Іванов П. К. Иванов П. К.

Паршек Паршек

 

1978.12.07. 1978.12.07. Учитель Іванов

Учитель Иванов

 

Переклад – Ош . Редактор – Ош . Редактор  Ош. Редагується за благословенням Іванова П. К. (Див. Паршек. 1981.02.26, с.115, 127) Редактируется по благословению Иванова П. К. (см. Паршек. 1981.02.26, с.115, 127)

        

    1. Паршек сказав свої слова нам усім у цьому ділі, він приготував їх. 1. Паршек сказал свои слова нам всем в этом деле, он приготовил их. Він почув чийсь голос про це діло, якась недовіра й образа, нібито він не робив так у цю хвилин чи годину, що він не буде Он услышал чей-то голос об этом деле, какое-то недоверие и обида, будто он не делал так в эту минут или час, что он не будетввічливим людям, кине служити, зовсім відмовиться, а візьметься за гордість і незвичайність, стане робити нове. вежливым людям, бросит служить, вовсе откажется, а возьмется за гордость и необычность, станет делать новое. Я народився, як і всі люди, умови зустріли мене. Я родился, как и все люди, условия встретили меня. Природі хотілось так, вона зустріла Природе хотелось так, она встретиламене такого, я не залишався без повітря, води. меня такого, я не оставался без воздуха, воды. Земля прийняла, як усіх, щоб я повзав по ній. Земля приняла, как всех, чтобы я ползал по ней.

    2. Спершу я став ходити ніжками, очима дивитись, добре чув, це було так, як і всім, поступово став говорити. 2. Сначала я стал ходить ножками, глазами смотреть, хорошо слышал, это было так, как и всем, постепенно стал говорить. Я вчився цього всього від тебе. Я учился всему этому.Як мені, Как мне,такому чоловікові, народженому на білий світ, доводилось дивитись на світ. такому человеку, родившемуся на белый свет, приходилось смотреть на мир. Він ухопився своїм життям, інші говорили йому: «Як уже ти живеш, влаштував сам себе в природі?» Он ухватился своей жизнью, другие говорили ему: «Как уже ты живешь, устроил сам себя в природе?» Я одержую прибуток не поганий, а хороший від природи. Я получаю прибыль не плохую, а хорошую от природы. Обстановка навчила мене так. Обстановка научила меня так. Я бережу це все, як своє власне, нікуди не діваю, строю, щоб воно було не таке, а краще від цього всього. Я берегу это все, как свое собственное, никуда не деваюсь, строю, чтобы оно было не такое, а лучше от этого всего. Мені доводиться заслужити в цьому ділі бути щасливим між людьми, як ніколи. Мне приходится заслужить в этом деле быть счастливым между людьми, как никогда.

    3. Природа допомагає мені в цьому всьому, у неї є чим. 3. Природа помогает мне в этом всем, у нее есть чем. Вона береже нас, таких людей, котрі прийшли сюди, щоб жити на цьому місці. Она хранит нас, людей, которые пришли сюда, чтобы жить на этом месте. Він примушував себе так у цьому, він звикав до цього місця, його тягнуло, він думав у цьому, він бачив, старався не забути. Он заставлял себя так в этом, он привыкал к этому месту, его тянуло, он думал в этом, он видел, старался не забыть. Це пам'ять була його в цьому. Это память была его в этом. Люди прибавляють самі собі у цьому всьому, хто був на цьому місці. Люди прибавляют сами себе в этом всем, кто был на этом месте. Ми бачили їх двоє, а тепер їх прибавилось, їх стало троє за цей час. Мы видели их двое, а теперь их прибавилось, их стало трое за это время. Уже йому треба робити щось інше. Уже ему надо делать что-то другое. То ми мали дві ложки в цьому, а тепер треба три ложки. То мы имели две ложки в этом, а теперь надо три ложки.

    4. Вона робилась кимсь, вона треба була комусь. 4. Она делалась кем-то, она потребовалась кому-то. А раз вона треба була в цьому ділі, то нам таким треба робити її, живемо один раз. А раз она потребовалась в этом деле, то нам таким надо делать ее, живем один раз. Ми облюбували таке місце, діло створили на ньому. Мы облюбовали такое место, дело создали на нем. Природа є матір зі своїми днями, що йдуть, вони не стоять на місці, один приходить, інший відходить. Природа есть мать со своими днями идущими, они не стоят на месте, один приходит, другой уходит. А ми є люди такі, нам треба, ми чекаємо їх і хочемо, щоб це було, що нам треба, що ми хочемо. А мы люди такие, нам надо, мы ждем их и хотим, чтобы это было, что нам надо, что мы хотим.

    5. Природа несе цей прибуток для людей, вона збагачує їх у своєму житті більше, як треба дати. 5. Природа несет эту прибыль для людей, она обогащает их в своей жизни больше, чем нужно дать. Він хвалиться цим добром перед усіма, і до одного прикладає інше, а збоку дивиться, воно є не так в іншого. Он хвастается этим добром перед всеми, и к одному прикладывает другое, а сбоку смотрит, оно есть не так у другого. Воно примушує сказати свої слова: це йому так везе в цьому. Оно заставляет сказать свои слова: это ему так везет в этом. Якщо роздивитись на таку штуку: ми не зробили цього в житті, ми залишилися позаду зі своїм, а потім завидки пішли. Если рассмотреть такую штуку: мы не сделали этого в жизни, мы остались позади со своим, а потом зависть пошла. Мій близький Мой близкийсусід зі своєю куркою приманив мого півня. сосед со своей курицей приманил моего петуха.

    6. Я є теж близький сусід йому, я глянув через стіну: а мій півень лазить по них. 6. Я тоже близкий сосед ему, я взглянул через стену: а мой петух лазает по ним. Я вмер тут же, не зміг сказати свої слова, не зміг зрушити від свого зла. Я умер тут же, не смог сказать свои слова, не смог сдвинуть от своего зла. Я взяв Я взял   камінь, хотілось відомстити цьому, свого півня вдарити цим камінням, але моя рука не попала в півня, а курку сусідську вдарив по голові. камень, хотелось отомстить этому, своего петуха ударить этим камнем, но моя рука не попала в петуха, а курицу соседскую ударил по голове. А сусід взявся до мене на мою бойню. А сосед взялся за меня за мою бойню. Я не хотів цього, саме це вийшло так. Я не хотел этого, именно это вышло так. Мабуть, сама природа зробила так, вона навчила мене, що ми повинні зробити між собою. Наверное самая природа сделала так, она научила меня, что мы должны сделать между собой. Ми зробились не люди в цей час, а найзліші звірі. Мы сделались не люди в это время, а злые звери.

    7. Ми не стали навіть дивитись так близько, у нас виявилися ножі в руках. 7. Мы не стали даже смотреть так близко, у нас оказались ножи в руках. Може нам треба сказати кому-небудь про це діло, але сміливості нема ніякої сказати про цю штуку, а ми показали її, як якусь особливість у людях. Может нам надо сказать кому-нибудь об этом деле, но смелости нет никакой сказать об этой штуке, а мы показали ее, как какую-то особенность в людях. Велике невмираюче зло буде між нами, ненависть буде для нас, ми зробили її. Большое неумирающее зло будет между нами, ненависть будет для нас, мы сделали ее. Якби не ця наша стіна, законна межа в природі, когось із нас не було б на білому світі. Если бы не эта наша стена, законная межа в природе, кого-то из нас не было бы на белом свете. І війни починалися нами, самими людьми. И войны начинались нами самими людьми.      

      8. Ми пустили в хід могутню техніку, ми не стали рахуватися ні з ким, і Богу як такому вірили, не порахувались із природою. 8. Мы пустили в ход мощную технику, мы не стали считаться ни с кем, и Богу как таковом верили, а не посчитались с природой. У неї є такі люди в житті, як Гітлер був народжений у світі. У нее есть такие люди в жизни, как Гитлер был рожден в мире. Він мав таку надуману силу, котра не прийшла до сусіда й не спитала в Сталіна, як у нового чоловіка, у будівельника, комуніста. Он имел такую надуманную силу, которая не пришла к соседу и не спросила у Сталина, как у нового человека, у строителя, коммуниста. Може, він мав нужду в чомусь у ділі. Может, он имел нужду в чем-то в деле. Гітлер не знав природу, що буде далі. Гитлер не знал природу, что будет дальше. Його заінтересувала українська земля. Его заинтересовала украинская земля. У нього, такого вояка сильного, була техніка першокласна. У него, такого воина сильного, была техника первоклассная.

    9. Вони брали віроломно місцевість. 9. Они брали вероломно местность. Гітлер багато думав, але не далеко бачив, а хотілось підкорити білий світ своїм шефством, завоювати. Гитлер много думал, но далеко не видел, а хотелось покорить белый свет своим шефством, завоевать. Він взяв запросив Он взял пригласил   Паршека , як Бога, похвалитися в Берлін, віз як окупованого. Паршека, как Бога, похвастаться в Берлин, вез как оккупированного. Німці кричали «гут пан» на кожній станції, були раді цьому. Немцы кричали «гут пан» на каждой станции, были рады этому. Після цього всього німці хотіли показати Паршека , як Бога, в Берліні. После всего этого немцы хотели показать Паршека, как Бога, в Берлине. А Бог був уболівальник за руського солдата, за всіх живущих людей ображеного характеру. Бог был болельщик за русского солдата, всех живущих людей обиженного характера.

 10. Він узяв не поїхав до німців, як до нападаючих. 10. Он взял не поехал к немцам, как к нападающим. У чому діло? В чем дело? Нікому давалось знати про це. Никому не давалось знать об этом. Паршека зустріли поліцаї України. Паршека встретили полицейские Украины. Уже фронту не повезло через учинок Гітлера. Уже фронту не повезло из-за поступка Гитлера. Він хотів перевірити сили Паршека в гестапо. Он хотел проверить силы Паршека в гестапо. Він займався Паршеком усю ніч перед 22 листопада 1942 року, німці провозили мотоциклом по своїх фашистах. Он занимался Паршеком всю ночь перед 22 ноября 1942 года, немцы провозили мотоциклом по своим фашистам. Вони мало знали природу, у них нема таких мудреців, котрі б подумали про неї, поставили слова перед собою: а може, і ми програємо в житті? Они мало знали природу, у них нет таких мудрецов, которые бы подумали о ней, поставили слова перед собой: а может, и мы проиграем в жизни? Не такі герої були в природі на чуже добро, їх тягнуло до сусіда, на сусіда нападати, а доводилося відповідати за це. Не такие герои были в природе на чужое добро, их тянуло к соседу, на соседа нападать, а приходилось отвечать за это.

     11. Зло між живими людьми як було, так воно й залишилось. 11. Зло между живыми людьми как было, так оно и осталось. Ми є ненависні люди, нам хотілось відібрати за своїм бажанням що-небудь інтересне в кого-небудь. Мы ненавистные люди, нам хотелось отобрать по своему желанию что-нибудь интересное в кого-нибудь. А природа стоїть на боці тих людей, котрих вона держить у себе, вона заступиться за них. А природа стоит на стороне тех людей, которых она держит в себе, она заступится за них. Ми є такі люди зі своїм добром, на моє добро не дивись і не завидуй. Мы такие люди со своим добром, на мое добро не смотри и не завидуй. Ти не робив його, а я змайстрував сам його у цьому ділі. Ты не делал его, а я смастерил сам его в этом деле. Кому воно треба? Кому оно надо? Тому, хто заінтересувався ним. Тому, кто заинтересовался ним. У кожної людини є своє хороше, вона біжить від поганого, вона живе тепло, добре в ньому. У каждого человека есть свое хорошее, он бежит от плохого, он живет тепло, хорошо в нем. У домі буває пічка, але порятунку нема на печі. В доме бывает печь, но спасения нет на печи.

   12. 12.   А от бурхливе море страшить усіх, як тварина рогата, вона ричить сердито на когось незадоволено. А вот бурное море пугает всех, как животное рогатое, она рычит сердито на кого-то недовольно. Усі люди такі є не смиренні, а свавільні, як ніколи. Все люди такие есть не смиренные, а своевольные, как никогда. Усі люди є недобрі один на одного, як якийсь хижак є в лісі, він нападає на людей. Все люди недобрые друг на друга, как некий хищник есть в лесу, он нападает на людей. Він не піде на ображеного, а чоловік наважиться, лише б він побачив його, на це є незабутня така діяльність, він не вступає нікому. Он не пойдет на обиженного, а человек отважится, лишь бы он увидел его, это незабываемое такая деятельность, он не вступает никому. Заєць побачить людину, він тікає від неї лише тому, що боїться. Заяц увидит человека, он убегает от него только потому, что боится. Він є розумна істота, він придумає, у нього є палка, камінь; Он разумное существо, он придумает, у него есть палка, камень; що хоче, те й зробить. что хочет, то и сделает.

    13. Я думаю теж про це діло, а ми робимо його, ми готуємось до нього. 13. Я думаю тоже об этом деле, а мы делаем его, мы готовимся к нему. Нам говорили, що нам треба буде Нам говорили, что нам надо будет   це, що ми з вами робимо. это, что мы с вами делаем. Це, що ми робимо, інші не роблять. Это, что мы делаем, другие не делают. Нам, таким людям, хазяїн платить належну плату. Нам, таким людям, хозяин платит надлежащую плату. Нашим людям можна жити таким, як вони перебувають тепер у такому стані. Нашим людям можно жить таким, как они находятся теперь в таком состоянии. Їм доводиться залишатися зі своїм здоров'ям у природі. Им приходится оставаться со своим здоровьем в природе. Наша техніка оточила їх у цьому ділі, люди втягнулися в штучне, хімія введена. Наша техника окружила их в этом деле, люди втянулись в искусственное, химия введена. Люди перебувають в Арктиці в мішку, а в Космосі перебувають у невагомості. Люди находятся в Арктике в мешке, а в Космосе находятся в невесомости. Це всіх людей буде не порятунок у житті, а наш великий програш. Это всех людей будет не спасение в жизни, а наш большой проигрыш.

    14. Ми є, як якась свиня, кабан, найбільш смердюча тварина, бо вона задовольняється чужим. 14. Мы, как какая-то свинья, кабан, самая вонючая тварь, потому что она удовлетворяется чужим. Він не скаже нам, що йому буде погано, тяжко від цього діла. Он не скажет нам, что ему плохо, тяжело от этого дела. А люди є раді цьому, на що готуються, свої ножі точать, А люди есть рады этому, на что готовятся, свои ножи точат,їм треба їжа така. им надо еда такая. Ще життя не було, а люди живуть у цьому, і вони царюють цим. Еще жизни не было, а люди живут в этом, и они царствуют этим. У них смажиться на сковороді й так кусками вариться. В них жарится на сковороде и так кусками варится. Якщо хочеш їсти, іди об'їдайся, не говори про це, що тобі буде погано від цього. Если хочешь есть, иди объедайся, не говори об этом, что тебе будет плохо от этого. Ми досита наїдаємось, а одягаємось до тепла, яка благодать є в цьому. Мы досыта наедаемся, а одеваемся до тепла, какая благодать в этом. У цьому в тихому домі з усіма вигодами є багато. В этом тихом доме со всеми удобствами есть много.

    15. Ми живемо так, усього є в достатку. 15. Мы живем так, всего есть в изобилии. Одне погано: наші животи є не в порядку, заболіли, хоч лікаря викликай. Одно плохо – наши животы есть не в порядке, заболели, хоть врача вызывай. Він є учений різних наук у нас, спеціаліст, учиться 25 років, але того не знає, що йому дало народити цього маленького чоловіка. Он ученый различных наук у нас, специалист, учится 25 лет, но этого не знает, что ему дало родить этого маленького человека. Він є народжений людьми, природою: повітрям, водою, землею. Он рожден людьми, природой: воздухом, водой, землей. А щоб їм вірити як таким, ми не віримо і не робимо цього, щоб із ними жити. А чтобы им верить как таковым, мы не верим и не делаем этого, чтобы с ними жить. Ми боїмось її, як ворога, захищаємось у цьому, не любимо її таку. Мы боимся ее, как врага, защищаемся в этом, не любим ее такую. А хто ж полюбить нас таких, якщо ми з вами смердимо, у нас є усе чуже й до того ж мертве. А кто же полюбит нас таких, если мы с вами воняем, у нас есть все чужое и к тому же мертвое. Давайте ми розберемось: нам не доводиться жити з мертвим. Давайте мы разберемся: нам не приходится жить с мертвым.

    16. Он могили знаходяться за хутором. 16. Он могилы находятся за хутором. Нам не можна залишитися живим природним за хутором, вмерти в домі краще. Нам нельзя остаться живым природным за хутором, умереть в доме лучше. А тоді люди викопають могилу, і самі винесуть туди зі сльозами на віки-віків, вони закопають його й мене. А тогда люди выкопают могилу, и сами вынесут туда со слезами на веки веков, они закопают его и меня. Ти лежи, не піднімайся, такий герой, котрого люди зустріли, самі нагодували й одягнули, а потім у дім зайшли, і там стали жити з усіма вигодами, свою сонну систему розвили. Ты лежи, не поднимайся, такой герой, которого люди встретили, сами накормили и одели, а затем в дом зашли, и там стали жить со всеми удобствами, свою сонную систему развили. Це ми, люди, ввели таке діло. Это мы, люди, ввели такое дело. Ми не хочемо робити цього діла, ми є ледарі в цьому, не хочемо жити бадьоро та діла творити. Мы не хотим делать это дело, мы лентяи в этом, не хотим жить бодро и дела творить.

    17. Ми з вами, такі люди, позвикали зі своїм ділом, 17. Мы с вами, такие люди, привыкли со своим делом,не встигли взятися за це, а про інше не забули. не успели взяться за это, а другое не забыли. Це ми з вами так робили, робимо, і ми будемо робити. Это мы с вами так делали, делаем, и мы будем делать. Ми з вами, такі люди, не встигли закінчити це, як інше стоїть на путі. Мы с вами, такие люди не успели закончить это, как другое стоит на пути. Ми не обходимося без усякої думки. Мы не обходимся без всякой мысли. Сперш ми подумаємо про це діло, а потім беремось робити, як по конвеєру. Сначала мы подумаем об этом деле, а потом беремся делать, как по конвейеру. Якби ми не сиділи на своїх місцях, ми б не думали так. Если бы мы не сидели на своих местах, мы не думали так. Ми їдемо самі в Арктику, і самі лазимо по слідах Ціолковського, вивчаємо простори країн. Мы едем сами в Арктику, и сами лазим по следам Циолковского, изучаем пространства стран. Нам треба Космос, у нас є супутники, ми навчились літати в них за Чкаловим . Нам надо Космос, у нас есть спутники, мы научились летать в них по Чкалову. У нас є навики, ми не забули про них, У нас есть навыки, мы не забыли о них, робити так. делать так. Наше знання дає нам усе. Наше знание дает нам все.

    18. Ми є технічні люди, маємо штучне в руках, і хімія допомагає нам. 18. Мы есть технические люди, имеем искусственное в руках, и химия помогает нам. Ми стараємось пізнати те, чого нема в нас, щоб ми знали про це. Мы стараемся познать то, чего нет у нас, чтобы мы знали об этом. Але нам не дається ще те, що слід знати. Но нам не дается еще то, что надо знать. Ми не беремось фізично природно поки що, ми є безсилі зі зброєю в руках. Мы не беремся физически естественно пока, мы бессильны с оружием в руках. Ми рвемо на куски, деталь, цяцьку робимо, хвалимось нею в світі: от, мовляв, ми такі люди, навчились робити, із ділків ділки. Мы рвем на куски, деталь, игрушку делаем, хвалимся ней в мире: вот, мол, мы такие люди, научились делать, с дельцов дельцы. Ми взялись за це діло, у нас виходить це, але не зовсім. Мы взялись за это дело, у нас получается это, но не совсем. Діла великі є по історії всій, а щоби якась користь була людям у цьому ділі. Дела большие есть по истории всей, а чтобы какая-то польза была людям в этом деле. Воно як було вмираюче, так воно й залишилося в людях. Оно как было умирающее, так оно и осталось в людях. Ми є бідні люди в цьому ділі. Мы бедные люди в этом деле. Як ми з вами стояли в черзі, так стоїмо досі. Как мы с вами стояли в очереди, так стоим до сих пор.

    19. Людські дні йдуть до нас небувалі в перший раз по природі. 19. Человеческие дни идут к нам небывалые в первый раз по природе. У них нема того, що мають люди. В них нет того, что имеют люди. Він приходить до нас із своїм добром, у нього нема чужого. Он приходит к нам со своим добром, у него нет чужого. Він був, він є свій природний. Он был, он есть свой природный. Зранку сонечко буває, туман, тучі навислі, і вітер буває, а деколи дощик проходить, сніг лягає на землю. Утром солнышко бывает, туман, тучи нависшие, и ветер бывает, а иногда дождик проходит, снег ложится на землю. А люди наші ховаються, відходять від цього всього. А люди наши прячутся, уходят от этого всего. Вони не люблять і не просять. Они не любят и не просят. Вони їдуть зі своєю зброєю до природи й вимагають своє те, що їм треба буде від природи. Они едут со своим оружием к природе и требуют свое то, что им надо будет от природы. Вона давала їм як таким за можливостю, вона ввела їм в їхнє життя на це щастя. Она давала им как таковым по возможности, она ввела им в их жизни на это счастье. Якщо прибуток буде в них, вони одержують його. Если прибыль будет в них, они получают его. Якщо прибутку не буде, вони залишаться без нього. Если прибыли не будет, они останутся без него.

    20. 20. Так люди робили в природі, вони робили самовільно самі це діло і недоробили, Так люди делали в природе, они делали самовольно сами это дело и недоделали,вони вмирали так. они умирали так. Так Таке життя робилось, воно зробилось.жизнь делалась, она сделалось. Вони вмирали, умирають, і вони будуть так умирати. Они умирали, умирают, и они будут так умирать. Ти не обдуриш ніяк природу. Ты не обманешь никак природу. Вона є матір наша, годувальниця, вона народила нас усіх до одного. Она есть мать наша, кормилица, она родила нас всех до одного. Вона не давала права, місця ніде ніякого, усе свавільне діло не дозволила; Она не давала права, места нигде никакого, все самовольные дела не позволила; вона не дозволила ніякої експедиції, ніякого шефства. она не позволила никакой экспедиции, никакого шефства. А от це діло, зроблене Паршеком ! А вот это дело, сделанное Паршека! Він розкрив істину перед усією природою, вона оточила їх як таких неправдою. Он раскрыл истину перед всей природой, она окружила их как таковых неправдой. Чому це так у людей вийшло? Почему это так у людей получилось? Вони їли, вони одягались і в домі жили, а фактично застуджувались, хворіли й умирали. Они ели, они одевались и в доме жили, а фактически простуживались, болели и умирали.

    21. Люди робили цю систему, це діло не на користь людського здоров'я. 21. Люди делали эту систему, это дело не в пользу человеческого здоровья. Ми отримуємо шкоду від цього всього. Мы получаем вред от этого всего. Матір природа поставилася з недовірою до людей за їхнє добре і тепле, зроблене на них. Мать природа отнеслась с недоверием к людям за их хорошее и теплое, сделанное на них. Воно легко не давалось у природі через їхній адміністративний учинок над іншими людьми. Оно легко не давалось в природе из-за их административного поступка над другими людьми. Ми, усі люди, є такі. Мы, все люди, есть такие. Якщо в нас нема цього, чим ми маємо Если у нас нет этого, чем мы можемпрожити якийсь час, ми не зможемо жити без нього, без такого добра. прожить какое-то время, мы не сможем жить без него, без такого добра. Це все порятунок є наш такий у своєму житті, чому ми віримо, стараємось зробити це. Это все есть спасение наше такое в своей жизни, чему мы верим, стараемся сделать это.

    22. Ми кладемо всі сили на це технічне діло на цьому фронті. 22. Мы кладем все силы на это техническое дело на этом фронте. А воно як було, так воно залишилося перед цими людьми. А оно как было, так оно осталось перед этими людьми. Вони у нас, таких людей, застуджувалися і хворіли від цього всього. Они у нас, людей, простуживались и болели от этого всего. Вони хотіли відірватись від материка Землі, у невагомості й атмосфері побувати, а потім вони були негожі до Землі. Они хотели оторваться от материка Земли, в невесомости и атмосфере побывать, а затем они были непригодны к земле. Вони не можуть вийти чистим енергійним тілом у Космос, це є технічні люди в природі. Они не могут выйти чистым энергичным телом в космос, это технические люди в природе.

    23. Їх треба виходжувати, як таких. 23. Их надо выхаживать, как таковых. А ідея Паршека робиться не за наказом, а в любові зберігається ділом. А идея Паршека делается не по приказу, а в любви сохраняется делом. Нам є холодно, і ми голодуємо, це свідоме терпіння, воно вироблене в процесі цього життя. Нам есть холодно, и мы голодаем, это сознательное терпение, оно сделано в процессе этой жизни. Чувілкін бугор – це є грім усьому, рай людського життя є на ньому. Чувилкин бугор – это гром всему, рай человеческой жизни есть на нем. Якби це не було правдою, Паршек не жив би. Если бы это не было правдой, Паршек не жил бы. Він отримав таку вказівку від природи, щоб Паршек розібрався із цим і згодився зробити це, на собі випробувати цю істину, він робить її. Он получил указание от природы, чтобы Паршек разобрался с этим и согласился сделать это, на себе испытать эту истину, он делает ее. Людина – це є маленька частина, вона випробує на собі все: голод і холод. Человек – это маленькая часть, она испытывает на себе все: голод и холод. Всім людям можна зробити це. Всем людям можно сделать это.

