Народний журнал природної мудрості Народный журнал природной мудрости   osh . osh.kiev . kiev.ua ua

 

Еволюційний рух Эволюционное движение

 

Жити, учитися, отримувати здоров ' я за наукою еволюцією. Жить, учиться, получать здоровье по науке эволюции. Бути таким, як Учитель народу, Бог Землі. Быть таким, как Учитель народа, Бог Земли. Наука Іванова П. К. Наука Иванова П. К.   

 

№ 6 . № 6. 2018.02 2018.02

 

Віра Вера

 

   Віра – віра в релігійного невидимого Бога і Бога живого чоловіка як діалектичні дві протилежності, котрі в єдності і суперечності. Вера – вера в религиозной невидимого Бога и Бога живого человека как диалектические две противоположности, которые в единстве и противоречии.

 

Зміст Содержание

1.Теорія діалектика, три закони. 1.Теория диалектика, три закона.

2. Віра релігійна в Бога, якого не бачили. 2. Вера религиозная в Бога, которого не видели. Церква. Церковь.

2-1. 2-1. Перша протилежність. Первая противоположная сторона.

2-2. 2-2. Друга протилежність. Вторая противоположная сторона.

2-3. 2-4.Цитати Іванова.3. Віра в людину Бога.3. Вера в человека Бога.

3-1. 3-1. Перша нова протилежність. Первая новая противоположная сторона.

3-2. 3-2. Друга нова протилежність. Вторая новая противоположная сторона.

4. Тріада. 4. Триада. Три періоди в розвитку суспільства. Три периода в развитии общества.

5. Цитати Іванова. 5. Цитаты Иванова о невидимом Боге.

 6. Цитаты Иванова о Боге человеке.

 

1.Теорія діалектика, три закони. 1.Теория диалектика, три закона.

   Закон 1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі . Закон 1. Две противоположные стороны есть в природе, они существуют в единстве и борьбе. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. Все вещи, явления имеют противоположные свойства и тенденции развития. Вони перебувають в єдності, одне без одного не існує. Они находятся в единстве, одно без другого не существует. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, її результатом є розвиток. Противоположные стороны взаимодействуют постоянно в форме борьбы, ее результатом является развитие. Між ними виникають суперечності, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Между ними возникают противоречия, которые являются источником, содержанием, движущей силой саморазвития мира. Процес завершується переходом до двох нових Процесс завершается переходом к двум новым   протилежних сторін. противоположным сторонам. Приклад . Пример. Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. Две противоположные стороны есть в природе: хорошее, теплое, плохое, холодное. Перша протилежна сторона. Первая противоположная сторона. Люди роблять, щоб мати в житті хороше, тепле. Люди делают, чтобы в жизни было хорошее, теплое. Друга протилежна сторона. Вторая противоположная сторона. Вони отримують від природи погане і холодне – захворювання, нещастя тощо. Они получают от природы плохое и холодное – заболевание, несчастье и тому подобное. Між ними є суперечність , бо люди не отримують життя. Между ними есть противоречие, потому что люди не получают жизни. Щоб жити, люди переходять до двох нових протилежних сторін. Чтобы жить, люди переходят к двум новым противоположным сторонам. Перша нова протилежна сторона. Первая новая противоположная сторона. Люди свідомо приймають холод і голод, гартуються в холодній воді. Люди сознательно принимают холод и голод, закаляются в холодной воде. Людина відчуває холод і погане в процесі купання в холодній воді. Человек чувствует холод и плохое в процессе купания в холодной воде. Друга нова протилежна сторона. Вторая новая противоположная сторона. Людям стає тепло, добре і здорово після купання. Людям становится тепло, хорошо и здорово после купания. Людина хотіла життя і отримала життя. Человек хотел жизни и получил жизнь. Суперечність завершується. Противоречие заканчивается.   

    Закон 2. Подвійне заперечення є в природі. Закон 2. Двойное отрицание в природе. Об ' єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Объекты развиваются путем двойного отрицания. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру початкового ступеня розвитку. Каждая ступень является синтезом предыдущих ступеней и воспроизводит на более высокой основе характерные черты, структуру начальной ступени развития. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об ' єктів. Двойное отрицание является необходимым моментом процесса развития, условием качественного изменения объектов. Розвитку об ' єктів не існує без заперечення попередніх форм. Развития объектов не существует без отрицания предыдущих форм. Заперечення відображає не знищення об ' єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадковий стан. Отрицание отражает не уничтожение  объекта, а момент его перехода в новое качество, в котором хранятся элементы и свойства его предварительного качественного состояния, то есть фиксирует наследственное состояние. Приклад. Пример. Еволюція людства. Эволюция человечества. Ступінь 1. Практика загартування домінує в людей. Ступень 1. Практика закалки доминирует у людей. Ступінь 2. Заперечення загартування. Ступень 2. Отрицание закалки. Вчення Христа домінує. Учение Христа доминирует. Ступінь 3. Подвійне заперечення одного загартування і одного вчення Христа. Ступень 3. Двойное отрицание одной закалки и одного учения Христа. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства. Синтез или сумма закалки и учения Христа доминирует в человечества.    

    Закон 3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Закон 3. Взаимный переход качественных и количественных изменений. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. Количественные изменения постепенно накапливаются, на определенном этапе развития нарушают их меру, и вызывают у них коренные изменения. (Википедия.  Диалектика).   

 

Віра в релігійного невидимого Бога 2. Вера в религиозного невидимого Бога

Перша протилежна сторона . 2-1. Первая противоположная сторона.

   Люди вірують у вигаданого Бога, лице якого не бачили, не знають його власне ім'я. Люди верят в выдуманного Бога, лицо которого не видели, не знают его собственное имя.Дві сторони є в природі: хороше і погане. Две стороны есть в природе: хорошее и плохое. Люди вірують, що тільки їхня віра хороша і правильна. Люди верят, что только их вера хорошая и правильная. Люди моляться в церквах, просять Бога, щоб тепле і хороше, всілякі блага отримати від природи. Люди молятся в церквях, просят Бога, чтобы теплое и хорошее, всевозможные блага получить от природы. Релігія держить народ під гнітом. Религия держит народ под гнетом. Утворили страх гріха і покарання Богом грішників. Образовали страх греха и наказания Богом грешников. Народ іде в церкву замолювати гріхи, а потім грішити далі, і так без кінця. Народ идет в церковь замаливать грехи, а потом грешить дальше, и так без конца. Христос дав людям заповіді для життя і здоров'я, щоб люди виконували їх. Христос дал людям заповеди для жизни и здоровья, чтобы люди выполняли их. Люди вірують в Христа, але заповіді його порушують і не виконують, і навчають інших так робити. Люди верят в Христа, но заповеди его нарушают и не выполняют, и учат других так делать. Христос учить, щоб люди любили один одного. Христос учит, чтобы люди любили друг друга. Бажали іншим те, що собі хочуть. Желали другим то, что себе хотят. Христос учить, щоб люди не потрапляли в тюрму і лікарню. Христос учит, чтобы люди не попадали в тюрьму и больницу. Христос проти залежності. Христос против зависимости. Заповіді Христа є еволюційного характеру, але їх не розуміли і не виконували. Заповеди Христа эволюционного характера, но их не понимали и не выполняли. Повітря, вода, земля мають дух. Воздух, вода, земля имеют дух. А священики церкви не люблять повітря, воду і землю, відходять від природи. Священники церкви не любят воздух, воду и землю, отходят от природы. А якщо в церкві нема любові до природи, то нема в церкві духу. А если в церкви нет любви к природе, то нет в церкви духа.         

 

    Церква – це є магніт смерті. Церковь – это магнит смерти. Мойсей дав неправильних 10 заповідей, котрі не можна виконати, їх обходили. Моисей дал неправильных 10 заповедей, которые нельзя выполнить, их обходили. Люди не живуть у церкві. Люди не живут в церкви. Вони тільки приходять молитися Богу, і йдуть додому. Они только приходят молиться Богу, и идут домой. І вони вмирають разом із цим ділом. И они умирают вместе с этим делом. Люди несуть їх на кладовище, заносять востаннє в церкву прощатися на віки віків. Люди несут их на кладбище, заносят в последний раз в церковь прощаться на веки веков. Церква сама не живе, і не дає іншим, їм заважає. Церковь сама не живет и не дает другим, им мешает. Мойсей дав заповіді євреям, щоб любили Моисей дал заповеди евреям, чтобы любили одного свого Бога, намагалися одного Бога, пыталисьвсі інші віри знищити, помалу завоювати світове панування. все остальные веры уничтожить, постепенно завоевать мировое господство. Так узаконив навіки війни між народами, між вірами. Так узаконил навеки войны между народами, между верами. (Біблія. Второзаконня ). (Библия. Второзаконие). Християни є нетерпимі до іншої віри, вважають правими тільки себе. Христиане есть нетерпимы к другой вере, считают правыми только себя. Релігія створила вчення про рай і пекло. Религия создала учение о рае и аде. Віруючі прагнуть потрапити в рай, а церква начебто сприяє. Верующие стремятся попасть в рай, а церковь вроде бы способствует. Релігійні діячі самі залежні від природи, вони не проти залежності, і навчають людей бути залежними. Религиозные деятели сами зависимые от природы, они не против зависимости, и обучают людей быть зависимыми. Церква відстоює інтереси державної влади. Церковь отстаивает интересы государственной власти. Церква обманює віруючого, що коли він буде без гріха, то попаде в рай після смерті тіла. Церковь обманывает верующего, что когда он будет без греха, попадет в рай после смерти тела.

 

Друга протилежна сторона 2-2. Вторая противоположная сторона

    Дві сторони є в природі: хороше і погане. Две стороны есть в природе: хорошее и плохое. Природа сама дає погане Природа сама дает плохоелюдям релігійної віри за прийняте хороше. людям религиозной веры за принятое хорошее.Це є нездоров'я, незадоволення, смерть, Это нездоровье, недовольство, смерть, незнання, самообман, неволя, ненависть, нетерпимість до інших вірувань, вічна війна між народами і різними вірами, протилежність науці, не сприяє еволюції людини. незнание, самообман, неволя, ненависть, нетерпимость к другим верованиям, вечная война между народами и различными верами, противоположность науке, не способствует эволюции человека. Люди не задовольнили себе. Люди не удовлетворили себя. Церква існує за рахунок обману людей, нема правди в ній. Церковь существует за счет обмана людей, нет правды в ней. Люди просять Христа в церкві, щоб дав їм хороше і тепле, просять всілякі блага, але воно у них не виходить. Люди просят Христа в церкви, чтобы дал им хорошее и теплое, просят всевозможные блага, но оно у них не получается. Вони самі себе обманюють. Они сами себя обманывают. Якщо заповіді не виконують, то це гірше від усього. Если заповеди не выполняют, то это хуже всего. Таким людям буде краще, якщо вони не будуть вірити. Таким людям будет лучше, если они не будут верить. Віра без діла є мертва. Вера без дела мертва. Віра утворилася понад 2000 років тому, коли людство не було достатньо розвинене, не було науки, не знали діалектичні закони, еволюцію людини, інші досягнення науки. Вера образовалась более 2000 лет назад, когда человечество не было достаточно развито, не было науки, не знали диалектические законы, эволюцию человека, другие достижения науки. Віра релігійна є тепер такою, як колись, вона воює з наукою. Вера религиозная является теперь такой, как прежде, она воюет с наукой. Не виконують заповідь Христа: бажати і робити людям те, що собі хочеш. Не выполняют заповедь Христа: желать и делать людям то, что хочешь себе. Місце на землі є, котре вони захоплюють і присвоюють, нікому не уступають. Место на земле есть, которое они захватывают и присваивают, никому не уступают. Життя людини не Жизнь человека не   цінують на білому світі, помилково надіються на вічне життя після смерті. ценят на белом свете, ошибочно надеются на вечную жизнь после смерти. Священики не виконують заповіді соціального характеру Христа: не судити, не саджати в тюрму, прощати провини, всім одна зарплата. Священники не выполняют заповеди социального характера Христа: не судить, не сажать в тюрьму, прощать вину, всем одна зарплата. Учать так інших. Учат так других. Вважають, що це утопія. Считают, что это утопия. Церква нічого не робить, щоб люди не попадали в тюрму і лікарню. Церковь ничего не делает, чтобы люди не попадали в тюрьму и больницу. Релігія протилежна науці, воює з нею. Религия противоположная науке, воюет с ней. Релігія проти науки еволюції, проти еволюційного походження людини. Религия против науки эволюции, против эволюционного происхождения человека.     Губиться здоров'я і людина вмирає. Теряется здоровье и человек умирает. Утворюється залежність, яка веде до смерті людини. Образуется зависимость, которая ведет к смерти человека. Помилкові заповіді породжують війну між народами, між різними вірами, смерть людини. Ложные заповеди порождают войну между народами, между различными верами, смерть человека. Дух не існує в церкві. Дух не существует в церкви. Дух є в повітрі, воді й землі. Дух в воздухе, воде и земле. Вода – є провідник життя. Вода – есть проводник жизни.

 

А церква не користується природою, в котрій дух. А церковь не пользуется природой, в которой дух. Священики не люблять холодного і поганого, і навчають інших. Священники не любят холодного и плохого, и обучают других. Вони порушують найменші заповіді Христа для здоров'я, і навчають цьому інших. Они нарушают самые заповеди Христа для здоровья, и учат этому других. Священик іде в пекло, а за ним інші. Священник идет в ад, а за ним другие. Людина як біологічний вид умирає з такою вірою. Человек как биологический вид умирает с такой верой. Біологічна і соціальна еволюція людини не відбувається. Биологическая и социальная эволюция человека не происходит. Таких людей не стане. Таких людей не станет. Церква запустіє. Церковь опустеет. Наш висновок: віра в Бога, якого не бачили, є неправильна, неістинна, не задовольняє людину, заповіді не виконуються, не сприяє еволюції людини, на даному етапі шкідлива для людства. Наш вывод: вера в Бога, которого не видели, является неправильная, ложная, не удовлетворяет человека, заповеди не выполняются, не способствует эволюции человека, на данном этапе вредна для человечества. Не вірити в невидимого Бога краще і легше, ніж вірити. Не верить в Бога невидимого лучше и легче, чем верить.Суперечність існує між протилежностями. Противоречие существует между противоположными сторонами.Люди вірять, але Люди верят, ноне виконують заповіді Бога і Христа. не выполняют заповеди Бога и Христа. Люди хочуть жити, а отримують смерть. Люди хотят жить, а получают смерть. Люди не живуть, а вмирають. Люди не живут, а умирают. А раз заповіді не виконують, то така віра не треба в житті. А раз заповеди не выполняют, то такая вера не надо в жизни. Ця суперечність закінчується через перехід до двох нових протилежностей. Это противоречие заканчивается через переход к двум новым противоположным сторонам.Треба вірити в живого чоловіка, який заслужив у людей Богом бути, якого всі люди бачили. Надо верить в живого человека, который заслужил у людей Богом быть, которого все люди видели. Яке має бути відношення між ними? Какое должно быть отношение между ними? Треба ставитися до релігії, як до людини старої, яка виховала своїх дітей, не треба їй заважати. Надо относиться к религии, как к человеку старому, который воспитал своих детей, не надо ей мешать. Стару релігійну віру треба поважати, Старую религиозную веру надо уважать,треба їй дякувати, нова віра народилася на її основі, котрій треба дати дорогу в житті. надо ей сказать спасибо, новая вера родилась на ее основе, которой надо дать дорогу в жизни.   

   Пропонує Порфирій Іванов. Порфирий Иванов предлагает. 8209:52. 8209: 52. «Таке явище є в людях, віра минулого Христа залишилася. «Такое явление в людях, вера прошлого Христа осталась. Вони дуже сильно вірять йому. Они очень сильно верят ему. А от потребується від них виконання, вони не роблять цього діла. А вот требуется от них выполнения, они не делают этого дела. Вони є не оправдані люди в цьому. Они есть неоправданные люди в этом. Дух Святий не прийме Дух Святой не приметїх як таких. их как таковых. Якщо це буде так, люди визнають мене таким бути, як він. Если это будет так, люди признают меня таковым, как он.Я не визнаю ваше. Я не признаю ваше. Ви обманювали природу своїм учинком весь час свого життя, примушували її як таку, потребували своїм бажанням від неї. Вы обманывали природу своим поступком все время своей жизни, заставляли ее как такую, требовали своим желанием от нее. Вона терпіла від нас таких. Она терпела от нас таких. Вона не жаліла за це все своє, вона карала самих себе своїми силами, усіх нас прибирала до своїх рук». Она не жалела за это всё своё, она наказывала самих себя своими силами, всех нас убирала в свои руки». Люди визнали Іванова як Бога Землі, Спасителя. Люди признали Иванова как Бога Земли, Спасителя.   

 

Віра в живого Бога чоловіка 3. Вера в живого Бога человека

   Суперечність закінчується через перехід до двох нових протилежностей, які пропонуються. Противоречие заканчивается через переход к двум новым противоположным сторонам, которые предлагаются.

Перша нова протилежна сторона 3-1. Первая новая противоположная сторона

   Хто є живий чоловік Бог? Кто есть живой человек Бог? Бог показав людям своє лице, назвав своє ім'я. Бог показал людям свое лицо, назвал свое имя. Він далекий від релігії. Он далекий от религии. Дві сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. Две стороны есть в природе: хорошее, теплое, плохое, холодное. Живий чоловік Бог отримав хороше через прийняття холодного і поганого, зробився Богом у людях. Живой человек Бог получил хорошее через принятие холодного и плохого, стал Богом в людях. Оскільки люди віруючі не виконують заповіді Бога і Христа, то треба визнати Порфирія Іванова, як живого Бога чоловіка. Поскольку люди верующие не выполняют заповеди Бога и Христа, то надо признать Порфирия Иванова, как живого Бога человека. Спадкоємність є між Христом й Івановим. Преемственность есть между Христом и Ивановым. Іванов виконав заповіді Христа і навчив інших. Иванов выполнил заповеди Христа и научил других.Так він прославив Христа, люди дали за це назву Великий, Переможець природи, Учитель народу. Так он прославил Христа, люди дали за это название Великий, Победитель природы, Учитель народа. Люди дали йому назву Бог усієї Землі за відкриття очей. Люди дали ему название Бог всей Земли за открытие глаз. Іванов ввів людям Дух святий. Иванов ввел людям Дух Святой. Така оцінка діяльності Іванова є від народу. Такая оценка деятельности Иванова есть от народа. Він приніс себе в жертву ради блага всіх людей. Он принес себя в жертву ради блага всех людей. Він ходив без одягу зимою і літом піввіку, терпів без їжі, не потребував дому. Он ходил без одежды зимой и летом полвека, терпел без пищи, не нуждался домом. Був незалежним чоловіком, без усяких потреб (їжі, одягу, житлового дому). Был независимым человеком, без всяких потребностей (пищи, одежды, жилого дома). Жив по-еволюційному. Жил по эволюционному.Він є перший еволюційний чоловік. Он есть эволюционный человек. Він не жалів своє здоров'я давати людям, він зробив те, що колись говорив Христос. Он не жалел свое здоровье давать людям, он сделал то, что когда-то говорил Христос. Він дав людям п ' ять заповідей (По-еволюційному. № 2). Он дал людям пять заповедей. Ці заповіді він виконував сам піввіку, і навчив людей. Эти заповеди он исполнял сам полвека, и научил людей. Ці заповіді дав Христос. Эти заповеди дал Христос. Він говорив: що хто порушить одну з цих заповідей і навчить інших, той найменшим назветься в царстві небесному; Он говорил: что кто нарушит одну из заповедей сих и научит других, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а хто виконає і навчить людей, той назветься Великим. а кто выполнит и научит людей, то назовется Великим. Люди дали Іванову назву Великий за виконання заповідей Христа. Люди дали Иванову название Великий за выполнение заповедей Христа.

  

    Власне ім ' я є у Бога, крім прізвища від людей Іванов. Собственно имя есть у Бога, кроме фамилии от людей Иванов. Учитель Іванова як Бог показав людям своє лице, і написав у працях власне ім ' я Ош . Учитель Иванова как Бог показал людям свое лицо, и написал в трудах собственно имя Ош. Воно стало відомо всім через його учня як сина. Оно стало известно всем черен его ученика как сына. Учитель Іванов написав прізвище Ош учневі, як синові, учень прийняв нове прізвище. Учитель Иванов написал фамилию Ош ученику, как сыну, ученик принял новую фамилию. Учень назвав Іванова Отцем Ош , а себе сином Ош через нове прізвище від Учителя. Ученик назвал Иванова Отцом Ош, а себя сыном Ош через новую фамилию от Учителя. Бо звичайно люди отримують прізвище від батька, і прізвище є одне у батька і сина. Потому что обычно люди получают фамилию от отца, и фамилия есть одна у отца и сына. Ош – є ім ' я святе, велике, все звершиться через нього. Ош – есть имя святое, великое, все свершится через него. Слово Ош означає Білий у перекладі. Слово Ош означает Белый в переводе. Можна сказати, Бог Білий ( Ош ) творить білий світ у процесі еволюції. Можно сказать, Бог Белый (Ош) создает белый свет в процессе эволюции. Такий закон є в Бога. Такой закон есть у Бога. Своє знайдене установлюй, а іншим не заважай. Свое найденное устанавливай, а другим не мешай. Він установлює своє знайдене, але не заважає будь-якій релігійній вірі, навіть з повагою до неї ставиться, не воює з нею, не примушує її залишити. Он устанавливает свое найдено, но не мешает любой религиозной вере, даже с уважением к ней относится, не воюет с ней, не заставляет ее оставить. Люди мають свідомо прийняти нову віру. Люди должны сознательно принять новую веру.    

