Народний журнал природної мудростіЕволюційна послідовність

Народний журнал природної мудрості Народный журнал природной мудрости   www.osh.kiev.ua   www .

osh .   

Еволюційний рух Эволюционное движение

 

Жити, учитися, отримувати здоров ' я за наукою еволюцією. Жить, учиться, получать здоровье по науке эволюции. Бути таким, як Учитель народу, Бог Землі. Быть таким, как Учитель народа, Бог Земли. Наука Іванова П. К. Наука Иванова П. К.   

 

№ 3. 2018-07-30 № 3. 2018-08-01

 

Наука загартування Наука закалка

 

1. Загартування 1. Закалка

 

   Загартування – реакція організму у відповідь на сильну дію, викликану свідомо з метою тренування, яка перевищує норму, а також відповідна реакція нервової системи. Закалка – реакция организма в ответ на сильное воздействие, вызванное сознательно с целью тренировки, которая превышает норму, а также ответная реакция нервной системы.

 

Зміст Содержание 1.Загартування.

 1.Закалка.

1-1. 1-1. Вили загартування. Вилы закалки.

1-2. 1-2. Стадії загартування Стадии закалки

2. Стрес. 2. Стресс.

2-1. 2-1. Види стресу. Виды стресса.

2-2. 2-2. Стадії стресу. Стадии стресса.

3-3. 2-3. Захворювання, викликані стресом. Заболевания, вызванные стрессом.

3. Діалектика. 3. Диалектика. Три закони. Три закона.

 

   Історія говорить, що загартування було відомо людям давно. История говорит, что о закалке было известно людям давно. Ісус Христос радив учням обливати ноги холодною водою колись, він свідомо терпів без їжі багато днів з метою досягти духовний стан. Иисус Христос советовал ученикам обливать ноги холодной водой, он сознательно терпел без пищи много дней с целью достичь духовное состояние. В наші дні Іванов Порфирій Корнійович загартовувався В наши дни Порфирий Корнеевич Иванов закалялся  особисто і допомагав людям у здоров ' ї 50 років, і він передав свій досвід людям. лично и помогал людям в здоровье 50 лет, и он передал свой опыт людям. Він є прикладом для людей у житті. Он является примером для людей в жизни. Загартування можна вважати видом стресу. Закалку можно считать видом стресса. Обливати тіло холодною водою або свідомо терпіти без їжі декілька діб поспіль є стрес. Обливать тело холодной водой или сознательно терпеть без еды несколько дней подряд является стресс. Реакція організму при загартуванні і стресу є однакова. Реакция организма при закалке и стрессе одинакова. Різниця між загартуванням і стресом існує. Разница между закалкой и стрессом существует. Загартування є реакція організму, яка викликана свідомо періодично з певною метою. Закалки есть реакция организма, вызванная сознательно периодически с определенной целью. Стрес є реакція організму на будь-які Стресс является реакция организма на любые   подразнення, які виникають у житті всякими шляхами. раздражения, возникающие в жизни всякими путями. Реакція організму в двох випадках аналогічна. Реакция организма в двух случаях аналогичная. Процес загартування і стресу має три стадії розвитку: 1) Тривожності; Процесс закалки и стресса имеет три стадии развития: 1) Тревожности; 2) Резистентності; 2) Резистентности; 3) Виснаження. 3) Истощения. Вони утворюються за законами діалектики, вони є аналогічні по суті. Они образуются по законам диалектики, они аналогичные по существу.Друга стадія є заперечення першої стадії. Вторая стадия является отрицание первой стадии. Третя стадія є заперечення другої стадії. Третья стадия является отрицание второй стадии. Подвійне заперечення процесу існує. Двойное отрицание процесса существует. Процес є незворотній. Процесс необратимый.

   Теорія стресу і загартування історично виникла незалежно одна від одної. Теория стресса и закалки исторически возникла независимо друг от друга. Автори прийшли до однакових результатів незалежно один від одного, це доводить, що їхнє вчення є правильним. Авторы пришли к одинаковым результатам независимо друг от друга, это доказывает, что их учение является правильным. Теорія загартування і стресу доповнюють одна одну, розкривають суть. Теория закалки и стресса дополняют друг друга, раскрывают суть. Загартування є тренування від стресового впливу. Закалка является тренировкой от стрессового воздействия. Загартована людина переживає неочікуваний стресор легше, ніж незагартована. Закаленный человек переживает неожиданный стрессор легче, чем незакаленный. Загартування запобігає хворобі адаптації, як усякій хворобі. Закалке предотвращает болезни адаптации, как всякой болезни.

