Народний журнал природної мудрості Народный журнал природной мудрости   osh . osh.kiev . kiev.ua ua

 

Еволюційний рух Эволюционное движение

 

Жити, учитися, отримувати здоров ' я за наукою еволюцією. Жить, учиться, получать здоровье по науке эволюции. Бути таким, як Учитель народу, Бог Землі. Быть таким, как Учитель народа, Бог Земли. Наука Іванова П. К. Наука Иванова П. К.   

Народний журнал природної мудрості

№ 10. 2018.02 № 10. 2018.02

Ув ' язнених звільнити Заключенных освободить

  Ув ' язнених звільнити – режим неволя і воля людей в суспільстві, у котрому всіх ув ' язнених треба звільнити. Заключенных освободить – режим неволя и воля людей в обществе, в котором всех заключенных надо освободить.    

Зміст

Содержание

1.Теорія діалектика, три закони. 1.Теория диалектика, три закона.

2. Суспільство з в ' язницею. 2. Общество с тюрьмой.

2-1. 2-1. Перша протилежність. Первая противоположная сторона.

2-2. 2-2. Друга протилежність. Вторая противоположная сторона.

3. Суспільство без в ' язниці. 3. Общество без тюрьмы.

3-1. 3-1. Перша нова протилежність Первая новая противоположная сторона.

3-2. 3-2. Друга нова протилежність. Вторая новая противоположная сторона.

4. Цитати Іванова. 4. Цитаты Иванова.

1.Теорія діалектика, три закони.

1.Теория диалектика, три закона.

   Закон 1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі . Закон 1. Две противоположные стороны есть в природе, они существуют в единстве и борьбе. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. Все вещи, явления имеют противоположные свойства и тенденции развития. Вони перебувають в єдності, одне без одного не існує. Они находятся в единстве, одно без другого не существует. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, її результатом є розвиток. Противоположные стороны взаимодействуют постоянно в форме борьбы, ее результатом является развитие. Між ними виникають суперечності, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Между ними возникают противоречия, которые являются источником, содержанием, движущей силой саморазвития мира. Процес завершується переходом до двох нових Процесс завершается переходом к двум новым   протилежних сторін. противоположным сторонам. Приклад . Пример. Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. Две противоположные стороны есть в природе: хорошее, теплое, плохое, холодное. Перша протилежна сторона. Первая противоположная сторона. Люди роблять, щоб мати в житті хороше, тепле. Люди делают, чтобы в жизни было хорошее, теплое. Друга протилежна сторона. Вторая противоположная сторона. Вони отримують від природи погане і холодне – захворювання, нещастя тощо. Они получают от природы плохое и холодное – заболевание, несчастье и тому подобное. Між ними є суперечність , бо люди не отримують життя. Между ними есть противоречие, потому что люди не получают жизни. Щоб жити, люди переходять до двох нових протилежних сторін. Чтобы жить, люди переходят к двум новым противоположным сторонам. Перша нова протилежна сторона. Первая новая противоположная сторона. Люди свідомо приймають холод і голод, гартуються в холодній воді. Люди сознательно принимают холод и голод, закаляются в холодной воде. Людина відчуває холод і погане в процесі купання в холодній воді. Человек чувствует холод и плохое в процессе купания в холодной воде. Друга нова протилежна сторона. Вторая новая противоположная сторона. Людям стає тепло, добре і здорово після купання. Людям становится тепло, хорошо и здорово после купания. Людина хотіла життя і отримала життя. Человек хотел жизни и получил жизнь. Суперечність завершується. Противоречие заканчивается.   

    Закон 2. Подвійне заперечення є в природі. Закон 2. Двойное отрицание в природе. Об ' єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Объекты развиваются путем двойного отрицания. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру початкового ступеня розвитку. Каждая ступень является синтезом предыдущих ступеней и воспроизводит на более высокой основе характерные черты, структуру начальной ступени развития. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об ' єктів. Двойное отрицание является необходимым моментом процесса развития, условием качественного изменения объектов. Розвитку об ' єктів не існує без заперечення попередніх форм. Развития объектов не существует без отрицания предыдущих форм. Заперечення відображає не знищення об ' єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадковий стан. Отрицание отражает не уничтожение  объекта, а момент его перехода в новое качество, в котором хранятся элементы и свойства его предварительного качественного состояния, то есть фиксирует наследственное состояние. Приклад. Пример. Еволюція людства. Эволюция человечества. Ступінь 1. Практика загартування домінує в людей. Ступень 1. Практика закалки доминирует у людей. Ступінь 2. Заперечення загартування. Ступень 2. Отрицание закалки. Вчення Христа домінує. Учение Христа доминирует. Ступінь 3. Подвійне заперечення одного загартування і одного вчення Христа. Ступень 3. Двойное отрицание одной закалки и одного учения Христа. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства. Синтез или сумма закалки и учения Христа доминирует в человечества.    

