Народний журнал природної мудрості Народный журнал природной мудрости osh.kiev.ua osh.kiev.ua

 

Еволюційний рухЭволюционное движение

 

Жити, учитися, отримувати здоров'я за наукою еволюцією. Жить, учиться, получать здоровья по науке эволюции.Бути таким, як Переможець природи, Учитель народу, Бог Землі. Быть таким, как Победитель природы, Учитель народа, Бог Земли. Наука Іванова П. К. Наука Иванова П. К.   

 

№ 18 . № 18. 2018.04.04 2018.07.16

 

Дві частини вчення Іванова Четыре части учения Иванова

 

Зміст Содержание

1. Дві складові частини. 1. Четыре составные части.

2. Вчення Христа. 23. Наука загартування. Наука закалка.

3-2. 2-1. Любити природу Любить природу.

3-3. 2-2. Система здоров'я. Система здоровья.

 2-3. Хорошее, плохое, холодное и теплое.  

3-4. 23-5.-4. Чуже і своє. Чужое и свое.

3-6. 2-5. Чоловік без потреб. Человек без потребностей.

3-7. 2-6. Залежність і незалежність. Зависимость и независимость.

3. Диалектика. Три закона.

4. Эволюция.

5. Учение Христа.

2-1. 2-1. Христос і Іванов творили за діалектичним законом. Христос и Иванов творили по диалектическим законам.

2-2. 2-2. Закон любити всіх людей. Закон любить всех людей.

2-3. 2-4.2-3. Іванов є Бог Дух Святий. Иванов Бог Дух Святой.

2-5. 2-4. Кінець віку. Конец века.

2-6. 2-5. Нове ім'я Христа і Його Бога. Новое имя Христа и Его Бога.

2-7. 2-6. Народження чоловіка без потреби. Рождения человека без потребности.

2-8. 2-7. Ім'я Отця Христа. Имя Отца Христа.

2-9. 2-8. Христос є Бог Син і Бог Отець. Христос есть Бог Сын и Бог Отец.

2-10. 2-9. Бог Род. Бог Род.

2-11. 2-10. Іванов є стовп у храмі Бога, на якому тримається храм. Иванов является столб в храме Бога, на котором держится храм.

2-12. 2-11. Іванов отримав назву Великий. Иванов получил название Великий.

 

1. Дві складові частини вчення 1. Четыре составные части учения

   Вчення Іванова складається з двох частин. Учение Иванова состоит из четырех частей:Перша складова частина є вчення Христа, суть якого є любов до людей. наука закалки, диалектика, эволюция человека, учение Христа. Дві частини є два джерела його.Іванов написав у «Моїй перемозі»: «Джерело моє є загартування-тренування».Иванов написал в «Моей победе»: «Источник мой есть закалка-тренировка». Учение Иванова есть синтез четырех частей.Історія Іванова тісно зв'язана з історією Христа. История Иванова тесно связана с историей Христа. Іванов написав у зошиті 1983.02.49: « Я не жалів своє здоров'я віддати іншим. Иванов написал в тетради 1983.02.49: «Я не жалел свое здоровье отдать другим. Я зробив те, що колись говорив нам Христос» . Я сделал то, что когда-то говорил нам Христос». Іванов зробив такий підсумок за 50 років життя. Иванов сделал такой итог за 50 лет жизни.Ми приходимо до висновку, що ми можемо пізнати Іванова тільки через вчення Христа. Мы приходим к выводу, что мы можем познать Иванова только через учение Христа. Аналіз історії показує нам, що Іванов взяв вчення у Христа, він доповнив його своїм досвідом, він виконав усі заповіді Христа, навчив того людей, продовжив його діло. Анализ истории показывает нам, что Иванов взял учение у Христа, он дополнил его своим опытом, он выполнил все заповеди Христа, научил этому людей, продолжил его дело. Іванов є продовжувач діла Христа. Иванов является продолжатель дела Христа. Христос є дорога, істина, життя, джерело для Іванова. Христос есть путь, истина, жизнь, источник для Иванова.              

 

23. Наука загартування. Наука закалка

         

3-2. 2-1. Любити природу Любить природу

   Учитель любить природу, як матір рідну. Учитель любит природу, как мать родную.Повітря, вода, земля – три друга кожного чоловіка, наймиліші, вірні, невмираючі. Воздух, вода, земля – три друга каждого человека, милые, верные, неумирающие. Вони завжди в усьому допомагали Учителеві. Они помогали Иванову во всем всегда.Учитель учить: любити природу як матір рідну, цінувати, берегти, як око. Иванов учит: любить природу как мать родную, ценить, беречь, как око.Природа народжує людей для життя в природі. Природа рождает людей для жизни в природе.Чоловік повинен любити дві сторони природи: тепле, хороше, холодне, погане. Человек должен любить две стороны природы: теплое, хорошее, холодное, плохое. Люди зробили помилку в житті, коли вони відійшли від природи, не стали любити дві сторони природи. Люди сделали ошибку в жизни, когда они отошли от природы, не стали любить две стороны природы.       

 

3-3. 2-2. Система здоров'я Система здоровья.3-3. Система заповідей Іванова

Система заповедей Иванова

      Христос дав заповіді, а Іванов зібрав їх у систему, виконав, навчив того людей. Христос дал заповеди, а Иванов собрал их в систему, выполнил, научил этого людей. Паршек приймав бідних, хворих, хто просив. Паршек принимал бедных, больных, кто просил. Він клав руки на тіло, через свої руки током убивав біль, вводив дух, обливав водою, давав усно заповіді, що робити вдома. Он клал руки на тело, через свои руки током убивал боль, вводил дух, обливал водой, давал устно заповеди делать дома. Вони всі взяті у Христа. Они все взятые у Христа.   

     Христос обливав холодною водою ноги до колін учням , він учив, щоб і вони обливали ноги один одному. Христос обливал холодной водой ноги до колен ученикам, он учил, чтобы и они обливали ноги друг другу. Христос говорив: «Отже, якщо я, Господь і Учитель, умив вам ноги, то і ви повинні вмивати ноги один одному. Христос говорил: «Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Бо я дав вам приклад, щоб ви робили так само, як я зробив вам». Я дал вам пример, чтобы вы поступали так же, как я сделал вам». Ин 13:5. Паршек ввів це у систему, він сам обливався холодною водою і навчив людей. Иванов ввел это в систему, он сам обливался холодной водой и научил людей.Він на прийомі учням обливав ноги холодною водою, згодом обливав все тіло з голови до ніг. Он на приеме ученикам обливал ноги холодной водой, потом обливал все тело с головы до ног. Христос заповів любити всіх, вітати друзів і незнайомих. Христос завещал любить всех, приветствовать друзей и незнакомых. Він говорив: «Бо коли ви любите тих, хто любить вас, яка вам нагорода? Он говорил: «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? І коли ви вітаєте тільки друзів ваших, що особливого робите? И если вы приветствуете только друзей ваших, что особенного делаете? Отже, будьте досконалі, як Отець ваш досконалий». Итак, будьте совершенны, как совершенный Отец ваш». Мф 5:48. Мф 5:48. Паршек виконав це, він вітався, здоровався з усіма, він заповідав здороватися з усіма людьми, котрих зустрічають. Паршек выполнил это, он здоровался со всеми, он завещал здороваться со всеми людьми, которых встречают.    

   Христос заповідав поститись щотижня. Христос завещал поститься каждую неделю. Дні посту визначені через такі слова: «Чи сумують весільні друзі, поки жених є з ними. Дни поста определены через такие слова: «Не грустят свадебные друзья, пока жених есть с ними. Але настануть дні, коли відберуть у них жениха, і тоді будуть поститись». Но настанет дни, когда отберут у них жениха, и тогда будут поститься». Мф 9:15. Мф 9:15. Очевидно, він говорив про себе. Очевидно, он говорил про себя. Христос пішов від учнів у п'ятницю, його розіпнули, тіло поховали. Христос ушел от учеников в пятницу, его распяли, тело похоронили. Він вийшов із гробу в неділю, він прийшов до учнів, їв разом із ними рибу і мед. Он вышел из гроба в воскресенье, он пришел к ученикам, ел вместе с ними рыбу и мед.Лука 24:43. Лука 24:43. Отже, Христос не був з учнями з вечора п'ятниці Итак, Христос не был с учениками с вечера пятницы до неділі приблизно 42 години, треба поститись у цей час. до воскресенья примерно 42 часа, надо поститься в это время. Іванов виконав це, він ввів у систему. Иванов выполнил это, он ввел в систему.Він сам терпів без їжі й заповідав учням терпіти без їжі щотижня 42 години з п'ятниці до неділі. Он сам терпел без пищи и завещал ученикам терпеть без пищи еженедельно 42 часа с пятницы до воскресенья.

      Христос заповідав допомагати бідним, нужденним, дати на хліб на день. Христос завещал помогать бедным, нуждающимся, дать на хлеб на день. Він говорив, щоб голодного нагодувати, роздягненого зодягнути, подорожнього прийняти. Он говорил, надо голодного накормить, раздетого одеть, путника принять. Мф 25:35. Мф 25:35. Христос сказав: «Коли хочеш бути досконалим, піди продай добро твоє і роздай убогим; Христос сказал: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим; і матимеш скарб на небесах; и будешь иметь сокровище на небесах;і приходь та йди слідом за Мною». и приходи и следуй за Мною».Мф 19:21. Мф 19:21.Паршек це виконав, він ввів у систему. Паршек это выполнил, он ввел в систему. Він заповідав знайти бідного, нужденного, дати йому 50 копійок. Он завещал найти бедного, дать ему 50 копеек. Сказати про себе, що ти даєш за те, щоб не хворіти. Сказать себе, что ты даешь за то, чтобы не болеть. Так робити завжди. Так делать всегда.         

