Народний журнал природної мудрості Народный журнал природной мудрости   osh.kiev.ua osh.kiev.ua

 

Еволюційний рух Эволюционное движение

 

Жити, учитися, отримувати здоров'я за наукою еволюцією. Жить, учиться, получать здоровья по науке эволюции.Бути таким, як Переможець природи, Учитель народу, Бог Землі. Быть таким, как Победитель природы, Учитель народа, Бог Земли. Наука Іванова П. К. Наука Иванова П. К.   

 

№ 19. 2018-05-11 № 19. 2018-05-12

Істинна віра Истинная вера

 

Зміст Содержание

1. Віра в Бога живого чоловіка. 1. Вера в Бога живого человека.

2. Буття, сім днів творіння. 2. История Иванова, шесть дней творения.

3. Іванов зробив те, що говорив Христос. 3. Иванов сделал то, что говорил Христос.

4. Істинна віра й істинна церква. 4. Истинная вера и истинная церковь.

5. Діалектика, три закони. 5. Диалектика, три закона.

 

   Істинна віра – є віра в живого чоловіка, котрого визнали Учителем народу, Богом Землі за корисну справу, за плоди творіння. Истинная вера – вера в живого человека, которого признали Учителем народа, Богом Земли за полезное дело, за плоды творения.

 

1.Віра в живого чоловіка Бога 1. Вера в живого человека Бога

    Бог є живий чоловік, який зробив людям корисну справу. Бог есть живой человек, который сделал людям полезное дело. Христос вірив у живого чоловіка Бога, про це свідчать його слова. Христос верил в живого человека Бога, об этом свидетельствуют его слова. Він говорив, що живий Бог має обличчя й ім'я. Он говорил, что живой Бог имеет лицо и имя. Люди будуть бачити обличчя Бога, знати його ім'я, коли прийде час. Люди будут видеть лицо Бога, знать его имя, когда придет время. «І побачать лице його, й ім'я його буде на чолах їхніх». «И узрят лицо его, и имя его будет на челах их». Одкровення. Откровение. 22:4, 5. Якщо люди будуть бачити Бога і знати його ім'я, то це означає, що Бог живий чоловік існував, існує і буде існувати в дійсності. 22: 4, 5. Если люди будут видеть Бога и знать его имя, то это означает, что Бог живой человек существовал, существует и будет существовать в действительности. Живий Бог був, є і буде. Живой Бог был, есть и будет. Бог живий чоловік є істинно. Бог живой человек есть истинно. Бог вигаданий, якого не бачили, не існує і не буде існувати в дійсності. Бог вымышленный, которого не видели, не существует и не будет существовать в действительности. Христос вірив у Бога живого чоловіка. Христос верил в Бога живого человека.   Один Бог є творець усього живого, йому хвала і слава безсмертна. Один Бог есть творец всего живого, ему хвала и слава бессмертна. Він сам приходить на Землю у живому чоловікові, щоб зародити в людях любов, що є основне в житті. Он сам приходит на Землю в живом человеке, чтобы зародить в людях любовь, что есть главное в жизни. Бога пізнають за його ділами, за плодами творіння. Бога познают по его делам, по плодам творения. Бог творить усе живе для життя людського. Бог творит все живое для жизни человеческой. Творіння Бога в кожний день подібні й однакові, як пшеничне зерно подібне із зерном, яке зростило його. Творение Бога в каждый день подобные и одинаковые, как пшеничное зерно подобное с зерном, которое вырастило его. Спочатку Бог творить все для життя людського. Сначала Бог творит все для жизни человеческой. У шостий день Бог творить чоловіка подібного до себе, і дає йому своє нове ім ' я. В шестой день Бог творит человека подобного себе, и дает ему свое новое имя. Потім він перестає творити. Затем он перестает творить.     

    

2. Історія Іванова. 2. История Иванова. Шість днів творіння Іванова Шесть дней творения Иванова

      Іванов Порфирій Корнійович (Несторенко), народився в Україні, Луганська область, Лутугинський район, село Оріхівка 20 лютого 1898 року. Иванов Порфирий Корнеевич (Нестеренко), родился в Украине, Луганская область, Лутугинский район, село Ореховка 20 февраля 1898. Люди дали йому прізвисько Паршек . Люди дали ему прозвище Паршек. Власне ім'я його є Ош , воно означає Білий в перекладі. Собственно имя его является Ош, оно означает Белый в переводе. Він є українець за походженням, його батько рідний Несторенко Корній Іванович був українець. Он украинец по происхождению, его отец родной Нестеренко Корней Иванович был украинец. Він народився, як усі люди, жив 35 років, як усі люди залежні. Он родился, как все люди, жил 35 лет, как все люди зависимые. Св ідомість прийшла йому від природи 25 квітня 1933 року. Сознательность пришла ему от природы 25 апреля 1933 года. Іванов не вірив у вигаданого Бога, якого не бачили. Иванов не верил в вымышленного Бога, которого не видели. Іванов вважав неправильною віру в Бога, якого не бачили, ім ' я не знали. Иванов считал неправильной веру в Бога, которого не видели, имя не знали. Він говорив, що Бога треба бачити, йому вірити, виконувати його заповіді. Он говорил, что Бога надо видеть, ему верить, выполнять заповеди. Іванов є протилежний релігії, котра вірить у вигаданого бога, якого не бачили. Иванов является противоположный религии, которая верит в вымышленного бога, которого не видели.

   Історія Іванова з 1933 року подібна до історії творіння Бога, який творив все для життя людського шість днів. История Иванова с 1933 года подобная истории творения Бога, он творил все для жизни человеческого шесть дней. Він створив подібного собі чоловіка, дав ім'я, і перестав творити в шостий день. Он создал подобного себе человека, дал имя, и перестал творить в шестой день. Іванов визнав, що сучасні люди створилися у природі в процесі еволюції, котра є біологічна і соціальна. Иванов признал, что современные люди создались в природе в процессе эволюции, которая является биологическая и социальная. (див. ЕР.1, 4). (см. Эволюционное движение (ЭД.1, 4). Історію Іванова можна представити як сім періодів або днів. Историю Иванова можно представить как семь периодов или дней. Історія Іванова виражена через еволюційну послідовність. История Иванова выражена через эволюционную последовательность. (див. ЕР.3). (см. ЭД.3). Іванов як Бог почав свою історію 25 квітня 1933 року. Иванов как Бог начал свою историю 25 апреля 1933. Він учив людей правильно користуватися природою, повітрям, водою, землею. Он учил людей правильно пользоваться природой, воздухом, водой, землей.   Перший період історії, або день понеділок, закінчився за 6 років від почату 1933 року, в 1939. Первый период истории, или день понедельник, закончился через 6 лет от начала в 1933 году, в 1939.   Другий день, вівторок, закінчився за 10 років, в 1943. Третій день, середа, закінчився за 16 років, в 1949. Второй день, вторник, закончился через 10 лет, в 1943 году. Третий день, среда, закончился через 16 лет, в 1949 году. Четвертий день, четвер, закінчився за 26 років, в 1959. П ' ятий день, п ' ятниця , закінчився за 42 роки, в 1975. Шостий день закінчився за 68 років, в 2001. Сьомий день закінчиться за 110 років від 1933 року, в 2043. Четвертый день, четверг, закончился через 26 лет, в 1959 году П пятый день, п ятница, закончился через 42 года, в 1975 году. Шестой день закончился через 68 лет, в 2001 году. Седьмой день закончится через 110 лет от 1933 года, в 2043 году.           

 

2 -1 . 2 1. Перший день. Первый день. 6 6

   Іванов як Бог створив слово. Иванов как Бог создал слово. Іванов почав писати слово. Иванов начал писать слово. Свідомість прийшла йому, що люди хворіють і вмирають через свою залежність від потреб: їжі, одягу, дому. Сознание пришло ему, что люди болеют и умирают из-за своей зависимости от потребностей: пищи, одежды, дома. Він створив біле світло, побачив його. Он создал белый свет, увидел его. Спочатку слово було в Іванова як Бога. Сначала слово было у Иванова как Бога. Іванов народився, як усі люди, залежні в природі. Иванов родился, как все люди, зависимые в природе. 35 років до 1933 року він жив, як усі залежні люди. 35 лет до 1933 года он жил, как все зависимые люди. Він їв досита щодня, одягався до тепла в тілі, жив у домі з усіма вигодами. Он ел досыта ежедневно, одевался до тепла в теле, жил в доме со всеми удобствами. 25 квітня 1933 року Іванов став мати свідомість. 25 апреля 1933 Иванов стал иметь сознание. Люди їдять щодня досита, одягаються до тепла в тілі, живуть у домі з усіма вигодами. Люди едят ежедневно досыта, одеваются до тепла в теле, живут в доме со всеми удобствами. Вони хворіють і вмирають через це. Они болеют и умирают из-за этого. Люди є залежні в природі від потреб. Люди есть зависимые в природе от потребностей. Іванов не визнав таке залежне життя істинним, він став шукати в природі засоби, щоб люди не хворіли і не вмирали. Иванов не признал такую зависимую жизни истинной, он стал искать в природе средства, чтобы люди не болели и не умирали. Він став загартовуватись, щоб бути незалежним. Он стал закаляться, чтобы быть независимым. Він став ходити в одних шортах літом і зимою, він не їв їжу щодня. Он стал ходить в одних шортах летом и зимой, он не ел пищу ежедневно. Іванов став писати про нового Иванов стал писать о новом   незалежного чоловіка, про загартування. независимом человеке, о закалке. Все почалося із слова. Все началось со слова. Він створив біле світло, побачив його. Он создал белый свет, увидел его. (Дивись: 1982.04). (Смотрите: 1982.04). Його вихід є в світлі. Его выход в свете. (Дивись: «Моя Перемога»). (Смотрите: «Моя Победа»). Його власне ім ' я є «Білий». Его собственное имя есть «Белый».   

