Народний журнал природної мудрості Народный журнал природной мудрости   osh . osh.kiev . kiev.ua ua

 

Еволюційний рух Эволюционное движение

 

Жити, учитися, отримувати здоров ' я за наукою еволюцією. Жить, учиться, получать здоровье по науке эволюции. Бути таким, як Учитель народу, Бог Землі. Быть таким, как Учитель народа, Бог Земли. Наука Іванова П. К. Наука Иванова П. К.   

 

Народний журнал природної мудрості № 7. 2018.02 № 7. 2018.02

Дискретна фізика Дискретная физика

 

Дискретна фізика – фізика дискретних явищ у природі в дискретному просторі і часі. Дискретная физика физика дискретных явлений в природе в дискретном пространстве и времени.

Аналог – квантова механіка. Аналог – квантовая механика. Класична фізика – фізика неперервних явищ у неперервному просторі і часі. Классическая физика – физика непрерывных явлений в непрерывном пространстве и времени.     

 

Зміст Содержание

1. Історія виникнення. 1. История возникновения.

2. Теорія діалектика, три закони. 2. Теория диалектика, три закона.

3. Побудова еволюційної послідовності. 3. Построение эволюционной последовательности.

4. Фізичний зміст. 4. Физический смысл.

4-1. 4-1. Відстань, час виражається еволюційною послідовністю. Расстояние, время выражается эволюционной последовательностью.

4-2. 4-2. Світло, швидкість, простір, час. Свет, скорость, пространство, время.

5. Автоматична робота серця. 5. Автоматическая работа сердца.

6. Модель дискретного Всесвіту. 6. Модель дискретной  Вселенной.

6-1. Обзор моделей Вселенной.

6-2. Модель дискретной Вселенной.

6-3. Галактика и черная дыра.

Історія виникнення

1.История возникновения

   Історія почалася з еволюційної послідовності, Порфирій Іванов дав ідею для История началась с эволюционной последовательности, Порфирий Иванов дал идею для   побудови її. построения ее. Він говорив про еволюцію в 1982 році, що еволюція – це не вживати їжу, тобто свідомо терпіти певне число годин у тиждень. Он говорил об эволюции в 1982 году, что эволюция – это не употреблять пищу, то есть сознательно терпеть определенное число часов в неделю. Наше терпіння росте постійно щодня. Наше терпение растет постоянно каждый день. Іванов показав своїм практичним досвідом, що терпіти без їжі треба певне число годин підряд у тиждень: 24, 42, 66, 108 годин в тиждень. Иванов показал своим практическим опытом, что терпеть без пищи надо определенное число часов подряд в неделю: 24, 42, 66, 108 часов в неделю. Він показав послідовність чисел, в якій кожен член дорівнює сумі двох попередніх. Он показал последовательность чисел, в которой каждый член равен сумме двух предыдущих.Еволюційна послідовність існує в природі. Эволюционная последовательность существует в природе. Іванов направив думку на пошук еволюційної послідовності. Иванов направил мысль  на поиск эволюционной последовательности. Процес має дискретний характер: А1, А2, А3 ... Аn . Процесс имеет дискретный характер: А1, А2, А3 ... А n.   Це є еволюційна послідовність у загальній формі. Это эволюционная последовательность в общей форме. Де n – будь-яке натуральне число. Где n – любое натуральное число. Фізика будується на основі теорії діалектики, котра виражає всезагальні закони природи. Физика строится на основе теории диалектики, которая выражает всеобщие законы природы.

 

1.Теорія діалектика, три закони. 1.Теория диалектика, три закона.

