Народний журнал природної мудрості Народный журнал природной мудрости   osh . osh.kiev . kiev.ua ua

 

Еволюційний рух Эволюционное движение

 

Жити, учитися, отримувати здоров ' я за наукою еволюцією. Жить, учиться, получать здоровье по науке эволюции. Бути таким, як Учитель народу, Бог Землі. Быть таким, как Учитель народа, Бог Земли. Наука Іванова П. К. Наука Иванова П. К.   

 

№ 16 . № 16. 2018.02 2018.02

Сім днів Семь дней

 

Сім днів – це сім періодів нашої ери, визначених за законами діалектики і вченням Порфирія Іванова. Семь дней – это семь периодов нашей эры, определенные по законам диалектики и учению Порфирия Иванова.

 

Зміст Содержание

1.Теорія діалектика, три закони. 1.Теория диалектика, три закона.

2. Три ступені еволюції. 2. Три ступени эволюции.

3. Комуністична формація. 3. Коммунистическая формация.

4. Шість формацій. 4. Шесть формаций.

5. Сьома формація або сьомий день. 5. Седьмая формация или седьмой день.

6. Особливості сьомого дня. 6. Особенности седьмого дня.

6-1. 6-1. Іванов про комуністичну формацію. Иванов о коммунистической формации.

6-2. 6-2. Іванов виконав заповіді Христа. Иванов выполнил заповеди Христа.

6-3. 6-3. Пропозиція Порфирія Іванова. Предложение Порфирия Иванова.

7. Третій ступінь еволюції. 7. Третья ступень эволюции.    

8. Сім днів – метод людської еволюції. 8. Семь дней – метод человеческой эволюции.

 

1.Теорія діалектика, три закони. 1.Теория диалектика, три закона.

   Закон 1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі . Закон 1. Две противоположные стороны есть в природе, они существуют в единстве и борьбе. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. Все вещи, явления имеют противоположные свойства и тенденции развития. Вони перебувають в єдності, одне без одного не існує. Они находятся в единстве, одно без другого не существует. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, її результатом є розвиток. Противоположные стороны взаимодействуют постоянно в форме борьбы, ее результатом является развитие. Між ними виникають суперечності, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Между ними возникают противоречия, которые являются источником, содержанием, движущей силой саморазвития мира. Процес завершується переходом до двох нових Процесс завершается переходом к двум новым   протилежних сторін. противоположным сторонам. Приклад . Пример. Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. Две противоположные стороны есть в природе: хорошее, теплое, плохое, холодное. Перша протилежна сторона. Первая противоположная сторона. Люди роблять, щоб мати в житті хороше, тепле. Люди делают, чтобы в жизни было хорошее, теплое. Друга протилежна сторона. Вторая противоположная сторона. Вони отримують від природи погане і холодне – захворювання, нещастя тощо. Они получают от природы плохое и холодное – заболевание, несчастье и тому подобное. Між ними є суперечність , бо люди не отримують життя. Между ними есть противоречие, потому что люди не получают жизни. Щоб жити, люди переходять до двох нових протилежних сторін. Чтобы жить, люди переходят к двум новым противоположным сторонам. Перша нова протилежна сторона. Первая новая противоположная сторона. Люди свідомо приймають холод і голод, гартуються в холодній воді. Люди сознательно принимают холод и голод, закаляются в холодной воде. Людина відчуває холод і погане в процесі купання в холодній воді. Человек чувствует холод и плохое в процессе купания в холодной воде. Друга нова протилежна сторона. Вторая новая противоположная сторона. Людям стає тепло, добре і здорово після купання. Людям становится тепло, хорошо и здорово после купания. Людина хотіла життя і отримала життя. Человек хотел жизни и получил жизнь. Суперечність завершується. Противоречие заканчивается.   

    Закон 2. Подвійне заперечення є в природі. Закон 2. Двойное отрицание в природе. Об ' єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Объекты развиваются путем двойного отрицания. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру початкового ступеня розвитку. Каждая ступень является синтезом предыдущих ступеней и воспроизводит на более высокой основе характерные черты, структуру начальной ступени развития. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об ' єктів. Двойное отрицание является необходимым моментом процесса развития, условием качественного изменения объектов. Розвитку об ' єктів не існує без заперечення попередніх форм. Развития объектов не существует без отрицания предыдущих форм. Заперечення відображає не знищення об ' єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадковий стан. Отрицание отражает не уничтожение  объекта, а момент его перехода в новое качество, в котором хранятся элементы и свойства его предварительного качественного состояния, то есть фиксирует наследственное состояние. Приклад. Пример. Еволюція людства. Эволюция человечества. Ступінь 1. Практика загартування домінує в людей. Ступень 1. Практика закалки доминирует у людей. Ступінь 2. Заперечення загартування. Ступень 2. Отрицание закалки. Вчення Христа домінує. Учение Христа доминирует. Ступінь 3. Подвійне заперечення одного загартування і одного вчення Христа. Ступень 3. Двойное отрицание одной закалки и одного учения Христа. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства. Синтез или сумма закалки и учения Христа доминирует в человечества.    

