Народний журнал природної мудрості Народный журнал природной мудрости   osh . osh.kiev . kiev.ua ua

 

Еволюційний рух Эволюционное движение

 

Жити, учитися, отримувати здоров ' я за наукою еволюцією. Жить, учиться, получать здоровье по науке эволюции. Бути таким, як Учитель народу, Бог Землі. Быть таким, как Учитель народа, Бог Земли. Наука Іванова П. К. Наука Иванова П. К.   

 

№ 4 . № 4. 2018.02. 2018.02.

Еволюційний рух Эволюционное движение

 

   Еволюційний рух – це суспільний народний рух послідовників Порфирія Іванова, котрі підтримують ідею еволюції людини і суспільства. Эволюционное движение – это общественное народное движение последователей Порфирия Иванова, которые поддерживают идею эволюции человека и общества. Це треба молоді всього світу для життя. Это надо молодежи всего мира для жизни. Приєднуйтесь! Присоединяйтесь!   

Зміст

Содержание

1. Теорія діалектика, три закони. 1. Теория диалектика, три закона.

2. Еволюційне походження людини. 2. Эволюционное происхождение человека.

3. Суспільство, в котрому еволюція відсутня 3. Общество, в котором эволюция отсутствует

3-1. 3-1. Перша протилежність. Первая противоположная сторона.

3-2. 3-2. Друга протилежність. Вторая противоположная сторона.

4. Суспільство з біологічною еволюцією 4. Общество с биологической эволюцией

4-1. 4-1. Перша нова протилежність. Первая новая противоположная сторона.

4-2. 4-2. Суспільний лад за вченням Іванова. Общественный строй по учению Иванова.

4-3. 4-3. Друга нова протилежність. Вторая новая противоположная сторона.

5. Демографічний вибух і здоровий спосіб життя. 5. Демографический взрыв и здоровый образ жизни.

6. Вирішення глобальних проблем діалектичним методом. 6. Решение глобальных проблем диалектическим методом.

6-1. 6-1. Суспільство залежних людей. Общество зависимых людей.

6-2. 6-2. Суспільство незалежних людей. Общество независимых людей.

7. Як запобігти ядерній війні. 7. Как предотвратить ядерную войну.

 

1.Теорія діалектика, три закони. 1.Теория диалектика, три закона.

   Закон 1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі . Закон 1. Две противоположные стороны есть в природе, они существуют в единстве и борьбе. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. Все вещи, явления имеют противоположные свойства и тенденции развития. Вони перебувають в єдності, одне без одного не існує. Они находятся в единстве, одно без другого не существует. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, її результатом є розвиток. Противоположные стороны взаимодействуют постоянно в форме борьбы, ее результатом является развитие. Між ними виникають суперечності, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Между ними возникают противоречия, которые являются источником, содержанием, движущей силой саморазвития мира. Процес завершується переходом до двох нових Процесс завершается переходом к двум новым   протилежних сторін. противоположным сторонам. Приклад . Пример. Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. Две противоположные стороны есть в природе: хорошее, теплое, плохое, холодное. Перша протилежна сторона. Первая противоположная сторона. Люди роблять, щоб мати в житті хороше, тепле. Люди делают, чтобы в жизни было хорошее, теплое. Друга протилежна сторона. Вторая противоположная сторона. Вони отримують від природи погане і холодне – захворювання, нещастя тощо. Они получают от природы плохое и холодное – заболевание, несчастье и тому подобное. Між ними є суперечність , бо люди не отримують життя. Между ними есть противоречие, потому что люди не получают жизни. Щоб жити, люди переходять до двох нових протилежних сторін. Чтобы жить, люди переходят к двум новым противоположным сторонам. Перша нова протилежна сторона. Первая новая противоположная сторона. Люди свідомо приймають холод і голод, гартуються в холодній воді. Люди сознательно принимают холод и голод, закаляются в холодной воде. Людина відчуває холод і погане в процесі купання в холодній воді. Человек чувствует холод и плохое в процессе купания в холодной воде. Друга нова протилежна сторона. Вторая новая противоположная сторона. Людям стає тепло, добре і здорово після купання. Людям становится тепло, хорошо и здорово после купания. Людина хотіла життя і отримала життя. Человек хотел жизни и получил жизнь. Суперечність завершується. Противоречие заканчивается.   

    Закон 2. Подвійне заперечення є в природі. Закон 2. Двойное отрицание в природе. Об ' єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Объекты развиваются путем двойного отрицания. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру початкового ступеня розвитку. Каждая ступень является синтезом предыдущих ступеней и воспроизводит на более высокой основе характерные черты, структуру начальной ступени развития. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об ' єктів. Двойное отрицание является необходимым моментом процесса развития, условием качественного изменения объектов. Розвитку об ' єктів не існує без заперечення попередніх форм. Развития объектов не существует без отрицания предыдущих форм. Заперечення відображає не знищення об ' єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадковий стан. Отрицание отражает не уничтожение  объекта, а момент его перехода в новое качество, в котором хранятся элементы и свойства его предварительного качественного состояния, то есть фиксирует наследственное состояние. Приклад. Пример. Еволюція людства. Эволюция человечества. Ступінь 1. Практика загартування домінує в людей. Ступень 1. Практика закалки доминирует у людей. Ступінь 2. Заперечення загартування. Ступень 2. Отрицание закалки. Вчення Христа домінує. Учение Христа доминирует. Ступінь 3. Подвійне заперечення одного загартування і одного вчення Христа. Ступень 3. Двойное отрицание одной закалки и одного учения Христа. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства. Синтез или сумма закалки и учения Христа доминирует в человечества.    

    Закон 3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Закон 3. Взаимный переход качественных и количественных изменений. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. Количественные изменения постепенно накапливаются, на определенном этапе развития нарушают их меру, и вызывают у них коренные изменения.  (Википедия. Диалектика)

1.Теорія діалектика, три закони.

Еволюційне походження людини Эволюционное происхождение человека

    Еволюція роду людини відбувалася під дією умов природи льодовикової ери, в яких вони мешкали. Эволюция рода человека происходила под воздействием условий природы ледниковой эры, в которых они жили. ( Вікіпедія . Антропогенез). (Википедия. Антропогенез). Рушійні сили біологічної еволюції людини – спадкова мінливість, боротьба за існування, природний відбір. Движущие силы биологической эволюции человека – наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Природним відбором називається процес, у результаті котрого виживають и залишають після себе потомство переважно особи з корисними спадковими змінами в даних умовах. Естественным отбором называется процесс, в результате которого выживают и оставляют после себя потомство преимущественно лица с полезными наследственными изменениями в данных условиях. Відбір удосконалює пристосування до умов існування. Отбор совершенствует приспособление к условиям существования. ( Вікіпедія . Еволюція). (Википедия. Эволюция).

    Льодовикова ера. Ледниковая эпоха. Льодовикові ери було в історії землі. Ледниковые эры были в истории Земли. Сучасна льодовикова ера почалася приблизно 2,5 млн. років тому в кінці пліоцену, коли почалося поширення льодовикових щитів у Північній Современная ледниковая эра началась примерно 2 500 000 лет назад в конце плиоцена, когда началось распространение ледниковых щитов в Северном півкулі. полушарии. Рід перших людей виник приблизно в цей період. Род первых людей возник примерно в этот период.   

    Життя без потреб . Жизнь без потребностей. Перші люди вимушені були в цих умовах терпіти холод, бо не було, чим захиститися від холоду. Первые люди вынуждены были в этих условиях терпеть холод, потому что не было, чем защититься от холода. Вони терпіли без їжі в холодних умовах. Они терпели без пищи в холодных условиях. Люди не всі виживали без їжі в холодних умовах. Люди не все выживали без пищи в холодных условиях. Боротьба за існування була між людьми. Борьба за существование была между людьми. Люди змушені терпіти холод, голод. Люди вынуждены терпеть холод, голод. Їм було холодно і погано, бо не було їжі, одягу, житлового дому з усіма вигодами. Им было холодно и плохо, потому что не было еды, одежды, жилого дома со всеми удобствами. Люди були з особливими характерними рисами. Люди были с особыми характерными чертами. Вони могли терпіти без одягу, їжі, житлового дому. Они могли терпеть без одежды, пищи, жилого дома. Ці риси є корисні для виживання популяції людей. Эти черты есть полезные для выживания популяции людей. Ці корисні риси передавалися за спадковістю, закріплювались від покоління до покоління. Эти полезные черты передавались по наследству, закреплялись от поколения к поколению. Ті особи, які не могли терпіти холод і голод, не виживали, відмирали, не давали потомства. Те лица, которые не могли терпеть холод и голод, не выживали, отмирали, не давали потомства. Так у природі відбувався природний відбір. Так в природе происходил естественный отбор.

