Еволюційний рух Эволюционное движение

 

Іванов Порфирій Корнійович Иванов Порфирий Корнеевич

 

Упорядник – Ош . Составитель – Ош.

 

Зміст Содержание

1.Біографія Іванова. 1.Биография Иванова.

2. Про вчення стисло. 2. Об учении кратко.

3. Оцінка діяльності. 3. Оценка деятельности.

4. Наукова спадщина. 4. Научное наследие.

5. Пророцтва Порфирія Іванова. 5. Предсказания Порфирия Иванова.

 

Біографія Іванова

История Иванова

 

Шість днів творіння Іванова Шесть дней творения Иванова

   Іванов Порфирій Корнійович (Несторенко) народився в Україні, Луганська область, Лутугинський район, село Оріхівка , 20 лютого 1898 року. Иванов Порфирий Корнеевич (Нестеренко) родился в Украине, Луганская область, Лутугинский район, село Ореховка 20 февраля 1898 года. Люди дали йому прізвисько Паршек . Люди дали ему прозвище Паршек. Власне ім'я його є Ош , він сам написав його своєю рукою в своїй праці, воно означає Білий у перекладі. Собственно имя его является Ош, он сам написал его своей рукой в своей работе, оно означает Белый в переводе. Його Его послідовники мають спільне ім ' я Ош . последователи имеют общее имя Ош. Він є українець за походженням, його батько рідний Несторенко Корній Іванович був українець. Он украинец по происхождению, его отец родной Нестеренко Корней Иванович был украинец. Порфирій писав у праці: «Батько, отець український рідний». Порфирий писал в труде 1977.01: «Батько, отец украинский родной». У У Порфирія був нерідний дідусь Іванов, Порфирій прийняв прізвище дідуся Іванов.Порфирия был неродной дедушка Иванов, Порфирий принял фамилию дедушки Иванов.Порфирій народився, як усі люди, жив 35 років, як усі люди залежні. Порфирий родился, как все люди, жил 35 лет, как все люди зависимые. Він народився в сільській багатодітній сім'ї. Он родился в сельской многодетной семье. Він закінчив 4 класи церковно-парафіяльної школи, рано почав працювати, працював у шахті з 15 років, потім на заводі. Он окончил 4 класса церковно-приходской школы, рано начал работать, работал в шахте с 15 лет, потом на заводе. У 1917 році його призвали в армію служити царю у війні, стріляти у ворога не довелося, був демобілізований. В 1917 году его призвали в армию служить царю в войне, стрелять во врага не пришлось, был демобилизован.( Див. Праці Іванова, він докладно описав свою біографію і вчення в кожній праці ). (См. Труды Иванова, он подробно описал свою биографию и учения в каждом труде). Свідомість прийшла йому від природи 25 квітня 1933 року. Сознание пришло ему от природы 25 апреля 1933. Його послідовники відзначають цей день як еволюційне свято. Его последователи отмечают этот день как эволюционное праздник.Всі люди є залежні від потреб. Все люди зависимы от потребностей. Люди їдять щодня досита, одягаються до тепла в тілі в хороший одяг, живуть у домі з усіма вигодами. Люди едят ежедневно досыта, одеваются до теплу в теле в хорошую одежду, живут в доме со всеми удобствами. І люди хворіють і вмирають через це все. И люди болеют и умирают из-за этого всего. У 1933 році Іванов бачив голодомор в Україні, в результаті його вмерли мільйони людей. В 1933 году Иванов видел голодомор в Украине, в результате его умерли миллионы людей. Іванов визнав таке життя неправильним. Иванов признал такую жизнь неправильной. Він вирішив випробувати на собі життя без усяких таких потреб, щоб знайти в природі засоби, щоб люди не хворіли і не вмирали. Он решил испытать на себе жизнь без всяких таких потребностей, чтобы найти в природе средства, чтобы люди не болели и не умирали. Він переїхав із сім'єю у Красний Сулін Ростовської області. Он переехал с семьей в Красный Сулин Ростовской области.    

   Історію Іванова з 1933 року можна представити як шість періодів або днів. Историю Иванова с 1933 года можно представить как шесть периодов или дней. (див. кінець розділу).(см. конец раздела).     Історія Іванова виражається через еволюційну послідовність. История Иванова выражается через эволюционную последовательность. Еволюційні якості виражаються такими числами: 6; Эволюционные качества выражаются такими числами: 6; 10; 10, 16; 16; 26; 26; 42; 42; 68. Іванов знайшов ці числа в процесі терпіння без їжі щотижня. 68. Иванов нашел эти числа в процессе терпения без еды неделю. Еволюційна послідовність будується за правилом: кожне число дорівнює сумі двох попередніх членів. Эволюционная последовательность строится по правилу: каждое число равно сумме двух предыдущих членов. Докладно читати: (див. ukiv8828) . Подробно читать: (см. ruiv8828).   Ці числа зустрічаються в його історії, це послужило приводом представити історію Іванова за еволюційною послідовністю. Эти числа встречаются в его истории, это послужило поводом представить историю Иванова как эволюционную последовательность. Тривалість кожного дня більша попереднього приблизно в 1,6 раз. Продолжительность каждого дня больше предыдущего примерно в 1,6 раза.Історія починається 25 квітня 1933 року. История начинается 25 апреля 1933. Він учив людей правильно користуватися природою, повітрям, водою, землею. Он учил людей правильно пользоваться природой, воздухом, водой, землей. Перший період історії або день закінчився за 6 років від почату 1933 року, тобто в 1939 році. Первый период истории или день закончился через 6 лет от начала в 1933 году, то есть в 1939 году.Другий день закінчився за 10 років, в 1943. Третій день закінчився за 16 років, в 1949. Второй день закончился через 10 лет, в 1943. Третий день закончился через 16 лет, в 1949.Четвертий день закінчився через 26 років, в 1959. П'ятий день закінчився через Четвертый день закончился через 26 лет, в 1959 году Пятый день закончился через42 роки, в 1975. Шостий день закінчився через 68 років, в 2001. Сьомий день закінчиться через 110 років від 1933 року, в 2043 році. 42 года, в 1975 году. Шестой день закончился через 68 лет, в 2001 году. Седьмой день закончится через 110 лет от 1933 года, в 2043 году.

 

Перший день. Первый день. Іванов створив слово Иванов создал слово

День закінчився за шість років від початку (1939). День закончился через шесть лет с начала (1939). Іванов отримав від природи свідомість, котра визначила його буття. Иванов получил от природы сознание, которое определило его бытие.Іванов створив слово. Иванов создал слово. Спочатку в Іванова було слово. Сначала у Иванова было слово.Він став загартовуватись, щоб бути незалежним. Он стал закаляться, чтобы быть независимым.Іванов став писати про нового Иванов стал писать о новом   незалежного чоловіка, про загартування. независимом человеке, о закалке. Все почалося із слова. Все началось со слова. Він створив біле світло, побачив його. Он создал белый свет, увидел его. (Див. Іванов. 1982.04). (См. Иванов. 1982.04). Його вихід є в світлі. Его выход во свете. Він має власне ім'я Білий, яке зв'язане з білим світлом. Он имеет собственное имя Белый, которое связано с белым светом.

 

  Другий день. Второй день. Іванов навчив людей правильно ставитися до інших Иванов научил людей правильно относиться к другим

День закінчився через 10 років від початку (1943). День закончился через 10 лет от начала (1943). Іванов навчив людей правильно ставитися один до одного, любити всіх людей, прощати провину. Иванов научил людей правильно относиться друг к другу, любить всех людей, прощать вину. Зробити з ворога любимого друга. Сделать из врага любимого друга. Дві сторони є в природі: тепле і хороше, холодне і погане. Две стороны в природе: теплое и хорошее, холодное и плохое. Люди не люблять холодне і погане в природі, захищаються від природи. Люди не любят холодное и плохое в природе, защищаются от природы. А природа утворює хворобу за нелюбов, і люди вмирають через це. А природа образует болезнь за нелюбовь, и люди умирают из-за этого. Люди вважають природу своїм ворогом, воюють з нею. Люди считают природу своим врагом, воюют с ней. Іванов полюбив природу, став своїм тілом близько до природи, вона стала для нього другом, вона допомагала в усьому. Иванов полюбил природу, стал своим телом близко к природе, она стала для него другом, она помогала во всем. Він зробив любимого друга із природи. Он сделал любимого друга из природы. Він учив людей, що треба зробити з ворога любимого друга. Он учил людей, что надо сделать с врага любимого друга. Під час війни в 1943 році він учив людей не вбивати один одного, а прощати провину, зробити з ворога любимого друга, не воювати, не вбивати. Во время войны в 1943 году он учил людей не убивать друг друга, а прощать вину, сделать из врага любимого друга, не воевать, не убивать.Але люди не розуміли його, не виконували його ідею. Но люди не понимали его, не выполняли его идею.Він вийшов проти озброєного ворога без усякої зброї, в одних трусах. Он вышел против вооруженного врага без всякого оружия, в одних трусах.        

 

Третій день. Третий день. Іванов навчив людей користуватися повітрям у житті Иванов научил людей пользоваться воздухом в жизни

День закінчився через 16 років від початку (1949). День закончился через 16 лет от начала (1949). Іванов навчив людей користуватися повітрям у житті в природі. Иванов научил людей пользоваться воздухом в жизни в природе. Він навчився сам і навчив людей любити природу, як матір рідну. Он научился сам и научил людей любить природу, как мать родную. Повітря, вода, земля — це є улюблені друзі, вони допомагають людям у всьому. Воздух, вода, земля – это любимые друзья, они помогают людям во всем. Він навчив користуватися природою. Он научил пользоваться природой. Треба любити повітря, не захищати тіло одягом від холоду. Надо любить воздух, не защищать тело одеждой от холода. Він показав, що треба ходити без сорочки в одних трусах, як робив він. Он показал, что надо ходить без рубашки в одних трусах, как делал он. Бути незалежним від холоду. Быть независимым от холода. У природі є дві протилежні сторони, вони існують в єдності і боротьбі: тепле, хороше, холодне, погане. В природе есть две противоположные стороны, они существуют в единстве и борьбе: теплое, хорошее, холодное, плохое. Треба любити обидві сторони природи однаково: тепле, хороше, холодне, погане. Надо любить обе стороны природы одинаково: теплое, хорошее, холодное, плохое. Природа не карає такого чоловіка хворобою, смертю. Природа не наказывает такого человека болезнью, смертью. Бог любить того, хто любить холод. Бог любит того, кто любит холод. Іванов Ивановввів людям дух у життя через любов до природи. ввел людям дух жизни через любовь к природе. Він говорив, що повітря, вода і земля духом огороджені. Он говорил, что воздух, вода и земля духом ограждены. До приходу Іванова в житті люди були технічні, жили за рахунок техніки. До прихода Иванова в жизни люди были технические, жили за счет техники. Іванов ввів людям дух. Иванов ввел людям дух. Він говорив, що зима є дух для нього, сніг є дух для нього, загартування є дух для нього. Он говорил, что зима есть дух для него, снег есть дух для него, закаливание есть дух для него. Він був близький до природи, тому мав назву Святий дух. Он был близок к природе, поэтому назывался Святой дух. Він показав, що стрес сприяє еволюції людей як виду. Он показал, что стресс способствует эволюции людей как вида. Він робив, щоб люди як вид в процесі еволюції вічно жили. Он делал, чтобы люди как вид в процессе эволюции вечно жили. Він не хотів, щоб люди як вид вмирали. Он не хотел, чтобы люди как вид умирали.   

