Народний журнал природної мудрості Народный журнал природной мудрости   osh . osh.kiev . kiev.ua ua

 

Еволюційний рух Эволюционное движение

 

Жити, учитися, отримувати здоров ' я за наукою еволюцією. Жить, учиться, получать здоровье по науке эволюции. Бути таким, як Учитель народу, Бог Землі. Быть таким, как Учитель народа, Бог Земли. Наука Іванова П. К. Наука Иванова П. К.   

 

№ 8 . № 8. 2018.02 2018.02

Порфирій Іванов українець Порфирий Иванов украинец

 

   Порфирій Іванов українець – Порфирій Іванов українець за походженням, він народився в Україні, рідний батько його є українець. Порфирий Иванов украинец – Порфирий Иванов украинец по происхождению, он родился в Украине, родной отец украинец.

 

  Зміст Содержание

1.Місце народження Порфирія Іванова. 1. Место рождения Порфирия Иванова.

2. Батько рідний Порфирія є Несторенко Корній Іванович. 2. Отец родной Порфирия является Нестеренко Корней Иванович.

3. Дідусь Іванов Іван Тимофійович є у Порфирія не рідний. 3. Дедушка Иванов Иван Тимофеевич у Порфирия не родной.   

4. Рідний батько Корній Іванович був українець. 4. Родной отец Корней Иванович был украинец.

5. Мова 5. Языкусна і письмова Порфирія Іванова. устный и письменный Порфирия Иванова.

6. Оцінка діяльності Іванова від народу. 6. Оценка деятельности Иванова от народа.

7. Про долю України-Русі і Росії. 7. О судьбе Украины-Руси и России. Що буде далі? Что будет дальше?

8. Цитати Іванова. 8. Цитаты Иванова.

 

1.Місце народження Порфирія Іванова 1. Место рождения Порфирия Иванова

    Іванов Порфирій Корнійович народився в Україні, Катеринославської губернії, Слав ' яносербського повіту, селі Оріхівка 20 лютого 1898 роу. Порфирий Корнеевич Иванов родился 20 февраля 1898 года в Украине, Екатеринославской губернии, Славяносербського уезда, селе Ореховка. Нині Луганська область, Лутугинський район, село Оріхівка . Сейчас Луганская область, Лутугинский район, село Ореховка. Люди дали йому прізвисько Паршек , він має власне ім ' я Ош . Люди дали ему прозвище Паршек, он имеет собственное имя Ош. Він жив, як усі залежні люди 35 років, він мав потребу їжі, одягу, житлового дому. Он жил, как все зависимые люди, 35 лет, он нуждался пищей, одеждой, жилым домом. Потім він усвідомив, що залежність людська Затем он осознал, что зависимость человеческаяє основною причиною хвороби і смерті людей. является основной причиной болезни и смерти людей. Люди не будуть Люди не будутхворіти, вмирати, коли будуть незалежними від природи. болеть, умирать, когда будут независимыми от природы. Він випробував на собі незалежність у природі ради блага здоров ' я всіх людей. Он испытал на себе независимость в природе ради блага здоровья всех людей. Він Он   жив без потреби їжі, одягу, житлового дому. жил без потребности пищи, одежды, жилого дома.Він ходив без одягу, крім трусів, не вживав їжу свідомо, не потребував житлового дому, загартовувався в природі, вчив людей Он ходил без одежды, кроме трусов, не принимал пищу сознательно, не нуждался жилим домом, закалялся в природе, учил людей   піввіку від 1933 до 1983 року. полвека с 1933 до 1983 года. Він створив здоровий спосіб життя, науку загартування, практично допомагав людям у здоров ' ї. Он создал здоровый образ жизни, науку закалку, практически помогал людям в здоровье. Його праці є на сайті. Его труды есть на сайте.         

    Порфирій пише в своїх працях про біографію. Порфирий пишет в своих трудах о биографии. 6911.24:60. 6911.24 60. «Я є Ростовської області, народився в Україні, проживаю в Красному Суліні . «Я Ростовской области, родился в Украине, проживающий в Красном Сулине. Цим займаюсь, навчився допомагати бідним, хворим. Этим занимаюсь, научился помогать бедным, больным. Це є моя практична професія в природі, я є хворий у цьому ділі. Это моя практическая профессия в природе, я больной в этом деле. Якщо я побачу хворого, стараюсь, всі сили кладу йому, хочу допомогти». Если я увижу больного, стараюсь, все силы отдаю ему, хочу помочь».    