Адаптація — це є біологічна функція. Адаптация – это биологическая функция закалки.Загартування, як особливий психо -фізіологічний стан, забезпечує захист організму від загрозливих та руйнівних впливів, як психічних, так і фізичних. Закалка, как особое физиологическое состояние, обеспечивает защиту организма от угрожающих и разрушительных воздействий, как психических, так и физических. Загартування означає, що людина включилась в певну діяльність, спрямовану на протидію небезпечним для неї впливам. Закалка означает, что человек включился в определенную деятельность, направленную на противодействие опасным для него воздействиям. При цьому в організмі розвивається функціональний стан, який характеризується комплексом реакцій нервової, гормональної та інших систем організму. При этом в организме развивается функциональное состояние, которое характеризуется комплексом реакций нервной, гормональной и других систем организма. Загартування — це є нормальна реакція здорової людини, захисний механізм. Закалка – это нормальная реакция здорового человека, защитный механизм.

Фізіологічні зміни в організмі у відповідь на дію поганих впливів Физиологические изменения в организме в ответ на действие плохих влияний

Походження факторів загартування може бути різноманітним. Происхождение факторов закалки может быть разнообразным. Іванов називає основними факторами загартування холод і погане, тобто фактор, який викликає у людини погане відчуття. Иванов называет основными факторами закалки холод и плохое, то есть фактор, который вызывает у человека плохое чувство. Це фізичні, соціальні, психічні чинники. Это физические, социальные, психические факторы. Це голод, безсоння. Это голод, бессонница.   

Після впливу на організм стресового подразника активізується функція гіпофізу. После воздействия на организм стрессового раздражителя активизируется функция гипофиза. Він починає в підвищеній кількості виділяти адренокортикотропний Он начинает в повышенном количестве выделять адренокортикотропный гормон, який у свою чергу стимулює діяльність кори наднирників . гормон, который в свою очередь стимулирует деятельность коры надпочечников. Ті ж починають виробляти більше гормонів, зокрема кортикостероїдів. Те же начинают производить больше гормонов, в частности кортикостероидов. Кортикостероїди стимулюють механізми, завдяки яким організм пристосовується (адаптується) до нових умов. Кортикостероиды стимулируют механизмы, благодаря которым организм приспосабливается (адаптируется) к новым условиям.

1-1.Види загартування 1-1. Виды закалки

Фізіологічний вид пов'язаний з об'єктивними змінами умов життєдіяльності людини. Физиологический вид связан с объективными изменениями условий жизнедеятельности человека. Дві протилежні сторони є в природі: тепле, хороше, холодне, погане. Две противоположные стороны есть в природе: теплое, хорошее, холодное, плохое. Іванов називає такі умови теплими і хорошими. Иванов называет такие условия теплыми и хорошими. Люди одягаються до тепла в тілі в хороший одяг. Люди одеваются до тепла в теле в хорошую одежду. Люди їдять їжу солодку, жирну, смачну досита щодня. Люди едят пищу сладкую, жирную, вкусную досыта ежедневно. Вони живуть у домі з усіма вигодами. Они живут в доме со всеми удобствами. Люди люблять хороші і теплі умови життя, вони вважають їх нормальними, стараються їх зберегти. Люди любят хорошие и теплые условия жизни, они считают их нормальными, стараются их сохранить. Люди не люблять холоду і поганого, захищають своє тіло від цього. Люди не любят холода и плохого, защищают свое тело от этого. Іванов радить приймати всім дві сторони природи: тепле і хороше, холодне і погане. Иванов советует принимать всем две стороны природы: теплое и хорошее, холодное и плохое. Основними факторами загартування є холод і голод, які сприяють еволюції людини. Основными факторами закаливания является холод и голод, которые способствуют эволюции человека.

  

Психоемоційний вид виникає з особистої позиції індивіда. Психоэмоциональное вид возникает из личной позиции индивида. Людина реагує на те, що її оточує згідно зі своїм поняттям, яке залежить від особистих характеристик, віку, життєвого досвіду. Человек реагирует на то, что ее окружает согласно своим понятием, которое зависит от личных характеристик, возраста, жизненного опыта. Здатність організму до адаптації поступово втрачається з віком. Способность организма к адаптации постепенно теряется с возрастом.

  

Порфирій Іванов радить виконувати всім систему загартування. Порфирий Иванов советует выполнять всем систему закалки.

1) Обливати тіло холодною водою двічі на день вранці і ввечері; 1) Обливать тело холодной водой два раза в день утром и вечером;

2) Терпіти без їжі і не пити води 42 години з п ' ятниці до неділі щотижня. 2) Терпеть без пищи и не пить воды 42 часа с пятницы по воскресенье еженедельно. Перед їдою робити вдих і видих на природі і просити тричі: «Учителю, дай мені здоров ' я»; Перед едой делать вдох и выдох на природе и просить трижды: «Учитель, дай мне здоровье»;   

3) Вітатися з усіма людьми, які зустрічаються в житті, знайомими і незнайомими; 3) Здороваться со всеми людьми, которые встречаются в жизни, знакомыми и незнакомыми;

4) Допомагати бідним, нужденним, хворим; 4) Помогать бедным, нуждающимся, больным;

5) Не вживати алкоголь, наркотики, не курити. 5) Не употреблять алкоголь, наркотики, не курить.