 

Четвертий день. Четвертый день. Іванов навчив користуватися водою в житті Иванов научил пользоваться водой в жизни

День закінчився через 26 років від початку (1959). День закончился через 26 лет от начала (1959). Іванов навчив людей користуватися водою в житті в природі. Иванов научил людей пользоваться водой в жизни в природе. Він сам загартовувався і навчив інших. Он сам закалялся и научил других. Треба загартовуватися кожному, щоб не застуджуватися і не хворіти. Надо закаляться каждому, чтобы не простужаться и не болеть. Треба обливати все тіло холодною водою щодня. Надо обливать все тело холодной водой каждый день. Вода створює в тілі тепло, люди не хворіють завдяки йому. Вода создает в теле тепло, люди не болеют благодаря ему. Він приймав хворих, вводив дух, через свої руки струмом убивав біль, давав людям 5 заповідей, щоб виконувати в житті і не хворіти. Он принимал больных, вводил дух, через свои руки током убивал боль, давал людям 5 заповедей, чтобы выполнять в жизни и не болеть. Якщо чоловік виконує заповіді, то він запобігає будь-якому захворюванню, він стає незалежним від потреб їжі, одягу, дому. Если человек выполняет заповеди, то он предотвращает любое заболевание, он становится независимым от потребностей пищи, одежды, дома.

   1. Обливатися холодною водою два рази в день, вранці і ввечері. 1. Обливаться холодной водой два раза в день, утром и вечером. 2. Здороватися з усіма людьми. 2. Здороваться со всеми людьми. 3. Бідному, нужденному допомогти в житті, дати 50 копійок (або за своїми можливостями). 3. Бедным, нуждающимся помочь в жизни, дать 50 копеек (или по своим возможностям). Сказати собі, що даєш ці гроші, щоб не хворіти. Сказать себе, что даешь эти деньги, чтобы не болеть. 4. Терпіти без їжі щотижня 42 години від п'ятниці до неділі до 12 годин. 4. Терпеть без пищи еженедельно 42 часа от пятницы до воскресенья до 12:00. Перед їдою робити з висоти вдих і видих і просити: «Учителю, дай мені здоров'я». Перед едой делать с высоты вдох и выдох и просить: «Учитель, дай мне здоровье». 5. Не курити, не вживати алкоголь, не плювати на землю. 5. Не курить, не употреблять алкоголь, не плевать на землю.     

   Іванов говорив, що люди є залежні у природі, їм треба щодня їжа, одяг, дім. Иванов говорил, что люди зависимы в природе, им надо ежедневно пища, одежда, дом.Залежність веде людей до втрати здоров'я, смерті. Зависимость ведет людей к потере здоровья, смерти. Треба прагнути бути незалежним у природі. Надо быть независимым в природе. Незалежність веде до збереження здоров'я, Независимость ведет к сохранению здоровья,вічного життя. вечной жизни. Не лікуватися у лікаря, а пробуджуватись. Не лечиться у врача, а пробуждаться. Пробуджувати центральну нервову систему. Пробуждать центральную нервную систему.Іванов шукав у воді засоби людям для вічного життя. Иванов искал в воде средства людям для вечной жизни. Він міг бути під водою без дихання Он мог быть под водой без дыхания   майже три години. почти 3 часа. Влада посадила Іванова у в ' язницю за ідею, поклала у спеціальну психіатричну лікарню в Казані, де від був майже п ' ять років. Власть посадила Иванова в тюрьму за идею, положила в специальную психиатрическую больницу в Казани, где он был почти пять лет. У 1954 році Іванова випустили на волю. В 1954 году Иванова выпустили на свободу.        

 

П ' ятий день. Пятый день. Іванов навчив користуватися землею Иванов научил пользоваться землей

День закінчився через 42 роки від початку (1975). День закончился через 42 года после начала (1975). Іванов навчив людей користуватися землею. Иванов научил людей пользоваться землей. Треба ходити босою ногою по землі літом і зимою щодня. Надо ходить босой ногой по земле летом и зимой каждый день. Мир між людьми буде через ходіння босим. Мир между людьми будет через хождение босиком. Він зрозумів, що земля є спільна, не можна привласнювати Он понял, что земля есть общая, нельзя присваивать землю до свого імені. землю к своему имени. Він учив людей. Он учил людей. Коли люди привласнюють землю, кажуть, що земля моя або наша, тоді завжди між людьми відбувається війна на смерть. Когда люди присваивают землю, говорят, что земля моя или наша, тогда всегда между людьми происходит война на смерть. Одні люди захоплюють чужу землю, інші люди її захищають зброєю. Одни люди захватывают чужую землю, другие люди ее защищают оружием. Війна існує через землю, а мир вводиться через любов до людей. Война существует из-за земли, а мир вводится через любовь к людям.Коли люди не будуть присвоювати землю, тоді не будуть воювати за землю, зброї не буде, мир буде завжди, люди не будуть умирати. Когда люди не будут присваивать землю, тогда не будут воевать за землю, оружия не будет, мир будет всегда, люди не будут умирать. Іванов знайшов місце на землі, він назвав його райським, освятив, запросив усіх людей жити навколо райського місця за ідеєю Бога. Иванов нашел место на земле, он назвал его райским, освятил, пригласил всех людей жить вокруг райского места по идее Бога. Коли Паршек був юний, його батько говорив, що в майбутньому місце життя Паршека буде бугор у селі. Когда Паршек был юн, его отец говорил, что в будущем место жизни Паршека будет бугор в деревне. Згодом, коли Іванов шукав на землі райське місце для своєї ідеї, він згадав слова рідного батька і вирішив зайняти бугор для райського місця для всіх людей. Впоследствии, когда Иванов искал на земле райское место для своей идеи, он вспомнил слова родного отца и решил занять бугор для райского места для всех людей.Нема кращого місця. Нет лучшего места. Райське місце є спільне всіх народів, воно належить усім людям усього світу. Райское место является общее всех народов, оно принадлежит всем людям всего мира. Кожний чоловік, він чи вона, має право жити навколо райського місця за ідеєю Іванова. Каждый человек, он или она, имеет право жить вокруг райского места по идее Иванова. Люди автотрофні зберуться на райському місці, зроблять людський рай, завоюють безсмертя. Люди автотрофные соберутся на райском месте, сделают человеческий рай, завоюют бессмертие. З ними буде Учитель, який буде вчити людей жити без потреб. С ними будет Учитель, будет учить людей жить без потребностей. Тут люди будуть учитися жити в природі без усяких потреб, їжі, одягу, дому. Здесь люди будут учиться жить в природе без всяких потребностей, пищи, одежды, дома. Тут люди будуть учитися правильно користуватися спільною природною землею, і потім вони перестануть умирати. Здесь люди будут учиться правильно пользоваться общей природной землей, и затем они перестанут умирать.       

 

Шостий день. Шестой день. Іванов створив людину подібну до себе без потреб Иванов создал человека подобно себя без потребностей

День закінчився через 68 років від початку (2001). День закончился через 68 лет от начала (2001). Іванов створив подібного до себе чоловіка без потреб їжі, одягу, житлового дому. Иванов создал подобного себе человека без потребностей пищи, одежды, жилого дома. Спочатку він пробував народити дитину в природі на райському місці бугрі , і виростити його в природі в людському рою без потреб їжі, одягу, житлового дому. Сначала он пробовал родить ребенка в природе на райском месте бугре, и вырастить его в природе в человеческом рою без потребностей пищи, одежды, жилого дома. Така ідея автотрофності людства була в Іванова, він намагався її здійснити. Такая идея автотрофности человечества была у Иванова, он пытался ее осуществить.Чоловік без потреб буде син Учителя, ми всі будемо вчитися у нього бути без потреб їжі, одягу, дому. Человек без потребностей будет сын Учителя, мы все будем учиться у него быть без потребностей пищи, одежды, дома. В 1975 році 15 липня Учитель з декількома учнями пробували народити дитину на райському місці за його ідеєю без потреб, але влада завадила цьому. В 1975 году 15 июля Учитель с несколькими учениками пробовали родить ребенка в райском месте по его идее без потребностей, но власть помешала этому. Також послідовники не підтримали Учителя Іванова, вони не вірили, що дитя буде жити без їжі, одягу і дому за рахунок повітря, води, землі. Также последователи не поддержали Учителя Иванова, они не верили, что ребенок будет жить без еды, одежды и дома за счет воздуха, воды, земли. Люди не зібралися на бугрі , не зробили людський рай. Люди не собрались на бугре, не сделали человеческий рай. Дитина народилася в лікарні, а не в природі. Ребенок родился в больнице, а не в природе. Учитель говорив, що це була проба, а іншого разу ми всі народимо дитину на бугрі без потреб. Учитель говорил, что это была проба, а другой раз мы все родим дитя на бугре без потребностей. У 1978 році Учитель пробував жити без потреби їжі разом з учнями. В 1978 году Учитель пробовал жить без потребности пищи вместе с учениками. Цей експеримент не був успішним, бо учні були непідготовлені жити без їжі. Этот эксперимент не был успешным, потому что ученики были неподготовленные жить без пищи. У 1979 році Іванов створив гімн, назвався Богом Духом святим. В 1979 году Иванов создал гимн, назвался Богом Духом святым. Початок Бога Духа святого є 25 квітня 1979 року. Начало Бога Духа святого есть 25 апреля 1979 года. У травні 1979 року Учитель Іванов прийняв учня. В мае 1979 года Учитель Иванов принял ученика. Він дав учню свій зошит рукопис Паршек . Он дал ученику свою тетрадь рукопись Паршек.1978.05 рік і сказав: «Роби, розказуй усім про мене». 1978.05 год и сказал: «Делай, рассказывай всем обо мне». У 1981 році учень написав Учителеві свій звіт, що він зробив у житті, і підписався своїм прізвищем. В 1981 году ученик написал Учителю свой отчет, что он сделал в жизни, и подписался своей фамилией. Учитель переписав цей звіт у свій зошит «Паршек».1981.02.26, і в кінці звіту написав нове прізвище Ош , як батько синові. Учитель переписал этот отчет в свою тетрадь «Паршек» .1981.02.26, и в конце отчета написал новую фамилию Ош, как отец сыну. Учитель благословив учня редагувати рукописи і видавати його праці в друкованому вигляді. Учитель благословил ученика редактировать рукописи и выдавать его труда в печатном виде. Учитель благословив учня: «Пробуй приймати бажаючих людей, як я приймав, люди нехай просять мене, як Учителя». Учитель благословил ученика: «Пробуй принимать желающих людей, как я принимал, люди пусть просят меня, как Учителя». У 1982 році Учитель благословив учня бути без потреб. В 1982 году Учитель благословил ученика быть без потребностей. Учитель спитав в учня: «Ти не думаєш кидати мою ідею?» Учитель спросил у ученика: «Ты не думаешь бросать мою идею?» Він відповів: «Це моє життя». Он ответил: «Это моя жизнь». Учитель сказав: «Пробуй терпіти без їжі шість діб в тиждень, потім терпіти два тижні без їжі, потім терпіти без їжі місяць. Учитель сказал: «Пробуй терпеть без пищи шесть суток в неделю, потом терпеть так две недели без еды, потом терпеть без пищи месяц. Пробуй ходити без сорочки. Пробуй ходить без рубашки. Ти в мене збоку». Ты у меня сбоку». У 1979 році Іванов написав усім, що всі люди визнають його Богом Землі у 1989 році. В 1979 году Иванов написал всем, что все люди признают его Богом Земли в 1989 году. Іванов писав у працях, що після соціалістичного ладу прийде слідом новий лад. Иванов писал в трудах, после социалистического строя придет вслед новый строй. Іванов назвав його еволюцією. Иванов назвал его эволюцией. У вересні 1981 року Іванов написав усім, що еволюція прийде в люди в 1989 році. В сентябре 1981 года Иванов написал всем, что эволюция придет в свет в 1989 году. У 1983 році Іванов написав у праці: «Я зробив те, що колись говорив нам Христос». В 1983 году Иванов написал в работе: «Я сделал то, что когда-то говорил нам Христос». 1983.02:49. 1983.02: 49.

