Экспоненциальный рост пандемии

 

2020.10.01

 

Содержание

1.Экспоненциальный рост пандемии.

1.1. Формула экспоненциальной зависимости.

1.2. Формула пропорциональной зависимости.

2. Приобретение иммунитета естественным путем. 

3. Люди серед вірусів.3. Люди среди вирусов.

 

2.Експоненціальний 1.Экспоненциальнийріст пандемії рост пандемии

  Експоненціальна швидкість Экспоненциальная скорость росту кількості хворих коронавірусної хвороби пандемії 2019. роста количества больных коронавирусной болезни пандемии 2019. Нам всем надо знать скорость развития коронавирусной болезни в мире, чтобы предотвращать болезнь.

 

2.1. 1.1. Формула експоненціальної залежності Формула экспоненциальной зависимости

   Експоненціальною залежністю називається зростання, коли швидкість росту кількості прямо пропорційна самій кількості. Экспоненциальной зависимостью называется рост, когда скорость роста количества прямо пропорциональна количеству. Скорость роста количества больных в мире пропорциональна количеству.

   Експоненціальна залежність виражається диференціальним рівнянням. Экспоненциальная зависимость выражается дифференциальным уравнением.

dN / dt = a · N , де N – число людей у сіх, t – час, a – постійна величина. dN / dt = a·N, где N – число людей, t – время, a – постоянная величина. Перепишемо рівняння так. Перепишем уравнение так. dN /N = a · dt . dN/N = a·dt. Інтегруємо обидві частини рівняння, отримаємо. Интегрируем обе части уравнения, получим. ln N = a · t. ln N = a·t. Перетворимо логарифмічне рівняння у степеневе. Превратим в степенную фенкцию. Отримаємо. Получим.

N = A · exp ( a · t) + В. (1). N = A·exp (a·t) + В.  (1). A , B – постійні величини, їх знайдемо через початкові умови. A, B – постоянные величины, их найдем из начальных условий.   

   Початкові умови : N = 0 при t = 0. N = 7 ,6 млрд. при t прямує до нескінченності, це максимальна кількість хворих, стільки людей є у світі. Начальные условия: N = 0 при t = 0.  N = 7, 6 млрд. при t стремится к бесконечности, это максимальное количество больных, столько людей есть в мире. Рівняння має фізичний смисл при значеннях ( a ) Уравнение имеет физический смысл при значениях (a) менше нуля, щоб задовольнялись дані початкові умови. меньше нуля, чтобы удовлетворялись данные начальные условия. a = k ; a = - k;   k більше нуля. k - больше нуля.

   1). 1). t = 0. N = 0. Підставимо в (1). t = 0. N = 0. Подставим в (1).   0 = A + B . 0 = A + B. А = – В. А = - В.   

   2). 2). t t прямує до нескінченності. стремится к бесконечности. При цьому N = Nm = 7,6 млрд. Це При этом N = Nm = 7,6 млрд. Это максимальна величина. максимальная величина.   Підставимо в (1). Подставим в (1). 7,6 млрд. = А·0 + В. 7,6 млрд. = А·0 + В.   В = 7,6 млрд.

В = 7,6 млрд.

   Підставимо в формулу (1) А, В, а . Подставим в формулу (1) А, В, а. Отримаємо функцію швидкості росту хворих. Получим функцию скорости роста больных. N = 7 ,6 млрд. · [ 1 N = 7, 6 млрд. · [1 exp (- k · t)] .exp (- k·t)]. (2) (2)

   Функція N від аргументу t Функция N от аргумента t   змінюється монотонно від 0 до 7,6 млрд. меняется монотонно от 0 до 7,6 млрд.

 

2.2 Формула пропорційної залежності 1.2 Формула пропорциональной зависимости

   При малих значеннях t функція N має пряму пропорційну залежність від часу. При малых значениях t функция N имеет прямую пропорциональную зависимость от времени. Розклад функції [ 1 Раскладывание  функции [1 exp (- k · t)] за формулою Тейлора дає значення exp (- k·t)] по формуле Тейлора дает значение [ 1 [1 exp (- k · t)] = k · t .exp (- k · t)] = k · t.   Інші члени розкладу дуже малі, можна не враховувати. Другие члены разложения очень малы, можно не учитывать. Тоді отримаємо формулу наближеної пропорційної залежності: Тогда получим формулу приближенной пропорциональной зависимости:          

N = k · t · 7 ,6 млрд. (3). N = k·t·7, 6 млрд. (3).

   Приймемо за одиницю часу один місяць. Примем за единицу времени один месяц. 30 червня (t = 1 ) ; 30 июня (t = 1); 31 липня (t = 2; 30 серпня (t = 3 ) , 31 вересня (t = 4 ) і т. д. 31 июля (t = 2), 30 августа (t = 3), 31 сентября (t = 4).  В еличину (k) можно найти из формулы (3)  при t = 3.  Получим общую формулу: N = (8· t + 2) млн. (4). N = 8,6·t  млн. (4).  Згодом будемо уточнювати формулу. Впоследствии будем уточнять формулу. Формула діє при t менше Формула действует при t меньше 5 0 місяців. 5 0 месяцев.