 

Перемога себе є стресор . Победа себя есть стрессор. Треба Надоперемагати себе, щоб зміцнити своє здоров ' я. побеждать себя, чтобы укрепить свое здоровье.Перемагати свої недоліки, вади: Побеждать свои недостатки, пороки:

1. Жадність. 1. Жадность. – Не жаліти давати своє здоров'я – Не жалеть давать свое здоровьеі допомагати іншим, ділитися з усіма. и помогать другим, делиться со всеми. Треба приймати однакову зарплату. Надо принимать одинаковую зарплату.

2. Лінощі. 2. Лень. – Не лінуватися мити ноги холодною водою щодня. – Не лениться мыть ноги холодной водой ежедневно.

3. Самовдоволеність. 3. Самодовольство. – Любити людей, як себе. – Любить людей, как себя. Бажати людям те, що хочеш собі. Желать людям то, что хочешь себе.

4. Користолюбство. 4. Корыстолюбие. – Старатися жити без усяких потреб, без чужого. – Стараться жить без всяких потребностей, без чужого.

5. Страх. 5. Страх. – Не боятися холодного і поганого, старатися терпіти без їжі в суботу. – Не бояться холодного и плохого, стараться терпеть без пищи в субботу.

6. Лицемірство. 6. Лицемерие. – Бути справедливим завжди, не говорити неправду. – Быть справедливым всегда, не говорить неправду.

7. Гордість. 7. Гордость. – Здороватися з усіма незнайомими людьми першим. – Здороваться со всеми незнакомыми людьми первым. Бути нижчим. Быть ниже. Прийняти ім ' я Білий ( Ош ), і на ньому одному базуватися в житті. Принять имя Белый (Ош), и на нем одном базироваться в жизни. Просити: «Учителю, дай мені здоров ' я». Просить: «Учитель, дай мне здоровье». Треба вибачати людям провину, не судити, не карати, не саджати у в ' язницю. Надо прощать людям вину, не судить, не наказывать, не сажать в тюрьму. Це є рекомендації, яким шляхом можна перемогти свої вади. Это рекомендации, каким путем можно победить свои недостатки. Хто перемагає себе, той стає новим чоловіком. Кто побеждает себя, то становится новым человеком.      

 

1-2. 1-2. Стадії загартування. Стадии закалки.

 

Три стадії розвитку загартування. Три стадии развития закалки.

   Перед першою стадією люди живуть по-своєму в теплих і хороших умовах, вони хворіють, умирають. Перед первой стадией люди живут по-своему в теплых и хороших условиях, они болеют, умирают. Між двома протилежними сторонами існує суперечність, бо люди не отримують життя. Между двумя противоположными сторонами существует противоречие, потому что люди не получают жизни.Суперечність закінчується через перехід до двох нових протилежних сторін, які є заперечення теплого і хорошого. Противоречие заканчивается через переход к двум новым противоположным сторонам, которые есть отрицание теплого и хорошего. Це стадія тривожності і стадія резистентності. Это есть стадия тревожности и стадия резистентности.

1) Стадія тривожності. 1) Стадия тревожности. Організм перейшов свідомо до холодних і поганих умов життя. Организм перешел сознательно к холодным и плохих условий жизни. Загартування почалося за системою. Закалки началось по системе. Стадія характеризується зменшенням розмірів вилочкової залози, селезінки, лімфатичних вузлів, що пов'язано з активацією глюкокортикоїдів . Стадия характеризуется уменьшением размеров вилочковой железы, селезенки, лимфатических узлов, связанных с активацией глюкокортикоидов.

2) Стадія резистентності. 2) Стадия резистентности. Перехід до холодного і поганого пов'язано з накопиченням кількості. Переход к холодному и плохого связано с накоплением количества. Кількість переходить в нову якість, яка є запереченням холодного і поганого. Количество переходит в новое качество, которое является отрицанием холодного и плохого. Тобто вона переходить в якість хороше і тепле. То есть оно переходит в качество хорошее и теплое.   Розвивається гіпертрофія кори наднирників зі стійким підвищенням секреції кортикостероїдів та адреналіну. Развивается гипертрофия коры надпочечников с устойчивым повышением секреции кортикостероидов и адреналина. Вони збільшують кількість циркулюючої крові, підвищують артеріальний тиск, підсилюється утворення печінкою глікогену. Они увеличивают количество циркулирующей крови, повышают артериальное давление, усиливается образование печенью гликогена. В цій стадії зазвичай підвищується стійкість та протидія організму до надзвичайних подразників. В этой стадии обычно повышается устойчивость и противодействие организма к чрезвычайным раздражителям. У людини на цій стадії активізується розумова та м'язова діяльність, мобілізується воля та бажання подолати незвичні обставини або надзвичайну ситуацію. У человека на этой стадии активизируется умственная и мышечная деятельность, мобилизуется воля и желание преодолеть необычные обстоятельства или чрезвычайной ситуации. Люди не застуджуються, не хворіють. Люди не простужаются, не болеют. Існуюча хвороба щезає, а нові хвороби не нападають. Существующая болезнь исчезает, а новые болезни не нападают. Люди отримують здібність допомагати людям в здоров'ї через свої руки. Люди получают способность помогать людям в здоровье через свои руки.  