    Закон 3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Закон 3. Взаимный переход качественных и количественных изменений. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. Количественные изменения постепенно накапливаются, на определенном этапе развития нарушают их меру, и вызывают у них коренные изменения. (Википедия.  Диалектика).   

 

2. Суспільство з в ' язницею 2. Общество с тюрьмой

2-1. 2-1. Перша протилежна сторона Первая противоположная сторона

   Люди порушують закон у суспільстві, державна влада охороняє закон, вона побудувала в ' язницю для порушника. Люди нарушают закон в обществе, государственная власть охраняет закон, она построила тюрьму для нарушителя. Влада боїться злочинця. Власть боится преступника.Влада, юстиція судить, робить винним, присуджує покарання сидіти строк у в ' язниці, щоб перевиховати людей. Власть, юстиция судит, делает виновным, присуждает наказание сидеть срок в тюрьме, чтобы перевоспитать людей. Влада таким чином робить собі хороше, вона захищає себе від злочинців. Власть таким образом делает себе хорошее, она защищает себя от преступников. А людям у неволі погано, вони томляться, ждуть волі. А людям в неволе плохо, они томятся, ждут свободы. Ув ' язнених перевиховують тяжким трудом, тут ув ' язнений як раб.Заключенных перевоспитывают тяжелым трудом, здесь заключенный как раб.Дві протилежні сторони є в природі: хороше і погане. Две противоположные стороны есть в природе: хорошее и плохое. Влада і громада робить собі хороше через в ' язницю, захищає себе від злочинців. Власть и общество делает себе хорошее через тюрьму, защищает себя от преступников.     

 

2-2. 2-2. Друга протилежна сторона Вторая противоположная сторона

Дві протилежні сторони є в природі: хороше і погане.   Две противоположные стороны есть в природе: хорошее и плохое. Природа сама творить дії, котрі дають людям погане почуття, за прийняте холоше. Природа сама творит действия, которые дают людям плохое чувство, за принятое хорошее. Суспільство з в ' язницею отримує від природи погане за прийняте хороше. Общество с тюрьмой получает от природы плохое за принятое хорошее. Це є незадоволення владою, ненависть, помста, злочинність не щезає, крадіжка, вбивства, захворювання, смерть. Это недовольство властью, ненависть, месть, преступность не исчезает, воровство, убийства, заболевания, смерть. Ув ' язнений стає ворогом для суспільства. Заключенный становится врагом для общества.Таке суспільство не сприяє біологічній і соціальній еволюції. Такое общество не способствует биологической и социальной эволюции.Суперечність між протилежностями існує. Противоречие между противоположностями существует. Люди через в ' язницю хочуть отримати мир, задоволення, життя, а отримують незадоволення, ненависть, злочинність, смерть. Люди через тюрьму хотят получить мир, удовольствие, жизнь, а получают недовольство, ненависть, преступность, смерть.

 

3. Суспільство без в ' язниці 3. Общество без тюрьмы

   Суперечність можна припинити через перехід до двох нових протилежних сторін, котрі пропонуються. Противоречие можно прекратить через переход к двум новым противоположным сторонам, которые предлагаются.

 

3-1. 3-1. Перша нова протилежна сторона Первая новая противоположная сторона

   Пропонується суспільство без в ' язниці. Предлагается общество без тюрьмы. Людям треба прощати провини, юстиція не повинна судити, не карати в ' язницею. Людям надо прощать вину, юстиция не должна судить, не наказывать тюрьмой. Всіх ув ' язнених звільнити. Всех заключенных освободить.Дві протилежні сторони є в природі: хороше в погане. Две противоположные стороны есть в природе: хорошее, плохое. Люди за свої дії отримують хороше або погане почуття, або Люди за свои действия получают хорошее или плохое чувство, или   хороше і погане. хорошее и плохое. Людям, особливо державній владі, буде погано прощати людям провини, не карати порушників в ' язницею. Людям, особенно государственной власти, будет плохо прощать людям вину, не наказывать нарушителей тюрьмой.Це протирічить існуючому закону. Это противоречит существующему закону. Але це погане кожному доведеться свідомо прийняти, утворити новий закон. Но это плохое каждому придется сознательно принять, создать новый закон. Коли ув ' язнений звільниться, тоді всі візьмуть однакову зарплату. Когда заключенных освободят, тогда все примут одинаковую зарплату.   