   Влада комуністична перешкоджала Іванову в діяльності, не давала волі. Власть коммунистическая препятствовала Иванову в деятельности, не давала свободы. Його саджали в тюрму за ідею, клали в психіатричну лікарню в Казані двічі. Его сажали в тюрьму за идею, клали в психиатрическую больницу в Казани дважды. Іванов був у тюрмі і психіатричній лікарні понад 10 років. Иванов был в тюрьме и психбольнице более 10 лет. Лікарі визнали його психічно ненормальним, дали першу групу інвалідності, відірвали від труда. Врачи признали его психически ненормальным, дали первую группу инвалидности, оторвали от труда. Лікарі намагались зробити Іванова здоровим, хоча він був найздоровішим у світі. Врачи пытались сделать Иванова здоровым, хотя он был самым здоровым в мире. Він не ображався на людей за таке ставлення до нього, називав їх «бідні люди». Он не обижался на людей за такое отношение к нему, называл их «бедные люди». Вони не знали, що робили. Они не знали, что делали. Лікарі намагалися вбити Іванова уколами, вони підірвали здоров'я Іванову своїми уколами у психлікарні в Казані. Врачи пытались убить Иванова уколами, они подорвали здоровье Иванову своими уколами в психушке в Казани. Вони ввели якийсь токсин, нога була пухла. Они ввели какой-то токсин, нога была пухлая. як колода. как бревно. Іванов понад 15 років намагався очистити організм від токсину, але не зміг очистити, нажаль. Иванов более 15 лет пытался очистить организм от токсина, но не смог очистить, к сожалению. 10 квітня 1983 року Іванов відійшов тілом у вічність. 10 апреля 1983 года Иванов отошел телом в вечность. Свідки свідчать, що на його тілі не було ознак смерті. Свидетели говорят, что на его теле не было признаков смерти. Близька послідовниця Валентина Сухаревська сказала, що вона закопала живого Учителя. Близкая последовательница Валентина Сухаревская сказала, что она закопала живого Учителя. Учителеві слава безсмертна. Учителю Иванову слава бессмертна.

   У 1989 році учень прочитав зошит В 1989 году ученик прочитал тетрадь Паршек . Паршек. 1981 .02:26, прийняв нове прізвище Ош , яке написав Учитель, визнав Учителя Іванова Богом Землі. 1981.02: 26 принял новую фамилию Ош, которую написал Учитель, признал Учителя Иванова Богом Земли. Учень назвав Іванова Отцем Ош , а себе сином Ош . Ученик назвал Иванова Отцом Ош, а себя сыном Ош. Бо зазвичай люди отримують прізвище від батька, і прізвище батька і сина одне. Потому что обычно люди получают фамилию от отца, и фамилия отца и сына одна. Учневі написано нове ім'я, його ніхто не знає, крім того, хто його отримує. Ученику написано новое имя, его никто не знает, кроме того, кто его получает. Ім'я Ош у перекладі означає Білий. Имя Ош в переводе означает Белый. На думку послідовників, Бог Білий колись був, він створив світ, котрого назвали «білий світ» в його честь. По мнению последователей, Бог Белый когда-то был, он создал мир, которого назвали «белый свет» в его честь. Тепер Бог Білий прийшов знову. Теперь Бог Белый пришел снова. Пророцтво Іванова, що його визнають Богом Землі в 1989 році, здійснилось. Пророчество Иванова, его признают Богом Земли в 1989 году, осуществилось. Учень не присвоює ім'я Ош до свого тіла, ім'я Ош є спільне всіх людей, хто вірить в Іванова і виконує його заповіді. Ученик не присваивает имя Ош к своему телу, имя Ош есть общее всем людям, кто верит в Иванова и выполняет заповеди. Ім'я Ош є святе, велике, воно об'єднує, через нього звершиться все. Имя Ош святое, великое, оно объединяет, через него свершится все. Іванов писав у праці, що всім треба обрати одне ім'я і на ньому одному базуватись. Иванов писал в работе, что всем надо выбрать одно имя и на нем одном базироваться. Люди можуть обрати одне ім'я Ош і на ньому базуватись. Люди могут выбрать одно имя Ош и на нем базироваться. Учень Ош відредагував майже всі зошити, підготував для друкування, видав праці Іванова в електронному форматі. Ученик Ош отредактировал почти все тетради, подготовил для печати, издал труды Иванова в электронном формате. Вони безплатно розповсюджуються в мережі Інтернет всім людям всього світу всіх національностей у вигляді електронної книги. Они бесплатно распространяются в сети Интернет всем людям всего мира всех национальностей в виде электронной книги. Сайт http :// www . Сайт http:/www.osh .osh.kiev .kiev.uaua   Вони належать усім людям усього світу, кожному, вони є спільне надбання людства. Они принадлежат всем людям всего мира, каждому, они есть общее достояние человечества. Кожен може безплатно копіювати, перекладати на свою рідну мову, вільно розповсюджувати. Каждый может бесплатно копировать, переводить на свой родной язык, свободно распространять. Праці Іванова можна перекладати на англійську та інші мови всіх національностей. Труди Иванова можно переводить на английский и другие языки всех национальностей. До 2000 року учень Ош виконав все, що Учитель Іванов благословив його. К 2000 году ученик Ош выполнил все, что Учитель Иванов благословил его. Він пробував терпіти без їжі шість діб, два тижні, місяць. Он пробовал терпеть без пищи шесть суток, две недели, месяц. Пробував ходити без сорочки навколо райського місця майже 20 років, жив навколо райського місця, щодня був на бугрі . Пробовал ходить без рубашки вокруг райского места почти 20 лет, жил вокруг райского места, ежедневно был на бугре. Він приймав усіх бажаючих, як робив Учитель. Он принимал всех желающих, как делал Учитель. Він давав на прийомі усно п'ять порад Іванова, також пропонував прийняти ім'я Бога Ош , пробувати жити навколо райського місця, кожен день бути на бугрі . Он давал на приеме устно пять советов Иванова, также предлагал принять имя Бога Ош, пробовать жить вокруг райского места, каждый день быть на бугре. Учень розказав про Учителя всім людям усього світу через мережу Інтернет. Ученик рассказал об Учителе всем людям всего мира через Интернет. Послідовник Ош учить людей еволюційного вчення, послідовники назвали його учителем. Последователь Ош учит людей эволюционного учения, последователи назвали его учителем. Ученик стал учитель Ош.Учитель Іванов пророкував про прихід чоловіка без потреб. Учитель Иванов предсказал пришествие человека без потребностей. Він говорив: «Все приготовлено до 2000 року». Он говорил: «Все приготовлено до 2000 года». Хто дочекається 2000 року, той побачить його і почує його слово. Кто дождется 2000 года, тот увидит его и услышит его слово. Пророкування Іванова здійснилось. Предсказание Иванова осуществилось. Батько Ош народив сина Ош , щоб його визнали всі люди через сина. Отец Ош родил сына Ош, чтобы его признали все люди через сына. Батько свідчить про сина, а син свідчить про батька. Отец свидетельствует о сыне, а сын говорит об отце. Два свідки свідчать про одне. Два свидетеля свидетельствуют об одном. Якщо два свідки свідчать про одне, то за законом їхнє свідчення істинне. Если два свидетеля свидетельствуют об одном, то по закону их свидетельство истинное.

 

Сьомий день. Седьмой день. Еволюційні ідеї здійснюються, люди переходять на автотрофне харчування Эволюционные идеи осуществляются, люди переходят на автотрофное питание

   День закінчиться через 110 років від початку (2043). День закончится через 110 лет от начала (2043). Послідовники виконують еволюційні ідеї Учителя Іванова. Последователи выполняют эволюционные идеи Учителя Иванова. Ідеї Іванова поступово здійснюються в житті. Идеи Иванова постепенно осуществляются в жизни. За наукою Іванова, новий суспільний лад прийде слідом після соціалістичного ладу. По науке Иванова, новый общественный строй придет вслед после социалистическим строем. Іванов назвав його еволюцією. Иванов назвал его эволюцией. Він пророкував у 1965 році, що комуністична система розвалиться. Он предсказывал в 1965 году, что коммунистическая система развалится. Іванов пророкував, що еволюція прийде до людей у 1989 році. Иванов предсказал, что эволюция придет к людям в 1989 году. Значить, у цей час буде скасований комуністичний лад в якій-небудь країні. Значит, в это время будет отменен коммунистический строй в какой-либо стране. Це здійснилося в Україні в 1990 – 1991 році, коли Радянський союз розвалився на незалежні держави. Это совершилось в Украине в 1990 – 1991 году, когда Советский Союз развалился на независимые государства. Зараз комуністичний лад і партію заборонено в Україні через реформи. Сейчас коммунистический строй и партию запрещено в Украине через реформы. Умови для впровадження еволюційного ладу створилися в Україні. Условия для внедрения эволюционного порядка создались в Украине. Еволюційний лад треба впроваджувати шляхом реформ, без усякого насилля, щоб нікому не заважати. Эволюционный порядок надо внедрять путем реформ, без всякого насилия, чтобы никому не мешать. Всі люди повинні зрозуміти, що після комуністичного ладу повинен бути еволюційний лад, а не старий капіталістичний. Все люди должны понять, что после коммунистического строя должен быть эволюционный порядок, а не старый капиталистический. Люди в усьому світі повинні зрозуміти ідею Іванова, що місце на землі не можна присвоювати до свого імені, воно є спільне. Люди во всем мире должны понять идею Иванова, место на земле нельзя присваивать к своему имени, оно общее. Еволюційна ідея: людей не треба примушувати, закривати в кордонах, їм треба дати волю. Эволюционная идея: людей не надо заставлять, закрывать в границах, им нужно дать свободу. Зараз кордони між державами скасовуються, люди вільно переїжджають з однієї країни в іншу, безвізовий режим, відбувається вільно трудова міграція між країнами. Сейчас границы между государствами отменяются, люди свободно переезжают из одной страны в другую, безвизовый режим, происходит свободно трудовая миграция между странами. Всі люди повинні зрозуміти еволюційну пропозицію Іванова. Все люди должны понять эволюционное предложение Иванова. Люди повинні творити суспільне життя для всіх однакове через любов один до одного. Люди должны творить общественную жизнь для всех одинаковую через любовь друг к другу. В сьомому дні всі люди повинні прийняти однакову для всіх зарплату і звільнити всіх ув'язнених. В седьмом дне все люди должны принять одинаковую для всех зарплату и освободить всех заключенных. Зараз кожен повинен прощати провини іншому, не віддавати його судді, не саджати у в'язницю – про це говорив Христос. Сейчас каждый должен прощать вину другому, не отдавать его судье, не сажать в тюрьму – об этом говорил Христос.Еволюційний рух є синтез вчення Христа і науки загартування, він буде переважати в житті. Эволюционное движение есть синтез учения Христа и науки закалки, оно будет преобладать в жизни. У 1979 році Іванов сказав послідовникам і усім людям: «Діти, зараз не треба читати Біблію, вона вже виконана. В 1979 году Иванов сказал последователям и всем людям: «Детки, сейчас не надо читать Библию, она уже выполнена. Читайте мої зошити, в них є все». Читайте мои тетради, в них есть все». До 2043 року значна частина населення Землі прийме ідею бути без потреб. До 2043 года значительная часть населения Земли примет идею быть без потребностей.