3) Стадія виснаження. 3) Стадия истощения. Якості другої стадії накопичують кількість, вона переходить в нову якість, яка є запереченням попереднього хорошого і теплого. Качество второй стадии накапливают количество, она переходит в новое качество, которое является отрицанием предыдущего хорошего и теплого.Тобто вона переходить у холодне і погане. То есть она переходит в холодное и плохое.Знижується стійність та протидія організму до надзвичайних подразників, активність спадає, виникає безсилля. Снижается устойчивость и противодействие организма к чрезвычайным раздражителям, активность спадает, возникает бессилие. Це є подвійне заперечення. Это двойное отрицание. Вплив патогенного фактору не припиняється при загартуванні за одною системою протягом багатьох років, через це розвивається стійке виснаження кори наднирників . Воздействие патогенного фактора не прекращается при закалке по одной системой в течение многих лет, поэтому развивается стойкое истощение коры надпочечников.Знову з'являються реакції тривожності. Опять появляются реакции тревожности.Ці процеси є необоротними і закінчуються загибеллю організму (смертю). Эти процессы являются необратимыми и заканчиваются гибелью организма (смертью).

   Тривалість життя людей становить 80 – 90 років, якщо загартування відбувається за однією системою близько 50 років. Продолжительность жизни людей составляет 80 – 90 лет, если закалка происходит по одной системе около 50 лет. Це є досвід Іванова. Это есть опыт Иванова. Тривалість життя є основним показником для еволюції людей. Продолжительность жизни является основным показателем для эволюции людей. Тривалість життя може бути більша, якщо тривалість свідомого терпіння без їжі буде більша 42 годин в тиждень. Продолжительность жизни может быть больше, если продолжительность сознательного терпения без еды будет больше 42 часов в неделю. Іванов радив терпіти без їжі поспіль 42, 66, 108 годин в тиждень, шість діб, два тижні, місяць. Иванов советовал терпеть без пищи подряд 42, 66, 108 часов в неделю, шесть суток, две недели, месяц. У зв'язку із цим деякі люди відмовляються від їжі і води зовсім. В связи с этим некоторые люди отказываются от пищи и воды совсем. Вони не вживають їжу багато років. Они не принимают пищу много лет.  

   Іванов створив на собі практику загартування за 50 років, описав свій досвід у працях. Иванов создал на себе практику закалки за 50 лет, описал свой опыт в трудах. Він просив учених, щоб із його практики зробили теорію. Он просил ученых, чтобы сделали теорию закалки из его практики. Учені люди зробили теорію загартування із практики Іванова. Ученые люди сделали теорию закалки из практики Иванова. Тепер вчення Іванова складається з практики загартування і теорії загартування, як усяка наука складається з практики і теорії. Теперь учение Иванова состоит из практики закаливания и теории закалки, как всякая наука состоит из практики и теории.   У зв ' язку із цим вчення Іванова складається з чотирьох частин: 1) Науки загартування; В связи с этим учение Иванова состоит из четырех частей: 1) Науки закалки; 2) Еволюції; 2) Эволюции; 3) Діалектики; 3) Диалектики; 4) Вчення Христа. 4) Учения Христа.               

2. Стрес 2. Стресс

Стрес (від анг . stress — напруга, тиск) — неспецифічна реакція організму у відповідь на дуже сильну дію (подразник) ззовні, яка перевищує норму, а також відповідна реакція нервової системи. Стресс (от англ. Stress – напряжение, давление) – неспецифическая реакция организма в ответ на очень сильное воздействие (раздражитель) извне, превышающий норму, а также ответная реакция нервной системы.

Адаптація — це біологічна функція стресу. Адаптация – это биологическая функция стресса. Тобто стрес, як особливий психо -фізіологічний стан, забезпечує захист організму від загрозливих та руйнівних впливів, як психічних, так і фізичних. То есть стресс, как особое физиологическое состояние, обеспечивает защиту организма от угрожающих и разрушительных воздействий, как психических, так и физических. Тому виникнення стресу означає, що людина включилась в певну діяльність, спрямовану на протидію небезпечним для неї впливам. Поэтому возникновение стресса означает, что человек включилась в определенную деятельность, направленную на противодействие опасным для него воздействиям. При цьому в організмі розвивається функціональний стан, який характеризується комплексом реакцій нервової, гормональної та інших систем організму. При этом в организме развивается функциональное состояние, которое характеризуется комплексом реакций нервной, гормональной и других систем организма. Таким чином, стрес — це нормальна реакція здорової людини, захисний механізм біологічної системи. Таким образом, стресс – это нормальная реакция здорового человека, защитный механизм биологической системы. Але здатність до адаптації не безмежна. Но способность к адаптации не безгранична. У тому випадку, коли інтенсивність впливу та його тривалість перевищують функціональні можливості протидій організму людини, коли вплив має різко негативний характер, такий стан називається дистрес ( протил . — еустрес ). В том случае, когда интенсивность воздействия и его продолжительность превышает функциональные возможности противодействия организма человека, когда влияние оказывает резко негативный характер, такое состояние называется дистресс.

