ЕволюціяЭволюция

 

Еволюція людини за наукою Іванова П. К. Эволюция человека биологическая и социальная в будущем

 

Біологічна і соціальна еволюція людини Биологическая и социальная эволюция человека

    Людина – це біологічна і соціальна істота. Человек – это биологическое и социальное существо.Еволюція сучасної людини є біологічна і соціальна. Эволюция современного человека является биологическая и социальная.Вона утворилася на різних етапах розвитку. Она образовалась на разных этапах развития.Біологічна еволюція – це природний процес розвитку живої природи, що супроводжується зміною генетичного складу популяцій, формуванням адаптації, утворенням і вимиранням видів, перетворенням екосистем. Биологическая эволюция – это естественный процесс развития живой природы, при котором происходит изменение генетического состава популяций, формирование адаптации, образование и вымирание видов, преобразование экосистем.( Вікіпедія ). (Википедия).Біологічна і соціальна еволюція – це одне ціле, одна без другої не існує. Биологическая и социальная эволюция – это одно целое, одна без другой не существует.Соціальний – значить суспільний, що стосується суспільного ладу, або суспільно-економічної формації. Социальный – значит общественный, что касается общественного строя, или общественно-экономической формации.(Словник). (Словарь).Закони суспільного життя відіграють визначальну роль у соціальному прогресі людства. Законы общественной жизни играют определяющую роль в социальном прогрессе человечества.В історії відомо декілька формацій, які змінювалися від первісної до комуністичної. В истории известно несколько формаций, которые менялись от первобытной до коммунистической. Спочатку перші люди жили переважно по-природному, близько до природи, загартовувалися в природі, на цьому етапі домінувала біологічна еволюція. Сначала первые люди жили в основном по природному, близко к природе, закалялись в природе, на этом этапе доминировала биологическая эволюция. Рушійною силою еволюції був природний відбір через боротьбу за існування. Движущей силой эволюции был естественный отбор через борьбу за существование.Людина в процесі еволюції розвилася до такого рівня, що в еволюції стала відігравати роль трудова діяльність людини в природі. Человек в процессе эволюции развился до такого уровня, что в эволюции стала играть роль трудовая деятельность человека в природе.Так утворилася сучасна людина. Так образовался современный человек.Люди перейшли від еволюції біологічної до соціальної. Люди перешли от эволюции биологической к социальной.Сучасні люди утворилися 50 тисяч років тому, як говорить наука біологія. Современные люди образовались около 50 тысяч лет назад, как говорит наука биология.Керуючими в розвитку стали суспільно-трудові відносини як основа суспільства. Управляющими в развитии стали общественно-трудовые отношения как основа общества.Закони суспільного життя відіграють роль у суспільстві. Законы общественной жизни играют важную роль в обществе.Природа народжує людину для життя, щоб вона любила і берегла природу і людей. Природа рождает человека для жизни, чтобы он любил и хранил природу и людей.Потім люди учать людину жити по-своєму, по-залежному, без любові до природи. Затем люди учат человека жить по-своему, по зависимому, без любви к природе.В біологічній еволюції сучасної людини майже непомітні зміни. В биологической эволюции современного человека почти незаметны изменения.

    На етапі еволюції до комуністичної формації суспільний лад створювали залежні люди, не загартовані, які не люблять природу.На этапе эволюции до коммунистической формации общественный строй создавали зависимые люди, не закаленные, которые не любят природу.Вони щодня вживають їжу досита, одягаються до тепла в тілі в теплий хороший одяг, вони живуть у домі з усіма вигодами. Они ежедневно употребляют пищу досыта, одеваются до тепла в теле в теплую, хорошую одежда, они живут в доме со всеми удобствами.Вони неоднаково приймають дві сторони природи: хороше, тепле, холодне, погане. Они неодинаково принимают две стороны природы: хорошее, теплое, холодное, плохое.Вони не люблять холодне і погане в природі, приймають у своєму житті тільки хороше і тепле. Они не любят холодное и плохое в природе, принимают в своей жизни только хорошее и теплое.Вони мають самозахист від природи: їжу, одяг, житловий дім тощо. Они имеют самозащиту от природы: пищу, одежду, жилой дом и тому подобное.Вони придбавають ці потреби через тяжкий труд. Они приобретают эти потребности через тяжелый труд. Суспільний лад на цьому етапі є недосконалий. Общественный строй на этом этапе является несовершенный.Сучасне суспільство незагартованих залежних людей є недосконале, люди у всіх формаціях завжди незадоволені, тому вони змінювали їх одна на одну аж до комуністичної. Современное общество незакаленных зависимых людей есть несовершенное, люди во всех формациях всегда неудовлетворенные, поэтому они меняли их на другой до коммунистической формации.У всіх суспільно-економічних формаціях між людьми всіма немає любові, люди не люблять один одного і природу. Во всех общественно-экономических формациях между людьми всеми нет любви, люди не любят друг друга и природу.У них є ненависть, убивства, крадіжка, смерть, війни між собою, війна людини з природою. У них есть ненависть, убийства, воровство, смерть, войны между собой, война человека с природой Є бідні й багаті, люди хворіють і вмирають. Есть бедные и богатые, люди болеют и умирают.Люди шукають шляхи змінити суспільство на краще. Люди ищут пути изменить общества к лучшему.Недосконала соціальна еволюція людини гальмує біологічну еволюцію. Несовершенная социальная эволюция человека тормозит биологическую эволюцию.На цьому етапі На этом этапееволюції людина як біологічний вид майже эволюции человек как биологический вид почтине змінюється, можна сказати, людина як вид відмирає. не меняется, можно сказать, человек как вид отмирает.Удосконалення Совершенствованиесуспільного ладу дасть поштовх для розвитку біологічної еволюції людини. общественного порядка даст толчок для развития биологической эволюции человека.   

 

Людству треба один незалежний, еволюційний чоловік Человечеству надо один независимый, эволюционный человек

   Щоб у природі народилася людина нового виду, людству треба один еволюційний природний чоловік, щоб він сам жив по-природному близько до природи і вчив людей.Чтобы в природе родился человек нового вида, человечеству надо один эволюционный природный человек, чтобы он сам жил по природному близко к природе и учил людей.Він має народитися в сучасному комуністичному суспільстві, показати людям на собі приклад еволюції. Он должен родиться в современном коммунистическом обществе, показать людям на себе пример эволюции.Він має бути незалежний, еволюційний. Он должен быть независим, эволюционный.Він має показати всім людям приклад, як любити природу і людей. Он должен показать всем людям пример, как любить природу и людей.З одного нового еволюційного чоловіка почнеться еволюція нової людини як виду. С одного нового эволюционного человека начнется эволюция нового человека как вида, биологическая и социальная.  

 

