Народний журнал природної мудрості Народный журнал природной мудрости osh . osh.kiev .kiev.uaua

 

Еволюційний рух Эволюционное движение

 

Жити, учитися, отримувати здоров ' я за наукою еволюцією. Жить, учиться, получать здоровье по науке эволюции. Бути таким, як Переможець природи, Учитель народу, Бог Землі. Быть таким, как Победитель природы, Учитель народа, Бог Земли. Наука Іванова П. К. Наука Иванова П. К.   

 

№ 17 . № 17. 2018.04.04 2018.04.27

 

ББіографія Івановаиография Иванова c точки зрения последователя

 

   Біографія Іванова – біографія Порфирія Іванова як еволюційна послідовність семи періодів. Биография Иванова – биография Порфирия Иванова как эволюционная последовательность семи периодов.

 

Зміст Содержание

1.Періодичність в історії Іванова. 1. Периодичность в истории Иванова.

2. Періодична система Іванова. 2. Периодическая система Иванова.

3. Дії Іванова в кожному періоді. 3. Действия Иванова в каждом периоде.

3-1. 3-1. Перший день. Первый день.

3-2. 3-2. Другий день. Второй день.

3-3. 3-3. Третій день. Третий день.

3-4. 3-4. Четвертий день. Четвертый день.

3-5. 3-5. П ' ятий день. Пятый день.

3-6. 3-6. Шостий день. Шестой день.

3-7. 3-7. Сьомий день. Седьмой день.

  

1.Періодичність в історії Іванова 1. Периодичность в истории Иванова

 

   Иванов Порфирий Корнеевич (Нестеренко), родился 20 февраля 1898 года в Украине, Луганская область, Лутугинский район, село Ореховка. Люди дали йому прізвисько Паршек , також відомо його власне ім'я Ош , яке в перекладі означає Білий. Люди дали ему прозвище Паршек, также известно его собственное имя Ош, которое в переводе означает Белый. Він є українець за походженням, його батько українець. Он украинец по происхождению, его отец украинец. Він народився, як усі люди, жив 35 років, як усі люди залежні. Он родился, как все люди, жил 35 лет, как все люди зависимые. Свідомість прийшла йому від природи в 1933 році, що люди всі хворіють і вмирають через їжу, одяг, житловий дім. В 1933 году ему пришло сознание от природы.   Біографія Іванова може бути еволюційною

   Биография Иванова может быть эволюционной послідовністю семи періодів. последовательностью семи периодов. Іванов підказав ідею представити Иванов подсказал идею представить свою історію як еволюційну послідовність періодів, бо в його історії є число 42 з еволюційної послідовності, число 2000. Він показав нам еволюційну послідовність чисел терпіння без їжі: 24, 42, 66, 108 годин в тиждень. свою историю как эволюционную последовательность периодов, ибо в его истории есть число 42 из эволюционной последовательности, число 2000. Он показал нам эволюционную последовательность чисел терпение без пищи: 24, 42, 66, 108 часов в неделю. Вони близькі до еволюційної послідовності: 6, 10, 16, 26, 42, 68, 110. (див. :ЕР.3). Они близки к эволюционной последовательности: 6, 10, 16, 26, 42, 68, 110. (см.: ЕР.3). Він пророкував прихід чоловіка без потреб у 2000 році. Он предсказывал приход человека без потребностей в 2000 году. Сім періодів краще називати днями тижня, як сказано в релігійній книзі Буття, в якій описана історію творіння Бога за сім днів. Семь периодов лучше называть дням недели, как сказано в религиозной книге Бытия, в которой описана история творения Бога за семь дней. Історія Іванова в чомусь подібна до історії творіння релігійного Бога, його лиця не бачили, його ім ' я не знали. История Иванова в чем-то подобная истории творения религиозного Бога, его лица люди не видели, его имя не знали. Іванов був далекий від релігії, він не вірив у Бога, лице котрого не бачили, ім ' я не знали. Иванов был далек от религии, он не верил в Бога, лицо которого не видели, имя не знали. Іванов говорив, що Бог є чоловік живий незалежний, заслужений. Иванов говорил, что Бог есть человек живой независимый, заслуженный. Бог мусить бути видимий, треба вірити йому і виконувати його слово. Бог должен быть видимым, надо верить ему и выполнять его слово. Христос є таким. Христос является таким. Іванов прагнув бути таким Богом, і люди визнали його Богом за ділом. Иванов стремился быть таким Богом, и люди признали его Богом за делом. Зараз живий чоловік Бог є у людей, люди бачили його лице, знають його ім'я. Сейчас живой человек Бог есть у людей, люди видели его лицо, они знают его имя. Іванов визнав, що сучасний чоловік виник у природі в процесі еволюції, котра є біологічна і соціальна. Иванов признал, что современный человек произошел в природе в процессе эволюции, которая является биологическая и социальная. Іванов як Бог почав свою історію в 1933 році. Иванов как Бог начал свою историю в 1933 году. Він учив людей правильно користуватися природою, повітрям, водою, землею. Он учил людей правильно пользоваться природой, воздухом, водой, землей.

