Народний журнал природної мудрості Народный журнал природной мудрости   osh . osh. kiev . kiev. ua ua

 

Еволюційний рух Эволюционное движение

 

Жити, учитися, отримувати здоров ' я за наукою еволюцією. Жить, учиться, получать здоровье по науке эволюции. Бути таким, як Учитель народу, Бог Землі. Быть таким, как Учитель народа, Бог Земли. Наука Іванова П. К. Наука Иванова П. К.   

 

№ 1 . № 1. 2018.02 2018.02

 

Еволюція Эволюция

 

   Еволюція – еволюція біологічна і соціальна людини за наукою Іванова П. К. Эволюция – эволюция биологическая и социальная человека по науке Иванова П. К.

Зміст

Содержание

1.Теорія діалектика, три закони. 1.Теория диалектика, три закона.

2. Біологічна і соціальна еволюція людини. 2. Биологическая и социальная эволюция человека.

3. Суспільство, в котрому біологічна еволюція відсутня. 3. Общество, в котором биологическая эволюция отсутствует.

3-1. 3-1. Перша протилежність. Первая противоположность.

3-2. 3-2. Друга протилежність. Вторая противоположность.

4. Суспільство з біологічною еволюцією людини. 4. Общество с биологической эволюцией человека.

4-1. 4-1. Перша нова протилежність. Первая новая противоположность.

4-2. 4-2. Суспільний лад за наукою Іванова. Общественный строй по науке Иванова.

4-3. 4-3. Друга нова протилежність. Вторая новая противоположность.

5. Здорове тіло – здоровий дух, святий дух. 5. Здоровое тело - здоровый дух святой дух.

6. Історичний метод у вченні Іванова. 6. Исторический метод в учении Иванова.

7. Еволюційний незалежний чоловік Порфирій Іванов. 7. Эволюционный независимый человек Порфирий Иванов.

8. Цитати Іванова про еволюцію. 8. Цитаты Иванова об эволюции.

 

1.Теорія діалектика, три закони. 1.Теория диалектика, три закона.

   Закон 1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі. Закон 1. Две противоположные стороны  есть в природе, они существуют в единстве и борьбе. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. Все вещи, явления имеют противоположные свойства и тенденции развития. Вони перебувають в єдності, одне без одного не існує. Они находятся в единстве, одно без другого не существует. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, розвиток є її результатом. Противоположные стороны взаимодействуют постоянно в форме борьбы, развитие является ее результатом. Суперечності виникають між ними, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Противоречия возникают между ними, которые являются источником, содержанием, движущей силой саморазвития мира. Процес закінчується переходом до двох нових Процесс заканчивается переходом к двум новым   протилежних сторін. противоположным сторонам.   Приклад . Пример. Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. Две противоположные стороны в природе: хорошее, теплое, плохое, холодное. Перша протилежна сторона. Первая противоположная сторона. Люди роблять, щоб хороше, тепле мати в житті. Люди делают, чтобы иметь  хорошее, теплое в жизни. Друга протилежна сторона. Вторая противоположная сторона. Вони отримують від природи погане і холодне – захворювання, нещастя. Они получают от природы плохое и холодное – заболевание, несчастье. Суперечність є між ними, бо люди не отримують життя. Противоречие между ними, потому что люди не получают жизни. Люди переходять до двох нових протилежних сторін, щоб жити. Люди переходят к двум новым противоположным сторонам, чтобы жить. Перша нова протилежна сторона. Первая новая противоположная сторона. Люди свідомо приймають холод і голод. Люди сознательно принимают холод и голод. Вони відчувають холод і погане в процесі купання в холодній воді. Они чувствуют холод и плохое в процессе купания в холодной воде. Друга нова протилежна сторона. Вторая новая противоположная сторона. Людям стає тепло, добре і здорово після купання. Людям становится тепло, хорошо и здорово после купания. Люди хотіли життя і отримала життя. Люди хотели жизни и получила жизнь. Суперечність закінчилася. Противоречие закончилась.   

   Закон 2. Подвійне заперечення є в природі. Закон 2. Двойное отрицание в природе. Об ' єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Объекты развиваются путем двойного отрицания. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і характерні риси початкового ступеня відтворює на вищій основі. Каждая ступень является синтезом предыдущих ступеней, и характерные черты начальной ступени воспроизводит на более высокой основе. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об ' єктів. Двойное отрицание является необходимым моментом процесса развития, условием качественного изменения  объектов.   Розвиток об ' єктів не існує без заперечення попередніх форм. Развитие объектов не существует без отрицания предыдущих форм. Заперечення відображає не знищення об ' єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій елементи і властивості його попереднього якісного стану Отрицание отражает не уничтожение объекта, а момент его перехода в новое качество, в которой элементы и свойства его предварительного качественного состояния  зберігаються, тобто спадковий стан фіксує. сохраняются, то есть наследственное состояние фиксирует. Приклад. Пример. Еволюція людства. Эволюция человечества. Ступінь 1. Практика загартування домінує в людей. Ступень 1. Практика закалки доминирует у людей. Ступінь 2. Заперечення загартування. Ступень 2. Отрицание закалки. Вчення Христа домінує. Учение Христа доминирует. Ступінь 3. Подвійне заперечення одного загартування і одного вчення Христа. Ступень 3. Двойное отрицание одной закалки и одного учения Христа. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства. Синтез или сумма закалки и учение Христа доминирует в человечества.    

    Закон 3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Закон 3. Взаимный переход качественных и количественных изменений. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і утворюють корінні зміни. Количественные изменения постепенно накапливаются, на определенном этапе развития нарушают их меру, и образуют коренные изменения. ( Вікіпедія . Діалектика). (Википедия. Диалектика).

 

2. Біологічна і соціальна еволюція людини 2. Биологическая и социальная эволюция человека

    Дві протилежні сторони є в природі: тепле, хороше, холодне, погане. Две противоположные стороны есть в природе: теплое, хорошее, холодное, плохое. Організми пристосовуються до холоду, голоду, некомфортних умов, тобто вид приймає холодне і погане. Организмы приспосабливаются к холоду, голоду, некомфортных условий, то есть вид принимает холодное и плохое. Ці корисні зміни організму передаються в потомстві. Эти полезные изменения организма передаются в потомстве.   Так новий вид утворюється. Так образуется новый вид.Це для виду добре. Это для вида хорошо.Це відбувається шляхом природного відбору, коли виживають і дають потомство організми з корисними якостями. Это происходит путем естественного отбора, когда выживают и дают потомство организмы с полезными качествами. Людина утворилася таким шляхом у процесі еволюції з видів, які були на низькому ступені еволюційного розвитку. Человек образовался таким путем в процессе эволюции из видов, которые были на низкой ступени эволюционного развития.Людина є біологічна і соціальна істота. Человек является биологическое и социальное существо. Еволюція сучасної людини є біологічна і соціальна. Эволюция современного человека является биологическая и социальная. Вона утворилася на різних етапах розвитку. Она образовалась на разных этапах развития. Біологічна еволюція – це природний процес розвитку живої природи, що супроводжується зміною генетичного складу популяцій, формуванням адаптації, утворенням і вимиранням видів, перетворенням екосистем. Биологическая эволюция – это естественный процесс развития живой природы, сопровождающееся изменением генетического состава популяций, формированием адаптации, образованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем. ( Вікіпедія . Еволюція). (Википедия. Эволюция). Біологічна і соціальна еволюція є в єдності, одна без одної не існує. Биологическая и социальная эволюция есть в единстве, друг без друга не существует.

 

   Соціальний стосується суспільного ладу. Социальная эволюция относится к общественному строю. Закони суспільного життя відіграють визначальну роль у соціальному прогресі людства. Законы общественной жизни играют определяющую роль в социальном прогрессе человечества. В історії відомо декілька формацій, які змінювалися від первісної до комуністичної. В истории известно несколько формаций, которые менялись от первоначальной формации до коммунистической формации. Спочатку перші люди жили по-природному, близько до природи, загартовувалися в природі, біологічна еволюція домінувала на цьому етапі. Сначала первые люди жили по природному  близко к природе, закалялись в природе, биологическая эволюция доминировала на этом этапе.Людина розвилася в процесі до такого рівня, що трудова діяльність людей стала відігравати ролі в природі. Человек развилась в процессе до такого уровня, что трудовая деятельность людей стала играть роли в природе. Так сучасна людина утворилася. Так современный человек образовалась. Люди перейшли від еволюції біологічної до соціальної. Люди перешли от эволюции биологической к социальной. Суспільно-трудові відносини стали керуючими, основа суспільства. Общественно-трудовые отношения стали управляющими, основа общества. Закони суспільного життя відіграють роль у суспільстві. Законы общественной жизни играют роль в обществе. Рушійні сили біологічної еволюції людини Движущие силы биологической эволюции человекає спадкова мінливість, боротьба за існування, природний відбір. есть наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор.

 

   Природним відбором називається процес, у результаті котрого виживають и залишають після себе потомство особи з корисними в даних умовах спадковими змінами. Естественным отбором называется процесс, в результате которого выживают и оставляют после себя потомство лица с полезными в данных условиях наследственными изменениями. Відбір удосконалює пристосування до умов існування. Отбор совершенствует приспособления к условиям существования. ( Вікіпедія . Еволюція). (Википедия. Эволюция).   Чарльз Дарвін сформулював закон незворотності еволюції. Чарльз Дарвин сформулировал закон необратимости эволюции. ( Вікіпедія . Еволюція). (Википедия. Эволюция). Якщо який-небудь біологічний вид зникає в житті, то він не повертається знову. Если какой-либо биологический вид исчезает в жизни, то он не возвращается снова. Новий вид приходить на його місце. Новый вид приходит на его место. Закон діє також для соціальної еволюції, бо людина є біологічна і соціальна істота. Закон действует также для социальной эволюции, потому что человек является биологическое и социальное существо.Такий факт є доказом цього. Такой факт является доказательством этого. Коли яка-небудь суспільно-економічні формація зникала, то нова формація приходила на її місце, а стара формація вже не поверталася. Когда какая-нибудь общественно-экономическая формация исчезала, то новая формация приходила на ее место, а старая формация уже не возвращалась. Наприклад, рабовласницький лад не повертається. Например, рабовладельческий строй не возвращается.

