Народний журнал природної мудрості Народный журнал природной мудрости   osh . osh.kiev . kiev.ua ua

 

Еволюційний рух Эволюционное движение

 

Жити, учитися, отримувати здоров ' я за наукою еволюцією. Жить, учиться, получать здоровье по науке эволюции. Бути таким, як Учитель народу, Бог Землі. Быть таким, как Учитель народа, Бог Земли. Наука Іванова П. К. Наука Иванова П. К.   

 

№ 15 . № 15. 2018.02 2018.02

 

Еволюційна партія Эволюционная партия

 

Еволюційна партія – народне об'єднання за ідеєю еволюційного руху. Эволюционная партия – народное объединение по идее эволюции Иванова.

 

Зміст Содержание

1.Теорія діалектика, три закони. 1.Теория диалектика, три закона.

2. Життя індивідуальне. 2. Жизнь индивидуальная.

2-1. 2-1. Перша протилежність. Первая противоположная сторона.

2-2. 2-2. Друга протилежність. Вторая противоположная сторона.

3. Життя спільне. 3. Жизнь общая.

3-1. 3-1. Перша нова протилежність. Первая новая противоположная сторона.

   Еволюційна партія. Эволюционная партия.

3-2. 3-2. Друга нова протилежність. Вторая новая противоположная сторона.

4. Цитати Іванова. 4. Цитаты Иванова.

 

1.Теорія діалектика, три закони. 1.Теория диалектика, три закона.

   Закон 1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі . Закон 1. Две противоположные стороны есть в природе, они существуют в единстве и борьбе. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. Все вещи, явления имеют противоположные свойства и тенденции развития. Вони перебувають в єдності, одне без одного не існує. Они находятся в единстве, одно без другого не существует. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, її результатом є розвиток. Противоположные стороны взаимодействуют постоянно в форме борьбы, ее результатом является развитие. Між ними виникають суперечності, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Между ними возникают противоречия, которые являются источником, содержанием, движущей силой саморазвития мира. Процес завершується переходом до двох нових Процесс завершается переходом к двум новым   протилежних сторін. противоположным сторонам. Приклад . Пример. Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. Две противоположные стороны есть в природе: хорошее, теплое, плохое, холодное. Перша протилежна сторона. Первая противоположная сторона. Люди роблять, щоб мати в житті хороше, тепле. Люди делают, чтобы в жизни было хорошее, теплое. Друга протилежна сторона. Вторая противоположная сторона. Вони отримують від природи погане і холодне – захворювання, нещастя тощо. Они получают от природы плохое и холодное – заболевание, несчастье и тому подобное. Між ними є суперечність , бо люди не отримують життя. Между ними есть противоречие, потому что люди не получают жизни. Щоб жити, люди переходять до двох нових протилежних сторін. Чтобы жить, люди переходят к двум новым противоположным сторонам. Перша нова протилежна сторона. Первая новая противоположная сторона. Люди свідомо приймають холод і голод, гартуються в холодній воді. Люди сознательно принимают холод и голод, закаляются в холодной воде. Людина відчуває холод і погане в процесі купання в холодній воді. Человек чувствует холод и плохое в процессе купания в холодной воде. Друга нова протилежна сторона. Вторая новая противоположная сторона. Людям стає тепло, добре і здорово після купання. Людям становится тепло, хорошо и здорово после купания. Людина хотіла життя і отримала життя. Человек хотел жизни и получил жизнь. Суперечність завершується. Противоречие заканчивается.   

    Закон 2. Подвійне заперечення є в природі. Закон 2. Двойное отрицание в природе. Об ' єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Объекты развиваются путем двойного отрицания. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру початкового ступеня розвитку. Каждая ступень является синтезом предыдущих ступеней и воспроизводит на более высокой основе характерные черты, структуру начальной ступени развития. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об ' єктів. Двойное отрицание является необходимым моментом процесса развития, условием качественного изменения объектов. Розвитку об ' єктів не існує без заперечення попередніх форм. Развития объектов не существует без отрицания предыдущих форм. Заперечення відображає не знищення об ' єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадковий стан. Отрицание отражает не уничтожение  объекта, а момент его перехода в новое качество, в котором хранятся элементы и свойства его предварительного качественного состояния, то есть фиксирует наследственное состояние. Приклад. Пример. Еволюція людства. Эволюция человечества. Ступінь 1. Практика загартування домінує в людей. Ступень 1. Практика закалки доминирует у людей. Ступінь 2. Заперечення загартування. Ступень 2. Отрицание закалки. Вчення Христа домінує. Учение Христа доминирует. Ступінь 3. Подвійне заперечення одного загартування і одного вчення Христа. Ступень 3. Двойное отрицание одной закалки и одного учения Христа. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства. Синтез или сумма закалки и учения Христа доминирует в человечества.    

    Закон 3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Закон 3. Взаимный переход качественных и количественных изменений. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. Количественные изменения постепенно накапливаются, на определенном этапе развития нарушают их меру, и вызывают у них коренные изменения. (Википедия.  Диалектика).   

 

2. Життя індивідуальне 2. Жизнь индивидуальная

2-1. 2-1. Перша протилежна сторона Первая противоположная сторона

   Життя людське індивідуальне. Жизнь человеческая индивидуальная. Кожен живе сам собі, окремо від інших. Каждый живет сам себе, отдельно от других. Дві єдині протилежні сторони є в природі: хороше, тепле і погане, холодне. Две единые противоположные стороны есть в природе: хорошее, теплое и плохое, холодное. Індивідуаліст живе в природі однобоко, любить тепле, хороше, і не любить холодне, погане. Индивидуалист живет в природе однобоко, любит теплое, хорошее, и не любит холодное, плохое. Він робить своє життя таке, щоб було добре і тепло. Он делает свою жизнь такой, чтобы было хорошо и тепло. Індивідуальне життя, коли кожен сам собі. Индивидуальная жизнь, когда каждый сам себе, Це этоє залежність. зависимость. Він є залежний у природі. Он зависим в природе. Одяг, їжа, житловий дім йому треба щодня. Одежда, еда, жилой дом ему надо каждый день. Це все придбаває щоденним трудом у природі. Это все приобретает ежедневным трудом в природе. Земля є в нього джерело життя. Земля у него источник жизни. Вона дає продукт для життя, одяг. Она дает продукт для жизни, одежду.    