      Христос заповідав просити в ім'я Його: «Якщо ви будете перебувати в мені, і слова мої будуть у вас, то просіть, чого б ви не захотіли, і буде вам». Христос завещал просить во имя Его: «Если вы будете находиться во мне, и слова мои будут у вас, то просите, чего бы вы не захотели, и будет вам». Ин Ін 15:7.15: 7. Іванов виконав це, ввів у систему. Иванов выполнил это, ввел в систему. Він говорив: «Проси мене – будеш здоровий». Он говорил: «Проси меня – будешь здоров». Просити так: «Учителю, дай мені здоров'я». Просить так: «Учитель, дай мне здоровье».Люди просять і отримують реально, це живий факт. Люди просят и получают реально, это живой факт. Чим більше люди звертають увагу на Учителя як Бога, просять його, прославляють, тим більше Учитель впливає на людей, дає все для життя, що просять. Чем больше люди обращают внимание на Учителя как Бога, просят его, прославляют, тем больше Учитель влияет на людей, дает все для жизни, что просят. Коли всі люди будуть просити в Учителя мир, тоді буде мир на землі. Когда все люди будут просить Учителя мир, тогда будет мир на земле. Коли всі ув'язнені попросять звільнити з тюрми, вони будуть звільнені, а тюрми не буде. Когда все заключенные попросят освободить из тюрьмы, они будут освобождены, а тюрьмы не будет. Так само не буде лікарні, вони опустіють. Так же не будет больнице, они опустеют.   

      Учитель писав про прийом у 1983.03.34: Учитель писал о приеме в 1983.03.34:«Ми прийняли чоловіка, як я приймаю всіх. «Мы приняли человека, как я принимаю всех. А потім ми облили водою холодною, потім він прийняв таке вчення, що робити. А потом мы облили водой холодной, затем он принял такое учение, что делать. Треба купатися холодною водою два рази в день, вранці і ввечері. Надо купаться холодной водой два раза в день, утром и вечером. Здороватись з людьми, жодного чоловіка не проходити. Здороваться с людьми, ни одного человека не проходить. Твоє діло – їм сказати, а вони як хочуть. Твое дело – им сказать, а они как хотят. Треба знайти чоловіка нужденного, треба дати йому 50 копійок. Надо найти человека нуждающегося, надо дать ему 50 копеек.Сам собі скажи, що даєш ці гроші за те, щоб не хворіти. Сам себе скажи, что даешь эти деньги за то, чтобы не болеть.Не вживай їжу 42 години від п'ятниці до неділі, о 12 годині будеш їсти. Не употребляйте пищу 42 часа от пятницы до воскресенья. В 12:00 будешь есть. Вийди надвір, з висоти вдихай повітря і говори: «Учителю, дай мені здоров'я». Выйди на улицу, с высоты вдыхай воздух и говори: «Учитель, дай мне здоровье». Після цього їж, що хочеш, скільки хочеш. После этого ешь, что хочешь, сколько хочешь. Це все є твоє здоров'я. Это все твое здоровье. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не вживай алкоголь . Не плюй на землю, не кури, не употребляй алкоголь. Це твоє законне в цьому діло. Это твое законное в этом дело. Якщо ти не будеш це робити, то нічого реального не вийде у тебе». Если ты не будешь это делать, то ничего реального не получится у тебя».

   Загартування – це наука всіх людей усього світу, джерело людського життя.

    Закалка – это наука всех людей всего мира, источник человеческой жизни. Ми із загартуванням перестанемо вмирати. Мы перестанем умирать с закалкой.Загартування прийшло в життя замінити медицину. Закалки пришла в жизни заменить медицину.Чоловік не хворіє, не простуджується. Человек не болеет, не простужается. Загартування треба для здорових. Закалки надо для здоровых. Коли виконують систему, то запобігають всякому захворюванню, всякому лиху, всякій біді. Когда выполняют систему, то предотвращают от всякого заболевания, всякой беды. Загартування за системою Учителя – це найкраща, найлегша профілактика всяких захворювань, безплатна. Закалки по системе Учителя есть самая лучшая, самая легкая профилактика всяких заболеваний, бесплатная. Діагноз не потрібен при цьому. Диагноз не нужен для этого. Учитель гарантує оздоровлення. Учитель гарантирует оздоровления. Ця система дає вам гарантоване здоров'я. Эта система дает вам гарантировано здоровья. Гарантія дається від Бога. Гарантия дается от Бога.Якщо люди це роблять, існуючі хвороби поступово щезають, а нові, що йдуть по природі, безсилі напасти. Если люди это делают, существующие болезни постепенно исчезают, а новые, идущие по природе, бессильны напасть. Свідоме терпіння є легке лікування. Сознательное терпение есть легкое лечение. Ви робіть, поки ви здорові. Вы делайте это, пока вы здоровы. Система є природне щеплення від усяких вірусних захворювань. Система является природная прививки от всяких вирусных заболеваний, грипп, туберкулёз.Система допомагає від раку, серцевих захворювань. Система помогает от рака, сердечных заболеваний. (див.: ЕР.2). (см.: ЭД.2).

       У 1982 р. Іванов написав заповіді молоді й усім людям, в яких нема можливості прийти на прийом, щоб зміцнювали здоров'я. В 1982 г. Иванов написал заповеди молодежи и всем людям, у которых нет возможности прийти на прием, чтобы укрепляли здоровье. Вони мають назву «Дитинка». Они называются «Детка». Це подарунок усім людям: «1. Это подарок всем людям: «1. К упайся в холодній воді два рази в день, щоб тобі було добре.Купайся в холодной воде два раза в день, чтобы тебе было хорошо. Купайся в чому можеш: озері, річці, ванні, приймай душ або обливайся. Купайся, в чем можешь: озере, речке, ванной, принимай душ или обливайся. Це твої умови. Это есть твои условия. Гаряче купання завершуй холодним. Горячее купание завершай холодным.Перед купанням стань босими ногами на землю, а зимою на сніг хоча б на 1 – 2 хвилини. Перед купанием стань босыми ногами на землю, а зимой на снег хотя бы на 1 – 2 минуты. Вдихни через рот декілька раз повітря й побажай собі й усім людям здоров'я. Вдохни через рот несколько раз воздух и пожелай себе и всем людям здоровья. 2. Здоровайся з усіма всюди, особливо з людьми поважного віку. 2. Здоровайся со всеми везде, особенно с людьми почтенного возраста. Якщо хочеш мати в себе здоров'я, здоровайся з усіма. Если хочешь иметь у себя здоровье, здоровайся со всеми. 3. Допомагай людям, чим можеш, особливо бідному, хворому, ображеному, нужденному. 3. Помогай людям, чем можешь, особенно бедному, больному, обиженному, нуждающемуся. Роби це з радістю. Делай это с радостью. Відгукнись на його нужду душею і серцем. Отзовись на его нужду душой и сердцем.Ти придбаєш у ньому друга і допоможеш ділу мира. Ты приобретешь в нем друга и поможешь делу мира.4. Щотижня старайся терпіти без їжі й води з п'ятниці 18 – 20 годин до неділі 12 годин. 4. Каждую неделю старайся терпеть без пищи и воды от пятницы 18 – 20 часов до воскресенья 12:00.Це твої заслуги Это твои заслугиі спокій. и покой. Якщо тобі трудно, то терпи хоча б протягом доби. Если тебе трудно, то терпи хотя бы в течение суток.О 12 годині у неділю вийди на природу босим і декілька раз подихай, як написано вище. В 12:00 в воскресенье выйди на природу босиком и несколько раз подыши, как написано выше.Це свято твого діла. Этот есть праздник твоего дела. Після цього можеш їсти все, що тобі подобається. После этого ты можешь кушать все, что тебе нравится. 5. Не вживай алкоголь і не кури. 5. Не употребляй алкоголь и не кури. Люби природу, яка оточує тебе, не плюй на землю, не випльовуй із себе нічого. Люби природу, которая окружает тебя, не плюй на землю, не выплевывай из себя ничего.Звикни до цього, це твоє здоров'я. Привыкни к этому, это твоё здоровье.Перемагай у себе жадність, лінь, самовдоволеність, користолюбство, страх, лицемірство, гордість. Побеждай в себя жадность, лень, самодовольство, стяжательство, страх, лицемерие, гордость.Вір людям і люби їх . Верь людям и люби их.Не говори про них несправедливо. Не говори о них несправедливо.Не приймай близько до серця недобрих думок про них. Не принимайте близко к сердцу недобрых мнений о них. Звільни свою голову від думки про хворобу, недомагання, смерть. Освободи свою голову от мысли о болезни, недомогании, смерти. Це є твоя перемога. Это есть твоя победа. Думку не відділяй від діла. Мысль не отделяй от дела.Якщо прочитав, добре, а Если прочитал, то хорошо, анайголовніше, виконуй. самое главное, выполняй. Розказуй і передай досвід цього діла, але не хвались, не вивищуйся в цьому, будь скромним». Рассказывай и передавай опыт этого дела, но не хвались, а не возвышайся в этом,  будь скромным». Треба просити Учителя, як Бога: «Учителю, дай мені здоров'я». Можно дополнить. Надо просить Учителя: «Учитель, дай мне здоровье».

