Народний журнал природної мудрості People's journal of natural wisdom osh . kiev .

 

Еволюційний рух

Evolutionary movement

www.osh.kiev.ua

 

Жити, учитися, отримувати здоров ' я за наукою еволюцією. Live, study, receive health after the science of evolution. Бути таким, як Учитель народу, Бог Землі.Be like the Victor of nature, the Teacher of the people, God of the Earth. Наука Іванова П. К. Science Ivanov P. K.   

 

№ 18 . No. 18. 2018.04.04 2018-06-22

 

Дві частини вчення Іванова Four parts of Ivanov's teaching

 

Зміст Content

1. Дві складові частини. 1. Four parts.

3. Наука загартування 2. The science of hardening 3-1.

3-2. 2-1. Любити природу Love nature

2-2. Холодне, тепле, погане, Cold, warm, bad, good3-3.

2-3. Система здоров'я. The health system. Система заповідей Іванова. Ivanov's system of commandments. 2-4.

3-4. 2-4. Закони діалектики у вченні. The laws of dialectics in the doctrine.

3-5. 2-5. Чуже і своє. Alright and yours.

3-6. 2-6. Чоловік без потреб. A man without need.

3-7. 2-6. Залежність і незалежність. Dependence and independence.

3. Dialectics.

4. Evolution.

4-1. Еволюція біологічна і соціальна. Evolution is biological and social 2. Вчення Христа.

5. The teaching of Christ.

2-1. 5-1. Христос і Іванов творили за діалектичним законом. Christ and Ivanov worked according to the dialectical law.

2-2. 5-2. Закон любити всіх людей. The law is to love all people.

2-3. 5-3. Іванов є Бог Дух Святий. Ivanov is God the Holy Spirit.

2-5. 5-4. Кінець віку. End of age

2-6. 5-5. Нове ім'я Христа і Його Бога. The new name of Christ and His God.

2-7. 5-6. Народження чоловіка без потреби. Birth of a man without need.

2-8. 5-7. Ім'я Отця Христа. The name of the Father of Christ.

2-9. 5-8. Христос є Бог Син і Бог Отець. Christ is God the Son and God the Father.

2-10. 5-9. Бог Род. God Rod.

2-11. 5-10. Іванов є стовп у храмі Бога, на якому тримається храм. Ivanov is a pillar in the temple of God, which holds the temple.

2-12. 5-11. Іванов отримав назву Великий. Ivanov was called Great.

 

1. Дві складові частини вчення 1. Four parts of the doctrine

   Вчення Іванова складається з двох частин. Ivanov's teaching consists of four parts: the science of hardening, dialectic, evolution, Перша складова частина є вчення Христа, суть якого є любов до людей.the teaching of Chris.Дві частини є два джерела його. Іванов написав у «Моїй перемозі»: «Джерело моє є загартування-тренування». Ivanov wrote in "My victory": "My source is hardening-training." Ivanov’s teaching is synthesis of four parts. Історія Іванова тісно зв'язана з історією Христа. Ivanov's history is closely linked to the history of Christ. Іванов написав у зошиті 1983.02.49: « Я не жалів своє здоров'я віддати іншим. Ivanov wrote in a notebook 1982-02:49: "I did not regret my health to give to others. Я зробив те, що колись говорив нам Христос» . I did what Christ once said to us."Іванов зробив такий підсумок за 50 років життя. Ivanov made to sum up for 50 years of life.Ми приходимо до висновку, що ми можемо пізнати Іванова тільки через вчення Христа. We come to the conclusion that we can know Ivanov only through the teaching of Christ. Аналіз історії показує нам, що Іванов взяв вчення у Христа, він доповнив його своїм досвідом, він виконав усі заповіді Христа, навчив того людей, продовжив його діло. The analysis of history shows us that Ivanov took the doctrine of Christ, he complemented it with his experience, he performed all the commandments of Christ, taught those people, continued his work. Іванов є продовжувач діла Христа. Ivanov is the follower of the work of Christ.Христос є дорога, істина, життя, джерело для Іванова. Christ is the way, the truth, the life, the source for Ivanov.              

 

23. Наука загартування. The science of hardening3-1.

3-2. 2-1. Любити природу Love of nature

   Учитель любить природу, як матір рідну. Teacher Ivanov loves nature as mother.Повітря, вода, земля – три друга кожного чоловіка, наймиліші, вірні, невмираючі. The air, the water, the earth are three friends of every man, most beloved, true, immortal.Вони завжди в усьому допомагали Учителеві. They always helped the Teacher in everything.Учитель учить: любити природу як матір рідну, цінувати, берегти, як око. The Teacher teaches: to love nature as a mother's, to appreciate, to preserve as an eye.Природа народжує людей для життя в природі. Nature brings people to life in nature.Чоловік повинен любити дві сторони природи: тепле, хороше, холодне, погане. The man must love the two sides of nature: warm, good, cold, bad.Люди зробили помилку в житті, коли вони відійшли від природи, не стали любити дві сторони природи. People made a mistake in life, when they leave from nature, did not love the two sides of nature.       

 

2-2. Холодне, тепле, погане, хороше Cold, warm, bad, good

   Люди повинні любити дві сторони природи: тепле, хороше, холодне, погане. People should love the two sides of nature: warm, good, cold, bad. Люди зробили помилку в житті, коли вони відійшли від природи, не стали любити дві сторони природи. People made a mistake in life, when they departed from nature, did not love the two sides of nature. Іванов говорить, Люди не люблять погане і холодне в природі. Ivanov says, People do not like the bad and cold in nature. Природа дає людям за такий учинок холодне і погане. Nature gives people such a deed cold and bad. Люди хворіють і вмирають через свій вчинок до природи. People are sick and die because of their actions to nature. Люди вмирають в природі, які не люблять холодне і погане в природі. People die in nature who do not like cold and bad in nature. Учитель учить любити однаково холодне, погане, хороше, тепле. Teach the teacher to love the same cold, bad, good, warm.

   Ми побудували діалектичну теорію із практики Іванова, яка є загартування. We have constructed a dialectical theory from the practice of Ivanov, which is quenching.     Ідея Іванова говорить, що треба обливатися холодною водою двічі на день щодня, тобто приймати якість холод багато разів. The idea of ​​Ivanov says that it is necessary to pour cold water twice daily, that is, to take the quality of cold many times. Ми приймаємо холод багато разів. We accept the cold many times. Кількість переходить в нову якість тепло, яка є заперечення початкової якості. The number goes to the new quality of heat, which is a negation of the original quality. Отже, ми отримали в своєму тілі тепло через холод. So, we got warm in our bodies through the cold. Особливо добре мити ноги від стопи до колін часто. It is especially good to wash feet from foot to knee often. В ногах виробляється тепло, ноги горять, і здоров ' я появляється в усьому тілі. The legs produce heat, the legs burn, and health appears throughout the body. Іванов радить не їсти в суботу щонеділі. Ivanov advises not to eat on a Saturday every Sunday. Голод вважається у людей поганою якість. Hunger is believed to be of poor quality. Ми не вживаємо їжу багато разів. We do not eat food many times. Кількість переходить в нову якість хороше здоров ' я, яке є запереченням початкової якості погане. The number goes to a new quality of good health , which is a negation of the original quality is bad. Отже, ми отримуємо в тілі хороше через погане. So, we get good in the body because of bad things.

 

3-3. 2-3.  Система здоров'я The health system

Система заповідей Іванова Ivanov's system of commandments

      Христос дав заповіді, а Іванов зібрав їх у систему, виконав, навчив того людей. Christ gave the commandments, and Ivanov assembled them into the system, performed, taught those people. Паршек приймав бідних, хворих, хто просив. Ivanov receive  the poor, the sick who asked.Він клав руки на тіло, через свої руки током убивав біль, вводив дух, обливав водою, давав усно заповіді, що робити вдома. He put his hands on the body; through his hands he killed pain, introduced his spirit, poured water, given verbal commandments, what to do at home.Вони всі взяті у Христа. They are all taken from Christ.   

