Народний журнал природної мудрості People's journal of natural wisdom osh . kiev .

 

Еволюційний рух Evolutionary movement

www.osh.kiev.ua

 

Жити, учитися, отримувати здоров ' я за наукою еволюцією. Live, study, receive health after the science of evolution. Бути таким, як Учитель народу, Бог Землі.Be like the Victor of nature, the Teacher of the people, God of the Earth. Наука Іванова П. К. Science Ivanov P. K.   

 

№ 19. 2018-05-11 No. 19. 2018-06-15

Істинна віра True Faith

 

Зміст Content

1. Віра в Бога живого чоловіка. 1. Faith in God is a live a man.

2. Буття, сім днів творіння. 2. History of Ivanov, six days of Ivanov’s creation.

3. Іванов зробив те, що говорив Христос. 3. Ivanov did what Christ said.

4. Істинна віра й істинна церква. 4. True faith and true Church.

5. Діалектика, три закони. 5. Dialectics, three laws.

 

   Істинна віра – є віра в живого чоловіка, котрого визнали Учителем народу, Богом Землі за корисну справу, за плоди творіння. True Faith – there is a belief in the living husband who was recognized as the Teacher of the people, God of the Earth for a useful cause, for the fruits of creation.

 

1.Віра в живого чоловіка Бога 1. Faith in the live man of God

    Бог є живий чоловік, який зробив людям корисну справу. God is a live man who has made a useful business to people. Христос вірив у живого чоловіка Бога, про це свідчать його слова. Christ believed in the live man of God, this testify his words. Він говорив, що живий Бог має обличчя й ім'я. He said that the live God has a face and a name. Люди будуть бачити обличчя Бога, знати його ім'я, коли прийде час. People will see the face of God, know his name when the time comes. «І побачать лице його, й ім'я його буде на чолах їхніх». "And they shall see his face, and his name shall be upon their foreheads." Одкровення. Revelation 22:4, 5. Якщо люди будуть бачити Бога і знати його ім'я, то це означає, що Бог живий чоловік існував, існує і буде існувати в дійсності. 22: 4, 5. If people will see God and know his name, it means that God live man existed, exists and will exist in reality. Живий Бог був, є і буде. The live God was, is and will be. Бог живий чоловік є істинно. God is a live man is true. Бог вигаданий, якого не бачили, не існує і не буде існувати в дійсності. A fictitious God who has not been seen does not exist and will not exist in reality. Христос вірив у Бога живого чоловіка. Christ believed in God's live husband. Один Бог є творець усього живого, йому хвала і слава безсмертна. One God is the creator of all live things, praise and glory is immortal. Він сам приходить на Землю у живому чоловікові, щоб зародити в людях любов, що є основне в житті. He himself comes to Earth from a live man to give birth to love in people, which is fundamental in life. Бога пізнають за його ділами, за плодами творіння. People know God according to his deeds, according to the fruits of creation. Бог творить усе живе для життя людського. God creates everything a live for human life. Творіння Бога в кожний день подібні й однакові, як пшеничне зерно подібне із зерном, яке зростило його. The creations of God are the same every day, as like the grain what grew it. Спочатку Бог творить все для життя людського. At first, God creates everything for human life. У шостий день Бог творить чоловіка подібного до себе, і дає йому своє нове ім ' я. On the sixth day, God creates a man like himself and gives him his new name. Потім він перестає творити. Then he ceases to create.    

   

2. Історія Іванова. 2. History of Ivanov. Шість днів творіння Іванова Six days of Ivanov's creation

      Іванов Порфирій Корнійович (Несторенко), народився в Україні, Луганська область, Лутугинський район, село Оріхівка 20 лютого 1898 року. Ivanov Porfiry Kornievich (Nestorenko), was born in Ukraine, Luhansk region, Lutuginsky district, village of Orihivka on February 20, 1898. Люди дали йому прізвисько Паршек . People gave him the nickname Parshek. Власне ім'я його є Ош , воно означає Білий в перекладі. Its actual name is Osh, it means White in translation. Він є українець за походженням, його батько рідний Несторенко Корній Іванович був українець. He is a Ukrainian of descent, his father was Nestorenko Korniy Ivanovich Ukrainian. Він народився, як усі люди, жив 35 років, як усі люди залежні. He was born, like all people, he lived for 35 years, as all people are dependent. Св ідомість прийшла йому від природи 25 квітня 1933 року. The consciousness came to him from nature on April 25, 1933. Іванов не вірив у вигаданого Бога, якого не бачили. Ivanov did not believe in a fictitious God whom people had not seen. Іванов вважав неправильною віру в Бога, якого не бачили, ім ' я не знали. Ivanov rated the untrue belief in God that they had not seen, they name did not know. Він говорив, що Бога треба бачити, йому вірити, виконувати його заповіді. He said that God should see, believe in him, and perform his commandments. Іванов є протилежний релігії, котра вірить у вигаданого бога, якого не бачили. Ivanov is the opposite of religion, who believes in a fictitious god, what people has not seen.

   Історія Іванова з 1933 року подібна до історії творіння Бога, який творив все для життя людського шість днів. Ivanov's history from 1933 is similar to the history of the creation of God, which created everything for human life six days. Він створив подібного собі чоловіка, дав ім'я, і перестав творити в шостий день. He created a man of his own, gave his name, and ceased to work on the sixth day. Іванов визнав, що сучасні люди створилися у природі в процесі еволюції, котра є біологічна і соціальна. Ivanov recognized that modern people were created in nature in the process of evolution, which is biological and social. (див. ЕР.1, 4). (see EP.1, 4). Історію Іванова можна представити як сім періодів або днів. The history of Ivanov can be represented as seven periods or days. Історія Іванова виражена через еволюційну послідовність. History of Ivanov is expressed through the evolutionary sequence. (див. ЕР.3). (see EP.3). Іванов як Бог почав свою історію 25 квітня 1933 року. Ivanov as God began his history on April 25, 1933. Він учив людей правильно користуватися природою, повітрям, водою, землею. He taught people to properly use nature, air, water, earth. Перший період історії, або день понеділок, закінчився за 6 років від почату 1933 року, в 1939. The first period of history, or the day of Monday, ended 6 years from the beginning of 1933, in 1939.  Другий день, вівторок, закінчився за 10 років, в 1943. Третій день, середа, закінчився за 16 років, в 1949. The second day, Tuesday, ended 10 years, in 1943. The third day, Wednesday, ended in 16 years, in 1949.  Четвертий день, четвер, закінчився за 26 років, в 1959. П ' ятий день, п ' ятниця , закінчився за 42 роки, в 1975. Шостий день закінчився за 68 років, в 2001. Сьомий день закінчиться за 110 років від 1933 року, в 2043. The fourth day, Thursday, ended 26 years, in 1959. The fifth day, Friday , ended in 42 years, in 1975. The sixth day ended in 68 years, in 2001. The seventh day will end in 110 years since 1933, in 2043.          

 

2-1.Перший день. First day. Ended 6 6

   Іванов як Бог створив слово. Ivanov as God created the word. Спочатку слово було в Іванова як Бога. At first the word was in Ivanov as God. Іванов народився, як усі люди, залежні в природі. Ivanov was born, like all people who are dependent on nature. 35 років до 1933 року він жив, як усі залежні люди. He lived 35 years until 1933, like all dependent people. Він їв досита щодня, одягався до тепла в тілі, жив у домі з усіма вигодами. He ate food satiety every day, dressed in heat in the body, lived in a house with all the benefits. В першому періоді Іванов став мати свідомість. In the first period of Ivanov began to have consciousness. Люди їдять щодня досита, одягаються до тепла в тілі, живуть у домі з усіма вигодами. People eat daily, dress up to heat in the body, live in a house with all the benefits. Вони хворіють і вмирають через це. They are sick and die because of this. Люди є залежні в природі від потреб. People are dependent on nature from needs.Іванов не визнав таке залежне життя істинним, він став шукати в природі засоби, щоб люди не хворіли і не вмирали. Ivanov did not recognize such a dependent life as true, he began to look for means in nature, so that people did not get sick and did not die. Він став загартовуватись, щоб бути незалежним. He began to harden to be independent.Іванов став писати про нового Ivanov began to write about a new oneнезалежного чоловіка, про загартування. an independent man, about hardening. Все почалося із слова. It all began with the word. Він створив біло світло, побачив його. He created a white light, saw him.(Дивись: 1982.04). (see: 1982.04). Його вихід є в світлі. His coming is in the light.(Дивись: «Моя Перемога»). (look: "My Victory").Його власне ім ' я є «Білий». His own name is "White".  

 

Другий день. 2-2. Second day. 10 10

   Іванов навчив людей правильно ставитися один до одного, любити, прощати вину. Ivanov taught people to treat each other correctly, to love, to forgive fault.Зробити з ворога любимого друга. Make an enemy of your beloved friend. Дві сторони є в природі: тепле, хороше, холодне, погане. Two sides are in nature: warm, good, cold, bad. Люди не люблять холодне і погане в природі, захищаються від природи. People do not like cold and bad in nature, protected from nature. А природа садить на тіло хворобу за нелюбов, і люди вмирають через це. And nature forms sickness on the body for non-love, and people die because of this. People consider nature as their enemy, they fight with it. Іванов полюбив природу, став своїм тілом близько до природи, вона стала для нього другом, вона допомагала в усьому. Ivanov loved nature, became close to nature to his body, she became a friend to her, she helped in everything.Він зробив із природи любимого друга. He made the nature of his beloved friend.Він учив людей, що треба зробити з ворога любимого друга. He taught people what to do from the enemy of a loved one. Під час війни в 1943 році він учив людей не вбивати один одного, а прощати вину, зробити з ворога любимого друга, не воювати між собою, не вбивати. During the war of 1943, he taught people not to kill each other, but to forgive fault, to make an enemy of their beloved friend, not to fight, not to kill.Але люди не розуміли його, не виконували його ідею. But people did not understand him, did not perform his idea. Він вийшов проти озброєного ворога без усякої зброї. He went out against an armed enemy without any weapons.      

