Народний журнал природної мудрості Народный журнал природной мудрости   osh . osh.kiev . kiev.ua ua

 

Еволюційний рух Эволюционное движение

 

Жити, учитися, отримувати здоров ' я за наукою еволюцією. Жить, учиться, получать здоровье по науке эволюции. Бути таким, як Учитель народу, Бог Землі. Быть таким, как Учитель народа, Бог Земли. Наука Іванова П. К. Наука Иванова П. К.   

Народний журнал природної мудрості

№ 11 . № 11. 2018.02 2018.02

Зробити друга з ворога Сделать друга из врага

 

Зробити друга з ворога – зробити з ворога любимого друга, така ідея Іванова. Сделать друга из врага – сделать из врага любимого друга, такая идея Иванова.

Зміст

Содержание

1.Теорія діалектика, три закони. 1.Теория диалектика, три закона.

2. Ворог внутрішній і зовнішній. 2. Враг внутренний и внешний. Ворога вбити. Врага убить.

2-1. 2-1. Перша протилежність. Первая противоположная сторона.

2-2. 2-2. Друга протилежність Вторая противоположная сторона.

3. Зробити з ворога любимого друга. 3. Сделать из врага любимого друга.

3-1. 3-1. Перша нова протилежність. Первая новая противоположная сторона.

   Війни не буде між спільним надбанням. Войны не будет между общим достоянием.

3-2. 3-2. Друга протилежність. Вторая противоположная сторона.

4. Цитати Іванова. 4. Цитаты Иванова.

1.Теорія діалектика, три закони. 1.Теория диалектика, три закона.

   Закон 1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі . Закон 1. Две противоположные стороны есть в природе, они существуют в единстве и борьбе. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. Все вещи, явления имеют противоположные свойства и тенденции развития. Вони перебувають в єдності, одне без одного не існує. Они находятся в единстве, одно без другого не существует. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, її результатом є розвиток. Противоположные стороны взаимодействуют постоянно в форме борьбы, ее результатом является развитие. Між ними виникають суперечності, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Между ними возникают противоречия, которые являются источником, содержанием, движущей силой саморазвития мира. Процес завершується переходом до двох нових Процесс завершается переходом к двум новым   протилежних сторін. противоположным сторонам. Приклад . Пример. Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. Две противоположные стороны есть в природе: хорошее, теплое, плохое, холодное. Перша протилежна сторона. Первая противоположная сторона. Люди роблять, щоб мати в житті хороше, тепле. Люди делают, чтобы в жизни было хорошее, теплое. Друга протилежна сторона. Вторая противоположная сторона. Вони отримують від природи погане і холодне – захворювання, нещастя тощо. Они получают от природы плохое и холодное – заболевание, несчастье и тому подобное. Між ними є суперечність , бо люди не отримують життя. Между ними есть противоречие, потому что люди не получают жизни. Щоб жити, люди переходять до двох нових протилежних сторін. Чтобы жить, люди переходят к двум новым противоположным сторонам. Перша нова протилежна сторона. Первая новая противоположная сторона. Люди свідомо приймають холод і голод, гартуються в холодній воді. Люди сознательно принимают холод и голод, закаляются в холодной воде. Людина відчуває холод і погане в процесі купання в холодній воді. Человек чувствует холод и плохое в процессе купания в холодной воде. Друга нова протилежна сторона. Вторая новая противоположная сторона. Людям стає тепло, добре і здорово після купання. Людям становится тепло, хорошо и здорово после купания. Людина хотіла життя і отримала життя. Человек хотел жизни и получил жизнь. Суперечність завершується. Противоречие заканчивается.   

    Закон 2. Подвійне заперечення є в природі. Закон 2. Двойное отрицание в природе. Об ' єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Объекты развиваются путем двойного отрицания. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру початкового ступеня розвитку. Каждая ступень является синтезом предыдущих ступеней и воспроизводит на более высокой основе характерные черты, структуру начальной ступени развития. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об ' єктів. Двойное отрицание является необходимым моментом процесса развития, условием качественного изменения объектов. Розвитку об ' єктів не існує без заперечення попередніх форм. Развития объектов не существует без отрицания предыдущих форм. Заперечення відображає не знищення об ' єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадковий стан. Отрицание отражает не уничтожение  объекта, а момент его перехода в новое качество, в котором хранятся элементы и свойства его предварительного качественного состояния, то есть фиксирует наследственное состояние. Приклад. Пример. Еволюція людства. Эволюция человечества. Ступінь 1. Практика загартування домінує в людей. Ступень 1. Практика закалки доминирует у людей. Ступінь 2. Заперечення загартування. Ступень 2. Отрицание закалки. Вчення Христа домінує. Учение Христа доминирует. Ступінь 3. Подвійне заперечення одного загартування і одного вчення Христа. Ступень 3. Двойное отрицание одной закалки и одного учения Христа. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства. Синтез или сумма закалки и учения Христа доминирует в человечества.    

    Закон 3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Закон 3. Взаимный переход качественных и количественных изменений. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. Количественные изменения постепенно накапливаются, на определенном этапе развития нарушают их меру, и вызывают у них коренные изменения. (Википедия.  Диалектика).   

 

2. Ворог внутрішній і зовнішній. 2. Враг внутренний и внешний. Ворога вбити. Врага убить.

2-1. 2-1. Перша протилежна сторона. Первая противоположная сторона.

   Ворог внутрішній і зовнішній є в людей у природі. Враг внутренний и внешний есть у людей в природе. Ворог внутрішній – це є захворювання. Враг внутренний – это заболевания. Люди нічого не роблять, щоб не хворіти. Люди ничего не делают, чтобы не болеть.Лікувальна медицина є від ворога хвороби. Лечебная медицина есть от врага болезни. Люди стараються вбити ворога захворювання з допомогою медицини. Люди стараются убить врага заболевание с помощью медицины. Вони не запобігають всякому захворюванню. Они не предотвращают всякое заболевание. Дві протилежні сторони є в природі: тепле, хороше, холодне погане. Две противоположные стороны в природе: теплое, хорошее, холодное, плохое. Люди люблять, роблять все, щоб їм було в житті тепло і добре. Люди любят, делают все, чтобы им было в жизни тепло и хорошо.Вони ховаються від природи, захищаються від природного холодного і поганого. Они прячутся от природы, защищаются от природного холодного и плохого. Люди є залежні від природи. Люди зависимые от природы. вони одягаються до тепла в тілі в красивий теплий одяг, наїдаються щодня досита, живуть у домі з усіма вигодами. Они одеваются до тепла в теле в красивую теплую одежду, наедаются ежедневно досыта, живут в доме со всеми удобствами. Вони трудяться в природі, утомляються, гублять здоров ' я. Они трудятся в природе, устают, теряют здоровье. Люди вважають природу ворогом, бо вона саджає на тіло застуду і всякі хвороби. Люди считают природу врагом, потому что она сажает на тело простуду и всякие болезни. Люди воюють з природою, вбивають живе. Люди воюют с природой, убивают живое. Вони зробили землю джерелом, за нею доглядають, сіють зерно, збирають урожай. Они сделали землю источником, за ней ухаживают, сеют зерно, собирают урожай. Вони достають з надр землі всілякі поклади, вугілля, нафту, газ. Они достают из недр земли всевозможные залежи, уголь, нефть, газ. Це є їхнє хороше життя. Это их хорошую жизнь.Ворог зовнішній – це є людина залежна, або люди. Враг внешний – это человек зависимый, или люди. Вони свавільні, вони нападають на чуже, захоплюють, присвоюють з допомогою свого імені, за нього воюють. Они своевольные, они нападают на чужое, захватывают, присваивают с помощью своего имени, за него воюют.Люди стараються вбити ворога зброєю. Люди стараются убить врага оружием.Людина робиться злочинцем, її судять, саджають у в ' язницю, як зовнішнього ворога. Человек делается преступником, его судят, сажают в тюрьму, как внешнего врага. Люди говорять «це моя земля». Люди говорят «это моя земля».Вони воюють за землю і територію, убивають зброєю завжди. Они воюют за землю и территорию, убивают оружием всегда. Кров лилась і буде литись за землю. Кровь лилась и будет литься за землю.    