Фізіологічні зміни в організмі у відповідь на дію стресорів Физиологические изменения в организме в ответ на действие стрессоров

У процесі еволюції при зіткненні організму з труднощами, було доведено, що він виробляє такі основні типи реагування: активний — це боротьба; Организм производит следующие основные типы реагирования: активный – это борьба; пасивний — це втеча; пассивный – это бегство; компромісний — це терпіння. компромиссный – это терпение. Незалежно від того, який тип реагування вибере організм, перша реакція буде однотиповою — мобілізація функціональних можливостей для подолання надто високих потреб. Независимо от того, какой тип реагирования выберет организм, первая реакция будет однотипная – мобилизация функциональных возможностей для преодоления слишком высоких потребностей. Походження стресових факторів (стресорів) може бути різноманітним. Происхождение стрессовых факторов (стрессоров) может быть разнообразным.Це фізичні, хімічні, теплові, соціальні, психічні чинники. Это физические, химические, тепловые, социальные, психические факторы. Напруга, втома, біль, приниження, втрата крові, довготривала фізична або розумова робота, безсоння, раптовий успіх, проте, незалежно від того позитивні чинники діють чи негативні, відповідь організму буде однаковою. Напряжение, усталость, боль, унижение, потеря крови, длительная физическая или умственная работа, бессонница, внезапный успех, однако, независимо от того положительные факторы действуют или негативные, ответ организма будет одинаковой.

Після впливу на організм стресового подразника активізується функція гіпофізу. После воздействия на организм стрессового раздражителя активизируется функция гипофиза. Він починає в підвищеній кількості виділяти адренокортикотропний гормон, який у свою чергу стимулює діяльність кори наднирників . Он начинает в повышенном количестве выделять АКТГ, который в свою очередь стимулирует деятельность коры надпочечников. Ті ж починають виробляти більше гормонів, зокрема кортиностероїдів . Те же начинают производить больше гормонов, в частности кортикостероидов. Кортикостероїди стимулюють механізми, завдяки яким організм пристосовується (адаптується) до нових умов. Кортикостероиды стимулируют механизмы, благодаря которым организм приспосабливается (адаптируется) к новым условиям.

2-1. 2-1. Види стресу Виды стресса

Фізіологічний стрес пов'язаний з об'єктивними змінами умов життєдіяльності людини. Физиологический стресс связан с объективными изменениями условий жизнедеятельности человека. Стресорами при цьому можуть бути мікроклімат, радіація, шум, природні стихійні лиха. Стрессорами при этом могут быть микроклимат, радиация, шум, природные стихийные бедствия.

Психоемоційний стрес виникає з особистої позиції індивіда. Психоэмоциональный стресс возникает из личной позиции индивида. Людина реагує на те, що її оточує згідно зі своєю інтерпретацією зовнішніх стимулів, яка залежить від особистісних характеристик, соціального статусу, рольової поведінки, віку, вихованості, життєвого досвіду. Человек реагирует на то, что ее окружает согласно своей интерпретации внешних стимулов, которая зависит от личностных характеристик, социального статуса, ролевого поведения, возраста, воспитанности, жизненного опыта. Повна відсутність стану стресу при впливі збуджуючих факторів означає смерть. Полное отсутствие состояния стресса при воздействии возбуждающих факторов означает смерть. Здатність організму до адаптації поступово втрачається з віком. Способность организма к адаптации постепенно теряется с возрастом.

2-2. 2-2. Стадії стресу Стадии стресса

400px-General_Adaptation_Syndrome_ukr

Три стадії розвитку стресової ситуації Три стадии развития стрессовой ситуации

Г. Сельє запропонував виділити три стадії розвитку стресової реакції: Г. Селье предложил выделить три стадии развития стрессовой реакции:

1) Стадія тривожності — характеризується зменшенням розмірів вилочкової залози, селезінки, лімфатичних вузлів, що пов'язано з активацією глюкокортикоїдів . 1) Стадия тревожности – характеризуется уменьшением размеров вилочковой железы, селезенки, лимфатических узлов, связано с активацией глюкокортикоидов.