 

Третій день. 2-3. The third day. 16 16

    Іванов навчив людей користуватися повітрям у житті. Ivanov taught people to use the air in life. Він навчився сам і He learned himself andнавчив людей любити природу, як матір рідну. taught people to love nature as mother own. Повітря, вода, земля – це є улюблені друзі, вони допомагають людям у всьому. Air, water, earth are loved friends, they help people in everything. Він навчив користуватися природою. He taught the use of nature. Треба любити повітря, не захищати тіло одягом від холоду. We must love the air, do not protect the body with clothing from the cold. Він показав, що треба ходити без сорочки в одних трусах, як робив він. He showed that he had to walk without a shirt in some underpants, as he did. Бути незалежним від холоду. Be independent of the cold. У природі є дві протилежні сторони, вони існують в єдності і боротьбі: тепле, хороше, холодне, погане. In nature, there are two opposing sides, they exist in unity and struggle: warm, good, cold, bad. Треба любити обидві сторони природи однаково: тепле, хороше, холодне, погане. We must love both sides of nature alike: warm, good, cold, bad. Природа не карає такого чоловіка хворобою, смертю. Nature does not punish such a man illness, death. Бог любить того, хто любить холод. God loves the one who loves cold.Іванов Ivanov   ввів людям дух у життя через любов до природи. has introduced people to the spirit through love for nature. Він говорив, що повітря, вода і земля духом огороджені. He said that air, water and earth are fenced in spirit. До приходу Іванова в життя люди були технічні, жили за рахунок техніки. Before the arrival of Ivanov in life people were technical, lived at the expense of technology. Іванов ввів людям дух. Ivanov introduced the spirit of people. Він говорив, що зима є дух для нього, сніг є дух для нього, загартування є дух для нього. He said that winter is a spirit for him, snow is a spirit for him, hardening is a spirit for him. Він був близький до природи, тому мав назву Святий дух. He was close to nature, therefore, it was called the Holy Spirit. Він показав, що стрес сприяє еволюції людей як виду. He showed that stress contributes to the evolution of people as a species. Він робив, щоб люди як вид в процесі еволюції вічно жили. He made that people as a species in the process of evolution forever lived. Він не хотів, щоб люди як вид вмирали. He did not want people to die as if they were. Його поняття «холодне і погане» називається тепер одним словом стрес. His concept of "cold and bad" is now called stress in one word.    

 

Четвертий день. 2-4. Fourth day. 26 26

   Іванов навчив людей користуватися водою в житті. Ivanov taught people to use water in life. Він сам загартовувався і навчив інших. He himself hardened and taught others. Harden everyТреба загартовуватися кожному, щоб не застуджуватися і не хворіти., so you do not chill and do not ill. Треба обливати все тіло холодною водою щодня. It is necessary to pour the whole body with cold water daily. Вода створює в тілі тепло внутрішнього характеру, завдяки йому люди не хворіють. Water creates warmth in the body, thanks to it people do not get sick. Він приймав хворих, вводив дух, через свої руки струмом убивав біль, давав людям 5 заповідей, щоб виконувати в житті і не хворіти. He received the sick, introduced the spirit, through his hands killed pain, gave people 5 commandments to perform in life and not to be ill. Якщо чоловік виконує заповіді, то він запобігає будь-якому захворюванню, він стає незалежним від потреб їжі, одягу. If a man executes the commandments, he prevents any disease, he becomes independent of the needs of food, clothes, hдому.ome.

1. Треба обливатися холодною водою два рази в день, вранці і ввечері. 1. Pour cold water twice a day, in the morning and in the evening.

2. Здороватися з усіма людьми, знайомими і незнайомими. 2. Greet with all people.

3. Бідному, нужденному допомогти в житті, дати 50 копійок. 3. Help poor, needy in life, give 50 cents. Сказати собі, що даєш ці гроші, щоб не хворіти. Tell yourself that you give this money so as not to be ill. І віддати без осуду.    

4. Терпіти без їжі щотижня 42 години від п ' ятниці до неділі до 12 годин. 4. Endure without food every week 42 hours from Friday to Sunday to 12 hours. Перед їдою робити з висоти вдих і видих через гортань і просити: «Учителю, дай мені здоров ' я». Before eating do a breath from heights and exhale and ask: "Teacher, give me health ".

5. Не курити, не вживати алкоголь, не плювати на землю. 5. Do not smoke, do not drink alcohol, do not spit on the ground.    

   Іванов говорив, що люди є залежні в природі, їм треба щодня їжа, одяг, дім. Ivanov said that people are dependent on nature, they need food, clothes and home every day.Залежність веде людей до втрати здоров ' я, смерті. Dependence leads people to loss of health , death. Треба прагнути бути незалежним у природі. We must strive to be independent in nature. Незалежність веде до збереження здоров ' я, Independence leads to the preservation of health,вічного життя. eternal life.Не лікуватися у лікаря, а пробуджуватись. Not to be treated with a doctor, but to be awakened. Пробуджувати центральну нервову систему. Awaken the central nervous system.Для цього треба дивитись у нескінченну висоту простору, щоб було відчуття на потилиці.Іванов шукав у воді засоби людям для вічного життя. Ivanov looked water in the people's means for eternal life. Він міг бути під водою без дихання He could be under water without breathing   майже три години. almost three hours.  

 

П ' ятий день. 2-5. The fifth day. 42 42

   Іванов навчив людей користуватися землею. Ivanov taught people to use the land.Треба ходити босою ногою по землі літом і зимою щодня. We have to go barefoot on the ground in summer and winter every day. Мир буде між людьми через ходіння босим. The world will be between people through walking barefoot. Він зрозумів, що земля є спільна, не можна присвоювати її до свого імені. He realized that the earth is common, and you can not appropriate it to your name. Він учив людей. He taught people.Коли люди присвоюють землю, кажуть, що земля моя або наша, тоді завжди між людьми відбувається війна на смерть. When people appropriate land, they say that my land or ours, then there is always a death war between people. Одні люди захоплюють чужу землю, інші люди її захищають зброєю. Some people capture someone else's land, others protect her with arms. Війна існує через землю, а мир вводиться через любов до людей. The war exists through the earth, and the place is introduced through love for people.Коли люди не будуть присвоювати землю, тоді не будуть воювати за землю, зброї не буде, мир буде завжди, люди не будуть умирати. When people do not appropriate the land, then they will not fight for the land, there will be no weapons, peace will always be, people will not die. Іванов знайшов місце на землі, він назвав його райським, освятив, запросив усіх людей жити навколо райського місця за ідеєю Бога. Ivanov found a place on earth, he called it paradise, sanctified, invited all people to live around a paradise place with the idea of ​​God. Коли Паршек був юний, його батько говорив, що в майбутньому бугор в селі буде для Паршека місце життя. When Parshek was young, his father said that in the future a hillock in the village would be for Parshek a place of life. Згодом, коли Іванов шукав на землі райське місце для своєї ідеї, він згадав слова рідного батька і вирішив зайняти бугор для райського місця для всіх людей. Subsequently, when Ivanov looked a paradise place for his idea on the earth, he remembered the words of his father and decided to take the hillock for a paradise place for all people. Нема кращого місця.There is no better place. Райське місце є спільне всіх народів, воно належить всім людям усього світу. The heavenly place is common to all peoples, it belongs to all people around the world. Кожний чоловік, він чи вона, має право жити навколо райського місця за ідеєю Іванова. Every man, he or she, has the right to live around a paradise place on the idea of ​​Ivanov. Люди зберуться на райському місці, зроблять людський рай, завоюють безсмертя. People will gather in paradise place, will make human paradise, conquer immortality. З ними буде Учитель, який буде вчити людей жити без потреб. With them will be a Teacher who will teach people to live without need. Тут люди будуть учитися жити в природі без усяких потреб, їжі, одягу, дому. Here people will learn to live in nature without any need, food, clothes, home. Тут люди будуть учитися правильно користуватися спільною природною землею, і потім вони перестануть умирати. Here people will learn how to use common natural land properly, and then they will cease to die.

   Історія Ош (Іванова) за шість днів доводить, що він є Учитель народу, Бог Землі за ділом, за плодами творіння. The history of Osh (Ivanov) in six days proves that he is the Teacher of the people, the God of the Earth by virtue of the fruits of creation.

     

 