Еволюційний, незалежний чоловік Іванов Эволюционный, независимый человек родился  

    До сих пор наука изучала эволюцию человека преимущественно в прошлом, и только один человек научно изучал эволюцию человека в будущем, на себе развил науку, это Порфирий Иванов. 20 февраля 1898 года в УкраинеІванов Порфирій Корнійович (Несторенко), котрому за діло дали назву Переможець природи, Учитель народу, Бог Землі, народився 20 лютого 1898 року в Україні, Катеринославської губернії, Слав'яносербського повіту, селі Оріхівка . в селе Ореховка, Лутугинского района, Луганской области родился Иванов Порфирий Корнеевич.Люди дали йому прізвисько Паршек, також відомо його власне ім'я Ош , яке в перекладі означає Білий. Люди дали ему прозвище Паршек, также известно его собственное имя Ош, которое в переводе означает Белый.Українець за походженням, його батько українець. Украинец по происхождению, его отец родной украинец. Про отца он написал труд «Батько, отец украинский родной».Він народився, як усі люди, 35 років жив, як усі люди залежні. Он родился, как все люди, 35 лет жил, как все люди зависимые.У 1933 році йому прийшла свідомість від природи, що через їжу, одяг, житловий дім люди всі хворіють і вмирають. В 1933 году ему пришло сознание от природы, что через пищу, одежду, жилой дом люди все болеют и умирают.Це залежність від природи. Это зависимость от природы.Природа карає всіх людей хворобами і смертю за нелюбов природи. Природа наказывает всех людей болезнями и смертью за нелюбовь природы.Він визнав таке людське життя неістинним, неправильним. Он признал такую человеческую жизнь неистинной, неправильной.Він став шукати в природі засоби допомогти всім людям, щоб люди не хворіли і не вмирали. Он стал искать в природе средства помочь всем людям, чтобы люди не болели и не умирали.Він знайшов загартування, став сам загартовуватися. Он нашел закалку, стал сам закаляться.Він намагався жити так, як народила його природа: без їжі, без одягу, і житловий дім не треба. Он стремился жить так, как родила его природа: без еды, без одежды, и жилой дом не надо.При народженні людини вода промила слід, повітря виштовхнуло з тіла матері, земля прийняла тіло для повзання. При рождении человека вода промыла след, воздух вытолкнул из тела матери, земля приняла тело для ползания.Він не захищав своє тіло від природи, від холоду і всього поганого. Он не защищал свое тело от природы, от холода и всего плохого. Поступово став ходити в природі зимою і літом без шапки, потім без взуття, потім без усього одягу, крім трусів. Постепенно стал ходить в природе зимой и летом без шапки, потом без обуви, потом без всей одежды, кроме трусов.І так проходив у природі піввіку. И так проходил в природе полвека.Так він став свідомо жити по-природному, як не жили люди. Так он стал сознательно жить по природному, как не жили люди.Він не став жити так, як його навчили люди змалку, людське життя залишив, а сам жив по-своєму, що знайшов у природі. Он не стал жить так, как его научили люди с детства, человеческую жизнь оставил, а сам жил по-своему, что нашел в природе.Він один з усіх був незалежний у природі. Он один из всех был независим в природе.А раз чоловік живе по-природному, то він свідомо живе по-еволюційному. А раз человек живет по природному, то он сознательно живет по эволюционному. Отже, Іванов – це еволюційний чоловік. Итак, Иванов – это эволюционный человек.Він полюбив природу як матір рідну, він близько став своїм тілом до природи. Он полюбил природу как мать родную, он стал своим телом близко к природе.Він говорив, що повітря, вода і земля – милі вірні друзі людини, вони в усьому допомагають. Он говорил, что воздух, вода и земля – это милые верные друзья человека, они во всем помогают.Природа за любов йому давала все для життя, його полюбила. Природа за любовь ему давала все для жизни, его полюбила.Вона дала йому здоров ' я, вчення, сили допомагати людям у здоров ' ї. Она дала ему здоровье, учение, силы помогать людям в здоровье.Через природу у нього відкрилися сили Бога. Через природу у него открылись силы Бога.Він приймав усіх нужденних, через свої руки струмом убивав біль, обливав водою, давав пораду, що робити в житті, щоб не хворіти. Он принимал всех нуждающихся, через свои руки током убивал боль, обливал водой, давал совет, что делать в жизни, чтобы не болеть.Він калік лежачих ставив на ноги, сліпим відкривав очі, виганяв ракове захворювання тощо, що не могли лікарі. Он калек лежащих ставил на ноги, слепым открывал глаза, изгонял раковое заболевание и т. п., что не могли врачи.Люди, які вірили в Христа, за корисне діло дали йому назву Переможець природи, Учитель народу, Бог Землі. Люди, которые верили во Христа, за полезное дело дали ему название Победитель природы, Учитель народа, Бог Земли.Згодом він сам себе став називати Богом, як назвали люди. Впоследствии он сам себя стал называть Богом, как назвали люди.Його мета і робота – допомагати всім людям у здоров ' ї, щоб усі люди були здорові, щасливі, не хворіли і не вмирали. Его цель и работа – помогать всем людям в здоровье, чтобы все люди были здоровы, счастливы, не болели и не умирали.Його мета зробити рай на землі, де люди завоюють безсмертя, він знайшов людям райське місце на землі. Его цель сделать рай на земле, где люди завоюют бессмертие, он нашел людям райское место на земле.Учитель Іванов говорить про своє вчення, що це є головна наука серед усіх наук для всіх людей усього світу: «Це є наука, я її на собі розвинув». Учитель Иванов говорит о своем учении, что это главная наука из всех наук для всех людей всего мира: «Это наука, я ее на себе развил».Іванов.1972.12:20. Иванов.1972.12: 20.Іванов полюбив природу, як матір рідну, став близько до неї своїм тілом. Иванов полюбил природу, как мать родную, стал близко к ней своим телом.Він називав повітря, воду, землю своїми милими любимими друзями, вони йому в усьому допомагали. Он называл воздух, воду, землю своими милыми любимыми друзьями, они ему во всем помогали.Він старався жити в природі без усяких потреб: їжі, одягу, житлового дому. Он старался жить в природе без всяких потребностей: пищи, одежды, жилого дома.Не користувався штучним, технічним. Не пользовался искусственным, техническим.Жив по-природному. Жил по природному.Він піввіку жив у природі без одягу, крім трусів, не взувався, ходив зимою і літом босим. Он полвека жил в природе без одежды, кроме трусов, не обувался, ходил зимой и летом босиком.Йому було дуже холодно і погано, та він терпів ради блага всіх. Ему было очень холодно и плохо, а он терпел ради блага всех.Він шукав у природі засоби для життя всім людям, вивчав життя в повітрі, воді, на землі. Он искал в природе средства для жизни всем людям, изучал жизнь в воздухе, воде, на земле.Він для експерименту був під водою без дихання декілька годин. Он для эксперимента был под водой без дыхания несколько часов.Він жив без самозахисту в природі протягом усього життя. Он жил без самозащиты в природе в течении всей жизни.Це можна назвати еволюцією. Это можно назвать эволюцией.Він один еволюційний чоловік. Он один эволюционный человек. Навпаки, зазвичай люди живуть захищені від природи щодня одягом, житлом, вживають їжу досита. Наоборот, обычно люди живут защищены от природы ежедневно одеждой, жильем, принимают пищу досыта. Їхні тіла захищені від природи штучним, тому вони як вид не еволюціонують, цей процес у людстві триває близько 50 тисяч років. Их тела защищены от природы искусственным, поэтому они как вид не эволюционируют, этот процесс в человечестве длится около 50 тысяч лет.Природа Іванова в процесі еволюції обдарувала своїми силами, він став допомагати людям, нужденним у здоров ' ї. Природа Иванова в процессе эволюции одарила своими силами, он стал помогать людям, нуждающимся в здоровье.Учитель говорить: «Вона (природа) сама для цього народила на мені такі сили Бога. Учитель говорит: «Она (природа) сама для этого родила на мне такие силы Бога.Я не падав з неба, як його чекають віруючі. Я не падал с неба, как его ждут верующие.Я виріс між людьми таким». Я вырос среди людей таким».Іванов. Иванов.7212:28. 7212:28.Отже, природа в процесі еволюції народила Бога живого чоловіка Іванова. Итак, природа в процессе эволюции родила Бога живого человека Иванова.В працях можна докладно узнати всю еволюцію Бога чоловіка Іванов. В трудах можно подробно узнать всю эволюцию Бога человека Иванова.Іванов говорив, що він далекий від релігії. Иванов говорил, что он далек от религии.Іванов не вірив у Бога, якого не бачили, не виконували його слово, він вважав таку віру неправильною. Иванов не верил в Бога, которого не видели, не выполняли его слово, он считал такую веру неправильной.Він вважав, що живого Бога треба бачити, йому вірити, виконувати його слово. Он считал, что живого Бога надо видеть, ему верить, выполнять его слово. Таким для него был Христос.Іванов як Бог прийшов на Землю осудити всіх людей. Иванов как Бог пришел на Землю осудить всех людей.« Ми всі як один дуже сильно грішні за своє зроблене діло. «Мы все как один очень сильно грешные за свое сделанное дело.Нас це ось цим оточило. Нас это вот этим окружило.Ми, усі люди, – бандити, убивці, злодії, міняємо природу, продаємо й купляємо. Мы, все люди, – бандиты, убийцы, воры, меняем природу, продаем и покупаем.У нас є золото, срібло й мідь. У нас есть золото, серебро и медь.Ним ми, як своїм, розпоряджаємось». Им мы распоряжаемся, как своим». Иванов.7804:18. 7804:18.Влада, церква, медицина перешкоджала його діяльності, понад десять років його держали в тюрмі і психлікарні, де намагалися вбити, підірвали здоров'я. Власть, церковь, медицина препятствовала его деятельности, более десяти лет его держали в тюрьме и психбольнице, где пытались убить, подорвали здоровье.10 квітня 1983 року Іванов відійшов у вічність. 10 апреля 1983 года Иванов отошел телом в вечность.Валентина Леонтіївна сказала, що Учителя живого закопали. Валентина Леонтьевна сказала, что Учителя живого закопали.Незалежному, еволюційному чоловікові слава безсмертна. Независимому, эволюционном человеку слава бессмертная.

 

Біологічна еволюція сучасної людини через природний відбір, природа сприяє тільки загартованій людині Биологическая эволюция современного человека через естественный отбор, природа способствует только закаленному человеку

    Проаналізувавши досвід Іванова, ми прийшли до висновку, що в природі утворився нового виду чоловік, чоловік загартований, або людина загартована. Проанализировав опыт Иванова, мы пришли к выводу, что в природе образовался нового вида человек, человек закаленный.Він дає початок для еволюції нової людини. Он стал началом для эволюции нового человека.З 1989 року почався новий етап еволюції людини. С 1989 года начался новый этап эволюции человека.Іванов не застуджується і не хворіє, і учить людей, щоб через загартування запобігали всякому захворюванню, щоб не хворіли, не лягали в лікарню, продовжували своє життя. Иванов не простужается и не болеет, и учит людей, чтобы через закалку предотвращали всякие заболевания, чтобы не болели, не ложились в больницу, продолжали свою жизнь.Він на собі і на хворих нужденних людях довів, що загартована людина не хворіє, живе довше, ніж незагартована. Он на себе и на больных нуждающихся людях практически доказал, что закаленный человек не болеет, живет дольше, чем незакаленный.Природа людині загартованій дає здоров ' я, життя. Природа человеку закаленному дает здоровье, продолжительную жизнь.А раз людина в своєму житті не хворіє, то вона довше живе, ніж людина незагартована. А раз человек в своей жизни не болеет, то он дольше живет, чем человек незакаленный.Бо переважно через свої хвороби люди вмирають. Потому что преимущественно через свои болезни люди умирают.Як це відбувається? Как это происходит?Природа людині за вчинки Природа человеку за поступкиутворює хворобу, забирає життєві сили, і тоді людина вмирає. делает болезнь, забирает жизненные силы, и тогда человек умирает.« Тіло без хвороби не вмирає. «Тело без болезни не умирает.Спершу природа сили його відбере, і тоді він легко вмирає. Сначала природа силы его отберет через болезнь, и тогда он легко умирает.Такого чоловіка не народжувалось, щоб він жив вічно». Такого человека не рождалось, чтобы он жил вечно».Іванов. Иванов.8204:75. 8204:75.« Спитайте в наших учених: кому вони таке життя будують, якщо вони технічними залишаються, штучним вони оточені, хімія введена. «Спросите у наших ученых: кому они жизнь строят, если они техническими остаются, искусственным они окружены, химия введена.Для людей це в природі неминуча смерть – мертвий капітал. Для людей это в природе неизбежная смерть – мертвый капитал.А з мертвим жити – треба вмерти». А с мертвым жить – надо умереть». Іванов. Иванов.7811:25. 7811:25.Людина, що загартовується, як вид еволюціонує, живе вічно. Человек, который закаляется, как вид эволюционирует, живет вечно.А людина, що не загартовується, як вид відмирає. А человек, который не закаляется, как вид отмирает.Природа сприяє в житті людині загартованій, незалежній, і не сприяє в житті незагартованій людині, вона як біологічний вид відмирає. Природа способствует в жизни человеку закаленному, независимому, и не способствует в жизни незакаленному человеку, она как биологический вид отмирает.У цьому суть природного відбору в еволюції сучасної людини через загартування. В этом суть естественного отбора в эволюции современного человека через закалку.Іванов говорить про трудову діяльність людини: « Люди із самого початку помилились у своєму ділі. Иванов говорит о трудовой деятельности человека: «Люди с самого начала ошиблись в своем деле.Не треба було починати робити. Не надо было начинать делать.Це діло почав робити, а потім на іншому ділі він помилився, захворів, похворів і вмер на віки-віків». Это дело начал делать, а потом на другом деле он ошибся, заболел, поболел и умер на веки веков».Іванов. Иванов.7804:39. 7804:39.Учитель говорить, що буде з людиною загартованою і незагартованою . Учитель говорит, что будет с человеком закаленным и незакаленным.« Хто не любить у природі поганого й холодного, умирає на віки-віків. «Кто не любит в природе плохого и холодного, умирает на веки веков.А хто тільки живе в природі різнобічно (тобто приймає холодне і тепле), той живе вічно в природі, йому слава в ній» . А кто только живет в природе разносторонне (то есть принимает холодное и теплое), тот живет вечно в природе, ему слава в ней». Іванов. Иванов.7804:60. 7804: 60. Еволюція людини почалася через Іванова з 1989 року, вона продовжується, і буде продовжуватися вічно, число людей нового потоку збільшується за геометричною прогресією. Эволюция человека началась через Иванова с 1989 года, она продолжается, и будет продолжаться вечно, число людей нового потока увеличивается в геометрической прогрессии.Іванов є перший еволюційний чоловік. Иванов является первый эволюционный человек.Людина має бути такою, як себе представляє Іванов, загартований, незалежний, еволюційний, чоловік без усяких потреб їжі, одягу, житлового дому. Человек должен быть такой, как себя представляет Иванов, закаленный, независимый, эволюционный, человек без всяких потребностей пищи, одежды, жилого дома.Людина має не застуджуватися, не хворіти, запобігати через загартування-тренування будь-якому захворюванню. Человек не должен простуживаться, не должен болеет, должен предотвращать через закалку-тренировку любое заболевание.Отже, Іванов як представник нового людського виду вмирати не буде, він є безсмертним. Итак, Иванов как представитель нового человеческого вида умирать не будет, он бессмертен.І його послідовники теж вмирати не будуть, є безсмертними. И его последователи тоже умирать не будут, являются бессмертными.