     Христос обливав холодною водою ноги до колін учням , він учив, щоб і вони обливали ноги один одному. Christ was pouring cold water feet on the knees to the pupils. He taught that they also pour their feet on each other. Христос говорив: «Отже, якщо я, Господь і Учитель, умив вам ноги, то і ви повинні вмивати ноги один одному. Christ said: "If I, the Lord and Master, washed your feet, then you must wash your feet to each other. Бо я дав вам приклад, щоб ви робили так само, як я зробив вам». For I gave you an example, so that you would do the same as I did to you." Ін 13:5. John 13: 5. Паршек ввів це у систему, він сам обливався холодною водою і навчив людей. Ivanov introduced it into the system, he himself poured cold water and taught people.Він на прийомі учням обливав ноги холодною водою, згодом обливав все тіло з голови до ніг. He at the reception students poured their feet cold water, then poured the entire body from head to feet.Христос заповів любити всіх, вітати друзів і незнайомих. Christ has commanded to love everyone, to welcome friends and strangers. Він говорив: «Бо коли ви любите тих, хто любить вас, яка вам нагорода? He said: "If you love those who love you, what is your reward? І коли ви вітаєте тільки друзів ваших, що особливого робите? And when you only greet your friends, what special do you do? Отже, будьте досконалі, як Отець ваш досконалий». So be perfect, as your Father is perfect." Мф 5:48. Matthew 5:48. Ivanov performed this, he greeted with all, he commanded to greet all the people who meet.    

   Христос заповідав поститись щотижня. Christ commanded to endure without food fast every week. Дні посту визначені через такі слова: «Чи сумують весільні друзі, поки жених є з ними. Days of patience are defined by the following words: "Do not melancholy friends while the bridegroom is with them.Але настануть дні, коли відберуть у них жениха, і тоді будуть поститись». But the days will come when the bridegroom will be taken away from them, and then they will be endure." Мф 9:15. Matthew 9:15. Очевидно, він говорив про себе. Obviously, he spoke about himself. Христос пішов від учнів у п'ятницю, його розіпнули, тіло поховали. Christ left the pupils on Friday, crucified him, buried his body. Він вийшов із гробу в неділю, він прийшов до учнів, їв разом із ними рибу і мед. He came out of the tomb on Sunday, he came to his students, eat with him fish and honey.Лука 24:43. Luke 24:43. Отже, Христос не був з учнями з вечора п'ятниці So Christ was not with the pupil from Friday eveningдо неділі приблизно 42 години, треба поститись у цей час. till Sunday about 42 hours, we should to endure at this time.Іванов виконав це, він ввів у систему. Ivanov fulfilled this, he introduced the system.Він сам терпів без їжі й заповідав учням терпіти без їжі щотижня 42 години з п'ятниці до неділі. He endure without food and commanded follower to endure without food every week 42 hours from Friday to Sunday.

      Христос заповідав допомагати бідним, нужденним, дати на хліб на день. Christ is commanded to help the poor, needy, give bread for the day. Він говорив, щоб голодного нагодувати, роздягненого зодягнути, подорожнього прийняти. He said that to feed the hungry, undressed clothed. Мф 25:35. Matthew 25:35. Христос сказав: «Коли хочеш бути досконалим, піди продай добро твоє і роздай убогим; Christ said: "If you want to be perfect, go to sell your good and give to the poor; і матимеш скарб на небесах; and you will have a treasure in heaven; і приходь та йди слідом за Мною». and come and follow me." Мф 19:21. Matthew 19:21. Паршек це виконав, він ввів у систему. Ivanov fulfilled this, he entered the system.Він заповідав знайти бідного, нужденного, дати йому 50 копійок. He commanded to find the poor, needy, give him 50 cents. Сказати про себе, що ти даєш за те, щоб не хворіти. Tell yourself what you are doing so that you do not get sick.Так робити завжди. Do this always.         

      Христос заповідав просити в ім'я Його: «Якщо ви будете перебувати в мені, і слова мої будуть у вас, то просіть, чого б ви не захотіли, і буде вам». Christ has commanded to ask in his name: "If you abide in me, and my words will be in you, ask what you would not want, and it will be for you."Ін 15:7. It's 15: 7. Іванов виконав це, ввів у систему. Ivanov fulfilled this, introduced the system.Він говорив: «Проси мене – будеш здоровий». He said: "Ask me - you will be healthy."Просити так: «Учителю, дай мені здоров'я». Ask for this: "Teacher, give me health".Люди просять і отримують реально, це живий факт. People are asking and obtain really, it's a living fact.Чим більше люди звертають увагу на Учителя як Бога, просять його, прославляють, тим більше Учитель впливає на людей, дає все для життя, що просять.   

      Учитель писав про прийом у 1983.03.34: Ivanov wrote about the receive in 1983.03.34: «Ми прийняли чоловіка, як я приймаю всіх. "We receive a man as I receive everyone.А потім ми облили водою холодною, потім він прийняв таке вчення, що робити. And then we poured cold water, then he take such a doctrine of what to do. Треба купатися холодною водою два рази в день, вранці і ввечері. Bathe with cold water twice a day, in the morning and in the evening.Здороватись з людьми, жодного чоловіка не проходити. Welcome along with people, no man can go through. Твоє діло – їм сказати, а вони як хочуть. Your business is to tell them, and they want it.Треба знайти чоловіка нужденного, треба дати йому 50 копійок. Find a man needy, we must give him 50 cents.Сам собі скажи, що даєш ці гроші за те, щоб не хворіти. Tell yourself that you give this money in order not to be ill. Не вживай їжу 42 години від п'ятниці до неділі, о 12 годині будеш їсти. Do not eat food for 42 hours from Friday to Sunday, at 12 o'clock you will eat.Вийди надвір, з висоти вдихай повітря і говори: «Учителю, дай мені здоров'я». Get out of the street, breathe air out of the heights and say: "Teacher, give me health". Після цього їж, що хочеш, скільки хочеш. After that, eat what you want as much as you want. Це все є твоє здоров'я. This is all your health. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не вживай алкоголь . Do not spit on the ground, do not smoke, do not drink alcohol . Це твоє законне в цьому діло. This is your law in this business. Якщо ти не будеш це робити, то нічого реального не вийде у тебе». If you do not do it, then nothing real will happen to you."

 

   Загартування – це наука всіх людей усього світу, джерело людського життя. Temperance is a science of all people around the world, a source of human life.Ми із загартуванням перестанемо вмирати. We will stop die with hardening.Загартування прийшло в життя замінити медицину. Hardening came into life to replace medicine. Чоловік не хворіє, не простуджується. A man does not get sick, does not cold. Загартування треба для здорових. Hardening is necessary for healthy people.Коли виконують систему, то запобігають всякому захворюванню, всякому лиху, всякій біді. When they perform out the system, they prevent any disease, any disaster, any trouble.Загартування за системою Учителя – це найкраща, найлегша профілактика всяких захворювань, безплатна. The hardening of the Teacher's system is the best, easiest prevention of any illness, free of charge. Діагноз не потрібен при цьому. Diagnosis is not necessary at this time.Учитель гарантує оздоровлення. The teacher guarantees healing.Ця система дає вам гарантоване здоров'я. This system gives you guaranteed health. Гарантія дається від Бога. The guarantee is given from God.Якщо люди це роблять, існуючі хвороби поступово щезають, а нові, що йдуть по природі, безсилі напасти. If people do this, the existing diseases gradually disappear, and new ones that go by nature, powerless to attack. Свідоме терпіння є легке лікування. Conscious patience is an easy cure. Ви робіть, поки ви здорові. Do it while you are healthy.Система є природне щеплення від усяких вірусних захворювань. The system is natural vaccine against all viral diseases. Система допомагає від раку, серцевих захворювань. The system helps with cancer, heart disease. (див.: ЕР.2). (see: EP.2).