   Цикл Бога Духа Святого Учителя Иванова закончился, поскольку он ушел из жизни в 1983 году. О своем уходе Иванов предвидел и говорил в труде в 1977 году. (1977.12). Богу Земли Учителю Иванову слава бессмертная. На этом история не заканчивается. Вся история состоит из циклов, ей не видно конца, один цикл заканчивается, другой начинается. Иванов писал в трудах, что придет другой человек. (см. ruiv8828). Теперь цикл Учителя Ош начался. (см. ruiv8828).  

 

   Про сім періодів у природі . О семи периодах в природе. 1. Сім кольорів райдуги. 1. Семь цветов радуги. Біле світло розпадається на сім кольорів, проходячи через призму. Белый свет распадается на семь цветов, проходя через призму. 2. Сім періодів періодичної системи елементів. 2. Семь периодов периодической системы элементов. 3. Сім планет сонячної системи. 3. Семь планет солнечной системы. 4. Книга буття в Старому Завіті: Бог творить світ 6 днів, на шостий день створив людину і спочив. 4. Книга бытия в Ветхом Завете: Бог творит мир 6 дней, на шестой день создал человека и почил. 5. Іванов у своєму свідомому терпінні без їжі показав еволюційну послідовність чисел, яка будується за правилом, кожен член дорівнює сумі двох попередніх: 24, 42, 66, 108 і так далі. 5. Иванов в своем сознательном терпении без пищи показал эволюционную последовательность чисел, которая строится по правилу, каждый член равен сумме двух предыдущих: 24, 42, 66, 108 и так далее. На основі цих природних явищ будуються періоди історії Іванова, у котрої початок і кінець невизначений. На основе этих природных явлений строятся периоды истории Иванова, в которой начало и конец неопределенный.

   Віра в Бога живого чоловіка. Вера в Бога живого человека. Бог є живий чоловік, який зробив людям корисну справу. Бог есть живой человек, который сделал людям полезное дело. Христос вірив у живого чоловіка Бога, про це свідчать його слова. Христос верил в живого человека Бога, об этом свидетельствуют его слова. Він говорив, що живий Бог має обличчя й ім'я. Он говорил, что живой Бог имеет лицо и имя. Люди будуть бачити обличчя Бога, знати його ім'я, коли прийде час. Люди будут видеть лицо Бога, знать его имя, когда придет время. «І побачать лице його, й ім'я його буде на чолах їхніх». «И узрят лице его, и имя его будет на челу их». Одкровення. Откровение. 22:4, 5. Якщо люди будуть бачити Бога і знати його ім'я, то це означає, що Бог живий чоловік існував, існує і буде існувати в дійсності. 22:4, 5. Если люди будут видеть Бога и знать его имя, то это означает, что Бог живой человек существовал, существует и будет существовать в действительности. Живий Бог був, є і буде. Живой Бог был, есть и будет. Один Бог є творець усього живого, йому хвала і слава безсмертна. Один Бог есть творец всего живого, ему хвала и слава бессмертна. Він сам приходить на Землю у живому чоловікові, щоб зародити в людях любов, що є основне в житті. Он сам приходит на Землю в живом человеке, чтобы зародить в людях любовь, что есть главное в жизни. Бога пізнають за його ділами, за плодами творіння. Бога познают по его делам, по плодам творения. Бог творить усе живе для життя людського. Бог творит все живое для жизни человеческой. Творіння Бога в кожний день подібні й однакові, як пшеничне зерно подібне із зерном, яке зростило його. Творение Бога в каждый день подобные и одинаковые, как пшеничное зерно подобное с зерном, которое вырастило его. Спочатку Бог творить все для життя людського. Сначала Бог творит все для жизни человеческой. У шостий день Бог творить людину подібну до себе, і дає йому своє нове ім'я. В шестой день Бог творит человека подобного себе, и дает ему свое новое имя. (див. Книга Буття). (см. Бытие). Потім він перестає творити. Затем он перестает творить.Історія Ош (Іванова) за шість днів творіння доводить, що він є Учитель народу, Бог Землі за ділом, за плодами творіння. История Ош (Иванова) за шесть дней творения доказывает, что он Учитель народа, Бог Земли по делам, по плодам творения.

        

2Про вчення Іванова стисло. Об учении Иванова кратко

·        Завдяки вченню Іванову про людство як Сонце розроблена і науково основана еволюція Всесвіту, завдяки якій послідовники самі творять біле світло і бачать його.Благодаря учению Иванову о человечестве как Солнце разработана и научно основана эволюция Вселенной, благодаря которой последователи сами творят белый свет и видят его.   http :// osh.kiev.ua/ukiv 8828.htm

http://sh.kiev.ua/ukiv8828.htm

·        Іванов є творець науки Автотрофне людство, Володимир Вернадський створив теорію. Иванов есть создатель науки Автотрофное человечество, Владимир Вернадский создал теорию. Іванов створив систему переходу з гетеротрофного живлення на автотрофне живлення, підготував людей для переходу. Иванов создал систему перехода с гетеротрофного питания на автотрофное питания, подготовил людей для перехода. Люди завоюють незалежність, безсмертя, перестануть умирати через автотрофне живлення. Люди завоюют независимость, бессмертие, перестанут умирать через автотрофное питания. http :// osh . http://osh.kiev .kiev.ua / ukiv 8840 .ua/ukiv8840htm.htm

·        Іванов є творець науки Загартування людини. Иванов является создатель науки Закалка человека. Він розробив систему оздоровлення, перевірив практично на собі й людях, навчив людей. Он разработал систему оздоровления, проверил практически на себе и людях, научил людей. (див. ukiv8827 ) / Для цього він загартовувався, ходив літом і зимою в одних шортах піввіку, свій досвід описав у щоденниках. (см. ukiv8827). Для этого он закалялся, ходил летом и зимой в одних шортах полвека, свой опыт описал в дневнике. Його праці обнародувані безплатно на сайті послідовників www.osh.kiev.ua Его труды обнародованы бесплатно на сайте последователей www.osh.kiev.ua      

·        Іванов створив науково обгрунтовану оздоровчу систему Иванов создал научно обоснованную оздоровительную системуочищення організму від шлаків і токсинів сухим голодуванням 42 години щотижня і шість діб декілька раз на рік за індивідуальними можливостями. очищение организма от шлаков и токсинов сухим голоданием 42 часа в неделю и шесть суток несколько раз в год по индивидуальным возможностями. Бажано голодувати, крім 42 годин, 66, потім 108 годин щотижня. Желательно голодать 42 часа, 66, потом 108 часов в неделю. Очищення голодуванням підтверджує мікробіологія, це процеси апоптоз і автофагія . Очистку голоданием подтверждает микробиология, это процессы апоптоз и автофагии.   

·        Іванов застосував закони діалектики у своєму вченні. Иванов применил законы диалектики в своем учении.

·        Іванов застосував біологічну і соціальну еволюцію в своєму вченні. Иванов применил биологическую и социальную эволюцию в своем учении. Він доводить еволюційне походження людини. Он доказывает эволюционное происхождение человека.

·        Іванов створив вчення про суспільство на основі незалежності, любові між людьми. Иванов создал учение об обществе на основе независимости, любви между людьми. Людина буде вільна, в'язниці там не буде. Человек будет свободен, тюрьмы там не будет. Життя буде всім однакове, експлуатації людини людиною не буде, всі будуть мати рівні права. Жизнь будет всем одинаковое, эксплуатации человека человеком не будет, все будут иметь равные права. Бідних не буде, якщо треба буде людям зарплата, то вона буде всім однакова, дорослим і дітям. Бедных не будет, если надо будет людям зарплата, то она будет всем одинаковая, взрослым и детям. Люди будуть дуже любити один одного за такий учинок, ненависті, крадіжки між людьми не буде, хворіти не будуть. Люди будут очень любить друг друга за такой поступок, ненависти, кражи между людьми не будет, болеть не будут. http :// osh . http://osh.kiev .kiev.ua /ukiv8844 htmua/ukiv8844    

·        Іванов знайшов людям райське місце на Землі поблизу села, де він народився. Иванов нашел людям райское место на Земле вблизи села, где он родился. Він назвав це місце райським, його освятив, благословив усіх автотрофних людей і людей без потреб жити навколо райського місця однією сім'єю за його ідеєю. Он назвал это место райским, освятил, благословил всех автотрофных людей и людей без потребностей жить вокруг райского места одной семьей по его идее. Люди автотрофні зберуться на райському місці. Люди автотрофные соберутся на райском месте. Тут буде рай на Землі, люди навчаться і завоюють безсмертя, народять людину без потреб. Здесь будет рай на Земле, люди научатся и завоюют бессмертие, родят человека без потребностей.

·        Іванов є миротворець, він є переможець ворога, він учить людей, як припинити війни між народами. Иванов есть миротворец, он победитель врага, он учит людей, как прекратить войны между народами. Він учить людей зробити з ворога любимого друга. Он учит людей сделать из врага любимого друга. (ukiv8826).    

·        Іванов є далекий від релігії і протилежний їй, віру в невидимого бога вважав неправильною. Иванов далекий от религии и противоположный ей, веру в невидимого бога считал неправильной. Він вважав, що Бог є живий чоловік, якого люди бачили, це Христос. Он считал, что Бог есть живой человек, которого люди видели, это Христос. Іванов вважав вчення Христа не релігією, а наукою, основою якої є любов між усіма людьми. Иванов считал учение Христа не религией, а наукой, основой которой является любовь между всеми людьми. У 1983 році Іванов написав: «Я зробив те, що колись говорив нам Христос». В 1983 году Иванов написал: «Я сделал то, что когда-то говорил нам Христос». 8302:49. 8302: 49. Іванов виконав сам усі заповіді Ісуса Христа і навчив людей, за це отримав від народу назву Великий. Иванов выполнил сам все заповеди Иисуса Христа и научил людей, за это получил от народа название Великий.

·        Апокаліпсис здійснюється через Іванова. Апокалипсис осуществляется через Иванова. http :// osh . http://osh.kiev .kiev.ua / ukiv 88 20ua/ukiv8820    

·        Паршек має прізвище Іванов у миру, його друге власне Боже ім'я є Ош , яке в перекладі означає Білий, він сам написав його у своїй праці Паршек . Паршек имеет фамилию Иванов в миру, его второе собственное имя Божие есть Ош, которое в переводе означает Белый, он сам написал его в своей работе Паршек1981.02. 1981.02.с.120. с.120.