    Іванов як еволюційний чоловік приймав усіх, хто звертався з просьбою, через свої руки струмом убивав біль, обливав холодною водою, всім усно давав такі поради, щоб запобігати захворюванню в житті: «Перше. Иванов как эволюционный человек принимал всех, кто обращался с просьбой, через свои руки током убивал боль, обливал холодной водой, всем устно давал такие советы, чтобы предотвращать заболевания в жизни: «Первое.Треба два рази в день, вранці й увечері, купатися холодною водою. Надо два раза в день, утром и вечером, купаться холодной водой.(Ін 13:5) 2. З людьми здороватись, жодного чоловіка не проходити. (Ин 13: 5) 2. С людьми здороваться, ни одного человека не проходить.Твоє діло – їм сказати, а їхнє діло – вони як хочуть. Твое дело – им сказать, а их дело – они как хотят.( Мф 5:48). (Мф 5:48).3. Треба знайти чоловіка нужденного, йому треба дати 50 копійок. 3. Надо найти человека нуждающегося, ему надо дать 50 копеек.Сам собі скажи: я, мовляв, ці гроші даю за те, щоб мені не хворіти. Сам себе скажи: я, мол, эти деньги даю за то, чтобы мне не болеть.( Мф 19:21). (Мф 19:21).4. У п'ятницю о шостій годині повечеряй, лічи 42 години, у неділю о 12 годині будеш їсти. 4. В пятницу в шесть часов поужинай, считай 42 часа, в воскресенье в 12 часов кушай.Вийди надвір, з висоти тягни повітря й говори: Учителю, дай мені здоров'я». Выйди на улицу, с высоты тяни воздух и говори: «Учитель, дай мне здоровье».Після цього їж, що хочеш, скільки хочеш. После этого ешь, что хочешь, сколько хочешь. Твоє здоров'я – це є все. Твое здоровье – это все.( Мф 6:13, 9:15). (Мф 6:13, 9:15).5. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не вживай алкоголь». 5. Не плюй на землю, не кури, не употребляй алкоголь».Іванов. Иванов.8303:34. 8303:34.Це система Іванова. Это система Иванова.Передавай іншим цей досвід. Передавай другим этот опыт.

    ЧеловекЛ юдина має бути незалежною від природи, прагнути бути без усяких потреб, їжі, одягу, житлового дому. должен быть независимой от природы, быть без всяких потребностей, пищи, одежды, жилого дома.Іванов говорив, що еволюція – це св ідомо не вживати їжу, наше свідоме терпіння без їжі має поступово рости. Иванов говорил, что эволюция – это сознательно не употреблять пищу, наше сознательное терпение без пищи должно постепенно расти.Він дав приклад терпіння без їжі 24, 42, 66, 108 годин у тиждень. Он дал пример терпения без пищи 24, 42, 66, 108 часов в неделю.Потім шість діб в тиждень не вживати їжу, два тижні, місяць терпіння без їжі. Затем шесть суток в неделю не употреблять пищу, потом две недели, потом месяц терпеть без пищи.«У нас на арені стоїть 234 дні, ми ними користуємось без усякої потреби, бо це, що ми робимо в нашому такому житті, ми вводимо еволюцію. «У нас на арене стоит 234 дня, мы ими пользуемся без всякой потребности, потому что это, что мы делаем в нашем такой жизни, мы вводим эволюцию.Вона росте щодня. Она растет каждый день.108 годин у тиждень, а 234 дні в році не вживати їжу - це ж є у цьому еволюція – не вживати їжу. 108 часов в неделю, а 234 дня в году не употреблять пищу - это же в этом эволюция – не употреблять пищу.Вона – це живий невмираючий факт у природі. Она – это живой неумирающий факт в природе.Вона ж від нас не терпить, а вільно живе в цьому ділі. Она от нас не терпит, а свободно живет в этом деле.Це спільне наше діло». Это общее наше дело». Иванов.8209:27. 8209:27.

 

Соціальна еволюція сучасної людини Социальная эволюция современного человека

    Еволюція людини – це система, яка складається з двох частин: біологічна еволюція і соціальна еволюція.Эволюция человека – это система, которая состоит из двух частей: биологическая эволюция и социальная эволюция.Біологічна і соціальна еволюція – це одне ціле, одна без другої не існує. Биологическая и социальная эволюция – это одно целое, одна без другой не существует.Соціальна еволюція – значить суспільна еволюція, що стосується суспільного ладу, або суспільно-економічної формації. Социальная эволюция – значит общественная эволюция, которая относится к общественному строю, или общественно-экономической формации.За наукою Іванова, після комуністичного ладу має бути суспільний лад еволюція за наукою Іванова, одним словом, еволюція. По науке Иванова, после коммунистического строя должен быть общественный строй эволюция по науке Иванова, одним словом, эволюция.Це буде справжня соціальна еволюція. Это будет настоящая социальная эволюция.На етапі еволюції до Іванова суспільний лад створювали залежні люди. На этапе эволюции до Иванова общественный строй создавали зависимые люди.Цей етап можна назвати початковим етапом соціальної еволюції. Этот этап можно назвать начальным этапом социальной эволюции.Справжня соціальна еволюція буде тоді, коли суспільний лад буде створений незалежним еволюційним чоловіком. Настоящая социальная эволюция будет тогда, когда общественный строй будет создан независимым эволюционным человеком.Іванов як незалежний еволюційний чоловік у своїх працях описав, яким має бути суспільний лад, він творить новий еволюційний суспільний лад, він є перший чоловік нового суспільного ладу. Иванов как независимый эволюционный человек в своих трудах описал, каким должен быть общественный строй, он создает новый эволюционный общественный строй, он первый человек нового общественного строя.

 

Суспільний лад за наукою Іванова, соціальна еволюція Общественный строй по науке Иванова, социальная эволюция

    Нове суспільство має бути побудовано через любов людей один до одного і до природи, жити однією сім ' єю .Новое общество должно быть построено через любовь людей друг к другу и к природе, жить одной семьей.Бажати і робити людям те, що собі хочеш. Желать и делать людям то, что себе хочешь. Просити один одного, але не примушувати. Просить друг друга, но не заставлять.Хочеш жити по-новому – живи, не хочеш – живи по-своєму, і не заважай іншим. Хочешь жить по-новому – живи, не хочешь – живи по-своему, и не мешай другим.Своє впроваджувати, а іншим людям не заважати, їх не ображати. Свое внедрять, а другим людям не мешать, их не обижать.Не вбивати, не красти. Не убивать, не красть.Всі природні багатства є спільні, не присвоювати до свого імені землю тощо. Все природные богатства есть общие, не присваивать к своему имени землю и тому подобное.Не говорити і не робити несправедливо. Не говорить и не делать несправедливо.Всім життя однакове, зарплата однакова всім дорослим і малим. Всем жизнь одинаковая, зарплата одинаковая всем взрослым и детям.Діти на утриманні суспільства, а не батьків, як по-старому. Дети на содержании общества, а не родителей, как по-старому.Прощати людям провини їхні, не судити, не саджати у в ' язницю . Прощать людям вину их, не судить, не сажать в тюрьму.«Я прийшов на землю цю вас не такому вчити. «Я пришел на эту землю вас не такому учить.У мене така мисль: вас усіх зрівняти, щоб ви були однакові, жили мирно, без усякого зла. У меня такая мысль: вас всех уравнять, чтобы вы были одинаковы, жили мирно, без всякого зла.Щоб ви не робились між собою ворогами, любов свою проявили». Чтобы вы не делались между собой врагами, любовь свою проявили».Іванов. Иванов.1978.04:38. 1978.04:38.У суспільстві не повинно бути в'язниці. В обществе не должно быть тюрьмы.«За висловом Бога, треба їм, таким людям, в їхньому ділі простити. «По выражению Бога, надо им, таким людям, в их деле простить.У них родиться свідома мисль, вона їх Учителевим ученням оточить. У них родится сознательная мысль, она их учением Учителя окружит. Більше він не буде попадати ні в тюрму, ні в лікарню. Больше он не будет попадать ни в тюрьму, ни в больницу.Буде жити за Божим ділом, ні в кого не буде красти. Будет жить Божьим делом, ни у кого не будет воровать.Усі будуть жити однаково, рівно, однією сім'єю». Все будут жить одинаково, равно, одной семьей».Іванов. Иванов.7804:30. 7804:30.Всі люди в своєму житті запобігають захворюванню за системою, не лягають у лікарню, їх не лікують хімією, штучними, технічними засобами. Все люди в своей жизни предотвращают заболевание по системе, не ложатся в больницу, где их лечат химией, искусственными, техническими средствами.Медичний лікар має бути сам загартований і вчити всіх інших цьому. Медицинский врач должен быть сам закаленный и учить всех остальных этому.Бажати і робити іншим те, що собі хочеш. Желать и делать другим то, что себе хочешь. Милість, любов між людьми. Милость, любовь между людьми. Нема війн між народами, зброї. Нет войн между народами, нет оружия. Отже, суспільний лад досконаліший, кращий, легший, ніж у старих залежних людей. Такой общественный порядок совершеннее, лучше, легче, чем у старых зависимых людей.Люди зроблять рай на землі, виженуть смерть від людей. Люди сделают рай на земле, изгонят смерть от людей.Всім треба свідомість, без свідомості не будемо залишатися, для цього є праці Іванова. Всем надо сознание, без сознания не будем оставаться, для этого есть труда Иванова. Праці Іванова – це життєвий закон прямої дії. Труды Иванова – это жизненный закон прямого действия.Всім треба читати, розуміти, виконувати. Всем надо читать, понимать, выполнять. www . osh .kiev .ua     

 

Здорове тіло – здоровий дух, святий дух Здоровое тело – здоровый дух, святой дух

    Протягом всіх суспільно-економічних формацій до Іванова люди у своєму житті не мали духу.В течении всех общественно-экономических формаций до Иванова люди в своей жизни не имели духа.Вони жили за рахунок технічного, штучного, введеної хімії. Они жили за счет технического, искусственного, введенной химии.Це не дає здоров ' я і життя. Это не дает здоровье и жизнь.Іванов це все штучне в житті людей скасовує і водить людям у природі дух. Иванов это все искусственное в жизни людей отменяет и водит людям в природе дух.Здорове тіло, здоровий дух – це еволюція. Здоровое тело, здоровый дух – это эволюция.«Для мене засоби – це повітря, вода, земля – наймиліші невмираючі великі друзі. «Для меня средства – это воздух, вода, земля –  самые милые неумирающие великие друзья.Повітря, вода й земля – три духа життя ». Воздух, вода и земля – три духа жизни».Іванов. Иванов.8209:189. 8209: 189.«Паршек історію життя всього добре знав. «Паршек историю жизни всей хорошо знал.Бог Отець – це самодержавство, Бог Отец – это самодержавие,Бог Син – це революція, радянська влада. Бог Сын – это революция, советская власть.А Бога Духа Святого ще не було. А Бога Духа Святого еще не было.Він буде тоді, коли еволюція прийде в люди. Он будет тогда, когда эволюция придет в люди. Паршек є еволюційний чоловік. Паршек есть эволюционный человек.Йому не треба ніякої зброї, йому не треба економіка й політика. Ему не надо никакого оружия, ему не надо экономика и политика.Він прийшов зі святим духом». Он пришел со святым духом».Іванов. Иванов.1980.09:184. 1980.09:184.25 квітня 1979 року – це його початок як Святого Духа. 25 апреля 1979 года – это его начало как Святого Духа.Іванов створив гімн, в якому вся його ідея. Иванов создал гимн, в котором вся его идея.Іванов. Иванов.1979.10:64. 1979.10:64.

