КНИГА КНИГА

ЖИТТЯ ЖИЗНИ

ОШ ОШ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Титульний лист, с. 1)

 

 

 

 

 

(Титульный лист, с. 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА КНИГА ЖИТТЯ ЖИЗНИ ОШ ОШ

 

НОВ ИЙ НЕБУВАЛИЙ ЗАВІТ НОВЫЙ НЕБЫВАЛЫЙ ЗАВЕТ

БОГА ОТЦЯ ОШ БОГА ОТЦА ОШ

 

Ош В. А.

 

 

 

 

Книги святі Книги святые Отця Ош (Іванова Порфирія Корнійовича) Отца Ош (Иванова Порфирия Корнеевича)

в українському перекладі з паралельними місцями с параллельными местамиСтарого Завіту та Нового Завіту, Ветхого Завета и Нового Завета,

з передмовою духовного сина Ош В. О. с предисловием духовного сына Ош В. А.

 

 

 

Для тих, котрі вірять у Христа і ждуть другого приходу Його Для тех, кто верит в Христа и ждут второго пришествия Его

  як живого чоловіка до людей на землю как живого человека к людям на землю

 

 

 

 

Видано з благословення автора Выдано по благословению автора

Іванова Порфирія Корнійовича (Отця Ош), Иванова Порфирия Корнеевича (Отца Ош)

наданого духовному сину Ош В. О. духовному сыну Ош В. А.

 

 

 

 

 

 

 

НАШЕ РАЙСЬКЕ МІСЦЕ Наше райское место

 

 

 

 

 

Вінниця Винница

КНИГА-ВЕГА КНИГА-ВЕГА

2005 2005

 

                        

(Титульний лист, с.2)

(Титульный лист, с.2)

УДК 248.3 УДК 248.3

ББК 86.4 ББК 86.4

    О 97 В 97 Переклад духовного сина Ош В.О.

Перевод духовного сына Ош В.А.

за рукописами автора Іванова П. К. (Отця Ош), по рукописям автора Иванова П. К. (Отца Ош),

написаними розмовною народною російсько-українською мовою

 

 

 

СодержаниеЗмі ст  

         Передмова ………………………………………….3 Предисловие ......................................................... .3

 

Книги сина Ош Книги сына Ош

Чоловік, якого назвали Богом (Об ' явлення)…….4   Человек, которого назвали Богом (Объявление).4

Ош………………………………………………….14Ош …………..................................................... 14

 

Книги Отця Ош (Іванова П. К.) Книги Отца Ош (Иванова П. К.)

Це буде таке безсмертя.       Это будет такое бессмертие. 1978.04.(7804)………….84 1978.04. (7804) ..  .84

Паршек.      Паршек. 1978.05. 1978.05. (7805)………………………….148 (7805) ................................ .  148

Ігоря діло.       Игоря дело. 1978.11. 1978.11. (7811)……………………….167 (7811) ........................... . 167

Паршек.         Паршек. 1979.10. 1979.10. (7910)………………………….194 (7910) ......    ........................ 194

Паршек.        Паршек. 1981.02. 1981.02. ( 8102 )… ……………………….230 (8102) ... ......  ..................... .230

 

 

 

Редактор Редактор Наталя Космина Наталья Космина

Комп'ютерна верстка Компьютерная верстка Григорій Пєшков Григорий Пешков

Оформлення обкладинки Наталія Дороган Оформление обложки Наталья Дороган

 

Здано до складання 14.10.2005. Сдано в составление 14.10.2005. Підписано до друку 22.11.2005. Подписано в печать 22.11.2005. Формат 84 х 108/166. Формат 84 х 108/166.

Папір офсетний. Бумага офсетная. Гарнітура Times New Roman. Гарнитура Times New Roman. Друк офсетний. Печать офсетная. Умов. Условий. друк. печать. арк. л. 28,56. 28,56.

Зам. Зам. 2287. Наклад 500 прим. 2287. Тираж 500 экз.

 

Видавництво “Книга-Вега” Издательство "Книга-Вега"

ВАТ “Вінницька обласна друкарня”. ОАО "Винницкая областная типография".

Свідоцтво ДК № 173 від 12.09. Свидетельство ДК № 173 от 12.09. 2000 р. 2000

 

21050, м. Вінниця, вул. 21050, г.. Винница, ул. Київська, 4. Киевская, 4.

Тел. Тел. : (0432) 55-41-29, факс: (0432) 52-01-78 : (0432) 55-41-29, факс: (0432) 52-01-78

E-mail: vinprint@svitonline.com E-mail: vinprint@svitonline.com

 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 13415 від 15.06.2005 р. Свидетельство о регистрации авторского права на произведение № 13415 от 15.06.2005 г..

 

                                                                                                  

ã Ош В. О., переклад 2005 ã Ош В. А., перевод 2005

ã Видавництво “Книга-Вега”, 2005 ã Издательство "Книга-Вега", 2005

 

ISBN 966-621-229-3 ISBN 966-621-229-3    

 

 

 

 

3 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передмова Предисловие

 

     Що є “Книга життя Ош” для людей? Что есть "Книга жизни Ош" для людей? “Книга життя Ош” – це є нове небо, створене Богом нашим, котрий Сам до нас на землю прийшов смерть як таку прогнати, а життя в славу ввести. "Книга жизни Ош" – это новое небо, созданное Богом нашим, который Сам к нам на землю пришел смерть как таковую прогнать, а жизнь во славу ввести. Він також створив нам нову землю, котра називається райське місце. Он также создал нам новую землю, которая называется райское место. Про це все сказано в Старому Заповіті й Новому Заповіті, Він їх виконав і тепер дав нам, усім людям, Новий Небувалий Заповіт. Об этом все сказано в Ветхом Завете и Новом Завете, Он их выполнил и теперь дал нам, всем людям, Новый Небывалый Завет. “На початку Бог створив небо й землю”. "Вначале сотворил Бог небо и землю". Бут. Быт. 1:1. 1: 1. “Словом Господа створено небеса, а духом уст його – уся сила їх”. "Словом Господа сотворены небеса, а духом уст его – вся сила их". Пс. Пс. 32:6. 32: 6. “І сказав Той, Хто сидить на престолі (Бог): ось, творю все нове”. "И сказал Сидящий на престоле (Бог): вот, творю все новое". Одкр. Откр. 21:5. 21: 5. “І побачив я нове небо й нову землю, перше бо небо й перша земля проминули, і моря вже нема”. "И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет". Одкр. Откр. 21:1. 21: 1. Слова Бога “Книга життя Ош” – світло й життя людей. Слова Бога "Книга жизни Ош" – свет и жизнь людей. Через нове слово Бога “Книгу життя Ош” усе стане бути. Через новое слово Бога "Книгу жизни Ош" все будет состоять. “Боги, які не створили неба й землі, зникнуть із землі і з-під небес”. "Боги, которые не создали неба и земли, исчезнут с земли и из-под небес". Єр.10:11. Ер.10: 11. “І хто не був записаний у книзі життя, той був кинутий в озеро вогненне”. "И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное". Одкр. Откр. 20:15. 20:15. Книгу зібрав Син Ош. Книгу собрал Сын Ош.

      (Паралельні місця: Біблія. Видання Київської Патріархії (Параллельные места: Библия. Издание Киевской Патриархии

Української Православної Церкви Київського Патріархату. Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

  Київ. Киев. 2004). 2004).

 

 

4 4

Книги сина Ош Книги сына Ош

 

Чоловік, Человек,  Якого Которого   назвали назвали   Богом (Об ' явлення) Богом (Объявление)

Валентин Ош Валентин Ош

   

Об'явив Сам Себе Бог усім людям світу через двох свідків Своїх, щоб Царство Боже було на Землі й усі знали, що Бог є. Объявил Сам Себя Бог всем людям мира через двух свидетелей, чтобы сотворить Царство Божие на Земле и все знали, что Бог есть. Бог є, тому що два свідки Бога є: Ісус Христос і Отець Ош (Іванов Порфирій Корнійович). Бог есть, потому что два свидетеля Бога есть: Иисус Христос и Отец Ош (Иванов Порфирий Корнеевич). Отець Ош – чоловік, якого назвали Богом за корисне діло. Отец Ош – человек, которого назвали Богом за полезное дело. Про Отця Ош свідчить духовний син Ош. Об Отце Ош свидетельствует духовный сын Ош.

        

      М инуло 25 літ від того часу, коли мене прийняв Учитель; Прошло 25 лет с тех пор, когда меня принял Учитель; перед прийомом мені прийшла істинна мисль про Учителя: ”Це - Христос”. перед приемом мне пришла истинная мысль об Учителе: "Это - Христос". А після прийому Учитель мене благословив: “Розказуй усім про Мене, що знаєш. А после приема Учитель меня благословил: "Рассказывай всем про Меня, что знаешь. Виконуй”. Делай ". Він піввіку жив серед людей, але світ Його не бачив, Його присутність була невидима, бо Він не був об ' явлений. Он полвека жил среди людей, но мир Его не видел, его присутствие было невидимая, ибо не был объявленный. Ваш слуга просить прийняти благу вість. Ваш слуга просит принять благую весть. Автор є голос, який сповіщає царство Бога. Автор есть голос, который сообщает царство Бога. Про це сказано в апокаліпсисі: «І сьомий ангел затрубив, залунали на небі гучні голоси, які промовляли: царство світу стало царством Господа нашого і Христа, і буде царювати повік». Об этом сказано в апокалипсисе: «И седьмой Ангел вострубил, раздались на небе громкие голоса, говорили: царство мира стало царством Господа нашего и Христа, и будет царствовать во веки веков». Одкр 11:15. Откр 11:15. І сказано про тих, до кого звертались голоси: « І двадцять чотири старці, які сидять перед Богом на престолах своїх, впали на лиця свої і поклонились Богові, говорячи, дякуємо Тобі, Господи Боже, Вседержителю, Який є, і був, і грядеш, що ти прийняв силу Твою велику і воцарився». И сказано о тех, к кому обращались голоса: «И двадцать четыре старца, сидящие перед Богом на престолах своих, упали на лица свои и поклонились Богу, говоря, благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который есть и был и грядеш , что ты принял силу Твою великую и воцарился ». Одкр 11:16. Откр 11:16. 24 старці – це 24 заслужених, які сидять перед Богом на престолах своїх. 24 старца – это 24 заслуженных, которые сидят перед Богом на престолах своих. Мій голос звертається до них, щоб вони поклонились Богові, подякували Йому, визнали, що він прийняв велику силу і воцарився; Мой голос обращается к ним, чтобы они поклонились Богу, поблагодарили Ему, признали, что он принял великую силу и воцарился; щоб вони визнали двох вірних свідків Бога. чтобы они признали двух верных свидетелей Бога.      

       Б ог - найголовніша особа в житті всіх земних людей. Він був, Він є, Він буде. Бог - самое главное лицо в жизни всех земных людей. Он был, Он есть, Он будет. Без Бога – ні кроку в житті всіх людей. Без Бога – ни шагу в жизни всех людей. Один Господь Бог врятує нас усіх у житті від усякої біди. Один Господь Бог спасет нас всех в жизни от всякой беды. Йому вірять, ждуть Його другого пришестя. Ему верят, ждут Его второго пришествия. Бог завжди робить людям усе для щастя і добра. Бог всегда делает людям все для счастья и добра. Причина всіх бід людства – незнання, що Бог є. Основне питання життя людства: Бог єсть чи нема? У зв'язку із цим людство розділилось. Причина всех бед человечества – незнание, что Бог есть. Основной вопрос жизни человечества: Бог есть или нет? В связи с этим человечество разделилось. Одні Одни   знають, що знают, что   Бог Бог  є, вони виконують Божі закони - це Божі люди. есть, они выполняют Божьи законы - это Божьи люди. Інші не знають і не вірять, що Бог є, - це безбожники, атеїсти, комуністи. Другие не знают и не верят, что Бог есть, - это безбожники, атеисты, коммунисты. Безбожники вважають: якщо Бога нема, то можна не виконувати закони Божі: не вбий, не вкради, люби людей, як самого себе та інші. Безбожники считают: если нет Бога, то можно не выполнять законы Божьи: не убий, не укради, возлюби людей, как самого себя и другие. Вони порушують закони Божі. Они нарушают законы Божьи. При такому ставленні в людства не може бути щастя й процвітання, а тільки буде завжди горе й біда. Тому Бог дав двом свідкам Своїм довести людям, що Бог є . При таком отношении у человечества не может быть счастья и процветания, а только будет всегда горе и беда. Поэтому Бог дал двум свидетелям Своим доказать людям, что Бог есть. Бог через пророка дав людям закон, що свідчення двох чоловік є істинним – це прийняли всі. Бог через пророка дал людям закон, что свидетельство двух человек является истинным – это приняли все. Бог сказав: «І дам двом свідкам Моїм, і вони будуть пророкувати 1260 днів, одягнені у веретище». Бог сказал: «И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, одетые в рубище». Одкр 11:3. Откр 11: 3. Перший свідок Бог – Ісус Христос. Первый свидетель Бог – Иисус Христос. Це світильник, він пророкував, свідчив про Бога, віддав життя за всіх. Это светильник, он предсказал, свидетельствовал о Боге, отдал жизнь за всех. Але Йому не вірили, бо Він є один свідок Бога, а свідчення одного за законом не приймається за істину. Но Ему не верили, потому что Он есть один свидетель Бога, а показания одного по закону не принимается за истину. Його вбили. Его убили. Перед відходом Ісус Христос сказав, що прийде вдруге в славі Бога Отця як живий чоловік, його побачить кожне око. Перед уходом Иисус Христос сказал, что придет во второй раз в славе Бога Отца как живой человек, его увидит каждый глаз. Одкр 1: 7,13,14. Откр 1: 7,13,14. Він, світильник, буде свідчити про Христа і Бога, віддасть життя за всіх, буде вбитий Он, светильник, будет свидетельствовать о Христе и Боге, отдаст жизнь за всех, будет убит 5 безбожниками. безбожниками. Одкр 11:3-13. Откр 11: 3-13. Це буде другий живий свідок Бога, і поді прославлять Бога. Это будет второй живой свидетель Бога, и тогда прославят Бога.                                                                  

5

      Бога без власного імені не буває, як і чоловіка без власного імені не буває. Бог вперше об ' явив через пророка Мойсея Своє власне ім ' я для людей, написав його на камені чотирма буквами. Бога без собственного имени не бывает, как и человека без собственного имени не бывает. Бог впервые объявил через пророка Моисея Свое собственное имя для людей, написал его на камне четырьмя буквами. Вони можуть бути передані на сучасних мовах Они могут быть переданы на современных языках   буквами ЙГВГ (або ЙХВХ), тоді в письмі не було голосних. буквами ЙГВГ (или ЙХВХ), тогда в письме не было гласных. Через деякий час єврейська мова вийшла з ужитку народу, і люди перестали промовляти ім ' я Бога, вони його забули. Через некоторое время еврейский язык вышел из употребления народа, и люди перестали говорить имя Бога, они его забыли. Так власне ім ' я Бога люди втратили. Так собственно имя Бога люди потеряли. Та Богом сказано, що той врятується, хто буде закликати, берегти ім ' я Бога. И Богом сказано, что тот спасется, кто будет призывать, беречь имя Бога. Люди зрозуміли, що ім ' я Бога треба промовляти, закликати, на ньому базуватись. Люди поняли, что имя Бога надо говорить, призывать, на нем базироваться. Бог сказав через пророка Ісаю, що раби Бога є Його свідки, тобто вони повинні свідчити ім'я Бога. Бог сказал через пророка Исайю, что рабы Бога есть Его свидетели, то есть они должны свидетельствовать имя Бога. Люди віруючі стали вставляти в слово імені Бога свої голосні. Люди верующие стали вставлять в слово имени Бога свои гласные. Так одні стали називати Бога іменем Так одни стали называть Бога именем Єгова, інші стали називати Бога іменем Яхве, хоч ніхто не знає точно, як вимовляється ім'я Бога. Иегова, другие стали называть Бога именем Яхве, хотя никто не знает точно, как произносится имя Бога.   Перекладачі Біблії з древньоєврейської на грецьку та інші мови зробили прикру помилку. Переводчики Библии с древнееврейского на греческий и другие языки сделали досадную ошибку. Вони власне ім ' я Бога не змогли перекласти й зберегти і замість власного імені Бога вписали в Біблію титул Бога – Господь. Они собственно имя Бога не смогли перевести и сохранить и вместо собственного имени Бога вписали в Библию титул Бога – Господь. Отже, люди забули ім ' я Бога й для чого воно звучало, страх Божий у людей пройшов. Итак, люди забыли имя Бога и для чего оно звучало, страх Божий у людей прошел. Це гріх, за котрий Бог людей карав, карає й буде карати. Это грех, за который Бог людей наказывал, наказывает и будет наказывать. Ім ' я Бога дуже важливе. Имя Бога очень важно.

      Бог через пророків сказав про прихід Бога-Чоловіка . Бог - милостивий, Він через пророка Ісаю сказав, що буде творити все нове, що Він назве рабів Своїх новим ім ' ям. Бог через пророков сказал о приходе Бога Человека. Бог - милостив, Он через пророка Исайю сказал, что будет творить все новое, что Он назовет рабов Своих новым именем. Іс. Ис. 65:15. 65:15. Бог Сам об ' явить Своє нове власне ім ' я. Бог Сам объявит Свое новое собственное имя. Бог створить усе нове. Бог создаст все новое. Старе не буде згадуватись і не прийде на серце. Старое не будет упоминаться и на ум не придет. Іс. Ис. 65:17. 65:17. Це стосується й імені Бога. Это касается и имени Бога. Бог прийде як нова особа, Він відкриє Своє лице, яке ховав від людей, Він об'явить Своє нове ім'я. Бог придет как новое лицо, Он откроет Свое лицо, которое прятал от людей, Он откроет Свое новое имя. Він зробить рай на землі для тих, хто вірить Йому й виконує Його завіти. Он сделает рай на земле для тех, кто верит Ему и выполняет Его заветы. Пророцтва виконались, до людей на землю прийшов Бог-Чоловік Ісус Христос. Пророчества исполнились, к людям на землю пришел Бог Человек Иисус Христос. Бог, Який сидить на престолі, відкрився святому Іоану Богослову. Бог, сидящий на престоле, открылся святому Иоанну Богослову. Він був подібний до Сина Людського, Він показав, що має бути далі. Он был подобен Сыну Человеческому, Он показал, что должно быть дальше. Переможцеві буде написано нове власне ім ' я Бога. Победителю будет написано новое собственное имя Бога. “Тому, хто перемагає, дам споживати сокровенну манну, і дам йому білий камінь, і на камені написане нове ім ' я, якого ніхто не знає, крім того, хто одержує”. "Тому, кто побеждает, дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает". Одкр. Откр. 2:17. 2:17. “Переможця зроблю стовпом у храмі Бога Мого, і він уже не вийде геть; "Победителя сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; і напишу на ньому ім'я Бога Мого й ім'я міста Бога Мого, нового Єрусалима, що сходить з неба від Бога Мого, й ім'я Моє нове”. и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое ". Одкр. Откр. 3:12. 3:12. “Переможцеві дам сісти зі Мною на престолі Моїм, як і Я переміг і сів з Отцем Моїм на престолі Його”. "Победителю дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его". Одкр. Откр. 3:21. 3:21. “І глянув я, і ось Агнець стоїть на горі Сионі, і з ним 144 тисячі, в яких ім ' я Отця Мого написане на чолах”. "И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 000, в которых имя Отца Моего написано на челах". Одкр. Откр. 14:1. 14: 1. “І побачив я відкрите небо, і ось кінь білий, і Той, Хто сидить на ньому, називається Вірний і Істинний, Який праведно судить і воює. "И увидел я открытое небо, и вот конь белый, и Сидящий на нем, называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воюет. Очі в Нього, як полум'я вогняне, і на голові Його багато вінців. Глаза у Него, как пламень огненный, и на голове Его много венцов. Він мав ім ' я написане, якого ніхто не знав, крім Нього Самого. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. Він був одягнений в одежу, обагрену кров ' ю. Он был одет в одежду, обагренную кровью. Ім ' я Йому: “Слово Боже”. Имя ему: "Слово Божье". Одкр. Откр. 19:11-13. 19: 11-13. “І побачив я нове небо і нову землю, бо перше небо і перша земля минули, і моря вже нема. "И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. І сказав Той, Хто сидить на престолі: ось, творю все нове... І сказав мені: звершилось. И сказал Сидящий на престоле: вот, творю все новое ... И сказал мне: свершилось. Я є Альфа і Омега, початок і кінець. Я Альфа и Омега, начало и конец. Переможець успадкує все, і буду йому Богом, і він буде Мені сином”. Победитель унаследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном ". Одкр. Откр. 21:1-6. 21: 1-6.

      Отже, згідно з написаним у Святій книзі, має знову прийти Бог у новій особі, з новим ім ' ям. Итак, согласно написанному в Святой книге, должен снова прийти Бог в новом лице, с новым именем. Своє ім ' я Він нікому не об ' явить, а тільки напише його Своєму переможцеві. Свое имя Он никому не объявит, а только напишет его Своему победителю.

6 6

Він через нове ім ' я все успадкує від Бога. Он из-за нового имени все унаследует от Бога. Переможець назве Богом Того, Хто напише йому нове ім ' я, він буде Йому сином. Победитель назовет Богом Того, Кто напишет ему новое имя, он будет Ему сыном. «Сказав Господь (Бог Отець) Богу Моєму (Христу): «Сиди праворуч, доки покладу ворогів Твоїх у підніжжя ніг Твоїх». «Сказал Господь (Бог Отец) Богу Моему (Христу):« Сиди справа, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих ». Пс. Пс. 109:1. 109: 1. Значить, Син Людський Христос прийде до людей як Бог Отець, займе місце на престолі Свого Отця, буде правити в царстві Божому, коли Бог знищить ворогів Його. Значит, Сын Человеческий Христос придет к людям как Бог Отец, займет место на престоле Отца, будет править в царстве Божьем, когда Бог уничтожит врагов Его. Тепер люди повинні пізнати Христа в чоловікові за його ділами Божими, порівнюючи з ділами Сина Божого Христа і Його Отця. Теперь люди должны познать Христа в человеке по его делам Божьим, по сравнению с делами Сына Божьего Христа и Его Отца. Хто любить Ісуса, до того він прийде як Бог Отець. Кто любит Христа, к тому он придет как Бог Отец. Чтобы нам познать Бога, которого ждут все люди, нам надо проанализировать весь опыт человека, которого люди назовут Богом за полезное дело, сделанное им всем людям.     

 

      Бог прийшов до нас на землю як живий Чоловік, незалежний. Він народився в 19-му столітті, у славу ввійшов у 20-му столітті. Бог пришел к нам на землю как живой Человек, независимый. Он родился в 19-м веке, во славу вошел в 20-м веке. Він народився в 1898 році 20 лютого в Україні в українській сім'ї.Он родился в 1898 году 20 февраля в Украине в украинской семье. Його батько українець. Его отец украинец. Його прізвище та ім'я від людей – Іванов Порфирій Корнійович, а вулична кличка - Паршек. Его фамилия и имя от людей – Иванов Порфирий Корнеевич, а уличная кличка - Паршек. До 35 років він жив, як усі люди, як його навчили люди: наїдався досита щодня, одягався до тепла в тілі, жив у домі з усіма вигодами. До 35 лет он жил как все люди, как его научили люди: наедался досыта ежедневно, одевался до тепла в теле, жил в доме со всеми удобствами. Люди всі прагнули в своєму житті до теплого й хорошого, і він так робив. Люди все стремились в своей жизни к теплому и хорошего, и он так дела. Таке життя його не задовольнило, йому прийшла мисль.Жизнь его не удовлетворила, ему пришла мысль. Чому люди одягаються до тепла, наїдаються досита, живуть у домі з усіма вигодами, але вони Почему люди одеваются до тепла, кушают досыта, живут в доме со всеми удобствами, но они  хворіють, страждають іболеют, страдают ивмирають? умирают? Значить, таке Значит, такаяжиття людей – це їхня неправда. жизнь людей – это их неправда. Ця свідомість визначила Это сознание определила буття Його на все життя. бытия Его на всю жизнь. Він вирішив Он решилспробувати жити в природі без цих потреб людських: їжі, одягу, житлового дому – щоб знайти в природі засоби для життя людей, щоб люди не вмирали. попробовать жить в природе без этих потребностей человеческих: еды, одежды, жилого дома – чтобы найти в природе средства для жизни людей, чтобы люди не умирали. Природа Йому помогла. Природа Ему помогла. У природі є в житті дві протилежні сторони: тепла й хороша, також холодна й погана. В природе есть в жизни две противоположные стороны: теплая и хорошая, также холодная и плохая. Така свідомість примусила Його ходити в природі без сорочки і взуття, в одних шортах, літом і зимою; Такое сознание заставила Его ходить в природе без рубашки и обуви, в одних шортах, летом и зимой; пробувати не їсти щодня, жити в природі без житлового дому. пробовать не кушать каждый день, жить в природе без жилого дома. Так Він прожив у природі 50 років, оздоровлюючи й навчаючи бідних, хворих, нужденних людей. Так Он прожил в природе 50 лет, помогая в здоровье и обучая бедных, больных, нуждающихся людей.    Він з людьми поділився. Он с людьми поделился. Коли йому виповнилося 35 років, Він людям залишив їхнє тепле й хороше, а собі взяв холодне й погане в житті, гіршого не буває. Когда ему исполнилось 35 лет, Он людям оставил их теплое и хорошее, а себе взял холодное и плохое в жизни, худшего не бывает. За це природа освітила Його За это природа осветила Еговеликими силами большими силамиБожими. Божьими.Його дорога виявилася Божою, по котрій ніхто ніколи не ходив. Его дорога оказалась Божией, по которой никто никогда не ходил. По ділу, Він - самородок. По делу, Он - самородок. Джерело Його життя – загартування-тренування в природі, котру Він полюбив і став близький своїм тілом до повітря, води, землі. Источник Его жизни – закалка-тренировка в природе, которую Он полюбил и стал близок своим телом к воздуху, воде, земле. Він народжений від води й Духа, єсть чоловік Духа. Он рожден от воды и Духа, есть человек Духа. Він у природі одержав здоров ' я, якого не було в жодного чоловіка на білому світі. Он в природе получил здоровье, которого не было ни у одного человека на белом свете. Він це здоров ' я не присвоював, Він його, найголовніше, передавав людям хворим, нужденним. Он это здоровье не присваивал, Он его, самое главное, передавал людям больным, нуждающимся. Він помагав людям хворим повертати втрачене здоров ' я через любов до Бога й природи: повітря, води, землі. Он помогал людям больным возвращать утраченное здоровье из-за любви к Богу и природы: воздуха, воды, земли. Лише б торкнувся Він до тіла хворого, хвороба геть щезала. Только лишь коснулся Он к телу больного, болезнь совершенно исчезала. Його треба було просити, як Бога. Его надо было просить, как Бога. Він говорив: проси Мене – будеш здоровий. Он говорил: проси Меня – будешь здоров. Він калік ставив на ноги, сліпим відкривав очі, як це робив Христос. Он калек ставил на ноги, слепым открывал глаза, как это делал Христос. Він у природі знайшов засоби, щоб люди не хворіли, жили безсмертними. Он в природе нашел средства, чтобы люди не болели, жили бессмертными. За це все корисне діло люди, які вірили в Господа Бога Ісуса Христа й знали Його діло, назвали Його Переможцем природи, Учителем народу, Богом землі. За это все полезное дело люди, которые верили в Господа Бога Иисуса Христа и знали Его дело, назвали Его Победителем природы, Учителем народа, Богом Земли.