 

2-2. 2-2. Друга протилежна сторона Вторая противоположная сторона

   Як відповідає природа на війну з ворогом? Как отвечает природа на войну с врагом? Дві протилежні сторони є в природі: хороше і погане. Две противоположные стороны есть в природе: хорошее и плохое. Природа сама підсовує людям погане, вони отримують його через хороше. Природа сама подсовывает людям плохое, они получают его через хорошее. Це є хвороби, незадоволення, нещастя, ненависть, війна, смерть Это болезни, неудовлетворение, несчастье, ненависть, война, смерть.Люди не живуть, а вмирають поступово. Люди не живут, а умирают постепенно. Вони вмирають через захворювання, через війну між народами. Они умирают из-за заболеваний, из-за войны между народами. Вони незадоволені в житті. Они недовольны в жизни. Між ними ненависть, крадіжка, вбивства, помста. Между ними ненависть, воровство, убийства, месть. Люди не еволюціонують, еволюції біологічна і соціальна не відбувається. Люди не эволюционируют, эволюции биологическая и социальная не происходит. Людина як біологічний вид відмирає. Человек как биологический вид отмирает. Нищівна війна з ворогом породжує смерть. Сокрушительная война с врагом порождает смерть. Суперечність існує між двома протилежностями. Противоречие существует между двумя противоположностями. Люди хочуть мирно жити, а утворюється війна і смерть. Люди хотят мирно жить, а образуется война и смерть.

 

3. Зробити з ворога любимого друга 3. Сделать из врага любимого друга

   Суперечність закінчується через перехід до двох нових протилежних сторін, котрі пропонуються. Противоречие заканчивается через переход к двум новым противоположным сторонам, которые предлагаются.

3-1. 3-1. Перша нова протилежна сторона Первая новая противоположная сторона

   Ставлення до ворога. Отношение к врагу. З ворога зробити любимого друга. С врага сделать любимого друга. Ворога внутрішнього захворювання треба перемагати з допомогою догляду за собою за наукою загартування. Врага внутреннего заболевания надо побеждать с помощью ухода за собой по науке закалки. Для цього треба виконувати п ' ять заповідей Іванова. Для этого нужно выполнять пять заповедей Иванова. (Еволюція. № 3). (ЭД. № 2). Природу: повітря, воду землю – це все зробити любимим другом. Природу: воздух, воду землю – это все сделать любимым другом. Це є погане для людей, ми всі маємо прийняти його. Это плохо для людей, мы все должны принять его. Коли ми, всі люди, переможемо ворога внутрішнього захворювання через загартування, тоді ворог зовнішній сам відійде. Когда мы, все люди, победим врага внутреннего заболевания через закалку, тогда враг внешний сам отойдет.Ніхто не нападе на суспільство, щоб захопити. Никто не нападет на общество, чтобы захватить. Треба видалити ворога в себе Надо удалить врага в себечерез загартування, а потім видалити ворога всередині в іншої людини. через закалку, а затем удалить врага внутри у другого человека. А потім і зовнішній ворог сам піде від такого суспільства. А потом и внешний враг сам уйдет от такого общества.Ворога зовнішнього не треба вбивати, а треба просити його, і зробити з ворога любимого друга. Врага внешнего не надо убивать, а надо просить его, и сделать из врага любимого друга. Дві протилежні сторони є в природі: хороше і погане. Две противоположные стороны в природе: хорошее и плохое. Коли люди просять ворога, старають зробити друга, їм погано. Когда люди просят врага, стараются сделать друга, им плохо. Але це погане обов ' язково треба прийняти. Но это плохое обязательные надо принять. Коли ми зробимо з ворога любимого друга, тобі буде добре обом сторонам, ми всі будемо у виграші, ми переможемо смерть, збережемо людей. Когда мы сделаем из врага любимого друга, тогда будет хорошо обоим сторонам, мы все будем в выигрыше, мы победим смерть, сохраним людей.

  

  Вся природа є спільне надбання людства. Вся природа есть общее достояние человечества. Це треба усвідомити. Это надо осознать. Скільки залежне людство існує, стільки люди воюють між собою за землю, територію. Сколько зависимое человечество существует, столько люди воюют между собой за землю, территорию. Війна буде доти, поки люди не усвідомлять, що земля й усі природні багатства є спільне надбання людства, вона чужа природна. Война будет до тех пор, пока люди не осознают, что земля и все природные богатства есть общее достояние человечества, она чужая естественна. Її не можна присвоювати, нема власності, нема власника. Ее нельзя присваивать; нет собственности; нет собственника.Це буде погано зробити для людей, але це погане треба всім прийняти. Это будет плохо сделать для людей, но это плохое надо всем принять.Така заповідь Іванова. Такая заповедь Иванова.Тільки тіло людини є своє. Только тело человека есть свое. Природа народжує людей для життя, а є такі неправильні люди, що викачують з природи газ, нафту, продають за гроші, роблять зброю, наймають убивць, щоб убивати природних людей. Природа рождает людей для жизни, а есть такие неправильные люди, выкачивают из природы газ, нефть, продают за деньги, делают оружие, нанимают убийц, чтобы убивать природных людей. Коли землю будуть вважати спільним надбанням, такого вбивства людей не буде. Когда землю будут считать общим достоянием, такого убийства людей не будет. Христос заповідав: «Любіть ворогів ваших». Христос завещал: «Любите врагов ваших». Іванов учить на практиці любити ворогів, робить їх друзями. Иванов учит на практике любить врагов, делает их друзьями.

3-2.

3-2. Друга нова протилежна сторона Вторая новая противоположная сторона

   Як природа відгукнеться на дію зробити з ворога друга? Как природа откликнется на действие сделать из врага друга? Дві протилежні сторони є в природі: хороше і погане. Две противоположные стороны есть в природе: хорошее и плохое. Природа сама Природа самапришле людям хороше за їхнє прийняте погане. пришлет людям хорошее за их принятое плохое. Хороше – це є здоров ' я, задоволення, життя вічне, мир між народами, відсутня війна, зброя, природа нас полюбить, не буде карати. Хорошее – это здоровье, удовлетворение, жизнь вечная, мир между народами. Отсутствует война, оружие, природа нас полюбит, не будет наказывать. Біологічна і соціальна еволюція людини відбувається. Биологическая и социальная эволюция человека происходит. Суперечність між протилежностями закінчиться. Противоречие между противоположностями закончится. Люди хочуть жити в мирі, і люди отримують життя в мирі. Люди хотят жить в мире, и люди получат жизнь в мире.