Шостий день. 2-6. Sixth day. 68 68

   Іванов як Бог створив подібного до себе чоловіка без потреб їжі, одягу, житлового дому. Ivanov as God created a man of his like without the need for food, clothing, a dwelling house. Спочатку він пробував народити дитя в природі на райському місці бугрі , і виростити його в природі в людському рою без потреб їжі, одягу, житлового дому. At first, he tried to give birth to a child in the nature at the paradise place hillock and to grow it in nature in a human swarm without the need for food, clothes, a dwelling house. Така ідея була в Іванова, він намагався її здійснити. This idea was in Ivanov, he tried to realize it. Чоловік без потреб буде син Учителя, ми всі будемо вчитися у нього бути без потреб їжі, одягу, дому. A man without need will be the son of the Teacher, we will all learn to have him without food, clothes, home. В 1975 році 15 липня люди з Учителем пробували народити дитину на райському місці за його ідеєю без потреб, але влада завадила цьому. In July 15, 1975, people with a Teacher tried to give birth to a child in a paradise place for his idea without need, but the authorities prevented it.Також послідовники не підтримали Учителя Іванова, вони не вірили, що дитя буде жити без їжі, одягу і дому за рахунок повітря, води, землі. Also the followers did not support Teacher Ivanov, they did not believe that the child would live without food, clothes and home at the expense of air, water, land.Люди не зібралися на бугрі , не зробили людський рай. People did not gather on the hillock, did not make human paradise.Дитина народилася в лікарні, а не в природі. The child was born in a hospital, not in nature. Учитель говорив, що це була проба, а іншого разу ми всі народимо дитину на бугрі без потреб. The teacher said that it was a test, and another time we all will give birth to a baby on a hillock without any need. У 1979 році Іванов створив гімн, об ' явився Богом Духом святим. In 1979, Ivanov created the anthem, became God the Holy Spirit. Початок Бога Духа святого є 25 квітня 1979 року. The beginning of God's Holy Spirit is April 25, 1979. У травні 1979 року Учитель Іванов прийняв учня, як приймав усіх. In May 1979, Teacher Ivanov received a student. Він дав учню свій зошит рукопис за 1978 рік і сказав: «Роби, розказуй усім про мене». He gave his student a notebook of his for 1978 and said: "Do, tell me all about me." У 1981 році учень написав Учителеві свій звіт, що він зробив у житті, і підписався своїм прізвищем. In 1981, a student wrote to the Teacher his report that he made in life, and signed his name.Учитель переписав цей звіт у свій зошит «Паршек».1981.02.26, і в кінці звіту написав нове прізвище Ош , як батько синові. The Teacher rewrote this report in his notebook "Parsek".1981.02.26, and at the end of the report he wrote a new surname of Osh as his father to his son.Учитель благословив учня редагувати і видавати його праці в друкованому вигляді. The teacher blessed the student to edit a manuscript and publish his works in print. Учитель благословив учня: «Пробуй приймати бажаючих людей, як я приймав, і люди нехай просять мене, як Учителя». The Teacher blessed the student: "Try to accept people who are willing, as I received, and people ask me as a Teacher." У 1982 році Учитель благословив учня бути без потреб: «Пробуй терпіти без їжі шість діб в тиждень, потім терпіти два тижні без їжі, потім терпіти без їжі місяць. In 1982, the Teacher blessed the student to be without need: "Try to endure without food six days a week, then endure two weeks without food, then endure a month without food. Пробуй ходити без сорочки. Try to walk without a shirt. Ти в мене збоку». You're on my side ". У 1979 році Іванов написав усім, що всі люди визнають його Богом Землі у 1989 році. In 1979, Ivanov wrote to all that all people would recognize him God of the Earth in 1989. Іванов писав у працях, що після соціалістичного ладу прийде слідом новий лад. Ivanov wrote in his writings that after a socialist system a new system would follow.Іванов назвав його еволюцією. Ivanov called it evolution.У вересні 1981 року Іванов написав усім, що еволюція прийде в люди в 1989 році. In September 1981, Ivanov wrote to all that evolution would come to people in 1989. У 1983 році Іванов написав у праці: «Я зробив те, що колись говорив нам Христос». In 1983, Ivanov wrote in his work: "I did what Christ once said to us."1983.02.49. 1983.02:49. Вчення Іванова складається з двох частин. Ivanov's teaching consists of two parts. 1. Вчення Христа, любов до людей. 1. The doctrine of Christ, the love of men. 2. Наука загартування, любов до природи: повітря, води, землі. 2. The science of hardening, love of nature: air, water, earth. Дві частини є два джерела Іванова. Two parts are two sources of Ivanov.Іванов піввіку ходив між людьми в одних шортах зимою і літом, приймав людей, допомагав людям повертати здоров ' я. Ivanov half a century walked between people in some shorts in the winter and summer, learned people, helped people recover their health.  

   Влада комуністична перешкоджала Іванову діяти, не давала волі. Communist authorities prevented Ivanov from activity, did not give liberty.Його саджали в тюрму за ідею, клали в психіатричну лікарню. He was prison for an idea, put in a psychiatric hospital.Іванов був у тюрмі і психіатричній лікарні понад 10 років. Ivanov has been in prison and psychiatric hospital for more than 10 years.Лікарі визнали його психічно ненормальним, дали першу групу інвалідності, відірвали від труда. Doctors recognize found him mentally abnormal, gave the first group of disabilities, were teared from work.Лікарі намагались зробити Іванова здоровим, хоча такого здорового, як він, не було в світі. Doctors tried to make Ivanov healthy, although he was most healthy in the world.Він не ображався на людей за таке ставлення до нього, називав їх «бідні люди». He did not offended people for such an attitude to him, called them "poor people". Вони не знали, що робили. They did not know what they were doing. Лікарі намагалися вбити Іванова уколами, вони підірвали здоров'я Іванову своїми уколами. Doctors tried to kill Ivanov's injections, they impair Ivanov's health with their injections. 10 квітня 1983 року Іванов відійшов у вічність. On April 10, 1983, Ivanov departed to eternity.Послідовниця Валентина Сухаревська сказала, що вона закопала живого Учителя. Follower Valentina Sukharevska said that she had buried a live Teacher.Учителеві слава безсмертна. The Teacher's glory is immortal.

   У 1989 році учень прийняв нове прізвище Ош , яке написав Учитель, визнав Учителя Іванова Богом Землі. In 1989, the follower accepted the new surname Osh , which was written by the Teacher, recognized Teacher Ivanov God of the Earth.Учень назвав Іванова Отцем Ош , а себе сином Ош . The follow called Ivanov the Father Osh, and his son Osh. Бо зазвичай люди отримують прізвище від батька, і прізвище батька і сина одне. Because people usually receive a surname from their father, and the surname of the father and son is one. Учневі написано нове ім ' я, його ніхто не знає, крім того, хто його отримує. The follow has written a new name, nobody knows, besides who receives it.Ім ' я Ош у перекладі означає Білий. I'm Osh in translation means White. На нашу думку, Бог Білий колись був, він створив світ, котрий має назву «білий світ» в його честь. In our opinion, God the White once was, he created the world, which is called "white world" in his honor. Тепер Бог Білий прийшов знову. Now God White has come again.Пророцтво Іванова, що його визнають Богом Землі в 1989 році, здійснилось. The Prophecy of Ivanov, recognized by God of the Earth in 1989, was fulfilled.Учень не присвоює ім'я Ош до свого тіла, ім'я Ош є спільне всіх людей, хто вірить в Іванова.

The follower does not appropriate name Osh to his body, the name Osh is common to all people who believe in Ivanov.Ім'я Ош є святе, велике, воно об ' єднує , через нього звершиться все. The name Osh is holy, great, it is united , through it all will be accomplished. Іванов писав у праці, що всім треба обрати одне ім ' я і на ньому одному базуватись. Ivanov wrote in the work that everyone should choose one name of them and to base on him alone. На нашу думку, люди можуть обрати одне ім ' я Ош і на ньому базуватись. In our opinion, people can choose one name Osh and it is based on it. Follow Учень Ош відредагував зошити, підготував для друкування, видав праці Іванова в електронному форматі.Osh edited a notebook, prepared for printing, published Ivanov's works in electronic format. Вони безплатно розповсюджуються в мережі Інтернет всім людям всього світу всіх національностей у вигляді електронної книги. They are distributed free of charge on the Internet to all people of the whole world of all nationalities in the form of an electronic book.Вони належать всім людям усього світу, кожному, вони є спільне надбання людства. They belong to all people all over the world, belong everyone, they are the public property of mankind. Кожен може безплатно копіювати, перекладати на свою рідну мову, вільно розповсюджувати. Everyone can freely copy, translate into their own language, freely distribute. Праці Іванова можна перекладати на англійську та інші мови всіх національностей. Ivanov's works can translate into English and other languages ​​of all nationalities. До 2000 року учень Ош виконав все, що Учитель Іванов благословив його. Until 2000, a follow of Osh performed everything that Teacher Ivanov blessed him. Він пробував терпіти без їжі шість діб, два тижні, місяць. He tried to endure food without food for six days, two weeks, a month. Пробував ходити без сорочки навколо райського місця майже 20 років, жив навколо райського місця, щодня був на бугрі . I tried to walk without a shirt around the paradise place for almost 20 years, lived around a paradise place, every day was on a hillock. He received all those who wanted, as did the Teacher. He gave at the reception orally five commandment of Ivanov, also offered them to accept name God Osh, to try to live around a paradise place, every day to be on the hillock. Учень розказав про Учителя всім людям усього світу через мережу Інтернет. The follower told about the Teacher to all people around the world through the Internet.Учитель пророкував про прихід чоловіка без потреб. The Teacher prophesied about the man's coming without need.Він говорив: «Все приготовлено до 2000 року». He said: "All is prepared until the year 2000". Хто дочекається 2000 року, той побачить його і почує його слово. Who waits for 2000, he will see him and hear his word. Пророкування Іванова здійснилось. Ivanov's prophecy is fulfilled. На нашу думку, батько Ош народив сина Ош , щоб його визнали всі люди через сина. In our idea, Osh's father gave birth to a son Osh , so that he would be recognized by all men through his son. Батько свідчить про сина, а син свідчить про батька. The father testifies to the son, and the son testifies to his father. Два свідки свідчать про одне. Two witnesses testify to one thing. Якщо два свідки свідчать про одне, то за законом їхнє свідчення істинне. If two witnesses testify to one, then according to the law their testimony is true. Люди будуть діяти самі за ідеєю Учителя Іванова в сьомому дні. People will act on the idea of ​​Teacher Ivanov on the seventh day.

 

Сьомий день. 2-7. Seventh day 110 110

   Еволюційний рух формується. Evolutionary movement is formed. Послідовники виконують еволюційні ідеї Учителя Іванова. Followers perform the evolutionary ideas of Teacher Ivanov. Ідеї Іванова поступово здійснюються в житті людства. Ideas Ivanov gradually realized in the life of mankind.За наукою Іванова, By the science of Ivanov,після соціалістичного ладу слідом новий лад прийде. after a socialist system the new system will come.Іванов назвав його еволюцією. Ivanov called it evolution.(див. :ЕР.1). (see: EP.1). Він пророкував, що комуністична система розвалиться. He predicted that the communist system would collapse.Іванов пророкував, що еволюція прийде до людей у 1989 році. Ivanov predicted that evolution would come to people in 1989. Значить, у цей час буде скасований комуністичний лад в якій-небудь країні. So, at this time the communist system in any country will be abolished.Це здійснилось в Україні в 1990 – 1991 році, коли Радянський союз розвалився на незалежні держави. This was accomplished in Ukraine in 1990 – 1991, when the Soviet Union collapsed into independent states.Зараз комуністичний лад заборонено в Україні через реформи. Now the communist system is forbidden in Ukraine through reforms. Умови для впровадження еволюційного ладу створилися в Україні. Conditions for the introduction of the evolutionary system were created in Ukraine. Еволюційний лад треба впроваджувати шляхом реформ, без усякого насилля, щоб нікому не заважати. The evolutionary system must inculcate through reforms, without any violence, that do not hinder anyone.Всі люди усвідомлюють, що після комуністичного ладу повинен бути еволюційний лад. All people must understand that after the communist system there must be an evolutionary system.

