Народний журнал природної мудрості Народный журнал природной мудрости   osh . osh.kiev . kiev.ua ua

 

Еволюційний рух Эволюционное движение

 

Жити, учитися, отримувати здоров ' я за наукою еволюцією. Жить, учиться, получать здоровье по науке эволюции. Бути таким, як Учитель народу, Бог Землі. Быть таким, как Учитель народа, Бог Земли. Наука Іванова П. К. Наука Иванова П. К.   

 

№ 5 . № 5. 2018.02. 2018.02.

Люди і незалежність Люди и независимость

   Люди і незалежність – люди залежні та незалежні, суспільство як діалектичні дві протилежні сторони, котрі в єдності і суперечності. Люди и независимость – люди зависимые и независимые, общество как диалектические две противоположные стороны, которые в единстве и противоречия. Наука еволюція людини і суспільства на основі теорії діалектики і практичного досвіду Порфирія Іванова. Наука эволюция человека и общества на основе теории диалектики и опыта Порфирия Иванова.

Зміст

Содержание

1.Теорія діалектика. 1.Теория диалектика.

2. Залежність людини від природи. 2. Зависимость человека от природы.

2-1. 2-1. Перша протилежність. Первая противоположная сторона.

2-2. 2-2. Друга протилежність. Вторая противоположная сторона.

3. Незалежність від природи. 3. Независимость от природы.

3-1. 3-1. Перша нова протилежність. Первая новая противоположная сторона.

3-2. 3-2. Друга нова протилежність. Вторая новая противоположная сторона.

4. Тріада. 4. Триада. Три етапи в розвитку суспільства. Три этапа в развитии общества.

5. Цитати Іванова. 5. Цитаты Иванова.

 

1.Теорія діалектика, три закони. 1.Теория диалектика, три закона.

   Закон 1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі . Закон 1. Две противоположные стороны есть в природе, они существуют в единстве и борьбе. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. Все вещи, явления имеют противоположные свойства и тенденции развития. Вони перебувають в єдності, одне без одного не існує. Они находятся в единстве, одно без другого не существует. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, її результатом є розвиток. Противоположные стороны взаимодействуют постоянно в форме борьбы, ее результатом является развитие. Між ними виникають суперечності, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Между ними возникают противоречия, которые являются источником, содержанием, движущей силой саморазвития мира. Процес завершується переходом до двох нових Процесс завершается переходом к двум новым   протилежних сторін. противоположным сторонам. Приклад . Пример. Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. Две противоположные стороны есть в природе: хорошее, теплое, плохое, холодное. Перша протилежна сторона. Первая противоположная сторона. Люди роблять, щоб мати в житті хороше, тепле. Люди делают, чтобы в жизни было хорошее, теплое. Друга протилежна сторона. Вторая противоположная сторона. Вони отримують від природи погане і холодне – захворювання, нещастя тощо. Они получают от природы плохое и холодное – заболевание, несчастье и тому подобное. Між ними є суперечність , бо люди не отримують життя. Между ними есть противоречие, потому что люди не получают жизни. Щоб жити, люди переходять до двох нових протилежних сторін. Чтобы жить, люди переходят к двум новым противоположным сторонам. Перша нова протилежна сторона. Первая новая противоположная сторона. Люди свідомо приймають холод і голод, гартуються в холодній воді. Люди сознательно принимают холод и голод, закаляются в холодной воде. Людина відчуває холод і погане в процесі купання в холодній воді. Человек чувствует холод и плохое в процессе купания в холодной воде. Друга нова протилежна сторона. Вторая новая противоположная сторона. Людям стає тепло, добре і здорово після купання. Людям становится тепло, хорошо и здорово после купания. Людина хотіла життя і отримала життя. Человек хотел жизни и получил жизнь. Суперечність завершується. Противоречие заканчивается.   

    Закон 2. Подвійне заперечення є в природі. Закон 2. Двойное отрицание в природе. Об ' єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Объекты развиваются путем двойного отрицания. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру початкового ступеня розвитку. Каждая ступень является синтезом предыдущих ступеней и воспроизводит на более высокой основе характерные черты, структуру начальной ступени развития. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об ' єктів. Двойное отрицание является необходимым моментом процесса развития, условием качественного изменения объектов. Розвитку об ' єктів не існує без заперечення попередніх форм. Развития объектов не существует без отрицания предыдущих форм. Заперечення відображає не знищення об ' єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадковий стан. Отрицание отражает не уничтожение  объекта, а момент его перехода в новое качество, в котором хранятся элементы и свойства его предварительного качественного состояния, то есть фиксирует наследственное состояние. Приклад. Пример. Еволюція людства. Эволюция человечества. Ступінь 1. Практика загартування домінує в людей. Ступень 1. Практика закалки доминирует у людей. Ступінь 2. Заперечення загартування. Ступень 2. Отрицание закалки. Вчення Христа домінує. Учение Христа доминирует. Ступінь 3. Подвійне заперечення одного загартування і одного вчення Христа. Ступень 3. Двойное отрицание одной закалки и одного учения Христа. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства. Синтез или сумма закалки и учения Христа доминирует в человечества.    

    Закон 3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Закон 3. Взаимный переход качественных и количественных изменений. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. Количественные изменения постепенно накапливаются, на определенном этапе развития нарушают их меру, и вызывают у них коренные изменения. (Википедия.  Диалектика).   

 

2. Залежність людини від природи 2. Зависимость человека от природы

Перша протилежна сторона Первая противоположная сторона

   Люди є залежні від природи. Люди есть зависимые от природы. Вони їдять досита щодня, одягаються до тепла в тілі, живуть у домі з усіма вигодами. Они едят досыта ежедневно, одеваются до тепла в теле, живут в доме со всеми удобствами. Ці блага Эти благапридбавають у природі через фізичний і розумовий труд. приобретают в природе через физическое и умственное труд.Вони природу не люблять, не загартовуються. Они природу не любят, не закаляются. Дві протилежні сторони є в природі: тепле, хороше, холодне, погане. Две противоположные стороны есть в природе: теплое, хорошее, холодное, плохое. Залежні люди люблять одну сторону, щоб їм було в житті добре і тепло. Зависимые люди любят одну сторону, чтобы им было в жизни хорошо и тепло. У двох словах, живуть В двух словах, живут добре і тепло. хорошо и тепло. Люди є залежні при Люди есть зависимые привсіх соціально-економічних формаціях в природі. всех социально-экономических формациях в природе. Люди живуть за рахунок чужого, у природи крадуть, убивають живе, поїдають. Люди живут за счет чужого, у природы воруют, убивают живое, поедают. Люди не люблять у природі холодного і поганого, захищаються від природи, не живуть по-природному. Люди не любят в природе холодного и плохого, защищаются от природы, не живут по природному. У суспільстві був цар і капіталізм, потім ввели соціалізм, який істотно не змінив життя людей, залежність залишилася. В обществе царь и капитализм, потом ввели социализм, который существенно не изменил жизнь людей, зависимость осталась. Колективна власність є замість приватної власності. Коллективная собственность есть вместо частной собственности.Багаті і бідні є, експлуатація є. Богатые и бедные есть, эксплуатация есть. Люди хворіють, вмирають. Люди болеют, умирают.Режимна тюрма і лікарня є в суспільстві. Режимная тюрьма и больница есть в обществе. Війни є постійно між державами, народами, між вірами. Войны есть постоянно между государствами, народами, между верами. Люди захоплюють природу – повітря, воду, землю – все це присвоюють до свого імені. Люди захватывают природу – воздух, воду, землю – все это присваивают к своему имени. Вони втомлюються у процесі діяльності, втрачають здоров ' я, хворіють, медицина, лікарня лікує їх. Они устают в процессе деятельности, теряют здоровье, болеют, медицина, больница лечит их. Здоров ' я продається і купляється. Здоровье продается и покупается. Люди помиляються, робляться злочинцями, юстиція судить їх, саджають у в ' язницю. Люди ошибаются, делаются преступниками, юстиция судит их, сажают в тюрьму.Люди живуть за гроші, котрі заробляють на виробництві. Люди живут за деньги, которые зарабатывают на производстве. Все продається і купляється за гроші. Все продается и покупается за деньги.Люди вірять в невидимого Бога, йому моляться в церкві. Люди верят в Бога невидимого, ему молятся в церкви.