    Закон 3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Закон 3. Взаимный переход качественных и количественных изменений. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. Количественные изменения постепенно накапливаются, на определенном этапе развития нарушают их меру, и вызывают у них коренные изменения. (Википедия.  Диалектика).   

 

Три ступені еволюції суспільства 2. Три ступени эволюции общества

   Ступінь 1. Практика загартування домінує в житті людей. Ступень 1. Практика закалки доминирует в жизни людей. Ступінь 2. Люди заперечують загартування в своєму житті. Ступень 2. Люди отрицают закалки в своей жизни. Вчення Христа домінує в житті людей. Учение Христа доминирует в жизни людей. Ступінь 3. Подвійне заперечення. Ступень 3. Двойное отрицание. Люди в житті заперечують окремо одне загартування і одне вчення Христа. Люди в жизни отрицают отдельно одну закалку и одно учение Христа. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства. Синтез или сумма закалки и учение Христа доминирует в человечества. Це здійснилось через Іванова, він створив вчення, яке складається з практики загартування і вчення Христа. Это осуществилось через Иванова, он создал учение, которое состоит из практики закаливания и учения Христа.Ми, всі люди, зараз живемо в епоху християнства. Мы, все люди, сейчас живем в эпоху христианства. Це другий ступінь еволюційного розвитку. Это вторая ступень эволюционного развития. Наша ера налічує 2018 років від народження Христа. Наша эра насчитывает 2018 лет от рождения Христа. Суспільство розвивається еволюційно. Общество развивается эволюционно. Віра у вчення Христа домінує в людства. Вера в учение Христа доминирует у человечества. Ми хочемо дослідити характерні особливості розвитку другого ступеня, щоб знати, що робити тепер, і що буде далі. Мы хотим исследовать характерные особенности развития второй ступени, чтобы знать, что делать теперь, и что будет дальше.Процес економічного розвитку виражається еволюційною послідовністю. Процесс экономического развития выражается эволюционной последовательностью. Це описано в ж. Это описано в журнале«Еволюційний рух». «Эволюционное движение». № 3.  

 

Комуністична формація 3. Коммунистическая формация

   Комуністична формація існувала в Україні. Коммунистическая формация существовала в Украине. Вона почалася в 1918 році в складі Радянського союзу 15 республік, котрий будував комунізм. Она началась в 1918 году в составе Советского союза 15 республик, который строил коммунизм. В 1991 році Радянський союз розвалився В 1991 году Советский Союз развалилсяна незалежні держави через суперечності між протилежними сторонами. на независимые государства из-за противоречий между противоположными сторонами. Україна вийшла із союзу і стала будувати свій суспільний лад, як і всі інші республіки. Украина вышла из союза и стала строить свой общественный строй, как и все другие республики. Комуністична формація проіснувала в Україні 73 роки, декомунізація відбулася в Україні. Коммунистическая формация просуществовала в Украине 73 года.  Комуністична формація називається Коммунистическая формация называетсяшостою формацією. шестой формацией. Подібне оновлення відбувається в інших республіках. Подобное обновление происходит в других республиках.     

 