   Люди в усьому світі усвідомлюють ідею Іванова, що місце на землі не можна присвоювати до свого імені, воно є спільне. People around the world must understand the idea of ​​Ivanov that a place on earth can not pocket to its name, it is common. Еволюційна ідея: не треба примушувати, запирати в кордонах людей, їм треба дати волю. Evolutionary idea: do not force, do not lock in the cordons of people, they must give freedom. Зараз кордони між державами скасовуються, люди вільно переїжджають з однієї країни в іншу, відбувається вільно трудова міграція між країнами. Now the cordons between states are being abolished, people move freely from one country to another, and freely migrant labor happens between countries.

Всі люди усвідомлюють еволюційну пропозицію Іванова. All people must understand of the evolutionary proposal of Ivanov.Люди повинні творити суспільне життя для всіх однакове через любов один до одного. People have to make social life for everyone the same because of love for each other. В сьомому дні всі люди повинні прийняти однакову для всіх зарплату і звільнити всіх ув ' язнених . In the seventh day, all people must accept the same salary for all and release all the prisoners. Now each must forgive fault other, not give of judge, not set in prison.Еволюційний рух як синтез вчення Христа і науки загартування починає переважати в житті. The evolutionary movement is a synthesis of the teaching of Christ and the science of hardening, he will prevail in life. У 1979 році Іванов сказав усім людям: «Зараз не треба читати Біблію, вона вже виконана. In 1979, Ivanov told follows and all people: "Now it is not necessary to read the Bible, it is already performed.Читайте мої зошити, в них є все». Read my notebooks, they have all." Люди усвідомлюють слова Іванова. People understand of Ivanov's words and perform.

 

3. Ivanov did what Crist said

 

2-1. 3-1. Христос і Іванов творили за діалектичним законом Christ and Ivanov worked according to the dialectical law

      Христос робив за законом, який ми тепер називаємо закон єдності і боротьби двох протилежностей. Christ did according to the law, which we now call the law of unity and the struggle of two opposites. Христос заповів приймати холодне, погане, щоб мати хороше і тепле. Christ commanded to take cold, bad, that to have good and warm. Він вводив незалежність від потреб їжі, одягу, дому. He introduced independence from the needs of food, clothes, and home. Він говорив: «Тож не турбуйтесь і не кажіть: що нам їсти? He said: "Do not worry, and do not say: what should we eat? Чи що пити? What to drink Або: у що одягнутись?» Мф 6:33. Or: what to dress?" Matthew 6:33.

      Христос говорив: « Убогі є блаженні духом, бо Царство Боже є їхнє. Christ said: "The poor are blissful in spirit, because their kingdom is God. Блаженні є ті, які плачуть, бо вони утішуться. Blessed are those who weep, for they will be comforted. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Голодні і спраглі правди є блаженні, бо вони наситяться. The hungry and the thirsty of the truth are blessed, for they will be filled. Милостиві є блаженні, бо вони будуть помилувані. Blessed are the merciful, for they will be merciful. Миротворці є блаженні, бо вони назвуться синами Божими. Peacemakers are blessed, for they will be called the sons of God. Чисті серцем є блаженні, бо вони побачать Бога. Blessed are the pure heart, for they will see God. Гнані за правду є блаженні, бо Царство Боже є їхнє. Blessed are the pursue for the truth, for the kingdom of God is theirs. Ви є блаженні, коли будуть ганьбити і зводити на вас усяке лихослів'я та наклепи мене ради. You are blessed when they will discredit and slander you to any scandal and slander me for your sake. Радуйтесь, веселіться, бо велика нагорода ваша. Rejoice, for your great reward. Так гнали і пророків. So pursue and the prophets,які були до вас». who were before you." Мф 5:3 - 12. Matt. 5: 3-12 .  

      Паршек виконував це піввіку. Ivanov performed this half a century.Він не одягався, ходив літом і зимою в одних шортах, без сорочки і взуття. He did not dress, walked in summer and winter in some shorts, without a shirt and shoes. Не вживав їжу щодня, як усі. He not eat food daily, like everyone else. Він говорив: « Я не жалію його як тіло, і не хочу годувати його, також одягати. He said: "I do not pity him as a body, and I do not want to food him, also dress.Хочу, щоб воно жило, як природа, без усякої потреби, без усякого чужого» . I want it to live as nature, without any need, without any stranger."Паршек . Ivanov. 1979.06, с.12. 1979.06:12. Влада гнала його за ідею, вона не давала йому волі. The authorities pursued him for an idea, she did not give him the will.

     

2-2. 3-2. Закон любити всіх людей The law is to love all people

      Христос хотів виконати Божий закон. Christ wanted to do God's law. Він говорив: «Полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією думкою твоєю. He said: "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your thoughts." Це є перша і найбільша заповідь. This is the first and greatest commandment. Друга ж, подібна до неї: люби ближнього твого, як самого себе. The second is similar to her: love thy neighbor as thyself. Весь Закон і пророки утверджується на цих двох заповідях». The whole Law and the prophets are based on these two commandments." Мф 22:37. Matthew 22:37.«Чого бажаєте, щоб вам робили люди, те робіть їм. "What want that people to do to you, do them." Закон і пророки є в цьому». The law and the prophets are in this." Мф 7:12. Matt 7:12. Закон Божий у Христа був свій, він був не такий, як Закон від Мойсея. The law of God was in Christ; it was not like the Law of Moses.Христос не виконував закон від Мойсея, він учив євреїв ненавидіти ворогів, убивати їх, «мало-помалу» завоювати світове панування. Christ did not  perform the law of Moses, he taught Jews to hate enemies, to kill them, gradually to conquer world domination. Див: Второзаконня , гл . See: Deuteronomy , ch . 7, 11, 20. Христос говорив. 7, 11, 20. Christ spoke. Любіть ворогів ваших, благословляйте їх, прощайте їм провини, але не карайте, не убивайте. Love your enemies, bless them, forgive them for fault, but do not punish, do not kill. Закони Божі у Іванова є такі само, як у Христа. The laws of God in Ivanov are the same as those of Christ. Люби Бога твого. Love your God. Люби людей, як себе. Love people like yourself. Want Бажай людям те, що собі хочеш.people what you want. Зробити з ворога любимого друга. Make an enemy of your beloved friend.

      Христос і Паршек любить всіх людей усього світу, вони шукають їм вічне життя, безсмертя, вони вводять любов між людьми. Christ and Ivanov loves all people all over the world, they look eternal life, immortality, they work love between people. Христос і Паршек хочуть, щоб усе суспільство жило за Божими законами через любов між людьми. Christ and Ivanov want that all society to live according to God's laws through love between people. Це еволюція. This is an evolution. Має бути соціальна рівність, справедливість. There must be social equality, justice. Зарплата повинна бути всім однакова, дітям і дорослим. The salary should be the same for all, children and adults.Це буде любов між людьми. It will be love between people.Христос заповідав погодитись всім на одну зарплату один динарій в день. Christ is commanded to agree one salary one denarius day. Ivanov Паршек заповідав всім людям погодитись і взяти однакову зарплату 33 карбованці в місяць. commanded all people to agree and take the same salary of 33 rubles a month.Якщо буде треба, то прибавимо всім однаково. If necessary, then we will add to everyone the same. Треба прощати людям провини і не карати. We must forgive people fault and do not punish. Ivanov said that the great mistake of mankind when punishing people for fault, and not forgive them.Не треба каральні органи: юстиція, суддя, міліція, армія, тюрма. There is no need for punitive organs: justice, judge, police, army, prison.Не треба вбивати людей. You do not have to kill people. Учитель хоче, щоб тюрма і лікарня не була в житті. Ivanov want that the prison and the hospital not to live.Не треба саджати людей у тюрму, треба дати волю їм. You do not need to put people in prison, give them freedom. Люди будуть жити по-еволюційному. People will live in an evolutionary way.Чоловік є мудрець, він сам знає, що робити в житті, адміністратор не треба йому. A man is a sage, he himself knows what to do in life, the administrator does not need him.

      Учитель пише, яке має бути суспільство: «Учитель вносить людям свою еволюційну спільну свідому пропозицію, щоб жити в природі однаково. Ivanov writes what the society should be: "The Teacher makes people to their evolutionary common conscious proposition to live in the nature equally.Не треба ніякої в житті політики, не треба такий ріст економіки. There is no need in politics, it's not necessary for such an economy to grow.Рівна, одна для всіх зарплата треба нам. Equal for all salary need us.Ми всі до одного чоловіка повинні із цим утриманням погодитись і взяти свою належну спільного блага зарплату дітям і дорослим 33 карбованці в місяць. We all do one van have to agree with this keep and to take the proper collective good salary of children and adults 33 rubles a month. Ми повинні всі наявні засоби в житті ліквідувати. We must eliminate all available means in our lives. Борги наявні людям люди повинні простити. People must forgive available debts people. People must Злоби на кожного чоловіка і ненависті не мати.not have evil for every man and hatred. People Випустити всіх ув'язнених і божевільних з моєю ідеєю, за що ніхто і нічим не буде винуватий.must release all prisoners and crazy with my idea, for which no-one and nothing will be guilty.Люди будуть жити в природі за вченням Учителя. People will live in nature in the teachings of the Teacher. Якщо зарплата буде всім мала, всім прибавимо». If the salary is small, we will add to everyone." Ivanov.Паршек .1978.07-57. 1978-07:57. Якщо ми, всі люди, цього не зробимо, то в суспільстві такий безлад залишиться. If we, all people, do not do this, then in society such a mess will remain.Ми будемо бідними і нещасними, нам не допоможе Бог і природа, а буде карати всякими хворобами, стихійними лихами тощо. We will be poor and unhappy, God and nature will not help us, but will punish all sorts of diseases, natural disasters.