·        Іванов говорить про Всесвіт. Иванов говорит о Вселенной. Він просить людей любити природу як матір рідну, цінувати, берегти як око, творити білий світ. Он просит людей любить природу как мать родную, ценить, беречь как око, творить белый свет. http :// osh . http://osh.kiev .kiev.ua / ukiv 88 28. htmua/ukiv8828.htm   

   Про ці теми можна читати докладно в журналі «Еволюційний рух» на сайті послідовників. Об этих темах можно читать подробно в журнале «Эволюционный движение» на сайте последователей.

 

3.Оцінка діяльності Іванова Оценка деятельности Иванова

 

   Оцінка від народу . Оценка от народа. Люди, які виконують вчення Іванова, дали назву йому за корисне діло Переможець природи, Учитель народу, Бог Землі. Люди, которые выполняют учение Иванова, дали название ему за полезное дело Победитель природы, Учитель народа, Бог Земли. Іванов є Бог за ділом. Иванов есть Бог по делу. Він навчив людей оздоровлюватися через природу, навчив людей жити без їжі, каліки ходили, сліпі бачили. Он научил людей оздоровляться через природу, научил людей жить без еды, калеки ходили, слепые видели. Він навчив послідовників бачити біле світло. Он научил последователей видеть белый свет.Він будує рай на Землі, смерть виганяє, вводить безсмертя. Он строит рай на Земле, смерть выгоняет, вводит бессмертие.Христос говорив, що хто виконає мої заповіді і навчить людей, той назветься Великим. Христос говорил, что кто выполнит мои заповеди и научит людей, то назовется Великим. Іванов виконав всі заповіді Христа і навчив людей, тому люди віруючі дали йому назву Великий. Иванов выполнил все заповеди Христа и научил людей, поэтому люди верующие дали ему название Великий. Іванов діяв за правилом: своє знайдене впроваджуй, а іншим не заважай. Иванов действовал по правилу: свое найденное ставь, а другим не мешай.

   Оцінка від служителів церкви . Оценка от служителей церкви. Іванов вірив у Бога живого чоловіка, як Христос. Иванов верил в Бога живого человека, как Христос. Він говорив, що Бога треба бачити, йому вірити, виконувати його заповіді. Он говорил, что Бога надо видеть, ему верить, выполнять заповеди. Він визнавав наукове еволюційне походження людини. Он признавал научное эволюционное происхождение человека. Через це все церква неславить, ганьбить, проклинає Іванова, називає Іванова і послідовників сектою, шкідливою для церкви. Поэтому все служители церкви бесславят, позорят, проклинают Иванова, называет Иванова и последователей сектой, вредной для церкви. Іванов як науковець є далекий від релігії і протилежний їй, тому церква і релігійні службовці не мають права давати оцінку діяльності Іванова, бо не розуміють цю науку. Иванов как ученый далекий от религии и противоположный ей, потому церковь и религиозные служащие не имеют права давать оценку деятельности Иванова, потому что не понимают эту науку.Служителі церкви не виконують і порушують заповіді Христа, за це вони заслужили у людей назву найменших. Служители церкви не выполняют и нарушают заповеди Христа, за это они заслужили у людей название малейших.Їхня оцінка неправдива. Их оценка не соответствует действительности. Іванов поважав церкву і віруючих і не заважав їй у діяльності. Иванов уважал церковь и верующих и не мешал ей в деятельности. Він виконував слова Христа «Любіть ворогів ваших, благословляйте». Он выполнял слова Христа «Любите врагов ваших, благословляйте».    

 

4.Наукова спадщина Іванова Научное наследие Иванова

   Праці Іванова Порфирія Корнійовича — це є подарунок молоді, всім людям всього світу всіх національностей. Труды Иванова Порфирия Корнеевича – это подарок молодежи, всем людям всего мира всех национальностей. Вони редагуються і видаються за благословенням Учителя Іванова. Они редактируются и издаются по благословению Учителя Иванова. Кожен бажаючий будь-якої національності має право, йому дозволяється безплатно копіювати всі праці Іванова, Каждый желающий любой национальности имеет право, ему разрешается бесплатно копировать все труды Иванова,перекладати переводить   з російської або української на свою рідну національну мову, вільно видавати і розповсюджувати без авторського права, як подарунок. с русского или украинского на родной национальный язык, свободно издавать и распространять без авторского права, как подарок.Книги захищати авторським правом нема необхідності при розповсюдженні. Книги защищать авторским правом отпадает необходимость при распространении.Книги Учителя Іванова – це є спільне благо, спільне надбання всіх людей світу. Книги Учителя Иванова – это общее благо, общее достояние всех людей мира. Вони не є приватною власністю будь-кого. Они не являются частной собственностью кого-либо. Слова Учителя не продаються, не купляються. Слова Учителя не продаются, а не покупаются. Книги Іванова П. К. видаються на пожертви, розповсюджуються безплатно, як подарунок. Книги Иванова П. К. выдаются на пожертвования, распространяются бесплатно, как подарок. Даром одержали – даром давайте. Даром получили – даром давайте. Іванов пише: «Ця писанина пишеться мною, я пишу її для того, щоб люди наші читали її, вірили їй, і старалися зробити самі себе таким». Иванов пишет: «Эта писанина пишется мной, я пишу ее для того, чтобы люди наши читали ее, верили ей, и старались сделать сами себя таким». 1972.04:98. 1972.04: 98. «Ви прослідкуйте всі мої написані так зошити, кінця нема їм у цьому, ви узнаєте із цього про моє діло зроблене. «Вы проследите все мои написанные так тетради, конца нет им в этом, вы узнаете из этого о моем деле сделанном. А воно є, воно було, і воно буде вічно в житті. А оно есть, оно было, и оно будет вечно в жизни. Слово – це є моє діло в природі, ніколи ніяк не вмираюче. Слово – это мое дело в природе, никогда никак не умирающее. Я роблю це для людей для життя». Я делаю это для людей для жизни». 1983.02:78. 1983.02:78. «Я оформив скільки слів, а я написав скільки букв! «Я оформил сколько слов, а я написал сколько букв! Це все є істина в житті». Это все есть истина в жизни». 1977.12:200. 1977.12:200. «А ось книга, я написав її, людям треба її читати». «А вот книга, я написал, людям надо ее читать». 1977.07:159. 1977.07:159. Мудрішої, кориснішої і кращої книги нема у світі. Мудрее, более полезной и лучшей книги нет в мире.

   Письмова мова Іванова — це суміш або суржик російської й української мови, давньоруські вирази є. Письменная речь Иванова – это смесь или суржик русского и украинского языка, древнерусские выражения есть. Українські слова вживаються Украинские слова употребляютсяв працях, їх понад 500, їх нема в російському словнику, а є в українському. в трудах, их более 500, их нет в русском словаре, а есть в украинском. Словник створено для них, вони перекладені на російську мову. Словарь создан для них, они переведены на русский язык. Іванов називає всі свої слова одним словом руська мова, як називали його предки. Иванов называет все свои слова одним словом русский язык, как называли его предки. Іванов користувався однаково російською й українською мовою, бо він є українець за походженням. Иванов пользовался одинаково русским и украинским языком, потому что он украинец по происхождению. Іванов використовує граматику української мови, закони благозвучності. Иванов использует грамматику украинского языка, законы благозвучия. Наприклад, в рукописах нема російського префіксу « бес », але український префікс «без» є, ради благозвучності мови пишеться «у» замість «в». Например, в рукописи нет российской приставки «бес», но украинская приставка «без» есть, ради благозвучия языка пишется «в» вместо «у». Розділові знаки не вживаються в рукописах, крім крапки, м'який і твердий знак пишеться так, як писали в минулому вертикальною лінією. Разделительные знаки не используются в рукописях, кроме точки, мягкий и твердый знак пишется так, как писали в прошлом вертикальной линией. Українські слова перекладаємо на літературну російську мову в російських текстах, щоби була можливість перекладати тексти на інші мови всіх земних народів з допомогою словників. Украинские слова мы перекладываем на литературный русский язык в русских текстах, чтобы была возможность переводить тексты на другие языки всех земных народов с помощью словарей.         

 

Праці Іванова мають Статус Суспільне надбання згідно його заповіту. Труда Иванова имеют Статус Общественное достояние согласно его завещанию. Ці цитати Іванова слід вважати заповітом Іванова. Эти цитаты Иванова следует считать завещанием Иванова. Іванов говорить про ставлення Иванов говорит об отношениидо своїх праць. к своим трудам.

Цитати Іванова . Цитаты Иванова. «Цього немає в природі, що це твоє. «Этого нет в природе, что это твое. Раз ти зробив у природі, тобі далося це все, вже це є наше спільне, але не твоє особисте». Раз ты сделал в природе, тебе далось это все, уже это наше общее, но не твое личное». 1966.07:125. 1966.07:125. «Я є в цьому ділі один-єдиний чоловік. «Я в этом деле один-единственный человек.А слова мої, діло моє – це все є наших людей. А слова мои, дело мое – это все есть наших людей. Вони заселили цю нашу таку Землю, вона заселена нами для мертвого життя». Они заселили эту нашу такую Землю, она заселена нами для мертвого жизни». 1977.12.с.361. 1977.12.с.361. «Це все моє належить народові». «Это все мое принадлежит народу». 1973.11.с.27. 1973.11.с.27.

«Люди всіх національностей є для Паршека однакові, вони всі жити хочуть». «Люди всех национальностей есть для Паршека одинаковые, они все жить хотят». 1979.10.с.45. 1979.10.с.45. «Я вболіваю не за одну націю, а за всіх наших у світі людей». «Я болею не за одну нацию, а всех наших в мире людей». 1979.11.с.19. 1979.11.с.19. «Ми не кинемо це діло ніколи. «Мы не бросим это дело никогда. Це є не одним нам руським таким людям, а всім людям усього світу». Это не одним нам русским таким людям, а всем людям всего мира ». 1982.04.с.81. 1982.04.с.81. Іванов пише про своє слово і діло: «Мій подарунок молоді». Иванов пишет о своем слове и деле: «Мой подарок молодежи». 1983.02.01. 1983.02.01.

   Іванов хотів надрукувати свої праці, він неодноразово звертався до державних видавництв, але ніхто не погодився надрукувати праці Іванова. Иванов хотел напечатать свои работы, он неоднократно обращался в государственные издательства, но никто не согласился напечатать труды Иванова. Тоді він попросив свого учня, щоб він відредагував зошити і підготував до видавництва в друкованому варіанті. Тогда он попросил своего ученика, чтобы он отредактировал тетради и подготовил к изданию в печатном варианте. Учень зробив, відредагував, Іванов схвалив це і підтвердив своєю рукою це у своєму зошиті: Паршек.1981.02:с110. Ученик сделал, отредактировал, Иванов одобрил это и подтвердил своей рукой это в своей тетради: Паршек.1981.02:110. Праці надрукували тепер, вони розповсюджуються безплатно в електронному форматі, через сайт http://www.osh.kiev.ua Труды напечатали теперь, они распространяются бесплатно в электронном формате через сайт http://www.osh.kiev.ua      

   Цитати Іванова про друковані праці . Цитаты Иванова о печатных трудах. 6803.09:159.«Я покажу вам практично все те, що зробив, тоді, коли надрукуєте всі мої праці, написані для вас. «Я покажу вам практически все то, что сделал, тогда, когда напечатаете все мои труды, написанные для вас. А я написав їх вам сам своєю рукою. А я написал их вам сам своей рукой. Дуже справедливе це, про це не забути ніколи». Очень справедливо это, об этом не забыть никогда». 6803.09:159.7010.07:128. «Хочу, щоб праці мої були надруковані в народі, щоб я порозмовляв на відстані за письмом своєї праці. «Хочу, чтобы труда мои были напечатаны в народе, чтобы я поговорил на расстоянии с письмом своего труда. Якщо люди прочитають мої праці, вони примусять мою практику жити між собою». Если люди прочитают мои труды, они заставят мою практику жить между собой». 7010.07:128. 7011.04:181. «А от Іванов б'ється в природі, кричить на весь голос свій. «А вот Иванов бьется в природе, кричит во весь голос свой. Сам просить учених, щоб вони друкували його праці. Сам просит ученых, чтобы они печатали его труда. Він написав сам їх». Он написал сам их».7011.04:181.