7 7

      Учитель порадив одній хворій, яка не бачила очима, виконувати Його діло. Учитель посоветовал одной больной, которая не видела глазами, выполнять его дело. Вона стала робити, і її очі відкрились, вона стала бачити. Она стала делать, и ее глаза открылись, она стала видеть. Вона за це діло назвала Учителя Богом землі. Она за это дело назвала Учителя Богом земли. Жінка попросила Учителя допомогти позбутися хвороби, якою вона страждала багато років. Женщина попросила Учителя помочь избавиться от болезни, которой она страдала много лет. Учитель послав її надвір, щоб вона тричі зробила вдих і видих і просила при цьому того, кому вона вірить. Учитель послал ее на улицу, чтобы она трижды сделала вдох и выдох и просила при этом того, кому она верит. Вона пішла, зробила все, через хвилину приходить і говорить Учителеві: “Ти Господь є хвороби нема”. Она пошла, сделала все, через минуту приходит и говорит Учителю: "Ты Господь есть, болезни нет". Виявилось: ця жінка вірила в Господа Бога та Його просила помогти. Оказалось: эта женщина верила в Господа Бога и Его просила помочь.

      Жінка 17 років не ходила своїми ногами. Женщина 17 лет не ходила своими ногами. Її чоловік попросив Учителя, щоб Він допоміг їй позбутися хвороби. Ее муж попросил Учителя, чтобы Он помог ей избавиться от болезни. Учитель згодився, перед цим дав обітницю: якщо ця жінка після мого прийому піде ногами, то я буду ходити босими ногами зимою й літом. Учитель согласился, перед этим дал обет: если эта женщина после моего приема пойдет ногами, то я буду ходить босыми ногами зимой и летом. Учитель прийняв і пішов. Учитель принял и ушел. Через деякий час люди говорять, що жінка ходить ногами. Через некоторое время люди говорят, что женщина ходит ногами. Жінка після прийому стала ходити своїми ногами, а Учитель виконав обітницю: став ходити босим літом і зимою. Женщина после приема стала ходить своими ногами, а Учитель выполнил обет: стал ходить босиком летом и зимой. А потім Він скинув сорочку і так в одних трусах проходив піввіку, помагаючи людям. А потом Он снял рубашку и так в одних трусах проходил полвека, помогая людям.Помагати людям у здоров ' ї – це була його основна робота, від якої Він ніколи не відмовлявся. Помогать людям в здоровье – это была его основная работа, от которой Он никогда не отказывался. У Нього руки - золоті, розум - дорогий. У Него руки - золотые, ум - дорогой. Йому в такому житті було дуже холодно й погано, у тисячу разів гірше й холодніше, ніж усім людям, але Він терпів свідомо. Ему в такой жизни было очень холодно и плохо, в тысячу раз хуже и холоднее, чем всем людям, но Он терпел сознательно. Учені-психіатри помилились, вони назвали Його психічно ненормальним, дали групу інвалідності, від труда відірвали. Ученые-психиатры ошиблись, они назвали его психически ненормальным, дали группу инвалидности, от труда оторвали. Про Своє життя згодом Він говорив: Моє життя легше й краще, ніж усіх людей. О своей жизни он говорил: моя жизнь легче и лучше, чем всех людей.

      Учитель просить усіх людей вважати Його чоловіком загартування в природі. Учитель просит всех людей считать его человеком закалки в природе. Він знайшов людям систему пробудження природою: повітрям, водою, землею – щоб чоловік завжди був з Богом, чув Його голос, ішов Його дорогою, був здоровий, щасливий, задоволений у житті. Он нашел людям систему пробуждения природой: воздухом, водой, землей – чтобы человек всегда был с Богом, слышал Его голос, шел Его дорогой, был здоровый, счастливый, удовлетворен в жизни. Він бажаючих приймав, через руки струмом убивав біль і давав усно пораду всім однаково: 1) два рази на день обливатися холодною водою; Он желающих принимал, через руки током убивал боль, и давал устно совет всем одинаково. 1. Два раза в день обливаться холодной водой. 2) здороватися з усіма людьми; 2. Здороваться со всеми людьми. 3) 42 години щотижня свідомо терпіти без їжі від п'ятниці до неділі до 12 годин; 3. 42 часа еженедельно сознательно терпеть без еды с пятницы до воскресенья до 12 часов. перед їдою виходити в природу, робити тричі вдих і видих через гортань, просити: “Учителю, дай мені здоров'я”; Перед едой выходить в природу, делать три раза вдох и выдох через гортань, просить: «Учитель, дай мне здоровье.4) знайти бідного, нужденного, дати йому 50 копійок із словами, мовляв, щоби було добре; 4. Найти бедного, нуждающегося, дать ему 50 копеек со словами, мол, чтобы было хорошо.5) не плювати на землю, не вживати алкоголь, не палити. 5. Не плевать на землю, не употреблять алкоголь, не курить.   

      Учитель це Учитель это все робив сам і радив усім людям робити, щоб жити. все делал сам и советовал всем людям делать, чтобы жить.

      Він не називав себе Богом. Он не называл себя Богом. Він писав, що було б несправедливо сказати й написати, що Він єсть між людьми Бог. Он писал, что было бы несправедливо сказать и написать, что он есть между людьми Бог. Не он сам себя назвал Богом, а люди назвали его Богом за его полезное дело, сделанное для всех людей. Поэтому Его можно назвать Богом по делу или названным Богом. Учитель писал: "Это написана писанина, она не показывает и не хочет сказать о несправедливости, будто я между людьми Бог. Я это имя получил в людей через дело мое: я открыл слепым свет. Не возражайте им. Пусть они останутся в покое. Это их будет дело. Оно в людях заслуженное ". (Ив7702:120). Учитель калек ставил на ноги, слепым давал свет. Люди знают по Святому писанию, что так же Иисус исцелял людей: калек ставил на ноги, слепым давал свет. Поэтому эти люди назвали Учителя Богом за Его полезное дело Божие.

8 8

Учитель писал: "Такое было с Ивановым, он тоже в людях сам себя проявил Богом за его дело, сделанное на людях. Он калек поставил на ноги, слепым давал свет, ему далось право одно ". (Ив7702:12)   Учитель этим людям не отрицал, Он молчал о Боге и делал людям свое полезное дело. Он знал, что это его заслуга. Так Учитель более 30 лет делал свое дело Божие и молчал, не называя себя Богом. Он начал делать свое дело Божие в 1933 году. Он изучал людей, их жизнь, накапливал опыт, и только в 1965 году он с людьми согласился и стал себя называть Богом, как его назвали люди. Учитель писал: " 1965 был. В лице в человеческой жизни зародился в природе Бог через свое дело: не одевался, а не принимал пищу, не нуждался жилого дома – что и подсказало получить в природе эти природные силы. Они Божьей дорогой шли, идут, но ею никто не хотел ступать, и не хочет сам поступок создавать у себя. Он не человеческий в природе, а Божья дорога. Такой дороги ни один человек в своей жизни не испытал, считает: это неприлично, ни в коем случае нельзя этого добиться. А вот Иванов вывел итог в своей жизни, признал: дело именно Бог можно получить ". (Ив6705:27).   К этому времени он многим людям помог в жизни, у него были основания назвать себя Богом, как сначала люди назвали Богом. Учитель писал: "Он за это взял вечно неумирающее имя, его люди прозвали Богом за хорошее дело, сделанное им. Он не хотел себя признавать между людьми, что он есть Учитель. А раз он - Учитель, учит людей к бессмертному существу, уже он есть Бог ". (Ив7202:150).    

      Семь дней Бога. Мы признали Учителя Богом за полезное дело, сделанное им всем людям. Он творил Свою историю для жизни человеческого течение шести дней или периодов Своей истории, подобно творению Бога с начала времен Адама. Всего имеем семь периодов творения Бога Отца Ош. Продолжительность их изначально определяется числами, образованными золотое сечение: 16; 26; 26; 42; 68; 110; 178 и т.д. Началась Божья история в 1933 году. Сначала было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Благодаря этому слову все стало быть. Он создал слово для жизни людей. Его слово – это около ста тысяч страниц, написанных им. Слово Его мы называем Новым Небывалым заветом Бога. Он выполнил Ветхий завет и Новый завет, пророков и Христа, также создал Новый Небывалый завет. Слово его – это новое небо, созданное им, о котором говорится в Библии. Откр. 20:15; 21: 1,5. Слово Учителя – свет для людей, сам Учитель есть солнце для верующих в него. Так он создал небо и свет, и стал свет. Он научил людей правильно пользоваться природой: воздухом, водой, землей. Он учил любить природу, как мать родную, ценить, беречь, как глаз. В третий день своей истории, примерно за 16 лет, он создал людям их правильное отношение к воздуху, научил довольствоваться им. В четвертый день, через 25 лет, он создал людям их правильное отношение к воде, научил дружить с водой. В пятый день, который начался через 26 лет и закончился через 42 года после начала 1959 – 1975гг., он нашел на земле место для жизни людей. Он освятил, назвал нашим райским местом.

9 9

В 1975 году Он благословил всех людей жить вокруг нашего райского места. Наше райское место есть в Украине, где он родился. На нашем райском месте люди будут жить в раю земном без всяких потребностей, завоюют в жизни бессмертие. Это будет рай человеческий, о котором говорил пророк. Так Он создал новую землю, назвал ее нашим райским местом. Откр. 20:15; 21: 1,5. В шестой день своего творения, который начался через 42 года и закончился через 68 лет от начала, 1975 – 2001 гг., он создал из своего ученика человека подобно себе без всяких потребностей. Он дал ему свое новое имя Ош, благословил выполнять свою идею, жить вокруг райского места. Он написал имя Ош в своей книге, это имя никто не знает, кому оно принадлежит, кроме того, кто его получает. Его имя есть Слово Божие. На 66-м году Божьей истории ученик Ош достиг зрелости Божьей сознания. Так выполнено пророчество. Откр. 2:17; 3:12; 19:12; 22: 4. На седьмой день своей истории почил. Он скончался в 1983 году 10 апреля. Хвала и слава Тебе вечно, наш Отец. Да святится имя Твое, да будет вечно царство Твое. Седьмой период закончится через 110 лет от начала, 2001 - 1043 В этом дне – битва, Армагеддон, суд, наказание, отплата рабам Божиим. В этот день обещано: «Победителю дам сесть со Мною на престоле Моем». Откр 3:21.    

      Этот новый человек Ош, рожденный, благословение Учителя принял с радостью, принял новую фамилию Ош, унаследовал все от Учителя. Он стал душой живой, признал Учителя Господом Богом, назвал Бога Отцом Ош. Он себя признал сыном Бога и назвал сыном Ош, на основании фамилии Ош от Учителя. Учитель предсказал, что Его признают Богом в 1989 году, люди придут на райское место бугор, поддержат Его идею, начнется эволюция, все свершится. Это выполнили ученики, они в 1989 году взялись на бугре, громко сказали свое слово, среди них был сын Ош. Отец Ош благословил сына Ош исполнять идею: пробовать терпеть без пищи шесть суток в неделю, потом пробовать терпеть без пищи две недели, потом пробовать терпеть без еды месяц; пробовать ходить без рубашки. В конце Учитель сказал мне: "Ты у Меня стороны". Сын Ош выполнил благословение Отца Ош. Сын Ош объявил имя Бога Ош после 1989 года, когда сказал Отец Ош. В 1999 году написано "Книгу жизни Ош". Отец Ош пользовался именами от людей, потому что Его при жизни еще не признали Богом. Так исполнилось пророчество: "Победитель унаследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном". Откр. 21: 7.

       Итак, Отец Ош создал новое небо, новую землю – наше райское место, где будет рай человеческий, как Бог сказал. Откр. 21: 1. Бог пришел к людям на землю в лице Отца Ош, открыл свое лицо, которое прятал, объявил свое имя через своего сына Ош. Так выполнено пророчество. Откр. 22: 4. За это все дело Отец Ош заслуживает имя Бога Отца. И не просто всем людям Его понять и признать Богом, потому что Отец Ош творил новое, не вспоминая прошлое. Он есть Альфа и Омега, Бог Первый и Последний, но Он не вспоминает свое первое собственное имя, написанное согласными ЙГВГ. Он не упоминает, чтобы на сердце людей не пришли скорби от смерти людей, потому что Бог обещал им сердечную радость. Ис. 65:17. Трем большим дням творения Бога соответствуют три завета Бога: Ветхий завет, Новый завет и Новый Небывалый завет. Ос. 6: 1-6.

10 10

Новый небывалый завета соответствует третий Божий день, в котором мы с вами теперь живем. Третий день начался. Сын Ош свидетельствует: Отец Ош один выполнил Христа, у Христа взял учения, дополнил Своим учением, признал Иисуса Христа, потому заслужил имя Христа. Проходить 50 лет без рубашки и обувь, в одних шортах, летом и зимой – это подобно распятию Христа. Учителю можно было за это время умереть тысячу раз, но его берегла природа. Ему воли в жизни не давали. Его держали более десяти лет в тюрьме и больнице коммунисты-безбожники, хотели его убить своим режимом, покушались на него. Сын Ош идею Христа выполняет по благословению Учителя. Природу Он, как Бог, называл матерью родной. Она его родила, она его учила, она ему давала силы, здоровье, возможность помогать другим людям. Она его освятила до самой бессмертной славы. Райское место бугор – природа. Бугор Его родил как Бога, на нем Он обнародован Богом. Он получал силы только на бугре. Его основная идея: найти место с условиями и возможностью каждому человеку быть в жизни без всяких потребностей. Это есть наше райское место, человеку слава бессмертна. Отца Ош природа духом освятила за любовь к ней, поэтому Он сознательно принял имя Духа Святого. 1979 год 25 апреля – это начало Бога Духа Святого. 25 Апреля –  праздник всех верующих в Него. Отец Ош объявил себя Богом Духом Святым и писал: "А теперь людям есть и будет самое главное в жизни своей, если в них родится такая мысль одна из всех об Учителе, как о Боге, и все будут его просить, как Бога, чтобы войны не было. Природа, она это сделает, такого убийства людей не будет. Природа -за Бога. Всему дело есть во всем Бог, он награждает, он и наказывает за ваш поступок. Вы от него отказались, не хотите ему как таковому верить. Он войны не хочет ". (Ив7910:150). Просите Его все, и выполняйте завет Его, чтобы вас не наказывали войнами, болезнями, стихийными бедствиями: землетрясениями, наводнениями и т. п. Он наш Утешитель, Дух Святой. Ин. 14:26. Отец Ош сознательно принял имя Бога на земле, как сказано пророком, Господь назовется Богом всей земли. Ис. 54: 5. Итак, Отец Ош показал нам всем в себе Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого. Бог Отец Ош пришел на землю с Востока ввести людям бессмертие в раю на чистой святой земле. Он создал свой ​​Гимн, в котором есть вся его идея.

      Люди Господу верили как Богу,

      А он сам к нам на землю пришел.

      Смерть как таковую изгонит.

      А жизнь во славу введет.

   Где люди возьмутся? На этом бугре.

   Они громко скажут слово.

   Это есть наше райское место.

   Человеку слава бессмертна.            

      Бог пришел, через Гимн открывает всем людям свое лицо. Его цель – смерть от людей прогнать, а жизнь во славу ввести через рай на чистой святой земле, где есть условия и возможность любому человеку в жизни быть без всяких потребностей.

      Отец Ош свидетельствует о сыне, которого создал, а сын Ош свидетельствует об Отце. Так двое свидетельствуют об одном, поэтому их свидетельство истинное. Никто не знает Отца так, как знает сын, и никто не имеет права свидетельствовать об Отце Ош что-либо другое, чем сын Ош. Хула на Духа Святого не простится. Бог Отец Ош своим словом истинно судить всех людей за ошибку в жизни. Его суд – праведный и милостивый.

11 11

Многим могу засвидетельствовать Отца Ош, об этом подробно написано в "Книге жизни Ош", "Святой известия". Книги Отца Ош читайте, понимайте, выполняйте. В Своих книгах Учитель подробно описывает всю историю своей жизни, анализирует, это для каждого одно утешение для души и мудрость. Нет книги интересной, мудрее, чем Божья книга. Отец Ош является второй верный свидетель Бога. Отец Ош как Бог Дух Святой пророчествовал с 1979 до 1983 года, около 1260 дней. Его убили безбожники. Откр 11: 3-13. Его слово, дело, Дух –  бессмертные.

       Наши выводы . Бог есть. История человека Отца Ош нам всем доказывает, что Бог есть человек такой же, как все люди. Бог человек периодически приходит к людям на землю для спасения в жизни. Так, 2000 лет назад пришел на землю Бог человек Иисус Христос. Он теперь прислал на землю Бога человека Отца Ош. И так будет вечно. Бог Сын Христос засвидетельствовал своего Отца, а Бог Отец, придя, как Отец Ош, засвидетельствовал Бога Сына Христа. Итак, двое свидетельствуют об одном, поэтому их свидетельства есть истина. Это доказывает, что Бог есть. Два свидетеля Бога есть – значит Бог есть. Отец Ош хочет, чтобы все люди сделались богами. Человек был, есть, и будет вечно в жизни. Бог в людях. Мы, все люди, боги. Итак, можно сказать, что Бог есть, поскольку есть человек. Человеку слава бессмертна.

       Бог сам к нам на землю пришел как человек Отец Ош, открыл свое лицо человека, открыл свое имя Ош – это живой факт. Его все видели. Это Он. Теперь никто не скажет: Бога не видел; может, Его нет, мы Ему не верим. Бог Отец Ош – это физическое явление. Отныне учение Бога является не религий, которую можно принимать, можно не принимать, а наука точная. Отныне учение Божье является не религиозное учение, а научное учение. Божье учение раньше мы называли религией, а теперь Божье учение называем Божьей наукой. Учение Отца Ош является народная наука всех людей о жизни, бессмертии. Нам, всем людям, надо изучать учение Бога Отца Ош, выполнять его заветы, чтобы нам всем жить счастливо.        

    Пришло время судить мертвых и погубить тех, которые губили землю.  «И разозлились язычники; и пришел гнев твой и время судить мертвых, а дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым. И боящимся имени твоего, малым и великим, погубить тех, которые губили землю». Откр 11:18. С этого времени, когда признают Отца Ош Богом, в жизни человеческой больше никогда не будет безбожников, атеистов, коммунистов, которые сознательно не верили в Бога. Они из-за своего незнания Бога хулили и бесславили людей, верующих в Бога. Атеисты даже физически уничтожали верующих в Бога. Коммунисты сознательно создали нечеловеческое учение атеизм, согласно которому Бога не существует. Они решили, если Бога нет, то и не надо выполнять Божьи законы: не убий, не укради, не говори неправду, люби людей и другие. Так из-за своего незнания они стали убивать людей, воровать, лгать, не почитать отца и мать и другие. В жизни общества возник беспорядок, беда и горе, которые мы имеем сейчас. Они мир забрали из жизни людей, а ввели войну, и этому конца не видно без Бога. Они Отца Ош держали в неволе, в тюрьмах и психиатрических больницах, более десяти лет, пытались убить физически, чтобы им не мешал творить беззаконие. Они до последнего дня в жизни держали под домашним арестом – за это все надо теперь отвечать. Без Бога построить совершенное общество невозможно. Коммунисты-атеисты отвергли существование Бога и решили построить без Бога в жизни более совершенное общество – это их главная ошибка.

12 12

Научный атеизм неверный, потому что Бог есть. Если составляющая коммунистической идеологии научный атеизм неверный, то и вся коммунистическая идеология неверна, неправильная, ошибочная . Нам, всем людям, теперь надо эту ошибку исправлять, пока еще не поздно, и больше никогда ее не повторять. Коммунисты-безбожники взяли для своей теории Божью идею социального равенства и справедливости, а самого Бога отвергли. Так они усыпили весь народ своими лозунгами равенства и справедливости и стали бесславить, хулить Божье учение и верующих, стали убивать тех, кто не согласен с их безбожной идеей. Их нечеловеческая партия - мертвая, она отпадает. Коммунистическая и другие партии, которые базируются на учении марксизма-ленинизма, заслуживают немедленного запрета за бесчеловечность. Надо безотлагательно запретить им участвовать в выборах президентских, парламентских. Отец Ош просит всех людей не подчиняться таким управителям, пусть они поживут сами, без нас. Лучше и легче коммунистическую идею оставить   добровольно. А идея Бога: свое найденное ставь в жизни, а другому не мешай. Проснись, народ, потому что сам Бог на землю пришел утереть твою слезу. Не спи. Радуйтесь,   Бог пришел на землю. Свершилось! Царство безбожников становится Царством Божьим. Человеку слава бессмертна. Отче наш, пусть святится имя Твое Ош, пусть будет вечно Царство Твое на земле.

      Бог Отець Ош народився для того, щоб усі люди його просили: дай, Боже. Бог Отець Ош народився в Україні, про батька рідного Він написав: “Батько, отець український рідний”. Бог Отец Ош родился для того, чтобы все люди его просили: дай Бог. Бог Отец Ош родился в Украине, об отце родном Он написал: "Батько, отец украинский родной". Ив7701. Українці вважають Отця Ош предковим українцем. Украинцы считают Отца Ош предковым украинцем, и украинцем по происхождению. Українці споконвіку вірили в Дажбога або Дайбога, котрий дає багатство всяке для життя. Украинцы издавна верили в Дажбога или Дайбога, который дает богатство всякое для жизни. Вони Бога просили, ждали його приходу – от він і прийшов до них на землю як Отець Ош, де й буде рай земний, за висновком сина Ош. Они Бога просили, ждали его прихода – вот он и пришел к ним на землю как Отец Ош, где и будет рай земной, по выводу сына Ош. ОЗвідси висновок: етнічна віра українців виправдана одна з усіх.тсюда вывод: этническая вера украинцев оправдана одна из всех. Хіба може бути безталанним народ, який народив і дав людству Бога?Разве может быть бесталанным народ, который породил и дал человечеству Бога. Давайте Шануймо всіх українців, котрі були, є і будуть.уважать всех украинцев, которые были, есть и будут. Син Божий Ош просить усіх людей усього світу: шануйте, любіть Україну, її народ, рідну українську мову, бо в Україні народився Бог Отець Ош, в Україні є наше райське місце, де буде людський рай і люди завоюють безсмертя. Сын Божий Ош просит всех людей всего мира: уважайте, любите Украину, ее народ, родной украинский язык, потому что в Украине родился Бог Отец Ош, в Украине есть наше райское место, где будет человеческий рай и люди завоюют бессмертие. Припиніть усі війни між собою, бо на землю прийшов Бог. Прекратите все войны между собой, потому что на землю пришел Бог.Шануйте отця й матір, щоб жити довго щасливо. Уважайте отца и мать, чтобы жить долго счастливо. Уважать отца и мать – это уважать язык отца и матери, любить, пользоваться им всегда, не мешать другим уважать своих отца и мать. Бог Отец Ош есть также Бог всех земных народов всех национальностей – Он есть Бог всей Земли, наш Отец.

     Прошу й благаю: вступайте в природну партію. Бог Отець Ош творить усе нове. Прошу и умоляю: вступайте в природную партию. Бог Отец Ош творит все новое. Отець Ош пропонує створити природну партію, котра базується на його вченні, він – ініціатор її. Отец Ош предлагает создать природную партию, базироваться на его учении, он – инициатор ее. Ив7901:180. Це жива партія, вічна. Это живая партия, вечная. Природна партія - це на ділі Царство Боже на землі. Природная партия - это на деле Царство Божие на земле. Сучасна церква Божа має тепер перетворитися на природну партію. Современная церковь Божья имеет теперь превратиться в природную партию. Прошу й благаю вступати в природну партію Божих людей, які ждали другого пришестя Христа як живого чоловіка, терпіли до кінця. Прошу и умоляю вступать в природную партию Божьих людей, которые ждали второго пришествия Христа как живого человека, терпели до конца. Якщо ви визнаєте Бога Отця Ош та його вчення, якщо любите й бережете його написане слово, якщо прагнете виконувати його заповіти, якщо приймаєте благословення від Бога жити навколо райського місця, якщо приймаєте ім'я Ош і на ньому одному базуєтесь, то обов'язково вступайте в природну партію. Если вы признаете Бога Отца Ош и его учение, если любите и бережете его написанное слово, если хотите выполнять его заветы, вступайте в природную партию. Если принимаете благословение от Бога жить вокруг райского места, если принимаете имя Ош и на нем одном базируетесь, то обязательно вступайте в природную партию. Пробуйте вдома виконувати п'ять порад Отця Ош, які описані. Пробуйте дома выполнять пять советов Отца Ош, которые описаны. На райське місце приходьте за своїм бажанням. На райское место приходите по своему желанию.

13. 13.