 

2-2. 2-2. Друга протилежна сторона Вторая противоположная сторона

   Природа відповідає сама на індивідуальне життя. Природа отвечает сама на индивидуальную жизнь. Дві сторони є в природі: хороше і погане. Две стороны есть в природе: хорошее и плохое. Природа дає індивідуалісту погане за його прийняте хороше. Природа дает индивидуалисту плохое за его принятое хорошее. Це – нездоров'я, незадоволення, ненависть, війни між народами, захоплення землі, крадіжка, убивства, смерть. Это – нездоровье, недовольство, ненависть, войны между народами, захват земли, воровство, убийства, смерть. Так жити далі не зможемо. Так жить дальше не сможем. Суперечність між протилежностями існує, люди хочуть хорошого життя для себе, а отримують погану смерть. Противоречие между противоположностями существует, люди хотят хорошей жизни для себя, а получают плохую смерть.   

 

3. Життя спільне 3. Жизнь общая

   Суперечність закінчується через перехід до двох нових протилежних сторін, котрі пропонуються. Противоречие заканчивается через переход к двум новым противоположным сторонам, которые предлагаются.  

3-1. 3-1. Перша нова протилежна сторона Первая новая противоположная сторона

   Що є життя спільне? Что есть жизнь общая? Це є життя незалежних людей, вони не залежать від когось і потреб. Это жизнь независимых людей, они не зависят от кого-либо и потребностей. Дві єдині протилежні сторони є в природі: тепле, хороше і холодне. Две единые противоположные стороны в природе: теплое, хорошее и холодное,погане. плохое. Незалежні люди приймають однаково дві сторони. Независимые люди принимают одинаково две стороны. Це є партія, ініціатор котрої Іванов. Это партия, инициатор которой Иванов.

Еволюційна партія Эволюционная партия

    Чому нам усім треба партія? Почему нам всем надо партия? Іванов хоче, щоб ми всі думали однаково через любов до людей, жили спільно, однією сім'єю, одним цілим. Иванов хочет, чтобы мы все думали одинаково через любовь к людям, жили вместе, одной семьей, одним целым. Життя спільне, однією сім'єю – це є незалежність. Жизнь общая, одной семьей – это независимость. Одна сім'я – це є громадська організація, Іванов називає її партією. Одна семья – это общественная организация, Иванов называет ее партией. Організація твориться на основі вчення Іванова. Организация создается на основе учения Иванова. Іванов пише, що вчення його – це є всього народу партія. Иванов пишет, что учение его – это всего народа партия. Партія твориться за заповідями Іванова. Партия создается по заповедям Иванова. Люби людей, як себе. Люби людей, как себя. Бажай і роби людям те, що собі хочеш. Желай и делай людям то, что хочешь себе. Іванов називає одне ціле ядром, сонцем. Иванов называет одно целое ядром, солнцем. Учитель говорить, що його мудрість розіб'є старий порядок отця і сина і створить одне ціле, життя по-еволюційному. Учитель говорит, что его мудрость разобьет старый порядок отца и сына и создаст единое целое, жизнь по эволюционному.           

     Еволюційна партія – це є така спільність, Эволюционная партия – это такая общность,коли люди вірять в Іванова Учителя народу, Бога Землі, слово виконують його. когда люди верят в Иванова Учителя народа, Бога Земли, выполняют его слово.

  

Іванов. Иванов. 6505: «5. 6505:5. Ж ити однією сім'єю треба нам через любов до іншого. «Жить одной семьей надо нам через любовь к другому.6. Він один такий не хоче, щоб ми думали по-різному без усякої користі. 6. Он один такой не хочет, чтобы мы думали по-разному без всякой пользы. Ми повинні зробитись одним цілим , а не кожний сам собі, це залежність. Мы должны сделаться одним целым, а не каждый сам себе, это зависимость. 8. Умови учать нас усіх, у котрих ми живемо й учимось, щоб один від одного відходити. 8. Условия учат нас всех, в которых мы живем и учимся, чтобы друг от друга отходить. Наш Учитель не робить цього, й ого вчення – це є партія всього народу . Наш Учитель не делает этого, и его учение – это партия всего народа. 62. Мій розум зробить це, розіб'є і одне ціле ядро створить, це сонце». 62. Мой разум сделает это, разобьет, и одно целое ядро создаст, это солнце».

     Всі послідовники мають об'єднатися в одну громадську організацію, Іванов називає її партією. Все последователи должны объединиться в одну общественную организацию, Иванов называет ее партией. (Цитати. 7901.184, 165). (Цитаты. 7901.184, 165). Це не релігійна організація. Это не религиозная организация. Іванов є далекий від релігії, послідовники теж. Иванов далекий от религии, последователи тоже. Це є добровільна громадська організація послідовників Іванова, Отця Ош . Это добровольная общественная организация последователей Иванова Отца Ош. Вона легальна, має програму на основі вчення Іванова. Она легальная, имеет программу на основе учения Иванова.   Статус партії є місцевий і міжнародний, бо Іванов є Бог усієї Землі, всіх народів. Статус партии является местный и международный, потому что Иванов есть Бог всей Земли, всех народов. Еволюційна партія – це є сила, вона врятує всіх земних людей у житті, старий порядок розіб'є, одне ціле зробить, переможе всякого ворога людства. Эволюционная партия – это сила, она спасет всех земных людей в жизни, старый порядок разобьет, одно целое сделает, победит всякого врага человечества. На нашу думку, рада є орган управління еволюційної партії. По нашему мнению, совет является орган управления эволюционной партии. Рада збирається періодично навколо райського місця, виробляє план роботи тощо. Совет собирается периодически вокруг райского места, вырабатывает план работы и тому подобное. Партія є невмираюча, ідеї Іванова будуть жити вічно через партію. Партия является неумирающей, идеи Иванова будут жить вечно через партию. Можна сказати, Учитель – це є партія. Можно сказать, Учитель – это партия.