 

Пророцтва Порфирія Іванова5. Пророчества Порфирия Иванова

   Природа любила Паршека за те, шо він любив її, загартовувався, ходив літо і зиму босим Природа любила Паршека за то, что он любил ее, закалялся, ходил лето и зиму босикомі без сорочки, допомагав людям, вона допомагала йому в усьому. и без рубашки, помогал людям, она помогала ему во всем. Паршек запитував щось у природи з душею і серцем, вона відповідала йому, приходила правильна пророча думка. Паршек спрашивал что-то у природы с душой и сердцем, она отвечала ему, приходила правильная пророческая мысль. Про це Учитель розказував усім людям, писав у своїх працях. Об этом Учитель рассказывал всем людям, писал в своих трудах. Іванов любив усіх людей, робив усе, щоб вони не вмирали. Иванов любил всех людей, делал все, чтобы они не умирали. Пророцтва попереджали людей про небезпеку, учили, як вижити і не загинути в природі. Пророчества предупреждали людей об опасности, учили, как выжить и не погибнуть в природе. На сьогоднішній день всі основні пророцтва Порфирія Іванова здійснились. На сегодняшний день все основные пророчества Порфирия Иванова осуществились. ППророцтваророчествавідіграють важливу роль у житті людства, вони показують істинну дорогу в житті людства в майбутньому. играют важную роль в жизни человечества, они показывают истинную дорогу в жизни человечества в будущем.Це свідчить, що вчення Порфирія Іванова – це є природна істина. Это свидетельствует, что учение Порфирия Иванова – это природная истина.

   1.Природа допомагала Паршеку в юності. 1.Природа помогала Паршеку в юности. Цар призвав 19-річного Паршека служити в армії, в той час війна була між Росією і Німеччиною. Царь призвал 19-летнего Паршека служить в армии, в то время война была между Россией и Германией.   Паршек сказав перед усім селом Оріхівкою на бугрі , що тільки ми замиримо війну – це здійснилось. Паршек сказал перед всем селом Ореховкой на бугре, что только мы замирим войну – это осуществилось. Паршек не встиг доїхати до Петрограда, а цар відмовився від престолу. Паршек не успел доехать до Петрограда, а царь отказался от престола. Потім більшовики взяли владу, вони були за мир, Паршек повернувся в село, демобілізувався, підтримував більшовиків. Затем большевики взяли власть, они были за мир, Паршек вернулся в деревню, демобилизовался, поддерживал большевиков. 1978.12. 1978.12.

     2. Під час війни в 1942 році німці випробували окупованого Паршека холодом, потім 11 офіцерів 2. Во время войны в 1942 году немцы испытали оккупированного Паршека холодом, потом 11 офицеровспитали його, хто переможе у війні? спросили его, кто победит в войне? Німці вірили Іванову, хотіли, щоб він допомагав їм. Немцы верили Иванову, хотели, чтобы он помогал им. Паршек відповів їм: «Перемога буде за Сталіним». Паршек сказал им: «Победа будет за Сталиным». Так і здійснилось. Так и получилось.Паршек допоміг руським у війні. Паршек помог русским в войне. 7812. 7812.

   3. Перед війною Іванов доповідав Радянській владі, що Німеччина скоро нападе на Радянський Союз, його не послухали – це здійснилось у 1941 році. 3. Перед войной Иванов докладывал Советской власти, что Германия скоро нападет на Советский Союз, его не послушали – это осуществилось в 1941 году.

    4. У 1965 році Паршек писав у праці Партія. 4. В 1965 году Паршек писал в труде Партия. 1965 про комуністичну систему, що ця система розвалиться – це здійснилось. 1965 год о коммунистической системе, что эта система развалится – это осуществилось. Через декілька років Через несколько лет   країни Європи звільнилися від цієї системи, з 1989 – 1991 року Радянський Союз розвалився на незалежні держави. страны Европы освободились от этой системы, с 1989 – 1991 год Советское Союз развалился на независимые государства.В останні роки в Україні заборонили компартію. В последние годы в Украине запретили компартию.     

      5. У 1979 році Іванов сказав, що всі люди визнають його в 1989 році – це здійснилось. 5. В 1979 году Иванов сказал, что все люди признают его в 1989 году – это осуществилось. Того року тисячі послідовників з усього світу В том году тысячи последователей по всему мирузібрались на собрались нарайському місці в Оріхівці , щоб показати своє райском месте в Ореховке, чтобы показать свое   визнання Учителя Іванова. признание Учителя Иванова.   

   6. Природа сказала Іванову, що Брежнєва не стане в 1980 році. 6. Природа сказала Иванову, что Брежнева не станет в 1980 году.Це здійснилось із запізненням на два роки, бо люди лікували вождя хімією, екстрасенси старались зберегти вождя – це порушило природні строки. Это осуществилось с опозданием на два года, потому что люди лечили вождя химией, экстрасенсы старались сохранить вождя – это нарушило природные сроки.

   7. У 1979 році Іванов писав, що в 1983 році буде всесвітня війна з Росією через те, що в Радянський Союз прийшов Бог Землі. 7. В 1979 году Иванов писал, что в 1983 году будет всемирная война с Россией из-за того, что в Советский Союз пришел Бог Земли. Іванов. Иванов.7812. Війна мала початися зі Сходу через релігії. 7812. Война должна была начаться с Востока через религии. Іванов не хотів, щоб це здійснилось. Иванов не хотел, чтобы это осуществилось.Війна не відбулась через те, що в 1983 році Іванов несподівано відійшов з життя, ніхто не очікував цього. Война не состоялась из-за того, что в 1983 году Иванов неожиданно отошел из жизни, никто не ожидал этого. Можливо, він зробив це свідомо, за півроку до уходу, у праці 1982 .12 , Возможно, он сделал это сознательно, за полгода до ухода, в работе 1982 .12,   він написав, що війни не буде з Росією. он написал, что войны не будет с Россией. Коли Іванова, як Бога, не стало в житті в Росії, тоді причини не стало для початку світової війни. Когда Иванова, как Бога, не стало в жизни в России, тогда причины не стало для начала мировой войны.       

    8. Це найцінніше пророцтво для всього людства. 8. Это самое ценное пророчество для всего человечества. У 1981році Іванов написав, що в 1989 році еволюція прийде в люди, люди прийдуть на Чувілкін бугор, підтримають його ідею, визнають його: «68. В 1981 году Иванов написал, что в 1989 году эволюция придет в люди, люди придут на Чувилкин бугор, поддержат его идею, признают его: «А еволюція прийде на землю Духом Святим.А эволюция придет на землю Духом Святым. Це Чувілкін бугор, це райське наше місце, чоловікові слава безсмертна, за що природа стоїть горою. Это Чувилкин бугор, это райское наше место, человеку слава бессмертна, за что природа стоит горой. Вона тепер, у цей час, не дає свою згоду на це, що воно може бути. Она теперь, в это время, не дает свое согласие на это, что оно может быть. І вказала про це діло, воно буде, 1989 року здійсниться, усе прийде на своє місце. И указала об этом деле, оно будет, в 1989 году свершится, все придет на свои места. Природа завжди скаже свою правду за мене». Природа всегда скажет свою правду мне». 1981.09:68. 1981.09:68.   Учень Ош і послідовники прийшли на бугор у 1989 році, підтримали Учителя, визнали Богом. Ученик Ош и последователи пришли на бугор в 1989 году, поддержали Учителя признали Богом. Іванов називав еволюцією Иванов называл эволюциейновий соціально-економічний лад, який буде в суспільстві після соціалізму. новый социально-экономический строй, который будет в обществе после социализма. Якщо еволюція буде з 1989 року – це означало, що з 1989 року соціалістична система Радянський Союз розвалиться і на зміну прийде новий лад еволюція. Если эволюция будет с 1989 года – это означало, что с 1989 года социалистическая система Советский Союз развалится и на смену придет новый строй эволюция. Це здійснилось. Это осуществилось. З 1989 до 1991 року Радянський Союз розвалився на незалежні держави, декомунізація здійснилася в Україні в останні роки. С 1989 до 1991 года Советский Союз развалился на независимые государства, декоммунизация осуществилась в Украине в последние годы. Коли соціальна формація перестає існувати, вона більше не повертається в життя за законом незворотності еволюції. Когда социальная формация перестает существовать, она больше не возвращается в жизнь по закону необратимости эволюции. Люди пережили капіталізм і соціалізм. Люди пережили капитализм и социализм.Отже, тепер повинен існувати суспільний лад еволюція згідно закону еволюції. Итак, теперь должен существовать общественный строй эволюция согласно закону эволюции.   

     9. Іванов писав, що все почнеться з 2000 року, 9. Иванов писал, что все начнется с 2000 года,   чоловік без потреб прийде на Чувілкін бугор. человек без потребностей придет на Чувилкин бугор. Це здійснилось. Это осуществилось. З 1989 року учень Ош прийшов в Оріхівку на бугор, жив без потреб їжі, одягу, до 2000-го року виконав усе, що Учитель говорив йому. С 1989 года ученик Ош пришел в Ореховка на бугор, жил без потребностей пищи, одежды, до 2000-го года выполнил все, что Учитель говорил ему. (див. Людство Ош ukiv8828 ) . (см. Человечество Ош ukiv8828).        

     10. Іванов говорив, що люди будуть без усяких потреб, не будуть вживати їжу в своєму житті. 10. Иванов говорил, что люди будут без всяких потребностей, не будут принимать пищу в своей жизни. Це здійснюється, розроблюється наука автотрофного Это осуществляется, разрабатывается наука автотрофноголюдства (ukiv8840) , практична система Ош . человечества (ukiv8840), практическая система Ош. (ukiv88 28 ). (ukiv8828).     