   Перший період історії, або день понеділок, закінчився за 6 років від почату 1933 року. Первый период истории, или день понедельник, закончился через 6 лет от начала 1933 года.

   Другий період, вівторок, закінчився за 10 років. Второй период, вторник, закончился через 10 лет.

   Третій період, середа, закінчився за 16 років. Третий период, среда, закончился  через 16 лет.

   Четверний період, четвер, закінчився за 26 років. Четверной период, четверг, закончился через 26 лет.

   П ' ятий період, п ' ятниця , закінчився за 42 роки. Пятый период, пятница, закончился через 42 года.

   Шостий період, субота, закінчився за 68 роки. Шестой период, суббота, закончился через 68 лет.

   Сьомий період, або день неділя, закінчиться за 110 років від 1933 року. Седьмой период, или день воскресенье, закончится через 110 лет от 1933 года. Це показано в таблиці. Это показано в таблице.

            

Номер періоду Номер периода

  1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

Період в роках Период в годах     

6 6

10 10

16 16

26 26

42 42

68 68

110 110

Рік ери Год эры

1939 1939

1943 1943

1949 1949

1959 1959

1975 1975

2001 2001

2043 2043

 

2. Періодична система Іванова . 2. Периодическая система Иванова.

 

1 – 6. Іванов почав писати слово. 1 - 6. Иванов начал писать слово. Свідомість прийшла йому, що люди хворіють і вмирають через свою залежність від потреб: їжі, одягу, дому. Сознание пришло ему, что люди болеют и умирают из-за своей зависимости от потребностей: пищи, одежды, дома. Он сотворил белый свет, увидел его.     

2 – 10. Він навчив людей правильно ставитися один до одного: любити, прощати. 2 - 10. Он научил людей правильно относиться друг к другу: любить, прощать. Він зробив з ворога любимого друга. Он сделал из врага любимого друга.   

3 – 16. Він навчив людей користуватися повітрям. 3 - 16. Он научил людей пользоваться воздухом. Він ходив без одягу, в одних трусах і вчив людей. Он ходил без одежды, в одних трусах и учил людей. Він ввів людям дух в життя. Он ввел людям дух в жизнь.    

4 – 26. Іванов навчив людей користуватися водою. 4 - 26. Иванов научил людей пользоваться водой. Він дав людям 5 заповідей для здоров ' я. Он дал людям 5 заповедей для здоровья. Повітря, вода, земля огороджені духом. Воздух, вода, земля ограждены духом.

5 – 42. 5 - 42.Він навчив людей користуватися землею. Он научил людей пользоваться землей. Ходити босим, земля є спільна. Люди должны ходить босиком по земле, земля является общая. Він дав людям землю для життя райське місце, освятив. Он дал людям землю для жизни райское место, освятил.   

6 – 68. Він створив подібно до себе чоловіка без потреб, дав ім ' я Ош . 6 - 68. Он создал подобно себе человека без потребностей, дал имя Ош. Він навчив бути без потреб їжі, одягу, дому. Он научил быть без потребностей пищи, одежды, дома. Сам відійшов у вічність. Он сам ушел от людей.

7 – 110. Еволюційний рух формується. 7 - 110. Эволюционное движение формируется.Люди виконують еволюційні ідеї Іванова в житті. Люди выполняют эволюционные идеи Иванова в жизни.    

 

3. Дії Іванова в кожному періоді або дні 3. Действия Иванова в каждом периоде или дне

 

