Зростаюча послідовність виражає процес створення чого-небудь, наприклад матерії. Growing sequence expresses the process of creating something, such as matter. Послідовність, яка убуває, Decreasing sequenceвиражає процес знищення того, що створено спочатку. expresses the process of destroying what was originally created.Процес створення і знищення відбуваються одночасно. The process of creation and destruction occur simultaneously.Одне знищується, інше створюється. One is destroyed, another is created.Початкове число послідовності П2 є набагато менше від кінцевого числа послідовності П1. The initial number of the sequence P2 is much smaller than the finite number of the sequence P1.

 

6-3. 6-3. Галактика і чорна діра. Galaxy and black hole.

   Припустимо, що початковий член П2 дорівнює М, він виражає кількість матерії в природі в якийсь момент часу: Suppose that the initial term P2 is equal to M, it expresses the amount of matter in nature at some point in time:

П2: М, – P2: M, – М/Z, М/Z², – М/Z³...M / Z, M / Z², – M / Z³ ...    (5) (5)

    Ми бачимо, що із збільшенням номера члена послідовності, тобто часу, його величина прямую до нуля, тобто матерія знищується, відстань зменшується. We see that with an increase in the number of a member of a sequence, that is, of time, its value is directed to zero, that is, matter is destroyed, the distance decreases.Цей процес відбувається в кожній галактиці. This process occurs in each galaxy.Скупчення тіл з масою в просторі називається галактикою. The accumulation of bodies with mass in space is called a galaxy.Всі тіла скупчення рухаються до центра галактики з якогось моменту часу. All body of accumulation move to the center of the galaxy at some moment in time.Відстань їх до центра зменшується із збільшенням номера члена послідовності, кількість матерії зменшується за формулою (5), і тіло зникає в центрі галактики. The distance to the center decreases with the increase in the number of the member of the sequence, the amount of matter decreases by formula (5), and the body disappears in the center of the Galaxy.В астрофізиці цей центр названий чорною дірою. In astrophysics, this center is called a Black Hole. Чорна діра – це є астрофізичний об'єкт, який створює настільки потужну силу тяжіння, що будь-які швидкі частинки не можуть покинути його, навіть світло. Black Hole is an astrophysical object that creates such a powerful force of gravity that any fast particles can not leave it, even light. ( Вікіпедія . Чорна діра). (Wikipedia, The Black Hole).Причина вмирання галактики є чорна діра. The cause of the dying Galaxy is a Black Hole.Дуже велика маса чорної діри – це є недолік моделі чорної діри. A very large mass of Black Hole is the defect of a Black Hole model. Модель чорної діри не дає наукового пояснення існування дуже великої маси чорної діри. The Black Hole model does not provide a scientific explanation for the existence of a very large Black Hole mass.

 

   За дискретною моделлю, процес знищення матерії відбувається природньо. By discrete model, the process of destruction of matter occurs naturally.У центрі в галактиці нема великої маси і сили тяжіння, яка притягує всі тіла галактики з масою і світло. In the center of the Galaxy there is not a large of mass and gravity, which attracts all the bodies of the Galaxy with mass and light.Рух тіл галактики Movement of Galactic bodiesвідбувається не через дію гравітації в центрі. is not due to the action of gravity in the center.Зменшення відстані між будь-яким тілом і центром галактики або між двома тілами є природний процес. Reduction the distance between any body and the center of the Galaxy or between two bodies is a natural process.Він описується формулою (5). It is described by formula (5). Він є протилежністю створення матерії за послідовністю П1 і збільшенню відстані між галактиками в просторі. It is the opposite of creating matter in sequence P1 and increasing the distance between galaxies in space. Галактики затухають від центра до периферії. The galaxies annihilate from the center to the periphery.     

   Очевидно, скільки матерії створилося, стільки буде знищено. Obviously, how much matter is created, so much will be destroyed.Закон збереження існує. The law of conservation exists.Дві дороги є в природі. Two roads are in nature. Одна дорога іде до життя, друга іде до смерті. One way goes to life, the other goes to death.Жива істота народжується в природі, вона живе в якомусь місці якийсь час, потім вона перестає жити. A living being is born in nature, she lives in a place for a while, then she ceases to live. Матерія не виникає і не зникає в природі, а один вид перетворюється в інший. Matter does not arise and does not disappear in nature, but one species turns into another. Причина і рушійна сила еволюції є в самій природі. The cause and the motive force of evolution are in nature itself.

