Народний журнал природної мудрості People's journal of natural wisdom osh . osh.kkiev .iev.uaua

 

Еволюційний рух Evolutionary movement

www.osh.kiev.ua

 

Жити, учитися, отримувати здоров ' я за наукою еволюцією. Live, study, receive health after the science of evolution. Бути таким, як Учитель народу, Бог Землі.Be like the Victor of nature, the Teacher of the people, God of the Earth. Наука Іванова П. К. Science Ivanov P. K.   

 

№ 17 . No. 17. 2018.04.16 2018-06-14

 

Біографія Іванова. Ivanov's biographyТочка зору учня for standpoint of follower  

 

   Біографія Іванова. Ivanov's biography for sТочка зору учня – біографія Порфирія Іванова як еволюційна послідовність семи періодів.tandpoint of follower is the biography of Porfiry Ivanov as an evolutionary sequence of seven periods.

 

Зміст Content

1.Періодичність в історії Іванова. 1. Periodicity in the history of Ivanov.

2. Періодична система Іванова. 2. Ivanov's recurrent system.

3. Дії Іванова в кожному періоді. 3. Activity of Ivanov in each period.

3-1. 3-1. Перший день. First day.

3-2. 3-2. Другий день. Second day.

3-3. 3-3. Третій день. The third day.

3-4. 3-4. Четвертий день. Fourth day.

3-5. 3-5. П ' ятий день. The fifth day.

3-6. 3-6. Шостий день. Sixth day.

3-7. 3-7. Сьомий день. Seventh day

  

1.Періодичність в історії Іванова 1.Periodicity in the history of Ivanov

Біографія Іванова може бути еволюційною

   Іванов Порфирій Корнійович (Несторенко), народився в Україні, Луганська область, Лутугинський район, село Оріхівка 20 лютого 1898 року. Ivanov Porfiry Kornievich (Nestorenko) was born in Ukraine, Luhansk region, Lutuginsky district, village of Orihivka on February 20, 1898. Люди дали йому прізвисько Паршек , також відомо його власне ім'я Ош , яке в перекладі означає Білий. People gave him the nickname Parshek, also known for his own name Osh, which in translation means White.Він є українець за походженням, його батько українець. He is Ukrainian of descent, his father is Ukrainian. Він народився, як усі люди, жив 35 років, як усі люди залежні. He was born, like all people, will lived for 35 years, as all people are dependent. Свідомість прийшла йому від природи в 1933 році, що люди всі хворіють і вмирають через їжу, одяг, житловий дім. Consciousness came to him from nature in 1933.

   Biography of Ivanov can be evolutionaryпослідовністю семи періодів. sequence of seven periods.Іванов підказав ідею представити Ivanov suggested an idea to demonstrate свою історію як еволюційну послідовність періодів, бо в його історії є число 42 з еволюційної послідовності, число 2000. Він показав нам еволюційну послідовність чисел терпіння без їжі: 24, 42, 66, 108 годин в тиждень. its history as an evolutionary sequence of periods, because in its history there is a number 42 of the evolutionary sequence, the number of 2000. It showed us the evolutionary sequence of numbers of patience without food: 24, 42, 66, 108 hours per week. Вони близькі до еволюційної послідовності: 6, 10, 16, 26, 42, 68, 110. (див. :ЕР.3). They are close to the evolutionary sequence: 6, 10, 16, 26, 42, 68, 110. (look: EP.3). Він пророкував прихід чоловіка без потреб у 2000 році. He predicted the coming of a man without need in 2000. Сім періодів краще називати днями тижня, як сказано в релігійній книзі Буття, в якій описана історію творіння Бога за сім днів. Seven periods are better called days of the week, as stated in the religious book of Genesis, which describes the story of the creation of God for seven days. Історія Іванова в чомусь подібна до історії творіння релігійного Бога, його лиця не бачили, його ім ' я не знали. Ivanov's history is something like the history of the creation of a religious God, his face was not seen, his name did not know.Іванов був далекий від релігії, він не вірив у Бога, лице котрого не бачили, ім ' я не знали. Ivanov was opposite religion, he did not believe in God, whose face he had not seen, they did not know. Іванов говорив, що Бог є чоловік живий незалежний, заслужений. Ivanov said that God is a living man independent, deserved. Бог мусить бути видимий, треба вірити йому і виконувати його слово. God must be visible, we must believe in him and fulfill his word. Христос є таким. Christ is this. Іванов прагнув бути таким Богом, і люди визнали його Богом за ділом. Ivanov strive to be such a God, and people recognized him God as a work. Зараз живий чоловік Бог є у людей, люди бачили його лице, знають його ім'я. Now living man God is in people, people have seen his face, know his name. Іванов визнав, що сучасний чоловік виник у природі в процесі еволюції, котра є біологічна і соціальна. Ivanov know that the modern man formed in nature in the process of evolution, which is biological and social.Іванов як Бог почав свою історію в 1933 році. Ivanov as God began his history in 1933. Він учив людей правильно користуватися природою, повітрям, водою, землею. He taught people to properly use nature, air, water, earth.

   Перший період історії, або день понеділок, закінчився за 6 років від почату 1933 року. The first period of history, or the day of Monday, ended 6 years from the beginning of 1933.

   Другий період, вівторок, закінчився за 10 років. The second period, Tuesday, ended in 10 years.

   Третій період, середа, закінчився за 16 років. The third period, Wednesday, ended in 16 years.

   Четверний період, четвер, закінчився за 26 років. The fourth period, Thursday, ended 26 years.

   П ' ятий період, п ' ятниця , закінчився за 42 роки. The fifth period ended in 42 years.

   Шостий період, субота, закінчився за 68 роки. The sixth period, Saturday, ended in 68 years.

   Сьомий період, або день неділя, закінчиться за 110 років від 1933 року. The seventh period, or Sunday day, will end in 110 years from 1933. Це показано в таблиці.

 

2. Recurrent history of Ivanov

 

1 – 6. Іванов почав писати слово. 1. Ivanov began to write a word. Свідомість прийшла йому, що люди хворіють і вмирають через свою залежність від потреб: їжі, одягу, дому. Consciousness came to him that people are ill and die because of their dependence on the needs: food, clothes, and home. Він створив біле світло, побачив його. He created a white light, saw him.     

2 – 10. Він навчив людей правильно ставитися один до одного: любити, прощати. 2. He taught people to treat each other correctly: to love, to forgive. Він зробив з ворога любимого друга. He made the enemy of a beloved friend.   