 

3-3. 3-3. Система заповідей Іванова Ivanov's system of commandments

      Христос дав заповіді, а Іванов зібрав їх у систему, виконав, навчив того людей. Christ gave the commandments, and Ivanov assembled them into the system, performed, taught those people. Паршек приймав бідних, хворих, хто просив. Ivanov receive  the poor, the sick who asked.Він клав руки на тіло, через свої руки током убивав біль, вводив дух, обливав водою, давав усно заповіді, що робити вдома. He put his hands on the body; through his hands he killed pain, introduced his spirit, poured water, given verbal commandments, what to do at home.Вони всі взяті у Христа. They are all taken from Christ.  

     Христос обливав холодною водою ноги до колін учням , він учив, щоб і вони обливали ноги один одному. Christ was pouring cold water feet on the knees to the pupils. He taught that they also pour their feet on each other. Христос говорив: «Отже, якщо я, Господь і Учитель, умив вам ноги, то і ви повинні вмивати ноги один одному. Christ said: "If I, the Lord and Master, washed your feet, then you must wash your feet to each other. Бо я дав вам приклад, щоб ви робили так само, як я зробив вам». For I gave you an example, so that you would do the same as I did to you." Ін 13:5. John 13: 5. Паршек ввів це у систему, він сам обливався холодною водою і навчив людей. Ivanov introduced it into the system, he himself poured cold water and taught people.Він на прийомі учням обливав ноги холодною водою, згодом обливав все тіло з голови до ніг. He at the reception students poured their feet cold water, then poured the entire body from head to feet.Христос заповів любити всіх, вітати друзів і незнайомих. Christ has commanded to love everyone, to welcome friends and strangers. Він говорив: «Бо коли ви любите тих, хто любить вас, яка вам нагорода? He said: "If you love those who love you, what is your reward? І коли ви вітаєте тільки друзів ваших, що особливого робите? And when you only greet your friends, what special do you do? Отже, будьте досконалі, як Отець ваш досконалий». So be perfect, as your Father is perfect." Мф 5:48. Matthew 5:48. Ivanov performed this, he greeted with all, he commanded to greet all the people who meet.   

   Христос заповідав поститись щотижня. Christ commanded to endure without food fast every week. Дні посту визначені через такі слова: «Чи сумують весільні друзі, поки жених є з ними. Days of patience are defined by the following words: "Do not melancholy friends while the bridegroom is with them.Але настануть дні, коли відберуть у них жениха, і тоді будуть поститись». But the days will come when the bridegroom will be taken away from them, and then they will be endure." Мф 9:15. Matthew 9:15. Очевидно, він говорив про себе. Obviously, he spoke about himself. Христос пішов від учнів у п'ятницю, його розіпнули, тіло поховали. Christ left the pupils on Friday, crucified him, buried his body. Він вийшов із гробу в неділю, він прийшов до учнів, їв разом із ними рибу і мед. He came out of the tomb on Sunday, he came to his students, eat with him fish and honey.Лука 24:43. Luke 24:43. Отже, Христос не був з учнями з вечора п'ятниці So Christ was not with the pupil from Friday eveningдо неділі приблизно 42 години, треба поститись у цей час. till Sunday about 42 hours, we should to endure at this time.Іванов виконав це, він ввів у систему. Ivanov fulfilled this, he introduced the system.Він сам терпів без їжі й заповідав учням терпіти без їжі щотижня 42 години з п'ятниці до неділі. He endure without food and commanded follower to endure without food every week 42 hours from Friday to Sunday.

      Христос заповідав допомагати бідним, нужденним, дати на хліб на день. Christ is commanded to help the poor, needy, give bread for the day. Він говорив, щоб голодного нагодувати, роздягненого зодягнути, подорожнього прийняти. He said that to feed the hungry, undressed clothed. Мф 25:35. Matthew 25:35. Христос сказав: «Коли хочеш бути досконалим, піди продай добро твоє і роздай убогим; Christ said: "If you want to be perfect, go to sell your good and give to the poor; і матимеш скарб на небесах; and you will have a treasure in heaven; і приходь та йди слідом за Мною». and come and follow me." Мф 19:21. Matthew 19:21. Паршек це виконав, він ввів у систему. Ivanov fulfilled this, he entered the system.Він заповідав знайти бідного, нужденного, дати йому 50 копійок. He commanded to find the poor, needy, give him 50 cents. Сказати про себе, що ти даєш за те, щоб не хворіти. Tell yourself what you are doing so that you do not get sick.Так робити завжди. Do this always.        

      Христос заповідав просити в ім'я Його: «Якщо ви будете перебувати в мені, і слова мої будуть у вас, то просіть, чого б ви не захотіли, і буде вам». Christ has commanded to ask in his name: "If you abide in me, and my words will be in you, ask what you would not want, and it will be for you."Ін 15:7. It's 15: 7. Іванов виконав це, ввів у систему. Ivanov fulfilled this, introduced the system.Він говорив: «Проси мене – будеш здоровий». He said: "Ask me - you will be healthy."Просити так: «Учителю, дай мені здоров'я». Ask for this: "Teacher, give me health".Люди просять і отримують реально, це живий факт. People are asking and obtain really, it's a living fact.Чим більше люди звертають увагу на Учителя як Бога, просять його, прославляють, тим більше Учитель впливає на людей, дає все для життя, що просять.  

      Учитель писав про прийом у 1983.03.34: Ivanov wrote about the receive in 1983.03.34: «Ми прийняли чоловіка, як я приймаю всіх. "We receive a man as I receive everyone.А потім ми облили водою холодною, потім він прийняв таке вчення, що робити. And then we poured cold water, then he take such a doctrine of what to do. Треба купатися холодною водою два рази в день, вранці і ввечері. Bathe with cold water twice a day, in the morning and in the evening.Здороватись з людьми, жодного чоловіка не проходити. Welcome along with people, no man can go through. Твоє діло – їм сказати, а вони як хочуть. Your business is to tell them, and they want it.Треба знайти чоловіка нужденного, треба дати йому 50 копійок. Find a man needy, we must give him 50 cents.Сам собі скажи, що даєш ці гроші за те, щоб не хворіти. Tell yourself that you give this money in order not to be ill. Не вживай їжу 42 години від п'ятниці до неділі, о 12 годині будеш їсти. Do not eat food for 42 hours from Friday to Sunday, at 12 o'clock you will eat.Вийди надвір, з висоти вдихай повітря і говори: «Учителю, дай мені здоров'я». Get out of the street, breathe air out of the heights and say: "Teacher, give me health". Після цього їж, що хочеш, скільки хочеш. After that, eat what you want as much as you want. Це все є твоє здоров'я. This is all your health. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не вживай алкоголь . Do not spit on the ground, do not smoke, do not drink alcohol . Це твоє законне в цьому діло. This is your law in this business. Якщо ти не будеш це робити, то нічого реального не вийде у тебе». If you do not do it, then nothing real will happen to you."

 

2-4. 3-4. Іванов є Бог Дух Святий Ivanov is God the Holy Spirit

      Природа освітила Іванова Духом святим за любов до неї. Nature has illuminated Ivanov with the Holy Spirit for the love of her. Він отримав Дух святий через прийняття холодного і поганого в природі. He received the Holy Spirit through the reception of cold and bad in nature.Іванов виконав заповідь Христа про прихід Духа Святого до людей, бо Іванов став Духом Святим через загартування. Ivanov performed the commandment of Christ about the coming of the Holy Spirit to men, because Ivanov became the Holy Spirit through hardening. Він писав: «Це загартування-тренування є Дух святий. He wrote: "This hardening-training is the Holy Spirit. Я зустрівся з ним у природі, я проходив для цього всього не так 50 років. I met him in nature, I was only 50 years old for this.Я продумав та проробив, де я міг умерти тисячу разів». I thought and worked where I could die a thousand times." Ivanov.Паршек .8211:122. 8211:122.«Сніг є святий Дух для Паршека . "Snow is the holy Spirit for Ivanov.Це одна еволюція. This is one evolution.Якщо ви не хочете вірити як такому Паршекові , то вірте природі... Ми перестанемо вмирати із загартуванням-тренуванням». We will stop die with hardening-training." 8204-181. 8204-181. «Зима це є Дух святий для мене, повна в тілі еволюція». "Winter is the Holy Spirit for me, evolution is full of body." 8204-28. 8204:28. У 1979 році Паршек назвався Богом Духом Святим, записав у зошит. In 1979, Ivanov was called God by the Holy Spirit, writing in a notebook.Він створив гімн, вся його ідея є в ньому. He created the anthem, his whole idea is in it. Гімн є все. Anthem is everything.Учитель повторював його щохвилини, учив людей. The Teacher repeated it every minute, taught people.

      Люди Господу вірили як Богу, People believed in Lord as God,

      А він сам до нас на землю прийшов. And he himself came to us on the Earth.

      Смерть як таку вижене, Death as such will turn out,

      А життя у славу введе. And life will bring in glory.  

Де люди візьмуться? People gather will на цьому бугрі . on this hillock.

Вони гучно скажуть слово. They will say a word loudly.

Це є наше райське місце, This is our heavenly place

Чоловікові слава безсмертна. Man’s glory is immortal. 

 

    Іванов виконав слова Христа, що він піде від людей і пришле другого Утішителя, Духа істини, Духа Святого. Ivanov fulfilled the words of Christ that he would go from people and send another Comforter, the Spirit of truth, the Holy Spirit. Христос говорив: «Утішитель же, Дух Святий, якого Отець пошле в ім'я моє, навчить вас усього, і нагадає вам усе, що я говорив вам». Christ said: "Comforter, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things, and will remind you all that I have spoken to you." John.Ін 14:26. 14:26. «Він буде свідчити про мене, і також ви». "He will testify about me, and you too."Ін 15:26. John.15:26. «І коли він прийде, викриє світ за гріх, і за правду, і за суд. "And when he comes, he will reveal the world for sin, for the truth and for judgment. Він викриє за гріх, тому що не вірують в мене. He will reveal sin, because they do not believe in me. Він викриє за правду, тому що я йду до Отця мого, і вже не побачите мене. He will reveal the truth, because I go to my Father, and you will not see me again. Він викриє за суд, бо князь світу цього буде осуджений. He will expose the judgment, for the prince of the world will be judged.Коли ж він, Дух істини, прийде, то наставить на всяку істину. When he, the Spirit of truth, comes, it will admonish all truth. Бо він буде говорити не від себе, а буде говорити те, що почує. For he will speak not of himself, but he who hears will speak. І він звістить вам майбутнє. And he will tell you the future. Він прославить мене, бо візьме від мого і звістить вам». He will glorify me, because he will take of mine and said you." Ін 16:7. John 16: 7. Паршек говорив те, що чув від природи. Ivanov said what he heard from nature. Паршек виконав точно всі слова Христа, за що він є визнаний Бог Дух Святий. Ivanov performed exactly all the words of Christ, for which he is a recognized God the Holy Spirit. Паршек прославив Христа, бо він взяв від його вчення і звістив усім людям. Ivanov glorified Christ, because he took from his teaching and said all people.Шануйте Бога Духа Святого в особі Іванова, не проклинайте. Honor the God of the Holy Spirit in the person of Ivanov.

