Народний журнал природної мудрості Народный журнал природной мудрости   osh . osh.kiev . kiev.ua ua

 

Еволюційний рух Эволюционное движение

 

Жити, учитися, отримувати здоров ' я за наукою еволюцією. Жить, учиться, получать здоровье по науке эволюции. Бути таким, як Учитель народу, Бог Землі. Быть таким, как Учитель народа, Бог Земли. Наука Іванова П. К. Наука Иванова П. К.   

 

№ 14 . № 14. 2018.02 2018.02

Людина без потреб Человек без потребностей

 

Людина без потреб – народження людини без усяких потреб за ідеєю Іванова, науковий підхід. Человек без потребностей – рождение человека без всяких потребностей по идее Иванова, научный подход.

Зміст

Содержание

1.Теорія діалектика, три закони 1.Теория диалектика, три закона

2. Народження людини 2. Рождение человека по-залежному. зависимого.

2-1. 2-1. Перша протилежність. Первая противоположная сторона.

2-2. 2-2. Друга протилежність.. Вторая противоположная сторона.

3. Народження людини без потреб. 3. Рождение человека без потребностей.

3-1. 3-1. Перша нова протилежність. Первая новая противоположная сторона.

3-2. 3-2. Друга нова протилежність. Вторая новая противоположная сторона.

4. Цитати Іванова. 4. Цитаты Иванова о человеке  без потребности.

 

 

1.Теорія діалектика, три закони. 1.Теория диалектика, три закона.

   Закон 1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі . Закон 1. Две противоположные стороны есть в природе, они существуют в единстве и борьбе. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. Все вещи, явления имеют противоположные свойства и тенденции развития. Вони перебувають в єдності, одне без одного не існує. Они находятся в единстве, одно без другого не существует. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, її результатом є розвиток. Противоположные стороны взаимодействуют постоянно в форме борьбы, ее результатом является развитие. Між ними виникають суперечності, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Между ними возникают противоречия, которые являются источником, содержанием, движущей силой саморазвития мира. Процес завершується переходом до двох нових Процесс завершается переходом к двум новым   протилежних сторін. противоположным сторонам. Приклад . Пример. Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. Две противоположные стороны есть в природе: хорошее, теплое, плохое, холодное. Перша протилежна сторона. Первая противоположная сторона. Люди роблять, щоб мати в житті хороше, тепле. Люди делают, чтобы в жизни было хорошее, теплое. Друга протилежна сторона. Вторая противоположная сторона. Вони отримують від природи погане і холодне – захворювання, нещастя тощо. Они получают от природы плохое и холодное – заболевание, несчастье и тому подобное. Між ними є суперечність , бо люди не отримують життя. Между ними есть противоречие, потому что люди не получают жизни. Щоб жити, люди переходять до двох нових протилежних сторін. Чтобы жить, люди переходят к двум новым противоположным сторонам. Перша нова протилежна сторона. Первая новая противоположная сторона. Люди свідомо приймають холод і голод, гартуються в холодній воді. Люди сознательно принимают холод и голод, закаляются в холодной воде. Людина відчуває холод і погане в процесі купання в холодній воді. Человек чувствует холод и плохое в процессе купания в холодной воде. Друга нова протилежна сторона. Вторая новая противоположная сторона. Людям стає тепло, добре і здорово після купання. Людям становится тепло, хорошо и здорово после купания. Людина хотіла життя і отримала життя. Человек хотел жизни и получил жизнь. Суперечність завершується. Противоречие заканчивается.   

    Закон 2. Подвійне заперечення є в природі. Закон 2. Двойное отрицание в природе. Об ' єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Объекты развиваются путем двойного отрицания. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру початкового ступеня розвитку. Каждая ступень является синтезом предыдущих ступеней и воспроизводит на более высокой основе характерные черты, структуру начальной ступени развития. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об ' єктів. Двойное отрицание является необходимым моментом процесса развития, условием качественного изменения объектов. Розвитку об ' єктів не існує без заперечення попередніх форм. Развития объектов не существует без отрицания предыдущих форм. Заперечення відображає не знищення об ' єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадковий стан. Отрицание отражает не уничтожение  объекта, а момент его перехода в новое качество, в котором хранятся элементы и свойства его предварительного качественного состояния, то есть фиксирует наследственное состояние. Приклад. Пример. Еволюція людства. Эволюция человечества. Ступінь 1. Практика загартування домінує в людей. Ступень 1. Практика закалки доминирует у людей. Ступінь 2. Заперечення загартування. Ступень 2. Отрицание закалки. Вчення Христа домінує. Учение Христа доминирует. Ступінь 3. Подвійне заперечення одного загартування і одного вчення Христа. Ступень 3. Двойное отрицание одной закалки и одного учения Христа. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства. Синтез или сумма закалки и учения Христа доминирует в человечества.    

    Закон 3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Закон 3. Взаимный переход качественных и количественных изменений. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. Количественные изменения постепенно накапливаются, на определенном этапе развития нарушают их меру, и вызывают у них коренные изменения. (Википедия.  Диалектика).   

 

 

2. Народження людини по-залежному 2. Рождение человека зависимого

2-1. 2-1. Перша протилежна сторона Первая противоположная сторона

    Природа народила нас із вами . Природа родила нас с вами. Вода промила слід, повітря зосередилось і виштовхнуло з материнського тіла, земля прийняла для повзання. Вода промыла след, воздух сосредоточился и вытолкнул тело из материнского тела, земля приняла для ползания. Дві протилежні сторони є в природі: тепле, хороше, холодне, погане. Две противоположные стороны есть в природе: теплое, хорошее, холодное, плохое. Люди зустріли дитину по-залежному з теплим і хорошим. Люди встретили ребенка по зависимому с теплым и хорошим. Люди Людизустріли її своїм зробленим багатством, людину живу оточили мертвим. встретили ее своим сделанным богатством, человека живого окружили мертвым. Дитина отримала від людей їжу, одяг, житловий дім. Ребенок получил от людей пищу, одежду, жилой дом. Ми зробили умови, що дитині добре і тепло. Мы сделали условия, что ребенку хорошо и тепло. Ми вважаємо: це все так і треба. Мы считаем, это все так и надоПрирода народила нас з повітрям, водою й землею. Природа родила нас с воздухом, водой и землей. Вона не давала нам якогось штучного. Она не давала нам чего-то искусственного. Чоловік зробив сам усе це. Человек сделал сам все это. Він народився енергійним, він створився без цього всього. Он родился энергичным, он создался без этого всего.Люди народились для цього, вони оточили себе в природі чужим. Люди родились для этого, они окружили себя в природе чужим. Вони стали в природі вбивати, вони стали красти. Они стали в природе убивать, они стали воровать. А раз вони стали це робити в природі, вона від цього стала терпіти. А раз они стали это делать в природе, она от этого стала терпеть. Новонароджений чоловік передбачав це все, він кричав, не хотів цим оточуватись. Новорожденный человек предвидел это все, он кричал, не хотел этим окружаться.Люди примусили його йти слідом за ними. Люди заставили его следовать за ними. Люди наші всієї землі помилилися тим, що чоловіка живого зустріли чужим добром. Люди наши всей земли ошиблись тем, что человека живого встретили чужим добром. Вони побоялися залишити його між людьми живим, а взялися робити його технічним чоловіком. Они побоялись оставить его между людьми живым, а взялись делать его техническим человеком. Він у них не просив і не хотів це сприймати. Он у них не просил и не хотел это воспринимать. Люди злякалися його крику, стали штучне вживати. Люди испугались его крика, стали искусственное употреблять. Дитя стало слухати й розуміти це зроблене людьми. Ребенок стал слушать и понимать это сделанное людьми. Він став жити в природі й задовольнятись тим, що люди одержали в процесі Он стал жить в природе и довольствоваться тем, что люди получили в процессесвого труда в ділі. своего труда в деле. Ми взялись своїм умінням ростити цього чоловіка. Мы взялись своим умением растить этого человека.Він став учитись у природі практично, став розуміти хороше і погане. Он стал учиться в природе практически, стал понимать хорошее и плохое. Людська потреба стала розвиватися в нього. Человеческая потребность стала развиваться у него. Люди не хотіли, щоб дитя плакало їхнє. Люди не хотели, чтобы ребенок плакал их. Вони шукали в себе те, від чого Они искали в себя то, от чего   йому було легше. ему было легче.