    Нове еволюційне суспільство. Новое эволюционное общество. Іванов як незалежний еволюційний чоловік описав у своїх працях, яким має бути суспільний еволюційний лад. Иванов как независимый эволюционный человек описал в своих трудах, каким должен быть общественный эволюционный порядок. Нове суспільство має бути побудовано через любов людей один до одного і до природи, жити однією сім'єю. Новое общество должно быть построено через любовь людей друг к другу и к природе, жить одной семьей. Бажати і робити людям те, що собі хочеш. Желать и делать людям то, что хочешь. Просити один одного, але не примушувати. Просить друг друга, но не принуждать. Хочеш жити по-новому – живи, не хочеш – живи по-своєму, і не заважай іншим. Хочешь жить по-новому – живи, не хочешь – живи по-своему, и не мешай другим. Своє впроваджувати, а іншим людям не заважати, їх не ображати. Свое внедрять, а другим людям не мешать, их не обижать. Не вбивати, не красти. Не убивать, не воровать. Всі природні багатства є спільні, землю не присвоювати до свого імені. Все природные богатства есть общие, землю присваивать к своему имени. Не говорити і не робити несправедливо. Не говорить и не делать несправедливо.Життя є однакове всім, зарплата однакова всім дорослим і малим. Жизнь одинаковая всем, зарплата одинаковая всем взрослым и детям. Діти є на утриманні суспільства, а не батьків. Дети на иждивении общества, а не родителей. Провини прощати людям, не судити, не саджати у в'язницю. Вине прощать людям, не судить, не сажать в тюрьму.«Я прийшов на землю цю вас не такому вчити. «Я пришел на эту землю вас не этому учить. Думка є у мене така. Мысль у меня такая. Вас усіх зрівняти, щоб ви були однакові, жили мирно, без усякого зла. Вас всех уравнять, чтобы вы были одинаковы, жили мирно, без всякого зла. Щоб ви не робилися між собою ворогами, любов свою проявили». Чтобы вы не делались между собой врагами, любовь свою проявили». Іванов. Иванов. 1978.04:38. 1978.04:38. У суспільстві не повинно бути в'язниці. В обществе не должно быть тюрьмы. «За висловом Бога, треба людям в їхньому ділі простити. «По выражению Бога, нужно людям в их деле простить.У них родиться свідома думка, оточить їх вченням Учителя.  У них родится сознательная мысль, окружит их учением Учителя. Він не буде попадати більше ні в тюрму, ні в лікарню. Он не будет попадать больше ни в тюрьму, ни в больницу. Буде жити за Божим ділом, ні в кого не буде красти. Будет жить по Божьему делу, ни у кого не будет воровать. Усі будуть жити однаково, рівно, однією сім'єю». Все будут жить одинаково, равно, одной семьей». Іванов. Иванов. 7804:30. 7804: 30. Всі люди в своєму житті запобігають захворюванню за допомогою загартування, не лягають у лікарню.

 

   Все люди в своей жизни предотвращают заболевание с помощью закалки, не ложатся в больницу. Люди не лікуються хімією, штучними, технічними засобами. Люди не лечатся химией, искусственными, техническими средствами. Медичний лікар загартовується сам і навчає всіх інших цьому. Медицинский врач закаляется сам и учит всех остальных в этом. Милість, любов між людьми. Милость, любовь между людьми. Нема війн між народами, нема зброї. Нет войн между народами; нет оружия. Люди зроблять рай на землі, виженуть смерть від людей. Люди сделают рай на земле, выгонят смерть от людей. Свідомість треба всім, ми не будемо залишатися без свідомості, праці Іванова є для цього. Сознание надо всем, мы не будем оставаться без сознания, труды Иванова есть для этого. Праці Іванова – це є життєвий закон прямої дії. Труды Иванова – это жизненный закон прямого действия. Всім треба читати, розуміти, виконувати. Всем надо читать, понимать, выполнять. Іванов сказав наперед, коли прийде еволюція: «А еволюція прийде на землю Духом Святим. Иванов предсказал, когда придет эволюция: «А эволюция придет на землю Духом Святым. Це Чувілкін бугор, це райське наше місце, чоловікові слава безсмертна, за що природа стоїть горою. Это Чувилкин бугор, это райское наше место, человеку слава бессмертна, за что природа стоит горой. Вона не дає свою згоду на це тепер у цей час, що вона може бути. Она не дает свое согласие на это теперь в это время, что она может быть. І вказала про це діло, вона буде, здійсниться 1989 року, усе прийде на своє місце. И указала об этом деле, она будет, осуществится в 1989 году, все придет на свои места. Природа завжди скаже за мене правду свою». Природа всегда скажет про меня правду свою». Іванов. Иванов. 1981.09:68. 1981.09:68. Люди визнали Іванова як Бога в 1989 році, підтримали його ідею, Люди признали Иванова как Бога в 1989 году, поддержали его идею,   еволюція почалася в 1989 році. эволюция началась в 1989 году.За наукою Іванова, початок еволюційного суспільного ладу буде одночасно з розпадом комуністичної системи. По науке Иванова, начало эволюционного общественного строя будет одновременно с распадом коммунистической системы. За його пророцтвом, еволюція прийде в 1989 році, значить, розпад і кінець комуністичної системи буде в цей час. По его пророчеством, эволюция придет в 1989 году, значит, завершение и конец коммунистической системы будет в это время. Це пророцтво здійснилося. Это пророчество исполнилось. Комуністична формація в Україні закінчилася в 1991 році, коли розсипався Радянський союз і Україна-Русь стала незалежною. Коммунистическая формация в Украине закончилась в 1991 году, когда рассыпался Советский союз и Украина-Русь стала независимой. Пора еволюційного ладу прийшла. Пора эволюционного строя пришла. Еволюцію треба вводити шляхом реформ, без насилля, нікого не примушувати, щоб своє зробити, і нікому не заважати. Эволюцию надо вводить путем реформ, без насилия, никого не принуждать, чтобы свое сделать, и никому не мешать.

Друга нова протилежна сторона 3-2. Вторая новая противоположная сторона

    Люди вірили в живого Бога, виконували його заповіді. Люди верили в Бога живого, выполняли заповеди. Люди через загартування отримали здоров'я, незалежність, задоволення, еволюцію, волю, навчились бути без усяких потреб, Люди через закалку получили здоровье, независимость, удовлетворение, эволюцию, волю, научились быть без всяких потребностей,соціальну рівність, знайшли на землі райське місце, будують рай на землі, де завоюють безсмертя, отримали імБога Ош . социальное равенство, нашли на земле райское место, строят рай на земле, где завоюют бессмертие, получили имя Бога Ош. Все робиться, щоб люди не попадали в тюрму і лікарню. Все делается, чтобы люди не попадали в тюрьму и больницу.Отримали в природі дух. Получили в природе дух. Біологічна і соціальна еволюція людини відбувається. Биологическая и социальная эволюция человека происходит. Людина сама робиться Богом. Человек сам делается Богом. Суспільний лад еволюційний є досконаліший, кращий, легший, ніж у старих залежних людей. Общественный строй эволюционный есть совершенный, лучший, легче, чем в старых зависимых людей.Людина хоче жити і отримує життя, люди не будуть умирати. Человек хочет жить и получает жизни, люди не будут умирать.Люди отримали і будуть отримувати задоволення в житті. Люди получили и будут получать удовлетворение в жизни. Суперечність закінчується. Противоречие заканчивается.

 

Тріада. 4. Триада. Три періоди в розвитку суспільства Три периода в развитии общества

    Ступінь 1. Спочатку люди були близькі до природи, приймали все: холодне, погане і тепле, хороше. Степень 1. Сначала люди были близки к природе, принимали все: холодное, плохое и теплое, хорошее. Цей період називається загартуванням. Этот период называется закалкой. Загартування домінувало. Закалка доминировала. Це вихідний етап, тезис. Это исходный этап, тезис.Ступінь 2. Потім люди відійшли від природи, не стали любити холодне і погане, тобто загартування – це заперечення. Ступень 2. Затем люди отошли от природы, не стали любить холодное и плохое, то есть закалку – это отрицание. Почався другий період – віра Ісуса Христа. Начался второй период – вера Иисуса Христа. Люди заперечили загартування, холодне і погане, а стали прагнути до одного хорошого і теплого. Люди отрицали закалку, холодное и плохое, а стали стремиться к одному хорошему и теплому.Період віри Христа продовжувався два тисячоліття. Период веры Христа продолжался два тысячелетия. Віра Христа домінувала. Вера Христа доминировала. Це антитезис. Это антитезис. Ступінь 3. Третій етап є заперечення одного загартування і заперечення однієї віри Христа – подвійне заперечення. Степень 3. Третий этап является отрицание одного закалки и отрицание одной веры Христа – двойное отрицание.Це є синтез або єдність загартування і вчення Христа. Это синтез или единство закалки и учение Христа. Так здійснилося в природі через два тисячоліття від народження Христа. Так свершилось в природе через два тысячелетия от рождения Христа. У природі народився Порфирій Іванов, він практично створив науку, яка складається з науки загартування та вчення Христа. В природе родился Порфирий Иванов, он практически создал науку, которая состоит из науки закалки и учение Христа. Синтез загартування і вчення Христа домінує. Синтез закалки и учение Христа доминирует.Заперечення відображає не знищення об'єкта, а момент його переходу в нову якість, що в ній зберігаються елементи і властивості його попереднього (вихідного) якісного стану, тобто фіксує спадкоємність розвитку. Отрицание отражает не уничтожение объекта, а момент его перехода в новое качество, в ней хранятся элементы и свойства его предыдущего (исходного) качественного состояния, то есть фиксирует преемственность развития.

 

Цитати Іванова про невидимого Бога Цитаты Иванова о невидимом Боге

6201:112.    6201: 112.Які ми християни, або віруючі в Христа. Какие мы христиане, или верующие в Христа. Він ніколи не захищав своєю ідеєю жодної багатої людини, воскресив Лазаря. Он никогда не защищал своей идеей ни богатого человека, воскресил Лазаря.Він був проти залежності. Он был против зависимости.113. А ми всі не визнаємо його ідею. 113. А мы все не признаем его идею. Віримо, але Верим, ноне виконуємо. не выполняем. Це ми обманюємо самого Христа. Это мы обманываем самого Христа. Тому, хто вірить, а не виконує, буде гірше, ніж тому, хто не знає і не виконує. Тому, кто верит, а не выполняет, будет хуже, чем тому, кто не знает и не выполняет.А ми всі знаємо, що в заповіді сказано. А мы все знаем, что в заповеди сказано.Не вбивати, не красти, і не збагачуватися рабом. Не убивать, не воровать и не обогащаться рабом. А ми, віруючі, не послухалися цього Христа. А мы, верующие, ослушались этого Христа. Живемо, самовільно робимо над природою. Живем, самовольно делаем над природой. Ловите і вбиваєте, крадете в іншого, і живете ним. Ловите и убиваете, крадете у другого, и живете ним. Христос не радіє тим, чим ми, віруючі, займаємося. Христос не радуется тем, чем мы, верующие, занимаемся.

    6701.17:15. 6701.17: 15.   Мойсей представив неправду свою, яка складалася з 10 заповідей, кому треба вірити. Моисей представил ложь свою, которая состояла из 10 заповедей, которой надо верить. Це одне. Это одно.   А коли людині доводилося, доходило до цього діла, треба виконувати за цим законом, то жити за Богом не можна. А когда человеку приходилось, доходило до этого дела, надо выполнять по этому закону, то жить по Богу нельзя.Значить, це був для всіх людей не закон, Значит, это был для всех людей не закон,вони тримали його, а самі обходили цей закон всюди. они держали его, а сами обходили этот закон повсюду.У них без нього виходило. В них без него получалось.   Бог розповів Мойсеєві. Бог рассказал Моисею.Не треба красти, не треба вбивати, і не треба будувати в себе кумира. Не надо воровать, не надо убивать, и не надо строить у себя кумира.16. Як же так, заявляють люди, без усякої залежності в природі. 16. Как же так, заявляют люди, без всякой зависимости в природе.Ніхто з всіх людей не брався прокладати свої кроки. Никто из всех людей не брался прокладывать свои шаги.Христос, чоловік за своїм ділом, заслужив у природі довіру. Христос, человек по своему делу, заслужил в природе доверие.По морю ходити, по горах лазити, з народом на свою тему говорити. По морю ходить, по горам лазить, с народом на свою тему говорить.Природа була за ним. Природа была за ним.Він не прагнув жити так, як жили всі люди зі своїм багатством. Он не стремился жить так, как жили все люди со своим богатством.

 

   17. Христос шукав ображеного, того чоловіка, кого природа карала, тобто прибирала з життя. 17. Христос искал обиженного того человека, кого природа наказывала, то есть убирала из жизни.Ісус Христос був уболівальник у цьому. Иисус Христос был болельщик в этом.Він був хворий чоловік, ці всі якості мав. Он был больной человек, все эти качества имел.Він робив все в дивах з народом. Он делал все в чудесах с народом.Він розповідав їм про ту сторону, яка залишалася в народі правдою. Он рассказывал им про ту сторону, которая оставалась в народе правдой.18. І багато людей ішли слідом за Ісусом Христом, як Господом, сином Бога. 18. И многие люди шли за Иисусом Христом, как Господом, сыном Бога.Слухали слова його, старалися виконувати діло його. Слушали его слова, старались выполнять дело его. 24. Він говорив про цей час. 24. Он говорил об этом времени. Він прийде на землю тоді, коли ці церкви запустіють, і всі дари, всі багатства від людини відпадуть. Он придет на землю тогда, когда эти церкви опустеют, и все дары, все богатства от человека отпадут.Ісус показав на високі матерії. Иисус показал высокие материи.Він назвав вище від себе, Отця Бога, хто буде знати про це діло. Он назвал выше себя Отца Бога, кто будет знать об этом деле.І все доручать йому, він зробить для всіх хороше. И всё поручат ему, он сделает для всех хорошее.А зараз Ісус Христос гине перед природою за померлих. А сейчас Иисус Христос погибает перед природой за умерших Вони померли, і будуть вмирати ні за що. Они умерли, и будут умирать ни за что.Це не доказ самого Ісуса Христа вмирати з муками чоловіком на хресті. Это не доказательство самого Иисуса Христа умирать с муками человеком на кресте. А потім зняли, поклали в труну, він подівся десь. А потом сняли, положили в гроб, он делся где-то.   Велика легенда робилася для людей. Большая легенда делалась для людей.105. Це не церква людського життя, як це вважалося всюди, це магніт смерті. 105. Это не церковь человеческой жизни, как это считалось везде, это магнит смерти.Хіба люди живуть у церкві? Разве люди живут в церкви?Вони тільки приходять молитися Богу, і йдуть додому. Они только приходят молиться Богу, и идут домой.А Бог залишається в церкві зі своїми святими іконами, за всім висновком, з ким люди живуть, і вони вмирають разом із цим ділом. Бог остается в церкви со своими святыми иконами, по всем выводам, с кем люди живут, и они умирают вместе с этим делом.

 

    6904.26: 140. Христос не хотів бачити цього режимного воюючого порядку. 6904.26: 140. Христос не хотел видеть этого режимного воюющего порядка. Природа прислала його на цю землю своїми силами бунтувати. Природа прислала его на эту землю своими силами бунтовать.Він примусив людей, віруючих у нього, своїми притчами заважати багатіям, воїнам землі. Он заставил людей, верующих в него, своими притчами мешать богачам, воинам земли.142. Христос був сильний по горах лазити, по хвилях морських ходити. 142. Христос был сильный по горам лазить, по волнам морским ходить. А от від природи не відмовився їхати на віслюку. А вот от природы не отказался ехать на осле. Тому його ідея провалилася між тодішніми людьми. Поэтому его идея провалилась между тогдашними людьми. Воїни взяли його для того, щоб убити. Воины взяли для того, чтобы убить.143. Христос програв своєю силою через це діло в природі. 143. Христос проиграл своей силой через это дело в природе. А взяв на себе, вічно живе легенда Господа Бога. А взял на себя, вечно живет легенда Господа Бога. Воїни розіп'яли, вбили Христа. Воины распяли, убили Христа. Нібито він воскрес із мертвих, був разом з ними. Якобы он воскрес из мертвых, был вместе с ними. Христу доводилося йти на смерть за правду. Христу приходилось идти на смерть за правду.Він навчав народ, але його не зрозуміли, а взяли і засудили на смерть. Он учил народ, но его не поняли, а взяли и осудили на смерть.Його ідея усно жива між нами всіма. Его идея устно живая между нами всеми. 144. Вона жила раніше, і живе зараз. 144. Она жила раньше, и живет сейчас. І Христос був, вона жила, але ніхто не хотів продовжувати її. И Христос был, она жила, но никто не хотел продолжать ее. Це природа, незалежна сторона. Это природа, независимая сторона. Люди всі знали її, що вона не хороша є в житті, погана і холодна в живому людському тілі. Люди все знали ее, что она не хорошая есть в жизни, плохая и холодная в живом человеческом теле.

   7101.14:140. 7101.14 140. Природу не обдуриш. Природу не обманешь. Вона прислала Бога для того, щоб цю історію, яку Ісус Христос ввів людям, (перевірити). Она прислала Бога для того, чтобы эту историю, которую Иисус Христос ввел людям, (проверить). Він перевірить її, і висуне свою для чоловіка, щоб чоловік не був таким кволим у природі. Он проверит ее, и выдвинет свою для человека, чтобы человек не был таким слабым в природе. Він не пробував на собі як такому в природі, щоб випробувати природу, примушувати себе жити вічно в природі за рахунок самого себе. Он не пробовал на себе как таковом в природе, чтобы испытать природу, заставлять себя жить вечно в природе за счет самого себя. Він помер у бою за своє зроблене. Он умер в бою за свое сделанное. Він завадив комусь своїм учинком. Он помешал кому-то своим поступком. 7103.20:185. 7103.20 185. Всі люди сильно вірили Богові, його просили, але ні один чоловік не виконував Все люди сильно верили Богу, его просили, но ни один человек не выполнялу житті його заповіді. в жизни заповеди. Так сказано. Так сказано. Краще не вірити, ніж не виконувати. Лучше не верить, чем не выполнять.   7309.26:28. 7309.26: 28. Христос ходив по землі. Христос ходил по земле. Він був на стороні бідного, намагався його сильно захистити. Он был на стороне бедного, пытался его сильно защитить. А тепер вірять сильно йому, важко його виконувати. А теперь веруют сильно ему, трудно его выполнять.

 

   7502:57. 7502: 57. Люди всіх національностей поклоняються своєму Господу, і сильно Люди всех национальностей поклоняются своему Господу, и сильновірять йому. веруют ему. А виконувати ніхто не хоче. А выполнять никто не хочет. Вони роблять це. Они делают это. Так краще їм зовсім не виконувати. Так лучше им совсем не выполнять. Як говорять, так повинні і робити. Как говорят, так должны и делать. М и не бажаємо іншому того, що самі хочемо. Мы не хотим другому того, что сами хотим. Ми не поступимося своїм місцем. Мы не уступим свое место. Це ти є сам пан. Это ты сам господин. 58. Не треба хвалитись, чим не слід, бо ми не знаємо, чим хвалитись. 58. Не надо хвалиться, чем не следует, потому что мы не знаем, чем хвалиться. Бог є невідома істота. Бог неизвестное существо. Ми не знаємо його і не бачили. Мы не знаем его и не видели. Як ми будемо про нього малювати, якщо це не він? Как мы будем о нем рисовать, если это не он? Природа повинна освітити його своїми силами, як природа освітила масло. Природа должна осветить его своими силами, как природа осветила масло. Воно не псується і не щезає. Оно не портится и не исчезает. 69. Наше діло є віруючих у Христа, а він сказав нам так колись. 69. Наше дело есть верующих во Христа, а он сказал нам так когда-то.Щоб ми не відвертались від свого близького і чужого, своє наявне побажали йому. Чтобы мы не отворачивались от своего близкого и чужого, свое имеющееся пожелали ему. Вони не роблять цього. Они не делают этого. Треба побажати йому всього того, чого сам хочеш. Надо пожелать ему всего того, чего сам хочешь.     

   7608:12. 7608: 12. Краще зовсім не вірити, ніж вірити, але не виконувати. Лучше совсем не верить, чем верить, но не выполнять. Це проти закону Бога. Это против закона Бога. 7707: 22. Люди моляться в церквах сьогодні. 7707: 22. Люди молятся в церквях сегодня. Вони просять Бога, щоб створив їм хороше й тепле. Они просят Бога, чтобы создал им хорошее и теплое. Але воно не виходить у них. Но оно не получается у них. Вони сильно вірять йому. Они сильно верят ему. А щоб виконувати їм, цього закону нема у них. А чтобы выполнять им, этого закона нет у них. Вони обманюють самі себе. Они обманывают сами себя. Їм треба бажати іншим те, чого сам не хочеш. Им надо желать другим то, чего сам не хочешь. Вони цього не вміють і не роблять, велика помилка є їхня в цьому. Они этого не умеют и не делают, большая ошибка есть их в этом.

   7710:109. 7710: 109. Він був у людях Учитель, учив усіх людей, щоб ми з вами це все виконували, робили за його законом. Он был в людях Учитель, учил всех людей, чтобы мы с вами это все выполняли, делали по его закону.Він (Христос) говорив так усім нашим земним людям, щоб вони це робили, виконували його сказані слова: «Не побажай іншому чоловікові в його житті те, чого сам не хочеш». Он (Христос) говорил так всем нашим земным людям, чтобы они это делали, делали его сказанные слова: «Не пожелай другому человеку в его жизни то, чего сам не хочешь».А ми, усі живущі на білому світі люди, дуже вірили Богові, а коли треба виконувати його волю, так ми це не робимо. А мы, все живущие на белом свете люди, очень верили Богу, а когда надо выполнять его волю, так мы это не делаем. Так краще зовсім не вірити цьому всьому, бо ми з вами не виконуємо. Так лучше совсем не верить этому всему, потому что мы с вами не выполняем. Христос не визнавав це діло, що ми робимо в житті, наше однобоке хороше й тепле. Христос не признавал это дело, что мы делаем в жизни, наше одностороннее хорошее и теплое. 195. Ворога треба прогнати любов ' ю. 195. Врага надо прогнать любовью. Тільки Бог Землі може зробити це. Только Бог Земли может сделать это. А Бог не той, котрого не бачили, а держали в своєму умі, сильно просили, щоб одержати потрібне в житті. Бог не тот, которого не видели, а держали в уме, сильно просили, чтобы получить нужное в жизни. Цього не було. Этого не было.