 

2-5. 3-5. Кінець віку End of age

      Христос говорив, що коли його слова виконаються, тоді прийде кінець віку і початок нового віку. Christ said that when his words are fulfilled, then the end of the age and the beginning of a new age will come.Іванов виконав його слова. Ivanov fulfilled his words. Христос говорив, що в ті дні треба йти в гори без потреб: «Тоді, хто буде в юдеї, нехай біжить в гори. Christ said that in those days we must go to the mountains without need: "Then, whoever will be in the Jews, let him go to the mountains. І хто на покрівлі, той нехай не сходить взяти що-небудь з дому свого.І хто в полі, той нехай не вертається взяти одяг свій». And who is in the field, let him not return to take his clothes." Мф 24:16. Matthew 24:16. Паршек виконав ці слова, Він знайшов таку гору. Ivanov performed these words, He found such a hill. Це – This isнаш райський бугор, де люди будуть без потреб їжі, одягу, дому. our paradise hill, where people will be without food, clothing, home.Паршек запросив усіх іти на бугор і бути без потреб, людський рай буде там. Ivanov invited everyone to go to the hill and be without need, human paradise will be there. Христос говорив про ті дні: « Сонце померкне, і місяць не дасть світла свого, і зірки спадуть з неба, і сили небесні захитаються, і тоді з'явиться знамення сина людського на небі; Christ spoke of those days: " The sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will disappear from heaven, and the powers of heaven will shake, and then signs of the son of man will appear in heaven; і заплачуть всі племена земні і побачать сина людського, який гряде на хмарах небесних із силою і славою великою» . and all the tribes of the earth will cry and see the son of a man who rides in the clouds of heaven with great power and glory."Мф 24:29. Matt 24:29. Іванов це виконав. Ivanov did it. Знамення Іванова з'явилось на небі з силою і славою великою, учні свідчили про це. The sign of Ivanov appeared in heaven with great power and glory, the followers showed it. Іванов свідчення учнів записав у свій зошит: «Я, говорить наш Сашка ростовець. Ivanov wrote the testimony of his followers in his notebook: "Alexander says. Він бачив мене на сяючому сонечку, як було видно ясно, він розповідає всім близьким, які сиділи. He saw me in the shining sun, as it was clearly seen, he told all the relatives who were sitting. А Микола теж, він їхав у метро і почав наче чогось ридати, він говорить мені. And Mykola, too, he rode in the subway and began to sob, he tells me. Здається, я перебуваю в бездонній атмосфері, це було одне небо голубе, а зірки ясні себе так показували, стали вони зсуватись. It seems that I am in a bottomless atmosphere, it was one sky blue, and the bright stars showed themselves, they began to slip.І ось ваш Учитель, образ на арені показався. And here is your Teacher, the appearance on the arena appeared. Це є, і була одна істина, вона всім ясна» . This is, and there was one truth, it is clear to everyone."Паршек . Ivanov.1977.01-130. 1977-01:30. Після цього видіння на небі багато людей увірували в Учителя як Бога. After this vision in sky, many people believed in the Teacher as God.Люди бачили Іванова одночасно в різних місцях: на землі, в небі, у воді, на сонці, на хмарах небесних. People saw Ivanov simultaneously in different places: on earth, in the sky, in water, in the sun, in the clouds of heaven.Вони бачили в Москві, у Києві, на Байкалі, у селі. They saw in Moscow, in Kiev, on Lake Baikal, in the village.Учитель написав: «1977 рік – він рокам початок».  

 

2-6. 3-6. Нове ім'я Христа і Його Бога The new name of Christ and His God

      Христос говорив через посланих апостолів, що буде далі. Christ spoke through the apostles. «Переможцеві дам білий камінь, і нове ім'я написане на каменю, якого ніхто не знає, крім того, хто його одержує». "I will give the victor a white stone, and a new name is written on a stone, which nobody knows, besides who receives it." Одкр 2:17. Revelation 2:17. «Переможця зроблю стовпом у храмі Бога мого, і він уже не вийде геть, і напишу на ньому ім'я Бога мого, й ім'я місця Бога мого, нового Єрусалима, що сходить з неба від Бога, й ім'я моє нове». "I will make the winner a pillar in the temple of my God, and he will not go out again, and I will write on him the name of my God, and the name of the place of my God, the new Jerusalem, coming down from heaven from God, and my new name.» Одкр 3:12. Revelation 3:12. Паршек є визнаний Переможець природи, Учитель народу, Бог землі. Ivanov is a recognized Winner of nature, Teacher of the people, God of the Earth. Значить, Іванов є Переможець, про котрого говорив Христос в Одкровенні 3:12. Hence, Ivanov is the Winner, about whom Christ spoke in Revelation 3:12. Нове ім'я було дано Іванову. A new name was given to Ivanov.Іванов написав це нове ім'я в своєму зошиті як нове прізвище Ош своєму учневі, коли учень звітував перед Учителем як Богом. Ivanov wrote this new name in his notebook as a new surname of Osh to his follower, when the follower reported to the Teacher as God. (Зошит: Паршек . 1981.02.26, с.127). (Notebook: Parshek, 1981-02-26. p.127). Учень прийняв від Учителя нове прізвище Ош , як від духовного Отця, назвав Учителя Отцем Ош , а себе – сином Ош . The follower received from the Teacher a new surname Osh, as the spiritual Father, called the Teacher the Father Osh, and himself called the son Osh. Бо прізвище в людей отримують від батька, і прізвище батька і сина завжди одне. Because the surname is received from people from the father, and the surname of the father and the son is always one.Учитель говорив: «Це даремно не дається». The Teacher said: "It is not given in vain." Ім'я Ош дали не одному учню, а всім людям, щоб вони обрали його як спільне. The name Osh gave not to one follower, but to all people, so that they chose it as a common one. Учитель писав у своїй історії про еволюцію, щоб люди обрали спільне ім'я і на ньому одному базувалися в житті. The Teacher wrote in his story about the evolution, so that people chose a common name and based on it alone in life.Він не назвав його, а написав. He did not call him, but wrote.На нашу думку, Учитель пропонує всім людям через учня обрати спільне ім'я Ош , і базуватися на ньому одному в житті. In our opinion, the Teacher offers all people through the follower to choose the common name of Osh, and based on it alone in life.Слово Ош означає в перекладі Білий. The word Osh means translated by White. Пропонуємо всім обрати ім'я Ош як спільне і на ньому одному базуватися в житті. We invite everyone to choose the name Osh as a joint one and based on it only in life. Боже ім'я Ош є велике, святе, все звершиться через нього. God's name Osh is great, holy, everything will be realized through him. Ош є все. Osh is all.Ім'я Христа в друге пришестя буде Ош . The name of Christ in the second coming will is Osh.Ім'я Бога дає силу, захищає, об'єднує. The name of God gives strength, protects, unites. Бог через своє нове ім'я буде збирати своїх людей на райському місці. God will gather his people through his name in paradise place.Ідея Іванова: установлюй своє, а іншим не заважай. Idea Ivanov: Set your own, and not impede with the other.Учитель установлює своє, при цьому він не заважає будь-яким віруючим вірити в свого Бога, не примушує. The Teacher sets his own, while he does not impede any believer from believing in his God, does not compel. Бог дає свободу вибору. God gives freedom of choice. Іванов, написавши людям своє нове ім'я Ош , став у людей Богом Батьком. Ivanov, writing people his new name Osh, became a man of God the Father.Бо зазвичай Because usuallyтільки батько дає прізвище людям. only the father gives the surname to the people. Ми є діти, сини Бога. We are children, sons of God. God showed your face and name, as spiked Christ.            

             

2-7. 3-7. Народження чоловіка без потреб Birth of a man without need

      Христос говорив, що не залишить нас сиротами, прийде знову, його побачать, він буде збирати своїх на своє місце на землі. Christ spiced that he would not leave us orphans, he would come again, see him, he would gather his own place on earth. Це буде друге пришестя. This will be the second coming. Іванов це виконує. Ivanov does it. Найдорожча ідея Іванова – народити на бугрі чоловіка без потреб. The most expensive idea of ​​Ivanov is to give birth to a man's on the hill without need. Райський бугор є людям для цього. The paradise hill is for people to do this. Природні люди прийдуть на нього, і вони будуть без потреб їжі, одягу, дому. Natural people will come to him, and they will be without food, clothes, home.Вони зроблять там людський рай на землі, який не зникає. They will make there a human paradise on earth that does not disappear.Мати народить дитину там, і вона дасть його людям на бугрі , щоб вони Mother will give birth to a child there, and she will give it to people on a hill have bring upвиховували його на бугрі без потреб. on a hill without need. Вони будуть держати його на руках, поки він не стане на ноги. They will hold on hands until he gets to his feet.Він буде рости силами природи – повітря, води, землі, людей. He will grow by the forces of nature – air, water, earth.Він буде жити без потреб, не буде вмирати. He will live without need, will not die.Він буде учити нас жити без потреб, ми будемо вчитись у нього. He will teach us to live without need, we will learn from him. Це буде наш Учитель, Бог. It will be our Teacher, God.Учитель написав про нього: «Його ідея Христа буде в людях жити, він сам буде на цьому бугрі , на цьому місці його». Ivanov wrote about him: "His idea of Christ will be live in people, he will be on this hill, in this place his."1978.04. 1978-04-14.Люди завоюють безсмертя тут. People will conquer immortality here.