Перший день. Первый день. 6 6

   Іванов як Бог створив слово. Иванов как Бог создал слово. Спочатку слово було в Іванова як Бога. Сначала слово было у Иванова как Бога. Іванов народився, як усі люди, залежні в природі. Иванов родился, как все люди, зависимые в природе. 35 років до 1933 року він жив, як усі залежні люди. 35 лет до 1933 года он жил, как все зависимые люди. Він їв досита щодня, одягався до тепла в тілі, жив у домі з усіма вигодами. Он ел досыта ежедневно, одевался до тепла в теле, жил в доме со всеми удобствами. В першому періоді Іванов став мати свідомість. В первом периоде Иванов стал иметь сознание. Люди їдять щодня досита, одягаються до тепла в тілі, живуть у домі з усіма вигодами. Люди едят ежедневно досыта, одеваются до тепла в теле, живут в доме со всеми удобствами. Вони хворіють і вмирають через це. Они болеют и умирают из-за этого. Люди є залежні в природі від потреб. Люди есть зависимые в природе от потребностей.  Іванов не визнав таке залежне життя істинним, він став шукати в природі засоби, щоб люди не хворіли і не вмирали. Иванов не признал такую зависимую жизнь истинной, он стал искать в природе средства, чтобы люди не болели и не умирали. Він став загартовуватись, щоб бути незалежним. Он стал закаляться, чтобы быть независимым. Іванов став писати про нового Иванов стал писать о новом незалежного чоловіка, про загартування. независимом человеке, о закалке. Все почалося із слова. Все началось со слова. Он сотворил белый свет, увидел его. (смотри: 1982.04). Его выход есть в свете. (смотри: «Моя Победа»). Его собственное имя есть Белый.   

 

Другий день. Второй день. 10 10

   Іванов навчив людей правильно ставитися один до одного, любити, прощати вину. Иванов научил людей правильно относиться друг к другу, любить, прощать вину. Зробити з ворога любимого друга. Он учил сделать из врага любимого друга. Дві сторони є в природі: тепле, хороше, холодне, погане. Две противоположные стороны есть в природе: теплое, хорошее, холодное, плохое. Люди не люблять холодне і погане в природі, захищаються від природи. Люди не любят холодное и плохое в природе, защищаются от природы. А природа садить на тіло хворобу за нелюбов, і люди вмирають через це. А природа сажает на тело болезнь за нелюбовь, и люди умирают из-за этого. Тому люди вважають природу своїм ворогом, воюють з нею. Поэтому люди считают природу своим врагом, воюют с ней. Іванов полюбив природу, став своїм тілом близько до природи, вона стала для нього другом, вона допомагала в усьому. Иванов полюбил природу, стал своим телом близко к природе, она стала для него другом, она помогала во всем. Він зробив із природи любимого друга. Он сделал из природы любимого друга. Він учив людей, що треба зробити з ворога любимого друга. Он учил людей, что надо сделать с врага любимого друга. Під час війни в 1943 році він учив людей не вбивати один одного, а прощати вину, зробити з ворога любимого друга, не воювати між собою, не вбивати. Во время войны в 1943 году он учил людей не убивать друг друга, а прощать вину, сделать из врага любимого друга, не воевать между собой, не убивать.Але люди не розуміли його, не виконували його ідею. Но люди не понимали его, не выполняли его идею. Він вийшов проти озброєного ворога без усякої зброї. Он вышел против вооруженного врага без всякого оружия.       

 

Третій день. Третий день. 16 16

    Іванов навчив людей користуватися повітрям у житті. Иванов научил людей пользоваться воздухом в жизни. Він навчився сам і Он научился сам инавчив людей любити природу, як матір рідну. научил людей любить природу, как мать родную. Повітря, вода, земля – це є улюблені друзі, вони допомагають людям у всьому. Воздух, вода, земля – это любимые друзья, они помогают людям во всем. Він навчив користуватися природою. Он научил пользоваться природой. Треба любити повітря, не захищати тіло одягом від холоду. Надо любить воздух, не защищать тело одеждой от холода. Він показав, що треба ходити без сорочки в одних трусах, як робив він. Он показал, что надо ходить без рубашки в одних трусах, как делал он. Мы должны быть независимы от холода. У природі є дві протилежні сторони, вони існують в єдності і боротьбі: тепле, хороше, холодне, погане. Две противоположные стороны есть в природе, они существуют в единстве и борьбе: теплое, хорошее, холодное, плохое. Треба любити обидві сторони природи однаково: тепле, хороше, холодне, погане. Надо любить обе стороны природы одинаково: теплое, хорошее, холодное, плохое. Природа не карає такого чоловіка хворобою, смертю. Природа не наказывает такого человека болезнью, смертью. Бог любить того, хто любить холод. Бог любит того, кто любит холод.    Іванов Ивановввів людям дух у життя через любов до природи. ввел людям дух в жизни из-за любви к природе. Він говорив, що повітря, вода і земля духом огороджені. Он говорил, что воздух, вода и земля духом ограждены. До приходу Іванова в життя люди були технічні, жили за рахунок техніки. До прихода Иванова в жизни люди были технические, они жили за счет техники. Іванов ввів людям дух. Иванов ввел людям дух. Він говорив, що зима є дух для нього, сніг є дух для нього, загартування є дух для нього. Он говорил, что зима есть дух для него, снег есть дух для него, закалка есть дух для него. Він був близький до природи, тому мав назву Святий дух. Он был близок к природе, поэтому назывался Святой дух. Он показал, что стресс способствует эволюции людей как вида в природе. Он делал, чтобы люди как вид в процессе эволюции вечно жили. Он не хотел, чтобы люди как вид умирали. Его понятие «холодное, плохое» теперь называется одним словом «стресс».     