Люди Господу вірили, як Богу,Люди Господу верили как Богу,

А Він сам до нас на землю прийшов.Он сам к нам на землю пришел.

Смерть як таку вижене.Смерть как таковую изгонит.

А життя у славу введе.А жизнь во славу введет.

Де люди візьмуться?Где люди возьмутся? На цьому бугрі . На этом бугре.

Вони гучно скажуть слово.Они громко скажут слово.

Це є наше райське місце.Это есть наше райское место.

Чоловікові слава безсмертна.Человеку слава бессмертна.

 

    Воздух. вода и земля духом огорожены, говорит Иванов.«6. «6.Це загартування-тренування є початок життя вічного характеру. Это закалка-тренировка есть начало жизни вечного характера.Воно веде нас до безсмертя, чоловік робиться в природі новим, ніколи не вмираючим. Она ведет нас к бессмертию, человек делается в природе новым, никогда не умирающим.Йому - заслуги. Ему - заслуги.28. Для мене зима – це Дух Святий, повна в тілі еволюція . 28. Для меня зима – это Дух Святой, полная в теле эволюция.180. Кому доведеш, якщо це зробила сама природа; 180. Кому докажешь, если это сделала сама природа; вона оточила Паршека загартуванням. она окружила Паршека закалкой. Він від неї не відмовився, з нею зустрічається з холодом і її проводжає, як свою матір. Он от нее не отказался, с ней встречается с холодом и ее провожает, как свою мать.Для Паршека сніг – Святий Дух, це одна еволюція . Для Паршека снег – Святой Дух, это одна эволюция.181. Ми із загартуванням-тренуванням перестанемо вмирати». 181. Мы с закалкой-тренировкой перестанем умирать».Іванов. Иванов.8204:6. 8204:6.«80. «80.Я жду в природі білий сніг, холодну пору, морозні дні. Я жду в природе белый снег, холодное время, морозные дни.Люблю природу. Люблю природу.Ними я радуюсь як своїм тілом, дихаю душею й серцем, духом святим. Ими я радуюсь как своим телом, дышу душой и сердцем, духом святым.Жду еволюцію. Жду эволюцию.З усіх днів усім живущим на білому світі я низько кланяюсь, як матері рідній, радуюсь. Из всех дней всем живущим на белом свете я низко кланяюсь, как матери родной, радуюсь.Я цим хочу сказати всім свої слова: жити треба нам, а вмирати нам не треба – така моя ідея. Я этим хочу сказать всем свои слова: жить надо нам, а умирать нам не надо – такая моя идея.113. Капіталісти – отці, революція – сини, а еволюція - Дух Святий, вона нам принесе безсмертного чоловіка. 113. Капиталисты – отцы, революция – сыны, а эволюция - Дух Святой, она нам принесет бессмертного человека.Це буде він, йому створено Гімн». Это будет он, ему создан Гимн».Іванов. Иванов.8209:80. 8209:80.«Я розумію й у цьому сильно жду свідомість, вона повинна народитись у людях. «Я понимаю и в этом сильно жду сознание, оно должно родиться в людях.Отця як такого похоронили, його самодержавство вмерло, на черзі стоїть син революції. Отца как такового похоронили, его самодержавие умерло, на очереди стоит сын революции.Йому на заміну йде еволюція, Дух Святий. Ему на смену идет эволюция, Дух Святой.Цього люди доб'ються». Этого люди добьются».Іванов. Иванов.1981.04:42. 1981.04 42.« Це загартування-тренування є Дух Святий . «Это закалка-тренировка Дух Святой.122. Еволюція – свідоме терпіння. 122. Эволюция – сознательное терпение. Мені ж холодно, але я терплю в цьому свідомо . Мне же холодно, но я терплю в этом сознательно.Любов моя береже себе в житті моєму. Любовь моя хранит себя в жизни моей.Я один такий. Я один такой.Хочу, щоб молодь була такою, як наше загартування-тренування». Хочу, чтобы молодежь была такой, как наша закалка-тренировка».Іванов. Иванов.8211:122. 8211:122.« А еволюція прийде на землю Духом Святим. «А эволюция придет на землю Духом Святым.Це Чувілкін бугор, це райське наше місце, чоловікові слава безсмертна, за що природа стоїть горою. Это Чувилкин бугор, это райское наше место, слава человека бессмертна, за что природа стоит горой.Вона тепер, у цей час, не дає свою згоду на це, що воно може бути. Она теперь, в это время, не дает свое согласие на это, что оно может быть.І вказала про це діло, воно буде, 1989 року здійсниться, усе прийде на своє місце . И указала об этом деле, оно будет, в 1989 году свершится, всё придёт на своё место.Природа, вона за мене правду свою, завжди вона скаже». Природа, она мне правду свою, всегда она скажет».Іванов. Иванов.1981.09:68. 1981.09:68.Люди в 1989 році визнали Іванова як Бога, підтримали його ідею, у 1989 році почалася Люди в 1989 году признали Иванова как Бога, поддержали его идею, в 1989 году началасьеволюція. эволюция.

 

Історія соціальної еволюції в Росії і Україні История социальной эволюции в России и Украине

    За наукою Іванова, одночасно з розпадом комуністичної системи буде початок еволюційного суспільного ладу, тобто еволюції. По науке Иванова, одновременно с распадом коммунистической системы будет начало эволюционного общественного строя, то есть эволюции.За його пророцтвом, еволюція прийде в 1989 році, значить, у цей час буде розпад комуністичної системи. По его пророчеству, эволюция придет в 1989 году, значит, в это время будет распад коммунистической системы.В Росії комуністична формація почалася в 1917 році, в Україні в 1918, і закінчилася в 1991 році, коли розпався Радянський союз і Україна-Русь стала незалежною. В России коммунистическая формация началась в 1917 году, в Украине в 1918 году, и закончилась в 1991 году, когда распался Советский Союз и Украина-Русь стала независимой.Це пророцтво здійснилося, адже 1989 рік близько до 1991 року. Это пророчество исполнилось, ведь 1989 год близко к 1991 году.Природа правду сказала Іванову. Природа правду сказала Иванову.Комуністичний лад проіснував 73 роки. Коммунистический строй просуществовал 73 года.Це пророцтво відбувалося за законами еволюції. Это пророчество происходило по законам эволюции.Попробуємо це довести науковим методом. Попробуем это доказать научным методом. Еволюційні процеси Эволюционные процессыописуються послідовністю чисел геометричною прогресією, у котрої кожен член дорівнює сумі двох попередніх членів. описываются последовательностью чисел геометрической прогрессией, в которой каждый член равен сумме двух предыдущих членов.Вона називається еволюційною послідовністю. Она называется эволюционной последовательностью. Періоди існування суспільно-економічних формацій можна описати еволюційною послідовність Периоды существования общественно-экономических формаций можно описать эволюционной последовательностьюсеми чисел: 45, 73, 118, 191, 309, 500, 809. семи чисел: 45, 73, 118, 191, 309, 500, 809.Комуністична формація проіснувала 73 роки. Коммунистическая формация просуществовала 73 года. Капіталістична формація за еволюційною послідовністю проіснувала 118 років, що підтверджується на практиці. Капиталистическая формация по эволюционной последовательности просуществовала 118 лет, что подтверждается на практике.Феодально-кріпосницька Феодально-крепостническаяформація проіснувала 73 + 118 = 191 рік, що підтверджується на практиці. формация просуществовала 73 + 118 = 191 год, что подтверждается на практике.І так далі. И так далее.Сума шести чисел, починаючи з 73, дорівнює 2000 . Сумма шести чисел, начиная с 73, равна 2000.Це число близько до числа 1989, яке пророкував Іванов. Это число близко к числу 1989, которое предсказывал Иванов.Два тисячоліття тому зародилося християнство. Два тысячелетия назад зародилось христианство.Іванов писав, що все приготовано до 2000 року, тобто близько до 1991 року, всі формації здійсняться. Иванов писал, что все приготовлено к 2000 году, то есть около 1991 года все формации осуществятся.Отже, це пророцтво підтверджено. Итак, это пророчество подтверждено.Можна вважати, це науковий прогноз, що буде далі в нашому з вами житті. Можно считать, это научный прогноз, что будет дальше в нашей с вами жизни.Це закон природи. Это закон природы. Отже, з 1991 року має впроваджуватися в життя еволюційний суспільний лад за наукою Порфирія Іванова. Итак, с 1991 года будет внедряться в жизнь эволюционный общественный строй по науке Порфирия Иванова.Всі люди, що живуть на білому світі, мають визнати Порфирія Іванова як Бога Землі, йому вірити, виконувати його слово, написане всім людям в його працях. Все люди, живущие на белом свете, должны признать Порфирия Иванова как Бога Земли, ему верить, выполнять его слово, написанное всем людям в его трудах.