      Якщо його ідея буде Христа, то він буде за духом Христос. If his idea is Christ, then he will be in the spirit of Christ. Це буде другий прихід Христа. This will be the second coming of Christ. Hill Бугор – це місце Христа.is the place of Christ.Він буде збирати своїх на своє місце. He will collect his own place. Він буде за духом Учителя Син, Великий Дух, він поламає все на світі, що заважає в житті. He will be in the spirit of the Teacher the Son, the Great Spirit, he will break everything in the world that hinder in life.Його нове ім'я буде таке, як Отця Ош . His new name will be like the Father Osh.Це Син Ош . This is the Son of Osh.Здорові люди можуть народити його. Healthy people can birth to him. Вони запахнуть ароматом, вони будуть легкими, їх повітря прийме. They will to have a fine smell, they will be light, they will receive air. Учитель хоче, щоб усі люди були учасниками цього народження, щоб всі знали про це народження.Ivanov wants that all people to be partners of this birth so that everyone knows about the birth.Кожен мусить щось зробити для цього, щоб потім міг сказати, що і він щось зробив для його приходу. Everyone should do something for this, so that he could then say that he did something for his coming.         

      Іванов написав у зошиті: «Бог Дух Святий, який терпить все в житті, відійде. Ivanov wrote in a notebook: "God is the Holy Spirit, who endures all in life, will depart.Його не буде в житті. He will not be in life. Сам Великий Дух проявиться і оточить у житті, він поламає все на світі». The Great Spirit itself appear and surround itself in life, it breaks everything in the world."1977.12. 1977-12-14.Це живий чоловік, він народиться без потреб на бугрі . This is a living man, he will be born without the need for a hill. Він буде духовний Син Учителя. He will be the spiritual Son of the Teacher.Це Бог Син Ош . This is God the Son of Osh.Отже, це буде новий період або вік Учителя без потреб, Великого Духа, а вік Паршека закінчиться. This will be the new period or the age of the Teacher without the need, of the Great Spirit.

 

2-8. 3-8. Ім'я Отця Христа The name of the Father of Christ

      Христос виконував волю свого Отця і вчив того людей: любіть ворогів ваших, благословляйте, прощайте їм провини, не карайте, не вбивайте. Christ fulfilled the will of his Father and taught those people: love your enemies, bless them, forgive them guilty, do not punish, do not kill. Христос не виконував волю Бога юдеїв, фарисеїв, якого не бачили. Christ did not fulfill the will of God of the Jews, the Pharisees, whom they had not seen. Це доводить, що за ділом Бог Отець Христа і Бог юдеїв, фарисеїв – це два різних Бога з різними іменами. This proves that God is the Father of Christ and the God of the Jews, the Pharisees, in the work, are two different Gods with different names. Яке ім'я Отця Христа? What is the name of the Father of Christ? Христос говорив, що він є від вишніх. Christ said that he was from the higher ones. Це все дає підстави стверджувати, що ім'я Бога Отця Христа є Вишень . All this gives reason to assert that the name of the God of the Father of Christ is Svarog, Dazhbog. Вишень – це є Бог Отець слов'яно- орійської віри. (See: Veles book). Отець є один, всі інші є сини.   

 

2-9. 3-9. Христос є Бог Син і Бог Отець Christ is God the Son and God the Father

      Христос говорив, що Бог є в людях. Christ said that God is in people.Ми є боги. We are gods.Він не вірив у Бога, якого не бачили, а держали в думці. He did not believe in God, which people not see, but keep in thought.Паршек говорив так само, що Бог є в людях заслужених. Ivanov spoke just as God is in deserved people. Він не вірив в Бога, котрого не бачили, а держали в думці. He did not believe in God, which people not can see, but can kept in mind.Він називав таку віру неправильною. He called this belief untrue. Він сам робився Богом, і хотів, щоб люди робилися Богами. He himself was made by God, and wanted people to be made gods.Люди розіпнули Христа за те, що він, будучи сином людським, робився Богом. People crucified Christ for the fact that he, being a son of men, was made by God. Люди переслідували теж Іванова за це, гнали з життя. People also persecuted Ivanov for this, they were driven out of life. Христос називав себе сином людським і Сином Божим. Christ called himself the son of man and the Son of God. Батько і син є одне, бо вони люди. The father and son are one, because they are people. Христос говорив, що хто бачив Сина, той бачив Отця. Christ said that he who saw the Son saw the Father. Христос говорив, що він іде до Отця, котрий більший від Сина. Christ said that he was going to the Father, who was greater than the Son.Як це розуміти? How to understand this? Еволюція в людях така. Evolution in people is such. Батько народжує сина, син виростає, стає батьком, народжує нового сина і так далі без кінця. The father gives birth to a son, the son grows up, becomes a father, gives birth to a new son and so on without end. Боги народжуються так само. Gods are born the same way. Бог Син виростає, стає для людей духовним Отцем, Учителем. God the Son grows up, becomes a spiritual Father, Teacher.Люди стають учитись у нього, вони стають духовними синами. People are learning from him, they become spiritual sons. Так Паршек виконав заповіді Христа, став духовним сином Христа, а Христос став духовним Отцем Паршека . So Ivanov performed the commandments of Christ, becoming the spiritual son of Christ, and Christ became the spiritual Father for Ivanov. Отже, Христос прийшов до Отця, як колись говорив, тобто сам став Отцем. So Christ came to the Father, as he once said, that is, he himself became the Father.Через Паршека здійснились слова Христа, що Він іде до Бога Отця, він є більший за Сина. The words of Christ that came to God the Father, he is greater than the Son, was fulfilled through Ivanov.Слова Христа виконались через Христа, що ніхто не приходить до Отця, як тільки через Христа. The words of Christ were fulfilled through Christ, that no one comes to the Father, but through Christ.Отже, Христос як Бог проявився в двох особах: Бог Син і Бог Отець. So Christ as God appeared in two persons: God the Son and God the Father. Іванов як Бог також проявився в двох особах Бог Син і Бог Отець, крім того він також є Бог Дух Святий. Ivanov as God also manifested in two persons, God the Son and God the Father, in addition, he is also God the Holy Spirit.Коли чоловік без потреби народиться на бугрі , він буде Бог Син і Бог Отець, і Бог Великий Дух. When a man without need is born on a hill, he will be God the Son and God the Father, and God the Great Spirit.     

 

2-10. 3-10. Бог Род God Rod

      Еволюційний процес народження Богів є такий. The evolutionary process of the birth of the gods is as follows. Вишень народив Христа, Христос народив Паршека , Паршек народжує чоловіка без потреби. Svarog birthed Christ, Christ birthed Ivanov, Ivanov births a man without need.Вишень → Христос → Паршек → Чоловік без потреб →…Цьому процесу нема кінця. There is no end to this process.Цей еволюційний процес в цілому можна назвати Богом. This evolutionary process in general can call God.Він є Бог над Богами, один-єдиний, вічний, живий, невмираючий, творець усього живого. He is God over the Gods, one, eternal, live, immortal, the creator of all living things. Він є при родах. He is at birth. Наші предки слов'яно- орійської віри називали його Бог Род. Our ancestors of the Slavic-Oriental faith called him God Rod. «Всі слов'яни завжди вважали Рода Творцем Всесвіту, Богом над Богами». "All Slavs have always considered of Rod as the Creator of the Universe, God of Gods." Лозко Г. Коло Свароже. Lozko G. Colo Svarozhe. 2005. Перехід від будь-якого періоду окремого Бога до другого періоду відбувається завжди з боротьбою, запереченням, скреготом зубів. 2005. The transition from any period of a God to the second period is always with struggle, negation, gritting of teeth. Так було, так є, так буде.It will be so.      

   

2-11. 3-11. Іванов є стовп у храмі Бога, на котрому тримається храм Ivanov has a pillar in the temple of God, on which the temple is held

      Христос сказав: «Переможця зроблю стовпом у храмі Бога Мого, і він уже не вийде геть». Christ said: "I will make the winner a pillar in the temple of my God, and he will not go away any more." Одкр 3:12. Revelation 3:12. Переможець є Паршек , бо він є Переможець природи, Учитель народу, Бог землі. The winner is Ivanov, because he is the Winner of Nature, the Teacher of the people, the God of the Earth.Стовп у храмі Бога символізує вчення, на котрому тримається храм Бога. The pillar in the temple of God symbolizes the doctrine on which the temple of God is kept. Отже, Христос зробить, що храм Бога буде триматись на вченні Іванова. Christ will do that the temple of God will keep on the teachings of Ivanov.Це є воля Христа, вона має бути виконана. This is the will of Christ, it must be fulfilled. Іванов виконав це. Ivanov performed it.Він сказав учням у 1979 році: «Не треба читати He told his follower in 1979: "No need to readБіблію, вона виконана, читайте зошити Учителя, в них є все». the Bible, it is performed, read the Teacher's notebooks, they have everything." Храм Бога – це храм Іванова, це еволюційний рух. The temple of God is a temple of Ivanov, an evolutionary movement.

   Заповіт Іванова. Ivanov's will.Іванов є Іванов написав заповіт: « Слова мої, діло моє – Ivanov wrote a will: "My words, my work -   це все є наших людей , вони заселили цю нашу таку землю, вона нами заселена для мертвого життя». these are all our people , they have inhabited this our land, it is us inhabited for a dead life." 7712-361. 7712:361. « Це все моє належить народу ». "All of this belongs to the people ". 1973.11-127.7311:127. «Я вболіваю не за одну націю, а за всіх наших у світі людей». «Ми це діло не кинемо ніколи. " This is not one of us Russian such people, but the whole world to all people."8204-81. 8204:81.