 

   7712.02: 339. Христос є син Божий за своє все зроблене. 7712.02: 339. Христос сын Божий за свое все сделанное. Учні оточили його за діло. Ученики окружили его за дело. Він учив їх жити так, як людям хотілось. Он учил их жить так, как людям хотелось. Вони не хотіли, щоб чоловік умирав між ними такими. Они не хотели, чтобы человек умирал между ними такими. Христос був у людях Господом. Христос был в людях Господом. Він, за історією, робив усе, ставив калік на ноги. Он, по истории, делал все, ставил калек на ноги. Він давав світло сліпим очам. Он давал свет слепым глазам. 340. А Лазаря умерлого воскресив, п ' ятсот людей нагодував 340. А Лазаря умершего воскресил, пятьсот человек накормилхлібом. хлебом. Це діло було не до душі капіталістам, багатим. Это дело было не по душе капиталистам, богатым. Вони знали це все, але зробити нічого не змогли. Они знали это все, но сделать ничего не смогли. Люди були на боці його ідеї. Люди были на стороне его идеи.Їм, як книжникам, Им, как книжникам,фарисеям, залишилося Христа прибрати з життя свого як бунтівника, своїм законом розіп ' яти на хресті. фарисеям, осталось Христа убрать из жизни своей как бунтовщика, своим законом распять на кресте. Так вони домовилися між собою. Так они договорились между собой. 341. Христос вмер на хресті за свою ідею, люди продали його. 341. Христос умер на кресте за свою идею, люди продали его. Він воскрес ради вмерлих, піднісся на небо. Он воскрес ради умерших, вознесся на небо. А люди бачили його, чули, але зробити нічого не змогли, крім одного тільки – вони сильно вірили. А люди видели его, слышали, но сделать ничего не смогли, кроме одного только – они сильно верили. Що він говорив їм? Что он говорил им? Щоб люди побажали іншим людям те, що вони хочуть або не хочуть. Чтобы люди пожелали другим людям то, что они хотят или не хотят. Це одне залишилося не виконане в людей. Это одно осталось не выполнено в людей. Вони є в цьому ділі винуваті. Они в этом деле виноваты. Треба було виконувати це саме. Надо было выполнять то же самое. Вони не робили це, історія буде судити їх за це. Они не делали это, история будет судить их за это. Якщо взявся за гуж, не говори, не дужий. Если взялся за гуж, не говори, что не сильный. Віра є вірою, а діло є ділом. Вера верой, а дело есть дело. Треба робити його. Надо делать его.

  342. Ось що історія наша скаже людям, що ми бачили? 342. Вот что история наша скажет людям, что мы видели? Живий факт живого тіла був у житті. Живой факт живого тела был в жизни. Він був у житті, умер за нас усіх, але ми були такі, як учень Петро. Он был в жизни, умер за нас всех, но мы были такие, как ученик Петр. Він знав добре його появлення, він говорив з ним, слухався. Он знал хорошо его появления, он говорил с ним, слушался. А коли Петро їхав у човні, помітив його, що йде по морю. Когда Петр ехал в лодке, заметил его, идущего по морю. Петро спитав: «Якщо це ти, Господи, вели мені йти по морю». Петр спросил: «Если ты, Господи, вели мне идти по морю». Господь не відмовив йому, а сказав: «Іди». Господь не отказал ему, а сказал: «Иди». Петро пішов, а в нього сумнів. Петр ушел, а у него сомнение. «Це «Это   буде добре мені, якщо це він, а якщо не він». будет хорошо мне, если это он, а если не он».Петро став тонути, а Христос узяв його за руку і говорить йому: «Ти, Петре, маловірний». Петр стал тонуть, а Христос взял его за руку и говорит ему: «Ты, Петр, маловерный».

 

343. Це моя історія проходила між людьми на землі дві тисячі років, уже вони проходять. 343. Это моя история проходила между людьми на земле две тысячи лет, уже они проходят.Другий Второйчоловік народився тепер, він виявиться Бог Землі за своє діло між людьми. человек родился теперь, он окажется Бог Земли за свое дело между людьми. Він спитає в нас, як ми жили до цього часу. Он спросит у нас, как мы жили до сих пор. Ми не скажемо йому, що ми жили погано в цьому ділі. Мы не скажем ему, что мы жили плохо в этом деле. А ми скажемо свої слова, що жили добре і тепло. А мы скажем свои слова, жили хорошо и тепло. А якби істина була між нами, такими людьми, котрі зустрінуться із цим чоловіком. А если бы истина была между нами, такими людьми, которые встретятся с этим человеком. Він прийде до нас в умови. Он придет к нам в условия. Вчені люди держали його в житті у тюрмі, психіатричній лікарні. Ученые люди держали его в жизни в тюрьме, психиатрической больнице.    

    8102:56. 8102: 56. Це Христос хотів усім, але не вийшло в людей. Это Христос хотел всем, но не получилось у людей. Вони сильно вірили йому. Они сильно верили ему. Але виконувати, у них сил на це не вистачало. Но выполнять, у них сил на это не хватало. Побажати іншому те, що сам хочу мати. Пожелать другому то, что сам хочу иметь. Жоден чоловік не зробив у себе це діло. Ни один человек не сделал у себя это дело. Таке виконати ніяк не можна у житті. Такое выполнить никак нельзя в жизни. 8212:140. 8212: 140. Бога треба бачити, треба вірити йому, найголовніше, виконувати його сказані слова. Бога надо видеть, надо верить ему, самое главное, выполнять его сказанные слова. А ми знаємо його, як Бога, сильно віримо йому, а виконувати не хочемо: тяжко. А мы знаем его, как Бога, сильно верим ему, а выполнять не хотим: тяжело. А ми не робимо цього, обманюємо самі себе. А мы не делаем этого, обманываем сами себя. Ти не обдуриш природу ніколи . Ты не обманешь природу никогда.   8302:8. 8302: 8. Він говорить усім людям віруючого характеру. Он говорит всем людям верующего характера. Вони знають добре про Бога, що він є в житті, і треба сильно вірити як такому. Они знают хорошо о Боге, что он в жизни, и надо сильно верить как таковом.9. Але спитайте в них: як вони виконують його? 9. Но спросите у них: как они выполняют его? Він сказав свої слова: побажай чоловікові те, що сам хочеш. Он сказал свои слова: пожелай человеку то, что сам хочешь. А раз ти не виконуєш, то краще зовсім не вір. А раз ты не выполняешь, то лучше совсем не верь. Так у Паршека склалось. Так в Паршека сложилось. Його думка. Его мнение.   Бог то Бог, але не будь сам у цьому ділі поганий. Бог есть Бог, но не будь сам в этом деле плохой. Він хоче показати себе в людях в ділі своєму, що є в природі Бог. Он хочет показать себя в людях в деле своем, что есть в природе Бог.Тебе як Бога знають, люди просять тебе, він допомагає в усьому. Тебя как Бога знают, люди просят тебя, он помогает во всем. Це є Бог. Это Бог. 152. Вони не бачили його і не могли бачити, а сильно вірили йому. 152. Они не видели его и не могли видеть, а сильно верили ему. Тільки одна біда – не виконували. Только одна беда – не выполняли. Їхня віра є невірна (неправильна), вона закопала їх у могилу. Их вера неправильная, она закопала их в могилу. Він народився із Богом, умер з Богом, його не стало. Он родился с Богом, умер с Богом, его не стало.

 

Цитати Іванова про Бога чоловіка 6. Цитаты Иванова о Боге человеке

   1966.12.22:190. 1966.12.22: 190. Той не програє, хто не спить. Тот не проигрывает, кто не спит. А хто спить, він програє своє царство. А кто спит, он проигрывает свое царство. Я прийшов на землю не для того, щоб засудити грішного чоловіка, який не знає в житті. Я пришел на землю не для того, чтобы осудить грешного человека, который не знает в жизни.Я прийшов засудити праведного, хто багато вірив, але виконувати не хотів. Я пришел осудить праведного, кто много верил, но выполнять не хотел.Прощати не будуть йому. Прощать не будут ему. Зігнати із землі його. Согнать с земли его.Сам жив за рахунок цього обману, сам тягнув на це діло до себе Бога, щоб він засудив його за несправедливість. Сам жил за счет этого обмана, сам тянул на это дело к себе Бога, чтобы он осудил его за несправедливость.

      6607.09:25. 6607.09: 25. Бог не дав свою згоду милувати за це діло, зроблене людиною. Бог не дал свое согласие миловать за это дело, сделанное человеком. Бог – це є чоловік, він прийде на землю для того, щоб пізнати природу, як свого близького друга. Бог – это человек, он придет на землю для того, чтобы познать природу, как своего близкого друга.Руку протягнути йому, і Руку протянуть ему, идомовляться з ним, що ми не будемо робити більше шкідливого на землі, у повітрі, у воді. договорится с ним, что мы не будем делать больше вредного на земле, в воздухе, в воде.   Цей чоловік є у нас, котрому природа відчинить ворота. Этот человек у нас, которому природа откроет ворота.І покаже И покажет багатство йому, чим треба буде жити, щоб не зустрічатися з ворогом більше на шляху. богатство ему, чем надо будет жить, чтобы не встречаться с врагом больше на пути.

    6608:153. 6608: 153. Бог є не борець з природою, і він не вояк з людьми, щоб ображати їх у розпочатому ділі. Бог не борец с природой, и он не воин с людьми, чтобы обижать их в начатом деле. Бог не примушує людей зараз, щоб вони робили те, що їм подобається. Бог не заставляет людей сейчас, чтобы они делали то, что им нравится. Будь-яке діло рук чоловіка є шкідливе йому. Любое дело рук человека есть вредно ему.155. Дорога Бога є не до багатства, а до однієї бідності. 155. Дорога Бога не к богатству, а к одной бедности. У Бога немає нічого, крім трусів. У Бога нет ничего, кроме трусов. 156. Дорога Бога є не така, як у наших людей. 156. Дорога Бога не такая, как у наших людей. Він любить своїм живим тілом природу, повітря, воду і землю. Он любит своим живым телом природу, воздух, воду и землю. Три улюблених рідних друга, які зробили чоловіка Богом. Три любимых родных друга, которые сделали человека Богом.158. Бог є невмируща особа, Іванову довелось бути ним. 158. Бог бессмертное лицо, Иванову пришлось быть им. Бог стояв, стоїть на ногах завжди, і буде стояти доти, поки ми, всі люди, повіримо йому як хорошій стороні. Бог стоял, стоит на ногах всегда, и будет стоять до тех пор, пока мы, все люди, поверим ему как хорошей стороне. І ми будемо робити И мы будем делатьБоже діло. Божье дело.160. Треба шукати таємницю не в природі, як ми шукаємо в природі зі своєю зброєю. 160. Надо искать тайну не в природе, как мы ищем в природе с оружием. А треба шукати таємницю в самому собі без усякої зброї. А надо искать тайну в самом себе без всякого оружия.

 

    6609.24:60. 6609.24 60. У Бога, незалежного чоловіка, лежить своя дорога. У Бога, независимого человека, лежит своя дорога. Не штучна, а природна. Не искусственная, а естественная. Треба буде жити за рахунок холоду і поганого. Надо будет жить за счет холода и плохого. Бог говорить. Бог говорит. Я люблю, різниці між зимою і літом нема ніякої для мене в природі. Я люблю, разницы между зимой и летом нет никакой для меня в природе.   61. Бог іде босими ногами по снігу, по морозу, по холоду в чистому тілі, без усякого самозахисту. 61. Бог идет босыми ногами по снегу, по морозу, по холоду в чистом теле, без всякого самозащиты,Без усякої їжі. без всякой пищи. Не потребує свого дому, в якому живуть усі люди. Не требует своего дома, в котором живут все люди. Кажуть, нам тепло і добре. Говорят, нам тепло и хорошо. А Богу ніколи не робиться тепло і добре. А Богу никогда не делается тепло и хорошо. Йому погано і холодно завжди, але зате чудово здорово. Ему плохо и холодно всегда, но зато прекрасно здорово.    

   62. Тіло Бога не ховається, Бог не боїться природи. 62. Тело Бога прячется, Бог не боится природы. У нього серце є молоде, загартоване, здорове. У него сердце есть молодое, закаленное, здоровое. Воно є таке для того, щоб біль убивати через свої руки струмом в іншого хворого, забутого всіма. Оно есть такое для того, чтобы боль убивать через свои руки током у другого больного, забытого всеми. Бог не забуває про це . Бог не забывает об этом. Він прийшов для цього на землю улагодити всіх життя. Он пришел для этого на землю уладить всех жизнь. Не буде війни ніякої, в'язниця, лікарня зникне, праці ніякої. Не будет войны никакой, тюрьма, больница исчезнет, труда никакого. Тіло Бога завоює все в повітрі, у воді і на землі. Тело Бога завоюет все в воздухе, в воде и на земле. Не буде ніякої своєї власності. Не будет никакой своей собственности. Не буде місця. Не будет места. Людина буде Богом природи. Человек будет Богом природы. 64. Бог ввів важке терпіння і холоду, і голоду, від чого робиться погано. 64. Бог ввел тяжелое терпение и холода, и голода, от чего делается плохо. 66. Бог каже, 66. Бог говорит,я не потребую вашого, і не хочу, щоб ви продовжували це діло, яке робили весь час. я не нуждаюсь вашим, и не хочу, чтобы вы продолжали это дело, которое делали все время. Нічого не вийшло, крім одного – Ничего не вышло, кроме одного – втратили своє здоров'я.потеряли свое здоровье. Ми всі помремо, крім одного Бога. Мы все умрем, кроме одного Бога. 67. Чоловік залежний не зможе заслужити ім'я Бога від природи ніколи. 67. Человек зависимый не сможет заслужить имя Бога от природы никогда. А незалежність будь-якої людини може навчити бути Богом. А независимость любого человека может научить быть Богом.

  

   6610.11: 6. Треба загартовуватися для того, щоб бути таким чоловіком, такою віхою в людях, любити все в природі однаково. 6610.11: 6. Надо закаляться для того, чтобы быть таким человеком, такой вехой в людях, любить все в природе одинаково. Я, як чоловік, роблю це один, нікому не забороняю, і нікого не примушую. Я, как человек, делаю это один, никому не запрещаю, и никого не заставляю. Якщо хочеш, іди слідом, місць вистачить, лише б бажання було твоє. Если хочешь, иди вслед, мест хватит, лишь бы желание было твое. 17. Іванов говорить, я вірю тілу, і надіюсь сильно на нього. 17. Иванов говорит, я верю телу, и надеюсь сильно на него. 18. Моє 18. Моя   завдання Бога є таке, любити погане і холодне в природі. задача Бога есть такая, любить плохое и холодное в природе. Допомогти хворому, ображеному, забутому всіма. Помочь больному, обиженному, забытому всеми.                          

    6612.10:15. 6612.10: 15.   А чоловік є брат і помічник, друг, любитель і хранитель чоловіка в житті своєму за природним явищем. А человек есть брат и помощник, друг, любитель и хранитель человека в жизни своей по природному явлению.Треба нам попросити з душею і серцем Бога землі, Переможця природи, Надо нам попросить с душой и сердцем Бога на земле, Победителя природы,Учителя народу для того, щоб він навчив Учителя народа для того, чтобы он научилнас таких людей. нас таких людей.80. Бог прийшов на землю 80. Бог пришел на землюне заважати кому-небудь, а допомагати. не мешать кому-либо, а помогать. Ворота іншої дороги відчиняти, щоб бідність не була між людьми в природі, а багатство одне було. Ворота другой дороги открывать, чтобы бедности не было между людьми в природе, а богатство одно было. А далі не буде того, що робиться зараз. А дальше не будет того, что делается сейчас. Ми всі зробимося Богами через це все. Мы все сделаемся богами через это все.В'язниця не буде потрібна для нас. Тюрьма не потребуется для нас.

   81. Я Бог, прийшов допомагати не 81. Я Бог, пришел помогать небагатому, розумному, що багато знає. богатому, умному, который много знает. Я прийшов з новою дорогою, показувати її, вчити нашу молодь, щоб вона не гинула у нас у таких умовах. Я пришел с новой дорогой, показывать ее, учить нашу молодежь, чтобы она не погибала у нас в таких условиях. 82. Ніякої хитрості немає, і робити не важко, щоб бути самому Богом у житті. 82. Никакой хитрости нет, и делать трудно, чтобы быть самому Богом в жизни. Треба робити за вченням Бога. Надо делать по учению Бога. Вчися, Бог підкаже тобі, що буде треба зробити, щоб бути Богом. Учись, Бог подскажет тебе, что будет нужно сделать, чтобы быть Богом. Бог не вбивця, Бог не злодій, не перелюбник. Бог не убийца, Бог не вор, и не прелюбодей. Бог є практичний у природі, чоловік фізичного явища, хто доглядає за собою, робить у природі, щоб не вмирати. Бог практический в природе, человек физического явления, кто ухаживает за собой, делает в природе, чтобы не умирать. Бог безсмертний. Бог бессмертен.

 

   96. Він покаже свої якісні руки, які вбивають будь-якого ворога струмом. 96. Он покажет свои качественные руки, которые убивают любого врага током. Бог пізнав його на собі, і провоював з ворогом все своє життя в цьому ділі. Бог познал его на себе, и провоевал с врагом всю свою жизнь в этом деле. 116. Бог не готується зустрічати час, як весь час зустрічали і проводжали. 116. Бог не готовится встречать время, как все время встречали и провожали. 122. Треба навчитися жити, ми встигнемо вмирати. 122. Надо научиться жить, мы успеем умирать. Бог має одну професію у себе. Бог имеет одну профессию у себя. Учитель усього народу, вчить здоров'ю, щоб люди не хворіли, не застуджувалися, жили легко, безболісно . Учитель всего народа, учит здоровью, чтобы люди не болели, и не простуживались, жили легко, безболезненно.

    125. Якщо ми не підтримаємо ідею Іванова, Бога землі своїми тілами, то ми не полегшимо своє становище ніколи. 125. Если мы не поддержим идею Иванова Бога земли своими телами, то мы не облегчим свое положение никогда. Ракове захворювання візьме нас ще гірше. Раковое заболевание примет нас еще хуже.127. Він є Бог землі, треба просити його, чого хочеш отримати. 127. Он есть Бог земли, надо просить его, чего хочешь получить. Бог заслужив у природі, він не кланяється природі. Бог заслужил в природе, он не кланяется природе. Йому не треба буде ніякий самозахист, а чисте справедливе продовження вічного життя. Ему не надо будет никакой самозащиты, а чистое справедливое продолжение вечной жизни. 128. Люди дали Іванову ім'я Бог за це все діло, зроблене в природі. 128. Люди дали Иванову имя Бог за это все дело, сделанное в природе. Він один у світі не пішов по дорозі тій, по котрій ідуть всі наші залежні на землі люди. Он один в мире не пошел по пути той, по которой идут все наши зависимые на земле люди.        

   132. Треба буде любити природу, своїм тілом близько стати. 132. Надо любить природу, своим телом близко стать. А ми, всі люди, ненавидимо це, тому ми такі. А мы, все люди, ненавидим это, поэтому мы такие. Не хочемо розбиратися і розуміти природу, яка вона є. Не хотим разбираться и понимать природу, какая она есть. Немає білішого від снігу, і холоднішого від нього. Белее и холоднее снега нет ничего.Ми не любимо його, женемо від себе цей час. Мы не любим его, гоним от себя это время.133. Тіло у нього є таке, як у нас, тільки дорога не така. 133. Тело у него есть такое, как у нас, только дорога не такая. Дорога Бога не вмирає, а людська вмирає. Дорога Бога не умирает, а людская умирает. Бог просить, щоб чоловік не робив цього, від чого йому робиться шкідливо. Бог просит, чтобы человек не делал этого, от чего ему делается вредно.134. Треба заслужити в природі, зробити людям те, щоб було їм добре від цього. 134. Надо заслужить в природе, сделать людям то, чтобы им было хорошо от этого. 145. Бог говорить нам. 145. Бог говорит нам. Просіть, буде все, і хороше. Просите, будет все, и хорошее. Але не примушуйте, і не посилайте людину проти людини в бій. Но не заставляйте и не посылайте человека против человека в бой.

 

146. Бог не бере за свою роботу, і нікому в житті не радить здоров'я купувати. 146. Бог не берет за свою работу, и никому в жизни не советует здоровья покупать. Природа не продається, а людина будь-яка робить у любові і дружбі для користі в житті. Природа не продается, а человек любой делает в любви и дружбе для пользы в жизни. Будь-який і кожний чоловік, маленький і великий, може стати Богом, Любой и каждый человек, маленький и большой, может стать Богом,   лише б чоловік відмовився від свого вміння робити своє діло. лишь бы человек отказался от своего умения делать свое дело. 147. Бог говорить, у мене немає будь-якого діла, є любов до природи і дружба. 147. Бог говорит, у меня нет какого-либо дела, есть любовь к природе и дружба. Бог хіба не побажав би стати царем. Бог разве не пожелал бы стать царем. Але він не хотів лише тому, що треба примушувати людей, посилати на фронт діяльності, щоб убивати їх. Но он не хотел только потому, что надо заставлять людей, посылать на фронт деятельности, чтобы убивать их. Бог говорить. Бог говорит. Я міг бути архімандритом, епіскопом, священиком, але не побажав неправди, яка примусила вірити в Бога. Я мог быть архимандритом, епископом, священником, но не пожелал неправды, которая заставила верить в Бога. Але виконувати ніхто не хоче. Но выполнять никто не хочет. Я не побажав бути яким-небудь майстром. Я не пожелал быть каким-либо мастером. Я взяв дорогу свою, належну мені, Богу. Я взял дорогу свою, принадлежащую мне, Богу. Нічого не робити, ні за що не відповідати. Ничего не делать, ни за что не отвечать.       

   154. Він робить по Божому нам, калік ставить на ноги. 154. Он делает по Божьему нам, калек ставит на ноги. Навчає чоловіка здоров'ю, щоб він не застуджувався і не хворів. Учит человека здоровью, чтобы он не простужался и не болел. Що може бути краще від цього нам. Что может быть лучше этого нам. 155. Він просить нас усіх до одного чоловіка, щоб ми не робили цього. 155. Он просит нас всех до одного человека, чтобы мы не делали этого.Не вбили чоловіка, і не садили у в'язницю, і не клали в лікарню. Не убили человека и не сажали в тюрьму, и не клали в больницу. 156. Людина не народжує Бога. 156. Человек не рождает Бога. Діло корисне народить Бога. Дело полезное родит Бога. Він не прийде командувати, примушувати. Он не придет командовать, заставлять. Він поклониться нам низько, і буде просити, щоб ми відмовилися від свого діла, а взялися за вчення Іванова. Он поклонится нам низко, и будет просить, чтобы мы отказались от своего дела, а взялись за учение Иванова.