       У 1982 р. Іванов написав заповіді молоді й усім людям, в яких нема можливості прийти на прийом, щоб зміцнювали здоров'я. In 1982, Ivanov wrote the commandments to young people and to all people, who have no opportunity to come to the reception, to strengthen their health.Вони мають назву «Дитинка». They are called "Baby".Це подарунок усім людям: «1. This is a gift to all people: "1.К упайся в холодній воді два рази в день, щоб тобі було добре. Bath in cold water twice a day, so that you are well.Купайся в чому можеш: озері, річці, ванні, приймай душ або обливайся. Bath in what you can: lake, river, bathroom, take a shower or pour.Це твої умови. This is your terms.Гаряче купання завершуй холодним. Hot bath complete cold. Перед купанням стань босими ногами на землю, а зимою на сніг хоча б на 1 – 2 хвилини. Before bathing, stand barefoot on the ground, and in winter at least 1– 2 minutes in the snow.Вдихни через рот декілька раз повітря й побажай собі й усім людям здоров'я. Inhale the air several times through your mouth and want yourself and all people health.2. Здоровайся з усіма всюди, особливо з людьми поважного віку. 2. Greet with everyone everywhere, especially with people of respectable age. Якщо хочеш мати в себе здоров'я, здоровайся з усіма. If you want to have your own health, greet with everyone.3. Допомагай людям, чим можеш, особливо бідному, хворому, ображеному, нужденному. 3. Help people, what you can, especially the poor, the sick, the offended, the needy.Роби це з радістю. Do it with joy.Відгукнись на його нужду душею і серцем. Respond to his need with his heart and soul.Ти придбаєш у ньому друга і допоможеш ділу мира. You will acquire a friend in it and help the cause of peace.4. Щотижня старайся терпіти без їжі й води з п'ятниці 18 – 20 годин до неділі 12 годин. 4. Try endure weekly without food and water from Friday 18 – 20 hours until Sunday 12 hours.Це твої заслуги This is your meritі спокій. and calmness. Якщо тобі трудно, то терпи хоча б протягом доби. If it's difficult for you, you will endure for at least a day.О 12 годині у неділю вийди на природу босим і декілька раз подихай, як написано вище. At 12 o'clock on Sunday, go out into nature barefoot and breath a few times, as it's written above.Це свято твого діла. This is the holiday of your business. Після цього можеш їсти все, що тобі подобається. After that, you can eat whatever you like.5. Не вживай алкоголь і не кури. 5. Do not drink alcohol, do not smoke.Люби природу, яка оточує тебе, не плюй на землю, не випльовуй із себе нічого. Love the nature that surrounds you, do not spit on the ground, do not spit out anything from yourself.Звикни до цього, це твоє здоров'я. Get used to it, this is your health.Перемагай у себе жадність, лінь, самовдоволеність, користолюбство, страх, лицемірство, гордість. Defeat yourself with greed, laziness, self-esteem, greediness, fear, hypocrisy, pride.Вір людям і люби їх . Believe people and love them.Не говори про них несправедливо. Do not talk about them unfairly. Не приймай близько до серця недобрих думок про них. Do not take bad thoughts about them to the heart.Звільни свою голову від думки про хворобу, недомагання, смерть. Free your head from the thought of illness, death.Це є твоя перемога. This is your victory.Думку не відділяй від діла. Do not separate the thought from deed. Якщо прочитав, добре, а If you read it, well, найголовніше, виконуй.most importance, perform.Розказуй і передай досвід цього діла, але не хвались, не вивищуйся в цьому, будь скромним». Tell and pass the experience of this business, but do not boast, do not rise, be modest."Треба просити Учителя, як Бога: «Учителю, дай мені здоров'я». We must ask the Teacher as God: "Teacher, give me health."

  

3-5. 2-4. Чуже і своє Another and your

   Чуже – це технічне, штучне, хімія в тілі. Another – it's food, clothes, home, technical, artificial, chemistry in the body. Your Своє – це живе тіло чоловіка.- is live body of a man. Люди живуть за рахунок природи, природа карає за це хворобами, смертю. People live at the expense of nature, nature punishes for this disease, death. Жити треба за рахунок свого, свого тіла, тобто треба терпіти без потреб їжі, одягу, дому. It is necessary to live at the expense of your body, that is, one has to endure without the need of food, clothes, home.Справжня любов до природи є, коли люди не поїдають чужу природу, а свідомо терплять без потреб. True love for nature is when people do not eat somebody nature, but they consciously endure without needs.

 

3-6. 2-5. Чоловік без потреб A man without need

   Найдорожча ідея Іванова всім людям: терпіти без усяких потреб (їжі, одягу, дому) у своєму житті. The most expensive idea of ​​Ivanov to all people: to endure  without any need (food, clothes, home) in his life.Наше райське місце бугор є для цього, де є всі умови і можливості бути без потреб. Our paradise place a hill is for this, where there are all the conditions and possibilities to be without need.Іванов Ivanovзнайшов його, благословив людей жити навколо нього. found him, blessed people to live around him.Цей бугор є на околиці рідного села, де Іванов народився. This hill is on the outskirts of my native village, where Ivanov was born. Цей бугор треба всім для народження чоловіка без потреб. This horn is necessary for all for the birth of a man without need. Іванов готує людей Ivanov prepare people   поступово бути без потреб. gradually be without need.Він учить свідомо терпіти без їжі 42, потім 66, потім 108 годин в тиждень, потім шість діб, два тижні, місяць бути без їжі. He teaches to consciously endure without food 42, then 66, then 108 hours a week, then six days, two weeks, a month to be without food. He teachesПробувати ходити без сорочки. try to walk without a shirt. Люди зберуться на райському місці, зроблять людський рай, який не зникає. People will gather in paradise place, will make a human paradise that does not disappear.Там мати народить дитину, а всі люди виховають її в природі без усяких потреб. There the mother will give birth to a child, and all people bring up it in nature without any need. Він буде учити всіх бажаючих жити без потреб, тобто бути незалежним. He will teach everybody who wants to live without need, that is to be independent.

 

3-7. 2-6. Залежність і незалежність . Dependence and independence

    Всі люди є залежні від природи. All people are nature dependent.Всі люди потребують їжу, одяг, житловий дім щодня. All people need food, clothes, a dwelling house every day.Вони не можуть жити без потреб. They can not live without need.Вони беруть ці потреби в природі через свій труд. They take these needs in nature through their labor. Залежність веде людей до втрати здоров'я, до смерті. Dependence leads people to lose their health, to death.Незалежність від потреб веде людей до збереження здоров'я, до життя. Independence from the needs leads people to preservation health, to life. Іванов учить людей бути незалежними в природі в житті. Ivanov teaches people to be independent in nature in life.

   

3. Dialectics

3. Діалектика Теорія діалектика, три закони. The theory of dialectics, three laws.

   Закон 1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі. Law 1. Two opposing sides are in nature; they exist in unity and struggle. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. All things, the phenomena have opposite properties and trends of development. Вони перебувають в єдності, одна без одної не існує. They are in unity, one without one does not exist. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, її результатом є розвиток. The opposing sides interact constantly in the form of struggle, its result is development. Між ними виникають суперечності, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Between them there are contradictions that are the source, content, the driving force of self-development of the world. Процес закінчується переходом до двох нових The process ends with the transition to two new ones   протилежних сторін. the opposite sides.   Приклад . An example Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. The two opposing sides are in nature: good, warm, bad, cold. Перша протилежна сторона. The first opposite side. Люди роблять, щоб мати в житті хороше, тепле. People are doing to have a good, warm life. Друга протилежна сторона. The second opposite side. Вони отримують від природи погане і холодне – захворювання, нещастя тощо. They get from nature bad and cold - illness, misery, etc. Між ними є суперечність, бо люди не отримують життя. There is a contradiction between them, because people do not get life. Щоб жити, люди переходять до двох нових протилежних сторін. To live, people are moving to two new opposing sides. Перша нова протилежна сторона. The first new opposite side. Люди свідомо приймають холод і голод, гартуються в холодній воді. People consciously take cold and hunger, they are seasoned in cold water. Людина відчуває холод і погане в процесі купання в холодній воді. A person feels cold and bad in the process of bathing in cold water. Друга нова протилежна сторона. The second new opposite side. Людям стає тепло, добре і здорово після купання. People are warm, well and healthy after bathing. Людина хотіла життя і отримала життя. Man wanted life and got his life. Суперечність закінчується. The contradiction is over.   

    Закон 2. Подвійне заперечення є в природі. Law 2. Double denial is in nature. Об ' єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Objects develop by double denial. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру початкового ступеня розвитку. Each degree is a synthesis of previous stages, and reproduces on a higher level the characteristic features, the structure of the initial degree of development. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об ' єктів. Double denial is a necessary moment in the development process, a condition for a qualitative change of objects.   Розвитку об ' єктів не існує без заперечення попередніх форм. The development of objects does not exist without negating the previous forms. Заперечення відображає не знищення об ' єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадкоємність. The negation reflects not the destruction of the object, but the moment of its transition to a new quality, in which the elements and properties of its previous qualitative state are stored, that is, it records the continuity. Приклад. Example. Еволюція людства. Evolution of mankind. Ступінь 1. Практика загартування домінує в людей. Degree 1. The practice of quenching dominates people. Ступінь 2. Заперечення загартування. Degree 2. Objection of quenching. Вчення Христа домінує. The doctrine of Christ dominates. Ступінь 3. Подвійне заперечення одного загартування і одного вчення Христа. Degree 3. Double denial of one quenching and one doctrine of Christ. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства. The synthesis or the sum of the quenching and teaching of Christ dominates humanity.    