   Закон 1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі . Закон 1. Две противоположные стороны есть в природе, они существуют в единстве и борьбе. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. Все вещи, явления имеют противоположные свойства и тенденции развития. Вони перебувають в єдності, одне без одного не існує. Они находятся в единстве, одно без другого не существует. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, її результатом є розвиток. Противоположные стороны взаимодействуют постоянно в форме борьбы, ее результатом является развитие. Між ними виникають суперечності, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Между ними возникают противоречия, которые являются источником, содержанием, движущей силой саморазвития мира. Процес завершується переходом до двох нових Процесс завершается переходом к двум новым   протилежних сторін. противоположным сторонам. Приклад . Пример. Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. Две противоположные стороны есть в природе: хорошее, теплое, плохое, холодное. Перша протилежна сторона. Первая противоположная сторона. Люди роблять, щоб мати в житті хороше, тепле. Люди делают, чтобы в жизни было хорошее, теплое. Друга протилежна сторона. Вторая противоположная сторона. Вони отримують від природи погане і холодне – захворювання, нещастя тощо. Они получают от природы плохое и холодное – заболевание, несчастье и тому подобное. Між ними є суперечність , бо люди не отримують життя. Между ними есть противоречие, потому что люди не получают жизни. Щоб жити, люди переходять до двох нових протилежних сторін. Чтобы жить, люди переходят к двум новым противоположным сторонам. Перша нова протилежна сторона. Первая новая противоположная сторона. Люди свідомо приймають холод і голод, гартуються в холодній воді. Люди сознательно принимают холод и голод, закаляются в холодной воде. Людина відчуває холод і погане в процесі купання в холодній воді. Человек чувствует холод и плохое в процессе купания в холодной воде. Друга нова протилежна сторона. Вторая новая противоположная сторона. Людям стає тепло, добре і здорово після купання. Людям становится тепло, хорошо и здорово после купания. Людина хотіла життя і отримала життя. Человек хотел жизни и получил жизнь. Суперечність завершується. Противоречие заканчивается.   

    Закон 2. Подвійне заперечення є в природі. Закон 2. Двойное отрицание в природе. Об ' єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Объекты развиваются путем двойного отрицания. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру початкового ступеня розвитку. Каждая ступень является синтезом предыдущих ступеней и воспроизводит на более высокой основе характерные черты, структуру начальной ступени развития. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об ' єктів. Двойное отрицание является необходимым моментом процесса развития, условием качественного изменения объектов. Розвитку об ' єктів не існує без заперечення попередніх форм. Развития объектов не существует без отрицания предыдущих форм. Заперечення відображає не знищення об ' єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадковий стан. Отрицание отражает не уничтожение  объекта, а момент его перехода в новое качество, в котором хранятся элементы и свойства его предварительного качественного состояния, то есть фиксирует наследственное состояние. Приклад. Пример. Еволюція людства. Эволюция человечества. Ступінь 1. Практика загартування домінує в людей. Ступень 1. Практика закалки доминирует у людей. Ступінь 2. Заперечення загартування. Ступень 2. Отрицание закалки. Вчення Христа домінує. Учение Христа доминирует. Ступінь 3. Подвійне заперечення одного загартування і одного вчення Христа. Ступень 3. Двойное отрицание одной закалки и одного учения Христа. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства. Синтез или сумма закалки и учения Христа доминирует в человечества.    

    Закон 3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Закон 3. Взаимный переход качественных и количественных изменений. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. Количественные изменения постепенно накапливаются, на определенном этапе развития нарушают их меру, и вызывают у них коренные изменения. (Википедия.  Диалектика).   

 

3. Побудова еволюційної послідовності 3. Построение эволюционной последовательности

    Еволюційна послідовність якостей проявляється в природі. Эволюционная последовательность качеств проявляется в природе. Кожна якість відповідає певній кількості, яка виражена числом. Каждая качество соответствует определенному количеству, выраженная числом. Процес еволюції виражається певною еволюційною послідовністю чисел. Процесс эволюции выражается определенной эволюционной последовательностью чисел. Еволюційна послідовність чисел будується за допомогою теорії діалектики. Эволюционная последовательность чисел строится с помощью теории диалектики.

