Народний журнал природної мудрості Народный журнал природной мудрости   osh . osh.kiev . kiev.ua ua

 

Еволюційний рух Эволюционное движение

 

Жити, учитися, отримувати здоров ' я за наукою еволюцією. Жить, учиться, получать здоровье по науке эволюции. Бути таким, як Учитель народу, Бог Землі. Быть таким, как Учитель народа, Бог Земли. Наука Іванова П. К. Наука Иванова П. К.   

 

№ 12 . № 12. 2018.02 2018.02

Земля спільна Земля общая

 

Зміст Содержание 1.Теорія діалектика, три закони

1.Теория диалектика, три закона

2. Земля захоплена, присвоєна. 2. Земля захваченная, присвоенная.

2-1. 2-1. Перша протилежність. Первая противоположная сторона.

2-2. 2-2. Друга протилежність. Вторая противоположная сторона.

3. Земля спільна. 3. Земля общая.

3-1. 3-1. Перша нова протилежність. Первая новая противоположная сторона.

3-2. 3-2. Друга нова протилежність. Вторая новая противоположная сторона.

4. Цитати Іванова. 4. Цитаты Иванова.

1.Теорія діалектика, три закони.

1.Теория диалектика, три закона.

   Закон 1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі . Закон 1. Две противоположные стороны есть в природе, они существуют в единстве и борьбе. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. Все вещи, явления имеют противоположные свойства и тенденции развития. Вони перебувають в єдності, одне без одного не існує. Они находятся в единстве, одно без другого не существует. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, її результатом є розвиток. Противоположные стороны взаимодействуют постоянно в форме борьбы, ее результатом является развитие. Між ними виникають суперечності, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Между ними возникают противоречия, которые являются источником, содержанием, движущей силой саморазвития мира. Процес завершується переходом до двох нових Процесс завершается переходом к двум новым   протилежних сторін. противоположным сторонам. Приклад . Пример. Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. Две противоположные стороны есть в природе: хорошее, теплое, плохое, холодное. Перша протилежна сторона. Первая противоположная сторона. Люди роблять, щоб мати в житті хороше, тепле. Люди делают, чтобы в жизни было хорошее, теплое. Друга протилежна сторона. Вторая противоположная сторона. Вони отримують від природи погане і холодне – захворювання, нещастя тощо. Они получают от природы плохое и холодное – заболевание, несчастье и тому подобное. Між ними є суперечність , бо люди не отримують життя. Между ними есть противоречие, потому что люди не получают жизни. Щоб жити, люди переходять до двох нових протилежних сторін. Чтобы жить, люди переходят к двум новым противоположным сторонам. Перша нова протилежна сторона. Первая новая противоположная сторона. Люди свідомо приймають холод і голод, гартуються в холодній воді. Люди сознательно принимают холод и голод, закаляются в холодной воде. Людина відчуває холод і погане в процесі купання в холодній воді. Человек чувствует холод и плохое в процессе купания в холодной воде. Друга нова протилежна сторона. Вторая новая противоположная сторона. Людям стає тепло, добре і здорово після купання. Людям становится тепло, хорошо и здорово после купания. Людина хотіла життя і отримала життя. Человек хотел жизни и получил жизнь. Суперечність завершується. Противоречие заканчивается.   

    Закон 2. Подвійне заперечення є в природі. Закон 2. Двойное отрицание в природе. Об ' єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Объекты развиваются путем двойного отрицания. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру початкового ступеня розвитку. Каждая ступень является синтезом предыдущих ступеней и воспроизводит на более высокой основе характерные черты, структуру начальной ступени развития. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об ' єктів. Двойное отрицание является необходимым моментом процесса развития, условием качественного изменения объектов. Розвитку об ' єктів не існує без заперечення попередніх форм. Развития объектов не существует без отрицания предыдущих форм. Заперечення відображає не знищення об ' єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадковий стан. Отрицание отражает не уничтожение  объекта, а момент его перехода в новое качество, в котором хранятся элементы и свойства его предварительного качественного состояния, то есть фиксирует наследственное состояние. Приклад. Пример. Еволюція людства. Эволюция человечества. Ступінь 1. Практика загартування домінує в людей. Ступень 1. Практика закалки доминирует у людей. Ступінь 2. Заперечення загартування. Ступень 2. Отрицание закалки. Вчення Христа домінує. Учение Христа доминирует. Ступінь 3. Подвійне заперечення одного загартування і одного вчення Христа. Ступень 3. Двойное отрицание одной закалки и одного учения Христа. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства. Синтез или сумма закалки и учения Христа доминирует в человечества.    