 

2-2. 2-2. Другий день. Второй день. 10 10

   Іванов навчив людей правильно ставитися один до одного, любити, прощати вину. Иванов научил людей правильно относиться друг к другу, любить, прощать вину. Зробити з ворога любимого друга. Сделать из врага любимого друга. Дві сторони є в природі: тепле, хороше, холодне, погане. Две стороны есть в природе: теплое, хорошее, холодное, плохое. Люди не люблять холодне і погане в природі, захищаються від природи. Люди не любят холодное и плохое в природе, защищаются от природы.А природа садить на тіло хворобу за нелюбов, і люди вмирають через це. А природа сажает на тело болезнь за нелюбовь, и люди умирают из-за этого. Тому люди вважають природу своїм ворогом, воюють з нею. Поэтому люди считают природу своим врагом, воюют с ней. Іванов полюбив природу, став своїм тілом близько до природи, вона стала для нього другом, вона допомагала в усьому. Иванов полюбил природу, стал своим телом близко к природе, она стала для него другом, она помогала во всем. Він зробив із природи любимого друга. Он сделал из природы любимого друга. Він учив людей, що треба зробити з ворога любимого друга. Он учил людей, что надо сделать с врага любимого друга. Під час війни в 1943 році він учив людей не вбивати один одного, а прощати вину, зробити з ворога любимого друга, не воювати між собою, не вбивати. Во время войны в 1943 году он учил людей не убивать друг друга, а прощать вину, сделать из врага любимого друга, не воевать между собой, не убивать.   Але люди не розуміли його, не виконували його ідею. Но люди не понимали его, не выполняли его идею. Він вийшов проти озброєного ворога без усякої зброї. Он вышел против вооруженного врага без всякого оружия.       

 

2-3. 2-3. Третій день. Третий день. 16 16

   Іванов навчив людей користуватися повітрям у житті. Иванов научил людей пользоваться воздухом в жизни. Він ходив без одягу, в одних трусах літом і зимою, і вчив людей. Он ходил без одежды, в одних трусах летом и зимой, и учил людей. Він ввів людям дух у життя. Он ввел людям дух в жизни. Він навчився сам і Он научился сам и навчив людей любити природу, як матір рідну. научил людей любить природу, как мать родную. Повітря, вода, земля – це є улюблені друзі для людей, вони допомагають людям у всьому. Воздух, вода, земля – это любимые друзья для людей, они помогают людям во всем. Він навчив користуватися природою. Он научил пользоваться природой. Треба любити повітря, не захищати тіло одягом від холоду. Надо любить воздух, не защищать тело одеждой от холода. Він показав, що треба ходити без сорочки в одних трусах, як робив він. Он показал, что надо ходить без рубашки в одних трусах, как делал он. Бути незалежним від холоду. Быть независимым от холода. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі: тепле, хороше, холодне, погане. Две противоположные стороны есть в природе, они существуют в единстве и борьбе: теплое, хорошее, холодное, плохое. Треба любити обидві сторони природи однаково: тепле, хороше, холодне, погане. Надо любить обе стороны природы одинаково: теплое, хорошее, холодное, плохое. Природа не карає такого чоловіка хворобою, смертю. Природа не наказывает такого человека болезнью, смертью. Бог любить того, хто любить холод. Бог любит того, кто любит холод. Іванов Иванов ввів людям дух у життя через любов до природи. ввел людям дух в жизни из-за любви к природе. Він говорив, що повітря, вода і земля духом огороджені. Он говорил, что воздух, вода и земля духом ограждены. До приходу Іванова в життя люди були технічні, жили за рахунок техніки. До прихода Иванова в жизни люди были технические, они жили за счет техники. Іванов ввів людям дух. Иванов ввел людям дух. Він говорив, що зима є дух для нього, сніг є дух для нього, загартування є дух для нього. Он говорил, что зима есть дух для него, снег есть дух для него, закаливание есть дух для него. Він був близький до природи, тому мав назву Святий дух. Он был близок к природе, поэтому назывался Святой дух. Він показав, що стрес сприяє еволюції людей як виду. Он показал, что стресс способствует эволюции людей как вида. Він робив, щоб люди як вид в процесі еволюції вічно жили. Он делал, чтобы люди как вид в процессе эволюции вечно жили. Він не хотів, щоб люди як вид вмирали. Он не хотел, чтобы люди как вид умирали.

 

2-4. 2-4. Четвертий день. Четвертый день. 26 26

   Іванов навчив людей користуватися водою в житті. Иванов научил людей пользоваться водой в жизни. Він дав людям 5 заповідей для здоров ' я. Он дал людям пять заповедей для здоровья я. Повітря, вода і земля огороджені духом. Воздух, вода и земля ограждены духом. Він сам загартовувався і навчив інших. Он сам закалялся и научил других. Треба загартовуватися кожному, щоб не застуджуватися і не хворіти. Надо закаляться каждому, чтобы не простужаться и не болеть. Треба обливати все тіло холодною водою щодня. Надо обливать все тело холодной водой каждый день. Вода створює в тілі тепло внутрішнього характеру, завдяки йому люди не хворіють. Вода создает в теле тепло внутреннего характера, благодаря ему люди не болеют. Він приймав хворих, вводив дух, через свої руки струмом убивав біль, давав людям 5 заповідей, щоб виконувати в житті і не хворіти. Он принимал больных, вводил дух, через свои руки током убивал боль, давал людям пять заповедей, чтобы выполнять в жизни и не болеть. Якщо чоловік виконує заповіді, то він запобігає будь-якому захворюванню, він стає незалежним від потреб їжі, одягу. Если человек выполняет заповеди, то он предотвращает любое заболевание, он становится независимым от потребностей пищи, одежды. дому. дома.

   1. Треба обливатися холодною водою два рази в день, вранці і ввечері. 1. Надо обливаться холодной водой два раза в день, утром и вечером. 2. Здороватися з усіма людьми, знайомими і незнайомими. 2. Здороваться со всеми людьми, знакомыми и незнакомыми. 3. Допомогти бідному, нужденному в житті, дати 50 копійок. 3. Помогать бедному, нуждающемуся в жизни, дать 50 копеек. Сказати собі, що даєш ці гроші, щоб не хворіти. Сказать себе, что даешь эти деньги, чтобы не болеть. 4. Терпіти без їжі щотижня 42 години з п'ятниці до неділі до 12 годин. 4. Терпеть без пищи еженедельно 42 часа с пятницы по воскресенье до 12 часов. Перед їдою робити з висоти вдих і видих через гортань і просити: «Учителю, дай мені здоров ' я». Перед едой делать с высоты вдох и выдох через гортань и просить: «Учитель, дай мне здоровье». 5. Не курити, не вживати алкоголь, не плювати на землю. 5. Не курить, не употреблять алкоголь, не плевать на землю.     

   Іванов говорив, що люди є залежні в природі, їм треба щодня їжа, одяг, дім. Иванов говорил, что люди есть зависимые в природе, им надо ежедневно пища, одежда, дом. Залежність веде людей до втрати здоров ' я, смерті. Зависимость ведет людей к потере здоровья, смерти. Треба прагнути бути незалежним у природі. Надо быть независимым в природе. Незалежність веде до збереження здоров ' я, Независимость ведет к сохранению здоровья,   вічного життя. вечной жизни. Не лікуватися у лікаря, а пробуджуватись. Не лечиться у врача, а пробуждаться. Пробуджувати центральну нервову систему. Пробуждать центральную нервную систему. Дивитись розумом на всі органи від голови до ніг. Смотреть умом на все органы с ног до головы. Пробуджуватись водою, снігом. Пробуждаться водой, снегом. Іванов шукав у воді засоби людям для вічного життя. Иванов искал в воде средства людям для вечной жизни. Він міг бути під водою без дихання Он мог быть под водой без дыхания майже три години. почти три часа.   

 

2-5. 2-5. П ' ятий день. П пятый день. 42 42

   Іванов навчив людей користуватися землею. Иванов научил людей пользоваться землей. Треба ходити босою ногою по землі літом і зимою щодня, земля є спільна. Надо ходить босой ногой по земле летом и зимой ежедневно, земля является общая. Він дав людям землю для життя райське місце, освятив його. Он дал людям землю для жизни райское место, освятил его. Мир буде між людьми через ходіння босим. Мир будет между людьми через хождение босиком. Він зрозумів, що земля є спільна, не можна присвоювати її до свого імені. Он понял, что земля есть общая, нельзя присваивать ее к своему имени. Він учив людей. Он учил людей. Коли люди присвоюють землю, кажуть, що земля моя або наша, тоді завжди між людьми відбувається війна на смерть. Когда люди присваивают землю, говорят, что земля моя или наша, тогда всегда между людьми происходит война на смерть. Одні люди захоплюють чужу землю, інші люди її захищають зброєю. Одни люди захватывают чужую землю, другие люди ее защищают оружием. Війна існує через землю, а мир вводиться через любов до людей. Война существует из-за земли, а мир вводится через любовь к людям. Коли люди не будуть присвоювати землю, тоді не будуть воювати за землю, зброї не буде, мир буде завжди, люди не будуть умирати. Когда люди не будут присваивать землю, тогда не будут воевать за землю, оружия не будет, мир будет всегда, люди не будут умирать. Іванов знайшов місце на землі, він назвав його райським, освятив, запросив усіх людей жити навколо райського місця за ідеєю Бога. Иванов нашел место на земле, он назвал его райским, освятил, пригласил всех людей жить вокруг райского места по идее Бога. Коли Паршек був юний, його батько говорив, що в майбутньому бугор в селі буде для Паршека місце життя. Когда Паршек был юный, его отец говорил, что в будущем место жизни для Паршека будет бугор в селе. Згодом, коли Іванов шукав на землі райське місце для своєї ідеї, він згадав слова рідного батька і вирішив зайняти бугор для райського місця для всіх людей. Впоследствии, когда Иванов искал на земле райское место для своей идеи, он вспомнил слова родного отца и решил занять бугор для райского места для всех людей. Нема кращого місця. Нет лучшего места. Райське місце є спільне всіх народів, воно належить всім людям усього світу. Райское место является общее всех народов, оно принадлежит всем людям всего мира. Кожний чоловік, він чи вона, має право жити навколо райського місця за ідеєю Іванова. Каждый человек, он или она, имеет право жить вокруг райского места по идее Иванова. Люди зберуться на райському місці, зроблять людський рай, завоюють безсмертя. Люди соберутся на райском месте, сделают человеческий рай, завоюют бессмертие. Учитель буде з ними, він буде вчити людей жити без потреб. Учитель будет с ними, он будет учить людей жить без потребностей.Люди будуть учитися тут жити в природі без усяких потреб, їжі, одягу, дому. Люди будут учиться здесь жить в природе без всяких потребностей, пищи, одежды, дома. Тут люди будуть учитися правильно користуватися спільною природною землею, і потім вони перестануть умирати. Здесь люди будут учиться правильно пользоваться общей природной землей, и затем они перестанут умирать.       