  

Суспільство будується за заповідями Общество строится по заповедям

      Іванов називає це суспільство еволюцією, еволюція прийшла на землю в 1989 році. Иванов называет это общество эволюцией, эволюция пришла на землю в 1989 году. (Див.: Еволюційний рух. № 4). (См .: Эволюционный движение. № 4). Еволюція – це є суспільний лад за ідеєю Бога. Эволюция – это общественный строй по идее Бога. Нове суспільство Божих людей утвориться, коли ми, всі люди, будемо виконувати заповіді Іванова. Новое общество Божьих людей образуется, когда мы, все люди, будем исполнять заповеди Иванова. Суспільство любові є це. Это есть общество любви. Один Учитель, Бог є у всіх людей. Один Учитель, Бог у всех людей. Учитель творить для всіх людей. Учитель творит для всех людей. Іванов – це продовжувач справи Христа. Иванов – это продолжатель дела Христа.

Іванов є наш усіх Учитель, Бог Землі. Иванов наш всех Учитель, Бог Земли. Ми визнаємо, любимо Учителя Іванова, виконуємо його слово. Мы признаем, любим Учителя Иванова, выполняем его слово. Ж ити Жить   легше і краще з Богом, мир і щастя буде на землі. легче и лучше с Богом, мир и счастье будет на земле. Він вижене смерть, а вічне життя введе. Он выгонит смерть, а вечную жизнь введет. Допомагати всім людям всього світу визнати Учителя Богом землі, досвід Учителя передавати всім. Помогать всем людям всего мира, признать Учителя Богом земли, опыт Учителя передавать всем.

Любов – це життя

Любовь – это жизнь

   Якщо любов є між людьми, то є і життя. Если любовь есть между людьми, то есть и жизнь. Жива людина є найбільша цінність. Живой человек самая большая ценность. Учитель заповідає берегти життя, не вбивати живе, не вбивати природу, берегти здоров ' я. Учитель завещал беречь жизнь, не убивать живое, не убивать природу, беречь здоровье. Ідея Учителя: ти любиш людей, а люди люблять тебе. Идея Учителя: ты любишь людей, а люди любят тебя.Кожен повинен любити природу: повітря, воду, землю. Каждый должен любить природу: воздух, воду, землю. Це є наймиліші невмираючі друзі будь-якого чоловіка, вони допомагають у житті в усьому. Это милейшие неумирающие друзья любого человека, они помогают в жизни во всем. Любити і шанувати Бога Отця і природу матір. Любить и уважать Бога Отца и природу мать.   

 

Свідомість визначає буття Сознание определяет бытие

     Свідомість прийшла від природи Іванову, вона визначила все його подальше буття. Сознание пришло Иванову от природы, оно определила всю его дальнейшее бытия. Учитель говорить, що така свідомість має зародитись у кожного. Учитель говорит, что такое сознание должно зародиться у каждого. Кожен є свідомий, без свідомості обходитися не будемо. Каждый является сознательный, без сознания обходиться не будем. Вчення Іванова треба вивчати, його праці читати, розуміти, виконувати в своєму житті. Учение Иванова надо изучать, его труды читать, понимать, выполнять в своей жизни. Заповіді Іванова – це є життєвий Божий закон, найголовніший у житті. Заповеди Иванова – это жизненный Божий закон, самый главный в жизни.

 

Наш світогляд Наше мировоззрение

    Бог Отець послав до людей Христа, як Отець Сина. Бог Отец послал к людям Христа, как Отец Сына.   Христос послав до людей Іванова, як Отець Сина. Христос послал к людям Иванова, как Отец Сына. Іванов посилає до людей Великого Духа, як Отець Сина. Иванов посылает к людям Великого Духа, как Отец Сына. За Велесовою книгою, Бог Отець – це є Вишень , Сварг , Дажбог. По Велесовой книге, Бог Отец – это Вишен, Сварг, Даждьбог. Цей еволюційний процес не має початку і кінця. Этот эволюционный процесс не имеет начала и конца. На нашу думку, така сукупність Богів, коли один Бог народжує або посилає другого Бога, як Отець Сина, є Бог Род, котрий був у слов'ян, оріїв здавна. По нашему мнению, такая совокупность Богов, когда один Бог рождает или посылает второго Бога, как Отец Сына, есть Бог Род, который давно был у славян, ориев. Бог Род є Бог над Богами, творець, невмираючий, вічний, один-єдиний. Бог Род есть Бог Богов, создатель, неумирающий, вечный, один-единственный. Слово «природа» пов'язано з походженням від Роду. Слово «природа» связано с рождением от Рода. Природа – це при Роду. Природа – это при Роду. Природа народила Іванова як Бога Землі. Природа родила Иванова как Бога Земли.         

 

Найдорожча ідея – бути без усяких потреб Самая дорогая идея быть без всяких потребностей

     Ця ідея є основна цінність будь-якої людини. Эта идея есть основная ценность любого человека. Кожен прагне стати таким, як Іванов, Переможець природи, Учитель народу, Бог землі. Каждый стремится стать таким, как Иванов, Победитель природы, Учитель народа, Бог земли. Райське місце має всі умови, які дають кожному можливість бути без усяких потреб (їжі, одягу, житлового дому). Райское место имеет все условия, которые дают каждому возможность быть без всяких потребностей (пищи, одежды, жилого дома). Спосіб життя без всяких потреб детально розроблений Івановим. Образ жизни без всяких потребностей детально разработанный Ивановым. Іванов ходив свідомо без одягу, в одних шортах літом і зимою піввіку, свідомо терпів без їжі по декілька днів щотижня. Иванов ходил сознательно без одежды, в одних шортах летом и зимой полвека, сознательно терпел без пищи по несколько дней в неделю. Він не турбувався, що їсти, у що одягтися. Он не беспокоился, что есть, во что одеться. Сам обходився без одягу, їжі та вчив людей. Сам обходился без одежды, пищи и учил людей. Еволюція – це терпіти без їжі, наше свідоме терпіння без їжі росте щодня. Эволюция – это терпеть без пищи, наше сознательное терпение без еды растет каждый день. Іванов благословляв бути без їжі 42 години щотижня, потім 66 годин щотижня, потім 108 годин щотижня, потім пробувати бути без їжі шість діб поспіль, потім два тижні, потім бути без їжі місяць. Иванов благословлял быть без еды 42 часа в неделю, потом 66 часов в неделю, потом 108 часов в неделю, потом пробовать быть без еды шесть суток подряд, потом две недели, потом быть без еды месяц. Пробувати ходити без сорочки. Пробовать ходить без рубашки. Іванов знайшов райське місце на землі, де люди будуть без усяких потреб (їжі, одягу, житлового дому). Иванов нашел райское место на земле, где люди будут без всяких потребностей (пищи, одежды, жилого дома). Він благословив усіх жити навколо райського місця за його ідеєю. Он благословил всех жить вокруг райского места по его идее. Учитель учив шляхом свідомого терпіння рятувати свої душі, як і Христос. Учитель учил путем сознательного терпения спасать свои души, как и Христос. Якщо потреби є у нас, то труд треба. Если потребности есть у нас, то труд надо. (Цитати. 7906:17). (Цитаты. 7906: 17).          