 

Четвертий день. Четвертый день. 26 26

   Іванов навчив людей користуватися водою в житті. Иванов научил людей пользоваться водой в жизни. Він сам загартовувався і навчив інших. Он сам закалялся и научил других. Треба загартовуватися кожному, щоб не застуджуватися і не хворіти. Надо закаляться каждому, чтобы не простужаться и не болеть. Треба обливати все тіло холодною водою щодня. Надо обливать все тело холодной водой каждый день. Вода створює в тілі тепло внутрішнього характеру, завдяки йому люди не хворіють. Вода создает в теле тепло внутреннего характера, благодаря ему люди не болеют. Він приймав хворих, вводив дух, через свої руки струмом убивав біль, давав людям 5 заповідей, щоб виконувати в житті і не хворіти. Он принимал больных, вводил дух, через свои руки током убивал боль, давал людям пять заповедей, чтобы выполнять в жизни и не болеть. Якщо чоловік виконує заповіді, то він запобігає будь-якому захворюванню, він стає незалежним від потреб їжі, одягу. Если человек выполняет заповеди, то он предотвращает любое заболевание, он становится независимым от потребностей пищи, одежды. дому. дома.

1. Треба обливатися холодною водою два рази в день, вранці і ввечері. 1. Надо обливаться холодной водой два раза в день, утром и вечером.

2. Здороватися з усіма людьми, знайомими і незнайомими. 2. Здороваться со всеми людьми, знакомыми и незнакомыми.

3. Бідному, нужденному допомогти в житті, дати 50 копійок. 3. Помогать бедным, нуждающимся в жизни, дать 50 копеек. Сказати собі, що даєш ці гроші, щоб не хворіти. Сказать себе, что даешь эти деньги, чтобы не болеть. І віддати без осуду. И отдать без осуждения.     

4. Терпіти без їжі щотижня 42 години від п ' ятниці до неділі до 12 годин. 4. Терпеть без пищи еженедельно 42 часа от п 'пятницу до воскресенья до 12:00. Перед їдою робити з висоти вдих і видих через гортань і просити: «Учителю, дай мені здоров ' я». Перед едой делать с высоты вдох и выдох через гортань и просить: «Учитель, дай мне здоровье».

5. Не курити, не вживати алкоголь, не плювати на землю. 5. Не курить, не употреблять алкоголь, не плевать на землю.     

   Іванов говорив, що люди є залежні в природі, їм треба щодня їжа, одяг, дім. Иванов говорил, что люди зависимы в природе, им надо ежедневно пища, одежда, дом.Залежність веде людей до втрати здоров ' я, смерті. Зависимость ведет людей к потере здоровья, смерти. Треба прагнути бути незалежним у природі. Надо быть независимым в природе. Незалежність веде до збереження здоров ' я, Независимость ведет к сохранению здоровья,   вічного життя. вечной жизни. Не лікуватися у лікаря, а пробуджуватись. Не лечиться у врача, а пробуждаться. Пробуджувати центральну нервову систему. Пробуждать центральную нервную систему. Для цього треба дивитись у нескінченну висоту простору, щоб було відчуття на потилиці. Для этого надо смотреть в бесконечную высоту пространства, чтобы было ощущение на затылке. Робити вдих через гортань до відмови, просити Учителя. Делать вдох через гортань до отказа, просить Учителя. Дивитись розумом на всі органи від голови до ніг. Смотреть умом на все органы с ног до головы. Пробуджуватись водою, снігом. Пробуждаться водой, снегом. Иванов искал в воде средства людям для вечной жизни. Он мог быть под водой без дыхания почти три часа.    