 

2-6. 2-6. Шостий день. Шестой день. 68 68

   Іванов як Бог створив подібного до себе чоловіка без потреб, дав ім ' я Ош . Иванов как Бог создал подобного себе человека без потребностей, дал имя Ош. Він навчив бути без потреб їжі, одягу, дому. Он научил быть без потребностей пищи, одежды, дома. Сам спочив, відійшов у вічність. Сам перестал творить.Спочатку він пробував народити дитя в природі на райському місці бугрі , і виростити його в природі в людському рою без потреб їжі, одягу, житлового дому. Сначала Иванов пробовал родить ребенка в природе на райском месте бугре, и вырастить его в природе в людском рою без потребностей пищи, одежды, жилого дома. Іванов мав таку ідею, він намагався її здійснити. Иванов имел такую идею, он пытался ее осуществить. Чоловік без потреб буде син Учителя, ми всі будемо вчитися у нього бути без потреб їжі, одягу, дому. Человек без потребностей будет сын Учителя, мы все будем учиться у него быть без потребностей пищи, одежды, дома. В 1975 році 15 липня люди з Учителем пробували народити дитину на райському місці за його ідеєю без потреб, але влада завадила цьому. В 1975 году 15 июля люди с Учителем пробовали родить ребенка на райском месте по его идее без потребностей, но власть помешала этому. Також послідовники не підтримали Учителя Іванова, вони не вірили, що дитя буде жити без їжі, одягу і дому за рахунок повітря, води, землі. Также последователи не поддержали Учителя Иванова, они не верили, что ребенок будет жить без еды, одежды и дома за счет воздуха, воды, земли. Люди не зібралися на бугрі , не зробили людський рай. Люди не собрались на бугре, не сделали людской рай. Дитина народилася в лікарні, а не в природі. Ребенок родился в больнице, а не в природе. Учитель говорив, що це була проба, а іншого разу ми всі народимо дитину на бугрі без потреб. Учитель говорил, что это была проба, а в другой раз мы все родим ребенка на бугре без потребностей. У 1979 році Іванов створив гімн, об ' явився Богом Духом святим. В 1979 году Иванов создал гимн, он объявился Богом Духом святым. Початок Бога Духа святого є 25 квітня 1979 року. Начало Бога Духа святого есть 25 апреля 1979 года. У травні 1979 року Учитель Іванов прийняв учня, як приймав усіх. В мае 1979 года Учитель Иванов принял ученика, как принимал всех. Він дав учню свій зошит рукопис за 1978 рік і сказав: «Роби, розказуй усім про мене». Он дал ученику свою тетрадь рукопись за 1978 год и сказал: «Делай, рассказывай всем обо мне». У 1981 році учень написав Учителеві свій звіт, що він зробив у житті, і підписався своїм прізвищем. В 1981 году ученик написал Учителю свой отчет, что он сделал в жизни, и подписался своей фамилией. Учитель переписав цей звіт у свій зошит «Паршек».1981.02.26, і в кінці звіту написав нове прізвище Ош , як батько синові. Учитель переписал этот отчет в свою тетрадь «Паршек». 1981.02.26, с.127, и в конце отчета написал новую фамилию Ош, как отец сыну. Учитель благословив учня редагувати і видавати його праці в друкованому вигляді. Учитель благословил ученика редактировать и издавать его работы в печатном виде.Учитель благословив учня: «Пробуй приймати бажаючих людей, як я приймав, і люди нехай просять мене, як Учителя». Учитель благословил ученика: «Пробуй принимать желающих людей, как я принимал, и люди пусть просят меня, как Учителя». У 1982 році Учитель благословив учня бути без потреб: «Пробуй терпіти без їжі шість діб в тиждень, потім терпіти два тижні без їжі, потім терпіти без їжі місяць. В 1982 году Учитель благословил ученика быть без потребностей: «Пробуй терпеть без пищи шесть суток в неделю, потом терпеть две недели без еды, потом терпеть без пищи месяц. Пробуй ходити без сорочки. Пробуй ходить без рубашки. Ти є в мене збоку». Ты у меня сбоку». У 1979 році Іванов написав усім, що всі люди визнають його Богом Землі у 1989 році. В 1979 году Иванов написал всем, что все люди признают его Богом Земли в 1989 году. Іванов писав у працях, що після соціалістичного ладу новий лад прийде слідом. Иванов писал в трудах, после социалистического строя новый порядок придет следом. Іванов назвав його еволюцією. Иванов назвал его эволюцией. У вересні 1981 року Іванов написав усім, що еволюція прийде в люди в 1989 році. В сентябре 1981 года Иванов написал всем, что эволюция придет в свет в 1989 году. У 1983 році Іванов написав у праці: «Я зробив те, що колись говорив нам Христос». В 1983 году Иванов написал в работе: «Я сделал то, что когда-то говорил нам Христос». 1983.02.49. 1983.02.49. Іванов ходив між людьми піввіку в одних шортах зимою і літом, приймав людей, допомагав людям повертати здоров ' я. Иванов ходил между людьми полвека в одних шортах зимой и летом, принимал людей, помогал людям возвращать здоровье.   

   Влада комуністична перешкоджала Іванову діяти, не давала волі. Власть коммунистическая мешала Иванову действовать, не давала свободы. Його саджали в тюрму за ідею, клали в психіатричну лікарню. Его сажали в тюрьму за идею, клали в психиатрическую больницу. Іванов був у тюрмі і психіатричній лікарні понад 10 років. Иванов был в тюрьме и психбольнице более 10 лет. Лікарі визнали його психічно ненормальним, вони дали йому першу групу інвалідності, вони відірвали його від труда. Врачи признали его психически ненормальным, они дали ему первую группу инвалидности, они оторвали его от труда. Лікарі намагались зробити Іванова здоровим, хоча такого здорового, як він, не було в світі. Врачи пытались сделать Иванова здоровым, хотя такого здорового, как он, не было в мире. Він не ображався на людей за таке ставлення до нього, називав їх «бідні люди». Он не обижался на людей за такое отношение к нему, называл их «бедные люди». Вони не знали, що робили. Они не знали, что делали. Лікарі намагалися вбити Іванова уколами, вони підірвали здоров'я Іванову своїми уколами. Врачи пытались убить Иванова уколами, они подорвали здоровье Иванову своими уколами. 10 квітня 1983 року Іванов відійшов у вічність. 10 апреля 1983 года Иванов скончался. Послідовниця Валентина Сухаревська сказала, що вона закопала живого Учителя. Последовательница Валентина Сухаревская сказала, что она закопала живого Учителя. Учителеві слава безсмертна. Учителю слава бессмертна.

   У 1989 році послідовник прийняв нове прізвище Ош , яке написав Учитель, визнав Учителя Іванова Богом Землі. В 1989 году последователь принял новую фамилию Ош, которую написал Учитель, он признал Учителя Иванова Богом Земли.Послідовник назвав Іванова Отцем Ош , він назвав себе сином Ош . Последователь назвал Иванова Отцом Ош, он назвал себя сыном Ош. Бо зазвичай люди отримують прізвище від батька, і прізвище батька і сина є одне. Потому что обычно люди получают фамилию от отца, и фамилия отца и сына есть одна. Послідовникові написали нове ім ' я, його ніхто не знає, крім того, хто його отримує. Последователю написали новое имя, его никто не знает, кроме того, кто его получает. Ім ' я Ош означає Білий у перекладі. Имя Ош означает Белый в переводе. На нашу думку, Бог Білий був у житті колись, він створив світ, котрий має назву «білий світ» в його честь. По нашему мнению, Бог Белый был в жизни когда-то, он создал мир, который называется «белый свет» в его честь. Бог Білий прийшов тепер знову. Бог Белый пришел снова.Пророцтво Іванова, що його визнають Богом Землі в 1989 році, здійснилось. Пророчество Иванова, что его признают Богом Земли в 1989 году, осуществилось. Послідовник не присвоює ім'я Ош до свого тіла, ім'я Ош є спільне всіх людей, хто вірить в Іванова. Последователь не присваивает имя Ош к своему телу, имя Ош есть общее всем людям, кто верит в Иванова. Ім'я Ош є святе, велике, воно об ' єднує людей, все звершиться через нього. Имя Ош есть святое, великое, оно объединяет людей, всё свершится через него. Іванов писав у праці, що всім треба обрати одне ім ' я і на ньому одному базуватись. Иванов писал в работе, что всем надо выбрать одно имя и на нем одном базироваться. На нашу думку, люди можуть обрати одне ім ' я Ош і на ньому базуватись. По нашему мнению, люди могут выбрать одно имя Ош и на нем базироваться. Учень Ош відредагував зошити, підготував для друкування, видав праці Іванова в електронному форматі. Ученик Ош отредактировал тетради, подготовил для печати, издал труды Иванова в электронном формате. Вони безплатно розповсюджуються в мережі Інтернет всім людям всього світу всіх національностей у вигляді електронної книги. Они бесплатно распространяются в сети Интернет всем людям всего мира всех национальностей в виде электронной книги. Вони належать всім людям усього світу, кожному, праці Іванова є спільне надбання людства. Они принадлежат всем людям всего мира, каждому, труды Иванова есть общее достояние человечества. Кожен може безплатно копіювати, перекладати на свою рідну мову, вільно розповсюджувати. Каждый может бесплатно копировать, переводить на свой родной язык, свободно распространять. Праці Іванова можна перекладати на англійську та інші мови всіх національностей. Труды Иванова можно переводить на английский и другие языки всех национальностей. До 2000 року послідовник Ош виконав все, що Учитель Іванов благословив його. К 2000 году последователь Ош выполнил все, что Учитель Иванов благословил его. Він пробував терпіти без їжі шість діб, два тижні, місяць. Он пробовал терпеть без пищи шесть суток, две недели, месяц. Він ходив без сорочки босим навколо райського місця майже 20 років, він жив навколо райського місця, був на бугрі щодня. Он ходил без рубашки босиком вокруг райского места почти 20 лет, он жил вокруг райского места, был на бугре ежедневно. Він приймав усіх бажаючих, як робив Учитель. Он принимал всех желающих, как делал Учитель. Він давав на прийомі усно п ' ять порад Іванова, також радив прийняти ім ' я Бога Ош , пробувати жити навколо райського місця, кожен день бути на бугрі . Он давал на приеме устно пять советов Иванова, также советовал принять имя Бога Ош, пробовать жить вокруг райского места, каждый день быть на бугре. Послідовник Ош Последователь Ош розказав про Учителя всім людям усього світу через мережу Інтернет. рассказал об Учителе всем людям всего мира через Интернет. Послідовник Ош учить людей еволюційного вчення, його назвали учителем. Последователь Ош учит людей эволюционного учения, его назвали учителем. Іванов пророкував про прихід чоловіка без потреб. Иванов предсказал приход человека без потребностей. Він говорив: «Все приготовлено до 2000 року». Он говорил: «Все приготовлено до 2000 года». Хто дочекається 2000 року, той побачить його і почує його слово. Кто дождется 2000 года, то увидит его и услышит его слово. Пророцтво Пророчество Іванова здійснилось. Иванова осуществилось. На нашу думку, Батько Ош народив сина Ош , щоб його визнали всі люди через сина. По нашему мнению, Отец Ош родил сына Ош, чтобы его признали все люди через сына. Батько свідчить про сина, а син свідчить про батька. Отец свидетельствует о сыне, а сын говорит об отце. Два свідки свідчать про одне. Два свидетеля свидетельствуют об одном. Якщо два свідки свідчать про одне, то за законом їхнє свідчення істинне. Если два свидетеля свидетельствуют об одном, то по закону их свидетельство истинное.