 

    Тепло спільного характеру, енергоефективність . Тепло общего характера, энергетическая эффективность. Групи осіб, які мали тепло тіла спільного характеру, виживали в холодних умовах льодовикового періоду. Группы лиц, которые имели тепло тела общего характера, выживали в холодных условиях ледникового периода. Деякі комахи, птахи мають такий спосіб життя тепер. Некоторые насекомые, птицы имеют такой образ жизни сейчас. Наприклад, бджоли живуть роєм. Например, пчелы живут роем. Пінгвінові птахи досягають енергоефективності в льодовикових умовах за допомогою груп. Пингвины птицы достигают энергетической эффективности в ледниковых условиях с помощью групп. Вони живуть постійними парами, самка відкладає одне або два яйця, кладе на ноги, і накриває зверху шкіряною складкою. Они живут постоянными парами, самка откладывает одно или два яйца, кладет на ноги, и накрывает сверху кожаной складкой. Насиджують обоє птахів. Насиживают обе птицы. Вони Они   висиджують яйця, коли збираються у велику групу. высиживают яйца, когда собираются в большую группу. Щоб з'явилося потомство, імператорські пінгвіни-самці повинні 115 днів витримати при холоді до Чтобы появилось потомство, императорские пингвины-самцы должны 115 дней выдержать при холоде до50 градусів за Цельсієм разом із яйцем. 50 градусов по Цельсию вместе с яйцом. Вони збираються у великі стада понад тисячу особин, стають на ноги впритул один до одного, тіло має тепло спільного характеру. Они собираются в большие стада более тысячи особей, становятся на ноги вплотную друг к другу, тело имеет тепло общего характера. При цьому тіло випромінює тепла в атмосферу в багато раз менше, ніж у самотніх особин. При этом тело излучает тепла в атмосферу во много раз меньше, чем у одиноких особей. При цьому в стаді не вживають їжу. При этом в стаде не употребляют пищу. Різниця температури між центром групи і периферією досягає 50 градусів, і центральні самці змушені перебиратися на периферію час від часу, щоб уникнути перегріву. Разница температуры между центром группы и периферией достигает 50 градусов, и центральные самцы вынуждены перебираться на периферию время от времени, чтобы избежать перегрева. Виникає рух, як у бджолиному рою. Возникает движение, как в пчелином рою. ( Вікіпедія . Пінгвінові). (Википедия. Пингвины). Особини, які не можуть стояти в стаді, не виживають у холоді. Особи, которые не могут стоять в стаде, не выживают в холоде. Так у природі відбувається природний відбір у процесі еволюції. Так в природе происходит естественный отбор в процессе эволюции. Виживають ті особини, які можуть пристосуватися до умов існування. Выживают те особи, которые могут приспособиться к условиям существования. Спосіб життя, при якому тіло має тепло спільного характеру, є еволюційний спосіб вижити в природі. Образ жизни, при котором тело имеет тепло общего характера, есть эволюционный способ выжить в природе. Такий спосіб життя в природі є енергетично найвигідніший. Такой образ жизни в природе энергетически выгодный. Якщо пінгвіни могли бути в рою, Если пингвины могли быть в рою, то також перші люди могли бути в рою, адже вони мають ступінь еволюційного розвитку вищий, ніж усі види у природі. то также первые люди могли быть в рою, ведь они имеют степень эволюционного развития выше, чем все виды в природе.         

 

    Людський рій . Человеческий рой. Перші люди могли захищати свої тіла від холоду в процесі еволюції подібним чином. Первые люди могли защищать свои тела от холода в процессе эволюции подобным образом. Вони збиралися у великий рій понад тисячу осіб у великий холод, ставали впритул один до одного. Они собирались в большой рой более тысячи человек в большой холод, становились вплотную друг к другу. Тепло телау них було спільного характеру. у них было общего характера.Це був людський рай. Это был человеческий рой. Люди були без усяких потреб: їжі, одягу, житлового дому. Люди были без всяких потребностей: пищи, одежды, жилого дома. В рою тіло випромінювало тепла в атмосферу приблизно в 10 раз менше, ніж у самотніх особин. В рою тело излучало тепла в атмосферу примерно в 10 раз меньше, чем у одиноких особей. Тому люди в рою потребували їжі в 10 раз менше, ніж самотні люди. Поэтому люди в рой требовали пищи в 10 раз меньше, чем одинокие люди. Люди у раю терпіли без їжі легко, їм було добре в раю. Люди в рою терпели без пищи легко, им было хорошо в рою. Особи ставали в рій тільки ті, котрі могли стояти на двох ногах. Лица становились в рой только те, которые могли стоять на двух ногах. Особини, які не могли стояти довго на двох ногах, не могли стати в рій, і вони не виживали, не давали потомство. Особи, которые не могли стоять долго на двух ногах, не могли стать в рой, и они не выживали, не давали потомство. Риса стояти в рою закріплялася і передавалася за спадковістю шляхом природного відбору. Черта стоять в рою закреплялась и передавалась по наследству путем естественного отбора. Особи були в рою тільки ті, які не мали волосяного покрову на тілі, він був непотрібний на тілі. Лица были в рою только те, которые не имели волосяного покрова на теле, он был не нужен на теле. Люди мали волосся на голові, воно захищало тіло від холоду. Люди имели волосы на голове, они защищали тело от холода.Так люди виникли у процесі еволюції, які волосяного покрову на тілі не мали, а вони волосся мали тільки на голові. Так в процессе эволюции возникли люди, у которых волосяного покрова на теле не было, они волосы имели только на голове. Особи стояли в рою ті, між якими була любов один до одного. Лица стояли в рою те, между которыми была любовь друг к другу. Вони жили постійними парами, між ними не було похоті (сексу). Они жили постоянными парами, между ними не было похоти (секса). Люди народжували дітей у рою, легко ростили і виховували дітей всім роєм. Люди рожали детей в рою, легко растили и воспитывали детей всем роем. Вони тримали дітей на руках, поки дитина не стане на свої ноги. Они держали детей на руках, пока ребенок не станет на ноги.

 

   Людина, народжена в раю, вважає рій своїм рідним місцем життя, прагне зайняти його завжди, їй не треба ніяке інше місце життя. Человек, рожденный в рою, считает рой своим родным местом жизни, стремится занять его всегда, ему не надо никакое другое место жизни. Як перелітні птахи, котрі повертаються в своє рідне місце завжди, де вони народилися. Как перелетные птицы, которые возвращаются в свое родное место всегда, где они родились. Люди не спали в рою вдень і вночі. Люди не спали в рою днем и ночью. Люди не розділяли день і ніч, зиму і літо, у них було все одне. Люди не разделяли день и ночь, зиму и лето, у них было все равно. Температура центру рою була значно більша від периферії, тому люди з центру рою переходили час від часу на периферію, щоб уникнути перегріву. Температура центра роя была значительно больше периферии, поэтому люди из центра роя переходили время от времени на периферию, чтобы избежать перегрева. Інші йшли до центру. Другие шли к центру. Тому рух був, як у бджолиному рою. Поэтому движение было, как в пчелином рою. Особини з ненавистю до людей, войовничістю не могли бути в рою, рій їх не любив і не приймав. Особи с ненавистью к людям, воинственностью не могли быть в рою, рой их не любил и не принимал. Людський рій навчав людей, був для всіх живим прикладом, як виживати в умовах. Человеческий рой учил людей, был для всех живым примером, как выживать в условиях. Перші люди навкруги бачили рій, рій втягував їх, як магніт притягує предмети. Первые люди вокруг видели рой, рой втягивал их, как магнит притягивает предметы. Людський рай – це є початок людського суспільства, яке створиться пізніше. Человеческий рой – это начало человеческого общества, которое возникнет позже. Мова для спілкування могла виникнути і розвитися в раю. Язык для общения мог возникнуть и развиться в рою. Рай був для людей їхньою їжею, одягом і житловим домом. Рой был для людей их пищей, одеждой и жилым домом. Життя однакове для всіх. Жизнь одинаковая для всех. Техніка, штучне не було у раю, а була тільки природа, повітря, вода і земля. Техники, искусственного не было в рою, а была только природа, воздух, вода и земля. Люди жили за рахунок свого тіла, не було чужого тут. Люди жили за счет своего тела, чужое не было здесь. Природа не карала людей хворобами і смертю, не вмирали в раю. Природа не наказывала людей болезнями и смертью, люди не умирали в раю. Це період загартування, в еволюції людини започатковано здоровий спосіб життя. Это период закалки, в эволюции человека основан здоровый образ жизни.

 

  Отже, люди отримали корисні риси в процесі еволюції: терпіти без потреб їжі, одягу, житлового дому. Итак, люди получили полезные черты в процессе эволюции: терпеть без потребностей пищи, одежды, жилого дома. Не захищати тіло в природі, близько стояти тілом до повітря, води, землі. Не защищать тело в природе, близко стоять телом к воздуху, воде, земле.У воді загартовуватися, ходити босою ногою по землі, тіло не захищати одягом у повітрі. В воде закаляться, ходить босой ногой по земле, тело не защищать одеждой в воздухе. Поведінка утворилася щодо відношеннях до інших людей. Образовалась поведение  по отношению к другим людям. Любити людей, ввічливість, допомагати один одному, хто потребує допомоги, життя однакове для всіх. Любить людей, вежливость, помогать друг другу, кто нуждается в помощи, жизнь одинаковая для всех. Ці риси є необхідні для існування людей у суспільстві. Эти черты необходимы для существования людей в обществе. Людина отримала сучасне тіло і риси, необхідні для суспільства. Человек получил современное тело и качества, необходимые для общества. Люди отримали це через прийняття холодного і поганого в природі, одним словом, через загартування. Люди получили это через принятие холодного и плохого в природе, одним словом, через закалку. Про роль загартування людини в еволюції до ери О роли закалки человека в эволюции до эрыцивілізації говорить у працях Порфирій Іванов. цивилизации говорит в трудах Порфирий Иванов. Він назвав життя людей в рою еволюційним. Он назвал жизнь людей в рою эволюционной.   