 

Друга протилежна сторона Вторая противоположная сторона

     Дві сторони є в природі, котрі в єдності і боротьбі. Две стороны в природе, которые в единстве и борьбе. Природа сама дає всім людям життя холодне і погане за їхнє прийняте хороше і тепле. Природа сама дает всем людям жизнь холодную и плохую за их сознательно принятое хорошее и теплое. Глобальні проблеми виникають у житті людей: збереження здоров ' я, загроза ядерної війни, збереження природи, бідність, незадоволення, ненависть між людьми, тероризм, в ' язниця, лікарня, смерть. Глобальные проблемы возникают в жизни людей: сохранение здоровья, угроза ядерной войны, сохранение природы, бедность. Неудовлетворенность, ненависть между людьми, терроризм, тюрьма, больница, смерть. Люди не живуть, а поступово вмирають. Люди не живут, а постепенно умирают. Відсутня біологічна еволюція, людина як вид поступово вмирає. Отсутствует биологическая эволюция, человек как вид постепенно умирает. Люди є незадоволені через смерть, прогнали царя і капіталістів у боротьбі, комуністи забрали владу, стали будувати колективно соціалізм. Люди есть недовольные из-за смерти, прогнали царя и капиталистов в борьбе, коммунисты забрали власть, стали строить коллективно социализм. Люди залишилися незадоволені. Люди остались недовольны. Війни забирають життя. Войны уносят жизни. Смерть забирає життів ще більше, як раніше. Смерть забирает жизней еще больше, чем раньше. Люди роблять у природі діло, люди відповідають за це перед природою. Люди делают в природе дело, люди отвечают за это перед природой. Суспільство перешкоджає людині, яка еволюціонує. Общество препятствует человеку, который эволюционирует. Еволюція людини не відбувається. Эволюция человека не происходит. Існує суперечність між протилежностями. Существует противоречие между противоположностями. Люди хочуть життя, а отримують смерть, хочуть хорошого, а отримують погане. Люди хотят жизни, а получают смерть, хотят хорошего, а получают плохое.

 

3. Незалежність людини від природи 3. Независимость человека от природы

   Суперечність закінчується через перехід до двох нових протилежностей, котрі пропонуються. Противоречие заканчивается через переход к двум новым противоположным сторонам, которые предлагаются.

Перша нова протилежна сторона. Первая новая противоположная сторона.

   Незалежність людини від особи і потреб (їжі, одягу, житлового дому). Независимость человека от человека и потребностей (пищи, одежды, жилого дома). Дві сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. Две стороны есть в природе: хорошее, теплое, плохое, холодное. Незалежність твориться за діалектичним методом: через прийняття поганого отримати хороше. Независимость творится за диалектическим методом: через принятие плохого получить хорошее. Людина має в житті холодне і погане. Человек имеет в жизни холодное и плохое. Це наука загартування, жити по-еволюційному. Это наука закалки, жить по эволюционному. Біологічна і соціальна еволюція відбувається в таких умовах. Биологическая и социальная эволюция происходит в таких условиях. Людина прагне бути незалежною від природи, тобто бути без потреб їжі, одягу, житлового дому. Человек стремится быть независимым от природы, то есть быть без потребностей пищи, одежды, жилого дома. Людина сама стає Богом, віра в невидимого Бога заперечується. Человек сам становится Богом, вера в Бога невидимого отрицается. Іванов займався загартуванням у природі піввіку, знайшов науку загартування. Иванов занимался закаливанием в природе полвека, нашел науку закалки. Іванов пропонує всім людям у своєму житті прийняти загартування. Иванов предлагает всем людям в своей жизни принять закалку. Люди мають свідомо творити в природі такі дії, які будуть давати погане і холодне, хороше і тепле почуття. Люди должны сознательно творить в природе такие действия, которые будут давать плохое и холодное, хорошее и теплое чувство. Треба любити природу, прагнути не захищати своє тіло від природи одягом. Надо любить природу, стараться не защищать свое тело от природы одеждой. Любити однаково в природі погане, холодне, хороше, тепле. Любить одинаково в природе плохое, холодное, хорошее, теплое.

 

    Порфирій Іванов сам загартовувався, не застуджувався і не хворів, і учив людей, щоб через загартування запобігали всякому захворюванню. Порфирий Иванов сам закалялся, не простужался и не болел, и учил людей, чтобы через закалку предотвращали всякое заболевание. Іванов приймав бажаючих людей і давав усно заповіді, які колись створені людьми в процесі біологічної еволюції. Иванов принимал желающих людей и давал устно заповеди, которые когда-то созданные людьми в процессе биологической эволюции. Це є відомі п'ять заповідей. Это известные пять заповедей. Ці заповіді Іванов також дав усім людям під назвою «Дитинка». Эти заповеди Иванов также дал всем людям под названием «Детка». Перемагати в себе жадність, лінь, самовдоволеність, користолюбство, страх, лицемірство, гордість – це погане. Побеждать у себя жадность, лень, самодовольство, стяжательство, страх, лицемерие, гордость –это плохое. Людям треба вчитися на бугрі бути без усяких потреб. Людям надо учиться на бугре быть без всяких потребностей. Людина має бути такою, як себе представляє Іванов, загартований, незалежний, еволюційний, чоловік без усяких потреб їжі, одягу, житлового дому. Человек должен быть такой, как себя представляет Иванов, закаленный, независимый, эволюционный, человек без всяких потребностей пищи, одежды, жилого дома. Людина має не застуджуватися, не хворіти, запобігати через загартування будь-якому захворюванню. Человек должен не простужаться, не болеть, предотвращаться через закалку от любого заболевания. Іванов є для людей живий приклад незалежності від природи. Иванов является для людей живой пример независимости от природы. Іванов, як представник нового людського виду, у процесі еволюції вмирати не буде, він є безсмертним. Иванов, как представитель нового человеческого вида, в процессе эволюции умирать не будет, он бессмертен. І його послідовники теж вмирати не будуть, вони є безсмертними. И его последователи тоже умирать не будут, они бессмертные. Людина має бути незалежною, прагнути бути без усяких потреб, їжі, одягу, дому. Человек должен быть независимым, быть без всяких потребностей, пищи, одежды, дома. Паршек говорив, що еволюція – це свідомо не вживати їжу, наше свідоме терпіння без їжі має поступово рости. Паршек говорил, что эволюция – это сознательно не употреблять пищу, наше сознательное терпение без пищи должно постепенно расти. Він дав приклад терпіння без їжі 24, 42, 66, 108 годин у тиждень. Он дал пример терпения без пищи 24, 42, 66, 108 часов в неделю. Потім шість діб в тиждень не вживати їжу, два тижні, місяць без їжі. Затем шесть суток в неделю не употреблять пищу, две недели, месяц без пищи.

 

   Нове еволюційне суспільство. Новое эволюционное общество.   За наукою Іванова, новий суспільний лад буде після комуністичного ладу. По науке Иванова, новый общественный строй будет после коммунистического строя. Він назвав його «еволюцією». Он назвал его «эволюцией». Іванов описав у своїх працях, яким має бути новий суспільний лад. Иванов описал в своих трудах, каким должен быть новый общественный строй. Нове суспільство буде побудовано через любов людей один до одного і до природи, жити однією сім ' єю. Новое общество будет построено через любовь людей друг к другу и к природе, жить одной семьей. Бажати і робити людям те, що собі хочеш. Желать и делать людям то, что себе хочешь. Просити один одного, але не примушувати. Просить друг друга, но не принуждать. Хочеш жити по-новому – живи, не хочеш – живи по-своєму, і не заважай іншим. Хочешь жить по-новому – живи, не хочешь – живи по-своему, и не мешай другим. Своє впроваджувати, а іншим людям не заважати, їх не ображати. Свое внедрять, а другим людям не мешать, их не обижать. Не вбивати, не красти. Не убивать, не воровать. Всі природні багатства є спільні, не присвоювати до свого імені землю. Все природные богатства есть общие, не присваивать к своему имени землю. Не говорити і не робити несправедливо. Не говорить и не делать несправедливо. Життя є однакове у всіх, зарплата є однакова у всіх дорослих і дітей. Жизнь одинаковая у всех, зарплата одинакова у всех взрослых и детей. Діти є на утриманні суспільства, а не батьків. Дети на иждивении общества, а не родителей. Прощати людям провини їхні, не судити, не саджати у в ' язницю. Прощать людям вину их, не судить, не сажать в тюрьму. «Я прийшов на землю цю вас учити не такому. «Я пришел на эту землю вас учить не этому. Думка така є у мене: зрівняти вас усіх, щоб ви були однакові, жили мирно, без усякого зла. Мысль такова у меня: вас всех сравнять, чтобы вы были одинаковые, жили мирно, без всякого зла. Щоб ви не робились між собою ворогами, проявили свою любов». Чтобы вы не делались между собой врагами, проявили свою любовь». (Іванов. 1978.04:38). (Иванов. 1978.04: 38). В ' язниці нема в суспільстві. В обществе нет тюрьмы. «Треба простити людям в їхньому ділі. «Надо простить людям в их деле. Свідома думка народиться в них, оточить їх вченням Учителя. Сознательная мысль родится у них, окружит их учением Учителя. Він не буде попадати більше у в'язницю, у лікарню. Он не будет попадать больше в тюрьму, в больницу. Буде жити за ділом Бога, не буде красти ні в кого. Будет жить по делу Бога, не будет воровать ни у кого. Усі будуть жити однаково, рівно, однією сім ' єю». Все будут жить одинаково, ровно, одной семьей. (Іванов. 7804:30). (Иванов. 7804: 30).