     Перший член послідовності виражає початок еволюційного процесу, тому приймемо його рівним одиниці, бо еволюція починається з найменшого числа. Первый член последовательности выражает начало эволюционного процесса, поэтому примем его равным единице, потому что эволюция начинается с наименьшего числа. Це початковий член, тезис. Это начальный член, тезис. Другий член є запереченням першого. Второй член является отрицанием первого. Він не дорівнює одиниці, а дорівнює якомусь числу Х. Це антитезис. Он не равно единице, а равен какому-то числу Х. Это антитезис. Третій член є подвійне заперечення. Третий член есть двойное отрицание. Він є запереченням одного першого і одного другого, він є синтез двох, або сума. Он является отрицанием одного первого и одного второго, он является синтез двух, или сумма. Подвійне заперечення є перехід в нову якість, він зберігає елементи і властивості Двойное отрицание есть переход в новое качество, он сохраняет элементы и свойства   попереднього стану, тобто фіксує спадкоємність. прежнего состояния, то есть фиксирует преемственность. Третій член дорівнює сумі на основі цих властивостей: 1 + Х. Еволюційна послідовність будується за таким правилом, кожен член дорівнює сумі двох попередніх. Третий член равен сумме на основе этих свойств: 1 + Х. Эволюционная последовательность строится по следующему правилу, каждый член равен сумме двух предыдущих.Ця послідовність є геометрична прогресія. Эта последовательность является геометрической прогрессией.

1, Х, 1 + Х 1, Х, 1 + Х   

Можна припустити, що послідовність будується за цим законом для будь-якої кількості членів. Можно предположить, что последовательность строится по этому закону для любого количества членов. Знаменник (Х) дорівнює відношенню третього члена до другого. Знаменатель (Х) равен отношению третьего члена к другому.

Х = (1 + Х)/X. Х = (1 + Х) / X. Звідси маємо квадратне рівняння. Отсюда имеем квадратное уравнение. Основне рівняння еволюції. Основное уравнение эволюции.    

Х² – Х² –Х Х – – 1 = 0.1 = 0.   (1) (1)    Знаходимо корні. Находим корни.

 

    Перший корінь: Х1 = 0,5 (одиниця Первый корень: Х1 = 0,5 (единицаплюс корінь з п ' яти ) . плюс корень из пяти). Позначимо Х1 = Z. Це число називається золотий перетин: 1,618033… Обозначим Х1 = Z. Это число называется золотое сечение: 1,618033 ...

    Другий корінь: Х2 = 0,5 (одиниця мінус корінь з п ' яти). Второй корень: Х2 = 0,5 (единица минус корень из пяти). Друге позначення: Х2 = Второе обозначения: Х2 =1 / Z.   Х2 = – 0,618033… Х2 = – 0,618033 ...

    Послідовність з першим коренем (П1): Последовательность с первым корнем (П1):   1, Z, Z², Z³... 1, Z, Z², Z³ ...     (2) (2)   

    Показник степені є будь-яке натуральне число, тому члени послідовності збільшуються необмежено. Показатель степени является любое натуральное число, поэтому члены последовательности увеличиваются неограниченно. Зростаюча прогресія. Возрастающая прогрессия. На практиці зручно користуватися аналогічною послідовністю цілих чисел: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55... На практике удобно пользоваться аналогичной последовательностью целых чисел: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 ...   В ній кожен член дорівнює сумі двох попередніх. В ней каждый член равен сумме двух предыдущих. Відношення між будь-яким членом і попереднім приблизно дорівнює золотому перетину. Отношение между любым членом и предыдущим приблизительно равно золотому сечению.

     Послідовність з другим коренем (П2): 1, – Последовательность со вторым корнем (П2): 1 –1/Z, 1/Z², – 1/Z³... 1 / Z, 1 / Z², –1 / Z³ ...    (3) (3)

Прогресія, що убуває, із змінними знаками членів. Прогрессия убывающая с переменными знаками членов. Показник степені є будь-яке натуральне число. Показатель степени является любое натуральное число.   Аналогічна послідовність обернених цілих чисел: 1, – Аналогичная последовательность обратных чисел: 1, –1/2, 1/3, – 1/5, 1/8, 1/2, 1/3, –1/5, 1/8,  1/13, 1/21 ...   (4) (4)      

      Якщо початковий Если начальныйчлен послідовності є будь-яке число (а), то кожен член послідовності П1 і П2 буде помножений на це число (а). член последовательности является любое число (а), то каждый член последовательности П1 и П2 будет умножен на это число (а). Якщо початковий член дорівнює (а), то маємо перші три Если начальный член равен (а), то есть первые три члени: a, aX , a + aX . члены: a, aX, a + aX. Звідси отримуємо знаменник прогресії: Отсюда получаем знаменатель прогрессии:   aX /a aX / a   = (a + aX )/ aX . = (A + aX) / aX.   Після спрощення после упрощенияотримуємо виведене раніше рівняння получаем выведено ранее уравненияеволюції (1). эволюции (1).   