 

    Настав етап, коли люди залишили загартування в природі. Наступил этап, когда люди оставили закалку в природе. Настав період цивілізації. Наступил период цивилизации. Мозок розвився у людей, люди навчилися трудитися. Мозг развился у людей, люди научились трудиться. Люди перестали жити в природі холодно і погано, а стали жити добре і тепло. Люди перестали жить в природе холодно и плохо, а стали жить хорошо и тепло. Люди залишили загартування в природі. Люди оставили закалку в природе. Стали їсти досита, одягатися до тепла в тілі, жити в домі з усіма вигодами. Стали есть досыта, одеваться до тепла в теле, жить в доме со всеми удобствами. Природний відбір припинився. Естественный отбор прекратился. Біологічна еволюція припинилася, еволюція соціальна стала відігравати ролі. Биологическая эволюция прекратилась, эволюция социальная стала играть роли. Почалася трудова діяльність людини у суспільстві, люди залишили еволюційний спосіб життя в рою. Началась трудовая деятельность человека в обществе, люди оставили эволюционный образ жизни в рою. Іванов описав цей етап. Иванов описал этот этап. 1980.01: 50. « Це починалось із самого початку, і не було нічого з краю. «Это начиналось с самого начала, и не было ничего с краю. А люди жили без цього всього. А люди жили без этого всего. Один Бог знає, як вони так жили, не було будь-чого у них. Один Бог знает, как они так жили, не было чего-либо у них. Свідоме терпіння є одне їхнє. Сознательное терпение есть одно их. Вони не носили пуди в цьому, не мали потреби в чужому. Они не носили пуды в этом, не нуждались в чужом. А тіло є своє живе природне, не було в ньому і на ньому чужого. Тело есть свое живое природное, не было в нем и на нем чужого. А було своє природне: струм, магніт, електрика. А было свое природное: ток, магнит, электричество. Жили легко, як у ванні. Жили легко, как в ванне. А жити доводилось без усякого такого прибутку. А жить приходилось без всякого такой прибыли. Плодів ніяких. Плодов никаких. Живе енергійне тіло не мало ніякої нужди в цьому. Живое энергичное тело не имело никакой нужды в этом. Життя цвіло квіткою в цьому. Жизнь цвела цветком в этом. Живе тіло не відчувало холоду будь-якого. Живое тело не испытывало холода любого. Вони не жили в природі так технічно, штучно, у хімії. Они не жили в природе так технически, искусственно, в химии. Життя бралося з нічого. Жизнь бралась из ничего. Діло робилося з природи зовсім чуже інше. Дело делалось из природы совсем чужое другое. Чоловік-самець придбав для себе самку для розвитку людського життя. Человек-самец  приобрел для себя самку для развития человеческой жизни. Раз чоловік прибавився у житті своєму, то прийшла сюди нужда. Раз человек прибавился в жизни своей, то пришла сюда нужда. Треба було шукати по природі якості. Надо было искать по природе качества. А вони є в природі, треба зуміти так узяти їх. А они есть в природе, надо суметь так взять их. Хитрість породжувалась на це все. Хитрость порождалась на это все. Люди роблять самі це ось, беруть у надрах землі. Люди делают сами это вот, берут в недрах земли.Вони орють землю самі, так доглядають за нею ». Они пашут землю сами, так ухаживают за ней». Життя в рою наших предків залишилося в генах людини назавжди. Жизнь в рою наших предков осталось в генах человека навсегда.   

 

    На нашу думку, еволюція людини як виду припинилася тепер . По нашему мнению,  эволюция человека как вида прекратилась сейчас. Чому? Почему? Соціальна еволюція замінила біологічну еволюцію людини, вона біологічно не еволюціонує, нема природного відбору. Социальная эволюция заменила биологическую эволюцию человека, он биологически не эволюционирует, нет естественного отбора. Соціальна еволюція також не відбувається без біологічної еволюції, бо людина – це є біологічна і соціальна істота. Социальная эволюция также не происходит без биологической эволюции, потому что человек – это биологическое и социальное существо. Немає боротьби за існування. Нет борьбы за существование. Біологічна і соціальна еволюція – це є система з двох частин, вони єдині, одна не існує без іншої. Биологическая и социальная эволюция – это система из двух частей, они едины, одна без другой не существует. Біологічна еволюція є головніша і важливіша за соціальну еволюцію. Биологическая эволюция является главнее и важнее социальной эволюцию. Якщо біологічна еволюція виду не відбувається, то фактично нема еволюції виду, і вид умре раніше чи пізніше, щезне в природі. Если биологическая эволюция вида не происходит, то фактически нет эволюции вида, и вид умрет раньше или позже, исчезнет в природе. Його переможе інший вид, який еволюціонує. Его победит другой вид, который эволюционирует. Біологічна еволюція людини є важлива глобальна проблема людства, подібна до загрози ядерної війни. Биологическая эволюция человека важная глобальная проблема человечества, подобная угрозе ядерной войны. Людський вид потрібно зберегти. Человеческий вид нужно сохранить. Коли біологічна еволюція буде, тоді всякі глобальні проблеми щезнуть. Когда биологическая эволюция будет, тогда всякие глобальные проблемы исчезнут. Суспільство має сприяти біологічній еволюції людини, а не перешкоджати. Общество должно способствовать биологической эволюции человека, а не препятствовать. Вихід є один у людства. Выход есть один у человечества. Еволюцію біологічну і соціальну продовжувати ту, яку перші люди мали колись у період загартування, коли людина еволюційно розвилась. Эволюцию биологическую и социальную продолжать ту, которую первые люди имели когда-то в период закалки, когда человек эволюционно развился.

 

3. Суспільство, у котрому біологічна еволюція відсутня 3. Общество, в котором биологическая эволюция отсутствует

3-1. 3-1. Перша протилежна сторона Первая противоположная сторона

     Дві протилежні сторони є в природі: тепле, хороше, холодне, погане. Две противоположные стороны есть в природе: теплое, хорошее, холодное, плохое. Люди даного суспільства творять умови життя, в котрих мають хороше і тепле почуття. Люди данного общества создают условия жизни, в которых имеют хорошее и теплое чувство. Люди не люблять холодного і поганого, захищаються від нього. Люди не любят холодного и плохого, защищаются от него. Природа народжує людину для життя, щоб вона любила і берегла природу і людей. Природа рождает человека для жизни, чтобы он любил и берег природу и людей. Потім люди учать людину жити по-своєму, по-залежному, без любові до природи. Потом люди учат человека жить по-своему, по зависимому, без любви к природе. Залежні люди, не загартовані, які не люблять природу, створювали суспільний лад у всіх суспільно-економічних формаціях. Зависимые люди, не закаленные, которые не любят природу, создавали общественный порядок во всех общественно-экономических формациях. Вони вживають їжу досита щодня, одягаються в теплий хороший одяг до тепла в тілі, вони живуть у домі з усіма вигодами. Они употребляют пищу досыта ежедневно, одеваются в теплую хорошую одежду до тепла в теле, они живут в доме со всеми удобствами. Вони мають самозахист від природи: їжу, одяг, житловий дім тощо. Они имеют самозащиту от природы: пищу, одежду, жилой дом и тому подобное. Вони придбавають ці потреби через тяжкий труд. Они приобретают эти потребности через тяжелый труд. Суспільний лад на цьому етапі є недосконалий. Общественный порядок на этом этапе является несовершенный.

3-2. 3-2. Друга протилежна сторона Вторая противоположная сторона

   Дві сторони є в природі: хороше і погане. Две стороны есть в природе: хорошее и плохое. Природа сама дає людям погане за їхнє хороше. Природа сама дает людям плохое за их хорошее. Це є незадоволення, втрата здоров ' я, нема любові між людьми, люди не люблять природу, є ненависть між ними, убивства, крадіжка, смерть, війни між собою, війна людини з природою. Это неудовлетворение, потеря здоровья, нет любви между людьми, люди не любят природу, ненависть есть между ними, убийства, воровство, смерть, войны между собой, война человека с природой. Є бідні й багаті, люди хворіють і вмирають, є в ' язниця і лікарня. Есть бедные и богатые, люди болеют и умирают, есть тюрьма и больница. Недосконала соціальна еволюція людини гальмує біологічну еволюцію людини. Несовершенная социальная эволюция человека тормозит биологическую эволюцию человека. Між людиною і суспільством існує суперечність. Между человеком и обществом существует противоречие. Людина як біологічний вид відмирає на цьому етапі. Человек как биологический вид отмирает на этом этапе. Існує суперечність між протилежностями. Существует противоречие между противоположностями.Люди хочуть життя, а отримують смерть. Люди хотят жизни, а получают смерть.

 

4. Суспільство з біологічною еволюцією 4. Общество с биологической эволюцией

   Суперечність закінчується через перехід до двох нових протилежностей, котрі пропонуються. Противоречие заканчивается через переход к двум новым противоположностям, которые предлагаются.

4-1. 4-1. Перша нова протилежна сторона Первая новая противоположная сторона

    Дві сторони є в природі: тепле, хороше, холодне, погане. Две стороны есть в природе: теплое, хорошее, холодное, плохое. Люди свідомо приймають дві сторони в житті однаково: холодне, погане і тепле хороше. Люди сознательно принимают две стороны в жизни одинаково: холодное, плохое и теплое хорошее. Загартування в природі створює такі умови. Закалка в природе создает такие условия. Ми проаналізували досвід Порфирія Іванова, ми прийшли до висновку. Мы проанализировали опыт Порфирия Иванова, мы пришли к выводу. Людина нового виду, людина загартована утворилася в природі. Человек нового вида, человек закаленный образовался в природе. Вона дає початок для еволюції нової людини. Он дает начало для эволюции нового человека.Люди самі ведуть здоровий спосіб життя тепер, який був колись у перших людей, при якому біологічна еволюція була. Люди сами ведут здоровый образ жизни теперь, который был когда-то в первых людей, при котором биологическая эволюция была. Люди колись були близькі до природи, жили без усяких потреб, любили один одного. Люди когда-то были близки к природе, жили без всяких потребностей, любили друг друга. Здоровий спосіб життя має бути тепер у всіх людей на основі цих властивостей. Здоровый образ жизни должен быть теперь у всех людей на основе этих свойств. Треба обливатися холодною водою два рази в день; Надо обливаться холодной водой два раза в день. любити людей, ввічливо ставитися до всіх, здороватися з усіма людьми, які зустрічаються в житті;Любить людей, вежливо относиться ко всем, здороваться со всеми людьми, которые встречаются в жизни. допомагати людям, які потребують допомоги; Помогать людям, нуждающимся в помощи.  терпіти щотижня без їжі 42 години з п ' ятниці до неділі до 12 годин;Терпеть каждую неделю без еды 42 часа от пятницы до воскресенья до 12 часов. не мати шкідливих звичок, не вживати алкоголь, наркотики, не палити.Не иметь вредных привычек, не употреблять алкоголь, наркотики, не курить, не плевать на землю. Терпіння без потреб збільшувати поступово. Терпение без потребностей увеличивать постепенно.Цей здоровий спосіб життя перевірив на собі практично Порфирій Іванов Этот здоровый образ жизни проверил на себе практически Порфирий Иванов