 

   Всі люди в своєму житті запобігають захворюванню за допомогою загартування, не лягають у лікарню, їх не лікують хімією, штучними, технічними засобами. Все люди в своей жизни предотвращают заболевание с помощью закалки, не ложатся в больницу, их не лечат химией, искусственными, техническими средствами. Медичний лікар має сам загартовуватися і вчити всіх інших цьому. Медицинский врач должен сам закаляться и учить всех этому. Милість, любов між людьми. Милость, любовь между людьми. Нема війн між народами, нема зброї. Нет войн между народами; нет оружия. Отже, суспільний лад еволюційний є досконаліший, кращий, легший, ніж у старих залежних людей. Итак, общественный эволюционный строй есть совершенный, лучший, легче, чем в старых зависимых людей. Люди зроблять рай на землі, виженуть смерть від людей. Люди сделают рай на земле, выгонят смерть от людей. Всім люди є свідомі, вони не будуть без свідомості, праці Іванова є для навчання. Все люди есть сознательные, они не будут без сознания, труда Иванова есть для обучения.Праці Іванова – це є життєвий закон прямої дії. Труды Иванова – это жизненный закон прямого действия. Всім треба читати, розуміти, виконувати. Всем надо читать, понимать, выполнять.

    Іванов наперед сказав, коли прийде еволюція: «А еволюція прийде на землю Духом Святим. Иванов заранее сказал, когда придет эволюция: «А эволюция придет на землю Духом Святым. Це Чувілкін бугор, це райське наше місце, чоловікові слава безсмертна, природа стоїть горою за це. Это Чувилкин бугор, это райское наше место, человеку слава бессмертна, природа стоит горой за это. Вона не дає свою згоду, що вона буде тепер. Она не дает свое согласие, что она будет теперь. І вона вказала про це діло, що воно буде, здійсниться 1989 року, усе прийде на своє місце. И она указала об этом деле, что оно будет, осуществится в 1989 году, все придет на свои места. Природа скаже за мене правду свою завжди». Природа скажет обо мне правду свою всегда». 8109:68. 8109: 68. Люди визнали Іванова як Бога в 1989 році, підтримали його ідею, еволюція почалася в 1989 році. Люди признали Иванова как Бога в 1989 году, поддержали его идею, эволюция началась в 1989 году. За наукою Іванова, початок еволюційного суспільного ладу буде одночасно з кінцем комуністичної системи. По науке Иванова, начало эволюционного общественного строя будет одновременно с концом коммунистической системы. За його пророцтвом, еволюція прийде в 1989 році, значить, у цей час буде кінець комуністичної системи. По его пророчеству, эволюция придет в 1989 году, значит, в это время будет конец коммунистической системы. Це пророцтво здійснилося. Это пророчество исполнилось. Комуністична формація в Україні закінчилася в 1991 році, коли Україна-Русь стала незалежною. Коммунистическая формация в Украине закончилась в 1991 году, когда Украина-Русь стала независимой. Це пророцтво здійснилося. Это пророчество исполнилось. Еволюцію треба вводити шляхом реформ, без насилля, нікого не примушувати, щоб своє зробити, і нікому не заважати. Эволюцию надо вводить путем реформ, без насилия, никого не принуждать, чтобы свое сделать, и никому не мешать. Між людиною, що еволюціонує, і суспільством незалежних людей нема суперечності. Между человеком, который эволюционирует, и обществом независимых людей нет противоречия.    

  

Друга нова протилежна сторона Вторая новая противоположная сторона

   Дві сторони є в природі: хороше, тепле, погане. Две стороны есть в природе: хорошее, теплое, плохое. холодне. холодное.Природа сама дасть людям хороше за свідомо прийняте погане. Природа сама даст людям хорошее за сознательно принятое плохое. Це є здоров ' я, життя вічне, задоволення, любов, воля, вирішення всіх глобальних проблем людства, не будуть попадати у в ' язницю і лікарню. Это – здоровье, жизнь вечная, удовлетворение, любовь, свобода, решения всех глобальных проблем человечества,  не будут попадать в тюрьму и больницу. Люди живуть по-еволюційному. Люди живут по эволюционному. Людина сама стає Богом, тобто досконалою. Человек сам становится Богом, то есть совершенной. Не буде війни між людьми і природою, не буде зброї. Не будет войны между людьми и природой, не будет оружия. Нема в ' язниці, лікарні. Нет тюрьмы, больницы. Воля, рівність, справедливість. Свобода, равенство, справедливость. Люди не хворіють, не попадають у лікарню і тюрму. Люди не болеют, не попадают в больницу и тюрьму.Еволюція біологічна і соціальна відбувається. Эволюция биологическая и социальная происходит. Суспільство сприяє біологічній еволюції людини. Общество способствует биологической эволюции человека. Нема експлуатації. Нет эксплуатации. Всі люди живуть однаково, рівно. Все люди живут одинаково, равно. Всім буде добре. Всем будет хорошо. Природа дає людині загартованій здоров'я, життя.

 

Еволюція людини почалася через Іванова з 1989 року, вона продовжується, і буде вічно, число людей нового потоку збільшується за геометричною прогресією. Эволюция человека началась через Иванова с 1989 года, она продолжается, и будет вечно, число людей нового потока увеличивается по геометрической прогрессии. Іванов є перший еволюційний чоловік. Иванов есть первый эволюционный человек. Людина має бути такою, як себе представляє Іванов, загартований, незалежний, еволюційний, чоловік без усяких потреб їжі, одягу, житлового дому. Человек должен быть такой, как себя представляет Иванов, закаленный, независимый, эволюционный, человек без всяких потребностей пищи, одежды, жилого дома. Людина має не застуджуватися, не хворіти, запобігати через загартування будь-якому захворюванню. Человек должен не простужаться, не болеть, предотвращаться через закалку от любого заболеванию. Отже, Іванов як представник нового людського виду вмирати не буде, він є безсмертним. Итак, Иванов как представитель нового человеческого вида умирать не будет, он бессмертен. І його послідовники теж вмирати не будуть, є безсмертними. И его последователи тоже умирать не будут, есть бессмертными. Люди займуть райське місце на землі, зроблять людський рай на землі, завоюють безсмертя. Люди займут райское место на земле, сделают людской рай на земле, завоюют бессмертие. Між людиною і суспільством немає суперечності. Между человеком и обществом нет противоречия. Суперечність закінчиться через дві нові протилежності. Противоречие заканчивается. Люди хочуть жити, і люди будуть мати вічне життя. Люди хотят жить, и люди будут иметь вечную жизнь.

 

Тріада. Триада. Три етапи в розвитку суспільства. Три этапа в развитии общества. Отець, син, еволюція. Отец, сын, эволюция.