2) Стадія резистентності — розвивається гіпертрофія кори наднирників зі стійким підвищенням секреції кортикостероїдів та адреналіну. 2) Стадия резистентности – развивается гипертрофия коры надпочечников с устойчивым повышением секреции кортикостероидов и адреналина. Вони збільшують кількість циркулюючої крові, підвищують артеріальний тиск, підсилюється утворення печінкою глікогену. Они увеличивают количество циркулирующей крови, повышают артериальное давление, усиливается образование печенью гликогена. В цій стадії зазвичай підвищується стійкість та протидія організму до надзвичайних подразників. В этой стадии обычно повышается устойчивость и противодействие организма к чрезвычайным раздражителям. У людини на цій стадії активізується розумова та м'язова діяльність, мобілізується воля та бажання подолати незвичні обставини або надзвичайну ситуацію. У человека на этой стадии активизируется умственная и мышечная деятельность, мобилизуется воля и желание преодолеть необычные обстоятельства или чрезвычайную ситуацию.Якщо дія стресору на цій стадії припиняється або слабшає, зміни, які він викликав, поступово нормалізуються. Если действие стрессора на этой стадии прекращается или ослабевает, изменения, которые он вызвал, постепенно нормализуются.

3) Стадія виснаження. 3) Стадия истощения.Однак, якщо вплив патогенного фактору не припиняється, він продовжує бути надто сильним і тривалим, розвивається стійке виснаження кори наднирників . Если воздействие патогенного фактора не прекращается, он продолжает быть слишком сильным и длительным, развивается стойкое истощение коры надпочечников. Знову з'являються реакції тривожності. Опять появляются реакции тревожности. Ці процеси є необоротними і закінчуються загибеллю організму (смертю). Эти процессы являются необратимыми и заканчиваются гибелью организма (смертью).

2-3. 2-3. Захворювання, викликані стресом Заболевания, вызванные стрессом

   Загартування може запобігти хворобі адаптації. Закалка может предотвратить болезни адаптации. Хоча синдром адаптації має захисний та пристосувальний характер, в деяких випадках відповідна реакція організму може виявитись не адекватною умовам, які її викликали. Хотя синдром адаптации имеет защитный и адаптивный характер, в некоторых случаях ответная реакция организма может оказаться не адекватной условиям, которые ее вызвали. Вона може бути сильнішою ніж треба, надто слабкою або спотвореною. Она может быть сильнее, чем надо, слишком слабой или искаженной.І тоді ця реакція стає причиною наступних патологічних змін в організмі. И тогда эта реакция становится причиной последующих патологических изменений в организме.Ці патологічні зміни Г. Сельє назвав «хворобами адаптації». Эти патологические изменения Г. Селье назвал «болезнями адаптации».Вирішальне значення мають не стільки сильні, але рідкісні зворушення, скільки неприємності, які діють постійно день в день. Решающее значение имеют не столько сильные, сколько неприятности, которые действуют постоянно день в день. Вони непомітно підточують сили людини та викликають хронічні патологічні процеси. Они незаметно подтачивают силы человека и вызывают хронические патологические процессы.

Ішемічна хвороба серця .Ишемическая болезнь сердца. Найбільш розповсюдженим розладом серцево-судинної системи, який виникає в результаті частого психоемоційного збудження є ішемічна хвороба серця та атеросклероз. Наиболее распространенным расстройством сердечно-сосудистой системы, возникающим в результате частого психоэмоционального возбуждения, является ишемическая болезнь сердца и атеросклероз. У процесі дії стресора активізується гіпофіз, гіпоталамус, наднирники , виділяється адреналін. В процессе действия стрессора активизируется гипофиз, гипоталамус, надпочечники, выделяется адреналин. В результаті підвищується пульс, артеріальний тиск, дихання. В результате повышается пульс, артериальное давление, дыхание. У крові збільшується рівень жироподібних речовин — ліпідів. В крови увеличивается уровень жироподобных веществ – липидов. Якщо організм не витрачає їх м'язовими зусиллями, жир відкладається на внутрішній поверхні стінки судин. Если организм не тратит их мышечными усилиями, жир откладывается на внутренней поверхности стенки сосудов. Згодом там утворюється сполучна тканина, накопичується кальцій. Впоследствии там образуется соединительная ткань, накапливается кальций. На цих ділянках звужується просвіт судин, погіршується їх пружність, розвивається атеросклероз, а згодом і ішемічна хвороба. На этих участках сужается просвет сосудов, ухудшается их упругость, развивается атеросклероз, а впоследствии и ишемическая болезнь.

Артеріальна гіпертензія або гіпертонічна хвороба виникає в результаті порушення тонусу судин, який регулюється нервовою системою. Артериальная гипертензия или гипертоническая болезнь возникает в результате нарушения тонуса сосудов, который регулируется нервной системой. Якщо людини постійно стикається з ситуаціями при яких підвищується психоемоційне напруження, тонус судин весь час залишається високим, патологічним щодо повсякденних потреб організму. Если человека постоянно сталкивается с ситуациями, при которых повышается психоэмоциональное напряжение, тонус сосудов все время остается высоким, патологическим по повседневным потребностям организма. Це призводить до підвищення артеріального тиску. Это приводит к повышению артериального давления.