 

   Іванов не застуджується і не хворіє, і учить людей, щоб запобігали всякому захворюванню через загартування, щоб не хворіли, не лягали в лікарню, продовжували своє життя. Иванов не простужается и не болеет, и учит людей, чтобы предотвращали всякое заболевание через закалку, чтобы не болели, не ложились в больницу, продолжали свою жизнь. Він довів на собі і на хворих нужденних людях, що загартована людина не хворіє, живе довше, ніж незагартована. Он доказал на себе и на больных нуждающихся людях, закаленный человек не болеет, живет дольше, чем незакаленный.Природа дає людині загартованій здоров ' я, життя. Природа дает человеку закаленному здоровье, жизнь. Якщо людина не хворіє в своєму житті, то вона живе довше, ніж людина незагартована. Если человек не болеет в своей жизни, то она живет дольше, чем человек незакаленный. Бо люди вмирають переважно через свої хвороби. Потому что люди умирают преимущественно через свои болезни. « Тіло без хвороби не вмирає. «Тело без болезни не умирает. Спершу природа сили його відбере, і тоді він легко вмирає». Сначала природа силы его отберет, и тогда он легко умирает». Іванов. Иванов. 8204:75. 8204: 75. Людина, яка загартовується, еволюціонує як вид, живе вічно. Человек, который закаляется, эволюционирует как вид, живет вечно. Природа сприяє в житті людині загартованій, незалежній, вона як біологічний вид не відмирає. Природа способствует в жизни человеку закаленному, независимому, он как биологический вид не отмирает. Суть природного відбору в еволюції сучасної людини є через загартування. Суть естественного отбора в эволюции современного человека есть через закалку. Учитель говорить, що буде з людиною загартованою і незагартованою . Учитель говорит, что будет с человеком закаленным и незакаленным. « Хто не любить у природі поганого й холодного (загартування), умирає на віки-віків. «Кто не любит в природе плохого и холодного (закалки), умирает на веки веков. А хто тільки живе в природі різнобічно (тобто приймає холодне і тепле), той живе вічно в природі, слава йому в ній» . А кто только живет в природе разносторонне (то есть принимает холодное и теплое), тот живет вечно в природе, ему слава в ней». Іванов. Иванов. 7804:60. 7804: 60. Еволюція людини почалася через Іванова, вона продовжується, і буде продовжуватися вічно, число людей нового потоку збільшується за геометричною прогресією. Эволюция человека началась через Иванова, она продолжается, и будет продолжаться вечно, число людей нового потока увеличивается в геометрической прогрессии. Іванов є перший еволюційний чоловік. Иванов является первый эволюционный человек. Людина має бути такою, як себе представляє Іванов, загартований, незалежний, еволюційний, чоловік без усяких потреб їжі, одягу, житлового дому. Человек должен быть такой, как себя представляет Иванов, закаленный, независимый, эволюционный, человек без всяких потребностей пищи, одежды, жилого дома. Людина має не застуджуватися, не хворіти, запобігати через загартування-тренування будь-якому захворюванню. Человек должен не простужаться, не болеть, предотвращать через закалку-тренировку любое заболевание. Отже, Іванов як представник нового людського виду вмирати не буде, він є безсмертним. Итак, Иванов как представитель нового человеческого вида умирать не будет, он бессмертен. І його послідовники теж вмирати не будуть, є безсмертними. И его последователи тоже умирать не будут, есть бессмертными.

 

    Іванов як еволюційний чоловік приймав усіх, хто звертався з просьбою, убивав біль струмом через свої руки, обливав холодною водою, всім усно давав такі поради, щоб запобігати захворюванню в житті: «1. Иванов как эволюционный человек принимал всех, кто обращался с просьбой, убивал боль током через свои руки, обливал холодной водой, всем устно давал такие советы, чтобы предотвращать заболевание в жизни: «1.Треба купатися в холодній воді два рази в день, вранці й увечері. Надо купаться в холодной воде два раза в день, утром и вечером. 2. Здороватися з людьми, не проходити жодного чоловіка без привітання. 2. Здороваться с людьми, не проходить ни одного человека.Твоє діло – їм сказати, а вони як хочуть. Твое дело – им сказать, а они как хотят. 3. Треба знайти чоловіка нужденного, треба дати йому 50 копійок. 3. Надо найти человека нуждающегося, надо дать ему 50 копеек. Скажи собі, що даєш ці гроші за те, щоб не хворіти. Скажи себе, что даешь эти деньги за то, чтобы не болеть. 4. У п'ятницю ввечері поїж, лічи 42 години, у неділю о 12 годині будеш їсти. 4. В пятницу вечером поешь, считай 42 часа, в воскресенье в 12 часов будешь есть. Вийди надвір, з висоти вдихай повітря і говори: «Учителю, дай мені здоров'я». Выйди на улицу, с высоты вдыхает воздух и говори: «Учитель, дай мне здоровье». Після цього їж, що хочеш, скільки хочеш. После этого ешь, что хочешь, сколько хочешь. Твоє здоров'я – це є все. Твое здоровье – это все. 5. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не вживай алкоголь». 5. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не употребляй алкоголь». Іванов. Иванов. 8303:34. 8303: 34. Не вживай наркотики. Не употребляйте наркотики. Передай іншим цей досвід. Передай другим этот опыт. Людина має бути незалежною від природи, прагнути бути без усяких потреб, їжі, одягу, житлового дому. Человек должен быть независимым от природы, быть без всяких потребностей, пищи, одежды, жилого дома. Іванов говорив, що еволюція – це не вживати їжу свідомо, наше свідоме терпіння без їжі має поступово рости. Иванов говорил, что эволюция – это не употреблять пищу сознательно, наше сознательное терпение без пищи должна постепенно расти. Він дав приклад терпіння без їжі 24, 42, 66, 108 годин у тиждень. Он дал пример терпения без пищи 24, 42, 66, 108 часов в неделю. Потім шість діб в тиждень не вживати їжу, два тижні, місяць терпіння без їжі. Затем шесть суток в неделю не употреблять пищу, две недели, месяц терпения без еды. «Ми вводимо еволюцію, вона росте щодня. «Мы вводим эволюцию, она растет каждый день. 108 годин у тиждень році не вживати їжу». 108 часов в неделю не употреблять пищу». 8209:27. 8209: 27.

 

4-2. 4-2. Суспільний лад за вченням Іванова Общественный строй по учению Иванова

    За накою Іванова, новий лад буде введено після соціалістичного ладу. По науке Иванова, после социалистического строя будет введен новый строй.Іванов назвав його еволюцією. Иванов назвал его эволюцией. Нове суспільство будувати через любов людей один до одного і до природи, жити однією сім'єю. Новое общество надо строить через любовь людей друг к другу и к природе, жить одной семьей. Бажати і робити людям те, що собі хочеш. Желать и делать людям то, что хочешь себе. Просити один одного, але не примушувати. Просить друг друга, но не принуждать. Хочеш жити по-новому – живи, не хочеш – живи по-своєму, і не заважай іншим. Хочешь жить по-новому – живи, не хочешь – живи по-своему, и не мешай другим. Своє впроваджувати, а іншим людям не заважати, їх не ображати. Свое внедрять, а другим людям не мешать, их не обижать. Не вбивати, не красти. Не убивать, не воровать. Всі природні багатства є спільні, землю не присвоювати до свого імені. Все природные богатства есть общие, землю не присваивать к своему имени. Не говорити і не робити несправедливо. Не говорить и не делать несправедливо. Всім життя однакове, зарплата однакова всім дорослим і малим. Всем жизнь одинаковая, зарплата одинаковая всем взрослым и детям. Діти на утриманні суспільства, а не батьків, як по-старому. Дети на содержании общества, а не родителей, как по старому порядку. Прощати людям провини їхні, не судити, не саджати у в'язницю. Прощать людям вину их, не судить, не сажать в тюрьму. Іванов хоче зрівняти всіх, щоб жили однаково, мирно, без усякого зла, не робились між собою ворогами, любов свою проявили. Иванов хочет уравнять всех, чтобы жили одинаково, мирно, без всякого зла, не делались между собой врагами, любовь свою проявили. С успільство існує без в ' язниці. Общество существует без тюрьмы. «Т реба простити людям в ділі їхньому. «Надо простить людям в деле их. Думка свідома народиться в них, вона оточить їх вченням Учителя. Мысль сознательная родится у них, она окружит их учением Учителя. Вони не будуть попадати більше в тюрму, в лікарню. Они не будут попадать больше в тюрьму, в больницу.Будуть жити за Божим ділом, не будуть красти в будь-кого. Будут жить по Божьему делу, не будут воровать у любого. Усі будуть жити однаково, рівно, однією сім ' єю». Все будут жить одинаково, ровно, одной семьей». Іванов. Иванов. 7804:30. 7804: 30. Всі люди запобігають захворюванню за системою в своєму житті, не лягають у лікарню, не лікуються хімією, штучними, технічними засобами. Все люди предотвращают заболевание по системе в своей жизни, не ложатся в больницу, не лечатся химией, искусственными, техническими средствами. Медичний лікар є сам загартований і вчить усіх інших цьому. Медицинский врач есть сам закаленный, и учит всех этому. Бажати і робити іншим те, що собі хочеш. Желать и делать другим то, что хочешь себе. Милість, любов між людьми. Милость, любовь между людьми. Нема війн між народами, нема зброї. Нет войны между народами, нет оружия. Суспільний лад досконаліший, кращий, легший, ніж у старих залежних людей. Общественный порядок совершеннее, лучше, легче, чем у старых зависимых людей. Люди зроблять рай на землі, виженуть смерть від людей. Люди сделают рай на земле, выгонят смерть от людей. Всі будуть свідомі, не будуть без свідомості, праці Іванова є для цього. Все будут сознательные, не будут без сознания, труды Иванова есть для этого. Всі будуть читати, розуміти, виконувати. Все будут читать, понимать, выполнять.

