Народний журнал природної мудрості Народный журнал природной мудрости   osh . osh.kiev . kiev.ua ua

 

Еволюційний рух Эволюционное движение

 

Жити, учитися, отримувати здоров ' я за наукою еволюцією. Жить, учиться, получать здоровье по науке эволюции. Бути таким, як Учитель народу, Бог Землі. Быть таким, как Учитель народа, Бог Земли. Наука Іванова П. К. Наука Иванова П. К.   

 

№ 9 . № 9. 2018.02 2018.02

Життя однакове всім Жизнь одинаковая всем

 

Життя однакове всім – рівність людей у суспільстві, котра дає справедливість, однакове життя всім. Жизнь одинаковая всем – равенство людей в обществе, которое дает справедливость, одинаковую жизнь всем.    

Зміст

Содержание

1.Теорія діалектика, три закони. 1.Теория диалектика, три закона.

2. Нерівність людей у суспільстві. 2. Неравенство людей в обществе.

2-1. 2-1. Перша протилежність. Первая противоположная сторона.

2-2. 2-2. Друга протилежність. Вторая противоположная сторона.

3. Життя однакове всім. 3. Жизнь одинаковая всем.

3-1. 3-1. Перша нова протилежність Первая новая противоположная сторона

3-2. 3-2. Друга нова протилежність. Вторая новая противоположная сторона.

4. Цитати Іванова. 4. Цитаты Иванова.

1.Теорія діалектика, три закони. 1.Теория диалектика, три закона.

   Закон 1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі . Закон 1. Две противоположные стороны есть в природе, они существуют в единстве и борьбе. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. Все вещи, явления имеют противоположные свойства и тенденции развития. Вони перебувають в єдності, одне без одного не існує. Они находятся в единстве, одно без другого не существует. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, її результатом є розвиток. Противоположные стороны взаимодействуют постоянно в форме борьбы, ее результатом является развитие. Між ними виникають суперечності, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Между ними возникают противоречия, которые являются источником, содержанием, движущей силой саморазвития мира. Процес завершується переходом до двох нових Процесс завершается переходом к двум новым   протилежних сторін. противоположным сторонам. Приклад . Пример. Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. Две противоположные стороны есть в природе: хорошее, теплое, плохое, холодное. Перша протилежна сторона. Первая противоположная сторона. Люди роблять, щоб мати в житті хороше, тепле. Люди делают, чтобы в жизни было хорошее, теплое. Друга протилежна сторона. Вторая противоположная сторона. Вони отримують від природи погане і холодне – захворювання, нещастя тощо. Они получают от природы плохое и холодное – заболевание, несчастье и тому подобное. Між ними є суперечність , бо люди не отримують життя. Между ними есть противоречие, потому что люди не получают жизни. Щоб жити, люди переходять до двох нових протилежних сторін. Чтобы жить, люди переходят к двум новым противоположным сторонам. Перша нова протилежна сторона. Первая новая противоположная сторона. Люди свідомо приймають холод і голод, гартуються в холодній воді. Люди сознательно принимают холод и голод, закаляются в холодной воде. Людина відчуває холод і погане в процесі купання в холодній воді. Человек чувствует холод и плохое в процессе купания в холодной воде. Друга нова протилежна сторона. Вторая новая противоположная сторона. Людям стає тепло, добре і здорово після купання. Людям становится тепло, хорошо и здорово после купания. Людина хотіла життя і отримала життя. Человек хотел жизни и получил жизнь. Суперечність завершується. Противоречие заканчивается.   

    Закон 2. Подвійне заперечення є в природі. Закон 2. Двойное отрицание в природе. Об ' єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Объекты развиваются путем двойного отрицания. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру початкового ступеня розвитку. Каждая ступень является синтезом предыдущих ступеней и воспроизводит на более высокой основе характерные черты, структуру начальной ступени развития. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об ' єктів. Двойное отрицание является необходимым моментом процесса развития, условием качественного изменения объектов. Розвитку об ' єктів не існує без заперечення попередніх форм. Развития объектов не существует без отрицания предыдущих форм. Заперечення відображає не знищення об ' єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадковий стан. Отрицание отражает не уничтожение  объекта, а момент его перехода в новое качество, в котором хранятся элементы и свойства его предварительного качественного состояния, то есть фиксирует наследственное состояние. Приклад. Пример. Еволюція людства. Эволюция человечества. Ступінь 1. Практика загартування домінує в людей. Ступень 1. Практика закалки доминирует у людей. Ступінь 2. Заперечення загартування. Ступень 2. Отрицание закалки. Вчення Христа домінує. Учение Христа доминирует. Ступінь 3. Подвійне заперечення одного загартування і одного вчення Христа. Ступень 3. Двойное отрицание одной закалки и одного учения Христа. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства. Синтез или сумма закалки и учения Христа доминирует в человечества.    

    Закон 3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Закон 3. Взаимный переход качественных и количественных изменений. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. Количественные изменения постепенно накапливаются, на определенном этапе развития нарушают их меру, и вызывают у них коренные изменения. (Википедия.  Диалектика).   

  