 

Народний журнал природної мудрості  osh.kiev.ua

 

Еволюційний рух

 

Жити, учитися, отримувати здоров'я за наукою еволюцією. Бути таким, як Учитель народу, Бог Землі. Наука Іванова П. К. 

 

№ 7. 2018.05

Дискретна фізика

Дискретна фізика – фізика дискретних явищ у природі в дискретному просторі і часі.

Аналог – квантова механіка. Класична фізика – фізика неперервних явищ у неперервному просторі і часі.   

Зміст

1. Історія виникнення.

2. Теорія діалектика, три закони.

3. Побудова еволюційної послідовності.

4. Фізичний зміст.

4-1. Відстань, час виражається еволюційною послідовністю.

4-2. Світло, швидкість, простір, час.

5. Автоматична робота серця.

6. Модель дискретного Всесвіту.

 

1.      Історія виникнення

   Історія почалася з еволюційної послідовності, Порфирій Іванов дав ідею для  побудови її. Він говорив про еволюцію в 1982 році, що еволюція – це не вживати їжу, тобто свідомо терпіти певне число годин у тиждень. Наше терпіння росте постійно щодня. Іванов показав своїм практичним досвідом, що терпіти без їжі треба певне число годин підряд у тиждень: 24, 42, 66, 108 годин в тиждень. Він показав послідовність чисел, в якій кожен член дорівнює сумі двох попередніх.  Еволюційна послідовність існує в природі. Іванов направив думку на пошук еволюційної послідовності. Процес має дискретний характер: А1, А2, А3 ... Аn.  Це є еволюційна послідовність у загальній формі. Де n – будь-яке натуральне число. Фізика будується на основі теорії діалектики, котра виражає всезагальні закони природи.

 

2.Теорія діалектика, три закони.

   Закон 1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі . Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. Вони перебувають в єдності, одне без одного не існує. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, її результатом є розвиток. Між ними виникають суперечності, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Процес закінчується переходом до двох нових  протилежних сторін.  Приклад. Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. Перша протилежна сторона. Люди роблять, щоб мати в житті хороше, тепле. Друга протилежна сторона. Вони отримують від природи погане і холодне – захворювання, нещастя тощо. Між ними є суперечність, бо люди не отримують життя. Щоб жити, люди переходять до двох нових протилежних сторін. Перша нова протилежна сторона. Люди свідомо приймають холод і голод, гартуються в холодній воді. Людина відчуває холод і погане в процесі купання в холодній воді. Друга нова протилежна сторона. Людям стає тепло, добре і здорово після купання. Людина хотіла життя і отримала життя. Суперечність закінчується. 

    Закон 2. Подвійне заперечення є в природі. Об'єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру початкового ступеня розвитку. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об'єктів.  Розвитку об'єктів не існує без заперечення попередніх форм. Заперечення відображає не знищення об'єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадковий стан. Приклад. Еволюція людства. Ступінь 1. Практика загартування домінує в людей. Ступінь 2. Заперечення загартування. Вчення Христа домінує. Ступінь 3. Подвійне заперечення одного загартування і одного вчення Христа. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства.  

    Закон 3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. Приклад. Еволюційна послідовність. № 2. (Вікіпедія. Діалектика). 

 

3. Побудова еволюційної послідовності

    Еволюційна послідовність якостей проявляється в природі. Кожна якість відповідає певній кількості, яка виражена числом. Процес еволюції виражається певною еволюційною послідовністю чисел. Еволюційна послідовність чисел будується за допомогою теорії діалектики.

     Перший член послідовності виражає початок еволюційного процесу, тому приймемо його рівним одиниці, бо еволюція починається з найменшого числа. Це початковий член, тезис. Другий член є запереченням першого. Він не дорівнює одиниці, а дорівнює якомусь числу Х. Це антитезис. Третій член є подвійне заперечення. Він є запереченням одного першого і одного другого, він є синтез двох, або сума. Подвійне заперечення є перехід в нову якість, він зберігає елементи і властивості  попереднього стану, тобто фіксує спадкоємність. Третій член дорівнює сумі на основі цих властивостей: 1 + Х. Еволюційна послідовність будується за таким правилом, кожен член дорівнює сумі двох попередніх.  Ця послідовність є геометрична прогресія.

