Народний журнал природної мудрості Народный журнал природной мудростиosh .  osh.kiev .kiev.uaua

 

Еволюційний рух Эволюционное движение

 

Жити, учитися, отримувати здоров ' я за наукою еволюцією. Жить, учиться, получать здоровье по науке эволюции. Бути таким, як Учитель народу, Бог Землі. Быть таким, как Учитель народа, Бог Земли. Наука Іванова П. К. Наука Иванова П. К.   

 

№ 7. 2018-07-16 № 7. 2018-07-17

Дискретна фізика Дискретная физика

 

Дискретна фізика – фізика дискретних явищ у природі в дискретному просторі і часі. Дискретная физика – физика дискретных явлений в природе в дискретном пространстве и времени.

 

Зміст Содержание

1. Історія виникнення. 1. История возникновения.

2. Теорія діалектика, три закони. 2. Теория диалектика, три закона.

3. Дві протилежні сторони. 3. Две противоположные стороны.

4. Еволюційна послідовність тип 1. 4. Эволюционная последовательность тип 1.

5. Еволюційна послідовність тип 2. 5. Эволюционная последовательность тип 2.

6. Періодична система елементів Менделєєва. 6. Периодическая система элементов Менделеева.

7. Сонячна система. 7. Солнечная система.

8. Автоматична робота серця. 8. Автоматическая работа сердца.

9. Мікроскопічні процеси. 9. Микроскопические процессы. Атомна система. Атомная система. Квантова механіка. Квантовая механика.

9-1. 9-1. Квантова механіка. Квантовая механика. Випромінювання чорного тіла. Излучения черного тела.

9-2. 9-2. Атомна система. Атомная система.

9-3. 9-3. Співвідношення невизначеності. Соотношение неопределенности.

10. Поширення світла, відстань, час. 10. Распространение света, расстояние, время.

11. Модель дискретного Всесвіту. 11. Модель дискретной Вселенной.

12. Білий світ. 12. Белый свет.

 

Історія виникнення История возникновения

   Історія почалася з еволюційної послідовності, Порфирій Іванов дав ідею для История началась с эволюционной последовательности, Порфирий Иванов дал идею для  побудови її. построения ее. Він говорив про еволюцію в 1982 році, що еволюція – це не вживати їжу, тобто свідомо терпіти певне число годин у тиждень. Он говорил об эволюции в 1982 году, что эволюция – это не употреблять пищу, то есть сознательно терпеть определенное число часов в неделю. Наше терпіння росте постійно щодня. Наше терпение растет постоянно каждый день. Іванов показав своїм практичним досвідом, що терпіти без їжі треба певне число годин підряд у тиждень: 24, 42, 66, 108 годин в тиждень. Иванов показал своим практическим опытом, что терпеть без пищи надо определенное число часов подряд в неделю: 24, 42, 66, 108 часов в неделю. Він показав послідовність чисел, в якій кожен член дорівнює сумі двох попередніх. Он показал последовательность чисел, в которой каждый член равен сумме двух предыдущих. Еволюційна послідовність існує в природі. Эволюционная последовательность существует в природе. Іванов направив думку на пошук еволюційної послідовності. Иванов направил мысль на поиск эволюционной последовательности. Процес має дискретний характер: А 1 , А 2 , А 3 ... Аn , Процесс имеет дискретный характер: А1, А2, А3 ... А n,   де n ціле число. где n - целое число.   Це є еволюційна послідовність у загальній формі. Это эволюционная последовательность в общей форме. Фізика будується на основі діалектики, котра виражає всезагальні закони природи. Физика строится на основе диалектики, которая выражает всеобщие законы природы.

 

2.Теорія діалектика, три закони. 2.Теория диалектика, три закона.

   Закон 1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі. Закон 1. Две противоположные стороны в природе, они существуют в единстве и борьбе. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. Все вещи, явления имеют противоположные свойства и тенденции развития. Вони перебувають в єдності, одна без одної не існує. Они находятся в единстве, друг без друга не существуют. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, її результатом є розвиток. Противоположные стороны взаимодействуют постоянно в форме борьбы, ее результатом является развитие. Між ними виникають суперечності, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Между ними возникают противоречия, которые являются источником, содержанием, движущей силой саморазвития мира. Процес закінчується переходом до двох нових Процесс заканчивается переходом к двум новым  протилежних сторін. противоположным сторонам.   Приклад . Пример. Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. Две противоположные стороны есть в природе: хорошее, теплое, плохое, холодное. Перша протилежна сторона. Первая противоположная сторона. Люди роблять, щоб мати в житті хороше, тепле. Люди делают, чтобы было в жизни хорошее, теплое. Друга протилежна сторона. Вторая противоположная сторона. Вони отримують від природи погане і холодне – захворювання, нещастя тощо. Они получают от природы плохое и холодное – заболевание, несчастье и тому подобное. Між ними є суперечність, бо люди не отримують життя. Между ними есть противоречие, потому что люди не получают жизни. Щоб жити, люди переходять до двох нових протилежних сторін. Чтобы жить, люди переходят к двум новым противоположным сторонам. Перша нова протилежна сторона. Первая новая противоположная сторона. Люди свідомо приймають холод і голод, гартуються в холодній воді. Люди сознательно принимают холод и голод, закаляются в холодной воде. Людина відчуває холод і погане в процесі купання в холодній воді. Человек чувствует холод и плохое в процессе купания в холодной воде. Друга нова протилежна сторона. Вторая новая противоположная сторона. Людям стає тепло, добре і здорово після купання. Людям становится тепло, хорошо и здорово после купания. Людина хотіла життя і отримала життя. Человек хотел жизни и получила жизнь. Суперечність закінчується. Противоречие заканчивается.   

    Закон 2. Подвійне заперечення є в природі. Закон 2. Двойное отрицание в природе. Об ' єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Объекты развиваются путем двойного отрицания. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру початкового ступеня розвитку. Каждая степень является синтезом предыдущих ступеней и воспроизводит на более высокой основе характерные черты, структуру начальной ступени развития. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об ' єктів. Двойное отрицание является необходимым моментом процесса развития, условием качественного изменения объектов.   Розвитку об ' єктів не існує без заперечення попередніх форм. Развития объектов не существует без отрицания предыдущих форм. Заперечення відображає не знищення об ' єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадкоємність. Отрицание отражает не уничтожение объекта, а момент его перехода в новое качество, в котором хранятся элементы и свойства его предыдущего качественного состояния, то есть фиксирует преемственность. Приклад. Пример. Еволюція людства. Эволюция человечества. Ступінь 1. Практика загартування домінує в людей. Степень 1. Практика закалки доминирует у людей. Ступінь 2. Заперечення загартування. Ступень 2. Отрицание закалки. Вчення Христа домінує. Учение Христа доминирует. Ступінь 3. Подвійне заперечення одного загартування і одного вчення Христа. Ступень 3. Двойное отрицание одной закалки и одного учения Христа. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства. Синтез или сумма закалки и учение Христа доминирует в человечества.    

    Закон 3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Закон 3. Взаимный переход качественных и количественных изменений. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. Количественные изменения постепенно накапливаются, на определенном этапе развития нарушают их меру, и вызывают у них коренные изменения. Якість переходить у кількість, а кількість переходить у нову якість. Качество переходит в количество, а количество переходит в новое качество. Нова якість є запереченням, початковій якості. Новое качество является отрицанием начального качества. Так виникають заперечення в процесі еволюції. Так возникает отрицание в процессе эволюции. Три закони діалектики відбуваються в кожному еволюційному процесі. Три закона диалектики происходят в каждом эволюционном процессе. Приклад . Пример. Біле світло. Белый свет. Видиме світло складається із семи кольорів: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Видимый свет состоит из семи цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Це є кольори райдуги. Это цвета радуги. Коли суміш всіх кольорів видимого світла попадає одночасно в наше око, ми бачимо біле світло, якого видиме світло не має. Когда смесь всех цветов видимого света попадает одновременно в наш глаз, мы видим белый свет, которого видимый свет первоначально не имеет. Тут кількість кольорів видимого світла переходить у нову якість біле світло. Здесь количество цветов видимого света переходит в новое качество белый свет.Якість біле світло є заперечення якості початкових кольорів райдуги. Качество белый свет является отрицание качестве исходных цветов радуги. (див. Вікіпедія . Діалектика). (см. Википедия. Диалектика).   

 

3.Дві протилежні сторони 3. Две противоположные стороны

   Спочатку ми розглянемо фізичні явища у природі, в котрих еволюційний процес не виникає. Сначала мы рассмотрим физические явления в природе, в которых эволюционный процесс не возникает. Перший закон діалектики. Первый закон диалектики. Природа має одиницю, яка складається з двох протилежних сторін. Природа имеет единицу, которая состоит из двух противоположных сторон. Вони існують в єдності і боротьбі. Они существуют в единстве и борьбе. Одна сторона не існує без другої. Одна сторона не существует без другой. Між ними існує суперечність, але вона не закінчується переходом до двох нових протилежних сторін, заперечення не виникає, котре викликає еволюційний розвиток. Между ними существует противоречие, но она не заканчивается переходом к двум новым противоположным сторонам, отрицания не возникает, которое вызывает эволюционное развитие. Одиниця не має таких сил, які б привели до переходу до двох нових протилежностей. Единица не имеет таких сил, которые бы привели к переходу к двум новым противоположностям. Цей клас фізичних явищ вивчає класична фізика. Этот класс физических явлений изучает классическая физика. Наприклад. Пример. Дві протилежні сторони є в природі: кінетична енергія фізичної системи і потенціальна енергія. Две противоположные стороны в природе: кинетическая энергия физической системы и потенциальная энергия. Вони існують в єдності між собою. Они существуют в единстве между собой. Закон збереження кінетичної і потенціальної енергії існує між ними. Закон сохранения кинетической и потенциальной энергии существует между ними. Варіація кінетичної і потенціальної енергії системи дорівнює нулю, механіка використовує принцип варіації. Вариация кинетической и потенциальной энергии системы равна нулю, механика использует принцип вариации. Ми можемо вивести закони руху механіки Ньютона через принцип варіації. Мы можем вывести законы движения механики Ньютона из принципа вариации.

   Класична механіка вивчає явища в неперервному просторі і часі. Классическая механика изучает явления в непрерывном пространстве и времени. Характерні особливості її. Характерные особенности ее. 1). 1). Тіло має визначене місце в просторі у визначений імпульс. Тело имеет определенное место в пространстве и определенный импульс. 2). 2). Детермінізм. Детерминизм. Якщо ми знаємо місце тіла і імпульс в один момент часу, ми можемо визначити місце тіла, імпульс Если мы знаем место тела и импульс в один момент времени, мы можем определить место тела, импульс   в інший момент часу. в другой момент времени. Класична фізика описує макроскопічні явища. Классическая физика описывает макроскопические явления. Класична фізика не може описати мікроскопічні явища природи, атомні системи, астрономічний Всесвіт, тому вона заперечується. Классическая физика не может описать микроскопические явления природы, атомные системы, астрономическую Вселенную, поэтому она отрицается. Тому ми повинні перейти до двох протилежних сторін, між котрими суперечність закінчується переходом до двох нових протилежних сторін. Поэтому мы должны перейти к двух противоположным сторонам, между которыми противоречие заканчивается переходом к двум новым противоположным сторонам.   

 

4. Еволюційна послідовність тип 1 4. Эволюционная последовательность тип 1

    Еволюційна послідовність якостей проявляється в природі. Эволюционная последовательность качеств проявляется в природе. Кожна якість відповідає певній кількості, яка виражена числом. Каждая качество соответствует определенному количеству, выраженная числом. Процес еволюції виражається певною еволюційною послідовністю чисел. Процесс эволюции выражается определенной эволюционной последовательностью чисел. Еволюційна послідовність чисел будується за допомогою теорії діалектики. Эволюционная последовательность чисел строится с помощью теории диалектики.