   Оскільки закони діалектики є всезагальними законами природи, то і послідовності є всезагальним законом природи. Поскольку законы диалектики является всеобщими законами природы, то и последовательность является всеобщим законом природы.

 

4. Фізичний зміст 4. Физический смысл

4-1. 4-1. Відстань, час виражається еволюційною послідовністю Расстояние, время выражается эволюционной последовательностью

    Матеріальний об'єкт має місце в просторі в певних точках, а не в неперервному просторі, як ми всі досі Материальный объект имеет место в пространстве в определенных точках, а не в непрерывном пространстве, как мы все до сих поррозуміли. понимали. Найменша відстань між двома сусідніми точками, у котрих може бути матерія, називаємо квант відстані і дорівнює: m (одиниця виміру метр). Наименьшее расстояние между двумя соседними точками, в которых может быть материя, называем квант расстояния и равна: m (единица измерения метр). Матеріальний об'єкт займає місце в просторі за такою послідовністю чисел, одиниця метр. Материальный объект занимает место в пространстве с такой последовательностью чисел, единица метр.

    m, mZ , mZ², mZ³ ... m, mZ, mZ², mZ³ ...   (метри). (метра). m — початковий член. m - начальный член. Показник степені є будь-яке натуральне число. Показатель степени является любое натуральное число.   Послідовність Пm . Последовательность ПM.

   Матеріальний об'єкт існує в природі через певні проміжки часу, а не в неперервному часі, як ми всі досі розуміли. Материальный объект существует в природе через определенные промежутки времени, а не в непрерывном времени, как мы все до сих пор понимали. Найменший проміжок часу – це час, що йде в природі, Наименьший промежуток времени – это время, что идет в природе,ми називаємо квант часу. мы называем квант времени. Проміжки часу виражаються такою послідовністю чисел в одиницях часу, секунда. Промежутки времени выражаются такой последовательностью чисел в единицах времени, секунда.      

    k, kZ , kZ², kZ³ ... k, kZ, kZ², kZ³ ...   (секунди). (секунды). k — початковий член. k - начальный член. Показник степені є будь-яке натуральне число. Показатель степени является любое натуральное число. Послідовність Пk . Последовательность ПK.   

 

4-2. 4-2. Світло. Свет. Простір, час, швидкість світла. Пространство, время, скорость света.

    Коли виникає світло, воно починає розповсюджуватися в просторі на найменший проміжок відстані за найменший проміжок часу. Когда возникает свет, он начинает распространяться в пространстве на наименьший промежуток расстояния за самый малый промежуток времени. Виникнення світла, відстань, проміжок часу мають одну фазу. Возникновение света, расстояние, промежуток времени имеют одну фазу. Світло має одну фазу в будь-якій точці простору, і будь-якому проміжку часу. Свет имеет одну фазу в любой точке пространства, и любом промежутке времени. Послідовність відстані і часу починаються разом, світло дає початок їм. Последовательность расстояния и времени начинаются вместе, свет дает начало им. Тому швидкість (V) світла дорівнює: Поэтому скорость (V) света равна:

V світла = m/k = mZ / kZ = mZ²/kZ² = mZ³/kZ³ метрів/секунду = с = триста тисяч кілометрів за секунду. V света = m / k = mZ / kZ = mZ² / kZ² = mZ³ / kZ³ метров / секунду = с = триста тысяч километров в секунду.