1, Х, 1 + Х 

Можна припустити, що послідовність будується за цим законом для будь-якої кількості членів. Знаменник (Х) дорівнює відношенню третього члена до другого.

Х = (1 + Х)/X. Звідси маємо квадратне рівняння. Основне рівняння еволюції.  

Х² –  Х  – 1 = 0.  (1)   Знаходимо корні.

 

    Перший корінь: Х1 = 0,5 (одиниця  плюс корінь з п'яти). Позначимо Х1 = Z. Це число називається золотий перетин: 1,618033…

    Другий корінь: Х2 = 0,5 (одиниця мінус корінь з п'яти). Друге позначення: Х2 =  – 1/Z.  Х2 = – 0,618033…

    Послідовність з першим коренем (П1):  1, Z, Z², Z³...    (2) 

    Показник степені є будь-яке натуральне число, тому члени послідовності збільшуються необмежено. Зростаюча прогресія. На практиці зручно користуватися аналогічною послідовністю цілих чисел: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55...  В ній кожен член дорівнює сумі двох попередніх. Відношення між будь-яким членом і попереднім приблизно дорівнює золотому перетину.

     Послідовність з другим коренем (П2): 1, –  1/Z, 1/Z², – 1/Z³...   (3)

Прогресія, що убуває, із змінними знаками членів. Показник степені є будь-яке натуральне число.  Аналогічна послідовність обернених цілих чисел: 1, –  1/2, 1/3, – 1/5, 1/8,  – 1/13, 1/21...  (4)    

      Якщо початковий  член послідовності є будь-яке число (а), то кожен член послідовності П1 і П2 буде помножений на це число (а). Якщо початковий член дорівнює (а), то маємо перші три  члени: a, aX, a + aX . Звідси отримуємо знаменник прогресії:  aX/a  = (a + aX)/aX.  Після спрощення  отримуємо виведене раніше рівняння  еволюції (1). 

   Оскільки закони діалектики є всезагальними законами природи, то і послідовності є всезагальним законом природи.

 

4. Фізичний зміст

4-1. Відстань, час виражається еволюційною послідовністю

    Матеріальний об'єкт має місце в просторі в певних точках, а не в неперервному просторі, як ми всі досі  розуміли. Найменша відстань між двома сусідніми точками, у котрих може бути матерія, називаємо квант відстані і дорівнює: m (одиниця виміру метр). Матеріальний об'єкт займає місце в просторі за такою послідовністю чисел, одиниця метр.

    m, mZ, mZ², mZ³ ...  (метри). m — початковий член. Показник степені є будь-яке натуральне число.  Послідовність Пm.

   Матеріальний об'єкт існує в природі через певні проміжки часу, а не в неперервному часі, як ми всі досі розуміли. Найменший проміжок часу – це час, що йде в природі,  ми називаємо квант часу. Проміжки часу виражаються такою послідовністю чисел в одиницях часу, секунда.    

    k, kZ, kZ², kZ³ ...  (секунди). k — початковий член. Показник степені є будь-яке натуральне число. Послідовність Пk. 

 

4-2. Світло. Простір, час, швидкість світла.

    Коли виникає світло, воно починає розповсюджуватися в просторі на найменший проміжок відстані за найменший проміжок часу. Виникнення світла, відстань, проміжок часу мають одну фазу. Світло має одну фазу в будь-якій точці простору, і будь-якому проміжку часу. Послідовність відстані і часу починаються разом, світло дає початок їм. Тому швидкість (V) світла дорівнює:

V світла = m/k = mZ/kZ = mZ²/kZ² = mZ³/kZ³ метрів/секунду = с = триста тисяч кілометрів за секунду.