Шість формацій 4. Шесть формаций

       Практика показує, шо тривалість суспільно-економічних формацій не однакова, вона зменшується в часі. Практика показывает, что продолжительность общественно-экономических формаций не одинакова, она уменьшается во времени. Можна припустити, що величини тривалості формацій утворюють еволюційну послідовність, яка нам відома. Можно предположить, что величины продолжительности формаций образуют эволюционную последовательность, которая нам известна. (ЭД. 3) Еволюційна послідовність є геометрична прогресія, у котрої знаменник є число золотий перетин – 1,618. Эволюционная последовательность является геометрической прогрессией, в которой знаменатель есть число золотое сечение: 1,618. Ми можемо знайти Мы можем найтивеличини тривалості всіх формацій, якщо нам відома одна із них, тобто шоста. величины продолжительности всех формаций, если нам известна одна из них, то есть шестая. Сума чисел тривалості всіх формацій повинна бути приблизно 1991 років, тобто дорівнювати кількості років нашої ери. Сумма чисел продолжительности всех формаций должна быть приблизительно 1991, то есть равно количеству лет нашей эры.Тривалість п ' ятої формації дорівнює добутку тривалості шостої формації на золотий перетин: 73 x 1,618 = 118 років. Продолжительность пятой формации равна произведению длительности шестой формации на золотое сечение: 73 x 1,618 = 118 лет. Тривалість четвертої формації дорівнює добутку тривалості п ' ятої формації на золотий перетин: 118 х 1,618 = 191. Подібним шляхом знайдемо тривалість інших формацій. Продолжительность четвертой формации равна произведению длительности пятой формации на золотое сечение: 118 х 1,618 = 191. Подобным путем найдем продолжительность других формаций. Тривалість третьої: 309. Тривалість другої: 500. Продолжительность третьей: 309. Продолжительность второй: 500.   Тривалість першої від народження Христа: 809. Продолжительность первой от рождения Христа: 809.   Сума величин тривалості формацій в роках від першої до шостої дорівнює: 809 +500 +309 +191 + 118 + 73 = 2000 років. Сумма величин продолжительности формаций в годах от первой до шестой равна: 809 +500 +309 +191 + 118 + 73 = 2000 лет. Порівняємо число 2000 з числом років нашої ери 1991. Різниця між числом 2000 і 1991 незначна. Сравним число 2000 с числом лет нашей эры 1991. Разница между числом 2000 и 1991 незначительна. На основі цього приходимо до висновку, що число формацій нашої ери не може бути менше або більше від шести, а може бути тільки шість. На основе этого приходим к выводу, что число формаций нашей эры не может быть меньше или больше шести, а может быть только шесть. Можна сказати, що в нашій ері до 1991 року було шість формацій. Можно сказать, что в нашей эре до 1991 года было шесть формаций. Теорія підтверджується на практиці, еволюційна послідовність відповідає дійсності. Теория подтверждается на практике, эволюционная последовательность соответствует действительности. Наше припущення правильне. Наше предположение верно. Іванов писав: «Все приготовлено до 2000 року». Иванов писал: «Все приготовлено к 2000 году». Його прогноз підтвердився. Его прогноз подтвердился. Еволюція Эволюция в природі суспільства відбувалася об'єктивно, незалежно від волі людей. в природе общества происходила объективно, независимо от воли людей.

 

Сьома формація або сьомий день 5. Седьмая формация или седьмой день

   За логікою сьома формація може бути в еволюційної послідовності. По логике седьмая формация может быть в эволюционной последовательности. Тривалість її дорівнює: 73/1,618 = 45 років. Продолжительность ее равна: 73 / 1,618 = 45 лет. Це є остання формація, в якій ми всі живемо зараз. Это последняя формация, в которой мы все живем сейчас. Вона почалася в 1991 році, а закінчиться в 2036 році. Она началась в 1991 году, а закончится в 2036 году. Це наш науковий прогноз. Это наш научный прогноз. Він починає здійснюватися, Он начинает осуществляться,бо відбувається декомунізація в країнах. потому что заканчивается коммунистическая формация в странах, эволюционное движение утверждается.Це буде кінець ери. Это будет конец эры. Ці сім періодів подібні до сімох днів тижня. Эти семь периодов подобные семи дням недели. Ми називаємо періоди ери днями ери. Мы называем периоды эры днях эры. Ми всі зараз Мы все сейчасживемо в сьомому дні, який буде тривати приблизно 45 років. живем в седьмом дне, который будет длиться примерно 45 лет.  

 

6. Особливості сьомого дня 6. Особенности седьмого дня

   Домінування вчення Христа поступово припиняється через церкву, досі домінування Доминирование учение Христа постепенно прекращается через церковь, до сих пор доминирование  відбувалося з допомогою церкви. происходило за счет церкви. Церква може робити своє діло, але не заважати людям загартовуватися в житті. Церковь может делать свое дело, но не мешать людям заниматься закалкой в жизни. Христос говорив про кінець віку, він буде. Христос говорил о конце века, он будет. Досвід Христа зберігається разом із загартуванням. Опыт Христа сохраняется вместе с закалкой. Це є синтез вчення Христа і загартування за законом діалектики. Это синтез учения Христа и закалки по закону диалектики. Суперечність релігії вирішується через перехід до двох нових протилежностей, до віри в живого Бога Землі. Противоречие религии решается через переход к двум новым противоположностям, к вере в живого Бога Земли. (ЭД. 6).       

   Декомунізація суспільного життя відбувається в суспільстві. Отрицание коммунизма происходит в обществе. Перехід до еволюційного ладу відбувається в суспільстві. Переход к эволюционному строю происходит в обществе.

   Перехід до повного домінування еволюційного руху є в суспільстві. Переход к полному доминированию эволюционного движения в обществе.