 

Будемо жити по-еволюційному Будем жить по эволюционному

    Цитаты Иванова П. К.  «12.«12. Учитель нас усіх учить. Учитель нас всех учит. Ніхто, крім самого себе, не винен. Никто не виноват, кроме самого себя.А винних б'ють. А виновных бьют.Учити теоретика не треба. Учить теоретика не надо.Треба своє установлювати, а іншому не заважати. Надо свое устанавливать, а другому не мешать.Ось еволюційність одна з усіх, вона була, вона є, і буде вона. Вот эволюционная сторона одна из всех, она была, она есть, и она будет.Партії не було, а створили її люди. Партии не было, а создали ее люди.А еволюція є свідомість і буття тут. А эволюция есть сознание и бытие здесь.Без потреб жити треба й уміло. Без потребностей жить надо и умело.13. Ховатись не треба - любити треба природу як таку, вона нам простить. 13. Прятаться не надо - любить надо природу как таковую, она нам простит.Еволюційний чоловік, він прийшов на землю не з чужим, а зі своїм живим енергійним тілом. Эволюционный человек, он пришел на землю не с чужим, а со своим живым энергичным телом.А чуже є чуже. А чужое есть чужое.Йому треба, щоб чоловік був вільний у своєму житті. Ему надо, чтобы человек был волен в своей жизни.Це буде діло. Это будет дело.Він – господар, захотів він – зробив, йому в житті Он – хозяин, захотел он – сделал, ему в жизниадміністратор не треба. администратор не надо.Він сам знає, що робити в природі у житті. Он сам знает, что делать в природе в жизни.Він повинен мудрецем усе сам робити. Он должен мудрецом все сам делать.Треба навчити себе, щоб увічливістю обслужити дитя, щоб воно розуміло, що його просять. Надо научить себя, чтобы вежливостью обслужить дитя, чтобы оно понимало, что его просят.Не треба присвоювати до свого ймення. Не надо присваивать к своему имени.Треба його вважати спільним. Надо его считать общим.Ось тоді ми будемо жити незалежними. Вот тогда мы будем жить независимыми.Зла ніякого між людьми не буде, а буде любов у всьому ділі. Зла никакого между людьми не будет, а будет любовь во всем деле.Зарплата малим, старим буде одна – 33 крб. Зарплата малым, старым будет одна – 33 рубля.Ображених не буде. Обиженных не будет.Мало нам буде - усім прибавимо. Мало нам будет - всем прибавить.14. Робити свідомим, усім треба свідомість, без усякої свідомості ми не будемо обходитись. 14. Делать сознательным, всем надо сознание, без всякого сознания мы не будем обходиться.Якщо треба, значить треба. Если надо, значит надо.Жити ми хочемо, значить треба життя будувати, це залежить від нас усіх. Жить мы хотим, значит надо жизнь строить, это зависит от нас всех. Ніякої тюрми, ніякої лікарні не буде, а будемо жити по-еволюційному. Никакой тюрьмы, никакой больницы не будет, а будем жить по эволюционному.Хочеш робити – роби, не хочеш - не треба. Хочешь делать – делай, не хочешь - не надо.Сиди отримуй те, що слід. Сиди получай то, что следует.Це все бережи, як своє добро є. Это всё береги, как своё добро есть.Ми на цю всю будову запрошуємо весь світ, усе людство. Мы на это всё строение приглашаем весь мир, всё человечество.Ми не відходимо ні від кого й не відгороджуємося ні від кого. Мы не уходим ни от кого и не отгораживаемся ни от кого.Хочеш жити за нашими Хочешь жить по нашемуумовами – приходь вступай у таке суспільство і живи з нами, такими правами користуйся. условию – приходи, вступай в такое общество и живи с нами, такими правами пользуйся.А щоб іншого чого-небудь, у нас нічого не буде, а буде між людьми своя рідна любов. А чтобы другого чего-нибудь, у нас ничего не будет, а будет между людьми своя родная любовь.Один одному будуть помагати. Друг другу будут помогать.15. Захоплення - ніякого, воєн - ніяких. 15. Захвата - никакого, войн - никаких.Усі люди рівні отримають права на життя спільного характеру, шукати в природі корисне в труді. Все люди равные получат права на жизнь общего характера, искать в природе полезное в труде.Але не буде ні командування, ніякої юстиції, ніякої вояччини, ніякого насильства. Но не будет ни командования, никакой юстиции, никакой военщины, никакого насилия.А буде просьба одна з усіх наша, така вона є. А будет просьба одна из всех наша, такая она есть.Тому, хто просить, всюди Просящему вездедавалось, дається й буде даватись. давалось, дается и будет даваться.А тому, хто стукається, відчиняється. А тому, кто стучится, открывается.Це було, це є, і воно буде. Это было, это есть, и оно будет.А тому, хто кричить, відкликаються й спокійно. А тому, кто кричит, отзываются, и спокойно.Будуть усі люди почувати добре. Будут все люди чувствовать хорошо.А якщо всім добре, то що може бути від цього краще? А если всем хорошо, то что может быть от этого лучше?51. На арену прийшла еволюція зі своїми силами, свої дні як такі принесла. 51. На арену пришла эволюция со своими силами, свои дни как таковые принесла.52. Ми стали після цього всього не так жити, як ми до цього жили: простуджувались, хворіли й на віки-віків умирали. 52. Мы стали после этого всего не так жить, как мы до этого жили: простужались, болели и на веки веков умирали.Ця історія нам усім нове принесе. Эта история нам всем новое принесет.Це Чувілкін бугор, він нам ці якості введе. Это Чувилкин бугор, он нам эти качества введет.Ми не будемо так важко жити, нас оточить легке, холодне й погане. Мы не будем так тяжело жить, нас окружит легкое, холодное и плохое.Ми доб'ємось від природи життя, але не смерті. Мы добьемся от природы жизни, но не смерти. Ось де виявиться правда, невмируща ідея: їжа не буде треба, одяг теж не буде треба, дім житлового характеру не буде треба. Вот где окажется правда, неумирающая идея: пища не будет надо, одежда тоже не будет надо, дом жилого характера не будет надо.А буде треба всім нам Чувілкін бугор, його такі життєрадісні умови, земний рай: один поруч одного впритул стоять. А будет надо всем нам Чувилкин бугор, его такие жизнерадостные условия, земной рай: один возле другого вплотную стоят.Нас не буде природа поодинці забирати. Нас не будет природа поодиночке забирать.Ми будемо мати тепло спільного характеру. Мы будем иметь тепло общего характера.Не природа нами, а ми нею будемо розпоряджатись своєю ввічливою просьбою. Не природа нами, а мы ею будем распоряжаться своей вежливой просьбой.Нам доводиться просити природу своїм умінням, своєю любов'ю. Нам приходится просить природу своим умением, своей любовью.А любов є для життя все. А любовь есть для жизни всё. Лишь быЛише б захотів, твоя мисль іде по природі до мети. захотел, твоя мысль идет по природе в цели.53. А мета наша всіх така в житті, щоб жити на білому 53. А цель наша всех такая в жизни, чтобы жить на беломтакому світі. таком свете.Ми вмирати не станемо. Мы умирать не станем.Наше діло одне буде – умирати не станемо. Наше дело одно будет – умирать не станем.68. Я вважаю, це діло є святе, ним люди мають задовольнити себе . 68. Я считаю, это дело святое, им люди должны удовлетворить себя.Цей фільм виправдає тим, що це буде треба. Этот фильм оправдает тем, что это будет надо.69. Це життєвий такий закон. 69. Это жизненный такой закон.Солдат більше служити не буде. Солдат больше служить не будет.Армія не знадобиться. Армия не понадобится.Крадіжка припиниться. Воровство прекратится.Хворіти люди перестануть. Болеть люди перестанут.Усі до одного одержать одне – 33 карбованці. Все до одного получат одно – 33 рубля.Тюрми не стане, лікарні теж не буде. Тюрьмы не станет, больницы тоже не будет.Учитись так не будемо. Учиться так не будем.Місця теж не стане. Места тоже не станет.У людях проявиться життєва любов. В людях проявится жизненная любовь.Між національностями Между национальностямивійни більше не буде ніколи. войны больше не будет никогда.Ось чого ми від природи доб'ємось. Вот чего мы от природы добьемся.Умирати зовсім перестанемо. Умирать совсем перестанем. ВУсі люди, від цього діла вони встануть, їх як такихсе люди от этого дела встанут, их как таковыхпідніме природа, вона нам дасть наше життя. поднимет природа, она нам даст нашу жизнь.Ось що ми з вами побачимо, це все життєрадісне. Вот что мы с вами увидим, это все жизнерадостное.У житті нашому проявиться наше все на землі райське життя, бугор ми з вами для цього діла всі оточимо ». В жизни нашей проявится наша вся на земле райская жизнь, бугор мы с вами для этого дела все окружим».Іванов. Иванов.1978.05.13:12 1978.05.13: 12. «56.Учитель вносить в люди свою еволюційну спільну свідому пропозицію, щоб жити в природі однаково.

    «56.Учитель вносит в люди своё эволюционное общее сознательное предложение, чтобы жить в природе одинаково.Не треба ніякої в житті політики, не треба такий ріст економіки. Не нужно никакой в жизни политики, не надо такой рост экономики.Нам треба рівна одна для всіх зарплата. Нам надо равная одна для всех зарплата.57. Ми маємо всі до одного чоловіка із цим утриманням згодитись, і взяти свою належну спільного надбання зарплату від малого до старого 33 карбованці в місяць. 57. Мы все до одного человека должны с этим содержанием согласиться, и взять свою надлежащую общего достояния зарплату от малого до взрослого 33 рубля в месяц.Ми повинні всі наявні засоби в житті ліквідувати. Мы должны все имеющиеся средства в жизни ликвидировать.Борги наявні людям люди повинні простити. Долги имеющиеся людям люди должны простить.Злоби на кожного чоловіка і ненависті не мати. Злобы на каждого человека и ненависти не иметь.Випустити всіх ув'язнених і божевільних з моєю ідеєю. Выпустить всех заключенных и психически больных с моей идеей.Буде нам всім мало – всім прибавимо. Будет нам всем мало – всем прибавить.59. Бугор – всім він помічник легкому ділу. 59. Бугор – всем он помощник легком делу.Там люди всі однаково живуть, еволюційно, свідомо. Там люди все равно живут, эволюционно, сознательно.157. Що треба буде зробити, щоб люди між людьми не воювали. 157. Что надо будет сделать, чтобы люди между людьми не воевали. Перше – треба всім людям свідомо зробитися бідними рівно. Первое, надо всем людям сознательно сделаться бедными ровно.Хто б ти не був у цьому ділі – злочинець, хворий чоловік, старий, малий, професіонал, учений чоловік, здорового характеру чоловік – будь добрий, візьми 33 рубля зарплату . Кто бы ты ни был в этом деле – преступник, больной человек, старый, малый, профессионал, ученый человек, здорового характера человек – будь добр, возьми 33 рубля зарплату.І що хочеш, те й роби. И что хочешь, то и делай.Не створюй у житті зла і ненависті. Не создавайте в жизни зла и ненависти.От тоді-то в цьому суспільстві війни з природою не буде. Вот тогда-то в этом обществе войны с природой не будет.Адміністративна особа, вона відмовиться від свого я». Административное лицо, оно откажется от своего я».Іванов. Иванов.1978.06:56. 1978.06:56.