    8109:1. 8109: 1. « Паршек народився в Україні, Катеринославської губернії, Слав'яносербського повіту, село Оріхівка , руське велике село. «Паршек родился в Украине, Екатеринославской губернии, Славяносербского уезда, село Ореховка, русское большое село. Іван Тимофійович жив у цьому селі, два сини було в нього, Федір і Корній. Иван Тимофеевич жил в этом селе, два сына было у него, Федор и Корней. Вони жили разом. Они жили вместе. Федір робив вдома по-селянському, а Корній наймався до людей. Федор делал дома по-крестьянски, а Корней нанимался к людям. У Федора є жінка Гликерія, а в Корнія є жінка Мотря, моя матір народила Паршека ». У Федора есть жена Гликерия, а у Корнея есть жена Матрена, моя мать родила Паршека».

    

2.Батько рідний Порфирія є Несторенко Корній Іванович, мати Мотря . 2. Отец родной Порфирия есть Нестеренко Корней Иванович, мать Матрена.

   Порфирій пише про своїх батьків з любов'ю і шаною Порфирий пишет о своих родителях с любовью и уважениему своїх працях. в своих работах.

    6608.25:21. 6608.25: 21. «Л юди дізналися про мою появу, сказали про те, що Мотря Корнія Нестеренкова піднесла в наше таке, вона живе в нестатку. «Люди узнали о моем появлении, сказали о том, что Матрёна Корнея Нестеренкова преподнесла в наше такое, она живет в нужде. Священик єдиновірної церкви дав цьому новонародженому чоловікові в природі належне його ім ' я Порфирій за святим словником. Священник единоверной церкви дал этому новорожденному человеку в природе должное его имя Порфирий за святым словарем.Не який-небудь, а святий. Не какой-нибудь, а святой.Це ім'я прозвучало. Это имя прозвучало. У Біблії було написано про нього, зроблене в природі ним. В Библии было написано о нем, сделанное в природе ним. Вчені визнають його божевільним. Ученые признают его сумасшедшим.А село наше Оріхівка , всі люди, що живуть тоді і зараз, молодь називають Паршеком мою появу до них. А село наше Ореховка, все люди, живущие тогда и сейчас, молодежь называют Паршека мое появление в них.Ім'я звучало дуже важне». Имя звучало очень важное».

    6705.27:18. 6705.27: 18. « Ми, як Нестерята , по-вуличному є на Горі, так називали нас за народним руським словом, коли наші предки жили в Курській губернії. «Мы, как Нестерята, по-уличному есть на Горе, так называли нас по народному русскому слову, когда наши предки жили в Курской губернии. А тепер ми перебрались на це місце, де Чувілкін бугор виявився, ніким не зайнятий, котрий народив мене в житті своєму. А теперь мы перебрались на это место, где Чувилкин бугор оказался никем не занят, который родил меня в жизни своей. А ми жили дуже тяжко А мы жили очень тяжелопісля смерті мого дідуся, не так, як жили інші». после смерти моего дедушки, не так, как жили другие».

    7101:14. 7101: 14. «Вони приходили в суботу чорні, як вугілля. «Они приходили в субботу черные, как уголь. І несли золото, срібло в кишені И несли золото, серебро в карманедля підтримки своїх сімей. для поддержки своих семей. Був Максим Куліш, його так називали. Был Максим Кулиш, его так называли. К ум Корній Кум Корней   Іванович Нестеренок був у нього ». Иванович Нестеренок был у него».

    7702:182. 7702: 182. «Мої рідні тітки по «Мои родные тети поматері виняньчили мене як такого. матери вынянчили меня как такового.Вони брали мене на руки і несли по всій слободі. Они брали меня на руки и несли по всей слободе.А люди бачили, хто ніс кого, старались глянути на мене, і спитати в тьоті Степи. А люди видели, кто нес кого, старались взглянуть на меня, и спросить у тети Степи. Вона любила мене, такого красеня, і вона няньчила більше від усіх. Она любила меня, такого красавца, и она нянчила больше всех. Вона говорила: « Це є мій племінник, а Корнія Івановича Нестеренка син ». Она говорила: «Это мой племянник, а Корнея Ивановича Нестеренко сын». Його звуть Паршек , він дивився очами на всіх, і люди дивилися на нього. Его зовут Паршек, он смотрел глазами на всех, и люди смотрели на него. Вони говорили свої слова: «Ну й хлопчик, красень з усіх». Они говорили свои слова: «Ну и мальчик, красавец из всех». Всі завидували йому». Все завидовали ему».