 

П ' ятий день. Пятый день. 42 42

   Іванов навчив людей користуватися землею. Иванов научил людей пользоваться землей. Треба ходити босою ногою по землі літом і зимою щодня. Надо ходить босой ногой по земле летом и зимой каждый день. Мир буде між людьми через ходіння босим. Мир будет между людьми через хождение босиком. Он учил, что Земля є спільна, не можна присвоювати її до свого імені. земля есть общая, нельзя присваивать ее к своему имени. Коли люди присвоюють землю, кажуть, що земля моя або наша, тоді завжди між людьми відбувається війна на смерть. Когда люди присваивают землю, говорят, что земля моя или наша, тогда всегда между людьми происходит война на смерть. Одні люди захоплюють чужу землю, інші люди її захищають зброєю. Одни люди захватывают чужую землю, другие люди ее защищают оружием. Війна існує через землю, а мир вводиться через любов до людей. Война существует из-за земли, а мир вводится через любовь к людям. Коли люди не будуть присвоювати землю, тоді не будуть воювати за землю, зброї не буде, мир буде завжди, люди не будуть умирати. Когда люди не будут присваивать землю, тогда не будут воевать за землю, оружия не будет, мир будет всегда, люди не будут умирать. Іванов знайшов місце на землі, він назвав його райським, освятив, запросив усіх людей жити навколо райського місця за ідеєю Бога. Иванов нашел место на земле, он назвал его райским, освятил, пригласил всех людей жить вокруг райского места по идее Бога. Коли Паршек був юний, його батько говорив, що в майбутньому бугор в селі буде для Паршека місце життя. Когда Паршек был юный, его отец говорил, что в будущем место жизни Паршека будет Чувилкин бугор. Згодом, коли Іванов шукав на землі райське місце для своєї ідеї, він згадав слова рідного батька і вирішив зайняти бугор для райського місця для всіх людей. Впоследствии, когда Иванов искал на земле райское место для своей идеи, он вспомнил слова родного отца и решил занять бугор для райского места для всех людей. Нема кращого місця. Нет лучшего места. Райське місце є спільне всіх народів, воно належить всім людям усього світу. Райское место является общее всех народов, оно принадлежит всем людям всего мира. Кожний чоловік, він чи вона, має право жити навколо райського місця за ідеєю Іванова. Каждый человек, он или она имеет право жить вокруг райского места по идее Иванова.Люди зберуться на райському місці, зроблять людський рай, завоюють безсмертя. Люди соберутся на райском месте, сделают людской рай, завоюют бессмертие. З ними буде Учитель, який буде вчити людей жити без потреб. С ними будет Учитель, будет учить людей жить без потребностей. Тут люди будуть учитися жити в природі без усяких потреб, їжі, одягу, дому. Здесь люди будут учиться жить в природе без всяких потребностей, пищи, одежды, дома. Тут люди будуть учитися правильно користуватися спільною природною землею, і потім вони перестануть умирати. Здесь люди будут учиться правильно пользоваться общей природной землей, и потом они перестанут умирать.       

 