    Закон 3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Закон 3. Взаимный переход качественных и количественных изменений. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. Количественные изменения постепенно накапливаются, на определенном этапе развития нарушают их меру, и вызывают у них коренные изменения. (Википедия.  Диалектика).   

 

2. Земля захоплена, присвоєна 2. Земля захваченная, присвоенная

2-1. 2-1. Перша протилежна сторона Первая противоположная сторона

   Суспільство, в якому земля захоплена, присвоєна. Общество, в котором земля захвачена, присвоена. Дві сторони є в природі: хороше і погане. Две стороны есть в природе: хорошее и плохое. Ми, всі люди, стараємося робити так, щоб нам у житті було добре. Мы, все люди, стараемся делать так, чтобы нам в жизни было хорошо. Земля є джерело життя у нас. Земля есть источник жизни у нас. Ми доглядаємо за нею, землю оремо, Мы ухаживаем за ней, землю пашем,зерно сіємо для продукту, урожай збираємо. зерно сеем для продукта, урожай собираем. Живемо добре за рахунок цього. Живем хорошо за счет этого. Кожен господар облюбував землю, обгородив, присвоїв, назвав своїм ім ' ям, сказав «це моя земля», побудував житловий дім, живе добре. Каждый хозяин облюбовал землю, огородил, присвоил, назвал своим именем, сказал «это моя земля», построил жилой дом, живет хорошо. Він робить на ній, що хоче. Он делает на ней, что хочет. Вся територія на планеті Земля розділена між національними державами, вона огороджена кордонами, котрі охороняються, до них не підходь. Вся территория на планете Земле разделена между национальными государствами, она ограждена границами, которые охраняются, к ним не подходи. Люди роблять там, що хочуть. Люди делают там, что хотят. З надр землі викачують руду, вугілля, нафту, газ тощо. Из недр земли выкачивают руду, уголь, нефть, газ и т. д.Цим усім користуються, живуть добре. Этим всем пользуются, живут хорошо.      

 

2-2. 2-2. Друга протилежна сторона Вторая противоположная сторона

   Природа відповідає сама на наше хороше життя на присвоєній землі. Природа отвечает сама на нашу хорошую жизнь на присвоенной земле.Дві сторони є в природі: хороше і погане, котрі існують в єдності. Две стороны есть в природе: хорошее и плохое, которые существуют в единстве. Одна без іншої не існує. Одна без другой не существует. Природа дає людям сама такі умови, що їм почувається погано. Природа дает людям сама такие условия, что они чувствуют себя плохо. За землю вічно існує війна смертельна, між людьми ненависть, убивства, незадоволення, втрачають здоров ' я, смерть, люди за землю вмирають. Смертельная  война существует вечно за землю. Между людьми ненависть, убийства, недовольство, теряют здоровье, смерть, люди за землю умирают.Створили ядерну зброю, якою воювати не можна, бо буде знищено все на Землі. Создали ядерное оружие, которым воевать нельзя, потому что будет уничтожено все на Земле. Люди не живуть, а поступово умирають. Люди не живут, а постепенно умирают. Суперечність є між двома протилежними сторонами. Противоречие есть между двумя противоположными сторонами. Люди хочуть жити на землі, а отримують смерть. Люди хотят жить на земле, а получают смерть.

 

3. Земля спільна 3. Земля общая

   Суперечність може бути закінчена через перехід до двох нових протилежних сторін, які пропонуються. Противоречие может быть закончено через переход к двум новым противоположным сторонам, которые предлагаются.