 

    7812:4. 7812: 4. «Ці люди Оріхивки день робили, а рік поїдали. «Эти люди Ореховки день делали, а год поедали. Вони були вже щасливі тим, що Они были уже счастливы тем, чтотакий хлопчик інтересний народився в них. такой мальчик интересный родился у них. Тьотя Степанида носила його на руках по вулиці, його як малюка показувала. Тетя Степанида носила его на руках по улице, его как малыша показывала. Л юди питали у неї самі: «А чий же це такий хлопчик?» Усі інтересувалися ним. Люди спрашивали у нее сами: «А чей же это такой мальчик?» Все интересовались ним. Степанида відповідала їм про отця рідного, Корній Несторенок звали його . Степанида отвечала им об отце родном, Корней Несторенок звали его. Він був пастух, пас овечок із Кирилом Чулоком на Кубані. Он был пастух, пас овец с Кириллом Чулок на Кубани. 5. Це мій рідний батько був. 5. Это мой родной отец был. Мати моя Мотря була донька Григорія Милосовського . Мать моя Матрёна была дочь Григория Милосовского.Вони трудились, як усі. Они трудились, как все. А літаючі птахи жайворонки знали про цей бугор». А летающие птицы жаворонки знали этот бугор». 151. «Він народився в природі щасливим. 151. «Он родился в природе счастливым. Він зустрівся природою із снігом. Он встретился природой со снегом. Хвороба не турбувала його. Болезнь не беспокоила его. Він був хлопчик-красень. Он был мальчик-красавец. Люди тоді Люди тогдаговорили про нього як про народженого Корнія Несторенка». говорили о нем как о рожденном Корнея Несторенко».    

    1980.02:2. 1980.02: 2. «Священик єдиновірної церкви Наум давав ім ' я Порфирій мені як такому хлопчику, за записом святого дня. «Священник единоверной церкви Наум давал имя Порфирий мне как таковом мальчику, по записи святого дня. А по всьому селу звали мене Паршек . А по всему селу звали меня Паршек. Я був народжений матір ' ю, вона не кидала мене, крім тітки Степаниди Григорівни. Я был рожден матерью, она не бросала меня, кроме тети Степаниды Григорьевны. Вона була за мене. Она была за меня.Брати на руки і нести туди, де кому-небудь було доступно подивитися на Паршека і Брать на руки и нести туда, где кому-либо было доступно посмотреть на Паршека и   спитати в неї: « А чиє це дитя?» Була відповідь: «Корнія Несторенка» . спросить у нее: «А чье это дитя?» Был ответ: «Корнея Нестеренко». Я не заслуговував хули від усіх, а тільки хороше. Я не заслуживал хулы от всех, а только хорошее. Усі інтересувалися ним, старались подивитись. Все интересовались ним, старались посмотреть. Місцевість цього ось села була Оріхівка ». Местность этого вот села была Ореховка».

   

3.Дідусь Іванов Іван Тимофійович був у Порфирія не рідний. 3. Дидушка Иванов Иван Тимофеевич был у Порфирия не родной.

   Дідусь прийняв батька Корнія в сини. Дедушка принял отца Корнея в сыновья. Порфирій пише про це у своїх працях. Порфирий пишет об этом в своих трудах. За всім висновком, Корній Іванович Нестеренко став мати друге прізвище Іванов, також Порфирій Корнійович Несторенко став мати друге прізвище Іванов. По всему выводу, Корней Иванович Нестеренко стал иметь вторую фамилию Иванов, также Порфирий Корнеевич Нестеренко стал иметь вторую фамилию Иванов. Порфирій писав у працях, що прізвище Іванов не визнавав, але вимушений був користуватися ним завжди. Порфирий писал в трудах, фамилию Иванов не признавал, но вынужден был пользоваться ею всегда.

    Іванов пише про дідуся. Иванов пишет о дедушке. 6510:106. 6510: 106. «Перш ніж жити доводилося в нашому селі, треба було подумати, для чого я народився в такому племені. «Прежде чем жить приходилось в нашем селе, надо было подумать, для чего я родился в таком племени. Мене народили не таким, як я показав у процесі свого життя. Меня родили не таким, как я показал в процессе своей жизни.Мій дідусь не рідний мені, за всім висновком, прийняв мого батька в сини ». Мой дедушка не родной мне, по всем выводам, принял моего отца в сыновья».

    6912.31:145. 6912.31 145. «Природа примусила між цими всіма мужиками бути за прізвиськом (просьбою) одному хазяїну, з Нестерят вихідцеві, Тимофію Кузьмичу. «Природа заставила между этими всеми мужиками быть по прозвищу (просьбе) одного хозяина, с Нестерят выходца, Тимофей Кузьмич. Два сина було у нього, один Георгій, другий Іван, котрий був любитель прикрашати себе ганчіркою хорошою. Два сына было у него, один Георгий, второй Иван, который был любитель украшать себя тряпкой хорошей. Два сина було теж у нього, як батька. Два сына было тоже у него, как отца. Одного звали Федор, другого Корній. Одного звали Федор, другого Корней. Федір тримався хазяйства, а Корній продавав сам себе, наймався в найми за копійку. Федор держался хозяйства, а Корней продавал сам себя, нанимался в наем за копейку.148. Порфирій народився у Корнія Івановича сином. 148. Порфирий родился в Корнея Ивановича сыном. Він прибавляв свій ріст не по дням, а по годинам за рахунок догляду. Он прибавляв свой рост не по дням, а по часам за счет ухода. Материна сестра Степанида доглядала за ним більше від усіх. Матери сестра Степанида ухаживала за ним больше всех. Вона була над ним, як матір. Она была над ним, как мать. І годувала, і поїла, і носила на руках завжди скрізь в край від своєї хати до самих Нестерят ». И кормила, и поила, и носила на руках всегда везде в край от своего дома до самых Нестерят».         