   1).Перший член послідовності виражає початок еволюційного процесу, тому приймемо його рівним одиниці, бо еволюція починається з найменшого числа. 1). Первый член последовательности выражает начало эволюционного процесса, поэтому примем его равным единице, потому эволюция начинается с наименьшего числа. Одиниця складається з двох протилежних сторін, між якими виникає суперечність. Единица состоит из двух противоположных сторон, между которыми возникает противоречие. Вона закінчується запереченням двох протилежних сторін на якомусь етапі. Она заканчивается отрицанием двух противоположных сторон на каком-то этапе. Суперечність закінчується через перехід до двох нових протилежностей. Противоречие заканчивается через переход к двум новым противоположностей. Це початковий член, тезис. Это начальный член, тезис. 2). 2). Другий член є запереченням першого. Второй член является отрицанием первого. Він не дорівнює одиниці, а дорівнює якомусь числу А. Другий член складається з двох протилежних сторін, між якими є суперечність, котра закінчується через перехід до двох нових протилежних сторін. Он не равен единице, а равен какому-то числу А. Второй член состоит из двух противоположных сторон, между которыми есть противоречие, которая заканчивается через переход к двум новым противоположным сторонам. Заперечення виникає між ними. Противоречие возникает между ними. Це є антитезис. Это антитезис. 3). 3). Третій член є подвійне заперечення. Третий член есть двойное отрицание. Він є запереченням одного першого члена і одного другого члена, він є синтез двох членів. Он является отрицанием одного первого члена и одного второго члена, он является синтез двух членов. Подвійне заперечення є перехід в нову якість, він зберігає елементи і властивості Двойное отрицание является переход в новое качество, он сохраняет элементы и свойства попереднього стану, тобто фіксує спадкоємність. прежнего состояния, то есть фиксирует преемственность. Третій член на основі цих властивостей дорівнює 2А. Третий член на основе этих свойств равна 2А. Маємо перші три члени: Есть первые три члена:

1, А, 2А. 1, А, 2А. Це є арифметична прогресія, у котрої різниця дорівнює А. Это арифметическая прогрессия, в которой разница равна А.

1, А, 2А, 3А, 4А … n А. 1, а, 2А, 3А, 4А ... n А,    (4.1) (4.1)      

п – ціле число, яке змінюється від одиниці до нескінченності. где n – целое число, которое меняется от единицы до бесконечности.

 

5. Еволюційна послідовність тип 2 5. Эволюционная последовательность тип 2

   1).Перший член послідовності виражає початок еволюційного процесу, тому приймемо його рівним одиниці, бо еволюція починається з найменшого числа. 1). Первый член последовательности выражает начало эволюционного процесса, поэтому примем его равным единице, потому что эволюция начинается с наименьшего числа. Одиниця складається з двох протилежних сторін, між якими виникає суперечність. Единица состоит из двух противоположных сторон, между которыми возникает противоречие. Вона закінчується запереченням двох протилежних сторін на якомусь етапі. Оно заканчивается отрицанием двух противоположных сторон на каком-то этапе. Суперечність закінчується через перехід до двох нових протилежностей. Противоречие заканчивается через переход к двум новым противоположным сторонам. Це початковий член, тезис. Это начальный член, тезис. 2). 2). Другий член є запереченням першого. Второй член является отрицанием первого. Він не дорівнює одиниці, а дорівнює якомусь числу Х. Другий член складається з двох протилежних сторін, між якими є суперечність, котра закінчується через перехід до двох нових протилежних сторін. Он не равен единице, а равно каком числу Х. Второй член состоит из двух противоположных сторон, между которыми есть противоречие, которая заканчивается через переход к двум новым противоположным сторонам. Заперечення виникає між ними. Противоречия возникает между ними. Це є антитезис. Это антитезис. 3). 3). Третій член є подвійне заперечення. Третий член есть двойное отрицание. Він є запереченням одного першого члена і одного другого члена, він є синтез двох членів, або сума. Он является отрицанием одного первого члена и одного второго члена, он является синтез двух членов, или сумма. Подвійне заперечення є перехід в нову якість, він зберігає елементи і властивості Двойное отрицание является переход в новое качество, оно сохраняет элементы и свойства   попереднього стану, тобто фіксує спадкоємність. прежнего состояния, то есть фиксирует преемственность.Третій член дорівнює сумі перших двох на основі цих властивостей: 1 + Х. Еволюційна послідовність будується за таким правилом, кожен член дорівнює сумі двох попередніх. Третий член равен сумме первых двух на основе этих свойств: 1 + Х. Эволюционная последовательность строится по следующему правилу, каждый член равен сумме двух предыдущих.Ця послідовність є геометрична прогресія. Эта последовательность является геометрическая прогрессия.

1, Х, 1 + Х 1, Х, 1 + Х   

Можна припустити, що послідовність будується за цим законом для будь-якої кількості членів. Можно предположить, что последовательность строится по этому закону для любого количества членов. Знаменник (Х) дорівнює відношенню третього члена до другого: Х = (1 + Х)/X. Знаменатель (Х) равен отношению третьего члена другому: Х = (1 + Х) / X. Звідси маємо квадратне рівняння. Отсюда имеем квадратное уравнение. Основне рівняння еволюції. Основное уравнение эволюции.    

Х² – Х² -   Х Х   – 1 = 0. - 1 = 0.   (5.1) (5.1)    Знаходимо корні. Находим корни.

   Перший корінь: Х 1 = 0,5 (1 + 5 ) . Первый корень: Х 1 = 0,5 (1 + 5).   (5.2) (5.2)   

Позначимо Х 1 = φ . Обозначим Х 1 = φ. Це число називається золотий перетин: 1,618033… Это число называется золотое сечение: 1,618033 ...

    Другий корінь: Х 2 = 0,5 (1 – 5). Второй корень: Х 2 = 0,5 (1 - 5).   (5.3) (5.3)

Друге позначення: Х 2 = – 1/ φ . Второе обозначения: Х 2 = - 1 / φ.   Х 2 = – 0,618033… Х 2 = - 0,618033 ...

    Послідовність з першим коренем (П1): Последовательность с первым корнем (П1):   1, φ, 1, φ,   φ ², φ ²,   φ ³… φ ³ ...     (5.4) (5.4)   

    Показник степені є будь-яке ціле число, тому члени послідовності збільшуються необмежено. Показатель степени является любое целое число, поэтому члены последовательности увеличиваются неограниченно. Зростаюча прогресія. Возрастающая прогрессия. На практиці зручно користуватися аналогічною послідовністю цілих чисел: На практике удобно пользоваться аналогичной последовательностью целых чисел:

  1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55... (5.5) 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 ... (5.5)   

В ній кожен член дорівнює сумі двох попередніх. В ней каждый член равен сумме двух предыдущих. Відношення між будь-яким членом і попереднім приблизно дорівнює золотому перетину. Отношение между любым членом и предыдущим примерно равно золотому сечению.

     Послідовність з другим коренем (П2): 1, – Последовательность со вторым корнем (П2): 1, - 1/ φ , 1/ φ ², – 1/ φ ³...1/φ, 1/φ ², - 1/φ ³ ...    (5.6) (5.6)

Прогресія, що убуває, із змінними знаками членів. Прогрессия убывающая с переменными знаками членов. Показник степені є будь-яке натуральне число. Показатель степени является любое целое число. Аналогічна послідовність обернених цілих чисел: Аналогичная последовательность обратных чисел:

1, – 1, -1/2, 1/3, – 1/5, 1/8, 1/2, 1/3, - 1/5, 1/8,– 1/13, 1/21... - 1/13, 1/21 ...   (5.7) (5.7)      

      Якщо початковий Если начальный   член послідовності є будь-яке число (а), то кожен член послідовності П1 і П2 буде помножений на це число (а). член последовательности является любое число (а), то каждый член последовательности П1 и П2 будет умножен на это число (а). Якщо початковий член дорівнює (а), то маємо перші три Если начальный член равен (а), то есть первые три  члени: a, aX , a + aX . члены: a, aX, a + aX. Звідси отримуємо знаменник прогресії: Отсюда получаем знаменатель прогрессии:   aX /a aX / a  = (a + aX )/ aX . = (A + aX) / aX.   Після спрощення после упрощения   отримуємо виведене раніше рівняння получаем выведено ранее уравнения еволюції (3.1). эволюции (5.1).

   Оскільки закони діалектики є всезагальними законами природи, то і послідовності є всезагальним законом природи. Поскольку законы диалектики является всеобщими законами природы, то и последовательности является всеобщим законом природы.

 

6. Періодична система елементів Менделєєва . 6. Периодическая система элементов Менделеева.

    Приклад еволюційної послідовності тип 1. Система елементів має сім періодів. Пример эволюционной последовательности тип 1. Система элементов имеет семь периодов. У першому періоді в атома водню є одна оболонка для одного електрона. В первом периоде у атома водорода есть одна оболочка для одного электрона. У сьомому періоді атоми елементів мають сім оболонок в яких розміщуються електрони навколо ядра. В седьмом периоде атомы элементов имеют семь оболочек в которых размещаются электроны вокруг ядра. Всього елементів є 110. Кількість оболонок в елементів Всего элементов есть 110. Количество оболочек у элементов у періоді утворюють еволюційну послідовність арифметичну прогресію з різницею 1: в периоде образуют эволюционную последовательность арифметическую прогрессию с разностью 1:

1; 1, 2; 2; 3; 3, 4; 4, 5; 5, 6; 6; 7. 7.   (6.1) (6.1)

  

Період Период

Кіл. Кол. обол . обол.

електрон электрон

Поряд. Порядк. н. н.

елемента элемента

Атомна Атомная

маса елем. масса элем.

1 1

1 1

1, 2 1, 2

1 – 4 1 - 4

2 2

2 2

3 – 10 3 - 10

6 – 20 6 - 20

3 3

3 3

11 – 18 11 - 18

33 – 39 33 - 39

4 4

4 4

19 – 36 19 - 36

39 – 83 39 - 83

5 5

5 5

37 – 54 37 - 54

85 – 131 85 - 131

6 6

6 6

55 – 86 55 - 86

132 – 222 132 - 222

7 7

7 7

87 – 110 87 - 110

223 – (256) 223 - (256)

 

Кількість електронів в елементну дорівнює порядковому номеру. Количество электронов в элементов равно порядковому номеру.

 

7. Сонячна система 7. Солнечная система

   Сонячна планетна система . Солнечная планетная система. Приклад еволюційної послідовності тип 2. Пример эволюционной последовательности типа 2.   Вісім планет обертається навколо Сонця: Меркурій, Венера, Земля, Марс, пояс астероїдів, Юпітер, Сатурн. Восемь планет вращается вокруг Солнца: Меркурий, Венера, Земля, Марс, пояс астероидов, Юпитер, Сатурн. Уран, Нептун. Уран, Нептун. Вони обертаються в одному напрямку, орбіти їхні є майже коло. Они вращаются в одном направлении, орбиты их почти окружности. Середня відстань до Меркурія дорівнює 0.4 астрономічної одиниці, до Венери 0,7, Среднее расстояние до Меркурия равно 0.4 астрономической единицы, до Венеры 0,7, до Землі 1,0, до Марса 1,5, до головного поясу астероїдів 2,8, до Юпітера 5,2, до Сатурна 9,5, до Урана 19,2; до Земли 1,0, до Марса 1,5 до главного пояса астероидов 2,8, до Юпитера 5,2 до Сатурна 9,5, до Урана 19,2, до до Нептуна 30. Ряд відстаней можна виразити Нептуна 30. Ряд расстояний можно выразить  у вигляді послідовності: в виде последовательности:

0,4; 0,4; 0,7; 0,7; 1,0; 1,0; 1,5; 1,5; 2,8; 2,8; 5,2; 5,2; 9,5; 9,5; 19,2; 19,2; 30. 30.    (10.1) (7.1)

   Послідовність емпіричних відстаней можна виразити з допомогою теоретичної еволюційної послідовності з початковим значенням (0,4): Последовательность эмпирических расстояний можно выразить с помощью теоретической эволюционной последовательности с начальным значением (0,4):

0,4; 0,4; 0,4 φ ; 0,4 φ;  0,4 φ ²; 0,4 φ ²;  0,4 φ ³ … 0,4 φ ³ ...    (10.2) (7.2)   

   Це є еволюційна послідовність тип 2. Значення Это эволюционная последовательность тип 2. Значение  φ φ підставимо в (10.2), подставим в (7.2),   щоб чтобы   емпіричне значення (10.1) порівняти з теоретичним значенням (10,3): эмпирическое значение (7.1) сравнить с теоретическим значением (7,3):

0,4; 0,4; 0,7; 0,7;    1,0; 1,0; 1,5; 1,5;    2,8; 2,8;   5,2; 5,2; 9,5; 9,5; 19,2; 19,2; 30. 30.    (10.1) (7.1)

0,4; 0,4; 0,65; 0,65; 1,05; 1,05; 1,69; 1,69; 2,7; 2,7;   4,4; 4,4; 7,2; 7,2; 12. 12.              (10.3). (7.3).   