 

  Усі діти не хотіли бачити в себе холодне, погане. Все дети не хотели видеть у себя холодное, плохое. Шлунок для продукту зовсім не був, куди продукт посилати треба. Желудок для продукта совсем не был, куда продукт посылать надо.Люди подумали про це. Люди подумали об этом. Ми погнали рідину туди. Мы погнали жидкость туда. Ця рідина стала задержуватися у дитини деякий час. Эта жидкость стала задерживаться у ребенка некоторое время. Утворився шлунок. Образовался желудок. Рідина к исне, робиться негожою для життя. Жидкость киснет, делается непригодной для жизни. Це все псується, закінчується шкідливим. Это все портится, заканчивается вредным. Одяг гниє на нас. Одежда гниет на нас. Дитя не просило Ребенок не просил від людей, ми все зробили самі. от людей, мы все сделали сами. Він прийшов на білий світ, щоб жити. Он пришел на белый свет, чтобы жить. Ми зустріли його, ми примусили його бути в природі залежним від природних умов. Мы встретили его, мы заставили его быть в природе зависимым от природных условий. Ми Мы зробили його в природі чоловіком, який потребує. сделали его в природе человеком, который нуждается.Люди помилились. Люди ошиблись. Вони зробили на чоловікові, вони розвинули хворобу свого роду. Они сделали на человеке, они развили болезнь своего рода. Дитя не задовольнило себе цим, що його напоїли молоком чи одягли його в хороший чистий одяг. Ребенок не удовлетворил себя этим, что его напоили молоком, или одели его в хорошую чистую одежду. Дитя хоче це, воно є хворе вже. Ребенок хочет это, он больной уже. Ми ведемо самі себе до цього і наближаємось до поганого й холодного. Мы ведем сами себя к этому и приближаемся к плохому и холодному.

    Дитя народили самі люди. Ребенка родили сами люди. Вони створили його в природі через похіть свою для індивідуального життя, щоб панування мати над природою. Они создали его в природе через похоть свою для индивидуальной жизни, чтобы господство иметь над природой. Дитина народилась у цьому ділі для життя, а люди примусили її робити діло. Ребенок родился в этом деле для жизни, а люди заставили ее делать дело. Чоловік не зміг жити без діла. Человек не смог жить без дела. А коли він пішов у діло, він у цьому помилився й загинув. А когда он пошел в дело, он в этом ошибся и погиб. Ми народжуємось людьми через нашу похіть. Мы рождаемся людьми через нашу похоть. Сорочку одягнули, оточили себе чужим. Рубашку одели, окружили себя чужим. Це мале, а бездушне, мертве. Это малое, а бездушное, мертвое. А живе з мертвим жити не зможуть ніяк. А живое с мертвым жить не смогут никак. Ми вмираємо в цьому, наближаємося до поганого і холодного. Мы умираем в этом, приближаемся к плохому и холодному.

 

2-2. 2-2. Друга протилежна сторона Вторая противоположная сторона

   Дві сторони є в природі: хороше і погане, холодне і тепле. Две стороны есть в природе: хорошее и плохое, холодное и теплое. Коли ми народжуємо дитину в хорошому і теплому, то природа сама дає в житті холодне і погане. Когда мы рожаем ребенка в хорошем и теплом, то природа сама дает в жизни холодное и плохое. Наше хороше й тепле веде нас у житті до відмирання, до поганого й холодного, смерті. Наше хорошее и теплое ведет нас в жизни к отмиранию, к плохому и холодному, смерти. Людина стає залежною в природі змалку, вона потребує Человек становится зависимым в природе с детства, он требуетїжу, одяг, житловий дім. пищу, одежду, жилой дом. Діло треба людям у природі, вони не можуть жити без діла. Дело надо людям в природе, они не могут жить без дела. А залежність веде людину до смерті. А зависимость ведет человека к смерти. Людина втрачає здоров ' я, незадоволена. Человек теряет здоровье, неудовлетворенный.Еволюція біологічна і соціальна людини не відбувається. Эволюция биологическая и социальная человека не происходит.Природа карає хворобами, смертю. Природа наказывает болезнями, смертью. Суперечність між протилежностями існує. Противоречие между противоположностями существует.Люди народжуються, щоб жити добре, а природа сама дає погане і смерть. Люди рождаются, чтобы жить хорошо, а природа сама дает плохое и смерть.     

  

3. Народження людини без потреб 3. Рождение человека без потребностей

   Суперечність закінчується через перехід до двох нових протилежних сторін, котрі пропонуються. Противоречие заканчивается через переход к двум новым противоположным сторонам, которые предлагаются.

3-1. 3-1. Перша нова протилежна сторона Первая новая противоположная сторона

   Дві єдині протилежні сторони є в природі: хороше і погане, тепле і холодне. Две единые противоположные стороны есть в природе: хорошее и плохое, теплое и холодное. Людина народжується без усяких потреб: їжі, одягу, дому. Человек рождается без всяких потребностей: пищи, одежды, дома. Це в людях вважається поганим. Это в людях считается плохим. Дитина живе за рахунок сил природи і людей з першого дня народження. Ребенок живет за счет сил природы и людей с первого дня рождения. Повітря, вода, земля є для цього. Воздух, вода, земля есть для этого. Людина живе без одягу, їжі, дому. Человек живет без одежды, пищи, дома. Люди виховують дитину на руках, поки вона не стане на ноги сама. Люди воспитывают ребенка на руках, пока он не встанет на ноги сам. Людина народжується природою для життя через самозбереження, вона не потребує їжу, одяг, житловий дім спочатку. Человек рождается природой для жизни через самосохранение, сначала он не нуждается пищей, одеждой, жилым домом. Не примушують її носити одяг, вживати їжу. Не заставляют его носить одежду, принимать пищу. Дитина є незалежна спочатку, її не примушують ставати залежною від когось і потреб. Ребенок есть независим сначала, его не заставляют становиться зависимым от кого-то и потребностей. Райське місце на землі є для народження людини без потреб, свідомі підготовлені люди будуть. Райское место на земле есть для рождения человека без потребностей, сознательные подготовленные люди будут. Коли чоловік без потреб стане на свої ноги, він буде вчити всіх бажаючих своїм прикладом бути без потреб. Когда человек без потребностей встанет на ноги, он будет учить всех желающих своим примером быть без потребностей.     