 

4. Цитати Іванова 4. Цитаты Иванова

   6605.03:180. 6605.03 180. У природі в залежності ворога не знищити. В природе в зависимости врага не истребить. Він був, він і залишився. Он был, он и остался. 181. Треба було чинити з ворогом не так, щоб він не був більше між нами, і не піднімав більше хвоста. 181. Надо было поступать с врагом не так, чтобы он не был больше между нами, и не поднимал больше хвоста. Ми не зможемо знищити ворога ніде зброєю. Мы не сможем уничтожить врага нигде оружием.А ми розвивали і розвинемо нею більше в А мы развивали и разовьем ним больше вбудь-якому місці. любом месте. Ми, люди, є магніт, ліземо з шкідливим на гору. Мы, люди, есть магнит, лезем с вредным в гору. Але ніхто не вчить нас, щоб ми зробили те, що треба для всіх, щоб цього ворога не було. Но никто не учит нас, чтобы мы сделали то, что нужно для всех, чтобы этого врага не было. Ми з вами замирили такий світ з ворогом. Мы с вами замирили такой мир с врагом.183. Треба було просити ворога, щоб він погодився з просьбою. 183. Надо было просить врага, чтобы он согласился с просьбой. А прохання було таке. А просьба была такое. Ми з вами спробували воювати Мы с вами попытались воеватьодин з одним за природне добро. друг с другом за природное добро. Ми озброїли живого чоловіка проти чоловіка. Мы вооружили живого человека против человека. Давайте ми з вами будемо братися не за розорення. Давайте мы с вами будем браться не за разорение.А ми повинні взятися за своє збереження. А мы должны взяться за свое сохранение. Треба було цьому вчитися. Надо было этому учиться. І навчитися треба було, як треба зробити, щоб ворога не було. И научиться надо было, как надо сделать, чтобы врага не было.79. Природа не народжує нас, щоб ми робили що-небудь. 79. Природа не рождает нас, чтобы мы делали что-нибудь.Вона народила людину для самозбереження. Она родила человека для самосохранения.163. Якщо люди зрозуміють його особисту дорогу, і стануть робити її, зброя не допоможе, вона помре, як і не було. 163. Если люди поймут его личную дорогу, и станут делать ее, оружие не поможет, оно умрет, как и не было.Чоловік звільниться від Человек освободится оттакої справи, він буде мати свідомість, і буде робити з душею і серцем. такого дела, он будет иметь сознание, и будет делать с душой и сердцем.У нього вийде одне, всі будуть жити мило. У него получится одно, все будут жить мило.

   6605.20:189. 6605.20: 189. Я робив для того, щоб люди знали, що я був сильний дати відсіч наступаючому ворогу в природі. Я делал для того, чтобы люди знали, что я был силен дать отпор наступающему врагу в природе. Я вчився в природі пізнавати ворога, яким він є між нами в природі. Я учился в природе познавать врага, каким он есть между нами в природе. Я пізнав це все, що ворог сам не приходить до людини. Я узнал это все, что враг сам не приходит к человеку. Він живе на людині довго, і мучить молоді сили будь-які для того, щоб ми знали про них. Он живет на человеке долго, и мучает молодые силы любые для того, чтобы мы знали о них. 190. І воювали з ними все своє життя, а знищити не довелося. 190. И воевали с ними всю свою жизнь, а уничтожить не пришлось.Наша військова та збройна сила, весь народ так озброєний, так себе примусив стояти на захисті свого першого ворога, що напав. Наша военная и вооруженная сила, весь народ так вооружен, так себя заставил стоять на защите своего первого врага напавшего.Але самі нічого не знають зі своїм азартом, він прийде звідки, і як він почне свою розвинену війну. Но сами ничего не знают со своим азартом, он придет откуда и как он начнет свою развитую войну.Раз сусід живе у своєму житті не з хорошою думкою близько, він має велику образу в цьому ділі. Раз сосед живет в своей жизни не с хорошей мыслью близко, он имеет большую обиду в этом деле.

 

   6607.09:1. 6607.09 1. Одяг, їжа, житловий дім – це є умови життєві. Одежда, еда, жилой дом – это условия жизненные.Ми з вами попадаємо самі в холодне і погане через тепле і хороше. Мы с вами попадаем сами в холодное и плохое через теплое и хорошее.Це є наша смерть, зроблена нами, яка має у себе залежність. Это наша смерть, сделанная нами, которая имеет в себе зависимость.8. Чоловік будь-який сам захищений залежний у природі не рятувався і не врятується від цього ворога, який починається з природи. 8. Человек любой сам защищен зависим в природе не спасался и не спасется от этого врага, который начинается с природы.Ми з вами є не гарантовані досі, можемо захворіти в будь-який час. Мы с вами есть не гарантированы до сих пор, можем заболеть в любое время.   Ворог є сильний поки. Враг силен пока.Ми з вами не маємо зброї, і не можемо знати. Мы с вами не имеем оружия, и не можем знать.Навіщо він нас турбує? Зачем он нас беспокоит?Ми не знаємо. Мы не знаем.А Іванов виявив ворога на собі. А Иванов обнаружил врага на себе.Це ми самі не вміємо користуватися, дружно жити з природою. Это мы сами не умеем пользоваться, дружно жить с природой. 9. А воюємо, фронт великий є між нами і нею. 9. А воюем, фронт большой есть между нами и ними.17. Зайве виявилося в нас з вами, воно не потрібне. 17. Лишнее оказалось у нас с вами, оно не нужно.Треба знайти хворого, і цим усім допомогти свідомо. Надо найти больного, и этим всем помочь сознательно.І віддати без жодної задньої думки. И отдать без всякой задней мысли.Якщо ти, людина, будеш робити це в житті по природі між людьми, ти не будеш ображений, ні природою, ні людьми Если ты, человек, будешь делать это в жизни по природе между людьми, ты не будешь обижен, ни природой, ни людьми   ніким ніколи. никем никогда. Ти заслужиш довіру зробитися в природі переможцем, учителем людей. Ты заслужишь доверие сделаться в природе победителем, учителем людей. 47. Будеш оточувати себе без всякого нестатку. 47. Будешь окружать себя без всякого недостатка.Ворога не буде через це все, зроблене людиною в природі. Врага не будет из-за этого все, сделанного человеком в природе.Він не буде нами, людьми, робитися між собою своїми тілами. Он не будет нами, людьми, делаться между собой своими телами.Вони не будуть примушувати природу, щоб вона давала нам, людям, для життя продукт. Они не будут заставлять природу, чтобы она давала нам, людям, для жизни продукт. 81. А треба свідомо це холодне і погане шукати, і огородитися ним. 81. А надо сознательно это холодное и плохое искать, и огородиться ним.От тоді сили твої будуть. Вот тогда силы твои будут.Ти будеш переможець природи і Учитель народу. Ты будешь победитель природы и Учитель народа.Вчити не до багатства, а бідності, свідомості до поганого і холодного. Учить не к богатству, а бедности, сознания к плохому и холодному.98. Здоров'я є в природі, у повітрі, воді й землі. 98. Здоровье есть в природе, в воздухе, воде и земле. З ним треба буде вчитися, щоб так навчитися, як буде треба знати це діло, щоб хороше, цінне сіяти на інших таких людях, як ми самі є в природі. С ним надо будет учиться, чтобы так научиться, как будет надо знать это дело, чтобы хорошее, ценное сеять на других таких людях, как мы сами в природе.