 

6-1. 6-1. Іванов про комуністичну формацію Иванов о коммунистической формации

   Люди звичайні живуть і не знають, що буде далі. Люди обычные живут и не знают, что будет дальше. Іванов знав, що буде далі, свої передбачення писав людям у працях. Иванов знал, что будет дальше, свои предсказания писал людям в трудах.Природа говорила йому, що буде далі. Природа говорила ему, что будет дальше. Іванов говорив, що соціально-економічна комуністична формація буде остання в соціально-економічному розвитку суспільства. Иванов говорил, что социально-экономическая коммунистическая формация будет последняя в социально-экономическом развитии общества. Після соціалізму лад буде новий, Іванов назвав його еволюцією. После социализма порядок будет новый, Иванов назвал его эволюцией. Люди будуть жити не по-капіталістичному, не по-соціалістичному, а по-еволюційному, тобто за ідеєю Бога. Люди будут жить не по-капиталистически, не по-социалистически, а по идее эволюции, то есть по идее Бога. Про еволюційний лад докладно описано в журналі «Еволюційний рух». Об эволюционном строе подробно описано в журнале «Эволюционное движение». № 1. Іванов передбачив у 1981 році, що кінець комуністичного ладу буде з 1989 року. Иванов предсказал в 1981 году, что конец коммунистического строя будет с 1989 года. Він писав, що еволюційний лад прийде слідом за комуністичним, еволюція прийде в 1989 році. Он писал, что эволюционный порядок придет вслед за коммунистическим строем, эволюция придет в 1989 году. Значить, кінець комуністичному ладу буде в 1989 році. Значит, конец коммунистического строя будет в 1989 году. Це здійснилося в Україні в 1990 – 1991 роках після розпаду Радянського союзу. Это совершилось в Украине в 1990 – 1991 годах после распада Советского Союза. Іванов провістив про час, коли еволюція прийде, тобто новий лад. Иванов предсказал время, когда эволюция придет, то есть новый строй. Він писав: « А еволюція прийде на землю Духом Святим. Он писал: «А эволюция придет на землю Духом Святым. Це Чувілкін бугор, це райське наше місце, чоловікові слава безсмертна. Это Чувилкин бугор, это райское наше место, человеку слава бессмертна. Природа стоїть горою за це. Природа стоит горой за это. Вона не дає свою згоду, що це буде тепер у цей час. Она не дает свое согласие, что это будет теперь в это время. І вказала, це діло буде, воно здійсниться 1989 року, усе прийде на своє місце. И указала, это дело будет, оно осуществится в 1989 году, все придет на свои места. Природа каже про мене правду свою». Природа говорит обо мне правду свою». 8109:68. 8109: 68.         

 

6-2. 6-2. Іванов виконав вчення Христа. Иванов выполнил учение Христа. Заповіді Іванова і Христа Заповеди Иванова и Христа

     Порфирій Іванов написав у працях: « Я не жалів віддати своє здоров ' я іншому. Порфирий Иванов написал в трудах: «Я не жалел отдать свое здоровье другому. Я зробив те, що Христос говорив нам колись ». Я сделал то, что Христос говорил нам когда-то».8302:49. 8302:49.Які заповіді говорив нам Христос? Какие заповеди говорил нам Христос? Христос прийшов виконати Божий закон. Христос пришел исполнить Божий закон. Він говорив: «Полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією думкою твоєю. Он говорил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душой твоею, и всем разумением твоим. Це є перша і найбільша заповідь. Это первая и наибольшая заповедь. Друга ж, подібна до неї: люби ближнього твого, як самого себе. Вторая, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Весь закон і пророки утверджується на цих двох заповідях». Весь закон и пророки утверждается на сих двух заповедях». Мф 22:37. Мф 22:37. «Все, чого бажаєте, щоб вам робили люди, так і їм робіть. «Все, чего хотите, чтобы вам делали люди, так и им делайте. Закон і пророки є в цьому». Закон и пророки в этом». Мф 7:12. Мф 7:12. Христос має свій закон, він не такий, як закон від Мойсея. Христос имеет свой закон, он не такой, как закон от Моисея. Христос не виконував закон Христос не выполнял закон   Божий від Мойсея, котрий учив євреїв любити євреїв і ненавидіти ворогів, їх убивати, поступово завоювати світове панування, щоб залишились євреї та їхні раби. Божий от Моисея, который учил евреев любить евреев и ненавидеть врагов, их убивать, постепенно завоевать мировое господство, чтобы остались евреи и их рабы. (Див: Второзаконня гл.7, 11, 20). (См: Второзаконие гл.7, 11, 20). Христос говорив учням, що любіть ворогів ваших, благословляйте їх, прощайте їм провини, але не карайте, не вбивайте. Христос говорил ученикам, что любите врагов ваших, благословляйте их, прощайте им вину, но не наказывайте, не убивайте. Іванов має закони Божі такі само, як у Христа. Иванов имеет законы Божьи такие же, как у Христа. Люби Бога твого. Люби Бога твоего. Люби людей, як себе. Люби людей, как себя. Бажай людям те, що собі хочеш. Желай людям то, что хочешь себе. Зробити з ворога любимого друга. Сделать из врага любимого друга. Найголовніше, Христос заповідав людям бути в житті незалежними від природи, тобто основних потреб людей: їжі, одягу, житлового дому. Самое главное, Христос завещал людям быть в жизни независимыми от природы, то есть основных потребностей людей: пищи, одежды, жилого дома. Бо люди втрачають здоров ' я і вмирають через свою залежність. Потому что люди теряют здоровье и умирают из-за своей зависимости. Залежність веде до смерті, а незалежність веде до продовження життя. Зависимость ведет к смерти, а независимость ведет к продолжению жизни. Христос заповідав, що не турбуйтесь, що вам їсти, у що одягнутись. Христос завещал, не беспокойтесь, что вам есть, во что одеться. Терпінням спасати свою душу, терпіти холод, голод. Терпением спасать свою душу, терпеть холод, голод. Іванов виконав, став у житті незалежним від природи. Иванов выполнил, стал в жизни независимым от природы. Заповіді Іванова і Христа Заповеди Иванова и Христа