3-1. 3-1. Перша нова протилежна сторона Первая новая противоположная сторона

   Суспільство, в якому земля є спільна. Общество, в котором земля является общая. Суспільство будується за діалектичним методом: хороше отримаємо через прийняття поганого. Общество строится по диалектическому методу: хорошее получаем через принятие плохого. Люди вважають всю природну землю спільною, котра не захоплюється, не присвоюється до свого імені. Люди считают всю природную землю общей, которая не захватывается, не присваивается к своему имени. Це прийняти для людей дуже погано, вони звикли мати своє. Это принять для людей очень плохо, они привыкли иметь свое. За природним законом, свого немає в природі, власності немає, власника немає. По природному закону, своего нет в природе, собственности нет, собственника нет. Все є спільне, його не можна називати своїм іменем. Все есть общее, его нельзя называть своим именем. Межі на землі не можна мати. Границы на земле нельзя иметь. Іванов дав приклад ставлення до землі, він дав приклад користування землею. Иванов дал пример отношения к земле, он дал пример пользования землей. Він оголосив спільним усіх людей усього світу Чувілкін бугор в селі Оріхівка . Он объявил общим всех людей всего мира Чувилкин бугор в селе Ореховка. Це є наше райське місце. Это наше райское место.       

 

3-1. 3-1. Друга нова протилежна сторона Вторая новая противоположная сторона

   Як природа відгукнеться на наше прийняте погане? Как природа откликнется на наше принятое плохое? Природа створить сама умови, в яких люди будуть мати хороше почуття, за наше прийняте погане. Природа создаст сама условия, в которых люди будут иметь хорошее чувство за наше принятое плохое. Війна за землю Война за землю   припиняться назавжди, зброї не буде, щоб воювати. прекратится навсегда, оружия не будет, чтобы воевать. Любов проявиться між людьми, люди будуть дуже любити один одного за це. Любовь проявится между людьми, люди будут очень любить друг друга за это. Природа не буде карати людей хворобами, люди умирати перестануть. Природа не будет наказывать людей болезнями, люди умирать перестанут.Люди не будуть красти, убивати. Люди не будут воровать, убивать. Райське Райская життя буде на землі, люди побудують рай на землі, безсмертя завоюють. жизнь будет на земле, люди построят рай на земле, бессмертие завоюют. Люди будуть жити. Люди будут жить. Буде біологічна і соціальна еволюція людини. Будет биологическая и социальная эволюция человека. Людина як вид буде жити вічно. Человек как вид будет жить вечно.Суперечність між протилежностями буде закінчена. Противоречие между противоположностями будет закончено. Люди народжуються для життя на Землі, і люди будуть мати умови на Землі для життя. Люди рождаются для жизни на Земле, и люди будут иметь условия на Земле для жизни.

 

4. Цитати Іванова 4. Цитаты Иванова

   6010:125. 6010: 125.   Земля є не чоловіка, і будинок не його. Земля есть не человека, и дом не его.Тільки тіло є його за законом. Только тело есть его по закону. Він може розпоряджатися своїм тілом, але не збагачуватися цим добром. Он может распоряжаться своим телом, но не обогащаться этим добром.Це добро все є природне. Это добро все есть природное.Воно породжено для свого шляху для того, щоб пожити Оно порождено для своего пути для того, чтобы пожитьлегко без усякої крові, без усякого муки один час. легко без всякой крови, без всякой муки одно время. А чоловік примусив камінь А человек заставил каменьлежати в фундаменті вічно, іншу тварину лежать в фундаменте вечно, другое животноепідкорятися вічно. подчиняться вечно. Тільки зараз чоловік знайшов цю таємницю, узнав її, і застосував на собі, що це буде неправильно, що ми живемо за рахунок власного свого імені. Только сейчас человек нашел эту тайну, узнал ее, и применил на себе, что это будет неправильно, что мы живем за счет собственного своего имени.

   6506.10:85. 6506.10: 85.   Хто давав право людині до свого імені привласнювати, і назвати, це нашого імені земля. Кто давал право человеку к своему имени присваивать, и назвать это нашего имени земля? Свого Своего немає в природі, приватної власності немає. нет в природе, частной собственности нет. 6508:99. 6508: 99. Один каже, це моє. Один говорит, это мое. І інший не відкидає від себе, теж каже: це добро, яке я робив сам, воно належить мені. И другой не отбрасывает от себя, тоже говорит: это добро, которое я делал сам, оно принадлежит мне. 100. Ти не хвались, і не кажи, що це твоє місце, на якому ти 30 років працював. 100. Ты не хвались и не говори, что это твое место, на котором ты 30 лет работал.    