   Ми порівнюємо числа послідовності (10.3) і (10.1). Мы сравниваем числа последовательности (7.3) и (7.1). Відповідні числа послідовності (10.3) і (10.1) Соответствующие числа последовательности (7.3) и (7.1)  планет земної групи від Меркурія до Марса, пояс астероїдів співпадають точно. планет земной группы от Меркурия до Марса, пояс астероидов совпадают точно. Астрономічна одиниця є відстань від Землі до Сонця – 150 млн. км. Астрономическая единица является расстояние от Земли до Солнца - 150 млн. км. Всі дані є в таблиці. Все данные есть в таблице.

 

п. н. п. н.

Планети Планеты

Відст . Расст. до Сон. к Сон.

експер . эксп. а.о . а.е.

Відстань вирахувана Расстояние рассчитана

за фор. по форме. (10.2) а.о . (10.2) а.е.

Маса планет Масса планет

в од. в ед. маси Зем . массы Зем.

1 1

Меркурій Меркурий

0,4 0,4

0,4 0,4

0,055 0,055

2 2

Венера Венера

0,7 0,7

0,65 0,65

0,815 0,815

3 3

Земля земля

1,0 1,0

1,05 1,05

1,0 1,0

4 4

Марс Марс

1,5 1,5

1,69 1,69

0,107 0,107

5 5

Пояс астер . Пояс астер.

2,8 2,8

2,75 2,75

0,001 0,001

6 6

Юпітер Юпитер

5,2 5,2

4,5 4,5

318 318

7 7

Сатурн Сатурн

9,5 9,5

7,2 7,2

95 95

8 8

Уран уран

19,2 19,2

12 12

14 14

9 9

Нептун Нептун

30 30

- -

17 17

  

   Головний пояс астероїдів перебуває між орбітами Марса і Юпітера на відстані 2,3 – 3,3 (2,8 серед.) від Сонця. Главный пояс астероидов находится между орбитами Марса и Юпитера на расстоянии 2,3 – 3,3 (2,8 сред.) от Солнца. Астероїди обертаються в тому ж напрямку, що і планети. Астероиды вращаются в том же направлении, что и планеты. Їхні розміри є від кількох метрів до сотень кілометрів. Их размеры являются от нескольких метров до сотен километров. Деякі автори можуть перекваліфікувати їх як карликові планети. Некоторые авторы могут переквалифицировать их как карликовые планеты. Загальна маса поясу астероїдів дорівнює близько тисячної долі маси Землі, ми будемо враховувати пояс астероїдів у розрахунках, як карликову планету. Общая масса пояса астероидов составляет около тысячной доли массы Земли, мы будем учитывать пояс астероидов в расчетах, как карликовую планету. Далі газові планети Юпітер і Сатурн перебувають на орбітах, вони складаються з водню і гелію. Далее газовые планеты Юпитер и Сатурн находятся на орбитах, они состоят из водорода и гелия. Меркурій, Венера, Земля, Марс, пояс астероїдів, Юпітер і Сатурн є сім планет, в котрих зосереджено 93% Меркурий, Венера, Земля, Марс, пояс астероидов, Юпитер и Сатурн есть семь планет, в которых сосредоточено 93%  від усієї маси планет Сонячної системи, їхні відстані відповідають формулі (10.2) з точність близько 10%. от всей массы планет Солнечной системы, их расстояния соответствуют формуле (7.2) с точностью около 10%. Зовнішні планети Уран і Нептун розміщені далеко від внутрішніх планет, їхні відстані не відповідають формулі (10.2). Внешние планеты Уран и Нептун находятся далеко от внутренних планет, их расстоянии не соответствуют формуле (7.2).   (див. Вікіпедія . Сонячна система) (см. Википедия. Солнечная система)

   Наш висновок. Наш вывод. Теоретична еволюційна послідовність (10.2) приблизно відповідає експериментальним даним (10.1). Теоретическая эволюционная последовательность (7.2) примерно соответствует экспериментальным данным (7.1). Чотири планети земної групи, пояс астероїдів, Юпітер, Сатурн існують, рухаються за законом еволюційної послідовності тип 2. (10.2). Четыре планеты земной группы, пояс астероидов, Юпитер, Сатурн существуют, движутся по закону эволюционной последовательности (7.2). Сонячна система формується за законом еволюційної послідовності (10.2). Солнечная система формируется по закону эволюционной последовательности (7.2). Ми не можемо пояснити відстані планет Сонячної системи ніякими фізичними законами, крім закону еволюційної послідовності. Мы не можем объяснить расстояния планет Солнечной системы никакими физическими законами, кроме закона эволюционной последовательности. Треба відзначити, що в цій системі є планета Земля, на котрій є життя, яке розвилось до виду людей. Надо отметить, что в этой системе есть планета Земля, на которой есть жизнь, которая развилось до вида людей. Орбіти займають незмінні стаціонарні місця в просторі. Орбиты занимают постоянные стационарные места в пространстве. Їхнє положення не залежить від Их положение не зависит от  планет, від їх маси, розміру, енергії, стану еволюції планети. планет, от их массы, размера, энергии, состояния эволюции планеты. Очевидно, на відстані 2,8 відбувається еволюція нової планети з астероїдів. Очевидно, на расстоянии 2,8 происходит эволюция новой планеты с астероидов. Орбіти поступово заповнюються матерією. Орбиты постепенно заполняются материей. Закон еволюційної послідовності є всесвітній закон природи. Закон эволюционной последовательности является всемирный закон природы.

    Пропозиція Іванова для вчених. Предложение Иванова для ученых. Іванов є проти того, щоб учені шукали планети в Сонячній системі з метою переселення на них. Иванов есть против того, чтобы ученые искали планеты в Солнечной системе с целью переселения на них. Не треба навіть думати переселятися на інші планети. Не надо даже думать переселяться на другие планеты. Планети нема на білому світі кращої як Земля. Планеты нет на белом свете лучшей как Земля. Люди ще не жили на Землі, як слід. Люди еще не жили на Земле, как следует.Вони не знали і не знають, як жити. Они не знали и не знают, как жить. Треба жити на Землі по-еволюційному. Надо жить на Земле по эволюционному.    

 

8. Автоматична робота серця 8. Автоматическая работа сердца

    8-1. 8-1. Автоматична робота серцевого м ' язу . Автоматическая работа сердечной мышце. Еволюційна послідовність 2. Практика. Эволюционная последовательность 2. Практика. Серце має здібність ритмічно скорочуватися під впливом імпульсів, які виникають у самому серцевому м'язі. Сердце имеет способность ритмично сокращаться под влиянием импульсов, возникающих в самом сердечной мышце. Автоматична робота серця не залежить від нервової системи. Автоматическая работа сердца не зависит от нервной системы. Скорочення шлуночків продовжується приблизно 0,3 секунди, вони розслабляються після цього. Сокращение желудочков продолжается примерно 0,3 секунды, они расслабляются после этого. І весь серцевий м ' яз перебуває у стані спокою або загального розслаблення протягом 0,4 – 0,5 секунди. И вся сердечная мышца находится в состоянии покоя или общего расслабления в течение 0,4 – 0,5 секунды. Тривалість всього серцевого циклу дорівнює приблизно 0,8 секунди. Продолжительность всего сердечного цикла равно примерно 0,8 секунды.   Відношення між тривалістю розслаблення і скорочення дорівнює золотому перетину. Отношение между продолжительностью расслабления и сокращения равно золотому сечению. Значить, це є еволюційний процес, що складається з двох дій: скорочення (тезис) і розслаблення (заперечення, антитезис). Значит, это эволюционный процесс, состоящий из двух действий: сокращение (тезис) и расслабления (отрицание, антитезис). Закон діалектики 3. При скороченні серця початкова якість накопичується до певної кількості, кількість переходить в нову якість розслаблення. Закон диалектики 3. При сокращении сердца начальное качество накапливается до определенного количества, количество переходит в новое качество расслабления. В момент розслаблення знову накопичується кількість якоїсь якості, вона переходить у нову якість скорочення. В момент расслабления снова накапливается количество какого-то качества, она переходит в новое качество сокращения. Цикл закінчується, потім все повторюється. Цикл заканчивается, затем все повторяется. Можливо, накопичується кількість газу кисню і вуглекислого газу. Возможно, накапливается количество газа кислорода и углекислого газа. Цей процес можна описати теоретично. Этот процесс можно описать теоретически. Він описується рівнянням еволюції, має дві послідовності чисел П1 і П2, у котрих два члени, він має бути автоматичним за своєю природою. Он описывается уравнением эволюции, имеет две последовательности чисел П1 и П2, в которых два члена, он должен быть автоматическим по своей природе. Очевидно, здібність автоматичності руху серця мають усі живі організми, які еволюціонують, вони б не існували інакше. Очевидно, способность автоматизма движения сердца имеют все живые организмы, которые эволюционируют, они бы не существовали иначе.                      

    8-2. 8-2. Рушійна сила еволюційного процесу. Движущая сила эволюционного процесса. Автоматизм. Автоматизм.   Еволюційна послідовність може мати будь-яку кількість членів. Эволюционная последовательность может иметь любое количество членов.   Розглянемо послідовності П1 і П2 з двома членами. Рассмотрим последовательности П1 и П2 с двумя членами. Перший член (а) виражає скорочення, наступний член виражає розслаблення, заперечення першого. Первый член (а) выражает сокращение, следующий член выражает расслабления, отрицание первого.   Відношення між тривалістю процесів дорівнює золотому перетину. Отношение между продолжительностью процессов равен золотому сечению.

П1: а, а φ . П1: а, а φ. Де а – перший член. Где а - первый член.  П2 може мати перший член (a φ ). П2 может иметь первый член (a φ).  Тоді буде така П2: ( a φ ) , – a φ / φ Тогда будет такая П2: (a φ), - a φ / φ . .   Або після спрощення П2: a φ , – a. Или после упрощения В2: a φ, - a.   Можливо, кінцеве значення є імпульсом для запуску другого циклу послідовності. Возможно, конечное значение является импульсом для запуска второго цикла последовательности. Другий цикл запускається автоматично після першого Второй цикл запускается автоматически после первого   циклу. цикла. Процес продовжується автоматично необмежено. Процесс продолжается автоматически неограниченно. Іншими словами, рух відбувається по спіралі. Иными словами, движение происходит по спирали. Процес починається спочатку. Процесс начинается сначала. Кількість циклів теоретично є нескінченна, процес вічний. Количество циклов теоретически бесконечна, процесс вечен. Процес діяльність і відпочинок заперечують один одного періодично. Процесс деятельность и отдых отрицают друг друга периодически. Діяльність заперечує відпочинок, а потім відпочинок заперечує діяльність. Деятельность отрицает отдых, а потом отдых отрицает деятельность.   