2. Нерівність у суспільстві 2. Неравенство в обществе

2-1. 2-1. Перша протилежна сторона Первая противоположная сторона

   Дві сторони є в природі: хороше і погане. Две стороны есть в природе: хорошее и плохое. Ми, всі люди, будуємо своє життя так, щоб ми жили добре завжди. Мы, все люди, строим свою жизнь так, чтобы мы жили хорошо всегда. Одні люди мають все необхідне для життя, а інші люди живуть у Одни люди имеют все необходимое для жизни, а другие люди живут внестатку. нужде.Ми всі побудували своє життя так, що є багаті і бідні. Мы все построили свою жизнь так, что есть богатые и бедные.Всі люди живуть не однаково, не однаковий достаток у житті. Все люди живут равно, не одинаковый достаток в жизни. Всі люди живуть за гроші. Все люди живут за деньги. Багаті мають владу над бідними, всі засоби для життя є в багатих, вони розподіляють всі багатства між усіма людьми, себе не обділяють. Богатые имеют власть над бедными, все средства для жизни есть у богатых, они распределяют все богатства между всеми людьми, себя не обделяют. Багаті наймають бідних, їх експлуатують. Богатые нанимают бедных, их эксплуатируют. Багатим добре в житті, а бідні вимушені працювати на багатих, щоб вижити. Богатым хорошо в жизни, а бедные вынуждены работать на богатых, чтобы выжить. Батьки утримують своїх дітей, вони є на чужому утриманні, котре буває недостатнім. Родители удерживают своих детей, они на чужом содержании, которое бывает недостаточным. Ми народжуємо дітей, а виховати їх часто не вистачає матеріальних засобів. Мы рожаем детей, а воспитать их часто не хватает материальных средств. Батькам добре, а діти страждають. Родителям хорошо, а дети страдают.

 

2-2. 2-2. Друга протилежна сторона Вторая противоположная сторона

    Дві сторони є в природі: хороше і погане. Две стороны есть в природе: хорошее и плохое. Природа творить сама такі дії, що люди отримують у суспільстві погане. Природа творит сама такие действия, люди получают в обществе плохое. У суспільстві більшість людей живе в бідності, хвороби прогресують, незадоволення, ненависть, крадіжки, вбивства, смерть, війна не припиняється між народами за землю і територію, люди попадають у в ' язницю і лікарню, злочинність процвітає. В обществе большинство людей живет в бедности, болезни прогрессируют, недовольство, ненависть, кражи, убийства, смерть, война не прекращается между народами за землю и территорию, люди попадают в тюрьму и больницу, преступность процветает. Глобальні проблеми існують у людства: боротьба з бідністю, нестача продуктів, через яку масовий голод, захворюваність, мир між народами, роззброєння між всіма державами, війна між релігіями, збереження природи в процесі діяльності людей. Глобальные проблемы существуют у человечества: борьба с бедностью, нехватка продуктов, по которой массовый голод, заболеваемость, мир между народами, разоружения между всеми государствами, война между религиями, сохранение природы в процессе деятельности людей. Біологічна і соціальна еволюція людини не відбувається. Биологическая и социальная эволюция человека не происходит. Між протилежностями існує суперечність. Между противоположностями существует противоречие. Люди народжуються, щоб жити всім було однаково добре, але переважна більшість людей живе погано. Люди рождаются, чтобы жить всем было одинаково хорошо, но подавляющее большинство людей живет плохо.

 

3. Життя однакове всім 3. Жизнь одинаковая всем

  Суперечність скінчиться через перехід до двох нових протилежностей, які пропонуються.   Противоречие кончится через переход к двум новым противоположностям, которые предлагаются.

3-1. 3-1. Перша нова протилежна сторона Первая новая противоположная сторона

    Пропонується будувати життя діалектичним методом. Предлагается строить жизнь диалектическим методом. Отримувати хороше через прийняття поганого. Получать хорошее через принятие плохого. Суспільне житті між людьми твориться через любов. Общественная жизни между людьми творится через любовь. Іванов пропонує звільнити ув ' язнених і всім прийняти однакову зарплату. Иванов предлагает освободить заключенных и всем принять одинаковую зарплату. Він пише: «Перше його завдання для всього світу на нашій землі звільнити Он пишет: «Первая его задача для всего мира на нашей земле освободитьув'язненого, божевільного. заключенного, умалишенного. Дати засоби існування мінімум, серцю і душі, малому і старому 33 карбованці. Дать средства для существования минимум, сердцу и душе, детям и взрослым 33 рубля. Різниці ніякої. Разницы никакой. Якщо буде мало кому-небудь, ми прибавимо не одному, а всім. Если будет мало кому-либо, мы прибавить не одному, а всем. Тоді ідея Бога, яку він сам знайшов у себе, таємниця це буде для всіх людей. Тогда идея Бога, которую он сам нашел у себя, тайна это будет для всех людей. Ми будемо жити не по-капіталістичному і не по-соціалістичному, а за вченням Бога.». Мы будем жить не по-капиталистически и не по-социалистически, а по учению Бога».Нам, усім людям, прийняти однакову зарплату і звільнити ув ' язнених – це дуже погане. Нам, всем людям, принять одинаковую зарплату и освободить заключенных – это очень плохо. Люди не зможуть зробити це все зразу, але можна поступово. Люди не смогут сделать это все сразу, но можно постепенно. Треба всім це все усвідомити і пробувати помалу поступово це еволюційним шляхом виконувати, впроваджувати. Надо всем это все осознать и пробовать понемногу постепенно это эволюционным путем выполнять, внедрять. Якщо ми всі не зробимо такий суспільний лад, то такий безлад і залишиться в суспільстві, ми будемо бідними і нещасними, Бог і природа не допоможе нам, а буде карати хворобами, лихами. Если мы все не сделаем такой общественный строй, то такой беспорядок и останется в обществе, мы будем бедными и несчастными, Бог и природа не поможет нам, а будет наказывать болезнями, бедствиями. Спочатку держава візьме дітей на утримання, це допоможе нам. Сначала государство возьмет детей на содержание, это поможет нам.

 

3-2. 3-2. Друга нова протилежна сторона Вторая новая противоположная сторона

   Дві сторони є в природі: хороше і погане. Две стороны есть в природе: хорошее и плохое. Природа сама дасть людям хороше за наше прийняте погане. Природа сама даст людям хорошее за наше принятое плохое. Це є любов між людьми, здоров ' я, щастя, задоволення, ненависті між людьми не буде, у людей не буде необхідності красти, Это любовь между людьми, здоровья, счастья, удовлетворение, ненависти между людьми не будет, у людей не будет необходимости воровать, вбивати тощо. убивать и тому подобное. Не буде війни між людьми і природою. Не будем войны между людьми и природой. Не буде війни між народами. Не будем войны между народами. Все є спільне, не присвоюють, земля спільна, за неї не будуть воювати. Все есть общее, не присваивают, земля общая, за нее не будут воевать. Еволюція біологічна і соціальна людини відбувається. Эволюция биологическая и социальная человека происходит. Суперечність між протилежностями скінчилася. Противоречие между противоположностями кончилась. Люди хочуть жити, і люди отримують життя однакове для всіх. Люди хотят жить, и люди получают жизнь одинаково для всех.    