3 – 16. Він навчив людей користуватися повітрям. 3. He taught people to use the air.Він ходив без одягу, в одних трусах і вчив людей. He walked without clothes, in some shorts and taught people. Він ввів людям дух в життя. He introduced people to the spirit of life.    

4 – 26. Іванов навчив людей користуватися водою. 4. Ivanov taught people to use water. Він дав людям 5 заповідей для здоров ' я. He gave people 5 commandments for health . Повітря, вода, земля огороджені духом. Air, water, earth have spirit.

5 – 42. 5.   Він навчив людей користуватися землею. He taught people to use the land.Ходити босим, земля є спільна. To walk barefoot, the earth is common.Він дав людям землю для життя райське місце, освятив. He gave people the land of life for a heavenly place, sanctified.   

6 – 68. Він створив подібно до себе чоловіка без потреб, дав ім ' я Ош . 6. He created a man like himself without need, giving him name Osh.Він навчив бути без потреб їжі, одягу, дому. He taught to be without food, clothes, home. Сам відійшов у вічність. He himself has gone to eternity.

7 – 110. Еволюційний рух формується. 7. Evolutionary movement is formed.Люди виконують еволюційні ідеї Іванова в житті. People fulfill Ivanov's evolutionary ideas in life.    

 

3. Дії Іванова в кожному періоді або дні 3. Activity of Ivanov in each period or days.

Перший день. First day. Ended 6 6

   Іванов як Бог створив слово. Ivanov as God created the word. Спочатку слово було в Іванова як Бога. At first the word was in Ivanov as God. Іванов народився, як усі люди, залежні в природі. Ivanov was born, like all people who are dependent on nature. 35 років до 1933 року він жив, як усі залежні люди. He lived 35 years until 1933, like all dependent people. Він їв досита щодня, одягався до тепла в тілі, жив у домі з усіма вигодами. He ate food satiety every day, dressed in heat in the body, lived in a house with all the benefits. В першому періоді Іванов став мати свідомість. In the first period of Ivanov began to have consciousness. Люди їдять щодня досита, одягаються до тепла в тілі, живуть у домі з усіма вигодами. People eat daily, dress up to heat in the body, live in a house with all the benefits. Вони хворіють і вмирають через це. They are sick and die because of this. Люди є залежні в природі від потреб. People are dependent on nature from needs.Іванов не визнав таке залежне життя істинним, він став шукати в природі засоби, щоб люди не хворіли і не вмирали. Ivanov did not recognize such a dependent life as true, he began to look for means in nature, so that people did not get sick and did not die. Він став загартовуватись, щоб бути незалежним. He began to harden to be independent.Іванов став писати про нового Ivanov began to write about a new oneнезалежного чоловіка, про загартування. an independent man, about hardening. Все почалося із слова. It all began with the word. Він створив біло світло, побачив його. He created a white light, saw him.(Дивись: 1982.04). (see: 1982.04). Його вихід є в світлі. His coming is in the light.(Дивись: «Моя Перемога»). (look: "My Victory").Його власне ім ' я є «Білий». His own name is "White".   

 

Другий день. Second day. 10 10

   Іванов навчив людей правильно ставитися один до одного, любити, прощати вину. Ivanov taught people to treat each other correctly, to love, to forgive fault.Зробити з ворога любимого друга. Make an enemy of your beloved friend. Дві сторони є в природі: тепле, хороше, холодне, погане. Two sides are in nature: warm, good, cold, bad. Люди не люблять холодне і погане в природі, захищаються від природи. People do not like cold and bad in nature, protected from nature. А природа садить на тіло хворобу за нелюбов, і люди вмирають через це. And nature forms sickness on the body for non-love, and people die because of this. People consider nature as their enemy, they fight with it. Іванов полюбив природу, став своїм тілом близько до природи, вона стала для нього другом, вона допомагала в усьому. Ivanov loved nature, became close to nature to his body, she became a friend to her, she helped in everything.Він зробив із природи любимого друга. He made the nature of his beloved friend.Він учив людей, що треба зробити з ворога любимого друга. He taught people what to do from the enemy of a loved one. Під час війни в 1943 році він учив людей не вбивати один одного, а прощати вину, зробити з ворога любимого друга, не воювати між собою, не вбивати. During the war of 1943, he taught people not to kill each other, but to forgive fault, to make an enemy of their beloved friend, not to fight, not to kill.Але люди не розуміли його, не виконували його ідею. But people did not understand him, did not perform his idea. Він вийшов проти озброєного ворога без усякої зброї. He went out against an armed enemy without any weapons.       

 

Третій день. The third day. 16 16

    Іванов навчив людей користуватися повітрям у житті. Ivanov taught people to use the air in life. Він навчився сам і He learned himself andнавчив людей любити природу, як матір рідну. taught people to love nature as mother own. Повітря, вода, земля – це є улюблені друзі, вони допомагають людям у всьому. Air, water, earth are loved friends, they help people in everything. Він навчив користуватися природою. He taught the use of nature. Треба любити повітря, не захищати тіло одягом від холоду. We must love the air, do not protect the body with clothing from the cold. Він показав, що треба ходити без сорочки в одних трусах, як робив він. He showed that he had to walk without a shirt in some underpants, as he did. Бути незалежним від холоду. Be independent of the cold. У природі є дві протилежні сторони, вони існують в єдності і боротьбі: тепле, хороше, холодне, погане. In nature, there are two opposing sides, they exist in unity and struggle: warm, good, cold, bad. Треба любити обидві сторони природи однаково: тепле, хороше, холодне, погане. We must love both sides of nature alike: warm, good, cold, bad. Природа не карає такого чоловіка хворобою, смертю. Nature does not punish such a man illness, death. Бог любить того, хто любить холод. God loves the one who loves cold.Іванов Ivanov   ввів людям дух у життя через любов до природи. has introduced people to the spirit through love for nature. Він говорив, що повітря, вода і земля духом огороджені. He said that air, water and earth are fenced in spirit. До приходу Іванова в життя люди були технічні, жили за рахунок техніки. Before the arrival of Ivanov in life people were technical, lived at the expense of technology. Іванов ввів людям дух. Ivanov introduced the spirit of people. Він говорив, що зима є дух для нього, сніг є дух для нього, загартування є дух для нього. He said that winter is a spirit for him, snow is a spirit for him, hardening is a spirit for him. Він був близький до природи, тому мав назву Святий дух. He was close to nature, therefore, it was called the Holy Spirit. Він показав, що стрес сприяє еволюції людей як виду. He showed that stress contributes to the evolution of people as a species. Він робив, щоб люди як вид в процесі еволюції вічно жили. He made that people as a species in the process of evolution forever lived. Він не хотів, щоб люди як вид вмирали. He did not want people to die as if they were. Його поняття «холодне і погане» називається тепер одним словом стрес. His concept of "cold and bad" is now called stress in one word.     