 

3-4. 2-3. Закони діалектики у вченні Хорошее, плохое, холодное и теплое

   Явище в природі, фізичне або психічне, проявляється як дві протилежні сторони, вони існують в єдності і боротьбі. Явление в природе, физическое или психическое, проявляется как две противоположные стороны, они существуют в единстве и борьбе. Якщо виникає одна сторона, то разом з нею виникає і друга. Если возникает одна сторона, то вместе с ней возникает другая. Между противоположными сторонами возникает противоречие. Возникает необходимость завершения его. Оно заканчивается через переход к двум новым противоположным сторонам, которые предлагаются. Они есть источник эволюционного развития. Иванов разработал это практически.  Разом вони нейтралізуються. Якщо люди свідомо приймають умови життя в природі, при яких мають хороше і тепле почуття, то природа сама підсовує їм умови, при яких мають холодне і погане почуття. Если люди сознательно принимают условия жизни в природе, при которых имеют хорошее и теплое чувство, то природа сама создает им условия, при которых имеют холодное и плохое чувство. Отже, хороше веде до поганого. Хорошее ведет к плохому. Це є Это есть хвороби, нещастя, найгірше, смерть. болезни, несчастье, смерть. Между двумя противоположными сторонами существует противоречие, потому что люди не удовлетворены. Возникает необходимость завершения противоречия. Иванов предлагает людям перейти к двум новым противоположностям.І навпаки.Якщо люди свідомо приймають умови життя, при котрих мають холодне і погане почуття (наприклад, загартування за ідеєю Учителя), то природа сама підсовує їм умови, при яких мають хороше і тепле почуття. Если люди сознательно принимают условия жизни, при которых имеют холодное и плохое чувство (например, закалка по идее Учителя), то природа сама создает им условия, при которых имеют хорошее и теплое чувство.Це є здоров'я, щастя, задоволення, блага, Дух святий. Это есть здоровье, счастье, удовлетворение, блага, Дух Святой, жизнь вечная. Люди будут удовлетворены. Противоречие будет закончено.

   «Холодное и плохое» содействует эволюции человека как вида.  

 

3-5. 2-4. Чуже і своє Чужое и свое

   Чуже – це технічне, штучне, хімія в тілі. Чужое – это техническое, искусственное, химия в теле. Своє – це живе тіло чоловіка. Свое – это живое тело человека. Люди живуть за рахунок природи, природа карає за це хворобами, смертю. Люди живут за счет чужой природы (пища, одежда, дом), природа наказывает за это болезнями, смертью.Жити треба за рахунок свого, свого тіла, тобто треба терпіти без потреб їжі, одягу, дому. Жить надо за счет своего, своего тела, то есть надо терпеть без потребностей пищи, одежды, дома. Справжня любов до природи є, коли люди не поїдають чужу природу, а свідомо терплять без потреб. Настоящая любовь к природе есть, когда люди не поедают чужую природу, а сознательно терпят без потребностей.

 

3-6. 2-5. Чоловік без потреб Человек без потребностей

   Найдорожча ідея Іванова всім людям: терпіти без усяких потреб (їжі, одягу, дому) у своєму житті. Самая дорогая идея Иванова есть всем людям. Люди терпят без всяких потребностей (пищи, одежды, дома) в своей жизни. Наше райське місце бугор є для цього, де є всі умови і можливості бути без потреб. Наше райское место бугор есть для этого дела.  Все условия и возможности быть без потребностей есть на этом месте. Іванов Ивановзнайшов його, благословив людей жити навколо нього. нашел его, благословил людей жить вокруг него.Цей бугор є на околиці рідного села, де Іванов народився. Этот бугор есть на окраине родного села, где Иванов родился.Цей бугор треба всім для народження чоловіка без потреб. Этот бугор надо всем для рождения человека без потребностей. Іванов готує людей Иванов готовит людей поступово бути без потреб. постепенно быть без потребностей. Він учить свідомо терпіти без їжі 42, потім 66, потім 108 годин в тиждень, потім шість діб, два тижні, місяць бути без їжі. Он учит сознательно терпеть без пищи 42, потом 66, потом 108 часов в неделю, потом шесть суток, две недели, месяц быть без еды. Пробувати ходити без сорочки. Пробовать ходить без рубашки. Люди зберуться на райському місці, зроблять людський рай, який не зникає. Люди соберутся на райском месте, сделают людской рай, который не исчезает. Там мати народить дитину, а всі люди виховають її в природі без усяких потреб. Там мать родит ребенка, а все люди воспитают ее в природе без всяких потребностей.Він буде учити всіх бажаючих жити без потреб, тобто бути незалежним. Он будет учить всех желающих жить без потребностей, то есть быть независимым.

 

3-7. 2-6. Залежність і незалежність . Зависимость и независимость.

    Всі люди є залежні від природи. Все люди зависимы от природы. Всі люди потребують їжу, одяг, житловий дім щодня. Все люди нуждаются пищей, одеждой, жилым домом ежедневно. Вони не можуть жити без потреб. Они не могут жить без потребностей. Вони беруть ці потреби в природі через свій труд. Они берут эти потребности в природе через свой труд.Залежність веде людей до втрати здоров'я, до смерті. Зависимость ведет людей к потере здоровья, смерти. Незалежність від потреб веде людей до збереження здоров'я, до життя. Независимость от потребностей ведет людей к сохранению здоровья, к жизни. Іванов учить людей бути незалежними в природі в житті. Иванов учит людей быть независимыми в природе в жизни.

 

3. Теория диалектика, три закона.

   Закон 1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі. Закон 1. Две противоположные стороны в природе, они существуют в единстве и борьбе. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. Все вещи, явления имеют противоположные свойства и тенденции развития. Вони перебувають в єдності, одна без одної не існує. Они находятся в единстве, друг без друга не существуют. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, її результатом є розвиток. Противоположные стороны взаимодействуют постоянно в форме борьбы, ее результатом является развитие. Між ними виникають суперечності, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Между ними возникают противоречия, которые являются источником, содержанием, движущей силой саморазвития мира. Процес закінчується переходом до двох нових Процесс заканчивается переходом к двум новым протилежних сторін. противоположным сторонам.   Приклад . Пример. Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. Две противоположные стороны есть в природе: хорошее, теплое, плохое, холодное. Перша протилежна сторона. Первая противоположная сторона. Люди роблять, щоб мати в житті хороше, тепле. Люди делают, чтобы иметь в жизни хорошее, теплое. Друга протилежна сторона. Вторая противоположная сторона. Вони отримують від природи погане і холодне – захворювання, нещастя тощо. Они получают от природы плохое и холодное – заболевание, несчастье и тому подобное. Між ними є суперечність, бо люди не отримують життя. Между ними есть противоречие, потому что люди не получают жизни. Щоб жити, люди переходять до двох нових протилежних сторін. Чтобы жить, люди переходят к двум новым противоположным сторонам. Перша нова протилежна сторона. Первая новая противоположная сторона. Люди свідомо приймають холод і голод, гартуються в холодній воді. Люди сознательно принимают холод и голод, закаляются в холодной воде. Людина відчуває холод і погане в процесі купання в холодній воді. Человек чувствует холод и плохое в процессе купания в холодной воде. Друга нова протилежна сторона. Вторая новая противоположная сторона. Людям стає тепло, добре і здорово після купання. Людям становится тепло, хорошо и здорово после купания. Людина хотіла життя і отримала життя. Человек хотел жизни и получил жизнь. Суперечність закінчується. Противоречие заканчивается.   

    Закон 2. Подвійне заперечення є в природі. Закон 2. Двойное отрицание в природе. Об ' єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Объекты развиваются путем двойного отрицания. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру початкового ступеня розвитку. Каждая ступень является синтезом предыдущих ступеней и воспроизводит на более высокой основе характерные черты, структуру начальной ступени развития. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об ' єктів. Двойное отрицание является необходимым моментом процесса развития, условием качественного изменения объектов.   Розвитку об ' єктів не існує без заперечення попередніх форм. Развития объектов не существует без отрицания предыдущих форм. Заперечення відображає не знищення об ' єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадкоємність. Отрицание отражает не уничтожение объекта, а момент его перехода в новое качество, в которой хранятся элементы и свойства его предыдущего качественного состояния, то есть фиксирует преемственность. Приклад. Пример. Еволюція людства. Эволюция человечества. Ступінь 1. Практика загартування домінує в людей. Ступень 1. Практика закалки доминирует у людей. Ступінь 2. Заперечення загартування. Ступень 2. Отрицание закалки. Вчення Христа домінує. Учение Христа доминирует. Ступінь 3. Подвійне заперечення одного загартування і одного вчення Христа. Ступень 3. Двойное отрицание одной закалки и одного учения Христа. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства. Синтез или сумма закалки и учения Христа доминирует в человечества.    

    Закон 3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Закон 3. Взаимный переход качественных и количественных изменений. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. Количественные изменения постепенно накапливаются, на определенном этапе развития нарушают их меру, и вызывают у них коренные изменения. Качество переходит в количество, а количество переходит в новое качество. Новое качество есть отрицание начальному качеству. Так возникают отрицания в процессе эволюции. Три закона диалектики происходят в каждом эволюционном процессе. Пример. Белый свет. Видимый свет состоит из семи цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Когда смесь всех цветов видимого света попадает одновременно в наш глаз, мы видим белый свет, которого видимый свет не имеет. Здесь количество цветов видимого света переходит в новое качество белый свет. Качество белый свет есть отрицание качества начальных цветов радуги. Приклад.(см. Википедия. Диалектика).