    Послідовність відстані і часу показує, що швидкість світла є найбільша в природі. Последовательность расстояния и времени показывает, что скорость света является самая большая в природе. Швидкість світла постійна в будь-якій точці простору і момент часу, не залежить від руху джерела світла чи спостерігача. Скорость света постоянна в любой точке пространства и момент времени, не зависит от движения источника света или наблюдателя. Світло поширюється в просторі необмежено на велику відстань. Свет распространяется в пространстве неограниченно на большое расстояние. Ці властивості підтверджуються на практиці. Эти характеристики подтверждаются на практике. Космологія підтверджує, що Всесвіт астрономічний весь час розширюється. Космология подтверждает, что Вселенная астрономическая все время расширяется. Біле світло, простір і час зв'язані за формулою: s = ct . Белый свет, пространство и время связаны по формуле: s = ct. Відстань (s) і час (t) проявляються як дві протилежності. Расстояние (s) и время (t) проявляются как две противоположности. Якщо виникає відстань, то також виникає і час. Если возникает расстояние, то также возникает и время. Ці три фізичні явища існують в єдності. Эти три физические явления существуют в единстве.

    Якщо світло виникає, то також простір і час, енергія, маса виникає. Если свет возникает, то также пространство и время, энергия, масса возникает. Матерія, всесвіт породжується через світло. Материя, вселенная порождается через свет. Люди можуть породжувати світло і його бачити. Люди могут порождать свет и его видеть. Іванов дає ідею, що люди самі є на білому світі Сонце. Иванов дает идею, что люди сами на белом свете Солнца. Іванов пише: 8204:123. Иванов пишет: 8204: 123. «Мені стало легко без головного убору. «Мне стало легко без головного убора. Я побачив біле світло, моя голова оздоровилась, вона не стала мати захворювання в себе. Я увидел белый свет, моя голова оздоровилась, она не стала иметь заболевания в себя. А раз мозок набрався природних сил, то внутрішність моя загорілась вогнем. А раз мозг набрался природных сил, то внутренность моя загорелась огнем. Холодна сторона відійшла, а тепло прийшло, від чого нам, таким людям, не відірватись». Холодная сторона отошла, а тепло пришло, от чего нам, таким людям и не оторваться». Отже, люди породжують матерію і Всесвіт, творять світ. Итак, люди порождают материю и Вселенную, творят мир. Природа народжує людей для життя природи, а люди створюють світло і породжують природу. Природа рождает людей для жизни природы, а люди создают свет и порождают природу. Отже, природа є безсмертна, вона не має кінця. Итак, природа является бессмертна, она не имеет конца. Отець Ош береже природу і людей, робить усе, щоб люди жили здорові і щасливі, і творили біле світло і білий світ. Отец Ош бережет природу и людей, делает все, чтобы люди жили здоровые и счастливые, и творили белый свет и белый свет, как мир. Він говорив: «Жити треба, а вмирати не треба». Он говорил: «Жить надо, а умирать не надо».

 

5. Автоматична робота серця 5. Автоматическая работа сердца

    5-1. 5-1. Автоматична робота серцевого м ' язу . Автоматическая работа сердечной мышцы. Практика. Практика. Серце має здібність ритмічно скорочуватися під впливом імпульсів, які виникають у самому серцевому м'язі. Сердце имеет способность ритмично сокращаться под влиянием импульсов, возникающих в самом сердечной мышце. Автоматична робота серця не залежить від нервової системи. Автоматическая работа сердца не зависит от нервной системы. Скорочення шлуночків продовжується приблизно 0,3 секунди, вони розслабляються після цього. Сокращение желудочков продолжается примерно 0,3 секунды, они расслабляются после этого. І весь серцевий м ' яз перебуває у стані спокою або загального розслаблення протягом 0,4 – 0,5 секунди. И вся сердечная мышца находится в состоянии покоя или общего расслабления в течение 0,4 – 0,5 секунды. Тривалість всього серцевого циклу дорівнює приблизно 0,8 секунди. Продолжительность всего сердечного цикла равна примерно 0,8 секунды.Відношення між тривалістю розслаблення і скорочення дорівнює золотому перетину. Отношение между продолжительностью расслабления и сокращения равно золотому сечению. Значить, це є еволюційний процес, що складається з двох дій: скорочення (тезис) і розслаблення (заперечення, антитезис). Значит, это эволюционный процесс, состоящий из двух действий: сокращение (тезис) и расслабления (отрицание, антитезис). Цей процес можна описати теоретично. Этот процесс можно описать теоретически. Він описується рівнянням еволюції, має дві послідовності чисел П1 і П2, у котрих два члени, він має бути автоматичним за своєю природою. Он описывается уравнением эволюции, имеет две последовательности чисел П1 и П2, в которых два члена, он должен быть автоматическим по своей природе. Очевидно, таку здібність автоматичності руху серця мають усі живі організми, які еволюціонують, вони б не існували інакше. Очевидно, такую способность автоматизма движения сердца имеют все живые организмы, которые эволюционируют, они бы не существовали иначе.                      