 

3. Суспільство, у котрому біологічна еволюція відсутня 3. Общество, в котором биологическая эволюция отсутствует

3-1. 3-1. Перша протилежна сторона Первая противоположная сторона

    Особливості суспільства без біологічної еволюції. Особенности общества без биологической эволюции. Дві протилежні сторони є в природі: тепле, хороше, холодне, погане. Две противоположные стороны в природе: теплое, хорошее, холодное, плохое. Люди творять умови життя в суспільстві, в котрих мають хороше і тепле почуття. Люди творят условия жизни в обществе, в которых имеют хорошее и теплое чувство. Люди не люблять холодного і поганого, вони захищаються від нього. Люди не любят холодного и плохого, они защищаются от него. Природа народжує людину для життя, щоб вона любила і берегла природу і людей. Природа рождает человека для жизни, чтобы он любил и берег природу и людей. Потім люди учать людину жити по залежному, без любові до природи, котра має дві протилежності. Затем люди учат человека жить по зависимому, без любви к природе, которая имеет две противоположности. Залежні люди створювали суспільний лад досі. Зависимые люди создавали общественный порядок. Вони вживають їжу досита щодня, одягаються до тепла в тілі в теплий хороший одяг, вони живуть у домі з усіма вигодами. Они употребляют пищу досыта ежедневно, одеваются до тепла в теле в теплую хорошую одежду, они живут в доме со всеми удобствами. Вони мають самозахист від природи: їжу, одяг, житловий дім тощо. Они имеют самозащиту от природы: еду, одежду, жилой дом и тому подобное. Вони придбавають ці потреби через тяжкий труд. Они приобретают эти потребности через тяжелый труд. Суспільний лад на цьому етапі є недосконалий. Общественный порядок на этом этапе является несовершенный.

 

3-2. 3-2. Друга протилежна сторона Вторая противоположная сторона

   Природа сама дає людям погане і холодне за їхній вчинок. Природа сама дает людям плохое и холодное за их поступок. Люди були незадоволені в усіх формаціях, тому вони змінювали їх на кращу. Люди были недовольны во всех формациях, поэтому они меняли их на лучшую. Люди не люблять один одного, люди не люблять природу. Люди не любят друг друга, люди не любят природу. У них є ненависть, убивства, крадіжка, смерть, війни між собою, війна людини з природою. У них есть ненависть, убийства, воровство, смерть, войны между собой, война человека с природой. Люди є бідні й багаті, люди хворіють і вмирають. Люди бедные и богатые, люди болеют и умирают. Люди шукають шляхи змінити суспільство на краще. Люди ищут пути изменить общество к лучшему.Недосконала соціальна еволюція людини гальмує біологічну еволюцію людини. Несовершенная социальная эволюция человека тормозит биологическую эволюцию человека.Суперечність є між людиною і суспільством. Противоречие есть между человеком и обществом. Людина відмирає як біологічний вид на цьому етапі. Человек отмирает как биологический вид на этом этапе. Суперечність є між протилежними сторонами. Противоречие есть между противоположными сторонами. Люди хочуть життя, а отримують смерть. Люди хотят жизни, а получают смерть.

 

4. Суспільство з біологічною еволюцією 4. Общество с биологической эволюцией

   Суперечність завершується через перехід до двох нових протилежних сторін, котрі пропонуються. Противоречие завершается через переход к двум новым противоположным сторонам, которые предлагаются.

4-1. 4-1. Перша нова протилежна сторона Первая новая противоположная сторона

    Особливості суспільства з біологічною еволюцією. Особенности общества с биологической эволюцией. Дві протилежні сторони є в природі: тепле, хороше, холодне, погане. Две противоположные стороны есть в природе: теплое, хорошее, холодное, плохое. Люди свідомо приймають дві сторони однаково в житті: холодне, погане і тепле, хороше. Люди сознательно принимают две стороны одинаково в жизни: холодное, плохое и теплое, хорошее. Загартування створює такі умови в природі. Закалка создает такие условия в природе. Ми проаналізували досвід Порфирія Іванова. Мы проанализировали опыт Порфирия Иванова. Ми прийшли до висновку, що чоловік нового виду утворився в природі, чоловік загартований. Мы пришли к выводу, что человек нового вида образовался в природе, человек закаленный. Він дає початок для еволюції нової людини. Он дает начало для эволюции нового человека. Іванов не застуджується і не хворіє. Иванов не простужается и не болеет. Він учить людей, щоб люди запобігали всякому захворюванню через загартування. Он учит людей, чтобы люди предупреждали всякое заболевание через закалку. Він довів на собі і на людях хворих, що загартована людина не хворіє, живе довше, ніж незагартована. Он доказал на себе и на людях больных, закаленный человек не болеет, живет дольше, чем незакаленный. Природа дає здоров ' я і життя людині загартованій. Природа дает здоровье и жизнь человеку закаленному. Якщо людина не хворіє в своєму житті, то вона живе довше, ніж людина незагартована. Если человек не болеет в своей жизни, то он живет дольше, чем человек незакаленный. Бо люди вмирають через свої хвороби. Потому что люди умирают из-за своих болезней. « Тіло не вмирає без хвороби. «Тело не умирает без болезни. Природа відбере сили його спочатку, і тоді він легко вмирає». Природа отберет силы его сначала, и тогда он легко умирает». Іванов. Иванов. 8204:75. 8204:75.

 

    Людина, що загартовується, як вид еволюціонує, живе вічно. Человек закалённый как вид эволюционирует, живет вечно.Природа сприяє в житті людині загартованій, незалежній, вона як біологічний вид не відмирає. Природа способствует в жизни человеку закаленному, независимому, он как биологический вид не отмирает. Учитель говорить, що буде з людиною загартованою і незагартованою . Учитель говорит, что будет с человеком закаленным и незакаленным. « Хто не любить у природі поганого й холодного (загартування), умирає на віки-віків. «Кто не любит в природе плохого и холодного (закалки), умирает на веки веков. А хто тільки живе в природі різнобічно (тобто приймає холодне і тепле), той живе вічно в природі, йому слава в ній» . А кто только живет в природе разносторонне (то есть принимает холодное и теплое), тот живет вечно в природе, ему слава в ней».Іванов. Иванов.7804:60. 7804:60.Еволюція людини почалася через Іванова, вона продовжується, і буде продовжуватися вічно. Эволюция человека началась через Иванова, она продолжается, и будет продолжаться вечно.Число людей нового потоку збільшується за геометричною прогресією. Число людей нового потока увеличивается в геометрической прогрессии.Іванов є перший еволюційний чоловік. Иванов является первый эволюционный человек.Людина має бути такою, як себе представляє Іванов, загартований, незалежний, еволюційний. Человек должен быть такой, как себя представляет Иванов, закаленный, независимый, эволюционный. Человек естьЧоловік є без усяких потреб: їжі, одягу, житлового дому. без всяких потребностей: пищи, одежды, жилого дома. Іванов як представник нового людського виду вмирати не буде, він є безсмертним. Иванов как представитель нового человеческого вида умирать не будет, он бессмертен. І його послідовники теж вмирати не будуть, є безсмертними. И его последователи тоже умирать не будут, являются бессмертными.

 

    Іванов приймав усіх, хто звертався з просьбою. Иванов принимал всех, кто обращался с просьбой. Він убивав біль струмом через свої руки, обливав водою холодною, всім усно давав такі поради, щоб запобігати захворюванню в житті. Он убивал боль током через свои руки, обливал водой холодной, всем устно давал такие советы, чтобы предотвращать заболевание в жизни. Треба робити: «1. Надо делать: «1.Купайся водою холодною два рази в день, вранці й увечері. Купайся водой холодной два раза в день, утром и вечером. 2. Здоровайся з людьми, не проходь жодного чоловіка. 2. здоровайся с людьми, не проходи ни одного человека. Скажи їм, а вони як хочуть. Скажи им, а они как хотят. 3. Знайди чоловіка нужденного, треба дати йому 50 копійок. 3. Найди человека нуждающегося, надо дать ему 50 копеек. Скажи собі, що даєш ці гроші, щоб не хворіти. Скажи себе, что даешь эти деньги, чтобы не болеть. 4. Терпи без їжі 42 години щотижня від п'ятниці до неділі до 12 годині. 4. Терпи без пищи 42 часа еженедельно с пятницы по воскресенье до 12 часов. Надворі вдихай повітря з висоти й говори: «Учителю, дай мені здоров'я». На дворе вдыхай воздух с высоты и говори: «Учитель, дай мне здоровье». Після цього їж, що хочеш, скільки хочеш. После этого ешь, что хочешь, сколько хочешь. Твоє здоров'я – це є все. Твое здоровье – это все. 5. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не вживай алкоголь». 5. Не плюй на землю, не кури, не употребляй алкоголь ». Іванов. Иванов. 8303:34. 8303: 34. Передай іншим цей досвід. Передай другим этот опыт. Людина має бути незалежною від природи, прагнути бути без усяких потреб, їжі, одягу, житлового дому. Человек должен быть независимым от природы, быть без всяких потребностей, пищи, одежды, жилого дома. Іванов говорив, що еволюція – це свідомо не вживати їжу. Иванов говорил, что эволюция – это сознательно не принимать пищу. Наше свідоме терпіння має поступово рости. Наше сознательное терпение должно постепенно расти. Він дав приклад терпіння без їжі 24, 42, 66, 108 годин у тиждень. Он дал пример терпения без пищи: 24, 42, 66, 108 часов в неделю. Потім не вживати їжу шість діб у тиждень, два тижні, місяць. Потом не употреблять пищу шесть суток в неделю, две недели, месяц. «Ми вводимо еволюцію, вона росте щодня. «Мы вводим эволюцию, она растет каждый день.108 годин у тиждень не вживати їжу». 108 часов в неделю не принимать пищу». 8209:27. 8209:27.