 

   Іванов сказав, коли еволюція прийде, або новий лад. Иванов сказал, когда эволюция придет, или новый строй. Він писав: « А еволюція прийде на землю Духом Святим. Он писал: «А эволюция придет на землю Духом Святым. Це Чувілкін бугор, це райське наше місце, чоловікові слава безсмертна, природа стоїть горою за це. Это Чувилкин бугор, это райское наше место, человеку слава бессмертна, природа стоит горой за это. Вона не дає свою згоду на це, що воно може бути тепер. Она не дает свое согласие на это, что оно может быть теперь. І вказала про це діло, воно буде, здійсниться в 1989 році, усе прийде на своє місце. И указала об этом деле, оно будет, осуществится в 1989 году, все придет на свои места. Природа скаже правду свою за мене завжди». Природа скажет правду свою про меня всегда». Іванов. Иванов. 1981.09:68. 1981.09: 68. Люди визнали Іванова як Бога, підтримали його ідею, еволюція почалася в 1989 році. Люди признали Иванова как Бога, поддержали его идею, эволюция началась в 1989 году. За наукою Іванова, початок еволюційного суспільного ладу буде одночасно з розпадом комуністичної системи. По науке Иванова, начало эволюционного общественного строя будет одновременно с распадом коммунистической системы. За його пророцтвом, еволюція прийде в 1989 році. По его пророчеству, эволюция придет в 1989 году. Значить, розпад комуністичної системи відбудеться в цей час. Значит, распад коммунистической системы состоится в это время. Це здійснилося, Радянський союз перестав існувати. Это свершилось, Советский Союз перестал существовать в 1990 – 1991 году.

    Закон незворотності еволюції є в природі, Дарвін говорив про нього. Закон необратимости эволюции в природе, Дарвин говорил о нем. ( Вікіпедія . Еволюція). (Википедия. Эволюция).Якщо який-небудь біологічний вид в житті зникає, то він не повертається знову. Если какой-либо биологический вид в жизни исчезает, то он не возвращается снова. Новий вид приходить на його місце. Новый вид приходит на его место. Якщо закон дійсний для біологічної еволюції людини, то він також дійсний і для соціальної еволюції, бо людина є біологічна і соціальна істота. Если закон действителен для биологической эволюции человека, то он также действителен и для социальной эволюции, потому что человек является биологическое и социальное существо. Це підтверджується на практиці. Это подтверждается на практике. Коли яка-небудь суспільно-економічні формація зникала, то нова формація приходила на її місце, а стара не поверталася. Когда какая-нибудь общественно-экономические формация исчезала, то новая формация приходила на ее место, а старая не возвращалась. Капіталізм пройшов, потім соціалізм, це незворотний процес, еволюційний лад має бути за законом далі. Капитализм прошел, потом социализм, это необратимый процесс, эволюционный порядок должен быть по закону дальше. Якщо соціалізм зник у країні, то треба починати будувати еволюційне суспільство. Если социализм исчез в стране, то надо начинать строить эволюционное общество. Не треба повертатися до будівництва соціалізму чи капіталізму, бо це проти закону природи. Не надо возвращаться к строительству социализма или капитализма, потому что это против закона природы. Сучасний суспільний лад гальмує розвиток біологічної еволюції людини. Современный общественный строй тормозит развитие биологической эволюции человека.   Прийшла пора еволюційного ладу. Пришла пора эволюционного строя. Еволюцію треба вводити шляхом реформ, без насилля, нікого не примушувати. Эволюцию надо вводить путем реформ, без насилия, никого не заставлять. Зробити своє, і нікому не заважати. Сделать свое, и никому не мешать.

 

   Цитати Іванова. Цитаты Иванова. 7805:12. 7805: 12. Зла не буде ніякого між людьми, а буде любов у всьому ділі. Зла не будет никакого между людьми, а будет любовь во всем деле. Зарплата буде одна малим, старим – 33 карбованці. Зарплата будет одна малым, старым – 33 рубля. Ображених не буде. Обиженных не будет. Якщо буде мало нам, прибавимо всім. Если будет мало нам, прибавим всем. 14. Робити свідомим, свідомість треба всім, ми не будемо обходитися без усякої свідомості. 14. Делать сознательным, сознание надо всем, мы не будем обходиться без всякого сознания. Якщо треба, значить треба. Если надо, значит надо. Ми хочемо жити, значить треба будувати життя, це залежить від нас усіх. Мы хотим жить, значит надо строить жизнь, это зависит от нас. Не буде в'язниці, лікарні, а будемо жити по-еволюційному. Не будет тюрьмы, больницы, а будем жить по эволюционному. Хочеш робити – роби, не хочеш - не треба. Хочешь делать – делай, не хочешь - не надо. Сиди отримуй те, що слід. Сиди, получай то, что следует. Це все бережи, як своє добро. Это все береги, как свое добро. Ми запрошуємо весь світ, усе людство на цю всю будову. Мы приглашаем весь мир, все человечество на это всё строение.Ми не відходимо ні від кого і не відгороджуємося ні від кого. Мы не отходим ни от кого и не отгораживаемся ни от кого. Якщо хочеш жити за нашими Если хочешь жить по нашему умовами, приходь вступай у таке суспільство і живи з нами, користуйся такими правами. условию, приходи, вступай в такое общество и живи с нами, пользуйся такими правами. Своя рідна любов буде між людьми, а інше що -небудь не буде у нас. Своя родная любовь будет между людьми, а другое что-нибудь не будет у нас. Будуть допомагати один одному. Будут помогать друг другу. 15. Захоплення нема ніякого, воєн нема ніяких. 15. Захвата нет никакого, войн никаких. Усі люди отримають рівні права на життя спільного характеру, шукати корисне в труді в природі. Все люди получат равные права на жизнь общего характера, искать полезное в труде в природе.Але не буде командування, ніякої юстиції, ніякої вояччини, ніякого насильства. Но не будет командования, никакой юстиции, никакой военщины, никакого насилия.А просьба буде одна з усіх наша, така вона є. А просьба будет одна из всех наша, такая она есть.

 

51. Е волюція прийшла на арену зі своїми силами, свої дні як такі принесла. 51. Эволюция пришла на арену со своими силами, свои дни как таковые принесла. 52. Ми стали жити не так після цього всього, як ми жили до цього. 52. Мы стали жить так после всего этого, как мы жили до этого. Ми застуджувались, хворіли, і вмирали на віки-віків. Мы простуживались, болели, и умирали на веки веков.Ця історія принесе нове нам усім. Эта история принесет новое нам всем. Це Чувілкін бугор, він введе ці якості нам. Это Чувилкин бугор, он введет эти качества нам.Ми не будемо жити так важко, нас оточить легке, холодне й погане. Мы не будем жить так тяжело, нас окружит легкое, холодное и плохое. Ми доб'ємось від природи життя, але не смерті. Мы добьемся от природы жизни, но не смерти.Ось де виявиться правда, невмируща ідея. Вот где окажется правда, неумирающая идея. Їжа не буде треба, одяг теж не буде треба, дім житлового характеру не буде треба. Пища не будет надо, одежда тоже не будет надо, дом жилого характера не будет надо. А Чувілкін А Чувилкин бугор треба буде нам усім, його такі життєрадісні умови, земний рай. бугор надо будет нам всем, его такие жизнерадостные условия, земной рай. Стояти один поруч одного впритул. Стоять друг возле друга вплотную. Природа не буде забирати нас поодинці. Природа не будет забирать нас поодиночке.Ми будемо мати тепло спільного характеру. Мы будем иметь тепло общего характера.Ми будемо розпоряджатися природою своєю ввічливою просьбою, а не природа нами. Мы будем распоряжаться природой своей вежливой просьбой, а не природа нами. Нам доводиться просити природу своїм умінням, своєю любов'ю. Нам приходится просить природу своим умением, своей любовью. А любов є все для життя. А любовь есть все для жизни. Лише б захотів, твоя думка іде до мети по природі. Лишь бы захотел, твоя мысль идет в цель по природе. 53. А мета наша всіх є така в житті, щоб жити на білому такому світі. 53. А цель наша всех такая в жизни, чтобы жить на белом таком свете. Ми вмирати не станемо. Мы умирать не станем. 68. Я вважаю, це діло є святе, люди мають задовольнити себе ним . 68. Я считаю, это дело есть святое, люди должны удовлетворить себя им. 69. Це життєвий закон такий. 69. Это жизненный закон такой. Солдат не буде служити більше. Солдат не будет служить больше.Армія не знадобиться. Армия не понадобится. Крадіжка припиниться. Воровство прекратится. Люди перестануть хворіти. Люди перестанут болеть. Усі до одного одержать одне – 33 карбованці. Все до одного получат одно – 33 рубля. Не буде в ' язниці, не буде лікарні. Не будет тюрьмы,  не будет больницы.Учитись не будемо так. Учиться не станем так. Не стане місця теж. Не станет места тоже. Життєва любов проявиться в людях. Жизненная любовь проявится в людях. Не буде війни між національностями більше ніколи. Не будет войны между национальностями больше никогда. Ось чого ми доб'ємося від природи. Вот чего мы добьемся от природы. Умирати зовсім перестанемо. Умирать совсем перестанем. Усі люди встануть від цього діла, природа підніме їх як таких, вона дасть нам наше життя. Все люди встанут от этого дела, природа поднимет их как таковых, она даст нам нашу жизнь. Ось що ми з вами побачимо, це все життєрадісне. Вот что мы с вами увидим, это все жизнерадостное. Райське життя проявиться у житті нашому на землі, ми всі з вами оточимо бугор для цього діла . Райская жизнь проявится в жизни нашей на земле, мы все с вами окружим бугор для этого дела.