 

4. Эволюция

3-1. Еволюція біологічна і соціальна Эволюция биологическая и социальная

   Люди виникли в процесі еволюції в природі, коли люди виживали в холоді і голоді, були близькі до природи. Люди произошли в процессе эволюции в природе, когда люди выживали в холоде и голоде, были близки к природе. Спочатку біологічна еволюція була головною в житті. Сначала биологическая эволюция была главной в жизни. Потім люди розвились, відійшли від природи, не стали приймати холод, голод. Затем люди развились, отошли от природы, не стали принимать холод, голод. Соціальна еволюція почалась тоді. Социальная эволюция началась тогда. Еволюція є біологічна і соціальна. Эволюция есть биологическая и социальная. Зараз в суспільстві вирішальну роль відіграє соціальна еволюція людини. Сейчас в обществе решающую роль играет социальная эволюция человека. Біологічна еволюція давно припинилась. Биологическая эволюция давно прекратилась. Зараз люди як еволюційний біологічний вид відмирають. Сейчас люди как эволюционный биологический вид отмирают. Іванов хоче зробити, щоб люди як вид еволюційно не відмирали, а жили вічно. Иванов хочет сделать, чтобы люди как вид эволюционно не отмирали, а жили вечно. Він робить це. Он делает это. Він вижене смерть, а життя введе у славу. Он выгонит смерть, а жизнь введет во славу. Він шукає засоби в природі для життя людини як біологічного виду. Он ищет средства в природе для жизни человека как биологического вида. Іванов говорив, що люди заборонять комуністичний лад. Иванов говорил, что люди запретят коммунистический строй путём реформ. Це здійснилось. Это осуществилось. Він говорив, що слідом за соціалізмом новий лад прийде. Он говорил, что вслед за социализмом новый порядок придет. Іванов назвав його еволюцією. Иванов назвал его эволюцией. (див.: ЕР.1). (см .:ЭД.1). Суспільний лад буде побудований через любов один до одного. Общественный порядок будет построен через любовь друг к другу.Перше завдання: прийняти однакову зарплату всім людям, звільнити ув'язнених. Первая задача: принять одинаковую зарплату всем людям, освободить заключенных.

   Цитати Іванова. Цитаты Иванова. 7804:30. 7804: 30. «Треба вибачити людям в їхньому ділі. «Надо простить людям в их деле. Свідома думка народиться в них, вона оточить їх ученням Учителя. Сознательная мысль родится в них, она окружит их учением Учителя. Вони не будуть попадати в тюрму, в лікарню. Они не будут попадать в тюрьму, в больницу. Вони будуть жити за Божим ділом, не будуть красти в будь-кого. Они будут жить по Божьему делу, не будут воровать у любого. Усі будуть жити однаково, однією сім'єю». Все будут жить одинаково, одной семьей».

   7707:84. 7707: 84. Треба навчитись не карати, а треба вчитись прощати злочинцеві. Надо научиться не наказывать, а надо учиться прощать преступнику. Ніякий злочинець не буде народжуватися в нас у людях після такого помилування, і всяке захворювання не буде народжуватися між нами. Никакой преступник не будет рождаться у нас в людях после такого помиловании, и всякое заболевание не будет рождаться между нами.Адміністративна особа не буде займати своє місце. Административная лицо не будет занимать свое место.

   7805:12. 7805: 12. «Ніяке зло не буде між людьми, а буде любов у всьому ділі. «Никакое зло не будет среди людей, а будет любовь во всем деле. Зарплата буде одна дітям і дорослим – 33 крб. Зарплата будет одна детям и взрослым – 33 рубля. Ображених не буде. Обиженных людей не будет. Якщо мало нам буде, усім прибавимо. Если мало нам будет, всем прибавим. 14. Робити свідомим, усім треба свідомість, ми не будемо обходитися без усякої свідомості. 14. Сознательные люди будут делать, сознание надо всем, мы не будем обходиться без всякого сознания. Якщо треба, значить треба. Если надо, значит надо. Ми хочемо жити, значить, життя треба будувати, це залежить від нас усіх. Мы хотим жить, значит, жизнь надо строить, это зависит от нас.Тюрма, лікарня не буде. Тюрьма, больница не будет.Ми будемо жити по-еволюційному. Мы будем жить по эволюционному. Якщо ти хочеш робити, роби, якщо не хочеш, не треба. Если ты хочешь делать, делай, если не хочешь, не надо. Сиди отримуй те, що слід. Сиди получай то, что следует. Це все бережи, як своє добро. Это все береги, как свое добро. Ми запрошуємо весь світ, усе людство на цю всю будову. Мы приглашаем весь мир, все человечество на это все строительство. Ми не відходимо ні від кого. Мы не отходим ни от кого. Якщо хочеш жити за нашими Если хочешь жить по нашему  умовами, приходь вступай у таке суспільство і живи з нами, користуйся такими правами. условию, приходи вступай в такое общество и живи с нами, пользуйся такими правами. Своя рідна любов буде між людьми. Своя родная любовь будет между людьми. Будуть допомагати один одному. Все будут помогать друг другу. 15. Захоплення нема ніякого, воєн нема ніяких. 15. Захвата нет никакого, войн нет никаких.Усі люди отримають рівні права на життя спільного характеру, шукати корисне в труді в природі. Все люди получат равные права на жизнь общего характера, искать полезное в труде в природе.Але не буде командування, ніякої юстиції, ніякої вояччини, ніякого насильства. Не будет командования, никакой юстиции, никакой военщины, никакого насилия. А просьба буде одна з усіх наша, така вона є». А просьба будет одна из всех наша, такая она есть».

 

2. Вчення Христа 5. Учение Христа

2-1. 5-1. Христос і Іванов творили за діалектичним законом Христос и Иванов творили по диалектическим законам

      Христос робив за законом, який ми тепер називаємо закон єдності і боротьби двох протилежностей. Христос делал по закону, мы теперь называем закон единства и борьбы двух противоположностей. Христос заповів приймати холодне, погане, щоб мати хороше і тепле. Христос завещал принимать холодное, плохое, чтобы иметь хорошее и теплое.Він вводив незалежність від потреб їжі, одягу, дому. Он вводил независимость от потребностей пищи, одежды, дома. Він говорив: «Тож не турбуйтесь і не кажіть: що нам їсти? Он говорил: «Поэтому не беспокойтесь и не говорите: что нам есть? Чи що пити? Или что пить? Або: у що одягнутись?» Мф 6:33. Или: во что одеться?» Мф 6:33.

      Христос говорив: « Убогі є блаженні духом, бо Царство Боже є їхнє. Христос говорил: «Нищие есть блаженные духом, ибо Царствие Божие их. Блаженні є ті, які плачуть, бо вони утішуться. Те, которые плачут, есть блаженные, потому что они утешаться. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Кроткие есть блаженные, ибо они наследуют землю.Голодні і спраглі правди є блаженні, бо вони наситяться. Алчущие и жаждущие правды есть блаженные, ибо они насытятся. Милостиві є блаженні, бо вони будуть помилувані. Милостивые есть блаженные, ибо они помилованы будут.Миротворці є блаженні, бо вони назвуться синами Божими. Миротворцы есть блаженные, ибо они нарекутся сынами Божиими.Чисті серцем є блаженні, бо вони побачать Бога. Чистые сердцем есть блаженные, ибо они Бога узрят. Гнані за правду є блаженні, бо Царство Боже є їхнє. Гонимые за правду есть блаженные, ибо Царство Божие их. Ви є блаженні, коли будуть ганьбити і зводити на вас усяке лихослів'я та наклепи мене ради. Вы будете блаженные, когда будут поносить и возводить на вас всякое сквернословие и клевету за меня.Радуйтесь, веселіться, бо велика нагорода ваша. Вы радуйтесь, веселитесь, ибо велика ваша награда. Так гнали і пророків. Люди гнали и пророков так, які були до вас». которые были до вас». Мф 5:3 - 12. Мф 5:3 – 12.   

     Иванов выполнял это полвека. Він не одягався, ходив літом і зимою в одних шортах, без сорочки і взуття. Он не одевался, ходил летом и зимой в одних шортах, без рубашки и обуви. Не вживав їжу щодня, як усі.Он не принимал пищу каждый день, как все. Він говорив: « Я не жалію його як тіло, і не хочу годувати його, також одягати. Он говорил: «Я не жалею его как тело, и не хочу кормить его, также одевать. Хочу, щоб воно жило, як природа, без усякої потреби, без усякого чужого» . Хочу, чтобы оно жило, как природа, без всякой потребности, без всякого чужого».Паршек . Паршек.1979.06, с.12. 1979.06, с.12. Влада гнала його за ідею, вона не давала йому волі. Власть гнала его за идею, она не давала ему свободы.

     

2-2. 5-2. Закон любити всіх людей Закон любить всех людей

      Христос хотів виконати Божий закон. Христос хотел выполнить Божий закон. Він говорив: «Полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією думкою твоєю. Он говорил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим.Це є перша і найбільша заповідь. Это первая и наибольшая заповедь. Друга ж, подібна до неї: люби ближнього твого, як самого себе. Вторая, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Весь Закон і пророки утверджується на цих двох заповідях». Весь закон и пророки утверждается на сих двух заповедях». Мф 22:37. Мф 22:37. «Чого бажаєте, щоб вам робили люди, те робіть їм. «Чего желаете, чтобы вам делали люди, так делайте им. Закон і пророки є в цьому». Закон и пророки в этом». Мф 7:12. Мф 7:12. Закон Божий у Христа був свій, він був не такий, як Закон від Мойсея. Закон Божий у Христа был свой, он был не такой, как закон от Моисея. Христос не виконував закон від Мойсея, він учив євреїв ненавидіти ворогів, убивати їх, «мало-помалу» завоювати світове панування. Христос не исполнял закон от Моисея, он учил евреев ненавидеть врагов, убивать их, «мало-помалу» завоевать мировое господство. Див: Второзаконня , гл . См: Второзаконие, гл. 7, 11, 20. Христос говорив. 7, 11, 20. Христос говорил. Любіть ворогів ваших, благословляйте їх, прощайте їм провини, але не карайте, не убивайте. Любите врагов ваших, благословляйте их, прощайте им вину, но не наказывайте, а не убивайте. Закони Божі у Іванова є такі само, як у Христа. Законы Божьи у Иванова есть такие же, как у Христа.Люби Бога твого. Люби Бога твоего.Люби людей, як себе. Люби людей, как себя.Бажай людям те, що собі хочеш. Желай людям то, что хочешь себе. Зробити з ворога любимого друга. Сделать из врага любимого друга.