    6612.31: 72. Приходить час, хороше і тепле або холодне і погане, Бог це сприймає, обидві сторони однаково. 6612.31: 72. Приходит время, хорошее и теплое или холодное и плохое, Бог это воспринимает, обе стороны одинаково. Значить, є любов до природи. Значит, есть любовь к природе. А раз Бог любить природу, то і природа любить Бога за це. А раз Бог любит природу, то и природа любит Бога за это. 118. Учитель – це є Бог, він на всі руки. 118. Учитель – это Бог, он на все руки. Він любить і хороше, і погане, у чому все життя. Он любит и хорошее, и плохое, в чем вся жизнь.

   164. Бог прийшов на землю для допомоги людям. 164. Бог пришел на землю для помощи людям. Йому не треба будь-який одяг, їжа, дім не треба йому. Ему не надо любая одежда, еда, дом не надо ему. Діло Бога одне – жити в природі, і обов'язково треба жити. Дело Бога одно – жить в природе, и обязательно надо жить. Ми не будемо помирати. Мы не будем умирать.

 

   6701:120. 6701: 120. Він добре знає про природу. Он хорошо знает о природе.Вона зробить все, лише б ти хотів. Она сделает все, лишь бы ты хотел. Вона зробить людину Богом, якщо людина Она сделает человека Богом, если человек   піде по дорозі Бога, але не по людській. пойдет по дороге Бога, но не по людской.140. Бог – є учений практичний чоловік, робить у природі, фізично гартується, пізнає природу чистим енергійним тілом. 140. Бог – есть ученый практический человек, делает в природе, физически закаляется, познает природу чистым энергичным телом. Випробує сам, шукає ворога в природі, зосередився для того, щоб дати відсіч ворогу. Испытывает сам, ищет врага в природе, сосредоточился для того, чтобы дать отпор врагу. 190. Людська дорога є погана без Бога. 190. Людская дорога является плохая без Бога. 191. Ми померли дуже важко, і будемо вмирати без поради Бога. 191. Мы умерли очень трудно, и будем умирать без совета Бога.

    6703.24:105. 6703.24 105. Природа створила ім ' я Іванову за все зроблене в людях, назвала Богом для всіх за його холодне і погане в житті. Природа создала имя Иванову за все сделанное в людях, назвала Богом для всех за его холодное и плохое в жизни. Він прийшов не заважати людям, а допомагати своїм учинком. Он пришел не мешать людям, а помогать своим поступком. 106. Бог – це є загартований чоловік, він не радіє людською думкою. 106. Бог – это закаленный человек, он не радуется человеческой мыслью. Він не хоче, щоб люди помилялися в ділі своєму. Он не хочет, чтобы люди ошибались в деле своем.

   185. Сили свої не губляться в одного Бога, а зберігаються вміло природою. 185. Силы свои не теряются в одного Бога, а хранятся умело природой. А Бог є чоловік, тільки незалежний у природі. Бог есть человек, только независимый в природе.Він думає не те, що думають усі люди. Он думает не то, что думают все люди. 186. Він учить нас усіх: стань збоку таким же самим, як робить завжди в природі Іванов. 186. Он учит нас всех: стань сбоку таким же, как делает всегда в природе Иванов. Він нікого не просить, нікого не примушує, щоб нічого не робити, а займати місце Бога. Он никого не просит, никого не заставляет, чтобы ничего не делать, а занимать место Бога. 187. У Бога дорога є колюча, холодна, морозна, сніжна. 187. У Бога дорога есть колючая, холодная, морозная, снежная. Найнижчий, але ввічливий чоловік, хто не бореться і не воює з природою. Самый низкий, но вежливый человек, кто не борется и не воюет с природой. А любить природу і хорошу, і теплу, також любить погану і холодну. А любит природу и хорошую, и теплую, также любит плохую и холодную. 190. У мене розум 190. У меня умповів не в ту сторону. повел не в ту сторону.Він показав мені дорогу по природі одну для всіх обходитися без усякого діла. Он показал мне дорогу по природе одну для всех обходиться без всякого дела.193. Повзати по землі, купатися в воді, жити в повітрі без кінця. 193. Ползать по земле, купаться в воде, жить в воздухе без конца. Це дорога Бога, яка не вмирає ніде ніяк. Это дорога Бога, которая не умирает нигде никак.             

 

   6703.05:41. 6703.05 41. Загартовуватися в тренуванні треба всім. Закаляться в тренировке надо всем. Випробувати все на собі: хороше і погане, холодне і тепле. Испытать все на себе: хорошее и плохое, холодное и теплое. Тоді заслужиш у природі бути Богом. Тогда заслужишь в природе быть Богом.А Бог – це є мила особистість для всіх. Бог – это милая личность для всех. Він милостивий і багато знає. Он милостив и много знает. Любить у природі живе, а мертве жене зовсім далі. Любит в природе живое, а мертвое гонит совсем дальше.   

      6705.27:84. 6705.27: 84. Незалежний чоловік Іванов не має ні на ногах, ні на плечах, ні на голові, а тільки труси одні зустрічаються з ним і проводжають. Независимый человек Иванов не имеет ни на ногах, ни на плечах, ни на голове, а только трусы одни встречаются с ним и провожают. Дорога одна, і вона є Божа, а не людська: пожити один час, а інший умерти. Дорога одна, и она Божья, а не людская: пожить одно время, а в другое умереть. Бог не буде вмирати за свій учинок. Бог не будет умирать за свой поступок. Перш ніж об ' явити самого себе Богом, треба завоювати місце в природі для того, щоб природа не турбувала тебе ніде ніяк. Прежде чем объявить самого себя Богом, надо завоевать место в природе для того, чтобы природа не беспокоила тебя нигде никак. Я готувався два роки й два місяці, 770 днів, трудився практично, ішов проти природи, проти нехороших днів. Я готовился два года и два месяца, 770 дней, трудился практически шел против природы, против нехороших дней. Я не боявся їх, як нехорошу пору, а йшов і думав про самого себе. Я не боялся их, как плохое время, а шел и думал о самом себе. Лише б я був хороший чоловік природі. Лишь бы я был хороший человек природе. 85. Свавілля не проявляв, не збирався вбивати, не крав. 85. Самоволия не проявлял, не собирался убивать, не крал. А любити природу доводилось, не розбирався з часом. А любить природу приходилось, не разбирался со временем. Покинув весну, літо залишив позаду, узявся за вересень, за приморозки, за ті дні, котрі вели з собою білі мухи. Покинул весну, лето оставил позади, взялся за сентябрь, за заморозки, за те дни, которые вели с собой белые мухи. Мені такому одному чоловікові не хотілось зустрічатись із природою, дуже тяжко. Мне таком одному человеку не хотелось встречаться с природой, очень тяжело. Але зате коли довелося зустрітись із приморозками, то сміло було зустрічатись із снігом на землі. Но зато когда пришлось встретиться с заморозками, то смело было встречаться с снегом на земле.

    86. Тільки я один не йшов від природи. 86. Только я один не уходил от природы. Любив, люблю і буду любити завжди. Любил, люблю и буду любить всегда. Бог не боїться осені, не ховається від зими. Бог не боится осени, не прячется от зимы. А люди ховаються, недолюблюють природу. А люди прячутся, недолюбливают природу. А раз вони недолюблюють природу, значить життя нема. А раз они недолюбливают природу, значит, нет жизни.Цього нема в природі. Этого нет в природе. Є одна для всієї природи любов невмираюча. Есть одна для всей природы любовь неумирающая. А я люблю, як Бог, природу, не боюсь її, і не боюсь нікого. А я люблю, как Бог, природу, не боюсь ее, и не боюсь никого. 87. Природа не гнівається на одного Бога, і не хоче кому-небудь кланятись, крім 87. Природа не сердится на одного Бога, и не хочет кому-либо кланяться, кромеодного Бога. одного Бога.Він не відвертається від природи, він любить її дуже сильно і не відходить від усіх умов її. Он не отворачивается от природы, он любит ее очень сильно и не отходит от всех условий ее. 89. Він узявся за це діло, Боже діло на своєму місці. 89. Он взялся за это дело, дело Божье на своем месте.

 

      90. Я є Бог всемогутній у цьому ділі, який знає, що робити для того, щоб не заважати іншим, а своє ставити. 90. Я Бог всемогущий в этом деле, который знает, что делать для того, чтобы не мешать другим, а свое ставить. Він говорить. Он говорит. Я терплю свідомо це все, роблю для того, щоби бути Богом. Я терплю сознательно это все, делаю для того, чтобы быть Богом.98. Дорога одна є в чоловіка. 98. Дорога одна есть у человека. Треба розкрити таїну, Надо раскрыть тайну,жити не за рахунок штучного, а за рахунок природи, за рахунок почуття в ній. Жить не за счет искусственного, а за счет природы, за счет чувства в ней.120. Був 1965 рік. 120. Был 1965. Бог народився в людському житті в природі через своє діло. Бог родился в человеческой жизни в природе через свое дело.Він не одягався, не споживав їжу, не потребував житлового дому, що й підказало одержати в природі ці природні сили. Он не одевался, а не потреблял пищу, не нуждался жилам домом, что и подсказало получить в природе эти природные силы. Іванов зробив підсумок у своєму житті, визнав, діло саме Боже можна одержати. Иванов сделал итог в своей жизни, признал, дело само Бога можно получить. 124. Я не маю права, щоб у мене був двір загороджений на землі. 124. Я не имею права, чтобы у меня был двор загороженный на земле.Земля не треба мені для мого тіла, на котрій треба буде сіяти що-небудь для життя. Земля не надо мне для моего тела, на которой надо будет сеять что-нибудь для жизни. 147. Всі наміри Бога є хороші. 147. Все намерения Бога хорошие. Він не допомагає тільки багатому чоловікові. Он не помогает только богатому человеку. Діло його – допомагати бідному, ображеному, хворому, забутому всіма людьми. Дело его – помогать бедному, обиженному, больному, забытому всеми людьми.     

   6712.20:30. 6712.20 30. Він буде помічник для тебе надалі, вчити буде тебе, якщо зрозумієш його, вивчиш всі деталі на ньому. Он будет помощник для тебя дальше, учить будет тебя, если поймешь его, выучишь все детали на нем.    Знання практичне природне є в нього, світоглядне, з кругозором. Знание практическое природное есть у него, мировоззренческое, с кругозором. Він буде потрібен завжди в твоїй просьбі. Он будет нужен всегда в твоей просьбе. Ти проси його, без нього ні кроку. Ты проси его, без него ни шагу. Якщо Если   вважаєш його Богом, і віриш йому, він є твій покровитель, він твій і хранитель у всіх твоїх ділах. считаешь его Богом, и веришь ему, он твой покровитель, он твой и хранитель во всех твоих делах. Треба просити з душею і з серцем. Надо просить с душой и с сердцем.31. Ображати не треба Бога, ми будемо ображені за це. 31. Обижать не надо Бога, мы будем обижены за это.   

 

   6802.16:60. 6802.16 60. Я спустився від самого сонця. Я спустился из самого солнца. Я повинен вчити народ землі за рахунок умілого розуму для того, щоб побудувати рай. Я должен учить народ земли за счет умелого ума для того, чтобы построить рай. 86. Він народився не для невіруючих. 86. Он родился не для неверующих.Він народився тому, хто думає про нього і хоче, щоб він був. Он родился тому, кто думает о нем и хочет, чтобы он был. Бог не зважає кому-небудь зі своїм вчинком. Бог не мешает кому-нибудь со своим поступком.Він не хоче, щоб хтось працював. Он не хочет, чтобы кто-то работал. Стань збоку, і роби те, що робить Бог. Стань сбоку, и делай то, что делает Бог. Все Все   можна робити всім. можно делать всем. 87. 87.   Бог не має власності, і не називає своїм. Бог не имеет собственности, и не называет своим.Бог не хоче, щоб ми воювали. Бог не хочет, чтобы мы воевали.Велика милість є в Бога. Милость есть у Бога.Він є наймиліший чоловік за розвитком. Он милейший человек по развитию. Не хоче бути богатирем, або яким-небудь ділком. Не хочет быть богатырем, или каким-либо дельцом.Він є не теоретик, а природний практик. Он есть не теоретик, а природный практик.88. Бог любить трудівника, і дає йому в труді прибуток. 88. Бог любит труженика, и дает ему в труде прибыль.89. Бог ніколи не хотів і не хоче, щоб людина захоплювала в природі. 89. Бог никогда не хотел и не хочет, чтобы человек захватывала в природе.Потреби немає в Бога, яка є в людей. Нужды нет у Бога, которая есть у людей. 98. Чоловік має зробити себе таким. 98. Человек должен сделать себя таким.Пройти і порозмовляти з усіма національностями, з усіма народами на землі, і зробитися корисною людиною. Пройти и поговорить со всеми национальностями, со всеми народами на земле, и сделаться полезным человеком. Розповісти про їхню картину і діло, що ми помилилися в ділі. Рассказать об их картине и деле, что мы ошиблись в деле.   104. Треба вчитися, як треба буде жити. 104. Надо учиться, как надо будет жить. 105. Бога не має якого-небудь самозахисту. 105. Бог не имеет какой-либо самозащиты. Одна правда є Одна правда естьв нього. у него.Бог не любитель роз'їжджати, не хоче величатися. Бог не любитель разъезжать, не хочет важничать.

      6902.28:11. 6902.28: 11. Він каже, я зруйную ваше своїм вчинком. Он говорит, я разрушу ваше своим поступком.Я є Бог природи, суддя людей, але не яка-небудь фантастична ідея. Я Бог природы, судья людей, но не какая-нибудь фантастическая идея. Він говорить, буде горе бідним вмираючим людям. Он говорит, будет горе бедным умирающим людям. Я прийшов на землю що робити? Я пришел на землю что делать?   Сил набиратися в неї, щоб мені не було холодно. Сил набираться у нее, чтобы мне не было холодно.Ось що я отримав від природи. Вот что я получил от природы. Він є людина, але дорога, по якій він іде, це дорога Бога. Он человек, но дорога, по которой он идет, это дорога Бога. Я є незалежний у природі ділок. Я независимый в природе делец. 90. Бог – це є така хороша в житті кличка. 90. Бог – это такая хорошая в жизни кличка.Такий путь у природі. Такой путь в природе. Будь-яка людина може зробитися Богом у будь-якому місці, тільки треба жити не по-людському. Любой человек может сделаться Богом в любом месте, только надо жить не по-людски. Не треба торгувати товарами, не треба наживатися за рахунок природи. Не надо торговать товарами, не надо наживаться за счет природы. Треба робити те, що буде корисно людям. Надо делать то, что будет полезно людям. 172. Ворог – це є наше незнання в нас. 172. Враг – это наше незнание у нас.

 

   6904.26:31. 6904.26: 31. Новий чоловік говорить нам. Новый человек говорит нам.Просіть мене, як Учителя, у всьому, благайте як ніколи. Просите меня, как Учителя, во всем, молите как никогда.Коли ви будете просити все в цьому ділі для себе особисто з душею і серцем, щоб вам було в житті добре і легко, природа ці якості нам дасть через цього Учителя. Когда вы будете просить все в этом деле для себя лично с душой и сердцем, чтобы вам было в жизни хорошо и легко, природа эти качества нам даст через этого Учителя.Він сам випросив у природи для себе життя, і вчення своє для всього людства. Он сам выпросил у природы для себя жизнь, и учение свое для всего человечества.125. Треба нам іти дорогою Бога, але не людською, якою всі наші люди проходили. 125. Надо нам идти дорогой Бога, но не человеческой, которой все наши люди проходили.66. Бог – це є чоловік. 66. Бог –  это человек.Своя обдумана дорога є в нього. Своя обдуманная дорога у него.Він не хоче, щоб залежність розвивалася на людині в природі. Он не хочет, чтобы зависимость развивалась на человеке в природе. 68. Бог – це є наш руський простий практичний чоловік Іванов. 68. Бог – это наш русский простой практический человек Иванов. Він онзробив усе це, добився від природи через ображеного в природі, хворого чоловіка, забутого всіма. сделал все это, добился от природы через обиженного в природе, больного человека, забытого всеми. 69. 69.Він не є шкідливим для будь-якої живої людини. Он не является вредным для любого живого человека.70. Бог є чоловік один у природі, поставився з любов'ю до цього, і став на боці ображеного, він уболівальник. 70. Бог человек один в природе, отнесся с любовью к этому, и стал на сторону обиженного, он болельщик. Друзі повітря, вода і земля є в Бога. Друзья воздух, вода и земля есть у Бога. 71. Коли людина попросить його, він зобов'язаний допомогти їй з душею і серцем. 71. Когда человек попросит его, он обязан помочь ему с душой и сердцем.Людина не буде хворіти в природі. Человек не будет болеть в природе.72. Ніхто не створював Бога в житті. 72. Никто не создавал Бога в жизни.Сама природа Сама природа   представила його, щоб він був не для поганого, а хорошого. представила его, чтобы он был не для плохого, а хорошего. Ми доб'ємося обов ' язково з ним разом, зробимо те, що буде треба людям у житті. Мы добьемся обязательно с ним вместе, сделаем то, что будет нужно людям в жизни. 84. Ми не вміємо оволодіти нашим зовнішнім і внутрішнім ворогом. 84. Мы не умеем овладеть нашим внешним и внутренним врагом. А Бог переміг його на собі, і став перемагати на інших людях. Бог победил его на себе, и стал побеждать на других людях. Його треба просити Его надо проситьу всіх ділах. во всех делах.

 

   90. Коли ми попросимо Бога з увагою, ми робимо і досягаємо легко в себе. 90. Когда мы попросим Бога с вниманием, мы делаем и достигаем легко у себя.91. Він є в нас один на весь всесвіт. 91. Он у нас один на всю вселенную. 97. Дорога є в Бога така, вболівати не за багатство, а за людину. 97. Дорога есть у Бога такая, болеть не за богатство, а за человека.119. Найголовніше, три тіла – це є повітря, вода і земля. 119. Самое главное, три тела – это воздух, вода и земля. Людина походить від цього. Человек происходит от этого.7005:139. 7005: 139. Коли люди пізнають Учителя, як заслуженого в цьому чоловіка, дадуть йому місце розпоряджатися. Когда люди узнают Учителя, как заслуженного в этом человека, дадут ему место распоряжаться. Він покаже Он покажет   свої сили. свои силы. Вони будуть творити дива. Они будут творить чудеса. Люди не будуть страждати будь-якими хворобами, і вони не будуть так умирати. Люди не будут страдать от любых болезней, и они не будут так умирать.179. Сили Бога направлені до хорошого. 179. Силы Бога направлены к хорошему.Він каже, краще померти в природі без усякого багатства, ніж ми вмираємо з великим багатством. Он говорит, лучше умереть в природе без всякого богатства, чем мы умираем с большим богатством.

   183. Він каже, зумій сам себе зберегти в природі, щоб не застуджуватись і не хворіти. 183. Он говорит, сумей сам себя сохранить в природе, чтобы не простужаться и не болеть. Бог зробив це на собі в природі. Бог сделал это на себе в природе. 185. Бог нікого не вбивав, не вбиває, і не буде вбивати. 185. Бог никого не убивал, не убивает, и не будет убивать. Він є нагороджений природою за це все. Он награжден природой за это все. Він не воює з природою за державу, а воює за людей усіх. Он не воюет с природой за государство, а воюет за людей всех. Він хоче запровадити не важкий час, а легкий, щоб люди так не жили. Он хочет ввести не трудное время, а легкое, чтобы люди так не жили.

   187. Чому назвали мене Богом? 187. Почему назвали меня Богом? За моє зроблене в природі. За мое сделанное в природе. Я відкриваю зір людям. Я открываю зрение людям. Хто просить мене, я допомагав, допомагаю, і допоможу йому в цьому горі. Кто просит меня, я помогал, помогаю, и помогу ему в этом горе. Природа народила нас усіх з повітрям, водою. Природа родила нас всех с воздухом, водой. Прийняла на землю не для того, щоб ми, люди всі, фізично трудилися, або розумово вчилися в іншого теоретика. Приняла на землю не для того, чтобы мы, люди все, физически трудились, или умственно учились у другого теоретика. Чоловік – це є в житті в природі квітка. Человек – это в жизни в природе цветок. Йому треба профіль. Ему надо профиль. Він повинен жити в природі разом з повітрям, водою, і на землі. Он должен жить в природе вместе с воздухом, водой и на земле. 188. Він не робить погане своїм учинком у житті між людьми. 188. Он не делает плохое своим поступком в жизни между людьми. Одне хороше є в нього. Одно хорошее есть у него. Чоловіка треба навчити так, щоб він не застуджувався і не хворів. Человека надо научить так, чтобы он не простужался и не болел.

  190. А чоловік жив болісно, він і живе болісно. 190. А человек жил болезненно, он и живет болезненно. І буде жити болісно доти, поки Бог не займе місце на землі. И будет жить болезненно до тех пор, пока Бог не займет место на Земле. Він не хоче, щоб люди воювали з людьми за землю, бо земля людей спільна. Он не хочет, чтобы люди воевали с людьми за землю, земля людей общая. 192. Треба буде жити, і сильно жити, щоб не вмирати ніколи. 192. Надо будет жить, и сильно жить, чтобы не умирать никогда. Ось чого Бог доб'ється. Вот чего Бог добьется.

 

    7008:82. 7008: 82. Великий злочин є для мене надіти на тіло яку-небудь сорочку. Большое преступление есть для меня надеть на тело какую-нибудь рубашку.Коли я залишуся чистим енергійним тілом, тоді буде легше і краще. Когда я останусь чистым энергичным телом, тогда будет легче и лучше.Це вважається любов і чиста в житті правда для природи. Это считается любовь и чистая в жизни правда для природы.А вона є в людях. А она в людях. Вони всі зможуть зробити Бога з простого звичайного чоловіка. Они все смогут сделать Бога с простого обычного человека.

    7012:134. 7012: 134. Бог Землі прийшов таким, щоб сильно засудити нас усіх за наше несправедливе діло. Бог Земли пришел таким, чтобы сильно осудить нас всех за наше несправедливое дело.