 

3-2. 3-2. Друга нова протилежна сторона Вторая новая противоположная сторона

   Що люди будуть мати? Что люди будут иметь? Природа дасть людям хороше за прийняте погане. Природа даст людям хорошее за принятое плохое. Це здоров ' я, незалежність, задоволення, життя вічне, люди зроблять рай на землі, завоюють безсмертя, еволюція біологічна і соціальна буде. Это здоровье, независимость, удовлетворение, жизнь вечная, люди сделают рай на земле, завоюют бессмертие. Эволюция биологическая и социальная будет. Людина не втрачає здоров ' я, а зберігає. Человек не теряет здоровье, а сохраняет. Чоловік без потреб буде вчити інших людей, котрі бажають, бути в житті без потреб їжі, одягу, житлового дому. Человек без потребностей будет учить других людей, желающих, быть в жизни без потребностей пищи, одежды, жилого дома. Чоловік без потреб є живий приклад для інших людей. Человек без потребностей есть живой пример для других людей. Суперечність закінчується. Противоречие заканчивается. Люди народжуються для життя і отримують у природі життя вічне. Люди рождаются для жизни и получают в природе жизнь вечную.

 

4. Цитати Іванова про чоловіка без потреби 4. Цитаты Иванова о человеке без потребности

   Іванов. Иванов. 1965.05:116 – 125. 1965.05: 116 – 125.   

   7502:143. 7502: 143. Хочу чоловіка найменшого з дитинства, з дня народження його, виховати в дусі без усякого такого. Хочу человека самого маленького из детства, со дня рождения, воспитать в духе без всякого такого. Здорове тіло – здоровий дух у ньому. Здоровое тело – здоровый дух в нем. 162. Юнак народиться нам такий у природі з допомогою моєї думки, котрий зробиться таким, як ми думали чи хотіли. 162. Юноша родится нам такой в природе с помощью моей мысли, который сделается таким, как мы думали и хотели. 163. Треба матері народити, треба його показати людям, щоб він був. 163. Надо матери родить, надо его показать людям, чтобы он был. А він буде у нас. А он будет у нас. Ми зробимо його свідомо з допомогою моєї сили. Мы сделаем его сознательно с помощью моей силы. Питання стоїть у житті. Вопрос стоит в жизни. Люди привчили себе в природі їсти, одягатись, у домі жити. Люди приучили себя в природе есть, одеваться, в доме жить. А тепер такий час прийшов. А теперь такое время пришло. Треба не їсти, не одягатись і не жити в домі. Надо не есть, не одеваться и не жить в доме. А чоловік буде А человек будет   починати це робити з маленького. начинать это делать с маленького.

   7507:16. 7507: 16. Ми, усі люди, повинні думати, вирішувати завдання. Мы, все люди, должны думать, решать задачи. Ми буде зустрічати його в природі, він буде виходжуватись нами в дусі здоров'я, у дусі свідомості всіх нас. Мы будет встречать его в природе, он будет воспитываться нами в духе здоровья, в духе сознания всех нас. Найголовніше, ми не будемо вчити його, а він Самое главное, мы не будем учить его, а он буде вчити нас своїм дитячим учинком. будет учить нас своим детским поступком. Ми повинні народити в себе чоловіка нового, котрого природа не народжувала ще нам у житті. Мы должны родить в себя человека нового, которого природа не рождала еще нам в жизни. Ми не будемо на новонародженому чоловікові, будувати нелегальне життя. Мы не будем на новорожденном человеке строить нелегальную жизнь. Ми оточимо його незалежним життям. Мы окружим его независимой жизнью.Природа – це буде ми, усі люди, котрі цього чоловіка виявили в череві матері. Природа – это будет мы, все люди, которые этого человека обнаружили в утробе матери. Ми будемо тягнути його думкою, щоб він жив і розвивався там таким природним чоловіком. Мы будем тянуть его мыслью, чтобы он жил и развивался там таким природным человеком.

 

18. Ми не повинні його забувати там у матері. 18. Мы не должны его забывать там у матери. Наша спільна злагоджена думка повинна зберегти його в нас, у таких людей, як ми є в природі. Наша общая слаженная мысль должна сохранить его у нас, у таких людей, как мы в природе. Людський план є перед нами зробити це в житті. Человеческий план есть перед нами сделать это в жизни. Ми не станемо воювати більше з природою. Мы не станем воевать больше с природой. Місця наші відійдуть від нас усіх, ми не будуть називати їх більш своїми. Места наши отойдут от нас всех, мы не будут называть их больше своими. Потік свій доведеться змінити через цього чоловіка. Поток свой придется изменить через этого человека. Люди поженуться за ним вдалину, вони побачать правду. Люди погонятся за ним вдаль, они увидят правду. Вона примусить їх кланятись природі. Она заставит их кланяться природе. Вона пожаліє нас усіх, нас приголубить як невинних. Она пожалеет нас всех, нас приласкает как невиновных. Свято Воскресіння Христа Пасха є сьогодні, вона підказала нам, таким людям, про цього чоловіка, щоб ми з вами народили цього чоловіка в цей час, щоб він учив на своїм умінням, як жити. Праздник Воскресения Христа Пасха есть сегодня, она подсказала нам, таким людям, об этом человеке, чтобы мы с вами родили этого человека в это время, чтобы он учил на своем умением, как жить. 19. Ми будемо кидати старе, а нове починати. 19. Мы будем бросать старое, а новое начинать. Таких свят не буде більше. Таких праздников не будет больше. А таке явище, як ми зробили на бугрі ! А такое явление, как мы сделали на бугре! Цей маленький чоловік народиться для нас, всіх людей, у природі. Этот маленький человек родится для нас, всех людей в природе. Ім'я буде йому, ми назвемо його самі Бог. Имя будет ему, мы назовем его сами Бог. Він не буде вчитися у нас по-нашому. Он не будет учиться у нас по-нашему Ми залишимо всі дороги позаду, а візьмемось за небувале. Мы оставим все дороги позади, а возьмемся за небывалое.Це наш Чувілкін бугор і наш маленький чоловік Ми знайшли думкою Учителя в ці роки, практично зробили з людьми, ввели ці дії в природі. Это наш Чувилкин бугор и наш маленький человек. Мы нашли мыслью Учителя в эти годы, практически сделали с людьми, ввели эти действия в природе. Вона поставить нам цього чоловіка, котрого намітив Учитель, перед усіма людьми на середині, щоб він жив не по-минулому історичному, а по новому Она поставит нам этого человека, которого наметил Учитель, перед всеми людьми на середине, чтобы он жил не по прошлому историческому, а по новому   небувалому, по людському розуму. небывалому, по человеческому уму. Ми всі будемо виходжувати його в природі. Мы все будем выхаживать его в природе. Ми народимо його спільними силами такого мудрого. Мы родим его общими силами такого мудрого. Ми дамо його природі, щоб вона Мы дадим его природе, чтобы она   оточила його своїми природними силами нам . окружила его своими природными силами нам.