    5-2. 5-2. Рушійна сила еволюційного процесу. Движущая сила эволюционного процесса. Автоматизм. Автоматизм.   Еволюційна послідовність може мати будь-яку кількість членів. Эволюционная последовательность может иметь любое количество членов.   Розглянемо послідовності П1 і П2 з двома членами. Рассмотрим последовательности П1 и П2 с двумя членами. Перший член (а) скорочення і наступний член розслаблення, заперечення першому. Первый член (а) сокращение и последующий член расслабления, отрицание первом.   Відношення між ними дорівнює золотому перетину. Отношение между ними равно золотому сечению.

П1: а, аZ . П1: а АZ. Де а – перший член. Где а – первый член.П2 може мати перший член ( aZ ). П2 может иметь первый член (aZ).   Тоді буде така П2: aZ , – aZ /Z. Тогда будет такая В2: aZ, - aZ / Z.   Або після спрощення П2: a Z, – a. Или после упрощения В2: a Z, - a.   Можливо, кінцеве значення є імпульсом для запуску другого циклу послідовності. Возможно, конечное значение является импульсом для запуска второго цикла последовательности. Другий цикл запускається автоматично після першого Второй цикл запускается автоматически после первогоциклу. цикла. Процес автоматично продовжується необмежено. Процесс автоматически продлевается неограниченно. Іншими словами, рух відбувається по спіралі. Иными словами, движение происходит по спирали. Процес починається спочатку. Процесс начинается сначала. Кількість циклів теоретично нескінченна, Количество циклов теоретически бесконечна,процес вічний. процесс вечный.   

    Причина руху, рушійна сила є в самій еволюційній системі. Причина движения, движущая сила в самой эволюционной системе. Цей процес є незалежний від будь-яких інших систем. Этот процесс является независимый от любых других систем. Цей процес відбувається на практиці в природі скрізь і в великому, і малому. Этот процесс на практике в природе везде и в большом, и малом. Цей автоматичний механізм можна назвати серцем природи. Этот автоматический механизм можно назвать сердцем природы.

   

6. Модель дискретного Всесвіту. 6. Модель дискретной Вселенной.

       6-1. 6-1. Огляд моделей всесвіту на основі неперервного простору і часу. Обзор моделей вселенной на основе непрерывного пространства и времени. Модель Великого вибуху. Модель Большого взрыва. Її основний недолік є такий. Ее основной недостаток такой. Нема наукового пояснення, Нет научного объяснения,як і чому как и почемувеличезна енергія виникає на початку створення всесвіту, тобто на початку вибуху. огромная энергия возникает в начале создания вселенной, то есть в начале взрыва. ( Вікіпедія . Великий вибух). (Википедия. Большой взрыв).Ця енергія розповсюджується в просторі, Эта энергия распространяется в пространстве,як при вибуху. как при взрыве. Модель дискретного всесвіту науково пояснює причину розширення Всесвіту. Модель дискретной вселенной научно объясняет причину расширения Вселенной. .      

   6-2. 6-2. Модель дискретного всесв і ту . Модель дискретной Вселенной. Процес відбувається на основі дискретного простору і часу. Процесс на основе дискретного пространства и времени. Процес створення всесвіту виражає послідовність П1. Процесс создания вселенной выражает последовательность П1. Енергія всесвіту починається з одиниці або малого числа і зростає до великого числа з ростом номера члена послідовності. Энергия вселенной начинается с единицы или малого числа и растет к большому числу с ростом номера члена последовательности.