   7012.06:161. 7012.06: 161. Бог говорить. Бог говорит. Віруючого в нього спасу, а невіруючого в нього засуджу. Верующего в него спасу, а неверующего у него засужу.Люди заблукали без Бога. Люди заблудились без Бога. Воюють за землю, вбивають один одного, не рахуються з ворогом, що треба зробити його любимим другом. Воюют за землю, убивают друг друга, не считаются с врагом, надо сделать его любимым другом.Бог втихомирить усіх своїм словом, ділом нам покаже, за що природа прислала його на землю. Бог усмирит всех своим словом, делом нам покажет, за что природа прислала его на землю. 163. Куди ми ведемо молодь? 163. Куда мы ведем молодежь? Ми прикрашаємо її формою і фасоном. Мы украшаем ее формой и фасоном. Вона живе в нас. Она живет в нас. А куди вона йде зі своїм наміром? А куда она идет со своим намерением? До могили, яка не вмирає вічно. К могиле, которая не умирает вечно.Бог говорить. Бог говорит.Будь-яка людина може йти моєю дорогою, тільки треба заслужити від природи. Любой человек может идти моей дорогой, только надо заслужить от природы. 167. Він є не поганий чоловік зі своїми висновками. 167. Он не плохой человек со своими выводами. Він прийшов для ображеного чоловіка, і хоче допомогти йому. Он пришел для обиженного человека, и хочет помочь ему. Він не за в'язницю і не за лікарню, він за здоров'я, за Червоний хрест. Он не за тюрьму и не за больницу, он за здоровье, за Красный крест.

   7101.14:110. 7101.14: 110. Не треба примушувати, не треба вбивати, не треба продавати, не треба купувати. Не надо заставлять, не надо убивать, не надо продавать, не надо покупать.Не треба наймати, не треба найматися. Не надо нанимать, не надо наниматься. Бог живе в цьому всьому. Бог живет в этом всем. Купувати, продавати – це є злодійство між собою. Покупать, продавать – это воровство между собой.    

   7103.20:140. 7103.20 140. Чоловік не повинен боятися ні води, ні повітря. Человек не должен бояться ни воды, ни воздуха. Вона любить дух, а в духові вся незалежність. Он любит дух, а в духе вся независимость. 175. Бог прийде на землю не до багатого, він прийде до ображеної людини. 175. Бог придет на землю не к богатому, он придет к обиженному человеку.   

 

    7104:88. 7104: 88. Бог каже, ніхто не має права турбувати мене. Бог говорит, никто не имеет права беспокоить меня. Я не будівельник цього всього. Я не строитель этого всего. Я є любитель природи, люблю її тілом, обіймаю, цілую. Я любитель природы, люблю ее телом, обнимаю, целую. Кажу їй, яка ти є хороша для мого життя. Говорю ей, какая ты есть хорошая для моей жизни.Я тебе, як матір, люблю, але не примушую її, щоб вона давала мені свої плоди. Я тебя, как мать, люблю, но не заставляю ее, чтобы она давала мне свои плоды. Я є помічник бідному, нужденному, хворому в усіх відношеннях. Я есть помощник бедному, нуждающемуся, больному во всех отношениях.Треба буде просити мене. Надо будет просить меня.

  89. Треба просити здоров'я в того, хто може отримати перемогу над собою в природі. 89. Надо просить здоровье у того, кто может получить победу над собой в природе.

  7112:29. 7112: 29. Бог говорить. Бог говорит. Якщо я не роблю це, Если я не делаю это,ви не робіть. вы не делайте. Ми отримаємо від природи життя вічне не вмираюче. Мы получим от природы жизнь вечную неумирающую.Це буде на мені такому. Это на мне таком.Перше його завдання для всього світу – це звільнити ув'язненого, божевільного на нашій землі. Первая его задача для всего мира – это освободить заключенного, умалишенного на нашей земле. Дати засоби існування мінімум серцю і душі 33 карбованці малому і старому, різниці ніякої. Дать средства для существования минимум сердцу и душе 33 рубля малому и старому, разницы никакой. 30. Якщо буде мало кому-небудь, ми прибавимо не одному, а всім. 30. Если будет мало кому-либо, мы прибавить не одному, а всем. Ми будемо жити не по-капіталістичному і не по-соціалістичному, а за вченням Бога. Мы будем жить не по-капиталистически и не по-социалистически, а по учению Бога. Бог Богнародився не для того, щоб люди вбивали самі себе за землю рідну. родился не для того, чтобы люди убивали сами себя за землю родную.Треба нам навчитися Надо нам научитьсяходити в природі по землі босими ногами. ходить в природе по земле босыми ногами. Природа збагатить Природа обогатитнас славою, ми не будемо залежні від неї. нас славой, мы не будем зависимые от нее. Потребувати нічого не будемо. Нуждаться ничем не будем. Поводир є у нас, це Бог. Поводырь есть у нас, это Бог. Якщо він буде сідати за стіл, ми будемо з ним поряд. Если он будет садиться за стол, мы будем с ним рядом. Він просить нас. 

   31. Щоб ми 31. Он просит нас, чтобы мы вказали місце такому чоловікові, як Бог, бути на ньому. указали место такому человеку, как Бог, быть на нем. Це небувале життя в природі. Это небывалая жизнь в природе. Ми не будемо воювати з нею. Мы не будем воевать с ней. Продавати, купувати теж не будемо. Продавать, покупать тоже не будем. Всі ми будемо жити здорові і сильні. Все мы будем жить здоровые и сильные. Як наш Бог, такі й ми зробимося в природі. Как Бог наш, такие и мы сделаемся в природе. Досить нам умирати, нам треба жити, і самих себе зберігати. Хватит нам умирать, нам надо жить, и самих себя хранить.

 

64. Якщо свого тепла не буде в тебе в тілі, то ти чужим теплом не нагрієшся. 64. Если своего тепла не будет у тебя в теле, ты чужим теплом не нагреешься. Ти повинен в природі стояти на ногах близько до неї. Ты должен в природе стоять на ногах близко к ней. Він не повинен у природі сідати на своє заднє місце. Он не должен в природе садиться на свое заднее место.Чоловік повинен рухатися по природі босими ногами за любої погоди. Человек должен двигаться по природе босыми ногами при любой погоде.Він повинен розвивати свою швидкість у своєму серці. Он должен развивать свою скорость в своем сердце.Це його улюблена робота, яка не зупиняється. Это его любимая работа, которая не останавливается.Тіло не повинне носити на своїх порах ніякого мертвого, і вкидати в себе. Тело не должно носить на своих порах никакого мертвого, и вбрасывать в себя.94. Люди всі, які померли, лежать у праху в землі. 94. Люди все умерших лежат в прахе в земле. Бог підніме їх своїми силами через живих людей, які закопали їх самі. Бог поднимет их своими силами через живых людей, которые закопали их сами. Вони стануть перед судом за своє діло, зроблене ними в природі. Они станут перед судом за свое дело, сделанное ими в природе. Вони отримають покарання в їхньому житті за Божим словом за своє порушення. Они получат наказание в их жизни по Божьему слову за свое нарушение. 95. Я, як Бог, прийшов на землю для того, щоб підняти нашого бідного, хворого чоловіка, ув'язненого і божевільного звільнити. 95. Я, как Бог, пришел на землю для того, чтобы поднять нашего бедного, больного человека, заключенного и умалишенного освободить.Щоб не було в'язниці та лікарні. Чтобы не было тюрьмы и больницы. 96. Я був залежним чоловіком в умовах 35 років, жив все своє життя за рахунок природи. 96. Я был зависимым человеком в условиях 35 лет, жил всю свою жизнь за счет природы. А потім здався, став жити за рахунок самого себе, і став допомагати бідним, хворим людям. А потом сдался, стал жить за счет самого себя, и стал помогать бедным, больным людям. Потрапив, як Бог, у в'язницю за це, потім у лікарню. Попал, как Бог, в тюрьму за это, потом в больницу. Пролежав там три роки 10 місяців, та описував весь свій шлях, за що люди назвали його Богом. Прилежал там три года 10 месяцев, и описывал весь свой путь, за что люди назвали его Богом. Якби він не любив природу своїм тілом, вона б не дала йому того, що він хотів взяти від неї. Если бы он не любил природу своим телом, она бы не дала ему того, что он хотел взять от нее.108. Природа прислала нам живого невмирущого Бога. 108. Природа прислала нам живого неумирающего Бога. Він є один такий між людьми. Он один такой между людьми. Він прийшов допомагати не адміністратору цього діла. Он пришел помогать не администратору этого дела. Він буде випускати ув'язненого, божевільного. Он будет выпускать заключенного, сумасшедшего.160. Не треба заважати, не треба Бога не визнавати. 160. Не надо мешать, надо Бога признавать. Треба вірити йому, особливо людям хворим. Надо верить ему, особенно людям больным. 176. А Бог повернув від смерті багатьох. 176. Бог вернул от смерти многих. І він бажає звільнити ув ' язненого, божевільного. И он желает освободить заключенных, умалишенных. Коли він це зробить на людях, йому як такому повірять, і дадуть йому його місце. Когда он это сделает на людях, ему как таковому поверят, и дадут ему его место. Він осудить нас. Он осудит нас. Одні будуть його, він прожене інших від себе. Одни будут его, он прогонит других от себя. Тим, хто вірить йому, а виконувати не хочуть, він скаже. Тем, кто верит ему, а выполнять не хочет, он скажет. Відійдіть від мене, і створіть те, що створив я. Отойдите от меня, и создайте то, что создал я. Вони залишаться засуджені мучитися без кінця і краю. Они останутся осужденные мучиться без конца и края.

 

   7201.15:37. 7201.15: 37. Ідея його – допомогти ображеному чоловікові. Идея его – помочь обиженному человеку. Не перешкодити адміністратору або охоронцю порядку своїм ділом, а своє поставити на арені. Не помешать администратору или хранителю порядка своим делом, а свое поставить на арене. 71. Бог буде судити нас за місце своє. 71. Бог будет судить нас за место свое. Чоловік робить у своєму житті, він отримує погане. Человек делает в своей жизни, он получает плохое. Це смерть його. Это смерть его. Вона розвинена в процесі ним для того, щоб тіло втратити на віки віків. Она развита в процессе ним для того, чтобы тело потерять во веки веков. Політика з економікою наробила це все нам. Политика с экономикой наделала это все нам. Ми сидимо у в'язниці і в лікарні через це все. Мы сидим в тюрьме и в больнице из-за этого всего.72. Якщо є твоя любов у цьому ділі, роздягайся, роззувайся, і слідом за Богом. 72. Если твоя любовь в этом деле, раздевайся, разувайся, и вслед за Богом. Що Что він буде робити, те й ти. он будет делать, то и ты. Його ідея: іншому нікому не заважати, а своє ставити обов'язково. Его идея: другом никому не мешать, а свое ставить обязательно. 73. Бог доб'ється в природі жити без усякого діла. 73. Бог добьется в природе жить без всякого дела.Він не просить нікого, не примушує нікого. Он не просит никого, не заставляет никого.Навіть каже, не треба, дуже погано та холодно. Даже говорит, не надо, очень плохо и холодно. Краще буде жити по-своєму. Лучше будет жить по-своему.Я відчуваю холод у тисячу раз сильніше, ніж ви. Я чувствую холод в тысячу раз сильнее, чем вы.     74. Це моє рідне щастя бути в природі таким, як ніхто не ходить у житті. 74. Это моё родной счастье быть в природе таким, как никто не ходит в жизни. Я віддав себе на жертву. Я отдал себя на жертву.Моє тіло набирається в атмосфері природних сил, а вони є в мене живі. Мое тело набирается в атмосфере природных сил, а они есть у меня живые. Обіймати й цілувати будь-якого ображеного, хворого, що зустрічається. Обнимать и целовать любого обиженного, больного, который встречается. Я не гидував ним, старався зустрітися з ним і запитати, а чим він хворіє. Я не брезговал им, старался встретиться с ним и спросить, а чем он болеет. Хвороби були на людях різного характеру, але болісні. Болезни были на людях разного характера, но мучительные. Чоловік сильно страждав від них. Человек сильно страдал от них. Вона так мучила його до мого прийому. Она так мучила его до моего приема. Коли я візьму його своїми руками за його руки, вже мій струм, електрика пішли по його організму. Когда я возьму его своими руками за его руки, уже мой ток, электричество пошли по его организму. 82. Бог – це є чоловік не такий, як усі люди. 82. Бог – это человек не такой, как все люди.Він каже, ідіть слідом, робіть те, що Бог сам робив. Он говорит, идите следом, делайте то, что Бог сам делал.92. Рожа прогресувала на моїй нозі через це. 92. Рожа прогрессировала на моей ноге из-за этого.Укол зробили мені, вона так залишилася. Укол сделали мне, она так осталась. Висновок усього цього, таємниця є в чоловіка, хто знайшов у природі засоби для людини хворої. Вывод всего этого, тайна есть в человека, который нашел в природе средства для человека больного.Раз Переможець природи, значить, Переможець ворога. Раз Победитель природы, значит, Победитель врага. Він прогресує в природі всередині і ззовні. Он прогрессирует в природе внутри и снаружи. Людина отримує хворобу через це. Человек получает болезнь из-за этого. Вона захворіє або сідає у в'язницю. Она заболеет или садится в тюрьму.

 

  188. Бог прийшов на землю, щоб засудити всіх. 188. Бог пришел на землю, чтобы осудить всех. Краще нам не народжуватися на білий світ, і не з'являтися в природу так, Лучше нам не рождаться на белый свет, и не появляться в природу так,   як наші батьки самі себе примусили. как наши родители сами себя заставили. Вони хотіли, щоб Они хотели, чтобы   народився в них син або дочка для того, щоб хвалитися цією людиною. родился в них сын или дочь для того, чтобы хвалиться этим человеком.

   7202:55. 7202: 55. Якщо жити і робити діло по-людському, то треба вмирати. Если жить и делать дело по-людски, то надо умирать. А жити за вченням Бога гірше від усього на білому світі і холодніше від усього, але зате вмирати не будеш. А жить по учению Бога хуже всего на белом свете и холоднее от всего, но зато умирать не будешь.Що ми хочемо в житті отримати, життя чи смерть? Что мы хотим в жизни получить, жизнь или смерть? Щоб вони спробували та пішли по дорозі Бога! Чтобы они попытались и пошли по дороге Бога. 56. Якщо я такий буду потрібний у природі, вона не зачепить мене нічим ніяк ніде. 56. Если я такой буду нужен в природе, она не тронет меня ничем никак нигде. 57. Бог говорить. 57. Бог говорит. Погане в природі є хороше для мене, краще не може бути. Плохое в природе есть хорошее для меня, лучше быть не может. Я люблю, ніколи не одягаюся при холоді. Я люблю, никогда не одеваюсь при холоде. Холод Холодє сильне, енергійна життя для мене. есть сильная, энергичная жизнь для меня.87. Бог каже, треба шукати таємницю не в природі, треба шукати таємницю в самому собі, в людині. 87. Бог говорит, надо искать тайну не в природе, надо искать тайну в самом себе, в человеке. Не треба ім'ям своїм називати, а треба визнати це все природне. Не надо именем своим называть, а надо признать это все природное.Ми народжені, наші предки тільки зустріли нас, і повели по своїй дорозі. Мы рождены, наши предки только встретили нас, и повели по своей дороге.Це велика помилка була їхня в цьому ділі. Это большая ошибка была их в этом деле. 88. Бог прийшов на землю не перешкодити людям. 88. Бог пришел на землю не помешать людям. Бог дуже просить, будь ласка, робіть, тільки не заважайте моєму ділу. Бог очень просит, пожалуйста, делайте, только не мешайте моему делу.138. Я хожу таким между нами в природе ради души человека, чтобы сердце никогда не старело.138. Я хожу таким между нами в природе совета души человека, чтоб сердце никогда НЕ старело. 150. Це Іванов. 150. Это Иванов. Він взяв ім'я за це, яке Он взял имя за это, котороене вмирає вічно. не умирает вечно. Люди прозвали його Богом за хороше, зроблене ним діло. Люди прозвали его Богом за хорошее сделанное им дело. Він не хотів визнавати себе між людьми, що він є Учитель. Он не хотел признавать себя между людьми, что он есть Учитель. А раз він Учитель, учить людей до безсмертної істоти, то він є Бог. А раз он Учитель, учит людей до бессмертного существа, то он есть Бог. 188. Хто вірить сильно Богу, а сам не виконує це все, це чоловік не Бога. 188. Кто верит сильно Богу, а сам не выполняет это все, это человек не Бога. Бог не хоче, щоб розросталася в'язниця і лікарня між людьми такими. Бог не хочет, чтобы росла тюрьма и больница между людьми такими.Він хоче бути визволителем усього цього. Он хочет быть освободителем всего этого.Ось яке завдання Іванова. Вот задача Иванова.Завоювати між людьми не смерть, як воно робиться, а треба завоювати життя. Завоевать между людьми не смерть, как это делается, а надо завоевать жизни. 195. Він шукає таємницю не в природі, а в самому собі, тому він так ходить. 195. Он ищет тайну не в природе, а в самом себе, поэтому он так ходит.

   7204:77. 7204: 77. Природа зведе нас усіх. Природа сведет нас. Ми повіримо Богові і зробимо те, що нам не сподобається. Мы поверим Богу и сделаем то, что нам не понравится. Бог хоче життя, але не смерті. Бог хочет жизни, но не смерти. В'язницю і лікарню прибирає. Тюрьму и больницу убирает. Вчення Бога треба проявити в природі, злочинця не буде ніколи, хвороба скасується, а любов і здоров ' я народиться між людьми. Учение Бога надо проявить в природе, преступника не будет никогда, болезнь упразднится, а любовь и здоровье родится между людьми. Природа сама зробить все це. Природа сама сделает все это. 156. Ми маємо у себе для цього всього Переможця природи. 156. Мы имеем у себя для этого всего Победителя природы. Це є любов людини в усьому світі. Это любовь человека во всем мире. Він хоче сказати нам, зовнішнього, внутрішнього ворога не буде через це все. Он хочет сказать нам, внешнего, внутреннего врага не будет через это все. А Бог землі – це є суддя нас усіх за наше все наявне. Бог земли – это есть судья нас всех за наше все имеющееся. Він осудить нас за те, що ми з вами живемо Он осудит нас за то, что мы с вами живемв природі добре і тепло. в природе хорошо и тепло. 183. Діло Бога є найкраще в житті. 183. Дело Бога есть самое хорошее в жизни. Якщо я, чоловік, буду треба природі, вона ні в кого не буде питати, а застосує свої сили в будь-якому місці його зберегти. Если я, человек, буду надо природе, она ни у кого не будет спрашивать, а применит свои силы в любом месте его сохранить. Бог є друг природи через їхню одну любов до живого тіла. Бог есть друг природы через их одну любовь к живому телу.

    7204.28:24. 7204.28: 24. Бог не примушує і не просить нікого ходити так, як йому доводиться ходити Бог не заставляет и не требует никого ходить так, как ему приходится ходитьпо холоду, а краси не мати у себе на тілі. по холоду, а красоты не иметь у себя на теле. Будь ласкавий, все є для того, лише б ти хотів бути Богом. Будь добр, все есть для того, лишь бы ты хотел быть Богом. Бог прийняв на собі всі наявні хвороби, які є в природі. Бог принял на себя все имеющиеся болезни, которые есть в природе. Він дав відсіч їм як ворогу своїми силами, волею. Он дал отпор им как врагу своими силами, волей. Тепло природне є у Бога всередині, воно не падає ніколи, а завжди живе, енергійне. Тепло естественное у Бога внутри, оно не падает никогда, а всегда живет, энергичное.     25. Він буде вчити молодь не поганому, а хорошого. 25. Он будет учить молодежь не плохому, а хорошему. Бог є господар природи, він же і хранитель усього життя. Бог есть хозяин природы, он же и хранитель всей жизни. Його бажання одне – жити, але не вмирати. Его желание одно – жить, но не умирать.   Хвалитися перед природою не чужим, а своїм живим енергійним тілом. Хвалиться перед природой не чужим, а своим живым энергичным телом. 71. Одна жінка з Магнітогорська похилого віку, вона не відкривала свої повіки очей. 71. Одна женщина из Магнитогорска пожилого возраста, она не открывала свои веки глаз.Вона Она почула про мене, що між нами, такими людьми, зародився Учитель народу, Переможець природи. услышала обо мне, что между нами, такими людьми, зародился Учитель народа, Победитель природы. Їй довелося писати йому листа, в якому вона його просила щодо цього, як Бога свого, щоб він відкрив очі їй. Ей пришлось писать ему письмо, в котором она его просила по этому поводу, как Бога твоего, чтобы он открыл глаза ей. Він до цього не чув ні від кого, що він є між людьми Бог. Он до этого не слышал ни от кого, что он между людьми Бог. Він написав їй своє вчення, як буде треба робити, щоб не хворіти, не застуджуватися. Он написал ей свое учение, как будет надо делать, чтобы не болеть, а не простужаться.               

 

   72. Вона людина землі, вона отримала те, що слід. 72. Она человек земли, она получила то, что следует. Очі відкрилися у неї. Глаза открылись у нее. Вона пише йому, як Богу, називає його. Она пишет ему, как Богу, называет его. «Ти є світило всієї землі, Бог для нас. «Ты светило всей земли Бог нам. Ти змусив Ты заставил мене відкрити очі. меня открыть глаза. Я стала бачити. Я стала видеть. Я стала бути людиною в людях. Я стала быть человеком в людях. Для мене це природа вся. Для меня это природа вся. Я, як жінка, прокричала прямо по всій нашій матері природі. Я, как женщина, прокричала прямо по всей нашей матери природе. Це не чоловік даного часу. Это не человек данного времени. Характер цього чоловіка не людський. Характер этого человека не людской.Ми назвемо його Богом землі тепер. Мы назовем его Богом Земли теперь. Це є Дух Святий. Это есть Дух Святой. Він буде жити в природі, ніколи не буде вмирати. Он будет жить в природе, никогда не будет умирать. Люди підтримають його в цьому. Люди поддержат его в этом. Він не буде робити так, як роблять всі люди у природі». Он не будет делать так, как делают все люди в природе».

