Народний журнал природної мудрості Народный журнал природной мудрости   osh . osh.kiev . kiev.ua ua

 

Еволюційний рух Эволюционное движение

 

Жити, учитися, отримувати здоров ' я за наукою еволюцією. Жить, учиться, получать здоровье по науке эволюции. Бути таким, як Учитель народу, Бог Землі. Быть таким, как Учитель народа, Бог Земли. Наука Іванова П. К. Наука Иванова П. К.   

 

№ 13 . № 13. 2018.02 2018.02

 

Праці Іванова Труды Иванова

Зміст Содержание

1.Суржик 1.Суржик

2. Статус суспільне надбання. 2. Статус общественное достояние.

3. Праці надрукувати. 3. Труды напечатать.

4. Нобелівська нагорода. 4. Нобелевская награда.

5. Список праць. 5. Список работ.

 

1.Суржик 1. Суржик

  Праці Іванова Порфирія Корнійовича – це є подарунок молоді, всім людям всього світу всіх національностей. Труды Иванова Порфирия Корнеевича – это подарок молодежи, всем людям всего мира всех национальностей. Вони редагуються і видаються за благословенням Учителя Іванова. Они редактируются и издаются по благословению Учителя Иванова.Кожен бажаючий будь-якої національності має право, йому дозволяється безплатно копіювати всі праці Іванова, праці Іванова перекладати Каждый желающий любой национальности имеет право, ему разрешается бесплатно копировать все труды Иванова, труды Иванова переводитьз російської або української на свою рідну національну мову, вільно видавати і розповсюджувати без авторського права, як подарунок. с русского или украинского на родной национальный язык, свободно издавать и распространять без авторского права, как подарок. При розповсюдженні Книги захищати авторським правом нема необхідності в процесі розповсюдження. Книги защищать авторским правом отпадает необходимость в процессе распространения. Праці Іванова видаються на українській мові. Труды Иванова издаются на украинском языке. Книги Учителя Іванова – це є спільне благо, спільне надбання всіх людей світу. Книги Учителя Иванова – это общее благо, общее достояние всех людей мира. Вони не є приватною власністю будь-кого. Они не являются частной собственностью любого. Слова Учителя не продаються, не купляються. Слова Учителя не продаются, не покупаются. Книги Іванова П. К. видаються на пожертви, розповсюджуються безплатно, як подарунок. Книги Иванова П. К. выдаются на пожертвования, распространяются бесплатно, как подарок. Даром одержали – даром давайте. Даром получили – даром давайте. Порфирій Іванов є далекий від релігії. Порфирий Иванов далекий от религии. Вчення Іванова – це є наука. Учение Иванова – это наука. Всі праці Іванова в цілому є наука еволюція, вона створена шляхом практики загартування в природі. Все работы Иванова в целом есть наука эволюция, она создана путем практики закалки в природе. Загартування – є наука всіх людей світу. Закалка – есть наука всех людей мира. Іванов П. К. пише : «Ця писанина пишеться мною, я пишу її для того, щоб люди наші читали її, вірили їй, і старались зробити самі себе таким». Иванов  пишет: «Эта писанина пишется мной, я пишу ее для того, чтобы люди наши читали ее, верили ей, и старались сделать сами себя таким». 1972.04:98. 1972.04: 98. «Прослідкуйте Ви прослідкуйте всі мої написані так зошити, кінця нема їм у цьому, ви узнаєте з цього про моє діло зроблене. «Проследите все мои написанные так тетради, конца нет им в этом, вы узнаете из этого о моем деле сделанном. А воно є, воно було, і буде воно вічно в житті. А оно есть, оно было, и оно будет вечно в жизни. Слово – це є моє діло в природі, ніколи ніяк не вмираюче . Слово – это мое дело в природе, никогда никак неумирающее.Я роблю це для людей для життя». Я делаю это для людей для жизни». 1983.02:78. 1983.02: 78. «Це все робиться мною в природі. «Это все делается мною в природе. Я оформив скільки слів, а я написав скільки букв! Сколько слов я оформил, а я написал сколько букв! Це все є істина в житті». Это все есть истина в жизни». 1977.12:200. 1977.12 200.