   7104:56. 7104: 56. Люди зробили на землі межу. Люди сделали на земле межу.А портрет каже: це нісенітниця така, яку можна зжити шляхом свідомості. А портрет говорит: это чушь такая, которую можно изжить путем сознания. Ми не маємо права називати своїм. Мы не имеем права называть своим.Це все є чуже природи. Это все чужое природы. Сильний нападає на безсилого. Сильный нападает на бессильного. Це було, це є, і буде воно між нами в природі на цьому місці. Это было, это есть, и будет оно между нами в природе на этом месте. Ми захопили його, зручності для життя зробили на ньому. Мы захватили его, удобства для жизни сделали на нем. 48. Нам треба місце обгороджене, в якому доводиться жити багато, вміло. 48. Нам надо место огороженное, на котором приходится жить богато, умело. Я місце не визнаю, і не хочу мати його так, як мають його всі. Я место не признаю, и не хочу иметь его так, как имеют его все. 7005.25:190. 7005.25 190. Він не хоче, щоб люди з людьми воювали за землю, бо земля людей спільна. Он не хочет, чтобы люди с людьми сражались за землю, земля людей общая. Вона нічого не дала нам, ніякого реального діла. Она ничего не дала нам, никакого реального дела. Люди як жили, так вони живуть зараз, не задоволені нашою землею. Люди как жили, так они живут сейчас, не довольны нашей землей. 191. А земля – це є таке джерело, воно може давати нам урожай, а може і не давати. 191. Земля – это такой источник, оно может давать нам урожай, а может и не давать. Залежить від усіх нас, людей. Зависит от всех нас, людей.

  

7309.12:142. 7309.12 142. Немає власності в житті, щоб було це місце моє. Нет собственности в жизни, чтобы было это место мое. Навіть дорогу, по якій проїжджаєш, не можеш присвоювати. Даже дорогу, по которой проезжаешь, не можешь присваивать.Ми присвоюємо даремно до свого імені. Мы присваиваем зря к своему имени. Земля змінюється, як вода. Земля меняется, как вода.

    7309.26: 110. Земля є не людська, як вони розуміли. 7309.26: 110. Земля является не человеческая, как они понимали. Ми примушуємо землю технікою родити великий урожай, але нам мало цього. Мы заставляем землю техникой родить большой урожай, но нам мало этого. Ми кричимо і робимо ще більше. Мы кричим и делаем еще больше. Це добре, що землі багато у нас, а багатств ще більше. Это хорошо, что земли много у нас, а богатств еще больше. Ми побудували на ній заводи. Мы построили на ней заводы. Машини всякого характеру є в нас, лише б захотів цяцьку зробити. Машины всякого характера у нас, только бы захотел цацку сделать. Ми веземо її на міжнародний ринок. Мы везем ее на международный рынок.Природа є багата у нас, ми торгуємо нею, багатіємо за рахунок цього. Природа есть богатая у нас, мы торгуем ею, богатеем за счет этого. 118. Бог говорить нам усім. 118. Бог говорит нам всем. Будете покарані природою, помилування не буде нікому. Будете наказаны природой, помилования не будет никому.Природа є нічия. Природа является ничья. Вона не міняється на золото, і вона не буде продаватися ніким. Она не меняется на золото, и она не будет продаваться никем. Вона буде людиною зберігатися через її діло, одне для всіх. Она будет человеком храниться за ее дело, одно для всех. Ми будемо робити природі хороше. Мы будем делать природе хорошее. 119. Війна замириться тоді, битви не буде ніякої, коли люди визнають Бога, і вони будуть кричати про нього. 119. Война замириться тогда, битвы не будет никакой, когда люди признают Бога, и они будут кричать о нем. Люди не будуть нападати на людей, мир восторжествує між людьми. Люди не будут нападать на людей, мир восторжествует между людьми. Він візьметься людей судити тоді. Он возьмется людей судить тогда. Хто вам давав таке право, щоб природу примушувати. Кто вам давал такое право, чтобы природу принуждать. Або кому давалося це діло, щоб довелося воювати з нею. Или кому давалось это дело, чтобы пришлось воевать с ней.7406:54. 7406: 54. Самовільного захоплення немає в еволюційного чоловіка. Самовольного захвата нет в эволюционного человека. Він повинен бути нижче від усіх і корисний для всіх. Он должен быть ниже всех и полезный для всех.Природа оточила його, вона дала йому силу. Природа окружила его, она дала ему силу. Починай. Начинай.Не визнаю своїм будь-що. Не признаю своим что-либо.Стою на місці, а місце є не моє. Стою на месте, а место есть не мое. Я поступаюся, даю іншому. Я уступаю, даю другому. Ось це і є еволюційна дія. Вот это и есть эволюционное действие.