Виразкова хвороба . Язвенная болезнь. Постійні розлади нервової системи відіграють певну роль, а в деяких випадках і провідну у виникненні захворювань шлунково-кишкового тракту, таких як гастрит та виразка шлунку і 12-палої кишки. Постоянные расстройства нервной системы играют определенную роль, а в некоторых случаях и ведущую в возникновении заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит и язва желудка и 12-перстной кишки. В нормальних умовах шлунковий сік діє тільки на їжу, яка потрапляє у шлунок. В нормальных условиях желудочный сок действует только на еду, которая попадает в желудок. Під час стресу, в результаті збудження нервової системи, шлунковий сік починає виділятись не залежно від того є у шлунку що перетравлювати чи нема. Во время стресса, в результате возбуждения нервной системы, желудочный сок начинает выделяться независимо от того есть в желудке что переваривать или нет. Він порушує цілісність (роз'їдає) слизову оболонку шлунку та 12-палої кишки. Он нарушает целостность (разъедает) слизистую оболочку желудка и 12-перстной кишки. Коли це продовжується тривалий час, на ній виникають ерозії, а згодом і виразки. Когда это продолжается длительное время, на ней возникают эрозии, а впоследствии и язвы. Довготривалий стрес значно погіршує функції та можливості імунної системи. Длительный стресс значительно ухудшает функции и возможности иммунной системы. А при зниженні імунітету у людини частіше загострюються хронічні хвороби, важче перебігають запальні, бактеріальні, вірусні та інші захворювання. А при снижении иммунитета у человека чаще обостряются хронические болезни, труднее переходят воспалительные, бактериальные, вирусные и другие заболевания.

Психічні хвороби Психические болезни

До психоемоційних наслідків стресу можна віднести депресію, «синдром хронічної утоми», неврози, зокрема істерію та психастенію. К психоэмоциональных последствий стресса можно отнести депрессию, «синдром хронической усталости», неврозы, в частности истерию и психастению. Синдром хронічної втоми можна спостерігати чи не у кожної другої людини що працює. Синдром хронической усталости можно наблюдать чуть ли не у каждого второго человека работающего. Неврози розвиваються частіше у людей, яких за типом темпераменту можна віднести до холериків та меланхоліків. Неврозы развиваются чаще у людей, которых по типу темперамента можно отнести к холерикам и меланхоликам.Істерія — результат слабкого типу нервової системи. Истерия – результат слабого типа нервной системы. Вона характеризується перевагою емоційних реакцій, близьких до безумовних рефлексів.Она характеризуется преимуществом эмоциональных реакций, близких к безусловным рефлексам. Тобто процеси збудження різко переважають над процесами гальмування. То есть процессы возбуждения резко преобладают над процессами торможения. В такому стані людина плутає вигадане з дійсним, втрачає критичне відношення до свого оточення, стає дуже знервованою, образливою. В таком состоянии человек путает вымышленное с действительным, теряет критическое отношение к своему окружению, становится очень нервным, оскорбительным.

Стрес і нервові процеси. Стресс и нервные процессы. Стан афекту. Состояние аффекта. При дії надто сильного та довготривалого подразника на нервову систему, процес збудження може охопити нервові клітини головного мозку. При воздействии слишком сильного и длительного раздражителя на нервную систему, процесс возбуждения может охватить нервные клетки головного мозга. У такому стані гальмівні рефлекси не спрацьовують і людина повністю втрачає контроль над своїми діями. В таком состоянии тормозные рефлексы не срабатывают, и человек полностью теряет контроль над своими действиями.

Ознаки стресового напруження Признаки стрессового напряжения

   Важливо навчитись виявляти у себе ознаки стресової напруги та переводити ці сигнали зі сфери почуттів (емоційної) у сферу розуму (раціональну) і тим самим ліквідувати небажаний стан. Важно научиться выявлять у себя признаки стрессового напряжения и переводить эти сигналы из сферы чувств (эмоциональной) в сферу разума (рациональную) и тем самым ликвидировать нежелательное состояние. Ознаки стресової напруги: 1) Неможливість зосередитись на будь-чому; Признаки стрессового напряжения: 1) Невозможность сосредоточиться на чем-либо; 2) Занадто часті помилки в роботі; 2) Слишком частые ошибки в работе; 3) Погіршення пам'яті; 3) Ухудшение памяти; 4) Постійне відчуття втоми; 4) Постоянное чувство усталости; 5) Дуже швидке мовлення; 5) Очень быстрая речь; 6) Думки зникають; 6) Мысли исчезают; 7) Безпричинні болі у голові, спині, шлунку; 7) Беспричинные боли в голове, спине, желудке; 8) Робота не надає колишнього задоволення; 8) Работа не предоставляет прежнего удовольствия; 9) Втрата почуття гумору. 9) Потеря чувства юмора. (див. Вікіпедія . Стрес) (см. Википедия. Стресс)

2.Теорія діалектика, три закони. 3.Теория диалектика, три закона.