 

4-2. 4-2. Суспільний лад за Івановим, соціальна еволюція Общественный строй по Иванову, социальная эволюция

    За наукою Іванова, новий лад буде введено після закінчення соціалістичного ладу. По науке Иванова, новый порядок будет введен после окончания социалистического строя. Іванов назвав його еволюцією. Иванов назвал его эволюцией. Нове суспільство має бути побудовано через любов людей один до одного і до природи, жити однією сім'єю. Новое общество должно быть построено через любовь людей друг к другу и к природе, жить одной семьей. Бажати і робити людям те, що хочеш собі. Желать и делать людям то, что хочешь себе. Просити один одного, але не примушувати. Просить друг друга, но не принуждать. Хочеш жити по-новому – живи, не хочеш – живи по-своєму. Хочешь жить по-новому – живи, не хочешь –  живи по-своему. Своє впроваджувати, а іншим людям не заважати, їх не ображати. Свое внедрять, а другим людям не мешать, их не обижать. Не вбивати живе, не красти. Не убивать живое, не воровать. Всі природні багатства є спільні, не присвоювати землю до свого імені. Все природные богатства есть общие, не присваивать землю к своему имени. Не говорити і не робити несправедливо. Не говорить и не делать несправедливо. Життя має бути всім однакове, зарплата має бути однакова всім дорослим і малим. Жизнь должна быть всем одинаковая, зарплата должна быть одинакова для всех взрослых и детей. Діти є на утриманні суспільства, а не батьків. Дети должны быть на иждивении общества, а не родителей. Люди мають прощати провини, людей не судити, не саджати у в'язницю. Люди должны прощать вину, людей не судить, не сажать в тюрьму. Іванов хоче всіх зрівняти, щоб жили однаково, мирно, без усякого зла, не робилися між собою ворогами, любов свою проявили. Иванов хочет всех уравнять, чтобы жили одинаково, мирно, без всякого зла, не делались между собой врагами, любовь свою проявили. В'язниці не повинно бути в суспільстві. Тюрьмы не должно быть в обществе.

 

   Іванов 7804:30. Иванов 7804:30.«Т реба простити людям в їхньому ділі. «Надо простить людям в их деле. Свідома думка народиться у них, вона оточить їх ученням Учителя. Сознательная мысль родится у них, она окружит их учением Учителя. Вони не будуть попадати в тюрму, в лікарню. Они не будут попадать в тюрьму, в больницу. Вони будуть жити за Божим ділом, не будуть красти в будь-кого. Они будут жить по Божьему делу, не будут воровать у любого. Усі будуть жити однаково, рівно, однією сім'єю». Все будут жить одинаково, равно, одной семьей». Всі люди запобігають захворюванню за системою у своєму житті, не лягають у лікарню, їх не лікують хімією, штучними, технічними засобами. Все люди предотвращают заболевание по системе в своей жизни, не ложатся в больницу, их лечатся химией, искусственными, техническими средствами. Медичний лікар має бути сам загартований і вчити всіх інших цьому. Медицинский врач должен быть сам закаленный и учить всех других этому. Бажай і роби іншим те, що собі хочеш. Желай и делай другим то, что хочешь себе. Милість, любов між людьми. Милость, любовь между людьми. Нема війн між народами, нема зброї. Нет войны между народами, нет оружия. Люди зроблять рай на землі, смерть виженуть від людей. Люди сделают рай на земле, смерть изгонят от людей. Свідомість треба всім, ми не будемо без свідомості, ми всі будемо вивчати праці Іванова. Сознание надо всем, мы не будем без сознания, мы все будем изучать труды Иванова. Всі мають читати, розуміти, виконувати. Все должны читать, понимать, выполнять.   

  

   Іванов провістив про час, коли еволюція прийде, тобто новий лад. Иванов предсказал, когда эволюция придет в жизнь, то есть новый строй. Він писав: « А еволюція прийде на землю Духом Святим. Он писал: «А эволюция придет на землю Духом Святым. Це Чувілкін бугор, це райське наше місце, чоловікові слава безсмертна. Это Чувилкин бугор, это райское наше место, человеку слава бессмертна. Природа стоїть горою за це. Природа стоит горой за это. Вона не дає свою згоду, що це буде тепер у цей час. Она не дает свое согласие, что это будет теперь в это время. І вказала, це діло буде, воно здійсниться 1989 року, усе прийде на своє місце. И указала, это дело будет, оно осуществится в 1989 году, все придет на свое место. Природа каже про мене правду свою». Природа говорит обо мне правду свою». 8109:68. 8109: 68.   Люди визнали Іванова як Бога в 1989 році, підтримали ідею його. Люди признали Иванова как Бога в 1989 году, поддержали идею его. Еволюція почалася в 1989 році. Эволюция началась в 1989 году. За наукою Іванова, еволюційний лад почнеться одночасно з розпадом комуністичної системи. По науке Иванова, эволюционный порядок начнется одновременно с распадом коммунистической системы. Це здійснилося, Радянського союзу не стало. Это свершилось, Советского Союза не стало.Соціалізм закінчився у деяких країнах, це незворотний процес, еволюційний лад має бути після нього. Социализм закончился в некоторых странах, это необратимый процесс, эволюционный порядок должен быть после него. Це закон еволюції природи. Это закон эволюции природы. Якщо в якій-небудь країні зник соціалізм, то їй треба починати будувати еволюційне суспільство. Если в какой-либо стране исчез социализм, то ей надо начинать строить эволюционное общество. Сучасний суспільний лад гальмує розвиток біологічної еволюції людини. Современный общественный строй тормозит развитие биологической эволюции человека. Якщо у суспільстві не буде еволюційного ладу, то людина як біологічний вид зникне назавжди, це не можна допустити. Если в обществе не будет эволюционного строя, то человек как биологический вид исчезнет навсегда, это нельзя допустить.

 

4-3. 4-3. Друга нова протилежна сторона Вторая новая противоположная сторона

     Природа відповідає сама на дії людей. Природа отвечает сама на действия людей. Дві протилежні сторони є в природі: тепле, хороше, холодне, погане. Две противоположные стороны есть в природе: теплое, хорошее, холодное, плохое. Природа сама дасть людям хороше за погане, яке вони прийняли. Природа сама даст людям хорошее за плохое, которое они приняли.Це – здоров ' я, задоволення, любов між людьми, мир, відсутність ворога, рівність, справедливість, однакове життя всім, вічне життя, не буде крадіжки, вбивства, біологічна і соціальна еволюція є.  Это – здоровье, удовлетворение, любовь между людьми, мир.  Отсутствие врага, равенство, справедливость, одинаковая жизнь всем, вечная жизнь, не будет воровства, убийства. Биологическая и социальная эволюция есть. Суперечність закінчиться. Противоречие закончится. Люди хочуть життя, і будуть отримувати життя вічне. Люди хотят жизни, и будут получать жизнь вечную.

 

5. Здорове тіло – здоровий дух, святий дух 5. Здоровое тело – здоровый дух святой дух

    Люди не мали духу в своєму житті до приходу Іванова. Люди не имели духа в своей жизни до прихода Иванова. Вони жили за рахунок технічного, штучного, введеної хімії. Они жили за счет технического, искусственного, введенной химии. Це не дає здоров ' я і життя. Это не дает здоровье и жизнь. Іванов скасовує це все штучне в житті людей, і водить дух людям у природі. Иванов отменяет это все искусственное в жизни людей, и водит дух людям в природе. Здорове тіло, здоровий дух – це еволюція. Здоровое тело, здоровый дух – это эволюция. Повітря, вода і земля огороджені духом. Воздух, вода и земля ограждены духом. «Засоби для мене – це є повітря, вода, земля. «Средство для меня – это воздух, вода, земля. Наймиліші невмираючі великі друзі це є. Милые неумирающие друзья это. Повітря, вода й земля – є три духа життя ». Воздух, вода и земля – есть три духа жизни». Іванов. Иванов. 8209:189. 8209: 189. «Бог Отець – це самодержавство, «Бог Отец – это самодержавие, Бог Син – це революція, радянська влада. Бог Сын – это революция, советская власть. А Бога Духа Святого ще не було. А Бога Духа Святого еще не было. Він буде тоді, коли еволюція прийде в люди. Он будет тогда, когда эволюция придет в люди. Паршек є еволюційний чоловік. Паршек есть эволюционный человек. Ніяка зброя не треба йому, економіка й політика не треба йому. Никакая оружие не надо ему, экономика и политика не надо ему. Він прийшов зі святим духом». Он пришел со святым духом». Іванов. Иванов. 8009:184. 8009: 184. Святий Дух почався 25 квітня 1979 року. Святой Дух начался 25 апреля 1979 года. Іванов створив гімн, ідея його є в ньому. Иванов создал гимн, идея его в нем. Іванов. Иванов. 1979.10:64. 1979.10 64.

«Люди Господу вірили, як Богу, «Люди Господу верили, как Богу,

А Він сам прийшов до нас на землю. А он сам к нам на землю пришел.

Смерть як таку вижене. Смерть как таковую изгонит.

А життя у славу введе. А жизнь во славу введет.

Де люди візьмуться? Где люди возьмутся? На цьому бугрі . На этом бугре.

Вони скажуть гучно слово. Они громко скажут слово.

Це є наше райське місце. Это есть наше райское место.

Чоловікові слава безсмертна». Человеку слава бессмертна».