    Закон 3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Law 3. Mutual transition of qualitative and quantitative changes. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. Quantitative changes are gradually accumulating, at a certain stage of development they violate their measure, and cause them to undergo radical changes. Якість переходить у кількість, а кількість переходить у нову якість. The quality goes into quantity, and the quantity goes into new quality. Нова якість є запереченням, початковій якості. The new quality is a negation of the original quality. Так виникають заперечення в процесі еволюції. So there are objections in the process of evolution. Три закони діалектики відбуваються в кожному еволюційному процесі. The three laws of dialectics take place in each evolutionary process. Приклад . An example Біле світло. White light Видиме світло складається із семи кольорів: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Visible light consists of seven colors: red, orange, yellow, green, blue, blue, purple. Це є кольори райдуги. These are the colors of the rainbow. Коли суміш всіх кольорів видимого світла попадає одночасно в наше око, ми бачимо біле світло, якого видиме світло не має. When a mixture of all colors of visible light falls simultaneously into our eye, we see a white light, which does not have visible light. Тут кількість кольорів видимого світла переходить у нову якість біле світло. Here, the number of colors of visible light passes into a new quality of white light.   Якість біле світло є заперечення якості початкових кольорів райдуги.. ( Вікіпедія . Діалектика). The quality of white light is the denial of the quality of the initial colors of the rainbow.Виконання п'яти усних заповідей Іванова переходить в здоров'я для людей. The execution of the five oral commandments of Ivanov goes into health for people. Іванов учить нас усіх перемагати себе, щоб зміцнити своє здоров'я. Ivanov teaches us all to defeat ourselves in order to strengthen our health. Перемагай свої недоліки, він назвав сім: жадність, лінощі, самовдоволеність, користолюбство, страх, лицемірство, гордість. Defeating his disadvantages, he called seven: greed, laziness, self-satisfaction, covetousness, fear, hypocrisy, pride. Кількість сім переходить в нову якість щастя, здоров'я. The number seven goes into a new quality of happiness, health. Це все є фізичне явище природи, але не диво. This is all a physical phenomenon of nature, but not a miracle. (Wikipedia , Dialectics).   

 

4. Evolution

Еволюція біологічна і соціальна Evolution is biological and social

   Люди виникли в процесі еволюції в природі, коли люди виживали в холоді і голоді, були близькі до природи. People arise in the process of evolution in nature, when people survived in cold and hunger, were close to nature. Спочатку біологічна еволюція була головною в житті. Initially, biological evolution was the main thing in life.Потім люди розвились, відійшли від природи, не стали приймати холод, голод. Then people developed, departed from nature, did not begin to take cold, hunger. Соціальна еволюція почалась тоді. Social evolution began then. Еволюція є біологічна і соціальна. Evolution is biological and social.Зараз в суспільстві вирішальну роль відіграє соціальна еволюція людини. Now in a society the decisive role is played by the social evolution of man. Біологічна еволюція давно припинилась. Biological evolution has long ceased. Зараз люди як еволюційний біологічний вид відмирають. People now die as an evolutionary biological species.Іванов хоче зробити, щоб люди як вид еволюційно не відмирали, а жили вічно. Ivanov wants to make people as a species evolutionarily not die, but lived forever. Він робить це. He does it. Він вижене смерть, а життя введе у славу. He will drive death and bring life to glory.Він шукає засоби в природі для життя людини як біологічного виду. He is look for means in nature for human life as a biological species.Іванов говорив, що люди заборонять комуністичний лад. Ivanov said that people would ban the communist regime.Це здійснилось. This is accomplished. Він говорив, що слідом за соціалізмом новий лад прийде. He said that after the socialism the new system would come.Іванов назвав його еволюцією. Ivanov called it evolution. (див.: ЕР.1). (see: EP.1). Суспільний лад буде побудований через любов один до одного. The social order will be built through love for each other. Перше завдання: прийняти однакову зарплату всім людям, звільнити ув'язнених. The first task is to accept the same salary for all people, release prisoners.

   Цитати Іванова. Ivanov's quote. 7804:30. 7804: 30 «Треба вибачити людям в їхньому ділі. "We must forgive people in their deeds.Свідома думка народиться в них, вона оточить їх ученням Учителя. Conscious thought will be born in them, it surrounds them with the teachings of the Teacher. Вони не будуть попадати в тюрму, в лікарню. They will not get into prison, into the hospital.Вони будуть жити за Божим ділом, не будуть красти в будь-кого. They will live God's deed, they will not steal anyone. Усі будуть жити однаково, однією сім'єю». Everyone will live alike, with one family."

   7707:84. 7707: 84. Треба навчитись не карати, а треба вчитись прощати злочинцеві. We must learn not to punish, but we must learn to forgive the criminal.Ніякий злочинець не буде народжуватися в нас у людях після такого помилування, і всяке захворювання не буде народжуватися між нами. No offender will be born to us in people after such a pardon, and any illness will not be born between us. Адміністративна особа не буде займати своє місце. An administrative person will not occupy his place.

   7805:12. 7805-12 «Ніяке зло не буде між людьми, а буде любов у всьому ділі. "No evil will be between people, but love will be in all business."Зарплата буде одна дітям і дорослим – 33 крб. The salary will be one for children and adults 33 rubles. Ображених не буде. Offended people will not be.Якщо мало нам буде, усім прибавимо.14. Робити свідомим, усім треба свідомість, ми не будемо обходитися без усякої свідомості. 14. To make conscious, all need consciousness, we will not do without consciousness. Якщо треба, значить треба.Ми хочемо жити, значить, життя треба будувати, це залежить від нас усіх. We want to live, then, we need to build life, it depends on us all. Тюрма, лікарня не буде. The prison, hospital will not be.Ми будемо жити по-еволюційному. We will live in an evolutionary way.Якщо ти хочеш робити, роби, якщо не хочеш, не треба. If you want to do it, do it, if you do not want it, do not have to. Сиди отримуй те, що слід. Sit what you should.Це все бережи, як своє добро. Keep it all your good.Ми запрошуємо весь світ, усе людство на цю всю будову. We invite the whole world, all of humanity to this a build.Ми не відходимо ні від кого. We do not leave anyone. Якщо хочеш жити за нашими If you want to live by oursумовами, приходь вступай у таке суспільство і живи з нами, користуйся такими правами. conditions, come join such a society and live with us, enjoy such rights. Своя рідна любов буде між людьми. His native love will be between people. Будуть допомагати один одному. Will help each other. 15. Захоплення нема ніякого, воєн нема ніяких. 15. There is no capture, there are no wars. Усі люди отримають рівні права на життя спільного характеру, шукати корисне в труді в природі. All people will have equal rights to a common life, to look useful in labor in nature.Але не буде командування, ніякої юстиції, ніякої вояччини, ніякого насильства. But there will be no command, no justice, no warrior, no violence. А просьба буде одна з усіх наша, така вона є». And one will ask for all of us."

 

5. The teaching of Christ

 

2-1. 5-1. Христос і Іванов творили за діалектичним законом Christ and Ivanov worked according to the dialectical law

      Христос робив за законом, який ми тепер називаємо закон єдності і боротьби двох протилежностей. Christ did according to the law, which we now call the law of unity and the struggle of two opposites. Христос заповів приймати холодне, погане, щоб мати хороше і тепле. Christ commanded to take cold, bad, that to have good and warm. Він вводив незалежність від потреб їжі, одягу, дому. He introduced independence from the needs of food, clothes, and home. Він говорив: «Тож не турбуйтесь і не кажіть: що нам їсти? He said: "Do not worry, and do not say: what should we eat? Чи що пити? What to drink Або: у що одягнутись?» Мф 6:33. Or: what to dress?" Matthew 6:33.

      Христос говорив: « Убогі є блаженні духом, бо Царство Боже є їхнє. Christ said: "The poor are blissful in spirit, because their kingdom is God. Блаженні є ті, які плачуть, бо вони утішуться. Blessed are those who weep, for they will be comforted. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Голодні і спраглі правди є блаженні, бо вони наситяться. The hungry and the thirsty of the truth are blessed, for they will be filled. Милостиві є блаженні, бо вони будуть помилувані. Blessed are the merciful, for they will be merciful. Миротворці є блаженні, бо вони назвуться синами Божими. Peacemakers are blessed, for they will be called the sons of God. Чисті серцем є блаженні, бо вони побачать Бога. Blessed are the pure heart, for they will see God. Гнані за правду є блаженні, бо Царство Боже є їхнє. Blessed are the pursue for the truth, for the kingdom of God is theirs. Ви є блаженні, коли будуть ганьбити і зводити на вас усяке лихослів'я та наклепи мене ради. You are blessed when they will discredit and slander you to any scandal and slander me for your sake. Радуйтесь, веселіться, бо велика нагорода ваша. Rejoice, for your great reward. Так гнали і пророків. So pursue and the prophets,які були до вас». who were before you." Мф 5:3 - 12. Matt. 5: 3-12 .   

      Паршек виконував це піввіку. Parshek performed this half a century.Він не одягався, ходив літом і зимою в одних шортах, без сорочки і взуття. He did not dress, walked in summer and winter in some shorts, without a shirt and shoes. Не вживав їжу щодня, як усі. He not eat food daily, like everyone else. Він говорив: « Я не жалію його як тіло, і не хочу годувати його, також одягати. He said: "I do not pity him as a body, and I do not want to food him, also dress.Хочу, щоб воно жило, як природа, без усякої потреби, без усякого чужого» . I want it to live as nature, without any need, without any stranger."Паршек . Ivanov. 1979.06, с.12. 1979.06:12. Влада гнала його за ідею, вона не давала йому волі. The authorities pursued him for an idea, she did not give him the will.