    Причина руху, рушійна сила еволюції є в самій еволюційній системі. Причина движения, движущая сила эволюции есть в самой эволюционной системе. Цей процес є незалежний від будь-яких інших систем. Этот процесс является независимый от любых других систем. Цей процес відбувається на практиці в природі скрізь і в великому, і малому. Этот процесс на практике есть в природе везде и в большом, и малом. Цей автоматичний механізм можна назвати серцем природи. Этот автоматический механизм можно назвать сердцем природы.

                

9. Мікроскопічні процеси. 9. Микроскопические процессы. Атомна система. Атомная система. Квантова механіка квантовая механика

   Послідовність (4.1) відповідає багатьом дійсним фізичним системам. Последовательность (4.1) соответствует многим действительным физическим системам. Наприклад, квантова механіка, атомна фізика. Например, квантовая механика, атомная физика.   Вона є всезагальним законом природи, так як випливає із діалектичних законів, які є всезагальними законами природи. Она является всеобщим законом природы, так как вытекает из диалектических законов, которые являются всеобщими законами природы. Світ побудований за єдиним законом. Мир построен по единому закону.

  

9-1. 9-1. Квантова механіка. Квантовая механика. Випромінювання чорного тіла. Излучение черного тела.

   Фізики вивчали взаємодію тіла з випромінюванням. Физики изучали взаимодействие тела с излучением. На основі класичної фізика, яка вивчає неперервні величини, На основе классической физики, которая изучает непрерывные величины,  не можна було пояснити розподіл енергії по частотам, який спостерігається в природі. нельзя было объяснить распределение энергии по частотам, который наблюдается в природе. Планк зробив припущення: енергія осцилятора з власною частотою ( γ ) може приймати тільки дискретні Планк предположил: энергия осциллятора с собственной частотой (γ) может принимать только дискретныезначення, кратні величині значения, кратные величине   ( h γ ). (h γ). Де h постійна Планка. Где h - постоянная Планка. Ця основна одиниця енергії ( h γ ) неоднакова для всіх осциляторів, так як вона пропорційна частоті. Эта основная единица энергии (h γ) неодинакова для всех осцилляторов, так как она пропорциональна частоте. Таким чином, енергія осцилятора рівна Таким образом, энергия осциллятора равна   E = nh γ , де n – ціле число, яке змінюється від нуля до нескінченності. E = nhγ, где n - целое число, которое меняется от нуля до бесконечности. Ми отримуємо послідовність для енергії: Мы получаем последовательность для энергии:

   h γ 1, h γ 2, h γ 3, h γ 4… h γ n , h γ1,  h γ2,  h γ3,  h γ4 ... h γn,   ( 9.1) (9.1)

де где n – целое число.

Ця послідовність є арифметична прогресія, подібна до (4.1). Эта последовательность является арифметическая прогрессия, подобная (4.1).

   Планк отримав точну відповідність між теоретичною формулою і розподілом енергії випромінювання по частотах, яке спостерігається в природі. Планк получил точное соответствие между теоретической формулой и распределением энергии излучения по частотам, которое наблюдается в природе. Ми Мы отримали функцію розподілу енергії Планка. получили функцию распределения энергии Планка. (див. Бом.с30). (см. Бом30). Дискретна фізика підтверджує гіпотезу Планка, тому що послідовність (9.1) відповідає точно послідовності (4.1). Дискретная физика подтверждает гипотезу Планка, потому что последовательность (9.1) соответствует точно последовательности (4.1).

 

  9-2. 9-2. Атомна система Атомная система

   Класична фізика основується на таких поняттях: визначене місцезнаходження та імпульс об ' єкта в неперервному просторі. Классическая физика основывается на таких понятиях: определенное местонахождение и импульс объекта в непрерывном пространстве. Класична фізика Классическая физика не може пояснити будову атома. не может объяснить строение атома. Нільс Бор (1913 р.) сформулював правильні постулати для атомних систем і узагальнив їх для всіх атомних систем. Нильс Бор (1913 г.) сформулировал правильные постулаты для атомных систем и обобщил их для всех атомных систем.

   1.Атоми можуть довго перебувати в певних станах, стаціонарних станах, 1.Атомы могут долго находиться в определенных состояниях, стационарных состояниях, в котрих вони не випромінюють і не поглинають енергію. в которых они не излучают и не поглощают энергию. В цих станах атомні системи мають енергії, котрі утворюють дискретну послідовність: В этих состояниях атомные системы имеют энергии, которые образуют дискретную последовательность:

  E 1 , E 2 , E 3 En . E1, E2, E3 ... En.   (9.2). (9.2).

  Стани ці характеризуються стійкістю, всяка зміна енергії в результаті поглинання або випускання випромінювання або в результаті удару може відбуватися тільки при повному переході (перескакуванням) із одного цих станів в інший. Состояния эти характеризуются устойчивостью, всякое изменение энергии в результате поглощения или испускания излучения или в результате удара может происходить только при полном переходе (перескакивание) с одного из этих состояний в другое.    

   2. Атоми випускають або поглинають випромінювання тільки строго певної частоти при переході з одного стану в інший. 2. Атомы выпускают или поглощают излучение только строго определенной частоты при переходе из одного состояния в другое. Випромінювання, котре випускається або поглинається при переході із стану Em Излучение, которое выпускается или поглощается при переходе из состояния Em в стан En , є монохроматичне, і його частота в состояние En, является монохроматический, и его частота   γ γ   визначається з умови: определяется из условия:    = Em En . = Em - En. Енергії Энергии  виражаються арифметичною прогресією (4.1) з різницею . выражаются арифметической прогрессией (4.1) с разницей .   

   Нільс Бор розробив теорію атома водню і подібного водню, який має один електрон, на основі цих постулатів. Нильс Бор разработал теорию атома водорода и подобного водороду, который имеет один электрон, на основе этих постулатов. Вона точно відповідає експериментальним даним. Она точно соответствует экспериментальным данным. Теорія дає «правило квантування» кругових орбіт: із всіх можливих орбіт здійснюються такі, у котрих момент кількості руху є кратне Теория дает «правило квантования» круговых орбит: из всех возможных орбит осуществляются такие, в которых момент количества движения является кратное   h /2π. h / 2π.   (див. Шпольський . с339) (см. Шпольский. с339)

   Райдуга . Радуга. Видиме світло при дисперсії розкладається на спектр сім кольорів. Видимый свет при дисперсии разлагается на спектр семь цветов. Дані в таблиці. Данные в таблице.

 

Колір Цвет

Довжина Длина

хвил . мин. од. Ед. нм нм

Енергія.ква Енергияван         

одини . один. ев эв   

Червоний красный

630 – 760 630 – 760

1,68 –1,98 1,68 -1,98    

Оранжевий оранжевый

590 – 620 590 - 620

Жовтий желтый

565 – 590 565 - 590

Зелений зеленый

500 – 565 500 - 565

Блакитний голубой

450 – 485 450 - 485

Синій синий

440 – 485 440 - 485

Фіолетовий фиолетовый

380 – 440 380 - 440

2.82 – 3,26 2.82 - 3,26

 

   Частоти райдуги утворюють еволюційну послідовність. Частоты радуги образуют эволюционную последовательность.        

   Теорія будови атома Бора дає точно спектр райдуги. Теория строения атома Бора дает точно спектр радуги. Довжину хвилі кожного кольору райдуги можна вичислити за формулою: Длину волны каждого цвета радуги можно вычислить по формуле:

λ = Bn ² / ( n ² – 4) , λ = Bn ² / (n ² - 4),

де замість ( n ) треба підставити цілі числа 3, 4, 5, 6. Константа ( B ) дорівнює 364 нанометра. где вместо (n) надо подставить целые числа 3, 4, 5, 6. Константа (B) равна 364 нанометра.          

    Послідовності (9.1) і (9.2) є арифметична прогресія, вони відповідають основній послідовності (4.1), значить, вони підтверджують положення дискретної фізики. Последовательности (9.1) и (9.2) является арифметическая прогрессия, они соответствуют основной последовательности (4.1), значит, они подтверждают положение дискретной физики.        

 

9-3. 9-3. Співвідношення невизначеності Соотношение неопределенности

  Формулювання. Формулировку. Якщо вимірювання відбувається з точністю ∆ x і якщо одночасно відбувається вимірювання імпульсу з точністю p , то добуток цих двох помилок відповідає виразу : Если измерения происходит с точностью Δ x и если одновременно происходит измерение импульса с точностью Δ p, то произведение этих двух ошибок соответствует выражению: x p ћ . Δ x Δ p ћ.     (9.3) (9.3)

Аналогічно, якщо Аналогично, если   енергія системи вимірюється з точністю энергия системы измеряется с точностью    E , то час, Δ E, то время,   до якого це вимірювання відноситься, повинно мати мінімальну невизначеність, яка дається виразом: к которому это измерение относится, должно иметь минимальную неопределенность, которая дается выражением:    E t Δ E Δ t   ≥ ћ. ≥ ћ. (9.4) (9.4)

    Це є співвідношення Это соотношение   невизначеності неопределенности   Гейзенберга . Гейзенберга.

   Це співвідношення означає, що ( x ) і ( p ) не можуть одночасно мати визначені значення. Это соотношение означает, что (x) и (p) не могут одновременно иметь определенные значения. Якщо значення если значение   ( x ) визначено, тобто x = 0, то (X) определено, то есть Δ x = 0, то    p Δ p дорівнює нескінченності. равна бесконечности. Значить, Значит,   (р) не має ніякого визначеного значення. (р) не имеет никакого определенного значения. І навпаки. И наоборот. Якщо (х) і (р) невизначені у відомих границях ∆ x і Если (х) и (р) неопределенные в известных границах Δ x и   p , то між ними має місце співвідношення Δ p, то между ними имеет место соотношение  (9.3). (9.3). Із нього виходить, Из него следует, чим менше ∆ x , тобто точніше локалізоване тіло, тим більше чем меньше Δ x, то есть точнее локализовано тело, тем больше    p , тобто тим більша невизначеність імпульсу. Δ p, то есть тем больше неопределенность импульса. Автор вивів співвідношення невизначеності на основі хвильових властивостей мікрочастинок Луї де Бройля. Автор вывел соотношение неопределенности на основе волновых свойств микрочастиц Луи де Бройля. Співвідношення (9.3) і (9.4) представляють собою обмеження до мікрочастинок застосування класичних понять визначеного місцезнаходження й імпульсу. Соотношение (9.3) и (9.4) представляют собой ограничения к микрочастицам применения классических понятий определенного местонахождения и импульса.     

   Траєкторія руху мікроскопічного тіла в просторі не може бути неперервна лінія за співвідношенням (9.3), (9.4), x не дорівнює нулю, а значить, вона є дискретна, вона є перервна. Траектория движения микроскопического тела в пространстве не может быть непрерывная линия по соотношению (9.3), (9.4), Δ x не равен нулю, а значит, она дискретная, она прерывистыми. А якщо відстань є перервна, то і час, за який відбувається рух тіла, є перервний. А если расстояние является прерывистыми, то и время, за которое происходит движение тела, является прерывным. Співвідношення невизначеності пояснює, чому простір і час має дискретний характер. Соотношение неопределенности объясняет, почему пространство и время имеет дискретный характер.

   Дискретний характер є основний у природі, він проявляється в усіх явищах природи. Дискретный характер является основной в природе, он проявляется во всех явлениях природы. Особливо дискретність проявляється для частинок атомних розмірів. Особенно дискретность проявляется для частиц атомных размеров. Класична фізика вивчає неперервні процеси, коли розміри об'єкта більші атомів. Классическая физика изучает непрерывные процессы, когда размеры объекта большие атомов. Класична фізика є граничним випадком дискретної фізики. Классическая физика является предельным случаем дискретной физики. Дискретна фізика є інтегральна фізика. Дискретная физика является интегральная физика.