 

3-2. 3-2. Друга нова протилежна сторона Вторая новая противоположная сторона

Дві протилежні сторони є в природі: хороше і погане. Две противоположные стороны есть в природе: хорошее и плохое. Природа сама дасть людям хороше за прийняте погане. Природа сама даст людям хорошее за принятое плохое. Можна сказати, природа нагородить людей своїм хорошим. Можно сказать, природа наградит людей своим хорошим. Це – задоволення, здоров ' я, щастя, любов, мир між народами, відсутність війни, життя райське. Это – удовлетворение, здоровье, счастье, любовь. Мир между народами, отсутствие войны, жизнь райская, безсмертя. бессмертие. Біологічна і соціальна еволюція відбувається. Биологическая и социальная эволюция происходит. Суперечність між протилежними сторонами скінчилася. Противоречие между противоположными сторонами кончилась. Люди хотіли задоволення. Люди хотели удовлетворение,миру, щастя, життя, і люди отримали задоволення, мир, вічне життя. мир, счастье, жизнь, и люди получили удовлетворение, мир, вечную жизнь.   

 

4. Цитати Іванова 4. Цитаты Иванова

   6510:61. 6510: 61. Люди є в природі, не треба засуджувати, і не треба карати їх, а треба прощати. Люди есть в природе, не надо осуждать, и не надо наказывать их, а надо прощать.Тоді буде виграш між нами і природою. Тогда будет выигрыш между нами и природой.Людина буде господар. Человек будет хозяин.

   6601:152. 6601: 152. Моє одне було, воно є і зараз – треба миритися. Мое одно было, оно есть и сейчас – надо миритьсяНе розумним людям, вченим людям. не разумным людям, ученым людям. А треба миритися солдатам, кого примушують воювати, на кому вся продукція витрачається, як на ображеному чоловікові. А надо мириться солдатам, кого заставляют воевать, на ком вся продукция расходуется, как на обиженном человеке. Його звідти примушують і звідси примушують. Его оттуда заставляют и отсюда заставляют. А політики, хитруни воюють. А политики, хитрецы воюют. А моя мудрість є попросити обидві сторони, щоб вони домовилися на одній мові одна з одною в цей час. А моя мудрость есть попросить обе стороны, чтобы они договорились на одном языке друг с другом в это время. Особливо ми, люди нові повинні пробачити цьому віроломному ворогові за його всю помилку на ньому. Особенно мы, люди новые должны простить этому вероломному врагу за его всю ошибку на нем. Якби він погодився на таку пропозицію, ми б тоді виграли. Если бы он согласился на такое предложение, мы бы тогда выиграли. 156. Ми не будемо примушувати іншого якого-небудь чоловіка, а будемо просити вченого, щоб він погодився з цією розумною пропозицією, і зробив у житті всім живим людям. 156. Мы не будем заставлять другого какого-либо человека, а будем просить ученого, чтобы он согласился с этим умным предложением, и сделал в жизни всем живым людям. Треба свідомо взяти мінімум зарплати малим і старим по 30 карбованців. Надо сознательно взять минимум зарплаты малым и старым по 30 рублей. Якщо буде мало, добавимо всім. Если будет мало, добавим всем. І пробачити порушникам, попросити в зв'язку з цим законом. И простить нарушителям, попросить в связи с этим законом. Всім дається прощення, щоб не робити шкідливе нікому з інших. Всем дается прощение, чтобы не делать вредно никому из остальных. Це примусить більше не робити. Это заставит больше не делать. 157. Якщо ми не зробимо цього, ми ворога не зможемо зжити. 157. Если мы не сделаем этого, мы врага не сможем изжить. Це все веде нас до незалежності. Это все ведет нас к независимости.     

 

   6604.17:14. 6604.17: 14. Ми винні самі, тримаємо, як злочинця. Мы должны сами, держим, как преступника.   Наша велика помилка чоловіка тримати під замком. Наша большая ошибка человека держать под замком. Ми боїмося його, не дай Бог, він подужає. Мы боимся его, не дай Бог, он осилит.Це ворог наш внутрішній, він уб ' є нас, таких економістів. Это враг наш внутренний, он убьет нас, таких экономистов.15. Ми присвоїли до свого імені, назвали своїм. 15. Мы присвоили к своему имени, назвали своим.Народ примусили, він помилився, ми його посадили. Народ заставили, он ошибся, мы его посадили.Хіба він не думає про свободу. Разве он не думает о свободе.Хіба ми з вами не сиділи, або ми забули, як нас тримала в'язниця і висилка. Разве мы с вами не сидели, или мы забыли, как нас держала тюрьма и высылка.   Ми думали, і чекали такий час, в якому знайдеться чоловік. Мы думали, и ждали такое время, в котором найдется человек.Напише своє прохання, попросить весь народ, щоб вони змінили свій потік. Напишет свою просьбу, попросит весь народ, чтобы они изменили свой поток. Пішли на поступки ображеному, бідному, хворому. Пошли на уступки обиженному, бедному, больному.Ув ' язненого пробачити за його зроблене. Заключенному простить за его сделанное.   Нехай він отримає свободу. Пусть он получит свободу.І за це винагородиться, як і всі люди, однією низькою оплатою 30 карбованців. И за это вознаградится, как и все люди, одной низкой оплатой 30 рублей.