 

2-12. 3-12. Іванов отримав назву Великий Ivanov was called Great

      Христос говорив: «Хто порушить одну із цих заповідей найменших і навчить того людей, той назветься найменшим у Царстві небесному, а хто виконає і навчить, той назветься великим у Царстві небесному» . Christ said: "Whoever breaks one of these commandments of the least and teaches these people will be called the least in the kingdom of heaven, and whoever will perform and teach will be called great in the kingdom of heaven."Мф 5:19. Matthew 5:19.Іванов виконав заповіді Христа і навчив людей, тому Іванов може мати назву Великий у Царстві Божому. Ivanov performed the commandments of Christ and taught people, so Ivanov might have the name Great in the Kingdom of God.Тепер Іванов є Великий у Царстві небесному. Now Ivanov is the Great in the Kingdom of Heaven.Христос говорив: «Всякого, хто слухає ці слова і виконує їх, уподібню мужеві мудрому. Christ said, "Anyone who listens to these words and performs them, like a wise man. А всякий, хто слухає ці слова і не виконує їх, уподібниться мужеві нерозумному». But whoever hears these words and does not perform them, he will be like a man silly." Мф 7:24. Matthew 7:24. Іванов слухав слова Христа і виконував їх, тому він уподібнився мужеві мудрому, Великому. Ivanov listened to the words of Christ and performed them, so he likened the wise man, the Great.Ми називаємо Іванова великим, мудрим, бо Він виконав усі заповіді Христа і навчив людей. We call Ivanov a great and wise man, for he has fulfilled all the commandments of Christ and taught people.   

      Що нам усім робити, щоб ми могли вижити? What should we do all we can to survive? Тепер нам, усім людям, треба визнати Паршека як Бога, слухатись Паршека , у Нього вчитись, виконувати Його заповіді, бо він Великий і мудрий. Now to us, to all people, we must recognize of Ivanov as God, to listen to Ivanov, to learn from him, to perform his commandments, for he is Great and wise.Він такий один. He is one.Бог Паршек більший і мудріший, ніж будь-які учені-теоретики, політики, священики. God Ivanov is greater and wiser than any theoretical scientific, politicians, priests.Бог Паршек прийшов замінити вченням парламенти, уряди, релігійні організації. God Ivanov came to replace the doctrine of parliaments, religious organizations. Є люди, котрі слухають заповіді Христа, але не виконують, і навчають того інших – це нерозумні, найменші в Царстві небесному. People listen to the commandments of Christ, but do not perform and teach others - they are foolish, the least in the kingdom of heaven. Ви пізнаєте їх за ділами. You will know them by business. Читайте тільки книги Іванова це наш підручник життя. Read only the books of Ivanov is our textbook of life. Нема в світі книг мудріших, кращих, цікавіших, ніж святі книги Учителя Іванова. There are no books in the world of the wisest, the best, the more interesting than the holy books of Teacher Ivanov.Слова Учителя – це одна втіха для душі, в них одна любов. The words of the Teacher are one comfort for the soul, in them is one love.

      Христос і Паршек були готові на самопожертву ради блага всіх. Christ and Parshek were ready for self-sacrifice for the sake of the good of all. Це найбільша любов. This is the greatest love. Вони робили своє діло і не боялися навіть своєї смерті. They did their job and were not even afraid of their death.Христос робився Богом. Christ was made by God. Він знав, що можуть вбити його за це. He knew he could kill him for that. Юдеї, фарисеї розп'яли його за це. The Jews, the Pharisees, crucified him for this. Іванов продовжив його діло. Ivanov continued his work. Він робився Богом сам і навчав людей. He was made by God himself and taught people. Піввіку він ходив без одягу, голий і босий, в одних шортах літом і зимою. Halfway, he walked without clothes, naked and barefoot, in some shorts in summer and winter. Люди вважали помилково його психічно ненормальним. People considered it wrong to be mentally abnormal.Комуністи саджали його в тюрму, і клали в психіатричну лікарню, де близько десяти років мучили, давали уколи, щоб убити. The communists placed him in prison, and put him in a psychiatric hospital, where they tortured for about ten years, gave them injections to kill. Церква прокляла Іванова за те, що він робився Богом. The church cursed Ivanov for the fact that he was made by God. Через це все його права нога була, як колода. Because of this, all his right leg was like a log. У 1975 році лікарі психіатричної лікарні виписали Іванова, щоб умирав дома, а не в лікарні. In 1975, psychiatric hospital doctors drank Ivanov to die at home, not in a hospital.Влада і лікарі укоротили Іванову вік життя. Authorities and doctors shortened Ivanov's age of life. Він віддав людям все своє здоров'я. He gave all his health to people. 10 квітня 1983 року Іванов відійшов у вічність. April 10, 1983, Ivanov retired to eternity.Учителеві слава безсмертна. The Teacher's glory is immortal.Діло Христа і Паршека продовжується і буде продовжуватись вічно, їм слава безсмертна. The work of Christ and Parshek continues and will continue forever, their glory is immortal.Вони жили однаково і відійшли у вічність однаково. They lived alike and went to eternity in the same way. Христос пожертвував життям ради блага всіх. Christ sacrificed life for the sake of the good of all. Паршек також пожертвував життям ради блага всіх.Ivanov also sacrificed life for the sake of the good of all.Пожертвувавши життям, вони прийняли найгірше в житті, за це потім люди законно отримали найбільше благо вічного життя. They took the worst in life, for which then people were lawfully prevailed to the greatest benefit of eternal life.Людство тепер переживає глобальні проблеми. Humanity is now experiencing global problems. Людство мусить визнати Бога Землі Отця Ош , щоб вижити. Humanity must recognize God Earth of the Father Osh to survive.

 

4. True Faith and true Church

   Еволюційний рух має мету, щоб кожен віруючий в Христа отримав спасіння, як заповідав Христос. The evolutionary movement has the goal that every believer in Christ should receive salvation, as Christ commanded. Для цього кожен віруючий повинен виконувати заповіді Христа, а істинна церква повинна сприяти цьому. To do this, every believer must fulfil the commandments of Christ, and the true church must contribute to this. Зараз церква претендує на те, щоб бути духовною основою суспільства. Now the church claims to be the spiritual foundation of society. Щоб церква була духовною основою суспільства, вона повинна бути істинною, вона повинна мати істинну віру. In order for the church to be the spiritual foundation of society, it must be true, it must have a true faith. Церква повинна виконувати найменші заповіді Христа і навчати людей. The Church must perform the smallest commandments of Christ and teach people. Церква повинна визнати еволюційний рух і його ініціатора Порфирія Іванова, котрий виконав найменші заповіді Христа і навчив людей. The Church must recognize the evolutionary movement and its initiator, Porfiry Ivanov, who performed the smallest commandments of Christ and taught people. Істинна церква повинна мати істинну віру. The true church must have a true faith.Церква повинна визнавати Іванова так, як визнають його послідовники Іванова. The Church must recognize Ivanov as his followers of Ivanov.Церква повинна визнавати всезагальні діалектичні закони природи, за котрими творив Христос. The Church must recognize the universal dialectical laws of nature, for which Christ was created.

 

1.Теорія діалектика, три закони. 1.Theory of dialectics, three laws.

   Закон 1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі . Law 1. Two opposite sides are in nature; they exist in unity and struggle. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. All things, the phenomena have opposite properties and trends of development. Вони перебувають в єдності, одне без одного не існує. They are in unity, one without one does not exist. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, її результатом є розвиток. The opposite sides interact constantly in the form of struggle, its result is development. Між ними виникають суперечності, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Between them there are contradictions that are the source, content, the driving force of self-development of the world. Процес завершується переходом до двох нових The process is completed by the transition to two newпротилежних сторін. the opposite sides.Приклад . An example Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. The two opposite sides are in nature: good, warm, bad, cold. Перша протилежна сторона. The first opposite side. Люди роблять, щоб мати в житті хороше, тепле. People do, so that to have a good, warm in life. Друга протилежна сторона. The second opposite side. Вони отримують від природи погане і холодне – захворювання, нещастя тощо. They get from nature bad and cold -  illness, misfortune. Між ними є суперечність , бо люди не отримують життя. There is a contradiction between them, because people do not get life.Щоб жити, люди переходять до двох нових протилежних сторін. To live, people are moving to two new opposite sides.Перша нова протилежна сторона. The first new opposite side. Люди свідомо приймають холод і голод, гартуються в холодній воді. People consciously take cold and hunger, they harden in cold water.Людина відчуває холод і погане в процесі купання в холодній воді. People feel cold and bad in the process of bathing in cold water. Друга нова протилежна сторона. The second new opposite side. Людям стає тепло, добре і здорово після купання. People get warm, well and healthy after bathing. Людина хотіла життя і отримала життя. Man wanted life and got his life. Суперечність завершується. The contradiction is completed.  

    Закон 2. Подвійне заперечення є в природі. Law 2. Double negation is in nature. Об ' єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Objects develop by double negation. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру початкового ступеня розвитку. Each stage is a synthesis of previous stages, and reproduces on a higher basis the characteristic features, the structure of the initial degree of development. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об ' єктів. Double negation is a necessary moment in the development process, a condition for a qualitative change of objects.Розвитку об ' єктів не існує без заперечення попередніх форм. The development of objects does not exist without negation the previous forms. Заперечення відображає не знищення об ' єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадковий стан. The negation reflects not the destruction of the object, but the moment of its transition to a new quality, in which the elements and properties of its previous qualitative state are stored, that is, it fix the heredity development. Приклад. Example. Еволюція людства.It is evolution of mankind. Ступінь 1. Практика загартування домінує в людей. Stage 1. The practices of hardening predominate in of people. Ступінь 2. Заперечення загартування. Stage 2. Hardening is denied. Вчення Христа домінує. The doctrines of Christ dominate. Ступінь 3. Подвійне заперечення одного загартування і одного вчення Христа. Stage 3. Double negation of one hardening and one doctrine of Christ. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства. The synthesis of the hardening and teachings of Christ dominate in people. This is done now. Іванов створив вчення, котре є синтез вчення Христа і науки загартування. Ivanov created the doctrine, which is the synthesis of the teaching of Christ and the science of hardening.     

    Закон 3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Law 3. Mutual transition of qualitative and quantitative changes. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. Quantitative changes are gradually accumulating, at a certain stage of development they violate their measure, and  form radical changes. Приклад. Example. Еволюційна послідовність. Evolutionary sequence. № 2. ( Вікіпедія . Діалектика). (Wikipedia. Dialectics).

 

Original text:  www.osh.kiev.ua/ukiv8819.htm    

 

Help translate, please.