7210.02:11. 7210.02: 11. Це буде в людях тоді, коли всі люди на землі визнають його, і вони скажуть в один голос, це Бог є. Это будет в людях, когда все люди на земле признают его, и они скажут в один голос, это Бог. Він народився в природі не для того, щоб кланялися йому як такому і в нього просили все. Он родился в природе не для того, чтобы кланялись ему как таковому и у него просили все. Він народився в Он родился вприроді для своєї ввічливості в природі, щоб його любили за це. природе для своей вежливости в природе, чтобы его любили за это.27. Бог є один такий чоловік, який живе не так, як усі. 27. Бог есть один такой человек, который живет не так, как все.Він є для Он для   всіх людей. всех людей.Він є вболівальник за того страждальця, за того хворого, хто має в себе на тілі грибок, злоякісну пухлину. Он болельщик за того страдальца, за того больного, кто имеет у себя на теле грибок, злокачественную опухоль. 51. Хворі, які отримали здоров ' я, назвали його Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. 51. Больные, которые получили здоровье, назвали его Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой.58. Бог прийшов на землю для того, щоб помирити людей з природою. 58. Бог пришел на землю для того, чтобы помирить людей с природой. Вона прислала цього чоловіка на це діло, він зайняв своє місце між нами. Она прислала этого человека на это дело, он занял свое место между нами. І описує сам все своє діло, як автор своїх слів. И описывает сам все свое дело, как автор своих слов.Вчені бояться цього чоловіка. Ученые боятся этого человека.121. Буде погано нам, всім віруючим і невіруючим у Бога. 121. Будет плохо нам, всем верующим и неверующим в Бога.Ми самі не отримаємо в природі таких сил ніколи. Мы сами не получим в природе таких сил никогда.

 

   7301:114. 7301: 114. Тепер чоловік доб'ється від природи, будь-яке діло не треба йому. Теперь человек добьется от природы, какое-либо дело не надо ему. Їжа, одяг, будинок не треба буде йому. Еда, одежда, дом не надо будет ему. Він буде Бог землі, буде ходити по ній безсмертним, творити дива свої. Он будет Бог земли, будет ходить по ней бессмертным, творить чудеса свои. Він буде дружити з природою, проявить любов з нею. Он будет дружить с природой, проявит любовь с ней. Буде вчити людей Божій справі. Будет учить людей Божьему делу. Те, що було, його не буде. То, что было, его не будет.Ми станемо на свої ноги, і будемо стояти на них завжди. Мы станем на ноги, и будем стоять на них всегда. Своє природне тепло буде в нас. Свое природное тепло будет у нас.138. Моя ідея така, щоб не перешкодити іншому, а своє поставити. 138. Моя идея такова, чтобы не помешать другому, а свое поставить.Це найгірше з усіх і холодне, гірше не може бути від цього всього. Это самое плохое  и холодное, хуже не может быть от этого всего.

   7309.12:22. 7309.12: 22. Повітря, вода і земля є найближчі друзі, по-моєму. Воздух, вода и земля есть самые  близкие друзья, по-моему. Вони навчили мене так, зробили мене, людину, Богом. Они научили меня так, сделали меня, человека, Богом. Моє діло – треба просити природу, як рідну свою матір. Мое дело – надо просить природу, как родную мать. 39. Бог народився не для смерті, він народився для життя. 39. Бог родился не для смерти, он родился для жизни.Така ідея є в нього. Такая идея у него. Не ховатися від природи. Не прятаться от природы. Вона є великий друг йому одному в житті. Она является большой друг ему одному в жизни. Він любить природу своїм тілом, своєю душею і серцем. Он любит природу своим телом, своей душой и сердцем. Звертається своїми словами завжди, Обращается своими словами всегда,просить її. просит ее. 43. Мене треба буде просити, ти будеш здоровий у природі. 43. Меня надо будет просить, ты будешь здоров в природе.Рука не напише даром. Рука не напишет даром.Це є одна істина. Это одна истина. 54. Чоловік зустрічається зі мною. 54. Человек встречается со мной.Я не вважаю його поганим у цьому, проявляю свою ввічливість. Я не считаю его плохим в этом, проявляю свою вежливость.   Люблю його до самої душі. Люблю его до самой души.Поклонюся йому своєю голівкою. Поклонюсь ему своей головкой. Ніколи ніяк не подумаю поганого, бажаю йому доброго завжди. Никогда никак подумаю плохого, желаю ему доброго всегда.   Я прийняв тебе як хворого, навчив тебе нужденного. Я принял тебя как больного, научил тебя нуждающегося.Хто ж я є такий у природі, якщо люди повертають здоров'я назад? Кто я такой в природе, если люди возвращают здоровье назад? Це дорога є не людська, а дорога Бога. Это дорога есть не людская, а дорога Бога. Бог любить природу, просить її своїми словами сильно. Бог любит природу, просит ее своими словами сильно. Природа, дай мені життя. Природа, дай мне жизнь. І навчи мене вченим бути, щоб я знав одну сторону і знав іншу сторону в природі. И научи меня ученым быть, чтобы я знал одну сторону и знал другую сторону в природе. Я отримав ім ' я через це все, тепер я хвалюся ним. Я получил имя через это все, теперь я хвалюсь им.Це є не хвала в житті, а істина, природою зроблена. Это не хвала в жизни, а истина, природой сделанная.Треба вірити цьому чоловікові, як Богу, Надо верить этому человеку, как Богу,просити треба його. просить надо его.

 

      96. Це є одна істина, вона обрала мене Богом землі через це діло. 96. Это одна истина, она выбрала меня Богом земли через это дело.Мене народила природа в цьому. Меня родила природа в этом. Вона учить мене Она учит меня   практично. практически. 98. Милі мої ви люди! 98. Милые мои вы люди! Сили Бога є такі, щоб покарати вас. Силы Бога такие, чтобы наказать вас. Але він знає ваше все, як помилкову дорогу. Но он знает ваше все, как ошибочную дорогу.Не хоче просити природу, щоб людей покарати. Не хочет просить природу, чтобы людей наказать. Він чекає свідомість у людях, щоб вони визнали Бога. Он ждет сознание в людях, чтобы они признали Бога. Він прийшов на землю не заважати людям. Он пришел на землю не мешать людям. 128. Бог – це є ми, всі люди. 128. Бог – это мы, все люди.Будь-яка і кожна людина зможе зайняти своє місце. Любой и каждый человек сможет занять свое место. 134. Вчені люди живуть за гроші. 134. Ученые люди живут за деньги, аА Бог землі живе без усяких грошей. Бог Земли живет без всяких денег.Теорія не треба буде йому в цьому. Теория не надо будет ему в этом. 138. У Бога такої власності немає, він навіть не визнає її ніяк. 138. У Бога такой собственности нет, он даже не признает ее никак. Бог не будував людям Бог не строил людямна землі церкву, він не просив їх, щоб вони ходили туди. на земле церковь, он не просил их, чтобы они ходили туда.І молилися там Богові, і просили у нього великий у природі прибуток. И молились там Богу, и просили у него большую в природе прибыль. Він не вчив їх Он не учил их отримувати прибуток на землі. получать прибыль на земле. 139. Він учить нас, усіх людей, одному – бути в природі незалежним, любителем природного життя. 139. Он учит нас, всех людей, одному – быть в природе независимым, любителем природной жизниДругом зробитися в природі., сделаться другом в природе. Перш ніж Прежде чемдопомагати людині, треба буде допомогти самому собі. помогать человеку, надо будет помочь самому себе.140. Загартування-тренування є наука, вона буде наша народна. 140. Закалка-тренировка есть наука, она будет наша народная.

    7309.26:27. 7309.26: 27. Всі померлі люди лежать на своїх місцях, вони чекають такого чоловіка, Все умершие люди лежат на своих местах, они ждут такого человека,хто буде думати про це діло, щоб їхнє життя повернути назад. кто будет думать об этом деле, чтобы их жизнь повернуть назад.Це все одно буде в людях. Это все равно будет в людях.Бог прийде на це все. Бог придет на это все.Він покаже свої сили всім, він змусить усіх вірити одному. Он покажет свои силы всем, он заставит всех верить другу.Його справа одна – допомагати ображеному. Его дело одно – помогать обиженному.Заслуженого обдарує життям, а нехорошу людину покарає. Заслуженного одарит жизнью, а плохого человека накажет. 33. Треба буде жити так, як живе сам Бог. 33. Надо будет жить так, как живет сам Бог.35. Якщо ми всі визнаємо його Богом, будемо вірити йому, і вчитися в його слова, ми змінимо свій потік, ми перестанемо помирати. 35. Если мы все признаем его Богом, будем верить ему, и учиться в его слова, мы изменим свой поток, мы перестанем умирать.

 

   39. Краще з усього, треба вчитися на Бога. 39. Лучше от всего надо учиться на Бога. Бог став відходити від хорошого і теплого, а прийшов зі своїм здоров'ям Бог стал отходить от хорошего и теплого, а пришел со своим здоровьемдо холодного і поганого. к холодному и плохого.Людське багатство не треба йому. Человеческое богатство не надо ему. Він цікавиться природою. Он интересуется природой. 55. Моє тіло не збирається вмирати. 55. Мое тело не собирается умирать. 108. Я є Бог лише тому, що я прийшов вас, людей, засудити. 108. Я есть Бог только потому, что я пришел вас, людей, осудить. Ви живете несправедливістю. Вы живете несправедливостью,Присвоїли землю, повітря, воду. присвоили землю, воздух, воду. Кажете, це природа наша. Говорите, это природа наша.

   109. Руські солдати були ображені, вони випросили милість Бога. 109. Русские солдаты были обижены, они выпросили милость Бога. Він з нами разом воював. Он с нами вместе воевал. Своєю думкою лазив у Гітлера в голові, у мозку. Своей мыслью лазил у Гитлера в голове, в мозге. 110. Він не давав йому думати. 110. Он не давал ему думать. 112. Бог був за ображених, він був на стороні їх і буде. 112. Бог за обиженных, он был на стороне их и будет. 119. Війна замириться тоді, не буде ніякої битви, коли люди визнають Бога, і вони будуть кричати про нього. 119. Война замириться тогда, не будет никакой битвы, когда люди признают Бога, и они будут кричать о нем. Люди не будуть нападати на людей, мир між людьми буде. Люди не будут нападать на людей, мир между людьми будет. Він тоді візьметься судити людей. Он тогда возьмется судить людей. 123. Люди визнають Бога перед останнім кінцем, вони перестануть воювати за землю. 123. Люди признают Бога перед последним концом, они перестанут воевать за землю. Бог скаже їм, ви, ізраїльтяни, воюєте даремно. Бог скажет им, вы, израильтяне, воюете напрасно.Ви жили без землі так важко, як жив весь народ. Вы жили без земли так трудно, как жил весь народ. 147. Нічого не робити, і не буде, за що відповідати. 147. Ничего не делать, и не будет, за что отвечать.Така політика Іванова в людях. Такая политика Иванова в людях.

   156. За що назвали мене Учителем народу? 156. За что назвали меня Учителем народа? Я повинен бути корисний йому. Я должен быть полезен ему.Всіх їх учу одному здоров'ю. Всех их учу одному здоровью.Допомагаю виганяти їхню хворобу шляхом свого вміння природно. Помогаю выгонять их болезнь путем своего умения естественно. Природа покарала його, вона пробачить йому в цьому. Природа наказала его, она простит ему в этом. 171. Треба буде людині оточити себе вченням Учителя. 171. Надо будет человеку окружить себя учением Учителя. Кожен народжений чоловік повинен усно запам'ятати, що треба зробити в житті. Каждый рожденный человек должен устно запомнить, что надо сделать в жизни. Догляд за собою проявити треба, щоб заслужити славу в природі. Уход за собой проявить надо, чтобы заслужить славу в природе.

 

     7311:10. 7311: 10. Щоб люди довірилися і погодилися з ним, люди повинні побачити на цій людині користь. Чтобы люди доверились и согласились с ним, люди должны увидеть на этом человеке пользу. А коли вони дізнаються, і на це все подивляться, вони зроблять свої висновки, чи треба буде це зробити. А когда они узнают, и на это все посмотрят, они сделают свои выводы, надо будет это сделать. Нам треба пробачити всіх злочинців, щоб вони не ображалися, і претензії не мали до людей. Нам надо простить всех преступников, чтобы они не обижались, и претензии не имели к людям. Всі ми повинні переробитися, жити за Божою думкою. Все мы должны переделаться, жить по Божьему мнению. Він нікому не хоче поганого, а тільки, щоб було добре. Он никому не хочет плохого, а только, чтобы было хорошо.11. Іванов говорить нам, я є нижчий від усіх і ввічливий. 11. Иванов говорит нам, я ниже всех и вежливый. За собою доглядаю, пробуджую себе водою, а повітрям поповнююся. За собой ухаживаю, пробуждаю себя водой, а воздухом пополняюсь.30. Торгувати, міняти не можна. 30. Торговать, менять нельзя.Бог судить і буде судити за це. Бог судит и будет судить за это. Сильні не будуть у славі, а найменші заберуть все. Сильные не будут в славе, а самые малые заберут все. 31. Бог за те, щоб в ' язниця не була зовсім, також щоб лікарня не була. 31. Бог за то, чтобы тюрьма не была совсем, также чтобы больница не была.

   7402:1. 7402: 1. 14. Бог народився між цими людьми. 14. Бог родился между этими людьми. Він є в природі світило всьому. Он есть в природе светило всем. Його діло – Его дело –вболівати за хвору людину, забуту нами. болеть за больного человека, забытого нами. Ми будемо робити і вчитися стати в природі Богом. Мы будем делать и учиться стать в природе Богом. Вся юстиція з в'язницею відійде для нас, таких людей, і науки медичної не стане. Вся юстиция с тюрьмой отойдет для нас, людей, и науки медицинской не станет.

   7406:11. 7406: 11. Треба нам, усім людям, обрати одне ім'я, і базуватися на ньому. Надо нам, всем людям, выбрать одно имя, и базироваться на нем. Він між нами такий зароджений один чоловік з таким поняттям. Он между нами такой зарожденный один человек с таким понятием. 75. Всі люди померлі лежать у праху, вони чекають чогось у природі. 75. Все люди умершие лежат в прахе, они ждут чего-то в природе. Один Бог думає про них. Один Бог думает о них. Це буде обов'язково. Это будет обязательно. Той чоловік, який закопав його, відкопає його. Тот человек, который закопал его, откопает его. Тільки Іванов думає про це все. Только Иванов думает об этом всем. Діло Дело   його одне є в природі істинне. его одно есть в природе истинно. 113. Людина не повинна знати багато. 113. Человек не должен знать много. Це знання нічого не дає корисного людям. Это знание ничего не дает полезного людям. Краще знати менше, ніж знати багато. Лучше знать меньше, чем знать много.153. Бог є рятівник людей, вболівальник за бідного чоловіка, що потребує. 153. Бог спаситель людей, болельщик за бедного человека, который нуждается. Він хранитель усьому. Он хранитель всего.Нікому з людей не заперечує. Никого из людей не отрицает.Він цінує природу, особливо зберігає людину. Он ценит природу, особенно сохраняет человека. Він учить добру. Он учит добру. Йому не треба гроші. Ему не нужны деньги.

 

   7407:4. 7407: 4. Що може бути краще від цього, якщо людина не одягається і не їсть, і будинку не потребує. Что может быть лучше этого, если человек не одевается и не ест, и домом не нуждается. Это естьЦ Уже это не человек, а по делу своему есть Бог . не человек, а Бог по делу своему.14. А Бог думає про це давно в природі. 14. Бог думает об этом давно в природе.Если он заключенного освободит, то ему придется легко выпустить с больницы больного. Если он заключенного освободит, то ему придется легко выпустить с больницы больного.Если он освободит заключенных, то выпустить больного из больницы будет легко ему. 15. Я як Бог прийшов для того, щоб у природі вони не помирали. 15. Я как Бог пришел для того, чтобы в природе они не умирали.Бог пишет про этого человека.Богом можно сделаться любому человеку. Бог пишет о этого человека.Богом можно сделаться любому человеку.Любой человек может сделаться Богом. Лишь бы он захотел, то в природе добьется.Лишь бы он захотел, то добьется в природе. Он не хочет, чтобы мы друг с другом ссорились.Он не хочет, чтоб мы друг с другом ссорились.50. Природаприслала мене, такого чоловіка, для того, щоб учити людей. прислала меня, такого человека, для того, чтобы учить людей. Моя идея такая: не брезговать другим, любого человека любить.Моя идея такой: не брезговать другим, любить любого человека. Вот поэтому я стал через это между ними Бог, светило всей природы .Вот поэтому я стал Бог через это между ними, светило всей природы. 79. Я спаситель народов, иду для всех национальностей. Я не хочу, чтобы они   робили це все і недоробили, померли. делали это все и недоделали, умерли. Я хочу, чтобы они по-новому жили.Я хочу, чтобы они жили по-новому. Не делай другому того, чего себе не хочешь делать. 80. Это для всех людей есть идея . 80. А мое, это плохое и холодное, вы не отнимете его от меня. Поэтому я и есть Бог земли через это самое .Я Бог Земли через то же самое. Желаю всем счастья, здоровье хорошее.123. Надо думать, надо делать на ногах - это будет твоя слава.Надо думать, надо делать на ногах, это твоя слава будет.

   7412:152. 7412: 152. Люди, які отримали від Учителя, і отримують через просьбу своє здоров'я, вони визнають його за це саме. Люди, которые получили от Учителя, и получают за просьбу свое здоровье, они признают его за это же. Він заслуговує в людях Богом Землі. Он заслуживает в людях Богом Земли. Він не проти легкого життя. Он не против легкой жизни. Він уболівальник за ображеного, хворого. Он болельщик за обиженного, больного.Він проти в'язниці та лікарні. Он против тюрьмы и больницы 180. Я запитав у них, чи є у них хворі. 180. Я спросил у них, есть ли у них больные. А хазяйка тітка Дуня мучиться радикулітом п ' ять років. А хозяйка тетя Дуня мучается радикулитом пять лет. Я прошу її, щоб вона вийшла на поріг свого дому, і підняла вгору рот. Я прошу ее, чтобы она вышла на порог своего дома, и подняла вверх рот. Вдихала повітря з висоти, сама сказала: «Учителю, дай мені моє здоров'я». Вдыхала воздух с высоты, сама сказала: «Учитель, дай мне мое здоровье». І прийти назад. И прийти обратно.Тітка Дуня вийшла, зробила те, що їй потрібно, вона повертається звідти, і вголос каже мені: «Ти є Господь, прийшов на землю рятувати нас». Тетя Дуня вышла, сделала то, что ей нужно, она возвращается оттуда, и вслух говорит мне: «Ты Господь пришел на землю спасать нас».

 

   7502:69. 7502: 69. Наше діло є віруючих у Христа, а він сказав колись нам, щоб ми не відвертались від свого близького й чужого, побажали йому як такому своє наявне. Наше дело является верующих во Христа, а он сказал когда-то нам, чтобы мы не отворачивались от своего ближнего и чужого, пожелали ему как таковому свое имеющееся.Треба побажати йому всього того, чого сам хочеш. Надо пожелать ему всего того, чего сам хочешь. Вони не роблять цього. Они не делают этого. Ось це Вот это слава буде наша всіх. слава будет наша всех. 80. Учитель є все на землі, він береже природу. 80. Учитель есть все на земле, он бережет природу. А раз він береже її, то він є хазяїн її. А раз он хранит ее, то он хозяин ее.

  7507:110. 7507: 110. За що люди називають За что люди называютмене Богом? меня Богом? Я є Учитель народу, я зробив діло в людях, оточив себе ним на віки-віків. Я Учитель народа, я сделал дело в людях, окружил себя им на веки веков. Я не лікую їх, як лікують лікарі, я пробуджую їх, тіла їхні. Я не лечу их, как лечат врачи, я пробуждаю их, тела их. Вони лякаються, Они пугаются,холодна вода є страшна для них, зате вона робить людському тілу легке в природі. холодная вода страшна для них, зато она делает человеческому телу легкое в природе. 113. Бог говорить зі своєю ідеєю. 113. Бог говорит со своей идеей. Ніхто не буде вбивати будь-кого при моїй ідеї. Никто не будет убивать любого при моей идеи. Треба вірити Богові й згоджуватися з ділом його, він веде нас не в бій, а до життя з природою. Надо верить Богу и соглашаться с делом его, он ведет нас не в бой, а к жизни с природой. Він є чоловік один проти військового порядку. Он человек один против военного порядка. 117. Досить дітям бути утриманцями у своїх батьків, вони повинні зберігати самі себе засобами своїми. 117. Хватит детям быть иждивенцами у своих родителей, они должны сохранять сами себя средствами своими. Люди зроблять це через Божу ідею. Люди сделают это через Божью идею. 120. Він є Бог землі. 120. Он есть Бог земли. Бог осудить, покарає своїми силами за наше нехороше, яке ми зробили в житті. Бог осудит, накажет своими силами за наше нехорошее, которое мы сделали в жизни. 141. Що хочеш сам, те побажай іншому. 141. Что хочешь сам, то пожелай другому. Це значить, що треба любити людей, треба згоджуватись з ними. Это значит, что надо любить людей, надо соглашаться с ними. Якщо люди хочуть, то треба допомагати їм усім. Если люди хотят, то надо помогать им всем. 144. Божа сторона є, він оточується в житті холодом і поганим. 144. Божья сторона есть, он окружается в жизни холодом и плохим. Він є Бог всього Всесвіту за це. Он есть Бог всей Вселенной за это.