   6604.24:142. 6604.24 142. А ця меншість сидить, як соловей сидів у клітці і свої пісні співав. А это меньшинство сидит, как соловей сидел в клетке и свои песни пел. А ті, хто посадив, його слухали. А те, кто посадил его, слушали. У них народилося в душі і серці випустити цього солов'я. У них родилось в душе и сердце выпустить этого соловья. Яка принадність створена в природі для солов'я. Какая прелесть создана в природе для соловья.Так і наша караюча юстиція. Так и наша карающая юстиция.143. Треба буде відмовитися від свого, і кинути своє все наявне робити. 143. Надо будет отказаться от своего, и бросить свое все имеющееся делать.Не треба вчитися бути прокурором, щоб чоловіка невихованого в його житті звіром робити. Не надо учиться быть прокурором, чтобы человека невоспитанного в его жизни зверем делать. Треба буде відмовитися від такого голосу, щоб він вимагав суворого покарання. Надо будет отказаться от такого голоса, чтобы он требовал сурового наказания.Це прокурорів гострий рожен для серця. Это прокуроров острый рожон для сердца. 165. 165. А у мене шлях, одне вчення, щоб людина навчилася бути вихованою в дусі Іванова, щоб не потрапляти у в'язницю і не лягати в лікарню. А у меня путь, одно учение, чтобы человек научился быть воспитанным в духе Иванова, чтобы не попадать в тюрьму и не ложиться в больницу.

 

   6607.09:14. 6607.09: 14. Ми з вами робимо шкідливе, судимо самих себе. Мы с вами делаем вредное, судим самих себя.   Юстиція є величезна наука, дійшла до генерального прокурора. Юстиция есть огромная наука, дошла до генерального прокурора.А ворог як був над нашим добром, так він і залишився. А враг был над нашим добром, так он и остался. Виховання таке чоловіка. Воспитание такое человека.Ми не робимо з нашим вченим, щоб не було між нами хворого чоловіка в природі. Мы не делаем с нашим ученым, чтобы не было между нами больного человека в природе.   Він зробив, ми його зловили, дізналися, що він це зробив. Он сделал, мы его поймали, узнали, что он это сделал.А раз він зробив, вже злочин, ми судимо його за справу. А раз он сделал, уже преступление, мы судим его за дело. Якби правда була у юстиції, чоловік цього не робив. Если бы правда была в юстиции, человек этого не делал.Хіба людині сидіти добре у в'язниці, або відбувати в колонії. Разве человеку сидеть хорошо в тюрьме, или отбывать в колонии. 15. Врахуйте, він є наш ворог вічний. 15. Учтите, он наш враг вечный.Він був, є, і буде доти, Он был, есть и будет до тех пор,поки ми з вами не відмовимося від однобокої науки. пока мы с вами не откажемся от односторонней науки.   Ми любимо хороше, і думаємо про хороше, і робимо хороше. Мы любим хорошее, и думаем о хорошем, и делаем хорошее.   Ми ж вчені люди з вищим поняттям. Мы же ученые люди с высшим понятием.Знаємо добре, що ми безвинного засудили. Знаем хорошо, что мы невинного осудили.Ми цим радіємо, говоримо: добре нам, що ми їх засудили. Мы этим радуемся, говорим: хорошо нам, что мы их осудили.А вони знову народжуються, та злочин робиться цікавіший, а людина зробила його. А они опять появляются, и преступление делается интереснее, а человек сделал его. Таке виховання не треба нашій стороні охоронців. Такое воспитание не надо нашей стороне охранников.Це добре, що за вас стоять, воїни охороняють вас зі зброєю в руках. Это хорошо, что за вас стоят, воины охраняют вас с оружием в руках. Ви Выживете ними. живете ними.16. Буде дуже важко тому чоловікові, хто це робить. 16. Будет очень трудно человеку, кто это делает.І не хоче зрозуміти, що він робить іншому недобре. И не хочет понять, что он делает другому нехорошо. Показує свій шлях, щоб інші вчилися і робили те, що він зробив. Показывает свой путь, чтобы другие учились и делали то, что он сделал. Він вважає, що він засудив іншого, він зробив добре комусь. Он считает, что он осудил другого, он сделал хорошо кому-то.А в того, хто отримав покарання, не зупиняється думка цьому ділу помститися. А у того, кто получил наказание, не останавливается мысль этому делу отомстить.Зло залишається назавжди, він думає просто щодня, та сниться помститися за це. Зло остается навсегда, он думает просто ежедневно, и снится отомстить за это. От і ворог наш жив, живе і буде жити з нами вічно. Вот и враг наш жил, живет и будет жить с нами вечно.   Ми створили його своєю справою через наші цінності, які створили в себе між людьми в природі. Мы создали его своим делом через наши ценности, которые создали у себя между людьми в природе.   