   Історія Ош (Іванова) за шість днів доводить, що він є Учитель народу, Бог Землі за ділом, за плодами творіння. История Ош (Иванова) за шесть дней доказывает, что он есть Учитель народа, Бог Земли по делу, по плодам творения.

 

2-7. 2-7. Сьомий день. Седьмой день. 110 110

     Вчення Іванова складається з двох частин: вчення Христа і науки загартування на Учение Иванова состоит из двух частей: учение Христа и науки закалки на   основі діалектики. основе диалектики. (див. ЕР.18). (см. ЭД.18). Дві частини вчення є два джерела вчення Іванова. Две части учения есть два источника учения Иванова. Іванов написав у «Моїй перемозі»: «Джерело моє є загартування-тренування». Иванов написал в «Моей победе»: «Источник мой есть закалка-тренировка».Еволюційний рух формується. Эволюционное движение формируется. Послідовники виконують еволюційні ідеї Учителя Іванова. Последователи выполняют эволюционные идеи Учителя Иванова. Ідеї Іванова поступово здійснюються в житті людства. Идеи Иванова постепенно осуществляются в жизни человечества. За наукою Іванова, По науке Иванова, новий лад прийде після соціалістичного ладу слідом. новый порядок придет после социалистического строя вслед. Іванов назвав його еволюцією. Иванов назвал его эволюцией. (див. ЕР.1). (см. ЭД.1). Він пророкував, що комуністична система розвалиться. Он предсказал, что коммунистическая система развалится. Іванов пророкував, що еволюція прийде до людей у 1989 році. Иванов предсказал, что эволюция придет к людям в 1989 году. Значить, у цей час буде скасований комуністичний лад в якій-небудь країні. Значит, в это время будет отменен коммунистический строй в какой-либо стране. Це здійснилось в Україні в 1990 – 1991 році, коли Радянський союз розвалився на незалежні держави. Это осуществилось в Украине в 1990 – 1991 году, когда Советский Союз развалился на независимые государства. Зараз комуністичний лад заборонено в Україні через реформи. Сейчас коммунистический строй запрещен в Украине через реформы.Умови для впровадження еволюційного ладу створилися в Україні. Условия для внедрения эволюционного порядка создались в Украине. Еволюційний лад треба впроваджувати шляхом реформ, без усякого насилля, щоб нікому не заважати. Эволюционный порядок надо делать путем реформ, без всякого насилия, чтобы никому не мешать. Всі люди повинні усвідомити, що після комуністичного ладу повинен бути еволюційний лад. Все люди должны осознать, что после коммунистического строя должен быть эволюционный порядок.

   Люди в усьому світі усвідомлюють ідею Іванова, що місце на землі не можна присвоювати до свого імені, воно є спільне. Люди во всем мире осознают идею Иванова, место на земле нельзя присваивать к своему имени, оно общее.Еволюційна ідея: не треба примушувати, запирати в кордонах людей, їм треба дати волю. Эволюционная идея: не надо заставлять, запирать в границах людей, им нужно дать свободу. Зараз кордони між державами скасовуються, люди вільно переїжджають з однієї країни в іншу, відбувається вільно трудова міграція між країнами. Сейчас границы между государствами отменяются, люди свободно переезжают из одной страны в другую, происходит свободно трудовая миграция между странами. Всі люди усвідомлюють еволюційну пропозицію Іванова. Все люди осознают эволюционное предложение Иванова. Люди повинні творити суспільне життя для всіх однакове через любов один до одного. Люди должны творить общественную жизнь для всех одинаковую через любовь друг к другу. В сьомому дні всі люди повинні прийняти однакову для всіх зарплату і звільнити всіх ув ' язнених за ідеєю Іванова. В седьмом дне все люди должны принять одинаковую для всех зарплату и освободить всех заключенных по идее Иванова.Христос говорив про ці ідеї притчами, Іванов їх підтримує. Христос говорил об этих идеях притчами, Иванов их поддерживает.Еволюційний рух як синтез вчення Христа і науки загартування буде переважати в житті людства. Эволюционное движение как синтез учения Христа и науки закалки будет преобладать в жизни человечества.

 

3. Іванов зробив те, що говорив Христос 3. Иванов сделал то, что говорил Христос

     Вчення Іванова є синтез двох частин: вчення Христа і науки загартування на основі діалектики. Учение Иванова является синтез двух частей: учение Христа и науки закалки на основе диалектики. Історія Іванова тісно зв'язана з історією Христа. История Иванова тесно связана с историей Христа. Іванов написав у зошиті 1983.02.49: « Я не жалів своє здоров'я віддати іншим. Иванов написал в тетради 1983.02.49: «Я не жалел свое здоровье отдать другим. Я зробив те, що колись говорив нам Христос» . Я сделал то, что когда-то говорил нам Христос». Іванов зробив такий підсумок за 50 років життя. Иванов сделал такой вывод за 50 лет жизни. Ми приходимо до висновку, що ми можемо пізнати Іванова тільки через вчення Христа. Мы приходим к выводу, что мы можем познать Иванова только через учение Христа. Аналіз історії показує нам, що Іванов взяв вчення у Христа, він доповнив його своїм досвідом, він виконав усі заповіді Христа, навчив того людей, Анализ истории показывает нам, что Иванов взял учение у Христа, он дополнил его своим опытом, он выполнил все заповеди Христа, научил того людей,він продовжив його діло. он продолжил его дело.Іванов є продовжувач справи Христа. Иванов является продолжатель дела Христа. Христос є дорога, істина, життя, джерело для Іванова. Христос есть путь, истина, жизнь, источник для Иванова.              

 

3-1. 3-1. Христос і Іванов творили за діалектичним законом Христос и Иванов творили по диалектическим законам

      Христос робив за діалектичним законом, який ми тепер називаємо закон єдності і боротьби двох протилежностей. Христос делал по диалектическому закону, мы теперь называем закон единства и борьбы двух противоположностей. Христос заповів приймати холодне, погане, щоб мати хороше і тепле. Христос завещал принимать холодный, плохое, чтобы иметь хорошее и теплое. Він вводив незалежність від потреб їжі, одягу, дому. Он вводил независимость от потребностей пищи, одежды, дома. Він говорив: «Тож не турбуйтесь і не кажіть: що нам їсти? Он говорил: «Поэтому не беспокойтесь и не говорите: что нам есть? Чи що пити? Или что пить? Або: у що одягнутись?» Мф 6:33. Или: во что одеться? »Мф 6:33. Мф 5:3 – 12. Мф 5: 3 – 12. Іванов виконував це піввіку. Иванов выполнял это полвека.Він не одягався, ходив літом і зимою в одних шортах, без сорочки і взуття. Он не одевался, ходил летом и зимой в одних шортах, без рубашки и обуви.Не вживав їжу щодня, як усі. Он не принимал пищу каждый день, как все. Він говорив: « Я не жалію його як тіло, і не хочу годувати його, також одягати. Он говорил: «Я не жалею его как тело, и не хочу кормить его, также одевать. Хочу, щоб воно жило, як природа, без усякої потреби, без усякого чужого» . Хочу, чтобы оно жило, как природа, без всякой надобности, без всякого чужого». Паршек . Паршек. 1979.06, с.12. 1979.06:12. Влада гнала Іванова за ідею, вона не давала йому волі. Власть гнала Иванова за идею, она не давала ему свободы.

     

3-2. 3-2. Закон любити всіх людей Закон любить всех людей

      Христос хотів виконати Божий закон. Христос хотел выполнить Божий закон. Він говорив: «Полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією думкою твоєю. Он говорил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Це є перша і найбільша заповідь. Это первая и наибольшая заповедь. Друга ж, подібна до неї: люби ближнього твого, як самого себе. Вторая, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Весь Закон і пророки утверджується на цих двох заповідях». Весь закон и пророки утверждается на сих двух заповедях». Мф 22:37. Мф 22:37. «Чого бажаєте, щоб вам робили люди, те робіть їм. «Чего желаете, чтобы вам делали люди, так делайте им.Закон і пророки є в цьому». Закон и пророки в этом». Мф 7:12. Мф 7:12. Закон Божий у Христа був свій, він був не такий, як Закон від Мойсея. Закон Божий во Христа был свой, он был не такой, как закон от Моисея. Христос не виконував закон від Мойсея, який учив євреїв ненавидіти ворогів, убивати їх, «мало-помалу» завоювати світове панування. Христос не исполнял закон от Моисея, который учил евреев ненавидеть врагов, убивать их, «мало-помалу» завоевать мировое господство. Див: Второзаконня , гл . См: Второзаконие, гл. 7, 11, 20. Христос говорив, любіть ворогів ваших, благословляйте їх, прощайте їм провини, але не карайте, не убивайте. 7, 11, 20. Христос говорил, любите врагов ваших, благословляйте их, прощайте им вину, но не наказывайте, не убивайте.Закони Божі у Іванова є такі само, як у Христа. Законы Божьи у Иванова есть такие же, как у Христа. Люби Бога твого. Люби Бога твоего.Люби людей, як себе. Люби людей, как себя. Бажай людям те, що собі хочеш. Желай людям то, что хочешь себе. Зробити з ворога любимого друга. Сделать из врага любимого друга.