 

   Письмова мова Іванова – це суміш або суржик російської й української мови, давньоруські вирази є, котрі тепер не вживається в літературній мові. Письменная речь Иванова – это смесь или суржик русского и украинского языка, древнерусские выражения есть, которые теперь не употребляется в литературном языке.Українські слова вживаються Украинские слова употребляютсяв працях, їх близько 500, їх нема в російському словнику. в трудах, их около 500, их нет в русском словаре. Словник створено для них, вони перекладені на російську мову. Словарь создан для них, они переведены на русский язык. Іванов називає всі свої слова одним словом руська мова, як називали його предки. Иванов называет все свои слова одним словом русский язык, как называли его предки.Іванов користувався однаково російською й українською мовою. Иванов пользовался одинаково русским и украинским языком. Іванов використовує граматику української мови, закони благозвучності. Иванов использует грамматику украинского языка, законы благозвучия.Наприклад, в рукописах нема російського префіксу « бес », але український префікс «без» є, ради благозвучності мови пишеться «у» замість «в». Например, в рукописных трудах нет российской приставки «бес», но украинский приставка «без» есть. Ради благозвучия языка пишется «в» вместо «у». Розділові знаки не вживаються в рукописах, крім крапки, м'який і твердий знак пишеться так, як писали в минулому. Разделительные знаки не используются в рукописях, кроме точки, мягкий и твердый знак пишется так, как писали в прошлом.Тексти редагуються в двох варіантах. Тексты редактируются в двух вариантах. Перший. Первый. Всі слова, котрі є в рукописах, зберігаються. Все слова, которые есть в рукописях, сохраняются. Слова, внесені редактором, виділяються круглими дужками. Слова, внесенные редактором, выделяются круглыми скобками. Другий варіант. Второй вариант.Всі слова зберігаються, українські слова перекладаємо на літературну російську мову, щоби була можливість перекладати тексти на інші мови всіх земних народів з допомогою словників, бо праці належать всім національностям на Землі. Все слова сохраняются, украинские слова переводим на литературный русский язык, чтобы была возможность переводить тексты на другие языки всех земных народов с помощью словарей, потому что труды принадлежат всем национальностям на Земле.        

 

2. Статус суспільне надбання 2. Статус общественное достояние

   Ці слова слід вважати заповітом Іванова. Эти слова следует считать завещанием Иванова. Іванов говорить про ставлення Иванов говорит об отношениидо своїх праць і всіх інших людей. к своим трудам и всех других людей. Праці Іванова є суспільне надбання людства. Труды Иванова есть общественное достояние человечества.

 

3. Цитати Іванова Цитаты Иванова

    «Цього немає в природі, що це твоє. «Этого нет в природе, что это твое. Если ты сделал в природе, тебе это все далось, уже это наше общее, но не твое личное». 1966.07:125. 1966.07 125.

   «Я є в цьому ділі один-єдиний чоловік. «Я в этом деле один-единственный человек. А слова мої, діло моє – це все є наших людей. А слова мои, дело мое – это все есть наших людей. Вони заселили цю нашу таку землю, вона заселена нами для мертвого життя». Они заселили эту нашу такую землю, она заселена нами для мертвого жизни». 1977.12.с.361. 1977.12.с.361.

   «Це все моє належить народові». «Это все мое принадлежит народу». 1973.11.с.27. 1973.11.с.27.

   «Люди всіх національностей є для Паршека однакові, вони всі жити хочуть». «Люди всех национальностей есть для Паршека одинаковые, они все жить хотят». 1979.10.с.45. 1979.10.с.45. «Я вболіваю не за одну націю, а за всіх наших у світі людей». «Я болею не за одну нацию, а за всех наших в мире людей». 1979.11.с.19. 1979.11.с.19.

   «Ми не кинемо це діло ніколи. «Мы не бросим это дело никогда. Це не одним нам руським таким людям, а всім людям всього світу». Это не одним нам русским таким людям, а всем людям всего мира». 1982.04.с.81. 1982.04.с.81.

   « Ми, вся молодь усього світу, повинні взятися за це діло, і робити так, як робить для нас дорогий Учитель. «Мы, вся молодежь всего мира, должны взяться за это дело, и делать так, как делает для нас дорогой Учитель. Він зробив це все для нас, усієї молоді, яка живе на білому світі. Он сделал это все для нас, всей молодежи, которая живет на белом свете. Ми повинні добитися це в житті зробити» . Мы должны добиться это в жизни сделать». 1981.11.с.125. 1981.11.с.125.

   «Ми з вами, усі люди, повинні проаналізувати це діло. «Мы с вами, все люди, должны проанализировать это дело. Я вважаю, це діло є святе, люди мають задовольнятись ним» . Я считаю, это дело свято, люди должны довольствоваться ним». 1978.05.68. 1978.05.68.

   Іванов пише про своє слово і діло: «Мій подарунок молоді». Иванов пишет о своем слове и деле: «Мой подарок молодежи». 1983.02.01. 1983.02.01.