 

4. Цитати Іванова 4. Цитаты Иванова

   5803:101. 5803: 101. Наука загартування є справедлива, це вчення є багате в природі. Наука закалки справедливая, это учение является богатое в природе. А раз вчення є, значить життя є. А раз учение есть, значит, жизнь есть. Ця наука була до мене і є зараз. Эта наука была до меня и есть сейчас.

   6601:64. 6601: 64.   Ми повинні погодитися з матір'ю, Мы должны согласиться с матерью,   що вона народжувала віжко, что она рождала тяжело, але от виростити не змогла, но вот вырастить не смогла,   матеріальність не дала. материальность не дала.Він збився по шляху, Он сбился по пути,сильно помилився, сильно ошибся,   воїни служителі цього порядку воины служители этого порядкасхопили його за це виховання. схватили его за это воспитание. 65. Його зробили ворогом, як порушника, 65. Его сделали врагом, как нарушителя,   злочинця, преступника,створили режимні умови. создали режимные условия.Треба змінити цю платівку. Надо изменить эту пластинку.Ми є всьому діло. Мы есть всему дело.Наказ пише і дає нам одна людина, Приказ пишет и дает нам один человек,а ми виконуємо його. а мы выполняем его. Хто Кто хоче потрапляти у в'язницю, хочет попадать в тюрьму,або лягати в лікарню? или ложиться в больницу? Ми живемо нерівно при зростанні економіки і при різному задоволенні. Мы живем неравно при росте экономики и при разном удовлетворении.133. А хто з нас не помилявся або не помиляється в житті. 133. А кто из нас не ошибался или не ошибается в жизни. Ми всі є люди такі. Мы все есть люди такие. Невже ми не прийдемо до одного цілого всього. Неужели мы не придем к одному целому всему. Свідомість заслужити таку, отримати однаковий достаток будь-якій душі з серцем. Сознание заслужить такое, получить одинаковый достаток любой души с сердцем.Якщо зародився чоловік у житті, треба забезпечити його Если зародился человек в жизни, надо обеспечить его,як свого. как своего. Він живе у нас ображений 20 років на утриманні батьків. Он живет у нас обиженный, 20 лет на иждивении родителей. Ми усі за цю справу, щоб жити в природі однаково. Мы все за это дело, чтобы жить в природе одинаково.156. Ми не будемо примушувати якого-небудь чоловіка. 156. Мы не будем заставлять какого-либо человека. А ми будемо просити вченого, щоб він погодився з цією розумною пропозицією, і зробив у житті всім живим людям. А мы будем просить ученого, чтобы он согласился с этим умным предложением, и сделал в жизни всем живым людям. Треба свідомо взяти мінімум зарплати малим і старим по 30 карбованців. Надо сознательно взять минимум зарплаты малым и старым по 30 рублей.Якщо буде мало, добавимо всім. Если будет мало, добавим всем.І пробачити порушникам. И простить нарушителям.Попросити в зв ' язку з цим законом. Попросить в связи с этим законом. Прощення дається всім, щоб не робити шкідливе нікому з інших. Прощение дается всем, чтобы не делать вредно никому из остальных. Це примусить більше не робити. Это заставит больше не делать. 157. Якщо ми не зробимо цього, ми ворога не зможемо зжити. 157. Если мы не сделаем этого, мы врага не сможем изжить. Це все веде нас до незалежності. Это все ведет нас к независимости.

  

6602:32. 6602: 32. Треба нам свідомість, щоб ми погодилися з душею і серцем, і кожен взяв одне однакове грошове утримання. Надо нам сознание, чтобы мы согласились с душой и сердцем, и каждый взял одно одинаковое денежное содержание.Не примушувати, а просити. Не заставлять, а просить.6604:15. 6604: 15. Треба пробачити Надо простить  ув ' язненому за його зроблене.заключенному за его сделанное.Нехай він отримає свободу. Пусть он получит свободу.І за це винагородиться, як і всі люди, однією низькою оплатою 30 карбованців. И за это вознаградится, как и все люди, одной низкой оплатой 30 рублей. 6612:115. 6612: 115. Природа не дала рівного життя залежним людям, щоб люди жили однаково на землі, користувалися правами. Природа не дала равной жизни зависимым людям, чтобы люди жили одинаково на земле, пользовались правами.145. Бог говорить нам. 145. Бог говорит нам. Просіть, буде все, і хороше. Просите, будет все, и хорошее. Але не примушуйте, і не посилайте людину проти людини в бій. Но не заставляйте и не посылайте человека против человека в бой. 6808:92. 6808: 92. Якщо жити нам у природі, то треба нам однаково жити. Если жить нам в природе, то надо нам всем равно жить.Іти від іншого не слід, примушувати іншу людину на себе робити не слід. Уходить от другого не следует, заставлять другого человека на себя делать не следует.Ми звикли в цій частині, робимо це самі. Мы привыкли в этой части, делаем это сами.Бог не велить робити цього. Бог не велит делать этого.Якщо взявся робити, сам роби. Если взялся делать, сам делай.Це є діло твоє особисте. Это дело твое личное. 6812:37. 6812: 37. Не одягався, не одягаюся, і не буду одягатися тільки через цього ворога, через це діло, щоб люди зробилися в житті рівні. Не одевался, не одеваюсь, и не буду одеваться только через этого врага, через это дело, чтобы люди сделались в жизни равные. 6902:138. 6902: 138. Якщо ми зробимо самі це в житті, то природа нагородить нас за це діло. Если мы сделаем сами это в жизни, то природа наградит нас за это дело. Прощають Прощаютлюдям за їхнє зроблене у війні. людям за их сделанное в войне.139. Ми з вами повинні пробачити цьому злочинцеві, і укласти з ним дружній договір про ненапад. 139. Мы с вами должны простить этому преступнику, и заключить с ним дружественный договор о ненападении. Люди ув'язнені прослухають між собою домовленість за це все, що люди Люди заключенные прослушают между собой договоренность за это все, что люди беруть на себе один для всіх обов'язок урівняти людей з душею і серцем. берут на себя одну для всех обязанность уравнять людей с душой и сердцем. Всі як один чоловік, малий і старий, буде отримувати одну вигадану чоловіком зарплату 33 карбованці на місяць без будь-якої образи. Все как один человек, малый и старый, будет получать одну выдуманную человеком зарплату 33 рубля в месяц без всякой обиды. Будемо працювати з допомогою машини, і будемо однаково рівно жити. Будем работать с помощью машины, и будем одинаково равно жить. Професійність всяка враховується. Профессиональность всякая учитывается.Всі ми повинні забезпечуватися мінімумом. Все мы должны обеспечиваться минимумом. 140. Поганого не буде в людях, всі люди будуть робити хороше. 140. Плохого не будет в людях, все люди будут делать хорошее. Якщо ми з вами цього не зробимо, то природа буде ображати нас всіма силами своїми. Если мы с вами этого не сделаем, то природа будет обижать нас всеми силами своими. Якщо ми цього рівня доб'ємося, то у нас люди всі зробляться в природі переможцями. Если мы этого уравнения добьемся, то у нас люди все сделаются в природе победителями. Люди не стануть хворіти. Люди не станут болеть. А вчення Іванова веде нас усіх до одного. Учение Иванова ведет нас всех к одному.Наша молодь повинна взятися за це діло. Наша молодежь должна взяться за это дело. Всі п'ять пунктів його виконувати з душею і серцем. Все пять пунктов его выполнять с душой и сердцем.     