      Христос і Іванов любить усіх людей усього світу, вони шукають їм вічне життя, безсмертя, вони вводять любов між людьми. Христос и Иванов любит всех людей всего мира, они ищут им вечную жизнь, бессмертие, они вводят любовь между людьми. Христос і Іванов хочуть, щоб усе суспільство жило за Божими законами через любов між людьми. Христос и Иванов хотят, чтобы все общество жило по Божьим законам из-за любви между людьми. Це еволюція. Это эволюция. Соціальна рівність, справедливість повинна бути в суспільстві. Социальное равенство, справедливость должна быть в обществе. Зарплата повинна бути всім однакова, дітям і дорослим. Зарплата должна быть всем одинаковая, детям и взрослым. Це буде любов між людьми. Это будет любовь между людьми. Христос заповідав погодитись всім на одну зарплату один динар в день. Христос завещал согласиться всем на одну зарплату один динар в день. Іванов заповідав всім людям погодитись і взяти однакову зарплату 33 карбованці в місяць. Иванов завещал всем людям согласиться и принять одинаковую зарплату 33 рубля в месяц. Якщо буде треба, то прибавимо всім однаково. Если будет надо, то прибавить всем одинаково. Людям треба прощати за провини і не карати. Людям надо прощать за проступки и не наказывать. Учитель говорив, що велика помилка людства є, коли карають людей за провини, а не прощають їм. Учитель говорил, что большая ошибка человечества есть, когда наказывают людей за проступки, а не прощают им. Не треба каральні органи: юстиція, суддя, міліція, армія, тюрма. Не надо карательные органы: юстиция, судья, милиция, армия, тюрьма. Не треба вбивати людей. Не надо убивать людей. Іванов хоче, щоб тюрма і лікарня не була в житті. Иванов хочет, чтобы тюрьма и больница не была в жизни. Людей не треба саджати в тюрму, людям треба дати волю. Людей не надо сажать в тюрьму, людям надо дать свободу. Люди будуть жити по-еволюційному. Люди будут жить по эволюционному.Чоловік є мудрець, він сам знає, що робити в житті, адміністратор не треба йому. Человек есть мудрец, он сам знает, что делать в жизни, администратор не надо ему.

      Іванов пише, яке суспільство повинно бути: «Учитель вносить людям свою еволюційну спільну свідому пропозицію, щоб жити в природі однаково. Иванов пишет, какое общество должно быть: «Учитель вносит людям своё эволюционное общее сознательное предложение, чтобы жить в природе одинаково. Не треба ніякої в житті політики, такий ріст економіки не треба. Не нужно никакой в жизни политики, такой рост экономики не надо. Рівна, одна для всіх зарплата треба нам. Ровная, одна для всех зарплата надо нам. Ми всі до одного чоловіка повинні із цим утриманням погодитись і взяти свою належну спільного блага зарплату дітям і дорослим 33 карбованці в місяць. Мы все до одного человека должны с этим содержанием согласиться и взять свою надлежащую общего блага зарплату детям и взрослым 33 рубля в месяц. Ми повинні всі наявні засоби в житті ліквідувати. Мы должны все имеющиеся средства в жизни ликвидировать. Люди повинні простити борги наявні людям. Люди должны простить долги имеющиеся людям. Злоби на кожного чоловіка і ненависті не мати. Злобы на каждого человека и ненависти не иметь. Випустити всіх ув'язнених і божевільних з моєю ідеєю, за що ніхто і нічим не буде винуватий. Выпустить всех заключенных и сумасшедших с моей идеей, за что никто и ничем не будет виноват. Люди будуть жити в природі за вченням Учителя. Люди будут жить в природе по учению Учителя. Якщо зарплата буде всім мала, всім прибавимо». Если зарплата будет всем нужна, всем прибавить». Паршек .1978.07-57. 1978.07:57. Якщо ми, всі люди, цього не зробимо, то в суспільстві такий безлад залишиться. Если мы, все люди, этого не сделаем, то в обществе такой беспорядок останется. Ми будемо бідними і нещасними, нам не допоможе Бог і природа, а буде карати всякими хворобами, стихійними лихами тощо. Мы будем бедными и несчастными, нам не поможет Бог и природа, а будет наказывать всяких болезнями, стихийными бедствиями.

 

3-3. 3-3. Система заповідей Іванова Система заповедей Иванова

      Христос дав заповіді, а Іванов зібрав їх у систему, виконав, навчив того людей. Христос дал заповеди, а Иванов собрал их в систему, выполнил, научил того людей. Іванов приймав бідних, хворих, хто просив. Иванов принимал бедных, больных, кто просил. Він клав руки на тіло, через свої руки током убивав біль, вводив дух, обливав водою, давав усно заповіді, що робити вдома. Он клал руки на тело, через свои руки током убивал боль, вводил дух, обливал водой, давал устно заповеди, делать дома. Вони всі взяті у Христа. Они все взятые у Христа. Христос обливав холодною водою ноги до колін учням, він учив, щоб і вони обливали ноги один одному. Христос обливал холодной водой ноги до колен ученикам, он учил, чтобы и они обливали ноги друг другу. Христос говорив: «Отже, якщо я, Господь і Учитель, умив вам ноги, то і ви повинні вмивати ноги один одному. Христос говорил: «Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Бо я дав вам приклад, щоб ви робили так само, як я зробив вам». Я дал вам пример, чтобы вы поступали так же, что я сделал вам». Ін 13:5. Ин 13: 5.Паршек ввів це у систему, він сам обливався холодною водою і навчив людей. Иванов ввел это в систему, он сам обливался холодной водой и научил людей.Він на прийомі учням обливав ноги холодною водою, згодом обливав все тіло з голови до ніг. Он на приеме ученикам обливал ноги холодной водой, потом обливал все тело с головы до ног.Христос заповів любити всіх, вітати друзів і незнайомих. Христос завещал любить всех, здороваться с друзьями и незнакомыми.Він говорив: «Бо коли ви любите тих, хто любить вас, яка вам нагорода? Он говорил: «Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? І коли ви вітаєте тільки друзів ваших, що особливого робите? И если вы приветствуете только друзей ваших, что особенного делаете? Отже, будьте досконалі, як Отець ваш досконалий». Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш совершенный». Мф 5:48. Мф 5:48. Паршек виконав це, він вітався, здоровався з усіма, він заповідав здороватися з усіма людьми, котрих зустрічають. Иванов выполнил это, он здоровался со всеми, он завещал здороваться со всеми людьми, которых встречают.    

   Христос заповідав поститись щотижня. Христос завещал поститься каждую неделю. Дні посту визначені через такі слова: «Чи сумують весільні друзі, поки жених є з ними. Дни поста определены через такие слова: «Не грустят свадебные друзья, пока жених есть с ними. Але настануть дні, коли відберуть у них жениха, і тоді будуть поститись». Но настанет дни, когда отберут у них жениха, и тогда будут поститься». Мф 9:15. Мф 9:15. Очевидно, він говорив про себе. Очевидно, он говорил о себе. Христос пішов від учнів у п'ятницю, його розп ' яли, тіло поховали. Христос ушел от учеников в пятницу, его распяли, тело похоронили. Він вийшов із гробу в неділю, він прийшов до учнів, їв разом із ними рибу і мед.Он вышел из гроба в воскресенье, он пришел к ученикам, ел вместе с ними рыбу и мед. Лука 24:43. Лука 24:43. Отже, Христос не був з учнями з вечора п'ятниці Итак, Христос не был с учениками с вечера пятницыдо неділі приблизно 42 години, треба поститись у цей час. до воскресенья примерно 42 часа, надо поститься в это время.Іванов виконав це, він ввів у систему. Иванов выполнил это, он ввел в систему. Він сам терпів без їжі й заповідав учням терпіти без їжі щотижня 42 години з п'ятниці до неділі. Он сам терпел без пищи и завещал ученикам терпеть без пищи еженедельно 42 часа с пятницы до воскресенья.

      Христос заповідав допомагати бідним, нужденним, дати на хліб на день. Христос завещал помогать бедным, нуждающимся, дать на хлеб в день. Він говорив, щоб голодного нагодувати, роздягненого зодягнути. Он говорил, чтобы голодного накормить, раздетого одеть. Мф 25:35. Мф 25:35. Христос сказав: «Коли хочеш бути досконалим, піди продай добро твоє і роздай убогим». Христос сказал: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим». Мф 19:21. Мф 19:21. Паршек це виконав, він ввів у систему.Иванов это выполнил, он ввел в систему. Він заповідав знайти бідного, нужденного, дати йому 50 копійок. Он завещал найти бедного, дать ему 50 копеек. Сказати про себе, що ти даєш за те, щоб не хворіти. Сказать себе, что ты даешь за то, чтобы не болеть. Так робити завжди. Так делать всегда. Христос заповідав просити в ім'я Його: «Якщо ви будете перебувати в мені, і слова мої будуть у вас, то просіть, чого б ви не захотіли, і буде вам». Христос завещал просить во имя Его: «Если вы будете пребывать во мне, и слова мои будут у вас, то просите, чего бы вы не захотели, и будет вам». Ін 15:7. Ин 15:7. Іванов виконав це, ввів у систему. Иванов выполнил это, ввел в систему. Він говорив: «Проси мене – будеш здоровий». Он говорил: «Проси меня – будешь здоровый». Просити так: «Учителю, дай мені здоров'я». Просить так: «Учитель, дай мне здоровье». Коли всі люди будуть просити в Учителя мир, тоді буде мир на землі. Когда все люди будут просить Учителя мир, тогда будет мир на земле. Коли всі ув'язнені попросять вони будуть звільнені. Когда все заключенные попросят, они будут свободны.   

      Учитель писав про прийом у 1983.03.34: Учитель писал о приеме в 1983.03:34: «Ми прийняли чоловіка, як я приймаю всіх.«Мы приняли человека, как я принимаю всех. А потім ми облили водою холодною, потім він прийняв таке вчення, що робити.А потом мы облили водой холодной, затем он принял такое учение, что делать. Треба купатися холодною водою два рази в день, вранці і ввечері. Надо купаться холодной водой два раза в день, утром и вечером. Здороватись з людьми, жодного чоловіка не проходити. Здороваться с людьми, ни одного человека не проходить. Твоє діло – їм сказати, а вони як хочуть. Твое дело – им сказать, а они как хотят. Треба знайти чоловіка нужденного, треба дати йому 50 копійок. Надо найти человека нуждающегося, надо дать ему 50 копеек. Сам собі скажи, що даєш ці гроші за те, щоб не хворіти. Сам себе скажи, что даешь эти деньги за то, чтобы не болеть. Не вживай їжу 42 години від п'ятниці до неділі, о 12 годині будеш їсти. Не употребляй пищу 42 часа от пятницы до воскресенья, в 12 часов будешь есть. Вийди надвір, з висоти вдихай повітря і говори: «Учителю, дай мені здоров'я». Выйди на улицу, с высоты вдыхай воздух и говори: «Учитель, дай мне здоровье». Після цього їж, що хочеш, скільки хочеш. После этого ешь, что хочешь, сколько хочешь. Це все є твоє здоров'я. Это все твое здоровье. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не вживай алкоголь ». Не плюй на землю, не кури, не употребляй алкоголь».

