Народний журнал природної мудрості Народный журнал природной мудрости   osh . osh.kiev . kiev.ua ua

 

Еволюційний рух Эволюционное движение

 

Жити, учитися, отримувати здоров ' я за наукою еволюцією. Жить, учиться, получать здоровье по науке эволюции. Бути таким, як Учитель народу, Бог Землі. Быть таким, как Учитель народа, Бог Земли. Наука Іванова П. К. Наука Иванова П. К.   

 

№ 2 . № 2. 2018.02. 2018.02.

 

Система здоров ' я Система здоровья

 

     Система здоров це система запобігання будь-якому захворюванню за Система здоровья – это система предотвращения любого заболевания по наукою Іванова. науке Иванова. Це п'ять заповідей Іванова, практична частина його Это пять заповедей Иванова, практическая часть еговчення. учения.

   Як безплатно запобігти грипу, серцевим, онкологічним, вірусним захворюванням. Как бесплатно предотвратить грипп, сердечные, онкологические, вирусные заболевания. Тиск120/80. Давлениеиск120 / 80. Здоровий спосіб життя, наука загартування. Здоровый образ жизни, наука закалка.

Народний журнал природної мудрості Народный журнал природной мудрости

Зміст Содержание

1.Теорія діалектика, три закони. 1.Теория диалектика, три закона.

2. Суспільство з медичним лікуванням. 2. Общество с медицинским лечением.

2-1. 2-1. Перша протилежна сторона. Первая противоположная сторона.

2-2. 2-2. Друга протилежна сторона. Вторая противоположная сторона.

3. Суспільство із запобіганням захворюванню. 3. Общество с предотвращением заболевания.

3-1. 3-1. Перша нова протилежна сторона. Первая новая противоположная сторона.

Де Іванов узяв ці слова. Где Иванов взял эти слова.

Заповіді Іванова і Христа. Заповеди Иванова и Христа.

Прийом. Прием.

Концентрація. Концентрация.

3-2. 3-2. Друга нова протилежна сторона. Вторая новая противоположная сторона.

4. Пропозиція для медичної охорони здоров'я. 4. Предложение для медицинского здравоохранения.

5. Цитати Іванова. 5. Цитаты Иванова.

6. Цитати Іванова про рак. 6. Цитаты Иванова о раке.

 

1.Теорія діалектика, три закони. 1.Теория диалектика, три закона.

   Закон 1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі . Закон 1. Две противоположные стороны есть в природе, они существуют в единстве и борьбе. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. Все вещи, явления имеют противоположные свойства и тенденции развития. Вони перебувають в єдності, одне без одного не існує. Они находятся в единстве, одно без другого не существует. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, її результатом є розвиток. Противоположные стороны взаимодействуют постоянно в форме борьбы, ее результатом является развитие. Між ними виникають суперечності, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Между ними возникают противоречия, которые являются источником, содержанием, движущей силой саморазвития мира. Процес завершується переходом до двох нових Процесс завершается переходом к двум новым   протилежних сторін. противоположным сторонам. Приклад . Пример. Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. Две противоположные стороны есть в природе: хорошее, теплое, плохое, холодное. Перша протилежна сторона. Первая противоположная сторона. Люди роблять, щоб мати в житті хороше, тепле. Люди делают, чтобы в жизни было хорошее, теплое. Друга протилежна сторона. Вторая противоположная сторона. Вони отримують від природи погане і холодне – захворювання, нещастя тощо. Они получают от природы плохое и холодное – заболевание, несчастье и тому подобное. Між ними є суперечність , бо люди не отримують життя. Между ними есть противоречие, потому что люди не получают жизни. Щоб жити, люди переходять до двох нових протилежних сторін. Чтобы жить, люди переходят к двум новым противоположным сторонам. Перша нова протилежна сторона. Первая новая противоположная сторона. Люди свідомо приймають холод і голод, гартуються в холодній воді. Люди сознательно принимают холод и голод, закаляются в холодной воде. Людина відчуває холод і погане в процесі купання в холодній воді. Человек чувствует холод и плохое в процессе купания в холодной воде. Друга нова протилежна сторона. Вторая новая противоположная сторона. Людям стає тепло, добре і здорово після купання. Людям становится тепло, хорошо и здорово после купания. Людина хотіла життя і отримала життя. Человек хотел жизни и получил жизнь. Суперечність завершується. Противоречие заканчивается.   

    Закон 2. Подвійне заперечення є в природі. Закон 2. Двойное отрицание в природе. Об ' єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Объекты развиваются путем двойного отрицания. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру початкового ступеня розвитку. Каждая ступень является синтезом предыдущих ступеней и воспроизводит на более высокой основе характерные черты, структуру начальной ступени развития. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об ' єктів. Двойное отрицание является необходимым моментом процесса развития, условием качественного изменения объектов. Розвитку об ' єктів не існує без заперечення попередніх форм. Развития объектов не существует без отрицания предыдущих форм. Заперечення відображає не знищення об ' єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадковий стан. Отрицание отражает не уничтожение  объекта, а момент его перехода в новое качество, в котором хранятся элементы и свойства его предварительного качественного состояния, то есть фиксирует наследственное состояние. Приклад. Пример. Еволюція людства. Эволюция человечества. Ступінь 1. Практика загартування домінує в людей. Ступень 1. Практика закалки доминирует у людей. Ступінь 2. Заперечення загартування. Ступень 2. Отрицание закалки. Вчення Христа домінує. Учение Христа доминирует. Ступінь 3. Подвійне заперечення одного загартування і одного вчення Христа. Ступень 3. Двойное отрицание одной закалки и одного учения Христа. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства. Синтез или сумма закалки и учения Христа доминирует в человечества.    

    Закон 3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Закон 3. Взаимный переход качественных и количественных изменений. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. Количественные изменения постепенно накапливаются, на определенном этапе развития нарушают их меру, и вызывают у них коренные изменения.

 

2. Суспільство з медичним лікуванням 2. Общество с медицинским лечением

2-1. 2-1. Перша протилежна сторона Первая противоположная сторона

   Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле і погане, холодне. Две противоположные стороны есть в природе: хорошее, теплое и плохое, холодное. Медичне лікування робить усе, щоб людям було добре і тепло. Медицинское лечение делает все, чтобы людям было хорошо и тепло. Лікарі є люди вчені, їм доводиться вчитися на це багато років, пізнавати ці хвороби. Врачи есть люди ученые, им приходится учиться на это много лет, познавать эти болезни. Вони є люди технічні, їм треба знати точно будь-яке захворювання, діагноз. Они люди технические, им надо знать точно любое заболевание, диагноз. Вони мають рецепти на ліки, стандарт. Они имеют рецепты на лекарства, стандарт. Є таблетки, є шприц для уколу або хірургічний ніж. Есть таблетки, есть шприц для укола или хирургический нож. Хвороба у людини не щезає, ліки не допомагають їй. Болезнь человека не исчезает, лекарства не помогают ей. Лікар є адміністратор цього всього діла. Врач является администратор этого всего дела. Він наказує своїм підлеглим, а їхнє діло – слухатись. Он приказывает своим подчиненным, а их дело – слушать. Люди купують і продають здоров ' я. Люди покупают и продают здоровье. Великі гроші витрачають на ці нужди. Большие деньги тратят на эти нужды. Медицина лікувальна не запобігає будь-якому захворюванню, це є велика помилка її. Медицина лечебная не предотвращает любом заболеванию, это большая ошибка ее.   Техніка, хімія не допомагає Техника, химия не помогает живому природному тілу. живому природному телу. Лікарі є безсилі в цьому ділі, вони є в природі технічні люди. Врачи бессильны в этом деле, они есть в природе технические люди. Медицина оголосила себе наукою в цьому ділі. Медицина объявила себя наукой в этом деле. Вона будує лікарні, школи для цього діла. Она строит больницы, школы для этого дела. Інститути випускають лікарів. Институты выпускают врачей. Армія людей вийшла цьому горю допомагати. Армия людей вышла этому горю помочь. Наша медична наука народу не допомагає. Наша медицинская наука народу не помогает. Людина вмирає не сьогодні, так завтра. Человек умирает не сегодня, так завтра. Лікар сам стоїть на черзі захворіти сьогодні. Врач сам стоит на очереди заболеть сегодня. Медицина і влада створили психіатричну лікарню, у неї кладуть за ідею людей, які не погоджуються з владою і медициною. Медицина и власть создали психиатрическую больницу, у нее кладут за идею людей, которые не согласны с властью и медициной.

 

2-2. 2-2. Друга протилежна сторона Вторая противоположная сторона

   Природа сама посилає людям погане. Природа сама посылает людям плохое. Дві протилежні сторони є в природі: хороше і погане. Две противоположные стороны есть в природе: хорошее и плохое. Природа сама творить людям такі дії, які дають погане почуття за прийняте погане. Природа сама создает людям такие действия, которые дают плохое чувство за принятое хорошее. Це – хвороби, незадоволення, ненависть, смерть. Это – болезни, неудовлетворение, ненависть, смерть. Лікування не дає здоров ' я при великих матеріальних витратах, воно повністю задовольняє людину. Лечение не дает здоровье при больших материальных затратах, оно полностью не удовлетворяет человека. Хвороби знову повертаються, не ті, так інші. Болезни снова возвращаются, не те, так другие. Лікувальна медицина допомагає хворобі, вона не щезає. Лечебная медицина помогает болезни, она не исчезает. Медицина не задовольнила своїм. Медицина не удовлетворила своим. Лікарня больница   веде до смерті. ведет к смерти. Люди є залежні в природі. Люди зависимые в природе. Медицина не сприяє біологічній і соціальній еволюції людини. Медицина не способствует биологической и социальной эволюции человека. Суперечність є між протилежними сторонами. Противоречие есть между противоположными сторонами.Люди хочуть мати життя, і люди не отримують життя від лікувальної медицини. Люди хотят иметь жизнь, и люди не получают жизнь от лечебной медицины.

 

3. Суспільство із запобіганням захворюванню 2-2. 3. Общество с предотвращением заболевания 2-2.

3-1. 3-1. Перша нова протилежна сторона Первая новая противоположная сторона

   Дві протилежні сторони є в природі: хороше і погане. Две противоположные стороны есть в природе: хорошее и плохое.Люди свідомо приймають в природі погане, і вони дістають від природи хороше. Люди сознательно принимают в природе плохое, и они получают от природы хорошее.Люди запобігають захворюванню через дружбу з природою, через холодне і погане. Люди предотвращают заболевание из-за дружбы с природой, через холодное и плохое. Жити треба разом із близькими друзями – це повітря, вода, земля. Жить надо вместе с близкими друзьями – это воздух, вода, земля. Люди люблять і приймають протилежні сторони однаково: холодне, погане і хороше, тепле. Люди любят и принимают противоположные стороны одинаково: холодное, плохое и хорошее, теплое.

Де Іванов узяв ці слова? Где Иванов взял эти слова?

   Іванов пише в праці 1972.92:103: «Він Иванов пишет в труде 1972.92 103: «Он   ввів людські слова, щоб наші люди це робили. ввел людские слова, чтобы наши люди это делали. Вони повинні мити ноги холодною водою по коліна, щоб пробуджуватися. Они должны мыть ноги холодной водой по колено, чтобы пробуждаться.Вранці встав – мий. Утром встал – мой.Це буде твій енергійний догляд за собою. Это будет твой энергичный уход за собой. Друге. Второе. Чоловік будь-який іде по дорозі. Человек любой идет по дороге. Ти не чекай від нього ввічливості, щоб він сам представив її тобі. Ты не жди от него вежливости, чтобы он сам представил ее тебе. Ти повинен представити її сам йому або їй, поклонитися своєю голівкою з душею і серцем, і сказати їй або йому: «Здрастуй». Ты должен представить ее сам ему или ей, поклониться своей головкой с душой и сердцем, и сказать ей или ему: «Здравствуй». Твоє діло – сказати, а вони нехай, як хочуть. Твое дело – сказать, а они пусть как хотят. Третє. Третье. Ти повинен знайти бідного, нужденного чоловіка. Ты должен найти бедного, нуждающегося человека. Йому треба допомогти, дати йому хоч 50 копійок. Ему надо помочь, дать ему хоть 50 копеек. Сказати собі, що даєш за те, щоб не хворіти ніде ніяк. Сказать себе, что даешь за то, чтобы не болеть нигде никак. Четверте. Четвертое. Потрібно терпіти без їжі 42 години від п'ятниці до неділі до 12 годині. Нужно терпеть без пищи 42 часа от пятницы до воскресенья до 12:00. Перед тим як сідати за стіл, треба надворі Перед тем как садиться за стол, надо на улицепідняти обличчя догори і поднять лицо вверх и вдихами повітря через гортань, і просити Учителя, щоб він дав здоров'я. вдыхать воздух через гортань, и просить Учителя, чтобы он дал здоровье.Учитель навчає всіх не красти, не вбивати, не сміятися, не засуджувати, а бути перед усіма ввічливими. Учитель учит всех не воровать, не убивать, не смеяться, не осуждать, а быть перед всеми вежливыми. Це будеш робити щосуботи, як свято. Это будешь делать каждую субботу, как праздник. П'яте. Пятое. Не харкати, не плювати, не пити вино і не палити тютюн. Не харкать, не плевать, не пить вино и не курить табак. Це є людські слова, вони знайшли самі в природі, і вони передали їх. Это человеческие слова, они нашли сами в природе, и они передали их. Бог зібрав їх у систему і учить цим ось за законом своєї ідеї. Бог собрал их в систему и учит этим вот по закону своей идеи, в'язниця і лікарня не буде потрібна їм ». тюрьма и больница не будет надо им».   Отже, ця система заповідей перевірена на практиці багатьма людьми. Следовательно, эта система заповедей проверена на практике многими людьми. 3-1. 3-1. 3. Суспільство із запобіганням захворюванню 3. Общество с предотвращением заболевания

 

Заповіді Іванова і Христа Заповеди Иванова и Христа

     Порфирій Іванов написав: «Я н е жалів віддати своє здоров ' я іншому. Порфирий Иванов написал: «Я не жалел отдать свое здоровье другому. Я зробив те, що Христос говорив нам колись ». Я сделал то, что Христос говорил нам когда-то». 8302:49. 8302: 49. Які заповіді говорив нам Христос? Какие заповеди говорил нам Христос? Христос прийшов виконати Божий закон. Христос пришел исполнить Божий закон. Він говорив: «Полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією думкою твоєю. Он говорил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим.Це є перша і найбільша заповідь. Это первая и наибольшая заповедь.Друга ж, подібна до неї: люби ближнього твого, як самого себе. Вторая, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Весь закон і пророки утверджується на цих двох заповідях». Весь закон и пророки утверждается на сих двух заповедях». Мф 22:37. Мф 22:37. «Все, чого бажаєте, щоб вам робили люди, так і їм робіть. «Все, чего хотите, чтобы вам делали люди, так и им делайте. Закон і пророки є в цьому». Закон и пророки в этом». Мф 7:12. Мф 7:12. Христос має свій закон, він не такий, як закон від Мойсея. Христос имеет свой закон, он не такой, как закон от Моисея.Христос не виконував закон Божий від Мойсея, котрий учив євреїв любити євреїв і ненавидіти ворогів, їх убивати, поступово завоювати світове панування, щоб залишились євреї та їхні раби. Христос не исполнял закон Божий от Моисея, который учил евреев любить евреев и ненавидеть врагов, их убивать, постепенно завоевать мировое господство, чтобы остались евреи и их рабы. (Див: Второзаконня гл.7, 11, 20). (См: Второзаконие гл.7, 11, 20). Христос говорив учням, що любіть ворогів ваших, благословляйте їх, прощайте їм провини, але не карайте, не вбивайте. Христос говорил ученикам, что любите врагов ваших, благословляйте их, прощайте им вину, но не наказывайте, не убивайте. Іванов має закони Божі такі само, як у Христа. Иванов имеет законы Божьи такие же, как у Христа. Люби Бога твого. Люби Бога твоего. Люби людей, як себе. Люби людей, как себя. Бажай людям те, що собі хочеш. Желай людям то, что хочешь себе. Зробити з ворога любимого друга. Сделать из врага любимого друга. Найголовніше, Христос заповідав людям бути в житті незалежними від природи, тобто основних потреб людей: їжі, одягу, житлового дому. Самое главное, Христос завещал людям быть в жизни независимыми от природы, то есть основных потребностей людей: пищи, одежды, жилого дома. Бо люди втрачають здоров ' я і вмирають через свою залежність. Потому что люди теряют здоровье и умирают из-за своей зависимости. Залежність веде до смерті, а незалежність веде до продовження життя. Зависимость ведет к смерти, а независимость ведет к продолжению жизни.Христос заповідав, що не турбуйтесь, що вам їсти, у що одягнутись. Христос завещал, не беспокойтесь, что вам есть, во что одеться. Терпінням спасати свою душу, терпіти холод, голод. Терпением спасать свою душу, терпеть холод, голод. Іванов виконав, став у житті незалежним від природи. Иванов выполнил, стал в жизни независимым от природы. Заповіді Іванова і Христа Заповеди Иванова и Христа