      Христос і Паршек любить всіх людей усього світу, вони шукають їм вічне життя, безсмертя, вони вводять любов між людьми. Христос и Паршек любят всех людей всего мира, они ищут им вечную жизнь, бессмертие, они вводят любовь между людьми. Христос і Паршек хочуть, щоб усе суспільство жило за Божими законами через любов між людьми. Христос и Паршек хотят, чтобы все общество жило по Божьим законам по любви между людьми. Це еволюція. Это эволюция. Має бути соціальна рівність, справедливість. Должно быть социальное равенство, справедливость. Зарплата повинна бути всім однакова, дітям і дорослим. Зарплата должна быть всем одинаковая, детям и взрослым. Це буде любов між людьми. Это будет любовь между людьми. Христос заповідав погодитись всім на одну зарплату один динарій в день. Христос завещал согласиться всем на одну зарплату один динарий в день.Паршек заповідав всім людям погодитись і взяти однакову зарплату 33 карбованці в місяць. Паршек завещал всем людям согласиться и принять одинаковую зарплату 33 рубля в месяц.Якщо буде треба, то прибавимо всім однаково. Если будет надо, то прибавить всем одинаково. Треба прощати людям провини і не карати. Надо прощать людям вину и не наказывать. Учитель говорив, що велика помилка людства, коли карають людей за провини, а не прощають їм. Учитель говорил, что большая ошибка человечества, когда наказывают людей за проступки, а не прощают им.Не треба каральні органи: юстиція, суддя, міліція, армія, тюрма. Не надо карательные органы: юстиция, судья, милиция, армия, тюрьма.Не треба вбивати людей. Не надо убивать людей. Учитель хоче, щоб тюрма і лікарня не була в житті. Учитель хочет, чтобы тюрьма и больница не была в жизни. Не треба саджати людей у тюрму, треба дати волю їм. Не надо сажать людей в тюрьму, надо дать волю им. Люди будуть жити по-еволюційному. Люди будут жить по эволюционному.Чоловік є мудрець, він сам знає, що робити в житті, адміністратор не треба йому. Человек является мудрец, он сам знает, что делать в жизни, администратор не надо ему.

      Учитель пише, яке має бути суспільство: «Учитель вносить людям свою еволюційну спільну свідому пропозицію, щоб жити в природі однаково. Учитель пишет, какое должно быть общество. «Учитель вносит людям свое эволюционное общее сознательное предложение, чтобы жить в природе одинаково. Не треба ніякої в житті політики, не треба такий ріст економіки. Не нужно никакой в жизни политики, не надо такой рост экономики. Рівна, одна для всіх зарплата треба нам. Ровная, одна для всех зарплата надо нам. Ми всі до одного чоловіка повинні із цим утриманням погодитись і взяти свою належну спільного блага зарплату дітям і дорослим 33 карбованці в місяць. Мы все до одного человека должны с этим содержанием согласиться и взять свою надлежащую общего блага зарплату детям и взрослым 33 рубля в месяц. Ми повинні всі наявні засоби в житті ліквідувати. Мы должны все имеющиеся средства в жизни ликвидировать. Борги наявні людям люди повинні простити. Долги, имеющиеся людям, люди должны простить.Злоби на кожного чоловіка і ненависті не мати. Злобы на каждого человека и ненависти не иметь.Випустити всіх ув'язнених і божевільних з моєю ідеєю, за що ніхто і нічим не буде винуватий. Выпустить всех заключенных и сумасшедших с моей идеей, за что никто и ничем не будет виноват. Люди будуть жити в природі за вченням Учителя. Люди будут жить в природе по учению Учителя. Якщо зарплата буде всім мала, всім прибавимо». Если зарплата будет всем мала, то всем прибавим». Паршек . Паршек. 1978.07-57. 1978.07:57. Якщо ми, всі люди, цього не зробимо, то в суспільстві такий безлад залишиться. Если мы, все люди, этого не сделаем, то в обществе такой беспорядок останется. Ми будемо бідними і нещасними, нам не допоможе Бог і природа, а буде карати всякими хворобами, стихійними лихами тощо. Мы будем бедными и несчастными, нам не поможет Бог и природа, а будет наказывать всяких болезнями, стихийными бедствиями.

 

 

2-4. 5-3. Іванов є Бог Дух Святий Иванов Бог Дух Святой

      Природа освітила Іванова Духом святим за любов до неї. Природа осветила Иванова Духом святым за любовь к ней.Він отримав Дух святий через прийняття холодного і поганого в природі. Он получил Дух святой через принятие холодного и плохого в природе. Іванов виконав заповідь Христа про прихід Духа Святого до людей, бо Іванов став Духом Святим через загартування. Иванов выполнил заповедь Христа о приходе Святого Духа к людям, потому что Иванов стал Духом Святым через закалку. Він писав: «Це загартування-тренування є Дух святий. Он писал: «Это закалка-тренировка является Дух Святой. Я зустрівся з ним у природі, я проходив для цього всього не так 50 років. Я встретился с ним в природе, я проходил для этого всего не так 50 лет. Я продумав та проробив, де я міг умерти тисячу разів». Я продумал и проработал, где я мог умереть тысячу раз». Паршек . Паршек. 8211:122. 8211:122. «Сніг є святий Дух для Паршека . «Снег есть святой Дух для Паршека. Це одна еволюція. Это одна эволюция. Якщо ви не хочете вірити як такому Паршекові , то вірте природі... Ми перестанемо вмирати із загартуванням-тренуванням». Если вы не хотите верить как таковом Паршека, то верьте природе... Мы перестанем умирать с закалкой-тренировкой». 8204-181. 8204:181. «Зима це є Дух святий для мене, повна в тілі еволюція». «Зима это Дух святой для меня, полная в теле эволюция». 8204-28. 8204:28. У 1979 році Паршек назвався Богом Духом Святим, записав у зошит. В 1979 году Паршек назвался Богом Духом Святым, записал в тетрадь. Він створив гімн, вся його ідея є в ньому. Он создал гимн, вся его идея в нем. Гімн є все. Гимн есть все. Учитель повторював його щохвилини, учив людей. Учитель повторял его ежеминутно, учил людей.

      Люди Господу вірили як Богу, Люди Господу верили как Богу,

      А він сам до нас на землю прийшов. А он сам к нам на землю пришел.

      Смерть як таку вижене, Смерть как таковую изгонит,

      А життя у славу введе. А жизнь во славу введет.   

Де люди візьмуться? Где люди возьмутся? на цьому бугрі . на этом бугре.

Вони гучно скажуть слово. Они громко скажут слово.

Це є наше райське місце, Это есть наше райское место,

Чоловікові слава безсмертна. Человеку слава бессмертна.    

     Іванов виконав слова Христа, що він піде від людей і пришле другого Утішителя, Духа істини, Духа Святого. Иванов выполнил слова Христа, он уйдет от людей и пришлет второго Утешителя, Духа истины, Духа Святого.Христос говорив: «Утішитель же, Дух Святий, якого Отець пошле в ім'я моє, навчить вас усього, і нагадає вам усе, що я говорив вам». Христос говорил: «Утешитель же, Дух Святой, которого Отец пошлет во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Ин 14:26. «Він буде свідчити про мене, і також ви». «Он будет свидетельствовать обо мне, и также вы». Ин 15:26. «І коли він прийде, викриє світ за гріх, і за правду, і за суд. «И когда он придет, обличит мир за грех, и за правду и за суд.Він викриє за гріх, тому що не вірують в мене. Он обличит за грех, так как не верят в меня. Він викриє за правду, тому що я йду до Отця мого, і вже не побачите мене. Он обличит за правду, потому что я иду к Отцу Моему, и уже не увидите меня. Він викриє за суд, бо князь світу цього буде осуджений. Он обличит за суд, что князь мира сего осужден. Коли ж він, Дух істини, прийде, то наставить на всяку істину. Когда же он, Дух истины, придет, то наставит на всякую истину. Бо він буде говорити не від себе, а буде говорити те, що почує. Потому что он будет говорить не от себя, а будет говорить то, что услышит.І він звістить вам майбутнє. И он возвестит вам будущее. Він прославить мене, бо візьме від мого і звістить вам». Он прославит меня, потому что возьмет от моего и возвестит вам». Ин 16:7. Паршек говорив те, що чув від природи. Иванов говорил то, что слышал от природы. Паршек виконав точно всі слова Христа, за що він є визнаний Бог Дух Святий. Он выполнил точно все слова Христа, за что он признан Бог Дух Святой.Паршек прославив Христа, бо він взяв від його вчення і звістив усім людям. Иванов прославил Христа, потому что он взял от его учения и возвестил всем людям. Шануйте Бога Духа Святого в особі Іванова, не проклинайте. Почитайте Бога Духа Святого в лице Иванова, не проклинайте.