     Христос мив учням Христос мыл ученикам ноги до колін холодною водою. ноги до колен холодной водой.   Він учив, щоб і вони мили ноги іншому. Он учил, чтобы и они мыли ноги другим. Христос говорив: «Якщо Я є Учитель, умив ноги вам, то і ви повинні вмивати ноги іншому. Христос говорил: «Если Я Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги другому. Бо Я дав вам приклад, щоб і ви робили так само, як Я зробив вам». Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам ». Ін13:5. Ин13: 5.   Христос заповів любити всіх, вітати друзів і незнайомих. Христос завещал любить всех, поздравлять друзей и незнакомых. Він говорив: «Бо коли ви любите тих, хто любить вас, яка нагорода вам? Он говорил: «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая награда вам? І коли ви вітаєте тільки друзів ваших, що особливого робите? И если вы приветствуете только друзей ваших, что особенного делаете? Отже, будьте досконалі, як Отець ваш досконалий». Итак, будьте совершенны, как Отец ваш совершенный». Мф 5:48. Мф 5:48. Христос заповідав поститися щотижня. Христос завещал поститься каждую неделю. Дні посту визначати через такі слова: «Весільні друзі не сумують, поки жених є з ними. Дни поста определять через такие слова: «Свадебные друзья не унывают, пока жених есть с ними. Але дні настануть, коли відберуть у них жениха, і вони будуть поститися тоді». Но дни наступят, когда отберут у них жениха, и они будут поститься тогда». Мф 9:15. Мф 9:15. Очевидно, він говорив про себе. Очевидно, он говорил о себе. Христа відібрали в учнів у п ' ятницю, Його розіп ' яли, тіло поховали. Христа отобрали в учеников в пятницу, его распяли, тело похоронили. А він вийшов із гробу в неділю, прийшов до учнів, їв рибу і мед разом із ними. А он вышел из гроба в воскресенье, пришел к ученикам, ел рыбу и мед с ними. Лука 24:43. Лука 24:43. Отже, Христа відібрали в учнів з вечора п'ятниці до неділі приблизно 42 години, треба поститись у цей час. Итак, Христа отобрали в учащихся с вечера пятницы до воскресенья примерно 42 часа, надо поститься в это время. Христос заповідав допомагати бідним, нужденним, дати милостиню на хліб на день. Христос завещал помогать бедным, нуждающимся, дать милостыню на хлеб в день. Нагодувати голодного, одягнути роздягненого. Накормить голодного, одеть раздетого.