 

Оздоровлюватися шляхом загартування за системою Оздоровляться путем закалки по системе

    УУчитель знайшовчитель нашеллюдям у природі засоби для здоров ' я, ввів систему. людям в природе средства для здоровья, ввел систему. (Див.: Еволюція. № 3). (ЭД. № 2).

 

Рівний розподіл усіх багатств суспільства між усіма Равное распределение всех богатств общества между всеми

Заповідь Іванова і Христа. Заповедь Иванова и Христа. Бажай і роби людям те, що собі хочеш. Желай и делай людям то, что хочешь себе. Люби людей, як себе. Люби людей, как себя. Він навчив здійснювати на практиці це. Он научил осуществлять на практике это. Якщо ми хочемо собі якусь зарплату, то ми повинні зробити іншим людям таку зарплату. Если мы хотим себе какую-то зарплату, то мы должны сделать другим людям такую зарплату. Це є любов між людьми. Это любовь между людьми. Всім треба рівно. Всем надо ровно. Зарплата має бути всім однакова, дорослим і дітям, щоб не було ображених, ненависті, зла між людьми. Зарплата должна быть всем одинаковая, взрослым и детям, чтобы не было обиженных, ненависти, зла между людьми. Діти є на утриманні держави, а не батьків. Дети на иждивении государства, а не родителей. Спочатку треба згодитись усім на зарплату 33 карбованці. Сначала надо согласиться всем на зарплату 33 рубля. Якщо буде мало, всім прибавимо однаково. Если будет мало, всем прибавить одинаково. Л юди будуть сильно любити один одного за таку рівність. Люди будут сильно любить друг друга за такое равенство. Ненависть, зло, убивство, крадіжка, корупція, всяка така погань не буде між людьми. Ненависть, зло, убийство, кража, коррупция, всякое такое плохое не будет между людьми. Природа піде людям назустріч, не буде карати хворобами, стихійними лихами. Природа пойдет людям навстречу, не будет наказывать болезнями, стихийными бедствиями. Люди не будуть робитися хворими і злочинцями. Люди не будут делаться больными и преступниками. Соціальна рівність і справедливість є в суспільстві. Социальное равенство и справедливость есть в обществе. Всім людям буде легше і краще. Всем людям будет легче и лучше. Війн між людьми не буде, бо причина війн – Коли Войны между людьми не будет, потому причины войны не будет. Когдаодин має щось, а інший не має, це породжує війну. один имеет что-то, а другой нет, это порождает войну.Іванов розробив і пропонує всім вчення про устрій суспільства, в якому Иванов разработал и предлагает всем учение об устройстве общества, в которомоднакова зарплата буде всім. одинаковая зарплата будет всем. Люди не будуть бідні через це. Люди не будут бедные через этого. Люди не будуть хворіти і робитися злочинцями. Люди не будут болеть и делаться преступниками. Ідея соціальної рівності є, щоб любов була між людьми, бідних і багатих, ображених, незадоволених не було. Идея социального равенства есть, чтобы любовь была между людьми, чтобы не было бедных и богатых, обиженных, недовольных. Економіка і політика не буде така, як тепер. Экономика и политика не будет такая, как сейчас.   Перехід до ідеї Іванова вирішить економічну і політичну кризу. Переход к идее Иванова решит экономический и политический кризис. Ринкова економіка є недосконала, бо бідні є, у котрих кількість благ обмежена, і багаті є, у котрих кількість благ необмежена. Рыночная экономика есть несовершенная, потому что бедные есть, у которых количество благ ограничено, и богатые есть, у которых количество благ не ограничено. Існування бідних і багатих та антагонізм між ними закладається спочатку. Существование бедных и богатых и антагонизм между ними закладывается изначально.Соціалістична економіка є теж недосконала, бо будується шляхом насилля, убивства незгодних із владою. Социалистическая экономика тоже несовершенна, ибо строится путем насилия, убийства несогласных с властью. (Див.: Еволюція. № 9). (ЭД. № 9).

 