 

2-5. 5-4. Кінець віку Конец века

      Христос говорив, що коли його слова виконаються, тоді прийде кінець віку і початок нового віку. Христос говорил, что когда его слова исполнятся, тогда придет конец века и начало нового века.Іванов виконав його слова. Иванов выполнил его слова. Христос говорив, що в ті дні треба йти в гори без потреб: «Тоді, хто буде в юдеї, нехай біжить в гори. Христос говорил, что в те дни надо идти в горы без потребностей: «Тогда, кто будет в Иудеи, пусть бежит в горы. І хто на покрівлі, той нехай не сходить взяти що-небудь з дому свого. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. І хто в полі, той нехай не вертається взяти одяг свій». И кто в поле, тот да не обращается взять одежды свои». Мф 24:16. Мф 24:16. Паршек виконав ці слова, Він знайшов таку гору. Паршек выполнил эти слова, Он нашел такую гору. Це – Это естьнаш райський бугор, де люди будуть без потреб їжі, одягу, дому. наш райский бугор, где люди будут без потребностей пищи, одежды, дома. Паршек запросив усіх іти на бугор і бути без потреб, людський рай буде там. Паршек пригласил всех идти на бугор и быть без потребностей, человеческий рай будет там. Христос говорив про ті дні: « Сонце померкне, і місяць не дасть світла свого, і зірки спадуть з неба, і сили небесні захитаються, і тоді з'явиться знамення сина людського на небі; Христос говорил о тех днях: «Солнце померкнет, и Луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, и тогда явится знамение сына человеческого на небе; і заплачуть всі племена земні і побачать сина людського, який гряде на хмарах небесних із силою і славою великою» . и заплачут все племена земные и увидят сына человеческого, который грядет на облаках небесных с силою и славою великою».Мф 24:29. Мф 24:29.Іванов це виконав. Иванов это выполнил. Знамення Іванова з'явилось на небі з силою і славою великою, учні свідчили про це. Знамение Иванова появилось на небе с силою и славою великою, ученики свидетельствовали об этом. Іванов свідчення учнів записав у свій зошит: «Я, говорить наш Сашка ростовець. Иванов свидетельства учеников записал в свою тетрадь: «Я, говорит наш Сашка ростовец. Він бачив мене на сяючому сонечку, як було видно ясно, він розповідає всім близьким, які сиділи. Он видел меня на сияющем солнышке, как было видно ясно, он рассказывает всем близким, которые сидели. А Микола теж, він їхав у метро і почав наче чогось ридати, він говорить мені. А Николай тоже, он ехал в метро и начал как-то рыдать, он говорит мне. Здається, я перебуваю в бездонній атмосфері, це було одне небо голубе, а зірки ясні себе так показували, стали вони зсуватись. Кажется, я нахожусь в бездонной атмосфере, это было одно небо голубое, а звезды ясные себя так показывали, стали они сдвигаться. І ось ваш Учитель, образ на арені показався. И вот ваш Учитель, образ на арене показался. Це є, і була одна істина, вона всім ясна» . Это была одна истина, она всем ясна». Паршек . Паршек.1977.01-130. 1977.01:130. Після цього видіння на небі багато людей увірували в Учителя як Бога. После этого видения на небе много людей уверовали в Учителя как Бога. Люди бачили Іванова одночасно в різних місцях: на землі, в небі, у воді, на сонці, на хмарах небесних. Люди видели Иванова одновременно в разных местах: на земле, в небе, в воде, на солнце, на облаках небесных. Вони бачили в Москві, у Києві, на Байкалі, у селі. Они видели в Москве, в Киеве, на Байкале, в деревне. Учитель написав: «1977 рік – він рокам початок». Учитель написал: «1977 – он годам начало». Ми розуміємо, це початок віку або періоду Паршека на небі. Мы понимаем, это начало века или периода Паршека.   

 

2-6. 5-5. Нове ім'я Христа і Його Бога Новое имя Христа и Его Бога

      Христос говорив через посланих апостолів, що буде далі. Христос говорил через посланного апостола, что будет дальше. «Переможцеві дам білий камінь, і нове ім'я написане на каменю, якого ніхто не знає, крім того, хто його одержує». «Победителю дам белый камень, и новое имя написано на камне, которого никто не знает, кроме того, кто его получает». Одкр 2:17. Откр 2:17. «Переможця зроблю стовпом у храмі Бога мого, і він уже не вийде геть, і напишу на ньому ім'я Бога мого, й ім'я місця Бога мого, нового Єрусалима, що сходить з неба від Бога, й ім'я моє нове». «Победителя сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, и имя места Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога, и имя мое новое». Одкр 3:12. Откр 3:12. Паршек є визнаний Переможець природи, Учитель народу, Бог землі. Иванов является признанный Победитель природы, Учитель народа, Бог земли. Значить, Іванов є Переможець, про котрого говорив Христос в Одкровенні 3:12. Значит, Иванов является Победитель, о котором говорил Христос в Откровении 3:12.Нове ім'я було дано Іванову. Новое имя было дано Иванову.Іванов написав це нове ім'я в своєму зошиті як нове прізвище Ош своєму учневі, коли учень звітував перед Учителем як Богом. Иванов написал это новое имя в своей тетради как новую фамилию Ош своему ученику, когда ученик отчитывался перед Учителем как Богом.(Зошит: Паршек . 1981.02.26, с.127). (Тетрадь: Паршек. 1981.02.26, с.127).Учень прийняв від Учителя нове прізвище Ош , як від духовного Отця, назвав Учителя Отцем Ош , а себе – сином Ош . Ученик принял от Учителя новую фамилию Ош, как от духовного отца, назвал Учителя Отцом Ош, а себя назвал сыном Ош.Бо прізвище в людей отримують від батька, і прізвище батька і сина завжди одне. Потому что фамилию у людей получают от отца, и фамилия отца и сына всегда одна. Учитель говорив: «Це даремно не дається». Учитель говорил: «Это зря не дается». Ім'я Ош дали не одному учню, а всім людям, щоб вони обрали його як спільне. Имя Ош дали не одному ученику, а всем людям, чтобы они выбрали его как общее.Учитель писав у своїй історії про еволюцію, щоб люди обрали спільне ім'я і на ньому одному базувалися в житті. Учитель писал в своей истории об эволюции, чтобы люди выбрали общее имя и на нем одном базировались в жизни. Він не назвав його, а написав. Он не назвал его, а написал. На нашу думку, Учитель пропонує всім людям через учня обрати спільне ім'я Ош , і базуватися на ньому одному в житті. По нашему мнению, Учитель предлагает всем людям через ученика выбрать общее имя Ош, и базироваться на нем одном в жизни.Слово Ош означає в перекладі Білий. Слово Ош означает в переводе Белый. Пропонуємо всім обрати ім'я Ош як спільне і на ньому одному базуватися в житті. Предлагаем всем выбрать имя Ош как общее и на нем одном базироваться в жизни. Боже ім'я Ош є велике, святе, все звершиться через нього. Божье имя Ош есть великое, святое, все свершится через него. Ош є все. Ош есть все. Ім'я Христа в друге пришестя буде Ош . Имя Христа во второе пришествие будет Ош. Ім'я Бога дає силу, захищає, об'єднує. Имя Бога дает силу, защищает, объединяет. Бог через своє нове ім'я буде збирати своїх людей на райському місці. Бог через свое новое имя будет собирать своих людей на райском месте. Ідея Іванова: установлюй своє, а іншим не заважай. Идея Иванова: устанавливай свое, а другим не мешай. Учитель установлює своє, при цьому він не заважає будь-яким віруючим вірити в свого Бога, не примушує. Учитель устанавливает свое, при этом он не мешает любым верующим верить в Бога, не принуждает. Бог дає свободу вибору. Бог дает свободу выбора. Іванов, написавши людям своє нове ім'я Ош , став у людей Богом Батьком. Иванов, написав людям свое новое имя Ош, стал у людей Богом Отцом,Бо зазвичай потому что обычно тільки батько дає прізвище людям. только отец дает фамилию людям. Ми є діти, сини Бога. Мы есть дети, сыновья Бога.              

             

2-7. 5-6. Народження чоловіка без потреб Рождение человека без потребностей

      Христос говорив, що не залишить нас сиротами, прийде знову, його побачать, він буде збирати своїх на своє місце на землі. Христос говорил, что не оставит нас сиротами, придет снова, его увидят, он будет собирать своих на свое место на земле.Це буде друге пришестя. Это будет второе пришествие. Іванов це виконує. Иванов выполняет это. Найдорожча ідея Іванова – народити на бугрі чоловіка без потреб. Самая дорогая идея Иванова: родить на бугре человека без потребностей.Райський бугор є людям для цього. Райский бугор есть  людям для этого.Природні люди прийдуть на нього, і вони будуть без потреб їжі, одягу, дому. Природные люди придут на него, и они будут без потребностей пищи, одежды, дома. Вони зроблять там людський рай на землі, який не зникає. Они сделают там людской рай на земле, который не исчезает.Мати народить дитину там, і вона дасть його людям на бугрі , щоб вони Мать родит ребенка там, и она даст его людям на бугре, чтобы онивиховували його на бугрі без потреб. воспитывали его на бугре без потребностей. Вони будуть держати його на руках, поки він не стане на ноги. Они будут держать его на руках, пока он не станет на ноги.Він буде рости силами природи – повітря, води, землі, людей. Он будет расти силами природы: воздуха, воды, земли, людей. Він буде жити без потреб, не буде вмирати. Он будет жить без потребностей, он не будет умирать.Він буде учити нас жити без потреб, ми будемо вчитись у нього. Он будет учить нас жить без потребностей, мы будем учиться у него.Це буде наш Учитель, Бог. Это будет наш Учитель, Бог.Учитель написав про нього: «Його ідея Христа буде в людях жити, він сам буде на цьому бугрі , на цьому місці його». Учитель написал о нем: «Его идея Христа будет в людях жить, он сам будет на этом бугре, на этом месте его». 1978.04. 1978.04. Люди завоюють безсмертя тут. Люди завоюют бессмертие здесь.