 

    8204:6. 8204: 6. «Це загартування-тренування є початок життя вічного характеру. «Это закалка-тренировка есть начало жизни вечного характера. Воно веде нас до безсмертя, чоловік робиться в природі новим, ніколи не вмираючим. Оно ведет нас к бессмертию, человек делается в природе новым, никогда не умирающим. Заслуги є йому. Заслуги есть ему. 28. З има – це є Дух Святий для мене, повна еволюція в тілі . 28. Зима – это Дух Святой для меня полная эволюция в теле. 180. Кому доведеш, якщо сама природа це зробила; 180. Кому докажешь, если сама природа это сделала; вона оточила Паршека загартуванням. она окружила Паршека закалкой.Він не відмовився від неї, зустрічається з нею з холодом і її проводжає, як свою матір. Он не отказался от нее, встречается с ней с холодом и ее провожает, как свою мать. С ніг є Святий Дух для Паршека , це одна еволюція. Снег есть Святой Дух для Паршека, это одна эволюция. 181. Ми перестанемо вмирати із загартуванням-тренуванням». 181. Мы перестанем умирать с закалкой-тренировкой».   

8209:80. 8209: 80. «Я чекаю білий сніг, холодну пору, морозні дні в природі. «Я жду белый снег, холодное время, морозные дни в природе. Люблю природу. Люблю природу. Я радуюсь ними, як своїм тілом, дихаю душею і серцем, духом святим. Я радуюсь ними, как своим телом, дышу душой и сердцем, духом святым. Жду еволюцію. Жду эволюцию. Я низько кланяюся усім дням, живущим на білому світі, радуюсь, як матері рідній. Я низко кланяюсь всем дням, живущим на белом свете, радуюсь, как матери родной. Я хочу сказати свої слова всім. Я хочу сказать свои слова всем. Треба жити нам, а вмирати не треба нам. Надо жить нам, а умирать не надо нам. Ідея моя така». Идея моя такая». 8104:42. 8104: 42. «Отця як такого похоронили, самодержавство його вмерло, на черзі стоїть син революції. «Отца как такового похоронили, самодержавие его умерло, на очереди стоит сын революции. Еволюція, Дух Святий іде на зміну йому. Эволюция, Дух Святой идет на смену ему. Люди доб ' ються цього». Люди дождутся этого».

 

6. Історичний метод 6. Исторический метод   у вченні Іванова в учении Иванова

    Історичний незалежний чоловік був серед людей колись, історія Исторический независимый человек был среди людей прежде, история   описує про нього як про Адама. описывает о нем как об Адаме. Він був подібний до Іванова. Он был подобен Иванову. Іванов пише: 6612:3. Иванов пишет: 6612: 3. «Найперший чоловік, він був за будовою, на вигляд. «Самый первый человек, он был по строению, на вид. Якщо дивитися на Іванова, то він буде точно. Если смотреть на Иванова, то он будет точно. Наш розвиток відомо йому в ділі нашому». Наше развитие известно ему в деле нашем».   Іванов розбирається з першим незалежним чоловіком в історії, аналізує його життя, помилки його в житті знаходить, старається не повторювати їх у своєму житті. Иванов разбирается с первым независимым человеком в истории, анализирует его жизнь, находит его ошибки в жизни, старается не повторять их в своей жизни. Перший чоловік не довів свою незалежну дорогу до кінця. Первый человек не довел свою независимую дорогу до конца. Іванов хоче довести незалежну дорогу в житті до кінця. Иванов хочет довести независимую дорогу в жизни до конца.

 

   Цитати Іванова. Цитаты Иванова. 5901:22. 5901: 22. Перший чоловік. Первый человек. Він не мав таких способів, і такої зброї теж не мав, а жив за рахунок самого себе. Он не имел таких способов, и такого оружия тоже не было, а жил за счет самого себя. Він не мав одягу, не мав ніякої їжі. Он не имел одежды, не было никакой еды. Природа тримала його природно. Природа держала его естественно. Він жив без усякого будинку раніше, і не спав так солодко, як ми з вами спимо зараз. Раньше он жил без всякого дома, и не спал так сладко, как мы с вами спим сейчас. У першої людини не було ні срібла, ні золота, ні всякого кумира. В первого человека не было ни серебра, ни золота, ни всякого кумира. 23. Перший чоловік не побажав жити на самоті, а пішов втягуватися. 23. Первый человек не пожелал жить в одиночестве, а пошел втягиваться.

 

     6201:3. 6201: 3. Бог – це є творець сам свого тіла, і визначив наперед усю цю народжену історію, котрої не існувало тоді. Бог – это создатель сам своего тела, и определил заранее всю эту рожденную историю, которой не было тогда. 4. Бог був у чоловіка тоді, коли він не мав у себе дві дороги в житті. 4. Бог был у человека тогда, когда он не имел в себя две дороги в жизни. Чоловік мав організовані сили бути в природі незалежним ні від кого ніде ніяк. Человек имел организованные силы быть в природе независимым ни от кого нигде никак. Ось це є багатство, з багатств багатство, яке потрібно нам усім придбати. Вот это богатство, из богатств богатство, которое нужно нам всем приобрести. 18. А він був здоровий, і не видно зносу йому. 18. Он был здоров, и не видно износа ему. Дні були для нього однакові, були всі рівні перед ним. Дни были для него одинаковы, были все равны перед ним. Він не носив на собі ніякого одягу. Он не носил на себе никакой одежды. Також не було нічого з їжі, і води не пив. Также не было ничего из еды, и воды не пил. А дому не було зовсім. А дома не было совсем. Як же він жив? Как же он жил? Він був незалежний ніяк ніде ні від чого. Он был независим никак нигде ни от чего. А життя тривало. А жизнь продолжалась. Понеділок і вівторок був йому рівний неділі. Понедельник и вторник был ему равен воскресенье.   Це все було однаково. Это все было одинаково. Приходили дні без усякої стихії. Приходили дни без всякой стихии. Чоловік розвинув свою індивідуальну власність у процесі. Человек развил свою индивидуальную собственность в процессе. Він самовільно захопив, привласнив, вивчив, і розділив одне від другого. Он самовольно захватил,  присвоил, изучил, и разделил одно от другого. 19. У чоловіка утворився Час світла і ночі утворився у чоловіка. 19. Время света и ночи образовалось у человека. Чоловік став розуміти, що буде треба йому, а що не треба буде йому. Человек стал понимать, что будет нужно ему, а что не надо будет ему.   

 

    6607:106. 6607: 106. Ми, всі люди, розвинені технічно, не довірилися. Мы, все люди, развитые технически, а не доверились. Ми стали йти від першого чоловіка, хто хотів жити і нічого не потребувати, а жити здорово сильно для того, щоб не хворіти, не застуджуватись. Мы стали уходить от первого человека, который хотел жить и ничем не нуждаться,  жить здорово сильно для того, чтобы не болеть, не простужаться. Але другий чоловік не захотів бачити і чути якості природні холодні й погані, невмирущі. Но второй человек не захотел видеть и слышать качества природные холодные и плохие, бессмертные. Чоловік другий не був згоден з цим. Человек другой не был согласен с этим. І став пробувати по природі дорогу, вона його повела прямо до того, щоб втратити себе у цьому ділі на віки віків. И стал пробовать по природе дорогу, она его повела прямо к тому, чтобы потерять себя в этом деле во веки веков. 121. Природа прислала другу людину жінку в допомогу першій людині. 121. Природа прислала второго человека женщину в помощь первому человеку. Вона стала вчити, як і зазвичай робиться жінкою. Она стала учить, как обычно делается женщиной. Багато чоловіків не досягає свого через неї. Многие мужчины не достигает своего через нее.   6701.17:69. 6701.17: 69. Перший чоловік, народжений у природі, не мав ніякої смерті у себе. Первый человек, родившийся в природе, не имел никакой смерти в себе. Та від чого доводилося йому вмирати, якщо його сили були такі, щоб жити і жити, і жити? Да от чего приходилось ему умирать, если его силы были такие, чтобы жить и жить, и жить?   Він робив так у природі. Он делал так в природе. Він був незалежний ні від кого ніде ніяк. Он был независим ни от кого нигде никак. Був Богом усьому. Был Богом всем. Йому не треба був одяг, він обходився без нього. Ему не надо была одежда, он обходился без нее. Їжа не потрібна була йому, він жив і без неї. Еда не нужна была ему, он жил и без нее. Він не мав навіть дому, жив у природі, природно огороджувався. Он не имел даже дома, жил в природе, естественно ограждался. Різниці ніякої не було в природі для нього Разницы никакой не было в природе для него в житті. в жизни. Зими і літа не існувало, було однаково. Зимы и лета не было, было все равно. Світла і темряви не було теж. Света и тьмы не было тоже. Все це далося природою через чоловіка. Все это далось природой через человека. Чоловік перший отримав усе це в природі через своє бажання. Человек первый получил все это в природе из-за своего желания.

 

    7103а:96. 7103: 96. Я вважав, вважаю в житті своєму. Я считал, считаю в жизни своей. Бог землі є чоловік. Бог земли есть человек.  Він почав Он начал сам без кого-небудь цю історію на білому світі розвивати. сам без кого-либо эту историю на белом свете развивать. Він був самотній колись, йому доводилося зустрічати природні дні дуже важко. Он был одинокий когда-то, ему приходилось встречать природные дни очень трудно. Він був Бог, незалежний від природи. Он Бог, независимый от природы. Він не мав тоді ніякого одягу, він не мав їжі, і він не мав житлового будинку навіть. Он не имел тогда никакой одежды, он не имел пищи, и он не имел жилого дома даже. Ця історія була. Эта история была. Ми не захотіли за такою історією йти. Мы не захотели за такой историей идти. Ми з вами не захотіли також жити з батьком, ми з вами не хочемо слухатися батька. Мы с вами не захотели также жить с отцом, мы с вами не хотим слушаться отца. Ми не виграли цим у природі, а програли. Мы не выиграли этим в природе, а проиграли. Ми жили по-своєму, самовільно раніше і зараз. Мы жили по-своему, самовольно раньше и сейчас. Перший чоловік кинув природу холодну і погану. Первый человек бросил природу холодную и плохую. Він шукав по природі інше, зовсім не так, як було йому спочатку. Он искал по природе иное, совсем не так, как было ему сначала.    7301:100. 7301: 100. Чоловік став сваволити в природі, став воювати з нею. Человек стал своевольничать в природе, стал воевать с ней. Тому вона розділила свій час для нього. Поэтому она разделила свое время для него. Тьма і світло, літо і зима стала для людини. Тьма и свет, лето и зима стала для человека. Людина робила все це, і буде Человек делал все это, и будет робити. делать.       