      Еволюція суспільства. Эволюция общества. Ступінь 1. Люди залежні від особи і потреб (їжа, одяг, житловий дім). Степень 1. Люди зависимы от личности и потребностей (еда, одежда, жилой дом). Це відповідає суспільно-економічній формації за царя і капіталізму. Это соответствует общественно-экономической формации при царе и капитализма. Цар-батюшка управляє суспільством. Царь-батюшка управляет обществом. Багаті і бідні, експлуатація є тут. Богатые и бедные, эксплуатация здесь. Люди зробили в'язницю і лікарню для народу. Люди сделали тюрьму и больницу для народа. Іванов дав назву ладу «отець». Иванов дал название строя «отец». Війна є між народами, хвороба, смерть прогресує. Война есть между народами, болезнь, смерть прогрессирует. Люди вірять у невидимого Бога, моляться в церкві. Люди верят в Бога невидимого, молятся в церкви. Ступінь 2. Лад за отця не задовольнив людей через смерть людей, люди його заперечують і скасовують у боротьбі. Ступень 2. Порядок отца не удовлетворил людей через смерть людей, люди его отрицают и отменяют в борьбе. Цей стан відповідає суспільно-економічній формації соціалізму. Это состояние соответствует общественно-экономической формации социализма. Колектив управляє державою. Коллектив управляет государством. Іванов дав ладу назву «син». Иванов дал строю название «сын». Тут режимна тюрма і лікарня є. Здесь режимная тюрьма и больница есть. Багаті і бідні є, експлуатація людини є. Богатые и бедные есть, эксплуатация человека есть. Війни між народами є, смерть людини прогресує. Войны между народами, смерть человека прогрессирует. Люди при цьому ладу вмирають більше, ніж раніше. Люди при этом строе умирают больше, чем раньше. Цей лад не задовольнив людей. Этот порядок не удовлетворил людей. Ступінь 3. Один отець і один син заперечуються. Ступень 3. Один отец и один сын отрицается. Подвійне заперечення. Двойное отрицание. Незалежність від особи і потреб є в суспільстві. Независимость от личности и потребностей есть в обществе. Люди практикують свідоме терпіння без потреб їжі, одягу, житлового дому за системою, терпіння росте щодня. Люди практикуют сознательное терпение без потребностей пищи, одежды, жилого дома по системе, терпение растет каждый день. Це синтез. Это синтез. Це етап суспільного життя без потреб. Это этап общественной жизни без потребностей. Іванов дав назву ладу «еволюція». Иванов дал название строя «эволюция». Нема залежності від особи, і нема залежності від потреб. Нет зависимости от личности, и нет зависимости от потребностей.Відбувся перехід в нову якість, в ній зберігаються елементи і властивості початкового стану, фіксує спадкоємність розвитку. Произошел переход в новое качество, в ней хранятся элементы и свойства исходного состояния, фиксирует преемственность развития.    Іванов говорить про три історичні періоди. Иванов говорит о трех исторических периодах. Бог отець є цар і капіталізм. Бог отец есть царь и капитализм. Бог син є соціалізм, Бог дух святий є еволюція. Бог сын есть социализм, Бог Дух Святой есть эволюция. Іванов ввів у життя людей дух святий, тому він називається Бог дух святий. Иванов ввел в жизнь людей дух святой, поэтому он называется Бог Дух Святой. Віра в невидимого бога заперечується. Вера в невидимого Бога отрицается. Люди вірять в живого Бога чоловіка. Люди верят в живого Бога человека. Деякі країни мали соціалізм, і вони від нього відмовилися. Некоторые страны имели социализм, и они от него отказались. За наукою Іванова, тепер еволюційний лад може вводитися в них. По науке Иванова, теперь эволюционный порядок может вводиться в них. Новий лад має вводитися без насилля, шляхом реформ, щоб нікому не заважати. Новый порядок должен вводиться без насилия, путем реформ, чтобы никому не мешать, а свое сделать.Спочатку треба зрозуміти необхідність переходу до еволюційного ладу. Сначала надо понять необходимость перехода к эволюционному строю.

 

Цитати Іванова Цитаты Иванова

   6201:112. 6201: 112. Я роблю хороше для всіх, навчаю до здоров'я, як потрібно здоровому чоловікові бути незалежним від природи. Я делаю хорошее для всех, учу к здоровью, как нужно здоровому человеку быть независимым от природы. Вона перестане бути мачухою над чоловіком, а буде другом за мій вчинок, що я роблю. Она перестанет быть мачехой над человеком, а будет другом за мой поступок, что я делаю. А треба дружити з другом, а не боротися за своє існування. А надо дружить с другом, а не бороться за свое существование.

   6607.09: 26. Бог – це є чоловік такий самий, як і ми. 6607.09: 26. Бог – это человек такой же, как и мы. Він ступає дорогою тільки не нашою. Он идет дорогой только не нашей. Ми користуємося Мы пользуемся хорошим і теплим у природі, а він не визнає це все наше. хорошим и теплым в природе, а он не признает это все наше. Куди ви діваєте погане, холодне. Куда вы деваете плохое, холодное? Це є теж природа, така сама. Это тоже природа, такая же. Ми, всі люди, не віримо цьому. Мы, все люди, не верим этому. А він же живе між нами, ходить не в такій формі, і не чекає свого дня. А он живет между нами, ходит не в такой форме, и не ждет своего дня. Нам усім доводиться дочекатися свого дня. Нам всем приходится дождаться своего дня.Він каже, що не заслужив Он говорит, что не заслужил   перед природою відповідати. перед природой отвечать. 27. А в Бога місця вистачить, лише б чоловік погодився зробити те, що добре всім. 27. А в Бога места хватит, лишь бы человек согласился сделать то, что хорошо всем. Бог був, є, і буде з нами. Бог был, есть и будет с нами.Він не прийде до нас, і не буде нас судити за наше погане, зроблене нами. Он не придет к нам, и не будет нас судить за наше плохое, сделанное нами.   Ми повинні зізнатися, що ми не робили чого-небудь хорошого, щоб Бог погодився з нами. Мы должны признаться, что мы не делали чего-нибудь хорошего, чтобы Бог согласился с нами. А що ми робили в природі, щоб було нам самим добре? А что мы делали в природе, чтобы было нам самим хорошо? Ми з вами робимо все, нам робиться від цього недобре, ми хворіємо і застуджуємося. Мы с вами делаем все, нам делается от этого нехорошо, мы болеем и простужаемся. Якби ми робили по Божому, ми з вами не боялися природи і не ховалися в будинку. Если бы мы делали по Божьему, мы с вами не боялись природы и не прятались в доме.

 

28. Що зробили такого хорошого, щоб природа не карала нас? 28. Что сделали такого хорошего, чтобы природа не наказывала нас? Та нічого, крім поганого. Да ничего, кроме плохого. Ми бачили де-небудь у природі за весь час, що прожили між собою, щоб Бог жив і нас по-своєму вчив? Мы видели где-нибудь в природе за все время, что прожили между собой, чтобы Бог жил и нас по-своему учил?Агітація є гнила в нас. Агитация есть гнилая у нас. Говоримо, що Бога немає, ми не віримо йому. Говорим, что Бога нет, мы не верим ему. Він і не просив, і не просить вас, щоб ви вірили йому так. Он и не просил и не просит вас, чтобы вы верили ему так. Навіщо одягаєтеся, навіщо їсте, або живете в домі? Зачем одеваетесь, зачем едите, или живете в доме? Може це рятує вас у житті. Может это спасает вас в жизни. Ви захопили своє місце. Вы захватили свое место. За це вб'єте іншого чоловіка. За это убьете другого человека.          

    29. Бог не заповідав, щоб молодь, народжена в житті, виносила старих людей, і закопувала в землю. 29. Бог не заповедал, чтобы молодежь, рожденная в жизни, выносила стариков, и закапывала в землю. Це є потік людей такий. Это поток людей такой. Всі люди є залежні від цього. Все люди зависимы от этого. А Бог є незалежний. Бог есть независимый. Він поділився з нами, не хотів іти по дорозі нашій, взяв свою погану і холодну. Он поделился с нами, не хотел идти по дороге нашей, взял свою плохую и холодную. 30. Думка у Бога не така, як ми маємо її. 30. Мысль Бога не такая, как мы ее имеем. Ми з вами тільки піднялися з ліжка на свої довгі ноги, які будять, стали ходити назад, вперед. Мы с вами только поднялись с кровати на свои длинные ноги, которые будят, стали ходить назад, вперед. Наш одяг, зроблений нами, висить на нас. Наша одежда, сделанная нами, висит на нас. Ми повісили його від природи, щоб він не допускав свої природні сили, котрі через живе тіло живлять. Мы повесили ее от природы, чтобы она не пропускала свои природные силы, которые через живое тело питают. А ми не віримо цьому, намагаємося нагодувати себе через зуби, через рот. А мы не верим этому, пытаемся накормить себя через зубы, через рот. Ми ковтаємо живе і мертве, яке краще, жирніше, солодше. Мы глотаем живое и мертвое, которое лучше, жирнее, слаще. Ось що ми з вами робимо. Вот что мы с вами делаем. Беремо хороше і тепле на себе і в себе. Берём хорошее и теплое на себя и в себя. А що виходить згодом? А что получается впоследствии? Ми робимо погане природі в очі, що Бог не рекомендує. Мы делаем плохое природе в глаза, что Бог не рекомендует.           

 

    6608:159. 6608: 159. А хто є з Богом, той вмирати не буде ніколи. А кто с Богом, тот умирать не будет никогда. Це незалежна в природі сторона від Бога, вона не буде вмирати на будь-якому чоловікові. Это независимая в природе сторона от Бога, она не будет умирать на любом человеке.Це природа, вона зберігала, зберігає, і буде зберігати чоловіка, якщо він буде робити діло Бога. Это природа, она сохраняла, сохраняет и будет сохранять человека, если он будет делать дело Бога. Любити природу, і хороше, і тепле, і холодне, і погане. Любить природу, и хорошее, и теплое, и холодное, и плохое. Чоловік буде не однобокий, а з кругозором у всьому напрямку, Бог землі буде тоді. Человек будет не односторонний, а с кругозором во всем направлении, Бог земли будет тогда. 6612.10:172. 6612.10: 172. Висновок такий. Вывод такой. Незалежна сторона, знайдена в природі на чоловікові Іванову, практично доводить усьому світу, що можна добитися великого через діло, зробитися Богом усьому в природі. Независимая сторона, найденная в природе на человеку Иванову, практически доказывает всему миру, что можно добиться большого через дело, сделаться Богом всему в природе. Не знищувати, а зберігати себе, як око своє. Не уничтожать, а хранить себя, как глаз свой. Так не треба примушувати природу, щоб давала і давала без кінця. Так не надо заставлять природу, чтобы давала и давала без конца. Незалежна сторона має мету бути здоровою людиною, не застуджуватися і не хворіти, що найголовніше. Независимая сторона имеет цель быть здоровым человеком, не простужаться и не болеть, что самое главное.