 

107. Фронт є між людиною і природою. 107. Фронт есть между человеком и природой.Людина – по ній, а вона – по ній. Человек – по ней, а она – по нему.Традиція народилася в людини не жаліти природу, брати все від неї. Традиция родилась у человека не жалеть природу, брать все от нее. А природа ввела свої сили природні, не стала жаліти за це людину. А природа ввела свои силы природные, не стала жалеть за это человека.Вона стала розвивати на ній хворобу, тобто ввела свого природного ворога, який жив на людині. Она стала развивать на нем болезнь, то есть ввела своего природного врага, который жил на человеке.108. І він прогресує між природою і людиною зараз. 108. И он прогрессирует между природой и человеком сейчас. І він буде прогресувати И он будет прогрессироватьна людині через незнання людського розуму вічно. на человеке через незнание человеческого ума вечно.Людина озброювалася природою в природі неправильно для того, щоб жити за рахунок цього. Человек вооружался природой в природе неправильно для того, чтобы жить за счет этого. 139а. 139а. Я Введенського , як психіатру академіку, світилу Радянського союзу, щоб він узяв на себе, як психіатр. Я просил Введенского, как психиатра академика, светило Советского Союза, чтобы он взял на себя, как психиатр. І звернувся до Сталіна для того, щоб дати йому пропозицію таку. И обратился к Сталину для того, чтобы дать ему предложение такое. 140. Зробити не перемогу над ворогом, а дружбу з ворогом. 140. Сделать не победу над врагом, а дружбу с врагом. Подружити, і укласти міцно дружбу між двома сторонами. Подружить, и заключить прочно дружбу между двумя сторонами. І пробачити за все це тій людині, хто почав цю бійню. И простить за все это тому человеку, кто начал эту бойню. 141. З ворога зробити друга. 141. Сделать друга из врага.189. Від хорошого виходить погане. 189. От хорошего получается плохо. Це наша в хорошому житті хвороба, котру не знаємо. Это наша в хорошей жизни болезнь, которую не знаем. Ворог нашого хорошого життя заважав, заважає, і буде заважати доти, поки ми не візьмемо погане і холодне. Враг нашей хорошей жизни мешал, мешает, и будет мешать до тех пор, пока мы не возьмем плохое и холодное. І почнемо його вивчати так, як це буде нам треба. И начнем его изучать так, как это будет нам надо. 190. Не треба хвалитися, що ми хороші люди, проти ворога озброїлися, і йому дамо відсіч. 190. Не надо хвалиться, что мы хорошие люди, против врага вооружились, и ему дадим отпор. Хороше і тепле як вмирало, так вмирає, і буде вмирати доти, поки не візьмуться люди за ворога, і не дадуть йому нищівну відсіч. Хорошее и теплое как умирало, так умирает, и будет умирать, пока не возьмутся люди врага, и не дадут ему сокрушительный отпор. Це зробить все холодне і погане. Это сделает все холодное и плохое.А хороше і тепле – це залежне вмираюче життя, зовсім погане. А хорошее и теплое – это зависимая умирающая жизнь, совсем плохое. А хорошим життям виявилося холодне, чим я, Іванов, і козиряю перед усіма. А хорошей жизнью оказалось холодное, чем я, Иванов, и козыряю перед всеми. Хто живе добре, він вмирає. Кто живет хорошо, он умирает.Я живу погано, але живу краще від усіх. Я живу плохо, но живу лучше всех.

 

   6710.10:172. 6710.10: 172. Висновок такий. Вывод такой. Ця залежна сторона не виправдала себе. Эта зависимая сторона не оправдала себя. А от незалежна сторона, знайдена в природі на чоловікові Іванову, практично всьому світу доводить, що можна добитися великого через діло, А вот независимая сторона, найденная в природе на человеке Иванову, практически всему миру доказывает, что можно добиться большого через дело,   зробитися в природі Богом усьому. сделаться в природе Богом всем. Не знищувати, а зберігати себе, як око своє. Не уничтожать, а хранить себя, как око своё.Так не треба примушувати природу, щоб давала і давала без кінця. Так не надо заставлять природу, чтобы давала и давала без конца.Незалежна сторона має мету бути здоровою людиною, не застуджуватися і не хворіти, що найголовніше. Независимая сторона имеет цель быть здоровым человеком, не простужаться и не болеть, что самое главное. 166. Не по-моєму ворогові дали відсіч. 166. Не по-моему врагу дали отпор. За моїм висновком, треба було в той час не вбивати, як ворога, а другом представити. По моему выводу, надо было в то время не убивать, как врага, а другом представить. Треба пробачити за все зроблене. Надо простить за все сделанное. 167. Ми з вами не мали б більше ніякого ворога, зробили друга за моїм висновком. 167. Мы с вами не имели бы больше никакого врага, сделали друга по моему выводу. Ось що треба знати, і треба Вот что нужно знать, и надоробити. делать.145. Бог говорить нам. 145. Бог говорит нам. Просіть – буде все, і хороше. Просите – будет все, и хорошее. Але не примушуйте, і не посилайте людину проти людини в бій. Но не заставляйте и не посылайте человека против человека в бой. 15. За природним явищем, чоловік є чоловікові в житті своєму брат і помічник, друг, любитель і хранитель. 15. По природному явлению, человек есть человеку в жизни своей брат и помощник, друг, любитель и хранитель.

   6710.10:171. 6710.10: 171. Новий чоловік є виконавець ображеного всього народу. Новый человек есть исполнитель обиженного всего народа. Він народився в природі для того, щоб перемогти над собою ворога. Он родился в природе для того, чтобы победить над собой врага. Це зробив новий чоловік. Это сделал новый человек. Але люди доручили йому зробити те, що треба всім нам, щоб з цього ворога зробити між собою друга, щоб не воювати ніяк і не озброюватися більше проти людини. Но люди поручили ему сделать то, что нужно всем нам, чтобы с этого врага сделать между собой друга, чтобы не воевать никак и не вооружаться больше против человека.174. Один чоловік у житті новий не погоджувався з цим ділом, що робили на землі всі люди. 174. Один человек в жизни новый не согласен с этим делом, что делали на земле все люди. Вони ввели між собою таку ненависть вбивчу через землю, через джерело, поділилися пополам у житті своєму, стали робити в цьому зброю. Они ввели между собой такую ненависть убийственную через землю, через источник, поделились пополам в жизни своей, стали делать в этом оружие. 175. Треба не вбивати на людині цього ворога, з яким ми воюємо, а треба обом сторонам погодитися з природою, що вона є мати, яка народила. 175. Надо не убивать на человеке этого врага, с которым мы воюем, а надо обеим сторонам согласиться с природой, что она мать, родила.

 

176. Вона нас народила, і примусила нас з нею воювати штучно. 176. Она нас родила, и заставила нас с ней воевать искусственно. 178. Живемо так, як природа хоче. 178. Живем так, как природа хочет. Вона воює з нами всіма, природно стріляє. Она воюет с нами всеми, природой стреляет. Ми падаємо жертвою в ній через її багатства. Мы падаем жертвой в ней через ее богатство. Ми примусили самі себе вмирати, це найгірше. Мы заставили сами себя умирать, это самое плохое.Ми з вами всі жили по-залежному в природі, а тепер ми візьмемо незалежність, за що не брався ніхто. Мы с вами все жили по зависимому в природе, а теперь мы возьмем независимость, за что не брался никто.

   6712.21:35. 6712.21: 35. Якщо чоловік не буде залежний у природі, він буде сильний на кожному місці в будь-який час. Если человек не будет зависим в природе, он будет силен на каждом месте в любое время. 6712.21:128. 6712.21: 128. Ворог був над нами внутрішній і зовнішній, він залишився так між нами. Враг был над нами внутренний и внешний, он остался так между нами. Ми знищували ворога один час. Мы уничтожали врага одно время. 129. Ми не знищили зовсім ворога. 129. Мы не уничтожили совсем врага. Він як був, так він і залишився. Он как был, так он и остался. 134. Я йду по дорозі разом з генералом, кажу йому, як вояку. 134. Я иду по дороге вместе с генералом, говорю ему, как солдату. Я є не за те, щоб війна відбувалася між людьми. Я не за то, чтобы война происходила между людьми. Але ми Но мы   створили її самі. создали ее сами. Ми залишаємо образу на себе вічно. Мы оставляем обиду на себя вечно.Чоловік іншої національності мстить, все Человек другой национальности мстит, вседумає про своє втрачене, хоче повернути назад все втрачене. думает о своем потерянном, хочет вернуть назад все потерянное. Він хоче знову рости, бачити силу свою на собі. Он хочет снова расти, видеть свою силу на себе. І хоче відновити, щоб розсіяти це зло між собою, і знову бити один одного. И хочет восстановить, чтобы рассеять это зло между собой, и снова бить друг друга. 135. Ви пробували бачити, як сусід живе із сусідом через стіну, і що він думає. 135. Вы пробовали видеть, как сосед живет с соседом через стену, и что он думает. Особливо тоді, коли вони в сварці. Особенно тогда, когда они в ссоре. Один іде проти одного, зло розвивається в них, не хочуть поступитися. Один идет против другого, зло развивается в них, не хотят уступить. Один доводить силою, інший теж не мовчить. Один доказывает силой, другой тоже не молчит. Люди зі своєю технікою воюють і вбивають один одного. Люди со своей техникой воюют и убивают друг друга.Але щоб зробити так. Но чтобы сделать так. Одному з усіх зробитися чоловіком душі. Одному из всех сделаться человеком души. І протягнути свою руку сусідові, проявити любов, як до людини. И протянуть руку соседу, проявить любовь, как к человеку. І почати говорити про хороше, про мир між собою. И начать говорить о хорошем, о мире между собой. Одному ватажкові треба схилитися, і почати про це розмову. Одному вожаку надо склониться, и начать об этом разговор.