 

45. Ми дали слово матері народити його так на бугрі . 45. Мы дали слово матери родить его так в бугре. Сам Учитель буде зустрічати своїми руками. Сам Учитель будет встречать своими руками. ОнВін його до 2000-го діла. его к 2000-му делу.Він буде хазяїн. Он будет хозяин. Він буде вчити нас своїм учинком, ми будемо вчитися в нього. Он будет учить нас своим поступком, мы будем учиться у него. Він народиться для цього діла, щоб змінити всю атмосферу на землі. Он родится для этого дела, чтобы изменить всю атмосферу на земле. Доволі людям нелегально жити. Довольно людям нелегально жить. Нам треба правда. Нам надо правда. Чужим не хвалитись! Чужим не хвалиться! Треба похвалитись своїм тілом. Надо похвалиться своим телом. Як наша дитина буде, він покаже своє тіло так, як ніколи. Как наш ребенок будет, он покажет свое тело так, как никогда. Сонце оточить його своїми променями, освітить своїм світлом. Солнце окружит его своими лучами, осветит своим светом. Він буде жити по-новому, по-небувалому. Он будет жить по-новому, по небывалому. Цей хлопчик говорить, я, він живе в череві. Этот мальчик говорит «я», он живет в чреве. 46. У нього нема такої думки, як вона була. 46. У него нет такой мысли, как она была. Про що люди думають зараз, а роблять? О чем люди думают сейчас, а делают? Вони спорять. Они спорят. Для чого про це спорити? Для чего об этом спорить? Треба робити. Надо делать. Час прийшов для цього. Время пришло для этого. Ми з вами повинні показати його всім людям Мы с вами должны показать его всем людям всього світу. всего мира. Нехай вони подивляться на нього і скажуть в один голос. Пусть они посмотрят на него и скажут в один голос.А для чого ми його такого народжуємо? А для чего мы его такого рождаем? Ми з вами читали про це ось діло, такий чоловік із такими силами буде треба. Мы с вами читали об этом вот деле, такой человек с такими силами будет надо. Він доведе нам своєю незалежною правотою. Он докажет нам своей независимой правотой.Він буде між нами такий один-єдиний чоловік зі своєю силою. Он будет между нами такой один-единственный человек со своей силой. Істина буде в нього. Истина будет в него. Він зробиться чоловіком корисним для всіх людей. Он сделается человеком полезным для всех людей. Він буде зустрічатись з усіма національностями. Он будет встречаться со всеми национальностями. Він буде фізично невмолимий чоловік. Он будет физически неумолимый человек. Він є в людях мудрець, невмолиме живе тіло. Он есть в людях мудрец, неумолимое живое тело. Йому нічого не треба буде. Ему ничего не надо будет. Одяг не треба буде йому, і їжа не треба буде, також житловий дім не треба. Одежда не надо будет ему, и пища не надо будет, также жилой дом не надо. Він не буде в житті гордим. Он не будет в жизни гордым.47. Це треба буде нам усім. 47. Это надо будет нам всем. Пора прийшла на це все. Пора пришла на это все. Уся ця система розсиплеться. Вся эта система рассыплется. Природа все зробить. Природа все сделает.

 

  4 9. А тепер я хочу народити молодого чоловіка на цьому місці, щоб він народжувався між людьми не таким, і виховував себе не так. 4 9. А теперь я хочу родить молодого человека на этом месте, чтобы он рождался между людьми не так, и воспитывал себя не так. Він буде народжуватися матір'ю Раєю. Он будет рождаться матерью Раей. Вона виходжує його в собі, як немовля в череві. Она выхаживает его в себе, как ребенка в чреве. Він буде жити з нами в природі вічно, і він буде робити, ми всі будемо Он будет жить с нами в природе вечно, и он будет делать, мы все будем   вчитись у нього. учиться у него. Чувілкін бугор – це є вічно невмираюче місце для життя. Чувилкин бугор – это вечно неумирающее место для жизни. 71. Ось що треба буде нам усім живим людям, живого чоловіка. 71. Вот что надо будет нам всем живым людям, живого человека. Ми повинні народити його всіма силами людей. Мы должны родить его всеми силами людей. Вони йшли Они шлина цей збудований закон, а його треба, як потік, змінити, бо все це набридло. на этот построенный закон, а его надо, как поток, изменить, потому что все это надоело. Люди не жили, а вмирали, і вони вмруть самі. Люди не жили, а умирали, и они умрут сами. Шляхів нема в них інших, вони є безсилі зовсім у цьому. Путей нет у них других, они бессильны совсем в этом. 102. Ця історія, котру ми зробили, заслужила між нами мінус. 102. Эта история, которую мы сделали, заслужила между нами минус. Учитель говорить нам. Учитель говорит нам. Ми повинні народити нового чоловіка живого в житті на бугрі . Мы должны родить нового человека живого в жизни на бугре. Ми не будемо вчити його так, як вчили усе життя. Мы не будем учить его так, как учили всю жизнь. Ми будемо учитись у нього тепер. Мы будем учиться у него теперь. Цей чоловік виховається на наших руках, і він буде жити вічно. Этот человек воспитается на наших руках, и он будет жить вечно. Практика зробить це все. Практика сделает это все. Ми повинні Мы должнынародити його як чоловіка живого матір'ю для життя небувалим. родить его как человека живого матерью для жизни небывалым. Він буде вчити практично нас не для діла такого, а для життя вічно невмираючого. Он будет учить практически нас не для дела такого, а для жизни вечно неумирающей.154. Хочемо сказати про цього чоловіка небувалого. 154. Хотим сказать об этом человеке небывалом. Він народиться між нами такими ось у житті, ми зустрінемо його. Он родится между нами такими вот в жизни, мы встретим его. Ми піднесемо ім ' я йому. Мы дадим имя ему. Він буде та особа, котру ми будемо знати. Он будет то лицо, которое мы будем знать.

 

  155. А коли ми його пізнаємо, то ми заявимо в один голос. 155. А когда мы его узнаем, то мы заявим в один голос. Хочемо сказати, ми виховали його тіло. Хотим сказать, мы воспитали его тело. Він буде жити в умовах хорошого характеру. Он будет жить в условиях хорошего характера. Ми повинні виховати його на руках. Мы должны воспитать его на руках. Ми підемо з ним пішим ходом по природі. Мы пойдем с ним пешим ходом по природе. Вона оточить нас як таких людей. Она окружит нас как таких людей. Ми свідомо не будемо споживати ніякої їжі, ніякого Мы сознательно не будем потреблять никакой еды, никакойодягу не будемо одягати, і в не будемо мати потреби дому. одежды не будем одевать, и не станем нуждаться домом. Природа зустріне нас, ми з вами будемо жити в ній. Природа встретит нас, мы с вами будем жить в ней. Нам не буде в природі ніякого такого спокою. Нам не будет в природе никакого такого покоя. Люди будуть зустрічати такого чоловіка, вони будуть кланятись йому своїми поклонами. Люди будут встречать такого человека, они будут кланяться ему своими поклонами. Це все діло буде їм нове. Это все дело будет им новое. Він буде в нас, у людей, на руках. Он будет у нас, у людей на руках. Нікому буде кидати його.. Він буде слухати наші сказані слова. Некому будет бросать его. Он будет слушать наши сказанные слова. Ми будемо помічники в усякій нашій у природі народженій біді. Мы будем помощники во всякой нашей в природе рожденной беде. Люди всі скажуть в один голос про це. Люди все скажут в один голос об этом. 156. Одне слово буде сказано людьми. 156. Одно слово будет сказано людьми. Він буде своєю славою оточений. Он будет своей славой окружен. Він буде один чоловік на нашій землі в наших умовах. Он будет один человек на нашей земле в наших условиях. Будуть поклонятися йому. Будут поклоняться ему. Людям доведеться разом жити та свої діла творити. Людям придется вместе жить и свои дела творить. Він буде любити нас усіх своїм покроєм, своєю красотою. Он будет любить нас всех своим покроем, своей красотой. Він буде наш син Отця небесного, який є Учитель. Он будет наш сын Отца небесного, который является Учитель. Здоровий дух – здорове тіло. Здоровый дух – здоровое тело. Ми повинні йти із цим дитям, із цим чоловіком по земній корі, і ми повинні бути так як ніколи з живим енергійним тілом. Мы должны идти с этим ребенком, с этим человеком по земной коре, и мы должны быть так как никогда с живым энергичным телом. Наше діло одне. Наше дело одно. Ми повинні зустрічатись із таким холодом, котрого люди в себе не бачили. Мы должны встречаться с таким холодом, которого люди в себя не видели. Якщо він буде терпіти його, буде виграш у цьому ділі. Если он будет терпеть его, будет выигрыш в этом деле. Ми переможемо ворога. Мы победим врага. Природа оточить нас, вона дасть нам сили, вони доведуть нам усім. Природа окружит нас, она даст нам силы, они докажут нам всем. Ми залишимось задоволені. Мы останемся довольны. Це буде одне для всіх нас, душа і серце наше буде зустрічатися з нами. Это будет одно для всех нас, душа и сердце наше будет встречаться с нами. Ми Мыбудемо так жити з ними. будем так жить с ними. Це є наше ядро. Это есть наше ядро.