Прощати людям провини і не карати Прощать людям вину и не наказывать

    Любити людей – значить прощати вину . Любить людей – значит, прощать вину.Заповідь Учителя Іванова: «Зробити з ворога любимого друга». Заповедь Учителя Иванова: «Сделать из врага любимого друга». Христос: «Любіть ворогів ваших». Христос: «Любите врагов ваших». Христос заповідав нам прощати людям провини їхні. Христос завещал нам прощать людям вину их. Іванов учить прибрати з життя все старе негоже. Иванов учит убрать из жизни все старое негодное.Каральний орган, юридичне право, юстиція, прокурор, суддя не буде існувати. Карательный орган, юридическое право, юстиция, прокурор, судья не будет существовать. Нема міліції, армії, солдат не служить. Нет милиции, армии, солдат не служит. Нема тюрми, люди не робляться злочинцями. Нет тюрьмы, люди не делаются преступниками. Людину не саджають у тюрму, не позбавляють волі, не убивають. Человека сажают в тюрьму, лишают воле, не убивают. Іванов просить усіх ув'язнених звільнити. Иванов просит всех заключенных освободить. За законом Божим, провини треба прощати людям, і позбавленням волі або смертю не карати. По закону Бога, вину надо прощать людям, и лишением свободы или смертью не наказывать. Люди не виконують цей закон, їм добре, коли юстиція, тюрма є в них, де за злочин карають. Люди не выполняют этот закон, им хорошо, когда юстиция, тюрьма в них, где за преступление наказывают. (Див.: Еволюція. № 1, 11). (ЭД. № 1, 11). Іванов. Иванов. 7608:69. 7608: 69. « Наша велика помилка є в цьому ділі, що ми караємо, але не прощаємо чоловікові. «Наша большая ошибка в этом деле, что мы наказываем, но не прощаем человеку. Учитель прощає нам, грішним усім, він не карає, просить нас, щоб ми не робили цього». Учитель прощает нам, грешным всем, он не наказывает, просит нас, чтобы мы не делали этого».

 

Сім'я, матір, виховання молоді Семья, мать, воспитание молодежи

      За висновком Іванова, залежність заважає чоловікові в природі, він хворіє через залежність, іде на злочин. По выводу Иванова, зависимость мешает человеку в природе, он болеет через зависимость, идет на преступление.Учитель пропонує. Учитель предлагает.Суспільство має дати зарплату щомісяця прожитковий мінімум матері, у котрої є діти. Общество должно дать зарплату ежемесячно прожиточный минимум матери, в которой есть дети. Прожитковий мінімум дати кожній дитині, щоб дитя не потребувало в своєму житті, було на своєму утриманні. Прожиточный минимум дать каждому ребенку, чтобы ребенок не нуждался в своей жизни, был на своем содержании. Заробітна плата є однакова в усіх дорослих, малих, старих. Заработная плата одинакова во всех взрослых, детей, старых. Дитина має бути фізично незалежна від батьків. Ребенок должен быть физически независим от родителей. Дитя не примушувати, а просити. Ребенка не принуждать, а просить. Учитель пропонує всім взяти рівну зарплату 33 карбованці для початку. Учитель предлагает всем принять равную зарплату 33 рубля для начала. Якщо буде мало, всім прибавити однаково, щоб не було ображених. Если будет мало, всем прибавить одинаково, чтобы не было обиженных. Заборонити аборти. Запретить аборты. Матір не примушувати народжувати дитя через секс. Мать не заставлять рожать ребенка через секс. Небажані діти народжуються через секс. Нежелательные дети рождаются через секс.Визнати Іванова, погодитися з наукою загартування для всіх. Признать Иванова, согласиться с наукой закалки для всех. Коли матерів з дітьми забезпечимо матеріально, тоді молодь будемо загартовувати. Когда матерей с детьми обеспечим материально, тогда молодежь будем закалять.   (Див.: Іванов: Партія . 6505:21, 23, 26, 92 – 109). (См .: Иванов: Партия. 6505: 21, 23, 26, 92 – 109).    Діти виховуються у нас неправильно. Дети воспитываются у нас неправильно. Ми робимо з людини ворога, злочинця, а потім його чи її судимо і караємо. Мы делаем с человека врага, преступника, а затем его или ее судим и наказываем. Це є помилка. Это ошибка. Ми всі є винуваті, що чоловік зробився такий. Мы все виноваты, что человек стал такой. Тому треба прощати, і не карати. Поэтому надо прощать, и не наказывать.

 

Примушувати не треба, а просити треба Заставлять не надо, а просить надо

   Бідні робітники і багаті роботодавці є в будь-якій державі. Бедные рабочие и богатые работодатели есть в любом государстве. Робітник наймається на роботу, він отримує мінімальну зарплату, лише б він не вмер. Рабочий нанимается на работу, он получает минимальную зарплату, лишь бы он не умер. Так примушують робітника трудитись на роботодавця, він платить робітнику, скільки захоче. Так заставляют рабочего трудиться на работодателя, он платит работнику, сколько захочет. Примушувати робітника не треба, а просити треба. Заставлять рабочего не надо, а просить надо. Коли діти є на утриманні батьків, вони роблять те, що хочуть батьки. Когда дети на иждивении родителей, они делают то, что хотят родители. Примушувати не треба дітей, а просити треба. Заставлять не надо детей, а просить надо. Ми, люди, зробили ворога самі, ми воюємо з ним все життя. Мы, люди, сделали врага сами, мы воюем с ним всю жизнь. Ворог – це є ми. Враг – это мы. (Див.: 6505:66 – 75). (6505: 66 – 75).

     Ми нічого не зробили, щоб ворог не був у нас. Мы ничего не сделали, чтобы враг не был у нас. А ми робимо те, що допомагає ворогу. А мы делаем то, что помогает врагу. Ми не навчися відбиватися від нього. Мы не научись отбиваться от него. Якби юстиція не була, то злочинець не був. Если бы юстиция не была, то преступник не был. Якби медицина не була, то захворювання не було . Если бы медицина не была, то заболевания не было. Треба відмовитися від такої науки, котра судить злочин. Надо отказаться от такой науки, которая судит преступника. Т реба простити людям за зроблену помилку, не судити. Надо прощать людям за совершенную ошибку, не судить. Наші уми зробили вбивцю в злодія . Наши умы сделали убийцу в вора. Ми саджаємо самих себе . Мы сажаем самих себя. (Див.: Еволюція. № 10, 11). (ЭД. № 10, 11).  

     

Наші пріоритети, перше діло, з якого починати Наши приоритеты, первое дело, с которого начинать

       Почнеться з дітей. Начнется с детей. Ми народили дітей для заміни життя, вони закопали нас у прах умирання. Мы родили детей для замены жизни, они закопали нас в прах умирания. Дитя підніме нас з мертвих в живих. Ребенок поднимет нас из мертвых в живых. Хто закопав, той відкопає. Кто закопал, тот откопает. Ми маємо пропонувати державі дати дітям однакову зарплату, прожитковий мінімум. Мы предлагаем государству дать детям одинаковую зарплату, прожиточный минимум. Матір з дітьми забезпечити Мать с детьми обеспечитьщомісяця однаковою зарплатою прожитковий мінімум. ежемесячно одинаковой зарплатой прожиточным минимумом. Зарплата є однакова всім, щоб ображених не було. Зарплата одинакова для всех, чтобы обиженных не было. Всі діти мають однакове виховання. Все дети имеют одинаковое воспитание. Нікого не примушувати, а просити треба. Никого не заставлять, а просить надо. Молодь будемо загартовувати після цього. Молодежь будем закалять после этого.     