 

136. А люди погодяться завжди, підтримають завжди хороше. 136. А люди согласятся всегда поддержать хорошее. Хіба це добре введене між нами. Разве это хорошо введено между нами. Вбити, ми це зробимо завжди. Убить, мы это сделаем всегда. Треба премудро вирішити в такому ділі. Надо премудро решить в таком деле. Ми сьогодні вб'ємо, а завтра вони вб ' ють нас. Мы сегодня убьем, а завтра они убьют нас. Ми зробили це. Мы сделали это. Ми не вбили ворога, а зародили сильніше. Мы не убили врага, а зародили сильнее.Ми зробили в житті гірше. Мы сделали в жизни хуже. Ворог не знищився, а більше розвився, і зробився ще зліше і міцніше. Враг не уничтожился, а больше развился, и стал еще злее и сильнее. А ми зробили самі це в природі, почали робити це діло, а закінчувати будемо пізніше. А мы сделали сами это в природе, начали делать это дело, а заканчивать будем позже. 138. Бути чоловікові залежним – це означає в природі безсилим. 138. Быть человеку зависимым – это значит, быть в природе бессильным.

   6801.21:29. 6801.21: 29. Наша зроблена зброя не допомагає, а примушує. Наше сделанное оружие не помогает, а заставляет.Думаємо вбити ворога, а виходить навпаки. Думаем убить врага, а получается наоборот.Ми ворога не вбиваємо цим, а розвиваємо його в цьому всьому. Мы врага не убиваем этим, а развиваем его в этом всем. 48. Ми перемогли ворога віроломного у вітчизняну війну. 48. Мы победили врага вероломного в отечественную войну. А фактично він більше крила підняв у нас. Фактически он больше крылья поднял у нас. 90. Ми з вами не вчилися по цій частині, і не вміємо жити. 90. Мы с вами не учились по этой части, и не умеем жить.Рак виліковується в природі самим чоловіком. Рак излечивается в природе самым человеком. ВінОнце отримав у природі, і прогнав це в природі умінням своїм. это получил в природе, и прогнал это в природе умением своим. Знання є на це. Знание есть на это. А всі технічні люди безсилі в цій справі. А все технические люди бессильны в этом деле. Їхня на них неправда воювати з природою зброєю в руках, вбиває людина. Их на них неправда воевать с природой оружием в руках, убивает человек. А щоб запобігти цьому в природі. А чтобы предотвратить это в природе! 59. А за моїм висновком і викладом, ворог переможений. 59. А по моему выводу и изложением, враг побежден. Це є моя така ідея. Это моя такая идея. Треба побудувати своє, щоб не перешкодити іншому, бо так каже закон у природі. Надо построить свое, чтобы не помешать другому, потому что так говорит закон в природе. Треба самому навчитися, як буде треба працювати над собою. Надо самому научиться, как будет надо работать над собой. Загартовуватися в тренуванні, щоб не хворіти, не застуджуватись. Закаляться в тренировке, чтобы не болеть, а не простужаться. Це сили мої будуть для цього, і воля моя. Это силы мои будут для этого, и воля моя. Я повинен допомогти хворому, ображеному, забутому всіма, щоб йому в житті стало легко. Я должен помочь больному, обиженному, забытому всеми, чтобы ему в жизни стало легче. І це своє знайдене передати молоді майбутній, як вихованцям. И это свое найденное передать молодежи будущий, как воспитанникам. Це моя мета і обов'язок, завдання моє. Это моя цель и обязанность, задача моя. 89. За цим усім висновком моїм, хто ходить взимку і влітку роззутий, той завоює все в житті, ворога не стане, і не буде в природі залежний від неї. 89. По всему этому выводу моему, кто ходит зимой и летом разутый, тот завоюет все в жизни, врага не станет, и не будет в природе зависимый от нее. 6806.08:86. 6806.08: 86. Коли не буде між природою і людиною війни, тобто боротьби, тоді не буде в житті смерті. Если не будет между природой и человеком войны, то есть борьбы, тогда не будет в жизни смерти.

 

    6812.09:37. 6812.09: 37. Не одягався, не одягаюся, і не буду одягатися тільки через цього ворога, через це діло, щоб люди зробилися в житті рівні. Не одевался, а не одеваюсь, и не буду одеваться только через этого врага, через это дело, чтобы люди сделались в жизни равные. Не будеш багатіти, не будеш мати. Не будешь богатеть, не будешь иметь. Буде все добре, якщо тільки ми, всі люди, відмовимося від того, що у нас є. Будет все хорошо, если только мы, все люди, откажемся от того, что у нас есть. Вийдемо в природу чистими пахучими тілами до природи, то вона нас не буде так у себе калічити. Выйдем в природу чистыми ароматными телами к природе, то она нас не будет так у себя калечить. Ми всі до одного чоловіка зробимося в природі переможцями та вчителями народу. Мы все до одного человека сделаемся в природе победителями и учителями народа.

  7101:68. 7101: 68. Борошно – це є золото зі сріблом. Мука – это золото с серебром. Торгівля з людьми – це є війна з ними. Торговля с людьми – это война с ними. Іванов розпинається, кричить на всю нашу природу. Иванов распинается, кричит на всю нашу природу.Люди в природі народжуються, а потім умирають. Люди в природе рождаются, а потом умирают. Нам треба такий чоловік, щоб він не продавав борошно, і він його не мав. Нам надо такой человек, чтобы он не продавал муку, и он ее не имел. Воно нам не допомагає в житті, воно нам заважає. Она нам не помогает в жизни, она нам мешает.Воно народило людину, воно її й умертвило. Она породила человека, она его и умертвила. 82. Воїн є той, хто не боїться кулі. 82. Воин есть тот, кто не боится пули.Він веде себе до того, щоб не воювати, любити природу друга свого. Он ведет себя к тому, чтобы не воевать, любить природу своего друга. Помирати через це не будеш. Умирать из-за этого не будешь. І коли зробляться всі люди через це, не буде ніякого злочинця, ніякої хвороби. И когда сделаются все люди из-за этого, не будет никакого преступника, никакой болезни. Чоловік таку думку створив, яка йому в цьому допоможе. Человек такую мысль создал, которая ему в этом поможет.107. 107.Якщо ми всі хочемо жити добре і тепло, нас примушує в природі отримати погане і холодне – смерть. Если мы все хотим жить хорошо и тепло, нас заставляет в природе получить плохое и холодное –  смерть. 108. Треба шукати в самому собі, у тілі тепло, хороше. 108. Надо искать в самом себе, в теле тепло, хорошее. Але не в якій-небудь сировині в надрах. Но не в каком-либо сырье в недрах. Ворога треба у себе видалити, а потім в іншій людині також ворога всередині видалити. Врага надо у себя удалить, а затем в другом человеке также врага внутри удалить. А потім і зовнішній сам від такого суспільства піде. А потом и внешний сам от такого общества пойдет.Ми його пізнаємо всіма силами, від себе проженемо, і від іншого теж проженемо. Мы его узнаем всеми силами, от себя прогоним, и от другого тоже прогоним.А раз ми цього ворога проженемо на іншому, він сам піде. А раз мы этого врага прогоним на другом, он сам уйдет.