 

33. Праці надрукувати. Труды напечатать

   Іванов хотів надрукувати свої праці, він неодноразово звертався до державних видавництв, але ніхто не погодився надрукувати праці Іванова. Иванов хотел напечатать свои работы, он неоднократно обращался в государственные издательства, но никто не согласился напечатать труда Иванова.Тоді він звернувся з просьбою до учня Ош , щоб він відредагував зошити і підготував до видавництва. Тогда он обратился с просьбой к ученику Ош, чтобы он отредактировал тетради и подготовил к изданию.Учень зробив, Іванов це схвалив, і в своєму зошиті це підтвердив своєю рукою в праці в листі від учня: 8102:110. Ученик сделал, Иванов это одобрил, и в своей тетради это подтвердил своей рукой в работе в письме от ученика: 8102: 110. « Пише з Києва інженер. «Пишет из Киева инженер. 115. Я був в Учителя 31 березня, зошити показав йому, котрі відредагував. 115. Я был в Учителя 31 марта, тетради показал ему, которые отредактировал. Я був дуже радий, коли Учитель їх схвалив і готовий був послати у видавництво». Я был очень рад, когда Учитель их одобрил и готов был послать в издательство».

   Праці надрукували тепер, вони розповсюджуються безплатно в електронному форматі. Труды напечатали теперь, они распространяются бесплатно в электронном формате.    

 

Цитати Іванова Цитаты Иванова

   6803.09:159. 6803.09 159. Взявся за природу, зробив її своїм другом, не став з нею воювати. Взялся за природу, сделал ее своим другом, не стал с ней воевать. Хочу сказати всім нам. Хочу сказать всем нам. Не треба убивати її. Не надо убивать ее. Я покажу вам практично все те, що зробив, тоді, коли надрукуєте всі мої праці, написані для вас. Я покажу вам практически все то, что сделал, тогда, когда напечатаете все мои труды, написанные для вас. А я написав їх А я написал ихвам сам своєю рукою. вам сам своей рукой. Дуже справедливе це, ніколи про це не забути. Очень справедливо это, никогда об этом не забыть.

   6510:92. 6510: 92. Моє прохання до всіх тих людей, хто мене добре розуміє. Моя просьба ко всем тем людям, кто меня хорошо понимает.Допомагайте не мені особисто. Помогайте не мне лично.А це допомога, її треба втримати. А это помощь, ее надо удержать.   Це буде обов'язково. Это будет обязательно.Мої праці не пропадуть ніде даром, раз я не роблю поганого, а роблю хороше. Мои труды не пропадут нигде даром, раз я не делаю плохого, а делаю хорошее. 93. Громадськість вся заступиться за мене. 93. Общественность вся заступится за меня.

   6609.20:23. 6609.20: 23. Всі ви будете хотіти, але буде це пізно. Все вы будете хотеть, но будет ли это поздно. Я нікого не прошу, нікого не примушую, і не хочу, щоб хто-небудь за мною йшов. Я никого не прошу никого не заставляю и не хочу, чтобы кто-нибудь за мной шел. Але не забороняю теж нікому. Но не запрещаю тоже никому.

   7010.07:49. 7010.07: 49. Він пише праці свої, зроблені практикою. Он пишет труды свои, сделанные практикой. Його це діло зашумить на весь світ, на всю природу. Его это дело зашумит на весь мир, на всю природу. Він викладає їх своїми словами. Он выкладывает их своими словами. Те, що він робить, робив, і буде робити. То, что он делает, делал, и будет делать. Це мудрець, з мудреців мудрець. Это мудрец, из мудрецов мудрец. Він допомагає. Он помогает. А раз він допомагає, вже це є користь моя людям всім нашим. А раз он помогает, уже это польза моя людям всем нашим. 50. Ми всі до одного чоловіка повинні оточити себе цим. 50. Мы все до одного человека должны окружить себя этим. Люди визнають Іванова тоді, коли праці його пройдуть Люди признают Иванова тогда, когда труды его пройдутбез усякого гонорару, і будуть читати. без всякого гонорара, и будут читать. Особливо написана це казка ..., вона замінить султана Пушкіна. Особенно написана это сказка ..., она заменит султана Пушкина. Ось що нам в житті треба. Вот что нам в жизни надо.Життя, але не смерть. Жизнь, но не смерть. 128. Хочу, щоб праці мої були надруковані в народі, щоб я порозмовляв на відстані за письмом своєї праці. 128. Хочу, чтобы труда мои были напечатаны в народе, чтобы я поговорил на расстоянии по письму своего труда. Якщо люди прочитають мої праці, вони примусять мою практику жити між собою. Если люди прочитают мои труды, они заставят мою практику жить между собой. Вони жили, але не знали про це діло. Они жили, но не знали об этом деле. А коли вони дізнаються, вони попросять мене, як такого в житті чоловіка, хто проситься в народі, щоб вони дали право доступу до молоді. А когда они узнают, они попросят меня, как такого в жизни человека, который просится в народе, чтобы они дали право доступа к молодежи. Вона виховується Она воспитываетсянеправильно у нас без усякого того, що треба. неправильно у нас без всякого того, что надо.