    «Все старе, негоже до життя, треба вилучити з людського життя.«Все старое, негодное в жизни надо удалить из человеческой жизни.Армію генеральську і міліцію, всю юстицію. Армию генеральскую и милицию, всю юстицию.Це закон прокурора, суддю і медицину, школи, інститути. Это закон прокурора, судью и медицину, школы, институты.Стати на усвідомлення природної мудрості. Стать на осознание природной мудрости.Все чуже і мертве з життя прибрати геть. Всё чужое и мертвое из жизни убрать совсем.А народити своє живе невмираюче тіло, котре примусить жити в природі вічно. А родить свое живое неумирающее тело, которое заставит жить в природе вечно.Це буде, і обов ' язково це ось буде. Это будет, и обязательно это вот будет.Революція щодо цього звершиться. Революция в этом свершится.Старе відійде, а нове народиться. Старое отойдет, а новое родится. Еволюція цього діла прозвучить по всій землі. Эволюция этого дела прозвучит по всей земле.Люди переродяться на новий лад. Люди переродятся на новый лад. Вони перестануть простуджуватися, вони хворіти не стануть. Они перестанут простуживаться, они болеть не станут.А будуть вони жити в природі вічно». А будут они жить в природе вечно».Іванов. Иванов.1982.09:168. 1982.09:168.«Ми більше не будемо самі з собою так воювати. «Мы больше не будем сами с собой так воевать.У нас буде мир через ходіння босоніж по землі». У нас будет мир через хождение босиком по земле».Іванов. Иванов.1982.11:192. 1982.11: 192.

    «23.«23.А холод є в природі, Бог, він любить тих, хто любить його .181. А холод есть в природе, Бог, он любит тех, кто любит его. 181.Здоров'я треба буде всім, але природа їм як експлуататорам людей не буде давати. Здоровье надо будет всем, но природа им как эксплуататорам людей не будет давать.Їх у цьому ділі не стане, природа за них не буде на їхньому боці. Их в этом деле не станет, природа за них не будет на их стороне.Еволюція буде на боці ображених людей, хворих, що не знають. Эволюция будет на стороне обиженных людей, больных, которые не знают.182. Бідний, нужденний у людях чоловік, він за свою таку бідність, він буде виправданий Божим ділом. 182. Бедный, нуждающийся в людях человек, он за свою такую бедность, он будет оправдан Божьим делом.Вони йому дуже сильно вірили, що він у них є як такий. Они ему очень сильно верили, что он у них есть как таковой.А щоб виконувати, то в них не виходить. А чтобы выполнять, то у них не получается.Вони своїм багатством оточені. Они своим богатством окружены. Легше верблюду в дірку голки пролізти, ніж багатому пройти в царство небесне. Легче верблюду в дырку иглы пролезть, чем богатому пройти в царство небесное.Його не допустить природа. Его не допустит природа.Він жив у ній за рахунок природного добра, за рахунок чужих рук. Он жил в ней за счет природного добра, за счет чужих рук.Паршек своє святе діло еволюції доведе, йому Дух Святий у цьому допоможе. Паршек свое святое дело эволюции докажет, ему Дух Святой в этом поможет.Люди заслужені будуть усі на боці Паршека жити, їх природа прийме, як своїх людей. Люди заслуженные будут все на стороне Паршека жить, их природа примет как своих людей.Вони не будуть так покарані цим поганим ділом, а будуть вони виправдані, їх полюбить Святий Дух. Они не будут так наказаны этим плохим делом, а будут они оправданы, их полюбит Святой Дух.135. Люди будуть у природі такі, їх природа не буде непокоїти, вони по землі повзати не будуть, а будуть літати в повітрі в атмосфері. 135. Люди будут в природе такие, их природа не будет беспокоить, они по земле ползать не будут, а будут летать в воздухе в атмосфере.Вони зробляться легкими, їх оточить сила розуму. Они сделаются легкими, их окружит сила ума.Це чоловіка таке атмосферне буде життя, він буде, як якась у цьому ділі птиця» . Это человека такая атмосферная будет жизнь, он будет, как какая-то в этом деле птица».Іванов. Иванов.8212:23. 8212:23.

 

Як утворюються нації Как образуются нации

    Гіпотеза за досвідом України і Росії.Гипотеза по опыту Украины и России.Тисячу років тому на берегах Дніпра процвітала Київська Русь зі своєю руською мовою і руською нацією. Тысяча лет назад на берегах Днепра процветала Киевская Русь со своим русским языком и русской нацией.Чому Русь так називається? Почему Русь так называется?Бо земля наша русою зветься, звідси прикметник «руський». Потому что земля наша русой называется, отсюда прилагательное «русский».Про це говорить історична пам'ятка « Валесова книга», д. 24г: «Про ту зі старих часів землю нашу Союзу Антів (Київську Русь), яка через кров, щедро пролиту на ній, русою зветься, бо руду (кров) лили, і так в спрагу її до кінця. Об этом говорит историческая памятка «Велесова книга», д. 24г: «О той со старых времен земле нашей Союза Антов (Киевскую Русь), которая через кровь, щедро пролитую на ней, русой называется, потому руду (кровь) лили, и так в жажду ее до конца.І буде та земля наша прославлена племенами і родами». И будет земля наша прославленная племенами и родами».880 р. Частина населення з Русі тоді переселилася на береги ріки Москви, і там утворилася держава Московія з руською мовою і руською нацією, така їхня назва і сьогодні. 880 г. Часть населения из Руси тогда переселилась на берега реки Москвы, и там образовалось государство Московия с русским языком и русской нацией, такое их название и сегодня. Пройшло тисяча років, 2000 рік. Прошло тысяча лет, 2000 год.Яка є їхня мова тепер? Какая их речь теперь?В житті націй взагалі існує об'єктивний закон. В жизни наций вообще существует объективный закон.Лінгвістам відомо факт, що за тисячу років словниковий фонд будь-якої мови змінюється на 20 %, це природно. Лингвистам известный факт, что за тысячу лет словарный фонд любого языка меняется на 20%, это естественно.Отже, мова Русі і мова Московії незалежно змінилася на 20 % відносно початкового стану по-різному, а різниця між цими мовами сьогодні теоретично дорівнює приблизно 40 %. Итак, речь Руси и Московии независимо изменилась на 20% относительно исходного состояния по-разному, а разница между этими языками сегодня теоретически равна примерно 40%.Саме така різниця між цими мовами і є в дійсності, на практиці, це підтверджує гіпотезу. Именно такая разница между этими языками и есть в действительности, на практике, это подтверждает гипотезу.Так утворилося дві нації, бо мова і територія визначає націю. Так образовалось две нации, ибо речь и территория определяет нацию.Дві мови – дві нації. Два языка – две нации. Назва Московія змінилася на Росію, а назва Русь на Україна. Название Московия изменилось на Россию, а название Русь на Украину.Отже, утворилося і самовизначилися дві нації. Так образовались и самоопределились две нации.Як їм жити далі? Как им жить дальше?В мирі, дружбі, допомагати одна одній, але не воювати одна з одною зброєю і не знищувати, а змагатися показниками здоров ' я, довголіття, загартуванням тощо. В мире, дружбе, помогать друг другу, но не воевать друг с другом оружием и не уничтожать, а соревноваться показателями здоровья, долголетия, закалкой и тому подобное.З ворога зробити любимого друга. С врага сделать любимого друга.Вони мають завжди пам'ятати, шанувати, прославляти руську землю, руську мову і руську національність. Они будут всегда помнить, чтить, прославлять русскую землю, русский язык и русскую национальность. Україну ми будемо називати Україна-Русь, а українців – руськими, українську мову – руською. Украину мы будем называть Украина-Русь, а украинцев – русскими, украинский язык – русским.Паршек також називав себе руським. Паршек также называл себя русским.У цих двох націй одна мати Русь, а її діти мають жити, як одна дружна родина. У этих двух наций одна мать Русь, а ее дети должны жить, как одна дружная семья.Так обидві нації будуть процвітати і прогресувати в житті. Так обе нации будут процветать, прогрессировать в жизни.Паршек любить усі націй. Паршек любит все нации. Такі відношення мають бути між усіма націями, державами. Такие отношения должны быть между всеми нациями, государствами.

         

Еволюційні ідеї Іванова і Христа Эволюционные идеи Иванова и Христа

    Іванов виконував заповіді Ісуса Христа, написав: «Я зробив те, що колись говорив нам Христос».Иванов выполнял заповеди Иисуса Христа, и написал: «Я сделал то, что когда-то говорил нам Христос».1983.02:49. Иванов. 1983.02:49. Що говорив Христос? Что говорил Христос? Систему п'яти правил здоров ' я Іванов узяв у Христа, доповнив своїм досвідом, виконав сам і навчив людей. Систему пяти правил здоровья Иванов взял у Христа, дополнил своим опытом, выполнил сам и научил людей.Христос заповідав любити Бога і Христос завещал любить Бога ивсіх людей. всех людей.Все, що хочеш, щоб тобі робили люди, те їм роби. Все, что хочешь, чтобы тебе делали люди, то им делай.Бажай і роби людям те, що собі хочеш. Желай и делай людям то, что себе хочешь.Любити ворогів, з ворога зробити любимого друга. Любить врагов, из врага сделать любимого друга.Не вбивай, не кради чуже. Не убивай, не кради чужое.Бути незалежними у природі, не турбуватися, що їсти, у що одягатися. Быть независимыми в природе, не беспокоиться, что кушать, во что одеваться.Всім життя однакове. Всем жизни одинаковая.Зарплата всім однакова один динарій в день. Зарплата всем одинаковая один динарий в день.Прощати людям провини, не саджати у в'язницю. Прощать людям вину, не сажать в тюрьму.Це все виконав Іванов і навчив людей, тому люди назвали його Великим. Это все выполнил Иванов и научил людей, поэтому люди назвали его Великим.Бо Христос говорив, що хто виконає мої заповіді і навчить людей, той Великим назветься в царстві небесному. Христос говорил, что кто выполнит мои заповеди и научит людей, тот Великим наречется в Царстве Небесном.А хто порушить мої найменші заповіді, той найменшим назветься в царстві небесному. А кто нарушит мои малейшие заповеди и научит других, тот малейшим наречется в Царстве Небесном.В церкві не виконують слово Христа, і так навчають інших. В церкви не выполняют слово Христа, и так учат других.Людям віруючим пропонуємо вірити тому, хто названий Великим, і виконувати його слово і праці. Людям верующим предлагаем верить тому, кто назван Великим, и выполнять его слово и труды.