 

4, Рідний батько Корній Іванович був українець 4. Родной отец Корней Иванович был украинец

    Порфирій Іванов пише про це в працях. Порфирий Иванов пишет об этом в трудах. Порфирій Іванов пише про національність батька рідного у відомому своєму труді під такою назвою: « Батько отець український рідний ». Порфирий Иванов пишет о национальности отца родного в известном своем труде под таким названием: «Батько отец украинский родной». 1977.01. 1977.01. Ця назва свідчить про батька українця. Это название свидетельствует об отце украинца. Іванов Порфирій Корнійович вважається українцем за походженням через це все в Україні. Порфирий Корнеевич Иванов считается украинцем по происхождению через это все в Украине. Українська земля і народ народив його. Украинская земля и народ родил его. Порфирій Іванов пише про своє народження. Порфирий Иванов пишет о своем рождении. «Сни». «Сны». 1967.04:40. 1967.04 40. «Український народ заслужив, він народився в їхній території». «Украинский народ заслужил, он родился в их территории».      

 

5. Мова усна і письмова Порфирія Іванова 5. Язык устный и письменный Порфирия Иванова

    Він жив піввіку в Росії, тому спілкувався російською. Он жил полвека в России, поэтому общался на русском. Мова письмова Іванова його праць – це є російсько-український суржик. Язык письменный Иванова его работ – это российско-украинский суржик.Понад 500 українських слів зустрічається в працях Более 500 украинских слов встречается в трудахІванова, вони не вживаються в Росії і в словнику російської мови. Иванова, они не употребляется в России и в словаре русского языка. Вони є в окремому словнику на сайті. Они есть в отдельном словаре на сайте.Це практично свідчить про українське походження Порфирія Іванова і його батька, і нестерят . Это практически свидетельствует об украинском происхождении Порфирия Иванова и его отца, и нестерят. Іванов Порфирій не забуває про землю своїх предків Русь, яка на берегах Дніпра, і шанує мову руську. Иванов Порфирий не забывает о земле своих предков Русь,  которая на берегах Днепра, и уважает язык русский. Бо Русь була завжди понад два тисячоліття. Потому что Русь была всегда более двух тысячелетий. Вона отримала назву колись від слова «русий», бо земля полита кров'ю її захисників. Она получила название когда-то от слова «русые», потому что земля полита кровью ее защитников. І Русь буде завжди. И Русь будет всегда. Чому Русь так називається? Почему Русь так называется? Бо земля наша русою зветься, звідси прикметник «руський». Потому что земля наша русой называется, отсюда прилагательное «русский». Про це говорить історична пам ' ятка « Валесова книга», д. 24г: «Про ту зі старих часів землю нашу Союзу Антів (Київську Русь), яка через кров, щедро пролиту на ній, Вона зветься русою через кров, щедро пролиту на ній, бо руду (кров) лили, і так буде в спрагу її до кінця. Об этом говорит историческая памятка «Велесова книга», д. 24г: «О той со старых времен земле нашей Союза Антов (Киевскую Русь), которая через кровь, щедро пролитой на ней. Она называется русой через кровь, щедро пролитой на ней, потому что руду (кровь) лили, и так будет в жажду ее до конца. І та земля наша буде прославлена племенами і родами ». И земля наша будет прославлена племенами и родами». 880 рік. 880 год. Назва країни і мови політична є не вічна. Название страны и языка политическая не вечна. Іванов називає себе руським чоловіком у своїх працях через це все, Він називає свою мову руською в працях через це . Иванов называет себя русским человеком в своих трудах через это все. Он называет свой язык русским в трудах через это. Він є чоловік Русі, але не Росії. Он человек Руси, но не России. Іванов дав приклад українцям, що треба вважати себе руським. Иванов дал пример украинцам, что надо считать себя русским. Українці не шанують свою колишню назву Русь і руську назву мови і нації, це є велика помилка. Украинцы не уважают свое прежнее название Русь и русское название языка и нации, это большая ошибка. Україну треба буде називати Україна-Русь, як М. Грушевський пропонував колись у 1918 році. Украину надо будет называть Украина-Русь, как М. Грушевский предлагал когда-то в 1918 году. Завдяки цьому Росія не буде мати мотиву воювати з Україною-Руссю, і миру буде між народами. Благодаря этому Россия не будет иметь повода воевать с Украиной-Русью, и мир будет между народами. Росія захищає «руський світ» на території України всякою зброєю, через це утворюється війна. Россия защищает «русский мир» на территории Украины всяким оружием, поэтому образуется война. Іванов проти такої війни. Иванов против такой войны. Коли Когдавсі будуть знати, що руські люди живуть в Україні-Русі, і вони все будут знать, что русские люди живут в Украине-Руси, и онихочуть миру, тоді руські люди Росії не будуть мати мотиву захищати «руський світ», і війна припиниться. хотят мира, тогда русские люди России не будут иметь мотива защищать «русский мир», и война прекратится.     