   7011.04:181. 7011.04: 181. А от Іванов б'ється в природі, кричить на весь голос свій. А вот Иванов бьется в природе, кричит на весь голос свой. Сам просить учених, щоб вони друкували його праці. Сам просит ученых, чтобы они печатали его труды. Він написав сам їх, сам знайшов цю тему. Он написал сам их, сам нашел эту тему.

  

4. Нобелівська нагорода 4. Нобелевская награда

Загартування-тренування заслуговує за діло нагороди Нобелевської премії. Закалка-тренировка заслуживает за дело награды Нобелевской премии. Іванов не потребував нагороди, не прагнув до слави, не величався. Иванов не нуждался в награде, не стремился к славе, не превозносился.

 

Цитати Іванова Цитаты Иванова

    6008.15:142. 6008.15 142. Моє загартування-тренування заслужило перед усіма спортсменами своєю стійкістю міжнародну премію давно за те, що я не побоявся, а своє намічене здержав. Моя закалка-тренировка заслужила перед всеми спортсменами своей устойчивостью международную премию давно за то, что я не побоялся, а свое намеченное сдержал.143. Я розкрив таємницю перед усіма народами. 143. Я раскрыл тайну перед всеми народами. Не багатство зберігає нас. Не богатство сохраняет нас. А ми знищуємо на собі це багатство, і гинемо слідом за ним вічно. А мы уничтожаем на себе богатство и погибаем вслед за ним вечно.Це є не наука, а шкідлива річ, яка змусила нас поодинці вмирати. Это есть не наука, а вредная вещь, которая заставила нас поодиночке умирать. Ось нам наука, яка стала на колесо зі своєю незалежністю. Вот нам наука, которая стала на колесо со своей независимостью. Якщо природа не впливає на моє тіло, що може бути? Если природа не влияет на мое тело, что может быть? Тільки хороше. Только хорошее. А раз хороше, значить, є продовження в житті в цій справі. А раз хорошее, значит, есть продолжение в жизни в этом деле. Адже сама незалежність на чоловікові одному, вона не претендує проти всього розвитку на нашій землі. Ведь сама независимость на человеке одном, она не претендует против всего развития на нашей земле.

   7204.02:191. 7204.02 191. Це загартування, тренування є фізична наука, воно навчило мене, як треба робити, щоб людина не застуджувалася, не хворіла в природі. Эта закалка, тренировка есть физическая наука, она научила меня, как надо делать, чтобы человек не простужалась, не болел в природе. Це міжнародне здоров'я, людина має бути нагороджена Нобелівською премією. Это международное здоровья, человек должен быть награжден Нобелевской премией. За що? За что? Він отримав назву Учитель народу від людей, навчив сам себе, й інших теж учить. Он получил название Учитель народа от людей, научил сам себя, и других тоже учит. Люди назвали його Переможцем природи за те, що він переміг ворога внутрішнього і зовнішнього. Люди назвали его Победителем природы за то, что он победил врага внутреннего и внешнего.Вже йому дали найостаннішу в геройстві назву за продовження життя, так як йому довелося завоювати в природі на людях продовження життя. Уже ему дали самое последнее в геройстве название за продление жизни, так как ему пришлось завоевать в природе на людях продления жизни. Люди дали йому спільну складну назву Бог за це. Люди дали ему общее сложное название Бог за это.

    7212.19:39. 7212.19: 39. Люди народили всіх героїв, вони всі до одного померли також. Люди родили всех героев, они все до одного умерли также. А умови, діло створило Бога через природу. А условия, дело создало Бога через природу. Вона допомогла йому бути таким, як він є зараз. Она помогла ему быть таким, как он есть сейчас. Він не потребує Нобелівську премію за те, він вилучив у людини ракове захворювання. Он не требует Нобелевскую премию за то, он изъял у человека раковое заболевание. Йому доводиться хвалитися перед усім світом. Ему приходится хвалиться перед всем миром. Він хоче сказати істину про збереження своєї особисто клітини. Он хочет сказать истину о сохранении своей лично клетки. Моє серце молоде загартоване, здорове є 25-річної людини. Мое сердце молодое закаленное, здоровое является 25-летнего человека. 40. Зірочки не треба мені, я є не чемпіон світу. 40. Звездочки не надо мне, я не чемпион мира. Я є міжнародне здоров'я, Червоний хрест. Я международное здоровье, Красный крест.Воно не приходить так людині, люди втрачають його легко. Оно не приходит так человеку, люди теряют его легко.    