 

   6912:55. 6912: 55. Всім одна грошова зарплата від малого до старого 33 карбованці. Всем одна денежная зарплата от мала до велика 33 рубля.Якщо треба буде людині прибавити, то будемо прибавляти всім. Если надо будет человеку прибавить, то будем прибавлять всем.От тоді людина буде жити легко. Вот тогда человек будет жить легко. 73. Ми всі живемо не однаково, тому ми всі і бідні. 73. Мы все живем не одинаково, поэтому мы все и бедные. Один від одного йдемо. Друг от друга идем. Не хочемо, щоб він мене доганяв. Не хотим, чтобы он меня догонял.       

   7005:177. 7005: 177. Він у нас за це, щоб не було в'язниці та лікарні. У нас за это, чтобы не было тюрьмы и больницы. Для цього ми повинні в державі взяти одну однакову зарплату, ввести в життя своє свідомість спільну. Для этого мы должны в государстве взять одну одинаковую зарплату, ввести в жизнь свою сознание общее. 178. Люди не хочуть жити важко, люди хочуть жити легко, тому у нас повинно проходити однаково життя. 178. Люди не хотят жить трудно, люди хотят жить легко, поэтому у нас должна проходить одинаково жизни. 179. Краще померти в природі без усякого багатства, ніж ми вмираємо з великим багатством. 179. Лучше умереть в природе без всякого богатства, чем мы умираем с большим богатством. 190. Він не хоче, щоб люди з людьми воювали за землю, бо земля людей спільна. 190. Он не хочет, чтобы люди с людьми сражались за землю, земля людей общая. Вона не дала нам нічого, ніякого реального діла. Она не дала нам ничего, никакого реального дела. Люди як жили, так вони живуть зараз, не задоволені нашою землею. Люди как жили, так они живут сейчас, не довольны нашей землей.

   7103:33. 7103: 33. Нашій усієї молоді треба вчитися в Іванова практичного вчення, щоб нашого ворога внутрішнього і зовнішнього скасувати через наш учинок. Нашей всей молодежи надо учиться у Иванова практического учения, чтобы нашего врага внутреннего и внешнего отменить через наш поступок. Ми маємо пробачити своєму самому злому ворогу, як близькому і любимому другу, і більше в цьому не поминати. Мы должны простить своему самому злейшему врагу, как близкому и любимому другу, и больше в этом не поминать.Взяти мінімальну зарплату 33 карбованці. Взять минимальную зарплату 33 рубля.63. Вчитель навчає нас, щоб ми один одного любили. 63. Учитель учит нас, чтобы мы друг друга любили.Через свою свідомість треба нам усім мати в природі одне в зарплаті, як Учитель. Через свое сознание надо нам всем иметь в природе одну зарплату, как Учитель. Народ підніс йому 33 карбованці за його хворобу, таку зарплату. Народ дал ему 33 рубля за его болезнь, такую зарплату.

 

   7212:45. 7212: 45. Я не хотів, щоб ворог залишався між нами. Я не хотел, чтобы враг оставался между нами. Я не хочу зараз, щоб він таким народжувався між нами. Я не хочу сейчас, чтобы он таким рождался между нами. Ввів усім людям однакове утримання, якщо це треба, 33 карбованці на місяць мінімум. Ввел всем людям одинаковое содержание, если это нужно, 33 рубля в месяц минимум. Якщо мало, ми всім прибавимо. Если мало, мы всем прибавить. 139. Бог ввів у своєму вченні одне. 139. Бог ввел в своем учении одно. Любити всіх до одного чоловіка живого одним, щоб люди всі отримували в природі однакову зарплату. Любить всех до одного человека живого одним, чтобы люди все получали в природе одинаковую зарплату. Ні гроші, ні матеріальність будь-яка людину не спасає. Ни деньги, ни материальность любая человека не спасает.141. Якщо не буде в кишені грошей, злочинець не зробиться. 141. Если не будет в кармане денег, преступник не сделается. Якщо будуть жити однаково, ненависті не буде. Если будут жить одинаково, ненависти не будет. Ми народжуємо злочинця своєю економікою і політикою. Мы рожаем преступника своей экономикой и политикой. А коли ми А когда мызвільнимося за це все, Бог допоможе нам, райське життя буде в нас. Освободимся, за это все Бог поможет нам, райская жизнь будет у нас. Ми вводимо таке життя. Мы вводим жизнь.Природа допоможе нам ввести між собою дружбу, любов, це зробить нам продовження. Природа поможет нам ввести между собой дружбу, любовь, это сделает нам продолжение.І ми завоюємо життя через це, яке вічно не вмирає. И мы завоюем жизни через это, которое вечно не умирает.