 

171. Тепер цей чоловік не буде старатись, щоб люди людей народжували для смерті. 171. Теперь этот человек не будет стараться, чтобы люди людей рожали для смерти.Ми підемо від цього діла. Мы уйдем от этого дела. Цей чоловік покаже нашій історії життям своїм. Этот человек покажет нашей истории своей жизнью. Він не буде ждати час, він буде в ньому жити за вченням Бога. Он не будет ждать время, он будет в нем жить по учению Бога. Він буде сильним робити тільки хороше діло. Он будет сильным делать только хорошее дело.172. Ми є люди, котрі знають любимого Учителя, домовились народити цього чоловіка. 172. Мы есть люди, которые знают любимого Учителя, договорились родить этого человека. Ми народжуємо спільними силами його для всього людства, щоб люди знали про свою помилку. Мы рожаем общими силами его для всего человечества, чтобы люди знали о своей ошибке. Вона примусила їх вмирати Она заставила их умиратьв природі. в природе. Ми не жили в ній, як слід, а всі до одного чоловіка повмирали. Мы не жили в ней, как следует, а все до одного человека умерли. Учитель Учительнародився один з усіх між нами для порятунку всього людства. родился один из всех между нами для спасения всего человечества. Ми з вами жили, не рятувались, а вмирали на віки. Мы с вами жили, не спасались, а умирали на века. Наша рідна мати народжує дитя Наша родная мать рожает дитя нам для нашого життя. нам для нашей жизни. Ми будемо вірити йому, зберігати його в цьому, як своє рідне дитя. Мы будем верить ему, хранить его в этом, как свое родное дитя. Воно буде між нами живе тіло. Оно будет между нами живое тело. Воно буде незалежне від усіх людей, ні від кого ніяк. Оно будет независимое от всех людей, ни от кого никак. Воно буде зустрічатися з нами як ніколи. Оно будет встречаться с нами как никогда. Ми будемо ждати від нього тільки хорошого й умілого в житті. Мы будем ждать от него только хорошего и умелого в жизни.

   7510: 45. Ідея Іванова, знайдена в природі, говорить нам. 7510: 45. Идея Иванова, найденная в природе, говорит нам. Ми хотіли народити багатого хлопчика, але сторона охоронців не дала. Мы хотели родить богатого мальчика, но сторона охранников не дала. Це такий початок був зробити без усякого споживання. Это такое начало было сделать без всякого потребления. Це все буде зроблено мною між такими людьми, котрі не випробували це. Это все будет сделано мной между такими людьми, которые не испытали это. Цей бугор, це місце призначалось новому чоловікові. Этот бугор, это место предназначалось новому человеку.

 

  7605:76. 7605: 76. Думка моя приходить до мене не раз, вона примушує думати про це. Мысль моя приходит ко мне не раз, она заставляет думать об этом.Як хочеться здійснити моє минуле для людей! Как хочется осуществить мое прошлое для людей! Треба буде народити небувало нового чоловіка без усякої потреби, щоб ми, всі люди, брали участь у цьому. Надо будет родить небывало нового человека без всякой потребности, чтобы мы, все люди, участвовали в этом. Ми маємо знайти таку матір, котра має згодитися з нами, дати свою таку згоду. Мы должны найти такую мать, которая должна согласиться с нами, дать свое такое согласие. Дитя треба виходити в себе такого, як люди хочуть. Ребенка нужно выходить в себе такого, как люди хотят. І вони допоможуть цій матері в череві своїми думками його виходити для народження його на Чувілкіному бугрі . И они помогут этой матери в чреве своими мыслями его выходить для его рождения на Чувилкином бугре.77. Природа разом Учителем допоможе їй це дитя народити на білий світ. 77. Природа вместе Учителем поможет ей это дитя родить на белый свет.Він прийде до нас із своїми природними силами з душею із серцем. Он придет к нам со своими природными силами с душой, с сердцем. Він буде вчити нас, щоб ми знали його, як Учителя. Он будет учить нас, чтобы мы знали его, как Учителя. Він буде сам учитися в природі фізично, він буде робити в природі свою любов, він подружить з нею, буде близький їй друг. Он будет сам учиться в природе физически, он будет делать в природе свою любовь, он подружить с ней, будет близкий ей друг.Він буде вважатись нею одним для всіх чоловіком, корисним у людях. Он будет считаться ею одним для всех человеком, полезным в людях. Люди будуть прагнути навчитись у нього холодного і поганого, як треба бути чоловіком у природі, щоб не хворіти і не простуджуватись. Люди будут стремиться научиться у него холодного и плохого, как надо быть человеком в природе, чтобы не болеть и не простужаться. Це є найголовніше в житті нашому людському. Это есть самое главное в жизни нашей человеческой.Ми, всі люди, повинні бути в цьому учасники це дитя на руках своїх виховати. Мы, все люди, должны быть в этом участники этого ребенка на руках своих воспитать. Щоб ми всі до одного чоловіка на нашій землі знали про це діло. Чтобы мы все до одного человека на нашей земле знали об этом деле. Ми народимо його самі. Мы родим его сами. 78. Він буде наш усіх син і Учитель усього народу. 78. Он будет наш всех сын и Учитель всего народа. Він буде вчитися в природі не для того, щоб хворіти і простуджуватись, цього не буде в нього. Он будет учиться в природе не для того, чтобы болеть и простужаться, этого не будет у него. Він буде світило всього нашого життя. Он будет светило всей нашей жизни. Ми маємо зробити це самі в природі, добитися одного блага. Мы должны сделать это сами в природе, добиться одного блага. Ми повинні зробити практику на людях до цього, довести свою правоту, що вона є не дурна задумана річ, а реальна, обдумана, як слід. Мы должны сделать практику на людях к этому, доказать свою правоту, что она не глупая задуманная вещь, а реальная, обдуманная, как следует. Щоб учені люди не сказали свої слова даремно. Чтобы ученые люди не сказали свои слова напрасно. Ми доб ' ємось свого права. Мы добьёмся своего права. Всі вчені встануть за нас, бо правда буде зі мною. Все ученые встанут за нас, потому что правда будет со мной.