 

   Христос мив учням Христос мыл ученикамноги до колін холодною водою. ноги до колен холодной водой.   Він учив, щоб і вони мили ноги іншому. Он учил, чтобы и они мыли ноги другим. Христос говорив: «Якщо Я є Учитель, умив ноги вам, то і ви повинні вмивати ноги іншому. Христос говорил: «Если я Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги другому. Бо Я дав вам приклад, щоб і ви робили так само, як Я зробив вам». Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Ін13:5. Ин13: 5.Христос заповів любити всіх, вітати друзів і незнайомих. Христос завещал любить всех, здороваться с друзьями и незнакомыми.Він говорив: «Бо коли ви любите тих, хто любить вас, яка нагорода вам? Он говорил: «Если вы будете любить любящих вас, какая награда вам? І коли ви вітаєте тільки друзів ваших, що особливого робите? И если вы приветствуете только друзей ваших, что особенного делаете? Отже, будьте досконалі, як Отець ваш досконалий». Итак, будьте совершенны, как Отец ваш совершенный». Мф 5:48. Мф 5:48. Христос заповідав поститися щотижня. Христос завещал поститься каждую неделю.Дні посту визначати через такі слова: «Весільні друзі не сумують, поки жених є з ними. Дни поста определять через такие слова: «Свадебные друзья не печалятся, пока жених есть с ними. Але дні настануть, коли відберуть у них жениха, і вони будуть поститися тоді». Но дни наступят, когда отберут у них жениха, и они будут поститься тогда». Мф 9:15. Мф 9:15. Очевидно, він говорив про себе. Очевидно, он говорил о себе. Христа відібрали в учнів у п ' ятницю, Його розіп ' яли, тіло поховали. Христа отобрали у учеников в пятницу, его распяли, тело похоронили. А він вийшов із гробу в неділю, прийшов до учнів, їв рибу і мед разом із ними. А он вышел из гроба в воскресенье, пришел к ученикам, ел рыбу и мед с ними. Лука 24:43. Лука 24:43. Отже, Христа відібрали в учнів з вечора п'ятниці до неділі приблизно 42 години, треба поститись у цей час. Итак, Христа отобрали у учеников с вечера пятницы до воскресенья примерно 42 часа, надо поститься в это время. Христос заповідав допомагати бідним, нужденним, дати милостиню на хліб на день. Христос завещал помогать бедным, нуждающимся, дать милостыню на хлеб на день.Нагодувати голодного, одягнути роздягненого. Накормить голодного, одеть раздетого.

   Він учив усі блага суспільства розподіляти порівну між усіма людьми, зарплата має бути всім однакова. Он учил все блага общества распределять поровну между всеми людьми, зарплата должна быть всем одинаково. Багатий не ввійде в Царство небесне. Богатый не войдет в Царство Небесное.Прощати людям провини, не карати в ' язницею, не вбивати. Прощать людям вину, не наказывать тюрьмой, не убивать.Христос заповідав просити в ім ' я Його: «Якщо перебуватимете в Мені, і слова мої будуть у вас, то просіть, чого б ви не захотіли, і буде вам». Христос завещал просить  в имя его: «Если пребываете во Мне, и слова мои будут у вас, то просите, чего бы вы не захотели, и будет вам». Ин 15: 7. Христос учить не потрапляти в тюрму. Христос учит не попадать в тюрьму. Ці заповіді Христа треба виконувати кожному, щоб мати здоров ' я, життя, всілякі блага від Бога. Эти заповеди Христа надо выполнять каждому, чтобы иметь здоровье, жизнь, всевозможные блага от Бога. Христос учив: «Всякого, хто слухає ці слова і виконує їх, уподібню мужеві мудрому. Христос учил: «Всякого, кто слушает эти слова и исполняет их, уподоблю мужу мудрому. А всякий, хто слухає ці слова і не виконує їх, уподібниться мужеві нерозумному». А всякий, кто слушает сии слова и не исполняет их, уподобится мужу неразумному». Мф 7:24. Мф 7:24.    

 

   «Хто порушить одну із цих заповідей найменших і навчить того людей, того назвуть найменшим у царстві небесному. «Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит того людей, того назовут наименьшим в Царстве Небесном. А хто виконає і навчить, той назветься Великим у Царстві небесному» . А кто выполнит и научит, тот назовется Великим в Царстве небесном». Мф 5:19. Мф 5:19. Порфирій Іванов виконав ці всі заповіді Христа у своєму житті, не порушив жодної найменшої. Порфирий Иванов выполнил все эти заповеди Христа в своей жизни, не нарушил ни малейшей. Можна назвати його послідовником Христа. Можно назвать его последователем Христа. Іванов узяв від вчення Христа, доповнив своїм вченням, і ввів Иванов взял от учения Христа, дополнил своим учением, и ввелусім людям, тому прославив Христа. всем людям, потому прославил Христа. Іванов виконав заповіді Христа і навчив людей, тому називали його Великим, мудрим у царстві Божому. Иванов выполнил заповеди Христа и научил людей, поэтому называли его Великим, мудрым в царстве Божьем. Священик церкви вірить Христу, але Священник церкви верит Христу, нонайменші заповіді не виконує, і навчає інших віруючих цього, тому він заслуговує назву «найменший» у царстві Божому. малейшие заповеди не выполняет, и учит других верующих этого, поэтому он заслуживает название «малейшим» в царстве Божьем. Церква не виконує закон Христа: «Все, чого бажаєте, щоб вам робили люди, так і їм робіть». Церковь не выполняет закон Христа: «Все, чего хотите, чтобы вам делали люди, так и им делайте». Мф 7:12. Мф 7:12. Іванов виражав цю заповідь так: бажай людям того, що собі хочеш. Иванов выражал эту заповедь так: желай людям того, что хочешь себе. Він бажав усім щастя, здоров ' я хорошого, і робив. Он хотел всем счастья, здоровья хорошего, и делал.      Іванов зібрав заповіді в систему, виконав їх, навчив того людей. Иванов собрал заповеди в систему, выполнил их, научил того людей. Іванов приймав усіх нужденних, бідних, хворих, хто просив. Иванов принимал всех нуждающихся, бедных, больных, кто просил. Він писав про прийом: «М и прийняли чоловіка, як я приймаю всіх. Он писал о приеме «Мы приняли человека, как я принимаю всех.А потім облили водою холодною, потім він прийняв таке вчення, що робити. А потом облили водой холодной, затем он принял такое учение, что делать. 1. Треба купатися холодною водою два рази в день, вранці й увечері. 1. Надо купаться холодной водой два раза в день, утром и вечером. (Ін 13:5) 2. Вітатися з людьми всіма, не проходити жодного чоловіка. (Ин 13: 5) 2. Здороваться с людьми всеми, не проходить ни одного человека. Твоє діло є сказати їм. Твое дело – сказать им. ( Мф 5:48). (Мф 5:48). 3. Треба знайти чоловіка нужденного, треба дати йому 50 копійок. 3. Надо найти человека нуждающегося, надо дать ему 50 копеек. Сам собі скажи, що даєш ці гроші за те, щоб не хворіти. Сам себе скажи, что даешь эти деньги за то, чтобы не болеть. ( Мф 19:21). (Мф 19:21). 4. 42 години не їж від п ' ятниці до неділю до 12 годині. 4. 42 часа не ешь от пятницы до воскресенья до 12 часов.Вийди надвір, вдихай повітря і говори: «Учителю, дай мені здоров'я». Выйди на улицу, вдыхай воздух и говори: «Учитель, дай мне здоровье». Після цього їж, що хочеш, скільки хочеш. После этого ешь, что хочешь, сколько хочешь. Твоє здоров'я – це є все. Твое здоровье – это все. ( Мф 6:13, 9:15). (Мф 6:13, 9:15). 5. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не вживай алкоголь ». 5. Не плюй на землю, не кури, не употребляй алкоголь». Іванов. Иванов. 1983.03:34. 1983.03: 34.   Загартування – це наука всіх людей усього світу, джерело людського життя. Закалка – это наука всех людей всего мира, источник человеческой жизни. Свідоме терпіння є легке лікування. Сознательное терпение есть легкое лечение. Робіть поки ви здорові. Делайте, пока вы здоровы.Особливо це треба всім заради майбутнього. Особенно это надо всем ради будущего. Іванов стверджує: якщо чоловік Иванов утверждает: если человек   загартовується в цьому житті, то він не боятися загробного життя. закаляется в этой жизни, то он не боится загробной жизни. Душа не вмирає, не має кінця. Душа не умирает, не имеет конца. Пропонуємо людям вірити тому, кому дали назву Великий, і виконувати його заповіді. Предлагаем людям верить тому, кому дали название Великий и выполнять заповеди. Не треба робити, як робить священик. Не надо делать, как делает священник. Бо найменший Ибо малейший   священик іде в пекло, а за ним інші. священник идет в ад, а за ним другие.Христос і Іванов свідчать про одне. Христос и Иванов свидетельствуют об одном. Якщо двоє свідчать про одне, то їхнє свідчення за законом є істинне. Если двое свидетельствуют об одном, то их свидетельства по закону истинно.

 

Прийом Прием

     Здоров ' я треба передавати іншим людям бажаючим. Здоровье надо передавать другим людям желающим. Іванов довів практично. Иванов доказал на практике. Коли здоровий загартований чоловік, котрий не хворіє багато років, Когда здоровый закаленный человек, который не болеет много лет,торкається руками до другого хворого чоловіка, то проходить через руки струм. прикасается руками к другому больному человеку, то проходит через руки ток. Він включає еволюційний процес у кожній клітині нездорового організму, вони оздоровлюються, починають діяти автоматично. Он включает эволюционный процесс в каждой клетке нездорового организма, они оздоровляются, начинают действовать автоматически. Аналогічно серце запускається з допомогою електричного розряду, коли воно зупинилося. Аналогично сердце запускается с помощью электрического разряда, когда оно остановилось. Так здоров ' я передається від здорового чоловіка до хворого. Так здоровье передается от здорового человека к больному.   Метод прийому Іванова хворого чоловіка базується на цьому. Метод приема Иванова больного человека базируется на этом. Учитель кладе хворого на спину, він оточує тіло його своїми руками\ Він бере, правою рукою за великі пальці ніг, ліву кладе на лоб. Учитель кладет больного на спину, он окружает тело его своими руками. Он берет правой рукой за большие пальцы ног, левую кладет на лоб.Потім він говорить, щоб хворий дивився на серце, легені, живіт, потім тягне за кожен палець ніг і рук, потім робити вдих і видих. Затем он говорит, чтобы больной смотрел на сердце, легкие, живот, затем тянет за каждый палец ног и рук, затем делать вдох и выдох. Потім він ставить на ноги, бере своїми руками за руки, говорить, щоб дивитися на органи, потім вдихати. Потом он ставит на ноги, берет своими руками за руки, говорит, чтобы смотреть на органы, потом вдыхать. Потім він обливає холодною водою, потім дає усно пораду, що робити вдома, це п ' ять заповідей. Затем он обливает холодной водой, затем дает устно совет, что делать дома, это пять заповедей. Цілує, прийом закінчується. Целует, прием заканчивается. Поцілунок з любов ' ю знімає хворобу найкраще. Поцелуй с любовью снимает болезнь лучше всего. Бажано заняття не припиняти після прийому, бо це подібно до зупинки серця. Желательно занятия не прекращать после приема, потому что это подобно остановке сердца. Учні Іванова, котрі навчені приймати, котрі не простуджуються і не хворіють, приймають початківців. Ученики Иванова, которые обучены принимать, не простужаются и не болеют, принимают начинающих. Всі люди просять Учителя Іванова: «Учителю, дай мені здоров ' я». Все люди просят Учителя Иванова: «Учитель, дай мне здоровье».

  

   Електрика . Электричество. Щоб оздоровлювати іншого струмом рук, треба в природі електризуватися, тобто накопичувати електричний заряд. Чтобы оздоровлять другого током рук, надо в природе электризоваться, то есть накапливать электрический заряд. Електрика накопичується у кожного під час обсихання тіла Электричество накапливается у каждого во время высыхания тела після обливання всього тіла холодною водою. после обливания всего тела холодной водой. При цьому електричний струм проходить через тіло, електризація тіла відбувається в процесі загартування. При этом электрический ток проходит через тело, электризация тела происходит в процессе закалки. «У чу вас, що треба робити в природі, щоб не хворіти. «Учу вас, что надо делать в природе, чтобы не болеть. А хвороба ваша щезає сама. А болезнь ваша исчезает сама. І починаю з ними займатись, як з усіма. И начинаю с ними заниматься, как со всеми. Кладу на ліжко, щоб руки були по швах. Кладу на кровать, чтобы руки были по швам.   8. Сам беру рукою за пальці ніг, а другою беру за голову, за лоб. 8. Сам беру рукой за пальцы ног, а второй беру за голову, лоб. Моє тіло робить свої органічні сили по його тілу. Мое тело делает свои органические силы по его телу. Вони роблять так, щоб прогнати цю біль. Они делают так, чтобы прогнать эту боль. Це дійсна правда. Это истинная правда. А потім розумом усно дивитись на серце своє й на легені, а слідом за цим дивитися у живіт, з боку на бік повертай. А потом умом устно смотреть на сердце свое и на легкие, а вслед за этим смотреть в живот, со стороны в сторону поворачивай. Учитель тягне за пальці рук і ніг. Учитель тянет за пальцы рук и ног. Після цього ставить на ноги й просить, щоб хворий робив. После этого ставит на ноги и просит, чтобы больной делал. Рухати пальцями в ногах, у руках, на серце дивитись і на легені, рухати животом, потім вдихати і видихати три рази. Двигать пальцами в ногах, в руках, на сердце смотреть и на легкие, двигать животом, затем вдыхать и выдыхать три раза. А тепер купатись надворі, відро води холодної вилити на тіло». А теперь купаться на улице, ведро воды холодной вылить на тело». Іванов. Иванов. 1977.07:7. 1977.07: 7. «З доров ' я не продається, не купляється, а з любов ' ю дається. «Здоровье не продается, не покупается, а с любовью дается. Я цілую всіх, я не гидую своєї роботи, я люблю». Я целую всех, я не брезгую своей работы, я люблю». Іванов. Иванов. 7712:86. 7712: 86.

    

   Дитинка . Детка.Іванов був під домашнім арештом у 1982 році. Иванов был под домашним арестом в 1982 году.   Влада заборонила йому приймати хворих людей, тому він написав заповіді Власти запретили ему принимать больных людей, он написал заповедимолоді й усім людям, в яких немає можливості прийнятись, щоб вони зміцнювали здоров'я. молодежи и всем людям, у которых нет возможности приняться, чтобы они укрепляли здоровье. «Дитинко! «Детка! упайся в холодній воді два рази в день, вранці і ввечері щоб тобі було добре. Купайся в холодной воде два раза в день, утром и вечером чтобы тебе было хорошо. Купайся в озері, річці, ванні, приймай душ або обливайся. Купайся в озере, речке, ванной, принимай душ или обливайся. Це твої умови. Это твои условия. Гаряче купання завершуй холодним. Горячее купание завершай холодным. Перед купанням стань босими ногами на землю, а зимою на сніг хоча б на 1 – 2 хвилини. Перед купанием стань босыми ногами на землю, а зимой на снег хотя бы на 1 – 2 минуты. Вдихни через рот декілька раз повітря й побажай собі й усім людям здоров'я. Вдохни через рот несколько раз воздух и пожелай себе и всем людям здоровья. 2 . 2. Здоровайся з усіма всюди, особливо з людьми похилого віку. Здоровайся со всеми везде, особенно с людьми пожилого возраста. Якщо хочеш мати в себе здоров'я, здоровайся з усіма. Если хочешь иметь у себя здоровье, здоровайся со всеми. 3 . 3. Допомагай людям, чим можеш, особливо бідному, хворому, ображеному, нужденному. Помогай людям, чем можешь, особенно бедному, больному, обиженному, нуждающемуся. Роби це з радістю. Делай это с радостью. Відгукнись на його нужду душею і серцем. Отзовись на его нужду душой и сердцем. Ти придбаєш у ньому друга і допоможеш ділу миру. Ты приобретешь в нем друга и поможешь делу мира.