    Послідовність відстані і часу показує, що швидкість світла є найбільша в природі. Швидкість світла постійна в будь-якій точці простору і момент часу, не залежить від руху джерела світла чи спостерігача. Світло поширюється в просторі необмежено на велику відстань. Ці властивості підтверджуються на практиці. Космологія підтверджує, що Всесвіт астрономічний весь час розширюється. Біле світло, простір і час зв'язані за формулою: s = c t. Відстань (s) і час (t) проявляються як дві протилежності. Якщо виникає відстань, то також виникає і час. Ці три фізичні явища існують в єдності.

    Якщо світло виникає, то також простір і час, енергія, маса виникає. Матерія, всесвіт породжується через світло. Люди можуть породжувати світло і його бачити. Іванов дає ідею, що люди самі є на білому світі Сонце. Іванов пише: 8204:123. «Мені стало легко без головного убору. Я побачив біле світло, моя голова оздоровилась, вона не стала мати захворювання в себе. А раз мозок набрався природних сил, то внутрішність моя загорілась вогнем. Холодна сторона відійшла, а тепло прийшло, від чого нам, таким людям, не відірватись». Отже, люди породжують матерію і Всесвіт, творять світ. Природа народжує людей для життя природи, а люди створюють світло і породжують природу. Отже, природа є безсмертна, вона не має кінця. Отець Ош береже природу і людей, робить усе, щоб люди жили здорові і щасливі, і творили біле світло і білий світ. Він говорив: «Жити треба, а вмирати не треба».

 

5. Автоматична робота серця

    5-1. Автоматична робота серцевого м'язу. Практика. Серце має здібність ритмічно скорочуватися під впливом імпульсів, які виникають у самому серцевому м’язі. Автоматична робота серця не залежить від нервової системи. Скорочення шлуночків продовжується приблизно 0,3 секунди, вони розслабляються після цього. І весь серцевий м'яз перебуває у стані спокою або загального розслаблення протягом 0,4 – 0,5 секунди. Тривалість всього серцевого циклу дорівнює приблизно 0,8 секунди.  Відношення між тривалістю розслаблення і скорочення дорівнює золотому перетину. Значить, це є еволюційний процес, що складається з двох дій: скорочення (тезис) і розслаблення (заперечення, антитезис). Цей процес можна описати теоретично. Він описується рівнянням еволюції, має дві послідовності чисел П1 і П2, у котрих два члени, він має бути автоматичним за своєю природою. Очевидно, таку здібність автоматичності руху серця мають усі живі організми, які еволюціонують, вони б не існували інакше.                    

    5-2. Рушійна сила еволюційного процесу. Автоматизм.  Еволюційна послідовність може мати будь-яку кількість членів.  Розглянемо послідовності П1 і П2 з двома членами. Перший член (а) скорочення і наступний член розслаблення, заперечення першому.  Відношення між ними дорівнює золотому перетину.

П1: а, аZ. Де а – перший член.   П2 може мати перший член (aZ).  Тоді буде така П2: aZ, – aZ/Z.  Або після спрощення П2: a Z, – a.  Можливо, кінцеве значення є імпульсом для запуску другого циклу послідовності. Другий цикл запускається автоматично після першого  циклу. Процес автоматично продовжується необмежено. Іншими словами, рух відбувається по спіралі. Процес починається спочатку. Кількість циклів теоретично нескінченна,  процес вічний. 

    Причина руху, рушійна сила є в самій еволюційній системі. Цей процес є незалежний від будь-яких інших систем. Цей процес відбувається на практиці в природі скрізь і в великому, і малому. Цей автоматичний механізм можна назвати серцем природи.

   

6. Модель дискретного Всесвіту.

      6-1. Огляд моделей всесвіту на основі неперервного простору і часу. Модель Великого вибуху. Її основний недолік є такий. Нема наукового пояснення,  як і чому  величезна енергія виникає на початку створення всесвіту, тобто на початку вибуху. (Вікіпедія. Великий вибух). Ця енергія розповсюджується в просторі,  як при вибуху. Модель дискретного всесвіту науково пояснює причину розширення Всесвіту.     

   6-2. Модель дискретного всесвіту. Процес відбувається на основі дискретного простору і часу. Процес створення всесвіту виражає послідовність П1. Енергія всесвіту починається з одиниці або малого числа і зростає до великого числа з ростом номера члена послідовності.