Бог Отець Ош кожному дозволяє бути на бугрі без усяких потреб. Бог Отец Ош каждом позволяет быть на бугре без всяких потребностей. Ваше загартування вдома поступово приведе на Ваша закалка дома постепенно приведет нарайське місце для життя. райское место для жизни. Читайте “Книгу життя Ош”, щоб очистити душу, підготуватися до життя Читайте "Книгу жизни Ош", чтобы очистить душу, подготовиться к жизнинавколо райського місця. вокруг райского места.Син Ош приймає на райському місці в природну партію всіх бажаючих тих, хто прочитав “Книгу життя Ош”, зрозумів, хоче жити за ідеєю Отця Ош. Сын Ош принимает на райском месте в природную партию всех желающих тех, кто прочитал "Книгу жизни Ош", понял, хочет жить по идее Отца Ош. На прийомі кожному дається усно п'ять порад для виконання, які давав Отець Ош на прийомі, крім цього син Ош з благословення Отця Ош дає від себе дві поради: 1) жити навколо райського місця, бугра, і два рази на день бути на бугрі без усяких потреб; На приеме каждому дается устно пять советов для выполнения, которые давал Отец Ош на приеме. Кроме этого сын Ош по благословению Отца Ош дает от себя два совета: 1) жить вокруг райского места, бугра, и два раза в день быть на бугре без всяких потребностей; 2) ім'я Ош прийняти й на ньому одному базуватись. 2) имя Ош принять и на нем одном базироваться.

      Теперь у всех людей самое главное - принять истину, что Бог есть, то есть признать Бога Отца Ош. С приходом Бога Отца Ош становится Царство Бога, царство безбожников заканчивается. Первая задача природной партии: проповедовать эту благую весть Царства Божьего во всем мире на свидетельство всем народам. Так мы выполним слова Иисуса. Мф 24:14. И тогда придет конец этому миру безбожников. Тогда Божьи законы будут законом всех людей. Коммунистов, безбожников не будет. Тогда уже в социальной жизни будет порядок, не будут красть, не будут убивать, и не будут говорить ложь и т.д. Людям всем будет достойную жизнь. Мы все будем изучать науку Бога Отца Ош, постепенно ее выполнять шаг за шагом. Это будет истинно общество. Природная партия с Богом совершеннее и лучше, чем любые другие.

      Божьим именем все люди будут разделены. Одни примут имя Ош с радостью, с душой и сердцем, примут в свое сознание, как печать на свой ​​лоб. Другие не примут имя Ош. Так все люди всего мира будут пропечатаны, как сказано в Библии. Откр. 7: 3-8. Божьим людям будет рай, который приготовлен Богом. Остальные пусть обижаются на себя. С этих пор ученики Ош являемся свидетелями Ош. Это будет новый поток в человеческой жизни.

      Украина – рай мой и рай всех людей всего мира. Украина – значит земля вокруг рая. Старайтесь больше всего попасть на наше райское место в Украине, поскольку это одно из всех место живет, потому что только вокруг нашего райского места жить благословил людей Бог земли Ош. Отец Ош всем советует: "Быть таким, как я – Победитель природы, Учитель народа, Бог земли". Каждый человек любой национальности может идентифицировать себя с Богом Отцом Ош, чтобы в своей жизни сделаться таким, как Бог. Мы все сделаемся богами. Поэтому наука Отца Ош является национальной идеей украинцев, а также национальной идеей всех наций. Сын Божий Ош просит, умоляет украинцев этнических прийти на райское место, обосновать райскую жизнь, начать жить вокруг райского места по Божьей науке. Благословение прийти на райское место имеют обиженные, неудовлетворенные евреи, которые есть ученики Бога Отца Ош, которые знают его и выполняют его учения. Вслед за ними на райское место придут все народы по Божьему благословению, и рай на земле воссияет, как солнце.         

     Желаю всем счастья, здоровья хорошего.

2005 30 марта

Валентин Ош

 

14 14

2. Ош

 

Зміст Содержание

Бытие.

Первый день Бога.

Второй день Бога.

Третий день Бога.

Закон двух противоположностей.

Закон Троицы.

Оздоровляющая энергия рук.  

Как получить хорошее из плохого.

Учение о рае на земле.

Общество Ош приглашает.

Откровения расшифровано.

 

Глава 1. Бытие

 

      1. С начале было Слово, и это Слово было у Бога, и Слово было Бог, и все из-за этого Слова стало быть, и без него ничего не начало быть. Быт 1-3. Ин 1: 1-4. Это Слово есть свет и жизнь людей, и этот свет во тьме светит. Ис 45: 7.   Так Бог сделал свет, и стал свет. Бог свое Слово освятил. Слово Бога – это святилище Его – небо. Ис 53:15. Так Бог творит небо и землю, новое, небывалое в каждой день творения. Один Бог есть Творец всего живого, ему хвала и слава во веки веков. Он сам приходит на землю в живом человеке, чтобы зародить в людях любовь, что есть главное в жизни. Бога познают по его делам, по плодам творения. Бог творит все живое для жизни человеческой. Творение Бога в каждый день подобное и равное, как пшеничное зерно подобное с зерном, взрастившего его. Сначала Бог творит небо и землю.

     Он творит шесть дней или периодов своей истории. День Бога – название любого промежутка времени, в который светит свет Божий. Быт 1: 5-31. В течение шести дней Бог творит новое небывалое небо и землю, не говоря о прошлом. Быт 2: 1.   В шестой день Бог творит человека, подобно Себе, и дает ему свое новое имя. Быт 2: 7.   В седьмой день Бог отходит почивать от всяких дел из жизни. Быт 2: 2.   Бог творит святилище людям, которое называет небо. Небо – это престол Бога, а земля - подножие Его. Бог являет людям Свое Слово, это Слово в людях святое. Из святых слов Бога состоит священное писание, оно небо   Бога. Бог творит небо и землю мудростью. "Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони". Притч. 8:22. Бог есть свет для верующего в Него, и пока свет Божий светит для людей, есть день. Один день проходит, и по воле Бога начинается второй день. Так Бог творит века. Каждый день Бог творит все новое: небо, землю, имя свое в людях. Откр. 21: 1. Из всей истории Бога, от начала творения до этого дня, можно выделить три больших периода или дни, в которые Бог нас оживляет и восстанавливает. Ос. 6: 1-6. Бог один, и только имена и слова Бога разные. Бог творит мир по закону двух противоположностей. Он представляет человеку благословение, если он будет выполнять Его волю. Благословение и проклятие - противоположности. Бог творит по закону отрицания отрицания. Каждый день Бог отрицает Себя и рождает новый день. Бог дает людям Свое имя, он прячет и открывает Свое лицо, меняет Свое имя на новое. Ис 56: 5.

15 15

Бог творит новое небо и землю, и прошлое не упоминается и не приходит на сердце. Один Бог - Утешитель, и каждый день присылает другого Утешителя с другим именем. Бог творит самоотрицанием. Источник и причина развития Бога и Его творения есть в Нем Самом. По делу Бог самородок. Ис 65:17. Поэтому Бог один Творец всего живого.  

        Святое слово Бога творит в верующих людях свет и жизнь. Ер. 11:1,3. Бог есть Бог живых, но не мертвых. Бог не нарушает свой закон и слово, сказанное прошлого дня, а выполняет свое сказанное слово. Сознание определяет бытие. Ив8404. 

 

Глава 2. Первый день Бога

 

      Первый день Бога можно назвать днем Господа, потому что люди называют Бога Господом. В первый день Бог дал людям Свое имя. Он сказал: "Я сущий, Я Господь, Бог ваш, и нет другого Бога, кроме Меня". Господь Бог благословил Моисея. "Итак, знай ныне и положи на сердце твое, что Господь (Бог твой) есть Бог на небе вверху и на земле внизу, (и) не еще».   Втор. 4:39. "Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов перед лицом Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в водах ниже земли, не поклоняйся им и не служи им, ибо Я   Господь, Бог твой, Бог ревнитель. И тот, кто  наказывает за вину отцов детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня. И тот, кто творит милость до тысячи родов, любящих Меня и соблюдающих заповеди Мои. Не употребляй имени Господа Бога твоего напрасно, потому что не оставит Господь  Бог твой без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно.

      Соблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь, Бог твой. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему. Не делай никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. И помни, что ты был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкой и силой большой, поэтому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний.

      Почитай отца твоего и мать твою, как повелел тебе Господь, Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.

      Не убивай.

      Не прелюбодействуй.

      Не воруй.

      Не лжесвидетельствуй на ближнего твоего.

      Не желай жены ближнего твоего и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, (ни всякого скота его), ни всего, что есть у ближнего твоего ". Втор. 5: 6-21.

      "Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими ". Втор. 6: 4,5.

16 16

"Твердо храните заповеди Господа, Бога нашего, и уставы Его и постановления, которые он завещал тебе; и делай справедливое и хорошо пред очами Господа, чтобы хорошо тебе было, и чтобы вступить и овладел доброй землей, которую Господь клятвой обещал отцам твоим ". Втор. 6: 17,18. "Если ты забудешь Господа, Бога твоего, и пойдешь вслед богов других и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствую вам сегодня (небом и землей), что вы погибнете". Втор. 8:19.   

    2. Господь Бог есть свет человека, солнце для верующего в Него, и не надо людям другого Бога. Господь благословил всех людей исполнять волю, и кто не будет выполнять волю Господа, будет иметь от Него проклятие. Господь Бог наш, создал через пророков небо и землю, священное писание Библию. Слово Господа является Ветхий Завет.

        3 И сказал Господь Моисею перед его уходом. "Вот, ты упокоишься с родителями своими, и народ этот блудно ходить вслед богов той земли, в которую он вступает, и оставит Меня, и нарушит завет Мой, который Я заключил с ним. И запылает гнев Мой на него в тот день, и Я оставлю их и спрячу лицо Мое от них. И он разрушен, и постигнет его много бед и скорбей, и скажет он в тот день: "не потому постигла меня эти беды, что нет Бога моего среди меня? "И я спрячу лицо Мое в тот день за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным богам". Втор. 31: 16-18. Прошло время, и оставил Израиль Господа Бога своего, не стал выполнять законы Господа, нарушил завет Господа, который Он поставил с ним. Народ за это был рассеян по всем народам земли и уничтожен. Господь закрыл от народа лице Свое в тот день за беззаконие его.

      4. «А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал, чтобы вы знали и верили Мне, и понимали, что это Я: прежде Меня не было Бога и после Меня не будет. Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня. Я предрек и спас и сообщил; а другого нет у вас, и вы - свидетели Мои, говорит Господь, Я Бог. От начала дней Я Тот же, и никто не спасет от руки Моей; Я делаю, и кто отменит? "Ис. 43: 10-13. "Я творю свет и творю тьму, делаю мир и делаю беды; Я, Господь, делаю все это ". Ис. 45: 7.

    5. Господь в начале избрал народ Израиля, его благословил, спас, чтобы спасение Его протянулось на всю землю всем людям земли, всем народам. Он предвещает Израиля, "Богом всей земли назовется Он". Ис 54: 5. "Да, Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни, как рай, и степь, как сад Господа; радость и веселье будет в нем, славословие и песнопения. Я, Я Сам - Утешитель ваш ". Ис. 51: 3,12. "А тот, кто надеется на Него, наследует землю и будет владеть святой горой Моей. И сказал: поднимайте, исправьте путь, убирайте преграду с пути народа Моего. Ибо так говорит Вышний и Превознесенный,   который вечно живет, - Святой имя Его: Я живу на высоте небес и во святилище, и также с покорными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца   смиренного ". Ис. 57:13 -15.

17 17

"Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны - светить тебе; но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой - славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не скроется, ибо Господь будет вечным светом, и закончатся дни печали твоей". Ис. 60: 19,20. "Рабы Мои будут веселиться, а вы будете в стыде; рабы Мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа. И оставите имя ваше избранным Моим для проклятия; и убьет тебя Господь Бог, а рабов Своих назовет иным именем, которым кто будет благословлять себя на земле, будет клясться Богом истины; и кто будет клясться на земле, будет клясться Богом истины, - потому что прежние скорби будут забыты и скрыты от глаз Моих. Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут упоминаться и не придут на сердце ". Ис. 65: 14 17. "А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим.   Ибо с огнем и мечом своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом. И вот, приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою ". Ис. 66: 2,16,18.

      6. Господь предвещает через Своих пророков рождения и приход к людям Своего сына, из которого начнется новый день творения Бога. Он предвещает через пророков Свое новое имя, и прошлое уже не будет упоминаться и на ум не придет. "Он построит Мне дом, и утвержу престол его веки. Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном, - и милости Моей не отнимет от него, как Я отнял от того, который был раньше тебя ". 1Пар. 17: 12-14. "Извещаю волю Господню: Господь сказал Мне:" Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя ". "Проси у Меня, и дам тебе народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Твое. И будешь пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, разобьешь их ". Итак, сейчас понимайте, цари, научитесь, все судьи земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь (ему) с трепетом. Почтите Сына, чтобы не прогневался Господь и чтобы не погибли вы, сойдя с пути праведного, скоро запылает гнев Его. Блаженны все, кто надеется на Него ". Пс 2: 7-12. "Боже, Боже мой! Зачем ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова плача моего. Боже мой, взываю днем - и Ты не слышишь; ночью - и нет мне покоя. Ты же в святилище живешь, слава Израиля. Тебя уповали отцы наши, уповали, и Ты избавлял их. Тебе обращались и были спасены, на Тебя уповали и не постыдились. А я червь, а не человек, поношение в людях и презрение в народе. Все, кто смотрит на меня, улыбаются мне, презирают устами, кивая головой: "Он надеялся на Бога, пусть же спасет его, когда он угоден Ему". Но ты вывел меня из чрева, дал мне надежду у грудей матери моей. Тебя оставлен я от утробы. От чрева матери моей Ты - Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Быки разъяренные обступили меня, страшные Хасанского - окружили меня. Раскрыли на меня пасть свою, как лев, ища пищи и рычит. Я разлился, как вода, расслабли все кости мои, и сердце мое, как воск, растаяло в груди моей. Высохла, как черепок, сила моя, и язык мой прилип к гортани моей. В порох смерти Ты свел меня. Ибо псы окружили меня, стая злых обступила меня. Пробили руки и ноги мои. Можно перечислить все кости мои, а они смотрят и презирают меня. Разделили ризы мои себе и об одежде моей бросают жребий. Ты, Господи, не удаляйся от меня. Сила моя, на помощь мне приди. Избавь от смерти душу мою и от псов одинокую мою ". Пс. 21: 2-21.

18 18

"Я нашел Давида, раба Моего, и миром святым Моим помазал его. Моя рука защитит его и мышца Моя укрепит его. Не преодолеет враг его, и сын беззакония не возьмет в плен его. Разобью перед ним врагов его, и истреблю ненавистников его. Истина моя и милость Моя с ним, и именем Моим поднимется сила его. И положу на море руку его и на реки - десницу его. И будет звать Меня: "Ты Отец мой и Бог мой, твердыня спасения моего. И Я первенца подниму Моего высоко, выше царей земли. Навеки сохраню ему милость Мою, и завет Мой верный ему. И продолжу вовек семя его, и престол его - как дни неба. А если сыновья его покинут закон Мой и не будут ходить по заповедям Моим, если осквернит уставы Мои и повелений Моих не сохранят, то Я жезлом приду на беззакония их и с тяжелой карой - на ложь их. Милости же моей не отниму от него и не сменю правды Моей, не нарушу завета Моего, и не изменю того, что вышло из уст Моих. Один раз клялся Я святостью Моей и не скажу неправду Давиду. Семена его будут навек, и престол его - как солнце предо Мною, как месяц, так он будет стоять вечно ". Пс. 88: 21-38. "Так говорит Господь: "За то, что он надеялся на Меня, избавлю его и защищу его, потому что он знает имя Мое. Будет звать Меня, я услышу его; буду с ним в скорби, избавлю его и прославлю его. Долгой жизнью одарю его и дам ему спасение Мое ". Пс. 90: 14-16. "Сказал Господь Господу моему:" Сиди одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих ". Жезл силы Твоей пошлет Господь с Сиона; царствуй среди врагов Твоих ". Пс. 109: 1,2.

      Господь Бог - о приходе Сына. "Вот, Отрок Мой, которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на него, и возвестит народам суд. Не заорет и не повысит голоса Моего, и не даст услышать его на улицах; трости надломленной не переломит, и льна дымящегося не погасит; будет производить суд по истине. Н ослабнет и не изнеможет, пока на земле не утвердит суд, и на закон его будут уповать острова ". Ис. 42: 1-4. "Кто поверит слышанному от нас, и кому открылась сила Господня? Ибо сошел перед Ним, как побег и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был отвергнут и умаленным перед людьми, муж скорбей, познавший с болезнью, и мы отвлекали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражен, наказан и унижен Богом. Но Он укрыт язвами был за грехи наши и мучимый за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, сведены были каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он был мучимый, но страдал добровольно и не открывал уст Своих, как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не открывал уст Своих. От пут и суда Он был взят; но род Его кто объяснит? Ибо оторван от земли живых; за преступление народа Моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. Но Господу   угодно было поразить Его.

19 19

На подвиг души Своей Он будет смотреть с удовольствием; через познание Его. Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Поэтому дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям присоединен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем ". Ис. 53: 1-12.

 

Глава 3.   Второй день Бога

 

     Второй день творения Бога ознаменовано приходом к людям на землю Сына Божия по имени Иисус. Он Мессия, что значит Христос. Ин 1:41.

    2. Иисус говорит. "Я - свет миру; кто пойдет за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. "Ин. 8:12. Иисус есть свет мира, с его приходом начинается новый день. Бог через сына Иисуса творит новое небо и землю, и прошлое небо и земля не упоминаются и не приходят на сердце.

   3. Исполнилось слово Господа, сказанное через пророка. Ис. 62: 2; 56: 5. Бог назвал раба Своего новым именем "христианин", по имени Сына Бога Иисуса Христа.

    4. Иисус сказал. "Суд состоит в том, что свет пришел в мир, а люди полюбили тьму больше, чем свет, потому что дела их были злые; ибо всякий, делающий зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не открылись дела его, потому что они злые. А кто делает правду, идет к свету, чтобы открылись дела его, потому что они совершались в Боге ". Ин. 3: 19-21. "Не может человек принимать на себя ничего, если не будет дано ему с неба". Ин. 3:27. "Кто приходит сверху, выше всех есть, кто от земли - земной есть, и по земному говорит. Из неба идет выше всех есть. И что Он видел и слышал, о том и свидетельствует; и откровения Его никто не принимает. Кто принял Его свидетельство, тот утверждал, что Бог есть истинный. Ибо Тот, Кого послал Бог, говорит слова Божии ибо не мерою дает Бог Духа. Отец любит Сына и все дал в руки Ему. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем ". Ин. 3: 31-36. "Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит, как творит Отец; потому что Он творит, то так же творит и Сын. Ибо Отец любит Сына и показывает ему все, что Сам творит; покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. А как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец не судит никого, а весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца; а кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, слушает и верит в Пославшего Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь ". Ин. 5: 19-24. "А если и сужу Я, то суд Мой праведен, ибо Я не один, а Я и Отец,  который послал Меня. В законе вашем написано, что свидетельство двух человек истинно. Я Сам свидетельствую о Себе, и свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня ". Ин. 8: 16-18. "Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, я не от мира сего ". Ин. 8: 23. "Истинно, истинно говорю вам: прежде чем Авраам, Я есть". Ин. 8: 58. "Я и Отец - одно". Ин. 10:30. 

20 20

    5. Святое Слово Иисуса - Новый Завет.

    6. "Если любите Меня, то выполняйте мои заповеди. И Я умолю Отца, и другого Утешителя даст вам, чтобы был с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. Вы же знаете Его, ибо с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами; приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Кто заповеди Мои соблюдает, тот любит Меня, того полюбит Отец Мой; и Я полюблю его и явлюсь ему Сам ". Ин. 14:15-21. "Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам ". Ин. 14:26,27.

      7. Иисус сказал ученикам, что Он отойдет к Отцу и в третий день придет. Он отойдет и пришлет им второго Утешителя, Духа святого, который их наставит на всякую истину, осудит, напомнит Иисуса, будущее возвестит. Он будет говорить, что услышит. Христос пришлет Духа Святого, который от Отца идет. Итак, Иисус предсказал приход к людям на землю Бога, Его имя Дух Святой, это новое имя Господа Бога. С приходом Бога Духа Святого начнется третий день творения Бога, новый век. Бог Дух Святой будет творить новое небо и землю, и увидят Сына Человеческого на новом небе, и прошлое небо и земля не будут упоминаемы и не придут на сердце. Господь предсказал. Ис. 65: 17; 43: 18.

    8. Христос показал нам будущее. Откр. 20:11; 21: 1,5,7; 19: 1,12,13.

    9. Бог обещал Победителю дать новое имя. Откр. 2:17; 3:12.

    10. В третий день Бог откроет людям свое лицо, которое Он закрыл от них за то, что оставили Его в первый день. Откр. 22: 4; 20:15.

    11. Христос показал Бог в новый день творит новую землю, Он благословляет жить на райском месте. Ис. 11: 1-9. Бог изрекает через пророка Свой приход на землю к людям, чтобы построить на земле рай. И верующие Ему люди будут потреблять от дерева жизни, которое среди рая на земле. Бог смерть прогонит, а жизнь во славу введет.

    12. "Победитель унаследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном". Откр. 21: 7. Бог посадит сбоку Себя Своего сына, который победит и станет сыном Бога. И его благословит как сына, и даст ему новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто его получает. Благодаря новому имени Господа Бога познают сына и признают.

    13. Иисус Христос открыл ученикам о Своем втором пришествии и признаки окончания века Иисуса. Мф. 20:11; 24: 4, 9-14,23,24,26-31,36,40. Как следует понимать признаки прихода второго Сына Человеческого и конца века? Как понимать небо, на котором увидят Сына Человеческого? Небо, на котором увидят Сына Человеческого, придет, о котором заранее говорит Христос, по сути не является пространство вмещает все небесные видимые тела: планеты, звезды, а то, что внутри нас. Сына Человеческого увидят на новом небывалом небе, которое создал его Отец небесный. Небо, созданное Богом, - это святое Слово.

21 21

Бог напишет людям свои слова, и в них будет имя Сына Человеческого. Таким образом, люди внутренним оком мудрости увидят Сына Человеческого - Слово Божие. Победитель получит от Бога новое написанное имя, которое никто не знает, кроме того, кто его получает - это сын. Сын Человеческий ничего не может принимать как свое, если не будет дано с неба. Он придет с неба нового небывалого, которое создаст Бог.

    Как следует понимать слова: "явится знамение Сына Человеческого, и тогда заплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою». Небо, о котором здесь говорится, - это новое небывалое небо Бога, которое он создаст для следующего дня, это святое Слово Бога. На этом небе явится знамение Сына Человеческого. Имеющий глаза, чтобы видеть Слово Божье, то увидит и написано имя Сына Человеческого. Это имя увидят все от края до края, от востока до запада, как видят молнию, потому что это имя написано Богом в книге жизни для всех. Тогда небо и земля второго дня пройдут, и Бог будет творить все новое, за старым будут плакать все племена земные. Признак "солнце померкнет и луна не даст света" можно понять как солнечное затмение месяцем. Когда будет полное солнечное затмение, тогда и будет конец дня Иисуса Христа и конец света. Это признак конца второго дня Бога, в который Иисус был светом мира. С этого времени Иисус перестанет светить мира, и начнет светить второй Сын Человеческий, который придет, и Его увидят все на небе. Сказано: "Тогда будет два на поле: один берется, а другой остается". Тогда на поле будет два сыны человеческие, один из них всеми людьми берется, а другой остается. Такова воля Иисуса Христа, по слову выполняется все. Иисус отойдет и пришлет нам всем второго Утешителя и второго Сына Человеческого. Если Иисус не уйдет из веры людей, то не придет и второй Сын Человеческий. Если мы любим Христа, и мы должны выполнять волю Его, заповеди, мы должны принять второе пришествие Сына Человеческого, его признать, за Ним одним идти.

      14. Иисус ушел и прислал нам с вами второго Утешителя, Он есть Дух Святой. Этот приход состоялся почти через 2000 лет после рождения Христа. Слово и воля Бога Отца, Господа и Сына Божьего Иисуса Христа выполнено. Мы все знаем приход Бога на землю к людям в то время, когда был создан Адам. Подобно этому Бог пришел Сам к людям на землю теперь в двадцатом веке в живом независимом человеке. Он родился в XIX веке, вошел в славу в   XX веке. Мы узнаем Бога по его делам, по плодам творения. Он творит все живое для жизни человеческой. Он превратил двадцатый век на семь дней и периодов своей истории, подобно тому, как было раньше, во времена Адама. Он творил шесть дней и периодов как раньше. В шестой день Он создал человека, подобно себе, и дал ему свое имя Ош. Он ушел из жизни отдохнуть от всяких дел в седьмой день. Сначала Бог создал небо и землю за шесть дней.

     В первый день и период своей истории Бог родился в природе в лице независимого человека через свое дело: не употреблял пищу, не надевал одежду, не нуждался жильем. Он ходил среди людей чистым телом, без рубашки и обуви, босиком, в одних трусах летом и зимой, как никто из - свою святость всем людям показывал. В Украине в Луганской области в 1898 году 20 февраля родился человек, как все люди.

22 22

Он как маленький ребенок кричал, протестовал против того, чтобы его люди кормили, одевали, растили в жилом доме: он этого всего не хотел. Он получил от родителей, как все люди, человеческую фамилию, имя, отчество Иванов Порфирий Корнеевич, а люди прозвали Паршек. Его люди научили жить по-своему, по-человечески: есть досыта, одеваться до тепла в теле в красивый модную одежду, жить в доме со всеми удобствами. 35 лет он жил, как все люди, зависимые в природе, строил свою частнособственническую жизнь. И вот однажды Порфирий шел в горах Кавказа по берегу реки Белая, и Ему с высоты в голову приходит мысль. "Люди едят, одеваются, живут в доме со всеми удобствами, и они болеют, страдают и умирают - значит, это их не истина. Надо от этих потребностей отказаться". Все его дальнейшее бытие определила это сознание. Он стал постепенно в жизни раздеваться: снял шапку, потом пальто, потом обувь, потом рубашку и пошел в природу среди людей босым без рубашки, в одних трусах, летом и зимой.