 

103. Бог є хазяїн усієї Землі, він не присвоював цей Чувілкін бугор. 103. Бог есть хозяин всей Земли, он не присваивал этот Чувилкин бугор. За всім визначенням самого народу, наш земний чоловік без усякої потреби має народитися на ньому. По всему определению самого народа, наш земной человек без всякой потребности должен родиться на нем. 140. Ми повинні народити чоловіка без усякого вживання. 140. Мы должны родить человека без всякого потребления. Якщо ми всі до одного чоловіка візьмемося за це діло, і скажемо в один голос, що цей чоловік один з усіх треба нам. Если мы все до одного человека возьмемся за это дело, и скажем в один голос, что этот человек один из всех надо нам. Ми всі повинні вчитися в нього і бути такими, як і він, нами народжений. Мы все должны учиться у него и быть такими, как он, нами рожденный. Він буде нами збережений на віки віків. Он будет нами сохранен на веки веков. Ось чого ми з вами доб ' ємось через це діло, через одного чоловіка. Вот чего мы с вами добьёмся через это дело, через одного человека. Життя, але не смерті. Жизнь, но не смерти. Він є у нас один для всіх чоловік. Он есть у нас один для всех человек. Ми маємо берегти його, як око своє. Мы должны беречь его, как око свое. Він буде допомагати всім. Он будет помогать всем.

   7608:142. 7608: 142. Я знайшов матір, котра погодилася з моєю ідеєю, щоб чоловіка без потреби народити на Чувілкіному бугрі при відкритій атмосфері. Я нашел мать, которая согласилась с моей идеей, чтобы человека без потребности родить на Чувилкином бугре при открытой атмосфере. Але голова цього села не розібрався, а сильно перешкодив нам. Но председатель этого села не разобрался, а сильно помешал нам. 7704:63. 7704: 63. Нам із вами треба діждатися такого дня, щоб він приніс нам зі своїми силами це маленьке дитя без усякої такої потреби. Нам с вами надо дождаться такого дня, чтобы он принес нам со своими силами этого маленького ребенка без всякой такой потребности. Ми, усі люди, зі своїми спільними силами повинні зробити це. Мы, все люди, со своими общими силами должны сделать это. Це зробиться у нас, таких людей. Это сделается у нас, людей.   

   7707:99. 7707: 99. Чувілкін бугор візьме своє, люди пізнають його. Чувилкин бугор возьмет свое, люди узнают его. Той чоловік повинен народитися там, ніякої потреби не треба буде, Він є віха для всіх людей. Тот человек должен родиться там, никакой потребности не надо будет, он веха для всех людей. Люди всі будуть учитися у нього діла. Люди все будут учиться у него дела. Купатися водою холодною завжди, здороватися з людьми завжди, ввічливість показувати всім свою. Купаться водой холодной всегда, здороваться с людьми всегда, вежливость показывать всем свою.Чоловіка треба шукати бідного, нужденного, треба дати йому 50 копійок зі словами сам собі, що даєш ці гроші для того, щоб бути чоловіком таким, як Бог. Человека надо искать бедного, нуждающегося, надо дать ему 50 копеек со словами себе, что даешь эти деньги для того, чтобы быть человеком таким, как Бог. 141. Такий чоловік без потреби має народитися в нас. 141. Такой человек без потребности должен родиться у нас. Він не буде потребувати від нас нічого подібного для свого життя, а буде жити за рахунок єства сам, за рахунок природи. Он не потребует от нас ничего подобного для своей жизни, а будет жить за счет естества сам, за счет природы. Це буде обов'язково. Это будет обязательно. 183. 183.   Чоловік має зберегтись без усякої потреби в природі на цьому ось місці Чувілкіному бугрі . Человек должен сохраниться без всякой потребности в природе на этом вот месте Чувилкином бугре. Він прийде до людей на землю для порятунку в житті людей усієї землі. Он придет к людям на землю для спасения в жизни людей всей земли. Вони повинні самі Они должны самиосвітитись цим і перестануть потім умирати. осветиться этим, и перестанут потом умирать.

 

   7712.02:206. 7712.02: 206. А бугор Чувілкін приймає предковим порядком, умовами життя. А бугор Чувилкин принимает предковым порядком, условиями жизни. Не таким способом, а живим енергійним. Не таким способом, а живым энергичным. Ось де не війна закладається з людьми, а мир з життям. Вот где не война закладывается с людьми, а мир с жизнью.   207. Рай на землі ждуть багато років. 207. Рай на земле ждут много лет. Це квіти будуть, аромат запахне в природі. Это цветы будут, аромат запахнет в природе. От життя так життя буде на цій Землі! Вот жизнь так жизнь будет на этой Земле! Вона Онаприйме нас як таких. примет нас как таковых. Ми жити будемо в цьому так, як ми ніколи не жили. Мы жить будем в этом так, как мы никогда не жили.

   7804:40. 7804: 40. Це безсмертя нам треба обов ' язково в житті в людях. Это бессмертие нам надо обязательные в жизни в людях. Люди вчені підходять до цього, вони хотіли це, щоб у них у людях вийшло. Люди ученые подходят к этому, они хотели это, чтобы у них в людях получилось. Вони це ждуть, ніяк не діждуться, крім одного нашого Учителя. Они это ждут, никак не дождутся, кроме одного нашего Учителя. Він прокладає свою дорогу для цього. Он прокладывает свою дорогу для этого. Вона є в людях така, і вона буде в цьому. Она есть в людях такая, и она будет в этом. Вони утворять права самі. Они создадут права сами. Щось не зроблять з нічого. Что-то не сделают из ничего. А коли початок буде цей, то тоді самі люди підтримають цю ідею. А когда начало будет это, то тогда сами люди поддержат эту идею. Якщо вони не одержать від природи своє благо, то для чого їм Учитель. Если они не получат от природы свое благо, то для чего им Учитель. Він є діло всьому. Он есть дело всему.Він робить сам для цього всього. Он делает сам для этого всего. Бугор Чувілкін є природа, і чоловік, котрий прийшов, теж є природа, і люди прийдуть, теж природа. Бугор Чувилкин есть природа, и человек, который пришел, тоже природа, и люди придут, тоже есть природа. Вона відкриє нам все те, що треба. Она откроет нам все то, что надо. Ми відкриємо на цьому бугрі не торгівлю, а ми зробимо людський рай там. Мы откроем на этом бугре не торговлю, а мы сделаем людской рай там. Я буду Адам цьому місцю, перший чоловік у нашому житті. Я буду Адам этому месту, первый человек в нашей жизни. Я буду там на цьому бугрі хазяїн цього місця. Я буду там на этом бугре хозяин этого места. 41. Його будуть захищати для цього. 41. Его будут защищать для этого. Люди будуть займати там своє місце для свого життя. Люди будут занимать там свое место для своей жизни. Гроб із тілом не понесуть звідти Гроб с телом не понесут оттудана могилки. на могилки. Якщо матір така знайдеться в житті своєму відмовитись від дитяти, ми виходимо його там. Если мать такая найдется в жизни своей отказаться от ребенка, мы выходим его там. Ми покажемо його, як таке дитя, для цієї історії. Мы покажем его, как такого ребенка, для этой истории. Він народиться для всього такого народу, котрий повинен у нього вчитись. Он родится для всего такого народа, который должен у него учиться. Він повинен учити їх такому ділу, він буде Богом від цього. Он должен учить их такому делу, он будет Богом от этого. Його ідея Христа буде жити в людях, він сам буде на цьому бугрі , на цьому місці його. Его идея Христа будет жить в людях, он сам будет на этом бугре, на этом месте его.