    24. А раз Паршек зробив це, то чому це не можна зробити іншому. 24. А раз Паршек сделал это, то почему это нельзя сделать другому. Чувілкін бугор – це є місце природи, хто любить її, тому воно належить. Чувилкин бугор – это место природы, кто любит ее, тому оно принадлежит. Це один з усіх Паршек є. Это один из всех Паршек есть. Учені не вивчили його в природі, вони розбираються на сьогодні, але не знають його сил, а хто він є такий у цьому ділі? Ученые не изучили его в природе, они разбираются на сегодня, но не знают его сил, а кто он такой в этом деле? Він є людина, як усі такі люди. Он человек, как все такие люди. Вчений математик і фізик Хващевський Ігор пише про нього. Ученый математик и физик Хващевський Игорь пишет о нем. Він зрозумів добре мою теорію, тепер базується на цьому, із своєю доповіддю виступає, говорить істинно, що це треба нам. Он понял хорошо мою теорию, теперь базируется на этом, с своим докладом выступает, говорит истинно, что это нужно нам. Ми шукаємо це, хочемо знайти. Мы ищем это, хотим найти. А коли Паршек знайшов його, те що треба буде нам усім, то відвертаються, відходять від цього. А когда Паршек нашел его, то, что надо будет нам всем, то отворачиваются, уходят от этого.

    25. Наше незнання. 25. Наше незнание. Ми не знаємо природу в будь-який день. Мы не знаем природу в любой день. Він приходить до нас таких, він не несе із собою нам, крім одного природного, дарованого багатства. Он приходит к нам таким, он не несет с собой нам, кроме одного природного, подаренного богатства. Воно таким було, воно є, але воно не буде таким. Оно таким было, оно есть, но оно не будет таким. Це буває один раз у житті. Это бывает один раз в жизни. Запасу нема ніякого. Запаса нет никакого. А те, що було не відомо, так і залишилося ніким не обстежене досі. А то, что было неизвестно, так и осталось никем не обследовано до сих пор. І ніхто не знає про цей прихід. И никто не знает об этом приходе. День не приходить без усякого, він забирає із собою незаслуженого, природа забирає із собою такого. День не приходит без всякого, он забирает с собой незаслуженного, природа забирает с собой такого. Ніхто не обирає корисне, ніхто не тривожить його ніколи. Никто не выбирает полезное, никто не тревожит его никогда.

    26. Будь-який день, що приходить, не впливає на тіло Паршека . 26. Любой день приходящий не влияет на тело Паршека. Як він жив, так і залишиться жити Как он жил, так и останется житьна віки віків на веки веков через через цеэтовсе, зроблене ним, любов і друг життя. все, сделанное им, любовь и друг жизни. Це є природа на Чувілкіному бугрі , його визначили своїм здоров'ям як рай у всьому житті для всього світу наших людей . Это природа на Чувилкином бугре, его определили своим здоровьем, как рай во всей жизни для всего мира наших людей. Це місце зберегли для нового потоку, щоб люди не вмирали на ньому. Это место сохранили для нового потока, чтобы люди не умирали на нем. Паршек є не якийсь самозванець цьому бугру . Паршек есть не какой-то самозванец этом бугру. Його батько дав йому за всім законом через відсутність засобів. Его отец дал ему за всем законом из-за отсутствия средств. Ніхто з людей не знає це місце й не відає про це ось місце. Никто из людей не знает это место и не ведает об этом вот месте. Це місце буде для всіх. Это место будет для всех. Ми повинні цінувати й берегти його в цьому ділі. Мы должны ценить и беречь его в этом деле. Це буде рай, де люди змінять свій потік, своє таке створене життя. Это будет рай, где люди сменят свой поток, свою такую созданную жизнь.

    27. Воно робилось батьком весь час. 27. Оно делалось отцом все время. Він робив своїм дітям те, що хотів. Он делал своим детям то, что хотел. Син заважав батьку в житті своєму, він розстріляв за все нехороше. Сын мешал отцу в жизни своей, он расстрелял за все нехорошее. Усі батьки є такі. Все родители есть такие. Він дитя рідне сильно любить і розпоряджається ним, як своїм. Он дитя родное сильно любит и распоряжается им, как своим. Це такий батько рідний породив мене, а от мені не ввів життя своє. Это такой отец родной породил меня, а вот мне не ввел свою жизнь. Це незнання було його, найгірше в житті. Это незнание было его, самое плохое в жизни. Я був в інституті, де студенти навчаються на лікарів, їм доводилось зустрічатися із мною таким. Я был в институте, где студенты учатся на врачей, им приходилось встречаться со мной таким. Я виявився перед ними не таким, можна сказати, нехорошим. Я оказался перед ними не таким, можно сказать, нехорошим.

    28. Я запитую по-своєму: ви купаєтесь, хто-небудь із вас? 28. Я спрашиваю по-своему: вы купаетесь, кто-нибудь из вас? Вони мовчать. Они молчат. Ця вода холодна є страшна їм. Эта вода холодная есть страшная им. А тут життя одне є людей, воно робилось людьми один раз, а А здесь жизнь одна есть людей, она делалось людьми один раз, ами з вами дочекалися того часу, коли в нас не стало сил обслужити самого себе. мы с вами дождались того времени, когда у нас не хватило сил обслужить самого себя. Наше тіло стало негоже в цьому ділі. Наше тело стало нехорошее в этом деле. Нам треба вставати з постелі не так просто, а треба швидко, щоб за яке-небудь діло братись. Нам надо вставать с постели не так просто, а надо быстро, чтобы за какое-либо дело браться. А діл є дуже багато в природі в умовах, а людям треба буде робити їх. А дел очень много в природе в условиях, а людям надо будет делать их. Лише б тільки вони почали їх, їм треба буде зробити їх. Лишь бы только они начали их, им надо будет сделать их. Так діло робиться в людях наших. Так дело делается в людях наших.

    29. Ми, усі люди, не живемо й не говоримо без цього. 29. Мы, все люди, не живем и не говорим без этого. Якщо ти взявся за це діло, ти знаєш, що треба буде зробити комусь. Если ты взялся за это дело, ты знаешь, что надо будет сделать кому-то. А самі люди роблять його фізично у день, розумом міркують. А сами люди делают его физически в день, умом рассуждают. Це діло робиться руками, ногами носиться, і кидають це діло, збоку діло є інше. Это дело делается руками, ногами носится, и бросают это дело, сбоку дело есть другое. Якщо мені розібратись із цим ділом, то кінця не знайти цьому ділу. Если мне разобраться с этим делом, то конца не найти этому делу. Якщо ти не будеш робити це діло, то ти не зробиш інше. Если ты не будешь делать это дело, то ты не сделаешь другое. А в тебе є сили на це, ти повинен робити. А у тебя есть силы на это, ты должен делать. Ти недоробив це діло описати, ти є ніщо. Ты недоделал это дело описать, ты ничто.

    30. Ти питаєш про одне що-небудь, а в тебе є інше, ти оформляєш його, а в тебе є інше 30. Ты спрашиваешь об одном чем-нибудь, а у тебя есть другое, ты оформляешь его, а у тебя другоена носі. на носу. Одне не буває назавжди. Одно не бывает навсегда. Історія є інтересна з багатьма такими фактами. История есть интересная со многими такими фактами. Як діло Паршека почалось із самого дитинства. Как дело Паршека началось с самого детства. Він воював зі своїм таким ділом у природі. Он воевал со своим таким делом в природе. Природа кидала його в умови, щоб він був там. Природа бросала его в условия, чтобы он был там. Його зустрічали, його таким проводжали. Его встречали, его таким провожали. Йому доводилось принижуватися із своїм здоров'ям. Ему приходилось унижаться со своим здоровьем. Природа робила це все, вона розкладала йому килими, вона показувала плоди різного характеру. Природа делала это все, она раскладывала ему ковры, она показывала плоды разного характера. Він утягувався в них, думав, що буде добре від цього. Он вовлекался в них, думал, что будет хорошо от этого. А природа не дає хорошого, що люди хочуть. А природа не дает хорошего, что люди хотят.

    31. Треба прямо сказати про це діло. 31. Надо прямо сказать об этом деле. Воно починається від першої початкової написаної букви, так називається. Оно начинается от первой начальной написанной буквы, так называется. Він ставить слова сам собі у розповіді про якесь життя, особливо торкається нещастя, створеного на будь-якій людській біді, а в біді буває все. Он ставит слова сам себе в рассказе о какой-то жизни, особенно касается несчастья, созданного на любой человеческой беде, а в беде бывает все. Я, людина говорить сама собі. Я, человек говорит сам себе. Природа є матір для всіх, вона жаліє нас неоднаково за наш каприз. Природа есть мать для всех, она жалеет нас неодинаково за наш каприз. Ми живемо в ній, психуємо, і вона покарає нас як свавільних за що-небудь таке нехороше до природи. Мы живем в ней, психуем, и она накажет нас как самовольных за что-нибудь такое нехорошее к природе. А в природі є люди, а в людях є який-небудь учинок. А в природе есть люди, а в людях какой-либо поступок. Якщо ти глянув не так любо, подумав не так любо, це вже є недобре їй. Если ты посмотрел не так любо, подумал не так любо, это уже нехорошо ей. А раз ми робимо не однаково, то ми отримуємо неприємне. А раз мы делаем не одинаково, то мы получаем неприятное. Це вже біда. Это уже беда.

    32. А біда калічить будь-яких наших людей. 32. А беда калечит всяких наших людей. Вони не мають свідомості, щоби буття визначити. Они не имеют сознания, чтобы бытие определить. Ми не хочемо мати цього, а йдемо від природи, боїмось повітря, води й землі. Мы не хотим иметь этого, а идем от природы, боимся воздуха, воды и земли. А раз ми робимо це діло самі в природі, це каприз, він робиться природою, через що ми, усі люди, гинемо як такі. А раз мы делаем это дело сами в природе, это каприз, он делается природой, через что мы, все люди, погибаем как таковые. Ми є не вояки з природою, а труси. Мы есть не воины с природой, а трусы. Ми є люди в природі не такі, як треба в житті. Мы люди в природе не такие, как надо в жизни. Якщо любові нема в природі, то й життя нема. Если любви нет в природе, то и жизни нет. Найголовніше, любов є Самое главное, любовь естьвсьому діло. всем дело. А тобі треба робити свідомо це діло з любов'ю, тоді А тебе надо делать сознательно это дело с любовью, тогда   в тебе не буде у тебя не будетніякого захворювання. никакого заболевания. Природа полюбить тебе за це все, вона є у відповіді за все. Природа полюбит тебя за это все, она в ответе за все.

   33. Ти не отримаєш нічого без усякої природи того, що буде треба. 33. Ты не получишь ничего без всякой природы того, что будет нужно. Все залежить від того, хто робить. Все зависит от того, кто делает. Він буде відповідати за це все, Он будет отвечать за это все,не зроблене ним. не сделанное им. Він не хоче і не вміє, він буде винний у цьому всьому ділі. Он не хочет и не умеет, он будет виноват во всем этом деле. Це не одна людина є винна в цьому ділі. Это не один человек есть виноват в этом деле. Усі люди починали робити це, зробили техніку, на людях розвилося, а штучне руками зроблено, хімія введена людям. Все люди начинали делать это, сделали технику, на людях развилось, а искусственное руками сделано, химия введена людям. Вони жили добре і тепле в цьому, усі не задовольнили себе цим. Они жили хорошо и теплое в этом, все не удовлетворили себя этим. Люди жили і надіялись на щастя. Люди жили и надеялись на авось.

    34. Якщо йому було добре, він жив добре. 34. Если ему было хорошо, он жил хорошо. Ніхто не пішов від поганого. Никто не ушел от плохого. Усі люди лежать у землі через це. Все люди лежат в земле из-за этого. А Чувілкін бугор послужить раєм для наших земних людей. А Чувилкин бугор послужит раем для наших земных людей. Вони не будуть умирати там, а вони будуть жити. Они не будут умирать там, а они будут жить. Це місце обрано моїм батьком рідним. Это место выбрано моим родным отцом. Він сказав: життя моє має прогресувати на бугрі. Он сказал: жизнь моя должна прогрессировать на бугре. Тому я отримав спадщину від батька рідного, це моє вічно не вмираюче життя в природі. Поэтому я получил наследство от отца родного, это моя вечно неумирающая жизнь в природе. Вона указала, вона обдарувала сама цими плодами. Она указала, она одарила сама этими плодами. Я оточив себе дарами, вони держать мене в цьому. Я окружил себя дарами, они держат меня в этом. Ці багатства належать усьому світові всіх наших людей. Эти богатства принадлежат всему миру всех наших людей.

    35. Вони повинні змінити весь цей потік. 35. Они должны сменить весь этот поток. Ми, усі Мы, все   люди, не робили нічого такого, щоб їм довелось робити добре. люди, не делали ничего такого, чтобы им пришлось делать хорошо. А вони робили, роблять і будуть робити все життя, але погане це місце. Они делали, делают и будут делать всю жизнь, но плохое это место. Люди всі є ненависні, злі й капризні в цьому ділі. Люди все есть ненавистные, злые и капризные в этом деле. Це гірше не може бути цього діла в житті. Это хуже не может быть этого дела в жизни. Чому це так робиться? Почему это так делается? У людях нема любові. В людях нет любви. А раз у тебе, людини, нема ніякої любові в житті, то що може бути в світі. А раз у тебя, человека, нету никакой любви в жизни, то что может быть в мире.   Паршекові указала місце радянська влада. Паршеку указала место советская власть. Це люди, їм давали таке право теж, щоб мені задовольнити життя моє. Это люди, им давали такое право тоже, чтобы мне удовлетворить жизнь мою.

    36. Паршек пише, говорить 36. Паршек пишет, говоритдосі про це. до сих пор об этом. Якби люди не хотіли цього, що Паршек намітив у себе. Если бы люди захотели этого, что Паршек наметил в себя. Усі хочуть цього, але природа не дає їм цього, вони незадоволені. Все хотят этого, но природа не дает им этого, они недовольны. А раз люди є незадоволені цим, уже це їхня хвороба. А раз люди не удовлетворены этим, уже это их болезнь. Особливо нашим людям хочеться, котрі живуть у селі, у хуторі, в аулі, у місті, це неможливо так. Особенно нашим людям хочется, живущим в селе, в хуторе, в ауле, в городе, это невозможно так. Вони є близькі сусіди, а стіна відганяє їх. Они близкие соседи, а стена отгоняет их. Вони робляться чужими, у них Они делаются чужими, у нихє злодійська ненависть на це все. есть злодейская ненависть на это все. Через це діло близький сусід робиться хворий і байдужий. Из-за этого дела близкий сосед делается больной и равнодушный. А раз у нього нема любові через таке ставлення, то доброму не бути в усьому ділі. А раз у него нет любви из-за такого отношения, то хорошему не быть во всем деле.

    37. Самі люди зробили такий розвиток. 37. Сами люди сделали такое развитие. Ми одержуємо в себе це за природу, за умови. Мы получаем в себя это за природу, за условия. Природа карає суворо нас із вами за наше діло. Природа наказывает строго нас с вами за наше дело. Ми є винуваті в цьому всьому за наше все нехороше, зроблене нами. Мы есть  виноваты в этом всем за наше все нехорошее, сделанное нами. Ми робили це, ми робимо це, і ми будемо робити. Мы делали это, мы делаем это, и мы будем делать. Це наша Это есть наша помилка є не мала, а велика. ошибка не малая, а большая. Всі люди є незадоволені цим ділом через нашу нелюбов, через це кипуче діло. Все люди есть недовольны этим делом через нашу нелюбовь, через это кипучее дело. А вони не зможуть зробити що-небудь. А они не смогут сделать что-нибудь. Це хвороба є їхня в цьому. Это болезнь есть их в этом. Самі люди залишилися так при своєму ділі в природі. Сами люди остались так в своем деле в природе. Батько був таким, і від сина не відбереш цього. Отец был таким, и от сына не отнимешь этого. Їхня стіна як стояла, так вона стоїть тепер. Их стена как стояла, так она стоит сейчас.

    38. Що робилось при такому батьку, те робиться при такому сині. 38. Что делалось при таком отцу, то делается при таком синие. Як біда з горем була між ними, так вона залишилася при них досі. Как беда с горем была между ними, так она осталась при них до сих пор. А от люди не шукали Духа Святого. А вот люди не искали Духа Святого. А він був, він є, він і буде, якщо всі наші люди візьмуться за нього, як узявся в нас один з усіх людей Паршек. А он был, он есть, он и будет, если все наши люди возьмутся за него, как взялся у нас один из всех людей Паршек. Він є продовжувач свого рідного батька, він показав Он есть продолжатель своего родного отца, он показал   йому цю віху. ему эту веху. Йому доводилось жити потім, а батько не сказав, за рахунок кого доведеться жити. Ему приходилось жить потом, а отец не сказал, за счет кого придется жить. А Паршек узявся сам за це діло, він знайшов його в природі. А Паршек взялся сам за это дело, он нашел его в природе. Цьому чоловікові належить бути на цьому місці, чоловік повинен зупинитись на ньому, і там йому доведеться жити за рахунок Святого Духу. Этому человеку надлежит быть на этом месте, человек должен остановиться на нем, и там ему придется жить за счет Святого Духа.

      39. Паршек шукав довго це місце в природі, Паршек робив для цього діло, він улазив у воду й там був без усякого дихання. 39. Паршек искал долго это место в природе, Паршек делал для этого дело, он заходил в воду и там был без всякого дыхания. Це Этоє Святий Дух, де його зустрінеш, і будеш жити з ним так. есть Святой Дух, где его встретишь, и будешь жить с ним так. У У Паршека був весь напрям до того, щоб від природи, як матері рідної, отримати задоволення. Паршека было все направление к тому, чтобы от природы, как матери родной, получить удовлетворение. А ми з вами, усі живущі на білому світі, не були задоволені своїм ділом. А мы с вами, все живущие на белом свете, не были удовлетворены своим делом. А Паршек писав довго букви на цьому папері, слова, а в нього не виходило до тих пір, поки він не побачив цієї А Паршек писал долго буквы на этой бумаге, слова, а у него не получалось до тех пор, пока он не увидел этой   істини, котра треба нам усім. истины, которая надо нам всем. Я є один проти цього всього, я протилежний. Я есть один против всего этого, я противоположный.

    40. Я знаю добре все те, що люди роблять на своїх місцях. 40. Я знаю хорошо все то, что люди делают на своих местах. Це зло зародилось споконвіку до самого ножа. Это зло зародилось испокон веков до самого ножа. Ти живеш сам, а я живу сам. Ты живешь сам, а я живу сам. Ти не перелізай сам через цю стіну зі своєю думкою, бо уб'є. Ты не перелезай сам через эту стену со своей мыслью, потому что убьет. Ніхто не буде відповідати за тебе, такий закон є введено в усіх. Никто не будет отвечать за тебя, такой закон есть введенный во всех.Ти не залишай свої двері без замка. Ты не оставляй свои двери без замка. Сусід сусідові будь-який є Сосед соседу любой являетсяворог у житті. враг в жизни. Ти не клади своє близько, це не звичка, а свідомий грабіж. Ты не клади свое близко, это не привычка, а сознательный грабеж.Люди є цього мого села Оріхівки , я Люди есть этого моего села Ореховка, яжив і бачив, як інші сусіди обходились. жил и видел, как другие соседи обходились. Їх було дуже багато, і не часто побачиш багатого чоловіка, він був незадоволений сусідом. Их было очень много, и не часто увидишь богатого человека, он был недоволен соседом. У них була така думка: вони боялись, що цей бідняк зі своїм наміром хоче пожити У них была такая мысль: они боялись, что этот бедняк со своим намерением хочет пожитьбагатше від усіх. богаче всех.

      41. Люди звикли чужого не брати, а в кишеню лазити, говорити: «Господи, прости мене такого грішного, як я зародився в житті». 41. Люди привыкли чужого не брать, а в карман лазить, говорить: «Господи, прости меня такого грешного, как я зародился в жизни». Пора жнив приходить у житті, усі люди косять у полі косять, жнуть руками хліб, а самі кидають свою думку від самого кінця й краю цієї місцевості. Пора жатвы приходит в жизни, все люди косят в поле, жнут руками хлеб, а сами бросают свою мысль от самого конца и края этой местности. Він іде дорогою, а в самого лежить своя думка в голові. Он идет по дороге, а у самого лежит своя мысль в голове. От я йду, а хто-небудь Вот я иду, а кто-нибудь   одну копієчку загубив. одну копеечку потерял.

      42. Я підняв би її, адже вона є чужа. 42. Я поднял бы ее, ведь она чужая. А люди є в житті такі, що гублять, люди є такі, що підбирають. А люди в жизни таковы, что теряют, люди есть такие, что подбирают. Ти не надійся на таке діло. Ты не надейся на такое дело. Ти надійся більше від усього на свої руки, всі люди живуть так на білому світі, у них уся надія є на щастя. Ты надейся больше всего на свои руки, все люди живут так на белом свете, у них вся надежда на счастье. Такий чоловік живе, він є учений, знає технічне, у нього є все штучне під руками, у нього введена хімія. Такой человек живет, он ученый, знает техническое, у него есть все искусственное под руками, у него введена химия. А черга їхня є гарантована своїм днем, що прийде. А очередь их гарантированная своим днем приходящим. А він є такий у житті своєму визначений, наносить ущерб здоров'ю, або грибок, або язву, це горе або біда. А он есть такой в жизни своей определенный, наносит ущерб здоровью, или грибок, или язву, это горе или беда. А ними оволодіти дуже тяжко, крім однієї істини, вона є правда в житті. А ими овладеть очень тяжело, кроме одной истины, она есть правда в жизни.

    43. Правда є в такому ділі. 43. Правда есть в таком деле. Тому нам треба робити діло того, кого знаєш з хорошої сторони. Поэтому нам надо делать дело того, кого знаешь с хорошей стороны. Це є заслужений чоловік. Это заслуженный человек. Він читає, пише людям про це в природі. Он читает, пишет людям об этом в природе. А вони відходять від мене, не хочуть, бояться, говорять: це неможливо для нас. Они отходят от меня, не хотят, боятся, говорят: это невозможно для нас. А Паршекові можна буде таке життя в природі. А Паршеку возможно будет такая жизнь в природе. Він працював на такому заводі, де виробляли порох для військових снарядів. Он работал на таком заводе, где производили порох для военных снарядов. А цар із своєю союзною свитою звільнив його із цієї роботи, вони посміялись над Паршеком . А царь со своей союзной свитой снял его из этой работы, они посмеялись над Паршека. Паршек старався довести правоту інспектору праці. Паршек старался доказать правоту инспектору труда.

    44. Він сказав Паршекові у цьому: «Ми віримо англійцям і французам більше, ніж руським». 44. Он сказал Паршека в этом: «Мы верим англичанам и французам больше, чем русским». Через це все самодержавство потерпіло крах у природі. Поэтому все самодержавие потерпело крах в природе. Усім полком стріляли в дрохв, їх було три. Всем полком стреляли в дроф, их было три. А Паршек не стріляв заради цього, а хотів, щоб птиця залишилася в живих. А Паршек не стрелял ради этого, а хотел, чтобы птица осталась в живых. Так воно вийшло, бо діло є праве живого. Так оно получилось, потому что дело есть  правое живого. Свита Керенського ставила Паршека на пост у Царському Селі, а ротний командир Зорін наказав так Паршекові : «Якщо Ленін буде йти, то ти, як гвардійський солдат, прямо стріляй за мною». Свита Керенского ставила Паршека на пост в Царском Селе, а ротный командир Зорин приказал так Паршеку: «Если Ленин будет идти, то ты, как гвардейский солдат, прямо стреляй за мной». Палац не удержався. Дворец не удержался.

    45. Паршек був більшовик, із більшовиків більшовик. 45. Паршек был большевик, с большевиков большевик. Він їхав ради миру в усьому світі добровільно класти свою голову в кущах або груди в хрестах. Он ехал ради мира во всем мире добровольно класть свою голову в кустах или грудь в крестах. Йому доводилось сидіти в секреті, бути спостережним на ріці Збруч, а ворога не бачив. Ему приходилось сидеть в секрете, быть наблюдательным на реке Збруч, а врага не видел. Після мого відходу з фронту всі солдати прийшли, а німець прийшов слідом. После моего ухода с фронта все солдаты пришли, а немец пришел следом. Він не займав наше село, боявся відступу. Он не занимал наше село, боялся отступления. Я відвіз хліб останній, а він відібрав своїм кінним загоном мішок зерна, усім велів наповнити його. Я отвез хлеб последний, а он отобрал своим конным отрядом мешок зерна, всем велел наполнить его. А сам став тікати після цього всього, а Махно давав їм жару. А сам стал убегать после этого всего, а Махно давал им жару.

      46. Німець не вдержався зі своєю зброєю проти такої теорії, котра зберегла Леніна. 46. Немец не удержался со своим оружием против такой теории, которая сохранила Ленина. Троцький був оратор за більшовиків від інтернаціоналу. Троцкий был оратор большевиков от интернационала. Капіталісти влаштували так ради одного Паршека , ради свого рідного батька індивідуальне хазяйство. Капиталисты устроили так ради одного Паршека, ради своего родного отца индивидуальное хозяйство. Це він добився від природи, мого батька стали називати Корнієм Івановичем. Это он добился от природы, моего отца стали называть Корнеем Ивановичем. А колодязь Шишкіна залишився в Оріхівці . А колодец Шишкина остался в Ореховке. За це все, зроблене Паршеком для більшовиків, Паршека прийняли кандидатом партії в Гуковський осередок за все, зроблене для більшовиків. За это все, сделанное Паршеком для большевиков, Паршека приняли кандидатом партии в Гуковскую ячейку, сСекретарем був Борщов.екретарем был Борщев. А кому давалось право відібрати це все від Паршека , скажіть мені, будь ласка? А кому давалось право отобрать это все от Паршека, скажите мне, пожалуйста? Я був районним більшовиком, так я й залишився. Я был районным большевиком, так я и остался.

    47. Я не відмовився від комуністичної партії, старався шукати засоби в природі для того, щоб люди жили легко на землі. 47. Я не отказался от коммунистической партии, старался искать средства в природе для того, чтобы люди жили легко на земле. Я зробився Переможцем природи, Учителем народу, Богом Землі ради цього. Я стал Победителем природы, Учителем народа, Богом Земли ради этого. Я є вояк за Радянську владу, партизан Толстоусовського загону. Я воин за Советскую власть, партизан Толстоусовського отряда. Під час шефства офіцерів мене хотіли примусити, щоб я служив їм, і я переховувався в Дону. Во время шефства офицеров меня хотели заставить, чтобы я служил им, и я скрывался в Дону. Ці жорстокі люди били мого батька шомполами 25 разів, через що їм не довелось існувати. Эти жестокие люди били моего отца шомполами 25 раз, из-за чего им не пришлось существовать. А що адміністративна особа радянського устрою зробила? А что административное лицо советского строя сделало?