    Природа и Бог его одарили большими силами оздоровлять больных нуждающихся людей. В таком виде он проходил 50 лет. Ему было очень холодно и плохо. Люди его не понимали, считали сумасшедшим, ненормальным, держали в больнице и тюрьме. Он с людьми поделился: им оставил их чужое теплое и хорошее, что они его научили, а себе взял в жизни в природе свое холодное и плохое. Он не признавал фамилию и имя, которые ему дали люди, но вынужден был принять их и пользоваться ими до тех пор, пока Его не признают Богом. Его идея, самое главное, любить природу, как мать родную, и ее три живые тела: воздух, воду и землю. Они в жизни людям есть друзья, помощники во всем, милые верные неумирающие. О них он говорил: "Я их любил, люблю и буду любить вечно". Через этот поступок в природе в людях он стал Богом.

     Во второй день и период своей истории он создал людям их правильное отношение к Богу Солнцу. Он спустился с самого солнца, чтобы построить людям на земле рай. В 1933 году 25 апреля Бог показал Порфирию райское место на земле и благословил его занять для людей, как рай земной. Он творит все новое небывалое. Он творит все живое для жизни человеческой. Он зависимость человека в природе осудил. Он учил людей пользоваться природой, любить воздух, воду и землю, близко к ним своим телом становиться. Он, Господь Бог, помогал бедным, больным, обиженным через природу, которая ему во всем помогала по любви к ней. По его воле в России царь отказался от престола, большевики пришли к власти. Он поддерживал большевиков и Советскую власть. Его не понимали люди, держали в психиатрической больнице ошибочно, как ненормального, сажали в тюрьму. Господу надо было отдать его на муки. Он принимал муки добровольно, не открывая уст, как агнец. Его жизненная история - это история Христа. Он один выполнил Христа. Это история Христа, которую предсказал Господь - это Его история. Ис. 53: 1-12. В третий день своей истории он создал людям их правильное отношение к воздуху, научил пользоваться им. Он просил природу, и она ему во всем помогала. Он упросил природу, чтобы она помогала русским солдатам победить немцев в войне 1941-1945 годов. Он не хотел, чтобы люди друг друга убивали. Он хотел сделать мир между воюющими сторонами, но люди его не послушались. Он хотел, чтобы с врага сделать друга. Он был Победитель природы, Учитель народа, Бог земли.

23 23

    В четвертый день Своей истории Он создал людям правильное отношение к воде, научил их пользоваться ею, сказал: "Хорошее". Он сидел в море под водой без дыхания часами, искал в воде человеку качества для жизни. Он ежедневно писал свою историю.

    В пятый день и период истории он создал людям правильное отношение к земле, на которой они живут. Он жизнь человеческую на самовольно захваченном и присвоенном месте осудил. Он нашел людям землю для жизни без всяких потребностей, назвал ее "райское место", освятил, благословил всех людей вокруг райского места жить. С 1933 года по сей день прошло 42 года. Это свое место любого человека, любящего Бога, и выполняющего его волю. А другое место есть чужое, негоже для жизни, на нем нельзя жить. На райском месте люди в будущем должны сделать рай на земле, завоевать бессмертие. Райское место находится в Украине, Луганской области, на берегу реки Луганчик, в ее начале. Он объявил себя всем людям Духом Святым, написал в своей Книге жизни. 1979 года 25 апреля - это Его начало. Он объявил, что в 1989 году Его признают Богом земли все люди мира. Он создал Гимн, в котором вся его идея. В Гимне есть все. Он его напевал ежеминутно и учил людей:

       Люди Господу верили, как Богу.

       А он сам к нам на землю пришел.

       Смерть как таковую изгонит.

       А жизнь во славу введет.

Где люди возьмутся? на этом бугре.

Они громко скажут слово.

Это есть наше райское место.

Человеку слава бессмертна.

    15. В шестой день и период своей истории Бог создал человека подобно себе без всяких потребностей, и дал ему свое имя Ош. Этот человек является автор этой райской вести. Я признал Учителя за дело Господом Богом. По моей просьбе он меня принял, рассек мои негодные человеческие желания. Мне ничего не хотелось другого, как только быть с Богом в раю земному. Стал жить по его заветам, тщательно все выполнять. И стал перед Богом нашим отчитываться письменно, как я жил, что делал и что сделал? Учитель принял мой отчет, записал его в свою историю, в Книгу Жизни, и написал в ней мою новую фамилию Ош вместо той, которую мне дали родители. Ив8102:111-127. Я с радостью принял это имя, как самое дорогое благословение от Господа Бога нашего, как от Отца. И признал себя сыном по духу моего Учителя, Его признал Богом земли. Его стал называть Отец Ош, так как в Отца и сына фамилия должно быть одно - Ош. Отец Ош благословил меня исполнять идею: пробовать терпеть без пищи шесть дней в неделю, вслед за этим пробовать терпеть две недели без еды, потом пробовать терпеть без еды месяц, пробовать ходить без рубашки. И он сказал мне: "Ты у Меня сбоку". Все, на что благословил меня Бог Отец Ош, мной выполнены. Мой Отец поставил меня, сына своего сбоку себя. Итак, выполнено слово Господа. Откр. 21: 7; 3:21.   Господь Бог обещал победителю дать новое имя. Откр. 2:17; 3:12. Теперь Бог сам к нам на землю пришел в лице Отца Ош и выполнил свой ​​прежний Завет с победителем за меня. Отец Ош открыл мне тайную манную: он написал своей рукой, черным по белому, в своей книге жизни мое новое имя Ош, которое также имя Бога моего Отца Ош.

24 24

Он написал имя града Бога Моего, нового Иерусалима - это наше райское место, которое в Украине, -   это подножья Бога.

     Он сказал, что должно быть теперь, в новый день Бога. "И увидел я открытое небо, и вот конь белый, и Сидящий на нем, называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воюет. Глаза у Него, как пламень огненный, и на голове Его много венцов. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. Он был одет в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: "Слово Божье".    Откр. 19: 11-13. Как понимать эти слова? Небо - это слово Бога в Книге Жизни Его. Бог напишет победителю в Книге жизни его новое имя, поэтому его имя будет Слово Божие. Одежда, окрашенная кровью - это живая одежда, это живая кожа человека, изнутри окрашена кровью, которая течет под живой кожей. И нет никакой другой одежды. Иными словами, на теле человека не было никакой одежды, он был гольцом, он ходил без рубашки. Все эти сказанные ранее слова Бога выполнил теперь Отец Ош через меня. Он написал мое новое имя Ош в своей книге жизни. Кто хотел, тот увидел сына Ош на новом небе, созданном Богом Ош. Он благословил меня ходить без рубашки, чтобы выполнить его идею Христа. Его идею не бросаю, это моя жизнь. Отец Ош благословил меня: "Рассказывай всем про меня". Это делал, делаю, и буду делать. Имя Ош никто не знает, кроме того, кто его получил от Бога. Никому из пророков имя Ош не было открыто раньше, чем сыну Ош. И узнал мир имя Ош впервые от Сына Ош. Сын Ош не должен молчать о новом имени Ош, потому что если он не расскажет, никто не расскажет, потому что никто не знает, кроме его самого. Все эти Божьи дела нам всем доказывают, что Отец Ош Бог наш.

     16. В седьмой день и период Своей истории 10 апреля 1983 Бог Отец Ош почил: ушел из жизни. Он не думал умирать. Он должен был отдохнуть и воскреснуть в живых при людях, чтобы доказать живым фактом бессмертие Своей органической клетки. Помочь сделать это должны были ученики. Он говорил: "Береги Мое тело, как око". Но люди оказались не готовы это принять, и Учителя закопали в землю, похоронили без признаков смерти ошибочно.

    Слава и хвала Богу Отцу Ош вечно! Все придут на райское место бугор, скажут Ему спасибо. Низкий поклон и спасибо Богу Отцу Ош от сына Ош за жизни, которое Он мне подарил. Подробно о семи днях творения Бога Отца Ош, о новом небе и земле читайте книгу автора "Райская весть".

    17. В 1989 году исполнилось пророчество Отца Ош Его признали Богом земли. Люди взялись на райском месте, поддержали идею рая на земле, началась эволюция в людях, все свершилось. Итак, исполнилось предсказание Господа, Его назовут Богом всей земли. Ис. 54: 5; 49: 6.

     18. После ухода почивать пророка Моисея народ Израиль оставил Господа, блуждая стал ходить к чужим богам. Он нарушил заповеди Господа которые Он поставил перед ним. Поэтому он получил от Господа проклятие: Господь рассеял его среди всех народов, и его уничтожали, и встретились с ним беда и скорби.

25 25

И разгорелся гнев Господа на него в тот день, и Господь скрыл от него Свое лицо, как предсказал пророк. Втор. 31: 8. Господь благословил ранее народ Израиля. Втор. 30: 2. И вот через много лет народ обратился к Господу Богу твоему и послушал голос Его, как завещал Он, от всего сердца и всей души. И Бог умилостивился и создал благо народу. Отец Ош выполнил пророчество. Откр. 22: 4. "Пойдем и возвратимся к Господу! Ибо поразил - и Он исцелит нас, поразил - и перевяжет наши раны; оживит нас через два дня, на третий день поднимет нас, и мы будем жить пред лицом Его ". Ос. 6:1,2. Бог наш сам к нам на землю пришел в лице независимого человека, его собственное имя Ош. Бог наш открыл свое лицо, и лицо его увидели. Он возвращает своих пленных, собирает свой ​​народ из всех народов, между которыми они рассеяны. И приводит свой ​​народ в землю, которую он дает во владение, как завещал отцам. Он назвал это место райское место, освятил, благословил вокруг райского места жить. Сначала Бог наш подготовил и привел в райское место одного человека сына Ош, чтобы все люди последовали за ним на райское место, чтобы он показал людям Божьим свои следы. Бог наш сегодня открыл свое лицо. В лице Отца Ош пришел к нам на землю Бог наш, который творил семь дней во времена Адама, благословлял Израиль в лице Авраама, Исаака. Который через Моисея благословлял народ Израиля жить на земле за Иорданом. И Он прислал людям для спасения Сына Иисуса Христа. Отец Ош через Свой Гимн открывает свое лицо Бога всем людям, говорит: "Люди Господу верили как Богу, а он сам к нам на землю пришел". Отец Ош говорит в Гимне о себе, он на землю пришел смерть прогнать, жизнь во славу ввести. Он Спаситель. Люди Богу своему верили, но отступили от него, не стали выполнять заповеди, поклонились другим богам. За это люди заслужили смерть, беды, страдания, они рассеяны по всей земле, всем народам, они уничтожены. И эти люди сделали вывод после своих мучений в жизни: они эти беды и муки получили, потому что оставили Господа, не стали выполнять заповеди Его. И вот теперь они обратились к Господу, Богу своему, от всего сердца и всей души. Господь Бог наш помиловал Он Сам к нам на землю пришел, чтобы смерть как таковую изгнать, а жизнь во славу ввести, говорит Бог Отец Ош в гимне своем. В гимне дальше Бог говорит: "Где люди возьмутся? На этом бугре. Они громко скажут слово: это есть наше райское место, человеку слава бессмертна ". Теперь Бог наш хочет нам всем дать землю, он нашел для Божьего народа землю для жизни, назвал ее райское место, освятил ее, благословил вокруг райского места жить, как Он заповедал Моисею. Теперь Отец Ош собирает народ Божий из всех стран и народов и приводит в райское место, которое получил во владение. Эта земля не заменяемая на любые богатства и земли, основное благо - бессмертие. Сын Ош, посланный Отцом Ош, занял райское место, приглашает всех людей Божьих следовать за собой. Это райское место Боже, человеку тут слава бессмертна. Бог Отец Ош выполнил все, что говорил Моисею перед входом в землю за Иорданом, что он даст своему народу землю и соберет свой ​​рассеянный народ из всех народов и приведет жить на завещанную землю.

26 26

     Бог гимном своим показал свой приход на землю к людям, и раскрыл свое лицо, раскрыл свое имя Ош через сына Ош. Отец Ош только в гимне своему впервые сказал, что люди Господу верили как Богу, а Он к нам на землю пришел. В конце своей истории Отец Ош создал гимн, и так Бог открыл свое лицо в свидетельство всем народам, и люди увидели его лицо. Он напевал гимн ежеминутно и учил этому людей, которые за ним последовали. Он говорил: "В гимне есть все". Сын Ош объявил всем народам приход Бога на землю в лице Отца Ош. Сын Ош сам понял, что в лице Отца Ош пришел к нам на землю Бог, и тогда он стал перед ним отчитываться письменно, что делал и что получил. Господь этот отчет принял, дал автору отчета новое имя Ош. Люди с дела Бога сделали религию, поклонились другим богам. Это не Божье дело - религия, она себя не оправдала. Бог Отец Ош говорит и предупреждает, чтобы мы, все люди, не сделали из него религию, иначе дело Божие проигрывает.

     По сути, Бог - это "Я" истинное человека, сознание. В природе все, кроме "Я" истинного, меняется, превращается в другую противоположность. Природа находится в становлении, ее абсолютно не существует. Одно "Я" истинное Бог наш неизменный, абсолютный, единственно существующий. Поэтому один Бог наш есть Творец всей Вселенной. "Я" истинное человека Бога можно назвать "Я" высшее. Обычный человек, который не с Богом, имеет в сознании мысль, что не прекращается, "Я - тело". Это низшее "Я" человека ненастоящее. Высшее «Я» есть у каждого человека, поэтому каждый человек есть Бог. Мы, все люди, есть Боги. Когда человек не выполняет заповеди Бога нашего, у него преобладает низшее "Я", а высшее "Я", или Бог, скрывает свое лицо и не проявляется, этому человеку в жизни плохо. Поэтому человек должен выполнять заветы Бога, чтобы всегда быть с Богом, чтобы ему жить было хорошо. У кого Бог есть истинное «Я» человека, то человек Божий; и Божьему народу эта моя райская весть принадлежит. Теперь Бог наш собирает свой народ из всех стран и народов и приводит жить на земле вокруг райского места. Отец Ош говорит о себе, что он Бог земли, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. "Я", о котором говорил Отец Ош - это истинное "Я" человека, в таком истинном состоянии был постоянно Отец Ош. Он есть Дух Святой. Можно сказать, Отец Ош был пророк, через которого говорил народу Бог, и он больше пророка, как Бог.

    Бог Отец Ош дает людям новое завещание и закон, дает благословение, дает проклятие, если не послушаем Его. По сей день Отца Ош называли Учитель, и в этот день через сына Бог раскрыл свое лицо в Отце Ош, которое по сей день было скрыто. Бог Отец Ош себя сам объявляет, он раскрыл свое лицо. Бог Отец Ош пришел к нам на землю не нарушить Божий закон, но исполнить. 

   21. Мое свидетельство истинно, потому что я сам свидетельствую о себе и свидетельствует обо мне мой Отец Ош, а по Закону Божьему, свидетельство двух человек истинно. Свидетельство Отца Ош истинно, потому что он сам говорит о себе и сын Ош свидетельствует об Отце, а свидетельства двух человек истинно.

27 27

   22. Господь сказал. "И пожалел Я святое имя Мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел. Поэтому скажу дому Израилеву: так говорит Господь Бог: не для вас Я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени Моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. И освящу великое  имя Мое, обесславленное среди народов, среди которых вы обесславили его. И узнают народы, что Я Господь, - говорит Господь Бог, - когда явлю на вас святость Мою перед глазами их. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу. И окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотское. Вклада внутрь вас дух Мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую Я дал отцам вашим, и будете Моим народом, и Я буду вашим Богом ". Иез. 36:21-28. Отец Ош выполнил эти слова Господа, об этих словах Отец Ош сказал: "Это сказаны эти слова до сих пор кем-то, а мне сейчас представилась возможность это назначенное место занять и быть в народе таким, как это надо быть. Я от природы получил силы воли своим делом имя это взять. Я один такой светило, кому не нужна в природе техническая часть. Мне, как такому человеку, люди сами дали имя ваше. Вы его ждете с неба, а Он пришел в наш народ на землю, с каждым человеком встречался, о всяком деле нашем говорил. Говорил и буду говорить об этом деле, об этой идее. Она была, она есть, она будет между нами такой, которую мы с вами всегда ждали. Она к нам пришла для всех, а мы с вами ее одну такую ​​вот побоялись, по ней по такой не пошли. Она - очень холодно и плохо, всегда на мужчине умирающая. А теперь один наш человек, один из всех, выбрал эту дорогу, этот путь. Сам один пошел, и стал ею пользоваться. Это место, эти условия никому Он не жалеет другому передать. Он пожелал другому то, что сам себе не хочешь. Это Его для всех одно дело, между ними. Он свою любовь в природе проявил". Ив7502.   

    23. Бог 23. Бог Отец Ош назвал Себя Солнцем, Он говорил: "Милые люди, посмотрите на солнце: увидите правду, свое оздоровление. Быть таким, как я - Победитель природы, Учитель народа, Бог земли ". (Моя Победа). Учитель является солнышко, своими лучами - всех нас таких, у него верующих. Солнышко сияет тихо.

      24. Отец Ош выполнил идею Христа, потому что жил он по идее Христа, сознательно терпеть то, что сам себе не хочешь, и это желать другому. Отец Ош, как Иисус, терпением спасал душу Свою и это хотел делать другому человеку. Его самая дорогая идея - любому и каждому человеку  быть в жизни без всяких потребностей, это есть наше райское место, человеку слава бессмертна. Он готовил место, условия, возможность. Отец Ош выполнил слова Господа: "Милости хочу, а не жертвы". Ос 6: 6. Они были главным делом Иисуса Христа. Милость реализуется в жизни через сознательное терпение без всяких потребностей: без еды, без одежды, без жилья. Жертва - убийство всего живого, преступность. Жертвы не хотел Иисус, не хотел Отец Ош. Он осудил таких зависимых людей, Он говорил: "Вы - преступники и убийцы. Где человек, там и жертва ". Сегодня убиваешь ты природу живую, а завтра она - тебя. Смерти в природе нет, смерть - это человек вооруженный, защищенный; он убивает и от этого умирает.

28 28

Блаженны - милостивые, они от Господа милость имеют. Свое - это свое живое тело. Жить за счет своего, а не чужого. Когда человек сознательно терпит без всяких потребностей, нет жертвы. При этом никто не страдает: ни природа, ни люди, ни животные, ни растения, ни какое-либо живое.

     Отец Ош один выполнил идею Христа, он заслужил имя и место Христа, Сына Бога. Отец Ош Бог Отец для всех земных людей всего мира, потому что он заслужил имя Бога. В его лице сам Бог к нам на землю пришел. Иисус завещал, чтобы не называли учителем никого, кроме Христа. Христос, ваш Учитель. Природа Отца Ош осветила Духом Святым за любовь к ней. Итак, Отец Ош – Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой пришел к нам на землю в одном лице по имени Ош. Имя Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого является Ош. Ош - имя святое, все будет твориться этим именем.

    Итак, Бог земли Ош создал новое небывалое небо и землю за шесть дней творения и сына человеческого Ош на новом небе. И явился всем людям знак сына человеческого на небе, созданном Богом земли Ош, то есть все увидели в его книге жизни написанное им слово Ош - имя сына человеческого.

      Небо Бога - это его слово написанное. Сына человеческого Иисуса было отдано язычниками на бесславие и распятие, и в третий день он воскрес. Учеников Христа отдавали на муки, убивали, их ненавидели все народы за имя его. И проповедали Евангелие по всему миру во свидетельство всем народам. И померкло солнце, затемненное месяцем, в день 11 августа 1999. На небе новом, созданном Отцом Ош, появился знак сына человеческого Ош - написанное Слово Божье. Все свершилось. Сын человеческий Ош свет мира, и Отец Мой Ош свет мира. Через сына приходят к Отцу и имеют свет жизни. ( Здесь надо дополнить идею Отца Ош, о котором Сына идет речь. На бугре еще ​​родится человек, он будет без потребностей от рождения, его идея Христа будет в людях жить, он будет Сын Отца Ош, то есть Сын Ош. Это будет второе пришествие Христа, Он будет иметь новое имя Ош. Откр 3:12 ). Итак, 1999 год - конец века, о котором говорил Иисус Христос. Конец века Иисуса пришел. Где конец века Иисуса, там начало века сына человеческого Ош. Конец века, он же конец света, которым был всему миру Иисус Христос, осуществился по воле самого Иисуса Христа. 1999 год - конец дня Иисуса Христа, конец второго дня Бога и начало следующего дня.

 

Глава 4. Третий день Бога

 

    Мы с вами сейчас живем в третьем дне. 1999 - начало третьего дня Бога, его определил сын человеческий Иисус Христос своим уходом. Теперь Ош свет мира.   Ош - значит, свет. Пока свет Божий светит людям, есть день и жизнь всех, кто любит это свет. Выполнено слово Иисуса, сын человеческий пойдет и в третий день воскреснет, придет.

   2. Сына человеческого Ош послал Отец Ош, и кто пойдет за сыном Ош, то придет к Богу Отцу Ош. Выполнено пророчество Бога второго дня. Бог земли создал новое небывалое небо и землю. "Сидящий на престоле" в Откровении Иоанна - это Бог земли. Престол Бога на земле - это Его небо. Откр. 20:11. Небо и земля второго дня прошли. "И сказал Сидящий на престоле: вот, творю все новое". Откр. 21: 5. "И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет". Откр. 21:11.

29 29

На небе, заново созданном Богом земли, которое есть Слово Божие, увидели все написанное имя сына человеческого Ош. Потому что сначала было Слово и это Слово было у Бога, и это Слово было Бог, это слово Ош.

     Пришел сын человеческий Ош. Разве есть большая благодарность Иисусу Христу за Его путь, чем самому стать на путь Христа? Итак, сейчас двое на поле веры: Иисус и Ош. Об этом времени переходном говорил Иисус. "Тогда из двух, которые будут на поле, одного будут отобрано, а второго оставлено". Мф. 24:39. Человек, который любит Христа, должен с этого времени сына человеческого Ош взять, принять, признать, а сына человеческого Иисуса оставить, чтобы выполнено было Слово Иисуса Христа. Небо Иисуса - это Слово Иисуса. И давнишнее небо, то есть слово Иисуса, должно уже закончиться, его не должны видеть, потому что оно осуществлено. И главным и основным словом у людей Христа в этот день   должно быть слово Отца Ош и Ош сына. Христос воскрес и продолжает жить в новом теле. В связи с этим Отец Ош говорил ученикам. "Не надо читать Библию, она выполнена, читайте книги Учителя, у них есть все".  Ив7905. Мой Отец Ош Бог, поэтому Он есть Отец небесный всех земных людей. Сын человеческий Иисус и сын человеческий Ош есть одно. Ош продолжает и выполняет волю и дело Иисуса Христа. Идея Христа - это моя идея в жизни. Бог благословляет всех земных людей избирать Божье имя Ош и им одним базироваться в своей жизни. Кто оставит свою прежнюю человеческое и выберет имя Божие Ош и им одним будет базироваться, то будет записан в Книге жизни, создатель которой является Отец Ош, так как в Книге жизни записаны имя Ош. А кто не будет записан в Книге жизни, о том говорит пророчество. Откр. 20:15.

    4. В назначенный Богом год признания 1989 я пришел со своим желанием в райское место жить без всяких потребностей вечного характера жизнью. Бога земли признал за дело, попробовал остаться таким, как он. Бог дал имя Ош впервые, никому никогда до этого это имя не давалось Богом. Никто не знает сына, кроме Отца; и никто не знает Отца, кроме сына и того, кому сын хочет рассказать. Никто не знает Слово Ош, кроме сына Ош. И через имя сына Ош все люди узнали имя Бога Отца Ош. К Богу Отцу приходят только через сына. Мое бытие началось со Слова, это Слово было сначала, и это Слово было у Бога, и это Слово было Бог. Это Слово было имя Бога Ош. Он благословил  меня и дал мне свое имя Ош. Через имя Ош я признал себя сыном Бога, а Бога назвал своим Отцом. Когда принял от Бога имя Ош и благословение, я из праха земного стал душой живой, человеком новым. Бог Отец об этом человеке ранее сказал: "Первый человек лежит в земле прахом, меня ждет к себе. Я приду, его Сам подниму как умершего, воскрешу с мертвого в живого, когда меня все люди признают и назовут Богом. Я окажусь в природе Бог. А вот тогда я вас всех от меня прогоню и скажу всем: "Отойдите от Меня, создайте такое в жизни свое благо. Я полюбил все на свете. Самое главное, это надо любить природу: воздух, воду и землю, - а между этим - всех людей ". Может, сын Ош является маленький человек, ничего большого не сделал, но он первый начальный человек, сделанный Богом земли. Нам, всем людям, надо так родиться от Бога и жить вечно без смерти. Такую дорогу Бог нашел, на сыне показал, теперь она не моя, а всех людей мира. Кто за сыном станет, то быть станет.

30 30

   5. После ухода из жизни отца Ош я видел, как на меня упала с неба звезда и вошла в мое тело в грудь. Я вздрогнул, как от электрического тока. Мне пришла мысль, что в мое тело вошла душа, но не знал, кто это? Об этой звезде никогда не забывал. Много лет при анализе своей жизни на райском месте мне ясно пришла мысль: звезда, которая упала на меня с высоты неба, означает, что в мое тело вдруг вошла душа и дух моего Отца Ош, потому что я любил Его больше всех на свете через дело Его. Поэтому сын Ош дважды рожденный. У меня вошел дух Отца Ош. Сын человеческий Ош выполняет слово Иисуса: "Кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее".

    6. Иисус   говорил о начале нового века притчами. Мф. 25: 1. Иисус притчей о талантах говорил нам всем о царстве небесном. Отец Ош принял благо и свет сына человеческого Христа и создал из Него сына человеческого Ош. Он стал Богом земли, Всевышним, все народы престол Его. Победитель унаследовал все. Кто будет умножать в людях дары Бога, у того увеличится; кто не будет увеличивать в людях дары Бога, у того отберут и то, что имеет. Все получили дар Иисуса силами своими, на этот дар надо получить дар сына человеческого Ош. Когда ангелы мои закричат ​​на весь мир, что сын человеческий пришел, тогда меня одни люди встретят как надо, другие не встретят, как в притче о девах. Я, сын Ош, своих приму с любовью и поставлю с одной стороны, а чужих - с другой. Весь народ через имя Ош разделится: одни пойдут за сыном Ош, а другие будут против него. Свои получат назначенный для них рай на земле и спасение, а чужие останутся во тьме, где плач и скрежет   зубов.