 

   7606:28. 7606: 28. Ця історія була від Адама літ. Эта история была от времён Адама. Вона починалася чоловіком першим. Она начиналась человеком первым. Великий нестаток був у нього в житті, а йому доводилося жити. Большой недостаток был у него в жизни, а ему приходилось жить. Він переживав у цьому, боявся сильно смерті. Он переживал в этом, боялся сильно смерти. Він Он мав имелсили у природі, щоб жити і продовжувати життя. силы в природе, чтобы жить и продолжать жизнь. Він був близьким до природи спочатку, не боявся її так, вона давала йому право жити. Он был близок к природе сначала, не боялся ее так, она давала ему право жить. Він старався зустрічати свої дні, він проводжав їх легко. Он старался встречать свои дни, он провожал их легко. А потім він здався, пішов назустріч неживому, він огородився мертвим. А потом он сдался, пошел навстречу неживому, он оградился мертвым. Йому дав це його процес. Ему дал это его процесс. Він розділив природу пополам, у природі виявилось тепле й хороше, погане й холодне, що цьому чоловікові треба було зберегти. Он разделил природу пополам, в природе оказалось теплое и хорошее, плохое и холодное, что этому человеку надо было сохранить.     7608:141. 7608: 141. Це перший початковий наш земний чоловік. Это первый начальный наш земной человек. Він був Бог землі, зберігав сам себе, як робить тепер Іванов. Он был Бог земли, хранил сам себя, как делает теперь Иванов. Горе й біда взялась у нас звідки? Горе и беда взялась у нас откуда? Природа дала за наш такий учинок, а ми зробили його вдвох без душі й серця Природа дала нашего такой поступок, а мы сделали его вдвоем без души и сердца   між собою. между собой. Наше погане, холодне відійшло, ми звернулись до хорошого й теплого. Наше плохое, холодное отошло, мы обратились к хорошему и теплого. Ось що ми полюбили в житті. Вот что мы полюбили в жизни. Ми продовжуємо його і досі. Мы продолжаем его до сих пор. Наша похіть наробила це все нам, розвинута нами. Наша похоть наделала это все нам, развитая нами. Ми зробили чоловіка живого, але ми не захотіли жити по-природному. Мы сделали человека живого, но мы не захотели жить по природному.

 

   8001:85. 8001: 85. Перший чоловік був Бог. Первый человек был Бог. Він прийшов до нас на землю для життя, але не для смерті. Он пришел к нам на землю для жизни, но не для смерти. Перший чоловік, який не потребує нічого. Первый человек, который ничего не требует. Він був усьому діло в природі невмираючій, вічно живій на білому світі. Он был всем дело в природе неумирающей, вечно живой на белом свете. Бог тоді був один між повітрям і водою на цій нашій землі. Бог тогда был один между воздухом и водой на этой нашей земле. Другого такого чоловіка не було ніякого до цього приходу на землю. Второго такого человека не было никакого к этому прихода на землю. Він хотів бачити чоловіка в природі такого, як він. Он хотел видеть человека в природе такого, как он. Для чого? Для чего? Він не знав цього. Он не знал этого. Природа взяла й послала своє задоволення першому чоловікові на його заклик, щоб він подивився на це все. Природа взяла и послала свое удовлетворение первому человеку на его призыв, чтобы он посмотрел на это все. І сказав про все це діло, котре люди зробили в природі. И сказал обо всем этом деле, которое люди сделали в природе. Вони ніколи не хотіли цього. Они никогда не хотели этого. 86. Сама природа зробила це все в людях, щоб вони самі подивилися назад. 86. Сама природа сделала это все в людях, чтобы они сами посмотрели назад. А що друга, зовсім чужа людина жінка, прислана природою. А что вторая, совсем чужой человек женщина, присланная природой. Яку користь принесла вона людям новонародженим? Какую пользу принесла она людям новорожденным? Вона ввела діло першому чоловікові для всіх людей. Она ввела дело первому человеку для всех людей. Тільки дитя народилось, появилось на білий світ – ці люди представили зовсім чуже діло природне, не яке-небудь, а чуже природне що-небудь узяти проковтнути. Только ребенок родился, появилось на белый свет – эти люди представили совершенно чуждо дело естественное, не какое-нибудь, а чужое природное что-нибудь взять проглотить. Для чого це все робиться? Для чего это все делается? Природа нам, усім людям, говорить. Природа нам, всем людям, говорит. Нам треба народити чоловіка без усякої потреби в наше життя. Нам надо родить человека без всякой потребности в нашу жизнь.

 

    150. Це починалось із самого початку. 150. Это начиналось с самого начала. А з краю не було нічого. А с краю ничего не было. А люди жили без цього всього. А люди жили без этого всего. Як вони так жили, у них не було нічого? Как они так жили, у них не было ничего? Один Бог про це знає. Один Бог об этом знает. Свідоме терпіння є таке їхнє одне. Сознательное терпение есть такое их одно. Вони не носили пуди в цьому, не мали потреби в чужому. Они не носили пуда, не имели потребности в чужом. А своє – є А свое есть живе природне таке тіло. живое природное такое тело. Чужого не було в ньому і на ньому. Чужого не было в нем и на нем. А своє є природне: струм, магніт, електрика. А свое есть природное: ток, магнит, электричество. Жилось легко, як у ванні. Жилось легко, как в ванне. А жити доводилось без усякого такого прибутку. А жить приходилось без всякого такой прибыли. Плодів ніяких. Плодов никаких. Живе енергійне тіло не мало в цьому ніякої нужди. Живое энергичное тело не имело в этом никакой нужды. Життя цвіло квіткою в цьому. Жизнь цвело цветком в этом. Не було ніякого холоду живому тілу. Не было никакого холода живому телу. Вони не жили в природі так технічно, штучно, у хімії. Они не жили в природе так технически, искусственно, в химии. Життя бралося з нічого. Жизнь бралась из ничего. Діло робилося зовсім чуже з природи, інше. Дело делалось совсем чужое из природы, другое. Чоловік самець придбав для себе самку для розвитку людського життя. Человек самец приобрел для себя самку для развития человеческой жизни. Раз людина прибавилася у житті своєму, то прийшла нужда сюди. Раз человек прибавился в жизни своей, то пришла нужда сюда. Треба було шукати якості по природі. Надо было искать качества по природе.

 

     8302:54. 8302: 54. Ми розбираємось із першим початковим чоловіком тепер. Сейчас мы разбираемся с первым начальным человеком. Він був джерело всього природного індивідуального життя, у природі чистим тілом прикріплений до землі. Он был источник всей природной индивидуальной жизни, в природе чистым телом прикреплен к земле. Його оточував всесвіт. Его окружала вселенная. Він був енергійний, сильний у своєму ділі. Он был энергичный, сильный в своем деле. Він одержав від природи те, що йому треба. Он получил от природы то, что ему надо. Він не мав світла, і тьми не було. Он не имел света, и тьмы не было. Йому не було відомо, що було на землі. Ему не было известно, что было на земле. Вода розділяла землю, ліс, озера, гори снігові. Вода разделяла землю, лес, озера, горы снежные. І дух носився над цим ділом. И дух носился над этим делом. Його думка привела, щоб побачити цього другого чоловіка, бажання таке народилось у нього. Его мысль привела, чтобы увидеть этого другого человека, желание такое родилось у него. Він мучився в цьому ділі довго, і ось йому довелось діждатись. Он мучился в этом деле долго, и вот ему пришлось дождаться. 55. Дійсність прийшла йому в процесі цього всього, природа відгукнулася йому як такому. 55. Действительность пришла ему в процессе всего этого, природа откликнулась ему как таковому. Жінка Єва прийшла до нього на поміч цього всього. Женщина Ева пришла к нему на помощь этого всего. Природа прислала її для того, щоб Адам знав, що є в житті в природі. Природа прислала ее для того, чтобы Адам знал, что есть в жизни в природе. Йому розкрилось усе через похіть одну. Ему раскрылось все через похоть одну. Він оточив себе своїм місцем. Он окружил себя своим местом. Це був рай. Это был рай. Він не споживав нічого до цього всього зближення. Он не ел ничего до этого всего сближения. А коли вони народили дітей, то їм доводилось від цього місця відриватись, і своїм місцем оволодіти. А когда они родили детей, то им приходилось от этого места отрываться, и своим местом овладеть.