    48. Вони взяли на себе місію, через котру Паршека обстригли, оббрили й скоротили, хоч умирай. 48. Они взяли на себя миссию, через которую Паршека остригли, обрыли и сократили, хоть умирай. Він наважився утопитися в Азовському морі через це саме. Он решился утонуть в Азовском море из-за этого. А охоронці А блюстителипорядку допомогли доставити в психіатрію. порядка помогли доставить в психиатрию. Це проблема чоловіка живого, як мені доводилось доводити свою правду людям цього всього такого діла. Это проблема человека живого, как мне приходилось доказывать свою правду людям этого всего такого дела. У них була вся складена техніка, у них у руках було штучне, введена хімія. У них была вся сложенная техника, у них в руках было искусственное, введена химия. Їм треба був простір для цього, природні поклади, багатство. Им надо было пространство для этого, природные залежи, богатство. Ці люди змінили свої умови життя, живе змінили на мертве. Эти люди сменили свои условия жизни, живое заменили мертвым. В Арктику не поїдеш на волах у ярмі. В Арктику не поедешь на волах в ярме. А вчені думали зробили в себе мотор, машина оточила їх, вона А ученые думали, сделали в себя мотор, машина окружила их, онапримусила плисти в Арктику на криголамі. заставила плыть в Арктику на ледоколе.

    49. Їх не задовольнило життя в мішку, вони проводили свою роботу там, весь час шукали потрібне для того, щоб нам доводилось робити щось руками. 49. Их не удовлетворило жизнь в мешке, они проводили свою работу там, все время искали нужное для того, чтобы нам приходилось делать что-то руками. Арктика не дала нічого рентабельного. Арктика не дала ничего рентабельного. Учені змінили свою систему на інше діло. Ученые сменили свою систему на другое дело. То вчені їздили експедицією в Арктику, а тепер учені люди додумались, зробили невагомість, стали літати в Космос, це їхній є новий напрям. Так ученые ездили экспедицией в Арктику, а теперь ученые люди додумались, сделали невесомость, стали летать в космос, это их есть новое направление. Ви, учені люди, не знайшли там, навіть не хочете глянути на своє сонечко. Вы, ученые люди, не нашли там, даже не хотите взглянуть на свое солнышко. Це ваша правда є, своє оздоровлення. Это ваша правда есть, свое оздоровление. Бути таким, як я є Переможець природи, Учитель народу, Бог Землі. Быть таким, как я, Победитель природы, Учитель народа, Бог Земли.

    50. Паршек є за вас, за таких хворих людей, вам хочеться. 50. Паршек есть за вас, за таких больных людей, вам хочется. Ви пішли не по тій дорозі, по технічній, ненормальній. Вы пошли не по той дороге, по технической, ненормальной. Вам треба золото, а я, як Учитель, знімаю його своїм, не хочу, щоб ви були хворими. Вам нужно золото, а я, как Учитель, снимаю его своим, не хочу, чтобы вы были больными. Ви Выне хочете залишатися бідними, вам треба економіка. не хотите оставаться бедными, вам надо экономика.        Паршек Паршек   говорить. говорит. Війна почнеться в 1983 році в травні, Китай з Індією почне. Война начнется в 1983 году в мае, Китай с Индией начнет. Нашим людям буде необхідна допомога. Нашим людям будет необходима помощь. Горе, горе буде вам, книжники, фарисеї, лицеміри. Горе, горе будет вам, книжники, фарисеи, лицемеры. Ви не зробили нічого в житті. Вы не сделали ничего в жизни. Хіба не можна буде будь-якій людині зробитись Переможцем природи, Учителем народу, Богом землі? Разве нельзя будет любому человеку сделаться Победителем природы, Учителем народа Богом земли? Своє знайдене ставити, а чужому не заважати, це ідея наша. Свое найдено ставить, а чужому не мешать – это идея наша.

    51. Паршек низько кланяється вам, ученим, просить, благає вас, щоб ви обнародували за заслугами. 51. Паршек низко кланяется вам, ученым, просит, умоляет вас, чтобы вы обнародовали по заслугам. Ми візьмемось тоді за Чувілкін бугор, він буде раєм нашими людям. Мы возьмемся тогда за Чувилкин бугор, он будет раем нашим людям. Ми є початкові люди, щоб звільнити Землю від посіву для того, щоб земля зацвіла квітами. Мы есть начальные люди, чтобы освободить Землю от посева для того, чтобы земля зацвела цветами. Природа допоможе мені Природа поможет мнеза це все. за это все. Весь світ заступиться за нас, таких людей. Весь мир заступится за нас, таких людей. 21числа этого месяца Игорь Яковлевич Хващевський разрисовывает нашу идею академикам. Він доводить усьому світові цим ділом. Он доказывает всему миру этим делом. Такий рай, як Чувілкін бугор, переробив у людях потік. Такой рай, как Чувилкин бугор, переделал в людях поток. Це початок. Это начало.

    52. Люди наші зрозуміють і згодяться, почнуть робити те, що треба. 52. Люди наши поймут и согласятся, начнут делать то, что надо. Учитель, це Паршек , він є усьому діло. Учитель, это Паршек, он есть всему дело. Сама природа є за нього, вона любить його за його любов до неї. Сама природа есть за него, она любит его за его любовь к ней. Люди є всякого роду, їм треба кинути, щоб вони зробилися такими, як Паршек. Люди есть всякого рода, им надо бросить, чтобы они сделались такими, как Паршек. Холодно, голод, а робити треба. Холодно, голод, а делать надо. Нам треба їсти Нам надо кушать   одне молочне, не треба вживати хліб, м'яса ніякого, води ніякої, це буде правда. одно молочное, не надо употреблять хлеб, мяса никакого, воды никакой – это будет правда. Вони виходжували разом з ним свою клітину й серце молоде, загартоване, здорове, як 25-річної людини. Они выхаживали вместе с ним свою клетку и сердце молодое, закаленное, здоровое, как 25-летнего человека. Ось тому я за писав, пишу за чоловіка, я знайшов його без усяких потреб. Вот поэтому я писал, пишу о человеке, я нашел его без всяких потребностей.

    53. Це місце виявилось на Чувілкіному бугрі . 53. Это место оказалось на Чувилкином бугре. Я хотів народити такого чоловіка, а охоронці не дали мені. Я хотел родить такого человека, а блюстители не дали мне. Я сам узяв випробував на собі це діло ради всіх людей усього світу, я не їм, навіть не п'ю води. Я сам взял, испытал на себе это дело ради всех людей всего мира, я не ем, даже не пью воды. Ми звільнили землю від посіву, не стали вживати води. Мы освободили землю от посева, не стали употреблять воды. Це ми, Паршек і Валя, зробили вдвох.Это мы, Паршек и Валя, сделали вдвоем. Нас двоє є таких у світі, природа говорить нам сама про все небувале. Нас двое есть таких в мире, природа говорит нам сама обо всем небывалом. Що ми спитаємо, вона скаже точно нам. Что мы спросим, она скажет точно нам. Ми перевіримо на Ігореві, він має приїхати 23 листопада. Мы проверим на Игоре, он должен приехать 23 ноября. А коли це звершиться, уже це буде відомо, істина, вона перевірена нами. А когда это свершится, уже это будет известно, истина, она проверена нами.

    54. Ось це намір є мій у житті в природі. 54. Вот это намерение мое в жизни в природе. Я звертаюсь, прошу як таких, щоб вони стали такими, як це треба буде. Я обращаюсь, прошу как таковых, чтобы они стали такими, как это надо будет. Ми, такі вчені, є люди капризного характеру. Мы, такие ученые, есть люди капризного характера. Нас треба просити, а коли просьба задовольнить нас, то ми уступаємо, як такому чоловікові. Нас надо просить, а когда просьба удовлетворит нас, то мы уступаем, как такому человеку.Природа призначила його, він є один-єдиний, йому довелось знайти ці засоби. Природа назначила его, он есть один-единственный, ему пришлось найти эти средства. Ці способи, всі можливості були в природі, вони є й будуть, якщо ми, такі вчені, піддержимо його ідею для наших таких людей. Эти способы, все возможности были в природе, они есть и будут, если мы, такие ученые, поддержим его идею для наших таких людей.

    55. Вони є ображені люди зі своєю хворобою, із своєю чергою, вони не гарантовані з думкою своєю, неправда оточує їх. 55. Они есть обиженные люди со своей болезнью, с своей очередью, они не гарантированы с мыслью своей, неправда окружает их. Вони живуть у мертвому, у неживому, можна сказати, чужому. Они живут в мертвом, в неживом, можно сказать, чужом. Вони нічого не роблять і не вміють робити, щоб не застуджуватись. Они ничего не делают и не умеют делать, чтобы не простужаться. Вони є технічні люди, роблять штучне, а хімію вводять. Они есть  технические люди, делают искусственное, а химию вводят. Бідність оточує їх, вони не отримують того, що треба їм. Бедность окружает их, они не получают того, что нужно им. Їм хочеться жити, але природа не дає. Им хочется жить, но природа не дает. Вони терплять нужду в чомусь, вони хочуть жити, але не отримують цього права. Они терпят нужду в чем-то, они хотят жить, но не получают этого права. Вони як умирали до цього, так вони Они как умирали до этого, так онивмирають досі. умирают до сих пор.

    56. Потік був старий, так він і залишився. 56. Поток был старый, так он и остался. Таким людям треба жити, а вони вмирають. Таким людям надо жить, а они умирают. Ось що Паршек малює в природі в житті. Вот что Паршек рисует в природе в жизни. Люди стоять за нього, вони Люди стоят за него, они   є естьнезадоволені в цьому ділі. недовольны в этом деле. Їм не треба мало, а багато не доводиться одержувати, заважає погане здоров'я, воно втрачається, а нездоров'я випливає назовні. Им не надо мало, а много не приходится получать, мешает плохое здоровье, оно теряется, а нездоровья выплывает наружу. Якщо людям вводиться в тіло нездоров'я, вони губляться, у них думка робить не так, як це треба. Если людям вводится в тело нездоровья, они теряются, у них мысль делает не так, как это нужно. А людям треба жити в природі. А людям надо жить в природе. Що їм доводиться робити, якщо здоров'я нема? Что им приходится делать, если здоровья нет? Тільки одне – їм треба вмирати. Только одно – им надо умирать.

    57. Ми є 57. Мы  есть такі люди в природі, ми є близькі сусіди, а яка в нас є велика ненависть, зло між собою. такие люди в природе, мы есть близкие соседи, а какая у нас есть большая ненависть, зло между собой. Якщо у тебе нема зайвого, то іншому добре. Если в тебя нет лишнего, то другому хорошо.А коли в тебе прибавляється що-небудь, іншому робиться погано. А когда у тебя прибавляется что-нибудь, другому делается плохо. Як же так, що в тебе є прибуток, а в мене цього нема, уже хвороба, та ще яка. Как же так, что у тебя есть прибыль, а у меня этого нет, уже болезнь, да еще какая. Я не маю, а ти маєш у цьому всьому, що й примушує думати про це діло. Я не имею, а ты имеешь во всем этом, что и заставляет думать об этом деле. Ми з вами не звикли сидіти на одному місці. Мы с вами не привыкли сидеть на одном месте. Наше діло одне – кішечка є, Наше дело одно – кошечка есть,собака є в дворі, це добре хазяїнові. собака есть во дворе, это хорошо хозяину. А щоб придбавати інше, цьому кінця не видно. А чтобы приобретать другое, этому конца не видно. Люди є хворі цим, їм хочеться добре і тепле. Люди есть больные этим, им хочется хорошее и теплое. Йому треба жити, а йому робиться страшно. Ему надо жить, а ему делается страшно.

    58. Що може буде краще, ніж це все життєрадісне, живе, енергійне? 58. Что может будет лучше, чем это все жизнерадостное, живое, энергичное? Це тіло є своє, воно чує, одне, воно бачить, інше, йому є Это тело есть свое, оно слышит, одно, оно видит, другое, ему есть   дуже багато хорошого в житті, а ми біжимо від поганого. очень много хорошего в жизни, а мы бежим от плохого. Це тільки Паршек не відходить від цього. Это только Паршек не отходит от него. Він відкриває очі ради цього всього на білому світі, говорить нам усім: звільняю землю цим, даю бур'яном заростати й квітками заквітчуватись. Он открывает глаза ради этого всего на белом свете, говорит нам всем: освобождаю землю этим, даю бурьяном зарастать и цветками зацвести. А тварина буде збережена для молока. А животное будет сохранено для молока. Цим чоловік є проголошений на Чувілкіному бугрі без усякої потреби. Этим человек есть провозглашен на Чувилкином бугре без всякой потребности. Ось що Паршек зробить у людях у природі. Вот что Паршек сделает в людях в природе. Йому доводилось робити в житті, від чого всім людям було шкідливо. Ему приходилось делать в жизни, от чего всем людям было вредно.

    59. Ці люди знали самі про це діло, що воно є природне, воно є чуже для них, а робити треба. 59. Эти люди знали сами об этом деле, что оно есть природное, оно есть чужое для них, а делать надо. Так наші предки стали робити, думати. Так наши предки стали делать, думать. Це все діло не було легке, їхнє тіло сильно втомилось у цьому ділі. Это все дело не было легкое, их тело сильно устало в этом деле. У них є звичка їсти, після такого тяжкого труда треба відпочити, а потім свіжих сил набратись і знову це саме фізично робити. У них есть привычка кушать, после такого тяжелого труда надо отдохнуть, а затем свежих сил набраться и снова это самое физически делать. Ми придбаваємо продукт у цьому ділі, його робимо сьогодні, завтра теж, цьому ділу нема кінця й краю, а колись треба лопатись. Мы приобретаем продукт в этом деле, его делаем сегодня, завтра тоже, этому делу нет конца и края, а когда-то надо лопаться. Люди хиріють у цьому, старіють, приходять у негожість. Люди хиреют в этом, стареют, приходят в негодность. Вони не треба нікому такі в житті, за ними треба догляд, як за людиною безпомічною. Они не надо никому такие в жизни, за ними надо уход, как за человеком беспомощным.

    60. Ці люди відмирають, земля тягне їх до себе. 60. Эти люди отмирают, земля тянет их к себе. Паршек дописався до цього діла, дочекався цих ось слів. Паршек дописался до этого дела, дождался этих вот слов. Він говорить: для чого так жити, для чого так робити? Он говорит: зачем так жить, для чего так делать? А ми, живі люди, гинемо в цьому ділі. А мы, живые люди, погибаем в этом деле. Ми ж є обжери. Мы же есть  обжоры. Ми оточуємо себе чужим нелегально, крадемо, тягнемо, говоримо: це треба так. Мы окружаем себя чужим нелегально, воруем, тянем, говорим: это надо так. Ми є такі герої. Мы есть такие герои. А де вони подівались? А где они подевались? Вони всі лежать у землі. Они все лежат в земле. Чому? Почему? Вони чекають мого приходу. Они ждут моего прихода. Я думаю про це в житті, не забуваю про свого товариша, Я думаю об этом в жизни, не забываю о своем товарище,близького по літах сплячого, він же вмре близком по годам, спящего, он же умретміж нами, його не стане, не буде. между нами, его не станет, не будет.

    61. Паршек думає, він говорить про живих і мертвих людей. 61. Паршек думает, он говорит о живых и мертвых людях. А як це буде? А как это будет? Ніхто не знає нічого й не може знати про це. Никто не знает ничего и не может знать об этом. А люди живі роблять А люди живые делаютсвоє таке діло, і свое такое дело, ивони ніяк не зможуть зробити, ідуть один за одним, їх як таких очікують, як вони приходять до тих мертвеців, котрі як таких ждуть, це є система, вона продовжується. они никак не смогут сделать, идут друг за другом, их как таковых ожидают, как они приходят к тем мертвецам, которые как таковых ждут – это есть система, она продолжается. Мертвеці знають своє діло, їхнє діло одне – тягнути до себе. Мертвецы знают свое дело, их дело одно – тянуть к себе. А живі люди є безсилі. А живые люди бессильны.

    62. І всі лягають у безсиллі, змін нема ніяких, тільки одна смерть є, котра заважає життю. 62. И все ложатся в бессилии, изменений нет никаких, только одна смерть есть, мешающая жизни. Люди робили, вони роблять і будуть робити те, що їм шкідливо. Люди делали, они делают и будут делать то, что им вредно. А їм шкідливо чуже природне: технічне, зроблене штучно з хімією. А им вредно чужое природное: техническое, сделанное искусственно с химией. А от природна сторона є пригожа до життя, вона має зберегти людей усякими засобами. А вот природная сторона является пригожая к жизни, она должна сохранить людей всякими средствами. Якщо ми дочекаємося 1983 року травня місяця, то будуть застосовані всі бомби, що є. Если мы дождемся 1983 года мая месяца, то будут применены все бомбы, которые есть. Це людям буде неможливо через ці найголовніші життєві умови. Это людям будет невозможно из-за этих самых главных жизненных условий.

    63. Ми ведемо розмови про мир у всьому світі. 63. Мы ведем разговоры о мире во всем мире. Миру не вийде між нами, крім тяжкої війни 1983 року в травні. Мира не получится между нами, кроме тяжелой войны 1983 года в мае. Це буде обов'язково в житті, так природа говорить Паршекові . Это будет обязательно в жизни, так природа говорит Паршеку. Вона указує точно: через Індію й Китай усі сторони. Она указывает точно: через Индию и Китай все стороны. Жодна сторона не заступиться, а заступиться один-єдиний Учитель, Переможець природи, Бог землі. Ни одна сторона не заступится, а заступится один-единственный Учитель, Победитель природы, Бог земли. Він малює нам про цю війну про це діло. Он рисует нам об этой войне, об этом деле. Ми повіримо цьому ділу. Мы поверим этому делу. Бог землі примусить нас згодитись. Бог Земли заставит нас согласиться. Усі люди підтримають рай на Чувілкіному бугрі , цьому місцю зрадіють і скажуть в один голос усі люди: це Бог є. Все люди поддержат рай на Чувилкином бугре, этому месту обрадуются и скажут в один голос все люди: это Бог.

    64. Сила одна з усіх є Паршека , він скаже вам правду одну. 64. Сила одна из всех есть Паршека, он скажет вам правду одну. Ви спитайте його одне яке-небудь потрібне питання в житті, він скаже нам точно. Вы спросите его один какой-нибудь нужный вопрос в жизни, он скажет нам точно. Такого миру, як думають усі, не буде ніколи, бо природа терпить без кінця від нас таких. Такого мира, как думают все, не будет никогда, потому что природа терпит бесконечно от нас таких. А Учитель не примушує, він просить, благає її, матір рідну. А Учитель не заставляет, он просит, умоляет ее, мать родную. Вона зберігає його добро в усьому. Она сохраняет его добро во всем. А добро є природа, вона терпить сильно від людей. А добро есть природа, она сильно терпит от людей. А за ідейним ділом Паршека , природа звільняється від ярма всього людства . А по идейному делу Паршека, природа освобождается от ига всего человечества. Вона завоює таке, вона веде Паршека до життя, вона дає йому можливість. Она завоюет такое, она ведет Паршека к жизни, она дает ему возможность.

    65. Паршек є один-єдиний такий чоловік, він є початок цьому. 65. Паршек есть один-единственный такой человек, он начало этому. Його діло одне – ображеного жаліти, допомогти йому в його такому тяжкому житті. Его дело одно – обиженного жалеть, помочь ему в его такой тяжелой жизни. Воно є тяжке ззовні й внутрішності, він терпить від цього. Она есть тяжелая извне и изнутри, он терпит от этого. А Паршек проганяє це все в житті, дає свободу всьому. А Паршек прогоняет это все в жизни, дает свободу всему. Це Паршек випросив у природи. Это Паршек выпросил у природы. Вона показала йому його таку путь. Она показала ему его такой путь. Він полюбив природу, найзлішого ворога. Он полюбил природу, самого злого врага. А природа є природа, вона не рахується ні з ким і не з чим. А природа есть природа, она не считается ни с кем и не с чем. Це холодні зимові дні йдуть один за одним, вони виглядають не так зі своєю атмосферою. Это холодные зимние дни идут друг за другом, они выглядят не так со своей атмосферой.

    66. У них нема ніякої зброї, а тільки одне єство є. 66. У них нет никакого оружия, а только одно естество есть. Це все не в дусі одне – Это все не в духе одно –техніка з штучним і хімією. техника с искусственным и химией. Це є не потрібне, вона зовсім скасовує. Это есть ненужное, она вовсе упраздняет.Живому не доводиться жити разом із мертвим. Живому не приходится жить вместе с мертвым. Руки людей зробили його, як діло, вони потягнули не до життя, а до смерті. Руки людей сделали его, как дело, они потянули не к жизни, а к смерти. Природа робить нас поганими за погане. Природа делает нас плохими за плохое. Діло людських рук – це є техніка, штучне, хімія, нехороша сторона в природі. Дело людских рук – это есть техника, искусственное, химия, плохая сторона в природе. Нас оточує зовсім мертвий капітал у цьому всьому. Нас окружает совсем мертвый капитал в этом всем. Люди стали мати цей потік, у цьому всьому вмерли на віки-віків. Люди стали иметь этот поток, во всем этом умерли на веки веков.

    67. Природа не приносила ніколи із собою в цих 67. Природа не приносила никогда с собой в этих   днях, щоб у ній був якийсь складений технічний одяг для людей. днях, чтобы в ней была какая-то составленная техническая одежда для людей. Ми є свідки самі цьому всьому ділу. Мы есть свидетели сами этому всему делу. Кожен раз ми піднімаємось вранці, бачимо росу на такій траві, водою облиту. Каждый раз мы поднимаемся утром, видим росу на такой траве, водой облитую. Это же есть то самое питающее молоко. А ми шукаємо сировину для життя, вона є необхідна нашому ділу. А мы ищем сырье для жизни, оно необходимо нашему делу. Ми, усі люди, є хворі в цьому ділі. Мы, все люди, есть больные в этом деле. Якщо у нас нема під руками того, що треба, уже велика нужда є в цьому. Если в нас нет под руками того, что надо, уже большая нужда в этом. Ми буримо свердловину для цього, щоб попасти на поклади. Мы бурим скважину для этого, чтобы попасть на залежи.

    68. Ми відкриваємо джерело цим, чим треба буде жити потім. 68. Мы открываем источник этим, чем надо будет жить потом. Наука зробилась для цього, геолог шукає золото це. Наука сделалась для этого, геолог ищет золото это. Люди живуть у цьому ділі, природа втягує їх цим, вони є хворі цим ділом. Люди живут в этом деле, природа втягивает их этим, они есть больные этим делом. Люди стоять на черзі, чекають цього дня, готуються до нього, роблять зброю, роблять запас продукту. Люди стоят в очереди, ждут этого дня, готовятся к нему, делают оружие, делают запас продукта. Ще вони не жили на білому світі, а передчасно приготувались у цьому. Еще они не жили на белом свете, а преждевременно приготовились в этом. Він поїв це все з такою жадністю, це чуже оточило його, він захворів у цьому, йому треба поміч лікаря технічної сторони. Он поел это все с такой жадностью, это чужое окружило его, он заболел в этом, ему надо помощь врача технической стороны. Він є у нас людина вченого характеру, йому треба інструмент, йому треба техніка, зброя. Он у нас человек ученого характера, ему надо инструмент, ему надо техника, оружие.

    69. Він стріляє цим. 69. Он стреляет этим. А природа недолюблює ці капризи в себе, за це все бере карає своїми силами. А природа не любит эти капризы в себя, за это все берет наказывает своими силами. У неї нема прощення ніякого за те, що ми робимо самі. У нее нет прощения никакого за то, что мы делаем сами. Вони приходять до нас зі своїми новими небувалими якостями в житті. Они приходят к нам со своими новыми небывалыми качествами в жизни. Ми йдемо для неї теж зі своїм неживим. Мы идем к ней тоже со своим неживым. Вона прийшла до живого енергійного, до запаху. Она пришла к живому энергичному, к запаху. А тут у цьому ділі не пахне так. А здесь в этом деле не так пахнет. А в природі робиться завжди по-своєму, по-природному. А в природе делается всегда по-своему, по природному. У неї нема В неё нетчужого, усе є енергійне живе пахуче, воно не вмирає ніколи. чужого, все есть энергичное живое пахучее, оно не умирает никогда. Воно жило таким, воно буде жити таким у цьому ділі. Оно жило таким, оно будет жить таким в этом деле.

    70. Такі люди не сидять на одному місці, у них думка одна: як би знайти добре в цьому й скористатись ним. 70. Такие люди не сидят на одном месте, у них мысль одна – как бы найти хорошее в этом и воспользоваться им. Це буде краще. Это будет лучше. Це є одне з усіх. Это есть одно из всех. Ми не бачили більше нічого такого в житті, а все-таки довелось зустрітися із цим. Мы не видели больше ничего такого в жизни, а все-таки пришлось встретиться с этим. Це є машина, зроблена руками людей. Это машина, сделанная руками людей. Вона возить нашого брата до тих пір, до того часу, поки не розіб'ється. Она возит нашего брата до тех пор, до того времени, пока не разобьется. Ось що ми з вами, такі люди, зробили. Вот что мы с вами, такие люди, сделали. Ми робили, робимо таку штуку, і ми будемо робити в цьому ділі. Мы делали, делаем такую штуку, и мы будем делать в этом деле. Незаслужені люди дихають цим. Незаслуженные люди дышат этим.