   7712:190. 7712: 190. Нобелевська премія – Іванову. Нобелевская премия – Иванову. Він є ініціатор Он есть инициатор   усьому. всему.

 

5. Список праць Іванова 5. Список трудов Иванова

ukiv5803 Книга «Людина».1933.07.с.1. ukiv5803 Книга «Человек» .1933.07.с.1. Історія і метод мого загартування. История и метод моей закалки. 1951.11.с.45. 1951.11.с.45. Дані в Архів. Данные в Архив. 1952.12.с.4. 1952.12.с.4.   Людина – це природа.1953.02.с.4. Человек – это природа.1953.02.с.4. Питання. Вопрос. 1954.11.20.с.4. 1954.11.20.с.4. Для листів: Яке важке життя на землі. Для писем: Какая тяжелая жизнь на земле. Лист земельному управлінню. Письмо земельному управлению. Далі не буде життя. Дальше не будет жизни. Користь невмируща, а шкода жити не буде. Польза неумирающая, а вреда жизни не будет. Скоро буде життю кінець. Скоро будет жизни конец. Журналу «Крокодил». Журнала «Крокодил». П'ять карбованців.1958.03.с.101. Пять рублей. 1958.03.с.101.

ukiv5812 Для історії пройдено по природі загартуванням-тренуванням. ukiv5812 Для истории пройдено по природе закалкой-тренировкой. 1958.04.с.77. 1958.04.с.77. Моє загартування. Моя закалка. 1958.06.18.с.27. 1958.06.18.с.27. Моє загартування. Моя закалка. 1958.12.10.с.100. 1958.12.10.с.100. Моє загартування. Моя закалка. 1958.с.1. 1958.с.1.

Хвороба. Болезнь. 1958.с.4. 1958.с.4. Товариші. Товарищи. 1958.с.3. 1958.с.3.

ukiv5901 Загартування-тренування від спеки, холоду, голоду. ukiv5901 Закалка-тренировка от жары, холода, голода. 1959.01.с.145. 1959.01.с.145. Внесок семирічного плану для людини. Вклад семилетнего плана для человека. 1959.02. 1959.02. с.24. с.24. Досить мучити уколами 1959.03.с.21. Хватит мучить уколами 1959.03.с.21. Загартування-тренування.1959.04.с.30. Закалка-тренировка.1959.04.с.30. Шляхи до комунізму 1959.05. Пути к коммунизму 1959.05. с.15. с.15. Вода. Вода. 1959.11. 1959.11. с.60. с.60.

ukiv6008 Моєму загартуванню задають люди зацікавленні питання.1960.02.с.43. ukiv6008 Моей закалке задают люди заинтересованные вопросы.1960.02.с.43. Вранці о 5:00. Утром в 5:00. 1960.08.с.160. 1960.08.с.160.

ukiv6010 ukiv6010 Дві дороги. Две дороги. 1960.10. 1960.10. Продовження другої дороги. Продолжение другой дороги. 1960.11. 1960.11.

ukiv6207 Ми боїмося війни. ukiv6207 Мы боимся войны. 1962.06.с.75. 1962.06.с.75. Людина. Человек. 1962.07.с.73. 1962.07.с.73. Рак. Рак. 1962.07.с.30. 1962.07.с.30. Віра самого хворого. Вера самого больного. 1962.08.с.2. 1962.08.с.2. Шлях один. Путь один. 1962.08.с.6. 1962.08.с.6.

 

ukiv6209 Для чого людина живе в природі. ukiv6209 Для чего человек живет в природе. 1962.09.с.69. 1962.09.с.69. Я герой. Я герой. 1962.09.с.94. 1962.09.с.94. Віра вірою, а діло ділом. Вера верой, а дело делом. 1963.01.с.9. 1963.01.с.9. Порада. Совет. 1963.02.с.11. 1963.02.с.11. Пропозиція. Предложение. 1965.02.с.11. 1965.02.с.11.

ukiv6506 Катя. ukiv6506 Катя. 1965.06.с.197. 1965.06.с.197. Розумова праця і здоров'я. Умственный труд и здоровье. 1965.06.с.2. 1965.06.с.2. Чому я повинен кинути їсти. Почему я должен бросить есть. 1965.06.с.2. 1965.06.с.2.

ukiv6507 Сонечко. ukiv6507 Солнышко. 1965.07. 1965.07.