   Квантова теорія не мала наукового пояснення причини існування квантів, послідовності. Квантовая теория не имела научного объяснения причины существования квантов, последовательности. Вона приймала явище квантів як гіпотезу. Она принимала явление квантов как гипотезу. Це є недолік квантової теорії. Это недостаток квантовой теории.   Дискретна фізика не має такого недоліку, вона дає наукове пояснення існування Дискретная физика не имеет такого недостатка, она дает научное объяснение существования   квантів у природі. квантов в природе. Квантова природа явищ пояснюється еволюційною послідовністю, яка основується на законах діалектики. Квантовая природа явлений объясняется эволюционной последовательностью, основывается на законах диалектики.    

            Ми не спостерігаємо в природі органами відчуття кванти енергії, часу, відстані через те, що кванти мають малу величину. Мы не наблюдаем в природе органами чувств кванты энергии, времени, расстояния из-за того, что кванты имеют малую величину. Ми спостерігаємо явища природи неперервно в часі, просторі, як у кіно. Мы наблюдаем явления природы непрерывно во времени, пространстве, как в кино.     

             

  10. Поширення світла, відстань, час. 10. Распространение света, расстояние, время.

   

   Ми знаємо з експерименту, що швидкість світла постійна в просторі, не залежить від руху спостерігача або джерела світла. Мы знаем из опыта, что скорость света постоянна в пространстве, не зависит от движения наблюдателя или источника света. Теорія буде відповідати експерименту, якщо ми зробимо припущення. Теория будет отвечать эксперименту, если мы сделаем предположения. Матеріальний об'єкт існує в природі не неперервно в часі, Материальный объект существует в природе не непрерывно во времени,  а через певні проміжки часу, залежні від світла, кратні (Т). а через определенные промежутки времени, зависящие от света, кратные (Т). Проміжки часу виражаються такою послідовністю чисел в одиницях часу, секунда. Промежутки времени выражаются такой последовательностью чисел в единицах времени, секунда.       

T c = Т, Т2, Т3, Т4 ... Т n , T c = Т, Т2, Т3, Т4 ... Т n,       (10.1) (10.1)

де где   n – ціле число. n - целое число. Одиниця секунда. Единица секунда.

       Матеріальний об'єкт займає геометричне місце в просторі в певних точках в залежності від світла. Материальный объект занимает геометрическое место в пространстве в определенных точках в зависимости от света. Відстань в будь-якій точці кратна найменшій відстань між двома сусідніми Расстояние в любой точке есть кратное малейшему расстоянию между двумя соседнимиточками точками  λ . λ.   (одиниця виміру метр).   Геометричне місце є, наприклад, орбіти планет Сонячної системи, а відстань є відстань до орбіти від Сонця. Геометрическое место, например, орбиты планет Солнечной системы, а расстояние является расстояние до орбиты от Солнца.   Матеріальний об'єкт займає місце в просторі Материальный объект занимает место в пространстве   від початкової точки за такою послідовністю чисел (див. мал . 1): от начальной точки в такой последовательности чисел (см. рис. 1):

    Lc = λ , λ 2 , Lc = λ,  λ 2,  λ 3 , λ 3,  λ 4 ... λ 4 ... λ n , λ n,     (10.2) (10.2)

  де где   n – ціле число. n - целое число. Одиниця виміру метр. Единица измерения метр.   

     λ λ      λ 2 λ 2    λ 3 λ 3    λ n λ n

. . –) –––)–––) –… ) n ... )  n          

    1 1      2 2     3 3       n n

Мал . Рис. 1. 1.

  Коли світло виникає квантами з енергією h Когда свет возникает квантами с энергией hγ , воно починає розповсюджуватися в просторі на найменший проміжок відстані ( λ ) за найменший проміжок часу період (Т). γ, он начинает распространяться в пространстве на промежуток расстояния (λ) за промежуток времени период (Т).

T T = 1/ = 1 /γ . γ.   (10.3) (10.3)

  λ = с/ λ = с /γ . γ.    (10.4) (10.4)

  Т/ λ = с. Т / λ =  с.    (10.5) (10.5)

    Виникнення світла, відстань, проміжок часу мають одну фазу. Возникновение света, расстояние, промежуток времени имеют одну фазу. Світло має одну фазу в будь-якій точці простору, і будь-якому проміжку часу. Свет имеет одну фазу в любой точке пространства, и любому промежутка времени. Послідовність відстані і часу починаються разом, світло дає початок їм. Последовательность расстояния и времени начинаются вместе, свет дает начало им. Тому швидкість (V) світла дорівнює: Поэтому скорость (V) света равна:

= λ /Т = λ 2/Т2 = = λ / Т = λ 2 / Т2 = λ 3 /Т3 λ n n , λ 3 / Т3 ... λ n / Т n,    (10.6) (10.6)

де n – ціле число. где n - целое число. Одиниця – метри/секунда. Единица - метры / секунда.   Швидкість світла у вакуумі дорівнює триста тисяч кілометрів за секунду. Скорость света в вакууме равна триста тысяч километров в секунду.

    Послідовність відстані і часу показує, що швидкість світла є найбільша в природі. Последовательность расстояния и времени показывает, что скорость света является самая большая в природе. Швидкість світла постійна в будь-якій точці простору і момент часу, не залежить від руху джерела світла чи спостерігача. Скорость света постоянна в любой точке пространства и момент времени, не зависит от движения источника света или наблюдателя. Світло поширюється в просторі необмежено на велику відстань, залежить від n . Свет распространяется в пространстве неограниченно на большое расстояние, зависит от n. Ці властивості підтверджуються на практиці. Эти свойства подтверждаются на практике. Космологія підтверджує, що Всесвіт астрономічний весь час розширюється. Космология подтверждает, что Вселенная все время расширяется. Біле світло, простір і час зв'язані за формулою: s = ct . Свет, пространство и время связаны по формуле: s = ct.   (10.7) (10.7)

   Відстань (s) і час (t) проявляються як дві протилежні сторони. Расстояние (s) и время (t) проявляются как две противоположные стороны. Якщо виникає відстань, то також виникає і час. Если возникает расстояние, то также возникает и время. Ці три фізичні явища існують в єдності. Эти три физические явления существуют в единстве.

    Якщо світло виникає, то також простір і час, енергія, маса виникає. Если свет возникает, то также пространство и время, энергия, масса возникает. Матерія, всесвіт породжується через світло. Материя, вселенная порождается через свет. Люди можуть породжувати світло і його бачити. Люди могут порождать свет и его видеть. Іванов дає ідею, що люди самі є на білому світі Сонце. Иванов дает идею, что люди сами на белом свете Солнце. Іванов пише: 8204:123. Иванов пишет: 8204: 123. «Мені стало легко без головного убору. «Мне стало легко без головного убора. Я побачив біле світло, моя голова оздоровилась, вона не стала мати захворювання в себе. Я увидел белый свет, моя голова оздоровилась, она не стала иметь заболевания в себя. А раз мозок набрався природних сил, то внутрішність моя загорілась вогнем. А раз мозг набрался природных сил, то внутренность моя загорелась огнем. Холодна сторона відійшла, а тепло прийшло, від чого нам, таким людям, не відірватись». Холодная сторона отошла, а тепло пришло, от чего нам, таким людям и не оторваться». Отже, люди породжують матерію і Всесвіт, творять світ. Итак, люди порождают материю и Вселенная, творят мир. Природа народжує людей для життя природи, а люди створюють світло і породжують природу. Природа рождает людей для жизни природы, а люди создают свет и порождают природу. Отже, природа є безсмертна, вона не має кінця. Итак, природа является бессмертна, она не имеет конца. Отець Ош береже природу і людей, робить усе, щоб люди жили здорові і щасливі, і творили біле світло і білий світ. Отец Ош бережет природу и людей, делает все, чтобы люди жили здоровые и счастливые, и творили свет и белый свет. Він говорив: «Жити треба, а вмирати не треба». Он говорил: «Жить надо, а умирать не надо».

 

11. Модель дискретного Всесвіту. 11. Модель дискретной Вселенной.

       11-1. 11-1. Огляд моделей всесвіту на основі неперервного простору і часу. Обзор моделей вселенной на основе непрерывного пространства и времени. Модель Великого вибуху. Модель Большого взрыва. Її основний недолік є такий. Ее основной недостаток такой. Модель не має наукового пояснення, Модель не имеет научного объяснения, як і чому как и почему величезна енергія виникає на початку створення всесвіту, тобто на початку вибуху. огромная энергия возникает в начале создания Вселенной, то есть в начале взрыва. ( Вікіпедія . Великий вибух). (Википедия. Большой взрыв). Ця енергія розповсюджується в просторі, Эта энергия распространяется в пространстве, як при вибуху. как при взрыве.      

   11-2. 11-2. Модель дискретного всесв і ту н ауково пояснює причину розширення Всесвіту. Модель дискретной Вселенной научно объясняет причину расширения Вселенной. Процес відбувається на основі дискретного простору і часу. Процесс на основе дискретного пространства и времени. Процес створення всесвіту виражає послідовність (11.1). Процесс создания Вселенной выражает последовательность (11.1). Енергія всесвіту починається з одиниці або малого числа і зростає до великого числа з ростом номера члена послідовності. Энергия вселенной начинается с единицы или малого числа и растет до большого числа с ростом номера члена последовательности.

   Початок створення. Начало создания.   Початкова енергія дорівнює величині, близькій до нуля. Начальная энергия равна величине, близкой к нулю. Можливо, початкова енергія є психічного характеру, тобто дуже тонка матерія. Возможно, начальная энергия является психического характера, то есть очень тонкая материя. Іванов дає ідею. Иванов дает идею. Сонця як такого немає, люди самі є на білому світі Сонце. Солнца как такового нет, люди сами на белом свете Солнце. (див. Еволюційний рух. 3).Іванов дає ідею, що люди самі є на білому світі Сонце. Иванов дает идею, что люди сами на белом свете Солнце. Іванов пише: 8204:123. Можна сказати, Всесвіт починається з нічого. Можно сказать, Вселенная начинается из ничего. Наприклад, уявлення світла до дійсності, котрого людина бачить очима. Например, представление света в действительности, которого человек видит глазами. Це енергія психічного характеру. Это энергия психического характера. Потім це видиме світло перетворюється в масу Затем этот видимый свет превращается в массу   елементарних частинок за відомим законом. элементарных частиц по известному закону. Потім утворюються гази, тверді тіла, планети, зірки, галактики. Затем образуются газы, твердые тела, планеты, звезды, галактики.

    Розгортання. Развертывание. Світло створило простір, матерію, тіла, галактики. Свет создало пространство, материю, тела, галактики. Простір Пространство  разом з галактиками розширюється вместе с галактиками расширяется  в усі боки з великою швидкістю. во все стороны с большой скоростью. Далі процеси у Всесвіті відбуваються за послідовністю (11.1), вона є інша, ніж сонячна послідовність (10.2). Далее процессы во Вселенной происходят по последовательности (11.1), она другая, чем солнечная последовательность (10.2).   Послідовність Последовательность   (9.1), яка виражає відстань, збільшується необмежено, тобто простір збільшується необмежено. (11.1), которая выражает расстояние увеличивается неограниченно, то есть пространство увеличивается неограниченно. Послідовність (9.1) виражає створення і зростання матерії, кількість галактик зростає, вони розбігаються одна від одної: Последовательность (11.1) выражает создания и роста материи, количество галактик возрастает, они разбегаются друг от друга:

S b = 1, φ , S b = 1, φ,   φ ², φ ²,   φ ³… φ ³ ...     (11.1) (11.1)

S b = 1, – S b = 1, -   1 / φ , 1/ φ ², – 1/ φ ³ ... 1 / φ, 1 / φ ² - 1 / φ ³ ...    (11.2) (11.2)

Всесвіт розширюється без кінця і краю. Вселенная расширяется без конца и края. У часу немає початку і кінця. У времени нет начала и конца.