   Закон 1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі. Закон 1. Две противоположные стороны в природе, они существуют в единстве и борьбе. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. Все вещи, явления имеют противоположные свойства и тенденции развития. Вони перебувають в єдності, одна без одної не існує. Они находятся в единстве, друг без друга не существуют. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, її результатом є розвиток. Противоположные стороны взаимодействуют постоянно в форме борьбы, ее результатом является развитие. Між ними виникають суперечності, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Между ними возникают противоречия, которые являются источником, содержанием, движущей силой саморазвития мира. Процес закінчується переходом до двох нових Процесс заканчивается переходом к двум новым  протилежних сторін. противоположным сторонам.   Приклад . Пример. Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. Две противоположные стороны есть в природе: хорошее, теплое, плохое, холодное. Перша протилежна сторона. Первая противоположная сторона. Люди роблять, щоб мати в житті хороше, тепле. Люди делают, чтобы было в жизни хорошее, теплое. Друга протилежна сторона. Вторая противоположная сторона. Вони отримують від природи погане і холодне – захворювання, нещастя тощо. Они получают от природы плохое и холодное – заболевание, несчастье и тому подобное. Між ними є суперечність, бо люди не отримують життя. Между ними есть противоречие, потому что люди не получают жизни. Щоб жити, люди переходять до двох нових протилежних сторін. Чтобы жить, люди переходят к двум новым противоположным сторонам. Перша нова протилежна сторона. Первая новая противоположная сторона. Люди свідомо приймають холод і голод, гартуються в холодній воді. Люди сознательно принимают холод и голод, закаляются в холодной воде. Людина відчуває холод і погане в процесі купання в холодній воді. Человек чувствует холод и плохое в процессе купания в холодной воде. Друга нова протилежна сторона. Вторая новая противоположная сторона. Людям стає тепло, добре і здорово після купання. Людям становится тепло, хорошо и здорово после купания. Людина хотіла життя і отримала життя. Человек хотел жизни и получила жизнь. Суперечність закінчується. Противоречие заканчивается.   

    Закон 2. Подвійне заперечення є в природі. Закон 2. Двойное отрицание в природе. Об ' єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Объекты развиваются путем двойного отрицания. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру початкового ступеня розвитку. Каждая степень является синтезом предыдущих ступеней и воспроизводит на более высокой основе характерные черты, структуру начальной ступени развития. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об ' єктів. Двойное отрицание является необходимым моментом процесса развития, условием качественного изменения объектов.   Розвитку об ' єктів не існує без заперечення попередніх форм. Развития объектов не существует без отрицания предыдущих форм. Заперечення відображає не знищення об ' єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадкоємність. Отрицание отражает не уничтожение объекта, а момент его перехода в новое качество, в котором хранятся элементы и свойства его предыдущего качественного состояния, то есть фиксирует преемственность. Приклад. Пример. Еволюція людства. Эволюция человечества. Ступінь 1. Практика загартування домінує в людей. Степень 1. Практика закалки доминирует у людей. Ступінь 2. Заперечення загартування. Ступень 2. Отрицание закалки. Вчення Христа домінує. Учение Христа доминирует. Ступінь 3. Подвійне заперечення одного загартування і одного вчення Христа. Ступень 3. Двойное отрицание одной закалки и одного учения Христа. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства. Синтез или сумма закалки и учение Христа доминирует в человечества.    

    Закон 3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Закон 3. Взаимный переход качественных и количественных изменений. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. Количественные изменения постепенно накапливаются, на определенном этапе развития нарушают их меру, и вызывают у них коренные изменения. Якість переходить у кількість, а кількість переходить у нову якість. Качество переходит в количество, а количество переходит в новое качество. Нова якість є запереченням, початковій якості. Новое качество является отрицанием начального качества. Так виникають заперечення в процесі еволюції. Так возникает отрицание в процессе эволюции. Три закони діалектики відбуваються в кожному еволюційному процесі. Три закона диалектики происходят в каждом эволюционном процессе. Приклад . Пример. Біле світло. Белый свет. Видиме світло складається із семи кольорів: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Видимый свет состоит из семи цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Це є кольори райдуги. Это цвета радуги. Коли суміш всіх кольорів видимого світла попадає одночасно в наше око, ми бачимо біле світло, якого видиме світло не має. Когда смесь всех цветов видимого света попадает одновременно в наш глаз, мы видим белый свет, которого видимый свет первоначально не имеет. Тут кількість кольорів видимого світла переходить у нову якість біле світло. Здесь количество цветов видимого света переходит в новое качество белый свет.Якість біле світло є заперечення якості початкових кольорів райдуги. Качество белый свет является отрицание качестве исходных цветов радуги.