      Якщо його ідея буде Христа, то він буде за духом Христос. Если его идея будет Христа, то он будет по духу Христос.Це буде другий прихід Христа. Это будет второе пришествие Христа. Бугор – це місце Христа. Бугор – это место Христа. Він буде збирати своїх на своє місце. Он будет собирать своих людей на свое место. Він буде за духом Учителя Син, Великий Дух, він поламає все на світі, що заважає в житті. Он будет по духу Учителя Сын, Великий Дух, сокрушит все на свете, что мешает в жизни. Його нове ім'я буде таке, як Отця Ош . Его новое имя будет такое, как Отца Ош. Це Син Ош . Это будет Сын Ош. Здорові люди можуть народити його. Здоровые люди могут родить его. Вони запахнуть ароматом, вони будуть легкими, їх повітря прийме. Они запахнут ароматом, они будут легкими, их воздух примет.Учитель хоче, щоб усі люди були учасниками цього народження, щоб всі знали про це народження. Учитель хочет, чтобы все люди были участниками этого рождения, чтобы все знали об этом рождения. Кожен мусить щось зробити для цього, щоб потім міг сказати, що і він щось зробив для його приходу. Каждый должен что-то сделать для этого, чтобы потом мог сказать, что и он что-то сделал для его прихода.          

      Іванов написав у зошиті: «Бог Дух Святий, який терпить все в житті, відійде. Иванов написал в тетради: «Бог Дух Святой, который терпит все в жизни, отойдет. Його не буде в житті. Его не будет в жизни. Сам Великий Дух проявиться і оточить у житті, він поламає все на світі». Сам Великий Дух проявится и окружит в жизни, разрушит все на свете». 1977.12. 1977.12. Це живий чоловік, він народиться без потреб на бугрі . Это живой человек, он родится без потребностей на бугре. Він буде духовний Син Учителя. Он будет духовный Сын Учителя.Це Бог Син Ош . Это будет Бог Сын Ош.Отже, це буде новий період або вік Учителя без потреб, Великого Духа, а вік Паршека закінчиться. Итак, это будет новый период или век Учителя без потребностей, Великого Духа, а век Паршека закончится. Буде новий вік чоловіка без потреби. Будет новый век человека без потребности.

  

2-8. 5-7. Ім'я Отця Христа Имя Отца Христа

      Христос виконував волю свого Отця і вчив того людей: любіть ворогів ваших, благословляйте, прощайте їм провини, не карайте, не вбивайте. Христос исполнял волю Отца и учил того людей: любите врагов ваших, благословляйте их, прощайте им вину, не наказывайте, не убивайте. Христос не виконував волю Бога юдеїв, фарисеїв, якого не бачили. Христос не выполнял волю Бога иудеев, фарисеев, которого не видели. Це доводить, що за ділом Бог Отець Христа і Бог юдеїв, фарисеїв – це два різних Бога з різними іменами. Это доказывает, что по делу Бог Отец Христа и Бог иудеев, фарисеев есть два разных Бога с разными именами.Яке ім'я Отця Христа? Какое имя Отца Христа?Христос говорив, що він є від вишніх. Христос говорил, что он от вышних.Це все дає підстави стверджувати, що ім'я Бога Отця Христа є Вишень . Это все дает основания утверждать, что имя Бога Отца Христа Вишен.Вишень – це є Бог Отець слов'яно- орійської віри. Вишен – это Бог Отец славяно-арийской веры. Сварг , Дажбог є інші імена його. Сварг, Дажбог есть другие имена его. (Див: Велесова книга). (См: Велесова книга). Отець є один, всі інші є сини. Отец есть один, все другие есть сыновья. Отець і син є одне, вони є живі люди, котрих бачили. Отец и сын одно, они живые люди, которых видели. Вишень послав або народив Христа. Вишен послал или родил Христа.

   

2-9. 5-8. Христос є Бог Син і Бог Отець Христос есть Бог Сын и Бог Отец

      Христос говорив, що Бог є в людях. Христос говорил, что Бог есть в людях. Ми є боги. Мы боги. Він не вірив у Бога, якого не бачили, а держали в думці. Он не верил в Бога, которого не видели, а держали в уме. Паршек говорив так само, що Бог є в людях заслужених. Паршек говорил так же, что Бог есть в людях заслуженных. Він не вірив в Бога, котрого не бачили, а держали в думці. Он не верил в Бога, которого не видели, а держали в уме. Він називав таку віру неправильною. Он называл такую веру неправильной. Він сам робився Богом, і хотів, щоб люди робилися Богами. Он сам делался Богом, и хотел, чтобы люди делались Богами. Люди розіпнули Христа за те, що він, будучи сином людським, робився Богом. Люди распяли Христа за то, что он, будучи сыном человеческим, делался Богом. Люди переслідували теж Іванова за це, гнали з життя. Люди преследовали тоже Иванова за это, гнали из жизни. Христос називав себе сином людським і Сином Божим. Христос называл себя сыном человеческим и Сыном Божиим. Батько і син є одне, бо вони люди. Отец и сын одно, потому что они люди. Христос говорив, що хто бачив Сина, той бачив Отця. Христос говорил, что кто видел сына, тот видел Отца. Христос говорив, що він іде до Отця, котрий більший від Сина. Христос говорил, что он идет к Отцу, который больше от сына. Як це розуміти? Как это понимать? Еволюція в людях така. Эволюция в людях есть такая.Батько народжує сина, син виростає, стає батьком, народжує нового сина і так далі без кінця. Отец рождает сына, сын вырастает, становится отцом, рождает нового сына и так далее без конца. Боги народжуються так само. Боги рождаются так же. Бог Син виростає, стає для людей духовним Отцем, Учителем. Бог Сын вырастает, становится для людей духовным Отцом, Учителем. Люди стають учитись у нього, вони стають духовними синами. Люди становятся учениками у него, они становятся духовными сыновьями.Так Паршек виконав заповіді Христа, став духовним сином Христа, а Христос став духовним Отцем Паршека . Так Паршек выполнил заповеди Христа, стал духовным сыном Христа, а Христос стал духовным Отцом Паршека. Отже, Христос прийшов до Отця, як колись говорив, тобто сам став Отцем. Итак, Христос пришел к Отцу, как когда-то говорил, то есть сам стал отцом. Через Паршека здійснились слова Христа, що Він іде до Бога Отця, він є більший за Сина. Через Паршека осуществились слова Христа, что он идет к Богу Отцу, он больше сына. Слова Христа виконались через Христа, що ніхто не приходить до Отця, як тільки через Христа. Слова Христа исполнились, что никто не приходит к Отцу, как только через Христа. Отже, Христос як Бог проявився в двох особах: Бог Син і Бог Отець. Итак, Христос как Бог проявился в двух лицах: Бог Сын и Бог Отец. Іванов як Бог також проявився в двох особах Бог Син і Бог Отець, крім того він також є Бог Дух Святий. Иванов как Бог также проявился в двух лицах Бог Сын и Бог Отец, кроме того он также Бог Дух Святой. Коли чоловік без потреби народиться на бугрі , він буде Бог Син і Бог Отець, і Бог Великий Дух. Когда человек без потребности родится на бугре, он будет Бог Сын и Бог Отец и Бог Великий Дух.      

 

2-10. 5-9. Бог Род Бог Род

      Еволюційний процес народження Богів є такий. Эволюционный процесс рождения Богов есть такой. Вишень народив Христа, Христос народив Паршека , Паршек народжує чоловіка без потреби. Вишен родил Христа, Христос родил Иванова, Иванов рождает человека без потребности.

  Вишень → Христос → Паршек → Чоловік без потреб →… Вишен → Христос → Иванов → Человек без потребностей → ...

Цьому процесу нема кінця. Этому процессу нет конца. Цей еволюційний процес в цілому можна назвати Богом. Этот эволюционный процесс в целом можно назвать Богом. Він є Бог над Богами, один-єдиний, вічний, живий, невмираючий, творець усього живого. Он есть Бог Богов, один-единственный, вечный, живой, неумирающий, творец всего живого. Він є при родах. Он при родах. Наші предки слов'яно- орійської віри називали його Бог Род. Наши предки славяно-арийской веры называли его Бог Род. «Всі слов'яни завжди вважали Рода Творцем Всесвіту, Богом над Богами». «Все славяне всегда считали Рода Творцом Вселенной, Богом Богов». Лозко Г. Коло Свароже. Лозко Г. Круг Сварога. 2005. Перехід від будь-якого періоду окремого Бога до другого періоду відбувається завжди з боротьбою, запереченням, скреготом зубів. 2005. Переход от любого периода отдельного Бога ко второму периоду происходит всегда с борьбой, отрицанием, скрежетом зубов. Так було, так є, так буде. Так было, так есть, так будет.      