 

Четвертий день. Fourth day. 26 26

   Іванов навчив людей користуватися водою в житті. Ivanov taught people to use water in life. Він сам загартовувався і навчив інших. He himself hardened and taught others. Harden everyТреба загартовуватися кожному, щоб не застуджуватися і не хворіти., so you do not chill and do not ill. Треба обливати все тіло холодною водою щодня. It is necessary to pour the whole body with cold water daily. Вода створює в тілі тепло внутрішнього характеру, завдяки йому люди не хворіють. Water creates warmth in the body, thanks to it people do not get sick. Він приймав хворих, вводив дух, через свої руки струмом убивав біль, давав людям 5 заповідей, щоб виконувати в житті і не хворіти. He received the sick, introduced the spirit, through his hands killed pain, gave people 5 commandments to perform in life and not to be ill. Якщо чоловік виконує заповіді, то він запобігає будь-якому захворюванню, він стає незалежним від потреб їжі, одягу. If a man executes the commandments, he prevents any disease, he becomes independent of the needs of food, clothes, hдому.ome.

1. Треба обливатися холодною водою два рази в день, вранці і ввечері. 1. Pour cold water twice a day, in the morning and in the evening.

2. Здороватися з усіма людьми, знайомими і незнайомими. 2. Greet with all people.

3. Бідному, нужденному допомогти в житті, дати 50 копійок. 3. Help poor, needy in life, give 50 cents. Сказати собі, що даєш ці гроші, щоб не хворіти. Tell yourself that you give this money so as not to be ill. І віддати без осуду.     

4. Терпіти без їжі щотижня 42 години від п ' ятниці до неділі до 12 годин. 4. Endure without food every week 42 hours from Friday to Sunday to 12 hours. Перед їдою робити з висоти вдих і видих через гортань і просити: «Учителю, дай мені здоров ' я». Before eating do a breath from heights and exhale and ask: "Teacher, give me health ".

5. Не курити, не вживати алкоголь, не плювати на землю. 5. Do not smoke, do not drink alcohol, do not spit on the ground.     

   Іванов говорив, що люди є залежні в природі, їм треба щодня їжа, одяг, дім. Ivanov said that people are dependent on nature, they need food, clothes and home every day.Залежність веде людей до втрати здоров ' я, смерті. Dependence leads people to loss of health , death. Треба прагнути бути незалежним у природі. We must strive to be independent in nature. Незалежність веде до збереження здоров ' я, Independence leads to the preservation of health,вічного життя. eternal life.Не лікуватися у лікаря, а пробуджуватись. Not to be treated with a doctor, but to be awakened. Пробуджувати центральну нервову систему. Awaken the central nervous system.Для цього треба дивитись у нескінченну висоту простору, щоб було відчуття на потилиці.Іванов шукав у воді засоби людям для вічного життя. Ivanov looked water in the people's means for eternal life. Він міг бути під водою без дихання He could be under water without breathing   майже три години. almost three hours.   

 

П ' ятий день. The fifth day. 42 42

   Іванов навчив людей користуватися землею. Ivanov taught people to use the land.Треба ходити босою ногою по землі літом і зимою щодня. We have to go barefoot on the ground in summer and winter every day. Мир буде між людьми через ходіння босим. The world will be between people through walking barefoot. Він зрозумів, що земля є спільна, не можна присвоювати її до свого імені. He realized that the earth is common, and you can not appropriate it to your name. Він учив людей. He taught people.Коли люди присвоюють землю, кажуть, що земля моя або наша, тоді завжди між людьми відбувається війна на смерть. When people appropriate land, they say that my land or ours, then there is always a death war between people. Одні люди захоплюють чужу землю, інші люди її захищають зброєю. Some people capture someone else's land, others protect her with arms. Війна існує через землю, а мир вводиться через любов до людей. The war exists through the earth, and the place is introduced through love for people.Коли люди не будуть присвоювати землю, тоді не будуть воювати за землю, зброї не буде, мир буде завжди, люди не будуть умирати. When people do not appropriate the land, then they will not fight for the land, there will be no weapons, peace will always be, people will not die. Іванов знайшов місце на землі, він назвав його райським, освятив, запросив усіх людей жити навколо райського місця за ідеєю Бога. Ivanov found a place on earth, he called it paradise, sanctified, invited all people to live around a paradise place with the idea of ​​God. Коли Паршек був юний, його батько говорив, що в майбутньому бугор в селі буде для Паршека місце життя. When Parsek was young, his father said that in the future a hillock in the village would be for Parsek a place of life. Згодом, коли Іванов шукав на землі райське місце для своєї ідеї, він згадав слова рідного батька і вирішив зайняти бугор для райського місця для всіх людей. Subsequently, when Ivanov looked a paradise place for his idea on the earth, he remembered the words of his father and decided to take the hillock for a paradise place for all people. Нема кращого місця.There is no better place. Райське місце є спільне всіх народів, воно належить всім людям усього світу. The heavenly place is common to all peoples, it belongs to all people around the world. Кожний чоловік, він чи вона, має право жити навколо райського місця за ідеєю Іванова. Every man, he or she, has the right to live around a paradise place on the idea of ​​Ivanov. Люди зберуться на райському місці, зроблять людський рай, завоюють безсмертя. People will gather in paradise place, will make human paradise, conquer immortality. З ними буде Учитель, який буде вчити людей жити без потреб. With them will be a Teacher who will teach people to live without need. Тут люди будуть учитися жити в природі без усяких потреб, їжі, одягу, дому. Here people will learn to live in nature without any need, food, clothes, home. Тут люди будуть учитися правильно користуватися спільною природною землею, і потім вони перестануть умирати. Here people will learn how to use common natural land properly, and then they will cease to die.       