 

   7406:27:101. 7406: 27: 101. А коли ми знайдемо ці якості в природі, оточимо ними себе так, як оточив сам себе Іванов. А когда мы найдем эти качества в природе, окружим ними себя так, как окружил сам себя Иванов. Він не привласнює це до себе, і не говорить, що це його знайдене в природі. Он не присваивает это к себе, и не говорит, что это его найденное в природе. Він стоїть на своєму місці, він не заважає нікому. Он стоит на своем месте, он не мешает никому. Він каже, я місце не захоплював, і не привласнював його, і не називаю його своїм. Он говорит, я место не захватывал и не присваивал его, и не называю его своим. Якщо воно потрібно буде тобі, я поступлюся ним тобі. Если оно нужно будет тебе, я уступлю его тебе. 163. Вони є залежні від умов з першого дня. 163. Они есть зависимы от условий с первого дня. Стіл потрібен був їм, і шматок хліба для нього. Стол нужен был им, и кусок хлеба для него. А земля стала нам давати його через працю. Земля стала нам давать его через труд. Ми захопили її, ми з нею весь час, про неї думаємо. Мы захватили ее, мы с ней все время, о ней думаем. Вважаємо, вона своя є земля. Считаем, она своя есть земля. Ми воюємо за неї, як джерело, весь час. Мы воюем за нее, как источник, все время.164. А раз війна є в нас між собою, значить, уже погана штука. 164. А раз война у нас между собой, значит, уже плохая штука. Кров тече з людини. Кровь течет с человека. 187. Ця їжа дається не так просто, її треба добувати в праці. 187. Эта пища дается не так просто, ее надо добывать в труде. Ми, всі люди на землі, живемо за рахунок природи. Мы, все люди на земле, живем за счет природы. Нікому ніяк ніде не давалося повного права займати своє особисто в світі місце. Никому никак нигде не давалось полное право занимать свое лично в мире место. Всі люди до одного чоловіка оточили себе своїм власницьким індивідуальним життям. Все люди до одного человека окружили себя своей собственнической индивидуальной жизнью.

   7412.20:60. 7412.20: 60. Земля не чиясь, а вона природна, нехай люди користуються нею. Земля не чья-то, а она природная, пусть люди пользуются ею. 7704:42. 7704: 42. Хороше місце не будемо вибирати, не будемо присвоювати його до свого імені, як своє місце. Хорошее место не будем выбирать, не станем присваивать его к своему имени, как свое место. Ти живи краще так, і горнись до повітря, води, землі. Ты живи лучше так, и льни к воздуху, воде, земле.Це є великий порятунок твій у цьому. Это большое спасение твоё в этом.

 