 

Самоврядування. Самоуправления. Не чинити адміністративно, а служити людям Не действовать административно, а служить людям

      Всі люди є вільні. Все люди свободны. Адміністратор не потрібен у людях. Администратор не нужен в людях. Чоловік є мудрець, сам знає, що робити в житті в природі.Человек есть мудрец, сам знает, что делать в жизни в природе. Іванов був слуга для людей. Иванов был слуга для людей. Учитель служив людям, але не керував людьми, як адміністративна влада. Учитель служил людям, но не управлял людьми, как административная власть. Службовець служить людям у суспільстві через просьбу. Служащий служит людям в обществе через просьбу.Учені не творять закони життя суспільства, бо закони є Божі, вони є. Ученые не творят законы жизни общества, потому что законы есть Божьи, они есть. Заповіді Учителя Іванова – це є основний життєвий Божий закон для всіх людей. Заповеди Учителя Иванова – это основной жизненный Божий закон для всех людей. Все, що потрібно в житті, є в працях Іванова. Все, что нужно в жизни, есть в трудах Иванова. Рада буде вирішувати поточні питання, проблеми, які будуть виникати в житті. Совет будет решать текущие вопросы, проблемы, которые будут возникать в жизни.  

 

Жити за рахунок свого, а не чужого Жить за счет своего, а не чужого

      Своє – це є живе тіло людини. Свое – это живое тело человека. Всі природні блага є спільні, чужі. Все природные блага есть общие, чужие. Земля природна спільна, місце на землі – це є чуже. Земля природная общая, место на земле – это чужое. Жити можна своїм, але не чужим, бо природа карає за чуже. Жить можно своим, но не чужим, потому что природа наказывает за чужое. Не захоплювати, не присвоювати, не продавати землю, вона є спільна. Не захватывать, не присваивать, не продавать землю, она общая. Війна за землю не буде більше. Война за землю не будет больше.Армія не знадобиться, солдат служити не буде, зброя не треба буде. Армия не понадобится, солдат служить не будет, оружие не надо будет. (Див.: Еволюція. № 12). (ЭД. № 12).      

 

Всім окружити райське місце, де люди завоюють безсмертя Всем окружить райское место, где люди завоюют бессмертие

     Іванов знайшов Божим людям місце на землі для життя, назвав райським, освятив, благословив жити навколо нього за його ідеєю. Иванов нашел Божьим людям место на земле для жизни, назвал райским, освятил, благословил жить вокруг него по его идее. Люди приходять на райське місце за своїм бажанням з любов'ю. Люди приходят на райское место по своему желанию с любовью. Люди отримують свідомість, здоров'я, знання тут. Люди получают здесь сознание, здоровье, знания. Люди навчаються жити без усяких потреб (їжі, одягу, дому) тут. Люди учатся жить здесь без всяких потребностей (пищи, одежды, дома). Вони зроблять людський рай на землі, завоюють безсмертя. Они сделают человеческий рай на земле, завоюют бессмертие. Пропонується жити однією сім'єю навколо райського місця. Предлагается жить одной семьей вокруг райского места. Люди з усього світу збираються 25 квітня на райському місці бугрі щорічно. Люди со всего мира собираются 25 апреля на райском месте бугре ежегодно. Загартовування починати краще з прийому на бугрі весною 25 квітня. Закаливание начинать лучше с приема на бугре весной 25 апреля. Райське місце потрібно для народження на ньому чоловіка без усяких потреб. Райское место нужно для рождения на нем человека без всяких потребностей. Люди прийдуть сюди, вони зроблять людський рай, будуть без потреб. Люди придут сюда, они сделают людской рай, будут без потребностей.Матір народить дитину, а люди виховають Мать родит ребенка, а люди воспитаюту раю в дусі без потреб. в раю в духе без потребностей. Він буде наш Учитель, Бог, його ідея буде Христа, він сам буде на цьому місці, це місце буде його. Он будет наш Учитель, Бог его идея будет Христа, он сам будет на этом месте, это место будет его. Він навчить людей бути без потреб, і люди перестануть умирати. Он научит людей быть без потребностей, и люди перестанут умирать.   

 

Любити всі нації, сприяти їхньому розвитку Любить все нации, способствовать их развитию

       Любити людей, як себе – значить любити всі нації, берегти в житті. Любить людей, как себя – значит, любить все нации, хранить в жизни. Паршек любить всі нації, всі національності є для нього однакові. Паршек любит все нации, все национальности есть для него одинаковы. Паршек заповідає нам усім любити всі нації однаково, не вважати якісь менш вартими. Паршек завещает нам всем любить все нации одинаково, не считать какие-то менее достойными. Сприяти розвитку всіх націй, а не заважати. Способствовать развитию всех наций, а не мешать.Іванов заповідає: «Своє знайдене став, а іншим не заважай». Иванов завещает: «Свое найденное став, а другим не мешай». Нація розвивається найкраще в своїй рідній національній державі, тому національні держави треба зберігати, не заважати іншим національним державам захопленням, війнами тощо. Нация развивается лучше в своей родной национальном государстве, поэтому национальные государства надо хранить, не мешать другим национальным государствам захватом, войнами и тому подобное. Національна мова, територія, історія, культура визначає націю. Национальный язык, территория, история, культура определяет нацию. Національна держава повинна їх берегти, розвивати. Национальное государство должно их беречь, развивать. (Еволюція. № 8).Українці і росіяни повинні любити і поважати один одного, як заповідав Учитель, тоді й інші народи визнають Іванова. Украинцы и россияне должны любить и уважать друг друга, как завещал Учитель, тогда и другие народы признают Иванова.