Шостий день. Шестой день. 68 68

   Іванов як Бог створив подібного до себе чоловіка без потреб їжі, одягу, житлового дому. Иванов как Бог создал подобного себе человека без потребности пищи, одежды, жилого дома. Спочатку він пробував народити дитя в природі на райському місці бугрі , і виростити його в природі в людському рою без потреб їжі, одягу, житлового дому. Сначала он пробовал родить ребенка в природе на райском месте бугре, и вырастить его в природе в человеческом рою без потребностей пищи, одежды, жилого дома. Така ідея була в Учителя, він намагався її здійснити. Такая идея была в Учителя, он пытался ее осуществить.Чоловік без потреб буде син Учителя, ми всі будемо вчитися у нього бути без потреб їжі, одягу, дому. Человек без потребностей будет сын Учителя, мы все будем учиться у него быть без потребностей пищи, одежды, дома. В 1975 році 15 липня люди з Учителем пробували народити дитину на райському місці за його ідеєю без потреб, але влада завадила цьому. В 1975 году 15 июля люди с Учителем пробовали родить ребенка на райском месте по его идее без потребностей, но власть помешала этому. Також послідовники не підтримали Учителя, вони не вірили, що дитя буде жити без їжі, одягу і дому за рахунок повітря, води, землі. Также последователи не поддержали Учителя, они не верили, что ребенок будет жить без еды, одежды и дома за счет воздуха, воды, земли. Люди не зібралися на бугрі , не зробили людський рай. Люди не собрались на бугре, не сделали человеческий рай. Дитина народилася в лікарні, а не в природі. Ребенок родился в больнице, а не в природе. Учитель говорив, що це була проба, а іншого разу ми всі народимо дитину на бугрі без потреб. Учитель говорил, что это была проба, а другой раз мы все родим ребенка на бугре без потребностей. У 1979 році Іванов створив гімн, об ' явився Богом Духом святим. В 1979 году Иванов создал гимн, он объявился Богом Духом Святым. Початок Бога Духа святого є 25 квітня 1979 року. Начало Бога Духа Святого есть 25 апреля 1979 года. У травні 1979 року Учитель Іванов прийняв учня, як приймав усіх. В мае 1979 года Учитель Иванов принял ученика, как принимал всех.Він дав учню свій зошит рукопис за 1978 рік і сказав: «Роби, розказуй усім про мене». Он дал ученику свою тетрадь рукопись за 1978 год и сказал: «Делай, рассказывай всем обо мне».  В 1981 году ученик написал Учителю свой отчет, что он сделал в жизни, и подписался своей фамилией. Учитель переписав цей звіт у свій зошит «Паршек».1981.02.26, і в кінці звіту написав нове прізвище Ош , як батько синові. Учитель переписал этот отчет в свою тетрадь «Паршек» .1981.02.26, и в конце отчета написал новую фамилию Ош, как отец сыну. Учитель благословив учня редагувати і видавати його праці в друкованому вигляді. Учитель благословил ученика редактировать и издавать его работы в печатном виде.Учитель благословив учня: «Пробуй приймати бажаючих людей, як я приймав, і люди нехай просять мене, як Учителя». Учитель благословил ученика: «Пробуй принимать желающих людей, как я принимал, и люди пусть просят меня, как Учителя». У 1982 році Учитель благословив учня бути без потреб: «Пробуй терпіти без їжі шість діб в тиждень, потім терпіти два тижні без їжі, потім терпіти без їжі місяць. В 1982 году Учитель благословил ученика быть без потребностей: «Пробуй терпеть без пищи шесть суток в неделю, потом терпеть две недели без еды, потом терпеть без пищи месяц. Пробуй ходити без сорочки. Пробуй ходить без рубашки. Ти в мене збоку». Ты у меня сбоку». У 1979 році Іванов написав усім, що всі люди визнають його Богом Землі у 1989 році. В 1979 году Иванов написал всем, что все люди признают его Богом Земли в 1989 году. Іванов писав у працях, що після соціалістичного ладу прийде слідом новий лад. Иванов писал в трудах, после социалистического строя придет вслед новый лад. Іванов назвав його еволюцією. Иванов назвал его эволюцией. У вересні 1981 року Іванов написав усім, що еволюція прийде в люди в 1989 році. В сентябре 1981 Иванов написал всем, что эволюция придет в свет в 1989 году. У 1983 році Іванов написав у праці: «Я зробив те, що колись говорив нам Христос». В 1983 году Иванов написал в работе: «Я сделал то, что когда-то говорил нам Христос». 1983.02.49. 1983.02.49. Вчення Іванова складається з двох частин. Учение Иванова состоит из двух частей. 1. Вчення Христа, любов до людей. 1. Учение Христа, любовь к людям. 2. Наука загартування, любов до природи: повітря, води, землі. 2. Наука закалки, любовь к природе: воздуху, воде, земле. Дві частини є два джерела Іванова. Две части есть два источника Иванова. Іванов піввіку ходив між людьми в одних шортах зимою і літом, приймав людей, допомагав людям повертати здоров ' я. Иванов полвека ходил между людьми в одних шортах зимой и летом, принимал людей, помогал людям возвращать здоровье.   

   Влада комуністична перешкоджала Іванову діяти, не давала волі. Власть коммунистическая препятствовала Иванову действовать, не давала свободы. Його саджали в тюрму за ідею, клали в психіатричну лікарню. Они сажали его в тюрьму за идею, они клали его в психиатрическую больницу. Іванов був у тюрмі і психіатричній лікарні понад 10 років. Иванов был в тюрьме и психбольнице более 10 лет. Лікарі визнали його психічно ненормальним, дали першу групу інвалідності, відірвали від труда. Врачи признали его психически ненормальным, дали первую группу инвалидности, оторвали от труда. Лікарі намагались зробити Іванова здоровим, хоча такого здорового, як він, не було в світі. Врачи пытались сделать Иванова здоровым, хотя такого здорового, как он, не было в мире. Він не ображався на людей за таке ставлення до нього, називав їх «бідні люди». Он не обижался на людей за такое отношение к нему, называл их «бедные люди». Вони не знали, що робили. Они не знали, что делали. Лікарі намагалися вбити Іванова уколами, вони підірвали здоров'я Іванову своїми уколами. Врачи пытались убить Иванова уколами, они подорвали здоровье Иванову своими уколами. 10 квітня 1983 року Іванов відійшов у вічність. 10 апреля 1983 года Иванов ушел телом от людей. Послідовниця Валентина Сухаревська сказала, що вона закопала живого Учителя. Последовательница Валентина Сухаревская сказала, что она закопала живого Учителя. Учителеві слава безсмертна. Учителю слава бессмертна.