4 . 4. Старайся хоч раз в тиждень обходитися без їжі й води з п'ятниці 18 – 20 годин до неділі 12 годин. Старайся хоть раз в неделю обходиться без пищи и воды с пятницы 18 – 20 часов до воскресенья 12 часов. Це твої заслуги Это твои заслугиі спокій. и покой.Якщо тобі трудно, то терпи протягом доби. Если тебе трудно, то терпи в течение суток. Вийди на природу у неділю босим і декілька раз подихай, як написано вище. Выйди на природу в воскресенье босиком и несколько раз подыши, как написано выше. Це свято твоєї справи. Этот праздник твоего дела. Після цього можеш їсти все, що тобі подобається. После этого можешь кушать все, что тебе нравится. 5 . 5. Люби природу, яка оточує тебе, не плюй на землю, не випльовуй із себе нічого. Люби природу, которая окружает тебя, не плюй на землю, не выплевывай из себя ничего. Звикни до цього, це твоє здоров'я. Привыкни к этому, это твое здоровье. Не вживай алкоголь і не кури. Не употребляй алкоголь и не кури. Перемагай у себе жадність, лінь, самовдоволеність, користолюбство, страх, лицемірство, гордість. Побеждай в себя жадность, лень, самодовольство, стяжательство, страх, лицемерие, гордость. Вір людям і люби їх . Верь людям и люби их. Не говори про них несправедливо. Не говори о них несправедливо. Не приймай близько до серця недобрих думок про них. Не принимайте близко к сердцу недобрых мнений о них. Звільни свою голову від думки про хворобу, недомагання, смерть. Освободи свою голову от мысли о болезни, недомогании, смерти. Це твоя перемога. Это твоя победа. Думку не відділяй від діла. Мысль не отделяй от дела. Прочитав – добре, а Прочитал – хорошо, а   найголовніше, виконуй. самое главное, делай.Досвід цього діла розказуй і передай, але не хвались, не вивищуйся в цьому, будь скромним». Опыт этого дела рассказывай и передай, но не хвались, не возвышайся в этом, будь скромным». Іванов. Иванов. 8211:106. 8211:106. Учителя треба просити, як Бога: «Учителю, дай мені здоров ' я». Учителя надо просить, как Бога: «Учитель, дай мне здоровье».Учитель учив, щоб самі учні приймали всіх бажаючих. Учитель учил, чтобы сами ученики принимали всех желающих. Як зараз починати загартовуватися? Как сейчас начинать закаляться? За вченням Учителя Іванова, початківці мають починати загартування після прийому, як учив Учитель. По учению Учителя Иванова, начинающие должны начинать закаливание после приема, как учил Учитель. Учитель усіх до одного приймав. Учитель всех до одного принимал. Перед відходом Учитель заповів своїм учням через учня Ош , щоб вони приймали всіх бажаючих руками, як показав Учитель, давали усно 5 заповідей. Перед уходом Учитель завещал своим ученикам через ученика Ош, чтобы они принимали всех желающих руками, как показал Учитель, давали устно 5 заповедей. Кожен має просити Учителя Іванова: «Учителю, дай мені здоров'я». Каждый должен просить Учителя Иванова: «Учитель, дай мне здоровье». Для цього треба знайти будь-якого здорового послідовника, який не застуджується і не хворіє, його просити, щоб він прийняв. Для этого надо найти любого здорового последователя, который не простужается и не болеет, его просить, чтобы он принял.

  

Концентрація Концентрация

    Іванов говорить про себе. Иванов говорит о себе. «Не кидав одного дня, щоб не пройти від головного мозку, а потім по всіх нитках спускаюся вниз по хребту до самих ніг, по всім окремим пальчикам, і великим, і маленьким. «Не бросал одного дня, чтобы не пройти от головного мозга, а затем по всем нитях спускаюсь вниз по позвоночнику до самых ног, по всем отдельным пальчикам, и большим, и маленьким.   А потім піднімаюся до серця, до легень і до плеч, та вниз по руках до самих пальчиків. А потом поднимаюсь к сердцу, в легкие и к плеч, и вниз по рукам до самых пальчиков. І знову доходжу до самої місцевої системи, яка укладається в життя мозку». И снова прихожу к самой местной системе». Іванов. Иванов. 6602:22:129. 6602: 22: 129.   «А сам думаю про хворого. «А сам думаю о больном. Починаю з голови спускатися вниз по хребту до самих ніг, до пальчиків. Начинаю с головы спускаться вниз по позвоночнику до самых ног, до пальчиков. А потім повертаюся назад, і піднімаюся до центра, до мозку. А потом возвращаюсь назад, и поднимаюсь к центру, к мозгу. А потім спускаюся до рук, до пальців. А потом спускаюсь в руки, к пальцам. А потім звертаюся до серця, до легень, до живота. А потом обращаюсь к сердцу, в легкие, к животу. Це все розсікати. Это все рассекать. Каже: буде перемагати в природі не зброя, а природність доведе правоту, яка стане на своєму місці, і буде творити своє. Говорит: будет побеждать в природе не оружие, а естественность докажет правоту, которая станет на своем месте, и будет творить свое. 92. А Іванов заочно по ньому проходить. 92. А Иванов заочно по нему проходит. Він починає від самого мозку від центральної частини, і по хребту спускається до самих ніг, до пальців. Он начинает с самого мозга от центральной части, и по позвоночнику спускается до самых ног, к пальцам.   А потім піднімається до самих рук, теж до пальців. А потом поднимается до самых рук, тоже к пальцам. 93. А потім іде в груди до серця, і до легені, а потім у живіт. 93. А потом идет в грудь к сердцу, и к легкому, а затем в живот. Це робиться для пробудження людського будь-якого тіла». Это делается для пробуждения человеческого любого тела». Іванов. Иванов. 7010.07:73. 7010.07: 73.

 

3-2. 3-2. Друга нова протилежна сторона Вторая новая противоположная сторона

   Що дає природа людям через запобігання хворобі? Что дает природа людям через предотвращения болезни? Дві протилежні Две противоположныесторони є в природі: тепле, добре, холодне, погане. стороны есть в природе: теплое, хорошо, холодное, плохое. Люди отримують від природи тепле і хороше за прийняте погане. Люди получают от природы теплое и хорошее за принятое плохое. Це є здоров ' я, щастя, задоволення в житті, життя вічне, природа не карає, люди без потреби, продовження життя, природне щеплення проти всякого захворювання, райське життя на землі, мир між народами, відсутність війни, зброї. Это – здоровье, счастья, удовлетворение в жизни, жизнь вечная. Природа не наказывает, люди без потребности, продолжение жизни, природная прививка против всякого заболевания, райской жизни на земле, мир между народами, отсутствие войны, оружия. Люди стають Богами, виборюють безсмертя. Люди становятся Богами, завоюют  бессмертие. Людина не попадає у в ' язницю і лікарню. Человек не попадает в тюрьму и больницу.Еволюція біологічна і соціальна відбувається. Эволюция биологическая и социальная происходит.

 

4. Пропозиція для медичного обслуговування 4. Предложение для медицинского обслуживания

     Новий метод охорони здоров ' я. Новый метод охраны здоровья.Його суть є в догляді кожного за собою, щоб запобігати будь-якому захворюванню. Его суть есть в уходе каждого за собой, чтобы предотвращать любое заболевание. Ми з вами, всі люди до одного чоловіка, свідомо, добровільно при сприянні всього суспільства і медицини загартовуємося за системою Учителя Порфирія Іванова, щоб не застуджуватися і не хворіти, запобігати будь-якому захворюванню. Мы с вами, все люди до одного человека, сознательно, добровольно при содействии всего общества и медицины закаляемся по системе Учителя Порфирия Иванова, чтобы не простужаться и не болеть, предотвращать любое заболевание. Іванов говорить про роль медицини в оздоровленні всіх людей: «Ми повинні цього навчитися самі лікарі, щоб не застуджуватися і не хворіти. Иванов говорит о роли медицины в оздоровлении всех людей: «Мы должны этому научиться сами врачи, чтобы не простужаться и не болеть. А потім навчити інших хворих цього, що робить у природі сам лікар». А потом научить других больных этого, что делает в природе сам врач». 6607:87. 6607: 87.

        Гімн Порфирія Іванова. Гимн Порфирия Иванова. Тут вся його ідея, співаємо його завжди. Здесь вся его идея, поем его всегда.

Люди вірили Господу, як Богу. Люди Господу верили, как Богу.

А він прийшов сам до нас на землю. А он сам к нам на землю пришел.

Смерть як таку вижене, Смерть как таковую изгонит,

А життя у славу введе. А жизнь во славу введет.

Де люди візьмуться? Где люди возьмутся? На цьому бугрі . На этом бугре.

Вони скажуть слово гучно. Они громко скажут слово.

Це є наше райське місце. Это есть наше райское место.

Чоловікові слава безсмертна . Человеку слава бессмертна.

 

5. Цитати Іванова 5. Цитаты Иванова

    5804:74. 5804: 74. «Перше. «Первое. Встав – помив ноги, і лягаєш – помий. Встал – помыл ноги, и ложишься – помой.Лягай у ліжко з митими ногами. Ложись в постель с мытыми ногами.Друге. Второе. Ідеш по дорозі. Идешь по дороге. Людина старша від тебе зустрінеться з тобою. Человек, старше тебя, встретится с тобой.Він чи вона. Он или она.Ти зовсім не знаєш його. Ты совсем не знаешь его.А твоє діло – треба низько вклонитися головою, і сказати йому: «Здрастуйте». А твое дело – надо низко поклониться головой, и сказать ему: «Здравствуйте». Дідусь чи бабуся, чи дядько з тіткою. Дедушка или бабушка, или дядя с тетей.Третє. Третье. Особливо бідні є у нас, вони живуть дуже погано. Особенно бедные у нас, они живут очень плохо. Можливо, ти будеш жити Возможно, ты будешь житьгірше завтра. хуже завтра.Але ти живеш добре зараз. Но ты живешь хорошо сейчас.Допоможи йому, щоб задовольнити його. Помоги ему, чтобы удовлетворить его.Не кожен чоловік має здоров'я Не каждый человек имеет здоровье   у нас. у нас.Здоров'я є у нас різне. Здоровье у нас разное. Один дає його, ніхто не відмовляється від нього. Один дает его, никто не отказывается от него. А якщо нездоров'я пробирається в тіло твоє, то буде прогресувати, як завжди. А если нездоровья пробирается в тело твое, то будет прогрессировать, как всегда. Гроші дають за працю, а ти даєш Деньги дают за труд, а ты даешьїх за своє хороше, щоб не хворіти. их за свое хорошее, чтобы не болеть. Четверте. Четвертое. Не вживай їжі й води 42 години від п'ятниці до неділі, до 12 годин. Не употребляйте пищи и воды 42 часа от пятницы до воскресенья, до 12 часов. А коли потрібно сідати, то потрібно обов'язково вдихати три рази повітря через гортань і сказати: «Учителю мій, дай здоров'я». А когда нужно садиться, то нужно обязательно вдыхать три раза воздуха через гортань и сказать: «Учитель мой, дай здоровье». П'яте. Пятое. Не плювати, не харкати, не курити, не пити алкогольне». Не плевать, не харкать, не курить, не пить алкогольное».

    5902:6. 5902: 6. «Природна профілактика, пробудження центральної нервової системи, щоб ми знали про це діло, що воно нам дає реальне і хороше в своєму тілі здоров'я. «Природная профилактика, пробуждение центральной нервной системы, чтобы мы знали об этом деле, что оно нам дает реальное и хорошее в своем теле здоровье. Це продовження життя. Это продолжение жизни. Що зробити людині, щоб було енергійне пробудження завжди? Что сделать человеку, чтобы было энергичное пробуждение всегда? 1. Мити ноги до колін холодною джерельною водою вранці й увечері, два рази. 1. Мыть ноги до колен холодной родниковой водой утром и вечером, два раза. Встав – помив, і лягаєш – помив. Встал – помыл, и ложишься – помыл. 2. Здороватися з людьми. 2. Здороваться с людьми. З дідусем і бабусею, з дядьком і тіткою. С дедушкой и бабушкой, с дядей и тетей. 3. Шукати бідного, знайти, довідатися нужду його, і допомогти йому. 3. Искать бедного, найти, узнать нужду его, и помочь ему. Сказати собі, що даєш для доброго здоров'я. Сказать себе, что даешь для хорошего здоровья. 4. Не їсти і не пити води 42 години від п ' ятниці до неділі, до 12 годин. 4. Не есть и не пить воды 42 часа от пятницы до воскресенья до 12часов. Треба сідати їсти о 12 годині в обід. Надо садиться есть в 12 часов в обед. Ти вийдеш надвір. Ты выйдешь на улицуІ піднімеш голову в атмосферу обличчям, і вдихай до відмови повітря., и поднимешь голову в атмосферу лицом, и вдыхай до отказа воздух. Сам говори, тобто проси. Сам говори, то есть проси. Не рекомендується харкати і плювати на землю, легше і краще буде проковтнути через гортань. Не рекомендуется харкать и плевать на землю, легче и лучше будет проглотить через гортань. Свідомість нас оточить усіх, ми зробимось ввічливими. Сознание нас окружит всех, мы станем вежливыми. Цей учинок нам допоможе легко кинути палити і горілочку пити». Этот поступок нам поможет легко бросить курить и водочку пить».

 

    6011. «Потерпи без усякої їжі, без води 42 години в тиждень. 6011. «Потерпи без всякой пищи, без воды 42 часа в неделю. А коли треба їсти, то треба вдихати повітря з висоти для поповнення в шлунку окису з повітря. А когда надо есть, то надо вдыхать воздух с высоты для пополнения в желудке окиси с воздуха.151. Якщо віриш моїм силам, що вони тебе вчать, проси: «Учителю, дай мені здоров'я» в цей час. 151. Если веришь моим силам, они тебя учат, проси: «Учитель, дай мне здоровье».Будеш робити щотижня. Будешь делать каждую неделю. Харкати, плювати нікому не рекомендується. Харкать, плевать никому не рекомендуется. А треба буде тільки проковтнути, як їжу. А надо будет только проглотить, как пищу. Спробуй зробитися таким, як зробився я». Попробуй сделаться таким, как стал я».