 

    7910:48. 7910: 48. Адже час був такий. Ведь время было такое. Чоловік жив, він нічого не творив, Живе, струм, магніт, електрика оточувало його. Мужчина жил, он ничего не творил. Его окружало  живое, ток, магнит, электричество. А коли він міняв свою форму в житті, він облився кров ' ю, пробрався в ці ось людські умови. А когда он менял свою форму в жизни, он облился кровью, пробрался в эти вот человеческие условия. Люди повернули його як такого на свою сторону, почату ними. Люди повернули его как такового на свою сторону, начатую ими. Він став розпоряджатися не своїм наявним, а став шукати по природі по-їхньому жирне, солодке, смачне. Он стал распоряжаться не своим имеющимся, а стал искать по природе по-ихнему жирное, сладкое, вкусное. Він розвинув свою систему свого тіла чужим. Он развил свою систему своего тела чужим. Люди навчили його так за своїм розвитком. Люди научили его так по своему развитию. Один попробував, а іншому сподобалося це робити. Один попробовал, а другому понравилось это делать. Не знайшли кращого від цього всього, а взялись, стали це діло вживати, стали їсти те, що солодше та смачніше. Не нашли лучшего от этого всего, а взялись, стали это дело употреблять, стали есть то, что слаще и вкуснее. 49. Не пішли по цій дорозі, щоб свідомо терпіти від цього всього. 49. Не пошли по этой дороге, чтобы сознательно терпеть от этого всего. Тут кілограми не рахувати, пуди не піднімати, а нічого не робити в цьому. Здесь килограммы не считать, пуда не поднимать, а ничего не делать в этом. А історія в житті уже не така, вона вже вбивча, злодійська. А история в жизни уже не такая, она уже убийственная, воровская. Люди не живуть своїм, а живуть чужим, убивчим. Люди не живут своим, а живут чужим, убийственным. Паршек це зрозумів, він не став слухати людей, узяв свою дорогу, природну, живу, найгіршу, холодну, не став убивати. Паршек это понял, он не стал слушать, взял свою дорогу, природную, живую, самую плохую и холодную, не стал убивать.

 

7. Еволюційний, незалежний чоловік Іванов 7. Эволюционный, независимый человек Иванов

   Іванов Порфирій Корнійович (Несторенко), народився в Україні, Луганська область, Лутугинський район, село Оріхівка 20 лютого 1898 року. Иванов Порфирий Корнеевич (Нестеренко), родился 20 февраля 1898 года в Украине, Луганская область, Лутугинский район, село Ореховка. Люди дали йому прізвисько Паршек , також відомо його власне ім'я Ош , яке в перекладі означає Білий. Люди дали ему прозвище Паршек, также известно его собственное имя Ош, которое в переводе означает Белый. Він є українець за походженням, його батько українець. Он украинец по происхождению, его отец украинец. Він народився, як усі люди, жив 35 років, як усі люди залежні. Он родился, как все люди, жил 35 лет, как все люди зависимые. Свідомість прийшла йому від природи в 1933 році, що люди всі хворіють і вмирають через їжу, одяг, житловий дім. В 1933 году ему пришло сознание от природы, что люди все болеют и умирают через пищу, одежду, жилой дом. Це залежність від природи. Это зависимость от природы. Природа карає всіх людей хворобами і смертю за нелюбов природи. Природа наказывает всех людей болезнями и смертью за нелюбовь природы. Він визнав таке людське життя неістинним, неправильним. Он признал такую человеческую жизнь неистинной, неправильной. Він став шукати в природі засоби допомогти всім людям, щоб люди не хворіли і не вмирали. Он стал искать в природе средства помочь всем людям, чтобы люди не болели и не умирали. Він знайшов загартування, став сам загартовуватися. Он нашел закалку, стал сам закаляться. Він намагався жити так, як народила його природа: без їжі, без одягу, і житловий дім не треба. Он пытался жить так, как родила его природа: без еды, без одежды, и жилой дом не надо.

 

   При народженні людини вода промила слід, повітря виштовхнуло з тіла матері, земля прийняла тіло для повзання. При рождении человека вода промыла след, воздух вытолкнул из тела матери, земля приняла тело для ползания. Він не захищав своє тіло від природи, від холоду і всього поганого. Он не защищал свое тело от природы, от холода и всего плохого. Він поступово став ходити в природі зимою і літом без шапки, потім без взуття, потім без усього одягу, крім трусів. Он постепенно стал ходить в природе зимой и летом без шапки, потом без обуви, потом без всей одежды, кроме трусов. Він ходив у природі так піввіку. Он ходил в природе так полвека. Він став свідомо жити по-природному, як не жили люди. Он стал сознательно жить по природному, как не жили люди. Він не став жити так, як люди навчили його змалку, людське життя залишив. Он не стал жить так, как люди научили его с детства, людскую жизнь оставил. Він був один з усіх незалежний у природі. Он был один из всех независим в природе. А якщо чоловік живе по-природному, то він свідомо живе по-еволюційному. А если человек живет по природному, то он сознательно живет по эволюционному. Отже, Іванов – це є еволюційний чоловік. Итак, Иванов – это эволюционный человек. Він полюбив природу як матір рідну, він став своїм тілом близько до природи. Он полюбил природу как мать родную, он стал своим телом близко к природе. Він говорив, що повітря, вода і земля є милі вірні друзі людини, вони допомагають у всьому. Он говорил, что воздух, вода и земля есть милые верные друзья человека, они помогают во всем. Природа давала йому все для життя за любов, полюбила його. Природа давала ему все для жизни за любовь, полюбила его.

 

   Вона дала йому здоров ' я, вчення, сили допомагати людям у здоров ' ї. Она дала ему здоровье, учение, силы помогать людям в здоровье.Сили Бога появилися у нього через природу. Силы Бога появились у него через природу. Він приймав усіх нужденних, убивав біль через свої руки струмом, обливав водою, давав пораду, що робити в житті, щоб не хворіти. Он принимал всех нуждающихся, убивал боль через свои руки током, обливал водой, давал совет, что делать в жизни, чтобы не болеть. Він ставив на ноги калік, які не ходили, сліпим відкривав очі, виганяв ракове захворювання, що не могли лікарі. Он ставил на ноги калек, которые не ходили, слепым открывал глаза, выгонял раковое заболевание, что не могли врачи. Люди, які вірили в Христа, дали йому назву Переможець природи, Учитель народу, Бог Землі за корисне діло. Люди, которые верили во Христа, дали ему название Победитель природы, Учитель народа, Бог Земли за полезным дело. Згодом він став називати сам себе Богом, як люди назвали. Впоследствии он стал называть сам себя Богом, как люди назвали. Його мета і робота – допомагати всім людям у здоров ' ї, щоб усі люди були здорові, щасливі, не хворіли і не вмирали. Его цель и работа - помогать всем людям в здоровье, чтобы все люди были здоровы, счастливы, не болели и не умирали. Його мета зробити рай на землі, де люди завоюють безсмертя. Его цель сделать рай на земле, где люди завоюют бессмертие. Він знайшов людям райське місце на землі. Он нашел людям райское место на земле. Учитель Іванов говорить про своє вчення, що це є головна наука серед усіх наук для всіх людей усього світу: «Це є наука, я її на собі розвинув». Учитель Иванов говорит о своем учении, что это главная наука всех наук для всех людей всего мира: «Это наука, я ее на себе развил». Іванов.1972.12:20. Иванов.1972.12: 20.

 

   Іванов полюбив природу, як матір рідну, став близько до неї своїм тілом. Иванов полюбил природу, как мать родную, стал близко к ней своим телом. Він старався жити в природі без усяких потреб: їжі, одягу, житлового дому. Он старался жить в природе без всяких потребностей: пищи, одежды, жилого дома. Не користувався штучним, технічним. Не пользовался искусственным, техническим. Жив по-природному. Жил по природному. Він піввіку жив у природі без одягу, крім трусів, не взувався, ходив зимою і літом босим. Он полвека жил в природе без одежды, кроме трусов, а не обувался, ходил зимой и летом босиком. Йому було дуже холодно і погано, але він терпів ради блага всіх. Ему было очень холодно и плохо, но он терпел ради блага всех. Він шукав у природі засоби для життя всім людям, вивчав життя в повітрі, воді, на землі. Он искал в природе средства для жизни всем людям, изучал жизнь в воздухе, воде, на земле. Він для експерименту був під водою без дихання декілька годин. Он для эксперимента был под водой без дыхания несколько часов. Він жив без самозахисту в природі протягом усього життя. Он жил без самозащиты в природе в течение всей жизни. Це можна назвати еволюцією. Это можно назвать эволюцией. Він один еволюційний чоловік. Он один эволюционный человек. Навпаки, люди захищають себе від природи щодня одягом, житлом, вживають їжу досита. Наоборот, люди защищают себя от природы ежедневно одеждой, жильем, употребляют пищу досыта. Їхні тіла захищені від природи штучним, тому вони як вид не еволюціонують. Их тела защищены от природы искусственным, поэтому они как вид не эволюционируют. Природа Іванова в процесі еволюції обдарувала своїми силами, він став допомагати людям, нужденним у здоров ' ї. Природа Иванова в процессе эволюции одарила своими силами, он стал помогать людям, нуждающимся в здоровье.

 

   Іванов говорить: «Природа сама для цього народила на мені такі сили Бога. Иванов говорит: «Природа сама для этого родила на мне такие силы Бога. Я не падав з неба, як його чекають віруючі. Я не падал с неба, как его ждут верующие. Я виріс між людьми таким». Я вырос между людьми таким». 7212:28. 7212: 28. Отже, природа народила Бога живого чоловіка Іванова в процесі еволюції. Итак, природа родила Бога живого человека Иванова в процессе эволюции. В працях можна докладно узнати всю еволюцію. В трудах можно подробно узнать всю эволюцию. Вчення Іванова створено на основі теорії діалектики. Учение Иванова создано на основе теории диалектики. Критерій істини є практика. Критерий истины является практика. Загартування Іванова – це його практика. Закалки Иванова – это его практика. Іванов Иванов   говорив, що він створив науку на собі. говорил, что он создал науку на себе. Свідомість визначає буття. Сознание определяет бытие. Це положення Іванов взяв із свого досвіду. Это положение Иванов взял из своего опыта. Це початок його ідеї. Это начало его идеи. Йому в 1933 році прийшла свідомість щодо життя всіх залежних людей. Ему в 1933 году пришло сознание жизни всех зависимых людей. Вони щодня вживають їжу досита, одягаються до тепла в тілі, живуть у домі з усіма вигодами. Они ежедневно употребляют пищу досыта, одеваются до тепла в теле, живут в доме со всеми удобствами. І вони всі хворіють і вмирають через це. И они все болеют и умирают из-за этого. Ця свідомість визначила подальше життя. Это сознание определила дальнейшую жизнь.