 

   6607.31:88. 6607.31 88. За вченням Іванова і ділом людського життя, міліція і швидка допомога відпаде, і вона не буде потрібна людині. По учению Иванова и делам человеческой жизни, милиция и скорая помощь отпадет, и она не будет нужна человеку.Нічого не зробили щодо ворога, він був, він є, і він буде в природі через один недостатній вчинок. Ничего не сделали по отношению к врагу, он был, он есть, и он будет в природе через один недостаточный поступок. Ми з вами перебудуємося за допомогою вчення Іванова в інших людей. Мы с вами перестроимся с помощью учения Иванова у других людей. Ми, всі люди, зробимося не такими, як були. Мы, все люди, сделаемся не такими, как были. Ми зробимося новими, сильними, вільними. Мы сделаемся новыми, сильными, свободными. 153. Щоб він не потрапляв у в'язницю за своє діло, і він не лягав у лікарню. 153. Чтобы он не попадал в тюрьму за свое дело, и он не ложился в больницу.Люди можуть не попадати за свій злочин в ці місія тоді, коли люди стануть незалежними в природі через загартування тренування в природі. Люди могут не попадать за свое преступление в эти места тогда, когда люди станут независимыми в природе через закалку-тренировку в природе.

   6610.27:91. 6610.27 91. Я подав свою пропозицію в конституцію. Я подал свое предложение в конституцию. Нам не треба юстиція наука, злочин розвивається за рахунок цього. Нам не надо наука юстиция, преступление развивается за счет этого. Не треба нам медицина, розвивати за рахунок хворого. Не надо нам медицина, развивать за счет больного. Нам треба зробити чоловіка спільними силами, щоб у природі навчитися. Нам надо сделать человека общими силами, чтобы в природе научиться. І зробитися таким, як себе навчив Іванов. И сделаться таким, как себя научил Иванов.

   6610.21:172. 6610.21: 172. Юстиція Юстициярозпростерла своє пір ' я. распростерла свои перья. Це наука нехороша, злодійська для всіх. Это наука плохая, воровская для всех.Свій зроблений закон нав'язує іншому. Свой сделанный закон навязывает другому.173.Закон є в суді, обов'язково треба людину засудити, і посадити на термін того часу, в чому людині доводиться сидіти довго. 173. Закон есть в суде, обязательно надо человека осудить, и посадить на срок того времени, в чем человеку приходится сидеть долго. Я проти Я противцієї справи. этого дела. Не хочу, щоб люди сиділи, мучилися, а інші співали і танцювали, тобто веселилися. Не хочу, чтобы люди сидели, мучились, а другие пели и танцевали, то есть веселились. Я був за те, щоб між нами і природою не був ув'язнений, не був хворий, що і треба Я был за то, чтобы между нами и природе не был заключенный, не был больной, что и надовсім людям. всем людям.

 

   6703.05:10. 6703.05: 10. Треба нашим людям, що живуть на білому світі, всім до одного чоловіка пробачити назавжди в ділі, зробленому ними, Надо нашим людям, живущим на белом свете, всем до одного человека простить навсегда в деле, сделанном ими,щоб більше їм цього не робити. чтобы больше им этого не делать.Іванов каже. Иванов говорит.Я ручаюся зі своєю ідеєю, яка навчить, як буде треба любити природу. Я ручаюсь со своей идеей, которая научит, как будет надо любить природу.

   6803.09:31. 6803.09: 31. За висновком усім цим, якщо у нас не буде в'язниці, внутрішній ворог зникне між нами такими. По выводу всему этому, если у нас не будет тюрьмы, внутренний враг исчезнет между нами такими.   Якщо грошей не буде в нас в кишенях, відійде злочин. Если денег не будет у нас в карманах, отойдет преступление. 32. Хвороба та застуда не буде через наше загартування. 32. Болезнь и простуда не будет через нашу закалку.Хто ж нас тоді засудить, якщо ми будемо жити однією сім'єю. Кто же нас тогда осудит, если мы будем жить одной семьей.Ми, всі люди, будемо загартовані. Мы, все люди, будем закаленные.69. 69.Зовнішній ворог був у цьому, так він і залишився зовнішнім ворогом. Внешний враг был в этом, так он и остался внешним врагом. Треба для цього зробитися чоловіком у природі незалежним ніде ніяк. Надо для этого сделаться человеком в природе независимым нигде никак.А бути від усіх вільним. А быть свободным от всех.