    71. А що вийде? 71. А что получится? Природу ніяк не обдуриш. Природу никак не обманешь. Вона народила, а сили, волі не дала, відібрала їх, безсилля ввела. Она родила, а силы, воли не дала, отобрала их, бессилие ввела. Люди зробилися технічними, оточили себе штучним ділом, а хімію ввели до часу. Люди сделались техническими, окружили себя искусственным делом, а химию ввели до времени. Паршек є протилежний цьому всьому, вводить життя одне з усіх, смерть жене від себе подалі. Паршек есть противоположный этому всему, вводит жизнь одну из всех, смерть гонит от себя подальше. Він уболіває більше за мертвеців, вони, бідні, умерли ні за що. Он болеет больше за мертвецов, они, бедные, умерли ни за что. Вони всі стоять на черзі, чекають дня, що прийде. Они все стоят на очереди, ждут дня, который придет. Він не порахується ні з якими такими особливостями. Он не посчитается ни с какими такими особенностями. Вони не відіграють ролі над Паршеком , Паршек відіграє ролі в цьому. Они не играют роли против Паршека, Паршек играет роли в этом.

    72. Я, говорить він, народився від матері фізичного труда. 72. Я, говорит он, родился от матери физического труда. Недаремно природа прийняла його на снігу. Недаром природа приняла его на снегу. Це було в останні дні в житті перед масляною, такий бурхливий сніг випав. Это было в последние дни в жизни перед масляной, такой бурный снег выпал. Він зустрічався з Паршеком так, як ніколи, це було в нашому селі Оріхівці . Он встречался с Паршеком так, как никогда, это было в нашем селе Ореховке. Такого снігу не лягало ніколи на землю, а тепер він ліг ради Паршека . Такого снега не ложилось никогда на землю, а теперь он лег ради Паршека. Це послання було з висоти, щоб люди знали про такий прихід Паршека . Это послание было с высоты, чтобы люди знали о таком приходе Паршека. Він недаремно прийшов на землю таким, він фізично сам себе. Он недаром пришел на землю таким, он физически сам себя. Він пішов у найми після школи, став добувати цю копійку із-за бідності батька й матері. Он пошел в наем после школы, стал добывать эту копейку из-за бедности отца и матери. Вони жили з багатьма дітьми, і так бідно в природі. Они жили со многими детьми, и так бедно в природе. А я, говорить нам усім Паршек , піднімався на ноги в ці дні. А я, говорит нам всем Паршек, поднимался на ноги в эти дни.

    73. Мене зустріли такі умови. 73. Меня встретили такие условия. Люди дали мені недаремно таке ім'я. Люди дали мне недаром такое имя. Я був таким, і таким я залишився між людьми до цього часу, так і залишився зі своїм здоров'ям на бугрі зі своїми людьми, зі своїм ділом. Я был таким, и таким я остался между людьми до сих пор, так и остался со своим здоровьем на бугре со своими людьми, со своим делом. Вони вірять цьому всьому. Они верят этому всему. Вони приходили туди роззутими з Духом Святим, вони кланялись низько до землі, словами просили своє здоров'я в природи, а воно було в нашого дорогого Учителя. Они приходили туда разутыми с Духом Святым, они кланялись низко к земле, словами просили свое здоровье у природы, а оно было у нашего дорогого Учителя. Він є обраний нами такими за своє діло: він приймав нас фізично так ввічливо через свої руки, давав енергійне живе здоров'я. Он есть выбранный нами такими за свое дело: он принимал нас физически так вежливо через свои руки, давал энергичное живое здоровье.

    74. Він є не адміністративна особа в нас, він є слуга у нас для всіх нас; 74. Он есть не административное лицо у нас, он есть слуга у нас для всех нас, не примушує, а просить нас розумно. не заставляет, а просит нас разумно. Якщо людям треба почистити цю колдибаню від мулу, комусь треба сказати що-небудь, щоби була просьба ввічлива. Если людям надо почистить эту колдибаню от ила, кому-то надо сказать что-нибудь, чтобы была просьба вежливая. А капризному, гордому нема нічого. А капризному, гордому нет ничего. Сама природа має це й хоче, щоб люди були розумні в цьому, робили те, що треба буде робити всьому світові. Сама природа имеет это и хочет, чтобы люди были умные в этом, делали то, что нужно будет делать всему миру. Нам не треба воювати з природою, щоб вона терпіла від нас. Нам не надо воевать с природой, чтобы она терпела от нас. А нам треба ввічливо, у любові з нею, щоб вона була задоволена нашим учинком. А нам надо вежливо, в любви с ней, чтобы она была довольна нашим поступком. Нам можна обходитися без квашеного хліба, без води і без м'яса. Нам можно обходиться без квашеного хлеба, без воды и без мяса. Учитель досяг уже цього. Учитель достиг уже в этом. Йому не прийшли сили, котрі будуть треба, Ему не пришли силы, которые будут надо,природа береже їх. природа хранит их.

    75. Вона тягне їх до цього, а на це діло прийшов Учитель. 75. Она тянет их к этому, а на это дело пришел Учитель. Він готує сам себе до цього. Он готовит сам себя к этому. Уже нам є, на що опиратися, нами знайдено Чувілкін бугор. Уже нам есть, на что опираться, нами найдено Чувилкин бугор. Він закликає нас усіх до цього діла, щоб ми кидали своє наявне, як мертве, а взялись за живе, за енергійне. Он призывает нас всех к этому делу, чтобы мы бросали свое имеющееся, как мертвое, а взялись за живое, за энергичное. Те, що ми мали, нас, таких людей, не задовольнило. То, что мы имели, нас, людей, не удовлетворило. Як ми жили в мертвому капіталі, так ми залишилися в цьому. Как мы жили в мертвом капитале, так мы остались в этом. Ми всі стоїмо із своїм нездоров'ям на черзі, безсилими робимось, природа калічить нас. Мы все стоим со своим нездоровьем на очереди, бессильными делаемся, природа калечит нас. Ми застуджуємось, хворіємо в цьому ділі. Мы простужаемся, болеем в этом деле.

    76. А рай людського життя буде на Чувілкіному бугрі . 76. А рай человеческой жизни будет на Чувилкином бугре. Люди Люди задовільнять себе там цим, їх оточить здоров'я те, що треба.удовлетворят себя там этим, их окружит здоровье то, что надо. Вони не будуть застуджуватись, хворіти. Они не будут простужаться, болеть. Що може бути краще від цього. Что может быть лучше этого. Люди оточать себе райським життям, воно буде на Чувілкіному бугрі . Люди окружат себя райской жизнью, она будет на Чувилкином бугре. Ми, усі люди, Мы, все люди,   поки живого характеру, ми здорові люди, тільки нам доводиться кидати своє наявне, а треба взятись за діло Учителя. пока живого характера, мы здоровые люди, только нам приходится бросать свое имеющееся, а надо взяться за дело Учителя. Він учить усіх нас одному здоров'ю. Он учит всех нас одному здоровью. Коли ми візьмемось за це діло і почнемо робити за Учителем, у нас вийде рентабельне. Когда мы возьмемся за это дело и начнем делать с Учителем, у нас получится рентабельно. Ми не будемо страждати від природи так, як страждали. Мы не будем страдать от природы так, как страдали. Ми зробимось Боги в цьому. Мы станем Боги в этом.

    77. Це є наше. 77. Это есть наше. Ми одержали те, що хотіли. Мы получили то, что хотели. Ми будемо такі люди в цьому ділі, лише б захотіли. Мы будем такие люди в этом деле, только бы захотели. У нас є У нас естьбажання на це, але ми не довіряємо цьому ділу, щоб у нас вийшло це. желание на это, но мы не доверяем этому делу, чтобы у нас получилось это. Поки ми, люди, є здорові, нас не зломити в цьому. Пока мы, люди, есть здоровые, нас не сломить в этом. Ми доб'ємося обов'язково. Мы добьемся обязательно. Природа обдарує нас цим. Природа одарит нас этим. Ми є люди не хворі, а здорового характеру. Мы есть люди не больные, а здорового характера. Нам не треба носити пуди, а треба мати свідоме буття. Нам не нужно носить пуды, а надо иметь сознательное бытие. Якщо ми будемо терпіти, це буде наша перемога в цьому, яка є в природі. Если мы будем терпеть, это будет наша победа в этом, которая есть в природе. Перемога вважається присвоєною у партії, своя. Победа считается присвоенной в партии, своя. Все те, що є в природі, воно вважається духовного характеру, живе, як ніколи, природне. Все то, что есть в природе, оно считается духовного характера, живое, как никогда, природное.

      78. У неї є струм, електрика й магніт. 78. У нее есть ток, электричество и магнит. Вони перебувають у землі, у повітрі, у воді. Они находятся в земле, в воздухе, в воде. Тому ми, люди, є сильні із своїм здоров'ям зі своєю думкою. Поэтому мы, люди, есть сильные со своим здоровьем, со своими мыслями. Ми є причеплені головами, у нас є сила в голові. Мы есть прицепленные головами, у нас есть сила в голове. Мозок повів живі нитки по тілу, вони чутливі. Мозг повел живые нити по телу, они чувствительны. Ми маємо в себе також струм, електрику, магнето. Мы имеем в себя также ток, электричество, магнето. У зв'язку із цим усім ділом у нас у тілі є природне живе тіло, у ньому є тепло. В связи с этим всем делом у нас в теле есть природное живое тело, в нем есть тепло. Ми привчили себе одягати красиво, робимо фасонний одяг, його, як товар, реалізуємо за гроші. Мы приучили себя одеваться красиво, делаем фасонную одежду, ее, как товар, реализуем за деньги. А люди А людипридбавають гроші трудом, умови примушують їх. приобретают деньги трудом, условия заставляют их. Ми не повинні придбавати гроші. Мы не должны приобретать деньги.

    79. Ми придбаваємо все для свого тіла за гроші. 79. Мы приобретаем все для своего тела за деньги. Воно не наше, а чуже зовсім, воно природне. Оно не наше, а чужое совсем, оно природное. А ми присвоїли його до свого імені, говоримо: це моє. А мы присвоили его к своему имени, говорим: это мое. А чужі люди накидаються всякими способами на це ваше й відбирають. А чужие люди набрасываются всячески на это ваше и отбирают. У них є своя зброя для цього, вона допомагає оволодіти в цьому. У них есть свое оружие для этого, оно помогает овладеть в этом. Сьогодні воно є твоє, завтра воно буде моє. Сегодня оно есть твое, завтра оно будет мое. Ми торгуємо з вигодою направо, наліво. Мы торгуем с выгодой направо, налево. Це є теж війна природна в цьому. Это есть тоже война природная в этом. Вони мають зброю для цього всього, люди надіються на неї. Они имеют оружие для этого всего, люди надеются на нее. Ми, комуністи, зробилися з агітаторів хазяями цього всього добра. Мы, коммунисты, сделались из агитаторов хозяевами этого всего добра.

    80. У них нема цього, щоб комусь немічному віддати. 80. У них нет этого, чтобы кому-то немощному отдать. Вони говорять: це все ми зробили самі. Они говорят: это мы сделали сами. А раз воно є моє, значить, не підходь. А раз оно есть мое, значит, не подходи. Ось що вони думають, що вони роблять за своїм висловом. Вот что они думают, что они делают по своему выражению. Ми, комуністи, є в людях як вихователі своєю метою в природі, вони відзначаються своїм учинком у людях, як треба буде їм у житті. Мы, коммунисты, есть в людях как воспитатели своей целью в природе, они отличаются своим поступком в людях, как надо будет им в жизни. Їх примусили робити, вони взяли на себе теоретичну підготовку вести за собою інших людей по-новому. Их заставили делать, они взяли на себя теоретическую подготовку вести за собой других людей по-новому. Вони знищили старий батьківський устрій у самодержавстві, а ввели свій революційний устрій сина. Они уничтожили старый отцовский строй в самодержавии, а ввели свой революционный строй сына. Вони визнали в цьому: вони зуміють управляти самі без усякого Бога. Они признали в этом: они смогут управлять сами без всякого Бога.

    81. Вони запевняли, що життя 81. Они уверяли, что жизньбуде хороше. будет хорошая. По теоретическому, мы справимся сами. Раз ми взялись за це, то робимо без усякої такої допомоги. Раз мы взялись за это, то делаем без всякой такой помощи. Ми оточили себе без усякого такого на своєму місці, усім сказали, що своє нікому не уступлять. Мы окружили себя без всякого такого на своем месте, всем сказали, что свое никому не уступят. Вони погрожують у цьому всьому, ми, мовляв, є люди іншого покрою. Они угрожают во всем этом, мы, мол, есть люди другого покроя. А люди рахуються із цим, приймають за людей. А люди считаются с этим, принимают за людей. Вони, за всіма словами, не вчинили нікому поганого. Они, по всем словам, не сделали никому плохого. Сусід іншого покрою не ладить з ним, а треба жити. Сосед другого покроя не ладит с ним, а надо жить. Ми живемо по-своєму, а сусід не погоджується із цим, він говорить, що не хоче. Мы живем по-своему, а сосед не согласен с этим, он говорит, что не хочет. А раз він не хоче, то вже не одержить у житті. А раз он не хочет, то уже не получит в жизни.

    82. Хто є винуватий у цьому я, капіталіст, чи я, соціаліст? 82. Кто есть виноват в этом я, капиталист, или я, социалист? Ми всі є люди такі. Мы все есть люди такие. Ми робилиМы делалив природі те, що треба буде, від чого шкідливо. в природе то, что надо будет, от чего вредно. Ми живемо в мертвому капіталі, задихаємось у цьому. Мы живем в мертвом капитале, задыхаемся в этом. Ми є самі живі, а оточені мертвим. Мы есть сами живые, а окружены мертвым. Ми не отримуємо життя такого, котре треба, ми вмираємо. Мы не получаем жизнь такую, которая надо, мы умираем. І в капіталістів, і в соціалістів ростуть кладовища за рахунок цього на околиці хутору. И в капиталистов, и у социалистов растут кладбища за счет этого на окраине хутора. Вічно невмираюче місце є в землі в праху. Вечно неумирающее место есть в земле в прахе. Люди не лежать там, так даремно це не пройде, а обов'язково буде. Люди не лежат там так напрасно, это не пройдет, а обязательно будет.

    83. Люди дочекаються, час прийде. 83. Люди дождутся, время придет. Такий час настане, люди змінять потік на інший, місце знайдуть таке, їх оточить свідомість така бути в природі, вона запахне запахом, золота й срібла не стане. Такое время наступит, люди сменят поток на другой, место найдут такое, их окружит сознание такое быть в природе, она запахнет запахом, золота и серебра не станет. Рай природного характеру буде на землі. Рай природного характера будет на земле. А він був до цього, він буде тепер, коли ми з вами А он был до этого, он будет теперь, когда мы с вами   прийдемо до нього й скажемо у весь голос: ми знайшли вічно невмираюче місце Чувілкін бугор, ми придем к нему и скажем во весь голос: мы нашли вечно неумирающее место Чувилкин бугор, мы   зайняли його, ми оволоділи ним. заняли его, мы овладели им. А щоб нам повірити цьому, як якійсь істині. А чтобы нам поверить этому, как какой-то истине.Ми клали все за своє таке місце в своєму житті, нікому не уступали його, присвоювали, ним користувались, як своїм. Мы клали все на свое такое место в своей жизни, никому не уступали его, присваивали, им пользовались, как своим. Людям треба велике діло, щоб цього добитись, це місце заслужити й пожити за рахунок нього так добре і тепло, сваволити один час. Людям надо большое дело, чтобы этого добиться, это место заслужить и пожить за счет него так хорошо и тепло, своевольничать одно время.

      84. Я живу цим місцем один час, мені платять гроші за нього. 84. Я живу этим местом одно время, мне платят деньги за него. Я живу добре, вміння примусило оточити себе так. Я живу хорошо, умение заставило окружить себя так. Я не хочу думати про іншого нужденного, його матеріальну частину. Я не хочу думать о другом нуждающемся, его материальную часть.Я живу сам, а ти живи сам. Я живу сам, а ты живи сам. У кожної людини своє індивідуальне вчення, уміння робити свою роботу. У каждого человека свое индивидуальное учение, умение делать свою работу. А вона треба була в людях, він робив її для людей. А она потребовалось в людях, он делал ее для людей. Він був адміністратор, розпоряджався ними. Он был администратор, распоряжался ними. Він був командир над ними, всі виконували його накази. Он был командир над ними, все выполняли его приказы. Його діло – наказувати, а моє діло – так виконувати. Его дело – приказывать, а мое дело – так выполнять.

    85. Люди зробили введене законне явище, вони не залишаються без цього, а вмирають, як і не жили. 85. Люди сделали введенное законное явление, они не остаются без этого, а умирают, как и не жили. Ми, самі люди, ввели цей закон, це діло. Мы, сами люди, ввели этот закон, это дело. Тільки ми стали на ноги, уже думаємо про начальника. Только мы встали на ноги, уже думаем о начальнике. Він є міліціонер, йому доводиться розпоряджатись. Он есть милиционер, ему приходится распоряжаться. Нам доводилось учитись на цього начальника з першого класу. Нам приходилось учиться на этого начальника с первого класса. Він учився в школі для цього діла, щоби бути вченим. Он учился в школе для этого дела, чтобы быть ученым. А коли люди А когда людиодержують технічне знання, їм дають диплом за це. получают техническое знание, им дают диплом за это. Він отримує місце за своєю спеціальністю, він козиряє тоді ним. Он получает место по своей специальности, он козыряет тогда ним. Його діло є козир у людях. Его дело есть козырь в людях.

    86. Він 86. Он   не хоче звертати увагу своїм поняттям. не хочет обращать внимание своим понятием. Це є гордість його така, чим не похвалишся. Это есть гордость его такая, чем не похвалишься.Це є не виграш, а програш у цьому. Это не выигрыш, а проигрыш в этом. У зв'язку з цим ділом, у нас нема В связи с этим делом, в нас нетввічливості. вежливости. Ми є бідні в житті своєму, природа не вважає нас людьми, а жене з колії геть подалі. Мы есть бедные в жизни своей, природа не считает нас людьми, а гонит из колеи вон подальше. Люди живуть у природі, вони надіються на свій мертвий капітал, вони зберігають його. Люди живут в природе, они надеются на свой мертвый капитал, они сохраняют его. Люди оточили себе мертвим, а жити з мертвим є найгірше. Люди окружили себя мертвым, а жить с мертвым есть самое плохое.Ось які вони зробили діла на білому світі, життя такого не буде без них. Вот какие они сделали дела на белом свете, жизни такой не будет без них. Ти робиш його, і хочеш мати його. Ты делаешь его, и хочешь иметь его.

    87. Нам треба дякувати дуже сильно за його таке діло. 87. Нам надо благодарить очень сильно за его такое дело. Це живий факт буде наш у цьому ділі. Это живой факт будет наш в этом деле. Ми з вами добились у природі, вона тягне нас таких у житті, ми живемо так. Мы с вами добились в природе, она тянет нас таких в жизни, мы живем так. Одні народжуються ягнятами, нерозуміючими людьми, вони одержують Одни рождаются ягнятами, непонимающими людьми, они получают   практичне знання в процесі, у них вселяється практическое знание в процессе, в них есть велика пам'ять. большая память. Людина – це є жива істота, їй доводиться чути, бачити, вона може говорити. Человек – это живое существо, ему приходится слышать, видеть, он может говорить. Якщо їй треба щось, вона просить. Если ему нужно что-то, он просит. Якщо їй не треба, вона віддає. Если ему не надо, он отдает.

    88. Він визначає різницю, він має смак у себе, чує запах, красоту не випускає з рук, старається зробити що-небудь, погане жене 88. Он определяет разницу, он имеет вкус у себя, слышит запах, красоту не выпускает из рук, старается сделать что-нибудь, плохое гонитвід себе, хороше тягне, любов має в себе. от себя, хорошее тянет, любовь имеет в себе. Він хоче, щоб у нього було, старається ходити на ногах, сидіти любить, удень не спить, йому хочеться копатися в чому-небудь. Он хочет, чтобы у него было, старается ходить на ногах, сидеть любит, днем не спит, ему хочется копаться в чем-либо. У нього є звичка велика спати. У него есть большая привычка спать. Це є такий у себе розвиток, він є народжений таким. Это такое развитие у себя, он есть рожденный таким. Велика воля є Большая воля естьйого, інші можуть сміятися з нього, можуть ображати. его, другие могут смеяться над ним, могут обижать. Він робиться фізично сильним у житті в природі, може накидатись, він знає, як робить. Он делается физически сильным в жизни в природе, может набрасываться, он знает, как делает.

    89. Найголовніше, вони є зі своїм тілом, їм доводиться одягатися в природі, як люди привчили. 89. Самое главное, они есть со своим телом, им приходится одеваться в природе, как люди приучили. Люди привчили цю людину їсти, поставили житловий дім з усіма вигодами на своєму місці. Люди приучили этого человека кушать, поставили жилой дом со всеми удобствами на своем месте. Будь добрий, май повне право заходити в це так, як заходять усі люди. Будь добр, имей полное право заходить в это так, как заходят все люди. Ти є на ногах в цьому ділі із самого ранку до самого вечора, ти робиш щось у себе своїми руками. Ты есть на ногах в этом деле с самого утра до самого вечера, ты делаешь что-то у себя своими руками. Твої очі бачать, стараються попасти з місця одного в інше до самого заходу сонечка. Твои глаза видят, стараются попасть с места одного в другое до самого заката солнышка. Воно заганяє нас усіх у домівки, як курей. Оно загоняет нас всех в дома, как кур. Воно ледь не скаже, що треба лягати спати. Оно едва не скажет, что надо ложиться спать.

    90. А в нас стало темно надворі, треба лягати спати, така звичка. 90. А у нас стало темно на улице, надо ложиться спать, такая привычка. Ми завчили так: усю ніч, весь час спи й спи, як ніколи. Мы заучили так: всю ночь, все время спи и спи, как никогда. Ця звичка не годиться нікуди. Эта привычка не годится никуда. Це є вічно розвинуто в домі в мертвому капіталі. Это есть вечно развито в доме в мертвом капитале. Це йде не до життя, а до смерті. Это идет не к жизни, а к смерти. Це є наша вічно розвинута система, що ми робимо в житті таке діло. Это есть наша вечно развитая система, что мы делаем в жизни такое дело. Г ерой гине уві сні . Герой погибает во сне. Це є предкове явище, люди не схотіли жити так, як треба буде жити, як Учитель говорить. Это есть предковое явление, люди не захотели жить так, как надо будет жить, как Учитель говорит. Тіло є живе, і те, що оточує тебе, є природне. Тело есть живое, а то, что окружает тебя, есть природное. Природное Природне є живе, дихає, як ніколи.есть живое, дышит, как никогда. А ми задихаємось у мертвому капіталі, ми А мы задыхаемся в мертвом капитале, мыпривчились жити так, живемо один раз. приучились жить так, живем один раз.

    91. У людей стоять будинки з балконами, у декілька поверхів. 91. У людей стоят дома с балконами, в несколько этажей. А ми живемо в них, і ми вмираємо в них. А мы живем в них, и мы умираем в них. Для чого це було почато мною. Для чего это было начато мной. Уся історія життя Паршека була в цьому нашому селі, я, Паршек , починав її. Вся история жизни Паршека была в этом нашем селе, я, Паршек, начинал ее. Мне Меніпришлось учиться в школе четыре класса через свою сельскую работу, мне не далось получить похвальный лист. Я заслужив своїм таким учинком, що я робив у житті. Я заслужил своим таким поступком, что я делал в жизни. Дитині треба спати, такий був час, а моя рідна матір будить мене за мою доброту. Ребенку надо спать, такое было время, а моя родная мать будит меня за мою доброту. Вона народила мене, їй доводилось вчиняти зі мною так. Она родила меня, ей приходилось делать со мной так. Мені було десять років, а мені доводилось підніматись рано. Мне было десять лет, а мне приходилось подниматься рано.

    92. Може, я не піднімався б, а матір моя будила мене такого, я не знав сам, за що. 92. Может, я не поднимался бы, а мать моя будила меня такого, я не знал сам, за что. Я сильно хотів спати, а треба до роботи. Я сильно хотел спать, а надо к работе. А матір била, матір моя схопить за волосся за голову і таскає, таке А мать била, мать моя схватит за волосы за голову и таскает, такоевиховання було моє. воспитание было мое. Батько був шахтар, йому треба заробляти копійку. Отец был шахтер, ему надо зарабатывать копейку. А моє діло – треба допомагати дядеві Федорові в полі, такий порядок був у селі. А мое дело – надо помогать дяде Федору в поле, такой порядок был в деревне. Найголовніше, це дядя Федір, він усьому цьому ділу є хлібороб. Самое главное, это дядя Федор, он всем этому делу есть хлебороб. Його ділом було думати в цьому. Его делом было думать в этом. Дуже тяжка сторона, це давалось мені моє діло. Очень тяжелая сторона, это давалось мне мое дело. Мені сказали, а я розумів, у житті людському треба працювати. Мне сказали, а я понимал, в жизни человеческой надо работать. Я робив цю роботу: комусь треба робити її. Я делал эту работу: кому-то надо делать ее.

    93. Дядя сіє зерно по оранці. 93. Дядя сеет зерно по вспашке. Його діло є одне, а моє діло інше. Его дело одно, а мое дело другое. Дві пари волів запрягли в ярма за війця та за борони, одна пара іде за одною, а третя пара коні йдуть Две пары волов запрягли в ярма за войцы и за бороны, одна пара идет за другой, а третья пара лошади идутслідом. следом.Мені доводилось водити їх. Мне приходилось водить их. Я вожу до тих пір, поки дядя посіє. Я вожу до тех пор, пока дядя посеет. А тоді я є вільний у всьому, за мною всі дитячі пустощі. А тогда я есть свободный во всем, за мной все детские шалости. Я не забував про своїх домашніх, про тих хлопців, про ровесників, про дівчат. Я не забывал о своих домашних, тех ребят, сверстников, девушек.Я думав Я думалпро них, не забував про їхнє домашнє діло. о них, не забывал об их домашнем  деле. Они Вони малиимелитеж домівки, вони не знали, чим я займався там. тоже дома, они не знали, чем я занимался там. А я бачив: поїзд ішов по залізниці, він був із трьома вагонами, як зараз бачу: паровоз компаунд віз платформи й критий вагон. А я видел, поезд шел по железной дороге, он был с тремя вагонами, как сейчас вижу: паровоз компаунд вез платформы и крытый вагон. Це було вперше, ніхто не бачив цього, нікому не доводилось бачити. Это было впервые, никто не видел этого, никому не приходилось видеть.