   Початок створення. Начало создания.   Початкова енергія дорівнює величині, близькій до нуля. Начальная энергия равна величине, близкой к нулю. Можливо, початкова енергія є психічного характеру, тобто дуже тонка матерія. Возможно, начальная энергия является психического характера, то есть очень тонкая материя. Іванов дає ідею. Иванов дает идею. Сонця як такого немає, люди самі є на білому світі Сонце. Солнца как такового нет, люди сами на белом свете Солнца. (Еволюція. № 3). (ЭД. № 3). Можна сказати, Всесвіт починається з нічого. Можно сказать, Вселенная начинается из ничего. Наприклад, уявлення світла до дійсності, котрого людина бачить очима. Например, представление света в действительности, которого человек видит глазами. Потім це видиме світло перетворюється в масу Затем это видимый свет превращается в массуелементарних частинок за відомим законом. элементарных частиц с известным законом. Потім утворюються гази, тверді тіла, планети, зірки, галактики. Затем образуются газы, твердые тела, планеты, звезды, галактики.

 

    Розгортання. Развертывание. Простір пространство   разом з галактиками розширюється вместе с галактиками расширяетсяв усі боки зі швидкістю світла. во все стороны со скоростью света. Послідовність Последовательность П1, яка виражає відстань, збільшується необмежено, тобто простір збільшується необмежено. П1, которая выражает расстояние, увеличивается неограниченно, то есть пространство увеличивается неограниченно. Послідовність П1 виражає створення і зростання матерії, кількість галактик зростає, вони розбігаються одна від одної. Последовательность П1 выражает создания и рост материи, количество галактик возрастает, они разбегаются друг от друга. Всесвіт розширюється без кінця і краю. Вселенная расширяется без конца и края. У часу немає початку і кінця. У времени нет начала и конца.

    Послідовності П1і П2 виражають фізичні явища астрономічного всесвіту. Последовательности П1и П2 выражают физические явления астрономической вселенной, Дві две   протилежні сторони є в природі за діалектикою. противоположные стороны в природе по диалектике. Це є створення чого-небудь і знищення його. Это создание чего-либо и уничтожение его. Очевидно, щось має бути Очевидно, что-то должно быть   створено спочатку в природі, воно знищується потім. создано сначала в природе, оно уничтожается потом. Отже, процес створення чого-небудь випереджає процес знищення його завжди. Итак, процесс создания чего-либо опережает процесс уничтожения его всегда. Це підтверджується практично в житті астрономічного Всесвіту, котрий створюється і розширюється більше перед нами, і він знищується майже непомітно. Это подтверждается практически в жизни астрономической Вселенной, который создается и расширяется больше перед нами, и она уничтожается почти незаметно.Розміри Всесвіту значно перевищують розміри галактики, у котрій відбуваються процеси знищення матерії. Размеры Вселенной значительно превышают размеры галактики, в которой происходят процессы уничтожения материи. Тіла з масою наближаються одне до одного. Тела с массой приближаются друг к другу. Матерія створюється в природі більше, ніж знищується. Материя создается в природе больше, чем уничтожается. Це, на нашу думку, пояснює існування створеного Всесвіту. Это, по нашему мнению, объясняет существование созданной Вселенной. Матерія створюється в цю мить, вона знищується в наступну мить. Материя создается в этот момент, она уничтожается в следующее мгновение. Хто створив світ, той знищує його. Кто создал мир, тот уничтожает его. Процеси створення і знищення описують Процессы создания и уничтожения описываютдві протилежні послідовності. две противоположные последовательности.Зростаюча послідовність виражає процес створення чого-небудь, наприклад матерії. Возрастающая последовательность выражает процесс создания чего-либо, например материи. Послідовність, яка убуває, Последовательность, убывает,   виражає процес знищення того, що створено спочатку. выражает процесс уничтожения того, что создано сначала.   Процес створення і знищення відбуваються одночасно. Процесс создания и уничтожения происходят одновременно. Одне знищується, інше створюється. Одно уничтожается, другое создается.Початкове число послідовності П2 є набагато менше від кінцевого числа послідовності П1. Исходное число последовательности П2 намного меньше конечного числа последовательности П1.

 

6-3. 6-3. Галактика і чорна діра. Галактика и черная дыра.