   Початок створення всесвіту.  Початкова енергія дорівнює величині, близькій до нуля. Можливо, початкова енергія є психічного характеру, тобто дуже тонка матерія. Іванов дає ідею. Сонця як такого немає, люди самі є на білому світі Сонце. (Еволюція. № 3). Можна сказати, Всесвіт починається з нічого. Наприклад, уявляти світло до дійсності, котре людина бачить очима. Потім це видиме світло перетворюється в масу  елементарних частинок за відомим законом. Потім утворюються гази, тверді тіла, планети, зірки, галактики.

 

    Розгортання. Простір  разом з галактиками розширюється  в усі боки зі швидкістю світла. Послідовність  П1, яка виражає відстань, збільшується необмежено, тобто простір збільшується необмежено. Послідовність П1 виражає створення і зростання матерії, кількість галактик зростає, вони розбігаються одна від одної. Всесвіт розширюється без кінця і краю. У часу немає початку і кінця.

    Послідовності П1і П2 виражають фізичні явища астрономічного всесвіту. Дві  протилежні сторони є в природі за діалектикою. Це є створення чого-небудь і знищення його. Очевидно, щось має бути  створено спочатку в природі, воно знищується потім. Отже, процес створення чого-небудь випереджає процес знищення його завжди. Це підтверджується практично в житті астрономічного Всесвіту, котрий створюється і розширюється більше перед нами, і він знищується майже непомітно.  Розміри Всесвіту значно перевищують розміри галактики, у котрій відбуваються процеси знищення матерії. Тіла з масою наближаються одне до одного. Матерія створюється в природі більше, ніж знищується. Це, на нашу думку, пояснює існування створеного Всесвіту. Матерія створюється в цю мить, вона знищується в наступну мить. Він створив світ, і він знищує його. Процеси створення і знищення описують  дві протилежні послідовності.  Зростаюча послідовність виражає процес створення чого-небудь, наприклад матерії. Послідовність, яка убуває,  виражає процес знищення того, що створено спочатку.  Процес створення і знищення відбуваються одночасно. Одне знищується, інше створюється.  Початкове число послідовності П2 є набагато менше від кінцевого числа послідовності П1.

 

6-3. Галактика і чорна діра.

   Припустимо, що початковий член П2 дорівнює М, він виражає кількість матерії в природі в якийсь момент часу:

П2: М, –  М/Z, М/Z², – М/Z³...   (5)

    Ми бачимо, що із збільшенням номера члена послідовності, тобто часу, його величина прямую до нуля, тобто матерія знищується, відстань зменшується. Цей процес відбувається в кожній галактиці. Скупчення тіл з масою в просторі називається галактикою. Всі тіла скупчення рухаються до центра галактики з якогось моменту часу. Відстань їх до центра зменшується із збільшенням номера члена послідовності, кількість матерії зменшується за формулою (5), і тіло зникає в центрі галактики. В астрофізиці цей центр названий чорною дірою. Чорна діра – це є астрофізичний об’єкт, який створює настільки потужну силу тяжіння, що будь-які швидкі частинки не можуть покинути його, навіть світло. (Вікіпедія. Чорна діра). Причина вмирання галактики є чорна діра. Дуже велика маса чорної діри – це є недолік моделі чорної діри. Модель чорної діри не дає наукового пояснення існування дуже великої маси чорної діри.

 

   За дискретною моделлю, процес знищення матерії відбувається природньо. У центрі в галактиці нема великої маси і сили тяжіння, яка притягує всі тіла галактики з масою і світло. Рух тіл галактики  відбувається не через дію гравітації в центрі. Зменшення відстані між будь-яким тілом і центром галактики або між двома тілами є природний процес. Він описується формулою (5). Він є протилежністю створення матерії за послідовністю П1 і збільшенню відстані між галактиками в просторі. Галактики затухають від центра до периферії.   

   Очевидно, скільки матерії створилося, стільки буде знищено. Закон збереження існує. Дві дороги є в природі. Одна дорога іде до життя, друга іде до смерті.  Жива істота народжується в природі, вона живе в якомусь місці якийсь час, потім вона перестає жити. Матерія не виникає і не зникає в природі, а один вид перетворюється в інший. Причина і рушійна сила еволюції є в самій природі.