   

2-11. 2-10. Іванов є стовп у храмі Бога, на котрому тримається храм Иванов является столб в храме Бога, на котором держится храм

      Христос сказав: «Переможця зроблю стовпом у храмі Бога Мого, і він уже не вийде геть». Христос сказал: «Победителя сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон». Одкр 3:12. Откр 3:12. Переможець є Паршек , бо він є Переможець природи, Учитель народу, Бог землі. Победитель является Паршек, потому что он Победитель природы, Учитель народа, Бог земли. Стовп у храмі Бога символізує вчення, на котрому тримається храм Бога. Столб в храме Бога символизирует учение, на котором держится храм Бога.Отже, Христос зробить, що храм Бога буде триматись на вченні Іванова. Итак, Христос сделает, что храм Бога будет держаться на учении Иванова. Це є воля Христа, вона має бути виконана. Это воля Христа, она должна быть выполнена. Іванов виконав це. Иванов выполнил это. Він сказав учням у 1979 році: «Не треба читати Он сказал ученикам в 1979 году: «Не надо читатьБіблію, вона виконана, читайте зошити Учителя, в них є все». Библию, она выполнена, читайте тетради Учителя, у них есть все». Храм Бога – це храм Іванова, це еволюційний рух. Храм Бога – это храм Иванова, это эволюционное движение.

   Заповіт Іванова. Завещание Иванова. Іванов є Иванов является Спаситель всіх людей усього світу всіх національностей. Спаситель всех людей всего мира всех национальностей. Іванов написав заповіт: « Слова мої, діло моє – Иванов написал завещание: «Слова мои, дело мое –це все є наших людей , вони заселили цю нашу таку землю, вона нами заселена для мертвого життя». это все есть наших людей, они заселили эту нашу такую землю, она нами заселена для мертвого жизни». 7712-361. 7712:361. « Це все моє належить народу ». «Это все мое принадлежит народу». 1973.11-127. 1973.11:127. «Я вболіваю не за одну націю, а за всіх наших у світі людей». «Я болею не за одну нацию, а всех наших в мире людей». 7911-19. 7911:19. «Ми це діло не кинемо ніколи. «Мы это дело не бросим никогда. Це не одним нам руським таким людям, а всього світу всім людям». Это принадлежит не одним нам русским таким людям, а всего мира всем людям». 8204-81. 8204:81.

      Ці слова Учителя Іванова є заповіт. Эти слова Учителя Иванова есть завещание. Слова Учителя – це зошити, книги видані. Слова Учителя – это тетради, книги изданные.Згідно із заповітом, слова Учителя, зошити, книги належать усім людям усього світу, вони є спільною власністю всіх людей світу, спільне надбання народу. Согласно завещанию, слова Учителя, тетради, книги принадлежат всем людям всего мира, они являются общей собственностью всех людей мира, общим благом народа. Зошити, книги Іванова не є приватною власністю будь-кого, не можуть використовуватись з корисною метою для отримання наживи. Тетради, книги Иванова не является частной собственностью любого, не могут использоваться в корыстных целях для получения наживы. Зошити, книги, слова Учителя не продаються, не купляються. Тетради, книги, слова Учителя не продаются, не покупаются.Зошити, книги Учителя видаються за пожертвами, розповсюджуються безплатно. Тетради, книги Учителя выдаются за пожертвованиями, распространяются бесплатно. Слова Іванова – це подарунок молоді, всім людям світу всіх національностей. Слова Иванова – это подарок молодежи, всем людям мира всех национальностей.Книги Учителя треба всім людям всього світу читати на рідній національній мові. Книги Иванова надо всем людям всего мира читать на родном национальном языке. Учитель благословив учня редагувати, видавати зошити. Учитель благословил ученика редактировать, выдавать тетради. Потім книги Іванова треба перекладати на всі національні мови, щоб люди всі читали книги Учителя на рідній національній мові, розуміли, виконували. Затем книги Иванова надо переводить на все национальные языки, чтобы люди все читали книги Учителя на родном национальном языке, понимали, выполняли. Кожен чоловік будь-якої національності має право перекладати зошити Іванова редаговані на свою рідну національну мову і розповсюджувати. Каждый человек любой национальности имеет право переводить тетради Иванова редактированные на свой родной национальный язык и распространять.

 

2-12. 2-11. Іванов отримав назву Великий Иванов получил название Великий

      Христос говорив: «Хто порушить одну із цих заповідей найменших і навчить того людей, той назветься найменшим у Царстві небесному, а хто виконає і навчить, той назветься великим у Царстві небесному» . Христос говорил: «Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит того людей, тот назовется малейшим в Царстве небесном, а кто выполнит и научит, тот назовется великим в Царстве небесном». Мф 5:19. Мф 5:19.Іванов виконав заповіді Христа і навчив людей, тому Іванов може мати назву Великий у Царстві Божому. Иванов выполнил заповеди Христа и научил людей, поэтому Иванов может называться Великим в Царстве Божьем.Тепер Іванов є Великий у Царстві небесному. Теперь Иванов является Великим в Царстве небесном. Христос говорив: «Всякого, хто слухає ці слова і виконує їх, уподібню мужеві мудрому. Христос говорил: «Всякого, кто слушает эти слова и исполняет их, уподоблю мужу мудрому. А всякий, хто слухає ці слова і не виконує їх, уподібниться мужеві нерозумному». А всякий, кто слушает сии слова и не исполняет их, уподобится мужу неразумному». Мф 7:24. Мф 7:24.Іванов слухав слова Христа і виконував їх, тому він уподібнився мужеві мудрому, Великому. Иванов слушал слова Христа и выполнял их, поэтому он уподобился мужу мудрому, Великому. Ми називаємо Іванова великим, мудрим, бо Він виконав усі заповіді Христа і навчив людей. Мы называем Иванова Великим, мудрым, ибо он выполнил все заповеди Христа и научил людей.    

      Що нам усім робити, щоб ми могли вижити? Что нам всем делать, чтобы мы могли выжить? Тепер нам, усім людям, треба визнати Паршека як Бога, слухатись Паршека , у Нього вчитись, виконувати Його заповіді, бо він Великий і мудрий. Теперь нам, всем людям, надо признать Иванова как Бога, слушаться Иванова, у него учиться, выполнять заповеди, потому что он Великий и мудрый. Він такий один. Он есть такой один. Бог Паршек більший і мудріший, ніж будь-які учені-теоретики, політики, священики. Бог Иванов больше и мудрее, чем любые ученые-теоретики, политики, священники. Бог Паршек прийшов замінити вченням парламенти, уряди, релігійні організації. Бог Иванов пришел заменить учением парламенты, правительства, религиозные организации. Є люди, котрі слухають заповіді Христа, але не виконують, і навчають того інших – це нерозумні, найменші в Царстві небесному. Есть люди, которые слушают заповеди Христа, но не выполняют, и учат тому других – это неразумные, наименьшие в Царстве небесном. Ви пізнаєте їх за ділами. Вы узнаете их по делам. Читайте тільки книги Іванова це наш підручник життя. Читайте только книги Иванова это наш учебник жизни. Нема в світі книг мудріших, кращих, цікавіших, ніж святі книги Учителя Іванова. Нет в мире книг более мудрых, лучших, интересных, чем святые книги Учителя Иванова.Слова Учителя – це одна втіха для душі, в них одна любов. Слова Учителя – это есть одно утешение для души, в них одна любовь.

      Христос і Паршек були готові на самопожертву ради блага всіх. Христос и Паршек были готовы на самопожертвование ради блага всех. Це найбільша любов. Это самая большая любовь. Вони робили своє діло і не боялися навіть своєї смерті. Они делали свое дело и не боялись даже своей смерти. Христос робився Богом. Христос делался Богом. Він знав, що можуть вбити його за це. Он знал, что могут убить его за это. Юдеї, фарисеї розп'яли його за це. Иудеи фарисеи распяли его за это. Іванов продовжив його діло. Иванов продолжил его дело. Він робився Богом сам і навчав людей. Он делался Богом сам и учил людей. Піввіку він ходив без одягу, голий і босий, в одних шортах літом і зимою. Полвека он ходил без одежды, голый и босой, в одних шортах летом и зимой.Люди вважали помилково його психічно ненормальним. Люди считали ошибочно его психически ненормальным.Комуністи саджали його в тюрму, і клали в психіатричну лікарню, де близько десяти років мучили, давали уколи, щоб убити. Коммунисты сажали его в тюрьму, и клали в психиатрическую больницу, где около десяти лет мучили, давали уколы, чтобы убить.Церква прокляла Іванова за те, що він робився Богом. Церковь прокляла Иванова за то, что он делался Богом. Через это все его правая нога была, как бревно. У 1975 році лікарі психіатричної лікарні виписали Іванова, щоб умирав дома, а не в лікарні. В 1975 году врачи психиатрической больницы выписали Иванова, чтобы умирал дома, а не в больнице. Влада і лікарі укоротили Іванову вік життя. Власть и врачи укоротили Иванову век жизни. Він віддав людям все своє здоров'я. Он отдал людям все свое здоровье. 10 квітня 1983 року Іванов відійшов у вічність. 10 апреля 1983 Иванов ушел от людей телом.Учителеві слава безсмертна. Учителю слава бессмертная.Діло Христа і Паршека продовжується і буде продовжуватись вічно, їм слава безсмертна. Дело Христа и Паршека продолжается и будет продолжаться вечно, им слава бессмертна.Вони жили однаково і відійшли у вічність однаково. Они жили одинаково и отошли в вечность одинаково. Христос пожертвував життям ради блага всіх. Христос пожертвовал жизнью ради блага всех. Паршек також пожертвував життям ради блага всіх. Паршек также пожертвовал жизнью ради блага всех. Пожертвувавши життям, вони прийняли найгірше в житті, за це потім люди законно отримали найбільше благо вічного життя. Пожертвовав жизнью, они приняли самое плохое в своей жизни, за это потом люди законно получили наибольшее благо вечной жизни. Людство тепер переживає глобальні проблеми. Людство мусить визнати Бога Землі Отця Ош , щоб вижити. Человечество должно признать Бога Земли Отца Ош, чтобы выжить.