     

2-2. 5-2. Закон любити всіх людей The law is to love all people

      Христос хотів виконати Божий закон. Christ wanted to do God's law. Він говорив: «Полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією думкою твоєю. He said: "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your thoughts." Це є перша і найбільша заповідь. This is the first and greatest commandment. Друга ж, подібна до неї: люби ближнього твого, як самого себе. The second is similar to her: love thy neighbor as thyself. Весь Закон і пророки утверджується на цих двох заповідях». The whole Law and the prophets are based on these two commandments." Мф 22:37. Matthew 22:37.«Чого бажаєте, щоб вам робили люди, те робіть їм. "What want that people to do to you, do them." Закон і пророки є в цьому». The law and the prophets are in this." Мф 7:12. Matt 7:12. Закон Божий у Христа був свій, він був не такий, як Закон від Мойсея. The law of God was in Christ; it was not like the Law of Moses.Христос не виконував закон від Мойсея, він учив євреїв ненавидіти ворогів, убивати їх, «мало-помалу» завоювати світове панування. Christ did not  perform the law of Moses, he taught Jews to hate enemies, to kill them, gradually to conquer world domination. Див: Второзаконня , гл . See: Deuteronomy , ch . 7, 11, 20. Христос говорив. 7, 11, 20. Christ spoke. Любіть ворогів ваших, благословляйте їх, прощайте їм провини, але не карайте, не убивайте. Love your enemies, bless them, forgive them for fault, but do not punish, do not kill. Закони Божі у Іванова є такі само, як у Христа. The laws of God in Ivanov are the same as those of Christ. Люби Бога твого. Love your God. Люби людей, як себе. Love people like yourself. Want Бажай людям те, що собі хочеш.people what you want. Зробити з ворога любимого друга. Make an enemy of your beloved friend.

      Христос і Паршек любить всіх людей усього світу, вони шукають їм вічне життя, безсмертя, вони вводять любов між людьми. Christ and Ivanov loves all people all over the world, they look eternal life, immortality, they work love between people. Христос і Паршек хочуть, щоб усе суспільство жило за Божими законами через любов між людьми. Christ and Ivanov want that all society to live according to God's laws through love between people. Це еволюція. This is an evolution. Має бути соціальна рівність, справедливість. There must be social equality, justice. Зарплата повинна бути всім однакова, дітям і дорослим. The salary should be the same for all, children and adults.Це буде любов між людьми. It will be love between people.Христос заповідав погодитись всім на одну зарплату один динарій в день. Christ is commanded to agree one salary one denarius day. Ivanov Паршек заповідав всім людям погодитись і взяти однакову зарплату 33 карбованці в місяць. commanded all people to agree and take the same salary of 33 rubles a month.Якщо буде треба, то прибавимо всім однаково. If necessary, then we will add to everyone the same. Треба прощати людям провини і не карати. We must forgive people fault and do not punish. Ivanov said that the great mistake of mankind when punishing people for fault, and not forgive them.Не треба каральні органи: юстиція, суддя, міліція, армія, тюрма. There is no need for punitive organs: justice, judge, police, army, prison.Не треба вбивати людей. You do not have to kill people. Учитель хоче, щоб тюрма і лікарня не була в житті. Ivanov want that the prison and the hospital not to live.Не треба саджати людей у тюрму, треба дати волю їм. You do not need to put people in prison, give them freedom. Люди будуть жити по-еволюційному. People will live in an evolutionary way.Чоловік є мудрець, він сам знає, що робити в житті, адміністратор не треба йому. A man is a sage, he himself knows what to do in life, the administrator does not need him.

      Учитель пише, яке має бути суспільство: «Учитель вносить людям свою еволюційну спільну свідому пропозицію, щоб жити в природі однаково. Ivanov writes what the society should be: "The Teacher makes people to their evolutionary common conscious proposition to live in the nature equally.Не треба ніякої в житті політики, не треба такий ріст економіки. There is no need in politics, it's not necessary for such an economy to grow.Рівна, одна для всіх зарплата треба нам. Equal for all salary need us.Ми всі до одного чоловіка повинні із цим утриманням погодитись і взяти свою належну спільного блага зарплату дітям і дорослим 33 карбованці в місяць. We all do one van have to agree with this keep and to take the proper collective good salary of children and adults 33 rubles a month. Ми повинні всі наявні засоби в житті ліквідувати. We must eliminate all available means in our lives. Борги наявні людям люди повинні простити. People must forgive available debts people. People must Злоби на кожного чоловіка і ненависті не мати.not have evil for every man and hatred. People Випустити всіх ув'язнених і божевільних з моєю ідеєю, за що ніхто і нічим не буде винуватий.must release all prisoners and crazy with my idea, for which no-one and nothing will be guilty.Люди будуть жити в природі за вченням Учителя. People will live in nature in the teachings of the Teacher. Якщо зарплата буде всім мала, всім прибавимо». If the salary is small, we will add to everyone." Ivanov.Паршек .1978.07-57. 1978-07:57. Якщо ми, всі люди, цього не зробимо, то в суспільстві такий безлад залишиться. If we, all people, do not do this, then in society such a mess will remain.Ми будемо бідними і нещасними, нам не допоможе Бог і природа, а буде карати всякими хворобами, стихійними лихами тощо. We will be poor and unhappy, God and nature will not help us, but will punish all sorts of diseases, natural disasters. 3-3.

 

2-4. 5-3. Іванов є Бог Дух Святий Ivanov is God the Holy Spirit

      Природа освітила Іванова Духом святим за любов до неї. Nature has illuminated Ivanov with the Holy Spirit for the love of her. Він отримав Дух святий через прийняття холодного і поганого в природі. He received the Holy Spirit through the reception of cold and bad in nature.Іванов виконав заповідь Христа про прихід Духа Святого до людей, бо Іванов став Духом Святим через загартування. Ivanov performed the commandment of Christ about the coming of the Holy Spirit to men, because Ivanov became the Holy Spirit through hardening. Він писав: «Це загартування-тренування є Дух святий. He wrote: "This hardening-training is the Holy Spirit. Я зустрівся з ним у природі, я проходив для цього всього не так 50 років. I met him in nature, I was only 50 years old for this.Я продумав та проробив, де я міг умерти тисячу разів». I thought and worked where I could die a thousand times." Ivanov.Паршек .8211:122. 8211:122.«Сніг є святий Дух для Паршека . "Snow is the holy Spirit for Ivanov.Це одна еволюція. This is one evolution.Якщо ви не хочете вірити як такому Паршекові , то вірте природі... Ми перестанемо вмирати із загартуванням-тренуванням». We will stop die with hardening-training." 8204-181. 8204-181. «Зима це є Дух святий для мене, повна в тілі еволюція». "Winter is the Holy Spirit for me, evolution is full of body." 8204-28. 8204:28. У 1979 році Паршек назвався Богом Духом Святим, записав у зошит. In 1979, Ivanov was called God by the Holy Spirit, writing in a notebook.Він створив гімн, вся його ідея є в ньому. He created the anthem, his whole idea is in it. Гімн є все. Anthem is everything.Учитель повторював його щохвилини, учив людей. The Teacher repeated it every minute, taught people.

      Люди Господу вірили як Богу, People believed in Lord as God,

      А він сам до нас на землю прийшов. And he himself came to us on the Earth.

      Смерть як таку вижене, Death as such will turn out,

      А життя у славу введе. And life will bring in glory.   

Де люди візьмуться? People gather will на цьому бугрі . on this hillock.

Вони гучно скажуть слово. They will say a word loudly.

Це є наше райське місце, This is our heavenly place

Чоловікові слава безсмертна. Man’s glory is immortal.  