 

     Іванов говорив, що він є далекий від релігії. Иванов говорил, что он далек от религии. Іванов не вірив у Бога, якого не бачили, не виконували його слово, він вважав таку віру неправильною. Иванов не верил в Бога, которого не видели, не выполняли его слово, он считал такую веру неправильной. Він вважав, що Бога живого треба бачити, йому вірити, виконувати його слово. Он считал, что Бога живого надо видеть, ему верить, выполнять его слово. Влада, церква, медицина перешкоджала його діяльності, понад десять років його держали в тюрмі і психлікарні, де намагалися вбити, уколами підірвали здоров'я, загубили тіло. Власть, церковь, медицина препятствовала его деятельности, более десяти лет его держали в тюрьме и психбольнице, где пытались убить, уколами подорвали здоровье, погубили тело. 10 квітня 1983 року Іванов відійшов у вічність. 10 апреля 1983 года Иванов отошел в вечность. Послідовниця Сухаревська Валентина Леонтіївна сказала, що Учителя живого закопали. Последовательница Сухаревская Валентина Леонтьевна сказала, что Учителя живого закопали. Незалежному, еволюційному чоловікові слава безсмертна. Независимому, эволюционному человеку Учителю слава бессмертная.

 

8. Цитати Іванова про еволюцію 8. Цитаты Иванова об эволюции

     6201.106. 6201.106. Ти вмієш шапку знімати, вмієш роззуватися, і вмієш весь одяг до трусів поступово знімати. Ты умеешь шапку снимать, умеешь разуваться, и умеешь всю одежду до трусов постепенно снимать. Ось і наука є нам з усіх. Вот и наука есть нам из всех. Вона була і є, вона і буде, якщо ми будемо приймемо її. Она была и есть, она и будет, если мы примем ее. Це незалежна еволюційна свідомість. Это независимое эволюционное сознание. Я є вожак усьому. Я есть вожак всему. 107. А живу з молоддю по-еволюційному. 107. А живу с молодежью по эволюционному. Я не заважаю нікому, а своє ставлю. Я не мешаю никому, а свое ставлю. 6906.26:173. 6906.26 173. Еволюційна сторона – це є близька в житті незалежність. Эволюционная сторона – это есть близкая в жизни независимость.Вона взяла дорогу Бога. Она взяла дорогу Бога. Вона не робить шкоди людині, а створює користь їй. Она не делает вреда человеку, а создает пользу ему. 7406:54. 7406: 54. Еволюційний чоловік не захоплює. Эволюционный человек не захватывает.7502:104. 7502:104. Всі люди народжені Все люди рождены в природі з душею, із серцем однаково. в природе с душой, с сердцем одинаково. Життя однакове треба їм від старого до малого, 33 карбованці всім. Жизнь одинаковая надо им от малого до великого, 33 рубля всем. Ось що нам еволюція приносить – свідомість. Вот что нам эволюция приносит – сознание.Дружня ввічливість одна пройде по землі між людьми. Дружная вежливость одна пройдет по земле между людьми.161. Діло еволюційне таке є: нічого не робити, ні за що не відповідати. 161. Дело эволюционное такое есть: ничего не делать, ни за что не отвечать. 7608:84. 7608: 84. Якщо хочете жити по-еволюційному в природі, незалежно в ній, фізично сильно терпіть від холоду й поганого. Если хотите жить по эволюционному  в природе, независимо в ней, физически сильно терпите от холода и плохого.

 

   7701:40. 7701: 40. Еволюція має таке бажання, щоб ми всі до одного чоловіка пішли за прикладом Паршека . Эволюция имеет такое желание, чтобы мы все до одного человека пошли по примеру Паршека.Не заважати нікому з усіх, і нікому не зробити образи, а своє небувале, знайдене в природі, поставити в людях. Не мешать никому из всех, и никому не сделать образы, а свое небывалое, найденное в природе, поставить в людях.Перше, що треба чоловікові робити, Первое, что нужно человеку делать, не не застуджуватись і не хворіти. простужаться и не болеть.84. Треба навчитись не карати, а треба вчитись прощати злочинцеві. 84. Надо научиться не наказывать, а надо учиться прощать преступнику. 85. Ніякий злочинець не буде народжуватися в нас у людях після такого помилування, і всяке захворювання не буде народжуватися між нами. 85. Никакой преступник не будет рождаться у нас в людях после такого помиловании, и всякое заболевание не будет рождаться между нами.Адміністративна особа не буде займати своє місце. Административная лицо не будет занимать свое место. 7707:117. 7707: 117. Люди перевиховають самі себе, оточать себе свідомістю, введеться еволюція. Люди перевоспитают сами себя, окружат себя сознанием, введется эволюция.134. Ні отець, ні син – ніхто, крім одного Духа Святого, не розкрив у цьому істину. 134. Ни отец, ни сын, никто, кроме одного Духа Святого, не раскрыл в этом истину.

 

   7707:33. 7707: 33. Техніка не буде відігравати такої ролі, щоб чоловікові допомагати у цьому. Техника не будет играть такой роли, чтобы человеку помогать в этом. Техніка сама щезне, а зародиться в людях свідомість, вона визначить буття. Техника сама исчезнет, а зародится в людях сознание, оно определит бытия. 7710:85. 7710: 85. Сторона небувалого характеру, еволюційна Духа Святого іде. Сторона небывалого характера, эволюционная Духа Святого идет. Чоловік буде такий Переможець природи, який зберігає самого себе. Человек будет такой Победитель природы, хранитель самого себя. Це таке діло буде чоловіка. Это такое дело будет человека. Він переможе в житті всякого ворога. Он победит в жизни всякого врага.   

   7712.02:97. 7712.02: 97. Це історія еволюції. Это история эволюции. Просити треба не начальника, а начальник буде підлеглого просити. Просить надо не начальника, а начальник будет просить подчиненного.І свідомість примусить чоловіка без усякого труда обходитись. И сознание заставит человека без всякого труда обходиться. Начальник не одержить цього, він буде жадати свого труда. Начальник не получит этого, он будет желать своего труда.А труд фізичний відійде від людей підлеглих, а розумовий труд залишиться вічно. А труд физический отойдет от людей подчиненных, а умственный труд останется вечно.103. 103. Це життя пройшло з невдачею в отця й сина. Эта жизнь прошла с неудачей в отца и сына.За законом усієї дійсності, ідея еволюції Святого Духу іде в природі. По закону всей действительности, идея эволюции Святого Духа идет в природе. Цю ідею не пробували люди, вони повинні бути свідомі. Эту идею не пробовали люди, они должны  быть сознательны. Люди повинні не завадити нікому своїм виступом, а своє взяти своїм ввічливим учинком. Люди должны не помешать никому своим выступлением, а свое взять своим вежливым поступком. Еволюція не учить, а просить, благає як таких людей. Эволюция не учит, а просит, умоляет как таких людей. 105. Люди не будуть заінтересовані прибутком. 105. Люди не будут заинтересованы прибылью. Індивідуальності не буде в людини. Индивидуальности не будет в человека. Не стане приватного місця. Не станет частного места.Теорія відійде від людей. Теория отойдет от людей. Любов буде з аконом. Любовь будет законом. Усі відійдуть від тяжкого, вони будуть мати в себе свідомість. Все отойдут от тяжелого, они будут иметь у себя сознание.

 

   7804:72. 7804: 72. Еволюція розкриє очі нам. Эволюция раскроет глаза нам. Ми жити почнемо по-новому. Мы жить начнем по-новому. Таке хороше, тепле не будемо приймати, а візьмемось за погане й холодне. Такое хорошее, теплое не станем принимать, а возьмемся за плохое и холодное. Не Хати не будуть треба, могилки не будуть ритись для людей. Дома не будут надо, могилки не будут рыться для людей.Ті, котрі будуть лежати в праху, встануть. Те, которые будут лежать в прахе, встанут. Ми доб ' ємось цього. Мы добьёмся этого. Бугор зробить це все. Бугор сделает это все. Ми перестанемо вмирати, ми будемо жити. Мы перестанем умирать, мы будем жить. А яке щастя будемо мати! А какое счастье будем иметь! Ми не будемо потребувати. Мы не будем нуждаться. Рай буде на землі. Рай будет на земле.Мертве відійде зовсім, а живе настане. Мертвое отойдет совсем, а живое настанет.Пожаліємо один одного. Пожалеем друг друга. Ми не будемо нападати. Мы не будем нападать. 7910:97. 7910: 97. Бог Отець був, Бог Син є, а Духа Святого не було. Бог Отец был, Бог Сын есть, а Духа Святого не было. Самодержавство, Радянська влада. Самодержавие, Советская власть. Еволюція, вона повинна бути – велике сильне терпіння. Эволюция, она должна быть – большое сильное терпение. Свідомо робити без їжі, без одягу, без дому. Сознательно делать без еды, без одежды, без дома.