   6904112. Держава наша винна в цьому. 6904:112. Государство наше виновато в этом. Ми створили її руками, вона цінна, вона наша. Мы создали ее руками, она ценна, она наша. Ми протягнули руки в неї, воля є наша в цьому. Мы протянули руки у нее, воля наша в этом. Так не судити за це діло, треба свідомість зробити. Так не судить за это дело, надо сознание сделать. Треба чоловіка навчити цьому, щоб він не брав спільне, а зберігав його. Надо человека научить этому, чтобы он не брал общее, а хранил его. 88. Усіх в'язнів звільнити. 88. Всех заключенных освободить.   Хворим психічно дати дорогу. Больным психически дать дорогу.Не треба людину тримати в неволі. Не надо человека держать в неволе.А зробити так, щоб образи ніякої. А сделать так, чтобы обиды никакой.Ось що чоловік вимагає. Вот что человек требует.Любов до людини, і велика для всіх ввічливість. Любовь к человеку, и большая для всех вежливость. 89. Тюрма не треба, і лікарня не буде треба. 89. Тюрьма не надо, и больница не будет нужно.

   6912.31:176. 6912.31 176. Якщо ми приведемо себе свідомо до цього, і ми станемо свідомо все робити, то ми роззброїмо в'язниці в природі, і лікарні не буде в нас. Если мы приведем себя сознательно к этому, и мы станем сознательно все делать, то разоружим тюрьмы в природе, и больницы не будет у нас. Ми доб'ємося від природи. Мы добьемся от природы. Не вона буде розпоряджатися нами, Не она будет распоряжаться нами, ми мыбудемо керувати нею. будем управлять ею.Вона полюбить нас усіх за це, не буде карати нас у цьому. Она полюбит нас всех за это, не будет наказывать нас в этом.Ми будемо жити сім'єю однієї через це. Мы будем жить семьей одной через это.Ніхто не буде судити нас. Никто не будет судить нас. Ось чого ми з вами доб'ємося в житті через це. Вот чего мы с вами добьемся в жизни через это. Чоловік стане здоровим, сильним через це все. Человек станет здоровым, сильным через это все. Не буде потрапляти у в'язницю, і не буде лягати в лікарню. Не будет попадать в тюрьму, и не будет ложиться в больницу. Юстиція не буде потрібна в нас, міліції зовсім не стане. Юстиция не потребуется у нас, милиции совсем не станет.

 

   7008.22:24. 7008.22: 24. Злочинець зробився між нами. Преступник стал между нами. Він попався, йому зробили справу, щоб судом засудити. Он попался, ему сделали дело, чтобы осудить судом.Його змусила необхідність. Его заставила необходимость.Державна в'язниця є режимна річ, вона не в'язниця без людини. Государственная тюрьма является режимная вещь, она не тюрьма без человека.Ми зробили науку юстицію, яка живе через нас.. Мы сделали науку юстицию, которая живет через нас.

   7010.07:46. 7010.07: 46. Він є вболівальник за найбіднішого ображеного чоловіка, хто сидить у в'язниці, хто лежить у лікарні. Он есть болельщик за бедного обиженного человека, который сидит в тюрьме, кто лежит в больнице. Люди перестануть отримувати це в природі через його вчення і пораду. Люди перестанут получать это в природе через его учение и совет. 99. Наша всіх мета і таке завдання перебудувати самого себе зі старої людини на нову людину. 99. Наша всех цель и такая задача перестроить самого себя со старого человека на нового человека. Не треба йти зі своїм поняттям від іншої людини. Не надо идти со своим понятием от другого человека. Він є хворий чоловік, не має у себе. Он больной человек, не имеющий у себе. А ти маєш, йому дай. А ты ему дай. А раз ти допоможеш цьому всьому, то ти не будеш ображений природою ніколи. А раз ты поможешь этому всему, то ты не будешь обижен природой никогда. Учитель є вболівальник за це, він вболіває за ув'язненого, він вболіває за божевільного. Учитель является болельщик за это, он болеет за заключенного, он болеет за умалишенного. 48. А мудрець так каже: треба так зробити, щоб нікому не перешкодити своїм 48. А мудрец так говорит: надо сделать так, чтобы никому не помешать своимділом, а своє це нове поставити. делом, а свое это новое поставить.   

    7104:80. 7104: 80. За моїм усім висновком, чоловік має добитися від природи безсмертя. По моему всему выводу, человек должен добиться от природы бессмертие. Він доб'ється перед людьми, доведе нам усім, що нам не треба буде створювати справу на будь-якого чоловіка, і не треба його судити. Он добьется перед людьми, докажет нам всем, что нам не надо будет создавать дело на какого-либо человека, и не надо его судить.81. Треба пробачити всім людям ображеним, засудженим. 81. Надо простить всем людям обиженным, осужденным.Природа карає нас усіх таких, і хоче, щоб ми стояли в черзі. Природа наказывает нас всех таких и хочет, чтобы мы стояли в очереди. 94. Він є вболівальник за іншу людину. 94. Он болельщик за другого человека. Його одна мрія перед усіма, щоб ліквідувати в'язниці та лікарні для того, щоб там людина не мучилася ніде. Его одна мечта перед всеми, чтобы ликвидировать тюрьмы и больницы для того, чтобы там человек не мучилась нигде.