 

Число хворих, розраховане за формулою (4). Число больных, рассчитанное по формуле (4).

30 червня (t =1) захворіли N = 8 + 2 = 10 млн. 30 июня (t = 1) заболели N = 8,6х1 = 8,6 млн.

31 липня ( t =2) захворіли N = 16 + 2 = 18 млн. 31 июля (t = 2) заболели N = 8,6х 2 = 17,2 млн.

30 серпня ( t = 3) захворіли N = 24 + 2 = 26 млн. 31 августа (t = 3) заболели N = 8,6х3 = 25,8 млн.

31 вересня ( t = 4) захворіли N = 32 + 2 = 34 млн. 30 сентября (t = 4) заболели N = 8,6х4 = 34,4 млн.

  

Перевірка на практиці формули пропорційної залежності (4) . Проверка на практике формулы пропорциональной зависимости (4). Матеріал з Вікіпедії . Материал из Википедии. (Пандемія коронавірусної хвороби 2019 – Вікіпедія ). (Пандемия коронавирусной болезни 2019 - Википедия).   Захворювання на COVID-19 у світі . Заболевание COVID-19 в мире. Експериментальні дані. Экспериментальные данные. Теоретические данные в скобках для сравнения.

31 березня захворіли N = 0,85 млн. 31 марта заболели N = 0,85 млн.

30 квітня захворіли N = 3,3 млн. 30 апреля заболели N = 3,3 млн.      

31 травня захворіли 31 мая заболели   N = 6,2 млн. N = 6,2 млн.                           

30 червня захворіли 30 июня заболели   N = 10,6млн. N = 10,6млн.      (8,6)      

31 липня 31 июля   захворіли заболели   N = 17,7 млн. N = 17,7 млн.  (17,2)  

30 серпня захворіли 31 августа заболели   N = 25,8 млн. N = 25,8 млн. (25,8)  

16 вересня захворіли N = 30 сентября заболели N = 29,5 млн.34,0  млн. (34,4)      

У березні – травні швидкість росту не є експоненціальною функцією. В марте – мае скорость роста не является экспоненциальной функцией.   

     Статистичні данні на практиці підтверджують пропорційну залежність. Статистические данные на практике подтверждают пропорциональную зависимость. Критерій істини є практика. Критерий истины есть практика. Дане дослідження допоможе людству в пошуках методу захисту від інфекції.Если пропорциональная зависимость за формулой (4) была от июня до сентября 2020 года, то она будет в 2021 году и далее. Данное исследование поможет человечеству в поисках метода защиты от инфекции. В дослідженні не враховується вплив вакцини, бо вона не розроблена. В исследовании не учитывается влияние вакцины, поскольку она не разработана. Коли населення почне застосовувати вакцину, тоді ріст числа хворих буде відбуватися не за експоненціальною формулою, а за іншою. Когда население начнет применять вакцину, тогда рост числа больных будет происходить не по экспоненциальной формуле, а по другой.

   Віруси не щезнуть, будуть завжди існувати, вони не зашкодять людству в житті завдяки штучним вакцинам і набуттю населенням імунітету природним шляхом, котрий має бути основним. Вирусы не исчезнут, будут всегда существовать, они не повредят человечеству в жизни благодаря искусственным вакцинам и приобретению населением иммунитета естественным путем, который должен быть основным.

 