   Він учив усі блага суспільства розподіляти порівну між усіма людьми, зарплата має бути всім однакова. Он учил все блага общества распределять поровну между всеми людьми, зарплата должна быть всем одинаковая. Багатий не ввійде в Царство небесне. Богатый не войдет в Царство Небесное. Прощати людям провини, не карати в ' язницею, не вбивати. Прощать людям вину, не наказывать тюрьмой, не убивать. Христос заповідав просити в ім ' я Його: «Якщо перебуватимете в Мені, і слова мої будуть у вас, то просіть, чого б ви не захотіли, і буде вам». Христос завещал просить в имя его: «Если будете во Мне, и слова мои будут у вас, то просите, чего бы вы ни захотели, и будет вам». Ин Ін 15:7.15: 7. Христос учить не потрапляти в тюрму. Христос учит не попадать в тюрьму. Ці заповіді Христа треба виконувати кожному. Эти заповеди Христа надо выполнять каждому. Христос учив: «Всякого, хто слухає ці слова і виконує їх, уподібню мужеві мудрому. Христос учил: «Всякого, кто слушает эти слова и исполняет их, уподоблю мужу мудрому. А всякий, хто слухає ці слова і не виконує їх, уподібниться мужеві нерозумному». А всякий, кто слушает сии слова и не исполняет их, уподобится мужу неразумному». Мф 7:24. Мф 7:24. «Хто порушить одну із цих заповідей найменших і навчить того людей, того назвуть найменшим у царстві небесному. «Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит того людей, того назовут наименьшим в Царстве Небесном. А хто виконає і навчить, той назветься Великим у Царстві небесному» . А кто выполнит и научит, тот назовется Великим в Царстве небесном». Мф 5:19. Мф 5:19. Порфирій Іванов виконав ці всі заповіді Христа у своєму житті, не порушив жодної найменшої. Порфирий Иванов выполнил все эти заповеди Христа в своей жизни, не нарушил ни малейшей. Можна назвати його послідовником Христа. Можно назвать его последователем Христа. Іванов узяв від вчення Христа, доповнив своїм вченням, і ввів Иванов взял от учения Христа, дополнил своим учением, и ввел усім людям, тому прославив Христа. всем людям, потому прославил Христа. Іванов виконав заповіді Христа і навчив людей, тому називали його Великим, мудрим у царстві Божому. Иванов выполнил заповеди Христа и научил людей, поэтому называли его Великим, мудрым в царстве Божьем. Священик церкви вірить Христу, але Священник церкви верит Христу, но   найменші заповіді не виконує, і навчає інших віруючих цього, тому він заслуговує назву «найменший» у царстві Божому. малейшие заповеди не выполняет, и учит других верующих этого, поэтому он заслуживает название «наименьший» в царстве Божьем. Церква не виконує закон Христа. Церковь не выполняет закон Христа. Мф 7:12. Мф 7:12. Іванов виражав цю заповідь так: бажай людям того, що собі хочеш. Иванов выражал эту заповедь так: желай людям того, что хочешь себе. Він бажав усім щастя, здоров ' я хорошого, і робив. Он хотел всем счастья, здоровья хорошего, и делал. Іванов зібрав заповіді в систему, виконав їх, навчив того людей. Иванов собрал заповеди в систему, выполнил их, научил того людей. Іванов приймав усіх нужденних, бідних, хворих, хто просив. Иванов принимал всех нуждающихся, бедных, больных, кто просил. Він писав про прийом: «М и прийняли чоловіка, як я приймаю всіх. Он писал о приеме «Мы приняли человека, как я принимаю всех.А потім облили водою холодною, потім він прийняв таке вчення, що робити. А потом облили водой холодной, затем он принял такое учение, что делать. 1. Треба купатися холодною водою два рази в день, вранці й увечері. 1. Надо купаться холодной водой два раза в день, утром и вечером. (Ін 13:5) 2. Вітатися з людьми всіма, не проходити жодного чоловіка. (Ин 13: 5) 2. Здороваться с людьми всеми, не проходить ни одного человека. Твоє діло є сказати їм. Твое дело сказать им. ( Мф 5:48). (Мф 5:48). 3. Треба знайти чоловіка нужденного, дати йому 50 копійок. 3. Надо найти человека нуждающегося, дать ему 50 копеек. Сам собі скажи, що даєш ці гроші за те, щоб не хворіти. Сам себе скажи, что даешь эти деньги за то, чтобы не болеть. ( Мф 19:21). (Мф 19:21). 4. Треба 42 години не їсти від п ' ятниці до неділю до 12 годині. 4. Надо 42 часа не есть от пятницы до воскресенья до 12 часов. Вийди надвір, вдихай повітря і говори: «Учителю, дай мені здоров'я». Выйди на улицу, вдыхай воздух и говори: «Учитель, дай мне здоровье». Після цього їж, що хочеш, скільки хочеш. После этого ешь, что хочешь, сколько хочешь. Твоє здоров'я – це є все. Твое здоровье – это все. ( Мф 6:13, 9:15). (Мф 6:13, 9:15). 5. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не вживай алкоголь ». 5. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не употребляй алкоголь». Іванов. Иванов. 1983.03:34. 1983.03: 34.   Загартування – це наука всіх людей усього світу, джерело людського життя. Закалка – это наука всех людей всего мира, источник человеческой жизни. Свідоме терпіння є легке лікування. Сознательное терпение легкое лечение. Робіть поки ви здорові. Делайте, пока вы здоровы. Особливо це треба всім заради майбутнього. Особенно это надо всем ради будущего. Іванов стверджує: якщо чоловік Иванов утверждает: если человек   загартовується в цьому житті, то він не боятися загробного життя. закаляется в этой жизни, то он не боится загробной жизни. Душа не вмирає, не має кінця. Душа не умирает, не имеет конца. Пропонуємо людям вірити тому, кому дали назву Великий, і виконувати його заповіді. Предлагаем людям верить тому, кому дали название Великий и выполнять заповеди. Не треба робити, як робить священик. Не надо делать, как делает священник, Бо найменший ибо наименьший священик іде в пекло, а за ним інші. священник идет в ад, а за ним другие. Христос і Іванов свідчать про одне. Христос и Иванов свидетельствуют об одном. Якщо двоє свідчать про одне, то їхнє свідчення за законом є істинне. Если двое свидетельствуют об одном, то их свидетельство по закону истинно.