   6611.14:29. 6611.14: 29. Завойовуєш незалежність із цим вченням. Завоевываешь независимость с этим учением. А незалежність вчить людину А независимость учит человека самому бути здоровою людиною, яка про себе турбується і вболіває за іншого. самому быть здоровым человеком, о себе беспокоится и переживает за другого. Ми з вами, люди, хочемо отримати хороше від природи з хорошого, це ніколи не буває. Мы с вами, люди, хотим получить хорошее от природы с хорошего, это никогда не бывает. Ми отримуємо хороше з поганого. Мы получаем хорошее из плохого.

 

     6612.31:40. 6612.31 40. Хіба це радість, лягти Разве это радость, лечьв землю назавжди? в землю навсегда? Невже це незрозуміло для нас. Неужели это непонятно для нас. Холод і погане не випробуваний ніким. Холод и плохое не испытанное никем. Любов до природи – це є істина. Любовь к природе – это истина. Треба буде людині сприймати всім тілом. Надо будет человеку воспринимать всем телом. Не відвертатися від хорошого і теплого, а також холодного і поганого. Не отворачиваться от хорошего и теплого, а также холодного и плохого. Ми з вами, всі люди, учимося для того, щоб свого близького залишити позаду, а самому йти. Мы с вами, все люди, учимся для того, чтобы своего близкого оставить позади, а самому идти. Не любити людей темних. Не любить людей темных. Це є правда? Это правда? Велика несправедливість перед природою і людьми. Это большая несправедливость перед природой и людьми.

   6612.31:85. 6612.31: 85. Апетит розвинений у тебе. Аппетит развит у тебя. Чоловік розвинув його на собі. Человек развил его на себе. Зумій призупинити його. Сумей приостановить его.Стіл розкрили для цього. Стол раскрыли для этого. А ти зумій, відмовся свідомо в терпеливому А ты сумей, откажись сознательно в терпеливом труді. труде. Я народився для того, щоб зустрітися з природою не таким, як це треба. Я родился для того, чтобы встретиться с природой не так, как это нужно.Людина зобов'язана знати і хороше, і погане, і тепле, і холодне для вивчення живого факту. Человек обязан знать и хорошее, и плохое, и теплое, и холодное для изучения живого факта. Любов у всьому. Любовь во всем. 86. Зима кліматична, вона примушує бути Богом землі. 86. Зима климатическая, она заставляет быть Богом земли. Якби Бог був проти цього зробленого діла, він би завадив нам. Если бы Бог был против этого сделанного дела, он бы помешал нам. Він дав свою волю нам робити та подумати. Он дал свою волю нам делать и подумать. Не знає, що буде далі. Не знает, что будет дальше. Чоловік народився для життя, а сам знає мало. Человек родился для жизни, а сам знает мало. Треба знати більше, але не робити будь-якого діла. Надо знать больше, но не делать какие-либо дела. Бог допомагав у слові. Бог помогал в слове. Чоловік народжувався з ним. Человек рождался с ним. Одягався з допомогою його, примушував їсти. Одевался с помощью его, заставлял есть. Він будував дім. Он строил дом.

 

   6612.31:148. 6612.31: 148. Залежність є нехороша сторона, примушує людину, не під силу жити. Зависимость есть нехорошая сторона, заставляет человека, не под силу жить. А за всім правилом, чоловіка треба просити, благати просьбою, щоб він не робив це, від чого стихійна смерть виходить. А за всем правилом, человека надо просить, умолять просьбой, чтобы он не делал это, от чего стихийная смерть получается. 6712.20:63. 6712.20: 63. Треба будувати не економіку, а бідність вводити свідомо. Надо строить не экономику, а бедность вводить сознательно. Жити не однобоко, а з кругозором і світоглядом. Жить не однобоко, а с кругозором и мировоззрением. Треба любити хороше, тепле і погане, холодне. Надо любить хорошее, теплое и плохое, холодное.     

   7202:58. 7202: 58. Це неправда їхня. Это неправда их. Вона була, є, і буде між цими людьми. Она была, есть и будет между этими людьми. Свого природного тепла немає у них усередині. Своего природного тепла нет у них внутри.   Як вони народилися в природі? Как они родились в природе? Всі до одного чоловіка природним порядком. Все до одного человека естественным порядком. Але їхні батьки зустріли по-своєму за звичаєм, як зберігають квітку кімнатну. Но их родители встретили по-своему по обычаю, как сохраняют цветок комнатный. 59. Тіло дитини не розвивається в цьому всьому, а воно живе в умовах, втрачає своє тепло цією чужою ніжністю. 59. Тело ребенка не развивается в этом всем, а оно живет в условиях, теряет свое тепло этой чужой нежностью.Людина є кімнатна квітка у нас. Человек есть комнатный цветок у нас.

   60. Тіло є хворе, вже ворог напав, 60. Тело есть больное, уже враг напал,лікар вважає. врач считает. Це природа простудила його, він захворів, він же залежний у природі, чоловік без сил, тепла природного немає у нього. Это природа простудила его, он заболел, он же зависим в природе, человек без сил, тепла природного нет у него.Він не може зробити сам цього, і лікарі створити тепло не в силах цьому хворому. Он не может сделать сам этого и врачи создать тепло не в силах этому больному.Він не ходив у природі по снігу, по морозу в житті своєму, він боїться цього. Он не ходил в природе по снегу, по морозу в жизни своей, он боится этого.А хто боїться, той не воїн. А кто боится, тот не воин.Всі люди вмирають у цьому. Все люди умирают в этом. І шприц не дає тепла людині живій, також таблетка не дає, і ніж. И шприц не дает тепла человеку живому, также таблетка не дает, и нож. А сила людини є за заслуги в природі. А сила человека есть за заслуги в природе. Воля Бога дасть, він господар, він любимий друг у цьому, живе разом з повітрям, водою і землею. Воля Бога даст, он хозяин, он любимый друг в этом, живет вместе с воздухом, водой и землей. Вони допомагають Богові створювати це тепло від самих ніг і до самої голови, струмом, електрикою. Они помогают Богу создавать это тепло от самых ног и до самой головы, током, электричеством.   

 

   61. Не вмієте, відмовтеся від цього вашого лікування, яке допомагає. 61. Не умеете, откажитесь от этого вашего лечения, которое помогает. Люди лежать без тепла у вас на ліжку, мучяться без тепла. Люди лежат без тепла у вас на кровати, мучаются без тепла. Дайте волю Богові в цьому. Дайте волю Богу в этом.Він поставить хворих усіх на ноги конвеєром. Он поставит больных всех на ноги конвейером.170. Бог доб ' ється 170. Бог добьётся свого наявного в житті своєму, він не потребує нашого наявного. своего имеющегося в жизни своей, он не нуждается в нашем имеющемся.У вас усіх до одного чоловіка на нашій рідній землі немає свого тепла. У вас всех до одного человека на нашей родной земле нет своего тепла. А якщо природного тепла немає всередині, ти візьмеш його звідки, якщо холод дає тепло А если природного тепла нет внутри, ты возьмешь его откуда, если холод дает теплотілу будь-якому. телу любому. А ми боїмося його. А мы боимся его. А якщо ми боїмося холоду, ми є не вояки в природі, природа не любить нас за це. А если мы боимся холода, мы является не воины в природе, природа не любит нас за это. Нам треба писати і співати про живого природного чоловіка давно. Нам надо давно писать и петь о живом природном человеке.

   7204:148. 7204: 148. Я, як Учитель усього народу всього життя, один з усіх нас, прийшов на нашу землю для того, щоб природа змінила в цьому свій напрямок між людьми. Я, как Учитель всего народа всей жизни, один из всех нас, пришел на нашу землю для того, чтобы природа изменила в этом свое направление между людьми. Люди жили погано і важко, вони вмирали, природа проганяла їх із землі. Люди жили плохо и тяжело, они умирали, природа гнала их из земли. 174. Я живу не так, як ви живете. 174. Я живу не так, как вы живете. Моя природа є дуже сильно холодна, і мені є погано, гірше не може бути від цього. Моя природа очень сильно холодная, и мне плохо, хуже не может быть от этого. Але ми отримуємо своє здоров'я від цього поганого і холодного. Но мы получаем свое здоровье от этого плохого и холодного. 7210:156. 7210: 156. Треба робити людині не по-людському. Надо делать человеку не по-человечески. Свій потік треба змінити. Свой поток надо изменить. Цей старий не годиться нікуди, кинути ззаду, а взятися за новий. Этот старый не годится никуда, бросить сзади, а взяться за новый. Ми пожили добре, тепло та сваволили. Мы пожили хорошо, тепло и самовольничали. А зараз веде нас до одного цілого. А сейчас ведет нас к одному целому. Треба приготуватися зустрічатися з життям, щоб було холодно і погано. Надо приготовиться встречаться с жизнью, чтобы было холодно и плохо.