   11. Іванов пише про Христа: « А потім у людях є таке явище: віра минулого Христа 11. Иванов пишет о Христе: «А затем в людях есть такое явление: вера прошлого Христазалишилась. осталась.Вони дуже сильно вірять йому, а от від них потребується виконання – вони не роблять цього діла. Они очень сильно верят ему, а вот от них требуется выполнение – они не делают этого дела. Вони є не оправдані люди в цьому, Дух Святий не прийме їх, як таких. Они незаслуженные люди в этом, Дух Святой не примет их, как таковых. Якщо це так буде, люди визнають мене бути таким, як він ». Если это так будет, люди признают меня быть таким, как он». 8209:52. 8209:52. Христос був Учителем народу, Богом Землі. Христос был Учителем народа, Богом Земли.Це пророцтво здійснилось. Это пророчество осуществилось. Люди віруючі не виконують заповіді Христа. Люди верующие не выполняют заповеди Христа. А один Іванов виконав усі заповіді Христа. Один Иванов выполнил все заповеди Христа. Він в кінці свого життя написав: «Я не жалів віддати іншому своє здоров'я. Он в конце своей жизни написал: «Я не жалел отдать другому свое здоровье. Я зробив те, що Христос говорив нам колись ».8302:49. Я сделал то, что Христос говорил нам когда-то». 8302:49. Це правда, люди бачили всі діла Іванова, вони Это правда, люди видели все дела Иванова, онисвідчать про це. свидетельствуют об этом. Про це докладно розкажемо далі. Об этом подробно расскажем далее.А раз Іванов виконав усі заповіді Христа, то люди визнали його бути таким, як Христос, тобто Учителем народу, Богом Землі. А раз Иванов выполнил все заповеди Христа, то люди признали его быть таким, как Христос, то есть Учителем народа, Богом Земли. Люди дали йому назву Переможець природи, Учитель народу, Бог Землі за ділом . Люди дали ему название Победитель природы, Учитель народа, Бог Земли по делу.Іванов пише: «Це Христос хотів усім, але не вийшло в людей. Иванов пишет: «Это Христос хотел всем, но не получилось у людей. Вони сильно вірили йому. Они сильно верили ему.Але виконувати, у них не вистачило Но выполнять, у них не хватилосил на це – п обажати іншому те, що сам хочу мати. сил на это –  пожелать другому то, что сам хочу иметь. Жоден чоловік не зробив у себе це діло. Ни один человек не сделал у себя это дело. Таке ніяк не можна виконати в житті». Такое никак нельзя выполнить в жизни».8102:56. 8102:56.«Бога треба бачити, треба вірити йому, найголовніше, виконувати його сказані слова. «Бога надо видеть, надо верить ему, самое главное, выполнять его сказанные слова.А ми знаємо його, як Бога, сильно віримо йому, а не хочемо виконувати: тяжко. А мы знаем его, как Бога, сильно верим ему, а не хотим выполнять: тяжело. А ми не робимо цього, обманюємо самі себе. А мы не делаем этого, обманываем сами себя. Ти ніколи не обдуриш природу» . Ты никогда не обманешь природу». 8212:140. 8212:140.

   Які заповіді виконав Іванов? Какие заповеди выполнил Иванов? Які заповіді говорив нам Христос? Какие заповеди говорил нам Христос? Христос прийшов виконати Божий закон. Христос пришел исполнить Божий закон. Він говорив: «Полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією думкою твоєю. Он говорил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Це є перша і найбільша заповідь. Это первая и наибольшая заповедь. Друга ж, подібна до неї: люби ближнього твого, як самого себе. Вторая, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Весь закон і пророки утверджується на цих двох заповідях». Весь закон и пророки утверждается на сих двух заповедях».Мф 22:37. Мф 22:37. «Все, чого бажаєте, щоб вам робили люди, так і їм робіть. «Все, чего хотите, чтобы вам делали люди, так и им делайте. Закон і пророки є в цьому». Закон и пророки есть в этом».Мф 7:12. Мф 7:12.Христос має свій закон. Христос имеет свой закон.Христос не виконував закон Божий від Мойсея, котрий учив євреїв любити євреїв і ненавидіти ворогів, їх убивати, поступово завоювати світове панування, щоб залишились євреї та їхні раби. Христос не исполнял закон Божий от Моисея, который учил евреев любить евреев и ненавидеть врагов, их убивать, постепенно завоевать мировое господство, чтобы остались евреи и их рабы. (Див: Второзаконня гл.7, 11, 20). (См: Второзаконие гл.7, 11, 20). Христос говорив учням, що любіть ворогів ваших, благословляйте їх, прощайте їм провини, але не карайте, не вбивайте. Христос говорил ученикам, что любите врагов ваших, благословляйте их, прощайте им вину, но не наказывайте, не убивайте. Іванов має закони Божі такі само, як у Христа. Иванов имеет законы Божьи такие же, как у Христа. Люби Бога твого. Люби Бога твоего.Люби людей, як себе. Люби людей, как себя. Бажай людям те, що собі хочеш. Желай людям то, что себе хочешь. Зробити з ворога любимого друга. Сделать из врага любимого друга. Найголовніше, Христос заповідав людям бути в житті незалежними від природи, тобто основних потреб людей: їжі, одягу, житлового дому. Самое главное, Христос завещал людям быть в жизни независимыми от природы, то есть основных потребностей людей: пищи, одежды, жилого дома. Бо люди втрачають здоров ' я і вмирають через свою залежність. Потому что люди теряют здоровье и умирают из-за своей зависимости. Залежність веде до смерті, а незалежність веде до продовження життя. Зависимость ведет к смерти, а независимость ведет к продолжению жизни.Христос заповідав, що не турбуйтесь, що вам їсти, у що одягнутись. Христос завещал, не беспокойтесь, что вам есть, во что одеться. Терпінням спасати свою душу, терпіти холод, голод. Терпением спасать свою душу, терпеть холод, голод. Іванов виконав це все, став у житті незалежним від природи, він не потребував одягу, їжу, ходив зимою і літом босим і без сорочки. Иванов выполнил это все, стал в жизни независимым от природы, он не нуждался одеждой, едой, ходил зимой и летом босиком и без рубашки. Заповіді Іванова і Христа Заповеди Иванова и Христа

   Христос мив учням Христос мыл ученикамноги до колін холодною водою. ноги до колен холодной водой. Він учив, щоб і вони мили ноги іншому. Он учил, чтобы и они мыли ноги другому. Христос говорив: «Якщо Я є Учитель, умив ноги вам, то і ви повинні вмивати ноги іншому. Христос говорил: «Если Я Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги другому. Бо Я дав вам приклад, щоб і ви робили так само, як Я зробив вам». Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам». Ін13:5. Ин13: 5.   Христос заповів любити всіх, вітати друзів і незнайомих. Христос завещал любить всех, здороваться с друзьями и незнакомыми. Він говорив: «Бо коли ви любите тих, хто любить вас, яка нагорода вам? Он говорил: «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая награда вам? І коли ви вітаєте тільки друзів ваших, що особливого робите? И если вы приветствуете только друзей ваших, что особенного делаете? Отже, будьте досконалі, як Отець ваш досконалий». Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш». Мф 5:48. Мф 5:48. Христос заповідав поститися щотижня. Христос завещал поститься каждую неделю. Дні посту визначати через такі слова: «Весільні друзі не сумують, поки жених є з ними. Дни поста определяются через такие слова: «Свадебные друзья не печалятся, пока жених есть с ними. Але дні настануть, коли відберуть у них жениха, і вони будуть поститися тоді». Но дни наступят, когда отберут у них жениха, и тогда они будут поститься». Мф 9:15. Мф 9:15. Очевидно, він говорив про себе. Очевидно, он говорил о себе. Христа відібрали в учнів у п ' ятницю, Його розіп ' яли, тіло поховали. Христа отобрали в учеников в пятницу, его распяли, тело похоронили. А він вийшов із гробу в неділю, прийшов до учнів, вони дали йому печену рибу і мед, і він їв разом із ними. А он вышел из гроба в воскресенье, пришел к ученикам, они дали ему печеную рыбу и мед, и он ел вместе с ними. Лука 24:43. Лука 24:43. Отже, Христа відібрали в учнів з вечора п'ятниці до неділі приблизно 42 години, треба поститись у цей час. Итак, Христа отобрали в учеников с вечера пятницы до воскресенья примерно 42 часа, надо поститься в это время. Христос заповідав допомагати бідним, нужденним, дати милостиню на хліб на день. Христос завещал помогать бедным, нуждающимся, дать милостыню на хлеб на день. Нагодувати голодного, одягнути роздягненого, хворому допомогти.. Іванов виконав це все і навчив людей. Накормить голодного, одеть раздетого, больному помочь. Иванов выполнил это все и научил людей.