 

   7805:12. 7805: 12. Зло ніяке не буде між людьми, а любов буде у всьому ділі. Зло никакое не будет среди людей, а любовь будет во всем деле. Зарплата буде одна малим, старим – 33 крб. Зарплата будет одна малым, старым – 33 рубля. Ображені не будуть. Обиженных не будут. Якщо зарплата буде нам мала, ми прибавимо всім. Если зарплата будет нам малая, мы прибавим всем. 14. Робити свідомим, свідомість треба всім, ми не будемо обходитися без усякої свідомості. 14. Делать сознательным, сознание надо всем, мы не будем обходиться без всякого сознания. Якщо треба, значить треба. Если надо, значит надо. Ми хочемо жити, значить, життя треба будувати, це залежить від нас усіх. Мы хотим жить, значит, жизнь надо строить, это зависит от нас всех.Ніяка тюрма, ніяка лікарня не буде. Никакой тюрьмы, никакой больницы не будет. Ми будемо жити по-еволюційному. Мы будем жить по эволюционному.Якщо хочеш робити, роби, не хочеш - не треба. Если хочешь делать, делай, не хочешь - не надо. Сиди отримуй те, що слід. Сиди, получай то, что следует. Це все бережи, як своє добро. Это все береги, как свое добро. Ми запрошуємо весь світ, усе людство на цю всю будову. Мы приглашаем весь мир, все человечество на это всё строение. Ми не відходимо ні від кого і не відгороджуємося ні від кого. Мы не отходим ни от кого и не отгораживаемся ни от кого. Якщо хочеш жити за нашими Если хочешь жить по нашим умовами, приходь вступай у таке суспільство і живи з нами, користуйся такими правами. условиям, приходи вступай в такое общество и живи с нами, пользуйся такими правами. Своя рідна любов буде між людьми, а іншого чого -небудь не буде у нас. Свой родной любовь будет между людьми, а другого чего-нибудь не будет у нас. Будуть допомагати один одному. Будут помогать друг другу. 15. Захоплення нема ніякого, воєн нема ніяких. 15. Захвата нет никакого, войны никакой нет. Усі люди отримають рівні права на життя спільного характеру, шукати корисне в труді в природі. Все люди получат равные права на жизнь общего характера, искать полезное в труде в природе. Але не буде командування, ніякої юстиції, ніякої вояччини, ніякого насильства. Но не будет командования, никакой юстиции, никакой военщины, никакого насилия. А просьба буде одна з усіх наша, така вона є. А просьба будет одна из всех наша, такая она есть.

 

   51. Е волюція прийшла на арену зі своїми силами, свої дні як такі принесла. 51. Эволюция пришла на арену со своими силами, свои дни как таковые принесла. 52. Ми стали жити не так після цього всього, як ми жили до цього. 52. Мы стали жить не так после всего этого, как мы жили до этого. Ми застуджувались, хворіли, і вмирали на віки-віків. Мы простуживались, болели, и умирали на веки веков. Ця історія принесе нове нам усім. Эта история принесет новое нам всем. Це Чувілкін бугор, він введе ці якості нам. Это Чувилкин бугор, он введет эти качества нам. Ми не будемо жити так важко, нас оточить легке, холодне й погане. Мы не будем жить так тяжело, нас окружит легкое, холодное и плохое.Ми доб'ємось від природи життя, але не смерті. Мы добьемся от природы жизни, но не смерти. Ось де виявиться правда, невмируща ідея: їжа не буде треба, одяг теж не буде треба, дім житлового характеру не буде треба. Вот где окажется правда, неумирающая идея: пища не будет надо, одежда тоже не будет надо, дом жилого характера не будет надо. А Чувілкін А Чувилкин   бугор треба буде нам усім, його такі життєрадісні умови, земний рай. бугор надо будет нам всем, его такие жизнерадостные условия, земной рай. Один поруч одного впритул стоять. Друг возле друга вплотную стоят. Природа не буде забирати нас поодинці. Природа не будет забирать нас поодиночке. Ми будемо мати тепло спільного характеру. Мы будем иметь тепло общего характера.Ми будемо розпоряджатися природою своєю ввічливою просьбою, а не природа нами. Мы будем распоряжаться природою своей вежливой просьбой, а не природа нами. Нам доводиться просити природу своїм умінням, своєю любов'ю. Нам приходится просить природу своим умением, своей любовью. А любов є все для життя. А любовь есть все для жизни. Твоя думка іде до мети по природі, лише б захотів. Твое мысль идет к цели по природе, лишь бы захотел.

   53. А мета наша всіх є така в житті, жити на білому такому світі. 53. А цель наша всех есть такая в жизни, жить на белом таком свете.Ми вмирати не станемо. Мы умирать не станем.68. Я вважаю, це діло є святе, люди мають задовольнити себе ним . 68. Я считаю, это дело есть святое, люди должны удовлетворить себя им. 69. Це життєвий закон такий. 69. Это жизненный закон такой. Солдат не буде служити більше. Солдат не будет служить больше. Армія не знадобиться. Армия не понадобится. Крадіжка припиниться. Воровство прекратится.Люди перестануть хворіти. Люди перестанут болеть. Усі до одного одержать одне – 33 карбованці. Все до одного получат одно – 33 рубля. Не буде в ' язниці, не буде лікарні. Не будет в тюрьме, а не будет больницу. Учитись не будемо так. Учиться не станем так. Не стане місця теж. Не станет места тоже. Життєва любов проявиться в людях. Жизненная любовь проявится в людях. Не буде війни між національностями більше ніколи. Не будем войны между национальностями больше никогда. Ось чого ми доб'ємося від природи. Вот чего мы добьемся от природы. Умирати зовсім перестанемо. Умирать совсем перестанем. Усі люди встануть від цього діла, природа підніме їх як таких, вона дасть нам наше життя. Все люди встанут от этого дела, природа поднимет их как таковых, она даст нам нашу жизнь. Ось що ми з вами побачимо, це все життєрадісне. Вот что мы с вами увидим, это все жизнерадостное. Райське життя проявиться у житті нашому на землі, ми всі з вами оточимо бугор для цього діла . Райская жизнь проявится в жизни нашей на земле, мы все с вами окружим бугор для этого дела.

 

   7806:56. 7806: 56. Зарплата треба нам рівна одна для всіх. Зарплата надо нам одинаковая одна для всех.57. Ми всі до одного чоловіка маємо згодитися із цим утриманням, і взяти свою належну спільного надбання зарплату від малого до старого 33 карбованці в місяць. 57. Мы все до одного человека должны согласиться с этим содержанием, и взять свою надлежащую общего достояния зарплату от детей до взрослых 33 рубля в месяц. Ми повинні ліквідувати всі наявні засоби в житті. Мы должны ликвидировать все имеющиеся средства в жизни. Люди повинні простити борги наявні людям. Люди должны простить долги имеющиеся людям. Не мати ненависті, злоби на кожного чоловіка. Не иметь ненависти, злобы на каждого человека. Випустити всіх ув ' язнених і божевільних з моєю ідеєю. Выпустить всех заключенных, умалишенных  с моей идеей. 157. Хто б ти не був у цьому ділі – злочинець, хворий чоловік, старий, малий, професіонал, учений чоловік, здорового характеру чоловік – будь добрий, візьми 33 карбованці зарплату. 157. Кто бы ты ни был в этом деле – преступник, больной человек, старый, малый, профессионал, ученый человек, здорового характера человек – будь добр, возьми 33 рубля зарплату. І роби те, що хочеш. И делай то, что хочешь. Не створюй у житті зла і ненависті. Не создавай в жизни зла и ненависти. От тоді не буде війни з природою в цьому суспільстві. Вот тогда не будет войны с природой в этом обществе.  8209:168. 8209: 168. Все чуже і мертве прибрати з життя геть. Все чужое и мертвое убрать из жизни прочь. А своє живе невмираюче тіло народити, котре примусить жити в природі вічно. А свое живое неумирающее тело родить, которое заставит жить в природе вечно. Це буде обов ' язково. Это будет обязательно.Революція звершиться щодо цього. Революция свершится в этом.Старе відійде, а нове народиться. Старое отойдет, а новое родится.Еволюція цього діла прозвучить по всій землі. Эволюция этого дела прозвучит по всей земле.

    8211:122. 8211:122.Це загартування-тренування є Дух Святий . Эта закалка-тренировка есть Дух Святой. 122. Еволюція – свідоме терпіння. 122. Эволюция – сознательное терпение.Мені ж холодно, але я терплю в цьому свідомо . Мне же холодно, но я терплю в этом сознательно.Любов моя береже в житті моєму. Любовь моя хранит в жизни моей. Я один такий. Я один такой. Хочу, щоб молодь була такою, як наше загартування-тренування. Хочу, чтобы молодежь была такой, как наша закалка-тренировка. 192. Ми не будемо більше воювати самі з собою. 192. Мы не будем больше воевать сами с собой. Мир буде у нас через ходіння босоніж по землі. Мир будет у нас через хождение босиком по земле.  

 

   8212:23 . 8212:23. Х олод є в природі. Холод есть в природе. Бог любить тих, хто любить його . Бог любит тех, кто любит его. 135. Люди будуть у природі такі, природа не буде турбувати їх, вони не будуть повзати по землі, а будуть літати в повітрі в атмосфері. 135. Люди будут в природе такие, природа не будет беспокоить их, они не будут ползать по земле, а будут летать в воздухе в атмосфере. Вони зробляться легкими, сила розуму оточить їх. Они сделаются легкими, сила ума окружит их. Чоловік буде мати таке атмосферне життя, він буде, як якась птиця в цьому ділі. Человек будет иметь такую атмосферную жизнь, он будет, как какая-то птица в этом деле. 181. Еволюція буде на боці ображених людей, хворих, які не знають. 181. Эволюция будет на стороне обиженных людей, больных, которые не знают. 182. Верблюд пролізе в дірку голки легше, ніж багатий пройде в царство небесне. 182. Верблюд пролезет в дырку иглы легче, чем богатый пройдет в царство небесное. Природа не допустить природа його. Природа не допустит его. Він жив у ній за рахунок природного добра, за рахунок чужих рук. Он жил в ней за счет природного добра, за счет чужих рук.Паршек доведе своє святе діло еволюції, Дух Святий допоможе йому в цьому. Паршек докажет свое святое дело эволюции, Дух Святой поможет ему в этом.187. Ми не будемо доглядати за нашою годувальницею землею, це діло відпаде у нас, ми оточимо себе Святим Духом, природа прийме нас як таких, простить нам за все наше зроблене. 187. Мы не будем ухаживать за нашей кормилицей землей, это дело отпадет у нас, мы окружим себя Святым Духом, природа примет нас как таких, простит нам за все наше сделанное.

 

Исходный текст (украинский):

Еволюційний рух

Предложить лучший вариант перевода