    6201:129. 6201: 129. « Час приходить, треба лягати в ліжко спати. «Время приходит, надо ложиться в кровать спать. А ти мий свої ноги холодною водою по коліна, тоді твоє тіло буде розмовляти з тобою своєю мовою. А ты мой свои ноги холодной водой по колена, тогда твое тело будет разговаривать с тобой своим языком. Вже твій мозок буде сіяти свою думку про це діло.170. Уже твой мозг будет сеять свое мнение об этом деле.170. Друге. Второе. Ти йдеш, а старші від тебе люди зустрічаються з тобою. Ты идешь, а старше тебя люди встречаются с тобой. Дідусь з бабусею, чи дядько з тіткою. Дедушка с бабушкой, или дядя с тетей. Ти вияви їм свою шану, вклонися головою своєю, зробися між ними нижче їх, і свої слова скажи Ты прояви им свое почтение, поклонись головой своей, сделайся между ними ниже их, и свои слова скажиїм: «Здрастуйте». им: «Здравствуйте».Дідусеві, чи бабусі, чи дядькові з тіткою. Дедушке или бабушке, или дяде с тетей. Це ти вимолив, ти стаєш небувалий чоловік між ними. Ты вымолил, ты становишься небывалый человек между ними. Ніхто не скаже про тебе про це слова поганого, а завжди позаздрять такому вчинку. Никто не скажет о тебе об этом слова плохого, а всегда позавидуют такому поступку. І скажуть свої слова: ось молодий чоловік, він один з усіх є ввічливий. И скажут свои слова: вот молодой человек, он один из всех является вежливый. 39. Знайди такого нужденного чоловіка, щоб він дійсно потребував твої 50 копійок. 39. Найди такого нуждающегося человека, чтобы он действительно нуждался твоими 50 копейками.Треба віддати їх йому. Надо отдать ему.Сам собі скажи, що даєш ці гроші цій людині за те, щоб було в житті своєму добре. Сам себе скажи, что даешь эти деньги этому человеку за то, чтобы было в жизни своей хорошо. І віддай. И отдай. Не їж 42 години щотижня від п'ятниці до неділі до обіду. Не ешь 42 часа еженедельно с пятницы по воскресенье до обеда. Треба буде їсти о 12 годині дня. Надо будет есть в 12 часов дня. Вийди надвір перед їжею, і піднімай своє обличчя ротом вгору. Выйди на улицу перед едой, и поднимай свое лицо ртом вверх. Вдихай повітря з висоти через гортань до відмови. Вдыхайте воздух с высоты через гортань до отказа. У тебе народяться сили не такі, як були до цього, а сили здорові. У тебя родятся силы не такие, как были до этого, а силы здоровые. І проси Учителя. И проси Учителя. Ворог здається, відступає від твого тіла, і йде геть подалі. Враг отступает от твоего тела и уходит подальше. Харкати, плювати на землю нікому права не давалося. Харкать, плевать на землю никому права не давалось. 40. Не пити вино, і не палити тютюн. Не пить вино, и не курить табак. Про це все розповідати, всім передавати один одному, щоб люди знали, і робили все, що треба для свого здоров'я. Об этом всем рассказывать, всем передавать друг другу, чтобы люди знали, и делали все, что нужно для своего здоровья. Ось тоді-то ми всі будемо здорові люди цим ділом займатися. Вот тогда-то мы все будем здоровые люди этим делом заниматься. Природа зробить нас близькими, ми зробимося друзі, і не будемо ніколи ворогувати, а зародиться між нами любов. Природа сделает нас близкими, мы сделаемся друзья, и не будем никогда враждовать, а зародится между нами любовь. Ми будемо допомагати один одному, вчити цьому». Мы будем помогать друг другу, учить этому».

 

    6205:23. 6205: 23. «Мий ноги вранці і ввечері, доглядай за ними щодня. «Мой ноги утром и вечером, ухаживай за ними каждый день. Здоровайся завжди. Здоровайся всегда. Кланяйся головою людям для того, щоб вони бачили тебе, і чули від тебе. Кланяйся головой людям для того, чтобы они видели тебя и слышали от тебя. Стань нижче на соломинку від іншого свого близького, допомагай потопаючому завжди. Стань ниже на соломинку от другого своего близкого, помогай утопающему всегда. Ти терпи , не їж свідомо і не пий 42 години підряд щотижня. Ты терпи, не ешь сознательно не пей 42 часа подряд каждую неделю. Я не їм, не п'ю систематично. Я не ем, не пью систематически. 24. Проси мене особисто: «Учителю, дай мені моє здоров'я». 24. Проси меня лично: «Учитель, дай мне мое здоровье». Проси те, що треба. Проси то, что надо. Багатства вистачить у мене в природі. Богатства хватит у меня в природе. Не плюй на землю, не харкай. Не плюй на землю, не харкай.Горілку не пий, а тютюн не кури».. Водку не пей, а табак не кури».   

   6206:55. 6206: 55. «Вставати треба миттєво. «Вставать надо мгновенно. А лягати з думкою, щоб нічого не робити, нічого не отримувати за це. А ложиться с мыслью, чтобы ничего не делать, ничего не получать за это. А коли спав свій час, то потрібно ставати на ноги. А когда спал свое время, то нужно становиться на ноги. Ти, як чоловік, інший зовсім, повинен любити сам себе. Ты, как человек, другой совсем, должен любить самого себя. Треба пробуджувати ноги. Надо пробуждать ноги. Людина має мити ноги холодною водою до колін вранці і ввечері. Человек должен мыть ноги холодной водой до колен утром и вечером. Це твій особистий догляд за собою. Это твой личный уход за собой.Друге. Второе.Коли ти йдеш по дорозі, то дорослі люди зустрічаються з тобою, люди старі, бабусі, і дядько з тіткою. Когда ты идешь по дороге, то взрослые люди встречаются с тобой, люди старые, бабушки, и дядя с тетей. Ти, як чоловік, повинен поклонитися їм своєю головою, і сказати їм: «Здрастуйте». Ты, как человек, должен поклониться им своей головой, и сказать им: «Здравствуйте».Дідусь, бабуся, дядько з тіткою. Дедушка, бабушка, дядя с тетей.   Твоє діло – сказати. Твое дело – сказать. А вони як хочуть. А они как хотят. Люби іншого, допомагай йому чим-небудь. Люби другого, помогай ему чем-нибудь. Це є заслуги твої в цьому. Это заслуги твои в этом. 42 години на тиждень терпи без їжі для свого здоров'я. 42 часа в неделю терпи без пищи для своего здоровья.Це твоє розвантаження. Это твоя разгрузка.Але це робиться за допомогою Учителя, хто учить. Но это делается с помощью Учителя, кто учит. Кому цікаво бути здоровим, він просить Учителя, як ініціатора цієї справи. Кому интересно быть здоровым, он просит Учителя, как инициатора этого дела. Коли протерпів цей час, треба сідати їсти. Когда протерпел это время, надо садиться есть. 59. То перед тобою вся природа, особливо атмосфера, ніким не розпочата. 59. Так перед тобой вся природа, особенно атмосфера, никем не начата.Це вище твоєї голови. Это выше твоей головы.Ти поверни, і поглинай повітря через горло вдихом і видихом. Ты поверни, и поглощай воздух через горло вдохом и выдохом.Воно заповнить твою жадібність, буде завжди легко для твого шлунку. Он заполнит твою жадность, будет всегда легко для твоего желудка. Сам вдихай це повітря і говори слова: «Учителю, дай мені здоров'я». Сам вдыхай этот воздух и говори слова: «Учитель, дай мне здоровье». Роби це з душею. Делай это с душой. Плювати або харкати нікому не рекомендується. Плевать или харкать никому не рекомендуется.І не пити вина, і не палити тютюн». И не пить вина и не курить табак».

    6207.16:15. 6207.16: 15. «Спершу треба визнати Іванова за Учителя, що він учить нас хорошого. «Сначала надо признать Иванова за Учителя, что он учит нас хорошего.Мити ноги свої по коліна холодною водою щодня двічі. Мыть ноги свои по колено холодной водой ежедневно дважды. Лягаєш спати – мий ноги. Ложишься спать – мой ноги. Встаєш з ліжка – теж мий. Встаешь с постели – тоже мой.І йди, куди тобі треба. И иди, куда тебе надо.   Друге. Второе.Ти йдеш по доріжці, зустрічаються старі, дорослі люди, з ними здоровайся: «Здрастуйте». Ты идешь по дорожке, встречаются старые, взрослые люди, с ними здоровайся: «Здравствуйте».Дідусь, або бабуся, дядько з тіткою. Дедушка, или бабушка, дядя с тетей. Твоє серце повинно бути Твое сердце должно бытьдо них з любов'ю. к ним с любовью.17. Третє. 17. Третье.  ИШукайщинайбіднішого чоловіка, який потребує чого-небудь, і треба допомогти йому. бедного человека, который нуждается в чего-нибудь, и надо помочь ему.Коли будеш допомагати, сам собі скажи, що даєш для того, щоб тобі було добре. Когда будешь помогать, сам себе скажи, что даешь для того, чтобы тебе было хорошо. І віддай без осуду. И отдай без осуждения. Четверте. Четвертое. Не вживай їжу і воду 42 години щотижня від п ' ятниці до неділі до обіду. Не употребляйте пищу и воду 42 часа в неделю от пятницы до воскресенья до обеда.Треба сідати їсти в неділю о 12 годині. Надо садиться есть в воскресенье в 12:00. Вийди надвір, і вдихай повітря до відмови три рази. Выйди на улицу, и вдыхаемый воздух до отказа три раза. Віриш Учителеві, що це він знайшов. Веришь Учителю, что это он нашел. Вір йому, і проси його, як Учителя: «Учителю, дай мені моє здоров'я». Верь ему, и проси его, как Учителя: «Учитель, дай мне мое здоровье». Скажеш три рази і зробиш вдих. Скажешь три раза и сделаешь вдох. Все життя це будеш робити. Всю жизнь это будешь делать. П'яте. Пятое. Не плювати, і не харкати, не пити, не курити. Не плевать и не харкать, не пить, не курить. Наше діло одне – любити і берегти природу». Наше дело одно – любить и беречь природу».

    6209.27:50. 6209.27 50. «А треба навчитися жити в природі за рахунок свого організму, за рахунок тіла свого. «А надо научиться жить в природе за счет своего организма, за счет тела своего. Тоді-то відпадає від людини весь хитрий закон. Тогда-то отпадает от человека весь хитрый закон. Міліція, дружина, прокурорський нагляд, суддя не буде потрібна. Милиция, прокурорский надзор, судья не потребуется. Немає, за що судити. Нет, за что судить. Тюрма повалиться, і лікарні не буде. Тюрьма рухнет, и больницы не будет. Це все зробить еволюційна сторона, свідомість, наука загартування-тренування. Это все сделает эволюционная сторона, сознание, наука закалка-тренировка.Вона доб'ється від природи, природа допоможе зробити все. Она добьется от природы, природа поможет сделать все. 51. Немає політики, і немає економіки в новому законі. 51. Нет политики, и нет экономики в новом законе. Вона не потрібна загартуванню. Она не нужна закалке. 73. Вона лізе на чоловіка, як ворог. 73. Она лезет на человека, как враг. І ставить свої сили, а здорові жене з тіла. И ставит свои силы, а здоровые гонит из тела. Але в тілі є сили, нитки мозкові, які залежать від очей від зору. Но в теле есть силы, нити мозговые, которые зависят от глаз от зрения. Коли людина охоплює своїми очима думкою це місце, де турбує, то це місце відновлюється цими силами. Когда человек охватывает своими глазами мнением это место, где беспокоит, то это место восстанавливается этими силами. 74. Особливо тоді, коли людина вдихає через гортань з висоти повітря, де робиться енергійна кров. 74. Особенно тогда, когда человек вдыхает через гортань с высоты воздух, где делается энергичная кровь. Вона проштовхується швидко, і потрапляє в клапани серця. Она проталкивается быстро, и попадает в клапаны сердца. А серце постачає мозок якісною продукцією. А сердце снабжает мозг качественной продукцией. Особливо користуватися повітрям при терпінні без їжі. Особенно пользоваться воздухом при терпении без пищи. 75. Природа дуже сильно допомагає в цей час, щоб ворог ішов з тіла, це хвороба. 75. Природа очень сильно помогает в это время, чтобы враг шел из тела, это болезнь. А здоров'я приходило назад, що і потрібно чоловікові в його житті. А здоровье приходило назад, что и нужно человеку в его жизни.Людина сама запобігає своїми наявними силами, і хвороба не прогресує більше, ця біль. Человек сам предотвращает своими имеющимися силами, и болезнь не прогрессирует больше, эта боль. 76. Тільки інші людські руки треба, щоб вони були здорового тіла. 76. Только надо другие человеческие руки, чтобы они были здорового тела. Вони передають людині свої розумові сили, які є у кожної людини. Они передают человеку свои умственные силы, которые есть у каждого человека. 77. І примушують самі себе, щоб були здоровими в тілі. 77. И заставляют сами себя, чтобы были здоровыми в теле. А раз тіло буде здорове, то буде і дух здоровий. А раз тело будет чисто, то будет и дух здоров. Людина навчилася сама себе лікувати». Человек научился сам себя лечить».Один приклад. Один пример. Якщо дивитися в очі, і робити вдих і видих, то при цьому оздоровлюються і відновлюються очі. Если смотреть в глаза, и делать вдох и выдох, то при этом оздоровляются и восстанавливаются глаза. Таким методом Учитель відновлював очі незрячим, і вони бачили своїми очима білий світ. Таким методом Учитель восстанавливал глаза незрячим, и они видели своими глазами белый свет. Допомога при болі живота. Помощь при боли живота. 6603:37. 6603: 37. «Не я буду допомагати тобі, а ти сам собі. «Не я буду помогать тебе, а ты сам себе.Я кажу йому. Я говорю ему.Я тільки це зроблю, у мене є на це сили. Я только это сделаю, у меня есть на это силы. Примушую його дивитися всередину своєю думкою уважно, невідривно в саму біль, і зосередитися добре туди. Заставляю его смотреть внутрь своим мнением внимательно, неотрывно в самую боль, и сосредоточиться хорошо туда.А потім тягни повітря туди. А потом тяни воздух туда.Мінерали, такі корисні речовини є в повітрі в будь-якому місці, які це діло розтинають. Минералы, такие полезные вещества есть в воздухе в любом месте, которые это дело рассекают.Секретар зрозумів, йому дійшло, і те, чого я його вчив, він став робити сам. Секретарь понял, ему дошло, и то, чего я его учил, он стал делать сам. А у нього вийшло вдало, добре. А у него получилось удачно, хорошо.Я ввів йому свідому голодовку. Я ввел ему сознательную голодовку.Користь вийшла». Польза вышла».   

 

    6506:150. 6506: 150.«Починай мити ноги добре холодною водою по коліна до самого пробудження, до самого тепла. «Начинай мыть ноги хорошо холодной водой по колени до самого пробуждения, до самого тепла. Вони після миття горять, як жар. Они после мытья горят, как жар.А в тілі вже здоров'я. А в теле уже здоровье.А якщо нога буде в здоров'ї, то більше не треба нічого. А если нога будет в здоровье, то больше не надо ничего. Треба зберігати її роззутою. Надо сохранять ее разутой. Друге. Второе. Ти будеш ходити між людьми, тобто перебувати. Ты будешь ходить между людьми, то есть находиться. Люди є різного характеру: старі, ровесники, молоді. Люди разного характера: старые, ровесники, молодые. Ти будь з ними, як з рідними. Ты будь с ними, как с родными. Не вважай, що вони чужі. Не считай, что они чужие. Близько роби і зі своїми словами, ввічливо їх представляй. Близко делай и со своими словами, вежливо их представляй. Низько кланяйся своєю головою, говори сам. Низко кланяйся своей головой, говори сам. Ти повинен сказати вголос: «Здрастуй». Ты должен сказать вслух: «Здравствуйте». Дідусь, чи бабуся, дядько з тіткою, і молода людина. Дедушка, или бабушка, дядя с тетей, и молодой человек. Це без усякого сміху, з істиною. Это без всякого смеха, с истиной. 151. Третє. 151. Третье. Люди є нужденні у нас. Люди есть нуждающиеся у нас. Допомога потрібна їм у житті. Им нужна помощь в жизни. А перш ніж допомогти, треба дізнатися, чи справді він потребує. А прежде чем помочь, надо узнать, действительно ли он нуждается. А коли дізнаєшся, обов'язково треба допомогти. А когда узнаешь, обязательно надо помочь. Скажи собі, що даєш, щоб тобі в житті було добре. Скажи себе, что даешь, чтобы тебе в жизни было хорошо. Четверте. Четвертое. Це свідомість терпіти без їжі й води 42 години. Это сознание терпеть без пищи и воды 42 часа.Це час один для всіх, від п'ятниці до неділі до 12 годин. Это время одно для всех, с пятницы по воскресенье  до 12 часов. Перед їдою на чистому повітрі роби вдих і видих. Перед едой на чистом воздухе делай вдох и выдох.Якщо віриш моєму вченню, проси, благай мої сили. Если веришь моему учению, проси, моли мои силы. Говори: «Учителю, дай здоров'я». Говори: «Учитель, дай здоровье». П'яте. Пятое. Не плюй на землю слину і не харкай, і не кури, не пий вина. Не плюй на землю слюну и не харкай, и не кури, не пей вина. Будеш гарантований у природі від в'язниці та лікарні. Будешь гарантирован в природе от тюрьмы и больницы. Якщо не будеш робити, не будеш мати гарантії». Если не будешь делать, не будешь иметь гарантии».