   У 1989 році учень прийняв нове прізвище Ош , яке написав Учитель, визнав Учителя Іванова Богом Землі. В 1989 году ученик принял новую фамилию Ош, которую написал Учитель, признал Учителя Иванова Богом Земли. Учень назвав Іванова Отцем Ош , а себе сином Ош . Ученик назвал Иванова Отцом Ош, а себя сыном Ош, пБо зазвичай люди отримують прізвище від батька, і прізвище батька і сина одне.отому что обычно люди получают фамилию от отца, и фамилия отца и сына одно. Учитель написал ученику новое имя, никто не знает его, кроме того, кто получает его.Ім ' я Ош у перекладі означає Білий. Имя Ош в переводе означает Белый.На нашу думку, Бог Білий колись був, він створив світ, котрий має назву «білий світ» в його честь. По нашему мнению, Бог Белый когда-то был, он создал мир, который называется «белый свет» в его честь. Тепер Бог Білий прийшов знову. Теперь Бог Белый пришел снова.Пророцтво Іванова, що його визнають Богом Землі в 1989 році, здійснилось. Пророчество Иванова, что его признают Богом Земли в 1989 году, осуществилось. Учень не присвоює ім'я Ош до свого тіла, ім'я Ош є спільне всіх людей, хто вірить в Іванова. Ученик не присваивает имя Ош к своему телу, имя Ош есть общее всем людям, кто верит в Иванова. Ім'я Ош є святе, велике, воно об ' єднує , через нього звершиться все. Имя Ош есть святое, великое, оно объединяет, все свершится через него. Іванов писав у праці, що всім треба обрати одне ім ' я і на ньому одному базуватись. Иванов писал в тетради, что все должны выбрать одно имя и на нем одном базироваться. На нашу думку, люди можуть обрати одне ім ' я Ош і на ньому базуватись. По нашему мнению, люди могут выбрать одно имя Ош и на нем базироваться.Учень Ош відредагував зошити, підготував для друкування, видав праці Іванова в електронному форматі. Ученик Ош отредактировал тетради, подготовил для печати, издал труды Иванова в электронном формате. Вони безплатно розповсюджуються в мережі Інтернет всім людям всього світу всіх національностей у вигляді електронної книги. Они распространяются бесплатно в сети Интернет всем людям всего мира всех национальностей в виде электронной книги. Вони належать всім людям усього світу, кожному, вони є спільне надбання людства. Они принадлежат всем людям всего мира, каждому, они есть общее достояние человечества. Кожен може безплатно копіювати, перекладати на свою рідну мову, вільно розповсюджувати. Каждый может бесплатно копировать, переводить на свой родной язык, свободно распространять.Праці Іванова можна перекладати на англійську та інші мови всіх національностей. Труда Иванова можно переводить на английский и другие языки всех национальностей. До 2000 року учень Ош виконав все, що Учитель Іванов благословив його. К 2000 году ученик Ош выполнил все, что Учитель Иванов благословил его. Він пробував терпіти без їжі шість діб, два тижні, місяць. Он пробовал терпеть без пищи шесть суток, две недели, месяц. Пробував ходити без сорочки навколо райського місця майже 20 років, жив навколо райського місця, щодня був на бугрі . Он пробовал ходить без рубашки вокруг райского места почти 20 лет, жил вокруг райского места, ежедневно был на бугре. Приймав усіх бажаючих, як робив Учитель. Принимал всех желающих, как делал Учитель. На прийомі давав усно п ' ять порад Іванова, також радив прийняти ім ' я Бога Ош , пробувати жити навколо райського місця, кожен день бути на бугрі . На приеме давал устно пять советов Иванова, также советовал принять имя Бога Ош, пробовать жить вокруг райского места, каждый день быть на бугре. Учень розказав про Учителя всім людям усього світу через мережу Інтернет. Ученик рассказал об Учителе всем людям всего мира через Интернет. Учитель пророкував про прихід чоловіка без потреб. Учитель пророчествовал о приходе человека без потребностей. Він говорив: «Все приготовлено до 2000 року». Он говорил: «Все приготовлено до 2000 года». Хто дочекається 2000 року, той побачить його і почує його слово. Кто дождется 2000 года, то увидит его и услышит его слово. Пророкування Іванова здійснилось. Предсказание Иванова осуществилось. На нашу думку, батько Ош народив сина Ош , щоб його визнали всі люди через сина. По нашему мнению, Отец Ош родил сына Ош, чтобы его признали все люди через сына. Батько свідчить про сина, а син свідчить про батька. Отец свидетельствует о сыне, а сын свидетельствует об отце. Два свідки свідчать про одне. Два свидетеля свидетельствуют об одном. Якщо два свідки свідчать про одне, то за законом їхнє свідчення істинне. Если два свидетеля свидетельствуют об одном, то по закону их свидетельство истинное.                           