 

3-4. 3-4. Іванов є Бог Дух Святий Иванов есть Бог Дух Святой

      Природа освітила Іванова Духом святим за любов до неї. Природа осветила Иванова Духом святым за любовь к ней. Він отримав Дух святий через прийняття холодного і поганого в природі. Он получил Дух Святой через принятие холодного и плохого в природе. Іванов виконав заповідь Христа про прихід Духа Святого до людей, бо Іванов став Духом Святим через загартування. Иванов выполнил заповедь Христа о приходе Святого Духа к людям, потому что Иванов стал Духом Святым через закалку. Він писав: «Це загартування-тренування є Дух святий. Он писал: «Это закалка-тренировка является Дух Святой. Я зустрівся з ним у природі, я проходив для цього всього не так 50 років». Я встретился с ним в природе, я проходил для этого всего не так 50 лет». Паршек . 8211:122. 8211:122. «Сніг є святий Дух для Паршека . «Снег есть Святой Дух для Паршека. Це одна еволюція. Это одна эволюцияЯкщо ви не хочете вірити як такому Паршекові , то вірте природі... Ми перестанемо вмирати із загартуванням-тренуванням». ... Мы перестанем умирать с закалкой-тренировкой». 8204-181. 8204:181. «Зима це є Дух святий для мене, повна в тілі еволюція». «Зима это есть Дух Святой для меня, полная в теле эволюция». 8204-28. 8204:28. У 1979 році Паршек назвався Богом Духом Святим, записав у зошит. В 1979 году Паршек назвался Богом Духом Святым, записал в тетрадь. Він створив гімн, вся його ідея є в ньому. Он создал гимн, вся его идея в нем. Гімн є все. Гимн есть все. Учитель повторював його щохвилини, учив людей. Учитель повторял его ежеминутно, учил людей.

      Люди Господу вірили як Богу, Люди Господу верили как Богу,

      А він сам до нас на землю прийшов. А он сам к нам на землю пришел.

      Смерть як таку вижене, Смерть как таковую изгонит,

      А життя у славу введе. А жизнь во славу введет.   

Де люди візьмуться? Где люди возьмутся? на цьому бугрі . на этом бугре.

Вони гучно скажуть слово. Они громко скажут слово.

Це є наше райське місце, Это есть наше райское место,

Чоловікові слава безсмертна. Человеку слава бессмертна.    

     Іванов виконав слова Христа, що він піде від людей і пришле другого Утішителя, Духа істини, Духа Святого. Иванов выполнил слова Христа, что он уйдет от людей и пришлет второго Утешителя, Духа истины, Духа Святого. Христос говорив: «Утішитель же, Дух Святий, якого Отець пошле в ім'я моє, навчить вас усього, і нагадає вам усе, що я говорив вам». Христос говорил: «Утешитель же, Дух Святой, которого Отец пошлет во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Ін 14:26. Ин 14:26. «Він буде свідчити про мене, і також ви». «Он будет свидетельствовать обо мне, и также вы». Ін 15:26. Ин 15:26. «І коли він прийде, викриє світ за гріх, і за правду, і за суд. «И когда он придет, обличит мир о грехе, и о правде, и о суде. Він викриє за гріх, тому що не вірують в мене. Он разоблачит за грех, потому что не верят в меня. Він викриє за правду, тому що я йду до Отця мого, і вже не побачите мене. Он разоблачит за правду, потому что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня. Він викриє за суд, бо князь світу цього буде осуджений. Он разоблачит о суде, что князь мира сего осужден. Коли ж він, Дух істини, прийде, то наставить на всяку істину. Когда же он, Дух истины, придет, то наставит на всякую истину. Бо він буде говорити не від себе, а буде говорити те, що почує. Потому что он будет говорить не от себя, а будет говорить то, что услышит. І він звістить вам майбутнє. И он возвестит вам будущее. Він прославить мене, бо візьме від мого і звістить вам». Он прославит меня, потому что возьмет от моего и возвестит вам». Ін 16:7. Ин 16: 7. Іванов говорив те, що чув від природи. Иванов говорил, что слышал от природы. Іванов виконав точно всі слова Христа, за що він є визнаний Бог Дух Святий. Иванов выполнил точно все слова Христа, за что он признан Бог Дух Святой. Іванов прославив Христа, бо він взяв від його вчення і звістив усім людям. Иванов прославил Христа, потому что он взял от его учения и возвестил всем людям. Шануйте Бога Духа Святого в особі Іванова, не проклинайте. Почитайте Бога Духа Святого в лице Иванова, не проклинайте.

 

3-5. 3-5. Кінець віку Конец века

      Христос говорив, що коли його слова виконаються, тоді прийде кінець віку і початок нового віку. Христос говорил, что когда его слова исполнятся, тогда придет конец века и начало нового века. Іванов виконав його слова. Иванов выполнил его слова. Христос говорив, що в ті дні треба йти в гори без потреб: «Тоді, хто буде в юдеї, нехай біжить у гори. Христос говорил, что в те дни надо идти в горы без потребностей: «Тогда, кто будет в Иудеи, пусть бежит в горы. І хто на покрівлі, той нехай не сходить взяти що-небудь з дому свого. И кто на кровле, тот не сходит взять что-нибудь из дома своего. І хто в полі, той нехай не вертається взяти одяг свій». И кто в поле, тот не возвращается взять одежды свои». Мф 24:16. Мф 24:16. Іванов виконав ці слова, він знайшов таку гору. Иванов выполнил эти слова, он нашел такую гору. Це єЭто наш райський бугор, де люди будуть без потреб їжі, одягу, дому. наш райский бугор, где люди будут без потребностей пищи, одежды, дома. Паршек запросив усіх іти на бугор і бути без потреб, людський рай буде там. Иванов пригласил всех идти на бугор и быть без потребностей, людской рай будет там. Христос говорив про ті дні: « Сонце померкне, і місяць не дасть світла свого, і зірки спадуть з неба, і сили небесні захитаються, і тоді з'явиться знамення сина людського на небі;Христос говорил о тех днях: «Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, и тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; і заплачуть всі племена земні і побачать сина людського, який гряде на хмарах небесних із силою і славою великою» . и заплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, который грядет на облаках небесных с силою и славою великою». Мф 24:29. Мф 24:29. Іванов виконав ці слова. Иванов выполнил эти слова. Знамення Іванова з'явилось на небі з силою і славою великою, учні свідчили про це. Знамение Иванова появилось на небе с силою и славою великою, ученики свидетельствовали об этом. Іванов свідчення учнів записав у свій зошит: «Я, говорить наш Сашка ростовець. Иванов свидетельства учеников записал в свою тетрадь: «Я, говорит наш Сашка ростовец. Він бачив мене на сяючому сонечку, як було видно ясно, він розповідає всім близьким, які сиділи. Он видел меня на сияющем солнышке, как было видно ясно, он рассказывает всем близким, которые сидели. А Микола теж, він їхав у метро і почав наче чогось ридати, він говорить мені. А Николай тоже, он ехал в метро и начал как-то рыдать, он говорит мне. Здається, я перебуваю в бездонній атмосфері, це було одне небо голубе, а зірки ясні себе так показували, вони стали зсуватись. Кажется, я нахожусь в бездонной атмосфере, это было одно небо голубое, а звезды ясные себя так показывали, они стали сдвигаться. І ось ваш Учитель, образ на арені показався. И вот ваш Учитель, образ на арене показался. Це є, і була одна істина, вона всім ясна» . Это была одна истина, она всем ясна». Паршек .1977.01:130. 1977.01:130. Після цього видіння на небі багато людей увірували в Іванова як Бога. После этого видения на небе много людей уверовали в Иванова как Бога. Люди бачили Іванова одночасно в різних місцях: на землі, в небі, у воді, на сонці, на хмарах небесних. Люди видели Иванова одновременно в разных местах: на земле, в небе, в воде, на солнце, на облаках небесных. Вони бачили Іванова в Москві, у Києві, в озері Байкал, у селі. Они видели Иванова в Москве, в Киеве, в озере Байкал, в деревне.

 

3-6. 3-6. Нове ім'я Христа і Його Бога Новое имя Христа и Его Бога

      Христос говорив через посланого апостола, що буде далі. Христос говорил через посланного апостола, что будет дальше. «Переможцеві дам білий камінь, і нове ім'я написане на каменю, якого ніхто не знає, крім того, хто його одержує». «Победителю дам белый камень, и новое имя написано на камне, которого никто не знает, кроме того, кто его получает». Одкр 2:17. Откр 2:17. «Переможця зроблю стовпом у храмі Бога мого, і він уже не вийде геть, і напишу на ньому ім'я Бога мого, й ім'я місця Бога мого, нового Єрусалима, що сходить з неба від Бога, й ім'я моє нове». «Победителя сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, и имя места Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога, и имя мое новое». Одкр 3:12. Откр 3:12. Іванов є визнаний Переможець природи, Учитель народу, Бог землі. Иванов является признанный Победитель природы, Учитель народа, Бог земли. Значить, Іванов є Переможець, про котрого говорив Христос в Одкровенні 3:12. Значит, Иванов является Победитель, о котором говорил Христос в Откровении 3:12. Нове ім'я було дано Іванову. Новое имя было дано Иванову. Іванов написав це нове ім'я в своєму зошиті як нове прізвище Ош своєму учневі, коли учень звітував перед Учителем як Богом. Иванов написал это новое имя в своей тетради как новую фамилию Ош своему ученику, когда ученик отчитывался перед Учителем как Богом. (Зошит: Паршек . 1981.02.26, с.127). (Тетрадь: Паршек. 1981.02.26, с.127). Учень прийняв від Учителя нове прізвище Ош , як від духовного Отця, назвав Учителя Отцем Ош , а себе назвав сином Ош . Ученик принял от Учителя новую фамилию Ош, как от духовного отца, назвал Учителя Отцом Ош, а себя назвал сыном Ош. Бо люди отримують прізвище Потому что люди получают фамилиювід батька, і прізвище батька і сина є завжди одне. от отца, и фамилия отца и сына всегда одна.Учитель говорив: «Це даремно не дається». Учитель говорил: «Это зря не дается». Учитель дав ім'я Ош не одному учню, а він дав його всім людям, щоб вони обрали його як спільне. Учитель дал имя Ош не одному ученику, а он дал его всем людям, чтобы они выбрали его как общее. Іванов писав у своїй історії про еволюцію, щоб люди обрали спільне ім'я і на ньому одному базувалися в житті. Иванов писал в своей истории об эволюции, чтобы люди выбрали общее имя и на нем одном базировались в жизни. Він не назвав його, а написав. Он не назвал его, а написал. На нашу думку, Учитель пропонує всім людям через учня обрати спільне ім'я Ош , і базуватися на ньому одному в житті. По нашему мнению, Учитель предлагает всем людям через ученика выбрать общее имя Ош, и базироваться на нем одном в жизни. Слово Ош означає в перекладі Білий. Слово Ош означает в переводе Белый. Пропонуємо всім обрати ім'я Ош як спільне і на ньому одному базуватися в житті. Предлагаем всем выбрать имя Ош как общее и на нем одном базироваться в жизни. Боже ім'я Ош є велике, святе, все звершиться через нього. Божье имя Ош есть великое, святое, все свершится через него. Ош є все. Ош есть все. Ім'я Христа в друге пришестя буде Ош . Имя Христа во второе пришествие будет Ош. Ім'я Бога дає силу, захищає, об'єднує. Имя Бога дает силу, защищает, объединяет. Бог через своє нове ім'я буде збирати своїх людей на райському місці. Бог через свое новое имя будет собирать своих людей на райском месте. Ідея Іванова: установлюй своє, а іншим не заважай. Идея Иванова: устанавливай свое, а другим не мешай. Учитель установлює своє, при цьому він не заважає будь-яким віруючим вірити в свого Бога, не примушує. Учитель устанавливает свое, при этом он не мешает любым верующим верить в Бога, не принуждает. Бог дає свободу вибору. Бог дает свободу выбора. Іванов, написавши людям своє нове ім'я Ош , став у людей Богом Батьком. Иванов, написав людям свое новое имя Ош, стал у людей Богом Отцом, Бо зазвичай потому что обычно батько дає прізвище людям. отец дает фамилию людям. Ми є діти, сини Бога. Мы есть дети Бога.              