    7301:25. 7301: 25. Передніх не буде в нас, всі зробимося через засоби однаковими. Передних не будет у нас, все сделаемся через средства одинаковыми. Ми будемо вважатися однаковими. Мы будем считаться одинаковыми. 50. Наша молодь має звільнитися від утримання батьків. 50. Наша молодежь должна освободиться от содержания родителей. Щоб наші люди погодилися, з душею і серцем взяли одну однакову зарплату всім людям, що живуть на землі. Чтобы наши люди согласились, с душой и сердцем приняли одну одинаковую зарплату всем людям, живущим на земле. І не вчилися воювати з природою. И не учились воевать с природой. Моя дорога учить молодь не застуджуватися і не хворіти. Моя дорога учит молодежь не простужаться и не болеть.

 

   7309.26:173. 7309.26 173. Треба нам усім жити в природі однаково. Надо нам всем жить в природе одинаково. Чоловік, який би він не був, де не був і як не був, йому повинна виділятися мінімальна зарплата для проживання. Человек, какой бы он ни был, где не был и как не был, ему должна выделяться минимальная зарплата для проживания. Примушувати людину не можна, а якщо треба, просьба є в природі. Заставлять человека нельзя, а если надо, просьба есть в природе. Вона повинна бути перед усіма. Она должна быть перед всеми. 174. Люди повинні знати. 174. Люди должны знать. Якщо треба буде працювати в природі, ми будемо прагнути всі до цього. Если надо будет работать в природе, мы будем стремиться все к этому. А не буде треба працювати, може, ми обійдемося без труда. А не будет нужно работать, может, мы обойдемся без труда. А якщо треба буде працювати, то ми самі підемо свідомо в працю. А если надо будет работать, то мы сами пойдем сознательно в труд. І ми будемо працювати там, де це треба. И мы будем работать там, где это нужно. Тільки зарплата буде одна. Только зарплата будет одна. Якщо мало буде, ми прибавимо всім. Если мало будет, мы прибавим всем. Але не одному тому, кому треба. Но не одному тому, кому надо. Люди цю просьбу визнають. Люди эту просьбу признают. Вони погодяться з нею, і вони почнуть жити по-новому. Они согласятся с ней, и они начнут жить по-новому.Кожна людина огородиться цим. Каждый человек огородиться этим. Високих, багатих людей не буде. Высоких, богатых людей не будет.Якщо треба буде вченому чоловікові бути, він буде між нами. Если надо будет ученому человеку быть, он будет между нами.

   7309.12:99. 7309.12: 99. Всі люди живуть за гроші, тільки вони отримують неоднаково. Все люди живут за деньги, только они получают неодинаково.Це є їхня одна помилка. Это их одна ошибка. Природа знає про це, вона представляє свої справи. Природа знает об этом, она представляет свои дела. А ми беремо самі їх і робимо, вона карає нас за це діло. А мы берем сами их и делаем, она наказывает нас за это дело.Ми губимося в цьому ділі, робимося в житті безсилі. Мы теряемся в этом деле, делаемся в жизни бессильные. Природа оточує нас у цьому ділі своїм нестатком. Природа окружает нас в этом деле своей нуждой. Кому ми це будуємо, запитує у нас Бог? Кому мы это строим, спрашивает у нас Бог? Адміністративна особа є розпорядник засобами і управитель народом. Административное лицо является распорядитель средствами и управляющий народом. Самі виділяють і отримують. Сами выделяют и получают. А ви як хочете, ви повинні заробити. А вы как хотите, вы должны заработать. Бог є не на боці сильного, Бог захищає ображеного. Бог не на стороне сильного, Бог защищает обиженного.33 карбованця на кожну людину. 33 рубля на каждого человека. Ми будуємо таке життя. Мы строим жизнь.Якщо мало буде нам цього, всім прибавимо тоді. Если мало будет нам этого, всем прибавить тогда.Це буде справедливе життя, одне з усіх не ображене. Это будет справедливая жизнь, один из всех не обижен.Людина буде знати про життя, для чого вона будує. Человек будет знать о жизни, для чего она строит. 100. Він не буде залежний, щоб людину змушувати. 100. Он не будет зависим, чтобы человека заставлять. Якщо потрібно буде робити, попросимо. Если нужно будет делать, попросим.

 

   7402:39. 7402: 39. Ми повинні отримати утримання на кожну людину 33 карбованці. Мы должны получить содержание на каждого человека 33 рубля. А коли ми отримаємо це, то не буде ображеного у нас. А когда мы получим это, то не будет обиженного у нас. Ось що відіграє ролі в усьому, ніхто не піде на нас війною. Вот что играет роли во всем, никто не пойдет на нас войной.Ми звільнимося в цьому від ворога, не станемо робити те, що роблять люди. Мы освободимся в этом от врага, не станем делать то, что делают люди.Наша ідея буде Божа. Наша идея будет Божья. Любити природу тілом. Любить природу телом. Найголовніше, побажати іншому того, чого сам не хочеш. Самое главное, пожелать другому того, чего сам хочешь.

    7412:58. 7412: 58. Бог прийшов на землю не для того, щоб люди жили по-різному на землі. Бог пришел на землю не для того, чтобы люди жили по-разному на земле. 60. Земля є не чиясь, а вона є природна, нехай люди 60. Земля есть не чья-то, а она природная, пусть людикористуються нею. пользуются ею.