 

110. Не треба примушувати, не треба вбивати, не треба продавати, не треба купувати. 110. Не надо заставлять, не надо убивать, не надо продавать, не надо покупать. Не треба наймати, не треба найматися. Не надо нанимать, не надо наниматься. Якщо є твоє бажання допомогти іншому в чому-небудь, допоможи без усякого. Если есть твое желание помочь другому в чем-либо, помоги без всякого. Бог живе у цьому всьому. Бог живет в этом всем. Купувати, продавати вже є злодійство між собою. Покупать, продавать уже есть воровство между собой. 113. Ось що Бог несе для всіх людей. 113. Вот что Бог несет для всех людей. Щоб люди наші жили в природі легко, справлялися з ворогом. Чтобы люди наши жили в природе легко, справлялись с врагом. Його потрібно знати, який він є в природі. Его нужно знать, какой он есть в природе. Треба проявити йому вмілу ввічливість. Надо проявить ему умелую вежливость. А коли ти його пізнаєш, сам себе піднесеш в його життєвій любові. А когда ты его узнаешь, сам себя поднимешь в его жизненной любви.Він поставиться на твою близьку любов не гордим, а поблажливо до нашого тіла. Он отнесется на твою близкую любовь не гордым, а снисходительно к нашему телу.

   7103.20:33. 7103.20: 33. Нашій усієї молоді треба вчитися у Іванова практичного вчення, щоб нашого ворога внутрішнього і зовнішнього скасувати через наш учинок. Нашей всей молодежи надо учиться у Иванова практического учения, чтобы нашего врага внутреннего и внешнего упразднить через наш поступок. Ми маємо пробачити своєму самому злому ворогу, як близькому і любимому другу, і більше в цьому не поминати. Мы должны простить своему самому злейшему врагу, как близкому и любимому другу, и больше в этом не поминать. Взяти 33 карбованці. Взять 33 рубля.48. За вченням практичним, чоловік буде прощати самому злому ворогові. 48. По учению практическому, человек будет прощать самому злейшему врагу. Він отримає благо від природи за це. Он получит благо от природы за это. За незалежністю від природи, немає, за що мстити. По независимости от природы, нет, за что мстить.

   7201.15:54. 7201.15: 54. Політику як таку не знищиш. Политику как таковую не уничтожишь. Вона жила між людьми, вона буде між людьми. Она жила среди людей, она будет между людьми. Ворог – це є наше з вами незнання. Враг – это наше с вами незнания.Він був між нами злий, так він і залишився. Он был между нами злой, так он и остался. Він народжується в нас самих. Он рождается в нас самих. Ми не живемо Мы не живем без без його волі.его воли. 71. Це все нам наробила політика з економікою. 71. Это все нам наделала политика с экономикой. Ми сидимо у в'язниці і в лікарні через це все. Мы сидим в тюрьму и в больницу из-за этого всего. Це природна кара першого людського життя на землі. Это природное наказание первой человеческой жизни на земле. 92. За висновком усього цього, 92. По выводу всего этого,таємниця є в чоловіка, хто в природі знайшов для людини хворої засоби. тайна есть в человека, который в природе нашел для человека больного средства. Раз переможець природи, значить, переможець ворога. Раз победитель природы, значит, победитель врага. Він прогресує в природі всередині і ззовні. Он прогрессирует в природе внутри и снаружи. Людина отримує хворобу через це. Человек получает болезнь из-за этого. Вона захворіє або сідає у в'язницю. Она заболеет или садится в тюрьму.

 

   7202:51. 7202: 51. Я хочу ввести їм хороше, щоб люди наші не гинули ні на якому фронті. Я хочу ввести им хорошее, чтобы люди наши не гибли ни на каком фронте. Ворога треба просити, і з нього треба зробити друга. Врага надо просить, и из него надо сделать друга. Ми бігли від його зброї один час, він був над нами сильний. Мы бежали от его оружия одно время, он был над нами сильный. А тепер наше вміння змусило нас показати йому свою сміливість. А теперь наше умение заставило нас показать ему свою смелость. Ми зупинили його. Мы остановили его. Природа допомогла нам за нашу стійкість і сміливість оточити його армію. Природа помогла нам за нашу стойкость и смелость окружить его армию. Йому дали нищівну відсіч. Ему дали сокрушительный отпор. Ми його погнали на захід, він уперто з великими боями відступає. Мы его погнали на запад, он упорно с большими боями отступает. Нам треба не битися, як ми тоді билися. Нам надо не драться, как мы тогда дрались. Це був наш рожен. Это был наш рожон. Але ми, Росія, Америка, Англія, Франція, домовилися на Потсдамській нараді вбити Гітлера. Но мы, Россия, Америка, Англия, Франция, договорились на Потсдамской совещании убить Гитлера. Добре, що він з боями відступає. Хорошо, что он с боями отступает. Ми гнали його, це було добре нам. Мы гнали его, это было хорошо нам. 52. Він теж думав сам себе в цьому спасти. 52. Он тоже думал сам себя в этом спасти. Його розгубленість втрачала армію. Его растерянность теряла армию. Це все йшло в наш бік. Это все шло в нашу сторону. Спасибі скажіть Богу, що він не дав їм свій розум для того, щоб у той час не зробити гітлерівській армії атому. Спасибо скажите Богу, что он не дал им свой ум для того, чтобы в то время не сделать гитлеровской армии атом. Він попалив би нас усіх. Он спалил бы нас. На розсуд Бога, він бачив, що згодом будуть жити знову мирно. По усмотрению Бога, он видел, что впоследствии будут жить снова мирно.Економіка і політика змушує це робити. Экономика и политика заставляет это делать.

   7210.02:32. 7210.02: 32. Ось що нам треба отримати. Вот что нам надо получить.Не кожух важкого характеру на себе надягати, а чистим енергійним повітрям оточувати себе. Не кожух тяжелого характера на себя надевать, а чистым энергичным воздухом окружать себя. Ось це є істина одна з усіх, жива невмируща. Вот это истина одна из всех, живая бессмертная. 78. Я є людина, на мене теж простягнувся цей ворог рак. 78. Я человек, на меня тоже протянулся этот враг рак. Природа сама знайшла йому засіб – це не вживати їжу і воду, щоб від цього ворог пішов. Природа сама нашла ему средство – это не употреблять пищу и воду, чтобы от этого враг ушел.87. Дві сторони є в природі. 87. Две стороны есть в природе.Одну з усіх люди недолюблюють, ідуть від холоду, і не хочуть бачити сторону погану. Одну из всех люди недолюбливают, идут от холода, и не хотят видеть сторону плохую. 88. А самі по цій дорозі йшли, і йдуть по ній прямо до поганого і холодного. 88. А сами по этой дороге шли, и идут по ней прямо к плохому и холодному. Коли захворює людина, вже їй холодно. Когда заболевает человек, уже ему холодно. Цього ні одна політика, ні один учений наперед не врахував. Этого ни одна политика, ни один ученый заранее не учел. Вони гналися за природою, хотіли змусити її, щоб вона давала їм багато. Они гнались за природой, хотели заставить ее, чтобы она давала им много. Але щоб у цьому подумати про фізичну практичну сторону, щоб людині гартуватися для того, щоб не хворіти, не застуджуватися. Но чтобы в этом подумать о физической практической стороне, чтобы человеку закаляться для того, чтобы не болеть, не простужаться.