 

    Іванов виконав слова Христа, що він піде від людей і пришле другого Утішителя, Духа істини, Духа Святого. Ivanov fulfilled the words of Christ that he would go from people and send another Comforter, the Spirit of truth, the Holy Spirit. Христос говорив: «Утішитель же, Дух Святий, якого Отець пошле в ім'я моє, навчить вас усього, і нагадає вам усе, що я говорив вам». Christ said: "Comforter, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things, and will remind you all that I have spoken to you." John.Ін 14:26. 14:26. «Він буде свідчити про мене, і також ви». "He will testify about me, and you too."Ін 15:26. John.15:26. «І коли він прийде, викриє світ за гріх, і за правду, і за суд. "And when he comes, he will reveal the world for sin, for the truth and for judgment. Він викриє за гріх, тому що не вірують в мене. He will reveal sin, because they do not believe in me. Він викриє за правду, тому що я йду до Отця мого, і вже не побачите мене. He will reveal the truth, because I go to my Father, and you will not see me again. Він викриє за суд, бо князь світу цього буде осуджений. He will expose the judgment, for the prince of the world will be judged.Коли ж він, Дух істини, прийде, то наставить на всяку істину. When he, the Spirit of truth, comes, it will admonish all truth. Бо він буде говорити не від себе, а буде говорити те, що почує. For he will speak not of himself, but he who hears will speak. І він звістить вам майбутнє. And he will tell you the future. Він прославить мене, бо візьме від мого і звістить вам». He will glorify me, because he will take of mine and said you." Ін 16:7. John 16: 7. Паршек говорив те, що чув від природи. Ivanov said what he heard from nature. Паршек виконав точно всі слова Христа, за що він є визнаний Бог Дух Святий. Ivanov performed exactly all the words of Christ, for which he is a recognized God the Holy Spirit. Паршек прославив Христа, бо він взяв від його вчення і звістив усім людям. Ivanov glorified Christ, because he took from his teaching and said all people.Шануйте Бога Духа Святого в особі Іванова, не проклинайте. Honor the God of the Holy Spirit in the person of Ivanov.

 

2-5.5-4. Кінець віку End of age

      Христос говорив, що коли його слова виконаються, тоді прийде кінець віку і початок нового віку. Christ said that when his words are fulfilled, then the end of the age and the beginning of a new age will come.Іванов виконав його слова. Ivanov fulfilled his words. Христос говорив, що в ті дні треба йти в гори без потреб: «Тоді, хто буде в юдеї, нехай біжить в гори. Christ said that in those days we must go to the mountains without need: "Then, whoever will be in the Jews, let him go to the mountains. І хто на покрівлі, той нехай не сходить взяти що-небудь з дому свого.І хто в полі, той нехай не вертається взяти одяг свій». And who is in the field, let him not return to take his clothes." Мф 24:16. Matthew 24:16. Паршек виконав ці слова, Він знайшов таку гору. Ivanov performed these words, He found such a hill. Це – This isнаш райський бугор, де люди будуть без потреб їжі, одягу, дому. our paradise hill, where people will be without food, clothing, home.Паршек запросив усіх іти на бугор і бути без потреб, людський рай буде там. Ivanov invited everyone to go to the hill and be without need, human paradise will be there. Христос говорив про ті дні: « Сонце померкне, і місяць не дасть світла свого, і зірки спадуть з неба, і сили небесні захитаються, і тоді з'явиться знамення сина людського на небі; Christ spoke of those days: " The sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will disappear from heaven, and the powers of heaven will shake, and then signs of the son of man will appear in heaven; і заплачуть всі племена земні і побачать сина людського, який гряде на хмарах небесних із силою і славою великою» . and all the tribes of the earth will cry and see the son of a man who rides in the clouds of heaven with great power and glory."Мф 24:29. Matt 24:29. Іванов це виконав. Ivanov did it. Знамення Іванова з'явилось на небі з силою і славою великою, учні свідчили про це. The sign of Ivanov appeared in heaven with great power and glory, the followers showed it. Іванов свідчення учнів записав у свій зошит: «Я, говорить наш Сашка ростовець. Ivanov wrote the testimony of his followers in his notebook: "Alexander says. Він бачив мене на сяючому сонечку, як було видно ясно, він розповідає всім близьким, які сиділи. He saw me in the shining sun, as it was clearly seen, he told all the relatives who were sitting. А Микола теж, він їхав у метро і почав наче чогось ридати, він говорить мені. And Mykola, too, he rode in the subway and began to sob, he tells me. Здається, я перебуваю в бездонній атмосфері, це було одне небо голубе, а зірки ясні себе так показували, стали вони зсуватись. It seems that I am in a bottomless atmosphere, it was one sky blue, and the bright stars showed themselves, they began to slip.І ось ваш Учитель, образ на арені показався. And here is your Teacher, the appearance on the arena appeared. Це є, і була одна істина, вона всім ясна» . This is, and there was one truth, it is clear to everyone."Паршек . Ivanov.1977.01-130. 1977-01:30. Після цього видіння на небі багато людей увірували в Учителя як Бога. After this vision in sky, many people believed in the Teacher as God.Люди бачили Іванова одночасно в різних місцях: на землі, в небі, у воді, на сонці, на хмарах небесних. People saw Ivanov simultaneously in different places: on earth, in the sky, in water, in the sun, in the clouds of heaven.Вони бачили в Москві, у Києві, на Байкалі, у селі. They saw in Moscow, in Kiev, on Lake Baikal, in the village.Учитель написав: «1977 рік – він рокам початок».   

 

2-6. 5-5. Нове ім'я Христа і Його Бога The new name of Christ and His God

      Христос говорив через посланих апостолів, що буде далі. Christ spoke through the apostles. «Переможцеві дам білий камінь, і нове ім'я написане на каменю, якого ніхто не знає, крім того, хто його одержує». "I will give the victor a white stone, and a new name is written on a stone, which nobody knows, besides who receives it." Одкр 2:17. Revelation 2:17. «Переможця зроблю стовпом у храмі Бога мого, і він уже не вийде геть, і напишу на ньому ім'я Бога мого, й ім'я місця Бога мого, нового Єрусалима, що сходить з неба від Бога, й ім'я моє нове». "I will make the winner a pillar in the temple of my God, and he will not go out again, and I will write on him the name of my God, and the name of the place of my God, the new Jerusalem, coming down from heaven from God, and my new name.» Одкр 3:12. Revelation 3:12. Паршек є визнаний Переможець природи, Учитель народу, Бог землі. Ivanov is a recognized Winner of nature, Teacher of the people, God of the Earth. Значить, Іванов є Переможець, про котрого говорив Христос в Одкровенні 3:12. Hence, Ivanov is the Winner, about whom Christ spoke in Revelation 3:12. Нове ім'я було дано Іванову. A new name was given to Ivanov.Іванов написав це нове ім'я в своєму зошиті як нове прізвище Ош своєму учневі, коли учень звітував перед Учителем як Богом. Ivanov wrote this new name in his notebook as a new surname of Osh to his follower, when the follower reported to the Teacher as God. (Зошит: Паршек . 1981.02.26, с.127). (Notebook: Parshek, 1981-02-26. p.127). Учень прийняв від Учителя нове прізвище Ош , як від духовного Отця, назвав Учителя Отцем Ош , а себе – сином Ош . The follower received from the Teacher a new surname Osh, as the spiritual Father, called the Teacher the Father Osh, and himself called the son Osh. Бо прізвище в людей отримують від батька, і прізвище батька і сина завжди одне. Because the surname is received from people from the father, and the surname of the father and the son is always one.Учитель говорив: «Це даремно не дається». The Teacher said: "It is not given in vain." Ім'я Ош дали не одному учню, а всім людям, щоб вони обрали його як спільне. The name Osh gave not to one follower, but to all people, so that they chose it as a common one. Учитель писав у своїй історії про еволюцію, щоб люди обрали спільне ім'я і на ньому одному базувалися в житті. The Teacher wrote in his story about the evolution, so that people chose a common name and based on it alone in life.Він не назвав його, а написав. He did not call him, but wrote.На нашу думку, Учитель пропонує всім людям через учня обрати спільне ім'я Ош , і базуватися на ньому одному в житті. In our opinion, the Teacher offers all people through the follower to choose the common name of Osh, and based on it alone in life.Слово Ош означає в перекладі Білий. The word Osh means translated by White. Пропонуємо всім обрати ім'я Ош як спільне і на ньому одному базуватися в житті. We invite everyone to choose the name Osh as a joint one and based on it only in life. Боже ім'я Ош є велике, святе, все звершиться через нього. God's name Osh is great, holy, everything will be realized through him. Ош є все. Osh is all.Ім'я Христа в друге пришестя буде Ош . The name of Christ in the second coming will is Osh.Ім'я Бога дає силу, захищає, об'єднує. The name of God gives strength, protects, unites. Бог через своє нове ім'я буде збирати своїх людей на райському місці. God will gather his people through his name in paradise place.Ідея Іванова: установлюй своє, а іншим не заважай. Idea Ivanov: Set your own, and not impede with the other.Учитель установлює своє, при цьому він не заважає будь-яким віруючим вірити в свого Бога, не примушує. The Teacher sets his own, while he does not impede any believer from believing in his God, does not compel. Бог дає свободу вибору. God gives freedom of choice. Іванов, написавши людям своє нове ім'я Ош , став у людей Богом Батьком. Ivanov, writing people his new name Osh, became a man of God the Father.Бо зазвичай Because usuallyтільки батько дає прізвище людям. only the father gives the surname to the people. Ми є діти, сини Бога. We are children, sons of God. God showed your face and name, as spiked Christ.            