 

Шостий день. Sixth day. 68 68

   Іванов як Бог створив подібного до себе чоловіка без потреб їжі, одягу, житлового дому. Ivanov as God created a man of his like without the need for food, clothing, a dwelling house. Спочатку він пробував народити дитя в природі на райському місці бугрі , і виростити його в природі в людському рою без потреб їжі, одягу, житлового дому. At first, he tried to give birth to a child in the nature at the paradise place hillock and to grow it in nature in a human swarm without the need for food, clothes, a dwelling house. Така ідея була в Іванова, він намагався її здійснити. This idea was in Ivanov, he tried to realize it. Чоловік без потреб буде син Учителя, ми всі будемо вчитися у нього бути без потреб їжі, одягу, дому. A man without need will be the son of the Teacher, we will all learn to have him without food, clothes, home. В 1975 році 15 липня люди з Учителем пробували народити дитину на райському місці за його ідеєю без потреб, але влада завадила цьому. In July 15, 1975, people with a Teacher tried to give birth to a child in a paradise place for his idea without need, but the authorities prevented it.Також послідовники не підтримали Учителя Іванова, вони не вірили, що дитя буде жити без їжі, одягу і дому за рахунок повітря, води, землі. Also the followers did not support Teacher Ivanov, they did not believe that the child would live without food, clothes and home at the expense of air, water, land.Люди не зібралися на бугрі , не зробили людський рай. People did not gather on the hillock, did not make human paradise.Дитина народилася в лікарні, а не в природі. The child was born in a hospital, not in nature. Учитель говорив, що це була проба, а іншого разу ми всі народимо дитину на бугрі без потреб. The teacher said that it was a test, and another time we all will give birth to a baby on a hillock without any need. У 1979 році Іванов створив гімн, об ' явився Богом Духом святим. In 1979, Ivanov created the anthem, became God the Holy Spirit. Початок Бога Духа святого є 25 квітня 1979 року. The beginning of God's Holy Spirit is April 25, 1979. У травні 1979 року Учитель Іванов прийняв учня, як приймав усіх. In May 1979, Teacher Ivanov received a student. Він дав учню свій зошит рукопис за 1978 рік і сказав: «Роби, розказуй усім про мене». He gave his student a notebook of his for 1978 and said: "Do, tell me all about me." У 1981 році учень написав Учителеві свій звіт, що він зробив у житті, і підписався своїм прізвищем. In 1981, a student wrote to the Teacher his report that he made in life, and signed his name.Учитель переписав цей звіт у свій зошит «Паршек».1981.02.26, і в кінці звіту написав нове прізвище Ош , як батько синові. The Teacher rewrote this report in his notebook "Parsek".1981.02.26, and at the end of the report he wrote a new surname of Osh as his father to his son.Учитель благословив учня редагувати і видавати його праці в друкованому вигляді. The teacher blessed the student to edit a manuscript and publish his works in print. Учитель благословив учня: «Пробуй приймати бажаючих людей, як я приймав, і люди нехай просять мене, як Учителя». The Teacher blessed the student: "Try to accept people who are willing, as I received, and people ask me as a Teacher." У 1982 році Учитель благословив учня бути без потреб: «Пробуй терпіти без їжі шість діб в тиждень, потім терпіти два тижні без їжі, потім терпіти без їжі місяць. In 1982, the Teacher blessed the student to be without need: "Try to endure without food six days a week, then endure two weeks without food, then endure a month without food. Пробуй ходити без сорочки. Try to walk without a shirt. Ти в мене збоку». You're on my side ". У 1979 році Іванов написав усім, що всі люди визнають його Богом Землі у 1989 році. In 1979, Ivanov wrote to all that all people would recognize him God of the Earth in 1989. Іванов писав у працях, що після соціалістичного ладу прийде слідом новий лад. Ivanov wrote in his writings that after a socialist system a new system would follow.Іванов назвав його еволюцією. Ivanov called it evolution.У вересні 1981 року Іванов написав усім, що еволюція прийде в люди в 1989 році. In September 1981, Ivanov wrote to all that evolution would come to people in 1989. У 1983 році Іванов написав у праці: «Я зробив те, що колись говорив нам Христос». In 1983, Ivanov wrote in his work: "I did what Christ once said to us."1983.02.49. 1983.02:49. Вчення Іванова складається з двох частин. Ivanov's teaching consists of two parts. 1. Вчення Христа, любов до людей. 1. The doctrine of Christ, the love of men. 2. Наука загартування, любов до природи: повітря, води, землі. 2. The science of hardening, love of nature: air, water, earth. Дві частини є два джерела Іванова. Two parts are two sources of Ivanov.Іванов піввіку ходив між людьми в одних шортах зимою і літом, приймав людей, допомагав людям повертати здоров ' я. Ivanov half a century walked between people in some shorts in the winter and summer, learned people, helped people recover their health.   

   Влада комуністична перешкоджала Іванову діяти, не давала волі. Communist authorities prevented Ivanov from activity, did not give liberty.Його саджали в тюрму за ідею, клали в психіатричну лікарню. He was prison for an idea, put in a psychiatric hospital.Іванов був у тюрмі і психіатричній лікарні понад 10 років. Ivanov has been in prison and psychiatric hospital for more than 10 years.Лікарі визнали його психічно ненормальним, дали першу групу інвалідності, відірвали від труда. Doctors recognize found him mentally abnormal, gave the first group of disabilities, were teared from work.Лікарі намагались зробити Іванова здоровим, хоча такого здорового, як він, не було в світі. Doctors tried to make Ivanov healthy, although he was most healthy in the world.Він не ображався на людей за таке ставлення до нього, називав їх «бідні люди». He did not offended people for such an attitude to him, called them "poor people". Вони не знали, що робили. They did not know what they were doing. Лікарі намагалися вбити Іванова уколами, вони підірвали здоров'я Іванову своїми уколами. Doctors tried to kill Ivanov's injections, they impair Ivanov's health with their injections. 10 квітня 1983 року Іванов відійшов у вічність. On April 10, 1983, Ivanov departed to eternity.Послідовниця Валентина Сухаревська сказала, що вона закопала живого Учителя. Follower Valentina Sukharevska said that she had buried a live Teacher.Учителеві слава безсмертна. The Teacher's glory is immortal.