 

    7811:23. 7811: 23. Діло Дело Паршека , зроблене Паршека, сделанноеним, це є Чувілкін бугор, не що-небудь, а народити чоловіка без потреби на цьому місці. ним, это Чувилкин бугор, не что-нибудь, а родить человека без потребности на этом месте. Це не так для вчених, а це буде обов'язково. Это не так для ученых, а это будет обязательно. 7905:35. 7905: 35. Люди воюють з собою. Люди воюют с собой. Все це робила потреба, вона вбила чоловіка. Все это делала потребность, она убила человека.Це змінити треба нам на життєвий потік. Это сменить надо нам на жизненный поток. Дитя без усякої такої потреби треба народити нам, щоб наші діти жили, але не вмирали . Дитя без всякой такой потребности надо родить нам, чтобы наши дети жили, но не умирали. Ось що Учитель знайшов дітям. Вот что Учитель нашел детям. Він несе свою ідею нам, людям. Он несет свою идею нам, людям. Вони бажають цього давно, але не хочуть робити і не вміють. Они хотят этого давно, но не хотят делать и не умеют. А раз вони не вміють, вони А раз они не умеют, онивмирають у цьому. умирают в этом. Діти і дорослі теж вмирають із-за нашої такої потреби, вона примусила жити нас так, як ми Дети и взрослые тоже умирают из-за нашей такой потребности, она заставила нас жить так, как мыживемо в цьому. живем в этом. Ми з вами робимо з живого мертве. Мы с вами делаем из живого мертвое. Те, що ми з вами зробили, є мертвий капітал. То, что мы с вами сделали, мертвый капитал. 36. Ми з вами народжуємо дітей для життя, а виховуємо для смерті. 36. Мы с вами рожаем детей для жизни, а воспитываем для смерти. Ми примушуємо їх, женемо їх у бій, вони йдуть туди не з любов ' ю, а вони примушуються капризом . Мы заставляем их, гоним их в бой, они идут туда не с любовью, а они принуждаются капризом. Не хочеться, а треба буде робити такі умови, такий несвідомий побут. Не хочется, а надо будет делать такие условия, такой бессознательный быт. Потік старого виду, а не хороша сторона. Поток старого вида, а не хорошая сторона. Це роблять діти, ми вмираємо в цьому. Это делают дети, мы умираем в этом. 83. Він народиться в нас таких для життя на Чувілкіному бугрі зі своїми силами. 83. Он родится у нас таких для жизни на Чувилкином бугре со своими силами. Ми будемо зустрічати його природою: повітрям, водою. Мы будем встречать его природой: воздухом, водой. Ми його приймемо на адамову землю через руки всіх наших людей. Мы его примем на адамову землю через руки всех наших людей. Ми повинні народити і виховати його для життя всіх нас при всіх своїх таких умовах. Мы должны родить и воспитать его для жизни всех нас при всех своих таких условиях. Ми повинні зберегти його, як дитя своє, своєю мудрістю. Мы должны сохранить его, как дитя свое, своей мудростью. він нас тоді, Коли він стане на ноги свої, він буде вчити Когда он станет на ноги, тогда он будет учить   нас усіх своїми мудрими словами. нас всех своими мудрыми словами. Ми будемо вчитися в нього. Мы будем учиться у него. Він поведе нас по ідейному ділу Паршека . Он поведет нас по идейному делу Паршека. Наш великий виграш буде в цьому. Наш большой выигрыш будет в этом. Ми, всі люди, створимо самі цього ось Бога. Мы, все люди, создадим сами этого вот Бога. Ми виходимо його таким. Мы выходим его таким. Він буде жити в нас за рахунок природи. Он будет жить у нас за счет природы. Повітря, вода і земля оточить його. Воздух, вода и земля окружит его. 117. Я думав у природі, як треба буде змінити потік з мертвого на живий потік в житті своєму. 117. Я думал в природе, как надо будет сменить поток от мертвого на живой поток в жизни своей.Це безсмертне місце Чувілкін бугор, він повинен дозволити народити чоловіка без усякої потреби на ньому. Это бессмертное место Чувилкин бугор, он должен позволить родить человека без всякой потребности на нем.

 

   7910:58. 7910: 58. Дитину треба народити нам в умовах атмосфери, чистого повітря, холодної води, цілинної землі. Ребенка надо родить нам в условиях атмосферы, чистого воздуха, холодной воды, целинной земли. Я, Учитель, повинен цю дитину зустріти своїми руками без усякої потреби. Я, Учитель должен этого ребенка встретить своими руками без всякой потребности. Люди повинні виховати його на руках. Люди должны воспитать его на руках. Ворошиловградські охоронці не дали матері цього народити. Ворошиловградские охранники не дали матери этого родить. Мати може народжувати в Мать может рожать вбудь-якому місці. любом месте. 59.Такий експеримент заборонили нам. 59.Такий эксперимент запретили нам. Такі пологи не дали зробити. Такие роды не дали сделать. 8001:86. 8001: 86. Природа нам, усім людям, говорить. Природа нам, всем людям, говорит. Чоловіка без усякої потреби треба народити в наше життя.Человека без всякой потребности надо родить в нашу жизнь. А це можемо відкрити на чоловікові. А это можем открыть на человеке. Це є не початок, це життя, цього не було. Это не начало, это жизнь, этого не было. Треба зробити його для еволюції , для безсмертя людського життя. Надо сделать его для эволюции, для бессмертия человеческой жизни. 8104:50. 8104: 50. Я, Паршек , повинен нести сам на руках до води, і скупати в цій воді його, як ніколи. Я, Паршек, должен нести сам на руках к воде, и скупать в этой воде его, как никогда. А потім люди візьмуть це дитя А потом люди примут это дитя на руки самі для виховання. на руки сами для воспитания.

   8204:191. 8204: 191. Я затратив п ' ятдесят років на це місце. Я затратил пятьдесят лет на это место. Маленький чоловік має народитись матір ' ю не десь, а тільки на цьому місці. Маленький человек должен родиться матерью не где-то, а только на этом месте. І там люди мають взяти його за бажанням її на руки свої для виховання, і ростити його без усякої такої ось потреби. И там люди должны взять его по желанию ее на руки свои для воспитания, и растить его без всякой такой вот потребности. Він має жити в людях за рахунок природи. Он должен жить в людях за счет природы.192. Чувілкін бугор є й ого місце для життя свого, усі умови його є там. 192. Чувилкин бугор есть его место для жизни своей, все условия его там. Можливість є нашому будь-якому кожному чоловікові бути в природі без усякої такої потреби, щоб рай був на цьому місці, щоб слава безсмертна була чоловікові. Возможность есть нашем любом каждому человеку быть в природе без всякой такой потребности, чтобы рай был на этом месте, чтобы слава бессмертна была человеку.