 

   7605:23. 7605: 23. Треба буде просити Учителя, він у нас один. Надо будет просить Учителя, он у нас один. Люди всі потребують допомоги в природі, вона дає нужденному через його ім ' я. Люди все нуждаются в помощи в природе, она дается нуждающемуся через его имя. А ображений є бідний чоловік, у нього нема достатку, допомога треба в цьому йому. А обиженный есть бедный человек, у него нет достатка, помощь надо в этом ему. Ображений солдат просив у Бога допомогти йому у війні. Обиженный солдат просил Бога помочь ему в войне. Він допоміг йому, дав йому силу оточити і перемогти цього ворога. Он помог ему, дал ему силу окружить и победить этого врага. Бог заступився за солдата. Бог заступился за солдата. 28 . 28. Треба нам Бога, він один є спаситель життя. Надо нам Бога, он один является спаситель жизни. Усі люди примушують, а Бог просить усіх . Все люди заставляют, а Бог просит всех. 33. Він не допомагає особі адміністративній, хто розпоряджається чоловіком іншим. 33. Он не помогает лицу административному, кто распоряжается человеком другим. Це в природі примушення, один живе за рахунок іншого. Это в природе принуждение, один живет за счет другого. 35. Бог не хоче нікому з усіх поганого. 35. Бог не хочет никому из всех плохого. 38. Бог не велів, щоб хати 38. Бог не велел, чтобы дома   ставити для життя, хутори не робив. ставить для жизни, хутора не делал. Бог є проти цього всього . Бог против этого всего. 65. Бог – це є в житті чоловік, він народжений за просьбою ображених людей у своєму нестатку. 65. Бог – это в жизни человек, он рожден по просьбе обиженных людей в своем недостатке. 102. Я є руський чоловік, а вболіваю за все наше земне людство. 102. Я русский человек, а болею за все наше земное человечество.103. Бог є хазяїн усієї Землі, він не присвоював цей Чувілкін бугор. 103. Бог есть хозяин всей Земли, он не присваивал этот Чувилкин бугор.Наш земний чоловік має народитися без усякої потреби на ньому за всім визначенням народу . Наш земной человек должен родиться без всякой потребности на нем по всему определением народа. 114. Вона прислала його в люди робити користь, допомагати в їхньому горі або біді, щоб його не було. 114. Она прислала его в люди делать пользу, помогать в их горе или беде, чтобы его не было. Це є сторона Бога. Это сторона Бога. 139. Я особисто не присвоюю це діло, котре знайшов у природі, і не називаю своїм іменем. 139. Я лично не присваиваю это дело, которое нашел в природе, и не называю своим именем. Це є природне діло. Это естественное дело.

 

   7606:7. 7606: 7. Бог прийшов зі своїми силами на Землю, з любов ' ю до природи. Бог пришел со своими силами на Землю, с любовью к природе.Вона Оназустріла його, вона ввела йому здорову силу. встретила его, она ввела ему здоровую силу.Він передає її нам через руки струмом, магнітом від чоловіка до чоловіка переходить. Он передает ее нам через руки током, магнитом от человека к человеку переходит.61. В сі народжені люди є на обліку в Бога, він любить їх за добро їхнє, він карає їх за погане ставлення. 61. Все рожденные люди есть на учете у Бога, он любит их за добро их, он наказывает их за плохое отношение. Природа любить Бога, він є один володар у ній. Природа любит Бога, он есть один владыка в ней.Хто з людей просить його, той і одержує. Кто из людей просит, тот и получает.А той, хто не думає про нього, він програє в усьому завжди. А тот, кто не думает о нем, он проигрывает во всем всегда. 74. В ін є чоловік зі своєю ввічливістю, зі своїм учинком, нижчим від усіх. 74. Он есть человек со своей вежливостью, со своим поступком ниже всех. Він є Бог, його діло є корисне людям. Он есть Бог, его дело является полезное людям. 77. Так Богом робиться в людях давно, і буде робитись доти, поки ми відкопаємо із землі чоловіка, вмерлого давно. 77. Так Богом делается в людях давно, и будет делаться до тех пор, пока мы откопаем из земли человека, умершего давно. Він буде живий. Он будет живой.Це буде діло Учителя, він доб ' ється цього в природі. Это будет дело Учителя, он добьётся этого в природе. Він побачить цю правду. Он увидит эту правду. Воскресіння, Свято Паска – це буде Учителя день, він був розп'ятий на хресті. Воскресенье, Праздник Пасха – это будет Учителя день, он был распят на кресте. А тепер він ходить по землі, розмовляє з нами на нашій мові, говорить А теперь он ходит по земле, разговаривает с нами на нашем языке, говоритнам, що це обов ' язково буде. нам, что это обязательный будет. 78. Усі мерці прийдуть у життя наше тепер. 78. Все мертвецы придут в жизнь нашу теперь. 7608: 84. Божа ідея – старе зжити, а нове народити. 7608: 84 Божья идея – старое изжить, а новое родить. Бог не має місця для цього, і він нікому не рекомендує мати його. Бог не имеет места для этого, и он никому не рекомендует иметь его. 127. А Бог – це є твоє діло в природі. 127. Бог – это твое дело в природе.Ти робиш його, і повинен його зробити, щоб вийшов живий корисний факт у людях. Ты делаешь его, и должен его сделать, чтобы получился живой полезный факт в людях. Ось чого треба буде в природі добитися своїм терпінням фізичного тіла. Вот чего надо будет в природе добиться своим терпением физического тела.Примусити себе зустрічатися з природою однаково: як із теплом, так із холодом. Заставить себя встречаться с природой одинаково: как с теплом, так и с холодом. Треба вчитися жити холодно й тепло. Надо учиться жить холодно и тепло.128. Бажання є у всіх жити добре і тепло, а природа підсовує своє погане й холодне. 128. Желание есть у всех жить хорошо и тепло, а природа подсовывает свое плохое и холодное. Вони потрапляють у біду, хворіють часто і вони вмирають завжди. Они попадают в беду, болеют часто, и они умирают всегда. Це є умови життя не кругозорі, а однобокі. Это условия жизнь не с кругозором, а односторонние. Це найгірше, коли сам хочеш те, що людям не треба. Это самое плохое, когда сам хочешь то, что людям не надо. А треба побажати людям те, що сам хочеш. А надо пожелать людям то, что сам хочешь. Бог – це є Іванов, він не присвоює своє місце. Бог – это Иванов, он не присваивает свое место. Дуже просить, запрошує, будь ласка! Очень просит, приглашает, пожалуйста! Ви, всі люди, ставайте і робіть за цим ученням. Вы, все люди, становитесь и делайте по этому учению. 129. Своя дорога є в Бога, холодна, погана. 129. Своя дорога есть у Бога, холодная, плохая. 142. Зараз ми не ладимо один з одним, воюємо за землю. 142. Сейчас мы не ладим друг с другом, воюем за землю. А щоб жити А чтобы житьмирно, Бог помирить нас, це Іванов . мирно, Бог помирит нас, это Иванов.

 

   7702:120. 7702: 120. Я отримав ім ' я Бог у людях через діло моє, я відкрив світло сліпим. Я получил имя Бог в людях через дело мое, я открыл свет слепым. 121. Не заперечуйте їм це. 121. Не отрицайте им это. Нехай вони залишаться в спокої, це буде їхнє діло. Пусть они останутся в покое, это будет их дело.Воно в людях заслужене. Оно в людях заслуженное.191. Паршек просить, благає, збоку місць вистачає. 191. Паршек просит, умоляет, сбоку мест хватает. Будь добрий, ти стань збоку; Будь добр, ты стань сбоку роби те, що я буду робити. делай то, что я буду делать.

   7704: 35. Бог навіть просить будь-якого чоловіка в цьому ділі. 7704: 35. Бог даже просит любого человека в этом деле. Всі дороги Бога відкриті, і всі місця не захоплені. Все дороги Бога открыты, и все места не захвачены. Будь добрий, стань і роби. Будь добр, будь и делай. Природа велика. Природа велика. .83. Паршек несе нам волю. 83. Паршек несет нам свободу. Він прощає людям усім за все діло, зроблене ними, тільки робити не треба більше. Он прощает всем людям за все дело, сделанное ими, только делать не надо больше. Паршек за ділом є Бог землі. Паршек по делу Бог Земли. Він не хоче, щоб люди так умирали. Он не хочет, чтобы люди так умирали.135. Завжди держись поганого, то тоді прийде хороше. 135. Всегда держись плохого, то тогда придет хорошее.136. Не треба думати про іншого погане, а треба вважати його хорошим завжди. 136. Не надо думать о другом плохое, а надо считать его хорошим всегда.        

   7707:16. 7707: 16. Я, як Бог усієї цієї Землі, є спаситель усіх наших душ від найлютішого ворога. Я, как Бог всей этой Земле, есть спаситель всех наших душ от злейшего врага.   134. Ні отець, ні син, ніхто, крім одного Духа Святого, не розкрив у цьому істину, щоб гріхи простились у людей і ми не робили більше цього. 134. Ни отец, ни сын, никто, кроме одного Духа Святого, не раскрыл в этом истину, чтобы грехи простились у людей, и мы не делали больше этого. Техніка не заступилась, штучне нічого не дало і хімія не ввела це. Техника не заступилась, искусственное ничего не дало, и химия не ввела это. Злочинець був, він так і залишився. Преступник был, он так и остался. Ніяка одиниця не допомогла в цьому, крім однієї свідомості. Никакая единица не помогла в этом, кроме одного сознания. Еволюція зробить це. Эволюция сделает это. 134. Еволюція не примушує, а просить більше за все, ввічливо робить і вміло. 134. Эволюция не заставляет, а просит больше всего, вежливо делает и умело. Ось що людям треба, не отець із сином, а Дух Святий. Вот что людям надо, не отец с сыном, а Дух Святой. Отець вів себе грубо, і також син не змінив форму, а Дух Святий випросив у природи. Отец вел себя грубо, и также сын не изменил форму, а Дух Святой выпросил у природы. Вона залишилась задоволена. Она осталась довольна. 155. А коли ти віриш Богу, це добре. 155. А когда ты веришь Богу, это хорошо. А коли ти не виконуєш, А если ты не выполняешь,це погано, нема гіршого від цього. это плохо, нет хуже от этого. Бог Спаситель людського життя народився в природі в людях через це діло одне. Бог Спаситель человеческой жизни родился в природе в людях через это дело одно. Він є корисний чоловік у людях. Он полезный человек в людях.

 

   7710:7. 7710: 7. Всякий чоловік може зробитися Богом, лише б не заважав іншому своїм добром, а своє корисне, знайдене в природі, залишив людям. Всякий человек может сделаться Богом, лишь бы не мешал другому своим добром, а свое полезное, найденное в природе, оставил людям. Це законне явище. Это законное явление. Якщо хочеш бути інженером у житті, учись; Если хочешь быть инженером в жизни, учись;хочеш бути математиком, учись. хочешь быть математиком, учись. А кому забороняється в себе Бога мати? А кому запрещается у себя Бога иметь? Є умов у природі дуже багато, особливо є дві сторони для людей. Есть условий в природе очень много, особенно есть две стороны для людей. Одна, коли люди тримаються в житті хорошого і теплого. Одна, когда люди держатся в жизни хорошего и теплого. А друга, коли тримаються холодного і поганого. А вторая, когда держатся холодного и плохого. Кому забороняється бути чоловіком Божим? Кому запрещается быть человеком Божиим? Це є любов. Это любовь.А ми, коли захворіємо, скоріше в лікарні шукаємо порятунок у житті. А когда заболеем, скорее в больнице ищем спасение в жизни. А найголовніше в цьому, холодне й погане любити і берегти. А самое главное в этом, холодное и плохое любить и беречь. Якщо будеш це робити, будеш Бог. Если будешь это делать, будешь Бог.

   24. І м ' я «Бог» не одержиш без усякого діла. 24. Имя «Бог» не получишь без всякого дела. Це не дається даром. Это не дается даром.Треба для цього діла багато трудитись, щоби труд був видний. Надо для этого дела много трудиться, чтобы труд был виден. 25. Бога можна втратити через хороше і тепле. 25. Бога можно потерять через хорошее и теплое. 38. Богові треба вірити й виконувати за його сказаним словом. 38. Богу надо верить и выполнять его сказанное слово. 40. Я не отець і не син, а Дух усього світу. 40. Я не отец и не сын, а Дух всего мира. Люди визнають мене, будуть говорити Люди признают меня, будут говоритьна всій землі про це. на всей Земле об этом. 110. Він цю дорогу знайшов, він один іде по ній, просить усіх бідних, нужденних, щоб пішли за ним слідом, і стали робити те, що робить у природі Учитель. 110. Он эту дорогу нашел, он один идет по ней, просит всех бедных, нуждающихся, чтобы пошли за ним, и стали делать то, что делает в природе Учитель. Іванов ставить на ноги калік, він освітлений духом, він введений еволюцією. Иванов ставит на ноги калек, он освещен духом, он введен эволюцией. 111. Треба прийти на Землю з ділом, треба зробити що-небудь для цього діла, щоб його визнали за це діло, щоб він був при них. 111. Надо прийти на Землю с делом, надо сделать что-нибудь для этого дела, чтобы его признали за это дело, чтобы он был у них. Написані слова є в людях. Написанные слова есть в людях. Бог то Бог, та не будь сам поганий. Бог есть Бог, и не будь сам плох. Щоб залишитися Богом у людях, треба зробити їм щось, щоб вони знали його за це діло. Чтобы остаться Богом в людях, надо сделать им что-то, чтобы они знали его за это дело. 195. Бог Дух Святий прийшов помогти врятувати людство своїм природним ділом. 195. Бог Дух Святой пришел помочь спасти человечество своим природным делом. Треба прогнати ворога любов ' ю. Надо прогнать врага любовью.Це може зробити тільки Бог Землі. Это может сделать только Бог Земли. А А Бог не той, котрого не бачили, а держали в своєму умі, сильно просили, щоб одержати потрібне в житті, цього не було.Бог не тот, которого не видели, а держали в уме, сильно просили, чтобы получить нужное в жизни, этого не было. А тепер чоловік А теперь человек   прийшов з ділом істини, він заслужив, люди назвали його Богом, його просять, а він допомагає їм у всьому. пришел с делом истины, он заслужил, люди назвали его Богом, его просят, а он помогает им во всем. Ось це є Бог наших людей. Вот это Бог наших людей.

 

    7712.02:33. 7712.02: 33. Бог вирішить історію всю. Бог решит историю всю. Сили є в нього на це. Силы есть у него на это. Ми самі підемо за ним. Мы сами пойдем за ним. Він не буде це робити в природі. Он не будет это делать в природе. Земля буде багата, вона заросте бур ' яном, сили настануть її колишні. Земля будет богата, она зарастет бурьяном, силы наступят ее прежние. 45. Ось які діла будуть у нас у цьому. 45. Вот какие дела будут у нас в этом. Люди будуть жити по-новому в природі. Люди будут жить по-новому в природе. Не літаки, не супутники, а люди доб ' ються цього. Не самолеты, не спутники, а люди добьются этого.Чоловік піде своїм тілом по воді. Человек пойдет своим телом по воде. Ось чого люди самі доб ' ються. Вот чего люди сами добьются.Природа не буде карати їх за це. Природа не будет наказывать их за это.Люди будуть заслуговувати увагу від неї. Люди будут заслуживать внимание от нее. Природа зробиться для людей матір ' ю, годувати, одягати перестане, дім не треба буде. Природа сделается для людей матерью, кормить, одевать перестанет, дом не надо будет. Життя почнеться нове, ніколи не бувале. Жизнь начнется новая, никогда не бывалая. 46. Ми не будемо потребувати, апетит відійде зовсім від нас. 46. Мы не будем нуждаться, аппетит отойдет совсем от нас. Тепло проявиться в енергійному тілі, воно не буде вмирати більше. Тепло проявится в энергичном теле, оно не будет умирать больше. Ось чого ми доб ' ємось у природі. Вот чего мы добьёмся в природе. Бог простить усім. Бог простит всем. Не будуть застуджуватись та хворіти. Не будут простужаться и болеть. Тюрма і лікарня щезнуть, люди не будуть попадати туди. Тюрьма и больница исчезнет, люди не будут попадать туда. Рай на землі засяє. Рай на земле засияет.Люди Люди   діждуться цього, правда оточить їх. дождутся этого, правда окружит их.Усі піднімуться із загробних умов. Все поднимутся с загробных условий. Хто закопував чоловіка, той відкопає його. Кто закапывал человека, то откопает его. Сам Бог зробить це. Сам Бог сделает это. Зараз не визнають його за його діло, а тоді визнають його. Сейчас не признают его за дело, а тогда признают его. 47. Він візьме своїх людей із собою і скаже: «Ви, мої рідні, знали мене і робили те, що треба». 47. Он возьмет своих людей с собой и скажет: «Вы, мои родные, знали меня и делали то, что надо».57. Я – є Бог землі, Спаситель усього світу, не хочу, щоб люди тяжко жили. 57. Я – Бог Земли, Спаситель всего мира, не хочу, чтобы люди тяжело жили. 95. Порятунок без Бога не буває, треба буде Бог. 95. Спасение без Бога не бывает, надо будет Бог. А А   він он   є есть   чоловік, він Іванов. человек, он Иванов. Природа освітила його, вона дала йому право бути ним через діло. Природа осветила его, она дала ему право быть им за дело. Він не хвалиться цим ділом, а все це робить у людях. Он не хвалится этим делом, а все это делает в людях. А коли люди його визнають за це все його діло, він служити нам так не буде. А когда люди его признают за это все его дело, он служить нам так не будет.Він спитає в нас, у таких людей. Он спросит у нас, у таких людей. А що ми з вами, люди, робили для цього, щоб ми заслужили в цьому ділі бути ним? А что мы с вами, люди, делали для этого, чтобы мы заслужили в этом деле им стать? Треба зробитись Богом у людях через діло, корисне для людей. Надо сделаться Богом в людях через дело, полезное для людей.

 

221. Дух святий настане на землі після управління сина, він введе Бога. 221. Дух Святой наступит на земле после управления сына, он введет Бога. 341. Христос вмер на хресті за свою ідею, люди продали його. 341. Христос умер на кресте за свою идею, люди продали его. Він воскрес ради вмерлих, піднісся на небо. Он воскрес ради умерших, вознесся на небо. А люди бачили його, чули, але зробити нічого не змогли, крім одного тільки – вони вірили сильно. А люди видели его, слышали, но сделать ничего не смогли, кроме одного только – они верили сильно. Що він говорив їм? Что он говорил им? Щоб люди побажали іншим людям те, що вони хочуть або не хочуть. Чтобы люди пожелали другим людям то, что они хотят или не хотят. Це одне є в житті не виконане. Это одно есть в жизни не выполнено. Вони є винуваті в цьому ділі. Они виноваты в этом деле. Це треба було виконувати. Это надо было выполнять. Вони не робили це, історія буде судити їх за це. Они не делали это, история будет судить их за это.   343. Це моя історія проходила між людьми на землі дві тисячі років, уже вони проходять. 343. Это моя история проходила между людьми на земле две тысячи лет, уже они проходят. Другий чоловік народився тепер, він виявиться Бог Землі між людьми за своє діло. Второй человек родился теперь, он окажется Бог Земли между людьми за свое дело. Він спитає у нас, як ми жили до цього часу. Он спросит у нас, как мы жили до сих пор. А ми скажемо свої слова, жили добре і тепло. А мы скажем свои слова, жили хорошо и тепло. Він прийде до нас в умови. Он придет к нам в условия. Вчені люди держали його в житті в тюрмі, психіатричній лікарні. Ученые люди держали его в жизни в тюрьме, психиатрической больнице.

   7804:18. 7804: 18. Ми всі є дуже грішні за своє зроблене діло. Мы все очень грешные за свое сделанное дело. Ми, усі люди, є бандити, убивці, злодії, міняємо природу, продаємо й купляємо. Мы, все люди, есть бандиты, убийцы, воры, меняем природу, продаем и покупаем. 72. Еволюція розкриє нам очі. 72. Эволюция раскроет нам глаза. Ми почнемо жити по-новому. Мы начнем жить по-новому.Ми не будемо приймати таке хороше, тепле, а візьмемось за погане й холодне. Мы не будем принимать такое хорошее, теплое, а возьмемся за плохое и холодное.Хати не будуть треба, могилки не будуть ритись для людей. Дома не будут надо, могилки не будут рыться для людей. Ті, котрі будуть лежати в праху, встануть. Те, которые будут лежать в прахе, встанут. Ми доб ' ємось цього. Мы добьёмся этого. Бугор це все зробить. Бугор это все сделает. Ми перестанемо вмирати, ми будемо жити. Мы перестанем умирать, мы будем жить. А яке щастя будемо мати! А какое счастье будем иметь! Ми не станемо потребувати що-небудь. Мы не станем требовать что-нибудь.Рай буде на землі. Рай будет на земле.Мертве відійде зовсім, а живе настане. Мертвое отойдет вовсе, а живое настанет.Один одного пожаліємо. Друг друга пожалеем. Ми нападати не будемо. Мы нападать не будем. Ось яке життя настане Боже. Вот какая жизнь наступит Божья. Ми перестанемо кататися на колесах. Мы перестанем кататься на колесах. А мучитися будемо, спрага буде така жахлива, це буде людям не по душі. А мучиться будем, жажда будет такая ужасная, это будет людям не по душе. Спочатку буде тяжко, але зате здорове життя буде. Сначала будет тяжело, но зато здоровая жизнь будет. Треба згодитись із тим випадком, із котрим доводилось жити. Надо согласиться с тем случаем, с которым приходилось жить. Учитель народу, Переможець природи, Бог землі за те, що сам зробив у житті. Учитель народа, Победитель природы, Бог Земли за то, что сам сделал в жизни. Це є його така істина невмираюча. Это его такая истина неумирающая.

 

    98. Усе це буде даремно, тому що Бог прийшов на Землю судити нас за наше зроблене діло. 98. Все это будет напрасно, потому что Бог пришел на Землю судить нас за наше сделанное дело.Що ми зробили в цьому? Что мы сделали в этом?Розвинули цю смерть між собою. Развили эту смерть между собой.121. Не стане тюрми, не буде лікарні, а буде рай на землі. 121. Не станет тюрьмы, не будет больнице, а будет рай на земле. Не стануть харкати, плювати через це, і не будуть робити цього люди. Не станут харкать, плевать через это, и не будут делать этого люди. Свідомість визначить буття. Сознание определит бытия. 164. 164.   Я, як Я, какБог Спаситель цього всього, Учитель усього світу людей, нікому нічим не заважаю, але вас таких у цьому прошу. Бог Спаситель всего этого, Учитель всего мира людей, никому ничем не мешаю, но вас таких в этом прошу.Це діло розумійте, самі вирішуйте, женіть погане від себе, а хороше самі беріть. Это дело понимайте, сами решайте, гоните плохое от себя, а хорошее сами берите.Це є Божа сторона, вона прикрашає раєм. Это Божья сторона, она украшает раем. 165, Ми є винуваті в цьому ділі. 165. Мы есть виноваты в этом деле. Ми з вами зробили те, що не треба робити. Мы с вами сделали то, что не надо делать.Таке діло не можна забути, і це простити нема можливості. Такое дело нельзя забыть, и это простить нет возможности.Один Бог прощає всім за все, Один Бог прощает всем за все,і він нікого не карає у житті своєму. и он никого не наказывает в жизни своей. ЭЦе єтойого така милість. его такая милость.174. Моя ідея така: зробити з ворога любимого друга. 174. Моя идея такая: сделать из врага любимого друга. Це є Божі сили, а Бог є Паршек . Это есть Божьи силы, а Бог Паршек. Він проти тюрми, проти лікарні. Он против тюрьмы, против больницы.Він хоче зробити людей мирними, щоб вони не воювали, дружно жили між собою, без усякої потреби, як живе Паршек . Он хочет сделать людей мирными, чтобы они не воевали, дружно жили между собой, без всякой потребности, как живет Паршек. Одне є в голові, це Чувілкін бугор. Одно есть в голове, это Чувилкин бугор. 175. Його таке діло. 175. Его такое дело. Добитися від природи одного, щоб не їсти нічого, бути Добиться от природы одного, чтобы не есть ничего, бытьбез безусякої потреби. всякой потребности. ВОсь щоот чтонашим людям треба. нашим людям надо.183. Щоб люди знали про Паршека , про такого Бога Землі. 183. Чтобы люди знали о Паршеке, о таком Боге Земли.Він прийшов на Он пришел наземлю завоювати в природі людям безсмертя. Землю завоевать в природе людям бессмертие.