             

2-7.5-6. Народження чоловіка без потреб Birth of a man without need

      Христос говорив, що не залишить нас сиротами, прийде знову, його побачать, він буде збирати своїх на своє місце на землі. Christ spiced that he would not leave us orphans, he would come again, see him, he would gather his own place on earth. Це буде друге пришестя. This will be the second coming. Іванов це виконує. Ivanov does it. Найдорожча ідея Іванова – народити на бугрі чоловіка без потреб. The most expensive idea of ​​Ivanov is to give birth to a man's on the hill without need. Райський бугор є людям для цього. The paradise hill is for people to do this. Природні люди прийдуть на нього, і вони будуть без потреб їжі, одягу, дому. Natural people will come to him, and they will be without food, clothes, home.Вони зроблять там людський рай на землі, який не зникає. They will make there a human paradise on earth that does not disappear.Мати народить дитину там, і вона дасть його людям на бугрі , щоб вони Mother will give birth to a child there, and she will give it to people on a hill have bring upвиховували його на бугрі без потреб. on a hill without need. Вони будуть держати його на руках, поки він не стане на ноги. They will hold on hands until he gets to his feet.Він буде рости силами природи – повітря, води, землі, людей. He will grow by the forces of nature – air, water, earth.Він буде жити без потреб, не буде вмирати. He will live without need, will not die.Він буде учити нас жити без потреб, ми будемо вчитись у нього. He will teach us to live without need, we will learn from him. Це буде наш Учитель, Бог. It will be our Teacher, God.Учитель написав про нього: «Його ідея Христа буде в людях жити, він сам буде на цьому бугрі , на цьому місці його». Ivanov wrote about him: "His idea of Christ will be live in people, he will be on this hill, in this place his."1978.04. 1978-04-14.Люди завоюють безсмертя тут. People will conquer immortality here.

      Якщо його ідея буде Христа, то він буде за духом Христос. If his idea is Christ, then he will be in the spirit of Christ. Це буде другий прихід Христа. This will be the second coming of Christ. Hill Бугор – це місце Христа.is the place of Christ.Він буде збирати своїх на своє місце. He will collect his own place. Він буде за духом Учителя Син, Великий Дух, він поламає все на світі, що заважає в житті. He will be in the spirit of the Teacher the Son, the Great Spirit, he will break everything in the world that hinder in life.Його нове ім'я буде таке, як Отця Ош . His new name will be like the Father Osh.Це Син Ош . This is the Son of Osh.Здорові люди можуть народити його. Healthy people can birth to him. Вони запахнуть ароматом, вони будуть легкими, їх повітря прийме. They will to have a fine smell, they will be light, they will receive air. Учитель хоче, щоб усі люди були учасниками цього народження, щоб всі знали про це народження.Ivanov wants that all people to be partners of this birth so that everyone knows about the birth.Кожен мусить щось зробити для цього, щоб потім міг сказати, що і він щось зробив для його приходу. Everyone should do something for this, so that he could then say that he did something for his coming.          

      Іванов написав у зошиті: «Бог Дух Святий, який терпить все в житті, відійде. Ivanov wrote in a notebook: "God is the Holy Spirit, who endures all in life, will depart.Його не буде в житті. He will not be in life. Сам Великий Дух проявиться і оточить у житті, він поламає все на світі». The Great Spirit itself appear and surround itself in life, it breaks everything in the world."1977.12. 1977-12-14.Це живий чоловік, він народиться без потреб на бугрі . This is a living man, he will be born without the need for a hill. Він буде духовний Син Учителя. He will be the spiritual Son of the Teacher.Це Бог Син Ош . This is God the Son of Osh.Отже, це буде новий період або вік Учителя без потреб, Великого Духа, а вік Паршека закінчиться. This will be the new period or the age of the Teacher without the need, of the Great Spirit.

  

2-8. 5-7. Ім'я Отця Христа The name of the Father of Christ

      Христос виконував волю свого Отця і вчив того людей: любіть ворогів ваших, благословляйте, прощайте їм провини, не карайте, не вбивайте. Christ fulfilled the will of his Father and taught those people: love your enemies, bless them, forgive them guilty, do not punish, do not kill. Христос не виконував волю Бога юдеїв, фарисеїв, якого не бачили. Christ did not fulfill the will of God of the Jews, the Pharisees, whom they had not seen. Це доводить, що за ділом Бог Отець Христа і Бог юдеїв, фарисеїв – це два різних Бога з різними іменами. This proves that God is the Father of Christ and the God of the Jews, the Pharisees, in the work, are two different Gods with different names. Яке ім'я Отця Христа? What is the name of the Father of Christ? Христос говорив, що він є від вишніх. Christ said that he was from the higher ones. Це все дає підстави стверджувати, що ім'я Бога Отця Христа є Вишень . All this gives reason to assert that the name of the God of the Father of Christ is Svarg, Dazhbog. Вишень – це є Бог Отець слов'яно- орійської віри. (See: Veles book). Отець є один, всі інші є сини.   

 

2-9. 5-8. Христос є Бог Син і Бог Отець Christ is God the Son and God the Father

      Христос говорив, що Бог є в людях. Christ said that God is in people.Ми є боги. We are gods.Він не вірив у Бога, якого не бачили, а держали в думці. He did not believe in God, which people not see, but keep in thought.Паршек говорив так само, що Бог є в людях заслужених. Ivanov spoke just as God is in deserved people. Він не вірив в Бога, котрого не бачили, а держали в думці. He did not believe in God, which people not can see, but can kept in mind.Він називав таку віру неправильною. He called this belief untrue. Він сам робився Богом, і хотів, щоб люди робилися Богами. He himself was made by God, and wanted people to be made gods.Люди розіпнули Христа за те, що він, будучи сином людським, робився Богом. People crucified Christ for the fact that he, being a son of men, was made by God. Люди переслідували теж Іванова за це, гнали з життя. People also persecuted Ivanov for this, they were driven out of life. Христос називав себе сином людським і Сином Божим. Christ called himself the son of man and the Son of God. Батько і син є одне, бо вони люди. The father and son are one, because they are people. Христос говорив, що хто бачив Сина, той бачив Отця. Christ said that he who saw the Son saw the Father. Христос говорив, що він іде до Отця, котрий більший від Сина. Christ said that he was going to the Father, who was greater than the Son.Як це розуміти? How to understand this? Еволюція в людях така. Evolution in people is such. Батько народжує сина, син виростає, стає батьком, народжує нового сина і так далі без кінця. The father gives birth to a son, the son grows up, becomes a father, gives birth to a new son and so on without end. Боги народжуються так само. Gods are born the same way. Бог Син виростає, стає для людей духовним Отцем, Учителем. God the Son grows up, becomes a spiritual Father, Teacher.Люди стають учитись у нього, вони стають духовними синами. People are learning from him, they become spiritual sons. Так Паршек виконав заповіді Христа, став духовним сином Христа, а Христос став духовним Отцем Паршека . So Ivanov performed the commandments of Christ, becoming the spiritual son of Christ, and Christ became the spiritual Father for Ivanov. Отже, Христос прийшов до Отця, як колись говорив, тобто сам став Отцем. So Christ came to the Father, as he once said, that is, he himself became the Father.Через Паршека здійснились слова Христа, що Він іде до Бога Отця, він є більший за Сина. The words of Christ that came to God the Father, he is greater than the Son, was fulfilled through Ivanov.Слова Христа виконались через Христа, що ніхто не приходить до Отця, як тільки через Христа. The words of Christ were fulfilled through Christ, that no one comes to the Father, but through Christ.Отже, Христос як Бог проявився в двох особах: Бог Син і Бог Отець. So Christ as God appeared in two persons: God the Son and God the Father. Іванов як Бог також проявився в двох особах Бог Син і Бог Отець, крім того він також є Бог Дух Святий. Ivanov as God also manifested in two persons, God the Son and God the Father, in addition, he is also God the Holy Spirit.Коли чоловік без потреби народиться на бугрі , він буде Бог Син і Бог Отець, і Бог Великий Дух. When a man without need is born on a hill, he will be God the Son and God the Father, and God the Great Spirit.      