 

Іванов говорить про війни, просьба припинити війни Иванов говорит о войнах, просьба прекратить войны

    «97.«97. Є війни в житті для народу, як буде? Есть войны в жизни для народа, как будет?Про це діло говорить природа: «Москва згорить, Київ теж». Об этом деле говорит природа: «Москва сгорит, Киев тоже».98. Десять років треба готувати себе в цьому ділі. 98. Десять лет надо готовить себя в этом деле. Ми в житті злодії, ми вбивці всього. Мы в жизни воры, мы убийцы всего.Не бережемо своє тіло, живемо за рахунок чужого, а своє ми хоронимо. Не храним свое тело, живем за счет чужого, а своё мы хороним.Відходимо від природи. Отходим от природы. Себе хвалимо, Бога в цьому ганьбимо. Себя хвалим, Бога в этом хулим.Вважаємо, що ми є люди праві. Считаем, что мы люди правы.Ось чим ми всі програємо в цьому ділі». Вот чем мы все проиграем в этом деле». Іванов. Иванов.8009:97. 8009:97.Це пророцтво здійснилося через 10 років, Радянського Союзу не стало. Это пророчество исполнилось через 10 лет, Советского Союза не стало.«А про Москву сказала: «Вона не буде жити». Учитель спрашивает природу, она говорит: «А о Москве сказала: «Она не будет жить».Так що всім доля – це природа». Так что всем судьба – это природа».Іванов. Иванов.8109:68. 8109:68. Мы эти слова понимаем так, что Москва не будет жить не по-старому, а будет жить, по эволюционному. Киев тоже.Пророцтво здійснюється. Пророчество осуществляется.З 2014 року Росія веде гібридну ганебну війну з Україною, захоплює області. С 2014 года Россия ведет гибридную позорную войну с Украиной, захватывает области, погибают люди.Просьба до росіян припинити війну. Сердечная просьба к русским России прекратить войну с Украиной и другими странами.Просьба припинити війни між народами, не треба вже війни, бо Бог Ош на Землю прийшов, через любов творить білий світ, вводить еволюцію. Просьба ко всем людям мира прекратить войны между народами, не надо уже войны, потому что Бог Ош на Землю пришел, через любовь творит белый свет, вводит эволюцию.    

 

Закон незворотності еволюції органічного світу Закон необратимости эволюции органического мира

 В природі є закон незворотності еволюції, про його говорив Дарвін та інші вчені.    В природе есть закон необратимости эволюции, о его говорил Дарвин и другие ученые. (Еволюція. Вікіпедія ). (Эволюция. Википедия). Якщо який-небудь біологічний вид в житті зникає, то він знову вже не повертається. Если какой-либо биологический вид в жизни исчезает, то он снова уже не возвращается. На його місце приходить новий вид. На его место приходит новый вид.Якщо закон дійсний для біологічної еволюції людини, то він також дійсний і для соціальної еволюції, бо людина є біологічна і соціальна істота. Если закон действителен для биологической эволюции человека, то он также действителен и для социальной эволюции, потому что человек является биологическое и социальное существо. Доказом цього Доказательством этого есть є факт, коли в світі зникала яка-небудь суспільно-економічні формація, то на її місце приходила нова, а стара вже не поверталася. факт, когда в мире исчезала какая-нибудь общественно-экономической формации, то на ее место приходила новая, а старая уже не возвращалась.Наприклад, вже не повертається рабовласницький лад, який пройшов. Например, уже не возвращается рабовладельческий строй, который прошел.Пройшов капіталізм, потім соціалізм, це незворотний процес, після нього за законом має бути еволюційний лад. Прошел капитализм, потом социализм, это необратимый процесс, после него по закону должен быть эволюционный порядок.Це закон еволюції природи. Это закон эволюции природы.Якщо в якій-небудь країна зник соціалізм, то їй треба починати будувати еволюційне суспільство. Если в какой-либо страна исчез социализм, то ей надо начинать строить эволюционное общество.Їм не треба повертатися до будівництва соціалізму і капіталізму, бо це проти закону природи. Им не надо возвращаться к строительству социализма и капитализма, потому что это против закона природы.

 

Народонаселення, демографічний вибух Народонаселение, демографический взрыв

     Чисельність населення Землі в наші дні досягла значної величини понад Численность населения Земли в наши дни достигла значительной величины более 7 мільярдів чоловік, 7 миллиардов  человек, і дуже швидко и очень быстро  збільшується. увеличивается. Виникає проблема перенаселення, нестаток продуктів споживання тощо. Возникает проблема перенаселения, недостаток продуктов потребления и тому подобное. Чисельність населення збільшується за експоненціальною залежність від часу. Численность населения увеличивается по экспоненциальной зависимости от времени.  Щорічний приріст чисельності населення Землі близько 2 %, він постійний протягом декількох десятиліть. Ежегодный прирост численности населения Земли около 2%, он постоянный в течение нескольких десятилетий. (Франсуа Рамад . 1981). (Франсуа Рамад. 1981). Ніхто з експертів не може сказати, коли Никто из экспертов не может сказать, когда  буде уповільнення процесу будет замедление процесса росту і стабілізація чисельності роста и стабилизация численности населення Землі. населения Земли. Є думка, що можливість збільшення населення планети є більша, ніж можливість Землі виробляти продукти споживання для людей. Есть мнение, что возможность увеличения населения планеты является большая, чем возможность Земли производить продукты питания для людей.Чисельність населення Землі збільшується за геометричною прогресією, а виробництво продуктів збільшується за арифметичним або лінійним законом від часу. Численность населения Земли увеличивается по геометрической прогрессии, а производство продуктов увеличивается по арифметической или по линейному закону от времени. Очікується збільшення смертності через голод, нестаток продуктів. Ожидается увеличение смертности от голода, недостаток продуктов. Сьогодні багато країн звертаються до ООН з просьбою гуманітарної допомоги, бо народу загрожує голодна смерть, особливо страждають діти. Сегодня многие страны обращаются к ООН с просьбой гуманитарной помощи, потому что народу грозит голодная смерть, особенно страдают дети. Виникає Возникает природний відбір еволюції людини через боротьбу за існування. естественный отбор эволюции человека через борьбу за существование.Людство очікують великі проблеми в еволюції в 30-х роках 21 століття, коли чисельність населення Землі буде близько 10 мільярдів чоловік. Человечество ожидают большие проблемы в эволюции в 30-х годах 21 века, когда численность населения Земли будет около 10 миллиардов человек.Якщо «суспільство споживання» не зміниться, то будуть умирати через Если «общество потребления» не изменится, то будут умирать через   голод, хвороби, можливі війни із застосуванням всякої зброї масового знищення тощо. голод, болезни, возможны войны с применением всякого оружия массового уничтожения и тому подобное.Люди не навчилися жити на Землі, треба людям навчитися жити і не вмирати, є така наука життя. Люди не научились жить на Земле, надо людям научиться жить и не умирать, есть такая наука жизни.          

Учитель Іванов передбачав, що люди через свою господарську діяльність доведуть природу до такого стану, що вона людям не зможе давати    Учитель Иванов предвещал, что люди из-за своей хозяйственной деятельности доведут  природу до такого состояния, что она людям не сможет давать все, що вони хочуть. все, что они хотят.Особливо буде нестаток їжі. Особенно будет нужда пищи.У людей буде нестаток у житті, вони будуть через це У людей будет недостаток в жизни, они будут из-за этого вмирати. Умирать, тТобто буде перенаселення Землі, буде нестаток продуктів споживання.о есть будет перенаселение Земли, будет недостаток продуктов питания.Іванов знає, що людям треба в житті Иванов знает, что людям надо в жизни робити, щоб жити і не вмирати. делать, чтобы жить и не умирать.Не надіятися на допомогу від когось, а старатися самому собі допомогти в здоровї , житті. НЕ надеяться на помощь от кого-то, а стараться самому себе помочь в здоровье, жизни.Треба кожному самому свідомо по-розумному обмежувати свої основні Надо каждому самому сознательно по-умному ограничивать свои основные потреби їжі, одягу, житлового дому. потребности пищи, одежды, жилого дома.Починати з самого себе, самому доглядати за собою. Начинать с самого себя, самому ухаживать за собой.Для цього Іванов знайшов засоби в природі, він на собі створив науку загартування. Для этого Иванов нашел средства в природе, он на себе создал науку закалки.Він пропонує всім людям всього світу виконувати такі прості і ефективні заповіді: «Перше. Он предлагает всем людям всего мира выполнять такие простые и эффективные заповеди: «Первое. Треба два рази в день, вранці й увечері, купатися холодною водою. Надо два раза в день, утром и вечером, купаться холодной водой.2. З людьми здороватись, жодного чоловіка не проходити. 2. С людьми здороваться, ни одного человека не проходить.Твоє діло – їм сказати, а їхнє діло – вони як хочуть. Твое дело – им сказать, а их дело – они как хотят. 3. Треба знайти чоловіка нужденного, йому треба дати 50 копійок. 3. Надо найти человека нуждающегося, ему надо дать 50 копеек. Сам собі скажи: я, мовляв, ці гроші даю за те, щоб мені не хворіти. Сам себе скажи: я, мол, эти деньги даю за то, чтобы мне не болеть. 4. У п'ятницю о шостій годині повечеряй, лічи 42 години, у неділю о 12 годині будеш їсти. 4. В пятницу в шесть часов поужинай, считай 42 часа, в воскресенье в 12часов ешь.Вийди надвір, з висоти тягни повітря й говори: Учителю, дай мені здоров'я». Выйди на улицу, с высоты тяни воздуха и говори: «Учитель, дай мне здоровье ». Після цього їж, що хочеш, скільки хочеш. После этого ешь, что хочешь, сколько хочешь. Твоє здоров'я – це є все. Твое здоровье – это все. 5. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не вживай алкоголь». 5. Не плюй на землю, не кури, не употребляй алкоголь». Іванов. Иванов. 8303:34. 8303:34. Передай іншим цей досвід. Передай другим этот опыт.Ці заповіді Іванов виклав у порадах, відомих під назвою «Дитинка». Эти заповеди Иванов изложил в советах, известных под названием «Детка».Щоб вижити в цьому і пристосуватися до умов природи, Іванов всім людям пропонує знати, що є для життя місце на землі Чувілкін бугор. Чтобы выжить в этом и приспособиться к условиям природы, Иванов всем людям предлагает знать, что есть для жизни место на земле Чувилкин бугор. Це місце називається райським місцем. Это место называется райским местом.Це святе місце, на ньому людям треба бути без потреб їжі, одягу, житлового дому. Это святое место, на нем людям надо быть без потребностей пищи, одежды, жилого дома.На цьому місці треба бути кожному, і навчитися бути без усяких потреб їжі, одягу, житлового дому, отримати здоровя . На этом месте надо быть каждому, и научиться быть без всяких потребностей пищи, одежды, жилого дома, получить здоровье.А потім розказати про це місце іншим людям. А потом рассказать об этом месте другим людям.Люди цим освітяться і не будуть умирати. Люди этим осветятся и не будут умирать.      