    6511:88. 6511: 88. «Мийте ноги холодною водою до колін щодня вранці й увечері. «Мойте ноги холодной водой до колен ежедневно утром и вечером. Краще було б обливати все тіло. Лучше было бы обливать все тело. Ми зустрічаємо старих, дорослих і малих наших людей, треба здороватися з ними. Мы встречаем старых, взрослых и маленьких наших людей, надо здороваться с ними. 89. Не вважай їх чужими, а вважай близькими рідними своїми. 89. Не считай их чужими, а считай близкими родными своими. Буде добре обом сторонам. Будет хорошо обеим сторонам.Імущий, сильний чоловік має шукати бідного. Имущий, сильный человек должен искать бедного. Треба добре пізнати, чи потребує він допомоги, і якої допомоги. Надо хорошо узнать, нуждается ли он в помощи, и какой помощи.Якщо він потребує, треба дати йому зі словами, гроші не роздають даремно. Если он нуждается, нужно дать ему со словами, деньги не раздают даром. Скажи собі, що даєш ці гроші для того, щоб більше не хворів. Скажи себе, что даешь эти деньги для того, чтобы больше не болеть.І віддай йому без усякого. И отдай ему без всякого. Ніколи не пройде даремно, а тільки отримаєш хороше. Никогда не пройдет зря, а только получишь хорошее. 90. Четверте. 90. Четвертое. 42 години не їсти і не пити, свідоме терпіння від п'ятницю до неділі до 12 годин. 42 часа не есть и не пить, сознательное терпение от пятницы до воскресенья до 12 часов. Перед їдою треба вдихати через гортань з висоти і просити: «Учителю, дай мені здоров'я». Перед едой надо вдыхать через гортань с высоты и просить: «Учитель, дай мне здоровье». Це твоє свято в кожну суботу, будеш робити раз в тиждень. Это твой праздник в каждую субботу, будешь делать раз в неделю. П'яте. Пятое. На землю не плювати і не харкати, не пити ніякого вина, і не палити тютюн. На землю не плевать и не харкать, не пить никакого вина, и не курить табак. Це все заслуги людини між нами і природою.. 91. Війна, боротьба з природою не буде ніколи через це. Это все заслуги человека между нами и природой. 91. Война, борьба с природой не будет никогда из-за этого. Здоров'я не купують за гроші». Здоровье не покупают за деньги».

 

    6602:26. 6602: 26. «Коли встав з ліжка, не берись ні за що, крім води холодної. «Когда встал с постели, не берись ни за что, кроме воды холодной. Мий ноги свої по коліна. Мой ноги свои по колени. Це пробудження твоє в теплу сторону. Это пробуждение твое в теплую сторону.Коли лягаєш спати, теж мий ноги холодною водою по коліна. Когда ложишься спать, тоже мой ноги холодной водой по колени.Енергійне тепло ногам. Энергичное тепло ногам. Мий два рази, мий з любов'ю, не лінуйся. Мой два раза, мой с любовью, не ленись. Це робота твоя для себе одна з усіх у природі. Это работа твоя для себя одна из всех в природе. Треба проявити у себе ввічливість до всіх, щоб ніхто з оточуючих не ображався на нас ніде ніяк. Надо проявить у себя вежливость ко всем, чтобы никто из окружающих не обижался на нас нигде никак.35. Треба кланятися низько своєю головою раніше від чоловіка, що зустрічається. 35. Надо кланяться низко своей головой раньше человека, который встречается.Сказати треба йому: «Здрастуй». Сказать надо ему: «Здравствуй».Дідусеві або бабусі, дядькові з тіткою, і молодій людині. Дедушке или бабушке, дяде с тетей, и молодому человеку.Це наша така дружба, любов між собою в природі. Это наша такая дружба, любовь между собой в природе.Ти отримаєш тільки хороше у житті за твоє хороше. Ты получишь только хорошее в жизни за твое хорошее. Знай добре, що ти живеш між людьми, які потребують чого-небудь. Знай хорошо, что ты живешь среди людей, которые нуждаются чего-либо. А треба знайти їх самому, і узнати, чого вони потребують, чому вони живуть так погано. А надо найти их самому, и узнать, в чем они нуждаются, почему они живут так плохо. 36. В одного є, а в іншого немає, тому ненависть смітить між нами. 36. У одного есть, а у другого нет, поэтому ненависть сорит между нами. Ми є люди хворі цим, ідемо від людей неімущих. Мы люди больные этим, идем от людей неимущих. Ми маємо шукати їх, і допомагати їм за можливістю, щоб вони не жили так погано. Мы должны искать их, и помогать им по возможности, чтобы они не жили так плохо.Тоді природа не образить нас з вами ніколи. Тогда природа не обидит нас с вами никогда.Ми не будемо отримувати хворобу чи застуду через цей весь учинок. Мы не будем получать болезни или простуду через этот весь поступок.Залежить від самих нас. Зависит от нас самих. Четверте. Четвертое. Не їсти 42 години підряд». Не есть 42 часа подряд».

 

    6604.07:31. 6604.07: 31.«Перше. «Первое.Ноги треба мити холодною водою до колін щодня вранці і ввечері. Ноги надо мыть холодной водой до колен ежедневно утром и вечером. Бажано довести себе до обливання всього. Желательно довести себя до обливания всего. Живе пробудження це є. Живое пробуждение это есть. Друге. Второе. Ти повинен поспішити сказати свої слова. Ты должен поспешить сказать свои слова. Йому треба сказати: «Здрастуйте». Ему надо сказать: «Здравствуйте». 32. Дідусь або бабуся, дядько з тіткою і молода людина. 32. Дедушка или бабушка, дядя с тетей и молодой человек. Твоє діло – сказати, а Твое дело – сказать, авін як хоче. он как хочет.Третє. Третье. Ти повинен знаходити чоловіка, якому треба обов'язково допомогти, бо він потребує. Ты должен находить человека, которому надо обязательно помочь, потому что он нуждается.Не давати без слів. Не давать без слов.А якщо намітиш своєю душею і серцем йому допомогти, ти дай зі своїми словами. А если наметиш своей душой и сердцем ему помочь, ты дай со своими словами.33. Скажи, що даєш за те, щоб ніяк ніде не хворіти. 33. Скажи, что даешь за то, чтобы никак нигде не болеть.Віддай без жодної задньої думки. Отдай без всякой задней мысли.Четверте. Четвертое. Це стосується твого прагнення. Это касается твоего стремления. Ти намічаєш Ты намечаетсвідомо терпіти свій час, не їсте і не пити води 42 години. сознательно терпеть свое время, не кушать и не пить воды 42 часа.Ти повинен не вживати заради свого здоров'я всю суботу до обіду неділі. Ты должен не употреблять ради своего здоровья всю субботу до обеда воскресенья.Коли треба буде сідати їсти, треба вдихати чисте повітря, треба просити Учителя під час цієї дії. Когда надо будет садиться кушать, надо вдыхать чистый воздух, надо просить Учителя во время этого действия. Вдихай повітря, а сам говори: «Учителю, дай мені здоров'я». Вдыхай воздух, а сам говори: «Учитель, дай мне здоровье». 34. Три рази скажи, сідай їж. 34. Три раза скажи, садись ешь.Це будеш робити щотижня. Это будешь делать каждую неделю. Субота – це свято твоє. Суббота – это праздник твой. П'яте. Пятое. Не плюйся слиною і не харкай на землю. Не плюйся слюной и не харкай на землю.Тютюн не кури, і вина ніякого не пий». Табак не кури, и вина никакого не пей».       

   6604.24:92. 6604.24: 92. «Як тільки треба буде вставати на ноги, щоб на них ходити, зараз же треба мити їх холодною водою по коліна. «Как только надо будет вставать на ноги, чтобы на них ходить, сейчас же надо мыть их холодной водой до колен.93. Ноги пробудив, а потім треба ходити по землі у цьому. 93. Ноги надо пробудить, а потом надо ходить по земле в этом. Ноги треба мити Ноги надо мытьперед сном. перед сном.Ти йдеш, а люди зустрічаються з тобою. Ты идешь, а люди встречаются с тобой. Треба обов'язково здороватися з ними, як з близькими і своїми для того, щоб не робитися чужими і шкідливими через це. Надо обязательно здороваться с ними, как с близкими и своими для того, чтобы не делаться чужими и вредными из-за этого.Але не викидай ніколи з голови про бідних, хворих, забутих усіма. Но не выбрасывай никогда с головы бедных, больных, забытых всеми.А їм треба в цьому ділі допомогти. А им надо в этом деле помочь.Ти повинен узнати про їхню хворобу і запитати, що заважає в житті? Ты должен узнать об их болезни и спросить, что мешает в жизни? Коли дізнаєшся, і зможеш допомогти, скажи, що допомагаєш через те, щоб тобі було добре. Когда узнаешь, и сможешь помочь, скажи, что помогаешь ради того, чтобы тебе было хорошо.94. І віддай з душею і серцем. 94. И отдай с душой и сердцем.Це буде твоя заслуга. Это твоя заслуга.42 години підряд не їж, води не пий». 42 часа подряд не ешь, воды не пей».

 

     6605.20:19. 6605.20: 19. «Вранці біжу під кран, швидше мию ноги по коліна. «Утром бегу под кран, скорее мою ноги до колен.Холодно, і сильно холодно. Холодно, и сильно холодно. Якщо взявся за гуж, не говори, що не дужий. Если взялся за гуж, не говори, что не сильный. Коли лягаю в ліжко, теж мию. Когда ложусь в кровать, тоже мою. Зате я отримую задоволення. Зато я получаю удовольствие. Мої ноги горять від тепла, і мені приємно. Мои ноги горят от тепла, и мне приятно.А коли я йду по дорозі, зі мною зустрічаються люди, що йдуть назустріч. А когда я иду по дороге, со мной встречаются люди, идущие навстречу.Я не проходжу будь-кого мовчки. Я не прохожу любого молча. Головой Головою вклоняюся їм низько, кажу слова: «Здрастуй». кланяюсь им низко, говорю слова: «Здравствуйте».Так Учитель навчає нас. Так Учитель учит нас.20. Знайомий або незнайомий, а ввічливість. 20. Знакомый или незнакомый, а вежливость.Душа і серце потрібна. Душа и сердце нужна.Треба шукати нужденного. Надо искать нуждающегося.Не давати тому, хто просить, він професіонал. Не давать тому, кто просит, он профессионал. А треба дати тому, хто не просить, а живе погано. А надо дать тому, кто не просит, а живет плохо.Його треба знайти, і обов'язково допомогти зі словами, що даєш ці гроші для того, щоб було добре. Его надо найти, и обязательно помочь со словами, что даешь эти деньги для того, чтобы было хорошо. Віддай без усякого осуду, це теж треба. Отдай без всякого осуждения, это тоже надо.Не їсти 42 години від п'ятницю до неділі до 12 годин. Не есть 42 часа от пятницу до воскресенье до 12:00. Їсти не поспішаю так, а виходжу надвір. Кушать не спешу так, а выхожу на улицу.Вдихаю повітря через гортань. Вдыхаю воздух через гортань. 21. Поповнюю внутрішні умови для того, щоб продукт не впливав. 21. Пополняю внутренние условия для того, чтобы продукт не влиял.І прошу Учителя: «Учителю, дай мені здоров'я». И прошу Учителя: «Учитель, дай мне здоровье».Три рази роблю. Три раза делаю.А потім сідаю їсти. А потом сажусь есть.Це роблю на тиждень один раз, як свято, з душею і серцем. Это делаю в неделю один раз, как праздник, с душой и сердцем. Харкати, плювати на землю не рекомендується. Харкать, плевать на землю не рекомендуется.Пити вино не можна, також курити тютюн не можна». Пить вино нельзя, также курить табак нельзя».

   6610.21:147. 6610.21: 147.«Мити ноги щодня вранці і ввечері. «Мыть ноги каждый день утром и вечером. Друге. Второе. Треба буде зустрічатися з дорослими людьми, кланятися головою їм, говорити слова свої: «Здрастуйте». Надо будет встречаться со взрослыми людьми, кланяться головой им, говорить слова свои: «Здравствуйте». Не пропускай ніколи. Не пропускай никогда.Це твоє щастя, заслуги в цьому. Это твое счастье, заслуги в этом. Третє. Третье.Сам шукай чоловіка, який потребує. Сам ищи человека, который нуждается.Якщо потребує, треба допомогти йому. Если нуждается, надо помочь ему. Не давати без усякого діла, дається з метою. Не давать без всякого дела, дается с целью.149. Добре узнай, а потім дай зі словами. 149. Хорошо узнай, а потом дай со словами. Скажи собі, що даєш, щоб не хворіти, було завжди добре через це діло. Скажи себе, что даешь, чтобы не болеть, всегда было хорошо за это дело. Четверте. Четвертое.Поїж у п'ятницю о 6 годині вечора, а потім лічи 42 години, у неділю о 12 годині будеш Поешь в пятницу в 6 вечера, а потом считай 42 часа, в воскресенье в 12:00 будешьїсти. есть.Коли будеш сідати, виходь надвір, поверни вгору обличчя і вдихай зверху три рази. Когда будешь садиться, выходи на улицу, подними вверх лицо и вдыхай сверху три раза.Це найголовніше. Это самое главное.Кому віриш, проси з душею і серцем, якщо це правда. Кому веришь, проси с душой и сердцем, если это правда.Субота – це твоє свято. Суббота – это твой праздник.Будеш робити щотижня. Будешь делать каждую неделю.П'яте. Пятое.Не плювати слину, не харкати на землю, не курити тютюн і не пити вино. Не плевать слюну, а не харкать на землю, не курить табак и не пить вино. 150. Це п'ятикутна зірка». 150. Это пятиконечная звезда».

 

   6703.24:77. 6703.24: 77. «Шановний, раз лікарі не допомагають, так бери моє і роби моє. «Уважаемый, раз врачи не помогают, так бери мое и делай мое. Коли будеш виконувати, ніколи не будеш хворіти ніякою хворобою. Когда будешь выполнять, никогда не будешь болеть никакой болезнью.Пам'ятай завжди, живи разом з Учителем. Помни всегда, живи вместе с Учителем.Він твій помічник вічно всюди зі своїм ділом. Он твой помощник вечно везде со своим делом. Без нього нічого не роби». Без него ничего не делай».