 

   7201.15:93. 7201.15 93. А раз ми безсилі, ніхто не допоможе нам, крім одного Бога. А раз мы бессильны, никто не поможет нам, кроме одного Бога. Він нас учить одному для всіх. Он нас учит одному для всех. Ми однаково вчилися, щоб було добре згодом. Мы одинаково учились, чтобы было хорошо потом.170. 170.Хто вам давав таке право тримати у в'язниці людину? Кто вам давал такое право держать в тюрьме человека? Ви самі за просьбою своєю потрапили до лікарні. Вы сами по просьбе своей попали в больницу.Бог такої згоди нікому не давав. Бог такого согласия никому не давал.     

7212.19:140. 7212.19 140. Всім порушникам закону треба пробачити за те, що вони робили. Всем нарушителям закона надо простить за то, что они делали. І щоб люди И чтобы людине робили більше те, що вони робили не делали больше того, что они делалисамовільно в природі. самовольно в природе.Треба відмовитися від усього людського. Надо отказаться от всего людского.Вони робили по-своєму, жили багато. Они делали по-своему, жили много. 141. Якщо не буде в кишені грошей, злочинець не зробиться. 141. Если не будет в кармане денег, преступник не сделается. Будуть жити однаково, ненависті не буде. Будут жить одинаково, ненависти не будет.Ми народжуємо злочинця своєю економікою і політикою. Мы рождаем преступника своей экономикой и политикой. А коли ми звільнимося, Бог допоможе нам, райське життя буде в нас. А когда мы освободимся, Бог поможет нам, райская жизнь будет у нас. Ми вводимо таке життя. Мы вводим жизнь. 7309.12:139. 7309.12: 139. Ми не повинні мати в себе в'язниці та лікарні. Мы не должны иметь у себя тюрьмы и больницы.Люди назвали його Учителем недарма. Люди назвали его Учителем не напрасно.Він вижене будь-якого ворога на тобі. Он выгонит любого врага на тебе. Перш ніж людині допомагати, треба буде допомогти самому собі. Прежде чем человеку помогать, надо будет помочь самому себе. 165. А я ділок цього, терплю за самого ображеного чоловіка, за ув'язненого і психічно хворого. 165. А я делец этого, терплю за самого обиженного человека, за заключенного и психически больного.Їх треба в житті звільнити, і дати волю всім їм. Их надо в жизни освободить и дать волю всем им.

 

   7311.29:10. 7311.29: 10.   Нам треба пробачити всіх злочинців, щоб вони не ображалися, і не мали до людей претензії. Нам надо простить всех преступников, чтобы они не обижались, и не имели к людям претензии. Всі ми повинні переробитися, жити за Божою думкою. Все мы должны переделаться, жить по Божьему учению. Треба робити всім те, що він робить сам. Надо делать всем, что он делает сам.Він хоче всім не поганого, а доброго. Он хочет всем не плохого, а хорошего.7402:56. 7402: 56. Якщо ми пробачимо злочинцеві, то ми переможемо ворога в природі, він буде для нас милий друг. Если мы простим преступнику, то мы победим врага в природе, он будет для нас милый друг.Я як Бог цьому світило. Я как Бог этому светило.Всі люди хочуть цього. Все люди хотят этого.Помирати нам не треба буде. Умирать нам не надо будет. Нам, таким людям, потрібно життя хороше в природі, а не те, що робиться вченими. Нам, таким людям, нужна жизнь хорошая в природе, а не то, что делается учеными. Бог є Бог   протилежний цьому. противоположный этому. Він любить ворога природу, 55. Юстиція теоретична є в людях, вона розбирається в нас. Он любит врага природу. 55. Юстиция теоретическая есть в людях, она разбирается в нас. Їй лише б була людина, їй справу зроблять моментально. Ей лишь бы был человек, ему дело сделают моментально. Люди навчаються на це роками, свої вигадані закони вводять. Люди учатся на это годами, свои вымышленные законы вводят. А щоб не було цього, вони не сказали слова в цьому. А чтобы не было этого, они не сказали слова в этом. Людські гроші треба їм, вони не засудять людину без них. Людские деньги надо им, они не осудят человека без них. Щоб цій людині пробачити, голова не думала в них. Чтобы этому человеку простить, голова не думала у них.   Мінус буде цій науці. Минус будет этой науке.