    Иисус сказал Своим ученикам о втором пришествии, чтобы к нему не выходили, если кто-то скажет, что Христос пришел и находится в определенном месте или тайной комнате. А сначала старались увидеть на новом небе Отца небесного Ош и Его сына человеческого Ош, а тогда Отец Ош приведет вас к сыну Ош. Новое небо Бога Отца Ош - это святилище, престол Его - это святое слово Отца Ош, написанное его рукой. Прежде всего читайте историю Отца Ош, написанную им самим. Читайте книги Отца Ош, понимайте и делайте. В книгах Отца Ош вы увидите написанное имя сына человеческого Ош, которого Он послал к вам. Так на новом небывалом небе Бога на земле Ош вы увидите знак сына человеческого Ош с силой и славой великой от Отца и пожелаете выполнять волю Бога Отца Ош. И тогда Отец Ош приведет вас к Своего сына человеческого Ош, и вы со своим желанием придете на райское место. На небе Отца Ош вдруг увидят сына человеческого Ош все люди, кто имеет глаза, потому что все увидят слово Божие Ош, написанное рукой отца Ош. Кто увидит на новом небывалом небе Бога Отца Ош, тот увидит и сына человеческого Ош. Читайте книги Отца Ош, которые Он советовал мне читать. И он сказал в 1979 г .: "Ты все поймешь".

1.       Люди. 1975.02.

2.       Люди. 1975.07.

3.         Люди. Продовження. Продолж. 1976.

4.       1977 год. Он годам начало. 1977.07

5.       Смерть Богу от мертвецов из-за их бессилия. 1977.10.

6.       Праздник 60 лет Октября. 1977.12.

7.       Паршек. Паршек. 1978.05.

8.       Паршек. Паршек. 1979.10.

9.       Паршек.

10.    Паршек. Паршек. 1981.02. (здесь написано слово Ош).

31 31

    7. Все записанные и сказанные слова Отца Ош вместе есть Книга Жизни. Отец Ош завещал: "Слова мои, дело мое принадлежит всем людям". Ив 7712.

    8. Люди ждут встретить второго сына человеческого, величественного и выдающегося, а он пришел на землю без вида и величия. Отцу обращались люди большие и выдающиеся, чтобы Он дал им свое, но Он выбрал самого маленького в своей жизни, благословил именем Ош, научил жить по своей идее Христа: пробовать сознательно терпеть без еды и ходить без одежды летом и зимой. Отцу Ош надо было сына оставить и обречь на мучения, чтобы выполнить волю Бога, и она выполнялась дальше, чтобы выполнить идею Христа. Мне терпеть без еды и ходить без рубашки очень холодно и плохо, с меня люди смеются, отворачиваются от меня. Но я добровольно выбрал в своей жизни идею Отца Ош и без всякого нарекания ее выполняю с любовью и удовольствием. Так я выполняю идею Христа. Вот словесный образ сына человеческого Христа, которого хочет видеть Бог, которого выполнил в своей жизни Отец Ош и научил меня. Ис. 53: 2-7.   Поймите мое терпение, милые люди. Сознательное терпение не для своего здоровья, а чтобы выполнить идею Христа.

    9. Бог Отец Ош хочет верующих в Него людей вывести из города Москвы, чтобы они искали жизнь вечную на райском месте. Он сказал о Москве, что "она не будет жить". Ив 8109.   

   10. Идея Христа - это такой образ жизни человека, который он получает от Господа Бога, которого он признал своим Отцом, а себя признал его сыном. Господь разным людям дает разные идеи Христа, каждому по его силам. Идея Христа для выполнения представлена ​​Словом Господа. Верно будет, если говорят: "Я выполнил идею Христа" или "Я выполняю идею Христа". Говорят: "Иисус Христос", потому что Иисус исполнил идею Христа, Он ее получил от Отца. Это истина. Отец Ош один проходил без одежды 50 лет, и в конце он сделал свой ​​вывод по выполнению идеи Христа. Он сказал: "Я один выполнил Христа". Он сказал: "Со мной согласиться - это проходить, как я, 50 лет, а затем и сделать свои выводы".   Он сказал истину. Сын Ош еще не проходил 50 лет, поэтому он говорит: "Я выполняю Христа". Это истина, потому что сын Ош получил для своей жизни идею Христа Бога, которого считает своим Отцом, он же Отец Ош. Неверно будет, когда скажут: "Я Христос", "Христос в том-то месте". Это лжепророки так говорят. Не верьте, чтобы они вас не соблазнили. Не делайте по таким слухам. Можно только выполнять свою идею Христа от Бога, но нельзя быть вообще Христом. Есть только идея Христа, которую дает Бог.

     Когда и как придет исполняющий Христа истинно, этого никто не знает, кроме Бога и сына его. От него сначала люди узнают о нем. Не верьте пророкам, которые предвещают приход Христа, это знает только Бог. В этот день творения для истинно исполняющего идею Христа главное - это имя от Бога, написанное в Книге жизни. Если у человека есть имя, написанное Богом, значит, он истинно исполняющий идею Христа.

32 32

Если имени написанного от Бога нет, тогда нет и выполнения Христа. Итак, по признаку наличия написанного имени Бога распознавайте истинно исполняющего идею Христа от ложного. Если вам скажут: "Вот, здесь Христос или там, идите к нему, он вас приглашает". Вы их спросите: "А он имеет имя, написанное Богом? Какое его имя, покажите, где написал Бог? "Есть вторая главная отмена истинно исполняющего идею Христа: он должен пробовать ходить без рубашки. Он должен рассказывать, пророчествовать об Отце.

 

Глава 5. Закон двух противоположностей

 

     Бог Отец Ош благословляет всех людей любить природу, как мать родную, ценить, беречь,  В природе есть три живых тела: воздух, вода и земля. Они в жизни человека есть друзья милые, верные, неумирающие. Они мужчине есть помощники во всем деле. Вся природа живет по закону двух противоположностей. Пс 36:22.

     Природа в целом остается абсолютно неизменной, а внутри ее происходят изменения чего-либо, которое в ответ уравнивается изменением противоположной стороны, так что целое остается неизменным. Какое-либо действие порождает противоположное действие на причину так, что действие равно противодействию. В природе есть противоположные стороны, которые порождают друг друга: теплое и хорошее,   холодное и плохое.

     Примеры. Если внутри целого порождается какая-нибудь положительная единица, то вместе с ней порождается и противоположная ей отрицательная единица и целое в результате не меняется. Если человек в своей жизни держится теплой и хорошей стороны, то природа ему вслед посылает холодную и плохую сторону, и в результате целое остается неизменным. Выполнение заповедей  Бога нашего для людей считается плохой стороной, и когда человек выполнит заповеди Бога в своей жизни, он от Него получает благословение - хорошее. Но, если человек живет по произволу сердца, что он считает "хорошим", и заповеди Бога не выполняет, то потом получает от Бога проклятия, плохое.

    2. Целое абсолютно неизменное - это Бог Вселенной, Он один есть сущий. Все остальное проявляется в становлении по закону двух противоположностей, его абсолютно не существует. Закон двух противоположностей - это закон Бога, он творит две противоположности: благословение и проклятие. Ис 44: 6.

     Отец Ош говорит: Бог - это ученый в природе, практик. Ему природа открыла свои законы любви к ней. Как закон двух противоположностей проявляется в человеческой практике? Человечество каким-то образом действует на природу, удовлетворяет свои потребности, чтобы жилось людям хорошо и тепло. Получает в природе электроэнергию, сырье недр, выращивает сельскохозяйственные культуры для еды, строит заводы, дороги, машины, дома. Люди делают, чтобы получать пищу, одежду, жилище. А природа по закону в ответ противодействует человечество: отнимает человеческие тела через болезни и смерть в количестве, эквивалентном забранной у природы энергии - дает плохое человечеству. Сколько забрал у природы, столько отдай.

33 33

Природа за это дело человека сажает на тело болячку, грибок, которые превращаются в неизлечимую болезнь, от которой человек умирает. Люди не видят причины болезни, лечат ее всячески. Но природу обмануть нельзя, она сажает другие болезни и человека забирает из жизни. Так люди за свое дело перед природой отвечают, она их наказывает смертью. Такой, как сейчас, смерти раньше не было, люди сами ее развили в процессе производственной деятельности. Человек вначале истории посадил зерна и вырастил их для себя – и тут же ввелась человеку смерть. Таких дел у него очень много. Люди как умирали раньше, так умирают сейчас. Где-то взрываются бомбы, а где-то от этого нуждаются и умирают люди. Человечество за свое дело в природе получает хорошего ровно столько, сколько плохого - выигрыша нет никакого. Этот выигрыш получить невозможно, по закону, как невозможно построить вечный двигатель или невозможно поднять свое тело над землей, если самому тащить его своими руками за волосы на голове. Люди сами развили добро и зло. Болезни человека надо не лечить, а надо не делать то, что делают люди для удовлетворения своих потребностей. Бог хочет, чтобы человек ничего такого не делал и ни за что не отвечал перед природой. Его самая дорогая идея: любому и каждому человеку быть в своей жизни без всяких потребностей, это наше райское место, человеку слава бессмертна.

    3. В природе существуют две противоположные стороны: теплое и хорошее и холодное и плохое. Если человек в своей жизни держится теплой и хорошей стороны, то природа дает ему по закону противоположностей холодное и плохое. Если человек держится прежде всего холодной и плохой стороны, то потом он получает как закон от природы противоположное, теплое и хорошее. Если человек принимает сначала хорошее и теплое, то есть ест каждый день до сытости, одевается к теплу в теле в красивую, модную одежда, живет в доме со всеми удобствами, то природа в ответ дает ему по закону противоположное, холодное и плохое, то есть болезни, страдания, холод в теле, недовольство. В обществе существуют кризисы, проблемы социальные, экономические, политические, экологические, нравственные. В нем есть войны, ненависть друг к другу, отчужденность, преступность, воровство, убийства, смерть. Это плохо. Общество или партия ставит своей целью удовлетворение растущих потребностей людей теплой и хорошей стороны. По закону противоположностей эта задача не может быть выполнена. Чому? Почему? Потому что людям, удовлетворяющимся теплым и хорошим, природа посылает в ответ противоположное плохое, что есть неудовлетворенность. Это общество заслуживает у людей оценки "неудовлетворительно" и распадается, перестает жить. Так на практике было с коммунистической партией и системой, они будущего не имеют.

    Если человек живет сначала холодно и плохо, как советует предлагаемая система, то природа и Бог дают ему хорошее и теплое, то есть здоровье, счастья, удовлетворение. Он не простужается и не болеет, имеет блага жизни, познания истины, знания, есть любовь к людям, природе и всему живому. Он независим. Человек делается Богом, он одаряется райским местом, святым духом, славой бессмертного человека, бессмертием. Это хорошее.  

    Любого мужчину спроси: "Как вы живете?» Он ответит: "Хорошо". Он хочет, чтобы было хорошо, но ему не дается.

34 34

Он не знает, что хорошее достигается через холодное и плохое. Такие люди даже не знают, что есть в природе жизнь хорошая, и нужно жить хорошо. А люди не живут, а умирают. Люди еще и не жили, они только умирали, они сами развили смертный поток. Бог Отец Ош назвал всех людей: "Бедные люди, они не жили, а мучились». Ив6509. Бог Отец Ош хочет, чтобы мы, все люди, жили и не умирали. Бог учит нас всех жить хорошо. Он всем желает счастья, здоровья хорошего. Но чтобы человек жил хорошо, сначала надо пожить в природе холодно и плохо, как советует Отец Ош. Ив 7804:159.

    Люди, которые не выполняют заповеди Бога, к такому выводу не пришли, они ничего хорошего для жизни не сделали, а сделали людям плохую смерть. Они без сознания управляют обществом, поэтому в обществе такой беспорядок. Это кризисы экономические, политические, нравственные. Это плохая экономика, человеческая ненависть, убийства, преступность, насилие, разврат. Мы бедные люди, нам плохо. Люди не знают выхода из этого горя и беды. У нас процветают болезни: рак, СПИД - мы их причину не знаем. У нас воровство, продажность, коррупция. Мы воры в законе, преступники. Войны за землю не прекращаются. Общество делает людей бедными и преступниками. У нас процветает тюрьма и больница. Мы сделались аморальными, женщины по своей бедности вынуждены делаться проститутками. У нас процветает, развивается наркобизнес, наркомания, пьянство, курение, секс-бизнес, шоу-бизнес. Мы умираем с музыкой. Это такое плохое жизни мы, все люди, получили от природы и Бога наше теплое и хорошее устремления в природе в жизни. Мы ищем виновного в таком плохом жизни людей. А виноваты - все люди, потому что любят одну сторону, теплую и хорошую, и не хотят холодного и плохого, которое дает Бог.

     В обществе, в котором не выполняют заповеди Бога и любят одну сторону, теплую и хорошую, людей нельзя удовлетворить ничем. Люди в нем всегда остаются неудовлетворенными. Неудовлетворенность - это плохое, которое человечество получает за теплое и хорошее устремление. По причине неудовлетворенности людей менялись общественно-экономические формации от рабовладения до коммунизму, который также не удовлетворил человечество. Людям в обществе уже неинтересно быть людьми. Они хотят, чтобы избежать несвободы и бесчеловечного общества, воплощаться   в каких-либо существ, животных, только бы не быть таким человеком. Мужчина не хочет быть человеком таким, как родила мать-природа, потому что его жизнь не удовлетворила. Без Бога человек не знает пути в жизни, чтобы удовлетворить себя. Через недовольство у людей сейчас проявляется большой интерес к колдунам, знахарям, целителям, которые якобы дают человеку возможность перевоплощаться в другие тела и существа. Но Бог наш их ревностно не любит и за поклонение им наказывает людей всякими средствами. Вследствие неудовлетворенности увеличивается большое количество самоубийств, убийств. Жизнь людей обесценивается. Недовольство будет расти, пока Бог не изменит старое мышление людей, и они возьмутся за холодное и плохое в природе. Самому Богу страшно быть с такими людьми. Если люди возьмутся за холодное и плохое, природа и Бог дадут им хорошее и теплое, что есть удовлетворение в жизни.

35 35

Люди должны понять: только через принятие холодной и плохой стороны, как завещает Бог наш, люди могут удовлетворить себя в своей жизни в природе и будут всегда довольны. А если люди будут довольны, они будут счастливы, здоровы.

   5. Болезнь человека - это соответствующее наказание его Богом, природой за направление к теплому и хорошего в жизни. Природа сажает на наше тело болезнь, чтобы изменить нашу мысль, и человек взялся бы за холодное и плохое в природе. Лечить болезни с помощью врачей, знахарей, целителей - бесполезно. Мы на ветер пускаем огромные народные средства на оздоровление больного народа. Болезни будут всегда оставаться, не те, так другие, их вылечить невозможно, и поэтому все люди будут оставаться бедными и больными. Люди должны это понять и у себя применить. Лучше и выгоднее жить по завету Бога, сознательно терпеть холодное и плохое и быть всегда здоровыми, чем жить по-своему и болеть, а потом болезнь лечить. Тогда и люди будут здоровы, болезней не будет, и деньги будут целы, для людей не надо будет больница, медицина. Если мы всей страной возьмемся за холодное и плохое, сразу все сделаемся богатыми. Это путь к национальному богатству любой страны, причем честный, справедливый: жить за счет самого себя, своего труда. Капиталисты, а не коммунисты, эту идею признают и начнут применять.

     Метод нашей закалки - сознательно терпеть то, что сам себе не хочешь, или хочешь, и это желать другому. Научной основой метода есть закон двух противоположностей. Суть метода получения хорошего в жизни заключается в сознательном терпении ради Бога плохого, страшного, холодного. Сознание - это главное. Ведь бедные люди рождаются от природы, бедными их делают насильно, эти люди так бедные и остаются. И только тот получает благо хорошего от Бога и природы, кто ради Бога сознательно остается бедным, то есть сознательно терпит без еды, без одежды, без жилья.

    6. Надо бояться Бога всегда. Через этот страх люди получают, по закону противоположностей, от Бога хорошие блага, которые бывают всякого рода. Где страх Божий, там делаются Богом чудеса. Принятие плохого, страшного, холодного - это одно-единственное средство достижения благой цели. Здоровье, счастья, хорошее за деньги купить нельзя, а можно получить как дар от Бога и природы путем   сознательного терпения плохого, страшного, холодного. Страх Божий отошел от людей, потому Бог пришел к людям, как ученый в природе, практик. Он дает людям новое учение, которое научно обосновано. Дает мировоззрение, сознание, которое помогает людям выполнять заветы и законы Бога. Он учит человека творить. Как творит Бог, так должен творить человек.

    7. Хорошее не продается за любые деньги, а дается за свой труд в природе, за любовь холодного, страшного, плохого. Хорошее за деньги скорее потеряешь, чем приобретешь. Через принятие холодного и плохого можно получить дар Бога, а от хорошего и плохого можно потерять дар Бога. Второе главное метода - не заботиться о получении. Стремиться принять в своей жизни плохо, не заботиться о получении хорошего.

36 36

Хорошее, как дар Бога и природы, само придет к тебе за твое принятое плохое. Если люди ставят перед собой цель получить хорошее, то есть удовлетворить потребности хорошей и теплой стороной, такая цель не выполняется, и люди получают плохое, то есть неудовлетворение. Не надо заботиться о получении хорошего, потому что человек есть живое существо и природа есть живая, она живого человека имеет свои средства удовлетворить. Ис 65:14.

    Получить хорошее можно только с плохого, с чего другого получить нельзя, так как хорошее есть противоположность плохого - это фундаментальный закон Бога, природы. Закон двух противоположностей - это благословение и проклятие Бога.

     Боги всегда живут в холодной и плохой стороне, и через нее делаются Богами. В Иисуса Христа, Отца Ош и Сына Ош один общий завет: сознательно терпеть то, что сам себе не хочешь или хочешь, и это желать другим. Это наш метод. Иисус Христос принял сознательно очень плохое - мученическую смерть на кресте, чтобы каждый верующий в него получил хорошее благо через свое дело холодной и плохой стороны. Отец Ош сознательно принял очень плохого больше в тысячу раз, чем Иисус. Он говорил: "Мне можно было умереть тысячу раз". Он 50 лет ходил среди людей в одних трусах зимой и летом, и Он сознательно почил, чтобы живым фактом показать всем людям бессмертие своей органической клетки, чтобы верующие в него могли получить хорошее через свое дело холодной и плохой стороны.

     Научный анализ практики Отца Ош дает нам вывод, что Его дело святое, им люди должны удовлетворить себя. Придите к Ош все нуждающиеся, недовольные, он научит вас легко удовлетворяться в своей жизни. Голодные насытятся, бедные обогатятся, страждущие утешатся.

Глава 6. Закон Троицы

 

     Творение Бога природа представляется рядом качеств. Каждые три последовательные члены этого ряда является Троица, которые строятся по закону отрицания отрицания, то есть второй член отрицает первого и сам отрицается третьим. Называется действие, противодействие и синтез.      Источник и причина творения Бога есть в Нем Самом. Пример Троицы из практики истории человечества. Бог представляет свое творение в трех лицах: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. В практической жизни людей им соответствует три исторические лица, говорит Отец Ош в своем учении. Самодержавие или царь - это первый человек. Социализм - второй человек. А третий - это эволюция в людях; здоровое тело - здоровый дух, а Бог Отец Ош прошел этот путь он в природе получил Святой Дух любви к ней. Ин14: 26.

    Отец Ош говорит, что люди при Отце жили бедно, отец их заставлял так жить. Эта жизнь людей не удовлетворила, и они законно отрицают. На смену Отцу пришли люди с Сыном, они сделали революцию, ввели Советскую власть Отца прогнали, так сын отрицает Отца. Люди при социализме оказались такие же, как при Отце. Они лезут в природе на рожон, преступниками делаются, их сажают в тюрьму, кладут в больницу. Они болеют, страдают, умирают. Техника, искусственное и химия не прибавили здоровья.

37 37

Люди как умирали при Отце, так умирают и при Сыне. Ни Отец, ни Сын не раскрыли в природе истину, чтобы люди не болели и не умирали. Сын людей в жизни не удовлетворил, поэтому Сын законно в людях отрицается эволюцией Духа Святого. Бог Дух Святой - это первый эволюционный человек. Отец Ош из-за любви к природе и жизни без всяких потребностей в природе получил Святой дух через здоровое тело: здоровое тело - здоровый дух.   Следовательно, Отца отрицает Сын, который сам отрицается Духом Святым. Возникает двойное отрицание, или отрицание отрицанию. Из первых двух отрицаний возникает синтез или сумма двух предыдущих. При Отце была зависимость в людях от лица и вещей. При Сыне есть независимость личная, а зависимость от вещей остается. При Духу имеем полную независимость.Це Это  независимость от лица и независимость от вещей - жизнь без всяких потребностей.

    Другой пример. В человеческой истории можно выделить три периода. Первый период. Люди жили близко к природе, были независимы, как в раю, источник жизни была закалки в природе. Ив8212. Второй период. Люди не захотели жить близко с природой, стали зависимы, поверили в Христа. Третий период - это синтез первых двух. Пришел Отец Ош, он вносит учение, которое является синтез закалки и учения Христа. В данное время без закалки жить нельзя. 

     2. Поскольку каждому качеству природы соответствует определенный ряд чисел, найдем этот ряд чисел. Он строится по закону: каждое третье число каждых трех последовательных членов ряда является синтез двух предыдущих членов. Действие синтез соответствует математическому действию сложения. На основе этих условий получим геометрическую прогрессию, знаменатель которой равен числу золотое сечение - 1,618033 ... Итак, эволюционное развитие в природе представляется рядом чисел со знаменателем золотым сечением, в котором каждый член равен сумме двух предыдущих. Первый член принимаем равным единице, все числа целые. Легко получим ряд:   1; 1;    1; 1;    2; 2;    3; 3;    5;     8;   13; 13;    21; 21;    34; 34;    55 ... Отец Ош в своей практике использовал этот ряд и полученный из этого ряда путем умножения каждого члена ряда на 2:   2; 2;    2; 2;    4;    6;    10;    16;   26; 26;    42;     68;    110 ... Отношение между каждым членом ряда и предыдущим членом приближенно равно золотому числу. Эти ряды мы называем ряды Бога. Отец Ош вводил людям сознательное терпение без пищи, постепенно увеличивая число часов в неделю по ряду Бога. Сначала сознательно терпеть без пищи 42 часа в неделю, потом 66, что близко к 68; затем 108 часов,   что близко к 110, и так далее. Отец Ош творил Свою историю семь периодов, каждый из этих периодов имеет свое число лет по ряду Бога:    6;    10;    16;   26; 26;    42, 66, 108.

     Если в природе где-нибудь наблюдается проявление золотого сечения, то можно сказать, что суть этого явления в действии закона Троицы - это живое. Источник и причина развития природы в ней самой. В природе из бесконечного числа отрицаний каждые последовательные три члена есть Троица. Одна Троица прекращает свою жизнь, давая жизнь второй, которая начинается. Конец одной Троицы является начало второй.

38 38

Дух Святой одной Троицы есть Отец второй следующей Троицы, или синтез одной есть действие второй. Хвост одной Троицы поглощает голова следующей Троицы. Отсюда, для наглядности, аналогия и символ творения Бога природы: змея, свитая в кольцо, которая поглощает свой хвост.

    3. Центральный движение. Центральным движением называется движение вокруг центра в поле центральных сил. Из закона Троицы получается как следствие свойство природы, всякое движение в природе является центральным. Возьмем простой наглядный пример небесной механики. Небесные тела планеты движутся вокруг своего центра солнца замкнутыми линиями. На планеты действуют силы, направленные от центра и к центру. Сила центростремительная отрицает центробежную в одной точке и сама отрицается силой центростремительной в другой точке, при этом тело движется от одной до другой точки. Если бы не было отрицания со стороны силы от центра, то тело упало бы в центр; и если бы не было отрицания со стороны силы центростремительной, то тело вышло бы с поля притяжения центра. Таким образом, тело и не падает в центр, и не отходит от центра, а движется вокруг центра замкнутыми линиями. Так движение представляет собой бесконечную цепь отрицаний, любые три последовательные члены этой цепи является действие, противодействие и синтез. Этом ряду свойств соответствует ряд чисел Бога. Это подтверждается практически движением планет солнечной системы. Отношение между массами планет, радиусами и периодами обращения приближенно равное золотом числу.

    На основе закона единства мира можно сделать вывод, что центральный движение является присущий всем формам движения в природе: физической, биологической, общественной, психической, духовной и другим. Человечество должно быть упорядочено по закону центрального движения, чтобы жить в природе вечно бессмертным. Все мысли всех людей должны быть направлены и двигаться вокруг одного центра, этот центр мы называем Бог-солнце. Почему называется Бог-солнце? Жизнь человеческая с Богом в центре аналогичное жизни планетной системы с солнцем в центре. Такая система живая, вечная.   В жизни людей в центе внимания должен быть Бог, люди должны выполнять Его волю. Бог-солнце один направляет, тянет, приглашает всех людей к себе, то есть к центру. А все люди отходят от Бога, не выполняют волю, для них это невозможно, но верят Богу, его правде, молятся на него, по-своему делают Его дело. Бог противоположный людям, отрицает людей и тянет к себе - это сила к центру. А люди отрицают Бога, то есть не выполняют волю, молятся на Него, живут по-своему - это сила от центра. Эти две силы образуют Троицу отрицаний, следовательно, люди с Богом живут по естественному закону - это живое вечное.

     Космология. Вселенная как упорядоченность рождается, сохраняется, живет в хаосе как в своем пространстве. Хаос можно представить, как рой каких-то частиц, движущихся хаотично, беспорядочно. Вокруг некоторых частиц как центра зарождается центральное движение случайно. Имея в себе источник и причину развития, эта группа частиц центрального движения начинает расти и развиваться. Частицы притягиваются в скопления, которое все увеличивается, появляется группа, затем большое количество групп со структурой за золотым сечением. Частицы слипаются, так образуются космические тела, планеты, звезды. В процессе эволюции путем слипания частиц происходит постепенное сгущение всего, происходит переход из состояния с меньшей плотностью в состояние с большей плотностью.