             

3-7. 3-7. Народження чоловіка без потреб Рождение человека без потребностей

      Христос говорив, що ван не залишить нас сиротами, він прийде знову, його побачать, він буде збирати своїх на своє місце на землі. Христос говорил, что он не оставит нас сиротами, он придет снова, его увидят, он будет собирать своих на свое место на земле. Це буде друге пришестя. Это будет второе пришествие. Іванов це виконує. Иванов это выполняет. Найдорожча ідея Іванова – народити на райському бугрі чоловіка без потреб. Самая дорогая идея Иванова – родить на райском бугре человека без потребностей. Райський бугор є людям для цього. Райский бугор является людям для этого. Природні люди прийдуть на нього, і вони будуть без потреб їжі, одягу, дому. Природные люди придут на него, и они будут без потребностей пищи, одежды, дома. Вони зроблять там людський рай на землі, який не зникає. Они сделают там человеческий рай на земле, который не исчезает. Мати народить дитину там, і вона дасть його людям на бугрі , щоб вони Мать родит ребенка там, и она даст его людям на бугре, чтобы они   виховували його на бугрі без потреб. воспитывали его на бугре без потребностей. Вони будуть держати його на руках, поки він стане на ноги. Они будут держать его на руках, пока он станет на ноги. Він буде рости силами природи – повітря, води, землі, людей. Он будет расти силами природы: воздуха, воды, земли, людей. Він буде жити без потреб, він не буде вмирати. Он будет жить без потребностей, он не будет умирать. Він буде учити нас жити без потреб, ми будемо вчитися в нього. Он будет учить нас жить без потребностей, мы будем учиться у него. Це буде наш Учитель, Бог. Это будет наш Учитель, Бог. Учитель написав про нього: «Його ідея Христа буде в людях жити, він сам буде на цьому бугрі , на цьому місці його».Иванов написал о нем: «Его идея Христа будет в людях жить, он сам будет на этом бугре, на этом месте его». 1978.04. 1978.04. Люди завоюють безсмертя тут. Люди завоюют бессмертие здесь. Якщо його ідея буде Христа, то він буде за духом Христос. Если его идея будет Христа, то он будет по духу Христос.Це буде другий прихід Христа. Это будет второе пришествие Христа. Бугор – це місце Христа. Бугор – это место Христа. Він буде збирати своїх на своє місце. Он будет собирать своих на свое место. Він буде за духом Учителя Син, Великий Дух, він поламає все на світі, що заважає в житті. Он будет по духу Учителя Сын, Великий Дух, поломает все на свете, что мешает в жизни. Його нове ім'я буде таке, як Отця Ош . Его новое имя будет такое, как Отца Ош. Це Син Ош . Это Сын Ош. Здорові люди можуть народити його. Здоровые люди могут родить его. Вони запахнуть ароматом, вони будуть легкими, їх повітря прийме. Они запахнут ароматом, они будут легкими, их воздух примет. Учитель хоче, щоб усі люди були учасниками цього народження, щоб всі знали про це народження. Учитель хочет, чтобы все люди были участниками этого рождения, чтобы все знали об этом рождении. Кожен мусить щось зробити для цього, щоб потім міг сказати, що і він щось зробив для його приходу. Каждый должен что-то сделать для этого, чтобы потом мог сказать, что и он что-то сделал для его прихода. Іванов написав у зошиті: «Бог Дух Святий, який терпить все в житті, відійде. Иванов написал в тетради: «Бог Дух Святой, который терпит все в жизни, отойдет. Його не буде в житті. Его не будет в жизни. Сам Великий Дух проявиться і оточить у житті, він поламає все на світі». Сам Великий Дух проявится и окружит в жизни, поломает все на свете». 1977.12. 1977.12. Це живий чоловік, він народиться без потреб на бугрі .Это живой человек, он родится без потребностей на бугре. Він буде духовний Син Учителя. Он будет духовный Сын Учителя. Це Бог Син Ош . Это Бог Сын Ош.

  

3-8. 3-8. Ім'я Отця Христа Имя Отца Христа

      Христос виконував волю свого Отця і вчив того людей: любіть ворогів ваших, благословляйте, прощайте їм провини, не карайте, не вбивайте. Христос исполнял волю Отца и учил того людей: любите врагов ваших, благословляйте, прощайте им вину, не наказывайте, не убивайте. Христос не виконував волю Бога юдеїв, фарисеїв, якого не бачили. Христос не выполнял волю Бога иудеев, фарисеев, которого не видели. Це доводить, що за ділом Бог Отець Христа і Бог юдеїв, фарисеїв – це два різних Бога з різними іменами.Это доказывает, что за делом Бог Отец Христа и Бог иудеев, фарисеев – это два разных Бога с разными именами. Яке ім'я Отця Христа? Какое имя Отца Христа? Христос говорив, що він є від вишніх. Христос говорил, что он от вышних. Це все дає підстави стверджувати, що ім'я Бога Отця Христа є Сварог. Это все дает основания утверждать, что имя Бога Отца Христа Сварог. Це є Бог Отець слов'яно- орійської віри, Сварог, Дажбог. Это Бог Отец славяно-арийской веры. (Див: Велесова книга). (См: Велесова книга).   Отець і син є одне, вони є живі люди, котрих бачили. Отец и сын одно, они живые люди, которых видели.

   

3-9. 3-9. Христос є Бог Син і Бог Отець Христос есть Бог Сын и Бог Отец

      Христос говорив, що Бог є в людях. Христос говорил, что Бог есть в людях. Ми є боги. Мы боги. Він не вірив у Бога, якого не бачили, а держали в думці. Он не верил в Бога, которого не видели, а держали в уме. Іванов говорив так само, що Бог є в людях заслужених. Иванов говорил так само, что Бог есть в людях заслуженных. Він не вірив у Бога, котрого не бачили, а держали в думці. Он не верил в Бога, которого не видели, а держали в уме. Він називав таку віру неправильною. Он называл такую веру неправильной. Він сам робився Богом, і хотів, щоб люди робилися Богами. Он сам делался Богом, и хотел, чтобы люди делались Богами. Люди розіп ' яли Христа за те, що він робився Богом. Люди распяли Христа за то, что он делался Богом. Люди переслідували теж Іванова за це, гнали з життя. Люди преследовали тоже Иванова за это, гнали из жизни. Христос називав себе сином людським і Сином Божим. Христос называл себя сыном человеческим и Сыном Божиим. Батько і син є одне, бо вони люди. Отец и сын одно, потому что они люди. Христос говорив, що хто бачив Сина, той бачив Отця. Христос говорил, что кто видел Сына, видел Отца. Христос говорив, що він іде до Отця, котрий більший від Сина. Христос говорил, что он идет к Отцу, который больше от Сына. Як це розуміти? Как это понимать? Еволюція в людях така. Эволюция в людях такая. Батько народжує сина, син виростає, стає батьком, народжує нового сина і так далі без кінця. Отец рождает сына, сын вырастает, становится отцом, рождает нового сына и так далее без конца. Боги народжуються так само. Боги рождаются так же. Бог Син виростає, стає для людей духовним Отцем, Учителем. Бог Сын вырастает, становится для людей духовным Отцом, Учителем. Люди навчаються у нього, вони стають духовними синами. Люди учатся у него, они становятся духовными сыновьями. Так Іванов виконав заповіді Христа, став духовним сином Христа, а Христос став духовним Отцем для Іванова. Так Иванов выполнил заповеди Христа, стал духовным сыном Христа, а Христос стал духовным Отцом для Иванова. Отже, Христос прийшов до Отця, як колись говорив, тобто сам став Отцем. Итак, Христос пришел к Отцу, как когда-то говорил, то есть сам стал Отцом. Через Іванова здійснились слова Христа, що Христос іде до Бога Отця, він є більший за Сина. Через Иванова осуществились слова Христа, что Христос идет к Богу Отцу, он больше Сына. Слова Христа виконались, що ніхто не приходить до Отця, як тільки через Христа. Слова Христа исполнились, что никто не приходит к Отцу, как только через Христа.

 

3-10. 3-10. Бог Род Бог Род

      Еволюційний процес народження Богів є такий. Эволюционный процесс рождения Богов такой. Сварог народив Христа, Христос народив Іванова, Іванов народжує чоловіка без потреби. Сварог родил Христа, Христос родил Иванова, Иванов рождает человека без потребности.Цьому процесу нема кінця. Этому процессу нет конца. Цей еволюційний процес в цілому можна назвати Богом.Этот эволюционный процесс в целом можно назвать Богом. Він є Бог над Богами, один-єдиний, вічний, живий, невмираючий, творець усього живого. Он есть Бог Богов, один-единственный, вечный, живой, неумирающий, творец всего живого. Він є при родах. Он при родах. Наші предки слов'яно- орійської віри називали його Бог Род. Наши предки славяно-арийской веры называли его Бог Род. «Всі слов'яни завжди вважали Рода Творцем Всесвіту, Богом над Богами». «Все славяне всегда считали Рода Творцом Вселенной, Богом Богов». Лозко Г. Коло Свароже. Лозко Г. Круг Сварога. 2005. 2005.      