    Послідовності Последовательности   (11.1) і (11.2) виражають фізичні явища астрономічного всесвіту: відстань, час, тощо. (11.1) и (11.2) выражают физические явления Вселенной: расстояние, время и тому подобное. Дві две протилежні сторони є в природі за діалектикою. противоположные стороны в природе по диалектике. Це є створення чого-небудь і знищення його. Это создание чего-либо и уничтожение его. Очевидно, щось має бути Очевидно, что-то должно быть  створено спочатку в природі, воно знищується потім. создано сначала в природе, оно уничтожается потом. Отже, процес створення чого-небудь випереджає процес знищення його завжди. Итак, процесс создания чего-либо опережает процесс уничтожения его всегда. Це підтверджується практично в житті астрономічного Всесвіту, котрий створюється і розширюється більше перед нами, і він знищується майже непомітно. Это подтверждается практически в жизни астрономического Вселенной, который создается и расширяется больше перед нами, и она уничтожается почти незаметно.  Розміри Всесвіту значно перевищують розміри галактики, у котрій відбуваються процеси знищення матерії. Размеры Вселенной значительно превышают размеры галактики, в которой происходят процессы уничтожения материи. Тіла з масою наближаються одне до одного. Тела с массой приближаются друг к другу. Матерія створюється в природі більше, ніж знищується. Материя создается в природе больше, чем уничтожается. Це, на нашу думку, пояснює існування створеного Всесвіту. Это, по нашему мнению, объясняет существование созданной Вселенной. Матерія створюється в цю мить, вона знищується в наступну мить. Материя создается в этот момент, она уничтожается в следующее мгновение. Хто створив світ, той знищує його. Кто создал мир, тот уничтожает его. Процеси створення і знищення описують Процессы создания и уничтожения описывают дві протилежні послідовності. две противоположные последовательности.   Зростаюча послідовність виражає процес створення чого-небудь, наприклад матерії. Возрастающая последовательность выражает процесс создания чего-либо, например материи. Послідовність, яка убуває, Последовательность убывающая виражає процес знищення того, що створено спочатку. выражает процесс уничтожения того, что создано сначала. Процес створення і знищення відбуваються одночасно. Процесс создания и уничтожения происходят одновременно. Одне знищується, інше створюється. Одно уничтожается, другое создается. Початкове число послідовності (11.2) є набагато менше від кінцевого числа послідовності Исходное число последовательности (11.2) намного меньше конечного числа последовательности   (11.1). (11.1).

 

11-3. 11-3. Галактика і чорна діра. Галактика и черная дыра.

   Припустимо, що початковий член ( 11.3 ) дорівнює М, він виражає кількість матерії в природі в якийсь момент часу: Предположим, что начальный член (11.3) равна М, он выражает количество материи в природе в какой-то момент времени:

S b = М, – М/ φ , М/ φ ², – М/ φ ³... S b = М, - М/φ, М/φ ², - М/φ ³ ...    (11.3) (11.3)

    Ми бачимо, що із збільшенням номера члена послідовності, тобто часу, його величина прямую до нуля, тобто матерія знищується, відстань зменшується. Мы видим, что с увеличением номера члена последовательности, то есть времени, его величина стремится к нулю, то есть материя уничтожается, расстояние уменьшается. Цей процес відбувається в кожній галактиці. Этот процесс есть в каждой галактике. Скупчення тіл з масою в просторі називається галактикою. Скопление тел с массой в пространстве называется галактикой. Всі тіла скупчення рухаються до центра галактики з якогось моменту часу. Все тела скопления движутся к центру галактики с какого-то момента времени. Відстань їх до центра зменшується із збільшенням номера члена послідовності, кількість матерії зменшується за формулою (11.3), і тіло зникає в центрі галактики. Расстояние их к центру уменьшается с увеличением номера члена последовательности, количество материи уменьшается по формуле (11.3), и тело исчезает в центре галактики. В астрофізиці цей центр названий чорною дірою. В астрофизике этот центр назван черной дырой. Чорна діра – це є астрофізичний об'єкт, який створює настільки потужну силу тяжіння, що будь-які швидкі частинки не можуть покинути його, навіть світло. Черная дыра - это астрофизический объект, который создает столь мощную силу притяжения, что любые быстрые частицы не могут покинуть его, даже свет. ( Вікіпедія . Чорна діра). (см. Википедия. Черная дыра). Причина вмирання галактики є чорна діра. Причина умирания галактики есть черная дыра. Дуже велика маса чорної діри – це є недолік моделі чорної діри. Очень большая масса черной дыры - это недостаток модели черной дыры. Модель чорної діри не дає наукового пояснення існування дуже великої маси чорної діри. Модель черной дыры не дает научного объяснения существования очень большой массы черной дыры.

 

   За дискретною моделлю, процес знищення матерії відбувається природньо. По дискретной модели, процесс уничтожения материи происходит естественно. У центрі в галактиці нема великої маси і сили тяжіння, яка притягує всі тіла галактики з масою і світло. В центре в галактике нет большой массы и силы притяжения, которая притягивает все тела галактики с массой и свет. Рух тіл галактики Движение тел галактики відбувається не через дію гравітації в центрі. происходит не из-за действия гравитации в центре.Зменшення відстані між будь-яким тілом і центром галактики або між двома тілами є природний процес. Уменьшение расстояния между любым телом и центром галактики или между двумя телами является естественный процесс. Він описується формулою (11.3). Он описывается формулой (11.3). Він є протилежністю створення матерії за послідовністю Он является противоположностью создания материи с последовательностью   (11.1) і збільшенню відстані між галактиками в просторі. (11.1) и увеличению расстояния между галактиками в пространстве. Галактики затухають від центра до периферії. Галактики затухают от центра к периферии.     

    Очевидно, скільки матерії створилося, стільки буде знищено. Очевидно, сколько материи создалось, столько будет уничтожено. Закон збереження існує. Закон сохранения существует. Дві дороги є в природі. Две дороги в природе. Одна дорога іде до життя, друга іде до смерті. Одна дорога идет к жизни, вторая идет к смерти. Жива істота народжується в природі, вона живе в якомусь місці якийсь час, потім вона перестає жити. Живое существо рождается в природе, она живет в каком-то месте некоторое время, потом оно перестает жить. Матерія не виникає і не зникає в природі, а один вид перетворюється в інший. Материя не возникает и не исчезает в природе, а один вид превращается в другой. Причина і рушійна сила еволюції є в самій природі. Причина и движущая сила эволюции есть в самой природе.

 

12. Біле світло 12. Белый свет

       Наша мета є жити на білому світі. Наша цель есть жить на белом свете. Чому світ називається білим, чому виникає біле світло? Почему мир называется белым, почему возникает белый свет?    

   Видиме світло, яке людському оку здається білим, насправді складається з електромагнітних хвиль різної частоти (від 390 до 750 нм), які випромінюються Сонцем. Видимый свет, который человеческому глазу кажется белым, на самом деле состоит из электромагнитных волн различной частоты (от 390 до 750 нм), которые излучаются Солнцем. Його можна розкласти в спектр за допомогою призми. Его можно разложить в спектр с помощью призмы. Спектр складається з сімох кольорів райдуги: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Спектр состоит из семи цветов радуги: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Відчуття білого світла є результат одночасної дії на сітківку ока багатьох електромагнітних хвиль, які випромінюються Сонцем. Ощущение белого света есть результат одновременного действия на сетчатку глаза многих электромагнитных волн, излучаемых Солнцем. І Ньютон довів вперше, що білий колір являє собою суміш сімох кольорів спектру. И. Ньютон доказал впервые, что белый цвет представляет собой смесь семи цветов спектра. Він виділив з видимого світла сім кольорів за аналогією з сімома музикальними нотами і сімома планетами. Он выделил из видимого света семь цветов по аналогии с семью музыкальными нотами и семью планетами. Біле світло утворюється також із суміші трьох основних кольорів – червоного, зеленого і синього. Белый свет образуется также из смеси трех основных цветов - красного, зеленого и синего. Кожен з сімох кольорів має свою частоту. Каждый из семи цветов имеет свою частоту. Ці частоти эти частоты   відповідають ряду енергій атома водню, який виражається еволюційною послідовністю. соответствуют ряду энергий атома водорода, который выражается эволюционной последовательностью. (див. розділ 9). (см. 9).   

   За нашим висновком, виникнення білого світла в людях від Сонця можна пояснити третім законом діалектики. По нашему выводу, возникновение белого света в людях от Солнца можно объяснить третьим законом диалектики. Початкова якість переходить у кількість, а ця кількість переходить у нову якість. Начальная качество переходит в количество, а это количество переходит в новое качество. Нова якість є заперечення початкової якості. Новое качество является отрицанием исходного качества.  Суміш сімох кольорів при проходженні через око перетворюється в нову якість біле світло, якого нема серед кольорів райдуги і всього спектру. Смесь семи цветов при прохождении через глаз превращается в новое качество белый свет, которого нет в цветов радуги и всего спектра. Сонце посилає в простір видиме світло з усіма кольорами райдуги. Солнце посылает в пространство видимый свет со всеми цветами радуги. Коли ми дивимося на Сонце очима, ми бачимо біле Сонце. Когда мы смотрим на Солнце глазами, мы видим белое Солнце. Коли ми дивимося на зірки в небі, ми бачимо білі зірки на небі. Когда мы смотрим на звезды в небе, мы видим белые звезды на небе. Ми бачимо навколо себе білий світ. Мы видим вокруг себя белый свет. Для видимого світла характерна Для видимого света характерна   еволюційна послідовність і кількість членів сім. эволюционная последовательность и количество членов семь. Люди використовували і використовують тепер ці властивості в своєму житті. Люди использовали и используют теперь эти свойства в своей жизни.      

   Ноти . Ноты. Люди створили музикальний ряд звуків певної частоти, щоб передавати почуття. Люди создали музыкальный ряд звуков определенной частоты, чтобы передавать чувства. Це є ноти, кожний звук має назву: до, ре, ми, фа, соль, ля, сі. Это ноты, каждый звук называется: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Частота коливання звуків послідовно збільшується від малої до великої. Частота колебания звуков последовательно увеличивается от малой до большой. За еталон частоти ноти береться нота Ля першої октави, частота якої повинна бути 440 гц . За эталон частоты ноты берется нота Ля первой октавы, частота которой должна быть 440 Гц. Це є еволюційна послідовність, у котрої сім членів. Это эволюционная последовательность, в которой семь членов. Взаємний перехід кількості і якості відбувається в природі. Взаимный переход количества и качества происходит в природе. Якість звуків переходить у кількість сім через бажання людей, а кількість звуків сім переходить в нову якість радість, любов, задоволення, якої не було раніше. Качество звуков переходит в количество семь из-за желания людей, а количество звуков семь переходит в новое качество радость, любовь, удовольствие, которой не было раньше.   (див. Вікіпедія . Ноти) (см. Википедия. Ноты)     

   Семиденний тиждень . Семидневная неделя. Наш тиждень має сім днів за аналогією з білим світлом. Наша неделя имеет семь дней по аналогии с белым светом. Очевидно, він задовольняє все земне людство, бо існує багато тисячоліть. Очевидно, он удовлетворяет все земное человечество, потому что существует много тысячелетий. Тиждень має дні робочі і дні відпочинку. Неделя имеет дни рабочие и дни отдыха. Сім днів переходять у нову якість, сили відновлюються у кожного для наступного тижня. Семь дней переходят в новое качество, силы восстанавливаются у каждого для следующей недели.   