 

6. Оцінка діяльності Іванова від народу 6. Оценка деятельности Иванова от народа

    Народ високо оцінив діяльність Порфирія Іванова на благо здоров ' я всіх. Народ высоко оценил деятельность Порфирия Иванова на благо здоровья всех. Порфирій отримав назву Великий за діло. Порфирий получил название Великий за дело.Також народ дав йому назву Переможець природи, Учитель народу, Бог Землі за корисне діло. Также народ дал ему название Победитель природы, Учитель народа, Бог Земли за полезное дело.Паршек є далекий від релігії, але він виконав не релігійні заповіді Христа. Паршек далекий от религии, но он выполнил не религиозные заповеди Христа. Він писав у працях: «Я не жалів дати людям своє здоров ' я. Он писал в трудах: «Я не жалел дать людям свое здоровье. Я зробив те, що Христос говорив нам колись ». Я сделал то, что Христос говорил нам когда-то». 1983.02:49. 1983.02: 49. Христос дав людям заповіді для виконання колись і говорив: «Хто порушить одну із цих заповідей найменших і навчить того людей, той назветься найменшим в Царстві небесному, а хто виконає і навчить, той назветься великим в Царстві небесному» . Христос дал людям заповеди для выполнения этого и говорил: «Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит того людей, тот назовется наименьшим в Царстве небесном, а кто выполнит и научит, тот назовется великим в Царстве небесном». Мф 5:19. Мф 5:19. Іванов виконав найменші заповіді Христа і навчив інших бідних, хворих, нужденних людей. Иванов выполнил заповеди Христа и научил других бедных, больных, нуждающихся людей. Він взяв досвід у Христа, доповним своїм, навчив людей, так прославив Христа. Он взял опыт у Христа, дополнил своим, научил людей, так прославил Христа. Народ дав йому назву «Великий» за це корисне діло. Народ дал ему название «Великий» за это полезное дело. Треба робити. Надо делать. «1.Купатися в холодній воді «1.Купатися в холодной водедва рази в день, вранці й увечері. два раза в день, утром и вечером. (Спочатку ноги мити до колін, краще все тіло). (Сначала ноги мыть до колен, лучше все тело). (Виконано Ін 13:5). (Выполнено: Ин 13: 5). 2. Здороватися з усіма людьми, жодного чоловіка не проходити без вітання. 2. Здороваться со всеми людьми, ни одного человека не проходить. Твоє діло – сказати їм, а вони як хочуть. Твое дело – сказать им, а они как хотят. ( Мф 5:48). (Мф 5:48). 3. Треба знайти чоловіка нужденного, треба дати йому 50 центів. 3. Надо найти человека нуждающегося, надо дать ему 50 центов. Скажи собі, що гроші даєш за те, щоб не хворіти. Скажи себе, что деньги даешь за то, чтобы не болеть. ( Мф 19:21). (Мф 19:21). 4. Не їж і не пий 42 години від п ' ятниці до неділі до 12 годині. 4. Не ешь и не пей 42 часа от пятницы до воскресенья до 12 часов. Вдихай повітря з висоти тричі надворі, говори, проси: «Учителю, дай мені здоров'я». Вдыхай воздух с высоты три раза на улице, говори, проси: «Учитель, дай мне здоровье». Після цього їж, що хочеш, скільки хочеш. После этого ешь, что хочешь, сколько хочешь. Це є здоров ' я твоє все. Это есть здоровье твоё все. ( Мф 6:13, 9:15). (Мф 6:13, 9:15). 5. Не харкай, не плюй на землю, не пали, не вживай алкоголь». 5. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не употребляй алкоголь». Іванов. Иванов. 1983.03:34. 1983.03: 34.   Не вживай наркотики. Не употребляйте наркотики. Якщо важко, то терпи 24 години Если трудно, то терпи 24 часа.Цей досвід передай іншим. Этот опыт передай другим.Хто виконує ці заповіді Христа і Паршека , той отримує здоров'я. Кто выполняет эти заповеди Христа и Паршека, тот получает здоровье. Він Он   запобігає будь-якій хворобі. предотвращает любую болезнь Після терпіння тиск стає 120/80. После терпения давление становится 120/80. Паршек виконав заповіді Христа і навчив людей Він має особисте ім ' я Ош , Воно означає Білий у перекладі. Паршек выполнил заповеди Христа и научил людей. Он имеет личное имя Ош, оно означает Белый в переводе. Як це ім ' я виявилося? Как это имя оказалось? Учень Іванова звітував письмово перед Учителем як Богом, що робив. Ученик Иванова отчитывался письменно перед Учителем как Богом, что делал. Учитель Іванов переписав звіт у зошит, Учитель Иванов переписал отчет в тетрадь,він написав у своїй он написал в своёмпраці своєму учневі нове прізвище Ош , як батько синові. труде своему ученику новую фамилию Ош, как отец сыну. Паршек . Паршек. 1981.02:127. 1981.02.127. Учень прийняв прізвище Ош , Він дав Іванову назву Отець Ош , а себе назвав син Ош . Ученик принял фамилию Ош, он дал Иванову название Отец Ош, а себя назвал сын Ош. Бо люди зазвичай отримують прізвище від батька, і прізвище є одне у батька і сина. Потому что люди обычно получают фамилию от отца, и фамилия есть одна у отца и сына. Син свідчить про батька, а батько свідчить про сина, їхнє свідчення є істинне за законом. Сын свидетельствует об отце, а отец говорит о сыне, их свидетельство есть истинное по закону.