 

   7806:56. 7806: 56. Зарплата треба нам рівна одна для всіх. Зарплата надо нам равная одна для всех. 57. Ми всі до одного чоловіка маємо згодитися із цим утриманням, і взяти свою належну спільного надбання зарплату від малого до старого 33 карбованці в місяць. 57. Мы все до одного человека должны согласиться с этим содержанием, и взять свою надлежащую общего достояния зарплату от детей до взрослых 33 рубля в месяц. Ми повинні ліквідувати всі наявні засоби в житті. Мы должны ликвидировать все имеющиеся средства в жизни. Люди повинні простити борги наявні людям. Люди должны простить долги имеющиеся людям. Не мати ненависті, злоби на кожного чоловіка. Не иметь ненависти, злобы на каждого человека. Випустити всіх ув ' язнених і божевільних з моєю ідеєю. Выпустить всех заключенных и умалишенных с моей идеей. 157. Хто б ти не був у цьому ділі – злочинець, хворий чоловік, старий, малий, професіонал, учений чоловік, здорового характеру чоловік – будь добрий, візьми 33 карбованці зарплату. 157. Кто бы ты ни был в этом деле – преступник, больной человек, старый, малый, профессионал, ученый человек, здорового характера человек – будь добр, возьми 33 рубля зарплату. І роби те, що хочеш. И делай то, что хочешь. Не створюй у житті зла і ненависті. Не создавайте в жизни зла и ненависти. От тоді не буде війни з природою в цьому суспільстві. Вот тогда не будет войны с природой в этом обществе. 8209:168. 8209: 168. Все чуже і мертве прибрати з життя геть. Все чужое и мертвое убрать из жизни прочь. А своє живе невмираюче тіло народити, котре примусить жити в природі вічно. А свое живое неумирающей тело родить, которое заставит жить в природе вечно.Це буде обов ' язково. Это будет обязательный.Революція звершиться щодо цього. Революция свершится в этом. Старе відійде, а нове народиться. Старое отойдет, а новое родится.Еволюція цього діла прозвучить по всій землі. Эволюция этого дела прозвучит по всей земле.

 

4-3. 4-3. Друга нова протилежність Вторая новая противоположность

   Дві сторони є в природі: тепле, хороше, холодне, погане. Две стороны есть в природе: теплое, хорошее, холодное, плохое. Природа сама дасть людям хороше за свідомо прийняте погане. Природа сама даст людям хорошее за сознательно принятое плохое. Це є здоров ' я, задоволення, любов між людьми, мир, відсутність ворога, рівність, справедливість, однакове життя всім, вічне життя, не буде крадіжки, вбивства, біологічна і соціальна еволюція. Это здоровье, удовлетворение, любовь между людьми, мир, отсутствие врага. Равенство, справедливость, одинаковое жизнь всем, вечная жизнь, не будет кражи, убийства. Биологическая и социальная эволюция прогрессирует.Суперечність знята. Противоречие снято. Люди хочуть життя, і отримують життя. Люди хотят жизни, и получают жизнь.

 

5. Демографічний вибух і здоровий спосіб життя 5. Демографический взрыв и здоровый образ жизни

    Демографічний вибух – це різке зростання кількості населення Землі. Демографический взрыв – это резкий рост численности населения Земли.

    Населення Землі в 21-му столітті. Население Земли в 21-м веке.   Згідно з підрахунками ООН, чисельність населення Землі досягла 7,4 млрд. чоловік в 2016 році. Согласно подсчетам ООН, численность населения Земли достигла 7 400 000 000 человек в 2016 году. (Доповідь ООН). (Доклад ООН). Це число зростає зі швидкістю 90 мільйонів за рік. Это число растет со скоростью 90 000 000 человек в год. Якщо чисельність населення світу буде зростати такими темпами і надалі, то воно досягне 9 мільярдів чоловік до 2042 року. Если численность населения мира будет расти такими темпами и дальше, то оно достигнет 9 000 000 000 человек до 2042 года. Тоді проблеми виживання можуть бути в людства. Тогда проблемы выживания могут быть у человечества. ( Вікіпедія . Демографічний вибух). (Википедия. Демографический взрыв).        

    Третя фаза демографічного переходу, рух за здоровий спосіб життя. Третья фаза демографического перехода, движение за здоровый образ жизни.       

   Здоровий спосіб життя за вченням Іванова вирішить демографічні й інші глобальні проблеми, якщо всі люди визнають його вчення і будуть виконувати. Здоровый образ жизни по учению Иванова решит демографические и другие глобальные проблемы, если все люди признают его учение и будут выполнять. Іванов передбачав, що люди доведуть природу до такого стану через господарську діяльність, що вона не зможе давати людям все, що вони потребують. Иванов предвидел, что люди доведут природу до такого состояния через хозяйственную деятельность, что она не сможет давать людям все, чем они нуждаются. Особливо буде нестаток їжі. Особенно будет недостаток пищи. Люди будуть умирати через нестаток у житті. Люди будут умирать из-за недостатка в жизни. Він шукав вихід у природі, щоб люди не вмирали. Он искал выход в природе, чтобы люди не умирали. Іванов знає, що треба робити, щоб люди жили і не вмирати. Иванов знает, что надо делать, чтобы люди жили и не умирать. Не надіятися на допомогу від когось, а старатися самому собі допомогти в здоров'ї, житті. Не надеяться на помощь от кого-то, а стараться самому себе помочь в здоровье, жизни. Кожному повинен зменшувати свої основні потреби їжі, одягу, житлового дому. Каждый должен уменьшать свои основные потребности пищи, одежды, жилого дома. Починати з самого себе, самому доглядати за собою. Начинать из самого себя, самому ухаживать за собой.

  

   Іванов знайшов засоби в природі для цього, він створив на собі науку загартування. Иванов нашел средства в природе для этого, он создал на себе науку закалки. Він пропонує всім людям всього світу виконувати прості і ефективні п'ять заповідей, щоб запобігати всякому захворюванню. Он предлагает всем людям всего мира выполнять простые и эффективные пять заповедей, чтобы предотвращать всякое заболевание. Щоб вижити в цьому і пристосуватися до умов природи, Іванов пропонує всім людям знати, що є для життя місце на землі Чувілкін бугор. Чтобы выжить в этом и приспособиться к условиям природы, Иванов предлагает всем людям знать, что есть для жизни место на земле Чувилкин бугор. Це місце називається райським місцем. Это место называется райским местом. Це є святе місце, люди можуть бути на ньому без потреб їжі, одягу, житлового дому. Это святое место, люди могут быть на нем без потребностей пищи, одежды, жилого дома. Вони можуть навчатися терпіти без усяких потреб їжі, одягу, житлового дому, отримати здоров'я. Они могут учиться терпеть без всяких потребностей пищи, одежды, жилого дома, получить здоровье. А потім розказати про це місце іншим людям. А потом рассказать об этом месте другим людям. Люди освітяться цим і не будуть умирати. Люди узнают об этом, и не будут умирать.      

   Учитель Іванов говорить своїми словами про деградацію біосфери через діяльність людей і демографічний вибух, і що всім людям робити, щоб вижити: «Що ми з вами робимо, є наша найбільша помилка. Учитель Иванов говорит своими словами о деградации биосферы из-за деятельности людей и демографический взрыв, и что всем людям делать, чтобы выжить: «Что мы с вами делаем, наша самая большая ошибка. Ми почали робити це діло, недоробили, умерли. Мы начали делать это дело, недоделали, умерли. Наша вина в цьому ділі, це ми починали в природі, взялись за це діло. Наша вина в этом деле, это мы начинали в природе, взялись за это дело. Воно треба нам і необхідно треба. Оно нужно нам и необходимо надо. А треба давати природі, вона терпить у цьому від цього діла. А надо давать природе, она терпит в этом от этого дела. Ми є люди, та ще які ми. Мы есть люди, да еще какие мы. А скільки нас таких на білому світі, треба давати всім не мало, а багато. А сколько нас таких на белом свете, надо давать всем не мало, а много. Кінця, Немає кінця і краю цьому. Нет конца и края этому. Природа – мати рідна, сили є в неї великі на це діло. Природа – мать родная, силы у нее большие на это дело. А все ж цій матері доведеться здаватися від цього діла. И все же этой матери придется сдаваться от этого дела. Дай сьогодні, дай завтра, і дай післязавтра – кінець прийде цьому всьому. Сегодня, завтра дай, и послезавтра дай – конец придет этому всему. Ці сили видихнуться, мати постаріє, ці сили відійдуть. Эти силы выдохнутся, мать постареет, эти силы уйдут. Кліщики ( люди ), які були, стануть щезати. Клещики (люди), которые были, станут исчезать. Природа умре безсила від цього. Природа умрет бессильная от этого. Ми з вами йдемо через цей ось бугор до життя, але не смерті. Мы с вами идем через этот вот бугор к жизни, но не смерти. Паршек закликає всіх до цього діла і хоче, щоб люди це ось знали. Паршек призывает всех к этому делу и хочет, чтобы люди это вот знали. Це одне, а буде друге, треба робити. Это одно, а будет другое, надо делать. Все людське життя є в ділі, воно є технічне, оточене штучним, хімія введена. Вся человеческая жизнь есть в деле, оно есть техническое, окруженное искусственным, химия введена. А ось Чувілкін бугор, він нам усім треба як такий, ми будемо на ньому вчитись як ніколи. А вот Чувилкин бугор, он нам всем надо как таковой, мы будем на нем учиться как никогда. Ми навчимось так цьому, і будемо жити безсмертними. Мы научимся так этому и будем жить бессмертными. Ось які наші діла будуть у цьому, природа збереже нас, як ніколи ніхто. Вот какие наши дела будут в этом, природа сохранит нас, как никогда никто. Паршек додумався до того, щоб підняти усіх людей з їхніх могил у праху». Паршек додумался до того, чтобы поднять всех людей с их могил в прахе». (Іванов. 7811:42). (Иванов. 7811: 42).