2. Приобретение иммунитета естественным путем

   Ученые предлагают выход, как жить в окружении вирусов. Американский  эпидемиолог Джастин Лесслер, профессор  считает: «COVID-19 не исчезнет до конца и не станет преградой для нормализации жизни благодаря вакцинам и благодаря  приобретению  населением иммунитета естественным путем». Вот что людям надо – это каждому приобретать у себя иммунитет естественным  путем то есть природный иммунитет. Нам всем надо научиться жить в окружении вирусов, чтобы они нам всем  не мешали в жизни. Вирусы были и будут всегда в природе. Вакцины не защитят всех людей от инфекции, потому что в одних не будут образовываться антитела, другие через боязнь сознательно откажутся от вакцины, потому что ее искусственно производят из коронавируса. Каким методом можно приобрести  природный иммунитет? Тому пропонується народна система 5 правил для придбання людьми імунітету природним шляхом.Предлагается народная система 5 правил для приобретения людьми иммунитета естественным путем. Этот метод можно считать основным методом, проверенным.Вони знайдені народом Правила найдены народом давно до нашої ери, перевірені, ці правила є в ученні Христа. давно до нашей эры, проверенные, эти правила есть в учении Христа. Порфирій Іванов зібрав ці правила в систему, назвав зіркою здоров ' я , випробував практично на собі за піввіку, він не застуджувався і не хворів і послідовники також, він описав і передав свій досвід усім людям, щоб люди не застуджувались і не хворіли. Порфирий Иванов собрал эти правила в систему, назвал звездой здоровья, испытал практически на себе полвека, он не простужался и не болел и последователи также, он описал и передал свой опыт всем людям, чтобы люди не простуживались и не болели. «1. «1. Мити ноги до колін холодною водою щодня вранці й увечері, краще обливати все тіло. Мыть ноги до колен холодной водой ежедневно утром и вечером, лучше обливать все тело. 2. Здороватися з усіма людьми, які зустрічаються в житті. 2. Здороваться со всеми людьми, которые встречаются в жизни. 3. Шукай людину, яка потребує допомоги, треба дати їй за своїми можливостями. 3. Ищи человека, нуждающегося в помощи, надо дать ему по своим возможностям. Скажи собі, що даєш, щоб не хворіти. Скажи себе, что даешь, чтобы не болеть. 4. Щотижня 42 години не їж і не пий воду від п'ятниці до неділі, до 12 годин. 4. Каждую неделю 42 часа не ешь и не пей воду с пятницы по воскресенье, 12:00. Перед їдою виходь надвір, Перед едой выходи на улицу,  вдихай з висоти тричі і проси: «Учителю, дай здоров ' я». вдыхай с высоты трижды и проси: «Учитель, дай здоровья». Субота - це твоє свято. Суббота – это твой праздник. 5. Не плювати, не харкати на землю, не курити і не пити вино. 5. Не плевать,  не харкать на землю, не курить и не пить вино. Це п'ятикутна зірка» . Это пятиконечная звезда».  Голодание 42 часа запускает процесс автофагию, в результате которого клетки поедают остатки, токсины, вирусы.  Кто выполняет  5 правил, тот может переболеть на инфекцию в легкой форме.Народний журнал природної мудрості Рекомендується робити всім. Рекомендуется делать всем. Лікарі мають виконувати ці поради і навчити всіх людей. Врачи должны выполнять эти советы и научить всех людей. Передавайте цей досвід усім. Передавайте этот опыт всем. Бажаємо щастя, здоров ' я. Желаем счастья, здоровья.      

 

3. Люди среди вирусов

   Люди не знают кривую роста больных по экспоненциальной функции. У людей существует неправильная  мысль, что через месяц число больных начнет уменьшаться, и через это люди ничего не делают для своего спасения. Если бы люди знали правду, то теперь старались Ми робимо цей підрахунок кількості в часі тому, що в людях існує неправильна думка, що завтра почне зменшуватися число хворих, і через це люди нічого не роблять для свого спасіння. бы предотвратить беду. Может быть, что При такому числі хворих і карантину медицина не зможе справлятися з усіма хворими, буде криза економіки.при большом числе больных врачи  не смогут помочь всем, будет кризис экономики.

   Кожен рятує сам себе . Каждый спасает сам себя. Лікарі не повинні лікувати всіх людей, коли всі люди нічого не роблять для збереження свого здоров ' я Люди ничего не делают для сохранения своего здоровьяі життя. и жизни, надеются на врачей. Кожен має допомагати сам собі своїми рідними силами, виконуючи народну систему 5 правил, це здоров ' я дається безплатно. Каждый должен помогать сам себе своими родными силами, выполняя народную систему 5 правил, это здоровье  дается бесплатно. Треба надіятися на себе, а не на вакцину. Надо надеяться на себя, а не на вакцину. Всім людям допоможе досвід життя в природі Порфирія Іванова, він описаний в його працях, його треба вивчати всім. Всем людям поможет опыт жизни в природе Порфирия Иванова, он описан в его трудах, его надо изучать всем. Хто виконує 5 правил, може перехворіти на інфекційну хворобу в легкій формі, і не помре від інфекційної хвороби. Антитіла, котрі виробляються від вакцини, через деякий час перестають діяти, тому треба робити її повторно. Антитела, которые производятся от вакцины, через некоторое время перестают действовать, поэтому надо делать ее повторно. 5 правил не мають такого недоліка, бо їх виконують безперервно 5 правил не имеют такого недостатка, так как их выполняют непрерывно щотижня. каждую неделю.

    Президент, парламент, уряд, міністр охорони здоров ' я, головний санітарний лікар, влада на місцях, ЗМІ, церква – всі мають пропонувати всім людям зміцнювати свій імунітет природним шляхом народною системою – це обов ' язок кожного громадянина. Президент, парламент, правительство, министр охраны здоровья, главный санитарный врач, власть на местах, СМИ, церковь – все должны предлагать всем людям приобретать свой иммунитет естественным путем – это обязанность каждого гражданина. Для цього є перевірена народна система 5 правил. Для этого есть проверенная народная система 5 правил. Також треба застосовувати інші методи зміцнення імунітету Также надо применять другие методы приобретения иммунитета природним шляхом. естественным путем. Лікарі мають самі виконувати 5 правил і навчити всіх людей. Врачи сами могут выполнять 5 правил и научить всех людей. Тоді всі люди будуть жити серед вірусів, і будуть щасливі і здорові, чого ми всім бажаємо. Тогда все люди будут жить среди вирусов, и будут счастливы и здоровы, чего мы всем желаем. 2020.09. ГО Евволюція .

Ссылка

www.osh.kiev.ua www.osh.kiev.ua