      6710:39. 6710: 39. « Моя Перемога . «Моя Победа. Я Я є самородок, за ділом. есть самородок, по делу. А джерело є загартування. А источник есть закалка. Я один труджуся для блага всього людства, навчаюся в природі, хвалюся перед світом. Я один тружусь на благо всего человечества, учусь в природе, хвалюсь перед миром. Хочу сказати правду про самозбереження моєї клітини. Хочу сказать правду о самосохранении моей клетки. Серце моє молоде, здорове, загартоване є 25-річної людини. Сердце мое молодое, здоровое, закаленное есть 25-летнего человека. Вихід мій є у світлі. Выход мой в свете. Я не боюся ворога, не боюся нічого, навіть смерті. Я не боюсь врага, не боюсь ничего, даже смерти.Якби цього не було у мене, я помер би давно. Если бы этого не было у меня, я умер бы давно. Я є чоловік землі, я дихаю дуже сильно. Я человек земли, я дышу очень сильно. А говорю різко не про якесь чудо, а про природу, про фізичне, практичне явище. А говорю резко не о каком-то чуде, а о природе, о физическом, практическом явлении. Про чисте повітря, вдих і видих, снігове пробудження, миттєве одужання, про нервову центральну частину мозку. О чистом воздухе, вдох и выдох, снежное пробуждение, мгновенное выздоровление, о нервной центральной части мозга. Я люблю і вболіваю, але не забуваю ніколи про хворого, забутого нами всіма. Я люблю и болею, но не забываю никогда о больном, забытом всеми нами. Знаю душу його, хочу допомогти йому або їй. Знаю душу его, хочу помочь ему или ей.Це не слова нам кажуть, а робиться все ділом. Это не слова нам говорят, а делается все делом.Рука моя пише владика. Рука моя пишет владыка.Ніколи про це не забути, дуже справедливе. Никогда об этом не забыть, очень справедливо.А просьба яка? А просьба какая? Мене, як діяча, треба просити, будеш здоровий. Меня, как деятеля, надо просить, будешь здоров. Кому це буде не треба, нашому юнакові молодому? Кому это будет не надо, нашему юноше молодому?Ні, шановні ви. Нет, уважаемые вы.Це має світове значення. Это имеет мировое значение.Треба знати нашу природу, і треба її любити, як матір. Надо знать нашу природу, надо ее любить, как мать.Не мовчати про це діло, а треба говорити правду. Не молчать об этом деле, а надо говорить правду.Не хвороба відіграє ролі над людиною. Не болезнь играет роли над человеком.Нам треба говорити про людину, яка відіграє ролі над хворобою. Нам надо говорить о человеке, который играет роль над болезнью.Нам треба вчитися вчення Іванова, щоб не потрапляти у в'язницю, і не лягати нам у лікарню. Нам надо учиться учения Иванова, чтобы не попадать в тюрьму, и не ложиться нам в больницу. Жити вільно, не лізти на рожен. Жить свободно, не лезть на рожон.Яка слава буде нам любити самих себе! Какая слава будет нам любить самих себя!Ввічливо своєю головою низько кланяйся старим. Вежливо своей головой низко кланяйся старым.Дідусеві, бабусі, дядькові і тітці, ровеснику і молодій людині свою ввічливість представляти. Дедушке, бабушке, дяде и тете, ровеснику и молодому человеку свою вежливость представлять.Ех , і життя моє важке для всіх! Эх, и жизнь моя тяжелое для всех! Зрозумійте моє терпіння, для цього серце своє загартуйте. Поймите мое терпение, для этого сердце свое закалите. Милі мої люди, ви гляньте на сонце, ви побачите правду, своє одужання. Милые мои люди, вы посмотрите на солнце, вы увидите правду, свое выздоровление.Бути завжди таким, як я, Переможець природи і Учитель народу». Быть всегда таким, как я, Победитель природы и Учитель народа».

   6712.21:103. 6712.21: 103.«Перше початкове в житті – це ноги треба мити водою холодною вранці і ввечері. «Первое начальное в жизни – это ноги надо мыть водой холодной утром и вечером. Устав – мий, лягаєш спати – теж мий. Устал – мой, ложишься спать – тоже мой.Це система чоловіка. Это система человека.Він повинен робити з душею і серцем. Он должен делать с душой и сердцем. Друге. Второе. Чоловік чоловікові є друг у житті, товариш. Человек человеку есть друг в жизни, товарищ.Якщо він буде йти по дорозі, хто б він не був у своєму житті. Если он будет идти по дороге, кто бы он ни был в своей жизни.Дідусь, бабуся, дядько, тітка, або ровесник тобі, чи молода людина. Дедушка, бабушка, дядя, тетя, или ровесник тебе, или молодой человек.Не чекай милості від нього, а поспішай сам пробудити його, йому сказати свої слова: «Здрастуй». Не жди милости от него, а спеши сам пробудить его, ему сказать свои слова: «Здравствуйте».Він чи відповість, це нам не треба, лише б ти сказав. Он ответит, это нам не надо, только бы ты сказал.105. Третє. 105. Третье. Треба буде навчитися знаходити бідного, і треба узнавати, чого він потребує. Надо будет научиться находить бедных и надо узнавать, в чем он нуждается.Якщо є, чим допомогти, обов'язково треба вміло допомогти, щоб він залишився задоволений вашою допомогою. Если есть, чем помочь, обязательно надо умело помочь, чтобы он остался доволен вашей помощью.Ти скажи, що даєш цій людині за те, щоб тобі в цьому ділі було добре. Ты скажи, что даешь этому человеку за то, чтобы тебе в этом деле было хорошо.І віддай без усякого осуду. И отдай без всякого осуждения. Четверте. Четвертое. Ти повинен нічого не їсти всю суботу до самої неділі, до 12 годин. Ты должен ничего не есть всю субботу до самого воскресенья до 12 часов.Ти повинен вийти надвір, і там підняти обличчя вгору, вдихати чисте повітря з висоти, просити: «Учителю, дай мені здоров'я». Ты должен выйти на улицу, и там поднять лицо вверх, вдыхать чистый воздух с высоты, просить: «Учитель, дай мне здоровье». Потім сідай їж. Затем садись ешь. Це буде велике свято у тебе, ти не забувай про нього ніколи. Это будет большой праздник у тебя, ты не забывай о нем никогда. Це твоє особисте здоров'я одне з усіх, будеш робити завжди. Это твое личное здоровье одно из всех, будешь делать всегда. 107. П'яте. 107. Пятое. Не пий алкогольне, не кури, і не плюй, не харкай на землю». Не пей алкогольное, не кури, и не плюй, не харкай на землю».6902:61. 6902: 61.«До мене звернулася жінка доросла, 40 років мочилася (хвороба нетримання сечі). «Ко мне обратилась женщина взрослая, 40 лет мочился (болезнь недержание мочи). Вона живе в Луганській області, Ольга. Она живет в Луганской области, Ольга. Вона стала моїм вченням займатися, здоров'я стало у неї». Она стала моим учением заниматься, здоровье стало в ней ».       

   6904:24. 6904: 24. «Ноги мити до колін два рази на день. «Ноги мыть до колен два раза в день. Система така. Система такая. 25. Здороватися з дідусем і бабусею, дядьком і тіткою, і молодою людиною. 25. Здороваться с дедушкой и бабушкой, дядей и тетей, и молодым человеком.Це буде твоя ввічливість. Это твоя вежливость.Бідного в цьому знайди, нужденного, допоможи йому. Бедного в этом найди нуждающегося, помоги ему.Коли будеш давати, скажи собі, що даєш для того, щоб на користь твого здоров'я. Когда будешь давать, скажи себе, что даешь для того, чтобы в пользу твоего здоровья. 42 години не їсти від п ' ятниці до неділі до обіду. 42 часа не есть от пятницы до воскресенья до обеда. А потім сідай їсти. А потом садись есть.Без повітря не треба, а потрібно вийти надвір у природу, вдихати три рази повітря з висоти, і просити Учителя, якому ви вірите. Без воздуха не надо, а нужно выйти на улицу в природу, вдыхать три раза воздуха с высоты, и просить Учителя, которому вы верите. Не харкати і не плювати на землю, не палити і не пити. Не харкать и не плевать на землю, не курить и не пить. 129. Люди робляться друзями в природі. 129. Люди делаются друзьями в природе. Самі себе звільняють від вічно вмираючої залежності». Сами себя освобождают от вечно умирающей зависимости».

   6902.16:182. 6902.16: 182.«Перше. «Первое. Ноги мити до колін холодною водою вранці для того, щоб тіло пробуджувати, і тілу давати доступ до повітря. Ноги мыть до колен холодной водой утром для того, чтобы тело пробуждать и телу давать доступ к воздуху. Коли лягаєш у ліжко, теж ноги помий холодною водою. Когда ложишься в постель, тоже ноги помой холодной водой. Це система вироблена людьми всіма в процесі всього загартованого життя. Это система выработана людьми всеми в процессе всей закаленной жизни.Це повинні любити і робити. Это должны любить и делать.Друге. Второе.Не забувати про свою ввічливість. Не забывать о своей вежливости.Ми, молодь, повинні сказати старим і дорослим: «Здрастуйте». Мы, молодежь, должны сказать старым и взрослым: «Здравствуйте». Це така свідомість буде наша перед ними. Это такое сознание будет наше перед ними.Не очікувати, поки вони скажуть, а треба сказати самим. Не ожидать, пока они скажут, а надо сказать самим.183. А вони як хочуть. 183. Они как хотят.Але ми повинні їх примушувати, щоб вони знали нас таких, і з нами віталися. Но мы должны их принуждать, чтобы они знали нас таких, и с нами здоровались.Третє. Третье. Шукати бідного, нужденного чоловіка між собою, якому треба допомогти від душі і серця. Искать бедного, нуждающегося человека между собой, которому нужно помочь от души и сердца.Сам собі скажи, що даєш цій людині для того, щоб не хворіти, добре, легко жити. Сам себе скажи, что даешь этому человеку для того, чтобы не болеть, хорошо, легко жить. І без усякого такого віддай. И без всякого такого отдай.Четверте. Четвертое. 42 години не їсти від п'ятниці до неділі, 42 часа не есть от пятницы до воскресенья,о 12-й треба буде їсти. в 12 часов надо будет есть. Ти повинен вдихати повітря з висоти і просити Учителя: «Учителю, дай мені здоров'я». Ты должен вдыхать воздух с высоты и просить Учителя: «Учитель, дай мне здоровье». Попроси три рази, вдихни повітря три рази.184. Попроси три раза, вдохни воздух три рази.184. П'яте. Пятое. Не треба харкати на землю, не плювати, вино не пити і не палити. Не надо харкать на землю, не плевать, вино не пить и не курить. Все наше погане відпаде саме, а народиться в природі на людині хороше через погане і холодне в природі». Все наше плохое отпадет само, а родится в природе на человеке хорошее из-за плохого и холодного в природе».

 

   6911:88. 6911: 88.«Щоб не застуджуватися і не хворіти, вчення практичне Іванова треба. «Чтобы не простужаться и не болеть, учение практическое Иванова надо. Доглядати за своїми ногами, мити холодною водою два рази в день. Ухаживать за своими ногами, мыть холодной водой два раза в день.Коли встав з ліжка, ноги мий. Когда встал с кровати, ноги мой. Коли лягаєш у ліжко, теж мий. Когда ложишься в постель, тоже мой. Це твій милий труд для того, щоб тебе носили енергійно ноги. Это твой милый труд для того, чтобы тебя носили энергично ноги. 89. Твій перший внесок любов твоя до себе, пробуджувати повинен ти в природі. 89. Твой первый вклад любовь твоя к себе, пробуждать должен ты в природе.А коли ти йдеш по дорозі, люди зустрічаються з тобою усякого порядку, старі, ровесники і молоді. А когда ты идешь по дороге, люди встречаются с тобой всякого порядка, старые, ровесники и молодые.Ти не забувай їх пробудити своїм словом. Ты не забывай их пробудить своим словом.Вклонися низько головою, і скажи «здрастуй» дідусеві або бабусі, дядькові з тіткою і молодій людині. Поклонись низко головой и скажи «здравствуйте» дедушке или бабушке, дяде с тетей и молодому человеку.Не чекай їхню таку милість від них, ти роби сама або сам. Не жди их такую милость от них, ты делай сама или сам.Це буде твоє все для всіх. Это будет твое все для всех.Ти не забувай шукати нужденного чоловіка, він потребував чого-небудь, треба допомогти йому. Ты не забывай искать нуждающегося человека, он нуждается чем-либо, надо помочь ему.Якщо ти можеш, допомагай. Если ты можешь, помогай.Не треба давати без слова. Не надо давать без слов.Сам скажи, що даєш цій людині за те, щоб не хворіти нічим ніяк ніколи. Сам скажи, что даешь этому человеку за то, чтобы не болеть ничем никак никогда.Віддай цій людині з душею і серцем. Отдай этому человеку с душой и сердцем.Четверте. Четвертое. 42 години терпи без їжі і не пий. 42 часа терпи без еды и не пей.Поїж у п'ятницю ввечері о шостій, а будеш сідати обідати у неділю о 12 годині. Поешь в пятницу вечером в шесть, а будешь садиться обедать в воскресенье в 12:00. Перед цим виходь надвір, піднімай голову, вдихай повітря з висоти і проси Учителя, хто тебе учить. Перед этим выходи на улицу, поднимай голову, вдыхайте воздух с высоты и проси Учителя, кто тебя учит. Вдихай повітря через гортань і говори: «Учителю, дай мені здоров'я». Вдыхайте воздух через гортань и говори: «Учитель, дай мне здоровье». П'яте. Пятое. Не плювати і не харкати на землю, і не пити ні горілки, ні вина, ні пива, і не курити. Не плевать и не харкать на землю, и не пить ни водки, ни вина, ни пива, и не курить. Ось це ми повинні в себе усно знати, і вчити цьому всьому нашу молодь». Вот это мы должны в себя устно знать, и учить этому всему нашу молодежь».

  7005:86. 7005: 86.«Перше. «Первое. Ноги мий до колін холодною водою вранці і ввечері. Ноги мой до колен холодной водой утром и вечером.Це є пробудження твоє, органічний догляд твій за ногами. Это пробуждение твое, органический уход твой за ногами. Друге.Второе.Ти йдеш по дорозі своїй, а люди різного характеру зустрічаються з тобою. Ты идешь по дороге своей, а люди разного характера встречаются с тобой.Чи знаєш ти, чи не знаєш, твоє діло одне – вклонися їм головою в пояс, і скажи вголос їм: «Здрастуйте». Знаешь ли ты, не знаешь, твое дело одно – поклонись им головой в пояс, и скажи вслух им: «Здравствуйте».Дідусеві або бабусі, дядькові з тіткою, або молодій людині. Дедушке или бабушке, дяде с тетей, или молодому человеку.Це заслуги твої улюблені в природі від людей. Это заслуги твои любимые в природе от людей. Ці люди не будуть забувати тебе ніколи. Эти люди не будут забывать тебя никогда. Вони виправдають твій учинок у будь-якому місці. Они оправдают твой поступок в любом месте.Ти не будеш ображений ніким ніде ніколи за твою здібність. Ты не будешь обижен никем нигде никогда за твою способность.Третє. Третье. Люди живуть бідно між людьми. Люди живут бедно между людьми.Буде краще для тебе, якщо ти знайдеш сам цього чоловіка. Будет лучше для тебя, если ты найдешь сам этого человека.Дізнайся, чим він хворіє. Узнай, чем он болеет. Що треба йому в його житті? Что надо ему в его жизни?Ти допоможи йому словом і ділом. Ты помоги ему словом и делом. Природа не буде забувати тебе за це твоє діло ніколи. Природа не будет забывать тебя за это твое дело никогда. Вона обдарує тебе своїми небаченими дарами. Она одарит тебя своими невиданными дарами. Якщо ти допоможеш цій людині своїм умінням, то і ти отримаєш хороше за це в будь-якому місці твого життя від природи, від людей. Если ты поможешь этому человеку своим умением, то и ты получишь хорошее за это в любом месте твоей жизни от природы, от людей. Дай зі словами, що даєш для того, щоб тобі було добре. Дай со словами, что даешь для того, чтобы тебе было хорошо.І віддай. И отдай.89. Четверте. 89. Четвертое.42 години потрібно протерпіти, не їсти свідомо для свого здоров'я. 42 часа нужно протерпеть, не есть заведомо для своего здоровья.Поїж у п'ятницю ввечері, а до неділі до 12 годин дня не їсти і не пити воду. Поешь в пятницу вечером, а до воскресенья до 12:00 дня не есть и не пить воду.Ти повинен поїсти о 12 годині. Ты должен поесть в 12:00. Ти вийди надвір, підведи обличчя, і вдихай повітря з висоти через гортань до відмови. Ты выйди на улицу, подними лицо, и вдыхай воздух с высоты через гортань до отказа. Сам або сама проси Учителя: «Учителю, дай мені здоров ' я». Сам или сама проси Учителя: «Учитель, дай мне здоровье».Це буде дано тобі, ти ж просиш у природі у переможця її. Это будет дано тебе, ты просишь в природе у победителя ее.Це будеш зберігати щотижня, як свято твоє. Это будешь хранить каждую неделю, как праздник твой.П'яте. Пятое.Не плюй на землю, не харкай, не кури тютюн і не пий вина». Не плюй на землю, не харкай, не кури табак, не пей вина». 7010:139. 7010: 139. «Якщо хочеш жити, так треба буде робити. «Если хочешь жить, так надо будет делать. Не лежати в ліжку в цих умовах. Не лежать в постели в этих условиях. Треба на ногах, і по кімнаті ходити. Надо на ногах, и по комнате ходить. Міняти цю атмосферу. Менять эту атмосферу. Побула на подвір'ї на морозі – заходь у будинок, тут побудь». Побыла во дворе на морозе – заходи в дом, здесь побудь». 7012:159. 7012: 159.«Не хворіти і не застуджуватись треба нам. «Не болеть и не простужаться надо нам. Особливо нашій молоді, яка займається цим у спорті. Особенно нашей молодежи, которая занимается этим в спорте. І вони горять скоро без усякої користі. И они горят скоро без всякой пользы. Якщо молодь зрозуміє Бога, піде по його дорозі». Если молодежь поймет Бога, пойдет по его пути». 7101:43. 7101: 43. «Ми живемо в природі для того, щоб нам було добре і тепло від цього діла, чим ми і програємо в цьому самі. «Мы живем в природе для того, чтобы нам было хорошо и тепло от этого дела, чем мы и проигрываем в этом сами.Він веде себе до того, щоб не воювати, любити природу друга свого. Он ведет себя к тому, чтобы не воевать, любить природу своего друга. Помирати не будеш через це. Умирать не будешь через это. І коли всі люди зробляться через це, не буде ніякого злочинця, ніякої хвороби. И когда все люди сделаются через это, не будет никакого преступника, никакой болезни. Навіщо тоді в'язниця, лікарня, якщо люди жити будуть у природі в любові». Зачем тогда тюрьма, больница, если люди жить будут в природе в любви».   