7712.03: 59. Человек находит такое вот место, он облюбовывает. 7712.03:59 Человек находит такое вот место, он облюбовывает.59. Людина знаходить таке ось місце, вона облюбовує. 59. Человек находит такое вот место, он облюбовывает.На нем, как на своем, начинает жить.На нем, как на своем, начинает жить.Починає жити на ньому, як на своєму. Начинает жить на нем, как на своем. Огораживает своим забором, ставит дом жилой для себя, делает убежище животному. Огораживает своим забором, ставит дом жилой для себя, делает убежище животному. Огороджує своїм забором, дім ставить житловий для себе, Ограждает своим забором, дом жилой ставит для себя, притулок робить тварині. пристройку делает животному.Это все присваивает к имени его.Это все Присваивает к имени его.Це все привласнює до імені його. Это все присваивает к имени его.Он во двор живое с природы тащит, а со двора – мертвое.Он во двор живое с природы тащит, а со двора - Мертвое.Він тягне у двір живе з природи, а з двору виносить мертве. Он тянет во двор живое с природы, а со двора выносит мертвое.Он там умирает.Он там умирает.Він помирає там. Он умирает там.Его как мертвеца в гробу со слезами несут на могилу, в землю закапывают.Его как мертвеца в гробу со слезами несут на могилу, в землю закапывают.Його як мерця несуть на могилу зі сльозами, закопують у землю. Его как мертвеца несут на могилу со слезами, закапывают в землю.Это его вечное место, там в прахе лежит.Это его вечное место, там в прах лежит.Це є його вічне місце, там лежить у праху. Это его вечное место, там лежит в прахе.Такой поток. Такой поток.Твое дело делается природой.Твое дело делается природой.Их как таковых земля тащит магнитом.Их как таковых земля тащит магнитом.Земля тягне їх, як магніт. Земля тянет их, как магнит.Они это сами сделали, их она заставила в этом умирать.Они это сами сделали, их она заставила в этом умирать.Вони зробили це самі, вона примусила їх у цьому вмирати. Они сделали это сами, она заставила их в этом умирать.Это место захвачено в природе не для жизни, а для смерти.Это место захвачено в природе не для жизни, а для смерти.Це місце захоплено в природі не для життя, а для смерті. Это место захвачено в природе не для жизни, а для смерти. Присваивать это место к своему имени, вечно живое неумирающее, никак никому нельзя . Присваивать это место к своему имени, вечно живое неумирающее, никак никому нельзя. Привласнювати це місце до свого імені ніяк нікому не можна. Присваивать это место к своему имени никак никому нельзя. А мы с вами это вот делали, делаем, и будем мы с вами делать.А мы с вами это вот делали, делаем, и будем мы с вами делать. А ми з вами робили, робимо, і будемо ми з вами робити це. А мы с вами делали, делаем и будем мы с вами делать это.Это мы в этих условиях умирали, умираем, и будем мы умирать. Это мы в ЭТИХ условиях умирали, умирают, и будем мы умирать. Ми вмирали, вмираємо, і будемо ми вмирати в цих умовах. Мы умирали, умираем, и будем мы умирать в этих условиях.

   7906:20. 7906: 20. Свого нема в житті в людях. Своего нет в жизни в людях. Спільне надбання природи. Общее достояние природы. Будь-який чоловік може напасти на власне індивідуальне місце. Любой человек может напасть на собственное индивидуальное место. Чоловіку мало свого, він хоче чужого. Человеку мало своего, он хочет чужого. Треба придбавати таку сильну зброю, щоб сильний відібрав нею у безсилого. Надо приобретать такое сильное оружие, чтобы сильный отобрал ней у бессильного. 132. С вого нема в природі, все є спільне, живе енергійне, природне невмираюче. 132. Своего нет в природе, все есть общее, живое энергичное, природное неумирающее. Повітря, вода, земля – вони є рідні всіх наших людей. Воздух, вода, земля – они родные всех наших людей. Вони мають цим усім розпоряджатись, не присвоювати, як це робиться людьми. Они должны всем этим распоряжаться, не присваивать, как это делается людьми. 133. Своїм ім ' ям називати не можна, бо буде чуже. 133. Своим именем называть нельзя, потому что будет чужое. А між своїм і чужим є ненависть, зло. А между своим и чужим есть ненависть, зло. 135. Ніхто не дав права і не дасть л юдей присвоювати, робити своїми. 135. Никто не дал права и не даст людей присваивать, делать своими. Вони живі, не підкоряються тобі як ватажку. Они живые, не подчиняются тебе как вожаку.