    94. А я був помічник цьому всьому ділу, не кому-небудь, а батьку своєму рідному. 94. А я помощник этому всему делу, не кому-нибудь, а отцу своему родному. Рано-вранці ледь світ ми виїжджаємо, ввечері пізно приїжджаємо. Рано утром едва свет мы выезжаем, вечером поздно приезжаем. Нема з ким зустрічатись, нема кому розповідати що-небудь. Нет, с кем встречаться, некому рассказывать что-нибудь. І що-небудь я привіз, особливо поросятку, або часнику польового, а люди їдять його. И что-нибудь я привез, особенно поросенку, или чеснока полевого, а люди едят его. Це нове доступно добувати мені. Это новое доступно добывать мне. Я проробив весь тиждень весь час, що було треба. Я проработал всю неделю все время, что было надо. Я був слухняний хлопчик у цьому, усю весну проробив, слухався. Я был послушный мальчик в этом, всю весну проработал, слушался. А коли ми закінчили роботу, треба пасти А когда мы закончили работу, надо пасты быковволів у балці, теж треба слухатися старших, вони хотіли цього. в балке, тоже надо слушаться старших, они хотели этого. Наше діло було бігати, лише б сказали. Наше дело было бегать, только бы сказали.

    95. А коли тебе оточило це здоров'я, ти не жалівся нічим, а треба було слухатись. 95. А когда тебя окружило это здоровье, ты не жаловался ничем, а надо было слушаться. Мені треба було бігати, бо я є менший від усіх. Мне надо было бегать, потому что я есть меньше всех. А маленького питають менше від усіх і посилають менше від всіх, на маленького покладаються менше від всіх. А маленького спрашивают меньше всех и посылают меньше всех, на маленького полагаются меньше всех. Я був більшим від свого брата. Я был большим от своего брата. З кого питали? С кого спрашивали? З більшого. С большего.І в людях було не таке. И в людях было не такое. Якщо доводиться робити щось, то менший одержує менше, ніж більший. Если приходится делать что-то, тем меньший получает меньше, чем больший. Видно по всьому цьому, це діло маленької людини залишається завжди позаду. Видно по всему этому, это дело маленького человека остается всегда позади. Видно із всього цього діла, таких сил закладають менше всього на таку відстань. Видно из всего этого дела, таких сил закладывают меньше всего на такое расстояние.

    96. На маленький об'єкт матеріальності 96. На маленький объект материальности   доводиться витрачати мало, навіть це все вважається легше. приходится тратить мало, даже это все считается легче. Завидки є на таке все в житті, скільки ми не робимо такого в природі. Зависть есть на такое все в жизни, сколько мы не делаем такого в природе. Ми з вами почали, у нас це все діло починалось із одної людини. Мы с вами начали, у нас это все дело начиналось с одного человека. Вона надумала це все, тепер це продовжується. Они надумали это все, теперь это продолжается. Це все люди зробили на цьому місці. Это все люди сделали на этом месте. У них народилась думка зробити те, що ми, усі люди, робимо сьогодні. В них родилась мысль сделать то, что мы, все люди, делаем сегодня. Нам є мало в цьому ділі, ми беремось, хочемо зробити більше від цього в цьому початковому ділі. Нам есть мало в этом деле, мы беремся, хотим сделать больше этого в этом начальном деле.

    97. У нас, таких людей, нема зупинки. 97. У нас, таких людей, нет остановки. Такого не було в житті, щоб нічого не робити на одному місці. Такого не было в жизни, чтобы ничего не делать на одном месте. А от це є: недоробили це діло, а інше на арені. А вот это есть: недоработали это дело, а другое на арене. Ми робимо самі його, ще ми не закінчили робити його, ми загубили своє здоров'я в цьому. Мы делаем сами его, еще мы не закончили делать его, мы потеряли свое здоровье в этом. Ми почали робити це діло колективом, а от щоб його зробити, ми не дочекалися, що хотіли, всі до одного чоловіка повмирали. Мы начали делать это дело коллективом, а вот чтобы его сделать, мы не дождались, что хотели, все до одного человека умерли. А хто залишився в живих, він стоїть у черзі, чекає свого дня, втратить сам себе в ньому. А кто остался в живых, он стоит в очереди, ждет своего дня, потеряет сам себя в нем. Це все зробило нам наше це, ми робимо більше, і ми не зробили його, умерли, це найгірше в людях. Это все сделало нам наше это, мы делаем больше, и мы сделали его, умерли, это самое плохое в людях.

    98. Це ми з вами зробили. 98. Это мы с вами сделали. У Мавзолеї Ленін лежить спокійно, збоку Сталін лежить заритий, усі видатні люди замуровані в стіні Кремля. В мавзолее Ленин лежит спокойно, сбоку Сталин лежит зарытый, все выдающиеся люди замурованы в стене Кремля. А всі решта люди позаймали свої місця, спокійно лежать мовчки. А все остальные люди заняли свои места, спокойно лежат молча. Коли вони були живі, барикади робили. Когда они были живы, баррикады делали. Ми не зуміли зробити що-небудь новеньке. Мы не сумели сделать что-нибудь новенькое. Діло рук людей є велике діло для життя, це ми зробили. Дело рук людей есть большое дело для жизни, это мы сделали. У цьому великому ділі де наші люди подівались? В этом большом деле где-то наши люди подевались. Ви подивіться: які кладовища є в нас. Вы посмотрите: какие кладбища у нас. Це такий побут був у людському житті. Это такой быт был в человеческой жизни. Чоловік один-єдиний був, розпоряджався сам один, він був хазяїн, цар землі в цьому всьому ділі. Человек один-единственный был, распоряжался один, он был хозяин, царь земли в этом всем деле.

    99. Люди жили індивідуально. 99. Люди жили индивидуально. Вони робили із землею те, що хотіли: захоплювали, облюбовували, до свого імені присвоювали, своїм добром це все називали, робили таку огорожу, це місце берегли, як своє око. Они делали с землей то, что хотели: захватывали, облюбовывали, к своему имени присваивали, своим добром это все называли, делали такую ограду, это место берегли, как свое око. Іншого чоловіка вважали чужим. Другого человека считали чужим. Таке право було в людях, воно й залишилось: своя сорочка, свій двір. Такое право было в людях, оно и осталось: своя рубашка, свой двор. Природа є скрізь і всюди, вона давала Природа есть везде и всюду, она даваланам для життя живе й мертве. нам для жизни живое и мертвое. Ми крали, тягнули в двір, не ловились, говорили: це моє. Мы воровали, тянули во двор, не ловились, говорили: это мое. А коли цей хазяїн умирав, його виносили із двору, а все його це залишалося за спадщиною, він А когда этот хозяин умирал, его выносили со двора, и все это оставалось по наследству, онзалишається хазяїн у цьому дворі. остается хозяин в этом дворе. Також злодій, мисливець на природу був у природі, як і всі люди. Также вор, охотник на природу был в природе, как и все люди.

    100. Він думав довго у цьому всьому, він готувався до цього, він знав про цей час, робив зброю для цього всього. 100. Он думал долго во всем этом, он готовился к этому, он знал об этом времени, делал оружие для этого всего. Когдазима йшла із землі геть, земля приходила у пригожість, на цьому місці люди робили грядку, щоб посіяти зерно. зима шла из земли вон, земля приходила в пригодность, на этом месте люди делали грядку, чтобы посеять зерно. Якщо ти поробиш день, то їси всю зиму. Если ты поработаешь день, то ешь всю зиму. І це буває в житті. И это бывает в жизни. Сніг не встиг накрити землю, у цей час мисливець узявся, зайця побачив: бах , його вбиває. Снег не успел накрыть землю, в это время охотник взялся, зайца увидел: бах, его убивает. Це теж убивчий прибуток є. Это тоже убийственная прибыль есть. Він є не такий, як землю оточує з усіх боків, її примушує родити врожай. Он есть не такой, как землю окружает со всех сторон, ее заставляют родить урожай. Нам треба думати про нього щодня, не спати, а робити, щоб цей урожай вийшов великий. Нам надо думать о нем каждый день, не спать, а делать, чтобы этот урожай получился большой. А на це робота А на это работа буває щорічно, а в цьому році хазяїн умирає. бывает ежегодно, а в этом году хозяин умирает.

    101. Це все діло є не порятунок у житті, а в подальшому захворювання, застуда, і в цьому смерть. 101. Это все дело является не спасение в жизни, а в дальнейшем заболевание, простуда, и в этом смерть. Ми зробили це велике діло в природі в житті. Мы сделали это большое дело в природе в жизни. Ми прожили 1978 років на білому світі. Мы прожили 1978 лет на белом свете. Сьогодні, 31 грудня, уже останній день цього року. Сегодня, 31 декабря, уже последний день этого года. Ради Ради моєї такої думки білий морозний сніг впав на землю.моей такой мысли белый морозный снег упал на землю. Я бігав по ньому своєю легкою бистротою, легко й добре в цьому. Я бегал по нему своей легкой быстротой, легко и хорошо в этом. Паршек кричав своїм голосом на арені про таке величезне діло в природі. Паршек кричал своим голосом на арене о таком огромном деле в природе. Ми робили його таким, ми зробили Мы делали его таким, мы сделалийого за шістдесят років. его за шестьдесят лет. Де ми, такі всі люди, подівались? Где мы, такие все люди, подевались? Мы умерли, нас не стало. А ці, котрі стоять на черзі, вони чекають свого дня. А те, которые стоят на очереди, они ждут своего дня.

    102. Він прийде за ними такими, скаже їм: «Ви чого чекаєте? 102. Он придет за ними такими, скажет им: «Вы чего ждете? Збирайтесь. Собирайтесь. Ваша пора прийшла така, яка й усіх приходить. Ваша пора пришла такая, какая и всех приходит. Треба вмирати, ваші товариші чекають вас». Надо умирать, ваши товарищи ждут вас». У них є така думка, вона чекає нас, як ніколи, такими. У них есть такая мысль, она ждет нас, как никогда, таковыми. Це законне природне явище, воно робилось, як велике діло. Это законное природное явление, оно делалось, как большое дело. І ми своє діло почате недоробили, при ньому вмерли на віки-віків. И мы свое дело начатое недоделали, при нем умерли на веки веков. А в ділі Паршека , його такий висновок, за його думкою: треба робити те, від чого людям буде приємно. А в деле Паршека, его такой вывод, по его мысли: надо делать то, от чего людям будет приятно. Нам усім треба буде добре і тепло. Нам всем надо будет хорошо и тепло. У нас буває не часто не згоджуватись. У нас бывает не часто не соглашаться. У нас усіх є сила на щастя, ми так живемо. У нас всех есть сила к счастью, мы так живем.

    103. А люди почали це маленьке діло, не хочуть цього зробленого в житті в природі. 103. А люди начали это маленькое дело, не хотят этого сделанного в жизни в природе. Ми не хочемо самих себе так на край села чи міста. Мы не хотим самих себя так на краю села или города. Ми не хотіли робити цього діла, самі умови примусили нас усіх. Мы не хотели делать этого дела, сами условия заставили нас. Як ледь щось трапилось, ми дочекалися людської смерті на ньому. Как едва что-то случилось, мы дождались человеческой смерти на нем. Усі наші підготовлені сили, вони робляться нами для того, щоб за його життя доводилось жаліти Все наши подготовленные силы, они делаются нами для того, чтобы при его жизни приходилось жалетьблизькому рідному батькові або матері, братові, сестрі, дідусеві або бабусі. близком родному отцу или матери, брату, сестре, дедушке или бабушке. Ми проливаємо сльози, але щоб не відносити й не робити йому в житті таку пошану із квітами, килимами, але в землю зариваємо, це струм, магніт у природі. Мы проливаем слезы, но чтобы не относить и не делать ему в жизни такое уважение с цветами, коврами, но в землю зарываем, это ток, магнит в природе.

    104. Так було на людях, так зроблено нами, воно буде робитись. 104. Так было на людях, так сделано нами, оно будет делаться. Це все ми зробили самі, ми закопували, ми несли їх на кладовище. Это мы сделали сами, мы закапывали, мы несли их на кладбище. Це їхній хутір був приготовлений проти тих людей, котрим доводилось вмирати болісно від гітлерівських рук. Это их хутор был приготовлен против тех людей, которым приходилось умирать мучительно от гитлеровских рук. Так тепер ви показали своє технічне, штучне, у хімії, це є найгірше. Так теперь вы показали свое техническое, искусственное, в химии, это есть самое плохое.

      105. Ми робили Учителеве в себе. 105. Мы делали Учителевое у себя. Це люди, котрі робили цього чоловіка в цей буремний час. Это люди, которые делали этого человека в это бурное время. Він даремно народжувався, він робив таку штуку, їм було страшно. Он зря рождался, он делал такую штуку, им было страшно. Вони зробили Они сделалисамі собі діло з такої тварини, з такого зробленого людьми чудовиська. сами себе дело с такого животного, с такого сделанного людьми чудовища. Можливість є зробити їм корисний спокій, що не заважає, щоб ти залишився задоволеним від цього всього діла. Возможность есть сделать им полезный покой, который не мешает, чтобы ты остался доволен от этого всего дела. Люди хотіли, щоб їм було добре і тепло від цього діла. Люди хотели, чтобы им было хорошо и тепло от этого дела. Це може зробити в житті тільки Бог. Это может сделать в жизни только Бог.

    106. Він утихомирить усіх своїм ділом, своєю любов'ю, люди будуть задоволені цим, образи не буде ніякої. 106. Он утихомирит всех своим делом, своей любовью, люди будут удовлетворены этим, обиды не будет никакой. Усі люди залишаться задоволені. Все люди останутся довольны. Погане, черга щезне, її не буде. Плохое, очередь исчезнет, ее не будет. Ось чого люди доб'ються в цьому. Вот чего люди добьются в этом. Тюрма з лікарнею відійде через це все. Тюрьма с больницей отойдет через это все. Паршек зробить Паршек сделаетце все. это все.Де б він не був, що б не робив у цьому, йому робиться на відстані. Где бы он ни был, что бы ни делал в этом, ему делается на расстоянии. Лише б ображена чим-небудь особа попросила мене, їй обов'язково буде допомога в цьому. Лишь бы обиженный чем-нибудь человек попросил меня, ему обязательно будет помощь в этом. Вона оточить себе цим, що просила. Он окружит себя этим, что просил. Вона обов'язково задовольнить себе. Он обязательно удовлетворит себя.   

    107. Ось вам живий факт такий, з котрим зустрівся Олексій Сердюк. 107. Вот вам живой факт такой, с которым встретился Алексей Сердюк. Він хотів відвідати мене, гостем бути, квитків не було в продажу, він говорить. Он хотел посетить меня, гостем быть, билетов не было в продаже, он говорит. Він звертається з просьбою, сам попав Он обращается с просьбой, сам попалу біду: «Учителю, я ж не буду в тебе, дай мені квиток, щоб їхати». в беду: «Учитель, я не буду у тебя, дай мне билет, чтобы ехать». А на цю ось просьбу десь узявся перукар, спитав, у чому діло? А на эту вот просьбу где-то взялся парикмахер, спросил, в чем дело? Я жаліюсь йому: та нема квитка. Я жалуюсь ему: но нет билета. Він пішов у касу, приходить, гроші дай йому, він пішов, приносить. Он пошел в кассу, приходит, деньги дай ему, он ушел, приносит. Я поїхав, приїхав, тепер тут. Я поехал, приехал, теперь здесь. За все спасибо, он сказал мне так.

      108. Той, котрому доводилось зустрітись із горем і бідою, зустрівся з ними. 108. Тот, которому приходилось встретиться с горем и бедой, встретился с ними. Цим ділом трудно оволодіти, болісне воно, лише б пробралось у живе тіло. Этим делом трудно овладеть, мучительное оно, только бы пробралось в живое тело. Це нестаток, він не дає людям покою. Это недостаток, он не дает людям покоя. А в людей якщо нема чого-небудь, вони лізуть, шукають по природі, хочуть знайти це місце. А у людей если нет чего-нибудь, они лезут, ищут по природе, хотят найти это место. Їм здається, що вони щось загубили і вони повинні знайти це. Им кажется, что они что-то потеряли, и они должны найти это. Вони так думали про це все, не кидали так думати. Они так думали об этом всего, не бросали так думать. Вони не були фактично на цьому місці, а життя вимагало побувати там. Они не были фактически на этом месте, а жизнь требовала побывать там.

    109. Він говорить, що це така моя історія. 109. Он говорит, что это такая моя история. Я, як такий чоловік, не був у житті своєму, там люди живуть такі свої. Я, как такой человек, не был в жизни своей, там люди живут такие свои. Вони вставали щодня рано-вранці, їх умови Они вставали каждый день рано утром, их условиягрошові женуть туди. денежные гонят туда. Виявляється, вони живуть у цьому всьому ділі. Оказывается, они живут в этом всем деле. Їм треба жити на цьому місці, таке робити в житті. Им надо жить на этом месте, такое делать в жизни. Вони живуть в місці, самі ремісники навчились робити селу те, що треба. Они живут в месте, сами ремесленники научились делать селу то, что надо. У них є ринок, всі У них есть рынок, всехворі, нужденні стараються попасти сюди, їм це горе з бідою. больные, нуждающиеся стараются попасть сюда, им это горе с бедой. Хоч пішки, але їм треба буде йти. Хоть пешком, но им надо будет идти.

    110. Люди готують людям цю болісну потребу. 110. Люди готовят людям эту мучительную потребность. Люди стараються попасти сюди в цю місцевість з усієї околиці, хто з чим. Люди стараются попасть сюда в эту местность со всей округи, кто с чем. Один говорив так. Один говорил так. Нікому не забороняється на цей базар до цих людей із своїм добром. Никому не запрещается на этот рынок к этим людям со своим добром. Сюди бідні й багаті йдуть або їдуть, базар приймає всіх. Сюда бедные и богатые идут или едут, рынок принимает всех. Якщо у тебе є чим похвалитися перед усіма в житті, іди показуй. Если у тебя есть, чем похвалиться перед всеми в жизни, иди показывай. Люди є різного характеру. Люди есть разного характера. Він витратив на це весь тиждень, шість днів. Он потратил на это всю неделю, шесть дней. Мало того, що він розмірковував, шукав вихід у себе, щоб його діло таке не пропало даремно. Мало того, что он размышлял, искал выход у себя, чтобы его дело такое не пропало напрасно. Він багато робив, не спішив робити цю річ, він заклав на це труд зі своєю правотою. Он много делал, не спешил делать эту вещь, он заложил на это труд со своей правотой.

    111. Вона треба всім у житті, це є для всіх людей. 111. Она надо всем в жизни, это есть для всех людей.   Люди готують, що краще та цікавіше. Люди готовят, что лучше и интереснее. Він, як любитель свого селянського діла, виходив у себе таких волів. Он, как любитель своего крестьянского дела, выходил в себя таких быков. Я, як сьогоднішній письменник, не забував про це базарне діло. Я, как сегодняшний писатель, не забывал об этом базарном деле. Його умови такі, у його хазяйському домі був такий порядок. Его условия такие, в его хозяйском доме был такой порядок. Без цього діла він не зміг виходити таких волів. Без этого дела он не смог выходить таких волов. Ну й воли! Ну и воли! Хто не підходив з баришників, Кто не подходил с барышников, щоб купити їх на м'ясо. чтобы купить их на мясо. М'ясникові поторгувати таким м ' ясом було б Мяснику поторговать таким мясом было быне гріх хоч один день. не грех хоть один день. Ну й хазяїн, його не обдуриш. Ну и хозяин, его не обманешь.

     112. Це чиста правда, сказав він, хотів узяти гроші за них. 112. Это чистая правда, сказал он, хотел взять деньги за них. Ми з вами, такими людьми, думали самі весь рік весь час про це діло. Мы с вами, такими людьми, думали сами весь год все время об этом деле. Така для цих людей сцена, котру доводилось людям робити, вона дуже хороша зі своїми такими новими, сказаними словами в піснях. Такая для этих людей сцена, которую приходилось людям делать, она очень хорошая со своими такими новыми, сказанными словами в песнях. Це діло було вперше. Это дело было впервые. Нам треба поставити ще краще, але сил не вистачило. Нам надо поставить еще лучше, но сил не хватило. Техніка була мала, штучне було не таке, мало було хімії. Техника была мала, искусственное было не такое, мало было химии. Усе робилось не так, як робить своє діло Паршек . Все делалось не так, как делает свое дело Паршек. Він зайняв недаремно це місце зі своїм таким ділом у природі не війною, не вибухами. Он занял недаром это место со своим таким делом в природе не войной, не взрывами.

   113. 113.   Йому доводилось відшукувати це місце не важко. Ему приходилось отыскивать это место не трудно. Я знайшов його за 46 років. Я нашел его за 46 лет. Це місце виявилось Чувілкін бугор. Это место оказалось Чувилкин бугор. Він показує Он показывает не эту нашу сцену. Він дає людям нашим життя природне без усяких потреб. Он дает людям нашим жизнь природную без всяких потребностейОсь що дає це місце., вот что дает это место. Нам не треба мертвий капітал. Нам не надо мертвый капитал.Ми, усі люди до одного чоловіка, оточили себе цим ділом. Мы, все люди до одного человека, окружили себя этим делом. Ми з вами стоїмо в черзі, ми з вами чекаємо дня завтрашньої пори. Мы с вами стоим в очереди, мы с вами ждем дня завтрашнего времени. Він не приходить до нас без усяких потреб, а когось забере з нас, таких хоробрих. Он не приходит к нам без всяких потребностей, а кого-то заберет из нас, таких храбрых. Він не рахується з нами, такими людьми, а легко-легко саджає на наше тіло свою виразку чи грибок. Он не считается с нами, такими людьми, а легко-легко сажает на наше тело свою язву или грибок.

    114. Ось що він несе в нашу чергу. 114. Вот что он несет в нашу очередь. А для людей не існує цієї черги на цьому бугрі . А для людей не существует этой очереди на этом бугре. Паршек прийшов з любов'ю до неї, попросив її так, як це треба. Паршек пришел с любовью к ней, попросил ее так, как это нужно. Усім людям не жаліє передати з душею, із серцем це. Всем людям не жалеет передать с душой, с сердцем это. Моє – це є ваше. Мое – это ваше. Нам треба кинути діло своє наявне зовсім, щоб його не робити так. Нам надо бросить дело свое имеющееся совсем, чтобы его не делать так. Цього місця бугра вистачить усім, лише б люди захотіли його. Этого места бугра хватит всем, лишь бы люди захотели его. Это все не удовлетворило их, они простужаются, болеют в жизни. Їхнє діло є погане, воно не гоже нікуди до життя. Их дело есть  плохое, оно не годится никуда к жизни.

    115. Усі розумні адміністратори бажають людям щастя, здоров'я, говорять, пхають: ідіть, робіть добре, тоді ви одержите добре. 115. Все умные администраторы желают людям счастья, здоровья, говорят, суют: идите, делайте хорошо, тогда вы получите хорошо. Це такий є в людях введений закон. Это такой есть в людях введенный закон.А Паршек говорить адміністратору: ти обстриг мене, ти оббрив мене, а потім узяв скоротив. А Паршек говорит администратору: ты остриг меня, ты обрил меня, а потом взял сократил. Що мені такому робити? Что мне такому делать? Я був підготовлений говорити з ученими-психіатрами про нового чоловіка щодо свого розвитку. Я был подготовлен говорить с учеными-психиатрами о новом человеке относительно своего развития. Я сказав їм так: це я буду тим чоловіком, про нього мова йде така безсмертна. Я сказал им: это я буду тем человеком, о нем речь идет такая бессмертная. Цьому чоловікові треба буде місце для цього діла, щоб там робити те, щоб він не застудися і не захворів. Этому человеку надо будет место для этого дела, чтобы там делать то, чтобы он не простудился и не заболел.

    116. Я, Паршек , знайшов це місце, оточив себе ним. 116. Я, Паршек, нашел это место, окружил себя им. Це місце відомо всім, багато хто був на ньому, не я один є в житті, за кого ручаються 12 чоловік. Это место известно всем, многие были на нем, не я один есть в жизни, за кого ручаются 12 человек. А нас є поки що двоє, ми робимо все це діло. А нас пока двое, мы делаем все это дело. За наше все це, зроблене нами, у такому розумінні природа точно сказала, щоб ми знали. За наше все это, сделанное нами, в этом смысле природа точно сказала, чтобы мы знали. 1983 рік, травень місяць. 1983 год, май месяц. Через Китай та Індію всі наявні бомби падуть на Радянський Союз. Через Китай и Индию все имеющиеся бомбы упадут на Советский Союз. Перемоги не буде ні в кого. Победы не будет ни у кого. Усі будуть брати участь, а перемога буде через пізнання Учителя. Все будут участвовать, а победа будет через познание Учителя. Він введе на це діло свою істину, мир, любов, а не війну. Он введет в это дело свою истину, мир, любовь, а не войну. Природа буде за нього, в она говорить йому. Природа будет за него, она говорит ему.     

      117. Якщо він буде цей чоловік, котрого всі люди чекають, він скаже вам за вашим бажанням наперед, що буде. 117. Если он будет этот человек, которого все люди ждут, он скажет вам по вашему желанию наперед, что будет.А він сказав уже через природу вам. А он сказал уже через природу вам. Хочете, не хочете, а життєва ідея переможе. Хотите, не хотите, а жизненная идея победит. Ми, усі учені люди, знаємо про це діло всіх людей, живущих на білому світі. Мы, все ученые люди, знаем об этом деле всех людей, живущих на белом свете. Спитайте ви в них: хочеться їм так умирати. Спросите вы у них, хочется им так умирать? Вони не дадуть вам своєї згоди. Они не дадут вам своего согласия. А в нас, у таких учених, спитають: а що ми зробили для цього, щоб ми не вмирали? А у нас, в таких ученых, спросят: а что мы сделали для этого, чтобы мы не умирали? Як смерть була між нами, так вона залишилася між нами. Как смерть была между нами, так она осталась между нами.