  

   Ми, всі люди, навчимося на цьому бугрі , як жити і терпіти без основних потреб їжі, одягу, житлового дому. Мы, все люди, научимся на этом бугре, как жить и терпеть без основных потребностей пищи, одежды, жилого дома. Коли їжа є – ми їмо, немає їжі – ми терпимо без їжі без шкоди для здоров'я. Когда пища есть, мы едим, нет еды – мы терпим без пищи без вреда для здоровья. Люди не будуть вмирати так через перенаселення і нестаток, і будуть виживати легко. Люди не будут умирать так из-за перенаселения и недостатка, и будут выживать легко. 9 мільярдів чоловік буде через 20 – 30 років. 9 000 000 000 человек будет через 20 - 30 лет. Тому всі люди повинні знати сьогодні про наше райське місце і готуватися, прийти на нього вчитися. Поэтому все люди должны знать сегодня о нашем райском месте и готовиться, прийти на него учиться. Вони будуть учитися на бугрі жити по-еволюційному. Они будут учиться на бугре жить по эволюционному. Не хворіти, любити людей і природу, дружити, допомагати один одному, бути без усяких потреб. Не болеть, любить людей и природу, дружить, помогать друг другу, быть без всяких потребностей. Вони будуть вивчати науку Бога. Они будут изучать науку Бога. Доступ є вільний до бугра . Доступ есть свободный к бугра. Це місце всім доступно. Это место всем доступно. Учитель не дав права кому-небудь не допускати людей на бугор, щоб бути без усяких потреб. Учитель не дал права кому-либо не допускать людей на бугор, чтобы быть без всяких потребностей. Пільги введуть безплатно добиратися до райського місця. Льготы введут бесплатно добираться до райского места. Як тільки узнаєте, що таке райське місце є для життя, старайтесь попасти на нього. Как только узнаете, что такое райское место есть для жизни, старайтесь попасть на него. Готуйтесь. Готовьтесь. Читайте про бугор праці Іванова, щоб мити свідомість. Читайте о бугре труды Иванова, чтобы иметь сознание. Щоб зробити практично щось, спочатку читайте всі праці Іванова, що він написав. Чтобы сделать практически что-нибудь, сначала читайте все труды Иванова, которые он написал. Особливо діти страждають через нестаток у наш час. Особенно дети страдают из-за недостатка в наше время. Іванов пропонує взяти дітей на утримання державою, не примушувати дітей, а просити. Иванов предлагает взять детей на содержание государством, не заставлять детей, а просить. Це все допоможе нам усім. Это все поможет нам всем.

 

  Іванов говорить про бугор: «Це тільки Паршек знайшов свою свідомість, застосував на собі, терпить голоді, холод. Иванов говорит о бугре: «Это только Паршек нашел свое сознание, применил на себе, терпит голод, холод. Ніхто не робив так, крім одного Паршека . Никто не делал так, кроме одного Паршека. Чувілкін бугор допоміг йому бути без усякої потреби. Чувилкин бугор помог ему быть без всякой потребности. Природа підказала йому, що тільки бугор допоможе цьому всьому. Природа подсказала ему, что только бугор поможет всему этому. Він допоможе струмом кожному чоловікові, який прийшов, своїм здоров'ям. Он поможет током каждому человеку, который пришел, своим здоровьем. А якщо Паршек знайшов ці природні засоби у ньому, він хвалиться ними. А если Паршек нашел эти природные средства в нем, он хвастается ими. Не треба ніяких курортів у цьому ділі, ліжко відпаде, годівниця не буде треба. Не надо никаких курортов в этом деле, кровать отпадет, кормушка не будет надо. Усе буде робитись без потреби, природно. Все будет делаться без потребности естественно. Повітря, вода й земля – усе це буде допомагати». Воздух, вода и земля – всё это будет помогать». (Іванов.7811:47). (Иванов.7811: 47).

 

6. Вирішення глобальних проблем діалектичним методом 6. Решение глобальных проблем диалектическим методом

6-1. 6-1. Суспільство залежних людей Общество зависимых людей

Перша протилежна сторона . Первая противоположная сторона.

    Дві сторони є в природі, котрі існують в єдності і боротьбі: тепле, хороше, холодне, погане. Две стороны в природе, которые существуют в единстве и борьбе: теплое, хорошее, холодное, плохое. Люди залежні живуть так, що їм тепло і добре. Люди зависимые живут так, что им тепло и хорошо. Вони не приймають холодне і погане, захищаються в природі від нього. Они не принимают холодное и плохое, защищаются в природе от него. Люди їдять досита щодня, одягаються до тепла в тілі, живуть у домі з усіма вигодами. Люди едят досыта ежедневно, одеваются до тепла в теле, живут в доме со всеми удобствами. Люди трудяться для цього. Люди трудятся для этого. Не люблять природу, не загартовуються. Не любят природу, не закаляются. Вони борються з природою, убивають живе, крадуть чуже. Они борются с природой, убивают живое, воруют чужое. Вони захоплюють землю, присвоюють до свого імені, воюють між собою за землю. Они захватывают землю, присваивают к своему имени, воюют между собой за землю. Війни за землю існують протягом усієї історії. Войны за землю существуют на протяжении всей истории. Наука і техніка прогресує, зробили атомну і водневу бомбу, щоб масово знищувати людей. Наука и техника прогрессирует, сделали атомную и водородную бомбу, чтобы массово уничтожать людей. Природа страждає. Природа страдает. Є лікарня для хворих, тюрма для злочинців. Есть больница для больных, тюрьма для преступников.    

 

Друга протилежна сторона Вторая противоположная сторона

     Дві сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. Две стороны есть в природе: хорошее, теплое, плохое, холодное. Природа сама дає всім людям життя холодне і погане за їхнє хороше і тепле. Природа сама дает всем людям жизнь холодную и плохую за их хорошее и теплое. Глобальні проблеми виникають у людей. Глобальные проблемы возникают у людей. Це збереження здоров'я, загроза ядерної війни, роззброєння, збереження природи, бідність, незадоволення, ненависть між людьми, тероризм, смерть, люди попадають у в'язницю і лікарню. Это сохранение здоровья, угроза ядерной войны, разоружение, сохранение природы, бедность, недовольство, ненависть между людьми, терроризм, смерть, люди попадают в тюрьму и больницу. Біологічна еволюція людини припинилася. Биологическая эволюция человека прекратилась. Існує суперечність між протилежностями. Существует противоречие между противоположностями. Хочуть життя, а отримують смерть, хочуть хорошого, а отримують погане. Хотят жизни, а получают смерть, хотят хорошего, а получают плохое.

 

6-2. 6-2. Суспільство незалежних людей Общество независимых людей

   Суперечність закінчується через перехід до двох нових протилежностей, котрі пропонуються. Противоречие заканчивается через переход к двум новым противоположным сторонам, которые предлагаются. Порфирій Іванов пропонує людству у своєму житті замість старих протилежностей перейти до двох нових протилежностей. Порфирий Иванов предлагает человечеству в своей жизни вместо старых противоположных сторон перейти к двум новым противоположным сторонам. Це його наука загартування. Это его наука закалка.

Перша нова протилежна сторона

Первая новая противоположная сторона

    Дві сторони є в природі: тепле, хороше, холодне, погане. Две стороны есть в природе: теплое, хорошее, холодное, плохое. Незалежні люди приймають в житті обидві сторони: холодне, погане, тепле, хороше. Независимые люди принимают в жизни обе стороны: холодное, плохое, теплое, хорошее. Це наука загартування Іванова, жити по-еволюційному. Это наука закалки Иванова, жить по эволюционному. Люди запобігають будь-якій хворобі через науку загартування. Люди предотвращают любую болезнь через науку закалки.   

Друга нова протилежна сторона Вторая новая противоположная сторона

    Природа сама дає людям в житті тепле і добре за їхнє прийняте холодне, погане. Природа сама дает людям в жизни теплое и хорошее за их холодное, плохое, которое они приняли. Це – здоров ' я, життя вічне, задоволення, любов, воля, мир між народами, відсутність війн, зброї, вирішення всіх глобальних проблем людства, не будуть попадати у в ' язницю і лікарню. Это – здоровье, жизнь вечная, удовлетворение, любовь, свобода, мир между народами, отсутствие войн, оружия, решения всех глобальных проблем человечества. Не будут попадать в тюрьму и больницу. Будуть жити по-еволюційному, біологічна еволюція людини відбувається. Будут жить по эволюционному, биологическая эволюция человека происходит. Отже, суперечності між протилежностями будуть закінчені в житті людства. Итак, противоречия между противоположностями будут закончены в жизни человечества. Люди хочуть жити, і люди будуть отримувати життя, умирати не будуть. Люди хотят жить, и люди будут получать жизнь, умирать не будут. Це обов'язково буде. Это обязательно будет.              

 

7. Як запобігти ядерній війні 7. Как предотвратить ядерную войну

     Людство опинилося перед страшним фактом, комуністична Північна Корея погрожує застосуванням ядерної зброї. Человечество оказалось перед страшным фактом, коммунистическая Северная Корея угрожает применением ядерного оружия. Всім людям треба знати, що Іванов говорив про ядерну війну. Всем людям надо знать, что Иванов говорил о ядерной войне. Він попереджав, що війна неминуча, ядерна зброя буде застосована, як усяка продукція. Он предупреждал, что война неизбежна, ядерное оружие будет применено, как всякая продукция. Іванову варто вірити, він є пророк, мудрець, природа говорить йому все, що він у неї питає. Иванову стоит верить, он пророк, мудрец, природа говорит ему все, что он в нее спрашивает. Він говорить, що людям треба робити, щоб не було війни між людьми. Он говорит, что людям надо делать, чтобы не было войны между людьми. Перше, це визнати Іванова, вірити йому, виконувати його заповіді. Первое, это признать Иванова, верить ему, выполнять его заповеди. Іванов пише про війну в праці « Паршек ». Иванов пишет о войне в работе «Паршек».