 

   7301:30. 7301: 30. Ми, люди, як воювали з природою, так і будемо воювати. Мы, люди, как воевали с природой, так и будем воевать. Ворог є природа, вона народжує нам за наше все через чоловіка одного воїна. Враг есть природа, она рождает нам за наше все из одного человека воина. Ми є безсилі залишитися без будь-якого прогресуючого ворога. Мы бессильны остаться без какого-либо прогрессирующего врага. Він був, він є, і він між нами залишиться таким. Он был, он есть, и он между нами останется таким. Я зважився допомогти руським. Я решился помочь русским. 37. Ми з вами не такі люди, щоб ворога вбивати. 37. Мы с вами не такие люди, чтобы врага убивать. Ми повинні виховувати його в житті своєю силою, щоб історія розпочата більше не повторювалася. Мы должны воспитывать его в жизни своей силой, чтобы история начатая больше не повторялась. Я кричав на весь світ своїм поняттям. Я кричал на весь мир своим понятием. Нам треба був тоді мир. Нам надо был тогда мир. Це добре, що в нашому командуванні, і у наших солдатів, і в техніки великі успіхи. Это хорошо, что в нашем командовании, и в наших солдат, и у техники большие успехи. Чоловік не зміг зробити нічого без повітря, без води на цій землі. Человек не смог сделать ничего без воздуха, без воды на этой земле. Природа була мій близький друг. Природа была мой близкий друг. Вона допомагала моїй стороні бити ворога в цей час. Она помогала моей стороне бить врага в это время. Але Бог був проти цього. Но Бог был против этого. Він просив Миколу Івановича Введенського в цьому, щоб він домовився зі Сталіним, щоб Сталін пішов на дорогу Бога. Он просил Николая Ивановича Введенского в этом, чтобы он договорился со Сталиным, чтобы Сталин пошел путем Бога. Ворог був, він є, і буде перед нами такими. Враг был, он есть, и будет перед нами такими. Ми не вб'ємо його, а будемо мати його більше цим самим. Мы не убьем его, а будем иметь его больше этим самим. 38. Було замиритися, і зробитися улюбленим другом після цього. 38. Было помириться, и сделаться любимым другом после этого. А Бог був сильний зі своїми висновками, з любов'ю. Бог был сильный со своими выводами, с любовью. З нею хотів усім довести, що ви ворога між собою не вбиваєте на віки віків, а більше і сильніше на землі розвиваєте. С ней хотел всем доказать, что вы врага между собой не убиваете на веки веков, а больше и сильнее на земле развиваете. Природа не показала вам самого призвідника. Природа не показала вам самого зачинщика. 58. Моя ідея – це є великий труд, новий небувалий, для нашого життя. 58. Моя идея – это большой труд, новый небывалый для нашей жизни. Ми з вами повинні загартовуватися в тренуванні, і своїх дітей вчити за вченням Іванова, щоб ми з вами не потрапляли до в'язниці і лікарні. Мы с вами должны закаляться в тренировке, и своих детей учить по учению Иванова, чтобы мы с вами не попадали в тюрьмы и больницы. 174. Учитель ставить нас на ноги сам, не боїться природи, розціловує нас усіх. 174. Учитель ставит нас на ноги сам, не боится природы, расцеловывает нас. Навіщо, питається? Зачем, спрашивается? У цьому всьому є любов природного характеру. В этом всем есть любовь природного характера.Учитель говорить, я затримаю цим будь-якого ворога. Учитель говорит, я задержу этим любого врага. Я люблю його, і забираю з собою. Я люблю его, и забираю с собой. Він іде від вас, більше не прогресує. Он идет от вас, больше не прогрессирует.

 

   7402:56. 7402: 56. Ось що Бог придумав. Вот что Бог придумал. Життя, але не смерть. Жизнь, но не смерть. Якщо ми пробачимо злочинцеві, то ми переможемо ворога в природі, він буде для нас милий друг. Если мы простим преступнику, то мы победим врага в природе, он будет для нас милый друг. Я як Бог є світило цьому. Я как Бог есть светило этому. Всі люди хочуть цього. Все люди хотят этого. Помирати нам не треба буде. Умирать нам не надо будет. Нам, таким людям, життя хороше потрібно в природі, а не те, що робиться вченими. Нам, таким людям, жизнь хорошая нужно в природе, а не то, что делается учеными. Бог є протилежний цьому. Бог противоположный этому. Він любить ворога природу, з нею близько живе, говорить про неї дуже багато. Он любит врага природу, с ней близко живет, говорит о ней очень много. Вона допомагає Богу в усьому. Она помогает Богу во всем.

    7804:174. 7804: 174. Моя ідея така: зробити з ворога любимого друга. Моя идея такова: сделать из врага любимого друга. Це є Божі сили, а Бог є Паршек . Это есть Бога силы, а Бог есть Паршек. Він є проти тюрми, проти лікарні. Он против тюрьмы, против больницы. Він хоче зробити людей мирними, щоб вони не воювали, дружно між собою жили, без усякої потреби, як живе Паршек . Он хочет сделать людей мирными, чтобы они не воевали, дружно между собой жили, без всякой потребности, как живет Паршек. Одне в голові - це Чувілкін бугор. Одно в голове - это Чувилкин бугор.175. Його таке діло добитися від природи одного, щоб не їсти нічого, бути 175. Его такое дело добиться от природы одного, чтобы не есть ничего, быть без без усякої потреби. всякой потребности. Ось що нашим людям треба. Вот что нашим людям надо. 1 72. Треба буде навчитись, як самого себе в цьому всьому загартувати, щоб чоловік сам не простуджувався й не хворів. 1 72. Надо будет научиться, как самого себя в этом всем закалить, чтобы человек сам не простужался и не болел. Щоб він сил у природі таких природних набрався для того, щоб передав їх через себе, через свої руки іншому чоловікові, як наш Учитель зробив усе. Чтобы он сил в природе таких природных набрался для того, чтобы передал их через себя, через свои руки другому человеку, как наш Учитель сделал все. 30. Т реба їм, таким людям, в їхньому ділі простити. 30. Надо им, таким людям, в их деле простить. Свідома думка народиться в них, вона оточить їх вченням Учителя. Сознательная мысль родится у них, она окружит их учением Учителя. Він не буде попадати більше ні в тюрму, ні в лікарню. Он не будет попадать больше ни в тюрьму, ни в больницу. Буде жити за Божою справою, красти не буде ні в кого. Будет жить по Божьему делу, воровать не будет ни у кого. Усі будуть жити однаково, рівно, однією сім'єю. Все будут жить одинаково, равно, одной семьей. Не буде наживатись, багатіти, як це робилось до цього. Не будем наживаться, богатеть, как это делалось до этого.   31. Паршек – це буду я, Учитель усього народу, учу людей не для того, щоб війна була між людьми. 31. Паршек – это буду я, Учитель всего народа, учу людей не для того, чтобы война была между людьми. Я прийшов на нашу землю, щоб у нас, у всіх людей, не було тюрми і не було лікарні. Я пришел на нашу землю, чтобы у нас, у всех людей, не было тюрьмы и не было больницы. А ми самі це робимо, живемо нерівно, в одного є, а в іншого нема. А мы сами это делаем, живем неравно, у одного есть, а у другого нет.