ukiv6508 Життя незалежного чоловіка. ukiv6508 Жизнь независимого человека Партія. Партия. 1965.08. 1965.08.

ukiv6509 Партія. ukiv6509 Партия. 1959.09. 1959.09.

ukiv6509a Бідні ми люди. ukiv6509a Бедные мы люди. 1965.09. 1965.09.

ukiv6510 Муха. ukiv6510 Муха. 1965.10. 1965.10.

ukiv6511 Практика у теорії питає. ukiv6511 Практика в теории спрашивает. 1965.11. 1965.11.

ukiv6511u Здоровий дух здорового тіла. ukiv6511u Здоровый дух здорового тела. 1965.11. 1965.11.

ukiv6512 Найгірша дорога, гірше не може бути. ukiv6512  Плохая дорога, хуже не может быть. 1965.12. 1965.12.

ukiv6601 Ми.1966.01. ukiv6601 Мы.1966.01.

ukiv6601a Тракторист. ukiv6601a Тракторист. 1966.01. 1966.01.

ukiv6602 Маяк. ukiv6602  Маяк. 1966.01. 1966.01.

ukiv6602a Історія людського життя. ukiv6602a История человеческой жизни. 1966.02. 1966.02.

ukiv6603 Я чи ви? ukiv6603 Я или вы? 1966.03. 1966.03. Просьба.1966.04. Просьба.1966.04.

ukiv6604 Це буду я. ukiv6604 Это буду я. 1966.04. 1966.04.

 

ukiv6604a 20 лютого 67 років. ukiv6604a 20 февраля 67 лет. 1966.04. 1966.04.

ukiv6605 Людина.1966.05. ukiv6605  Человек.1966.05. Земля.1966.04. Земля.1966.04.

ukiv6605a Доктор буде лікувати. ukiv6605a Доктор будет лечить. 1966.05. 1966.05.

ukiv6607 Ворог.1966.07. ukiv6607 Враг.1966.07.

ukiv6607a Бог то Бог, не будь сам поганий.1966.07. ukiv6607a Бог то Бог, не будь сам плох.1966.07.

ukiv6608 Дві дороги.1966.08. ukiv6608 Две дороги.1966.08.

ukiv6609 Вересень.1966.09. ukiv6609 Сентябрь.1966.09.

ukiv6609a Один чоловік у полі воїн.1966.09. ukiv6609a Один человек в поле воин.1966.09.

ukiv6610 Ученим людям.1966.10. ukiv6610 Ученым людям.1966.10.

ukiv6610a Звідки я думку взяв, що таким став. ukiv6610a Откуда я мысль взял, что таким стал. 1966.10. 1966.10.

ukiv6610b Згодом людина не буде вмирати. ukiv6610b Впоследствии человек не будет умирать. 1966.10. 1966.10.

ukiv6611 Пухирчик. ukiv6611  Пузырек. 19966.11. 19966.11.

ukiv6612 Що буде далі. ukiv6612 Что будет дальше. 1966.12. 1966.12.

ukiv6612a Одна, що йде, інша зворотна. ukiv6612a Одна уходящего, другая обратная. 1966.12. 1966.12.

ukiv6701 Козел. ukiv6701  Козел. 1967.01. 1967.01.

ukiv6701a Буде це. ukiv6701a Будет это. 1967.01. 1967.01.

ukiv6703 Паспорт. ukiv6703 Паспорт. 1967.03. 1967.03.

ukiv6703a Туз бубновий.1967.03. ukiv6703a Туз бубновый.1967.03.

ukiv6705 Загартування і люди. ukiv6705 Закалка и люди. 1967.05. 1967.05.

 

ukiv6707 Загартування і люди. ukiv6707 Закалка и люди. Продовження. Продолжение. 1967.07. 1967.07. Зернятко початкового рака. Зернышко начального рака. 1967.03.14.с.37. 1967.03.14.с.37. Час ішов.1967.03.25.с.22. Время ишло.1967.03.25.с.22.

ukiv6708 Буде тема писатися про нову людину.1967.08. ukiv6708 Будет тема писаться о новом человеке.1967.08.

ukiv6710 Новий чоловік.1967.10. ukiv6710 Новый чоловик.1967.10.

ukiv6710a Дорога. ukiv6710a Дорога. 1967.10. 1967.10.

ukiv6712 Сни квітневі.67.12. ukiv6712 Сны апрельские.67.12.

ukiv6712a Арктика.1967.12. ukiv6712a Арктика.1967.12.

ukiv6801 Серце. ukiv6801 Сердце. 1968.01. 1968.01.

ukiv6801a Сім'я моя чи їхня. ukiv6801a Семья моя или их. Сон мій.1968.01. Сон мий.1968.01.