  1983.03. 1983.03. «13. «13. Війна неминуча. Война неизбежна. Ось що природа говорить нам. Вот что природа говорит нам. Треба всім просити Паршека , тоді не буде війни. Надо всем просить Паршека, тогда не будет войны. А війна робиться через природу. А война делается через природу. Землю облюбували, присвоїли в природі. Землю облюбовали, присвоили в природе. Своє ім'я примусило, виявилось чужим, як воно й є в житті. Свое имя заставило, оказалось чужим, как оно и есть в жизни. Свого нема, а чуже не збережеш. Своего нет, а чужое не сохранишь. Природа є не наша. Природа является не наша. Вона міняється. Она меняется. Сьогодні моя, а іншого завтра. Сегодня моя, а завтра другого. 14. Нема можливості домовитися. 14. Нет возможности договориться. Природа підказує Паршекові . Природа подсказывает Паршеку. Це неможливо. Это невозможно. Сили обидві рівні, нікому не можна поступитися. Силы обе равны, никому нельзя уступить. Хіба вмерти краще, ніж зробити це в людях? Лучше сделать это в людях, чем умереть. Ми знайшли це місце з усіма умовами, щоби можливість була нашому чоловікові бути у природі без усякої потреби. Мы нашли это место со всеми условиями, чтобы возможность была нашему человеку быть в природе без всякой потребности. Люди скажуть гучно: це наше райське місце, чоловікові слава безсмертна. Люди скажут громко: это наше райское место, человеку слава бессмертна.

   22. І місто, і село, і хутір – це все є бездушне, мертве, чуже, негоже зовсім до життя. 22. И город, и село, и хутор – это все бездушное, мертвое, чужое, и негодное совсем к жизни. Смерть розвинута через це. Смерть развита через это. Ні гвинтівка, ні кулемет, ні гармата будь-яка, ні лазерний промінь, ні ракета будь-яка, ні ядерне, ні яке-небудь інше не допоможуть у цьому віці. Ни винтовка, ни пулемет, ни пушка любая, ни лазерный луч, ни ракета любая, ни ядерное, ни какое-либо другое не помогут в этом веке.Це ж сила проти такої сили, котрі поділились пополам у природі, Натовський блок і Варшавський договір. Это же сила против такой силы, поделились пополам в природе, Натовский блок и Варшавский договор. Ми всі самі будемо горіти необхідно в цій продукції. Мы все сами будем гореть в этой продукции.   23. Захисту нема ніякого в природі, крім мене однієї та мого вибраного в людей сина Порфирія, котрого люди назвали Паршек . 23. Защиты нет никакой в природе, кроме меня одной и моего избранного в людей сына Порфирия, которого люди назвали Паршек. Я вірю йому й допоможу в усьому всюди за його любов до мене. Я верю ему и помогу во всем повсюду за его любовь ко мне. Що він попросить, те дам йому через любов його. Что он попросит, то дам за любовь его. Просіть його ви всі. Просите его вы все. Він робить правильно між мною й вами, він не хоче війни. Он делает правильно между мной и вами, он не хочет войны. Він хоче, щоб ми, усі земні люди, дали своє слово, щоб не воювати між людьми. Он хочет, чтобы мы, все земные люди, дали свое слово, чтобы не воевать между людьми. Діло є за ним, він звернеться до мене, попросить мене, а я зроблю це. Дело есть за ним, он обратится ко мне, попросит меня, а я сделаю это. Люди ображені вірять індивідуально йому, як Богу, а отримують реально. Люди обиженные верят индивидуально ему, как Богу, а получают реально. А коли просьба спільна надійде до Паршека , він зробить все в людях. А когда просьба общая придет к Паршеке, он сделает все в людях. 24. А прийде такий час, ми, усі люди, визнаємо його як такого, ми всі зробимось, як він. 24. Придет такое время, мы, все люди, признаем его как такового, мы все станем, как он. 33. Я є Учитель усього народу. 33. Я есть Учитель всего народа. Я є Бог за ділом своїм. Я есть Бог по делу своему.Йому як такому вірити ніхто не хоче. Ему как таковому верить никто не хочет. Він не хоче, щоб люди сварилися з людьми за що-небудь. Он не хочет, чтобы люди ссорились с людьми из-за чего-нибудь. 82. Чоловіка не врятує в житті ніяка машина, ніякий криголам, ніякий супутник, ні вся мільйонна економіка. 82. Человека не спасет в жизни никакая машина, никакой ледокол, никакой спутник, ни вся миллионная экономика. Врятує його тільки людська ідея самородка. Спасет только человеческая идея самородка. А джерело є загартування-тренування. А источник есть закалка-тренировка.

 

  165 Ядерна зброя – це є продукція людського життя, вона має застосовуватись. 165 Ядерное оружие – это продукция человеческой жизни, она должна применяться. Ніякі уговори не зроблять це. Никакие уговорить не сделают это. Війна була між людьми, вона є така, і вона буде. Война была между людьми, она есть такая, и она будет. А тепер війну світову готують на злі, ненависті. А теперь войну мировую готовят на зле, ненависти. Паршек говорить нам усім, хто готує цю війну, він хоче випробувати на собі це. Паршек говорит нам всем, кто готовит эту войну, он хочет испытать на себе это. Хіба можна воювати такою зброєю? Разве можно воевать таким оружием? Нам треба навчитись, як треба буде жити. Нам надо научиться, как надо будет жить. А ми вчились у школах, як треба буде воювати». А мы учились в школах, как надо будет воевать».

 

    Зараз у світі накопичено ядерної зброї, потужність якої рівна потужності мільйона бомб, скинутих на Хіросіму. Сейчас в мире накоплено ядерного оружия, мощность которой равна мощности миллиона бомб, сброшенных на Хиросиму. Іванов говорить, що не можна воювати такою зброєю. Иванов говорит, что нельзя воевать таким оружием. Треба запобігти війні. Надо предотвратить войну. Країни починають погрожувати застосуванням ядерної зброї проти сусіда. Страны начинают угрожать применением ядерного оружия против соседа. Країни капіталістичні і країни соціалістичні – це є дві протилежні сторони, вони народжені одна одній доводити свою правоту, вони готові доводити свої переваги шляхом застосування ядерної зброї. Страны капиталистические и страны социалистические – это две противоположные стороны, они рождены друг другу доказывать свою правоту, они готовы доказывать свои преимущества путем применения ядерного оружия. Ядерна війна назріває між ними, вона неминуча, якщо люди нічого не будуть робити, а будуть жити по-старому. Ядерная война назревает между ними, она неизбежна, если люди ничего не будут делать, а будут жить по-старому. Між ними суперечність. Между ними противоречие. Ніякими уговорами не вдасться запобігти війні. Никакими уговорами не удастся предотвратить войну. Наука діалектика говорить, що суперечність скасується через перехід до двох нових протилежних сторін. Наука диалектика говорит, что противоречие упразднится через переход к двум новым противоположным сторонам. Люди повинні прийняти дві нові протилежні сторони, Порфирій Іванов пропонує їх. Люди должны принять две новые противоположные стороны, Порфирий Иванов предлагает их. Він говорив, що еволюційний лад треба будувати в країні після соціалізму. Он говорил, что эволюционный порядок надо строить в стране после социализма. Новий еволюційний лад треба будувати в країні, котра відмовилась від соціалізму в наш час. Новый эволюционный порядок надо строить в стране, которая отказалась от социализма в наше время. Країни є такі, котрі відмовилися від соціалізму. Страны есть такие, которые отказались от социализма. Треба уже зараз починати свідомо будувати еволюційний лад шляхом реформ, щоб нікому не завадити, а своє зробити. Надо уже сейчас начинать сознательно строить эволюционный порядок путем реформ, чтобы никому не помешать, а свое сделать. Треба починати жити по-еволюційному. Надо начинать жить по эволюционному.

  

  Суперечність між протилежними сторонами буде закінчена таким шляхом. Противоречие между противоположными сторонами будет закончено таким путем. Це можна зробити. Это можно сделать. Можна запобігти ядерній війні таким способом, боротьбі між капіталізмом і соціалізмом. Можно предотвратить ядерную войну таким способом, борьбу между капитализмом и социализмом. Природа і Бог допоможе людям. Природа и Бог поможет людям. Люди всіх країн зрозуміють, що еволюційний суспільний лад прогресивніший, кращий, ніж капіталістичний і соціалістичний, і відмовляться від старого, будуть будувати еволюційний лад. Люди всех стран поймут, что эволюционный общественный строй более прогрессивный, лучше, чем капиталистический и социалистический, и откажутся от старого, будут строить эволюционный порядок. Капіталізм не переможе, також соціалізм не переможе. Капитализм не победит, также социализм не победит. А переможе наука загартування, еволюція. А победит наука закалки, эволюция. «Війни є в житті для народу. «Войны есть в жизни для народа. Як буде? Как будет? Природа говорить про це діло: «Москва згорить, Київ теж». Природа говорит об этом деле: «Москва сгорит, Киев тоже». Треба готувати себе в цьому ділі десять років. Надо готовить себя в этом деле десять лет. Ми є в житті злодії, ми вбивці всього. Мы в жизни воры, мы убийцы всего. Не бережемо своє тіло, живемо за рахунок чужого, ми хоронимо своє. Не храним свое тело, живем за счет чужого, мы хороним свое. Відходимо від природи. Отходим от природы. Хвалимо себе, ганьбимо Бога в цьому. Хвалим себя, хулим Бога в этом. Ми вважаємо, що ми є люди праві. Мы считаем, что мы люди правы. Ось чим ми всі програємо в цьому ділі». Вот чем мы все проиграем в этом деле». (Іванов. 8009:97). (Иванов. 8009: 97). Це пророцтво здійснилося за 10 років, Радянського Союзу не стало. Это пророчество исполнилось через 10 лет, Советского Союза не стало. Москві і Києву пропонується жити не по-старому, а по-еволюційному. Москве и Киеву предлагается жить не по-старому, а по эволюционному.