    118. Ми з вами є не хворі люди, розуміємо, знаємо добре, як ми вперше починали відчиняти ворота для Радянської влади. 118. Мы с вами есть не больные люди, понимаем, знаем хорошо, как мы впервые начинали открывать ворота для Советской власти. У нас була нужда, нестаток великий був у всьому, один жив, інший залишався позаду, він умирав. У нас была нужда, недостаток большой был во всем, один жил, другой оставался позади, он умирал. Нам було трудно тоді, а все-таки ми розвились у цьому. Нам было трудно тогда, а все-таки мы развились в этом. Ми оточили себе багатством для цього, Мы окружили себя богатством для этого,природа не забувала нас, поставилась із своїм наміром. природа не забывала нас, отнеслась со своим намерением. Я є не проти цього всього, що робиться в наших людей. Я не против этого всего, что делается в наших людей. Вони роблять самі, природа допомагає їм, вона відкриває їм все для життя. Они делают сами, природа помогает им, она открывает им все для жизни. Вони обмальовують своїми руками вмілими це все. Они обрисовывают своими руками умелыми это все.

    119. Їм робиться тяжко в житті в природі. 119. Им делается тяжело в жизни в природе. Так воно має робитись, у них є все через це. Так оно должно делаться, у них есть все через это. Вони їдять досита, добре, одягнені до самого тепла добре, живуть у будинках з усіма вигодами. Они едят досыта, хорошо, одетые до самого тепла хорошо, живут в домах со всеми удобствами. Нам, таким людям, усім ділкам цього діла, хочеться жити добре і тепло. Нам, таким людям, всем дельцам этого дела, хочется жить хорошо и тепло. А діло Паршека одне: у них спитати про таке місце, на котрому люди будь-якого характеру жили, не хворіли, не застуджувались. А дело Паршека одно: у них спросить о таком месте, на котором люди любого характера жили, не болели, не простуживались. А таке місце є в природі, ніхто не займав його чим-небудь, люди не хотіли займати таке місце, і вони не вміли зайняти його, щоб воно залишилося корисним місцем. А такое место есть в природе, никто не занимал его чем-нибудь, люди не хотели занимать такое место, и они не умели занять его, чтобы оно осталось полезным местом.

    120. Як знайшов його в цьому Паршек ? 120. Как нашел его в этом Паршек? Він чимало пройшов для цього діла по нашій землі. Он немало прошел для этого дела по нашей земле. Люди не пробували бути так у цьому ділі. Люди не пробовали быть так в этом деле. Він робив цю історію для цього так, як усі люди. Он делал эту историю для этого так, как все люди. Вони старались трудитись, Они старались трудиться,   жити так, як жили всі. жить так, как жили все. Я добивався цього, старався робити те, що було треба для життя. Я добивался этого, старался делать то, что было нужно для жизни. А в природі було це, чим треба було похвалитись перед усіма. А в природе было это, чем надо было хвалиться перед всеми. Природа допомагала мені в усьому, вела за ніс туди, куди треба. Природа помогала мне во всем, вела за нос туда, куда надо. Я не робив що-небудь без неї. Я не делал что-либо без нее.

    121. Вона є моє місце, де я народився, де я виростав так, як усі такі люди. 121. Она есть мое место, где я родился, где я рос так, как все такие люди. Вони кидали мене в цьому ділі тоді, коли вона не давала хорошого для тіла: це такого повного права, щоб я давав комусь свої сили. Они бросали меня в этом деле тогда, когда она не давала хорошего для тела: это такого полного права, чтобы я давал кому-то свои силы. Вона держала мене на віжках. Она держала меня на вожжах. У мене була любима дівчина з дитинства, я любив її до безумства, а щоб скористатись нею, природа не дала. У меня была любимая девушка с детства, я любил ее до безумия, а чтобы воспользоваться ею, природа не дала. Вона дала своє те, що хотіла. Она дала свое то, что хотела. Вона знайшла мені душу, серце для цього Она нашла мне душу, сердце для этого   зовсім з іншого села, вона не побоялася через мою таку природну красоту такого діла мого життя. совсем из другого села, она не побоялась через мою такую природную красоту такого дела моей жизни.

    122. Природа робила все ради мене такого, щоб наші люди знали, кого вони гнали геть від себе. 122. Природа делала все ради меня такого, чтобы наши люди знали, кого они гнали прочь от себя. Природа готувала цю дівчину змалечку ради мене. Природа готовила эту девушку с детства ради меня. Моя мати була щаслива тим, що вона народила такого мене. Моя мать была счастлива тем, что она родила такого меня. Я ріс так само, як і всі люди, а ми піднімались на свої довільні ноги в природі. Я рос так само, как и все люди, а мы поднимались на свои произвольные ноги в природе. І Паршек робив И Паршек делалу житті те, щоб люди знали як такого чоловіка, хто разом із такими людьми жив. в жизни то, чтобы люди знали как такового человека, который вместе с такими людьми жил. Він робив усе те, що треба. Он делал все то, что надо. Паршекові допомагали в усьому. Паршеку помогали во всем. Він робив з людьми разом це все, він боровся за своє життя. Он делал с людьми вместе это все, он боролся за свою жизнь.

    123. Йому також хотілось жити, як і всі люди з Паршеком . 123. Ему также хотелось жить, как и все люди с Паршеком. Він жив 35 років з ними разом. Он жил 35 лет с ними вместе. Паршек не робив своїм учинком, своїм життям людям тільки одне в природі, щоб кров їхня лилась по землі. Паршек не делал своим поступком, своей жизнью людям только одно в природе, чтобы кровь их лилась по земле. Він завжди жалів і хотів, щоб природа заступилась за них. Он всегда жалел и хотел, чтобы природа заступилась за них. Вона послала його для цього на війну, щоб Она послала его для этого на войну, чтобыотримати від неї одне або друге: чи голова в кущах, чи груди в хрестах. получить от него одно или другое: или голова в кустах, или грудь в крестах. Приказ был, что немцы должны были наступать на русских, но не пошли. Команда була дана, що руські підуть у наступ, але так ніхто не пішов. Команда была дана, что русские пойдут в наступление, но никто не пошел. Паршек яким був, таким він і залишився, живий непошкоджений. Паршек каким был, таким он и остался, живой невредимый.

    124. Він кинув фронт: це діло було не його в цьому. 124. Он бросил фронт: это дело было не его в этом. Нам треба демобілізуватись, треба, щоб цієї війни не було. Нам надо демобилизоваться, надо, чтобы этой войны не было. Так воно й вийшло. Так оно и получилось.Німці окупували Україну, а в Оріхівці не стояли. Немцы оккупировали Украину, а в Ореховке не стояли. А все-таки хоч трохи А все-таки хоть немноговони зачепились, у Паршека взяли з возу мішок зерна, це вже німці програли, Махно гнав їх додому. они зацепились, у Паршека взяли с воза мешок зерна, это уже немцы проиграли, Махно гнал их домой. Це була історія, цьому бути. Это была история, этому быть. Я робив на заводі шнидирит порох для снарядів артилерійських. Я делал на заводе шнидирит порох для снарядов артиллерийских. А в цей час природа оточила сильним дощем, не дала моїй зміні вийти на роботу. А в это время природа окружила сильным дождем, не дала моей смене выйти на работу.Я був старший апаратник бігунків. Я был старший аппаратчик бегунков. Мені треба слідкувати за вивантаженням, а дві дівчини, руська й полячка, вийшли на роботу. Мне надо следить за выгрузкой, а две девушки, русская и полячка, вышли на работу.

    125. Амонал мололи, треба було вивантажувати. 125. Аммонал мололи, надо было выгружать. Уся робота була на мені. Вся работа была на мне. Я взявся вивантажувати сам, і хотів, щоб ці дві дівчини носили цей амонал на сито. Я взялся выгружать сам, и хотел, чтобы эти две девушки носили этот аммонал на сито. У цей час директорська комісія прийшла щодо розширення цієї будови. В это время директорская комиссия пришла для расширения этого строения. Англієць Пуссель , директори француз Еміль і руський. Англичанин Пуссель, директора француз Эмиль и русский. Ця полячка набралась такого діла, як націоналка, вона зробила неприємність мені. Эта полячка набралась такого дела, как националистка, она сделала неприятность мне. Вона заклала, їй повірили, а мене, як руського, образили ні за що. Она заложила, ей поверили, а меня, как русского, обидели ни за что. Я був звільнений. Я был уволен. Куди тільки не звертався, я хотів виправдати себе. Куда только не обращался, я хотел оправдать себя.

    126. Навіть інспектор труда був у Луганську. 126. Даже инспектор труда был в Луганске. Він сказав на мою таку просьбу так: «Ми віримо союзникам більше, ніж руським». Он сказал на мою такую просьбу так: «Мы верим союзникам больше, чем русским». Я обібрав для цього діла без усякого. Я обобрал для этого дела без всякого. Цар призвав мої літа на службу, і царю довелось відмовитись від престолу, у житті пішло доверху ногами. Царь призвал мой год на службу, и царю пришлось отказаться от престола, в жизни пошло вверх ногами. Десь більшовики взялись, вони дали всім, відібрали таке право в усіх. Где-то большевики взялись, они дали всем, отобрали такое право у всех. А Паршек не схвалив батька самодержавство. А Паршек не одобрил самодержавие отца. Цар зійшов з колії через Паршека , так що теорія стала на путь усього. Царь сошел с рельсов из-за Паршека, так что теория стала на путь всего. Адміністративні особи не зробили нічого такого в житті в природі, вони зруйнують самі себе в цьому. Административные лица не сделали ничего такого в жизни в природе, они разрушат сами себя в этом.

    127. Люди відмовляться від усього цього діла, а візьмуться за діло Паршека за Чувілкін бугор. 127. Люди откажутся от всего этого дела, а возьмутся за дело Паршека за Чувилкин бугор. Він є земний рай для нас, для людей. Он есть земной рай для нас, для людей. Ми будемо врятовані на цьому ось бугрі . Мы будем спасены на этом вот бугре. Там ми не будемо спати, застуджуватись і хворіти. Там мы не будем спать, простужаться и болеть. Це місце, ці умови підказані для людей усього світу. Это место, эти условия подсказаны для людей всего мира. Люди не будуть умирати так на цьому місці, на цьому бугрі . Люди не будут умирать так на этом месте, на этом бугре. Такого діла не було ніколи до цього в житті, а тепер це місце є. Такого дела не было никогда до этого в жизни, а теперь это место есть. Воно не давалось так даром. Оно не давалось так даром. Паршек , як один з усіх, є такий заслужений, він є тільки один з усіх таких людей, одному йому довелось збагатитись цим добром.

   128. Паршек, как один из всех, есть такой заслуженный, он есть только один из всех людей, одному ему пришлось обогатиться этим добром.Ми знайшли його, воно треба було нам у нашому такому житті. Мы нашли его, оно нужно было нам в нашей такой жизни. Воно примусило нас, ми довго думали про це, вважали: це все пригодиться на щось у своєму дворі. Она заставило нас, мы долго думали об этом, считали: это все пригодится на что-то в своем дворе. Ми зробили із цього всього дім житлового характеру для життя свого. Мы сделали из этого всего дом жилого характера для жизни своей. Нам не доводилось жити в Нам не приходилось жить вньому без усякого. нем без всякого. Цей дім складено з каміння, чотирикутні стіни має. Этот дом сложен из камней, четырехугольные стены имеет. Ми зробили вікна з дерева, їх засклили, щоб було видно. Мы сделали окна из дерева, их застеклили, чтобы было видно. Ми поставили вхідні двері, через котрі доводилось заходити з двору. Мы поставили входную дверь, через которую приходилось заходить со двора. Для життя ми склали піч, вверх витягнули трубу для диму. Для жизни мы сложили печь, вверх вытащили трубу для дыма.

      129. Ми розводимо вогонь, щоби було тепло, і було на чому готувати що-небудь. 129. Мы разводим огонь, чтобы было тепло, и на чем готовить что-нибудь. Хазяїнові цього дому треба дуже багато природного добра, без води не обійтись у всьому ділі. Хозяину этого дома надо очень много природного добра, без воды не обойтись во всем деле. Йому треба вода Ему надо водадля життя, він робить з неї свіжі видумані страви щодня. для жизни, он делает из нее свежие выдуманные блюда каждый день. Це його така звичка розвинута вічно. Это его такая привычка развита вечно. У році 365 днів, В году 365 дней,   людям треба приготувати їжу й поїсти не один раз, а три рази щодня. людям надо приготовить пищу и поесть не один раз, а три раза в день. Хазяїн сильно думає про це, більше доводилось робити в цьому ділі. Хозяин сильно думает об этом, больше приходилось делать в этом деле. Хазяїн цього дому лягав спати, а думки про це діло клав під голову. Хозяин этого дома ложился спать, а мысли об этом деле клал под голову. Коли ледь світало, вони будили його такого. Когда едва светало, они будили его такого.

    130. День приходить для цього, природа присилає нам його. 130. День приходит для того, природа присылает нам его. У ньому нема приготовленого всього для нашого життя, щоб ним доводилось жити так, як нам треба було. В нем нет приготовленного всего для нашей жизни, чтобы им приходилось жить так, как нам надо было. Нам необхідна вода в своєму житті, вона є завжди в запасі, відра повні стояли. Нам необходима вода в своей жизни, она есть всегда в запасе, ведра полные стояли. День вимагав від людей гігієну, чистоту. День требовал от людей гигиену, чистоту. Перше – догляд за собою, треба вмити обличчя, та ще з милом , це твоє є перше діло цього дня. Первое – уход за собой, надо умыть лицо, да еще с мылом, это твое есть первое дело этого дня. А друге діло – цим людям треба їсти щось. А другое дело – этим людям надо кушать что-то. Така звичка є в людей не забувати про самого себе, що треба їм у цьому, щоб жити і бути задоволеним цим. Такая привычка есть у людей не забывать о себе, что надо им в этом, чтобы жить и быть довольным этим.          

      131. Час приходить, він примушує людей знати й думати про нього, не перестаючи. 131. Время приходит, оно заставляет людей знать и думать о нем, не переставая. У цей час людям треба для життя не один дім, у котрому доводилось робити все. В это время людям надо для жизни не один дом, в котором приходилось делать все. Так ранок настає, природа підготувала умови людям, ввела сонечко з теплими променями в життя. Так утро наступает, природа подготовила условия людям, ввела солнышко с теплыми лучами в жизнь. Вони змінювали їм атмосферу в житті. Они меняли им атмосферу в жизни. Людям треба приготуватись до цього дня. Людям надо приготовиться к этому дню. У нас є така звичка, щоб у нас був свій запас на багато раз, приготовлений людьми наперед. У нас есть такая привычка, чтобы у нас был свой запас на много раз, приготовленный людьми вперед. Людям треба, щоб Людям нужно, чтобы   картопля була. картофель был. У тебе є умови для цього. У тебя есть условия для этого. Ти є хазяїн цього добра, у цей час готуєш, не спиш ночами. Ты хозяин этого добра, в это время готовишь, не спишь по ночам.

    132. У тебе робить своя думка, вона диктує наперед, що треба буде їсти сьогодні. 132. У тебя работает своя мысль, она диктует наперед, что надо будет кушать сегодня. Люди добувають сировину, земля дає всякими способами в природі. Люди добывают сырье, земля дает всячески в природе. За землею доводиться доглядати, вона є наша матір-годувальниця, усе дає нам таким. За землей приходится ухаживать, она наша мать-кормилица, все дает нам таким. Ти трудись, роби те, що треба буде їй. Ты трудись, делай то, что надо будет ей. Вона не дає всього нам без усякого труда. Она не дает всего нам без всякого труда. Раз люди почали, то треба буде робити все в житті. Раз люди начали, то надо будет делать все в жизни. Вона приходить до нас, таких людей, один раз на рік із своїми умовами. Она приходит к нам, таким людям, один раз в год со своими условиями. Вона приносять тепло землі. Она приносят тепло земли.

    133. Земля починає дихати своїми квітами. 133. Земля начинает дышать своими цветами. Ось чого ці дні приходили до нас, вони створили свою атмосферу. Вот чего эти дни приходили к нам, они создали свою атмосферу. Людям доводилось думати сильно в себе про це, що доводилось робити. Людям приходилось думать сильно в себя об этом, что приходилось делать. Зима лежала, сама чекала підготовки від людей. Зима лежала, сама ждала подготовки от людей. Це треба буде зробити в природі, щоб продукція була для цього часу в житті. Это надо будет сделать в природе, чтобы продукция была для этого времени в жизни. Для цього люди зробилися такими ділками із своєю силою розуму, із своїм озброєнням у природі. Для этого люди сделались такими дельцами со своей силой ума, со своим вооружением в природе. Вони зробили природі те, вона стала допомагати їм, щоб люди жили, бачили, робили, надіялись, що вони будуть так жити. Они сделали природе то, она стала помогать им, чтобы люди жили, видели, делали, надеялись, что они будут так жить.

    134. Ми робимо самі це життя. 134. Мы делаем сами эту жизнь. Це є наш фізичний труд, ми робимо самі в цьому. Это наш физический труд, мы делаем сами в этом. Природа поставила умови перед нами, не спішити робити те, чого природа не хотіла. Природа поставила условия перед нами, не спешить делать то, чего природа не хотела. У неї є земля, у неї є повітря, вода. У нее есть земля, у нее есть воздух, вода. Люди привчили самі себе придбавати те, що треба для їхнього життя. Люди приучили сами себя приобретать то, что нужно для их жизни. Вони озброїлись цим, зробили приладдя, дійшли до техніки, стали робити штучно, і хімія треба була на це. Они вооружились этим, сделали снасть, дошли до техники, стали делать искусственно, и химия потребовалось на это. Люди зробили все це з природи, їм легко доводилось робити все. Люди сделали все это из природы, им легко приходилось делать все. Ініціатори були на етапі, якщо вони брались робити, у них виходило це. Инициаторы были на этапе, если они брались делать, у них получалось это.

    135. Це їхнє діло було, вони зробили його, їм самим видно. 135. Это их дело было, они сделали его, им самим видно. Вони зробили дім самі на своєму облюбованому місці. Они сделали дом сами на своем облюбованном месте. А це місце є його природне, хазяїн не дасть його А это место его природное, хозяин не даст его   нікому. никому. Він жив за рахунок нього, як своєї власності, він розпоряджався, як своїм. Он жил за счет него, как своей собственности, он распоряжался, как своим. Він зробив над ним те, що хотів. Он сделал над ним то, что хотел. Хазяїн цього добра тягне в цей двір все живе. Хозяин этого добра тянет в этот двор все живое. І він виносить мертве в гробу зі сльозами, коли хтось помирає. И он выносит мертвое в гробу со слезами, когда кто-то умирает. Йому треба жити в цьому ділі, а природа не дала йому, як такому. Ему надо жить в этом деле, а природа не дала ему, как такому. Коли він був здоровий, то робив у житті, творив дива всякого роду в цьому ділі. Когда он был здоров, то делал в жизни, творил чудеса всякого рода в этом деле. А коли він застудився, захворів, уже він не треба нікому, треба догляд за ним. А когда он простудился, заболел, уже он не нужен никому, надо уход за ним.

    136. А ніхто не хоче доглядати за хворим. 136. А никто не хочет ухаживать за больным. Кому він треба такий хворий, лікарні, лікарю, сестрі, няні? Кому он нужен такой больной, больнице, врачу, сестре, няне? Він не треба там. Он не надо там. Ось що ми з вами, учені люди, зробили. Вот что мы с вами, ученые люди, сделали. Ми з вами болісно повмираємо. Мы с вами болезненно умрем. Що може бути гірше від цього? Что может быть хуже этого? Хороше і тепле дало нам це все. Хорошее и теплое дало нам это все.Ми Мыїли солодке, жирне, смачне. ели сладкое, жирное, вкусное. Ми одягаємось у фасонний, теплий хороший одяг. Мы одеваемся в фасонную, теплую хорошую одежду. Ми живемо у своєму домі з усіма вигодами. Мы живем в своем доме со всеми удобствами. Це наша всіх така є людська звичка, наш сільський мужик зробив її. Это наша всех такая есть человеческая привычка, наш сельский мужик сделал ее. Він повозив хліб із степу возом у двір, помолотив, повіяв, чисте зерно засипав у засіки, муку намолов, їсть хліб. Он повозил хлеб из степи телегой во двор, помолотил, повеял, чистое зерно засыпал в закрома, муку намолол, ест хлеб.

    137. Яке його таке життя? 137. Какая его жизнь? Воно є вмираюче на ньому. Она есть умирающая на нем. Хіба Паршек є такий своїм наміром зі своєю думкою у людях в природі? Разве Паршек есть такой своим намерением со своей мыслью в людях в природе? Гітлер пішов війною на руських з Богом, українців убивав, як таких. Гитлер пошел войной на русских с Богом, украинцев убивал, как таковых. Він не знав і не бачив Бога. Он не знал и не видел Бога. Чому Паршек і чому це так вийшло? Почему Паршек и почему это так получилось? Н імці запросили Паршека в Берлін, а потім він опинився у гестапо в Дніпропетровську. Немцы пригласили Паршека в Берлин, а затем он оказался в гестапо в Днепропетровске. Для Паршека було недобре це. Для Паршека было нехорошо это. Сувора зима лежала, а його возили на мотоциклі по німцях у ту ніч, коли німців розбили під Москвою, а оточили під Волгоградом. Суровая зима лежала, а его возили на мотоцикле по немцам в ту ночь, когда немцев разбили под Москвой, а окружили под Волгоградом. Я упросив природу, щоб німці не мали Я упросил природу, чтобы немцы не имелиуспіху більше. успеха больше. Так воно вийшло по-моєму. Так оно получилось по-моему.

    138. Я не говорив з дурнями. 138. Я не говорил с глупцами. Я ходив понад морем, сидів у воді, ліса проходив. Я ходил над морем, сидел в воде, леса проходил. А я не думав про це. А я не думал об этом. І все-таки наших учених не доводилось боятись за їхню доброту. И все-таки наших ученых не приходилось бояться за их доброту. Як їм хотілось зняти з дороги Божу ідею на мені. Как им хотелось снять с дороги Божью идею на мне. Ця ідея особисто належить усім нашим людям за всім цим ділом. Эта идея особенно принадлежит всем нашим людям по всем этим делам. Вони повинні врятувати самі себе від усього цього діла в усьому світі. Они должны спасти сами себя от всего этого дела во всем мире. Матір рідна повинна простити нам усім, і вона не буде більше карати нас таких за це саме діло. Мать родная должна простить нам всем, и она не будет больше наказывать нас таких за это самое дело.

      139. Ми звільнимось від найлютішого ворога. 139. Мы освободимся от злейшего врага. У нас   проявиться любов у цьому ділі. проявится любовь в этом деле. Так ми примусимо самих себе робити. Так мы заставим самих себя делать. Любов – це є таке діло в природі. Любовь – это есть такое дело в природе. Природна атмосфера міняла себе після першого числа цього року. Природная атмосфера меняла себя после первого числа этого года. То морозна, холодна погода була в природі, то проливний дощ лив, і яка ожеледиця зі снігом була зроблена для цих людей у житті. То морозная, холодная погода была в природе, то проливной дождь лил, и какая гололедица со снегом была сделана для этих людей в жизни. Вона не давала їм такого спокою, захищеними ногами ходити по льоду. Она не давала им такого покоя, защищенными ногами ходить по льду.

    140. Люди живуть у цьому Новому році, 1979. Коли людям треба щастя в новому році, тоді у них була стихійна аварія. 140. Люди живут в этом новом году, 1979. Когда людям надо счастье в новом году, тогда у них была стихийная авария. Они ломали ноги и руки, а делать надо было. Директор виступав із розмовою про мільйони не просто так, їм хотілося знайти причину, чому люди молоді не хочуть підкорятись такій тяжкій для людей режимній агітації. Директор выступал с разговором о миллионах не просто так, им хотелось найти причину, почему люди молодые не хотят подчиняться такой тяжелой для людей режимной агитации. Вона була дуже тяжка для них. Она была очень тяжелая для них.

   141. Ти, матір рідна, народила його, як дитя своє, він є твій, не вважай його лайном своїм, а вважай його людиною. 141. Ты, мать родная, родила его, как дитя свое, оно твое, не считай его дерьмом своим, а считай его человеком.Якими всіх вважаєш, таким вважай його. Какими всех считаешь, таким считай его. Він, як твоє дитя, теж хоче, щоб ти, як мати чи батько, навчили самі себе представляти йому свою небувалу ввічливість. Он, как твое дитя, тоже хочет, чтобы ты, как мать или отец, научили сами себя представлять ему свою небывалую вежливость.Примушення його – це є гострий ніж йому. Принуждение его – это есть острый нож ему. Ви знаєте самі, коли ми примушуємо його це є адміністративний наказ. Вы знаете сами, когда мы заставляем его, это есть административный приказ. Ви відмовтесь від цього всього наказу, починайте прищеплювати цьому дитяті змалечку цю просьбу. Вы откажитесь от этого всего приказа, начинайте прививать этому ребенку с детства эту просьбу. Усе те є негоже, що ви робите над своїм солдатом, Все это является негоже, что вы делаете над своим солдатом,ваш такий упевнений наказ. ваш такой уверенный приказ. А якщо предки навчать його просьби, він буде розуміти, для чого його так просять. А если предки научат его просьбы, он будет понимать, для чего его так просят. Щоб він не робив такого поганого, щоб не вчився жити по-старому. Чтобы он не делал такого плохого, чтобы не учился жить по-старому.