 

    7102:12. 7102: 12. «Миття ніг холодною водою виділяє в тілі тепло. «Мойка ног холодной водой выделяет в теле тепло.Це вже починає робитися здоров ' я в людині через це все. Это уже начинает делаться здоровье в человеке через это все. Перше. Первое. Це людина робить догляд за собою, система щодня з душею і серцем. Это человек делает уход за собой, система ежедневно с душой и сердцем.Вранці встав – помив. Утром встал – помыл. Лягаєш – теж мий. Ложишься – тоже мой.Це одне є твоє пробудження. Это одно твое пробуждение.Не лінуйся, а роби. Не ленись, а делай.Друге. Второе.Коли ти йдеш по дорозі, і люди зустрічаються з тобою. Когда ты идешь по дороге, и люди встречаются с тобой.Ти не чекай милості від них, щоб вони поклонилися тобі в цьому. Ты не жди милости от них, чтобы они поклонились тебе в этом.Це буде твій програш. Это будет твой проигрыш.Ти повинен поставитися з душею і серцем, і вклонитися своєю головою їм низько. Ты должен отнестись с душой и сердцем, и поклониться своей головой им низко.Скажи слова вголос: «Здрастуйте, дідусю». Скажи слова вслух: «Здравствуйте, дедушка». «Здрастуйте, бабуся». «Здравствуйте, бабушка».«Здрастуй, дядько». «Здравствуй, дядя». Здрастуй, тітка». Здравствуй, тетя».«Здрастуй, молодий чоловік». «Здравствуй, молодой человек».Це виграш буде твій перед усіма. Это выигрыш будет твой пред всеми.Третє. Третье.Шукай розумом своїм між людьми бідного, нужденного чоловіка, хто живе в природі бідно, важко. Ищи умом своим между людьми бедного человека, который живет в природе бедно, трудно.Ти дізнайся, чого він потребує. Ты узнай, в чем он нуждается.Якщо це маєш сам. Если это имеешь сам.Не треба йому багато. Не надо ему много.Ти дай йому 50 копійок зі словами. Ты дай ему 50 копеек со словами. Коли давати будеш, скажи (про себе), що даєш ці гроші лише тому, щоб не хворіти нічим. Когда давать будешь, скажи (про себя), что даешь эти деньги только потому, чтобы не болеть ничем.І віддай з душею і з серцем. И отдай с душой и с сердцем. Четверте. Четвертое. Розвантаження треба провести у себе. Разгрузку надо провести у себя.  Не їж від п'ятниці до неділі до обіду. Не ешь от пятницы до воскресенья до обеда. Треба сідати о 12 годині. Надо садиться в 12:00. Ти дочекався час. Ты дождался время. Іди надвір, підведи вгору обличчя, і вдихай повітря з висоти до відмови. Иди на улицу, подними вверх лицо, и вдыхай воздух с высоты до отказа. І проси в цьому Учителя: «Учителю, дай здоров'я». И проси в этом Учителя: «Учитель, дай здоровье».Це буде твоє свято, про яке ти не повинен забувати. Это будет твой праздник, о котором ты не должен забывать.Це буде твоє здоров'я. Это будет твое здоровье.  П'яте. Пятое. Ти не повинен на землю плювати і харкати, не пити, не курити. Ты не должен на землю плевать и харкать, не пить, не курить. Найкраще в житті. Лучше всего в жизни. Злочинець і хвора людина не буде в нас з вами через це все зроблене. Преступник и больной человек не будет у нас с вами через это все сделанное. Якщо ми зробимося на всій нашій землі люди, то ворог зникне у нас, не буде всередині нас його, і не буде його ззовні. Если мы сделаемся на всей нашей земле люди, то враг исчезнет у нас, не будет внутри нас его и не будет его извне. Сама режимна система зміниться в законі. Сама режимная система изменится в законе. Учитель прийшов на землю для того, щоб учити одному. Учитель пришел на землю для того, чтобы учить одному.Вірити йому, вченню. Верить ему, учению. Найголовніше, Учитель просить весь народ виконувати його вчення. Самое главное, Учитель просит весь народ выполнять его учение.Це має світове значення. Это имеет мировое значение.15. Війська всі внутрішні не будуть потрібні, також не будуть потрібні і зовнішні війська. 15. Войска все внутренние не потребуются, также не будут нужны и внешние войска. Вся медична інтелігенція не буде треба через це вчення. Вся медицинская интеллигенция не будет нужна через это учение. 52. Бог – це чоловік зі своїми заслугами. 52. Бог – это человек со своими заслугами. Природа дала йому всі свої можливості володіти цим, допомагати чоловікові хворому. Природа дала ему все свои возможности владеть этим, помогать человеку больному. 53. Люди перестануть робитися злочинцями через свою чесність, зроблену ними. 53. Люди перестанут делаться преступниками из-за своей честности, сделанной ими. 148. Що може бути краще від цього всього в житті в природі. 148. Что может быть лучше этого всего в жизни в природе. Ми всі виходимо серця цим, вони будуть у нас загартовані, здорові, молоді 25-річної людини. Мы все выходим сердца этим, они будут у нас закаленные, здоровые, молодые 25-летнего человека.Це наше буде здорове життя в природі, чим ми роззброїмо в'язницю і лікарню. Это наша будет здоровая жизнь в природе, чем мы разоружим тюрьму и больницу.169. Я є Бог недарма. 169. Я Бог не напрасно.Я несу ім'я його у ділі його. Я несу имя его в деле его. А випущу всіх з в'язниці, з лікарні. А выпущу всех из тюрьмы, из больницы.

 

      7112 «64. 7112. «64. Я, як Бог, прийшов на землю для того, щоб підняти нашого бідного, хворого чоловіка, звільнити ув'язненого і божевільного. Я, как Бог, пришел на землю для того, чтобы поднять нашего бедного, больного человека, освободить заключенного и умалишенного.Щоб не було в'язниці та лікарні. Чтобы не было тюрьмы и больницы.111. Вона почула про нього, а сама не бачить своїми очима. 111. Она услышала о нем, а сама не видит своими глазами. Ось що вона зробила. Вот что она сделала. Назвала його: «Учитель, дай ти мені зір». Назвала его: «Учитель, дай ты мне зрение». Я, як Учитель, описую їй своє вчення практичне, щоб вона зрозуміла мене, що треба зробити їй для цього всього. Я, как Учитель, описываю ей свое учение практическое, чтобы она поняла меня, что надо сделать ей для этого всего. Вона повинна мити свої ноги холодною водою вранці і ввечері. Она должна мыть свои ноги холодной водой утром и вечером. Пробуджувати себе, Учитель учить цьому небувало на людях. Пробуждать себя, Учитель учит этому небывало на людях. Клонися низько людям, говори їм вголос: «Здрастуйте». Кланяйся низко людям, говори им вслух: «Здравствуйте».Бабусі або дідусеві, дядькові з тіткою або молодій людині. Бабушке или дедушке, дяде с тетей или молодому человеку.Твоя душа з серцем відірвала Твоя душа с сердцем оторвалау них задуману думку. в них задуманную мысль. Він повернув головку, як на незнайомого, каже йому: «Не знаєш мене, а вітаєшся». Он повернул головку, как на незнакомого, говорит ему: «Не знаешь меня, а здороваешься». Він або вона каже, я вчення Учителя прославляю. Он или она говорит, я учение Учителя прославляю.Роблю для того, щоб ворог мій забрався від мене, тобто я не хворіла. Делаю для того, чтобы враг мой забрался от меня, то есть я не болела.Третє. Третье. Треба самому шукати нужденного, хворого в природі. Надо самому искать нуждающегося, больного в природе. Вибачитися извинитьсяперед ним, і треба допомогти йому в житті. перед ним, и надо помочь ему в жизни. А коли дізнаєшся, що він потребує, треба сказати, що даєш цю допомогу для того, щоб ніяк ніде не хворіти. А когда узнаешь, чем он нуждается, надо сказать, что даешь эту помощь для того, чтобы никак нигде не болеть. І віддай без усякого. И отдай без всякого. Треба терпіти без їжі та води від п ' ятниці вечора до неділі Надо терпеть без пищи и воды от пятницы вечера до воскресенья до12 годин. 12 часов. Треба їсти в обід. Надо есть в обед.Ти виходь у природу, через гортань вдихай повітря всередину до відмови три рази. Ты выходи в природу, через гортань вдыхай воздух внутрь до отказа три раза. Якщо віриш цьому Учителеві, то проси: «Учителю, дай мені здоров'я». Если веришь Учителю, то проси: «Учитель, дай мне здоровье».113. Треба не харкати на землю і не плювати, не пити, не курити. 113. Надо не харкать на землю и не плевать, не пить, не курить.Це старенька пише на мою адресу лист. Это старушка пишет в мой адрес письмо. Я, як Бог, отримав його, читаю, сам не вірю цим словам. Я, как Бог, получил его, читаю, сам не верю этим словам. Вона мені дякує: «Ти мій Бог, відкрив очі». Она мне благодарит: «Ты мой Бог, открыл глаза». 8209:44. 8209: 44. «Читайте, розумійте, і, найголовніше, робіть. «Читайте, понимайте, и, самое главное, делайте. Не одному робити це діло, а всім людям, що живуть на білому світі. Не одному делать это дело, а всем людям, живущим на белом свете. Треба дружити з холодною водою, людей не забувати, свою ввічливість представляти». Надо дружить с холодной водой, людей не забывать, свою вежливость представлять».

 

6. Цитати Іванова про рак 6. Цитаты Иванова о раке

     Головне, знати причину ракового захворювання. Главное, знать причину ракового заболевания. Причина захворювання на рак – це природа, вона заважає людині, щоб він не робив своє діло в житті по-залежному. Причина заболевания раком – это природа, она мешает человеку, чтобы он не делал свое дело в жизни по зависимому.Будь-яка хвороба – це природа карає нас за наше залежне діло в природі. Любая болезнь – это природа наказывает нас за наше зависимое дело в природе.Іванов переміг ракове захворювання у себе своїм методом, рак зник. Иванов победил раковое заболевание у себя своим методом, рак исчез. Після цього Іванов став допомагати багатьом людям виганяти рак. После этого Иванов стал помогать многим людям выгонять рак.

    Іванов говорить: 6701.07:147. Иванов говорит: 6701.07: 147. Ракове захворювання є на чоловікові, на якого довелося віроломно накинутися. Раковое заболевание есть на человеке, на которого пришлось вероломно наброситься.І треба нападати за наше таке діло, яке ми робимо. И надо нападать за наше такое дело, которое мы делаем. Ми помиляємося в ньому сильно. Мы ошибаемся в нем сильно. А природа карає нас за це. А природа наказывает нас за это. Ми отримуємо це захворювання від природи в цьому ділі, яке ми робимо весь час. Мы получаем это заболевание от природы в этом деле, которое мы делаем все время. Воно не допомагає нам, а заважає. Оно не помогает нам, а мешает. Треба жити в природі, а природа не полюбила Надо жить в природе, а природа не полюбила такий вчинок, таке діло, і не захотіла, щоб людина жила далі. такой поступок, такое дело, и не захотела, чтобы человек жил дальше.

   6703:79. 6703: 79. Каже Анна. Говорит Анна. Це хвороба рак. Это болезнь рак. А ми, всі люди, не зможемо вилікувати, крім одного Учителя. А мы, все люди, не сможем вылечить, кроме одного Учителя. 80. Він з холодом близький, і живе гірше від усіх. 80. Он с холодом близок, и живет хуже всех. Він є без усяких прикрас. Он без всяких украшений.Він любить природу, не йде ні від якої хвороби, відчуває в природі всі захворювання своїм тілом. Он любит природу, не идет ни от какой болезни, чувствует в природе все заболевания своим телом.Коли болить у людини, він кладе всі свої сили цій людині допомогти. Когда болит у человека, он кладет все свои силы этому человеку помочь.Я прошу, благаю всіх людей, що живуть на землі! Я прошу, умоляю всех людей, живущих на земле.   Не чекай час той, коли захворієш. Не жди время то, когда заболеешь. Він учить, просить усіх нас. Он учит, просит всех нас. Сам не бере нічого за це все, а всім допомагає в цьому ділі. Сам не берет ничего за это все, а всем помогает в этом деле. Хто має можливість, допомагають йому, він не відмовляється від цього, якщо є, за що. Кто имеет возможность, помогают ему, он не отказывается от этого, если есть за что. Не давайте йому так. Не давайте ему так. Коли отримаєш здоров'я, тоді обов'язково. Когда получишь здоровье, тогда обязательно.Не будеш хворіти, як я добилася. Не будешь болеть, как я добилась.Учитель є помічник один у мене. Учитель является помощник один у меня.Я вірю йому і надіюсь, прошу його. Я верю ему и надеюсь, прошу его. Хвороба зникла у мене, немає тієї, яка була. Болезнь исчезла у меня, нет той, которая была. Рак зникнув. Рак исчез.     

 

     6207:24. 6207: 24. Коли ми доб'ємося цього, чого Іванов добився від природи, рак не буде ворогом над людиною, і рак не буде впливати на людину. Когда мы добьемся этого, чего Иванов добился от природы, рак не будет врагом над человеком, и рак не будет влиять на человека. 25. Усі хвороби підуть від людини через діло самої природи. 25. Все болезни уйдут от человека через дело самой природы.    6703.24:95. 6703.24 95. Ви знаєте, що він робив моїй губі? Вы знаете, что он делал моей губе? Масажував руками після всяких розмов. Массировал руками после всяких разговоров. Як робилося від цього мені приємно, краще не може бути. Как делалось от этого мне приятно, лучше быть не может. Після чого зжив. После чего изжил. Потім став учити своїми словами. Затем стал учить своими словами.6702.24:10. 6702.24: 10.Природа ввела цю хворобу в життя, і вона прогресує на людині зараз. Природа ввела эту болезнь в жизни, и она прогрессирует на человеке сейчас.Лише б хвороба вчепилася за тіло своєю виразкою, то тоді тіло не має сил, щоб дати відсіч цьому ворогові. Лишь бы болезнь уцепилась за тело своей язвой, то тогда тело не в силах, чтобы дать отпор этому врагу. Бо ця хвороба природна, вона починається з початку, а кінчається кінцем життя. Потому что эта болезнь естественная, она начинается с начала, а кончается концом жизни. Думка не народжувалася у людини будь-якої на це діло, а живий факт вийшов. Мысль не рождалась у человека всякой на это дело, а живой факт вышел. Якби наша наука медична не боролася з цією хворобою, то, могло бути, і раку не було. Если бы наша наука медицинская не боролась с этой болезнью, то, могло быть, и рака не было.12. Рак, що розвиває себе на людині – це теж не штучне, а природне. 12. Рак, развивает себя на человеке – это тоже не искусственное, а естественное. Він не зупиниться ніколи, а буде розвиватися на людині, як хвороба. Он не остановится никогда, а будет развиваться на человеке, как болезнь. Вона народжена для того, щоб заважати людині. Она рождена для того, чтобы мешать человеку. Людина має один напрямок, а хвороба інший. Человек имеет одно направление, а болезнь другое. Роль відіграє не людина в природі щодо цього, а роль відіграє сама хвороба. Роль играет не человек в природе в этом, а роль играет сама болезнь.Лише б вона приклала свої сили для людини, вона робить свою неприємність. Лишь бы она приложила свои силы для человека, она делает свою неприятность.Тіло пов'язує, і не пропускає кров, серце зупиняється, а мозок не мислить, приходить не до життя. Тело связывает, и не пропускает кровь, сердце останавливается, а мозг не мыслит, приходит не к жизни.Тіло людини заслуговує це, воно не робить те, що треба. Тело человека заслуживает это, оно не делает то, что надо.13. Це багатство не допомагає йому в житті, а сильно заважає. 13. Это богатство не помогает ему в жизни, а сильно мешает.Бо він отримує всі наявні хвороби в цьому багатстві. Потому что он получает все имеющиеся болезни в этом богатстве. Особливо це рак поширився на людині в даний час. Особенно это рак распространился на человеке в настоящее время.Якщо чоловік не буде робити це діло, то не буде отримувати від природи. Если человек не будет делать это дело, то не будет получать от природы. Не буде вживати на собі, не буде хворіти. Не будет потреблять на себе, не будет болеть. Треба буде обов'язково відмовитися від усього, від праці, щоб не працювати ніяк ніде. Надо будет обязательно отказаться от всего, от работы, чтобы не работать никак нигде. Ось це буде найкраще з усіх. Вот это будет лучшее из всех. Одне для всіх, щоб ніякий продукт не отримувати від природи, ніяку їжу зроблену. Одно для всех, чтобы никакой продукт не получать от природы, никакую пищу сделанную. А коли чоловік не буде їсти, тоді він не буде одягатися. А когда человек не будет кушать, тогда он не будет одеваться. А якщо він не одягається, він не їсть, то йому і дім житловий не треба. А если он не одевается, он не ест, то ему и дом жилой не надо.