Перехід до еволюційного ладу Переход к эволюционному строю

      Перехід повинен бути вмілим, поступовим, акуратним, щоб своє зробити, а іншим не зашкодити. Переход должен быть умелым, постепенным, аккуратным, чтобы свое сделать, а другим не навредить. Перейти до еволюційного ладу можна демократичним шляхом реформ, шляхом вільного вибору кожного. Перейти к эволюционному строю можно демократическим путем реформ, путем свободного выбора каждого. Якщо ви згодні на рівну зарплату всім людям, то не голосуйте на виборах за депутатів і партії, у котрих програма економічного розвитку країни основана на нерівному розподілі заробітної плати всіх людей. Если вы согласны на равную зарплату всем людям, то не голосуйте на выборах за депутатов и партии, в которых программа экономического развития страны основана на неравном распределении заработной платы всех людей. Обирайте програму, в котрій коефіцієнт відношення між максимальною зарплатою або пенсією і мінімальною близько до одиниці. Выбирайте программу, в которой коэффициент отношения между максимальной зарплатой или пенсией и минимальной близко к единице. Перемога буде за бідними, бо бідних більшість, і Бог є за бідних. Победа будет за бедными, потому что бедных большинство, и Бог за бедных. Будьте за еволюційну партію. Будьте за эволюционную партию.

                  Наш г імн Наш гимн

Люди Господу вірили, як Богу. Люди Господу верили, как Богу.

А Він прийшов Сам до нас на землю. А он к нам на землю пришел.

Смерть як таку вижене. Смерть как таковую изгонит.

А життя у славу введе. А жизнь во славу введет.

Де люди візьмуться? Где люди возьмутся? На цьому бугрі . На этом бугре.

Вони скажуть гучно слово. Они громко скажут слово.

Це є наше райське місце. Это есть наше райское место.

Слава безсмертна чоловікові. Человеку слава бессмертна.

                                    

     Ош – це власне ім ' я Учителя Іванова і Бога , ним самим написане. Ош – это собственное имя Учителя Иванова и Бога, им самим написанное. Учень передав його всім людям. Ученик передал его всем людям. Учень назвав Учителя Отцем Ош у 1989 року, коли визнали його Богом. Ученик назвал Учителя Отцом Ош в 1989 году, когда признали его Богом. Іванов написав, що ми всі повинні обрати одне спільне ім'я і на ньому одному базуватись у своєму житті, він один є такий заслужений. Иванов написал, что мы все должны выбрать одно общее имя и на нем одном базироваться в своей жизни, он один такой заслуженный. Іванов не визнавав індивідуальне прізвище кожного. Иванов не признавал индивидуальную фамилию каждого. На нашу думку, Учитель пропонує нам усім обрати спільне ім'я Ош , котре він написав у зошиті « Паршек ». По нашему мнению, Учитель предлагает нам всем выбрать общее имя Ош, которое он написал в тетради «Паршек».1981.02:127, і на ньому одному базуватись у житті. 1981.02: 127, и на нем одном базироваться в жизни. Спільне Боже ім'я Ош об'єднує людей, у перекладі означає Білий. Общее Божье имя Ош объединяет людей, в переводе означает Белый. Бог Ош – це є Бог Білий. Бог Ош – это бог Белый. Ош – це святе ім'я Бога, велике, через нього звершиться все. Ош – это святое имя Бога, великое, через него свершится все.Бог Білий творив, творить і буде творити білий світ по-еволюційному. Бог Белый творил, творит и будет творить белый свет по эволюционному. Еволюційна партія – це група послідовників Учителя Іванова, котрі визнають Боже ім'я Ош . Эволюционная партия – это группа последователей Учителя Иванова, которые признают Божье имя Ош. Визнати – значить, прийняти погане. Признать – значит, принять плохое.      

      Наше свято еволюційне – 25 Квітня, святкуємо Наш праздник эволюционный – 25 Апреля, празднуемна райському місці і на місцях. на райском месте и на местах. День народження Учителя – 20 Лютого. День рождения Учителя – 20 февраля.

   Прийняти еволюційну партію всім людям буде дуже погано, але вони обов'язково приймуть, щоб жити. Принять эволюционную партию всем людям будет очень плохо, но они обязательно примут, чтобы жить.

 

3-2. 3-2. Друга нова протилежна сторона Вторая новая противоположная сторона

   Як природа буде відповідати за спільне життя? Как природа будет отвечать за общую жизнь? Дві сторони є в природі, хороше, погане. Две стороны есть в природе, хорошее, плохое. Природа дасть людям хороше за їхнє прийняте погане. Природа даст людям хорошее за их принято плохое. Це – здоров'я, щастя, задоволення, любов між людьми, нема крадіжки, убивства, смерті, є життя вічне, рівність, мир між народами, відсутність війн, рай на землі, безсмертя. Это - здоровье, счастье, удовлетворение, любовь между людьми. Нет кражи, убийства, смерти, есть жизнь вечная, равенство, мир между народами, отсутствие войн, рай на земле, бессмертие.Суперечність між протилежностями буде закінчена. Противоречие между противоположностями будет закончена. Люди хочуть жити, і будуть умови для вічного здорового, щасливого життя. Люди хотят жить, и будут условия для вечной здоровой, счастливой жизни.

 

Цитати Іванова Цитаты Иванова

    6505:115. 6505: 115. « «Почнеться з дітей. Начнется с детей. Перше. Первое. Свою силу введе на задоволення всіх народжених дітей матеріальністю. Свое введет на удовлетворение всех рожденных детей материальностью. Щоб діти всі виховувались однаково, треба забезпечити всіх одним виділенням; Чтобы дети все воспитывались одинаково, надо обеспечить всех одним выделением; прожитковий мінімум дати 30 карбованців щомісяця, прожиточный минимум дать 30 рублей ежемесячно,   щоб матір не нуждалась цим. чтобы мать не нуждалась этим. А потім будемо загартовувати А потом будем закалятьмолоду людину не шляхом залежності. молодого человека не путем зависимости.Вона Она   заважала людині весь час». мешала человеку все время».