   Припустимо, що початковий член П2 дорівнює М, він виражає кількість матерії в природі в якийсь момент часу: Предположим, что начальный член П2 равна М, он выражает количество материи в природе в какой-то момент времени:

П2: М, – В2: М, - М/Z, М/Z², – М/Z³... М / Z, м / Z², - М / Z³ ...    (5) (5)

    Ми бачимо, що із збільшенням номера члена послідовності, тобто часу, його величина прямую до нуля, тобто матерія знищується, відстань зменшується. Мы видим, что с увеличением номера члена последовательности, то есть времени, его величина стремится к нулю, то есть материя уничтожается, расстояние уменьшается. Цей процес відбувається в кожній галактиці. Этот процесс происходит в каждой галактике. Скупчення тіл з масою в просторі називається галактикою. Скопление тел с массой в пространстве называется галактикой.Всі тіла скупчення рухаються до центра галактики з якогось моменту часу. Все тела скопления движутся к центру галактики с какого-то момента времени. Відстань їх до центра зменшується із збільшенням номера члена послідовності, кількість матерії зменшується за формулою (5), і тіло зникає в центрі галактики. Расстояние их к центру уменьшается с увеличением номера члена последовательности, количество материи уменьшается по формуле (5), и тело исчезает в центре галактики. В астрофізиці цей центр названий чорною дірою. В астрофизике этот центр назван черной дырой. Чорна діра – це є астрофізичний об'єкт, який створює настільки потужну силу тяжіння, що будь-які швидкі частинки не можуть покинути його, навіть світло. Черная дыра – это астрофизический объект, который создает столь мощную силу притяжения, что любые быстрые частицы не могут покинуть его, даже свет. ( Вікіпедія . Чорна діра). (Википедия. Черная дыра). Причина вмирання галактики є чорна діра. Причина умирания галактики есть черная дыра. Дуже велика маса чорної діри – це є недолік моделі чорної діри. Очень большая масса черной дыры – это недостаток модели черной дыры. Модель чорної діри не дає наукового пояснення існування дуже великої маси чорної діри. Модель черной дыры не дает научного объяснения существования очень большой массы черной дыры.

 

   За дискретною моделлю, процес знищення матерії відбувається природньо. По дискретной модели, процесс уничтожения материи происходит естественно. У центрі в галактиці нема великої маси і сили тяжіння, яка притягує всі тіла галактики з масою і світло. В центре в галактике нет большой массы и силы притяжения, которая притягивает все тела галактики с массой и свет. Рух тіл галактики Движение тел галактики   відбувається не через дію гравітації в центрі. происходит не из-за действия гравитации в центре. Зменшення відстані між будь-яким тілом і центром галактики або між двома тілами є природний процес. Уменьшение расстояния между любым телом и центром галактики или между двумя телами является естественный процесс. Він описується формулою (5). Он описывается формулой (5). Він є протилежністю створення матерії за послідовністю П1 і збільшенню відстані між галактиками в просторі. Он является противоположностью создания материи с последовательностью П1 и увеличению расстояния между галактиками в пространстве. Галактики затухають від центра до периферії. Галактики затухают от центра к периферии.     

   Очевидно, скільки матерії створилося, стільки буде знищено. Очевидно, сколько материи создается, столько будет уничтожено. Закон збереження існує. Закон сохранения существует. Дві дороги є в природі. Две дороги в природе. Одна дорога іде до життя, друга іде до смерті. Одна дорога идет к жизни, вторая идет к смерти.   Жива істота народжується в природі, вона живе в якомусь місці якийсь час, потім вона перестає жити. Живое существо рождается в природе, оно живет в каком-то месте некоторое время, потом оно перестает жить. Матерія не виникає і не зникає в природі, а один вид перетворюється в інший. Материя не возникает и не исчезает в природе, а один вид превращается в другой. Причина і рушійна сила еволюції є в самій природі. Причина и движущая сила эволюции есть в самой природе.

(Продовження буде). (Продолжение будет).

 

Исходный текст (украинский):

Дискретна фізика – фізика дискретних явищ у природі в дискретному просторі і часі.

Предложить лучший вариант перевода