 

6-3. 6-3. Пропозиція Порфирія Іванова Предложение Порфирия Иванова

    Перше завдання всіх людей у сьомому дні – прийняти всім одну зарплату і звільнити всіх ув'язнених. Первая задача всех людей в седьмом дне – принять всем одну зарплату и освободить всех заключенных. Така пропозиція Іванова. Такое предложение Иванова. Це докладно описано в ж. Это подробно описано в журнале«Еволюційний рух». «Эволюционное движение». Зараз декомунізація практично завершена в Україні. Сейчас коммунизм практически упразднен в Украине. Зараз світ підійшов дуже близько до світової війни із застосуванням ядерної зброї масового знищення. Сейчас мир подошел очень близко к мировой войне с применением ядерного оружия массового уничтожения. Еволюційний лад може бути введений спочатку в одній країні. Эволюционный порядок может быть введен сначала в одной стране. Зараз в Україні існують умови для введення еволюційного ладу. Сейчас в Украине существуют условия для введения эволюционного строя. Його треба вводити шляхом реформ, не примушувати, щоб Его надо вводить путем реформ, не заставлять, чтобы нікому не заважати. никому не мешать. Народ України може зробити такий свій вибір. Народ Украины может сделать такой свой выбор. Коли якась одна країна введе еволюційний лад, слідом за нею інші народи введуть еволюційний лад, бо він кращий від капіталістичного і соціалістичного ладу. Если какая-то одна страна введет эволюционный порядок, то вслед за ней другие народы введут эволюционный порядок, потому что он лучше капиталистического и социалистического строя. Так можна запобігти ядерній війні. Так можно предотвратить ядерную войну, люди сами откажутся от нее. Іванов попереджав, що ядерна зброя може бути застосована у війні, як всяка продукція людей. Иванов предупреждал, что ядерное оружие может быть применено в войне, как всякая продукция людей. Паршек . Паршек. 1983.03. 1983.03. Домовленість між протилежними сторонами не допоможе зробити мир між народами. Договоренность между противоположными сторонами не поможет сделать мир между народами. Він говорив: «Все приготовлено до 2000 року». Он говорил: «Все приготовлено к 2000 году». Люди повинні жити за ідеєю Бога, він не хоче війни, він хоче врятувати народ від загибелі. Люди должны жить по идее Бога, он не хочет войны, он хочет спасти народ от гибели. Ми всі можемо загинути у війні, якщо Мы все можем погибнуть в войне, если не введемо еволюційний лад. не проведем эволюционный порядок.                 

    Цитати Іванова. Цитаты Иванова. 7804:30. 7804: 30. «Треба вибачити людям в їхньому ділі. «Надо простить людям в их деле. Свідома думка народиться в них, вона оточить їх ученням Учителя. Сознательная мысль родится в них, она окружит их учением Учителя. Вони не будуть попадати в тюрму, в лікарню. Они не будут попадать в тюрьму, в больницу. Вони будуть жити за Божим ділом, не будуть красти в будь-кого. Они будут жить по Божьему делу, не будут воровать у любого. Усі будуть жити однаково, однією сім'єю». Все будут жить одинаково, одной семьей».

   7707:84. 7707: 84. Треба навчитись не карати, а треба вчитись прощати злочинцеві. Надо научиться не наказывать, а надо учиться прощать преступнику. Ніякий злочинець не буде народжуватися в нас у людях після такого помилування, і всяке захворювання не буде народжуватися між нами. Никакой преступник не будет рождаться у нас в людях после такого помиловании, и всякое заболевание не будет рождаться между нами. Адміністративна особа не буде займати своє місце. Административная лицо не будет занимать свое место.