   7812:113. 7812: 113. Паршек є проти попів зроду, він є більшовик за ідеєю, він є далекий від релігії. Паршек есть против попов сроду, он есть большевик по идее, он есть далекий от религии.

 

   7905:14. 7905: 14. Бог не велів підкорятись комусь за щось . Бог не велел подчиняться кому-то за что-то.Він говорить, треба жити. Он говорит, надо жить. 20. Я народився для того, щоб завоювати в природі життя . 20. Я родился для того, чтобы завоевать в природе жизнь.Це моє таке ось небувале в житті знання, котре примусить робити, що в житті треба. Это мое такое вот небывалое в жизни знание, которое заставит делать, что в жизни надо. 37. Хвала безсмертна залишилась вся в Учителя на Чувілкіному бугрі . 37. Хвала бессмертна осталась вся в Учителя на Чувилкином бугре. Робити нічого не будемо, ми будемо жити за рахунок природи, за рахунок повітря, води і землі . Делать ничего не будем, мы будем жить за счет природы, за счет воздуха, воды и земли. 38. Це є земний рай для людей. 38. Это земной рай для людей. Потреба відійде для людей, а люди народяться в житті без потреби . Потребность отойдет для людей, а люди родятся в жизни без потребности. 52. Ми так доб ' ємось, зробимось легкими і достойними в цьому ходити по воді так . 52. Мы так добьёмся, станем легкими и достойными в этом ходить по воде так. 69. А за ділом Паршека , ми не будемо вмирати ніколи, таке місце є у нас, це нашого всього світу Чувілкін бугор. 69. А по делу Паршека, мы не будем умирать никогда, такое место есть у нас, это нашего всего мира Чувилкин бугор. Він Онлежить вічно, ніким не зайнятий, і ніхто не присвоїв його. лежит вечно, никем не занят, и никто не присвоил его. Це місце святе є рай людського життя . Это место святое есть рай людской жизни. 79. М ісце Чувілкін бугор – це є радість одна для всього світу всіх людей, це невмираюче місце, рай людського життя . 79. Место Чувилкин бугор – это есть радость одна для всего мира всех людей, это неумирающее место, рай человеческой жизни. 116. Моя така ідея. 116. Моя такая идея. І ншому такому, як я, треба побажати те, що самому не треба. Другому такому, как я, надо пожелать то, что самому не надо. Місце облюбоване для самого себе не треба у них. Место облюбованное для самого себя не надо у них.   Ніхто не має права накинутися на нього, це чуже . Никто не имеет права наброситься на него, это чужое. А своє не дають нікому. А свое не дают никому.      

      121. П ерш ніж вірити Богу, треба іншому побажати те, чого сам не хочеш. 121. Прежде чем верить Богу, надо другому пожелать то, чего сам не хочешь.Бути таким, як я. Быть таким, как я.Я переміг у природі ворога, чоловіка навчив бути здоровим, відкрив очі. Я победил в природе врага, человека быть здоровым, открыл глаза.Чому вам не зробитись таким ? Почему вам не сделаться таковым? Кому це право не давалось? Кому это право не давалось? Я відкрив цей бугор не для самого себе особисто. Я открыл этот бугор не для самого себя лично. А я відчинив ворота до цього бугра , доступ до нього всім людям усього світу, щоб вони приходили сюди, і кланялись йому як такому, просили його, щоб він виганяв ворога своїми силами від усякого нашого чоловіка . А я открыл ворота к этому бугра, доступ к нему всем людям всего мира, чтобы они приходили сюда, и кланялись ему как таковому, просили его, чтобы он выгонял врага своими силами от всякого нашего человека.

 

   7906: 18. Я не жалію тіло, і не хочу годувати його, також одягати. 7906: 18 Я не жалею тело, и не хочу кормить его, также одевать. Хочу, щоб воно жило так, як природа без усякої потреби, без усякого чужого. Хочу, чтобы оно жило так, как природа без всякой потребности, без всякого чужого. Як природа живе без усякого запасу. Как природа живет без всякого запаса. Бог не потребує нічого ніде. Бог не требует ничего нигде. Чувілкін бугор треба йому. Чувилкин бугор надо ему. Повітря, вода, земля зберігає живого чоловіка. Воздух, вода, земля хранит живого человека.

51. Я є Переможець природи, Учитель народу, Бог землі. 51. Я есть Победитель природы, Учитель народа, Бог земли. Ворога перемагаю, учу людей, даю зір. Врага побеждаю, учу людей, даю зрение. 57. Якби вони просили мене, вони б не сиділи. 57. Если бы они просили меня, они бы не сидели. Я є Учитель народу всіх людей всього світу . Я есть Учитель народа всех людей всего мира. 156. Він терпить від холоду і голоду свідомо через нас, таких людей. 156. Он терпит от холода и голода сознательно через нас, таких людей.

    7910:35. 7910: 35. За моїм висновком, краще і легше нічого не робити, і терпіти свідомо без усякого такого, ніж робити це. По моему выводу, лучше и легче ничего не делать, и терпеть сознательно без всякого такого, чем делать это. 36. Я є Бог землі, не хочу, щоб люди помирали в цьому ділі. 36. Я есть Бог земли, не хочу, чтобы люди умирали в этом деле. Вони умирають, самі не знають, за що. Они умирают, сами не знают, за что. За що мати рідна буде жаліти їх, якщо вони є вбивці її, якщо вони злодії, вони грабіжники і винищувачі? За что мать родная будет жалеть их, если они убийцы ее, если они воры, они грабители и истребители? 43. Бог є, за ділом усім, Паршек . 43. Бог есть, по делу всему, Паршек. Він любить природу, особливо жене ворога від людей своїм поцілунком. Он любит природу, особенно гонит врага от людей своим поцелуем. Він зробив друга з нього. Он сделал друга из него. Це - повітря, вода й земля. Это - воздух, вода и земля. Паршек є між ними, як у ванні. Паршек между ними, как в ванне. Він ходить по снігу морозному босою ногою. Он ходит по снегу морозному босой ногой. Він заслужив своїм тілом бути Богом у людях. Он заслужил своим телом быть Богом в людях. Люди з бідою і горем просять його, як Учителя, а він допомагає їм через природу. Люди с бедой и горем просят его, как Учителя, а он помогает им через природу.

   46. Бог є не такий, як ми всі. 46. Бог не такой, как мы. Він знайшов місце, це Чувілкін бугор, це райське місце для нас усіх. Он нашел место, это Чувилкин бугор, это райское место для нас. Ми там доб ' ємося життя, але не смерті. Мы там добьёмся жизни, но не смерти. 115. Краще й легше терпіти, нічого не робити, ніж це все. 115. Лучше и легче терпеть, ничего не делать, чем это все. Бугор Чувілкін є для цього. Бугор Чувилкин для этого. Там є такі слова: Там есть такие слова:

Люди Господу вірили, як Богові. Люди Господу верили как Богу.

А Він Сам до нас на землю прийшов. Он Сам к нам на землю пришел.

Смерть як таку вижене. Смерть как таковую изгонит.

А життя у славу введе. А жизнь во славу введет.

Де люди візьмуться? Где люди возьмутся? На цьому бугрі . На этом бугре.

Вони гучно скажуть слово. Они громко скажут слово.

Це є наше райське місце. Это есть наше райское место.

Чоловікові слава безсмертна. Человеку слава бессмертна.

(Гімн Учителя, в котрому вся його ідея, співаємо завжди щодня). (Гимн Учителя, в котором вся его идея, поем всегда ежедневно).

 

   118. Усього три особи є в житті, за історією старого закону. 118. Всего три человека есть в жизни, по истории старого закона. Так сказано: Так сказано:Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Два прийшли, живуть, а третього ще не видно. Два пришли, живут, а третьего еще не видно. Бог Дух Святий т ільки починається. Бог Дух Святой только начинается. Початок його є 25 квітня 1979 року. Начало его есть 25 апреля 1979 года. І стража вся спала. И стража вся спала. Учитель не думав про це, воно прийшло саме так. Учитель не думал об этом, оно пришло само так.150. Тепер є і 150. Теперь есть ибуде найголовніше людям у житті своєму, якщо думка народиться одна з усіх про Учителя, як про Бога. будет самое главное людям в жизни своей, если мысль родится одна из всех об Учителе, как о Боге. І всі будуть просити його як Бога, щоб війни не було. И все будут просить его как Бога, чтобы войны не было. Природа Природазробить це, не буде такого вбивства людей. сделает это, не будет такого убийства людей. Природа є за Бога. Природа есть за Богом.Бог є всьому діло, він милує, він і карає за ваш учинок. Бог есть всему дело, он милует, он и наказывает за ваш поступок.Ви відмовилися від нього, не хочете вірити йому як такому. Вы отказались от него, не хотите верить ему как таковому.Він не хоче війни. Он не хочет войны.151. Ви всі п росіть його, благайте те, що вам треба в житті. 151. Вы все просите его, молите то, что вам нужно в жизни. Він заступиться за вас. Он заступится за вас.

     159. Не я роблю це. 159. Не я делаю это. Природа говорить сама мені про це все потрібне наперед, що буде в ній. Природа говорит сама мне об этом всем нужном наперед, что будет в ней. Вона точно скаже про стихію всяку, і про те, що ти хочеш отримати в природі. Она точно скажет о стихии любой, и о том, что ты хочешь получить в природе. Я є один з усіх Бог землі в природі, володар цього всього. Я один из всех Бог земли в природе, владетель всего этого. Вона говорить, люди визнають, що ти є Бог, у 1989 році. Она говорит, люди признают, что ты есть Бог, в 1989 году. Це таке діло буде точно в природі. Это такое дело будет точно в природе. 160. Не я роблю це все. 160. Не я делаю это все. Природа робить це все своїми силами. Природа делает это все своими силами. А вони А они   є в Паршека в тілі природного порядку, вони переходять як такі через організм, через здорове загартоване тіло. есть у Паршека в теле естественного порядка, они переходят как таковые через организм, через здоровое закаленное тело.

 

   7911:25. 7911: 25. І дея отця не задовольнила нікого, і також ідея сина нікому не зробила корисного, крім одного Святого Духу. Идея отца не удовлетворил никого, и также идея сына никому не сделала полезного, кроме одного Святого Духа. Найголовніше, він рятує людство в житті. Самое главное, он спасает человечество в жизни. А еволюція Святого Духу знайшла для всіх людей таке місце, яке не вмирає ніколи ніяк, живе вічно. А эволюция Святого Духа нашла для всех людей такое место, которое не умирает никогда никак, живет вечно. Треба зігнати з місць у людях всіх ватажків, треба довіритися одному земному Богу, який зберігає всіх земних людей. Надо согнать с мест в людях всех вожаков, надо довериться одному земному Богу, который сохраняет всех земных людей.

      8009:27. 8009: 27. Природа сама говорить Паршекові , що він є її син, усього Всесвіту Бог, він помічник усіх наших людей. Природа сама говорит Паршеку, что он ее сын, всей Вселенной Бог, он помощник всех наших людей.

83. Сам Бог дає сили в цьому ділі. 83. Сам Бог дает силы в этом деле. Якщо ти знаєш його, ти проси сміло. Если ты знаешь его, ты проси смело. 97. Війни є в житті для народу. 97. Войны есть в жизни для народа. Як буде? Как будет? Природа говорить про це діло: «Москва згорить, Київ теж». Природа говорит об этом деле: «Москва сгорит, Киев тоже». Треба готувати себе в цьому ділі 10 років. Надо готовить себя в этом деле 10 лет. Ми є в житті злодії, ми вбивці всього. Мы в жизни воры, мы убийцы всего. Своє тіло не бережемо, живемо за рахунок чужого, ми хоронимо своє, відходимо від природи. Свое тело не храним, живем за счет чужого, мы хороним свое, отходим от природы. Хвалимо себе, Бога ганьбимо в цьому. Хвалим себя, Бога хулим в этом. Вважаємо, що ми є люди праві. Считаем, что мы люди правы. Ось чим ми всі програємо в цьому ділі. Вот чем мы все проигрываем в этом деле. 184. Паршек є еволюційний чоловік. 184. Паршек есть эволюционный человек. Ніяка зброя не треба йому, економіка і політика не треба йому. Никакая оружие не надо ему, экономика и политика не надо ему. Він прийшов зі Святим Духом. Он пришел со Святым Духом. 188. Живе енергійне тіло людини має жити вічно в раю. 188. Живое энергичное тело человека должна жить вечно в раю,Але не кипіти в пеклі, як ми з вами оточили себе у своєму селі, зробили в цьому мертве діло наше. но не кипеть в аду, как мы с вами окружили себя в своем селе, сделали в этом мертвое дело наше. Ми з вами Мы с вами   не живемо в цьому, а вмираємо щодня. не живем в этом, а умираем ежедневно.

   8102:52. 8102: 52. Бути таким, як я – Переможець природи, Учитель народу, Бог землі. Быть таким, как я – Победитель природы, Учитель народа, Бог земли.За що мене так люди назвали? За что меня так люди назвали? Ворога немає в житті, став Учителем, навчаю здоров ' ю їх. Врага нет в жизни, стал Учителем, учу здоровью их. А відкрив очі жінці, вона сказала: «Ти є Бог землі». А открыл глаза женщине, она сказала: «Ты Бог Земли». 126. Автор Валентин Олександрович Ош . 126. Автор Валентин Александрович Ош. ( Кінець листа учня до Учителя. Учитель написав нове прізвище Ош ). (Конец письма ученика к Учителю. Учитель написал новую фамилию Ош).

 

   8104:32. 8104: 32. Я знайшов це у природі, це місце є для всіх людей рай. Я нашел это в природе, это место для всех людей рай,Треба скористатись ним. надо воспользоваться им. 42. Я розумію й у цьому сильно жду свідомість, вона повинна народитись у людях. 42. Я понимаю и в этом сильно жду сознание, оно должно родиться в людях. Отця як такого похоронили, його самодержавство вмерло, на черзі стоїть син революції. Отца как такового похоронили, его самодержавие умерло, на очереди стоит сын революции.Еволюція йде на зміну йому. Эволюция идет на смену ему. 125. Я 125. Я обґрунтував його не своїм особисто, а це місце ніким не зайняте і не використане, воно належить усім людям усього світу. обосновал его своим лично, а это место никем не занято и не использовано, оно принадлежит всем людям всего мира. Там є умови такі, котрі зроблять можливість людям бути без усякої потреби, щоб завоювати безсмертя. Там есть условия такие, которые сделают возможность людям быть без всякой потребности, чтобы завоевать бессмертие. 129. Повітря, вода й земля є духом огороджені. 129. Воздух, вода и земля духом ограждены. 130 . 130. Паршек є в трьох особах – Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Паршек есть в трех лицах – Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Це є сила одна невмираюча в житті своєму. Это сила одна неумирающей в жизни своей. 131. Це місце є не для індивідуального користування чи життя приватного характеру. 131. Это место не для личного использования или жизни частного характера. Воно повинно бути спільним благом людей нашої всієї сім'ї на Земній кулі. Оно должно быть общим благом людей нашей всей семьи на Земном шаре. Воно не повинно займатись ніким ніде, а має послужити чоловікові хворому, з нестатком у його тяжкому житті. Оно не должно заниматься никем нигде, а должна послужить человеку больному с недостатком в его тяжелой жизни. Чоловік повинен знати про це таке ось місце, на котре сам Бог приходив і там своє життя визначив, щоб кожний чоловік міг бути на цьому місці. Человек должен знать об этом таком вот месте, на которое сам Бог приходил и там свою жизнь определил, чтобы каждый человек мог быть на этом месте. 190. Безсмертному чоловікові треба знайти місце з умовами, він доб ' ється можливості, щоби бути у природі без усякої потреби. 190. Бессмертному человеку надо найти место с условиями, он добьётся возможности, чтобы быть в природе без всякой потребности. А тоді безсмертя можна одержати в природі. А тогда бессмертие можно получить в природе.

   8109: 31. Це є райське місце. 8109: 31. Это райское место. Люди мають жити в природі вічно на цьому місці. Люди должны жить в природе вечно на этом месте. Люди повинні оточити його своїм живим тілом. Люди должны окружить его своим живым телом. 65. Я є приклад для нового небувалого, щоб люди пішли слідом за мною таким, і вони стали робити те, що я, Паршек , робив весь час. 65. Я есть пример для нового небывалого, чтобы люди пошли за мной таким, и они стали делать то, что я, Паршек, делал все время. Я не носив чуже на своєму тілі, не задовольнявся чужим, не присвоював чуже, хвалився своїм перед усіма. Я не носил чужое на своем теле, не удовлетворялся чужим, не присваивал чужое, хвалился своим перед всеми. Це є таке тіло Паршека . Это есть такое тело Паршека. 72. Я, як такий Паршек , є спаситель усього світу, Переможець природи, Учитель народу, Бог землі. 72. Я, как таковой Паршек, есть спаситель всего мира, Победитель природы, Учитель народа, Бог земли.

 

   8302:49. 8302: 49. Я не жалів віддати іншому своє здоров ' я. Я не жалел отдать другому свое здоровье. Я зробив те, що Христос говорив нам колись. Я сделал то, что Христос говорил нам когда-то. 147. Це залежить н е від мене особисто, щоб я став Бог над людьми. 147. Это зависит не от меня лично, чтобы я стал Бог над людьми. Я стану Бог в людях тоді, коли вони стануть просити мене в своєму горі й біді. Я стану Бог в людях, когда они станут просить меня в своем горе и беде. І чоловік отримає реально добре И человек получит реально хорошозавдяки цій просьбі. благодаря этой просьбе. Він не буде так мучитись через мене. Он не будет так мучиться через меня. Я, як Бог, повинен задовольнити реально його просьбу, він буде задоволеним через це все. Я, как Бог, должен удовлетворить реально его просьбу, он будет удовлетворен через это все. Треба просити мене, як Бога, в усьому, ти будеш задоволений. Надо просить меня, как Бога, во всем, ты будешь удовлетворен. Якщо хочете, щоб у вас, всіх людей, у природі Если хотите, чтобы у вас, всех людей, в природевійни не було войны не быломіж собою, просіть мене як Бога. между собой, просите меня как Бога. Війни не буде. Войны не будет. Ви, усі люди, доб ' єтесь безсмертя через мене як Бога, хворіти й простуджуватись не будете, і також умирати перестанете через Бога. Вы, все люди, добьётесь бессмертия через меня как Бога, болеть и простужаться не будете, и также умирать перестанете через Бога.148. Він врятує нас у житті, ви будете задоволені цим, ви будете жити вічно через 148. Он спасет нас в жизни, вы будете довольны этим, вы будете жить вечно черезславу вашу. славу вашу. Ми самі зробимося богами завдяки Божому вчинку. Мы сами сделаемся богами благодаря Божьему поступку.Дух Святий засяяв у людях. Дух Святой засиял в людях. Еволюція прийшла в люди, це є свідоме буття. Эволюция пришла в люди, это сознательное бытие. Це все зберегти треба нам, як око своє, тоді ми всі зробимось боги Это все сохранить надо нам, как око своё, тогда мы все станем боги   у природі в житті. в природе в жизни.149. Ми всі будемо жити в природі легко, життєрадісно. 149. Мы все будем жить в природе легко, жизнерадостно. Діти всі мої, народжені для цього всього, не спішіть віддати свою похіть у житті, а спішіть зберегти її. Дети все мои, рожденные для этого всего, не спешите отдать свою похоть в жизни, а спешите сохранить ее. Це є здоров'я ваше, ви будете легкими, займете це місце райське. Это здоровье ваше, вы будете легкими, займете это место райское. Слава буде вам безсмертна. Слава будет вам бессмертная.Загартування-тренування просить усіх дітей, щоб вони знали Бога, Закалка-тренировка просит всех детей, чтобы они знали Бога,робилися богами в природі. делались богами в природе.150. Це загартування-тренування запанує, і буде жити з нами. 150. Это закалка-тренировка восторжествует, и будет жить с нами. Ворог будь-який не буде між нами. Враг любой не будет между нами. Природа Природаполюбить нас, вона дасть нам усе. полюбит нас, она даст нам все. Ми з вами будемо в цьому заслужені мати силу в природі жити, ми виженемо смерть. Мы с вами будем в этом заслуженные иметь силу в природе жить, мы выгоним смерть. Наше загартування-тренування зробить це все. Наша закалка-тренировка сделает это все. Воно буде відігравати роль у всьому. Она будет играть роль во всем. 8303:20. 8303: 20. Бог допомагає чоловікові в будь-якому місці в будь-який час, якщо ти знаєш його як такого. Бог помогает человеку в любом месте в любое время, если ты знаешь его как такового. Він живе з нами. Он живет с нами. А раз ми знаємо його, який він є, і де він є, то проси його. А раз мы знаем его, какой он есть, и где он есть, то проси его. Він допоможе тобі в усьому завжди. Он поможет тебе во всем всегда.

 

Исходный текст (украинский):

Еволюційний рух

Предложить лучший вариант перевода