   Христос учив усі блага суспільства розподіляти порівну між усіма людьми, зарплата має бути всім однакова. Христос учил все блага общества распределять поровну между всеми людьми, зарплата должна быть всем одинаково. Всім робітникам зарплата один динарій в день. Всем работникам зарплата один динарий в день. Багатий не ввійде в Царство небесне. Богатый не войдет в Царство Небесное.Іванові пропонує всім взяти зарплату 33 рубля в місяць. Иванов предлагает всем принять зарплату 33 рубля в месяц.Христос учить прощати людям провини, не карати в ' язницею, не вбивати. Христос учит прощать людям вину, не наказывать через тюрьму, не убивать. Іванов пропонує звільнити всіх ув ' язнених. Иванов предлагает освободить всех заключенных.Христос заповідав просити в ім ' я Його: «Якщо перебуватимете в Мені, і слова мої будуть у вас, то просіть, чого б ви не захотіли, і буде вам». Христос завещал просить в имя его: «Если будете пребывать во Мне, и слова мои будут у вас, то просите, чего бы вы не захотели, и будет вам». ИнІн 15:7. 15:7. Іванов говорив: «Проси мене, будеш здоровий». Иванов говорил: «Проси меня, будешь здоров». Христос учить не потрапляти в тюрму, не саджати людей у тюрму. Христос учит не попадать в тюрьму, не сажать людей в тюрьму. Ці заповіді Христа треба виконувати кожному, щоб мати здоров ' я, життя, всілякі блага від Бога. Эти заповеди Христа надо выполнять каждому, чтобы иметь здоровье, жизнь, всевозможные блага от Бога. Христос учив: «Всякого, хто слухає ці слова і виконує їх, уподібню мужеві мудрому. Христос учил: «Всякого, кто слушает эти слова и исполняет их, уподоблю мужу мудрому. А всякий, хто слухає ці слова і не виконує їх, уподібниться мужеві нерозумному». А всякий, кто слушает сии слова и не исполняет их, уподобится мужу неразумному». Мф 7:24. Мф 7:24.«Хто порушить одну із цих заповідей найменших і навчить того людей, того назвуть найменшим у царстві небесному. «Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит того людей, того назовут малейшим в Царстве Небесном. А хто виконає і навчить, той назветься Великим у Царстві небесному» . А кто выполнит и научит, тот назовется Великим в Царстве небесном». Мф 5:19. Мф 5:19. Порфирій Іванов виконав ці всі заповіді Христа у своєму житті, не порушив жодної найменшої. Порфирий Иванов выполнил все эти заповеди Христа в своей жизни, не нарушил. Можна назвати його послідовником Христа. Можно назвать его последователем Христа. Іванов узяв від вчення Христа, доповнив своїм вченням, і ввів Иванов взял от учения Христа, дополнил своим учением, и ввелусім людям, тому прославив Христа. всем людям, потому прославил Христа. Іванов виконав заповіді Христа і навчив людей, тому люди називали його Великим, мудрим у царстві Божому. Иванов выполнил заповеди Христа и научил людей, поэтому люди называли его Великим, мудрым в царстве Божьем. Священик церкви вірить Христу, але Священник церкви верит Христу, но   найменші заповіді не виконує, і навчає інших віруючих цього, тому він заслуговує назву «найменший» у царстві Божому. малейшие заповеди не выполняет, и учит других верующих этого, поэтому он заслуживает название «малейший» в царстве Божьем. Церква не виконує закон Христа. Церковь не выполняет закон Христа. Мф 7:12. Мф 7:12. Іванов виражав цю заповідь так: бажай людям того, що собі хочеш. Иванов выражал эту заповедь так: желай людям того, что сам хочешь. Він бажав усім щастя, здоров ' я хорошого, і робив. Он хотел всем счастья, здоровья я хорошего, и делал. Іванов зібрав заповіді в систему, виконав їх, навчив того людей. Иванов собрал заповеди в систему, выполнил их, научил людей. Іванов приймав усіх нужденних, бідних, хворих, хто просив. Иванов принимал всех нуждающихся, бедных, больных, кто просил. Він писав про прийом: «М и прийняли чоловіка, як я приймаю всіх. Он писал о приеме «Мы приняли человека, как я принимаю всех. А потім облили водою холодною, потім він прийняв таке вчення, що робити. А потом облили водой холодной, затем он принял такое учение, что делать. 1. Треба купатися холодною водою два рази в день, вранці й увечері. 1. Надо купаться холодной водой два раза в день, утром и вечером. (Ін 13:5). (Ин 13: 5). ( Спочатку Іванов мив людям ноги до колін ). (Сначала Иванов мыл людям ноги до колен).   2. Вітатися з людьми всіма, не проходити жодного чоловіка. 2. Здороваться с людьми всеми, не проходить ни одного человека. Твоє діло – сказати їм. Твое дело – сказать им. ( Мф 5:48). (Мф 5:48). 3. Треба знайти чоловіка нужденного, треба дати йому 50 копійок. 3. Надо найти человека нуждающегося, надо дать ему 50 копеек. Сам собі скажи, що даєш ці гроші за те, щоб не хворіти. Сам себе скажи, что даешь эти деньги за то, чтобы не болеть. ( Мф 19:21). (Мф 19:21). 4. 42 години не їж від п ' ятниці до неділю до 12 години. 4. 42 часа не ешь от пятницы по воскресенье до 12:00. Вийди надвір, вдихай повітря і говори: «Учителю, дай мені здоров'я». Выйди на улицу, вдыхай воздух и говори: «Учитель, дай мне здоровье». Після цього їж, що хочеш, скільки хочеш. После этого ешь, что хочешь, сколько хочешь. Твоє здоров'я – це є все. Твое здоровье – это все. ( Мф 6:13, 9:15). (Мф 6:13, 9:15). 5. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не вживай алкоголь ». 5. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не употребляй алкоголь». Іванов. Иванов. 1983.03:34. 1983.03:34.Загартування – це наука всіх людей усього світу, джерело людського життя. Закалка – это наука всех людей всего мира, источник человеческой жизни. Свідоме терпіння є легке лікування. Сознательное терпение легкое лечение. Робіть поки ви здорові. Делайте пока вы здоровы. Особливо це треба всім ради майбутнього. Особенно это надо всем ради будущего. Іванов стверджує: якщо чоловік Иванов утверждает: если человекзагартовується в цьому житті, то він може не боятися загробного життя. закаляется в этой жизни, то он может не бояться загробной жизни. Душа не вмирає, не має кінця. Душа не умирает, не имеет конца. Пропонуємо людям вірити тому, кому дали назву Великий, і виконувати його заповіді. Предлагаем людям верить тому, кому дали название Великий и выполнять заповеди. Не треба робити, як робить священик. Не надо делать, как делает священник. Бо найменший Ибо малейшийсвященик іде в пекло, а за ним інші. священник идет в ад, а за ним другие. Христос та Іванов свідчать про одне. Христос и Иванов свидетельствуют об одном. Якщо двоє свідчать про одне, то їхнє свідчення за законом є істинне. Если двое свидетельствуют об одном, то их свидетельство по закону истинно.Іванов є далекий від релігії і протилежний їй, віру в невидимого бога вважав неправильною. Иванов далекий от религии и противоположный ей, веру в невидимого бога считал неправильным. Він вважав, що Бог є живий чоловік, якого люди бачили – це Христос. Он считал, что Бог есть живой человек, которого люди видели – это Христос. Іванов вважав вчення Христа не релігією, а наукою, основою якої є любов між усіма людьми. Иванов считал учение Христа не религия, а наукой, основой которой есть любовь между всеми людьми. Апокаліпсис здійснюється через Іванова. Апокалипсис осуществляется через Иванова. http :// osh . http://osh.kiev .kiev.ua / ukiv 88 20ua/ukiv8820    

   12. Це найголовніше пророцтво. 12. Это самое главное пророчество.Іванов знав про свій відхід у житті, готував молодих Иванов знал о своем уходе в жизни, готовил молодыхлюдей, які будуть продовжувати його ідею. людей, которые будут продолжать его идею.Учитель Іванов хотів побачити Учитель Иванов хотел увидетьдругого незалежного чоловіка, такого, як він. второго независимого человека, такого, как он. Він писав у працях, що він чекає юнака, який визнає його і його ідею. Он писал в трудах, он ждет юношу, который признает его и его идею. Його праці призначені для молоді, Его труды предназначены для молодежи, він писав, що праці є «мій подарунок молоді». он писал, что труды есть «мой подарок молодежи». Учитель Іванов пише в працях, що очікує людство: «А коли до нас появиться на арену цього всього. Учитель Иванов пишет в трудах, ожидает человечество: «А когда к нам появится на арену этого всего. Бог Дух Святий, усе терплячий у житті, відійде, його не буде в житті. Бог Дух Святой, все терпящий в жизни, отойдет, его не будет в жизни. Проявиться й оточить сам Великий Дух, поламає все на світі в житті».7712:378. Проявится и окружит сам Великий Дух, поломает все на свете в жизни».7712:378.   Учитель Іванов говорив про безсмертя: «Люди прийдуть з ним, вони скажуть у весь свій голос: Учителю, а коли це так буде? Учитель Иванов говорил о бессмертии: «Люди придут с ним, они скажут во весь свой голос: Учитель, а когда это так будет? Він відповість нам так. Он ответит нам так. Ні я, ніхто з усіх людей, ні мати наша рідна, вона із своїми ангелами не скаже нам, а тільки сам вищий за всіх за своїм розумовим розвитком. Ни я, никто из всех людей, ни мать наша родная, она со своими ангелами не скажет нам, а только сам выше всех по своему умственному развитию. Він скаже нам усім тоді про це діло, коли здійсниться це ось наше безсмертя. Он скажет нам всем тогда об этом деле, когда осуществится это вот наше бессмертие. Я, як Учитель, Я, как Учитель,про це ось давно думаю, але сказати про це діло, як це ось буде, не скажу, не промовлю». об этом вот давно думаю, но сказать об этом деле, как это вот будет, скажу, не промолвлю». 7804:170. 7804:170.Учитель Іванов пише в праці Чувілкін бугор губа: «Ми питали Учителя не раз: а хто буде другий чоловік? Учитель Иванов пишет в труде Чувилкин бугор губа: «Мы спрашивали Учителя не раз: а кто будет второй человек? Всім хотілось знати про це. Всем хотелось знать об этом. Учитель сказав так нам усім. Учитель сказал так нам всем. Ні я, ніхто з нас, навіть ангели не зможуть сказати про це, крім одного вищого від усіх. Ни я, никто из нас, даже ангелы не смогут сказать об этом, кроме одного высшего всех. Він знайде, він пришле на своє місце. Он найдет, он пришлет на свое место. Він займе і скаже: це моє місце. Он займет и скажет: это мое место. Я прийшов на нього не для того, щоб учити вищого від себе. Я пришел к нему не для того, чтобы учить высшего от себя. Я прийшов сюди до цього чоловіка, Я пришел сюда к этому человеку,природа прислала мене. природа прислала мне. Я буду учитися всього його слова в нього». Я буду учиться всего его слова у него».7806:31. 7806:31. Учитель Іванов чекав другого чоловіка, природа прислала йому його. Учитель Иванов ждал второго человека, природа прислала ему его. Він прийшов до Іванова на прийом у 1979 році, як учень, Іванов пізнав його, написав йому нове прізвище Ош від себе в своїй праці Паршек.1981.02.с110 – 127. Він благословив учня редагувати і обнародувати його праці у друкованому вигляді, як нікому. Он пришел к Иванову на прием в 1979 году, как ученик, Иванов узнал его, написал ему новую фамилию Ош от себя в своей работе Паршек.1981.02.с110 – 127. Он благословил ученика редактировать и обнародовать его работы в печатном виде, как никому. Учень Ош визнав себе другим чоловіком Ученик Ош признал себя вторым человекому 2019 році, через 40 років практики. в 2019 году, через 40 лет практики. Іванов писав: «Бог Дух Святий введе Бога». Иванов писал: «Бог Дух Святой введет Бога».7812. Іванов Дух Святий відійшов, а в 2019 році людство 7812. Иванов Дух Святой отошел, а в 2019 году человечествоОш проявилось як Бог Ош , людство Ош є Великий Дух. Ош проявилось как Бог Ош, человечество Ош есть Великий Дух. Учитель Ош сказав, як здійсниться таке Учитель Ош сказал, как осуществится такое   безсмертя, про яке говорив Учитель Іванов. бессмертие, о котором говорил Учитель Иванов. (див. Людство Ош ukiv88 28). (см. Человечество Ош ukiv8828). Отже, це головне Это главное пророцтво здійснилось. пророчество осуществилось.

   13. На початку своєї дороги Іванов прийняв жінку, яка 17 років не ходила ногами. 13. В начале своего пути Иванов принял женщину, которая 17 лет не ходила ногами. Перед прийомом він сказав собі: «Якщо ця жінка піде ногами, то я буду ходити босим по снігу». Перед приемом он сказал себе: «Если эта женщина пойдет ногами, то я буду ходить босым по снегу». Жінка пішла своїми ногами, а Іванов виконав своє слово – 50 років до кінця ходив босим зимою і літом, ще й сорочку скинув. Женщина пошла своими ногами, а Иванов выполнил свое слово – 50 лет до конца ходил босым зимой и летом, еще и рубашку снял. Його основна робота в житті – це допомагати людям в оздоровленні. Его основная работа в жизни – это помогать людям в оздоровлении. Він робив це протягом Он делал это в течениеусього життя. всей жизни. Це здійснилось. Это осуществилось.

   14. Природа має дві протилежні сторони: тепле і хороше, холодне і погане. 14. Природа имеет две противоположные стороны: теплое и хорошее, холодное и плохое. Іванов говорив, що він природу, як таку, любив, любить, в буде любити вічно. Иванов говорил, что он природу как таковую, любил, любит и будет любить вечно.Це здійснилось. Это осуществилось. Онхолодно і погано жив у природі до останніх днів життя, переніс усі гоніння людей ради блага всіх людей і не кинув робити, за це ми всі маємо подякувати Порфирію Іванову. холодно и плохо жил в природе до последних дней жизни, перенес все гонения людей ради блага всех людей и не бросил делать, за это мы все должны поблагодарить Порфирию Иванову.             

   Виконання всіх цих пророцтв дає підстави нам вважати, що вчення Порфирія Іванова – це істина. Выполнение всех этих пророчеств дает основания нам считать, что учение Порфирия Иванова – это истина. Здійсняться інші пророцтва. Осуществятся другие пророчества.Слава Богу Ош . Слава Богу Ош. 2019.12.05. 2020.06.03.Учитель Ош .