   7805:12. 7805: 12. Ніяке зло не буде між людьми, а буде любов у всьому ділі. Никакое зло не останется между людьми, а будет любовь во всем деле. Зарплата буде одна малим, старим – 33 крб. Зарплата будет одна малым, старым –  33 рубля. Ображених не буде. Обиженных не будет.Якщо мало нам буде, усім прибавимо. Если мало нам, всем прибавить. 14. Робити свідомим, усім треба свідомість, ми не будемо обходитися без усякої свідомості. 14. Делать сознательным, всем надо сознание, мы не будем обходиться без всякого сознания. Якщо треба, значить треба. Если надо, значит надо. Ми хочемо жити, значить, життя треба будувати, це залежить від нас усіх. Мы хотим жить, значит, жизнь надо строить, это зависит от нас. Тюрми, лікарні не буде. Тюрьмы, больницы не будет. Ми будемо жити по-еволюційному. Мы будем жить по эволюционному. Якщо хочеш робити, роби, не хочеш - не треба. Если хочешь делать, делай, не хочешь - не надо. Сиди отримуй те, що слід. Сиди получай то, что следует. Це все бережи, як своє добро. Это все береги, как свое добро. Ми запрошуємо весь світ, усе людство на цю всю будову. Мы приглашаем весь мир, все человечество на это все строение. Ми не відходимо ні від кого. Мы не отходим ни от кого. Якщо хочеш жити за нашими Если хочешь жить по нашим умовами, приходь вступай у таке суспільство і живи з нами, користуйся такими правами. условиям, приходи вступай в такое общество и живи с нами, пользуйся такими правами. Своя рідна любов буде між людьми. Своя родная любовь будет между людьми. Будуть допомагати один одному. Будут помогать друг другу. 15. Захоплення нема ніякого, воєн нема ніяких. 15. Захвата нет никакого, войн никаких. Усі люди отримають рівні права на життя спільного характеру, шукати корисне в труді в природі. Все люди получат равные права на жизнь общего характера, искать полезное в труде в природе. Але не буде командування, ніякої юстиції, ніякої вояччини, ніякого насильства. Но не будет командования, никакой юстиции, никакой военщины, никакого насилия. А просьба буде одна з усіх наша, така вона є. А просьба будет одна из всех наша, такая она есть.

   7806:56. 7806: 56. Зарплата треба нам рівна одна для всіх. Зарплата надо нам равная одна для всех. 57. Ми всі до одного чоловіка маємо згодитися із цим утриманням, і взяти свою належну спільного надбання зарплату від малого до старого 33 карбованці в місяць. 57. Мы все до одного человека должны согласиться с этим содержанием, и взять свою надлежащую общего достояния зарплату от малого до великого 33 рубля в месяц. Ми повинні ліквідувати всі наявні засоби в житті. Мы должны ликвидировать все имеющиеся средства в жизни. Люди повинні простити борги наявні людям. Люди должны простить долги имеющиеся людям. Не мати ненависті, злоби на кожного чоловіка. Не иметь ненависти, злобы на каждого человека. Випустити всіх ув ' язнених і божевільних з моєю ідеєю. Выпустить всех заключенных и умалишенных с моей идеей.

 

7. Третій ступінь еволюції 7. Третья ступень эволюции

       Біологічна і соціальна еволюція людини відбувається в житті. Биологическая и социальная эволюция человека происходит в жизни. Синтез Синтезвчення Христа і загартування домінує в житті людей через вчення Іванова. учения Христа и закалки доминирует в жизни людей через учение Иванова. Його вчення складається з вчення Христа і загартування. Его учение состоит из учения Христа и закалки. Еволюційний рух домінує в людях. Эволюционное движение доминирует в людях. Люди займають для життя Люди занимают для жизни місце на землі навколо райського місця. место на земле вокруг райского места. Люди зроблять рай на землі, завоюють безсмертя. Люди сделают рай на земле, завоюют бессмертие.

Ми зробили науковий прогноз. Мы сделали научный прогноз.    

 

8. Сім днів – метод людської еволюції 8. Семь дней – метод человеческой эволюции

   Ми можемо вирахувати за даним методом суму таких семи днів, у котрих сьомий день дорівнює 2045 років, а перший день дорівнює 38 000 років. Мы можем вычислить по данному методу сумму таких семи дней, в которых седьмой день равен 2045, а первый день равен 38 000 лет. Сума цих семи днів дорівнює приблизно 90 000 років. Сумма этих семи дней составляет около 90 000 лет. На нашу думку, це є час еволюції людей сучасного виду, в цей час відбувалася соціальна еволюція. По нашему мнению, это время эволюции людей современного вида, в это время происходила социальная эволюция. Ці дані є близькі до даних науки антропології. Эти данные близки к данным науки антропологии. Ми можемо вирахувати суму таких семи днів, у котрих сьомий день дорівнює 38 000 років. Мы можем вычислить сумму таких семи дней, в которых седьмой день равен 38 000 лет. Вона дорівнює приблизно Она равна примерно 4 мільйони років. 4 миллиона лет. Колись у цей час льодовиковий період був на Землі, холод і голод відіграв важливу роль у біологічній еволюції людини. Когда-то в это время ледниковый период был на Земле, холод и голод сыграл важную роль в биологической эволюции человека.              

 

Исходный текст (украинский):

Сім днів

Предложить лучший вариант перевода