   7507:116. 7507: 116. Якщо люди визнають Богом за моє діло, то я прожену всіх учених людей зі своїх місць. Если люди признают Богом за мое дело, то я прогоню всех ученых людей со своих мест. Мої сили доведуть на людях. Мои силы докажут на людях. Люди, самі вчені, із цим ділом згодяться й піддержать ідею Іванова. Люди, сами ученые, с этим делом согласятся и поддержат идею Иванова. Природа вчила його бути таким між людьми. Природа учила его быть таким между людьми. Він є помічник у будь-якій біді. Он помощник в любой беде. Усім живим на білому світі треба установити одну ціну зарплати. Всем живым на белом свете надо установить одну цену зарплаты. Вона повинна оточити всіх живих однією зарплатою. Она должна окружить всех живых одной зарплатой. Вона повинна оточити всіх старих і малих. Она должна окружить всех взрослых и детей. 117. Досить бути дітям у своїх батьків утриманцями, вони повинні зберігати самі себе своїми засобами. 117. Достаточно быть детям у своих родителей иждивенцами, они должны сохранять сами себя своими средствами. Люди мають цього добитися через Божу ідею. Люди должны этого добиться через идею Бога.

     7510:45. 7510: 45. Дітей наших не треба ображати, їх треба ввічливості вчити, щоб вони були сильними й робили для себе те, що треба буде для життя. Детей наших не надо обижать, их надо вежливости учить, чтобы они были сильными и делали для себя то, что нужно будет для жизни. Здоров ' я їм треба, і щоб розум був на ходу, треба нам, усім дітям, учитись. Здоровье им надо, и чтобы ум был на ходу, надо нам, всем детям, учиться. І просити в цьому Учителя, він нам допомагає в усьому. И просить в этом Учителя, он нам помогает во всем. Ми його повинні просити, як такого нашого заступника. Мы его должны просить, как такового нашего защитника.Якщо ви не будете вчитися Если вы не будете учитьсяза його вченням, ви будете бідними людьми, не будете задоволені життям. по его учению, вы будете бедными людьми, не будете довольны жизнью. 48. Чоловік створює тюрму і цих прислужників через це. 48. Человек создает тюрьму и этих прислужников из-за этого. А коли ми будемо все знати про цю будову, що ми робимо це самі собі, то ми виділимо рівну суму грошей по 33 карбованці на місяць кожному чоловікові, різниці не буде нікому. А когда мы будем все знать об этой строении, что мы делаем это сами себе, то мы выделим равную сумму денег по 33 рубля в месяц каждому человеку, разницы не будет никому.Ми скажемо в один голос, це наше діло, ми будемо робити це самі. Мы скажем в один голос, это наше дело, мы будем делать это сами. Якщо ми не Если мы незробимо це між собою, то ми оточимо себе чужим, природа не буде захищати нас, ми не сделаем это между собой, то мы окружим себя чужим, природа не будет защищать нас, мы незможемо зробити що-небудь без природи. сможем сделать что-либо без природы. А ми з вами як гинули в природі в цьому ділі, так ми і будемо гинути тяжко в природі, ніякого продовження не буде. А мы с вами как погибали в природе в этом деле, так мы и будем погибать тяжело в природе, никакого продолжения не будет.

 

73. Нам треба молодь звільнити від утримання батьками; 73. Нам надо молодежь освободить от содержания родителями. Ннам, усім людям, треба взяти свідомість і зарплату, одержати мінімум 33 карбованці.ам, всем людям, надо взять сознание и зарплату, получить минимум 33 рубля. Мало буде – усім прибавимо. Мало будет – всем прибавить.Не треба молодь гнати в бій, службу в армії залишити. Не надо молодежь гнать в бой. Службу в армии оставить. Це все є хвороба людського життя. Это все болезнь человеческой жизни. Самі копаємось у чужому ділі, а своє присвоєне бережемо. Сами копаемся в чужом деле, а свое присвоено бережем.

   7710:176. 7710: 176. Молодь у нас життям незадоволена. Молодежь у нас жизнью недовольна.Вона існує на батьківському утриманні, а не на своєму утриманні. Она существует на родительском содержании, а не на своём иждивении. Дуже тяжко жити молоді нашій за рахунок цього всього. Очень тяжело жить молодёжи нашей за счет этого всего. А все наше людське життя є в молоді. А вся наша человеческая жизнь у молодежи. Ми починаємо рухатись від неї і в цьому рости. Мы начинаем двигаться от нее и в этом расти.Ми, усі люди отці й матері, повинні згодитись із пропозицією ідеї Учителя. Мы, все люди, отцы и матери, должны согласиться с предложением идеи Учителя. Він є не за нас, таких ось жадних у житті людей, котрі оточили себе минулим, нікуди негожим, котрі своїх дітей ображають. Он есть не за нас, таких вот жадных в жизни людей, которые окружили себя прошлым, никуда не годным, которые своих детей обижают. Учитель просить отців і матерів своїх дітей, щоб вони згодились з ідеєю Учителя. Учитель просит отцов и матерей своих детей, чтобы они согласились с идеей Учителя. Вона просить усіх свою зарплату зрівняти, щоб люди вчені й невчені мали зарплату 33 карбованці. Она просит всех свою зарплату уравнять, чтобы люди ученые и неученые имели зарплату 33 рубля. Якщо буде мало всім, то ми прибавимо всім. Если будет мало всем, то прибавить всем. Природа підтримає нас за це все зроблене свідомо. Природа поддержит нас за это все сделанное сознательно. 7712.02:183. 7712.02: 183. З а моїм визначенням, треба всю молодь узяти цілком і повністю на утримання. По моему определению, надо всю молодежь взять целиком и полностью на содержание. Ось тоді не буде ненависті й усякого зла між цими людьми. Вот тогда не будет ненависти и всякого зла между этими людьми. 191. Паршек пропонує зовсім зняти утримання батьками. 191. Паршек предлагает совсем снять содержание родителями. Паршек вносить таку пропозицію: щоб ми, усі люди, хто цьому вірить, старається виконувати, згодились узяти зарплату 33 карбованці. Паршек вносит такое предложение: чтобы мы, все люди, кто этому верит, старается выполнять, согласились взять зарплату 33 рубля. Більше нічого не треба людям. Больше ничего не надо людям.