 

7. Про долю України-Русі і Росії. 7. О судьбе Украины-Руси и России. Що буде далі ? Что будет дальше?

    Історія України-Русі і Росії, на нашу думку. История Украины-Руси и России, по нашему мнению. Київська Русь процвітала зі своєю руською мовою і руською нацією на берегах Дніпра тисячу років тому. Киевская Русь процветала со своим русским языком и русской нацией на берегах Днепра тысячу лет назад. Частина руського народу переселилася з Русі на береги ріки Москви в ті часи. Часть русского народа переселилась из Руси на берега реки Москвы в те времена. І держава Московія утворилася поступово з руською мовою і руською нацією. И государство Московия образовалась постепенно с русским языком и русской нацией.Така назва є у них і сьогодні. Такое название у них и сегодня. Тисяча років пройшло з тих часів, Тысяча лет прошло с тех пор,   настав 2000 рік. наступил 2000 год. Нації змінились за тисячу років. Нации изменились за тысячу лет. Об ' єктивний закон існує в житті націй. Объективный закон существует в жизни наций. Лінгвісти знають факт, що словниковий фонд будь-якої мови змінюється на 20 % за тисячу років, це є природний процес. Лингвисты знают факт, что словарный фонд любого языка меняется на 20% за тысячу лет, это естественный процесс. Мова Русі і мова Московії змінилася незалежно на 20 % відносно початкового стану по-різному. Язык Руси и язык Московии изменился независимо на 20% относительно исходного состояния по-разному.Різниця між ними має бути теоретично приблизно 30 – 40 % в цей час. Разница между ними должно быть теоретически примерно 30 – 40% в настоящее время. Саме така різниця є між цими мовами в дійсності сьогодні. Именно такая разница между этими языками в действительности сегодня. Так дві нації утворилося і самовизначилися в наш час, бо мова і територія визначає націю. Так две нации образовалось и самоопределились в наше время, потому что речь и территория определяет нацию. Назва Московія змінилася на Росію, похідна назва від назви Русь, а назва Русь змінилася на політичну назву Україна. Название Московия изменилась в Россию, производное название от названия Русь, а название Русь изменилась в политическое название Украина. Як жити їм далі? Как жить им дальше? Ці дві нації вийшли від однієї матері Русі, вони мають жити як одна дружна родина. Эти две нации вышли от одной матери Руси, они должны жить как одна дружная семья. Вони мають жити в мирі, дружбі, допомагати одна одній, але не воювати одна з одною зброєю і не знищувати. Они должны жить в мире, дружбе, помогать друг другу, но не воевать друг с другом оружием и не уничтожать. Змагатися показниками здоров'я, довголіття, загартуванням тощо. Соревноваться показателями здоровья, долголетия, закалкой и тому подобное. Вони мають жити за вченням Іванова. Они должны жить по учению Иванова. Зробити з ворога любимого друга. Сделать из врага любимого друга. Так обидві нації будуть процвітати і прогресувати в житті. Так обе нации будут процветать и прогрессировать в жизни. Іванов любить усі націй. Иванов любит все нации.           

   Іванов пише про долю України-Русі і Росії, Москви і Києва. Иванов пишет о судьбе Украины-Руси и России, Москвы и Киева. Російська влада держала Іванова у в ' язниці і психіатричній лікарні понад 10 років. Российская власть держала Иванова в тюрьме и психбольнице более 10 лет.     