  

   7309.12:74. 7309.12: 74. Я не хочу в природі поганого, хочу хороше в природі. Я не хочу в природе плохого хочу хорошее в природе. Я не визнаю в'язницю, і не хочу лікарню. Я не признаю тюрьму, и не хочу больницу. Це я сам захищаю чоловіка не багатого, а хочу допомогти бідному, хворому. Это я сам защищаю человека не богатого, а хочу помочь бедному, больному.90. Я вважаю, краса та, яка людьми носиться, навіть є злочин. 90. Я считаю, красота та, которая людьми носится, даже преступление.91. Ми повинні ввести любов і повагу всіх між людьми і природою. 91. Мы должны ввести любовь и уважение всех между людьми и природой. 99. Всі люди живуть за гроші, тільки вони отримують неоднаково. 99. Все люди живут за деньги, только они получают неодинаково. Це є їхня одна помилка. Это их одна ошибка. Бог є не на боці сильного, Бог захищає ображеного. Бог не на стороне сильного, Бог защищает обиженного. 33 карбованця на кожну людину. 33 рубля на каждого человека. Ми будуємо таке життя. Мы строим жизнь. Якщо буде мало нам цього, прибавимо всім тоді. Если будет мало нам этого, прибавить всем тогда. Це буде справедливе життя, одне з усіх не ображене. Это будет справедливая жизни, одно из всех не обиженное. Людина буде знати про життя, для чого вона будує. Человек будет знать о жизни, для чего она строит. 100. Чоловік не буде залежний, щоб чоловіка змушувати. 100. Человек не будет зависим, чтобы человека заставлять. Якщо потрібно буде робити, попросимо. Если нужно будет делать, попросим. 113. Якщо Іванов зробив це діло, чому не зможе зробити інший. 113. Если Иванов сделал это дело, почему не сможет сделать другой.Іванов ніколи не привласнював цю ідею, і він не зможе привласнювати її. Иванов никогда не присваивал эту идею, и он не сможет присваивать ее.Це ідея народна еволюційна, не залежить ні від кого ніде ніяк. Это идея народная эволюционная, не зависит ни от кого нигде никак.122. Закон людського життя є найгірший на білому світі. 122. Закон человеческой жизни худший на белом свете. 186. А в мене секретів немає, одна з усіх правда незалежність є в природі, сила одна з усіх. 186. А у меня секретов нет, одна из всех правда независимость в природе, сила одна из всех. 142. Немає власності в житті, щоб це місце було моє. 142. Нет собственности в жизни, чтобы это место было мое.

 

   7309.26:26. 7309.26: 26. Велика природа дає наше здоров'я. Великая природа дает наше здоровье. Вона має повітря, воду і землю в себе. Она имеет воздух, воду и землю в себе.Бог говорить нам про все їхнє діло. Бог говорит нам о всем их деле. Це є мої милі невмирущі друзі. Это мои милые неумирающие друзья. 77. Як виліковується рак шляхом вчення Іванова? 77. Как излечивается рак путем учения Иванова? Це ідея є не людська, а Бога. Это идея есть не людская, а Бога.Він лікує рак природою. Он лечит рак природой.Людина, яка захворіла на рак, вилікувалася засобом Іванова. Человек, заболевший раком, вылечилась средством Иванова. 83. Найголовніше в житті, це запобігти будь-якому захворюванню. 83. Самое главное в жизни, это предотвратить любое заболевание.114. Нам треба одного чоловіка, щоб він зробився такий, як Іванов примусив себе. 114. Нам надо одного человека, чтобы он стал таким, как Иванов заставил себя. Мало того, що він загартувався. Мало того, что он закалился. Він передає сили свої через себе, допомагає ображеному хворому. Он передает силы свои через себя, помогает обиженному, больному. Хворий повертає здоров'я назад. Больной возвращает здоровье назад.

   7309:173. 7309: 173. Треба нам усім жити в природі однаково. Надо нам всем жить в природе одинаково. Чоловік, який би він не був, і де б він, і як не знаходився, йому як людині повинна виділятися для проживання мінімальна зарплата. Человек, какой бы он ни был и где бы он, и как ни находился, ему как человеку должна выделяться для проживания минимальная зарплата.Примушувати людину не можна. Заставлять человека нельзя. Якщо треба, є просьба в природі. Если надо, есть просьба в природе. Вона повинна бути перед усіма. Она должна быть перед всеми. 174. Люди повинні знати. 174. Люди должны знать. Якщо буде треба працювати в природі, ми всі будемо прагнути до цього. Если будет надо работать в природе, мы все будем стремиться к этому.А не буде треба працювати, може, ми обійдемося без труда. А не будет нужно работать, может, мы обойдемся без труда. А якщо треба буде працювати, то ми підемо свідомо самі в труд. А если надо будет работать, то мы пойдем сознательно сами в труд. І ми будемо працювати там, де це треба. И мы будем работать там, где это нужно.Тільки зарплата буде одна. Только зарплата будет одна. Якщо буде мало, ми прибавимо всім, але не одному тому, кому треба. Если будет мало, мы прибавить всем, но не одному тому, кому надо. Люди визнають цю просьбу. Люди признают эту просьбу.Вони погодяться з нею, і вони почнуть жити по-новому. Они согласятся с ней, и они начнут жить по-новому.Кожна людина огородиться цим. Каждый человек огородиться этим. Не буде людей високих, багатих. Не будет людей высоких, богатых. Якщо треба бути вченому чоловікові, він буде між нами. Если надо быть ученому человеку, он будет между нами.

 

    7402:39. 7402: 39. Ми повинні отримати Мы должны получитьутримання на кожну людину 33 карбованці. содержания на каждого человека 33 рубля. А коли ми отримаємо це, то ображеного не буде у нас. А когда мы получим это, то обиженного не будет у нас. Ось що відіграє ролі в усьому, ніхто не піде війною на нас. Вот что играет роли во всем, никто не пойдет войной на нас. Ми звільнимося в цьому від ворога, не будемо робити те, що роблять люди. Мы освободимся в этом от врага, не станем делать то, что делают люди. Наша ідея буде Божа. Наша идея будет Божья. Любити природу тілом. Любить природу телом. Найголовніше, побажати іншому того, чого сам не хочеш. Самое главное, пожелать другому того, чего сам не хочешь. Ось що Бог став мати у себе. Вот что Бог стал иметь у себя. 202. Бог малює картину подальшого життя, що не буде грошей. 202. Бог рисует картину дальнейшей жизни, не будет денег. Через це не стане злочинця, заздрість і ненависть пропаде. Из-за этого не станет преступника, зависть и ненависть пропадет. Райське життя буде в нас. Райская жизнь будет у нас. Дружба і любов буде між людьми при такому житті. Дружба и любовь будет между людьми при такой жизни. Ми завоюємо вічне життя завдяки цьому. Мы завоюем вечную жизнь благодаря этому. Люди повинні знати. Люди должны знать. Якщо Іванову, який знаходиться в прямому контакті з природою всім своїм тілом, добре, то чому буде погано їм, якщо вони підуть по його дорозі. Если Иванову, который находится в прямом контакте с природой всем своим телом, хорошо, то почему будет плохо им, если они пойдут по его пути. Він робить все один, не змушує кого-небудь йти по своїй дорозі. Он делает все один, не заставляет кого-нибудь идти по своей дороге. Якби він примушував, був би його програш. Если бы он заставлял, был бы его проигрыш. Люди повинні робити це самі свідомо. Люди должны делать это сами сознательно. Він просить природу допомагати йому. Он просит природу помогать ему. 7507:112. 7507: 112. Ми – люди невіруючі в Бога, а його народили люди. Мы – люди неверующие в Бога, а его родили люди. Він живе з нами, своє діло не забуває. Он живет с нами, свое дело не забывает. Він один проти тюрми і проти лікарні. Он один против тюрьмы и против больницы. Досить держати такі сили під замком. Достаточно держать такие силы под замком. Ми боїмось їх. Мы боимся их.