Люди будуть діяти самі за ідеєю Учителя Іванова в сьомому дні.   Люди будут действовать сами по идее Учителя Иванова в седьмом дне.

 

Сьомий день. Седьмой день. 110 110

   Еволюційний рух формується. Эволюционное движение формируется. Послідовники виконують еволюційні ідеї Учителя Іванова. Последователи выполняют эволюционные идеи Учителя Иванова. Ідеї Іванова поступово здійснюються в житті людства. Идеи Иванова постепенно осуществляются в жизни человечества. За наукою Іванова, По науке Иванова,після соціалістичного ладу слідом новий лад прийде. после социалистического строя вслед новый порядок придет. Іванов назвав його еволюцією. Иванов назвал его эволюцией.(див. :ЕР.1). (см.: ЕР.1).Він пророкував, що комуністична система розвалиться. Он предсказал, что коммунистическая система развалится. Іванов пророкував, що еволюція прийде до людей у 1989 році. Иванов предсказал, что эволюция придет к людям в 1989 году. Значить, у цей час буде скасований комуністичний лад в якій-небудь країні. Значит, в это время будет отменен коммунистический строй в какой-либо стране. Це здійснилось в Україні в 1990 – 1991 році, коли Радянський союз розвалився на незалежні держави. Это осуществилось в Украине в 1990 – 1991 году, когда Советский Союз развалился на независимые государства. Зараз комуністичний лад заборонено в Україні через реформи. Сейчас коммунистический строй запрещен в Украине путем реформ.Умови для впровадження еволюційного ладу створилися в Україні. Условия для внедрения эволюционного порядка создались в Украине.Еволюційний лад треба впроваджувати шляхом реформ, без усякого насилля, щоб нікому не заважати. Эволюционный порядок надо внедрять путем реформ, без всякого насилия, чтобы никому не мешать. Всі люди усвідомлюють, що після комуністичного ладу повинен бути еволюційний лад. Все люди осознают, что после коммунистического строя должен быть эволюционный порядок.

   Люди в усьому світі усвідомлюють ідею Іванова, що місце на землі не можна присвоювати до свого імені, воно є спільне. Люди во всем мире осознают идею Иванова, место на земле нельзя присваивать к своему имени, оно общее. Еволюційна ідея: не треба примушувати, запирати в кордонах людей, їм треба дати волю. Эволюционная идея: не надо заставлять, запирать в границах людей, им нужно дать свободу. Зараз кордони між державами скасовуються, люди вільно переїжджають з однієї країни в іншу, відбувається вільно трудова міграція між країнами. Сейчас границы между государствами отменяются, люди свободно переезжают из одной страны в другую, происходит свободно трудовая миграция между странами.

   Всі люди усвідомлюють еволюційну пропозицію Іванова. Все люди осознают эволюционное предложение Иванова. Люди повинні творити суспільне життя для всіх однакове через любов один до одного. Люди должны создать общественную жизнь для всех одинаковую через любовь друг к другу. В сьомому дні всі люди повинні прийняти однакову для всіх зарплату і звільнити всіх ув ' язнених . В седьмом дне все люди должны принять одинаковую для всех зарплату и освободить всех заключенных.Еволюційний рух як синтез вчення Христа і науки загартування починає переважати в житті. Эволюционное движение, как синтез учения Христа и науки закалки, начинает преобладать в жизни. У 1979 році Іванов сказав усім людям: «Зараз не треба читати Біблію, вона вже виконана. В 1979 году Иванов сказал всем людям: «Сейчас не надо читать Библию, она уже выполнена. Читайте мої зошити, в них є все». Читайте мои тетради, в них есть все». Люди усвідомлюють слова Іванова. Люди осознают слова Иванова.    

   Висновки. Выводы. Вся історія чоловіка Бога має еволюційний характер. Вся история человека Бога имеет эволюционный характер. ЭЦе все доводить, що чоловік Бог виник у процесі еволюції, а не створений кимось, котрого не бачили.то все доказывает, что человек Бог произошел в процессе эволюции, а не создан кем-то, которого не видели.              

   Дії Действия   сьомого дня віри в Христа і дії сьомого дня історії Іванова єдині. седьмого дня веры в Христа и действия седьмого дня истории Иванова едины. Еволюційний рух творить ці дії.Эволюционное движение создает эти действия.Дії сьомого дня знайдені двома шляхами, значить, за законом ці дії є істинні. Действия седьмого дня найдены двумя путями, значит, по закону эти действия являются истинные.