    142. Ці звички, котрі ми вводимо в дитячий розум, є погане, нікуди не гоже. 142. Эти привычки, которые мы вводим в детский ум, плохое, никуда не годное. Ми вчимо їх самі, щоб вони робили це в житті. Мы учим их сами, чтобы они делали это в жизни. Нам не хочеться робити самим цього, а інших ми примушуємо. Нам не хочется делать самим этого, а других мы заставляем. Для чого ти куриш чи п'єш вино, тобі шкідливо. Для чего ты куришь или пьешь вино, тебе вредно. Ти не роби свідомо це. Ты не делай сознательно это. Дитя наше новонароджене тільки відірвалося від матері, і пішло з великим адміністративним наказом у життя в природу. Дитя наше новорожденное только оторвалось от матери, и пошло с большим административным приказом в жизнь в природу. Ми показали йому таку дорогу, по котрій стали примушувати його ділу, щоб він брався за діло й робив його. Мы показали ему такую дорогу, по которой стали заставлять его делу, чтобы он брался за дело и делал. Н ам Намтреба народжувати дитину без усяких потреб. надо рожать дитя  без всяких потребностей.

      143. Нам треба просити дитину, щоб вона не потребувала цього. 143. Нам надо просить дитя, чтобы оно не нуждалось в этом. Нам треба ставити просьбу свою перед природою, щоб вона згодилась з нами і стала допомагати цій дитині залишатися без цього всього. Нам надо ставить просьбу свою перед природой, чтобы она согласилась с нами и стала помогать этому ребенку оставаться без этого всего. Просьба задовольняється залишатись без труда природним порядком у природі. Просьба удовлетворяется оставаться без труда естественным порядком в природе. Здорове тіло має здоровий дух. Здоровое тело имеет здоровый дух. Каприз усяких людей перемагається ввічливістю. Каприз всяких людей побеждается вежливостью. Якщо ми просимо природу, то нам треба просити і дитя. Если мы просим природу, то нам надо просить и дитя. Яка ввічливість введена нашими людьми! Какая вежливость введена нашими людьми! Природа просить природу, люди просять людей. Природа просит природу, люди просят людей. Ось де ми зробили життя наше таке, Вот где мы сделали жизнь нашу такую, невмираюче живе природне. неумирающую. живую природную. Це повітря, вода й земля, вони повинні зберегти це дитя природно. Это воздух, вода и земля, они должны сохранить это дитя естественно.

    144. Природа має зустріти дитину 144. Природа должна встретить дитяпахучу, а не смердючу, через любов, свідоме терпіння, як я терплю в цьому всьому: не їм, води не п ' ю, не одягаюсь. пахучим, а не вонючим, через любовь, сознательное терпение, как я терплю в этом всем: не ем, воды не пью, не одеваюсь. А мені хочеться одягнутись і наїстись, а води попив би. А мне хочется одеться и поесть, а воды попил бы. Я не роблю так, як ви робите, що смердите. Я не делаю так, как вы делаете, что воняете. А раз люди смердять природі, то вони є негожі до життя. А раз люди воняют природе, то они непригодны к жизни. Корисне не вмирає ніколи, порятунок усіх людей усього світу буде через діло. Полезное не умирает никогда, спасение всех людей всего мира будет через дело. Якщо люди такі треба будуть Если люди такие надо будутприроді, то матір нехай знайдеться така народити свою дитину. природе, то мать пусть найдется такая родить своего ребенка.Ми всі народжували дітей нелегально через чуже природне. Мы все рожали детей нелегально через чужое природное.

    145. Природа втягувала в найкращі такі здорові якості, вони примусили людей створити похіть для життя. 145. Природа втягивала в самые хорошие здоровые качества, они заставили людей создать похоть для жизни. Вона робилась нами нелегально обманом, лише б самець захотів вкласти свій член у лігвище. Она делалась нами нелегально обманом, только бы самец захотел вложить свой член в логово. Дитя создавалось из-за желания и любви, мать выхаживала его девять месяцев в животе. А потім люди зустрічають А потом люди встречают   його в зробленому багатстві. его сделанным богатством. Люди вірять сильно цьому мертвому бездушному, надіються на це. Люди верят сильно этому мертвому бездушному, надеются на это. Воно є мертве, не живе, Оно является мертвое, не живое,а капризне, свого роду нервове, через це все можна захворіти в будь-яку хвилину. а капризное, своего рода нервное, через это все можно заболеть в любую минуту. Це чуже природне, люди користуються ним нелегально правом пожити один час, а в інший час треба вмерти. Это чужое природное, люди пользуются им нелегально, правом пожить одно время, а в другое время надо умереть.

    146. Людям не можна жити за рахунок чужого, природа має своє тіло, воно є живе природне. 146. Людям нельзя жить за счет чужого, природа имеет свое тело, оно есть живое природное. У ньому є струм, магніт, електрика, невмираюча істота, вічно живуща сама природа. В нем есть ток, магнит, электричество, неумирающее существо, вечно живущая сама природа. Вона жила так, вона живе й буде Она жила так, она живет и будетжити так. жить так. Як вона терпить від цих людей. Как она терпит от этих людей. Паршек терпить це не ради самого себе, а ради всіх людей усього світу. Паршек терпит это не ради самого себя, а ради всех людей всего мира. Такий варіант є. Такой вариант есть. Людям треба визнавати Іванова й згоджуватись із ним, їм треба згодитись з Людям надо признавать Иванова и соглашаться с ним, им надо согласиться сйого ідеєю. его идеей. Своє живе тіло відіграє роль в Свое живое тело играет роль вУчителя, учені мають програш увесь. Учителя, ученые имеют проигрыш весь. Вони бережуть свої місця, бояться його. Они берегут свои места, боятся его.

    147. Це діло, яке треба буде в житті. 147. Это дело, которое надо будет в жизни. Людям т реба визнавати природу, як матір рідну, не примушувати, треба буде просити її, тоді такий виграш буде в природі на все. Людям надо признавать природу, как мать родную, не заставлять, надо будет просить ее, тогда такой выигрыш будет в природе на все. Ми живемо в природі, природа держить нас. Мы живем в природе, природа держит нас. Паршек отримав довіру вчинком своїм у людях у цьому всьому перед природою. Паршек получил доверие поступком своим в людях во всем этом перед природой. Це він мало проходив таким, йому було не тепло, але зате здорово. Это он мало проходил таким, ему было не тепло, но зато здорово. Він ще так не їсть і води каплі в рот не бере, а зустрічається з такими людьми, котрі стоять на черзі, чекають такого дня. Он еще так не ест и воды капли в рот не берет, а встречается с такими людьми, которые стоят на очереди, ждут такого дня. Для них він прийшов сам такий у житті, сама природа. Для них он пришел сам такой в жизни, сама природа.

      148. Самі люди можуть узнати через фарфорове блюдце через свої такі руки. 148. Сами люди могут узнать через фарфоровое блюдце через свои такие руки. Ви спитайте в нього: хто є такий Іванов? Вы спросите у него: кто такой Иванов? Він був такий, він залишився Он был такой, он осталсяв цьому. в этом. Він не виділявся чим-небудь таким. Он не выделялся чем-нибудь таким. А чому так сталось, що адміністратори вчинили погоню на нього в житті? А почему так случилось, что администраторы сделали погоню на него в жизни? Вони приймали його, вважали: він пішов не тією дорогою. Они принимали его, считали: он пошел не той дорогой. Дорога в нього вела до такого діла, за котре ніхто не брався допомогти людям в їхньому такому ображеному житті. Дорога в него вела к такому делу, за которое никто не брался помочь людям в их такой обиженной жизни. Він отримав довіру в цьому таку. Он получил доверие в этом такое.

    149. Він не погидував нічим таким, він став працювати над цими людьми. 149. Он не побрезговал ничем таким, он стал работать над этими людьми. Він є обдарований у цьому. Он одарен в этом. Йому довелось зустрічатись на цій дорозі з такими людьми, котрі стали жалітися в своєму житті. Ему пришлось встречаться на этом пути с такими людьми, которые стали жаловаться в своей жизни. Вони говорять з якоюсь образою: нібито я відходжу від них, не хочу зізнаватись їм про це. Они говорят с какой-то обидой: якобы я отхожу от них, не хочу признаваться им об этом. Я показую сам себе не так у житті своєму. Я показываю сам себя не так в жизни своей. У мене є сили не такі, я ходжу зовсім не в такій формі, у мене нема того, що мають усі люди. У меня есть силы не такие, я хожу совсем не в такой форме, у меня нет того, что имеют все люди. Я є один такий у природі, я не застуджуюсь і не хворію. Я один такой в природе, я не простужаюсь и не болею. Вони думають так, що я не хочу зізнаватись їм у цьому, у мене нема цього. Они думают так, что я не хочу признаваться им в этом, у меня нет этого. Це наше є таке щастя, воно належить усім нам. Это наше есть такое счастье, оно принадлежит всем нам.

    150. Ми знайшли таке щастя для цього. 150. Мы нашли такое счастье для этого. Тепер він вносить це місце в Оріхівці Лутугинського району, Ворошиловградської області. Теперь он вносит это место в Ореховке, Лутугинского района, Ворошиловградской области. Чувілкін бугор відшукано мною в природі. Чувилкин бугор найден  мной в природе. Він має сили природного характеру. Он имеет силы природного характера. Повітря, вода й земля відіграє роль у цьому всьому. Воздух, вода и земля играет роль во всем этом. Це місце треба буде для всіх людей для здоров'я. Это место надо будет для всех людей для здоровья. Це перевірено Паршеком , він робив там сам усе таке в житті. Это проверено Паршеком, он делал там сам все такое в жизни. Природа говорить йому про це мовчання вчених, що нашим ученим не вкладається в голови. Природа говорит ему об этом молчании ученых, что нашим ученым не укладывается в голове. Що вони поробили нашим людям у їхньому житті? Что они сделали нашим людям в их жизни? Вони зайшли зі своїм у безвихідь. Они зашли со своим в тупик.

    151. Я навіть не знаю, що робити з такими людьми, у котрих нема ніяких 151. Я даже не знаю, что делать с такими людьми, у которых нет никакихнових змін в хорошу сторону. новых изменений в хорошую сторону.Нам видно з усього цього, як наші люди народилися. Нам видно из всего этого, как наши люди родились. У зв'язку із цим усім, початок має бути такий. В связи с этим всем начало должно быть таким. Люди стали адміністративно посилати людей у найменше діло, а людям доводилось починати це діло з нічого, воно треба було в житті. Люди стали административно посылать людей в самое малое дело, а людям приходилось начинать это дело из ничего, оно нужно было в жизни. Люди вимагали від цих людей, щоб вони починали робити це своїми руками для цього життя. Люди требовали от этих людей, чтобы они начинали делать это своими руками для этой жизни. У них не виходило ніякого життя, ніякого діла. У них не получалось никакой жизни, никакого дела. Ці перші люди надумали своєю думкою, як це діло оформити, їм треба було зробити. Эти первые люди придумали своей мыслью, как это дело оформить, им надо было сделать.   

    152. Їм доводилось зробити це в природі. 152. Им приходилось сделать это в природе. Це робота була їхня, вони стали робити її. Это работа была их, они стали делать ее. А до цього люди були інші. А до этого люди были другие. Вони довго робили своє самодержавство, вони поставили царя на свої ноги. Они долго делали свое самодержавие, они поставили царя на свои ноги. Батько своєї сім'ї робив усе над своєю сім'єю. Отец своей семьи делал все над своей семьей. Коли він хотів, сина посилав туди, куди треба. Когда он хотел, сына посылал туда, куда надо. Батько розпоряджається цим усім, це його право було в цьому. Отец распоряжается этим всем, это его право было в этом. Люди жили мало і погано. Люди жили мало и плохо. Через це він почав робити революцію. Поэтому он начал делать революцию. Він зробив сам це, не послухав свого батька. Он сделал сам это, не послушал своего отца. Він робив разом із народом, з людьми ображеними. Он делал вместе с народом, с людьми обиженными. Цей режим треба було прибрати в житті, а вести право сина. Этот режим нужно было убрать в жизни, а вести право сына.

      153. Вчені люди прийшли на поміч цьому, вони стали примушувати людей, щоб вони робили придумане їхнє таке діло. 153. Ученые люди пришли на помощь этому, они стали заставлять людей, чтобы они делали придуманное их такое дело. Партія була за них, вона не хоче сидіти на місці, щоб нічого не робити такого вміло, але треба було робити обов'язково. Партия была за них, она не хочет сидеть на месте, чтобы ничего не делать такого умело, но надо делать обязательно. Нам треба сідати за стіл, хто нам дасть його? Нам надо садиться за стол, кто нам даст его? Наш людський труд. Наш человеческий труд. А ми розвинули його на собі в цьому ділі, ввели його людям. А мы развили его на себе в этом деле, ввели его людям. Вони стали втомлятись в ньому, хиріти, старіти, приходити в негожість. Они стали уставать в нем, хиреть, стареть, приходить в негодность. Такі люди не треба нікому, їхнє місце є за хутором кладовище. Такие люди не надо никому, их место есть за хутором кладбище.

    154. Усі лежать у праху спокійно, про них забули, що вони 154. Все лежат в прахе спокойно, о них забыли, что онибули такі. были такие. У них було звіряче ставлення до людей. У них было зверское отношение к людям. Вони закопали їх, таких героїв. Они закопали их, таких героев. Вони повмирали самі, умови примусили їх здатися природі. Они умерли сами, условия заставили их сдаться природе. Вони зробилися технічними людьми. Они стали техническими людьми. Учені робили те, від чого мені, як ученому, зробилося тяжко. Ученые делали то, от чего мне, как ученому, стало тяжело. Він говорить, Он говорит,я вмираю. я умираю. Що його примусило таким бути? Что его заставило таким быть? Діло наше, улюблений труд. Дело наше, любимый труд. А ми визнаємо й робимо його до самої смерті, ми вмираємо на віки-віків. А мы признаем и делаем его до самой смерти, мы умираем на веки веков. Паршек говорить нам, таким людям. Паршек говорит нам, таким людям. Люди не дали мені працювати, вони скоротили мене. Люди не дали мне работать, они сократили меня. Я був між ними найбільш ображений чоловік. Я был между ними самый обиженный человек.

    155. Психіатри зустріли мене, вони, як учені, ставилися з презирством за мою ідею, що я став таким. 155. Психиатры встретили меня, они, как ученые, относились с презрением за мою идею, что я стал таким. Вони розвинули критику гнилу на мене в цьому. Они развили критику гнилую меня в этом. Я був Паршек , так і залишився Паршек в тому ділі. Я был Паршек, так и остался Паршек в том деле. До них люди запросили на поміч охоронця порядку, він став держати це діло своїм законом не в селі, а в тюрмі, у психлікарні закритого характеру. К ним люди пригласили на помощь блюстителя порядка, он стал держать это дело своим законом не в деревне, а в тюрьме, в психушке закрытого характера. Вони держали мене роками. Они держали меня годами. Я набирався сил і там. Я набирался сил и там. Сталін посадив мене помилково, охоронець не довіряв цьому. Сталин посадил меня ошибочно, блюститель не доверял этому. За висновком лікарів, чоловіка такого не було з його ділом у житті. По заключению врачей, человека такого не было с его делом в жизни.

    156. Я малюю їм картину, що це моє загартування-тренування. 156. Я рисую им картину, что это моя закалка-тренировка. Куди тільки не писали, крокодилячі сльози проливали. Куда только не писали, крокодильи слезы проливали. Я був у людях як Переможець природи. Я был в людях как Победитель природы. Я не був такий весь свій час свого перебування на нашій землі. Я не был так все свое время своего пребывания на нашей земле. Я був заслужений з перших днів мого життя, історія рухнула через мене, вона не устояла. Я был заслуженный с первых дней моей жизни, история рухнула из-за меня, она не устояла. Я треба був людям ще тоді, але природа держала мене, давала силу, про це не знав. Я потребовался людям еще тогда, но природа держала меня, давала силу, об этом не знал. Я був такий, лише б мені, такому юнаку, що-небудь потрібно було зробити в природі в людях. Я был такой, лишь бы мне, такому юноше, что-нибудь нужно было сделать в природе в людях. Нас було двоє в дитинстві, ми були однолітки. Нас было двое в детстве, мы были сверстники. Лише б тільки хтось нагадав, ми приходили з ділом. Лишь бы только кто-то напомнил, мы приходили с делом.

    157. А кого боялись? 157. А кого боялись? Іллю Абрамченка . Илью Абрамченка. Він погрожував поганяти нас хворостиною, а ми йому у відповідь сказали: ти нас лякаєш, погрожуєш цим, а ми спалимо твою хату. Он угрожал погонять нас хворостиной, а мы ему в ответ сказали: ты нас пугаешь, угрожаешь этим, а мы сожжем твой дом.Нас таких двох боялись у селі чомусь. Нас таких двух боялись в селе почему-то. Самі ми не ображали нікого. Сами мы не обижали никого.Ми заступались за бідноту, а багатому мстили. Мы заступались за бедноту, а богатому мстили. Ми були шахтарі, робили на руднику, а він був від нас за 15 верст. Мы были шахтеры, работали на руднике, а он был от нас за 15 верст. Ми ходили до нього щотижня, свою молодість показували в селі. Мы ходили к нему каждую неделю, свою молодость показывали в деревне. Ми були одні з усіх хлопці, бігали молодцями, старались наряджатися краще від усіх, чоботи хромові, а піджаки з брюками суконні. Мы были одни из всех ребята, бегали молодцами, старались наряжаться лучше всех, сапоги хромовые, а пиджаки с брюками суконные. А нас звали шарлатанами й шахтарями, так ми залишились ними. А нас звали шарлатанами и шахтерами, так мы остались ими.

    158. Ми не старались вести за собою, самі робили по-сільському, як жили, так старались жити. 158. Мы не старались вести за собой, сами делали по-деревенски, как жили, так старались жить. У нас не було розкішного, лише б хліб та колодязна вода була. У нас не было роскошного, лишь бы хлеб и колодезная вода была. Сало було в моді, його продавали за гроші. Сало было в моде, его продавали за деньги. А от не кожен чоловік мав гроші; А вот не каждый человек имел деньги; той мав, хто заробляв. тот имел, кто зарабатывал. А шахти були в нас, люди треба були їм, біднота. А шахты были у нас, люди нужны были им, беднота. Вона приходила найматись у найми поденно робити. Она приходила наниматься в наймы поденно работать. Хазяїн брав людей, щоб вони були трудящі, хазяїн був капіталіст. Хозяин принимал людей, чтобы они были трудящиеся, хозяин был капиталист. Нам платили гроші за нашу роботу. Нам платили деньги за нашу работу. А наше діло одне – найнятися. А наше дело одно – наняться. Найнявся – значить, продався. Нанялся – значит, продался. Нам треба робити, гроші не давались так, вони добувались потом. Нам надо делать, деньги не давались так, они добывались потом. Ми старались робити на цих роботах. Мы старались работать на этих работах.

    159. У нас у селі великому, ми жили не одні такі бідні нужденні. 159. У нас в селе большом мы жили не одни такие бедные нуждающиеся. У У декого був достаток, він не терпів нужди.некоторых был достаток, он не терпел нужды. А таких нас було повно, як ми жили. А таких нас, как мы жили, было полно. Оріхівка має три великі вулиці та були маленькі провулки. Ореховка имеет три большие улицы, и были маленькие проулки. У нас не було цього, щоб усі жили однаково, а це було видно здалеку. У нас не было этого, чтобы все жили одинаково, а это было видно издалека. Ти дивишся, розгадуєш по воротах та покрівлях хат. Ты смотришь, разгадываешь по воротам и крышам домов. У багача не було соломи, він боявся мокрого дощу, старався уникнути цього всього. У богача не было соломы, он боялся мокрого дождя, старался избежать этого всего. Він покривав свою хату за достатком своїм. Он покрывал свой дом по достатку своему. У кого були гроші, вони робили його видним мужиком. У кого были деньги, они делали его видным мужиком. А хто міг позавидувати нашій землянці під землею? А кто мог позавидовать нашей землянке под землей? Я народився в ній. Я родился в ней.

    160. А щоб нам побудувати дім хороший, треба були гроші. 160. А чтобы нам построить дом хороший, нужны были деньги. Мій батько був шахтар, він колупав цю копійку, Мой отец был шахтер, он ковырял эту копейку,життєву зарубку робив щодня по вугіллю. жизненную зарубку делал ежедневно по углю. Цю зарубку він так рубав, йому платили за день упряжку 2 крб. Эту зарубку он так рубил, ему платили за день упряжку 2 руб. Гроші були тоді дорожче людей. Деньги были тогда дороже людей. Вони не жаліли себе, ішли в цей бій за них. Они не жалели себя, шли в этот бой за них. Мій батько був трудяга в цьому ділі. Мой отец был трудяга в этом деле. Природа не помилилась народити мене в себе, такого чоловіка. Природа не ошиблась родить меня в себя, такого человека. Всі обрушились на нього, хотіли вбити його тіло за його діло. Все обрушились на него, хотели убить его тело за его дело. Він народився для цього. Он родился для этого.

  161. Чому це так вийшло в людях? 161. Почему это так получилось в людях? Так вони жили в своєму житті, вони робили своє діло, через це жили добре і тепло. Так они жили в своей жизни, они делали свое дело, жили хорошо и тепло. Люди жили при самодержавстві, вони не відійшли від цього хорошого, теплого, що усіх людей оточило поганим, холодним. Люди жили при самодержавии, они не отошли от этого хорошего, теплого, что всех людей окружило плохим, холодным. Люди застуджувались, хворіли, засоби не знайшли проти цього, у них навіть людей не знайшлось таких, щоб таких людей врятувати від цього горя, від такої біди. Люди простуживались, болели, средства не нашли против этого, у них даже людей не нашлось таких, чтобы таких людей спасти от этого горя, от такой беды. Природа не давала їм такого права в житті, вона не дасть таким озброєним людям. Природа не давала им такого права в жизни, она не даст таким вооруженным людям. Вони воювали, воюють з природою. Они воевали, воюют с природой.

      162. Так вона терпить від них через їхній такий капризний учинок. 162. Так она терпит от них из-за их такого капризного поступка.Якби вони робили це діло, у них не вийшло. Если бы они делали это дело, у них не получилось. Что ихЩо їх примусило робити діло в житті? заставило делать дело в жизни? Це перше діло зроблено для того, щоб у нас було все. Это первое дело сделано для того, чтобы у нас было все. Ми робимо те, що маємо в житті. Мы делаем то, что имеем в жизни. У нас є зроблений нами технічно мертвий капітал, з котрим живемо один раз, ми вмираємо в інший раз. У нас есть сделанный нами технически мертвый капитал, с которым живем один раз, мы умираем в другой раз. Таке все було в житті, таке залишилось у житті. Такое все было в жизни, такое осталось в жизни. Вони зробили, що помирають. Они сделали, что умирают. У них не було такого, щоб не вмирати їм. У них не было такого, чтобы не умирать им. Паршек говорить: не було раніше, так буде тепер. Паршек говорит: не было раньше, так будет теперь.

     163. Люди не знали Чувілкін бугор і не збиралися знати його, як його пізнав Паршек. 163. Люди не знали Чувилкин бугор и не собирались знать его, как его узнал Паршек. Ця історія робилась із того дня, з того часу, коли партія закладала свої життєві корні. Эта история делалась с того дня, с тех пор, когда партия закладывала свои жизненные корни. Вона вела сама себе за правду, за життя те, котрого не було. Она вела сама себя за правду, за жизнь ту, которой не было. Вони не народжувались у цьому, для неї вони не робили всього в житті. Они не рождались в этом, для нее они не делали всего в жизни. Природа є живі люди із своїм тілом, із своєю любов'ю, із цим ділом, котре люди не брались робити. Природа есть живые люди со своим телом, со своей любовью, с этим делом, которое люди не брались делать. Особливо людям не треба відходити від іншого, зовсім хворого чоловіка. Особенно людям не надо отходить от другого, совсем больного человека.Усі люди гидують цього діла, не хочуть хворіти, бояться зарази, як би їм не захворіти від цього. Все люди брезгуют этого дела, не хотят болеть, боятся заразы, как бы им не заболеть от этого.     

   164.Цього нікому не давалось. 164. Этого никому не давалось. Завжди воно було, воно є, воно буде. Всегда оно было, оно есть, оно будет. Природа лише схоче цього, вона має це. Природа лишь захочет этого, она должна это. Паршек не побоявся ніякої природи, ніякого дня, а він любив усе, він любить, він буде любити. Паршек не побоялся никакой природы, никакого дня, а он любил все, он любит, он будет любить. Такого чоловіка не народжувалось, щоб у партії був такий у житті. Такого человека не рождалось, чтобы в партии был такой в жизни. ППартія дочекаласяартия дождаласьцього чоловіка. этого человека. Це Этоеволюційність буде одна з усіх, вона буде на Паршекові , він є невмираюча особа для цього в житті. эволюционность будет одна из всех, она будет на Паршеке, он есть неумирающее лицо для этого в жизни. Партія має зберегти Паршека в житті. Партия сохранить Паршека в жизни.

      165. Для цього такий час іде. 165. Для этого такое время идет. Люди зробляться такими, котрих не було в житті своєму. Люди сделаются такими, которых не было в жизни своей. Природа нагородить благом їх за їхнє діло зроблене. Природа наградит благом их за их дело сделанное. Мы будем   всі, як один чоловік, боги для цього діла. все, как один человек, боги для этого дела. Природа прийме нас, як дітей своїх, пожаліє й поцілує своїм райським Духом. Природа примет нас, как детей своих, пожалеет и поцелует своим райским Духом. Ми запахнемо ароматом. Мы запахнет ароматом. Ось чому нас вчить це. Вот чему нас учит это. Ми не хочемо цього діла, згоджуватись із цим ділом. Мы не хотим этого дела, соглашаться с этим делом. Це діло буде не таке початкове, котре зробилось людьми: вони втягнулись без душі й без серця. Это дело будет не такое начальное, которое сделалось людьми: они втянулись без души и без сердца.