 

7606:7. 7606: 7. Ми робити наше діло в природі так не звичні. Мы делать наше дело в природе так не привычные. А що вийде? А что получится? Ми нічого не знаємо. Мы ничего не знаем. А коли ми оточуємо себе холодом, ми близькі до єства, тепло розвивається в нас, від чого є наше людське життя, воно робиться на чоловікові сильне. А когда мы окружаем себя холодом, мы близки к естеству, тепло развивается у нас, от чего наша человеческая жизнь делается на человеке сильная. А коли чоловік робить, він оточений думкою. А когда человек делает, он окружен мыслью. Вона примушує його, одне кінчає, а інше починає. Она заставляет его, одно кончает, а другое начинает. Цьому всьому нема кінця. Этому всему нет конца. Краще буде нам нікому не вірити й нічого не робити. Лучше будет нам никому не верить и ничего не делать. Це буде істина наша людська, зберегти самих себе в природі за рахунок її повітря, води й землі. Это будет истина наша человеческая, сохранить самих себя в природе за счет ее воздуха, воды и земли. 44. Економіка зробила злочинця, а злочинець народив юстицію. 44. Экономика сделала преступника, а преступник родил юстиции. Бунтівника судили, посадили в тюрму. Бунтовщика судили, посадили в тюрьму. Люди зробили в ' язницю, вона себе розвила. Люди сделали в тюрьму, она себя развила.Якби ми не мали економіки й політики, ми б не робились злочинцями й хворими людьми. Если бы мы не имели экономики и политики, мы не делались преступниками и больными людьми. 7608:69. 7608: 69. Наша велика помилка в цьому ділі, що ми караємо, але не прощаємо чоловікові. Наша большая ошибка в этом деле, что мы наказываем, но не прощаем человеку.Учитель прощає нам, грішним усім, він не карає. Учитель прощает нам, грешным всем, он не наказывает.Просить нас, щоб ми не робили цього. Просит нас, чтобы мы не делали этого. Вся історія його ідеї, вона ввічливістю оточена, і всі люди роблять це. Вся история его идеи, она вежливостью окружена, и все люди делают это. 84. А моя ідея є не за юстицію, не за медицину. 84. А моя идея не за юстицию, не за медицину.Це є науки старого типу. Это науки старого типа. Люди карають людей, держать у тюрмі та лікарні. Люди наказывают людей, держат в тюрьме и больнице. А щоб цього не було, і не треба було брати на службу солдата, треба бути на все еволюційним чоловіком. А чтобы этого не было, и не надо было брать на службу солдата, надо быть на все эволюционным человеком.

 

7704:141. 7704: 141. А щоб чоловікові помогти, щоб він не робився злочинцем і не хворів будь-якими хворобами, не застуджувався, треба чоловіка навчити такої свідомості. А чтобы человеку помочь, чтобы он не делался преступником и не болел любыми болезни, не простужался, надо человека научить такого сознания. Чоловік не зробиться ніколи в людях злочинцем . Человек не сделается никогда в людях преступником.170. У житті нашому треба повітря, вода, земля. 170. В жизни нашей надо воздух, вода, земля. Вони дали все нам для життя, а ми з вами відійшли від цього всього. Они дали все нам для жизни, а мы с вами отошли от этого всего.

   7710: 9. Паршек є чоловік такий, як усі люди. 7710: 9. Паршек есть человек такой, как все люди. Він любить хороше й тепле, а також холодне і погане. Он любит хорошее и теплое, а также холодное и плохое. Завдяки цьому він загартувався в природі, сил набрався, ними оточив себе. Благодаря этому он закалился в природе, сил набрался, ими окружил себя. Він говорить. Он говорит. Я люблю хворобу будь-якого характеру, я не боюсь ворога. Я люблю болезнь любого характера, я не боюсь врага. Він нічого не зробить мені, сил нема в нього. Он ничего не сделает мне, сил нет у него. Тому люди називають Паршека Переможцем природи. Поэтому люди называют Паршека Победителем природы. 7712.02:16. 7712.02: 16. Хороші й теплі умови примушували чоловіка вмирати. Хорошие и теплые условия заставляли человека умирать. А от холодні та погані умови примусять жити вічно. А вот холодные и плохие условия заставят жить вечно. 7905:73. 7905: 73. Бог не велів навіть п родавати, купувати природу . Бог не велел даже продавать, покупать природу. Н аша така система розвалиться. Наша такая система развалится. Ні капіталісти, ні комуністи не залишаться на своїх місцях, вони умруть, як і не жили . Ни капиталисты, ни коммунисты не останутся на своих местах, они умрут, как и не жили.

   7910:45. 7910: 45. Люди всіх національностей, вони для Паршека однакові, усі вони жити хочуть. Люди всех национальностей, они для Паршека одинаковые, все они жить хотят. Здоров'я треба, а засобів не знайшли, чоловіка нема. Здоровье надо, а средств не нашли, нет человека.А самі усі люди хворі нічого не роблять. А сами все люди больные ничего не делают. А по- Паршековому , історичному, треба самому позбавлятися від ворога. А по Паршековому, историческому, надо самому избавляться от врага. 66. М'ясо треба йому, хліб, вода треба йому – це все чуже. 66. Мясо надо ему, хлеб, вода надо ему – это все чужое. А жити не можна чужим. А жить нельзя чужим. Треба навчитись свідомо терпіти в природі. Надо научиться сознательно терпеть в природе.

 

8001: 116. А в Паршека нема нічого, крім одного Святого Духа. 8001: 116. А в Паршека нет ничего, кроме одного Святого Духа. А він з ним всюди. А он с ним повсюду. 163. П рирода не дає згоди на це, щоб люди підкорялися людям. 163. Природа не дает согласия на это, чтобы люди подчинялись людям. Низько кланяйтесь і просіть усіх людей. Низко кланяйтесь и просите всех людей. Здоровайтесь з усіма людьми. Здоровайтесь со всеми людьми. Це сама природа зробить у житті без усякої зброї. Это сама природа сделает в жизни без всякого оружия.Учитель зробив своє у людях. Учитель сделал свое в людях.Вони прославили Богом його за це діло зроблене. Они прославили его Богом за это дело сделанное. У цьому всьому треба людям допомогти, щоб цього не було в людях. В этом всем надо людям помочь, чтобы этого не было в людях. 164. Паршек просить, благає людей із своєю просьбою. 164. Паршек просит, умоляет людей со своей просьбой. Нам усім кричить в один голос: киньте підкорятись управителям. Нам всем кричит в один голос: бросьте подчиняться управляющим. Нехай вони поживуть самі без нас . Пусть они поживут сами без нас.

   6609.24:60. 6609.24 60. Треба буде жити за рахунок холоду і поганого. Надо будет жить за счет холода и плохого. Хороше й тепле один час визнається Богом без усякого штучного. Хорошее и теплое одно время признается Богом без всякого искусственного.Бог каже: і навіщо я є Бог. Бог говорит: и зачем я есть Бог?Хіба одяг треба буде мені, або їжа треба буде, або житловий дім. Разве надо будет мне одежда, или пища надо будет, или жилой дом? Природа треба мені. Природа надо мне. Яка б вона не прийшла на землю, вона є близький улюблений і рідний друг для мене. Какая бы она не пришла на землю, она близкий любимый и родной друг для меня. Я, каже Бог, люблю, для мене в природі нема ніякої різниці між зимою і літом. Я, говорит Бог, люблю, для меня в природе нет никакой разницы между зимой и летом. 64. Бог відхилив це діло від себе, ввів важке в цьому ділі терпіння холоду, і голод, від чого робиться погано. 64. Бог отклонил это дело от себя, ввел тяжелое в этом деле терпение холода и голода, от чего делается плохо.    

 

   7507:166. 7507: 166. А повітря споживати через гортань природно. А воздух потреблять через гортань естественно. Кислоти, вони попадають хорошими з неї, з природи з'являються. Кислоты, они попадают хорошими с нее, по природе появляются. Чоловіка держать, як кліщика. Человека держат, как клеща. Він може ходити по траві, по росі, по грязі, по суші, по снігу тільки роззутим. Он может ходить по траве, по росе, по грязи, по суше, по снегу только разутым. Це все дає йому приємне почуття для його такого життя. Это все дает ему приятное чувство для его жизни такой. Це – засоби природні: повітря, вода й земля. Это – средства природные: воздух, вода и земля. Я як Учитель знайшов ці засоби в ній, оточив себе ними. Я как Учитель нашел эти средства в ней, окружил себя ими. Моєму тілу погано, нема красоти на мені, і без одягу дуже холодно. Моему телу плохо, нет красоты на мне, и без одежды очень холодно. Але я добре зрозумів у цьому, що погане й холодне дає чоловікові хороше й тепле. Но я хорошо понял в том, что плохое и холодное дает человеку хорошее и теплое. Ми, люди всі наші на землі, відходимо від цього всього, наближаємось до хорошого й теплого, що і веде нас у природі до відмирання. Мы, люди все наши на земле, отходим от этого всего, приближаемся к хорошему и теплому, что и ведет нас в природе к отмиранию. Гірше не може бути в цьому ділі, ніж чоловік одержав у природі. Хуже не может быть в этом деле, чем человек получил в природе.