ukiv6802 Хто ти є. ukiv6802 Кто ты есть. Продовження. Продолжение. 6802. Матір. 6802. Мать. 6802. Друга серія... 6802. Вторая серия ...

ukiv6802a Ріка сучасна. ukiv6802a Река современная. 1968.02. 1968.02. Ріка 1968.01. Река 1968.01.

ukiv6803 Сажень.1968.03. ukiv6803 Сажень.1968.03.

ukiv6803a Дочка 1968.03.Смерть.Товариші панове.1968.03.. ukiv6803a Дочь 1968.03.Смертьовариши, господа.1968.03 ..

ukiv6806 Лампочка. ukiv6806 Лампочка. 1968.06. 1968.06.

ukiv6807 Москва.1968.07. ukiv6807 Москва.1968.07.

ukiv6808 Москва. ukiv6808 Москва. Продовж.1968.08. Продолж.1968.08. Сонце. Солнце. 1968.07. 1968.07.

ukiv6811 Я ніколи таким не був. ukiv6811 Я никогда таким не был. 1968.11. 1968.11.

ukiv6812 Загартування і люди продовжується.1968.12. ukiv6812 Закалка и люди продолжается.1968.12. Сни на 1968 р. Сны на 1968

ukiv6902 Середа 1969.02. ukiv6902  Среда. 1969.02. Ви мене такого. Вы меня такого. 1969.02. 1969.02.

 

ukiv6904 Місяць і годинник. ukiv6904 Луна и часы. 1969.04. 1969.04.

ukiv6906 Що буде далі. ukiv6906 Что будет дальше. Продовж. Прод. 1969.06. 1969.06.

ukiv6908 Раз, один, два, три. ukiv6908 Раз, один, два, три. 1969.08. 1969.08.

ukiv6909 Природу не обдуриш. ukiv6909 Природу не обманешь. 1969.10. 1969.10.

ukiv6911 Поїзд.1969.11. ukiv6911 Поезд.1969.11.

ukiv6912 Водій.1969.12. ukiv6912 Водитель.1969.12.

ukiv7005 Держава. ukiv7005 Государство. 1970.05. 1970.05.

ukiv7008 Зернятко.1970.08. ukiv7008 Зернышко.1970.08. Таксі.1970.10. Такси.1970.10.

ukiv7011 Плуг.1970.11. ukiv7011 Плуг.1970.11.

ukiv7012 Геологорозвідка.1970.12. ukiv7012 Геологоразведка.1970.12.

ukiv7101 Мука.1971.01. ukiv7101 Мука.1971.01.

ukiv7102 Портрет.1971.02. ukiv7102 Портрет.1971.02.

ukiv7103 Продовження портрета.1971.03. ukiv7103 Продолжение портрета.1971.03.

ukiv7104 Портрет шукає в природі істину.1971.04. ukiv7104 Портрет ищет в природе истину.1971.04.

ukiv7112 Небувале.1971.12. ukiv7112 Небывалое.1971.12.

ukiv7202 Бог народився в Росії.1972.02. ukiv7202 Бог родился в Росии.1972.02.

ukiv7204 Бог народився в Росії. ukiv7204 Бог родился в России. Продовж. Продолжение. 1972.04. 1972.04.

ukiv7204d Забій стихія. ukiv7204d Ушиб стихия. 1972.04. 1972.04.

ukiv7209 Верблюд. ukiv7209 Верблюд. Прод.Продовж. 1972.07. 1972.07. Бик.1972.10. Бык.1972.10.

 

ukiv7212 Школяр.1972.12. ukiv7212 Школьник.1972.12.

ukiv7301 Ворота. ukiv7301 Ворота. 1973.01. 1973.01.

ukiv7309 Понеділок. ukiv7309 Понедельник. 1973.09. 1973.09.

ukiv7309a Я став було думати. ukiv7309a Я стал было думать. 1973. 09. 1973. 09.

ukiv7311 Володя. ukiv7311 Володя. 1973.11. 1973.11.

ukiv7402 Я згадав сам про цього Бога. ukiv7402 Я вспомнил сам об этом Боге. 1974.02. 1974.02.

ukiv7406 Ворота продовжуються. ukiv7406 Ворота продолжаются. 1974.06. 1974.06.

uukiv7407 Бог. uukiv7407 Бог. 1974.07. 1974.07.

ukiv7412 Я захворів.1974.12. ukiv7412 Я заболел.1974.12.

ukiv7502 Люди. ukiv7502 Люди. 1975.02. 1975.02.

ukiv7507 Люди. ukiv7507 Люди. 1975.07. 1975.07.