 

    Цитати Іванова. Цитаты Иванова. 1968.07:1. 1968.07:1. Москва. Москва. Ми всі вважаємо її нашою столицею. Мы все считаем ее нашей столицей. Вона не потрібна мені з усією якістю. Она не нужна мне со всем качеством. 4. Якби я не бачив цього і не сподівався на це, що воно (вчення Іванова) буде потрібне нам в подальшому людському житті, я б не приїхав у вашу Москву. 4. Если бы я не видел этого и не надеялся на это, что оно (учение Иванова) потребуется нам в дальнейшей человеческой жизни, я бы не приехал в вашу Москву. Вона не відіграє ніякої ролі для мене, людина відіграє ролі в усьому. Она не играет никакой роли, для меня человек играет роли во всем. 5. Коли не буде її, тоді не буде всього цього навколо, чим людина скористалася, і померла з цим же самим. 5. Если не будет ее, тогда не будет всего этого вокруг, чем человек воспользовался, и умер с тем же самым.     8009:97. 8009: 97. «Війни є в житті для народу. «Войны есть в жизни для народа. Як буде? Как будет? Природа говорить про це діло: «Москва згорить, Київ теж». Природа говорит об этом деле: «Москва сгорит, Киев тоже».   98. Треба готувати себе в цьому ділі десять років. 98. Надо готовить себя в этом деле десять лет. Ми є злодії в житті, ми є вбивці всього. Мы воры в жизни, мы убийцы всего. Ми не бережемо тіло своє, живемо за рахунок чужого, а своє хоронимо. Мы не храним свое тело, живем за счет чужого, а свое хороним. Відходимо від природи. Отходим от природы. Себе хвалимо, Бога в цьому ганьбимо. Себя хвалим, Бога в этом хулим. Вважаємо, що ми є люди праві. Считаем, что мы люди правы. Ось чим ми всі програємо в цьому ділі. Вот чем мы все проигрываем в этом деле. 111. Це така історія прийде. 111. Это такая история придет. Ми з вами втратимо економіку. Мы с вами потеряем экономику. 112. Усе це 112. Все это   буде природа, вона сама буде відкривати мені ці багатства для життя. будет природа, она сама будет открывать мне эти богатства для жизни. Одне буде в житті. Одно будет в жизни. Люди будуть шукати своє загублене багатство, а природа не буде давати його. Люди будут искать свое потерянное богатство, а природа не будет давать его. Воно все буде в мене. Оно все будет у меня. Я прийшов не відбирати його в людей. Я пришел не отбирать его у людей. Я Яприйшов до цих людей сюди вводити любов між ними. пришел к этим людям сюда вводить любовь между ними. Я введу людям життя їхнє через повітря, воду, землю, як вводять хімію. Я введу людям жизнь их через воздух, воду, землю, как вводят химию. Це є азот, він прокладе мені цю штуку». Это азот, он проложит мне эту штуку».Це пророцтво здійснилось через 10 років, Радянський Союз розділився на незалежні держави. Это пророчество осуществилось через 10 лет, Советский Союз разделился на независимые государства.     

   8109:68. 8109: 68. « А еволюція прийде на землю Духом Святим. «А эволюция придет на землю Духом Святым. Це Чувілкін бугор, це райське наше місце, чоловікові слава безсмертна, за що природа стоїть горою. Это Чувилкин бугор, это райское наше место, человеку слава бессмертна, за что природа стоит горой. Вона не дає свою згоду на це, що воно може бути тепер в цей час. Она не дает свое согласие на это, что оно может быть теперь в это время. І показала про це діло, воно буде, усе прийде на своє місце, здійсниться в 1989 році. И показала об этом деле, оно будет, все придет на свое место, осуществится в 1989 году. Природа, скаже за мене правду свою завжди. Природа, скажет меня правду свою всегда. Я спитав у неї як матері рідної про свій хутір Кондрючий (Боги): «Коли ядерна війна буде введена, як вона потривожить?» Вона сказала мені так: «Нікуди не їдь, це є твоє ніколи Я спросил у нее как матери родной о своем хуторе Кондрючий (Боги): «Когда ядерная война будет введена, как она потревожит?» Она сказала мне так: «Никуда не уезжай, это твое никогда не вмираюче місце». не умирающее место». Вона сказала про Москву. Она сказала о Москве. «Вона не буде жити». «Она не будет жить». Так що всім доля – це є природа». Так что всем судьба – это природа».