39 39

Газообразная фаза переходит в процессе слипание частиц в жидкость, затем в твердое тело. Подобный процесс слипания происходит в нашей повседневной жизни. Каждая хозяйка молочница знает, как из жидкого молока путем вращательных движений образуются комочки твердого сливочного масла. Аналогично в процессе вращательных движений и слипание рождаются и живут миры Космоса. Процесс слипания, который создал систему, на каком-то этапе развития системы начинает тормозить и мешать центральному движению, и система уничтожается в жизни, меняет свою форму, перерождается, приходит к концу своего развития. На ее месте рождается новая. Цикл заканчивается, и все повторяется вечно.

     Основываясь на этих представлениях, можно понять причину ракового заболевания. В организме в процессе жизни происходит центральный движение и круговорот веществ потоков. Пища, поступающая в организм в жидком состоянии, в процессе центрального движения, слипается, сгущается в твердые образования. На каком-то этапе развития в теле возникают затвердевания, они тормозят движение в сосудах, крови, мышцах, каналах, нервах, и являются причиной заболевания и смерти человека. Тело в конце полностью твердеет и замирает. Итак, центральный движение и слипание образует жизнь организма, и жизнь упраздняет.

     4. С неограниченного количества чисел ряда Бога построим таблицу по семь цифр в каждом ряду, эти семь цифр показал нам всем Бог Отец в своем творении. Согласно закону соответствия качества количества, каждый член таблицы соответствует качеству вселенной. Назовем ее Таблица вселенной. Проанализируем, как идеальная Таблица вселенной отражает реальный мир и ему соответствует? Творения Бога на земле, строение радуги, солнечная планетная система, нотный ряд, строение атомов - все это подтверждает теорию Таблицы вселенной. Многие явления не имеют свойства семерки, так как они относятся к хаосу, случайного, стихии, неупорядоченного. Природа - это упорядоченность в мире хаоса. Таблица мира отражает жизнь и построение упорядоченной Вселенной. Бог Отец Ош - Бог всей вселенной. Таблица вселенной есть фундаментальный закон вселенной, Бог Отец Ош является создатель. Таблица мира поможет человечеству открыть много скрытых до сих пор тайн природы, которые человек использует в своей практической жизни.

 

7. Оздоровляющая энергия рук

 

      Отец Ош открыл у себя способность оздоровлять людей энергией своих рук. У Него из рук выходил поток энергии, которым он помогал людям в здоровье. Он говорил: "Я люблю больного, ценю, берегу его, знаю душу и сердце, хочу ему помочь как нуждающемуся, через руки током убиваю боль". (Моя победа). Энергия - это поток его здоровья. Где Учитель брал силы? В природе. Он говорил, что у него нет сил личных, индивидуальных, у него силы есть природные - это воздух, вода и земля. Он принимал силы только на райском месте бугре. Энергия оздоровляющих рук - от природы, естественное явление. Энергия оздоровляющих рук - это хорошее, которое человек получает от природы за принятое плохое. А плохое - это сознательно терпеть холод, голод и все, на что благословляет Учитель, Бог.

40 40

Учитель от любви к людям сознательно принимал плохое и холодное и полученную энергию направлял через свои руки больному нуждающемуся человеку, когда тот просил у Учителя помощи. Учителю надо было только прикоснуться своими руками тела нуждающегося человека, и боль уходила прочь.                         

    2. После рук Учителя человеку становилось хорошо, приходил покой. Учителя руки одаряли нуждающегося человека спокойствием, потому что Учитель является Утешитель Бог наш. Прежде чем заниматься по системе Учителя, надо было силы получить от Учителя путем приема. Нуждающийся человек просил Учителя, как Бога, его принять. Два человека, Утешитель Бог и нуждающийся, собирались вместе во имя Бога, и тогда Бог приходил к нуждающемуся и помогал ему. Учитель на приеме находился в состоянии истинного «Я», и это истинное состояние передавался нуждающемуся человеку. Он входил в состояние истинного «Я», то есть Бог - в него. И с помощью Бога человек получал все, что просил.                                                                                                             

     3. Учитель калек ставил на ноги, незрячим открывал глаза, отгонял рак.

    4. Одна женщина за открытие ей глаз назвала Учителя Богом земли. Многие люди получили здоровья от рук Учителя.

   5. Одну женщину мучила боль много лет, она просила Учителя ей помочь. Учитель ее принял, облил водой и попросил выйти на двор сделать несколько раз вдох и выдох с высоты через гортань, просить того, кому она верит. Женщина пошла, все сделала, через минуту приходит к Учителю и говорит: "Боли нет. Ты Господь есть ". Ив7804. Она верила Богу, и он ей помог избавиться болезни. После приема Учителем у человека на его небе рассеются облака мыслей, и он видит свет солнца Бога.

    6. После приема Учителя у человека исчезают мысли, желания, которые мешают ему жить, которые непригодны в жизни. Учитель на приеме по просьбе человека рассекает плохие желания, и он после приема только желает быть с Богом, делать дело Бога, слушать голос Бога, выполнять волю Его. Человек после приема Учителя начинает пророчествовать. Состояние Бога переходит от Учителя к ученику после приема.

    7. Как Учитель принимает людей? Учитель ждал к себе больного, нуждающегося человека, чтобы его принять. Он приходил к Учителю и просил: "Учитель, прими меня, прошу", тогда Учитель начинал с ним заниматься. Клал на спину, чтобы руки были по швам. Окружал тело своими руками: правой брался за большие пальцы ног, левую клал на лоб. Уже при этом убивал боль. Направлял внимание на органы тела, говорил: "Смотри на сердце, на легкие, на живот, поворачивай в стороны, делай вдох и выдох". Дергал за пальцы рук и ног. Затем надо было облиться холодной водой из ведра. Затем Учитель давал человеку устно советы, что делать после приема, чтобы было хорошо.  1. Два раза в день обливаться холодной водой. 2. Здороваться со всеми людьми. 3. 42 часа в неделю обходиться без еды с пятницы по воскресенье 12 часов. Перед едой выходить в природу, делать вдох и выдох с высоты через гортань до отказа, просить: "Учитель, дай мне здоровья". Субботу ждать, как праздник. 4. Найти бедного человека, дать ему 50 копеек. Сказать, мол, даю за то, чтобы было хорошее, и отдать без всякого осуждения.  5. Не пить, не курить табак, не плевать на землю. Ив 7804: 24,33,100,107. Ив 7805:1. Ив 7811:1,7,8. Ив 7910:26. Ив 7712.

41 41

После этих советов человеку Учитель его целовал в щеку с душой и сердцем и любовью, и окончательно снимал болезни. На этом прием заканчивал. Учитель дарил Свое фото с подписью: "Учитель дарит фото, желает счастья, здоровья, хорошее ". После приема от Учителя к ученику переходит состояние Бога, и человек получает через Бога все, что просит. Учитель практически открыл: когда человек ночью во время встряхивания головой видит свет, у него открытая энергия оздоровляющих рук, и он может принимать людей. Так же принимает желающих ученик Ош, только пять устных советов Отца Ош дополняю двумя от Учителя. В Отца Ош руки - золотые, и ум - дорогой.

 

Глава 8. Как получить хорошее из плохого?

 

      Как получить хорошее из плохого, страшного, холодного? Практически надо делать? С чего начинать занятия? Начинать занятия нужно сприйому. приема. Учитель Ош принимает на райском месте любого желающего человека, лишь бы он попросил. Человек нуждающийся придет на райское место и попросит: "Учитель, прими меня". На приеме Учитель через свои руки передаст человеку оздоровляющую энергию, потом надо облиться холодной водой, а затем Учитель дает устно советы всем все одинаково, что делать в жизни по нашей системе. Учитель Ош эти советы взял у Отца Ош, дополнил своими и людям ввел. Самое главное, выполнять это устное учение:

1) 1)   два раза в день обливаться холодной водой, чтобы было хорошо;

2) 2)   здороваться со всеми людьми;

3) 42 часов в неделю обходиться без еды с пятницы 18 часов до воскресенья 12 часов. Перед едой выходить в природу на свежий воздух, делать трижды вдох и выдох с высоты через гортань, просить: «Учитель, дай мне здоровья". Субботу ждать, как праздник;

4) найти бедного человека, дать ему 50 копеек; перед этим сказать: мол, даю за то, чтобы было хорошо, и отдать без всякого осуждения;

5) 5)   не пить, не курить табак, не плевать на землю;

6) жить одной семьей  вокруг райского места, и два раза в день быть на нем без всяких потребностей;

7) Божье имя Ош выбрать, и на нем одном базироваться.

    Если сейчас нет условий жить вокруг райского места, делай в себя дома, а закалки приведет по заслугам жить вокруг райского места. Если человек это все выполняет, болезни существующие постепенно уходят, он не простужается и не болеет, он предотвращает любую болезнь, любого врага.
         

    2. Самое главное, любить природу-мать родную и ее деток: брата-воздух, сестру-воду и сестру-землю. Надо близко всем телом стать к воздуху, воде и земле.  Они человеку в жизни есть друзья, милые, любимые, верные, неумирающие, ближе их нет никого. Холодной водой надо пробуждаться, воздухом удовлетворяться, по земле ходить босиком. Холод - наш друг. К холоду привыкнуть невозможно, он всегда чувствуется. Холодная вода сильно пугает человека, он очень боится облить тело холодной водой, но, когда искупается, делается очень хорошо, лучше не может быть.

42 42

Вот это пример мгновенного превращения чувства холодного, страшного, плохого в теплое и хорошее. И так во всем. Обливание холодной водой - это для человека главный источник холодного и плохого. Можно купаться в реке, озере, ванне, обливаться из ведра. К воде надо подходить умело, надо понимать, что она жива, она все может дать человеку: и хорошее, и плохое. Без всякой мысли обливаться не надо. Надо просить у природы и Учителя все, что тебе надо в жизни: здоровье, благо жизни, учение. Обычные люди в природе незаслуженные, чтобы у нее выпросить. Поэтому надо просить заслуженного Учителя, Он во всем помогает. Учитель просит для себя и людей: "Природа-мать родная, дай мне жизнь и мое учение, чтобы самому научиться и людей учить". Отец Ош с этой просьбой все выпросил у природы. Как делал Отец Ош, так делает теперь сын Ош. Спой Гимн Отца Ош, подыши глубоко через гортань три раза с просьбой. Когда появится желание обливаться, иди в воду. Будь в воде, пока не станет хорошо и радостно. Выходи из воды с сердечной благодарностью Учителю и словами "милая, дорогая, счастье, радость". Это искренние слова хвалы воде за хорошее. На воздухе обсыхай, не обтирайся, двигайся. Холодная вода - это духовное средство для получения всего, что нужно в жизни. Перед обливанием проси: "Учитель, дай мне здоровье". Учителя проси и умоляй от всего сердца и всей души твоей. Проси Бога тайно, и он даст тебе. А Учитель просит природу Бога, чтобы он давал человеку свое здоровье". Обливайся утром и вечером. Утром встал после сна, ни за что не берись (еду и т.д. ), а берись сначала за холодную воду.

     4. Все люди гордые, для них что-то попросить - это плохо. Но когда человек побеждает себя и свою гордость и просит через чувство плохого, ему от Бога и природы идет помощь обязательно. Его просьба удовлетворяется - это хорошее. Человек в природе должен все просить, помощь дается через просьбу. Без помощи Учителя жить нельзя. Все люди незаслуженные перед природой и Богом, чтобы просить и получать, страх Бога отошел от них. Поэтому надо просить живого Учителя, который с людьми живет; люди знают: какой он, где он есть. Бог Отец Ош жил с нами, творил шесть дней. Мы знали: какой он, где он есть; поэтому мы просили у него, как Учителя, все, что нам нужно в жизни. Мы просили: "Учитель, дай мне здоровье". И дорогой наш Учитель нам помогал. Наш дорогой Учитель - это Бог наш. Просить Учителя - значит, просить Бога. Бог в сердце любого и каждого человека вечно, поэтому приходила, приходит и будет приходить помощь любому и каждому человеку, который Его просит. Учитель просил каждого: "Проси меня - будешь здоров". Люди просили Учителя, и он им помогал через природу. Бог - вечно существующий, бессмертный, он всегда живой есть в людях. Бог всегда жив. Ошибаются те, которые думают, что Учитель уйдет из жизни со своим делом. Он останется в душе и сердце каждого человека, потому что он есть Бог. Отец Ош почил, ушел из жизни, он в духе истинному, он в каждой душе и каждом сердце. Люди сейчас просят Учителя Отца Ош, как и просили, когда Он с ними жил; и они получают помощь от Бога, который есть в душе и сердце каждого человека. Люди всегда будут просить у Учителя Отца Ош и всегда будут получать от Бога помощь.

43 43

    5. Мы с вами должны выполнить волю Бога Отца Ош: надо просить живого учителя от Бога, который с людьми живет. Люди знают: какой он, где он есть. Отец Ош благословил сына Ош, сказал сыну: "Ты у Меня сбоку". Поэтому моя просьба такова: проси меня - будешь здоров. Пробуй. Помогает - проси, не помогает - не проси. Ученик Ош с людьми живет, люди знают: какой он, где он есть. Отец Ош почил ушел из жизни, он в духе истинному, он с людьми не живет. Люди не знают: какой он, где он есть. Люди поэтому должны по воле отойти от него, такого лица, и создать у себя благо, как сделал сам Отец Ош. Учитель хочет, чтобы учение Учителя передавали живые люди учителя, как в школе. Люди говорят: "Если Ош есть Сын Божий, то мы можем называть его учителем ".

    Прежде чем обливаться холодной водой, получите силы от Учителя через прием. Учителя прием оживляет тело человека, увеличивает способность организма индуцировать тепло внутреннего характера. После приема купание в холодной воде всегда идет на пользу человеку начинающему, ему делается хорошо. Учитель говорит: всегда будет хорошо, только не бросай купание, не оставь делать.

    6. Обливание будет давать вам радость, удовлетворение природой, которое не даст даже любовь. Лучше любить природу, чем одного человека. Недаром говорится: водица - сестрица. Холодная вода помогает человеку контролировать половой инстинкт, предотвращать половой разврат. Особенно необходимо обливание холодной водой нашей молодежи, которая без обливания болеет половой распущенностью.

    Жди похвалу не от людей, а от природы, Бога. Не желай, чтобы тебя за дело похвалили. Похвала - это уже хорошее от людей, в этом случае уже от природы и Бога хорошее и сил не получишь, а будет плохо. После похвалы у человека падают силы.

   7. Нежелание обливаться - это субъективный признак усталости организма после тяжелой физической или умственной работы. Не бросай обливание навсегда, отдохни и восстанови силы, и желание обливаться снова появится. Лучше всего усталость клеток снимается после приема Учителя. При повышенной температуре, обострении болезни не бросай обливание, а настойчиво продолжай до полной Победы. Живи каждый день в Победе над собой. Побеждай свою лень. Победителю Бог дает благо хорошего и благословляет. Не сражайся с другими и ни старайся победить другого, а побеждай самого себя. Болезнь всегда подходит и готова напасть, но боится нашего дела, и быстро отступает.

9. Мои ноги всегда ждут и с радостью встречают первый снег, он очень холодный, но он энергичный образовывать внутри тела тепло. Я люблю снег больше, чем цветы; они засыхают и превращаются в пыль, а снег дает энергию для жизни. В большой холод иду всегда с Гимном Отца Ош, напевая непрерывно.

44 44

    Бог любит всех людей одинаково, он не пришел на землю выбирать своих, у него нет чужих. Он хочет, чтобы мы, все люди, были такими. Он пришел на землю к людям зародить в людях любовь через вежливый поступок здороваться со всеми. Если тебе здороваться с незнакомым человеком трудно, плохо, то побеждай себя. Здоровайся с душой и сердцем, с поклоном. Прими это плохое сознательно, и за это тут же получишь от Бога и природы хорошее. Старайся здороваться первым. Встретились взглядом - здоровайся. Здоровайся с дедушкой, бабушкой, дядей, тетей и молодым человеком. Какая нам всем будет слава! Погружаешься в толпу - скажи: "Здравствуйте". В Отца Ош главное правило - это здороваться со всеми. Он говорил: "Если с людьми здороваться не будешь, ко мне не приходи". Здороваться - это любовь, здоровье между всеми людьми. Не надо забывать. Один человек шел с мыслью сделать плохое дело другому человеку, а второй незнакомый человек встретил его и поздоровался вежливо. Тот забыл свою плохую мысль и стал думать: "За что он со мной, незнакомым, поздоровался?»

    10. Мы привыкли употреблять пищу сладкую, жирную, вкусную. Мы ежедневно 3 или 4 раза едим, у нас есть для этого завтрак, обед и ужин. Сначала у нас от еды во рту хорошее чувство, но после еды получается другое: нам во всем органическом теле делается плохо. Большинство человеческих болезней происходят от употребления пищи, от них средств нет. Еда - наш враг. Мы зависимы от еды. Мы развили "волчий" аппетит, который удовлетворить невозможно. Желудок - пустое место, он не любит пустоты, нуждается в постоянном пополнении едой. Мы глотаем пищу живу, ароматный, а внутри организма она превращается в мертвое и вонючее. Нас за это не любит природа и Бог, вместе с пищей и мы становимся мертвы. Мы горим вместе с ней огнем. Это такое мы с вами получаем от пищи плохое. Мы с вами развили сами потребность пищи. Чтобы ее иметь, нужно много трудиться, а в труде теряется здоровья. Через пищу люди развили зависимый смертный поток. Мать природа от наших потребностей стареет, сегодня - дай, завтра - дай и послезавтра - дай. А людей на земле более шести миллиардов, и человечество неуклонно растет. Вскоре этому росту придет конец, силы матери природы иссякнут, люди будут умирать. Мать природа будет нас всех от себя гнать. Любая пища для мужчины есть чужое, а через чужое природа нам противится. В связи с этим всем Отец Ош пришел к выводу: лучше и легче для любого и каждого человека в своей жизни быть без еды, сознательно терпеть без пищи.
    Сознательно терпеть без пищи трудно и плохо, особенно первый раз. Через 42 часа терпения без пищи становится очень хорошо и легко, исчезает боль, болезни, на душе легко. Ты
- доволен и счастлив, ведь ты победил свою самую большую зависимость от еды. С каждым следующим терпением будет все легче и легче обходиться без пищи. Человек находит покой. Природа и Бог вас за этот поступок полюбят, не станут наказывать болезнями, они все постепенно вас покинут. Ты становишься здоровым новым человеком. Тело становится легким. Поскольку это не обычное голодание, а сознательное терпение,   у человека совершенствуется сознание после каждого терпения, слово Бога ему становится понятным и родным, своим. Ты - на пути к Богу. Терпение без еды - это твой путь к Богу. Бог - цель человека. Бог тебя благословляет, чтобы он имел здоровье, счастье, хорошее.

45 45

    Терпение без еды - это твой праздник. Жди субботу, как праздник. Ранее Бог ввел закон. Исх. 20: 8-11. Это нужно, чтобы люди всегда помнили Бога, который творил шесть дней и на седьмой почил. В этот день Отец Ош выполняет предыдущий закон, вводит закон: в субботу не есть, чтобы мы, все люди, помнили Бога, творил шесть дней и на седьмой день почил.

     После терпения без пищи в 12:00 в воскресенье выйди на природу, встань босыми ногами на землю или снег, вдыхай через гортань три раза и проси у Учителя здоровья. Благодари Бога твоего, Учителя, природу за терпение. Спой гимн Отца Ош, а потом ешь все, что хочешь. Всегда терпи жажду, не погашай ее холодной водой, не пей ее. Это очень плохо, сознательным терпением этого плохого получишь хорошее, будешь с выигрышем. Терпеть в субботу 42 часа нужно не менее года, затем, если будет желание, можно к этому терпение прибавить еще 24 часа в среду. Терпение без пищи 42 часа в неделю приведет тебя к большему терпения. Увеличивать время терпения без пищи надо постепенно. Числа часов должны быть вами взяты из числового ряда Бога в порядке увеличения. Когда легко будет терпеть без еды одно число часов, тогда можно пробовать взять следующее:    

1) 42 часа от пятницы до воскресенья 12:00;
2) 42 часа и сутки от 18 часов вторника до 18 часов среды;

3) 42 часа от пятницы до 12:00 воскресенья; 24 часа от 18 часов воскресенья до 18 часов понедельника; 42 часа от 18 часов вторника до 12:00 четверга всего 108 часов в неделю;

4) шесть суток в неделю не есть, в воскресенье есть;

5) не есть 288 часов подряд, две недели;

6) не есть 466 часов подряд, три недели;

7) не есть 754 часа подряд, то есть месяц. Выполняя это, человек достигает Бога. Терпеть без еды могут все желающие, не вредя своему здоровью. Одним хлебом не будет жить человек, но всяким словом Божиим будет жить человек.

    11. Каждому из нас известно чувство жадности, когда нам надо бедному, нуждающемуся отдать что-нибудь даром, например, 50 копеек. Это для нас плохое. И когда ты себя победишь и сознательно отдашь бедному, нуждающемуся 50 копеек, перед этим скажешь: "Чтобы мне было хорошо". То за это принято плохое обязательно от Бога и природы получишь хорошее. Давать помощь надо в количестве, чтобы было чувство жадности. А тогда ты его побеждаешь и получаешь хорошее благо. Девушка Мария рассказывает. Она шла по городу, у нее сильно болело колено. Она нашла бедного и дала ему 50 копеек со словами, чтобы ей не болеть - и тут же боль исчезла. От этого поступка хорошо всем: и тому, кто принимает, и тому, кто дает милость. Блаженны милостивые. Господь говорит: "Милости хочу, а не жертвы". Пьяницам давать не надо. Отец Ош благословляет людей побеждать в себе жадность, лень, страх, лицемерие, самодовольство, стяжательство, гордость. Побеждать себя всегда очень плохо, но победитель получает как закон от Бога и природы награду - хорошее. Господь Бог говорит: "Победителю дам все". Ос 6: 6.     

46 46

    Отец Ош благословляет всех людей земных победить свою жадность, страх, корыстолюбие, гордость и прийти к одному: всем людям согласиться свою зарплату уравнять, всем взять свою зарплату, минимум 33 рубля или 33 условные единицы. Если будет мало, всем добавим одинаково, чтобы не было обиженных. Всем выделить одно свое содержание: и малым, и старым. Больше ничего не надо людям, чтобы жить хорошо. Но люди все не хотят жить наравне, им кажется, от этого будет всем тяжело и очень плохо. Сначала пусть будет плохо, но зато, когда все примут этот завет Бога путем терпения плохого, всем за это от природы и Бога будет очень хорошо. Все станут здоровые люди, преступности не будет, воровство, кража отойдет от нас, убийцы не станет, у людей будет любовь и почитание, будут жить одной семьей. Дети будут на своем иждивении, а не на чужом иждивении родителей, которое часто бывает недостаточным. И у детей возникает обида на родителей, и это является причиной преступности. Бог Отец Ош и сын говорят всем: достаточно быть детям у своих родителей иждивенцами, дети должны сами себя своими средствами хранить. Люди этого должны добиться через идею Бога. Молодежь надо целиком и полностью взять на содержание обществом, вот тогда не будет ненависти и всякого зла между людьми.   Не будем детской преступности, бездомных и беспризорных детей. Молодой человек, подросток должен быть на своем иждивении, но не чужому. Только ребенок родится - ему надо дать свое иждивение, но не чужое родительское. Тогда мы, все люди, будем богатые, войны не будет. С нами будет Бог. Если мы все такое уравнение не сделаем, то у нас такой беспорядок и останется, у нас ненависть в людях не сживется. Как мы на чужое нападали, так мы и будем на чужое жадные. Мы будем бедными, нуждающимися людьми, нас никто не пожалеет, даже сама природа. Бог не с такими жадными людьми, которые не хотят идею равенства поддержать.

    12. Причина массового пьянства, курения находится в неудовлетворенности человека в жизни, направленном на получение теплого и хорошего. Человеку требуется удовлетворить себя: такова его природа. А если он в жизни таком недоволен естественно, он ищет всякие искусственные средства удовлетворения. Он находит пьянство, курение табака. При употреблении алкоголя, никотина в организме возникают биохимические реакции, и человек делается зависимым от алкоголя и никотина. Это страшная и неизлечимая болезнь, самым человеком развита ошибочно. Он идет к врачу-наркологу, а врач тоже живет однобоко, в теплой и хорошей стороне, он сам такой, как больной. Он причину болезни не искореняет, он ее не знает. И болезнь так или иначе остается, она проявляется с другой стороны, врачу неизвестной. А надо не лечить от алкогольной и табачной зависимости, а надо не допускать болезни в тело. Люди должны знать: если человек выполняет заветы Бога Отца Ош, у него естественно достигается удовлетворение, радость, счастье, у него не возникает потребности алкоголя, никотина. У него внутри выделяется гормон радости, удовольствия, который лишь частично могут заменить алкоголь, никотин, секс, наркотики. Поэтому надо любить Божью природную холодную и плохую сторону.

     Жизнь человеческая строится по принципу центральности, подобно всей природы. Люди должны жить на земле вокруг одного места-центра. Таким центральным местом для всего земного человечества является райское место от Бога нашего.

47 47

Бог дал людям сначала рай земной Эдем и благословил людей в раю земном жить. Теперь Бог Отец Ош нашел людям новое райское место на земле, благословил людей жить вокруг райского места. Роль райского места для всех людей на земле – центральная. Если люди все будут такие сознательные, будут жить вокруг райского места, то природа будет за человека, человек и природа будут одно целое. С человеком будет Бог, природа человека не будет наказывать смертью, он заслужит бессмертие. Это мы получим хорошее в жизни. Бог Отец Ош нашел всем людям место для вечной жизни, Он освятил райское место. Райское место - это подножия Бога. Отец Ош говорил: я стою на райском месте бугре и кричу на весь мир. Теперь сын Ош людей приглашает жить вокруг райского места, приводит на землю от Бога. Эти люди будут строить рай на земле, и будут жить в земном раю. Люди вокруг райского места по идее Бога будут жить не индивидуально, не собственнически. У них должна быть жизнь общего характера, или жизнь одной семьей.