 

   7804:93. 7804: 93. Одні трудяться, створюють економіку, а люди розпоряджаються нею по указаному, їм платять, вся суть є в цьому. Одни трудятся, создают экономику, а люди распоряжаются ею по указанному, им платят, вся суть в этом. Злочинець народжується через це, незадоволення. Преступник рождается из-за этого, недовольство.Неправда адміністративно живе і розпоряджається всім. Неправда административно живет и распоряжается всем.Якщо ми не змінимо цей потік у житті, нам буде кінець, ми переробимось на негожість. Если мы не изменим этот поток в жизни, нам будет конец, мы переделаемся на негодность.145. У сім треба рівно. 145. Всем надо равно. Якщо буде мало, добавимо, щоб між людьми не було ніякої образи, усі жили рівно. Если будет мало, добавим, чтобы между людьми не было никакой обиды, все жили равно. Жити так, як ми живемо при Радянській владі чи демократії, ми незадоволені життям. Жить так, как мы живем при Советской власти или демократии, мы недовольны жизнью. Жити так, як ми прожили при батьку і сину, не треба. Жить так, как мы прожили при отцу и сыну, не надо. А ми вмираємо в цьому через діло наше. А мы умираем в этом через дело наше. Краще нічого не робити, ні перед чим ні за що не відповідати. Лучше ничего не делать, ни перед чем ни за что не отвечать.Ми будемо жити світоглядно: і хороше, тепло, і холодно, погано. Мы будем жить  с мировоззрением: и хорошее, тепло, и холодно, плохо. 31. Я прийшов на нашу землю, щоб у нас, всіх людей, не було тюрми і не було лікарні. 31. Я пришел на нашу землю, чтобы у нас, всех людей, не было тюрьмы и не было больницы.А ми самі це робимо, живемо нерівно, в одного є, а в іншого нема. А мы сами это делаем, живем неровно, у одного есть, а у другого нет.

   7805:13. 7805: 13. Зарплата малим, старим буде одна – 33 крб. Зарплата малым, старым будет одна – 33 рубля. Ображених не буде. Обиженных не будет. Якщо мало нам буде, прибавимо всім. Если мало нам, прибавим всем. 14. Робити свідомим, свідомість треба всім, ми не будемо без усякої свідомості. 14. Делать сознательным, сознание надо всем, мы не будем без всякого сознания. Якщо треба, значить треба. Если надо, значит надо.Ми хочемо жити, значить треба життя будувати, це залежить від нас усіх. Мы хотим жить, значит надо жизнь строить, это зависит от нас.Ніякої тюрми, ніякої лікарні не буде, а будемо жити по-еволюційному. Никакой тюрьмы, никакой больницы не будет, а будем жить по эволюционному. Хочеш робити – роби, не хочеш - не треба. Хочешь делать – делай, не хочешь - не надо. Сиди отримуй те, що слід. Сиди получай то, что следует. Це все бережи, як своє добро. Это все береги, как свое добро. Ми запрошуємо на цю всю будову весь світ, усе людство. Мы приглашаем на эту все строение весь мир, все человечество. Ми не відходимо ні від кого і не відгороджуємося ні від кого. Мы не отходим ни от кого и не отгораживаемся ни от кого. Хочеш жити за нашими Хочешь жить по нашим   умовами – приходь вступай у таке суспільство і живи з нами, такими правами користуйся. условиями – приходи вступай в такое общество и живи с нами, такими правами пользуйся. Своя рідна любов буде між людьми. Своя родная любовь будет между людьми. Один одному будуть допомагати. Друг другу будут помогать.

 

  15. Захоплення не буде ніякого, воєн не буде ніяких. 15. Захвата не будет никакого, войн не будет никаких. Усі люди отримають рівні права на життя спільного характеру, шукати в природі корисне в труді. Все люди получат равные права на жизнь общего характера, искать в природе полезное в труде. Але командування, юстиції, військового, насильства не буде. Но командования, юстиции, военного, насилия не будет. Просьба одна буде наша. Просьба одна будет наша. Тому, хто просить, давалось, дається і буде даватись всюди. Просящему давалось, дается и будет даваться повсюду. В сі люди будуть почувати добре. Все люди будут чувствовать хорошо. А якщо всім добре, то що може бути від цього краще. А если всем хорошо, то что может быть от этого лучше. 69. Це життєвий такий закон. 69. Это жизненный такой закон. Солдат служити більше не буде. Солдат служить больше не будет. Армія не знадобиться. Армия не понадобится. Крадіжка припиниться. Воровство прекратится. Люди перестануть хворіти. Люди перестанут болеть. Усі до одного одержать одне – 33 карбованці. Все до одного получат одно – 33 рубля. Тюрми не стане, лікарні теж не буде. Тюрьмы не станет, больницы тоже не будет.Учитись так не будемо. Учиться так не будем.Місця теж не стане. Места тоже не станет.Життєва любов проявиться в людях. Жизненная любовь проявится в людях. Війни між національностями Войны между национальностямине буде більше ніколи. больше не будет никогда. Ось чого ми доб ' ємось від природи. Вот чего мы добьёмся от природы. Умирати зовсім перестанемо. Умирать совсем перестанем. Райське життя наше проявиться на землі в житті нашому, Ми з вами всі оточимо бугор для цього діла. Райская жизнь наша проявится на земле в жизни нашей, мы с вами все окружим бугор для этого дела. Не природа примусить нас усіх стати на свої такі ось живі довільні ноги, ми станемо ними на сніг. Не природа заставит нас всех стать на свои такие вот живые произвольные ноги, мы станем ими на снег. І так чи інакше буде одне. И так или иначе будет одно.