ukiv7510 Чоловік.1975.10. ukiv7510 Чоловик.1975.10. Бог прийшов на землю для порятунку душі чоловіка. Бог пришел на землю для спасения души человека. 1975.с.40. 1975.с.40.

ukiv7605 Люди. ukiv7605 Люди. Продовж.1976.05. Продолж.1976.05.

ukiv7606 Це люди продовжують вивчати, розуміти цей бугор, де народиться чоловік без потреб. ukiv7606 Это люди продолжают изучать, понимать этот бугор, где родится человек без потребностей. 1976.06. 1976.06.

ukiv7608 Люди. ukiv7608 Люди. Продовж. Продолж. 1976.08. 1976.08.

ukiv7701 Батько, отець український рідний. ukiv7701 Батько, отец украинский родной. 1977.01. 1977.01.

ukiv7702 Перші хвилини. ukiv7702 Первые минуты. 1977.02. 1977.02.

 

ukiv7704 Бог то Бог, але сам не будь поганий. ukiv7704 Бог то Бог, но сам не будь плох. 1977.04. 1977.04.

ukiv7707 1977 рік, він рокам початок. ukiv7707 1977 год, он годам начало. 1977.07. 1977.07.

ukiv7710 Смерть Богові від мертвеців через їхнє безсилля. ukiv7710 Смерть Богу от мертвецов через их бессилие. 1977.10. 1977.10.

ukiv7712 Свято 60 років Жовтня. ukiv7712 Праздник 60 лет Октября. 1977.12. 1977.12.

ukiv7712a Це моє здоров'я.1977.11.15-1977.12.03. ukiv7712a Это мое здоровье.1977.11.15 – 1977.12.03.

ukiv7802 Початок. ukiv7802 Начало. 1978.02. 1978.02.

ukiv7804 Це буде таке безсмертя. ukiv7804 Это будет такое бессмертие. 1978.04. 1978.04.

ukiv7805 Паршек . ukiv7805 Паршек. 1978.05.с.75. 1978.05.с.75. Це треба. Это надо. 1978.08.с.20. 1978.08.с.20. Діти наші. Наши дети. 1978.08.    

                 1978.08. Ти, я чоловік. Ты, я человек. Я чи природа. Я или природа. 1978.08.с.45. 1978.08.с.45.

ukiv7806 Чувілкін бугор губа. ukiv7806 Чувилкин бугор губа. 1978.06. 1978.06.

ukiv7811 Ігоря діло. ukiv7811 Игоря дело. 1978.11.с.96. 1978.11.с.96.

ukiv7812 Паршек . ukiv7812 Паршек. 1978.12. 1978.12.

ukiv7901 Паршек . ukiv7901 Паршек. 1979.01. 1979.01.

 

ukiv7905 Паршек . ukiv7905 Паршек. 1979.05. 1979.05.

ukiv7906 Паршек . ukiv7906 Паршек. 1979.06. 1979.06.

ukiv7910 Паршек . ukiv7910 Паршек. 1979.10. 1979.10. Вода. Вода. 1979.11.с.29. 1979.11.с.29.

ukiv8001 Паршек говорить про природу. ukiv8001 Паршек говорит о природе. 1980.01. 1980.01.

ukiv8009 Паршек . ukiv8009 Паршек. 1980.09. 1980.09.

ukiv8102 Паршек . ukiv8102 Паршек. 1981.02. 1981.02.

ukiv8104 Паршек - продовжувач справи. ukiv8104 Паршек – продолжатель дела. 1981.04. 1981.04.

ukiv8109 Паршек . ukiv8109 Паршек. 1981.09. 1981.09.

ukiv8202 Паршек . ukiv8202 Паршек. 1982.02. 1982.02.

ukiv8204 Паршек із загартуванням-тренуванням продовжує своє діло. ukiv8204 Паршек с закалкой-тренировкой продолжает свое дело. 1982.04. 1982.04. Моє це діло є. Мое это дело есть.

ukiv8209 Не ображається на це Паршек . ukiv8209 Не обижается на это Паршек. 1982.09. 1982.09.

ukiv8211 Паршек . ukiv8211 Паршек. 1982.11. 1982.11.

ukiv8212 Паршек . ukiv8212 Паршек. 1982.12. 1982.12.

ukiv8302 Паршек . ukiv8302 Паршек. Мій подарунок молоді. Мой подарок молодежи. 1983.02. 1983.02.

ukiv8303 Паршек . ukiv8303 Паршек. 1983.03. 1983.03. Моя ідейна дорога. Моя идейная дорога. 1983.04.10.с.9. 1983.04.10.с.9.