   У 1989 році учень прийняв нове прізвище Ош , яке написав Учитель, визнав Учителя Іванова Богом Землі. In 1989, the follower accepted the new surname Osh , which was written by the Teacher, recognized Teacher Ivanov God of the Earth.Учень назвав Іванова Отцем Ош , а себе сином Ош . The follow called Ivanov the Father Osh, and his son Osh. Бо зазвичай люди отримують прізвище від батька, і прізвище батька і сина одне. Because people usually receive a surname from their father, and the surname of the father and son is one. Учневі написано нове ім ' я, його ніхто не знає, крім того, хто його отримує. The follow has written a new name, nobody knows, besides who receives it.Ім ' я Ош у перекладі означає Білий. I'm Osh in translation means White. На нашу думку, Бог Білий колись був, він створив світ, котрий має назву «білий світ» в його честь. In our opinion, God the White once was, he created the world, which is called "white world" in his honor. Тепер Бог Білий прийшов знову. Now God White has come again.Пророцтво Іванова, що його визнають Богом Землі в 1989 році, здійснилось. The Prophecy of Ivanov, recognized by God of the Earth in 1989, was fulfilled.Учень не присвоює ім'я Ош до свого тіла, ім'я Ош є спільне всіх людей, хто вірить в Іванова.

The follower does not appropriate name Osh to his body, the name Osh is common to all people who believe in Ivanov.Ім'я Ош є святе, велике, воно об ' єднує , через нього звершиться все. The name Osh is holy, great, it is united , through it all will be accomplished. Іванов писав у праці, що всім треба обрати одне ім ' я і на ньому одному базуватись. Ivanov wrote in the work that everyone should choose one name of them and to base on him alone. На нашу думку, люди можуть обрати одне ім ' я Ош і на ньому базуватись. In our opinion, people can choose one name Osh and it is based on it. Follow Учень Ош відредагував зошити, підготував для друкування, видав праці Іванова в електронному форматі.Osh edited a notebook, prepared for printing, published Ivanov's works in electronic format. Вони безплатно розповсюджуються в мережі Інтернет всім людям всього світу всіх національностей у вигляді електронної книги. They are distributed free of charge on the Internet to all people of the whole world of all nationalities in the form of an electronic book.Вони належать всім людям усього світу, кожному, вони є спільне надбання людства. They belong to all people all over the world, belong everyone, they are the public property of mankind. Кожен може безплатно копіювати, перекладати на свою рідну мову, вільно розповсюджувати. Everyone can freely copy, translate into their own language, freely distribute. Праці Іванова можна перекладати на англійську та інші мови всіх національностей. Ivanov's works can translate into English and other languages ​​of all nationalities. До 2000 року учень Ош виконав все, що Учитель Іванов благословив його. Until 2000, a follow of Osh performed everything that Teacher Ivanov blessed him. Він пробував терпіти без їжі шість діб, два тижні, місяць. He tried to endure food without food for six days, two weeks, a month. Пробував ходити без сорочки навколо райського місця майже 20 років, жив навколо райського місця, щодня був на бугрі . I tried to walk without a shirt around the paradise place for almost 20 years, lived around a paradise place, every day was on a hillock. He received all those who wanted, as did the Teacher. He gave at the reception orally five commandment of Ivanov, also offered them to accept name God Osh, to try to live around a paradise place, every day to be on the hillock. Учень розказав про Учителя всім людям усього світу через мережу Інтернет. The follower told about the Teacher to all people around the world through the Internet.Учитель пророкував про прихід чоловіка без потреб. The Teacher prophesied about the man's coming without need.Він говорив: «Все приготовлено до 2000 року». He said: "All is prepared until the year 2000". Хто дочекається 2000 року, той побачить його і почує його слово. Who waits for 2000, he will see him and hear his word. Пророкування Іванова здійснилось. Ivanov's prophecy is fulfilled. На нашу думку, батько Ош народив сина Ош , щоб його визнали всі люди через сина. In our idea, Osh's father gave birth to a son Osh , so that he would be recognized by all men through his son. Батько свідчить про сина, а син свідчить про батька. The father testifies to the son, and the son testifies to his father. Два свідки свідчать про одне. Two witnesses testify to one thing. Якщо два свідки свідчать про одне, то за законом їхнє свідчення істинне. If two witnesses testify to one, then according to the law their testimony is true. Люди будуть діяти самі за ідеєю Учителя Іванова в сьомому дні. People will act on the idea of ​​Teacher Ivanov on the seventh day.

 

Сьомий день. Seventh day 110 110

   Еволюційний рух формується. Evolutionary movement is formed. Послідовники виконують еволюційні ідеї Учителя Іванова. Followers perform the evolutionary ideas of Teacher Ivanov. Ідеї Іванова поступово здійснюються в житті людства. Ideas Ivanov gradually realized in the life of mankind.За наукою Іванова, By the science of Ivanov,після соціалістичного ладу слідом новий лад прийде. after a socialist system the new system will come.Іванов назвав його еволюцією. Ivanov called it evolution.(див. :ЕР.1). (see: EP.1). Він пророкував, що комуністична система розвалиться. He predicted that the communist system would collapse.Іванов пророкував, що еволюція прийде до людей у 1989 році. Ivanov predicted that evolution would come to people in 1989. Значить, у цей час буде скасований комуністичний лад в якій-небудь країні. So, at this time the communist system in any country will be abolished.Це здійснилось в Україні в 1990 – 1991 році, коли Радянський союз розвалився на незалежні держави. This was accomplished in Ukraine in 1990 – 1991, when the Soviet Union collapsed into independent states.Зараз комуністичний лад заборонено в Україні через реформи. Now the communist system is forbidden in Ukraine through reforms. Умови для впровадження еволюційного ладу створилися в Україні. Conditions for the introduction of the evolutionary system were created in Ukraine. Еволюційний лад треба впроваджувати шляхом реформ, без усякого насилля, щоб нікому не заважати. The evolutionary system must inculcate through reforms, without any violence, that do not hinder anyone.Всі люди усвідомлюють, що після комуністичного ладу повинен бути еволюційний лад. All people must understand that after the communist system there must be an evolutionary system.

   Люди в усьому світі усвідомлюють ідею Іванова, що місце на землі не можна присвоювати до свого імені, воно є спільне. People around the world must understand the idea of ​​Ivanov that a place on earth can not pocket to its name, it is common. Еволюційна ідея: не треба примушувати, запирати в кордонах людей, їм треба дати волю. Evolutionary idea: do not force, do not lock in the cordons of people, they must give freedom. Зараз кордони між державами скасовуються, люди вільно переїжджають з однієї країни в іншу, відбувається вільно трудова міграція між країнами. Now the cordons between states are being abolished, people move freely from one country to another, and freely migrant labor happens between countries.