 

    6511.29:128. 6511.29 128. Ця тверда квасоля не давала ніякого болю. Эта твердая фасоль не давала никакой боли. А коли я став турбувати своїми руками, став тиснути цю тверду квасолю сильно, щоб її зняти, біль стала відчуватися мені. А когда я стал беспокоить своими руками, стал давить эту твердую фасоль сильно, чтобы ее снять, боль стала ощущаться мне. І біль стала робитися сильною. И боль стала делаться сильной. 129. Довелося запросити другого чоловіка на допомогу, який не курить, сильного в цьому ділі. 129. Пришлось пригласить другого человека на помощь, который не курит, сильного в этом деле. І дав йому право тиснути цього ворога, скільки є сили. И дал ему право давить этого врага, сколько силы.Це рак, він пустив свої сили в хід, хотів довести останнім запаленням. Это рак, он пустил свои силы в ход, хотел доказать последним воспалением.Вода допомагала у мене це запалення тушити. Вода помогала у меня это воспаление тушить.Він рвався в хід вісім днів, ми тиснули його. Он рвался в ход восемь дней, мы давили его. Водянка утворилася із цього всього, і вийшла як гній звідти за 15 днів. Водянка образовалась из этого всего, и вышла как гной оттуда за 15 дней.Ця хвороба отримала вже безсилля. Эта болезнь получила уже бессилие.130. Моє практичне пробудження є спосіб і задоволення цьому всьому. 130. Мое практическое пробуждения способ и удовлетворение этому всему. Особливо всі свої наявні нестатки лікувати через ноги по холодних умовах, по снігу, по морозу. Особенно все свои имеющиеся недостатки лечить через ноги в холодных условиях, по снегу, по морозу.Будь-яке захворювання йде як ніколи. Любое заболевание идет как никогда. Це я перевіряв на собі та інших. Это я проверял на себе и других.Біль всякого роду видаляється тільки цим страшним природним пробудженням. Боль всякого рода удаляется только этим страшным природным пробуждением.

   6602.22:128. 6602.22 128. Я переніс його на своєму тілі, він прогресував на мені два рази. Я перенес его на своем теле, он прогрессировал на мне два раза. Був всередині на правій руці, і ззовні на нозі, правій стороні. Был внутри на правой руке, и снаружи на ноге, правой стороне. Вся ця дія робилася за 15 днів. Все это действие делалась за 15 дней. Було дуже боляче, і дуже лякало в житті. Было очень больно, и очень пугало в жизни.129. Я робив сам, знаходив засоби у природі. 129. Я делал сам, находил средства в природе.А вони були в природі в умовах. Они были в природе в условиях.А я знаходив їх, користувався правами сам один, без участі техніки, на очах лікаря. А я находил их, пользовался правами один, без участия техники, на глазах врача.Що тільки не робив. Что только не делал. Сподівався більше на силу природи, повітря, воду і землю. Надеялся больше на силу природы, воздух, воду и землю. А розум не кидав своєї думкою, і не кидаю все думати, як я вступив у ці умови. А разум не бросал своей мыслью, и не бросаю все думать, как я вступил в эти условия.Я робив так щодня. Я делал так каждый день.Іду від головного мозку, а потім спускаюся вниз по всіх ниткам по хребту до самих ніг, по всім окремим пальчикам, і великим, і маленьким. Иду от головного мозга, а затем спускаюсь вниз по всем нитям по позвоночнику до самых ног, по всем отдельным пальчикам, и большим, и маленьким. А потім піднімаюся до серця, до легень і до плеч, та вниз по руках до самих пальчиків. А потом поднимаюсь к сердцу, в легкие и к плеч, и вниз по рукам до самых пальчиков.І знову доходжу до самої місцевої системи, яка укладається в життя мозку. И снова прихожу к самой местной системе, которая заключается в жизни мозга.                 

 

   6708:106. 6708: 106. Ми робимо тілу шкідливе. Мы делаем телу вредно. Людина не отримує легкого через це захворювання. Человек не получает легкого через это заболевание. Ми шукаємо таємницю людського життя в природі, і хочемо знайти її в повітрі, у воді і землі. Мы ищем тайну человеческой жизни в природе, и хотим найти ее в воздухе, в воде и земле. І так ми не знайшли того, що слід. И так мы не нашли того, что следует.А таємниця є в людині, це її здоров'я. А тайна в человеке, это его здоровье.Здорове тіло загартоване. Здоровое тело закаленное.Треба загартовуватися в природі, не боятися в природі, близько стояти, і розмовляти з нею стосовно всієї цієї історії. Надо закаляться в природе, не бояться в природе, близко стоять, и разговаривать с ней о всей этой истории.Вона вчить людину бути в природі незалежним ні від кого ніде ніяк, як навчився Іванов Порфирій Корнійович бути в природі. Она учит человека быть в природе независимым ни от кого нигде никак, как научился Иванов Порфирий Корнеевич быть в природе. 187. Наші вчені стараються вирізати його хірургічним шляхом або випалити. 187. Наши ученые стараются вырезать его хирургическим путем или выжечь.   По-моєму, це все не є полегшення. По-моему, это все не есть облегчение.Ворог відновлює свої фокуси, повертається, і повторює свої сили, людина не живе довго від цього. Враг восстанавливает свои фокусы, возвращается, и повторяет свои силы, человек не живет долго от этого. 6904.26:36. 6904.26: 36.Цю пухлину вирізали йому на язику, зробилося добре хворому. Эту опухоль вырезали ему на языке, стало хорошо больному. Що можна сказати? Что можно сказать?   Тільки хороше. Только хорошее.А коли стала рости знову, то хворий сказав: «Я не вірю нікому». А когда стала расти снова, то больной сказал: «Я не верю никому». І віра пішла далеко. И вера ушла далеко.Іванов Учитель взявся за це. Иванов Учитель взялся за это.Він брався своїми руками до цього прогресу, прибрав, зовсім немає. Он брался своими руками к этому прогрессу, убрал, совсем нет.Одна чистота залишилася. Одна чистота осталась.      6912.31:121. 6912.31: 121. Можна позбутися від цієї страшної хвороби тільки тоді, якщо постійно користуватися моєю порадою. Можно избавиться от этой страшной болезни только если постоянно пользоваться моим советом.Люди є, які страждали пухлинами раковими, але твердо взялися за Люди, которые страдали опухолями раковыми, но твердо взялись за   самолікування природними багатствами за моєю порадою, і не відчували ніякої пухлини. самолечение природными богатствами по моему совету, и не чувствовали никакой опухоли.122. Хімія не робить будь-якої користі для хворого. 122. Химия не делает какой-либо пользы для больного.Єдиний і правильний вихід хворого від своїх мук – це природне самолікування. Единственный и правильный выход больного от своих мучений – это естественное самолечения. Повітря, вода є найголовніше. Воздух, вода есть самое главное. Хворий відчуває себе легко навіть з перших днів роботи над собою, і не буде від цього шкоди ніякої. Больной чувствует себя легко даже с первых дней работы над собой, и не будет от этого вреда никакого. Тільки користь, і швидке повернення до праці. Только пользу, и быстрое возвращение к труду. Я провів дуже багато експериментів з різними захворюваннями, і можу сказати з гордістю, що ефект від цієї поради величезний. Я провел очень много экспериментов с различными заболеваниями, и могу сказать с гордостью, что эффект от этого совета огромен. Можна позбутися від будь-якої хвороби, тільки потрібно працювати самому над собою. Можно избавиться от любой болезни, только нужно работать самому над собой. Природа є багата своїми якостями, потрібно їх у неї взяти, щоб не хворіти і не застуджуватись. Природа есть богатая своими качествами, нужно их у нее взять, чтобы не болеть и не простужаться.

 

   7102:178. 7102: 178. Я не лікую який-небудь рак. Я не лечу какой-нибудь рак. Хвороба будь-яка є для мене, вона є ворог на людині. Болезнь любая для меня, она враг на человеке. Ніхто не має права зняти її з людини. Никто не имеет права снять ее с человека. А я це зроблю з допомогою повітря, води, землі. А я это сделаю с помощью воздуха, воды, земли. Людина позбавиться від цієї хвороби. Человек избавится от этой болезни. 7112.06:158. 7112.06: 158. Допоміг Олексію Сироватці, грибок на бороді. Помог Алексею Сыроватке, грибок на бороде. Він звернувся до Бога, він вирішив за один прийом цей конфлікт, убив цей грибок. Он обратился к Богу, он решил за один прием этот конфликт, убил этот грибок. 186. Учитель розповідає йому, а сам працює руками. 186. Учитель рассказывает ему, а сам работает руками. Він оточив цю ранку своїм великим пальцем і тримає, він тримав доти, поки йому довелося почути через своє і його таке з'єднання. Он окружил эту ранку своим большим пальцем и держит, он держал до тех пор, пока ему пришлось услышать через свое и его такое соединение.Мій струм є сильніший його струму, він убив ворога. Мой ток есть сильнее его тока, он убил врага. Учитель просить його тепер, щоб він обріс, щоб люди посміялися з нього, як небувалого чоловіка. Учитель просит его теперь, чтобы он оброс, чтобы люди посмеялись над ним, как небывалым человеком.

  7202.12:178. 7202.12 178. Як ти виліковуєш рак? Как ты излечивает рак? Для цього є природа, повітря, вода і земля. Для этого есть природа, воздух, вода и земля. Вони є друзі в ділі моєму, я люблю їх. Они есть друзья в деле моем, я люблю их. Я прошу природу, вона ж допомагає мені. Я прошу природу, она же помогает мне. Вона є струм, електрика, магнето. Она есть ток, электричество, магнето. Вона чи він отримає свої природні сили через мої сили. Она или он получит свои природные силы через мои силы.180. Так сама людина відіграє ролі в цьому над цією хворобою. 180. Так же человек играет роли в этом над этой болезнью. Якщо він є ранній, тільки показав свою форму, буде легко з ним справитися. Если он ранний, только показал свою форму, будет легко с ним справиться.   

   7309:58. 7309: 58. Ракове захворювання на людині є від природи. Раковое заболевание человеке есть от природы. Вона садить його на тіло. Она сажает его на тело. Ніхто з людей не може прогнати його в житті, Никто из людей не может прогнать его в жизни,крім Іванова. кроме Иванова. 75. Людина хвора на рак треба 75. Человек болен раком надо йому, він передає сили свої їй. ему, он передает силы свои ей. Вона отримає ці сили від Іванова, тоді людина не буде хворіти і застуджуватися. Она получит эти силы от Иванова, тогда человек не будет болеть и простужаться. А коли буде займатися вченням, рак сам розійдеться у хворого в цьому процесі. А когда будет заниматься учением, рак сам разойдется у больного в этом процессе. 77. Рак виліковується шляхом вчення Іванова. 77. Рак излечивается путем учения Иванова. Це ідея є не людська, а Бога. Это идея является не людская, а Бога. Він лікує рак природою. Он лечит рак природой.Людина, хвора на рак, вилікувалася засобом Іванова. Человек, больной раком, вылечилась средством Иванова. 82. Кричу про це на весь світ. 82. Кричу об этом на весь мир. Тільки я зроблю це, я вилікую рак сам. Только я сделаю это, я вылечу рак сам. 83. Найголовніше в житті – це запобігти будь-якому захворюванню. 83. Самое главное в жизни – это предотвратить любое заболевание. Ось яке Вот какое вчення є, Іванов вносить нам. учение есть, Иванов вносит нам. 86. Не штучне, а природа допомагає в цьому. 86. Не искусственное, а природа помогает в этом. Повітря, вода і земля. Воздух, вода и земля.

 

   7412.20:40. 7412.20 40. Ніхто не має права лікувати рак як такий. Никто не имеет права лечить рак как таковой. А от пробудити. А вот пробудить.Це сама природа, вона посадила грибок, вона і зняла його через мої руки. Это сама природа, она посадила грибок, она и сняла его через мои руки. 56. Ніхто не має 56. Никто не имеет   права лікувати таку хворобу. права лечить такую болезнь. Немає засобів на це, і людини немає, щоб вилікувати цей рак. Нет средств на это, и человека нет, чтобы вылечить этот рак. Повітря є, вода є, земля є. Воздух, вода, земля есть. Ці тіла три, вони стали мати у себе в природі таку хворобу. Эти тела три, они стали иметь у себя в природе такую болезнь. Вона може напасти на будь-яку людину. Она может напасть на любого человека. А Бог знайшов засоби. Бог нашел средства. Якщо хочеш не захворіти, не застудитися, ця дорога є тобі не одному. Если хочешь не заболеть, не простужаться, эта дорога есть тебе не одному.Вона приведе до життя, що вічно не вмирає, через холодне і погане, чим Бог сам займається. Она приведет к жизни, которая вечно не умирает через холодное и плохое, чем Бог сам занимается. Він не захоплює місце. Он не захватывает место. 7702:36. 7702: 36. Чоловік треба мені, я приймаю його як такого, сили свої Человек надо мне, я принимаю его как такового, силы своиввожу йому, а потім його тіло пробуджую. ввожу ему, а потом его тело пробуждаю. Він робиться після цього всередині теплим, енергійним. Он делается после этого внутри теплым, энергичным. Наявні хвороби щезають, а нові, що йдуть, напасти не в силах. Имеющиеся болезни исчезают, а новые идущие напасть не в силах. 7712:64. 7712: 64. Будь-хто з усіх лікувати рак права не має. Любой из всех лечить рак права не имеет. Його посадила на тіло сама природа, а ми, учені люди, не знайшли засобів і нема в нас чоловіка для цього, щоб він навчився допомагати не раку, а чоловікові. Его посадила на тело сама природа, а мы, ученые люди, не нашли средств, нет у нас человека для этого, чтобы он научился помогать не рака, а человеку. Треба навчитись чоловікові, щоб природою: повітрям, водою, землею допомагати не одному чоловікові від раку, а багатьом людям із своїми захворюваннями. Надо научиться человеку, чтобы природой: воздухом, водой, землей помогать не одному человеку от рака, а многим людям со своими заболеваниями.

   Бажаємо щастя, здоров ' я. Желаем всем счастья, здоровья.

 

 

Исходный текст (украинский):

Система здоров 'я – це система запобігання будь-якому захворюванню за

Предложить лучший вариант перевода