   7806:56. 7806: 56. Учитель вносить людям свою еволюційну спільну свідому пропозицію, щоб жити в природі однаково. Учитель вносит людям своё эволюционное общее сознательное предложение, чтобы жить в природе одинаково. Не треба ніякої в житті політики, не треба такий ріст економіки. Не нужно никакой в жизни политики, не надо такой рост экономики.Нам треба рівна, одна для всіх зарплата. Нам надо равная, одна для всех зарплата. Ми всі до одного чоловіка повинні погодитися із цим утриманням, і взяти свою належну спільного блага зарплату від малого і старого 33 карбованці в місяць . Мы все до одного человека должны согласиться с этим содержанием, и взять свою надлежащую общего блага зарплату от детей до взрослых 33 рубля в месяц. Ми повинні всі наявні засоби в житті ліквідувати. Мы должны все имеющиеся средства в жизни ликвидировать. Люди повинні простити людям борги наявні. Люди должны простить людям долги имеющиеся. Не мати злоби в ненависті на кожного чоловіка. Не иметь злобы ненависти на каждого человека. Випустити всіх ув'язнених і божевільних з моєю ідеєю, за що ніхто і нічим не буде винуватий. Выпустить всех заключенных и умалишенных с моей идеей, за что никто и ничем не будет виноват. Будуть жити в природі за вченням Учителя. Будут жить в природе по учению Учителя. Якщо буде нам всім мало, прибавимо всім. Если нам всем будет мало, прибавим всем.   

 

   7806:157. 7806: 157. Хто б ти не був у цьому ділі – злочинець, хворий чоловік, старий, малий, професіонал, учений чоловік, здорового характеру чоловік – будь добрий, візьми 33 карбованця зарплату. Кто бы ты ни был в этом деле – преступник, больной человек, старый, малый, профессионал, ученый человек, здорового характера человек – будь добр, возьми 33 рубля зарплату.І що хочеш, те й роби. И что хочешь, то и делай.Не створюй в житті зла і ненависті. Не создавайте в жизни зла и ненависти. От тоді в цьому суспільстві війни з природою не буде. Вот тогда в этом обществе войны с природой не будет.Адміністративна особа відмовиться від свого я. Административное лицо откажется от своего я.А він, як ділова особа, буде просити ввічливо чоловіка. А он, как деловое лицо, будет просить вежливо человека.

   7811:11. 7811: 11. Ми повинні отримувати рівну зарплату 33 карбованці в цьому. Мы должны получать равную зарплату 33 рубля в этом.Якщо мало буде, прибавимо всім. Если мало будет, прибавим всем.Адміністратор відмовиться сам від свого місця, війни такої не буде в усьому світі. Администратор откажется сам от своего места, войны таковой не будет во всем мире. Яка буде красота в людях! Какая красота будет в людях! Робити таке діло перестанемо. Такое дело делать перестанем. А бугор Чувілкін хай живе, його як такого людям забути не можна. А бугор Чувилкин пусть живет, его как такового людям забыть нельзя. 70. Ми народили це дитя. 70. Мы родили это дитя.Він узятий на утримання отця й матері, він чужим захищений. Он взят на содержание отца и матери, он чужим защищен. ДитяДитя ображене, воно йде на всякий злочин. обиженное, оно идет на всякое преступление.71. Якщо ми цієї рівності не зробимо, то в нас ненависть у людях не зживеться. 71. Если мы этого равенства не сделаем, то у нас ненависть в людях не сживется.Ми як накидалися на чуже, так ми й будемо на чуже жадні. Мы как набрасывались на чужое, так мы и будем на чужое жадные.Це - хвороба, та ще вона така, не взяв би, але воно лежить перед очима. Это - болезнь, и еще она такая, не взял бы, но оно лежит перед глазами.7 6. Найголовніше, життя дітей задовольнимо, на утримання всіх візьмемо державою; 76. Самое главное, жизнь детей удовлетворим, на содержание всех возьмем государством; не будемо їх примушувати, а просити будемо. не будем их заставлять, а просить будем. Ось що нам у цьому допоможе. Вот что нам в этом поможет.

   7812:68. 7812: 68. Ми, люди, народжуємось живими, життєрадісними для того, щоб поповнювати ряди свої, а утримати цього чоловіка державою не хочемо. Мы, люди, рождаемся живыми, жизнерадостными для того, чтобы пополнять ряды свои, а удержать этого человека государством не хотим. Він є в нас у великій нужді, його оточило горе, біда в цьому, він є ображений у цьому ділі чоловік. Он у нас в большой нужде, его окружило горе, беда в этом, он обиженный в этом деле человек. У нього нема того, чим жити. У него нет того, чем жить. Отець безсилий задовольнити це дитя. Отец бессилен удовлетворить это дитя. Ми, усі діти, є на утриманні батьків – це все чуже. Мы, все дети, на иждивении родителей – это все чужое.В отця зовсім нема. У отца совсем нет. Отець може дати, він може й не дати. Отец может дать, он может и не дать. 69. Щоб не було в житті цього зла, ненависті, треба всім ввести оплату, що забезпечить життя – ось це нас урівняє. 69. Чтобы не было в жизни этого зла, ненависти, надо всем ввести оплату, что обеспечит жизнь – вот это нас уравняет.Ми перестанемо так жити, істина оточить нас. Мы перестанем так жить, истина окружит нас.Усі ми, старі й малі, одержимо рівну зарплату в цьому ділі в житті своєму. Все мы, дети и взрослые, получим равную зарплату в этом деле в жизни своей. Ми не будемо красти. Мы не будем воровать. Ми не будемо хворіти. Мы не будем болеть. Заслуги – від природи. Заслуги – от природы. 70. Ми знайдемо на землі людський рай. 70. Мы найдем на земле человеческий рай.

 

Исходный текст (украинский):

Життя однакове всім

Предложить лучший вариант перевода