 

   7911.19. 7911.19. Це така ненависть сусіда до сусіда. Это такая ненависть соседа к соседу. У нього є, а в мене нема. У него есть, а у меня нет. А свого власного в природі нема, все спільного характеру . А своего собственного в природе нет, все общего характера. Ми поділилися в цьому, своє вважаємо, а чуже ні. Мы поделились в этом, свое уважаем, а чужое нет. Свого нема і чужого нема, є спільне . Своего нет и чужого нет, есть общее. 20. Один одному не уступають, а ричать, як звір, хочуть довести свою правоту . 20. Друг другу не уступают, а рычат, как зверь, хотят доказать свою правоту. Вина є всіх ватажків, котрі противляться, не хочуть уступити своє облюбоване в природі це місце, воно ними присвоєно. Вина есть всех главарей, которые противятся, не хотят уступить свое облюбованное в природе это место, оно ими присвоено. Обидві сторони говорять, це місце є наше чи моє. Обе стороны говорят, это место наше или мое.

   7804:173. 7804: 173. Свого ні в кого нема, є одне Боже, природне. Своего ни у кого нет, есть одно Божье, природное. Це все є людське, але не власне, не індивідуальне, тепер спільне благо всього життя, котре робиться в природі чоловіком. Это все людское, но не собственное, не личное, теперь общее благо всей жизни, которое делается в природе человеком.

   7812:191. 7812: 191. Війна починається через місце, а життя вводиться Война начинается через место, а жизнь вводится   через черезлюбов. любовь.    

   8001:81. 8001: 81. Власника, власності в людях нема, усе є природне спільного характеру. Собственника, собственности в людях нет, все есть природное общего характера.

   8009:3. 8009: 3. С вого нема в природі, а все воно є чуже. Своего нет в природе, а все оно чужое. Йому ніякого права не давалось, він зайняв це все самовільно. Ему никакого права не давалось, он занял это все самовольно. 37. Не присвоювати, а поступатись. 37. Не присваивать, а уступать. Він хоче зайняти твоє місце, ти поступись йому, але не говори, що це є місце «моє». Он хочет занять твое место, ты уступи ему, но не говори, что это место «мое». Такого місця свого нема в житті. Такого места своего нет в жизни. Є місце природне. Есть место природное. Бачиш його неприємність, він іде, хоче перешкодити тобі своїм злом. Видишь его неприятность, он идет, хочет помешать тебе своим злом. Ти є розуміюча особа, твоя ввічливість, повинен зупинитись, і дати дорогу йому з любов ' ю. Ты понимающее лицо, твоя вежливость, должен остановиться и уступить дорогу ему с любовью.Ніякий звір чи ворог не піде на тебе, ти будеш урятований у житті своєму. Никакой зверь или враг не пойдет на тебя, ты будешь спасен в жизни своей.

 

  38. Це є природа, не присвоюй місце до свого імені, і не говори: це місце моє. 38. Это есть природа, не присваивай место к своему имени, и не говори: это место мое.Сусід твій є нехороший, він дивиться через стіну. Сосед твой есть нехороший, он смотрит через стену.Йому хочеться знати про твоє наявне. Ему хочется знать о твоём имеющемся. Ти не даєш йому. Ты не даешь ему. Воно твоє, а він так хоче мати це, а сил нема таких. Оно твое, а он так хочет иметь это, а сил нет таких. Він вирішує напасти крадіжкою, щоб не попастись, ти будеш правий. Он решает напасть кражей, чтобы не попасться, ты будешь прав. Якщо тебе не піймали, ти не злодій. Если тебя не поймали, ты не вор.