 

   7606:44. 7606: 44. Економіка зробила злочинця, а злочинець народив юстицію. Экономика сделала преступника, а преступник родил юстицию.Бунтівника судили, посадили в тюрму. Бунтовщика судили, посадили в тюрьму. А тюрма зроблена людьми, вона себе розвила. А тюрьма сделана людьми, она себя развила. Якби ми не мали економіки й політики, ми б не робились злочинцями й хворими людьми. Если бы мы не имели экономики и политики, мы не делались преступниками и больными людьми.Умови заставили нас це зробити. Условия заставили нас это сделать. Ми сіли в тюрму й лягли в лікарню через це діло. Мы сели в тюрьму и легли в больницу из-за этого дела. Ми є вихідці з капіталістів, свою форму розвинули жити по-своєму по-соціалістичному добре і тепло, як не жили. Мы выходцы из капиталистов, свою форму развили жить по-своему по-социалистически хорошо и тепло, как жили. Ми з вами як вмирали в цьому, так ми вмираємо тепер. Мы с вами как умирали в этом, так мы умираем сейчас.

 

   7608:84. 7608: 84. А моя ідея не за юстицію, не за медицину. А моя идея не за юстиции, не за медицину. Це науки старого типу. Это науки старого типа. Люди карають людей, держать чоловіка в тюрмі та лікарні. Люди наказывают людей, держать человека в тюрьме и больнице. А щоб не було цього, і не треба було брати на службу солдата, треба бути на все еволюційним чоловіком. А чтобы не было этого и не надо было брать на службу солдата, надо быть на всё эволюционным человеком. Всі муки повинні зжитись умінням. Все муки должны изжиться умением.Треба розпустити ув'язнених, не треба нам тюрма, нам ця лікарня не треба, і не Надо распустить заключенных, не надо нам тюрьма, нам эта больница не надо, и нетреба нам солдат. надо нам солдат. Нехай Пусть   офіцери воюють самі без солдатів. офицеры воюют сами без солдат. Бог протистоїть усьому цьому. Бог противостоит всему этому.Треба не робити те, що роблять усі люди самі. Надо не делать то, что делают все люди сами. Божа ідея – старе зжити, а нове народити. Бога идея – старое изжить, а новое родить.Бог не має місця для цього, і він не рекомендує всім його мати. Бог не имеет места для этого, и он не рекомендует всем его мать. 85. Розпоряджатися чоловіком, примушувати чоловіка, щоб він робив те, що нам хочеться. 85. Распоряжаться человеком, заставлять человека, чтобы он делал то, что нам хочется. Ми з природою воюємо, вона – нас природним, а ми – її штучним. Мы с природой воюем, она – нас естественным, а мы – ее искусственным. ВонаОнавстигне покласти нас усіх у землю. успеет положить нас всех в землю. Ми йдемо не до життя, а до смерті. Мы идем не к жизни, а к смерти. Бог не хоче цього. Бог не хочет этого. Ми закопуємо самі себе. Мы закапываем сами себя.

 

     7805.13:17. 7805.13: 17. Усіх ув ' язнених і божевільних Всех заключенных и умалишенныхвсього світу треба простити і звільнити давно. всего мира надо простить и освободить давно.Не вони винні в житті, а ми, люди, які примусили цих людей бути такими. Не они виноваты в жизни, а мы, люди, которые заставили этих людей быть такими.

   7808.20:28. 7808.20: 28. Учитель учить одному нас, всіх людей. Учитель учит одному нас, всех людей. Ворожба не буде породжуватись між нами, війн ніяких не буде через це діло. Вражда не будет рождаться между нами, войн никаких не будет из-за этого дело.Тюрма і лікарня щезне. Тюрьма и больница исчезнет.Люди будуть мати любов до природи. Люди будут иметь любовь к природе. Вона простить усім людям, які живуть на білому світі, за їхнє зроблене діло.Она простит всем людям, которые живут на белом свете, за их сделанное дело.

   7712.03:140. 7712.03 140. Треба буде цьому ув'язненому це все пробачити, і дати цьому всьому свободу. Надо будет этому заключенному это все простить, и дать этому всему свободу.Я так ему сказал за свое все: моя идея это вот сделает.Я так ему сказал за свое все: моя идея это вот сделает. Я сказав йому так про своє все, моя ідея зробить це. Я сказал ему о своем всем, моя идея сделает это.Мои силы в природе это сделают .Мои силы в природе это сделают. Мої сили зроблять у природі це. Мои силы сделают в природе это. 141. А когда мы это в природе сделаем, то наши эти люди в этом добьются славы. 141. А когда мы это в природе сделаем, то наши эти люди в этом добьются славы. 141. А коли ми зробимо це в природі, то наші ці люди в цьому доб'ються слави. 141. А когда мы сделаем это в природе, то наши эти люди в этом добьются славы.Моя душа и сердце обязательно это сделает, она своего добьется. Моя душа и сердце обязательно это сделает, она своего добьется. Моя душа и сердце обязательно это сделает, она своего добьётся.Мы не будем сажать . Мы НЕ будем сажать.Мы не будем сажать.

 

Исходный текст (украинский):

Ув ' язнених звільнити – режим неволя і воля людей в суспільстві, у котрому всіх ув ' язнених треба звільнити.

Предложить лучший вариант перевода