      Історія чоловіка, який має прізвище Білий ( Ош ) . История человека, который имеет фамилию Белый (Ош). Ми візьмемо історію Іванова. Мы возьмем историю Иванова. (див. Еволюційний рух. 19). (см. Эволюционный движение. 19). Історія складається із семи періодів або днів, які утворюють еволюційну послідовність. История состоит из семи периодов или дней, которые образуют эволюционную последовательность. Якість людей переходить в кількість сім, а кількість сім переходить в нову якість чоловіка, якої раніше не було. Качество людей переходит в количество семь, а количество семь переходит в новое качество человека, которой раньше не было. Люди дали Іванову назву Учитель, Бог за діло. Люди дали Иванову название Учитель, Бог за дело. Цей чоловік має особисте ім'я Білий, воно в перекладі означає Ош . Этот человек имеет личное имя Белый, оно в переводе означает Ош. Можливо, колись назвали світ в його честь. Возможно, когда-то назвали белый свет в его честь.

   Перемога себе . Победа себя. Учитель Іванов учить нас усіх перемагати себе, щоб зміцнити своє здоров ' я. Учитель Иванов учит нас всех побеждать себя, чтобы укрепить свое здоровье. Він написав у порадах «Дитинка». Он написал в советах «Детка». (див. Еволюційний рух. 2). (см. Эволюционный движение. 2). Перемагай свої недоліки, він назвав сім: Побеждай свои недостатки, он назвал семь:

1. Жадність. 1. Жадность. – Не жалій давати своє здоров'я, допомогу іншим, ділись з усіма порівну. – Не жалей давать свое здоровье, помощь другим, делись со всеми поровну.

2. Лінощі. 2. Лень. – Не лінуйся мити ноги холодною водою щодня. – Не ленись мыть ноги холодной водой ежедневно.

3. Самовдоволеність. 3. Самодовольство. – Люби людей, як себе. – Люби людей, как себя. Бажай людям те, що хочеш собі. Желай людям то, что хочешь себе.

4. Користолюбство. 4. Корыстолюбие. – Старайся жити без усяких потреб, без чужого. – Старайся жить без всяких потребностей, без чужого. Старайся бути на райському місті. Старайся быть на райском месте.

5. Страх. 5. Страх. – Не бійся холодного і поганого, старайся терпіти без їжі в суботу. – Не бойся холодного и плохого, старайся терпеть без пищи в субботу.

6. Лицемірство. 6. Лицемерие. – Будь справедливим завжди, не говори неправду. – Будь справедливым всегда, не говори неправду.

7. Гордість. 7. Гордость. – Здоровайся з усіма незнайомими людьми першим. – Здоровайся со всеми незнакомыми людьми первым.Будь нижчим. Будь ниже. Прийми ім'я Білий ( Ош ), і на ньому одному базуйся в житті. Прими имя Белый (Ош), и на нем одном базируйся в жизни. Проси: «Учителю, дай мені здоров ' я». Проси: «Учитель, дай мне здоровье». Прощай людям провину, не суди, не карай, не саджай у в ' язницю . Прощай людям вину, не суди, не наказывайте, не сажают в в тюрьму. Ми додали рекомендації із вчення Іванова, яким шляхом можна перемогти свої недоліки. Мы добавили рекомендации по учения Иванова, каким путем можно победить свои недостатки. Бажаємо всім щастя, здоров'я. Желаем всем счастья, здоровья.   

   Сім перемог над собою Семь побед над собой   є необхідна і достатня кількість, щоб утворилася нова якість. есть необходимое и достаточное количество, чтобы образовалась новое качество. Взаємний перехід якості і кількості відбувається в людях. Взаимный переход качества и количества происходит в людях. Якості людей переходять у кількість, а кількість сім переходить в нову якість, якої не було раніше. Качества людей переходят в количество, а количество семь переходит в новое качество, которого не было раньше.   Хто перемагає себе, той стає новим чоловіком. Кто побеждает себя, то становится новым человеком. Він буде мати назву Білий. Он будет называться Белый.      

  

   Вплив Сонця на людей. Влияние Солнца на людей.   Початкова якість видимого світла всі кольори потрапляють в око людини, кількість переходить у нову якісь, яка є запереченням початкової якості. Начальное качество видимого света все цвета попадают в глаз человека, количество переходит в новое качество, которая является отрицанием исходного качества. Люди бачать біле світло, такого кольору не було спочатку, у них проявляється нова свідомість. Люди видят белый свет, такого цвета не было изначально, у них проявляется новое сознание. Вони заперечують навіть існування Сонця. Они отрицают даже существование Солнца. Іванов заперечує існування Сонця для людей у зв'язку з цим явищем. Иванов отрицает существование Солнца для людей в связи с этим явлением. Це все законно і нормально, хто розуміє закони діалектики. Это все законно и нормально, кто понимает законы диалектики.       

     Білого Сонця, яке ми бачимо, нема, а люди є, вони є Сонце на білому світі. Белого Солнца, которое мы видим, нет, а люди есть Солнце на белом свете. Люди народили Сонце самі. Люди родили Солнце сами. Сонця нема такого, як ми всі думаємо, тобто білого. Солнца нет такого, как мы все думаем, то есть белого.

   6507. Люди навчили себе спати. 6507. Люди научили себя спать. Вони втратили свої здібності й умерли безсилими. Они потеряли свои способности и умерли бессильными. Вчення Іванова не вірить Сонцю, а вірить своїм силам. Учение Иванова не верит Солнцу, а верит своим силам. Сонце не треба ні на що, сонце не допоможе, якщо людина не виробить у себе сили. Солнце не надо ни на что, солнце не поможет, если человек не выработает у себя силы. Іванов не вірить Сонцю, він не визнає його сили над ним. Иванов не верит Солнцу, он не признает его силы над ним. Сонця нема, як ми з вами думаємо. Солнца нету, как мы с вами думаем. Сонце є ми, розумна істота. Солнце есть мы, разумное существо.

   6807. Люди навчилися тягнути до себе час своїм розумом, вони тягнуть тепер. 6807. Люди научились тянуть к себе время своим умом, они тянут теперь. Нам треба буде зробити так без усякого Сонця. Нам надо будет сделать так без всякого Солнца. Ми є такі люди, навчені давно. Мы такие люди, обученные давно. Ми маємо право копатися в нашій матері природі. Мы имеем право копаться в нашей матери природе. Ми не повинні сподіватися ні на що, крім чоловіка. Мы не должны надеяться ни на что, кроме человека. Він завойовує сам у природі. Он завоевывает сам в природе. Це є наш дорогий Учитель. Это наш дорогой Учитель. Ми не повинні сподіватися на Сонце. Мы не должны надеяться на Солнце. Ми вважаємо, що Сонця нема для людей, Сонце є для інших живих істот. Мы считаем, что Солнце нет для людей, Солнце есть для других живых существ. Дві сторони є в природі: тепле Две стороны есть в природе: теплое,  хороше, холодне, погане. хорошее, холодное, плохое. Люди отримують тепле і добре через Сонце. Люди получают теплое и хорошее через Солнце. Ідея Іванова – кинути якості теплі і добрі, а прийняти якості холодні і погані. Идея Иванова – бросить качества теплые и добрые, а принять качества холодные и плохие. Коли люди вважають, що Сонця нема, це є холодна і погана сторона для людей. Когда люди считают, что Солнце нет, это холодная и плохая сторона для людей.       

   6904. Сонця немає, є люди, які тягнуть час до себе. 6904. Солнца нет, есть люди, которые тянут время к себе. Вони хочуть і роблять. Они хотят и делают.     

   7201. Сонце 7201. Солнце   є ми, всі наші земні люди. есть мы, все наши земные люди.

   7212. Сон наш є 7212. Сон наш есть  миліший від усього, герой усякий гине в ньому і загине навіки. милее от всего, герой всякий погибает в нем и погибнет навеки. За моїм висновком, Сонця немає як такого. По моему выводу, Солнца нет как такового. Життя національних людей є на нашій планеті Землі. Жизнь национальных людей есть на нашей планете Земле. Вони є самі на білому світі Сонце. Они сами есть на белом свете Солнца. Їхній розум, життєвий мозок хоче і робить у них. Их ум, жизненный мозг хочет и делает в них.

    7510. Люди є все Сонце, а Сонце є люди. 7510. Люди есть все Солнце, а Солнце есть люди. Вони бажають, щоби було Сонце, так воно й робиться слідом за людьми. Они хотят, чтобы было Солнце, так оно и делается вслед за людьми.   

   7704. Сонце – це є ми, всі люди, встаємо і лягаємо. 7704. Солнце – это мы, все люди, встаем и ложимся. Природа оточила нас цим, дала світло і тьму. Природа окружила нас этим, дала свет и тьму.

 

Цитати Іванова про Сонце. Цитаты Иванова о Солнце.

    6507:61. 6507: 61.   « Сонце не примушує вірити його силам, бо Сонця немає такого, як ми з вами думаємо і робимо. «Солнце не заставляет верить его силам, потому Солнца нет такого, как мы с вами думаем и делаем.   Якби Сонце було, як воно сходить і заходить по нашій Землі, воно б прибрало хвилі океанські . Если бы Солнце было, как оно всходит и заходит по нашей Земле, оно бы убрало волны океанские.  Воно є полум'я, нам з вами здається. Оно является пламя, нам с вами кажется.  ЧоловікЧеловек не навчив жити сам себе з одним Сонцем і без Сонця, він навчив себе спати. не научил жить сам себя с одним Солнцем и без Солнца, он научил себя спать.   62. А коли ніч приходить, він іде спати на спокій. 62. А когда ночь приходит, он идет спать на покой. Він спить, нічого не думає. Он спит, ничего не думает. Його сон підносить йому, що буде з його життям завтра. Его сон преподносит ему, что будет с его жизнью завтра.  Природа показала на першому чоловікові, за його зроблене і вжите ним. Природа показала на первом человеке, за его сделанное и употребленное им.  Він втратив свої здібності через це, і помер безсилий . Он потерял свои способности из-за этого и умер бессилен. Ми питаємо чоловіка первонародженого. Мы спрашиваем человека перворожденного. Для чого народився він, або для чого народили його? Для чего родился он, или для чего родили его?   Він не народжувався сам, природа народила його не для того, щоб він воював з природою. Он не рождался сам, природа родила его не для того, чтобы он воевал с природой. Вона народила його для дружби, жити разом. Она родила его для дружбы, жить вместе. 88. 88.Вчення Іванова не вірить Сонцю, а вірить своїм силам. Учение Иванова не верит Солнцу, а верит своим силам. Сонце не треба ні на що, Сонце не допоможе, якщо людина не виробить сили. Солнце не надо ни на что, солнце не поможет, если человек не выработает силы. 128. Іванов не вірить Сонцю, він не визнає його сили над ним. 128. Иванов не верит Солнцу, он не признает его силы над ним. Сонця, як ми з вами думаємо, немає.129. Солнца, как мы с вами думаем, нет.129. Сонце – це є ми, розумна істота » . Солнце – это мы, разумное существо».

   6604:138. 6604: 138. «Сонце є, ми народжуємо його щоранку. «Солнце есть, мы рожаем его каждое утро. 139. Сонце заходить не саме, ми садимо його своїми втомленими силами. 139. Солнце заходит не само, мы сажаем его своими усталыми силами. Його не було в природі колись, перший чоловік народив його. Его не было в природе прежде, первый человек родил его. Вся атмосфера є народжена. Вся атмосфера есть рожденная. Ми не отримали того, чого хотіли. Мы не получили того, чего хотели. Ми отримали те, чого ми не хотіли. Мы получили то, чего мы не хотели. Ми всі хотіли дивитися і бачити очима в цих днях». Мы все хотели смотреть и видеть глазами этих днях».