39. Не вмієте жити по-природному. 39. Не умеете жить по природному. Відмовтесь, не вважай сусіда чужим, ти живи, як із своїм. Откажитесь, не считай соседа чужим, ты живи, как со своим.Не жалій нічого, діло його люби душею й серцем, тоді війни не буде. Не жалейте ничего, дело его люби душой и сердцем, тогда войны не будет. Своє місце не визнавати. Своё место не признавать. 45. Ця вся зброя залишиться безсилою, вона нікому не буде треба. 45. Вся это оружие останется бессильным, оно никому не будет нужно. Люди відмовлять собі, не будуть робити цього більше, чоловіка не будуть убивати Люди откажут себе, не будут делать это больше, человека не будут убивать   за землю. за землю.Це є спільне надбання всіх людей. Это общее достояние всех людей. А воно є чуже тепер, не своє, тому ми умираємо. А оно чужое теперь, не свое, поэтому мы умираем.Природа недолюблює нас за наше таке діло . Природа не любит нас за наше такое дело. Ми бережемо зло, як око, хочемо доказати комусь, а самі винуваті в цьому. Мы храним зло, как око, хотим доказать кому-то, а сами виноваты в этом. Ми вмирали, умираємо, і будемо ми вмирати. Мы умирали, умираем, и будем мы умирать. Це наша з вами не слава. Это наша с вами не слава. 175. Ми дивимось через стіну, бачимо чуже. 175. Мы смотрим через стену, видим чужое. Ми заздримо їм, а хвалимось своїм Убивство породжується через свою власність. Мы завидуем им, но хвалимся своим. Убийство рождается через свою собственность. А раз убивство є між сусідами, не гріх у природі воювати. А раз убийство есть между соседями, не грех в природе воевать. Війна така є в житті неминуча. Война такая есть в жизни неизбежна. Один одного не жаліє, а виводить з життя геть. Друг друга не жалеет, а выводит из жизни прочь. Це ми зробили самі таке. Это мы сделали сами такое.

 

   8102:5. 8102: 5. Землі своєї не видно, є своє тільки тіло. Земли своей не видно, есть свое только тело. Свого не було в людей такого. Своего не было у людей такого.Все є чуже, природне. Все есть чужое, природное. Хазяїна нема від цього всього. Хозяина нет от этого всего. Свої люди стали мати чуже. Свои люди стали иметь чужое. Ніхто не піде на тіло своє війною. Никто не пойдет на тело свое войной. А на чуже? А на чужое? Кожний чоловік піде на чуже, він буде правий. Каждый человек пойдет на чужое, он будет прав. Чуже є наше, їхнє теж чуже. Чужое наше, их тоже чужое. Якби цього не було в житті нашому, такої війни в людях ніколи не було. Если бы этого не было в жизни нашей, такой войны в людях никогда не было. А якщо ми з вами оточені чужим, то чому сила буде мовчати в житті. А если мы с вами окружены чужим, то почему сила будет молчать в жизни. 26. М оя ідея така: треба відмовитись від чужого. 26. Моя идея такова: надо отказаться от чужого. 34. С воє – це є його тіло. 34. Свое – это его тело.

35. Ворога не було в житті, і не буде його. 35. Врага не было в жизни, и не будет его. Він зробився в цьому ділі, у цій науці. Он сделался в этом деле, в этой науке.Це все чуже відійде, його не буде більше між нами такими завдяки цьому всьому моєму ділу. Это все чужое уйдет, его не будет больше между нами такими благодаря этому всему моему делу. 49. Ми всі живемо в чужому, у природному. 49. Мы все живем в чужом, в природном.Вона нас жене з дороги за те, щоб ми не вбивали, не крали, не присвоювали до імені свого. Она нас гонит с дороги за то, чтобы мы не убивали, не крали, не присваивали к имени своему.

93. Людська радість, вони одержали прибуток, тут же втрата взялась десь, хвороба людського життя. 93. Людская радость, они получили прибыль, тут же потеря взялась где-то, болезнь человеческой жизни. Вона забрала його з путі за це саме. Она забрала его с пути за это самое. Так це не обійшлось в житті в природі за те, що чоловік зробив над природою. Так это не обошлось в жизни в природе за то, что человек сделал над природой. Він скопав землю, туди посадив зерно, а це зерно дало багато Он вскопал землю, туда посадил зерно, а это зерно дало многозерна. зерна.Уже це є технічна така сторона, зовсім чужа, зроблена в природі в житті його за рахунок природи, за рахунок її умов і всіх можливостей. Уже это техническая такая сторона, совсем чужая, сделанная в природе в жизни его за счет природы, за счет ее условий и всех возможностей.94. Природа не дає так даремно своє тіло, вона відбирає: твоє життя за це. 94. Природа не дает так зря свое тело, она отбирает твою жизнь за это.

 

Исходный текст (украинский):

Земля спільна

Предложить лучший вариант перевода