    166. Воно робилось не для життя, а для смерті. 166. Оно делалось не для жизни, а для смерти. Це діло, зроблене людьми, природа не виправдала. Это дело, сделанное людьми, природа не оправдала. В цьому ділі є істина. В этом деле есть истина. Ця істина оточила нас, я розкрив її на Чувілкіному бугрі . Эта истина окружила нас, я раскрыл ее на Чувилкином бугре. Усі люди були там, вони кланялись низько цій землі, цьому місцю. Все люди были там, они кланялись низко этой земле, этому месту. Вони просили Учителя, як єдиного Бога Землі. Они просили Учителя, как единого Бога Земли. Він стояв і просив, щоб вони просили це місце, благали його, щоб воно дало їм їхнє здоров'я. Он стоял и просил, чтобы они просили это место, умоляли его, чтобы оно дало им их здоровье. А здоров'я є в мене: здорове тіло має здоровий дух. А здоровье есть у меня: здоровое тело имеет здоровый дух. Він оточив себе в природі Святим Духом. Он окружил себя в природе Святым Духом. Що може бути краще від цього всього? Что может быть лучше этого? Далі тиша. Дальше тишина.

    167. Я є також такий чоловік руського походження в житті. 167. Я есть тоже такой человек русского происхождения в жизни. Ви думаєте, ця штука є жива в людях на арені, вона є в нас, всіх націй, у домі, це таке є в ділі. Вы думаете, эта штука есть живая в людях на арене, она есть у нас, всех наций, в доме, это такое есть в деле. Ми народили самі це в житті. Мы родили сами это в жизни. Він народився для цього діла природою, це люди, це їхнє одне є таке. Он родился для этого дела природой, это люди, это их одно есть такое. Вона була, вона є, і буде це завжди. Она была, она есть, и будет это всегда. Вона є в усіх нас, таких людях, котрі живуть на білому світі. Она есть во всех нас, таких людях, которые живут на белом свете. Ми є такі люди, велика матір природа оточує нас, вона нагороджує нас таких. Мы есть такие люди, большая мать природа окружает нас, она награждает нас таких.

    168. Ми народжуємось не самі в ній. 168. Мы рождаемся не сами в ней. Сама природа зробила все це, у ній є невмираюча істота щодо цього. Сама природа сделала все это, в ней есть неумирающее существо в этом. Людям нема життя ніде без неї. Людям нет жизни нигде без нее. Це треба для цього, де б люди не знаходилися. Это надо для того, где бы люди ни находились. Лише б людина зародилася, умови тягнуть її до себе, стараються зберегти в цьому ділі. Лишь бы человек зародился, условия тянут его к себе, стараются сохранить в этом деле. Повітря оточило цю людину, воно зосередилось, виштовхнуло звідти живе тіло після води. Воздух окружил этого человека, он сосредоточился, вытолкнул оттуда живое тело после воды. А земля прийняла це живе тіло, як воно треба в природі. Земля приняла это живое тело, как оно надо в природе. Людині природної сторони належить прикріпитися до землі без усякого діла. Человеку природной стороны принадлежит прикрепиться к земле без всякого дела.

    169. Вони повинні оточити себе природно. 169. Они должны окружить себя природой. Таким людям не треба було ніяке діло. Таким людям не надо было никакое дело. Вони не повинні робити їжу для цього, не повинні робити одяг, їм не треба був житловий дім. Они не должны делать пищу для этого, не должны делать одежду, им не надо жилой дом. Вони оточили себе природою. Они окружили себя природой. У них виявилося за всім зробленим повітря, вода, земля. В них оказался воздух, вода, земля. Це є наймиліші друзі, які не щезають, навіки залишилися. Это есть самые милые друзья, которые не исчезают, навеки остались. Ніхто не захотів залишитися таким, як це треба. Никто не захотел остаться таким, как это надо. Усі люди пішли по тій дорозі, котра людей втягнула. Все люди пошли по той дороге, которая людей вовлекла.

    170. Їм показали дорогу хорошу й теплу. 170. Им показали дорогу хорошую и теплую. Люди вибрали цю дорогу, усі вони стали такі. Люди выбрали эту дорогу, все они стали такие. Перш ніж їм народитися таким у житті, люди заклали свій труд на це все, він робився, це треба було так. Прежде чем им родиться такими в жизни, люди заложили свой труд на это все, он делался, это надо было так. Раз ми з вами народжуємо дитя, ми повинні годувати його, а також одягати. Раз мы с вами рожаем ребенка, мы должны кормить его, а также одевать. А раз він одягнувся, наївся, йому необхідно А раз он оделся, наелся, ему необходимо    зручності для життя. удобства для жизни. Для того щоби бути в цьому ділі, люди знайшли в природі мертве, воно є не твоє, живим людям не можна жити ніяк з ним. Для того чтобы быть в этом деле, люди нашли в природе мертвое, оно не твое, живым людям нельзя жить никак с ним. Мертве тягне живе за собою, примушує робити мертве в природі. Мертвое тянет живое за собой, заставляет делать мертвое в природе.

    171. Вони втомляються в цьому, робляться старими в житті, вони такі не треба нікому. 171. Они устают в этом, делаются старыми в жизни, они такие не надо никому.Ця система народжена сама так у цьому ділі, що людям треба вмерти в природі. Эта система рождена сама так в этом деле, что людям надо умереть в природе.А Паршек довго думав про це, і хоче, щоб люди не вмирали. А Паршек долго думал об этом, и хочет, чтобы люди не умирали. Він добився сам цього, пішов роззутим по землі й по снігу. Он добился сам этого, пошел разутым по земле и по снегу. Це свідомість визначила моє буття. Это сознание определило мое бытие.Люди не схотіли йти слідом за цим, за Паршеком , за його ділом, як пішов Паршек . Люди не захотели идти следом за этим, за Паршеком, за его делом, как пошел Паршек. Люди, може, пішли б, але в них нема природних сил. Люди, может, пошли бы, но у них нет природных сил. У них усіх є сили не природні, а технічні, зроблені штучно, а хімію ввели. У них всех есть силы не природные, а технические, сделанные искусственно, а химию ввели. Ніхто з учених не зробив такого, щоб Никто из ученых не сделал такого, чтобылюди жили так, як самі хотіли. люди жили так, как сами хотели.

    172. Ніхто з людей не хотів умирати в своєму ділі за бажанням своїм. 172. Никто из людей не хотел умирать в своем деле по желанию своему. А як люди вмирали, так вони й умруть. А как люди умирали, так они и умрут. У зв'язку із цим усім, Паршек народився протилежним, він є проти цього всього. В связи с этим всем, Паршек родился противоположным, он есть против этого всего. Нам треба робити те, що треба людям. Нам надо делать то, что нужно людям. Паршек говорить: не треба робити те, що ми зробили. Паршек говорит: не надо делать то, что мы сделали. Людина ще не народжувалася, а їй створили їжу, одяг, житловий дім. Человек еще не рождался, а ему сделали еду, одежду, жилой дом. Він зайшов живим сюди, а от звідти він вийшов мертвим. Он зашел живым сюда, а вот оттуда он вышел мертвым. Природа відібрала сама в нього його наявні сили, він залишився без них. Природа отобрала сама у него его имеющиеся силы, он остался без них. А раз сил нема у нього, уже він не є чоловіком життя. А раз сил нет у него, уже он есть не человек жизни. Ці люди, котрі всім підкорялись, є не винуваті в цьому. Эти люди, которые всем подчинялись, есть не виноватые в этом.

    173. Люди адміністратори залишилися винуваті. 173. Люди администраторы остались виноваты. Він примусив себе народити чоловіка своїм учинком Он заставил себя родить человека своим поступкомна своє місце, і став примушувати його із самого на свое место, и стал принуждать его с самогопочатку робити свою покладену роботу. начала делать свою положенную работу. Він залишився неправий у людях у цьому всьому, ми помилились через це все. Он остался неправ в людях во всем этом, мы ошиблись через это все. Ми стали робити те, ми з вами зробили, від чого нам зробилось тяжко. Мы стали делать то, мы с вами сделали, от чего нам сделалось тяжело. Те люди Ті люди не хотіли робити самі цього, їм робиться погано від цього діла.не хотели делать сами этого, им делается плохо от этого дела.А вони привчились примушувати інших, щоб вони бажали своє щастя, здоров'я хороше, щоб нам А они приучились заставлять других, чтобы они желали свое счастье, здоровье хорошее, чтобы намробити. делать.Вони не виграли таким учинком у цьому ділі, а програли. Они не выиграли таким поступком в этом деле, а проиграли.

      174. Хіба іншому чоловікові 174. Разве другому человекуможна буде жити за рахунок цього всього? можно будет жить за счет этого? Це тільки неправда розвилася в цьому. Это только неправда развилась в этом. Вона стала заважати людям з перших кроків у житті. Она стала мешать людям с первых шагов в жизни. Вони стали втрачати своє здоров'я в цьому, та люди стали вмирати з цим, це помилка була їхня. Они стали терять свое здоровье в этом, и люди стали умирать с этим, это ошибка была их. Вони пішли по цій дорозі, вона повела їх по дорозі хорошого й теплого. Они пошли по этой дороге, она повела их по дороге хорошего и теплого. Вона веде людей до тих пір, до того часу, поки з ними не зустрінеться діло поганої й холодної сторони. Она ведет людей до тех пор, до того времени, пока с ними не встретится дело плохой и холодной стороны.

      175. А коли цим людям зустрілося це діло, то люди 175. А когда этим людям встретилось это дело, то людистали відчували не так у житті, у них пішло зовсім не те. стали чувствовали не так в жизни, у них пошло совсем не то. Я беру приклад із самого себе, таке діло є переді мною, таким чоловіком. Я беру пример с самого себя, такое дело есть предо мной, таким человеком. Я стою пишу цю створену історію. Я стою пишу эту созданную историю. Вона починалась на людях помилково, ми ввели адміністративну особу. Она начиналась на людях ошибочно, мы ввели административное лицо. Примушення це є тяжке діло в житті людей. Принуждение – это трудное дело в жизни людей. Ти не хочеш робити сам цього, а примушуєш іншого. Ты не хочешь делать сам этого, а заставляешь другого. Він говорить про цю дорогу, він Он говорит об этой дороге, онхвалить її. хвалит ее. Ми не шукали іншої такої дороги, щоб залишитися без цього всього. Мы не искали другой такой дороги, чтобы остаться без всего этого. Ця історія була ясна, вона була в цьому труді, так вона залишилася в цьому. Эта история была ясна, она была в этом труде, так она осталась в этом.

    176. Ця історія була, вона існує споконвіку, люди 176. Эта история была, она существует испокон веков, людизробили її в природі розумово й фізично технічне, штучне, хімічне. сделали ее в природе умственно и физически техническое, искусственное, химическое. Населення, котре робило це діло, не задовольнило себе цим. Население, которое делало это дело, не удовлетворило себя этим. Це діло не врятувало їх у житті. Это дело не спасло их в жизни. Люди як умирали в цьому всьому ділі, так вони вмирають досі, і будуть умирати так. Люди как умирали в этом всем деле, так они умирают до сих пор, и будут умирать так. Історію цього діла не можна призупинити, а потік цього історичного діла можна замінити. Историю этого дела нельзя приостановить, а поток этого исторического дела можно заменить. То ми робили це діло. Так мы делали это дело.

    177. Цьому ділу треба люди ті, котрим доводиться стояти в черзі в житті своєму. 177. Этому делу надо люди те, которым приходится стоять в очереди в жизни своей. Вони не роблять все потрібне для цього і не вміють, тому вони хворіють, застуджуються. Они не делают все необходимое для этого и не умеют, поэтому они болеют, простужаются. Їх діло одне – їм треба пробуджуюча поміч природного характеру. Их дело одно – им надо пробуждающая помощь природного характера. Вона дається цим людям через любов до природи: через повітря, воду й землю. Она дается этим людям через любовь к природе: через воздух, воду и землю. У них є все для життя, тільки треба робити це. У них есть все для жизни, только надо делать это. У нас є в цьому ділі Учитель, він допомагає через себе, через своє таке діло природного характеру, котре треба. У нас есть в этом деле Учитель, он помогает через себя, через свое такое дело природного характера, которое надо.

    178. І нам доводиться рахуватись із цією історією. 178. И нам приходится считаться с этой историей. Ми ставали на наші ноги, ми ходили на них так, ми показували самі свою таку гордість, своє тіло, ми показували самі себе. Мы ставали на наши ноги, мы ходили на них так, мы показывали сами свою такую гордость, свое тело, мы показывали сами себя. Нам з вами Нам с вамидоводилось хвалитися таким добром. приходилось хвалиться таким добром. Ніхто не знав і не думав про це чуже діло. Никто не знал и не думал об этом чужом деле. Ми, як такі люди, украли це діло в природі, ми зробились хазяї цього, присвоїли до імені свого, визнали власністю своєю. Мы, как такие люди, украли это дело в природе, мы сделались хозяева этого, присвоили к имени своему, признали собственностью своей.

    179. Ти зробив твоє це, присвоїв його. 179. Ты сделал твое это, присвоил его. Ти пройшов по такій дорозі, а люди твої пішли Ты прошел по такой дороге, а люди твои пошлислідом за тобою, свою думку сказали. вслед за тобой, свою мысль сказали. Вони не впізнали мене, я виявився між ними не такий, як вони подумали про цього чоловіка. Они не познали меня, я оказался между ними не такой, как они подумали об этом человеке. Він є наш, ми вважали його таким чоловіком, а він виявився для нас чоловіком, котрий знає про це діло. Он есть наш, мы считали его таким человеком, а он оказался для нас человеком, который знает об этом деле.Ми не чули від нього такого, а він підготувався до цього діла, багато часу вів, старався побувати між ними, розказувати точно про це діло іншим людям. Мы не слышали от него такого, а он подготовился к этому делу, много времени вел, старался побывать между ними, рассказывать точно об этом деле другим людям. Він узнав про це. Он узнал об этом.

    180. Це своє було, воно є в будь-яких людей. 180. Это свое было, оно есть в любых людей. Вони є заінтересовані місцем, на котрому жили, живуть і будуть жити, як хазяї. Они есть заинтересованы местом, на котором жили, живут и будут жить, как хозяева. Партия есть природная. Она не удовлетворяется чужим, она не принадлежит мертвому. У нее есть своё живое, мертвого нет, есть природного характера. Оно живет в воздухе, воде, земле. Чтобы человек не распоряжался человеком, она есть новое. Она не прогоняет человека с жизни, и не заставляет, а в свою очередь говорит: поймите это дело.  

   181. Это не административное лицо, которое гонит в бой невинного незнающего человека. Партия не живет в деле. Ей не надо еда, одежда тоже не надо, ей не надо дом. Ей надо люди не мертвого характера, а живого. Ей надо найти такое место жизненное в природе без всякого дела, в котором человек ошибается и умирает на веки веков. Партия – неумирающее существо, она рождена людьми для спасения всех наших земных людей, чтобы они отказались от этой технической системы, искусственного дела, перестали вводить химию. Паршек есть она  природного характера.

   182. Природное – воздух, вода, земля. Партия окружена этим, она свое имеет, а чужое не тревожит, другому не мешает. Паршек есть природная партия, она неумирающая. Она никому не мешает, живое, вечно живущее. Это место принадлежит всем живым людям. Партия просит, умоляет всех нас. Хочешь жить по Паршековому делу – занимай это место. Оно дано всем нам, выбору никакого, лишь бы душа и сердце. Надо любить, любовь есть дело, это человека тело, оно должно стать близким природе – никогда она не накажет тебя за это, а полюбит всех.

    183. А партия готовит не минувших людей, а без всякой потребности, живых людей. Паршек не борется за мертвое. Его окружает живое – это Чувилкин бугор. Он сам вышел на него, на такое место, и там открыл эти качества, а теперь просит человека того, кто это дело не совсем понял, чтобы человек это понял и стал делать то, от чего ему сделается в его жизни легче и лучше. Я – этому делу первый человек, начальный. Я веду за собой этого человека с уверенностью, чтобы человек не простуживался, не болел, а был от этого всего здоровым человеком.

   184. Это Паршек, он – за живую партию, но не за мертвую; за эволюционную, за сознательную, не за больную, без всяких денег. Здоровье не покупается и не продается, так оно дается природой.  Этому человеку надо искать это вот место, на котором Паршек остановился, и все люди там были, закричали в один голос: ура. И сказали: это Победа будет наша в этом деле вечно. Мы все добьемся этого.

Партія є природна.    185. Паршек є Переможець природи лише тому, що він треба буде всім цим людям. 185. Паршек есть Победитель природы только потому, что он надо будет всем этим людям. Вони чекають цього місця, цього діла, щоб цей чоловік показав їм це місце, таке діло, де люди завоюють зі своїм здоров'ям це місце, де вони не будуть умирати так, як вони вмирали до цього часу. Они ждут этого места, этого дела, чтобы этот человек показал им это место, такое дело, где люди завоюют со своим здоровьем это место, где они не будут умирать так, как они умирали до сих пор. Паршек розкаже їм про свою ідею. Паршек расскажет им о своей идее. Я був теж таким само чоловіком, як і ви. Я был тоже таким само человеком, как и вы. Я робив це 35 років. Я делал это 35 лет. Мені хотілось жити добре і тепло, як іншим усім. Мне хотелось жить хорошо и тепло, как другим всем. А потім природа підказала мені, такому чоловікові. А потом природа подсказала мне, такому человеку. Це хороше й тепле веде нас у цьому всьому. Это хорошее и теплое ведет нас в этом всем.

    186. Будь-яким людям можна буде робити це діло, котре я, Паршек , робив. 186. Любым людям можно будет делать это дело, которое я, Паршек, делал,і роблю те, що буде треба нам усім у житті. и делаю то, что будет нужно нам всем в жизни. Ми з вами шукаємо в природі те, що буде треба. Мы с вами ищем в природе то, что будет нужно. Її таїна є в нас самих. Ее тайна есть в нас самих.Це ми всі є такі в житті люди, від котрих мені ніяк не можна буде відмовитись. Это мы все есть такие в жизни люди, от которых мне никак нельзя будет отказаться. Я є Учитель цьому ось ділу, учу цього і допомагаю в Я есть Учитель этому вот делу, учу этого и помогаю врозвитку такої думки, щоб вони почали її і розвинули в цьому. развития такой мысли, чтобы они начали ее и развили в этом. А найголовніше, зробили діло, як наш математик і фізик Ігор зробив для всього світу. А самое главное, сделали дело, как наш математик и физик Игорь сделал для всего мира. Він виступив перед усіма вченими, самими теоретиками, він є душа моєї ідеї. Он выступил перед всеми учеными, самыми теоретиками, он душа моей идеи.

    187. Він є творець цього всього, він зрозумів мене й згодився зі мною не як із чоловіком простим, а як із заслуженим у людях. 187. Он создатель всего этого, он понял меня и согласился со мной не как с человеком простым, а как с заслуженным в людях. Бог треба всім людям для порятунку всіх людей усього світу від їхньої такої біди й горя. Бог надо всем людям для спасения всех людей всего мира от их такой беды и горя. Вона оточила їх і живе з ними, так воно робилось із нашим незабутнім Ігорем. Она окружила их и живет с ними, так оно делалось с нашим незабываемым Игорем. Він зустрівся з нами таким негожим до життя. Он встретился с нами таким негодным к жизни.

    188. Ми підняли його, ми поставили його на ноги для цього діла. 188. Мы подняли его, мы поставили его на ноги для этого дела. Він узявся за писанину всіх написаних моїх зошитів, зрозумів, що там є одна істина, котра примусила Ігоря перед вищими математиками й фізиками розказати про істину, про невмираюче діло, ц е Чувілкін бугор. Он взялся за писанину всех написанных моих тетрадей, понял, что там есть одна истина, которая заставила Игоря перед высшими математиками и физиками рассказать об истине, о неумирающем деле – это Чувилкин бугор. Це місце було призначене моїм батьком рідним. Это место было назначено моим отцом родным. У нього запитували: «А куди ти будеш дівати свого сина Паршека ?» У него спрашивали: «А куда ты будешь девать своего сына Паршека?» У нього, як шахтаря, не було засобів. У него, как шахтера, не было средств. Він сказав їм гучно: «Його місце життя це є Чувілкін бугор». Он сказал им громко: «Его место жизни – это Чувилкин бугор». Я оточив себе ним для цього діла, щоб життя відкрити на ньому для наших людей. Я окружил себя ним для этого дела, чтобы жизнь открыть на нем для наших людей. Безсмертя – це буде те в житті. Бессмертие – это будет то в жизни. Колись ми читали про небесний рай у книгах, а ми знайшли його на землі й указали його вічно невмираючим раєм. Когда-то мы читали о небесном рае в книгах, а мы нашли его на земле и указали его вечно неумирающим раем.

    189. Ігор указав так у своїх двох статтях, він кричить для всього світу, йому хочеться, щоб усі люди всього світу узнали про це діло. 189. Игорь указал так в своих двух статьях, он кричит для всего мира, ему хочется, чтобы все люди всего мира узнали об этом деле. Ігор розвинув із своєю думкою своє діло для того, щоб істина залишилася між усіма. Игорь развил своей мыслью свое дело для того, чтобы истина осталась между всеми. Вона не завойована ніким ніяк ніде, усі люди живуть нелегально в неправді. Она не завоевана никем никак нигде, все люди живут нелегально в неправде. Їм хочеться багато хорошого й теплого, а природа не дає їм цього, потім вони залишаються поганими й холодними в людях. Им хочется много хорошего и теплого, а природа не дает им этого, потом они остаются плохими и холодными в людях. Паршек є на бугрі. Паршек есть на бугре. Паршек кричить сильно про це. Паршек кричит сильно об этом. Йому хочеться сказати й указати своїм правим пальцем на те місце, де сам Учитель Паршек приймав Ігоря. Ему хочется сказать и указать своим правым пальцем на то место, где сам Учитель Паршек принимал Игоря.

    190. Він бачив добре в цьому першому початковому місці. 190. Он видел хорошо в этом первом начальном месте. На цьому Чувілкіному бугрі Учитель приймав не одного його, а всіх нас, хто там був. На этом Чувилкином бугре Учитель принимал не одного его, а всех нас, кто там был. А їх усіх було 50 чоловік, вони всі, як один, приймались, отримали енергію, спустились із бугра вниз до колдибані , там вони скупались, повернулись усі такими життєрадісними, сіли в автобус, поїхали, усі залишились задоволені. А их всех было 50 человек, все они, как один, принимались, получили энергию, спустились с бугра вниз к колдибане, там они скупались, вернулись все такими жизнерадостными, сели в автобус, поехали, все остались довольны. Я запитував усіх про почуття. Я спрашивал всех о чувствах. Відповідь була в цьому: «Добре». Ответ был в этом: «Хорошо». Настрій був бадьорий у всіх. Настроение было бодрое у всех. Усі дякували Учителеві. Все благодарили Учителю. Це дано практичний твір. Это дано практическое произведение. Усе це робилось на славу свого здоров'я. Все это делалось во славу своего здоровья.

    191. Ось на що нам доводилось опиратись. 191. Вот на что нам приходилось опираться. Нехай хто-небудь зробить це. Пусть кто-нибудь сделает это. Паршек робив, він зробив, тепер розумійте це діло. Паршек делал, он сделал, теперь понимайте это дело. Ми маємо, що прочитати. Мы имеем, что прочитать. Історія великого характеру є. История великого характера есть. Вона шукає чоловіка такого, котрий буде треба для життя. Она ищет человека такого, который будет надо для жизни. Ми, такі люди, знаємо про це діло, ми починали його робити. Мы, такие люди, знаем об этом деле, мы начинали его делать. А це робилось тій маленькій дитині, вона народжена нами, такими людьми. А это делалось тому маленькому ребенку, он рожден нами, такими людьми. Предки цієї дитини не хочуть робити самі це діло. Предки этого ребенка не хотят делать сами это дело. Ми застосували палку новонародженій дитині й сказали, що ти зобов'язаний робити. Мы применили палку новорожденному ребенку, сказали, что ты обязан делать.

    192. У зв'язку із цим усім ділом, я, як хлопчик, зобов'язаний зробити. 192. В связи с этим всем делом, я, как мальчик, обязан сделать. Я не розумію, а умови примушують мене. Я не понимаю, а условия заставляют меня. Що мені, такій маленькій дитині, робити? Что мне, такому маленькому ребенку, делать? Я зобов'язаний цьому. Я обязан этому. Люди стали такі на арені: примушувати треба, підкорятись треба, робити треба. Люди стали такие на арене: заставлять надо, подчиняться надо, делать надо. А що виходить із цього діла у житті? А что получается из этого дела в жизни? Ми хочемо жити, а природа не дає всім нам через це все, ми помираємо на віки-віків. Мы хотим жить, а природа не дает всем нам через это все, мы умираем на веки веков.

   1979 рік 10 січня. 1979 год 10 января. Учитель Іванов. Учитель Иванов. Набір – Ош . Набор – Ош.

   

7901.10 7901.10.  Тематичний покажчикТематический указатель

Учитель історія Учитель, история   9-20 9-20

Війна 41р. Война 41р. між сусідами между соседями   9-13,63,116,137 9-13,63,116,137

Як живемо Как живем   16-18 16-18

Природа Природа   20,31,32,69,77,86,144 20,31,32,69,77,86,144

Бог Бог   105,106 105,106

Діти Дети   141,192 141,192

Народження ЧБП Рождение ЧБП    143 143

Більшовик Большевик   45 45

Учитель ідея Учитель, идея   64,74,138 64,74,138

Чувілкін бугор, рай Чувилкин бугор, рай   23-26,34,51,58,63,75, 23-26,34,51,58,63,75,

76,83,113,114,127,180-185,188 76,83,113,114,127,180-185,188

Новий потік Новый поток   83 83

Свідомість і буття Сознание и бытие    32,171 32,171

Чуже Чужое   15,79,86,170 15,79,86,170

Любов природи Любовь природы    33-37 33-37

Хороше і тепле Хорошее и теплое   33,136 33,136

Пробудження Пробуждение   177 177

Незадоволення Недовольство   36,39 36,39

Комуністи коммунисты   80,81 80,81

Батько і син Отец и сын   37,152 37,152

Дух святий Дух святой   38,39 38,39

Вчені ученые    138 138

Партія партия   46-48,180-185 46-48,180-185

Сон сон    90 90

Люди Люди    60-62 60-62

Учитель народження Учитель рождение   72 72

Учитель юність Учитель юность   92,121-125,156 92,121-125,156

Ми боги Мы боги   76,156 76,156

Партія природна 180 Партия природная 180