 

  7905:88. 7905: 88. Це історія моя дана мені природою для того, щоб виховати всякого чоловіка природним порядком, щоб він не боявся так природи і не відходив від неї. Это история моя дана мне природой для того, чтобы воспитать всякого человека природным порядком, чтобы он не боялся так природы и не отходил от нее. Я навчився для цього діла, як треба перемагати в природі в житті всякого ворога. Я научился для этого дела, как надо побеждать в природе в жизни всякого врага. Це є найголовніше в людях . Это самое главное в людях. 125. Природа оточує його, а він біжить від неї так, відходить, не хоче жити з нею, вважає: це все є ворог для нього. 125. Природа окружает его, а он бежит от нее так, отходит, не хочет жить с ней, считает: это все есть враг для него. А з нього треба зробити любимого друга . А из него надо сделать любимого друга. То відходив від нього, а тепер близько став. То отходил от него, а теперь близко стал.То капризував, а тепер проявив у цьому любов. То капризничал, а теперь проявил в этом любовь. Природа зробилась любимим другом через це. Природа сделалась любимым другом из-за этого. І життя пішло через любов, воно таке змінило всі свої такі напрямки. И жизнь пошла из-за любви, она изменило все свои такие направления.125. Це горе оточило його, біда зробилась, природа наробила це все. 125. Это горе окружило его, беда сделалась, природа наделала это все. Вона любить, хто любить її. Она любит того, кто любит ее. А раз любов проявилась між цим, то і життя створилось . А раз любовь проявилась между этим, то и жизнь создалась. Каприз усякого роду не приводить до хорошого, а погана сторона приходить скоріше всього, вона вмирає в цьому ділі . Каприз всякого рода не приводит к хорошему, а плохая сторона приходит скорее всего, она умирает в этом деле. 116. Моя ідея є така. 116. Моя идея такова. І ншому такому, як я, треба побажати те, чого самому не треба. Другому таком, как я, надо пожелать то, что самому не надо. Місце облюбоване не треба у них для самого себе, Место облюбованное не надо в них для себя,   ніхто не має такого права накинутися на нього, це чуже . никто не имеет такого права наброситься на него, это чужое. А своє не дається нікому. А свое не дается никому. 121. А перш ніж вірити Богу, треба побажати іншому те, чого сам не хочеш. 121. А прежде чем верить Богу, надо пожелать другому то, чего сам не хочешь. А як сусід живе із сусідом? А как сосед живет с соседом? Своя характерна ненависть є у нас, невмираюче таке зло. Своя характерная ненависть у нас, неумирающей такое зло.

   7710:60. 7710: 60. Ворог – це є люди, а люди – це є природа. Враг – это люди, а люди – это природа. Вона терпить від людей один час, так як ми ведемо це діло самі, риємо ями глибокі, моря води затримуємо, ставимо турбіни на цій силі. Она терпит от людей одно время, так как мы ведем это дело сами. Роем ямы глубокие, моря воды задерживаем, ставим турбины на этой силе.

 

    8009:36. 8009: 36. Не присвоюйте природне до людей. Не присваивайте природное к людям. 37. За ділом Паршека , треба своїм зробитись у природі, треба нам усім відмовитися від її плодів, бути технічним чоловіком, діло робити штучно, хімія не треба нам. 37. По делу Паршека, надо своим сделаться в природе, надо нам всем отказаться от её плодов, быть техническим человеком, дело делать искусственно, химия не надо нам. Треба повітря, вода й земля. Надо воздух, вода и земля. Не присвоювати, а поступатись. Не присваивать, а уступать. Він хоче зайняти твоє місце, ти поступись йому, але не говори, що це місце «моє». Он хочет занять твое место, ты уступи ему, но не говори, что это место «мое». Такого місця свого нема в житті. Такого места своего нет в жизни. Є місце природне. Есть место природное. Бачиш його неприємність, він іде, хоче перешкодити тобі своїм злом. Видишь его неприятность, он идет, хочет помешать тебе своим злом.Ти є розуміюча особа, твоя ввічливість, повинен зупинитись і дати йому з любов ' ю дорогу. Ты понимающая лицо, твоя вежливость, должен остановиться и дать ему с любовью дорогу.Ніякий звір чи ворог не піде на тебе, ти будеш урятований у житті своєму. Никакой зверь или враг не пойдет на тебя, ты будешь спасен в жизни своей. 38. Це є природа, не присвоюй місце до свого імені, і не говори, це місце моє. 38. Это есть природа, не присваивай место к своему имени, и не говори, что это место «мое». Сусід твій є нехороший, він дивиться через стіну. Сосед твой есть нехороший, он смотрит через стену. Він хоче знати про твоє наявне. Он хочет знать о твоём имеющемся.Ти не даєш йому. Ты не даешь ему. Воно є твоє, а він такий хоче мати це, а сил нема таких. Оно твое, а он такой хочет иметь это, а сил нет таких. Він вирішує напасти крадіжкою, щоб не попастись, ти будеш правий. Он решает напасть кражей, чтобы не попасться, ты будешь прав. Якщо тебе не піймали, ти не злодій. Если тебя не поймали, ты не вор. А наші ватажки, людські командири, вони держать своїх людей у руках. А наши вожди, человеческие командиры, они держат своих людей в руках. Вони створюють багатство, вони озброюються проти національностей. Они создают богатство, они вооружаются против национальностей. 39. А ми нападаємо на нього на такого. 39. А мы нападаем на него такого. Він у нас один такий. Он у нас один такой. Ми бачимо його своїм, але не чужим. Мы видим его своим, но не чужим. Він хоче, щоб усі люди зробились такими, чужого не було. Он хочет, чтобы все люди сделались такими, чужого не было. Ніякої війни не буде між спільним надбанням усього людства. Никакой войны не будет между общим достоянием всего человечества. А Паршек знайшов ці засоби для всього світу всіх людей. А Паршек нашел эти средства для всего мира всех людей. Це Чувілкін бугор, наше райське місце, чоловікові слава безсмертна. Это Чувилкин бугор, наше райское место, человеку слава бессмертна. Не вмієте жити по-природному. Не умеете жить по природному. Відмовтесь, не вважай сусіда чужим, ти живи, як із своїм. Откажитесь, не считай соседа чужим, ты живи, как со своим. Не жалій нічого, люби його діло душею й серцем, ось тоді не буде війни. Не жалей ничего, люби его дело душой и сердцем, вот тогда не будет войны. Своє місце не визнавати. Свое место не признавать.

 

45. Ця вся зброя залишиться безсилою, вона нікому не буде треба. 45. Все это оружие останется бессильным, оно никому не будет нужно. Люди відмовлять собі, не будуть робити більше цього, не будуть убивати чоловіка за землю. Люди откажут себе, не будут делать больше этого, не будут убивать человека за землю.Це є спільне надбання всіх людей. Это общее достояние всех людей. Воно є чуже тепер, не своє, тому ми й умираємо. Оно является чужое теперь, не свое, поэтому мы и умираем. Природа недолюблює нас так за наше таке діло . Природа не любит нас так за наше такое дело. Ми бережемо його зло, як око, хочемо доказати комусь, а самі винуваті в цьому. Мы храним его зло, как око, хотим доказать кому-то, а сами виноваты в этом.Ми вмирали, умираємо, і будемо вмирати. Мы умирали, умираем, и будем умирать. Це є наша з вами не слава. Это наша с вами не слава.175. Ми дивимось через стіну, бачимо чуже, ми заздримо їм, а хвалимося своїм. 175. Мы смотрим через стену, видим чужое, мы завидуем им, а хвалимся своим. Убивство породжується через свою власність. Убийство порождается через свою собственность. А раз убивство є між сусідами, не гріх у природі воювати. А раз убийство есть между соседями, не грех в природе воевать. Війна така в житті неминуча. Война такая в жизни неизбежна. Один одного не жаліє, а виводить з життя геть. Друг друга не жалеет, а выводит из жизни прочь. Це ми зробили самі таке. Это мы сделали сами такое.