     Бог Отец Ош благословил людей: у человека должно быть все от Бога, но не индивидуальное, захваченное, присвоенное. Земля для жизни у него должна быть от Бога, учение и все остальное - от Бога.   А люди привыкли от предков жить на захваченной земле. У них на своей земле - дом или квартира и всякое богатство. Человек говорит: "Это мое". Но эта захвачена земля, действительно, чужая, естественная, общего характера. Вся земля есть общего характера. А если земля есть общего характера, ее присваивать нельзя. Люди за чужую землю воюют друг с другом, государство идет войной на государство, сосед - на соседа, и в этой войне сеют смерть. Им плохо расставаться с самовольно захваченной и присвоенной землей. А как же людям расстаться с захваченной землей добровольно, чтобы прийти жить вокруг райского места, которое есть общего характера? Через сознательное принятие плохого, им придется сознательно терпеть вокруг райского места. Сначала это для них будет плохо. Сначала надо пожить плохо, чтобы заслужить у Бога и природы хорошее. Зато в награду этим людям Бог и природа дарят рай на земле - это хорошее. Люди вокруг райского места не будут присваивать землю и никогда не будут за нее воевать. Присвоение чужой земле - это главная причина войны во всей истории человечества. Причина войны будет искоренена, войны никогда не будет, оружия не надо будет, когда люди все выполнят завет Бога Отца Ош.

     Частнособственническое место - это главная причина смерти любого человека. Человек взял в природе это присвоеное место для пользования, а по закону двух противоположностей, природе в ответ надо столько же отдать. Она отнимает у тела мужчины в эквивалентном количестве, от этого он болеет и умирает. Так природа наказывает всех людей, живущих на чужом месте. Никто из людей не может сам, без Бога, убежать от смерти из-за присвоения чужого места. Чтобы человек освободился от этой смерти, ему надо обязательно Бог земли, который указал бы людям для жизни место общего характера от Бога. На этом месте не будет присвоения земли, и не будет за это наказания от Бога и природы, не будет войны. Это наше райское место от Бога Отца Ош. Райское место - это одно свое место в природе человека, которое от Бога. Никто не спасется в жизни, если не пройдет через райское место. Вот почему людям надо жить на земле Бога Отца Ош, вокруг райского места.

48 48

    14. Все земные люди ждут рай на земле и хотят, чтобы рай на земле был. Земной рай даст людям много возможностей, совершенство, и главное из благ - бессмертие. Наша, всех людей, жизнь вокруг райского места изменится. Войны между людьми отойдут, оружия не будет, убивать друг друга не будут, могилы перестанут рыться, будет мир и любовь у людей. Природа людей полюбит и Бог, человек не будет караться смертью. До этого времени человека в землю закапывали, а тогда будут откапывать. Дело такое отпадет, трудиться так тяжело не будем, и не будем в труде своем здоровье терять. Будет всем хорошо с Богом жить. Рай на земле - это хорошее. Но, чтобы земной рай был в нашей жизни, сначала нам всем надо пожить плохо, сознательно терпеть плохое. Надо сейчас всем до одного человека приходить на райское место со своим желанием, с любовью два раза в день, и быть без всяких потребностей: без еды, без одежды, без жилья. Хорошее без плохого не бывает. Мы с вами, все земные люди, сами сделаем рай на земле. Пора на это пришла, можно начинать строить. Для этого у нас   есть все возможности: людей ведет в райское место живой учитель Ош, показывает свои следы. Ис 66:12; 19:22.

     Ох, тяжело и плохо было мне одному приходить в райское место с помощью Отца Ош. Он меня принял по моей просьбе, рассек мои смертные желания. Мне после этого ничего не хотелось, только быть с Богом в раю земном. Он дал мне свой ​​труд с идеей рая на земле и сказал строго: "Делать". С тех пор вот уже 20 лет делаю свою подготовку, чтобы идею рая на земле осуществить. Мое дело - независимая сторона, остаться без всяких потребностей. Мне было очень холодно и плохо, но зато всем людям будет хорошо, когда будет рай на земле. Сын Ош не для своего собственного здоровья это делает, не для себя, а ​​для общего блага всех людей мира, чтобы всем было хорошо. Разве мне ради этой благой цели не стоит сейчас пожить плохо, без всяких нужд? Стоит, и каждому человеку стоит совета райской жизни теперь пожить плохо: сознательно быть на райском месте без всяких потребностей. Отец Ош принял   плохого и холодного в тысячу раз больше, чем пришлось мне, и мне к этому нужно стремиться.

     Без плохого хорошего не бывает. Чтобы людям жилось хорошо, кому-то надо пожить плохо. Так было, есть и будет. На бугре надо быть по своей силе и возможностях, прийти в любое время со своим желанием, побыть хоть пять минут, чтобы спеть гимн Отца Ош, подышать, попросить Учителя - это может каждый. А при этом будет постепенно собираться на райском месте человеческий рай. И нам всем в раю будет с каждым днем ​​лучше и лучше. Это плохо, когда нас очень мало на райском месте. Мне одному стоять на бугре холодно и скука, никого нет со стороны, хоть одного человека, хоть плечо отогреть. А когда нас будет маленький группа 12 человек, мы поднимем многих, чтобы нас поддержать. Это начнется истинное воскресение человека с мертвого в живого. Один человек надо, он добавить второго. Откр 14: 1-5. Ив7805:52.

49 49

    15. А когда на бугре будут стоять плечом к плечу тысячи человек, тогда у них будет тепло общего характера, свое, человеческое, не технический, не от химии. Тогда мы будем Божьи природные люди. Мы будем жить без чужого, мертвого. Тогда природа и Бог наш пойдут нам навстречу, откроют ворота для новой жизни. Вот тогда начнется жизнь новая, мы перестанем умирать, как сейчас. Разве это так плохо? Это кажется нам плохим, оно просто пугает нас, потому что оно новое небывалое. До сих пор люди жили друг с другом своими телами отдельно, а теперь они пытаются быть одной семьей, как пчелиный рой. У людей тепло тела имеет общего характера, свое. У людей технических, живущих отдельно, тепло тела есть индивидуальное, техническое, химическое, чужое. Всех людей природа наказывает смертью за то, что имеют чужое, чтобы имели свое тепло. А теперь будет новая жизнь в раю, это правильная, нормальная, эволюционная жизнь, природная, по законам природы, она такой должна быть. Первый раз всегда страшно новое делать, но стоит попробовать, потому что людям и природе надоело это старая жизнь. Надоело жить отдельно друг от друга и закапывать гробы. А с райского места бугра гроб с телом на могилки не понесут. Человек, пришедший на бугор, с первых дней будет заслуживать свое здоровье, и природа ему будет давать все, все блага. Это не слова, а дело мое на райском месте подтверждает. Он будет одаряться Духом Святым, райским местом, славой бессмертного человека.

    16. Если же мы, все люди, это на райском месте не сделаем, не будем на нем без потребностей, нас Бог и природа будут наказывать всяких средствами: воздухом, водой, землей, огнем, болезнями. Отец Ош предупреждает нас, что вся ядерная продукция вооружение применится, и мы все сгорим в огне атомной войны, если не будем без потребностей на райском месте. Поэтому Ош находится на бугре, райском месте, чтобы этого горя не произошло. А если будем на райском месте без потребностей, мы выпросим у природы мир. Бог как говорит, так и делает. Когда общая просьба поступит к Учителю, он все сделает для мира. Обращаясь к Учителю, мы обращаемся к Богу, который в каждом сердце. Неужели нам, всем людям, лучше умереть, чем сделать рай на земле? Риск умереть с каждым днем увеличивается. Это - рак, СПИД, эпидемии, болезни, войны, убийства, природные беды. Смелого пуля боится, а робкого находит.

    Каждый человека, приходящего в райское место, учитель Ош   примет и благословит. К учителю каждый обратится с просьбой. Мне каждый раз не хочется идти на бугор быть без всяких потребностей, потому что холодно и плохо. Но я настраиваюсь, прошу Учителя, природу, иду и сознательно терплю. И желаю это делать другим людям, потому что знаю, что после этого всем будет хорошо, и рай на земле засияет. Надо идти на бугор. А раз надо мне, то надо всем.

     В домашних условиях человек умирает, потому что там все чужое и мертвое. Жилой дом создает человеку смерть. Где не бывает, а домой умирать прилетает. А на райском месте дома жилого дома нет, и смерти такой нет. Мы будем учиться на райском месте как никогда, мы научимся, и будем жить бессмертными. Чтобы бессмертие было, надо быть на райском месте, это место является самым важным из всех. Старайся на него попасть. Райское место надо любить делом своим наравне с воздухом, водой и землей.

50 50

Поэтому учитель желает быть на нем ежедневно без всяких потребностей два раза в день. Когда люди послушают Бога Отца Ош, будут исполнять заветы и окружат райское место для жизни, тогда в их жизни будет природа: воздух, вода и райская земля, - что и нужно   человеку для жизни. Надейтесь на Бога, ибо Господь сказал. Ис. 57:13. "Тот, кто надеется на Него, наследуют землю и будут владеть святой горой Моей".

    17. Человек окружает себя в жизни чужим. У него есть чужая земля, захваченная, присвоенная. На земле есть чужой дом или квартира, в доме все чужое, люди чужие. Человек наполняет свое тело чужой едой, носит чужую одежду, у него мысли чужие, у него фамилия и имя чужие. Природа и Бог человека за чужое не любят, противятся ему в жизни. Через чужое у людей развилась смерть. Человек считает это чужое естественное своим. А такого своего у него ничего не должно быть, говорит Отец Ош. Бог Отец Ош благословляет людей: "У человека должно быть все от Бога". Главное, фамилия, имя у человека должно быть от Бога, общее. Это общее имя Бога все люди должны выбрать и на нем одном базироваться, говорит Отец Ош. Он один такой заслуженный. У Бога имя должно быть свое собственное, Им избранное, а не от людей. Имя Бога людям может и должен принести сын Бога, тот человек, который первый получит написанное новое имя от Бога Отца. Сын откроет всем имя Отца. Ив 8102:127. Как человека без имени не бывает, так и Бога без имени не бывает. Этот человек является Отец Ош Бог наш. Спасение в жизни без Бога не бывает, людям надо Бог. Страх Бога нашего, которого не видели, а держали в уме и просили, отошел от людей. Он людям как таковой не помогает. Отец Ош всех людей благословляет: "Быть таким, как Я - Победитель природы, Учитель народа, Бог земли". Бог есть Дух. И духовно совершенствоваться - значит самому делаться Богом. Откр 21:22.

     У всех земных людей должно быть одно центральное имя Бога, его люди должны выбрать и на нем одном базироваться. Это Бог-солнце. Центральное имя Бога должен иметь Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Это имя у всех людей есть Ош. Теперь автор Ош всем людям земным желает принять имя Ош, потому что Ош есть имя Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого. Низко кланяюсь и прошу вас, люди, принять мое предложение: Ош - центральное имя Бога, на одном имени Ош все люди базируются. Учитель Ош есть для всех центральный учитель живой, учитель-солнце одно. Я никому из верующих в Бога не мешаю, а свое, что имею, людям предлагаю.  

    18. Кто за мной пойдет, тот будет гонимый, его будут ненавидеть за имя мое Ош, ему будет плохо. Но, принимая это плохое через сознательное терпение, он будет иметь хорошую награду от Бога и природы, будет духовное совершенство. Мф 24: 9.

    19. Имя Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого Ош - величайший дар Бога получило человечество. Люди сегодня не могут оценить этот дар, больше его нет, и не бывает. Это имя Бога Ош людям даст все, будет все твориться по этому имени. Люди всполошились от этого великого имени Бога Ош.

   20. 20.   Слово Ош святое. Пожалел я святое имя свое Ош, обесславленное народом, куда пришел. И освятил имя свое Ош, теперь имя Ош принадлежит всем людям Бога нашего. 

51 51

    21. Через имя я Ош поделятся все люди земли пополам. Одни пойдут за учителем Ош в рай земной, где живое и жизнь вечная, бессмертная. Другие останутся во тьме, где нет живого и жизни; пусть обижаются на себя. Перед  Ош станут отчитываться люди все земные, как они жили? Придерживались советов Бога Отца Ош, холодной и плохой стороны или теплой и хорошей? Тогда все разделятся, одни станут справа, другие - слева. Все получат по заслугам своим. Своих приму, и скажу: "Дорогие мои, вы знали меня и делали, что надо". Одним будет радость, веселье, хорошее. А остальным будет скорбь, плач, слезы, горе, плохое. У вас грех, не полюбили холодную и плохую сторону. Ош объявит всем людям о конце. Ко мне не приходите, если не читали книги Отца Ош и не видели написанное слово Божие Ош. Мф 25: 31-46.

 

Глава 9. Учение о рае на земле

 

    Господь Бог сначала благословил человека, которого создал, жить в раю земном. Бытие 2: 8. Бог хочет, чтобы человек так жил. Теперь Бог наш пришел сам к нам на землю в человеке Отце Ош. Он нашел на земле новое райское место, освятил, благословил людей вокруг райского места жить. На райском месте человек должен быть без всяких потребностей: без еды, без одежды, без жилья. На райское место человек должен со своим желанием прийти и жить без всяких потребностей вечного характера жизнью. На жизнь на райском месте Отец Ош благословил меня. Это будет рай в нашей жизни. Итак, Бог Ош создал рай на земле и поместил на нем сына Ош, которого создал. Отк 2: 7.

      2. Бог Отец Ош создал рай на земле, подобно Эдему. Бытия. 2: 9. Наше райское место - это равнина земли, площадь ее около десяти гектаров. С севера, юга и запада его окружают холмы. Среди райского места вытекает источник и протекает река, которая орошает всю равнину райского места. Она впадает в реку Луганчик, которая протекает на восточной стороне райского места. На равнине прорастают степные травы, цветы, деревья. Почва здесь - чернозем. Окружающие равнину бугры каменистые. На райском месте прорастают всякие дерева, приятные на вид и хорошие для еды. И посадил Бог дерево жизни среди рая. Это означает, что Бог благословил человека иметь жизнь через принятие в природе холодного и плохого, как он учил. Надо иметь хорошее и жизнь вечную через принятие холодного и плохого в природе. Любить мать-природу родную: воздух, воду, землю. Быть к ним близко своим телом.

     Бог посадил на райском месте дерево познания добра и зла, то есть Бог учит человека понимать две противоположные стороны природы. Если держаться в своей жизни теплой и хорошей стороны, то есть добра, к нему стремиться, то природа и Бог будут давать по закону противоположностей, сторону холодную и плохую, что люди называют злом. Если человек познает в своей жизни добро, то он получает от Бога и природы зло. Бытия. 2:16.

52 52

Бог Отец Ош завещал человеку в некоторые дни есть, а в некоторые дни ничего не есть - это холодная и плохая сторона Бога. Бог Отец Ош запретил человеку на райском месте жить с потребностями, то есть любить в природе одно теплое и хорошее, а холодного и плохого не любить. Если человек в жизни в природе будет принимать только одно теплое и хорошее, смертью умрет.

    3. Отец Ош назвал наше райское место "Адамово место", источник среди рая называл "Адамов" источник. По благословению Отца Ош я пришел в райское место жить без всяких потребностей, как он хотел. Жил вокруг райского места по идее Бога Отца Ош. Тогда женщина Юлия, проживавшая вокруг райского места, мне сказала: "Ты Адам есть". Вторая женщина сказала: "Ты в прошлом Адам, отец всех людей". Так Бог снова создавал на райском месте человека по делам Адама, с новым именем Ош, которого никто не знает, кроме его самого.

      Отец Ош выполнил свои написанные слова: "Первый человек лежит в земле прахом, меня ждет к себе. Я приду, его сам подниму, как умершего, воскрешу с мертвого в живого, когда меня все люди признают и назовут Богом ". Я лежал в земле прахом мертвый, как все люди лежат и ждут своей очереди, как первый человек Адам. Бог Ош пришел, меня поднял, воскресил из мертвого в живого. Я не думал умирать, стал делать по его идее живое, признал его Богом. Он дал мне свое имя Ош, благословил. Так принял от Бога имя Ош, благословение, завещание, и сделался душой живой - человеком. Люди возьмутся на этом бугре, они громко скажут слово. Это наше райское место, человеку слава бессмертна. Откр2:7.

     Отец Ош учит людей плодиться и размножаться на райском месте, чтобы ребенок был без всяких потребностей, подобно Бога Отца Ош. Отец Ош хочет, чтобы на райском месте родился человек Бог. Он родится матерью на райском месте, его с первого дня рождения не будут кормить пищей, одевать в одежду, держать в жилом доме. Он будет расти в природе на руках людей на бугре. Сначала на райское место придет один человек, потом придут люди, они сделают на бугре человеческий рай, люди на бугре будут занимать свое место. Там найдется мать, она нам родит дитя, мы его воспитаем без всяких потребностей. Мы будем у него учиться, он будет нас всех учить. Его идея Христа будет в людях жить, он сам будет на этом бугре, на этом месте его. Он должен родиться по идее, которую записал Отец Ош, тогда он будет по духу Его сын.

     Бог Отец Ош всех людей учит так в паре жить: не подчиняться похоти, оставаться чистой душой. Потому что похоть, она приятная сначала, это люди считают за доброе и хорошее, а потом природа и Бог дают противоположное плохое, что люди считают злом. Кто подчиняется похоти, тот получает от дерева познания добра и зла. Похоть надо сознательно терпеть, как в субботу сознательно терпишь без еды. Ты можешь поесть, но ради Бога сознательно терпишь, и у тебя получается хорошо. В раю земном не женятся, не выходят замуж, парами живут без похоти. Ив7804: 53,127,135,152. Ив7805 56. Ив7811: 25. Ив8102: 5,93,95,132,147. Ив7910: 35,50,67,164. 

     Женщина, которую послал мне Бог, пришла ко мне со своей мыслю, она взяла от дерева познания добра и зла, она развила в себе похоть.

53 53

Такой она пришла ко мне и стала приглашать родить от меня человека без всяких потребностей на райском месте. Я не согласился с ней родить ребенка без всяких потребностей на райском месте, потому что не пришло для этого время. Не собрались люди на бугре в неисчезающий человеческий рай, и не скоро люди на бугор придут. Сначала должен на райском месте собраться человеческий рай, а потом там найдется мать, она нам родит ребенка. Мы все в раю будем его воспитывать без всяких потребностей: без еды, без одежды, без жилья. Сын Ош осознал ошибку и грех Адама, который ослушался Бога Отца. Адам и Ева зачали ребенка в раю, когда они были вдвоем; и не было тогда человеческого рая, в котором должно было воспитываться дитя без всяких потребностей, чтобы родился человек по образу и подобию Бога. Теперь сын Ош выполнил волю Бога Отца, не подчинился похоти. Адам познал добро и зло, это получено науку для всех, что непослушание Богу ведет человека к смерти. Сын Ош сделал из истории Адама вывод: люди жили и самовольничали, ничего хорошего они без Бога не заслужили, а заслужили они в природе плохую смерть. Теперь сын Ош не повторил грех и ошибку сына Бога Адама. Адам грехом похоти был изгнан из райского места, он должен был от райского места отрываться, чтобы трудиться, возделывать землю, растить детей зависимых, кормить жену и детей. Сын Ош стоит на райском городе, он прошел испытания Бога похотью.

     Господь Бог во второй день благословил победителя жить в раю земном. Откр. 2: 7. Дерево жизни - это идея Бога быть без всяких потребностей, принимать в природе сначала холодное и плохое, сознательно терпеть. Райское место охраняется со времен Адама до этих дней, на нем ничего человеческого не производилось.   На востоке райского места находится бугор, место Отца Ош, которое больше всех охраняется. На него Он всегда приходил со Своими людьми, их принимал. Здесь Бога просят, ему поклоняются, поют Гимн Отца Ош.

     Господь Бог обещал. Ис. 65:23. Теперь Отец Ош выполняет обещанное раньше. Он создал учение рождения человека без всяких потребностей на райском месте бугре. Он хочет рождения нового независимого человека в природе. Рождения зависимых детей с потребностями он считает бесполезным, преступлением из преступлений в природе. Рождение детей, зависимых от еды, одежды, жилого дома, Отец Ош считает неправильным и его осуждает. На райском месте не будут зря трудиться: людям не надо будет пища, одежда, жилой дом. Бог Отец Ош выполняет теперь то, что обещал Бог раньше. Откр. 2: 7.

     Отец Ош написал: "Земной рай: друг к другу вплотную стоят, нас не будет природа поодиночке забирать, а мы будем общего характера тепла. Не природа - нами, а мы ею будем распоряжаться своей вежливой просьбой. Нам приходится просить природу своим умением, своей любовью. А любовь есть для жизни все. Лишь бы захотел - твоя мысль идет по природе в цель. А цель наша всех такая в жизни, чтобы жить на белом таком свете. Мы умирать не станем. Наше одно будет - умирать не будем". Ив7805:52.

54 54

Вот что нам бугор райского места даст. Мы это завоюем. Наши ноги это все сделают, они прицепились к нашему бугра.

     Отец Ош учит. Рай земной - это природные люди, которые во имя Бога через любовь к Нему и друг друга придут на райское место, и будут там занимать свое место для жизни без всяких потребностей. Они сделают человеческий рай, им не надо будет пища, одежда, жилой дом, а надо будет райское место бугор. В раю ничего нет чужого, мертвого, то есть искусственного, технического, а есть только естественное, свое, живое, человеческое. Все люди друг с другом рядом вплотную стоят, произвольно перемещаются, днем ​​и ночью не спят. Одинаково встречают день и ночь, лето и зиму. Тепло тела человека в раю имеет общий характер, люди своими телами с любовью согревают друг друга. Когда в человеческом раю будет сто тысяч человек, они будут иметь тепло общего характера. Это картина для человека новая небывалая, человек пугается такого естественного образа жизни. Нам всем нужно победить свой страх, и тогда получим от Бога и природы большое благо. Господь хочет от первого дня до этого дня, чтобы люди на этом месте жили без всяких потребностей.

     Какое научное обоснование райской жизни без всяких потребностей? Необходимость жизнь без всяких потребностей дает закон двух противоположностей. Когда человек действует в природе, производит для удовлетворения своих потребностей, тогда природа и Бог по закону противоположностей в ответ противодействует на человека, дает неудовлетворение, от этого развивается в людях смерть. Поэтому лучше в природе в жизни ничего не делать и перед природой и Богом не отвечать, то есть быть без всяких потребностей, чтобы человек жил. Для этого всем людям надо райское место для жизни от Бога, где человек будет без всяких потребностей. Лучше жить в земном раю без всяких потребностей, чем умирать с ними.

     Рай земной - это естественный образ жизни человека в природе, при котором человек как вид эволюционно развивается. В раю у человека есть только природа: воздух, вода, земля и природные люди. Это начальная единица, она все даст людям для жизни. Человек сделается через это все независимым. Он заслужит одно из всех благ - бессмертие. Люди в райское место приходят сознательно с любовью, со своим желанием быть без всяких потребностей, без принуждения. Райское место принадлежит всем людям мира всех национальностей. Это место общего характера Бога нашего. Кто это место любит, поэтому оно принадлежит.

    6. Люди в раю - как улица живая в людях, как река, непрерывно течет. Люди непрерывно сменяют друг друга. Одни приходят, а другие с любовью уступают им место, а рай человеческий остается неисчезающих. Как реки со всех сторон сливаются в одно море, так все народы всех стран бесконечным потоком будут идти в земной рай. В раю будут хорошие условия жизни людям, легко дарами Бога и природы человек будет удовлетворяться.

      Бог земли Ош никому не дал право кого-нибудь на райское место не допускать, чтобы не быть без всяких потребностей. Всем людям разрешается и каждого человеку допустимо в этих условиях быть. Ив7811. Ив8109. На это место открыт доступ свободно всем людям. Все человеческие дороги ведут в земной рай, и дорога любому человеку в земной рай должна быть льготная, бесплатная. Ив 7805.

55 55

Все мысли людей идут из рая, как лучи от солнца. Бог наш собирает людей из всех стран и народов и приводит в райское место. Эта картина земного рая - это лицо Бога. Когда соберется человеческий рай на указанном месте, все увидят лицо его, и он вечно будет с нами. Природа всем людям пойдет навстречу, даст легкое терпение, хорошее. Люди в раю будут получать здоровье, сознание, дух святой. 

   7. Вся жизнь на земле благодаря раю на земле изменится. Люди не будут такими, они будут другие, новые. Между людьми будет любовь, дружба, уважение, вежливость. Ненависть отойдет, мы все за это райский поступок друг друга сильно полюбим. Войны отойдут, оружия не будет, угрожать нечем будет. Люди совсем перестанут умирать, смерть упразднится. Так человека закапывали, а тогда будем откапывать. Кто закопал, тот откопает. Природа оживет, ее давние силы придут. Мы все станем богатыми людьми, бедность свою изживем. Больницы и тюрьмы не будет.

     Райское место для любого человека есть самое дорогое, золотое, ни на что не заменяемое: ни на какое богатство, ни на золото, ни на какие-то земли. Ив7811. Это место бессмертного характера одаряет любого человека высшим благом - бессмертием. Этого места всем людям хватит. Здесь человек будет получать свое здоровье, ему не надо будут курорты. У него будет одно стремление - попасть в райское место. На этом месте люди научатся жить, не умирать. Всем будет хорошо. А если всем хорошо, то что может быть лучше? Самая дорогая идея Бога Ош - любому и каждому человеку в своей жизни быть без всяких потребностей. Это есть наше райское место, человеку слава бессмертна. На райское место приезжают люди, нуждающиеся в здоровье, для них бугор сохранился людьми, его окружают построены жилые дома.

    8 Господь Бог показал, что будет дальше. Откр. 14: 1-5. Теперь Бог сам пришел в Отце Ош, выполняет эти сказанные слова через меня. Сын Ош стоит на горе райского места в Украине. Бог Отец Ош дал новое имя райской горе вместо Сиона. Бог собирает своих людей из всех народов земных, как обещал раньше Израилю через Моисея, путем сознательного принятия человеком имени Ош, которое он дал своему сыну. Бог приведет своих людей на райское место, они примут в сознание имени моего Отца Ош, они имя Бога выберут, и на нем одном будут базироваться. Рай на земле - это твое вечный праздник с Богом Отцом, сыном Бога, Христа, Матерью Божией Богородицей, Апостолами и всеми святыми.

    9. Отец Ош победил смерть, Он не думал умирать, Он говорил: "Это - моя победа". Он вышел на райское место бугор и громким голосом сказал: "Моя Победа". Когда я встретил идею Учителя идея рая на земле, где человек не будет умирать, тогда я сам перестал думать умирать. Теперь я не думаю умирать, потому что имею райское место, где можно заслужить бессмертие, если сделать человеческий рай. Когда я победил в мыслях смерть, я понял: это моя Победа. Эту победу я получил при помощи Бога и райского места. Что означает эта победа через райское место?