 

   Це пророцтво здійснилося в 1989 році. Это пророчество исполнилось в 1989 году. Іванов пропонує Москві і Києву жити по-еволюційному, а не по-старому. Иванов предлагает Москве и Киеву жить по эволюционному, а не по-старому. Москва не буде жити по-старому. Москва не будет жить по-старому.Іванов учить людей. Иванов учит людей. Своє знайдене установлюй, а іншим не заважай. Свое найдено устанавливай, а другим не мешай. Він не заважає будь-якому віруючому. Он не мешает любому верующему. Церква хвалить себе, і проклинає, ганьбить Бога Землі Іванова. Церковь хвалит себя, и проклинает, хулит Бога Земли Иванова. Вона вважає себе правою, називає Іванова сектою шкідливою. Она считает себя правой, называет Иванова сектой вредной. Церква творить неправду, обманює людей, вона не права. Церковь творит неправду, обманывает людей, она не права. Священик церкви порушує найменші заповіді Христа і навчає людей так робити. Священник церкви нарушает самые малые заповеди Христа и учит людей так делать. Священик заслужив за це у народу назву «найменший у царстві небесному». Священник заслужил за это в народе название «меньший в Царстве Небесном». Якщо так буде далі, ми всі програємо в цьому ділі, церква запустіє, якщо так буде далі. Если так будет дальше, мы все проиграем в этом деле, церковь опустеет, если так будет дальше. Бог прощає простому віруючому, який не знає, він не карає його, а спасає. Бог прощает простому верующему, который не знает, он не наказывает его, а спасает. Не робіть так, як робить священик найменший. Не делайте так, как делает священник наименьший. Робіть так, як учить Паршек Великий. Делайте так, как учит Паршек Великий.

    Іванов написав своїм учням лист у 1981 році, щоб послідовники вийшли з міста Москви, і жили навколо райського місця в Україні-Русі. Иванов написал своим ученикам письмо в 1981 году, чтобы последователи вышли из города Москвы, и жили вокруг райского места в Украине-Руси. Пророцтво Іванова здійснюється, що Москва і Київ буде горіти у війні. Пророчество Иванова осуществляется, что Москва и Киев будет гореть в войне. Зараз Росія веде з Україною-Руссю необ'явлену гібридну ганебну війну, захоплює області. Сейчас Россия ведет с Украиной-Русью войну, захватывает области. Руські люди гинуть в Україні-Русі щодня. Русские люди гибнут в Украине-Руси ежедневно. Руські люди з Росії вбивають братів руських в Україні-Русі, не треба так робити. Русские люди из России убивают братьев русских в Украине-Руси, не надо так делать. Росія має негайно припинити війну, і жити зі своїми сусідами в мирі. Россия должна немедленно прекратить войну и жить со своими соседями в мире. Руські люди України-Русі за мир, сердечно просять руських Росії скласти зброю і не воювати з братами. Русские люди Украины-Руси за мир, сердечно просят русских России сложить оружие и не воевать с братьями. Бог Ош прийшов на Землю, приніс вчення, смерть як таку вижене, життя введе, зробимо рай на всій землі. Бог Ош пришел на Землю, принес учение, смерть как таковую изгонит, жизнь введет, сделаем рай на всей земле. Війна вже не треба. Война уже не надо. Бог Ош творить білий світ через любов. Бог Ош творит белый свет через любви. Ми, всі українці, пишаємося, що на території України народився чоловік Бог. Мы, все украинцы, гордимся, что на территории Украины родился человек Бог. але ми не присвоюємо його. но мы не присваиваем его. Ми вважаємо, Іванов – це є Бог усієї планети Землі, всіх народів всіх національностей. Мы считаем, Иванов – это Бог всей планеты Земли, всех народов всех национальностей. Він любить усі національності. Он любит все национальности.

 

Цитати Іванова Цитаты Иванова

   7911:19. 7911: 19. Я вболіваю не за одну націю, а за всіх наших людей у світі . Я болею не за одну нацию, а всех наших людей в мире. 7910:45. 7910: 45. Люди всіх національностей є однакові для Паршека , усі вони жити хочуть. Люди всех национальностей одинаковы для Паршека, все они жить хотят. 159. Природа 159. Природа   говорить мені про це все потрібне наперед, що в ній буде. говорит мне об этом всем нужном наперед, что в ней будет. Я є в природі один з усіх Бог Землі, Володар цього всього. Я в природе один из всех Бог Земли, Владыка этого всего. Вона так говорить. Она так говорит. Люди визнають тебе Люди признают тебя в1989 році, що ти є Бог. 1989 году, что ты есть Бог.

   7805:24. 7805: 24. Ця кров лилась між ними, вона ллється ними за свою рідну національність досі. Эта кровь лилась между ними, она льется ними за свою родную национальность до сих пор. В она буде литись до приходу на землю Бога, він їх утихомирить. Она будет литься до прихода на землю Бога, он их утихомирить.Це всьому діло є Чувілкін бугор, він діждався до себе Учителя. Это всему дело есть Чувилкин бугор, он дождался к себе Учителя. Він прийшов на цю землю не вибирати своїх, він прийшов до всіх однаково, усі є люди для нього. Он пришел на эту землю не выбирать своих, он пришел ко всем одинаково, все есть люди для него.Він любить усі національності. Он любит все национальности.

 

 

Исходный текст (украинский):

Він жив, як усі залежні люди 35 років, він мав потребу їжі, одягу, житлового дому.

Предложить лучший вариант перевода