    Учитель Іванов говорить про деградацію біосфери через діяльність людей і демографічний вибух: «Що ми з вами робимо - наша найбільша помилка. Учитель Иванов говорит о деградации биосферы через деятельность людей и демографический взрыв: «Что мы с вами делаем - наша самая большая ошибка. Ми це діло почали. Мы это дело начали робити, недоробили, умерли. делать, недоделали, умерли.Наша вина – у цьому ділі, це ми в природі починали, узялись за це діло. Наша вина – в этом деле, это мы в природе начинали, взялись за это дело.Воно нам треба й необхідно треба. Оно нам надо и необходимо надо.А природі треба давати, вона в цьому терпить від цього діла. А природе надо давать, она в этом терпит от этого дела. Ми є люди та ще які ми. Мы люди, да еще какие мы.А скільки нас таких на білому світі, усім треба давати, і не мало, а багато. А сколько нас таких на белом свете, всем надо давать, и не мало, а много.Цьому немає кінця й краю. Этому нет конца и края.43. Природа – мати рідна, є сили в неї на це діло великі. 43. Природа – мать родная, есть силы у нее на это дело большие.А все ж цій матері доведеться від цього діла здаватись. А все же этой матери придется от этого дела сдаваться. Сьогодні дай, завтра дай, і післязавтра дай – цьому всьому кінець прийде. Сегодня дай, завтра дай, и послезавтра дай – этому всему конец придет.Ці сили, вони видихнуться, мати постаріє, ці сили відійдуть. Эти силы, они выдохнутся, мать состарится, эти силы уйдут.Які були кліщики, стануть щезати. Какие были клещики, станут исчезать. Природа, вона безсильна, умре вона від цього. Природа, она бессильна, умрет она от этого.Ось до чого ми з вами йдемо через цей ось бугор – до життя, але не смерті. Вот к чему мы с вами идем через этот вот бугор – к жизни, но не смерти.Паршек усіх до цього діла закликає й хоче, щоб люди це ось знали. Паршек всех к этому делу призывает и хочет, чтобы люди это вот знали.Це одне, а буде друге. Это одно, а будет другое.Треба робити, а в ділі - усе людське життя, воно технічне, штучним оточено, хімія введена. Надо делать, а в деле - вся человеческая жизнь, она техническая, искусственным окружена, химия введена.А ось Чувілкін бугор, він нам усім треба як такий, ми будемо на ньому вчитись як ніколи. А вот Чувилкин бугор, он нам всем надо как таковой, мы будем на нем учиться как никогда.Ми цьому так навчимось і будемо жити безсмертними. Мы этому так научимся и будем жить бессмертными.Ось які будуть наші діла в цьому, нас природа так збереже, як ніколи ніхто. Вот какие будут наши дела в этом, нас природа так сохранит, как никогда никто. Паршек додумався до того, щоб усіх людей підняти з їхніх могил у праху». Паршек додумался до того, чтобы всех людей поднять с их могил в прахе».7811:42 7811:42.

    На цьому бугрі ми, всі люди, навчимося, як жити і терпіти без основних потреб їжі, одягу, житлового дому. На этом бугре мы, все люди, научимся, как жить и терпеть без основных потребностей пищи, одежды, жилого дома.Коли є їжа – ми їмо, нема їжі – ми терпимо без їжі без шкоди для здоровя . Когда есть еда – мы едим, нет еды – мы терпим без пищи без вреда для здоровья.Так люди не будуть вмирати у звязку з перенаселенням і нестатком, і легко будуть виживати. Так люди не будут умирать в связи с перенаселением и недостатком, и легко будут выживать.Буде проблема з перенаселенням при чисельності населення на Землі близько 10 мільярдів чоловік, це буде приблизно через 20 років. Будет проблема с перенаселением при численности населения на Земле около 10 миллиардов человек, это будет примерно через 20 лет. Всі люди повинні вже сьогодні знати про наше райське місце і готуватися, прийти на нього вчитися. Все люди должны уже сегодня знать о нашем райское место и готовиться, прийти на него учиться.На бугрі вони будуть учитися жити по-еволюційному, не хворіти, любити людей і природу, дружити, допомагати один одному, бути без усяких потреб. На бугре они будут учиться жить по эволюционному, не болеть, любить людей и природу, дружить, помогать друг другу, быть без всяких потребностей.Вони будуть вивчати науку Бога. Они будут изучать науку Бога.Доступ до бугра вільний. Доступ к бугра свободный.Це місце всім доступно. Это место всем доступно.Нікому Учитель на дав права кого-небудь не допускати на бугор, щоб бути без усяких потреб. Никому Учитель на дал права кого-либо не допускать на бугор, чтобы быть без всяких потребностей.Будуть введені пільги безплатно добиратися до райського місця бугра . Будут введены льготы бесплатно добираться до райского места бугра.Як тільки узнаєте, що є таке для життя райське місце, старайтесь негайно на нього попасти. Как только узнаете, что есть такое для жизни райское место, старайтесь немедленно на него попасть.Будьте підготовлені. Будьте подготовлены.Читайте про бугор праці Іванова за 1975 – 1983 роки, щоб бути свідомим, або хоча б Вікіцитати Іванова. Читайте о бугре труды Иванова за 1975 – 1983 годы, чтобы быть сознательным.Щоб щось зробити практично, спочатку читайте всі праці Іванова, що він написав. Чтобы что-то сделать практически сначала читайте все труды Иванова, которые он написал.В наш час через нестаток особливо страждають діти. В настоящее время из-за недостатка особенно страдают дети.Іванов пропонує, Иванов предлагает,перше, дітей взяти на утримання державою, не примушувати дітей, а просити. первое, детей взять на содержание государством, не заставлять детей, а просить. Це все нам, усім людям, Это все нам, всем людям, поможет.

   Паршук говорить про бугор: « Учитель прийшов не для того, щоб умирати.  Иванов говорит о бугре: «Учитель пришел не для того, чтобы умирать.Паршек прийшов зі своїми силами до людей для спасіння всіх людей усього світу. Паршек пришел со своими силами к людям для спасения всех людей всего мира.Не вмирати, а треба буде жити. Не умирать, а надо будет жить.Так Паршекові доводиться на цьому бугрі бувати. Так Паршеку приходится на этом бугре бывать.Воно це робиться як ніколи ніде. Оно это делается как никогда нигде. Воно все робиться для того, щоби було всім нам легко. Оно все делается для того, чтобы было всем нам легко.35 Так Паршек малює своєю думкою картину: не треба будуть гроші, не треба техніка, не треба штучне й хімія. 35. Так Паршек рисует своим мыслью картину: не надо будут деньги, не надо техника, не надо искусственное и химия. Треба єство: повітря, вода, земля - між ними чоловік. Надо естество: воздух, вода, земля - между ними человек.Паршек, він знайшов ці якості на Чувілкіному бугрі , на тому місці, де чоловік так не ступав. Паршек, он нашел эти качества на Чувилкином бугре, на том месте, где человек так не ступал.А тепер оформляє це місце без усякої потреби, готує його для людей. А теперь оформляет это место без всякой надобности, готовит его для людей. Чоловік, це ось Паршек, – дослідник цього місця й цього діла. Человек, это вот Паршек – исследователь этого места и этого дела. Він не привласнює цей бугор до свого імені. Он не присваивает этот бугор к своему имени. Паршек не за власника, а за спільне діло всіх наших людей. Паршек не за собственника, а за общее дело всех наших людей. 47. Це тільки знайшовся Паршек, котрий знайшов свою свідомість, на собі застосував, терпить у голоді та в холоді. 47. Это только нашелся Паршек, который нашел свое сознание, на себе применил, терпит в голоде и в холоде.Так ніхто не робив, крім одного Паршека . Так никто не делал, кроме одного Паршека. Йому Чувілкін бугор поміг без усякої потреби залишатись, як Паршек залишився. Ему Чувилкин бугор помог без всякой потребности оставаться, как Паршек остался.Йому природа підказала, що цьому всьому тільки бугор поможе. Ему природа подсказала, что этому всему только бугор поможет.Він кожному чоловікові, що прийшов, своїм здоров'ям поможе струмом. Он каждому человеку пришедшему своим здоровьем поможет током.А якщо в ньому Паршек знайшов ці природні засоби, він ними хвалиться. А если в нем Паршек нашел эти природные средства, он ими хвалится.У цьому ділі не треба ніяких курортів, у цьому всьому ліжко відпаде, годівниця не буде треба. В этом деле не надо никаких курортов, во всем этом кровать отпадет, кормушка не будет надо.Усе буде робитись без потреби, природно. Все будет делаться без потребности, естественно.Повітря, вода й земля – усе це буде помагати. Воздух, вода и земля – все это будет помогать.48. Люди говорять і хочуть безсмертя. 48. Люди говорят и хотят бессмертия. А щоб у них вийшло, треба таке місце й такого чоловіка. А чтобы у них получилось, надо такое место и такого человека.А в нас таке місце є, де чоловік, він має бути таким, як себе показує Паршек. А у нас такое место есть, где человек, он должен быть таким, как себя показывает Паршек.Це його тіло на бугрі без усякої потреби, без усякого самозахисту й усякої вигоди. Это его тело на бугре без всякой потребности, без всякой самозащиты и всякого удобства.Сну - ніякого вночі, стоячи. Сна - никакого ночью, стоя.Хто завоює в природі безсмертя. Кто завоюет в природе бессмертие.Це Чувілкін бугор є вся наша їжа, наш одяг, весь мертвий капітал. Это Чувилкин бугор есть вся наша пища, наша одежда, весь мертвый капитал.Чувілкін бугор у природі знайдений для життя людського, він безсмертного характеру, ні на що не замінний. Чувилкин бугор в природе найден для жизни человеческой, он бессмертного характера, ни на что не заменимый. 49. Ні на арктичні умови, ні на атмосферний космос, ні на бурхливі ліси, ні на скелясті гори, ні на рівнини землі чорнозему, ні на які надра чи океанські хвилі Паршек Чувилкіного бугра не проміняє. 49. Ни на арктические условия, ни на атмосферный космос, ни на бурные леса, ни на скалистые горы, ни на равнины земли чернозема, ни на какие недра или океанские волны Паршек Чувилкиного бугра не променяет.На Чувілкіному бугрі розташувався із своєю ідеєю Паршек. На Чувилкином бугре расположился со своей идеей Паршек.Там нема ніякої техніки, нема ніякого штучного й не введена хімія. Там нет никакой техники, нет ничего искусственного и не введена химия. Щоб мертвий капітал був, цього там нема. Чтобы мертвый капитал был, этого там нет.А є для всього світу всіх людей земний рай. А есть для всего мира всех людей земной рай. На цьому бугрі не поснідаєш, не пообідаєш і не повечеряєш, спати не ляжеш у м'яку постіль, форми фасонної для краси не одягнеш. На этом бугре не позавтракаешь, а не пообедаешь и не поужинаешь, спать не ляжешь в мягкую постель, формы фасонной для красоты не оденешь.А щоб там був дім – він там зовсім не треба Паршеку ». А чтобы там был дом – он там совсем не надо Паршеку».  Иванов.7811:32. 7811:32.