   Всі люди усвідомлюють еволюційну пропозицію Іванова. All people must understand of the evolutionary proposal of Ivanov.Люди повинні творити суспільне життя для всіх однакове через любов один до одного. People have to make social life for everyone the same because of love for each other. В сьомому дні всі люди повинні прийняти однакову для всіх зарплату і звільнити всіх ув ' язнених . In the seventh day, all people must accept the same salary for all and release all the prisoners. Now each must forgive fault other, not give of judge, not set in prison.Еволюційний рух як синтез вчення Христа і науки загартування починає переважати в житті. The evolutionary movement is a synthesis of the teaching of Christ and the science of hardening, he will prevail in life. У 1979 році Іванов сказав усім людям: «Зараз не треба читати Біблію, вона вже виконана. In 1979, Ivanov told follows and all people: "Now it is not necessary to read the Bible, it is already performed.Читайте мої зошити, в них є все». Read my notebooks, they have all." Люди усвідомлюють слова Іванова. People understand of Ivanov's words and perform.    

 

Original text:   www.osh.kiev.ua/ukiv8817.htm

 

Help translate, please.

 

Исходный текст (украинский):

послідовністю семи періодів.

Предложить лучший вариант перевода

 

Народний журнал природної мудрості

Еволюційний рух

 

Жити, учитися, отримувати здоров'я за наукою еволюцією. Бути таким, як Переможець природи, Учитель народу, Бог Землі. Наука Іванова П. К. 

 

№ 17. 2018.06.14

 

Біографія Іванова з точки зору послідовника

 

   Біографія Іванова з точки зору послідовника – біографія Порфирія Іванова як еволюційна послідовність семи періодів.

 

Зміст

1.Періодичність в історії Іванова.

2. Періодична система Іванова.

3. Діяльність Іванова в кожному періоді.

3-1. Перший день.

3-2. Другий день.

3-3. Третій день.

3-4. Четвертий день.

3-5. Пятий день.

3-6. Шостий день.

3-7. Сьомий день.

 

1.Періодичність в історії Іванова

      Іванов Порфирій Корнійович (Несторенко), народився в Україні, Луганська область, Лутугинський район, село Оріхівка 20 лютого 1898 року. Люди дали йому прізвисько Паршек. Власне ім’я його є Ош, воно в перекладі означає Білий. Він є українець за походженням, його батько Несторенко Корній Іванович був українець. Він народився, як усі люди, жив 35 років, як усі люди залежні. Свідомість прийшла йому від природи в 1933 році.

   Біографія Іванова може бути еволюційною  послідовністю семи періодів. Іванов підказав ідею показати  свою історію як еволюційну послідовність періодів, бо в його історії є число 42 з еволюційної послідовності, число 2000. Він показав нам еволюційну послідовність чисел терпіння без їжі: 24, 42, 66, 108 годин в тиждень. Вони близькі до еволюційної послідовності: 6, 10, 16, 26, 42, 68, 110. (див. ЕР.3). Він пророкував прихід чоловіка без потреб у 2000 році. Сім періодів краще називати днями тижня, як сказано в релігійній книзі Буття, в якій описана історію творіння Бога за сім днів. Історія Іванова в чомусь подібна до історії творіння релігійного Бога, його обличчя не бачили, його імя не знали. Іванов був протилежний релігії, він не вірив у Бога, обличчя котрого не бачили, імя не знали. Іванов говорив, що Бог є чоловік живий незалежний, заслужений. Бог мусить бути видимий, треба вірити йому і виконувати його слово. Христос є таким. Іванов прагнув бути таким Богом, і люди визнали його Богом за ділом. Зараз живий чоловік Бог є у людей, люди бачили його лице, знають його ім’я. Іванов знає, що сучасний чоловік утворився у природі в процесі еволюції, котра є біологічна і соціальна. Іванов як Бог почав свою історію в 1933 році. Він учив людей правильно користуватися природою, повітрям, водою, землею.

   Перший період історії, або день понеділок, закінчився за 6 років від почату 1933 року.

   Другий період, вівторок, закінчився за 10 років.

   Третій період, середа, закінчився за 16 років.

   Четверний період, четвер, закінчився за 26 років.

   Пятий період, пятниця, закінчився за 42 роки.

   Шостий період, субота, закінчився за 68 роки.

   Сьомий період, або день неділя, закінчиться за 110 років від 1933 року.

 

2. Періодична історія Іванова.

 

1. Іванов почав писати слово. Свідомість прийшла йому, що люди хворіють і вмирають через свою залежність від потреб: їжі, одягу, дому. Він створив біле світло, побачив його.   

2. Він навчив людей правильно ставитися один до одного: любити, прощати. Він зробив з ворога любимого друга. 

3. Він навчив людей користуватися повітрям. Він ходив без одягу, в одних трусах і вчив людей. Він ввів людям дух в життя.  

4. Іванов навчив людей користуватися водою. Він дав людям 5 заповідей для здоровя. Повітря, вода, земля має дух.

5.  Він навчив людей користуватися землею. Ходити босим, земля є спільна. Він дав людям землю для життя райське місце, освятив. 

6. Він створив подібно до себе чоловіка без потреб, дав імя Ош. Він навчив бути без потреб їжі, одягу, дому. Сам відійшов у вічність.

7. Еволюційний рух формується. Люди виконують еволюційні ідеї Іванова в житті.  

 

3. Діяльність Іванова в кожному періоді або дні.

Перший день. 6

   Іванов як Бог створив слово. Спочатку слово було в Іванова як Бога. Іванов народився, як усі люди, залежні в природі. 35 років до 1933 року він жив, як усі залежні люди. Він їв досита щодня, одягався до тепла в тілі, жив у домі з усіма вигодами. В першому періоді Іванов став мати свідомість. Люди їдять щодня досита, одягаються до тепла в тілі, живуть у домі з усіма вигодами. Вони хворіють і вмирають через це. Люди є залежні в природі від потреб.  Іванов не визнав таке залежне життя істинним, він став шукати в природі засоби, щоб люди не хворіли і не вмирали. Він став загартовуватись, щоб бути незалежним. Іванов став писати про нового  незалежного чоловіка, про загартування. Все почалося із слова. Він створив біло світло, побачив його. (Дивись: 1982.04). Його вихід є в світлі. (Дивись: «Моя Перемога»). Його власне імя є «Білий». 