     6710а:61. 6710: 61. «Всі кажуть, що сонце є. «Все говорят, что солнце есть.А чому моя думка не погоджується? А почему моя мысль не согласна?   Це Это Сонце світить не наше. Солнце светит не наше. Люди створюють самі» . Люди создают сами».   6803:91. 6803: 91. «Ми народили день своєю появою. «Мы родили день своим появлением. Якби нас, людей, не було в такому самовільному житті, ми б не мали Сонця на небі. Если бы нас, людей, не было в такой самовольной жизни, мы бы не имели Солнца на небе. Ми народили його самі ». Мы родили его сами».

   6807:20. 6807: 20. «20. «20. Ми знаємо про такий час. Мы знаем о таком время. Ми не обходимося без вечора. Мы не обходимся без вечера. Потім ранній ранок приходить слідом за ним. Затем раннее утро приходит вслед за ним. Хто робив це все нам? Кто делал это все нам? Ми навчилися тягнути це до себе своїм розумом. Мы научились тянуть это к себе своим умом. П рирода не дає нам це, а ми робимо самі це. Природа не дает нам это, а мы делаем сами это. Сонця як такого немає. Солнца как такового нет. Люди є самі в природі, їм потрібна завжди весна, та вони не проти від літа, осені. Люди сами в природе, им нужна всегда весна, и они не прочь от лета, осени. Зима не подобалася нікому, вона не потрібна за всім ділом. Зима не нравилась никому, она не нужна по всем делом. 24. Різниці немає ніякої між старим і новим. 24. Разницы нет никакой между старым и новым. Ми тягнули до себе час, так ми тягнемо його зараз. Мы тянули к себе время, так мы тянем его сейчас. Сонце встало на землю, ми всі з вами піднялися. Солнце встало на землю, мы все с вами поднялись. Та ми пішли в бій на нашу велику матір. И мы пошли в бой на нашу большую мать. 27. Н ам треба буде зробити так без усякого Сонця . 27. Нам надо будет сделать так без всякого Солнца. Ми є такі люди, навчені давно. Мы такие люди, обученные давно.Ми маємо право копатися в нашій матері природі. Мы имеем право копаться в нашей матери природе. Ми не повинні сподіватися ні на що, крім чоловіка. Мы не должны надеяться ни на что, кроме человека. Він завойовує сам у природі ». Он завоевывает сам в природе».

     6904:121. 6904: 121. «Сонця немає самого. «Солнца нет самого. Люди є одні, які тягнуть час до себе, зустрічають і проводжають місце кожне ». Люди одни, которые тянут время к себе, встречают и провожают место каждое».

   7201.15:56. 7201.15: 56. «Тіло повинно бути таким, як воно народилося. «Тело должно быть таким, как оно родилось. Треба зробитися таким, як і раніше був. Надо сделаться таким, как и раньше был. Сонце – це є ми, всі наші земні люди. Солнце – это мы, все наши земные люди. Вони лягають спати без усякого Сонця . Они ложатся спать без всякого Солнца. Воно не появляється до самого ранку. Оно не появляется до самого утра. Коли ми зустрічаємося з ним, ми щасливі». Когда мы встречаемся с ним, мы счастливы».  7212:123. 7212: 123. «Сон наш є «Сон наш есть миліший від усього, герой усякий гине в ньому і загине навіки. милее от всего, герой всякий погибает в нем и погибнет навеки. За моїм висновком, Сонця немає як такого. По моему выводу, Солнца нет как такового. Ж иття національних людей є на нашій планеті Землі. Жизнь национальных людей на нашей планете Земле. Вони є самі на білому світі Сонце. Они сами на белом свете Солнца. Їхній розум, життєвий мозок хоче і робить у них ». Их ум, жизненный мозг хочет и делает в них».

   7212:124. 7212: 124. «Сонця немає між людьми, як вони думають. «Солнца нет между людьми, как они думают. Х азяїн Бог є. Хозяин Бог есть. Справа наша є холод і погана сторона, треба бути живим без усякого Сонця» . Наше дело есть холод и плохая сторона, надо быть живым без всякого Солнца».

    7301.30:9. 7301.30: 9. «Ми вважали до цього діла: Сонце стоїть на своєму місці, а Земля крутиться (навколо своєї осі). «Мы считали до этого дела: Солнце стоит на своем месте, а Земля крутится (вокруг своей оси). Це неправда. Это неправда. Сонця як такого немає між людьми в атмосфері, як ми всі вирішили. Солнца как такового нет между людьми в атмосфере, как мы все решили. Висновок один є такий тепер. Вывод один такой сейчас. Сонце є ми, люди . Солнце есть мы, люди. Вони почали робити в житті. Они начали делать в жизни. Якби Сонце було в нас таке, як ми з вами думаємо, воно б спалило нас. Если бы Солнце было у нас такое, как мы с вами думаем, оно бы сожгло нас. А то це є. А то это есть. Ми з вами хочемо, те і зробимо. Мы с вами хотим, то и сделаем. 93. Сонце приходить щодня, і воно відходить. 93. Солнце приходит каждый день, и оно уходит. Люди хочуть самі цього і роблять у цьому, у них виходить». Люди хотят сами этого и делают в этом, у них получается ».      

    7510:17. 7510: 17. « Наука говорить, що живе тіло Сонця є вогняне. «Наука говорит, что живое тело Солнца является огненное. Воно не має вогню як природне. Оно не имеет огня как естественное. Якби воно було вогняне і сили були, то мікроби палилися від нього. Если бы оно было огненное и силы были, то микробы палились от него. Це атмосфера є така, вона не є шкідлива зимою зовсім. Это атмосфера такая, она не является вредная зимой совсем. Ви з ' єднайте ніч з днем із цим ділом, так та атмосфера. Вы соедините ночь с днем с этим делом, так и атмосфера. Вона не розділяється на різне, в природі є все однакове. Она не разделяется на разное, в природе все одинаково. Ми думаємо так, що холод наступає звідкілясь, а він появляється тут же на цьому місці. Мы думаем так, что холод наступает откуда-то, а он появляется здесь же на этом месте. Так Так  само Сонце заходить за Землю начебто. же Солнце заходит Земли вроде. Ні, це відбувається в наших людях. Нет, это происходит в наших людях. Люди роблять це все у природі. Люди делают это все в природе. Вони вибрали це місце, знайшли своє існування, вони придбавали те, що треба в житті. Они выбрали это место, нашли свое существование, они приобретали то, что нужно в жизни.

   31. Милі мої всі люди, гляньте на сонце! 31. Милые мои все люди, посмотрите на солнце!   Ви побачите там правду, своє оздоровлення. Вы увидите там правду, свое оздоровление. Ви будете такими, як я: Переможець природи, Учитель народу та Бог землі. Вы будете такими, как я: Победитель природы, Учитель народа и Бог земли. 32. Ось чого нам треба добитись у природі, щоб цього чоловіка прославили як Бога Землі за його діло. 32. Вот чего нам надо добиться в природе, чтобы этого человека прославили как Бога Земли за его дело. Він примушує ходити калік, він дає зір сліпим, а всі нові хвороби щезають через учинок його. Он заставляет ходить калек, он дает зрение слепым, а все новые болезни исчезают через поступок его. Ось що він зробив нам, він розкрив життя і прогнав Вот что он сделал нам, он раскрыл жизнь и прогнал смерть. смерть. Іванов зробив це все своїми руками сам, він є не теоретик у житті, він зустрічався природно з повітрям, з водою, він Иванов сделал это все своими руками сам, он является не теоретик в жизни, он встречался естественно с воздухом, с водой, он ступав по землі зі своєю практикою в природі. ступал по земле со своей практикой в природе. Я не старався уникати цього всього. Я не старался избегать этого всего. Мої сили процвітали, природа освітила їх для цього, щоб допомагати ними нашому хворому чоловікові. Мои силы процветали, природа осветила их для этого, чтобы помогать ними нашем больному мужу. А коли він зрозуміє мене такого, він згодиться і буде в природі таким, як я. А когда он поймет меня такого, он признает и будет в природе таким, как я. Учитель не заперечує мати всім ці сили, лише б любов була ваша в цьому. Учитель не отрицает иметь всем эти силы, лишь бы любовь была ваша в этом. Нам не треба чекати час, а ми готуємося до нього, ми направляємо всі свої сили для того, щоб зробити це діло . Нам не нужно ждать время, а мы готовимся к нему, мы направляем все свои силы для того, чтобы сделать это дело. Ми ходимо весь рік весь час, робимо те, що годує нас весь рік. Мы ходим весь год все время, делаем то, что кормит нас весь год.

   34. Ми трудилися без усякого відпочинку від самого першого чоловіка. 34. Мы трудились без всякого отдыха от самого первого человека. Він став майструвати в природі це початкове життя. Он стал мастерить в природе эту первоначальную жизнь. Він був чоловік світило всьому, він був хазяїн своєму ділу в природі. Он был человек светило всему, он был хозяин своему делу в природе. 35. Коли він говорив слова, у нього виходило. 35. Когда он говорил слова, у него получалось. Він розділив світло і темноту. Он разделил свет и темноту. 36. Це не Сонце є, а люди хочуть і хотіли самі ще вчора після заходу Сонця. 36. Это не Солнце есть, а люди хотят и хотели сами еще вчера после захода Солнца. Воно зайшло в нас і зійшло з нами. Оно зашло в нас и взошло с нами. Ми прибрали його з дороги спільними силами народними. Мы убрали его с дороги общими силами народными. Воно є люди, найголовніше. Оно есть люди, самое главное. Якби не люди, у нас не було б нічого. Если бы не люди, у нас не было бы ничего. Сонце треба всім живим істотам, вони радуються ним, а не сонце ними. Солнце надо всем живым существам, они радуются им, а не солнце ними. Люди є все Сонце, а Сонце є люди. Люди все есть Солнце, а Солнце есть люди. Вони бажають, щоби було Сонце, так воно й робиться слідом за людьми. Они хотят, чтобы было Солнце, так оно и делается вслед за людьми. І Сонце ховається після них». И Солнце скрывается после них».      

    7704:1. 7704: 1. «Наші люди хочуть узнати, Сонце є між нами такими, чи його як такого немає? «Наши люди хотят узнать, Солнце есть между нами такими, или его как такового нет? Відповідаю прямо. Отвечаю прямо.   Сонце – це є ми, всі люди, встаємо і лягаємо. Солнце – это мы, все люди, встаем и ложимся. Природа оточила нас цим, дала світло і тьму». Природа окружила нас этим, дала свет и тьму». 7906:81. 7906: 81. «Це така природа прийшла на це діло, вона вводить це все в житті. «Это такая природа пришла на это дело, она вводит это все в жизни. Це така народжена видимість, котра означає. Это такая рожденная видимость, которая значит. Сонце – це є щось таке, всі наші люди. Солнце – это что-то такое, все наши люди. У них усіх є така часткова сила, те, чому треба бути» . У них всех есть такая частичная сила, то, чему надо быть».

  

  2018-07-16 2018-07-16

 

Література Литература                  

Сухан В. В. Хімія. Сухан В. В. Химия. – К.: Либідь, 1993. – 408 с. – М .: Просвещение, 1993. – 408 с.   

Бом Д. Квантова теорія. Бом Д. Квантовая теория. – М. 1965. 728с. – М. 1965. 728с.

Шпольський Д. Атомна фізика. Шпольский Д. Атомная физика. Т 1. – М. Наука. Т 1. – М. Наука. 1974. 576с. 1974. 576с.

Гурштейн А. А. Вічні таємниці неба. Гурштейн А. А. Вечные тайны неба. –М. 1973. 255с. М. 1973. 255с.

Баренбаум А. А. Галактика. Баренбаум А. А. Галактика. Сонячна система. Солнечная система. Земля./М:ГЕОС – 2002. Земля. М: ГЕОС – 2002.

Лансберг Г. С. Оптика. Лансберг Г. С. Оптика. – М. 2006. – 848с. – М. 2006. – 848с.    

 

Исходный текст (украинский):

Цей процес відбувається на практиці в природі скрізь і в великому, і малому.

Предложить лучший вариант перевода