 

5-92-10.5-95. Бог Род God Rod

      Еволюційний процес народження Богів є такий. The evolutionary process of the birth of the gods is as follows. Вишень народив Христа, Христос народив Паршека , Паршек народжує чоловіка без потреби. Svarg birthed Christ, Christ birthed Ivanov, Ivanov births a man without need.Вишень → Христос → Паршек → Чоловік без потреб →…Цьому процесу нема кінця. There is no end to this process.Цей еволюційний процес в цілому можна назвати Богом. This evolutionary process in general can call God.Він є Бог над Богами, один-єдиний, вічний, живий, невмираючий, творець усього живого. He is God over the Gods, one, eternal, live, immortal, the creator of all living things. Він є при родах. He is at birth. Наші предки слов'яно- орійської віри називали його Бог Род. Our ancestors of the Slavic-Oriental faith called him God Rod. «Всі слов'яни завжди вважали Рода Творцем Всесвіту, Богом над Богами». "All Slavs have always considered of Rod as the Creator of the Universe, God of Gods." Лозко Г. Коло Свароже. Lozko G. Colo Svarozhe. 2005. Перехід від будь-якого періоду окремого Бога до другого періоду відбувається завжди з боротьбою, запереченням, скреготом зубів. 2005. The transition from any period of a God to the second period is always with struggle, negation, gritting of teeth. Так було, так є, так буде.It will be so.      

   

2-11. 5-10. Іванов є стовп у храмі Бога, на котрому тримається храм Ivanov has a pillar in the temple of God, on which the temple is held

      Христос сказав: «Переможця зроблю стовпом у храмі Бога Мого, і він уже не вийде геть». Christ said: "I will make the winner a pillar in the temple of my God, and he will not go away any more." Одкр 3:12. Revelation 3:12. Переможець є Паршек , бо він є Переможець природи, Учитель народу, Бог землі. The winner is Ivanov, because he is the Winner of Nature, the Teacher of the people, the God of the Earth.Стовп у храмі Бога символізує вчення, на котрому тримається храм Бога. The pillar in the temple of God symbolizes the doctrine on which the temple of God is kept. Отже, Христос зробить, що храм Бога буде триматись на вченні Іванова. Christ will do that the temple of God will keep on the teachings of Ivanov.Це є воля Христа, вона має бути виконана. This is the will of Christ, it must be fulfilled. Іванов виконав це. Ivanov performed it.Він сказав учням у 1979 році: «Не треба читати He told his follower in 1979: "No need to readБіблію, вона виконана, читайте зошити Учителя, в них є все». the Bible, it is performed, read the Teacher's notebooks, they have everything." Храм Бога – це храм Іванова, це еволюційний рух. The temple of God is a temple of Ivanov, an evolutionary movement.

   Заповіт Іванова. Ivanov's will.Іванов є Іванов написав заповіт: « Слова мої, діло моє – Ivanov wrote a will: "My words, my work -   це все є наших людей , вони заселили цю нашу таку землю, вона нами заселена для мертвого життя». these are all our people , they have inhabited this our land, it is us inhabited for a dead life." 7712-361. 7712:361. « Це все моє належить народу ». "All of this belongs to the people ". 1973.11-127.7311:127. «Я вболіваю не за одну націю, а за всіх наших у світі людей». «Ми це діло не кинемо ніколи. " This is not one of us Russian such people, but the whole world to all people."8204-81. 8204:81.

 

2-12. 5-11. Іванов отримав назву Великий Ivanov was called Great

      Христос говорив: «Хто порушить одну із цих заповідей найменших і навчить того людей, той назветься найменшим у Царстві небесному, а хто виконає і навчить, той назветься великим у Царстві небесному» . Christ said: "Whoever breaks one of these commandments of the least and teaches these people will be called the least in the kingdom of heaven, and whoever will perform and teach will be called great in the kingdom of heaven."Мф 5:19. Matthew 5:19.Іванов виконав заповіді Христа і навчив людей, тому Іванов може мати назву Великий у Царстві Божому. Ivanov performed the commandments of Christ and taught people, so Ivanov might have the name Great in the Kingdom of God.Тепер Іванов є Великий у Царстві небесному. Now Ivanov is the Great in the Kingdom of Heaven.Христос говорив: «Всякого, хто слухає ці слова і виконує їх, уподібню мужеві мудрому. Christ said, "Anyone who listens to these words and performs them, like a wise man. А всякий, хто слухає ці слова і не виконує їх, уподібниться мужеві нерозумному». But whoever hears these words and does not perform them, he will be like a man silly." Мф 7:24. Matthew 7:24. Іванов слухав слова Христа і виконував їх, тому він уподібнився мужеві мудрому, Великому. Ivanov listened to the words of Christ and performed them, so he likened the wise man, the Great.Ми називаємо Іванова великим, мудрим, бо Він виконав усі заповіді Христа і навчив людей. We call Ivanov a great and wise man, for he has fulfilled all the commandments of Christ and taught people.    

      Що нам усім робити, щоб ми могли вижити? What should we do all we can to survive? Тепер нам, усім людям, треба визнати Паршека як Бога, слухатись Паршека , у Нього вчитись, виконувати Його заповіді, бо він Великий і мудрий. Now to us, to all people, we must recognize of Ivanov as God, to listen to Ivanov, to learn from him, to perform his commandments, for he is Great and wise.Він такий один. He is one.Бог Паршек більший і мудріший, ніж будь-які учені-теоретики, політики, священики. God Ivanov is greater and wiser than any theoretical scientific, politicians, priests.Бог Паршек прийшов замінити вченням парламенти, уряди, релігійні організації. God Ivanov came to replace the doctrine of parliaments, religious organizations. Є люди, котрі слухають заповіді Христа, але не виконують, і навчають того інших – це нерозумні, найменші в Царстві небесному. People listen to the commandments of Christ, but do not perform and teach others - they are foolish, the least in the kingdom of heaven. Ви пізнаєте їх за ділами. You will know them by business. Читайте тільки книги Іванова це наш підручник життя. Read only the books of Ivanov is our textbook of life. Нема в світі книг мудріших, кращих, цікавіших, ніж святі книги Учителя Іванова. There are no books in the world of the wisest, the best, the more interesting than the holy books of Teacher Ivanov.Слова Учителя – це одна втіха для душі, в них одна любов. The words of the Teacher are one comfort for the soul, in them is one love.

      Христос і Паршек були готові на самопожертву ради блага всіх. Christ and Parshek were ready for self-sacrifice for the sake of the good of all. Це найбільша любов. This is the greatest love. Вони робили своє діло і не боялися навіть своєї смерті. They did their job and were not even afraid of their death.Христос робився Богом. Christ was made by God. Він знав, що можуть вбити його за це. He knew he could kill him for that. Юдеї, фарисеї розп'яли його за це. The Jews, the Pharisees, crucified him for this. Іванов продовжив його діло. Ivanov continued his work. Він робився Богом сам і навчав людей. He was made by God himself and taught people. Піввіку він ходив без одягу, голий і босий, в одних шортах літом і зимою. Halfway, he walked without clothes, naked and barefoot, in some shorts in summer and winter. Люди вважали помилково його психічно ненормальним. People considered it wrong to be mentally abnormal.Комуністи саджали його в тюрму, і клали в психіатричну лікарню, де близько десяти років мучили, давали уколи, щоб убити. The communists placed him in prison, and put him in a psychiatric hospital, where they tortured for about ten years, gave them injections to kill. Церква прокляла Іванова за те, що він робився Богом. The church cursed Ivanov for the fact that he was made by God. Через це все його права нога була, як колода. Because of this, all his right leg was like a log. У 1975 році лікарі психіатричної лікарні виписали Іванова, щоб умирав дома, а не в лікарні. In 1975, psychiatric hospital doctors drank Ivanov to die at home, not in a hospital.Влада і лікарі укоротили Іванову вік життя. Authorities and doctors shortened Ivanov's age of life. Він віддав людям все своє здоров'я. He gave all his health to people. 10 квітня 1983 року Іванов відійшов у вічність. April 10, 1983, Ivanov retired to eternity.Учителеві слава безсмертна. The Teacher's glory is immortal.Діло Христа і Паршека продовжується і буде продовжуватись вічно, їм слава безсмертна. The work of Christ and Parshek continues and will continue forever, their glory is immortal.Вони жили однаково і відійшли у вічність однаково. They lived alike and went to eternity in the same way. Христос пожертвував життям ради блага всіх. Christ sacrificed life for the sake of the good of all. Паршек також пожертвував життям ради блага всіх.Ivanov also sacrificed life for the sake of the good of all.Пожертвувавши життям, вони прийняли найгірше в житті, за це потім люди законно отримали найбільше благо вічного життя. They took the worst in life, for which then people were lawfully prevailed to the greatest benefit of eternal life.Людство тепер переживає глобальні проблеми. Humanity is now experiencing global problems. Людство мусить визнати Бога Землі Отця Ош , щоб вижити. Humanity must recognize God Earth of the Father Osh to survive.                   

 

Google is translator. Original text: www.osh.kiev.ua/ukiv8818.htm