 

Другий день. 10

   Іванов навчив людей правильно ставитися один до одного, любити, прощати провину. Зробити з ворога любимого друга. Дві сторони є в природі: тепле, хороше, холодне, погане. Люди не люблять холодне і погане в природі, захищаються від природи. А природа утворює хворобу за нелюбов, і люди вмирають через це. Люди вважають природу своїм ворогом, воюють з нею. Іванов полюбив природу, став своїм тілом близько до природи, вона стала для нього другом, вона допомагала в усьому. Він зробив із природи любимого друга. Він учив людей, що треба зробити з ворога любимого друга. Під час війни в 1943 році він учив людей не вбивати один одного, а прощати провину, зробити з ворога любимого друга, не воювати, не вбивати.  Але люди не розуміли його, не виконували його ідею. Він вийшов проти озброєного ворога без усякої зброї.     

 

Третій день. 16

    Іванов навчив людей користуватися повітрям у житті. Він навчився сам і  навчив людей любити природу, як матір рідну. Повітря, вода, земля – це є улюблені друзі, вони допомагають людям у всьому. Він навчив користуватися природою. Треба любити повітря, не захищати тіло одягом від холоду. Він показав, що треба ходити без сорочки в одних трусах, як робив він. Бути незалежним від холоду. У природі є дві протилежні сторони, вони існують в єдності і боротьбі: тепле, хороше, холодне, погане. Треба любити обидві сторони природи однаково: тепле, хороше, холодне, погане. Природа не карає такого чоловіка хворобою, смертю. Бог любить того, хто любить холод.   Іванов  ввів людям дух у життя через любов до природи. Він говорив, що повітря, вода і земля духом огороджені. До приходу Іванова в життя люди були технічні, жили за рахунок техніки. Іванов ввів людям дух. Він говорив, що зима є дух для нього, сніг є дух для нього, загартування є дух для нього. Він був близький до природи, тому мав назву Святий дух. Він показав, що стрес сприяє еволюції людей як виду. Він робив, щоб люди як вид в процесі еволюції вічно жили. Він не хотів, щоб люди як вид вмирали. Його поняття «холодне і погане» називається тепер одним словом стрес.   

 

Четвертий день. 26

   Іванов навчив людей користуватися водою в житті. Він сам загартовувався і навчив інших. Треба загартовуватися кожному, щоб не застуджуватися і не хворіти. Треба обливати все тіло холодною водою щодня. Вода створює в тілі тепло, завдяки йому люди не хворіють. Він приймав хворих, вводив дух, через свої руки струмом убивав біль, давав людям 5 заповідей, щоб виконувати в житті і не хворіти. Якщо чоловік виконує заповіді, то він запобігає будь-якому захворюванню, він стає незалежним від потреб їжі, одягу. дому.

1. Обливатися холодною водою два рази в день, вранці і ввечері.

2. Здороватися з усіма людьми.

3. Бідному, нужденному допомогти в житті, дати 50 копійок. Сказати собі, що даєш ці гроші, щоб не хворіти.    

4. Терпіти без їжі щотижня 42 години від пятниці до неділі до 12 годин. Перед їдою робити з висоти вдих і видих і просити: «Учителю, дай мені здоровя».

5. Не курити, не вживати алкоголь, не плювати на землю.   

   Іванов говорив, що люди є залежні в природі, їм треба щодня їжа, одяг, дім.  Залежність веде людей до втрати здоровя, смерті. Треба прагнути бути незалежним у природі. Незалежність веде до збереження здоровя,  вічного життя. Не лікуватися у лікаря, а пробуджуватись. Пробуджувати центральну нервову систему. Іванов шукав у воді засоби людям для вічного життя. Він міг бути під водою без дихання  майже три години. 

 

Пятий день. 42

   Іванов навчив людей користуватися землею. Треба ходити босою ногою по землі літом і зимою щодня. Мир буде між людьми через ходіння босим. Він зрозумів, що земля є спільна, не можна привласнити до свого імені. Він учив людей. Коли люди привласнюють землю, кажуть, що земля моя або наша, тоді завжди між людьми відбувається війна на смерть. Одні люди захоплюють чужу землю, інші люди її захищають зброєю. Війна існує через землю, а мир вводиться через любов до людей. Коли люди не будуть присвоювати землю, тоді не будуть воювати за землю, зброї не буде, мир буде завжди, люди не будуть умирати. Іванов знайшов місце на землі, він назвав його райським, освятив, запросив усіх людей жити навколо райського місця за ідеєю Бога. Коли Паршек був юний, його батько говорив, що в майбутньому бугор в селі буде для Паршека місце життя. Згодом, коли Іванов шукав на землі райське місце для своєї ідеї, він згадав слова рідного батька і вирішив зайняти бугор для райського місця для всіх людей. Нема кращого місця. Райське місце є спільне всіх народів, воно належить всім людям усього світу. Кожний чоловік, він чи вона, має право жити навколо райського місця за ідеєю Іванова. Люди зберуться на райському місці, зроблять людський рай, завоюють безсмертя. З ними буде Учитель, який буде вчити людей жити без потреб. Тут люди будуть учитися жити в природі без усяких потреб, їжі, одягу, дому. Тут люди будуть учитися правильно користуватися спільною природною землею, і потім вони перестануть умирати.     

 

Шостий день. 68

   Іванов як Бог створив подібного до себе чоловіка без потреб їжі, одягу, житлового дому. Спочатку він пробував народити дитя в природі на райському місці бугрі, і виростити його в природі в людському рою без потреб їжі, одягу, житлового дому. Така ідея була в Іванова, він намагався її здійснити. Чоловік без потреб буде син Учителя, ми всі будемо вчитися у нього бути без потреб їжі, одягу, дому. В 1975 році 15 липня люди з Учителем пробували народити дитину на райському місці за його ідеєю без потреб, але влада завадила цьому. Також послідовники не підтримали Учителя Іванова, вони не вірили, що дитя буде жити без їжі, одягу і дому за рахунок повітря, води, землі. Люди не зібралися на бугрі, не зробили людський рай. Дитина народилася в лікарні, а не в природі. Учитель говорив, що це була проба, а іншого разу ми всі народимо дитину на бугрі без потреб. У 1979 році Іванов створив гімн, став Богом Духом святим. Початок Бога Духа святого є 25 квітня 1979 року. У травні 1979 року Учитель Іванов прийняв учня. Він дав учню свій зошит рукопис за 1978 рік і сказав: «Роби, розказуй усім про мене». У 1981 році учень написав Учителеві свій звіт, що він зробив у житті, і підписався своїм прізвищем. Учитель переписав цей звіт у свій зошит «Паршек».1981.02.26, і в кінці звіту написав нове прізвище Ош, як батько синові. Учитель благословив учня редагувати рукописи і видавати його праці в друкованому вигляді. Учитель благословив учня: «Пробуй приймати бажаючих людей, як я приймав, і люди нехай просять мене, як Учителя». У 1982 році Учитель благословив учня бути без потреб: «Пробуй терпіти без їжі шість діб в тиждень, потім терпіти два тижні без їжі, потім терпіти без їжі місяць. Пробуй ходити без сорочки. Ти в мене збоку». У 1979 році Іванов написав усім, що всі люди визнають його Богом Землі у 1989 році. Іванов писав у працях, що після соціалістичного ладу прийде слідом новий лад. Іванов назвав його еволюцією. У вересні 1981 року Іванов написав усім, що еволюція прийде в люди в 1989 році. У 1983 році Іванов написав у праці: «Я зробив те, що колись говорив нам Христос». 1983.02.49. Вчення Іванова складається з двох частин. 1. Вчення Христа, любов до людей. 2. Наука загартування, любов до природи: повітря, води, землі. Дві частини є два джерела Іванова. Іванов піввіку ходив між людьми в одних шортах зимою і літом, приймав людей, допомагав людям повертати здоровя. 