   8211: 21. Ми, такі люди, повинні народити в себе такого життєрадісного малюка, щоб він був таким чоловіком, щоб він жив без усякої такої потреби . 8211: 21. Мы, такие люди, должны родить у себя такого жизнерадостного малыша, чтобы он был таким человеком, чтобы он жил без всякой такой потребности. 25. Моя ідея життя повинна 25. Моя идея жизни должнанародити чоловіка без усякої такої потреби. родить человека без всякой такой потребности. Це місце райське, чоловікові слава безсмертна. Это место райское, человеку слава бессмертна.

 

   8212:13. 8212: 13. Маленька дитина народилась у нас тепер, її треба зустріти не так, як ми з вами Маленький ребенок родился у нас теперь, его надо встретить не так, как мы с вамизустрічали її. встречали его.Він не народжувався, а ми приготували йому весь належний одяг, їжу та житловий дім. Он не рождался, а мы приготовили ему всю причитающуюся одежду, еду и жилой дом. Він утомляється й губить здоров ' я в цьому. Он устает и теряет здоровье в этом. А ми повинні народити його не в подушках пухових, а на чистому атмосферному явищі. А мы должны родить его не в подушках пуховых, а на чистом атмосферном явлении. Чисте повітря, цілинні Чистый воздух, целинные

умови, де вічно є азот, природне явище. условия, где вечно есть азот, природное явление. МиМы   повинні зустрічати його без усяких потреб. должны встречать его без всяких потребностей. 14. Це буде народження не наше, а самої нашої великої матері природи. 14. Это будет рождение не наше, а самой нашей великой матери природы. Ми повинні зустріти його холодною джерельною водою, енергійно. Мы должны встретить его холодной родниковой водой, энергично. Малюк буде жити у дружбі. Малыш будет жить в дружбе. Загартування-тренування хоче зробити експеримент у цьому. Закалка-тренировка хочет сделать эксперимент в этом. 17. Треба буде зустрічати не шматком, і не якоюсь ганчіркою, або стінкою, зробленою з матеріалу. 17. Надо будет встречать не куском, и не какой-то тряпкой, или стенкой, сделанной из материала. Повинен облити себе чистою водою енергійно на землі незайманій . Должен облить себя чистой водой энергично на земле нетронутой. Село Оріхівка , Лутугинського району, Луганської області, а там це місце, цей бугор, історичне місце Чувілкін бугор. Село Ореховка, Лутугинского района Луганской области, а там это место, этот бугор, историческое место Чувилкин бугор. Він не треба нікому ні на що, крім для народження цієї дитини . Он не надо никому ни на что, кроме рождения этого ребенка. 93. Моя пропозиція народилась у житті. 93. Мое предложение родилась в жизни. Предковий потік треба змінити нам у людях. Предковый поток надо изменить нам в людях. Ми виженемо смерть як таку, а життя своє введемо цим початком. Мы выгоним смерть как таковую, а жизнь свою введем этим началом. Ми з вами повинні народити дитину для її життя, вона повинна зустрітися в людях водою, повітрям, землею. Мы с вами должны родить ребенка для его жизни, он должен встретиться в людях водой, воздухом, землей. Слід треба показати дитині, водою промити, а повітря виштовхне, а земля струмом прийме для повзання. След надо показать ребенку, водой промыть, а воздух вытолкнет, а земля током примет для ползания. Не робити діло, а свідомість ввести. Не делать дело, а сознание ввести. Найважливіше і найголовніше, жити треба в цьому ділі. Самое важное и самое главное, жить надо в этом деле. Навчитися жити. Научиться жить. Нам не треба вмирати. Нам не надо умирать. У зв ' язку із цим ділом, думка примусила нас зробити людський експеримент, роди треба зробити на бугрі в чистих атмосферних умовах. В  связи с этим делом, мысль заставила нас сделать человеческий эксперимент, роды надо сделать на бугре в чистых атмосферных условиях.

 

103. Чоловік має народитися на бугрі , чистій атмосферній системі, дитина. 103. Человек должен родиться на бугре, чистой атмосферной системе, ребенок. За ідеєю Паршека , новонароджений чоловік, він має виховатись на руках людей. По идее Паршека, новорожденный человек, он должен воспитаться на руках людей. Ніяка техніка не треба йому, Никакая техника не надо ему,штучне з хімією не треба йому. искусственное с химией не надо ему. Люди природного характеру треба йому, ніякого діла йому. Люди природного характера надо ему, никакого дела ему. Здоровий чоловік треба мені, він повинен зробитися в природі таким легким, котрого підніме повітрям живого, підготовленого в природі. Здоровый человек надо мне, он должен сделаться в природе таким легким, которого поднимет воздухом живого, подготовленного в природе. Паршек веде чоловіка до цього всього в природі. Паршек ведет человека к этому всему в природе. Він зробити це не в силах сам тепер, у нього стан, він хворий . Он сделать это не в силах сам теперь, у него состояние, он болен. 104. А я йду зі своїм наміром не за природними якостями, я залишаю їх позаду. 104. А я иду со своим намерением не по природные качества, я оставляю их позади. Моя ідея така: без усякої такої потреби нам, таким людям, бути . Моя идея такова: без всякой такой потребности нам, таким людям, быть. Ми, люди, робимось свідомими, це все треба робити. Мы, люди, становимся сознательными, это надо делать. 114. Треба зустрічати його так, як Паршек хотів зробити. 114. Надо встречать его так, как Паршек хотел сделать. Ми доручимо людям це діло перше початкове. Мы поручим людям это дело первое начальное. А потім цей чоловік буде учитись у людей, котрі будуть носити на своїх руках. А потом этот человек будет учиться у людей, которые будут носить на своих руках. Це їхнє таке початкове діло. Это их такое первоначальное дело. Він вживати Он употреблятьїжу не стане, спати так не буде. еду не станет, спать так не будет. Ця дитина буле своя завжди, буде наша, спільного характеру.Этот ребенок будет свой всегда, будет наш, общего характера. Ми будемо доглядати за ним до того часу, коли він візьметься за свою силу, стане сам по землі ходити. Мы будем ухаживать за ним до тех пор, когда он возьмется за свою силу, станет сам по земле ходить. Він буде учити нас . Он будет учить нас. 115. Ми будемо так учитись у нього. 115. Мы будем так учиться у него.

   8303:10. 8303: 10. А щоб нам так жити, нам треба народитись у природі без усякої такої потреби. А чтобы нам так жить, нам надо родиться в природе без всякой такой потребности. Чувілкін бугор треба буде нам. Чувилкин бугор надо будет нам. Ми вже пробували практично це діло. Мы уже пробовали практически это дело. Він буде вчити нас усіх своїм учинком новим небувалим. Он будет учить нас всех своим поступком новым небывалым. 11. Ми, люди, виходимо його на своїх руках. 11. Мы, люди, выходим его на своих руках. Це є наше спільне дитя, ми так ждали в матері його як ніколи, взяли на руки і понесли . Это наш общий ребенок, мы так ждали у матери его как никогда, взяли на руки и понесли.

 

Исходный текст (украинский):

Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, її результатом є розвиток.

Предложить лучший вариант перевода