    7805:65. 7805: 65. Доволі чинити адміністративно над чоловіком, не треба чоловіка примушувати, чоловіка не треба запирати. Довольно действовать административно над человеком, не надо человека заставлять, человека не надо запирать. Волю дати йому за це , вона повинна оточити цим. Волю дать ему за это, она должна окружить этим. Святе діло є це для нас таких. Святое дело это для нас таковых. Ми є сильні, це має бути в житті. Мы сильные, это должно быть в жизни.   7804:117. 7804: 117. Я не відбираю в жодного чоловіка його право в житті, але прошу всіх: розумійте, живіть, але не заважайте іншому . Я не отбираю ни в одного человека его право в жизни, но прошу всех: понимайте, живите, но не мешайте другому.

     7811:36. 7811: 36. Паршек є Бог землі в усьому ділі й усій цій історії, він є хазяїн всьому положенню. Паршек Бог земли во всем деле и всей этой истории, он хозяин всему положению. Він сказав адміністратору, що не треба командувати підлеглим , а треба буде від цього всього відмовитись. Он сказал администратору, что не надо командовать подчиненным, а надо будет от этого всего отказаться. 8109:164. 8109: 164. Природа не дає згоди на це, щоб люди підкорялись людям. Природа не дает согласия на это, чтобы люди подчинялись людям. Паршек просить, киньте підкорятись управителям, вони нехай живуть самі без нас . Паршек просит, бросьте подчиняться управляющим, пусть они живут сами без нас.

   7901:184. 7901: 184. Партія є природна. Партия есть природная. Вона не задовольняється чужим, вона не належить мертвому. Она не удовлетворяется чужим, она не принадлежит мертвому. Своє живе є в неї, мертвого нема, є природного характеру. Свое живое есть у нее, мертвого нет, есть природного характера. Воно живе в повітрі, воді, землі. Оно живет в воздухе, воде, земле. Щоб чоловік не розпоряджався чоловіком, вона є нове. Чтобы человек не распоряжался человеком, она есть новое. Вона не проганяє чоловіка з життя і не примушує, а вона говорить чоловікові в свою чергу, зрозумій це діло. Она не прогоняет человека из жизни и не заставляет, а она говорит человеку в свою очередь, пойми это дело. Це не адміністративна особа є, яка жене в бій безвинного незнаючого чоловіка. Это не административное лицо есть, которое гонит в бой невинного незнающего человека. Партія не живе в ділі. Партия не живет в деле. Їжа не треба їй, одяг теж не треба їй, дім не треба їй. Еда не надо ей, одежда тоже не надо ей, дом не надо ей.

 

  Люди треба не мертвого характеру, а живого. Люди нужно не мертвого характера, а живого. Місце життєве знайти треба їй у природі без усякого діла, у котрому чоловік помиляється й умирає на віки-віків. Место жизненное найти надо ей в природе без всякого дела, в котором человек ошибается и умирает на веки веков.   Партія є невмираюча істота, люди народили її для порятунку всіх нас земних людей, щоб вони відмовились від цієї технічної системи, штучного діла, перестали Партия есть неумирающее существо, люди родили ее для спасения всех нас земных людей, чтобы они отказались от этой технической системы, искусственного дела, пересталивводити хімію. вводить химию. Паршек є партія природного характеру. Паршек есть партия природного характера. Природне є повітря, вода, земля. Природное есть воздух, вода, земля.Партія оточена цим. Партия окружена этим. Вона має своє, а чуже не тривожить, іншому не заважає. Она имеет свое, а чужое не тревожит, другому не мешает. Паршек є природна партія, вона не вмирає, вона не Паршек есть природная партия, она не умирает, она не   заважає нікому, живе вічно. мешает никому, живет вечно. Це місце належить усім живим людям. Это место принадлежит всем живым людям. Партія просить, благає всіх нас. Партия просит, умоляет всех нас. Якщо хочете жити за ділом Паршека , іди займай це місце. Если хотите жить по делу Паршека, идите занимайте это место.Воно дано нам усім, вибору ніякого, лише б душа й серце. Оно дано нам всем, выбора никакого, только бы душа и сердце. Треба любити, любов є діло, це тіло чоловіка, воно повинно стати близьким до природи. Надо любить, любовь есть дело, это тело человека, оно должно стать близким к природе. Вона не покарає тебе за це ніколи, а полюбить усіх. Она не накажет тебя за это никогда, а полюбит всех. А партія готує, але не колишніх людей, людей без усякої потреби, живих людей. А партия готовит, но не бывших людей, людей без всякой потребности, живых людей. Паршек не бореться за мертве, живе оточує його, це Чувілкін бугор. Паршек не борется за мертвое, живое окружает его, это Чувилкин бугор. Він вийшов сам на таке місце, і ці якості відкрив там. Он вышел один на такое место, и эти качества открыл там. А тепер просить чоловіка того, хто це діло не зовсім зрозумів, щоб чоловік зрозумів це, і став робити те, від чого зробиться йому в житті легше й краще. А теперь просит человека того, кто это дело не совсем понял, чтобы человек понял это и стал делать то, от чего сделается ему в жизни легче и лучше. Я є перший чоловік, початковий у цьому ділі. Я есть первый человек, начальный в этом деле. Я веду за собою цього чоловіка з упевненістю, щоб Я веду за собой этого человека с уверенностью, чтобы человек не простужался, не болел, а был здоровым человеком от этого. Паршек є за живу партію, але не за мертву. Паршек есть за живую партию, но не мертвую. Він є за еволюційну , за свідому, без усяких цих грошей, не за хвору. Он за эволюционную, за сознательную, без всяких этих денег, не за больную.

    8109:81. 8109: 81. Власника, власності в людях нема: усе є природне спільного характеру . Собственника, собственности в людях нет: все есть природное общего характера. 8109:65. 8109: 65. А коли ми виберемо місце одне для всіх однаково з умовами, щоб можливість мати бути без потреби всім, ми не будемо вмирати, безсмертя заслужимо від природи. А когда мы выберем место одно для всех одинаковое с условиями, чтобы возможность иметь быть без потребности всем, мы не будем умирать, бессмертие заслужим от природы.

 

 

Еволюційний рух