    10. "Я" истинное - это такое состояние сознания человека, когда он себя осознает вечным, бессмертным Богом-творцом. Откр 22:13.

56 56

Пока человек находится в состоянии высшего, истинного «Я», он не думает умирать. Отец Ош постоянно находился в состоянии истинного «Я», поэтому он не думал умирать. Состояние истинного «Я» - это состояние Бога. Человек в истинном состоянии живет в Боге. Он называется  Истинный и Верный. У обычных людей - другое состояние. Когда они имеют основную мысль: "Я - тело", они находятся в сознательном состоянии "я" не настоящего. Поскольку тело умирает, это видят все, то человек, находящийся в состоянии "я" ненастоящего, говорит: "Я умру, я - смертный ". Потому что он отождествляет себя с телом, и он такой умирает.

    С практического опыта на райском месте Отца Ош и моего можно сделать вывод. Человека райское место, которое он принял всей душой и сердцем, вводит в состояние сознания истинного «Я» или Божье, которое вечно, бессмертно, неумирающее. Этот человек не думает умирать. Это Победа. Вот что дает нам всем райское место - бессмертие души. Отец Ош хочет, чтобы каждый человек сошел на райский бугор, свои руки поднял, и громко сказал: "Моя Победа".

                                    

Глава 10.  Общество Ош приглашает

 

     Господь Бог наш дал Моисею закон устройства общества, по Его закону было упорядочено общество. В то время люди были жестоким, закон выполнялся под страхом Божьим и страхом смерти человека. Законом было "смерть - за смерть". Такое общество существует во всем мире и сегодня, ничего лучше не придумали. Но страх Божий от людей отошел, и такой закон и устройство общества теперь  не оправдан. Теперь Бог Ош наш сам к нам на землю пришел и благословил всех людей земных принять новый закон построения общества и всей общественной жизни. Отец Ош дает нам всем землю райскую для жизни, как клялся отцам нашим дать нам. Отец Ош собирает весь народ Божий из всех стран и народов и приводит жить вокруг райского места.

     Когда вы придете в райское место, которое вам дает Отец Ош, чтобы жить вокруг райского места, тогда будете всю общественную жизнь упорядочивать по новому закону. Его суть следующая. Все общественную жизнь и устройство общества определяет способ распределения общественно полезного произведенного валового продукта. Раньше в старом обществе люди распределяли произведенный продукт по затраченному труду или рабочему времени. Теперь в новом обществе распределяться общественный продукт труда между всеми людьми общества должен поровну. Когда вы придете жить на землю Бога вокруг райского места, тогда должны жить в обществе по закону: все люди должны согласиться принять одинаковую для всех зарплату минимум 33 руб. или условных единиц в месяц. Если этого будет мало, всем добавим одинаково, чтобы не было обиженных. Ив7811:70,76. Ив7910:91-93.

     Иисус имел идею построения общества с одинаковой зарплатой. Он говорил о новом обществе с одинаковой всем зарплатой притчей о хозяине, который нанимал рабочих за плату один динар в день, всем одинаково. Отец Ош прямо благословляет строить новое общества, основываясь на равенстве и справедливости.

57 57

Отец Ош написал: "Вот тогда мы будем жить независимыми. Зла никакого между людьми не будет, а будет любовь во всем деле. Зарплата малым, старым будет одна - 33 рубля, обиженных не будет. Мало нам всем - прибавить одинаково. Делать сознательным, всем надо сознание, без всякого сознания мы не будем обходиться. Раз надо, значит надо. Жить мы хотим - значит надо жизнь строить. Это зависит от нас всех. Никакой тюрьмы, никакой больницы не будет, а будем жить по эволюционному. Хочешь делать - делай, не хочешь - не делай. Сиди, получай то, что надо. Это все береги, как свое добро есть. Мы на эту все строение приглашаем весь мир, все человечество. Мы не отходим от любого и не отгораживаемся от любого. Хочешь жить по нашему условию – приходи, вступай в такое общество, и живи с нами, такими правами пользуйся. А чтобы другое что-либо, у нас ничего не будет, а будет между людьми своя родная введена любовь. Друг другу будут помогать, захвата - никакого, войн - никаких, все люди получат равные права на жизнь общего характера, искать в природе полезное в труде. Но не будет ни командование, ни какой либо юстиции, ни какой-либо военщины, ни какого-либо насилия, а будет просьба одна из всех наша, такая она есть. Просящему, везде давалось, дается и будет даваться. А когда стучишь? А тому, кто стучит, открывается. Это было, это есть, и оно будет. А тому, кто кричит, отзываются, и спокойно. Будут все люди чувствовать хорошо. А если всем хорошо, что может быть лучше, чем это?" Ив7805:12.

     В обществе распределяют произведенный продукт труда по закону: от каждого - по способностям, каждому - по труду.   При таком способе распределения в обществе возникает необходимость экономики, политики, власти законодательной, исполнительной, судебной. Надо государственный аппарат, армия, милиция. Надо тюрьма и больница. Надо администрация, надо наказывать, подчиняться, надо насилие. Надо наука, институт, школа. На содержание такой огромной армии: государства, экономической, политической структуры. Общество вынуждено тратить большую часть доходов. При этом существует непримиримая борьба между политическими партиями, экономическими структурами, между государствами. Поэтому на протяжении всей истории происходят войны между государствами, народами. Человеческая кровь льется рекой, войны уносят десятки миллионов жизней. В обществе процветает насилие, ненависть, убийства, смерть. Это - смертный поток. Человек труда получает за свой ​​труд мизерную часть. Страдает природа, экология. Сегодня - дай, завтра - дай, а силы природы скоро иссякнут. Люди, которые заинтересованы прибылью, - это основа экономики; частная собственность - ее опора. В обществе - неудовлетворенность народа, преступность, воровство, убийство, смерть. Это общество непригодно в жизни, в нем человек умирает. Такое старое общество - раковая опухоль, которая разрастается неотвратимо, после которой наступает смерть организма. Бог хочет отвести эту беду.

    2. Общество новое по идее Отца Ош - это более совершенное общество. В нем новый способ распределения общественно полезного труда, основанный на равенстве и справедливости - всем одинаковая зарплата. В обществе люди не заинтересованы прибылью, потребности людей уменьшаются. Поэтому в обществе нет добавленной стоимости, ее создают, нет капитала. На добавленной стоимости базируется экономика, капитал. Если люди в прибыли не заинтересованы, то в обществе нет экономики.

58 58

Политика в обычном обществе есть выражение экономики, власть. Если в новом обществе нет экономики, то нет и политики, нет борьбы за власть, нет политических партий, нет надстройки, государства. Нет политической борьбы, нет администрации. Отец Ош написал: "Учитель и Его учение - это всего народа   партия ". Ив6509, 7901. Это партия живая, она будет одна в одном обществе. Не будем социальных революций для свержения одной власти и введение другой. Нет борьбы классов, их не существует. Всю жизнь проходит без кровопролития, без насилия. Всю жизнь общества осуществляется просьбой нашей. В новом обществе не будет воровства, коррупции, продажности, покупки и продажи и преступности, которая ими порожденная. Не будет убийцы.

    3. В новом обществе реализуется идея Господа, по которой делал Иисус Христос: «Милости хочу, а не жертвы". Выполнятся заветы Христа: "Любите друг друга, как Я возлюбил вас". Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душой твоей, выполняй Его заветы. Люби ближнего твоего, как самого себя. В обществе таком все делается с любовью. Люди друг друга за этот поступок сильно полюбят, не станет жертвы, которая есть убийство другого, другой души. Не будет насилия, а будет одна просьба. Юстиции нет, армии нет, милиции нет, тюрьмы нет, у нее не будут попадать, больницы нет.

    4. Общество Ош приглашает всех желающих жить по идее Бога. Ми Мы  не отгораживаемся от любого, не отходим от любого. Мы на это все строительство приглашаем весь мир, все человечество. Хочешь жить по нашему условию – приходи, вступай в такое общество, и живи с нами, такими правами пользуйся. Не частная, а общая собственность. Земля есть общая, естественная, ее присваивать не будем, не станем продавать. Общество Ош собирает людей для жизни на земле от Бога, вокруг райского места. Бог Отец Ош собирает людей из всех стран и народов и приводит жить на завещанную землю, вокруг райского места по Его идее. Самовольно не занимать это место. Желающего, который придет, будет принимать учитель Ош. Надо лично каждому от учителя получить благословение и заповеди. Всем будет хорошо. А если всем хорошо, что может быть лучше? Ив7805:12,69. Ив7811:11,57.

    5. В обществе человек стремится получить в природе в жизни теплое и хорошее, а за это по закону противоположностей, человек получает от Бога и природы плохое и холодное. А холодное и плохое - это для людей несчастье и неудовлетворение. Поэтому общества старого порядка всегда были несчастные и недовольные, и всегда распадались, общественно-экономические формации менялись. Человека в обществе старого порядка нельзя удовлетворить ничем, это невозможно, по закону противоположностей. Люди хотят иметь хорошее, а получают плохое, что есть недовольство. Это общество - плохое, несовершенное. Люди тысячелетиями пытались в нем жить, а теперь поняли, что оно заслуживает оценки "неудовлетворительно". Это старое общество заслуживает замены его на новое по идее Господа Бога Отца Ош. Не надо латать старое платье, оно уже заплата на заплате, а лучше взять новое. Ив7804:27,60,78. Ив7805:28.

59 59

   В обществе Бога Ош человек будет стремиться жить в природе холодно и плохо, а за это будет иметь от Бога и природы теплое и хорошее, что есть счастье, удовлетворение для всех. Это новое - дело святое: человек удовлетворит себя. Будет одна любовь. Насилие и войны отпадут, оружия не надо будет, так вооружаться не будем. Будет мир во всем мире. Общественно-экономические формации больше меняться не будут. Коммунизм - последняя стадия, она была и прошла. Будем не воевать друг с другом, а рубежи в природе завоевывать через холодное и плохое. Смерть упразднится. Начнется жизнь людей истинная. В старом обществе люди не живут, а постепенно умирают. Хотя и рождаются природой для жизни ее, но своим самовольным поступком в природе заслужили смерть. Смерти в природе нет. Смерть - от человека вооруженного, защищенного теплым и хорошим. В новом обществе, вокруг райского места, не будут получать от дерева познания добра и зла. Человек будет иметь от райского древа жизни, вечного, неумирающего. Наступит между людьми мир в новом обществе, кровь перестанет проливаться. Природа оживет, ее прошлые силы придут. Люди перестанет умирать совсем, могилы перестанут рыться. Рай на земле засияет. Бог Отец Ош своих примет, приласкает, скажет: "Мои дорогие, вы знали меня и делали, что надо".   Бог наш будет в людях в новом обществе. Через имя Ош все люди мира разделятся. Одни станут с одной стороны Ош, как свои, они пойдут в рай на земле, заслуженный. Вторые будут с другой стороны как чужие, они останутся во тьме, где плач и скрежет зубов. Пусть обижаются на себя. 

   6. Господь Бог показал, что будет скоро. Откр. 21:1-4,23-27. Бог Отец Ош теперь выполняет это обещанное, он строит новое общество вокруг райского места, это его новый Иерусалим.

     7. Если мы, все люди, такого уравнивания зарплаты не сделаем, то в обществе нашем такой беспорядок и останется. Мы будем бедными людьми, больными, несчастными, умирающими на веки веков. Нас никто не пожалеет, даже сама природа, она нам даст наше холодное и плохое, которое мы заслужили. Ив7712.

    8. Религия, церковь теперь не могут у людей создавать страх Божий, люди не боятся   Господа Бога, священники также не боятся Бога. А если нет страха Божия, то нет и хорошего и благодати от Бога, потому что хорошее есть противоположность плохого, страшного, которые существуют всегда вместе. Нет одного - нет другого. Если нет страха Бога,   у людей не делаются чудеса Божьи, Господь прячет Свое лицо, люди живут в проклятии. Теперь   Богу нашему такая религия и церковь не надо. Там ждут рай после смерти, Богу молятся, а сами делаться Богом не хотят. Просят у Бога одно теплое и хорошее, а холодного и плохого не хотят. Теперь Отец Ош говорит: "Я далекий от религии". Ив7812. "Если с меня сделают религию, мое дело проиграет". "Священник первым идет в ад, а потом - все остальные". Ив6509. Теперь Богу Отцу Ош надо люди мировоззренческие, сознательные, знающие науку живого, которую Сам Господь создал для людей. Отец Ош вводит теперь людям вместо религии и священника науку живого и ученого, который служит Богу. Люди должны учиться учению Отца Ош, сами делаться учителями науки Отца Ош. Ив7910:42-46.

60 60

    Вся природа - живая, человек является мыслитель и создатель живого. Наука живого будет давать человеку истинный мировоззрение, учение Бога, сознание, которое не даст человеку отступить от заветов. Наука Бога Отца Ош - это наука бессмертия.

    9. Старое общество построили по закону Господа Бога, предназначенное для жестоких людей. Законом Господа было "глаз - за глаз, зуб - за зуб, смерть - смерть". Человек тогда имел каменное сердце, он мыслил о мертвом и творил мертвое. Такая концепция человека в обществе. Со времен введения жестокого закона Господа прошло два дня творения Бога. Бог за эти два дня закалил, оживил наши сердца и дал нам любящие сердца. Бог Отец Ош вводит обществу новую концепцию человека: "Человек, самое главное, - это мыслитель и создатель живого". В новом обществе Ош, построенном по концепции человека Отца Ош, даже не мыслят о смерти другого человека или какого-либо живого существа, а мыслят только обо всем живом, о жизни, вечном, бессмертии. В обществе Ош человек будет творить только все живое. Это означает, что будет любовь ко всему существующему. Человек будет не воевать друг с другом, а будет побеждать самого себя, свои несовершенства: лень, страх, жадность, лицемерие, корыстолюбие, гордость. Победитель самого себя, без врагов, унаследует от Бога все. Человек будущего будет таким, каким мы его показываем. Он не будет бояться природы, ее живых тел: воздуха, воды и земли. Будет близко своим телом к ​​ним становиться. Наш лозунг: не воевать друг с другом, а рубежи в природе завоевать.

     Бог ввел вечный закон во все роды: любить Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением твоим, любить ближнего своего. Бог как истинное "Я" есть в каждом человеке, каждой душе и каждом сердце. Поэтому любить Бога - это любить каждого человека всей душой и всем сердцем, как самого себя. Не убить, не красть у него, не свидетельствовать ложь, не создавать прелюбодеяние, не вредить, не мешать. Бог есть в каждом человеке одинаково, поэтому каждому человеку надо жизнь одинаковая, одна зарплата.

     Бог - Солнце. Человек с Богом творит хорошее, справедливое, если Бог у человека не есть скрытый за облаками мыслей ложных. А если Бог у человека скрыт за облаками мыслей ложных, человек творит зло и несправедливое, потому что не видит Бога. Поэтому зло никогда не надо побеждать злым поступком, а только надо человеку помочь развеять в его сознании облака мыслей, скрывающие Бога солнце. И когда сознание очистится от облаков ложной мысли, он увидит в себе Солнце-Бога, у него проявится любовь ко всему. Бог Отец Ош зарождает в людях любовь, с врага делает друга.

    10. Люди в своей жизни сделали такое, что им простить никак нельзя.   Один только Бог Отец Ош всех людей прощает и никого не наказывает, это Его милость. 

    11. Учитель Ош теперь на себе открывает школу, в которой изучается наука живого Бога Отца Ош. На райском месте мы с вами будем учиться как никогда, мы научимся и будем жить без смерти. Ив7804: 66,93,98,102,124,164.

61 61

В 1999 году о приходе сына человеческого Ош все узнают, но не признают. Мф 24:36. Сколько же будет продолжаться переход от веры в Иисуса к вере в сына Ош? Наука живого дает нам приближенно ответ. Период перехода от веры в сына Иисуса к вере в сына Ош приближенно равен тридцать три года. Значение этого периода получено из анализа истории веры в Иисуса Христа. Господь Бог есть творец семилетней истории Иисуса, она связана с историей общественно-экономических формаций, ибо Господь Бог есть один двигатель общественного прогресса. В истории веры в Иисуса Христа, как творения Бога, должно быть семь дней или периодов от начала века веры в Иисуса. На шестой день или период Господь Бог рождает второго сына человеческого Ош, он приходит к людям. Дни или периоды истории веры в Иисуса совпадают с периодами общественно-экономических формаций. Бог Отец Ош на наших глазах творил коммунистическую формацию, он ее назвал последней стадией. Известно, что СССР просуществовал 69 лет, шестой период продолжался 69 лет, приближенно равно числу 68 из Таблицы вселенной. Из практики известно, что продолжительность периодов истории в процессе развития закономерно уменьшалась. Найдем в таблице вселенной семь цифр, в которых шестая есть 68. Эти числа являются:

754;   466;   288;   178;   110;   68;   42. Продолжительность всех семи периодов истории веры в Иисуса Христа в первом приближении выражается этими числами в годах. Шестой период истории закончился в 1991 году, в связи с распадом коммунистической системы. Найдем время начала первого периода в истории веры в Иисуса Христа. Для этого найдем сумму первых шести цифр, она равна - 1864. Время начала первого периода приблизительно равно 100 лет. Примерно в 90-х годах от Рождества Христа началось признание веры в Иисуса. Седьмой период длится 42 года и заканчивается в 2033 году.   Таким образом, в 2033 году заканчивается эпоха веры в Иисуса Христа или век веры в Иисуса Христа. Это конец века, о котором говорил Иисус. Вера в Сына человеческого Иисуса с 2033 изменится верой в Сына Человеческого  Ош. Другими словами, Христос во второй приход будет иметь новое имя Ош. Это второе пришествие Сына Человеческого, это воля Иисуса. Кто истинно любит Христа, тот с радостью примет и признает сына Ош и пойдет за ним, куда бы он ни повел.

     В 2033 году сына Ош признают все люди мира, придут на райское место. Мы сделаем на райском месте бугре человеческий рай, и рай на земле засияет. Родим на райском месте человека без всяких потребностей, он Сын Отца Ош, его идея Христа будет в людях жить, он сам будет на этом бугре, месте его. Люди с Богом будут жить. Построим общество Ош без политики, экономики, где равенство и справедливость. Будет большая радость и веселье для людей Бога, и будет скорбь, горе, слезы для нечестивых. Смерть упразднится, люди перестанут умирать. До этого года райская весть Ош будет передана всем народам мира ради их спасения.

Глава 11. Откровение расшифровано

 

     Иисус Христос в зашифрованном и скрытом виде показал в Своем Откровении, когда и как произойдет его второе пришествие на землю, и что будет в будущем?

62 62

Его тайну никто не знает, кроме Его Самого. Тайна Откровения оставалась нераскрытой почти 2000 лет. Христос показал Откровения зашифрованным и тайным для того, чтобы расшифровать его и раскрыть тайну его во второй Свой приход на землю, и это было бы всем свидетельством Его истинного прихода; и чтобы люди верили в Него и ждали Его.

     Теперь тайну Откровения Иисуса Христа раскрывает лично Бог Отец Ош через своего сына Ош, потому что Он один истинно выполнил Христа, а сын Ош идею Христа истинно выполняет.

     Откровение святого Иоанна Богослова. "Откровение  Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, что должно произойти вскоре. И Он показал, послав его через Ангела Своего рабу своему Иоанну, который показал слово Божие и свидетельство Иисуса Христа и что он видел". Откр. 1:1,2. "Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний; то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии: в Ефес, и в Смирну, и в Пергама, и к Флаттера; и к Сардины, и в Филадельфию, и в Лаодикию. Я обернулся, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной; и, обернувшись, увидел семь золотых светильников и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, одетого в длинные ризы и подпоясанного под грудь золотым поясом. Голова Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как пламень огненный; и ноги подобны бронзе, будто в печи раскаленные, и голос Его, как шум вод многих. Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей".   Откр. 1:10-16. Семь церквей в Асии Иисус Христос благословил, чтобы встречать сына человеческого в другой приход, принять от Него новую книгу, потому что Иисус одним им сказал, что придет скоро, ждите. Они одни узнают Его, им предоставлено это от Бога. Они будут свидетельствовать о приходе Христа на землю. Откр 2:15,16; 3:11.

   2. Когда слышу шум воды, голос грома и песню играющих гусляров, знаю, что это голос Бога, и все, что при этом говорится, истинно и верно. Откр 1:15.

    3. Иисус Христос обещал, говоря к семи церквям: "Тому, кто побеждает, дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия". Откр. 2:7. "Тому, кто побеждает, дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает ". Откр. 2:17. "Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они будут разбиты, как и Я получил власть от Отца Моего; и дам ему звезду утреннюю ". Откр. 2:26-28. "Победителя сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя Мое новое ". Откр. 3:12. "Победителю дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел на престоле Его". Откр. 3:21. Как это понимать. Победитель - это истинно исполняющий идею Христа. Этого победителя ждут перечисленные семь церквей, которые от Бога. И когда объявится, пошлет им свою новую Книгу Жизни, они его признают, они все поймут.

63 63

Они одни примут новое имя Христа, новое имя Бога, имя нового Иерусалима. Они примут к сердцу рай Божий, сына человеческого, которому Господь Отец даст сесть с Ним на престоле Его. Асия, что в первом веке от Рождества Христова, теперь называется Турция. Ив8102:56.

    4. "И   увидел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и снаружи, запечатанную семью печатями. И увидел я Ангела сильного, который произносил громогласно: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землей, ни раскрыть эту книгу, ни посмотреть в нее. И много я плакал от того, что никого не нашлось достойного раскрыть эту книгу и читать эту книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как бы закланный, имел семь рогов и семь глаз, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. И Он пришел и взял книгу из десницы кто сидит на престоле ". Откр. 5:1-7. Сидящий на престоле - это Господь Бог. Сам пришел на землю, выполнил идею Христа, то Он есть подобный Сыну Человеческому, Сыну Бога Иисусу Христу. Идея Сидящего на престоле - выполнять Христа. Агнец посреди престола - это исполняющий идею Христа. Он победил себя, он достоин сесть сбоку Сидящего на престоле. Агнец признал Бога своим Отцом, он Божий сын. Бог Отец, сидящий на престоле, благословил Своего сына за выполнение идеи Христа сесть сбоку Отца на престоле. Сидящий на престоле благословил Агнца, Сына Своего, читать Его Книгу Жизни. После благословения Бога Отца Агнец взял в Сидящего на престоле книгу и стал читать ее и все понимать. Ему все тайны Божии были раскрыты. Никто не может принимать на себя, если не будет предоставлено сверху. Отец дал ​​сыну Своему, победителю, обещанное новое имя Христа, которое никто не знает, кроме того, кто его получает. Дал новое имя Отца, и имя града Бога, нового Иерусалима. Победителю дано обещанное - иметь от дерева жизни, среди рая Божия.

     5. "И я увидел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец. И вышел он как победоносный, и чтобы победить ". Откр. 6: 1,2. Белый конь - это идея Христа. Всадник на белом коне - то исполняющий идею Христа, достигает правдивости, святости, совершенства. Лук - достижения цели путем победы над собой. Венец - выполнение идеи Христа. Победитель побеждает самого себя, то есть победитель без врагов. Господа Бога признает своим Отцом, Господа есть сын. Он со Своим Отцом победит все. Он - Агнец как бы закланный. Он вышел, чтобы победить.

    6. Снял вторую печать и увидел. "И вышел другой конь, рыжий, и тому, кто сидит на нем, дано взять мир от земли, и чтобы убивали друг друга; и дано ему большой меч ". Откр. 6:4. Это понимать так. Рыжий конь   - то идея коммунизма. Коммунисты приняли цели Божьи - равенство и справедливость в обществе. Этим соблазнили многих, но сами отвергли Бога, а Божьих людей стали гнать.

64 64

Коммунисты приняли свою задачу: завоевать мировое господство насильственным путем. Они сказали: смерть капитализму. Они этим породили сторону, противоположную   коммунизму. Началась война между двумя системами: капиталистической и социалистической. Началась гонка вооружений, был взят мир с земли, в войне умирали миллионы людей. Меч - средство достижения цели путем насилия, террора. Это - власть убийственного характера. Коммунисты бесславили Бога, от них терпели Божьи люди. Исполняющий идею Христа Агнец вышел победить и победил. Одна главная ошибка коммунистов, что они отказались от Бога. Вторая ошибка, приняли чужую теорию диалектику. Ее изучили теоретически, но не на своей практике, так недоучились, не поняли диалектику. Основываясь на своей науке, они приняли программную задачу: удовлетворение потребностей человека теплым и хорошим. Но не учли другой стороны, противоположной. За теплое и хорошее природа и Бог дают холодное и плохое, что есть неудовлетворенность. В результате коммунистическая идея в обществе получила оценку "неудовлетворительно". Общество с коммунистической идеей построить невозможно. Равенство и справедливость в обществе можно достичь только через идею Бога. Ив7804:79,89,91,114,165. Ив7805:3. Ив7811:50,52,58,64. Ив8102:47.

     7. Агнец снял третью печать и увидел. "И вот, конь вороной, и на нем всадник, который должен мерило в руке". Откр. 6: 5. Это понимать так. Конь вороной - рыночная экономика. Всадник, имел меру в своей руке, - это господство рыночной экономики. После поражения мирового коммунистического движения в мире стала господствовать идея рыночной экономики, которая обеспечивала мир в обществе и благосостояние людей. Она основана на частной собственности, купле и продаже. По идее Бога, это делать невозможно, потому что порождается преступность и смерть. Исполняющий идею Христа вышел победить эту идею и победил.

    8, "И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя "смерть"; и ад вслед шел за ним. И дана ему власть над четвертой частью земли - умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными". Откр. 6:7,8. Это понимать так. Бледный конь - это человеческая идея зависимости от всяких потребностей: пищи, одежды, жилого дома. Зависимость порождает смерть. Ив7811 47. Ив8102 50. Исполняющий идею Христа Агнец идею рая на земле противопоставил человеческой идеи зависимости, от которой люди умирают. В раю земном через независимость от потребностей люди завоюют бессмертие, совсем перестанут умирать, смерть упразднится. Победитель будет иметь от дерева жизни, которое посреди рая Божия. Через идею рая на земле исполняющий Христа Агнец освободился от мысли о смерти, он ее победил.