   7608:128. 7608: 128. Ми прийшли до хорошого й теплого, а відходимо від холодного й поганого в природі. Мы пришли к хорошему и теплому, а отходим от холодного и плохого в природе. Ми недолюблюємо так природу: своє тіло оточуємо зсередини та ззовні чужим, не живим, бездушним. Мы недолюбливаем так природу: свое тело окружаем изнутри и снаружи чужим, не живыми, бездушным. Ми хочемо жити в цьому здоровими, сильними. Мы хотим жить в этом здоровыми, сильными.Це люди всі хочуть, але ця чара не виходить у них. Это люди все хотят, но эта чара не получается у них. У них усіх бажання жити добре й тепло, а природа підсовує своє погане й холодне. У них всех желание жить хорошо и тепло, а природа подсовывает свое плохое и холодное. Вони потрапляють у біду, часто хворіють і вони вмирають завжди. Они попадают в беду, часто болеют и они умирают всегда. Це умови життя є не кругозорі, а однобокі. Это условия жизни есть не с кругозором, а односторонние.

 

   7710:106. 7710: 106. Помилка людей була в тому, що стали проти нашої рідної матері природи озброюватися своїм технічним ділом, зробленим штучно, з введеною хімією. Ошибка людей была в том, что стали против нашей родной матери природы вооружаться своим техническим делом, сделанным искусственно, с введенной химией. Стало жити від Стало жить от цього добре й тепло. этого хорошо и тепло. А це добре й тепле веде в житті до холодного й поганого, тобто нашої смерті, котра зустрічає із своїми силами А это хорошее и теплое ведет в жизни к холодному и плохого, то есть нашей смерти, которая встречает со своими силами нашого земного нашего земного   чоловіка человека,і хоче відірвати йому и хочет оторвать емуце бажання. это желание. Природа є всьому діло. Природа есть всему дело. Вона є мати, вона зберігає. Она есть мать, она сохраняет. Вона може зустріти всякого чоловіка, і нанести йому шкоду будь-якими засобами. Она может встретить всякого человека, и нанести ему вред любыми средствами. Чоловік у природі є воїн, він озброївся для цього діла. Человек в природе есть воин, он вооружился для этого дела. Якщо всі природні сили підкоряються його зброї якийсь час, то в інший раз природа, володарка всьому, згорне у баранячий ріг, якщо захоче. Если все природные силы подчиняются его оружию некоторое время, то в другой раз природа, обладательница всему, свернет в бараний рог, если захочет. А захоче, чоловіка зробить Богом у людях. А захочет, человека сделает Богом в людях.    

 

   8001:89. 8001: 89. Люди не живуть довго через це все. Люди не живут долго из-за этого всего. Чоловік, це найголовніше, є мислитель у житті, творець живого, а злякався найголовнішого – природу. Человек, это самое главное, есть мыслитель в жизни, создатель живого, а испугался самого главного – природу. Вона є всьому діло, зберігає в усьому, тільки не в мертвому і не в чужому. Она есть всему дело, сохраняет во всем, только не в мертвом и не в чужом.Усьому діло – це є тіло живе, воно показалось нам усім. Всему дело – это тело живое, оно показалось нам всем.Ми подивились на нього в цьому ділі як на свого чоловіка, живого. Мы посмотрели на него в этом деле как на своего человека, живого. Страх оточив нас. Страх окружил нас. Ми як такі проживаємо на всякому такому місці. Мы как такие проживаем во всяком таком месте. Ми на ньому чужі, і так само чуже село. Мы на нем чужие, и так же чужое село. Ти живеш у ньому чужий, не свій. Ты живешь в нем чужой, не свой. Все чуже є на тобі, навіть ходиш по чужій доріжці. Все чужое есть на тебе, даже ходишь по чужой дорожке. Весь алфавіт від самої першої букви є чужий. Весь алфавит от самой первой буквы есть чужой. Уся історія всієї теорії чужа, ти думаєш навіть про чуже. Вся история всей теории чужая, ты думаешь даже о чужом. Тебе як такого оточує чуже. Тебя как такового окружает чужое. Так що свого нема в житті. Так что своего нет в жизни. Треба нам, таким людям, у житті навчитись у природи. Надо нам, таким людям, в жизни научиться у природы. Я чоловік з усім є між усіма такими людьми чужий. Я человек со всем есть между всеми такими людьми чужой. Облюбував це місце. Облюбовал это место. Воно не твоє, а чуже. Оно не твое, а чужое. Ти обгородив його зовсім чужим. Ты огородил его совсем чужим. Дім поставив на цьому місці. Дом поставил на этом месте. Скажеш, цей дім твій? Скажешь, этот дом твой? Його зробили з чужого матеріалу, із природного. Его сделали из чужого материала, из природного. Чуже не є твоє. Чужое не твое. Ти оточений чужим. Ты окружен чужим. 90. Це не твоє, а чуже. 90. Это не твое, а чужое. А ми люди такі, котрим треба не відходити від поганого, холодного. А мы люди такие, которым надо не отходить от плохого, холодного. Це життя характерне, живе, пробуджуюче. Это жизнь характерная, живая, пробуждающая. Воно невмираюче, вічно живе. Она неумирающей, вечно живет. А тепле, хороше, воно не живе довго, і веде зі своїм добром себе до поганого, холодного. А теплое, хорошее, оно не живет долго, и ведет со своим добром себя к плохому, холодного. Це кінець йому всьому, далі одне ціле, це буде нашому тілу смерть, кінець на віки-віків. Это конец ему всему, далее одно целое, это будет нашему телу смерть, конец на веки веков.

 

   8009:110. 8009: 110.   Вони робили це ось у себе, щоб жилось їм у цьому добре і тепло. Они делали это вот у себя, чтобы жилось им в этом хорошо и тепло. А погане, холодне де ж ділось у природі? А где же делось плохое, холодное в природе?Воно приходить до нас через це діло. Оно приходит к нам через это дело. Ми в процесі цього всього зустрічаємось із цим ділом, природа Мы в процессе этого всего встречаемся с этим делом, природаоточує нас, вона створює нам це ось. окружает нас, она создает нам это вот. Ми робимось хворими в цьому. Мы делаемся больными в этом. Що поробиш у житті своєму, якщо треба для життя свого, а його нема. Что поделаешь в жизни своей, если надо для жизни своей, а его нет. А раз нема, що ти зможеш зробити? А раз нет, что ты можешь сделать? А природа нічого не дає без усякого діла. А природа ничего не дает без всякого дела. Спочатку треба зробити. Сначала надо сделать.

   8102:92. 8102: 92. Це ось зернятко як розвивалось? Это вот зернышко как развивалось? Воно вводилось через природу людям колись, це ось початкова смерть чоловіка. Оно вводилось через природу людям прежде, это вот начальная смерть человека. Земля потягнула до себе магнітом сьогодні одного, інший умер десь завтра. Земля потянула к себе магнитом сегодня одного, другой умер где-то завтра. Природа ввела цю систему за наше все чуже. Природа ввела эту систему за наше все чужое. Ми винуваті в природі, вона - за наш учинок, зроблений нами. Мы виноваты в природе, она - за наш поступок, сделанный нами. 93. Ми знайшли це зернятко в природі, його застосували, посадили в землю для одержання прибутку в природі. 93. Мы нашли это зернышко в природе, его применили, посадили в землю для получения прибыли в природе. А вона посадила за це саме на чоловіка болячку, за те, що чоловік зробив у природі прогрес. А она посадила за это именно на человека болезнь, за то, что человек сделал в природе прогресс. Життя людське пішло в природі через це все, і тут же смерть узялась десь. Жизнь человеческая пошло в природе из-за этого все, и тут же смерть взялась где-то. Людська радість, вони одержали прибуток - тут же втрата взялась десь, хвороба людського життя. Человеческая радость, они получили прибыль - тут же потеря взялась где-то, болезнь человеческой жизни. Вона забрала його з путі за це саме. Она забрала его с пути за это же. Так це не обійшлось у житті в природі за те, що чоловік зробив над природою. Так это не обошлось в жизни в природе за то, что человек сделал над природой. Це зернятко дало багато зернят – уже це технічна, чужа сторона. Это зернышко дало много зерен – уже это техническая, чужая сторона. 94. Природа не дає так даремно своє тіло, вона відбирає за це твоє життя. 94. Природа не дает так зря свое тело, она отбирает за это твою жизнь. Вона терпить у цьому ділі масовому. Она терпит в этом деле массовом.

   8109:74. 8109: 74. Х ороша і погана сторона є в природі. Хорошая и плохая сторона есть в природе. Самі створили хороше, погане приходить саме. Сами создали хорошее, плохое приходит само.Похіть зароджувала людину, а природа мала сили на це, щоб відбирати їх у людини. Похоть зарождала человека, а природа имела силы на это, чтобы отбирать их у человека.