   Влада комуністична перешкоджала Іванову в діяльності, не давала волі. Його саджали в тюрму за ідею, клали в психіатричну лікарню. Іванов був у тюрмі і психіатричній лікарні понад 10 років. Лікарі визнали його психічно ненормальним, дали першу групу інвалідності, відірвали від труда. Лікарі намагались зробити Іванова здоровим, хоча він був найбільш здоровий у світі. Він не ображався на людей за таке ставлення до нього, називав їх «бідні люди». Вони не знали, що робили. Лікарі намагалися вбити Іванова уколами, вони підірвали здоров’я Іванову своїми уколами. 10 квітня 1983 року Іванов відійшов у вічність. Послідовниця Валентина Сухаревська сказала, що вона закопала живого Учителя. Учителеві слава безсмертна.

   У 1989 році учень прийняв нове прізвище Ош, яке написав Учитель, визнав Учителя Іванова Богом Землі. Учень назвав Іванова Отцем Ош, а себе сином Ош. Бо зазвичай люди отримують прізвище від батька, і прізвище батька і сина одне. Учневі написано нове імя, його ніхто не знає, крім того, хто його отримує.  Імя Ош у перекладі означає Білий. На нашу думку, Бог Білий колись був, він створив світ, котрий має назву «білий світ» в його честь. Тепер Бог Білий прийшов знову.  Пророцтво Іванова, що його визнають Богом Землі в 1989 році, здійснилось. Учень не присвоює ім’я Ош до свого тіла, ім’я Ош є спільне всіх людей, хто вірить в Іванова. Ім’я Ош є святе, велике, воно обєднує, через нього звершиться все. Іванов писав у праці, що всім треба обрати одне імя і на ньому одному базуватись. На нашу думку, люди можуть обрати одне імя Ош і на ньому базуватись. Учень Ош відредагував зошити, підготував для друкування, видав праці Іванова в електронному форматі. Вони безплатно розповсюджуються в мережі Інтернет всім людям всього світу всіх національностей у вигляді електронної книги. Вони належать всім людям усього світу, кожному, вони є спільне надбання людства. Кожен може безплатно копіювати, перекладати на свою рідну мову, вільно розповсюджувати. Праці Іванова можна перекладати на англійську та інші мови всіх національностей. До 2000 року учень Ош виконав все, що Учитель Іванов благословив його. Він пробував терпіти без їжі шість діб, два тижні, місяць. Пробував ходити без сорочки навколо райського місця майже 20 років, жив навколо райського місця, щодня був на бугрі. Він приймав усіх бажаючих, як робив Учитель. Він давав на прийомі усно пять порад Іванова, також пропонував прийняти імя Бога Ош, пробувати жити навколо райського місця, кожен день бути на бугрі. Учень розказав про Учителя всім людям усього світу через мережу Інтернет. Послідовник Ош учить людей еволюційного вчення, його назвали учителем. Учитель Іванов пророкував про прихід чоловіка без потреб. Він говорив: «Все приготовлено до 2000 року». Хто дочекається 2000 року, той побачить його і почує його слово. Пророкування Іванова здійснилось. На нашу думку, батько Ош народив сина Ош, щоб його визнали всі люди через сина. Батько свідчить про сина, а син свідчить про батька. Два свідки свідчать про одне. Якщо два свідки свідчать про одне, то за законом їхнє свідчення істинне.

 

Сьомий день. 110

   Еволюційний рух формується. Послідовники виконують еволюційні ідеї Учителя Іванова. Ідеї Іванова поступово здійснюються в житті людства. За наукою Іванова,  після соціалістичного ладу слідом новий лад прийде. Іванов назвав його еволюцією. (див. ЕР.1). Він пророкував, що комуністична система розвалиться. Іванов пророкував, що еволюція прийде до людей у 1989 році. Значить, у цей час буде скасований комуністичний лад в якій-небудь країні. Це здійснилось в Україні в 1990 – 1991 році, коли Радянський союз розвалився на незалежні держави. Зараз комуністичний лад заборонено в Україні через реформи. Умови для впровадження еволюційного ладу створилися в Україні. Еволюційний лад треба впроваджувати шляхом реформ, без усякого насилля, щоб нікому не заважати. Всі люди повинні зрозуміти, що після комуністичного ладу повинен бути еволюційний лад.

   Люди в усьому світі повинні зрозуміти ідею Іванова, що місце на землі не можна присвоювати до свого імені, воно є спільне. Еволюційна ідея: не треба примушувати, закривати в кордонах людей, їм треба дати волю. Зараз кордони між державами скасовуються, люди вільно переїжджають з однієї країни в іншу, відбувається вільно трудова міграція між країнами.

   Всі люди повинні зрозуміти еволюційну пропозицію Іванова. Люди повинні творити суспільне життя для всіх однакове через любов один до одного. В сьомому дні всі люди повинні прийняти однакову для всіх зарплату і звільнити всіх увязнених. Зараз кожен повинен прощати провини іншому, не віддавати його судді, не саджати у в’язницю.  Еволюційний рух є синтез вчення Христа і науки загартування, він буде переважати в житті. У 1979 році Іванов сказав послідовниками і усім людям: «Зараз не треба читати Біблію, вона вже виконана. Читайте мої зошити, в них є все». Люди розуміють слова Іванова і виконують.  

   Висновок. Вся історія чоловіка Бога має еволюційний характер. Це все доводить, що чоловік Бог виник у процесі еволюції, а не створений кимось, котрого не бачили.