   

3-11. 3-11. Іванов є стовп у храмі Бога, на котрому тримається храм Иванов является столб в храме Бога, на котором держится храм

      Христос сказав: «Переможця зроблю стовпом у храмі Бога Мого, і він уже не вийде геть». Христос сказал: «Победителя сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон». Одкр 3:12. Откр 3:12. Переможець є Іванов, бо він є Переможець природи, Учитель народу, Бог землі. Победитель является Иванов, потому что он Победитель природы, Учитель народа, Бог земли. Стовп у храмі Бога символізує вчення, на котрому тримається храм Бога. Столб в храме Бога символизирует учение, на котором держится храм Бога. Христос зробить, що храм Бога буде триматись на вченні Іванова. Христос сделает, что храм Бога будет держаться на учении Иванова. Це є воля Христа, вона має бути виконана. Это воля Христа, она должна быть выполнена. Іванов виконав це. Иванов выполнил это. Він сказав учням у 1979 році: «Не треба читати Он сказал ученикам в 1979 году: «Не надо читать Біблію, вона виконана, читайте зошити Учителя, в них є все». Библию, она выполнена, читайте тетради Учителя, у них есть все». Храм Бога – це храм Іванова, це еволюційний рух. Храм Бога – это храм Иванова, это эволюционное движение.

   Заповіт Іванова. Завещание Иванова. Іванов є Иванов является Спаситель всіх людей усього світу всіх національностей. Спаситель всех людей всего мира всех национальностей. Іванов написав заповіт: « Слова мої, діло моє – Иванов написал завещание: «Слова мои, дело мое –  це все є наших людей , вони заселили цю нашу таку землю». это всё наших людей, они заселили эту нашу такую землю». 7712-361. 7712:361. « Це все моє належить народові ». «Это всё мое принадлежит народу». 1973.11-127. 1973.11:127. «Я вболіваю не за одну націю, а за всіх наших у світі людей». «Я болею не за одну нацию, а всех наших в мире людей». 7911-19. 7911:19. «Ми це діло не кинемо ніколи. «Мы это дело не бросим никогда. Це не одним нам руським таким людям, а всього світу всім людям». Это не одним нам русским таким людям, а всего мира всем людям». 8204-81. 8204:81. Ці слова Учителя Іванова є заповіт. Эти слова Учителя Иванова есть завещание. Слова Учителя – це зошити, книги видані. Слова Учителя – это тетради, книги изданные. Згідно із заповітом, слова Учителя, зошити, книги належать усім людям усього світу, вони є спільною власністю всіх людей світу, спільне надбання народу.Согласно завещанию, слова Учителя, тетради, книги принадлежат всем людям всего мира, они являются общим благом всех людей мира, общее достояние народа. Зошити, книги Іванова не є приватною власністю будь-кого, не можуть використовуватись з корисною метою для отримання наживи. Тетради, книги Иванова не являются частной собственностью любого, не могут использоваться в корыстных целях для получения наживы. Зошити, книги, слова Учителя не продаються, не купляються. Тетради, книги, слова Учителя не продаются, не покупаются. Зошити, книги Учителя видаються за пожертвами, розповсюджуються безплатно. Тетради, книги Учителя выдаются на пожертвования, распространяются бесплатно.Слова Іванова – це подарунок молоді, всім людям світу всіх національностей. Слова Иванова – это подарок молодежи, всем людям мира всех национальностей. Книги Учителя треба всім людям всього світу читати на рідній національній мові. Книги Учителя надо всем людям всего мира читать на родном национальном языке. Учитель благословив учня редагувати, видавати зошити. Учитель благословил ученика редактировать, выдавать тетради. Потім книги Іванова треба перекладати на всі національні мови, щоб люди всі читали книги Учителя на рідній національній мові, розуміли, виконували. Затем книги Иванова надо переводить на все национальные языки, чтобы люди все читали книги Учителя на родном национальном языке, понимали, выполняли. Кожен чоловік будь-якої національності має право перекладати зошити Іванова редаговані на свою рідну національну мову і розповсюджувати. Каждый человек любой национальности имеет право переводить тетради Иванова редактированные на свой родной национальный язык и распространять.

 

3-12. 3-12. Іванов отримав назву Великий через Христа Иванов получил название Великий через Христа

      Христос говорив: «Хто порушить одну із цих заповідей найменших і навчить того людей, той назветься найменшим у Царстві небесному, а хто виконає і навчить, той назветься великим у Царстві небесному» . Христос говорил: «Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит того людей, тот назовется малейшим в Царстве небесном, а кто выполнит и научит, тот назовется великим в Царстве небесном». Мф 5:19. Мф 5:19. Іванов виконав заповіді Христа і навчив людей, тому Іванов може мати назву Великий у Царстві Божому. Иванов выполнил заповеди Христа и научил людей, поэтому Иванов может называться Великим в Царстве Божьем. Христос говорив: «Всякого, хто слухає ці слова і виконує їх, уподібню мужеві мудрому. Христос говорил: «Всякого, кто слушает эти слова и исполняет их, уподоблю мужу мудрому. А всякий, хто слухає ці слова і не виконує їх, уподібниться мужеві нерозумному». А всякий, кто слушает сии слова и не исполняет их, уподобится мужу неразумному». Мф 7:24. Мф 7:24. Іванов слухав слова Христа і виконував їх, тому він уподібнився мужеві мудрому, Великому. Иванов слушал слова Христа и выполнял их, поэтому он уподобился мужу мудрому, Великому. Ми називаємо Іванова Великим, мудрим, бо Він виконав усі заповіді Христа і навчив людей. Мы называем Иванова Великим, мудрым, ибо он выполнил все заповеди Христа и научил людей.    

      Що нам усім робити, щоб ми могли вижити? Что нам всем делать, чтобы мы могли выжить? Тепер нам, усім людям, треба визнати Іванова як Бога, слухатись Іванова, у Нього вчитись, виконувати Його заповіді, бо він Великий і мудрий. Теперь нам, всем людям, надо признать Иванова как Бога, слушаться Иванова, у него учиться, выполнять заповеди, потому что он Великий и мудрый. Він такий один. Он такой один. Бог Іванов ( Ош ) більший і мудріший, ніж будь-які учені-теоретики, політики, священики. Бог Иванов (Ош) больше и мудрее, чем любые ученые-теоретики, политики, священники. Читайте тільки книги Іванова це наш підручник життя. Читайте только книги Иванова это наш учебник жизни. Нема в світі книг мудріших, кращих, цікавіших, ніж святі книги Учителя Іванова. Нет в мире книг более мудрых, лучших, интересных, чем святые книги Учителя Иванова. Слова Учителя – це одна втіха для душі, в них одна любов. Слова Учителя – это одно утешение для души, в них одна любовь.

      Христос і Іванов були готові на самопожертву ради блага всіх. Христос и Иванов были готовы на самопожертвование ради блага всех. Це найбільша любов. Это самая большая любовь. Вони робили своє діло і не боялися навіть своєї смерті. Они делали свое дело и не боялись даже своей смерти. Христос робився Богом. Христос делался Богом. Він знав, що люди можуть вбити його за це. Он знал, что люди могут убить его за это. Юдеї, фарисеї розп'яли його за це. Иудеи фарисеи распяли его за это. Іванов продовжив його діло. Иванов продолжил его дело. Він робився Богом сам і навчав людей. Он делался Богом сам и учил людей. Піввіку він ходив без одягу, голий і босий, в одних шортах літом і зимою. Полвека он ходил без одежды, голый и босой, в одних шортах летом и зимой. Люди вважали помилково його психічно ненормальним. Люди считали ошибочно его психически ненормальным. Комуністи саджали його в тюрму, і клали в психіатричну лікарню, де близько десяти років мучили, давали уколи, щоб убити. Коммунисты сажали его в тюрьму, и клали в психиатрическую больницу, где около десяти лет мучили, давали уколы, чтобы убить. Через це все його права нога була, як колода. Поэтому его правая нога была больная, как бревно. У 1975 році лікарі психіатричної лікарні виписали Іванова, щоб умирав дома, а не в лікарні. В 1975 году врачи психиатрической больницы выписали Иванова, чтобы умирал дома, а не в больнице. Влада і лікарі укоротили Іванову вік життя. Власть и врачи укоротили Иванову век жизни. Він віддав людям все своє здоров'я. Он отдал людям все свое здоровье. 10 квітня 1983 року Іванов відійшов у вічність. 10 апреля 1983 года Иванов оставил нас телом. Учителеві слава безсмертна. Учителю слава бессмертная. Діло Христа і Іванова продовжується і буде продовжуватись вічно, їм слава безсмертна. Дело Христа и Иванова продолжается, и будет продолжаться вечно, им слава бессмертная. Вони жили однаково і відійшли у вічність однаково. Они жили одинаково и отошли в вечность одинаково.Христос пожертвував життям ради блага всіх. Христос пожертвовал жизнью ради блага всех. Іванов також пожертвував життям ради блага всіх. Иванов также пожертвовал жизнью ради блага всех. Пожертвувавши життям, вони прийняли найгірше в житті, за це потім люди законно отримали найбільше благо вічного життя. Пожертвовав жизнью, они приняли самое плохое в жизни, за это потом люди законно получили наибольшее благо вечной жизни.

 

4. Істинна віра і істинна церква 4. Истинная вера и истинная церковь

   Еволюційний рух має мету, щоб кожен віруючий в Христа отримав спасіння, як заповідав Христос. Эволюционное движение имеет цель, чтобы каждый верующий во Христа получил спасение, как завещал Христос. Для цього кожен віруючий повинен виконувати заповіді Христа, а істинна церква повинна сприяти цьому. Для этого каждый верующий должен выполнять заповеди Христа, а истинная церковь должна способствовать этому. Зараз церква претендує на те, щоб бути духовною основою суспільства. Сейчас церковь претендует на то, чтобы быть духовной основой общества. Щоб церква була духовною основою суспільства, вона повинна бути істинною, вона повинна мати істинну віру. Чтобы церковь была духовной основой общества, она должна быть истинной, она должна иметь истинную веру. Церква повинна виконувати найменші заповіді Христа і навчати людей. Церковь должна выполнять заповеди Христа и учить людей. Церква повинна визнати еволюційний рух і його ініціатора Порфирія Іванова, котрий виконав найменші заповіді Христа і навчив людей. Церковь должна признать эволюционное движение и его инициатора Порфирия Иванова, который исполнил заповеди Христа и научил людей. Істинна церква повинна мати істинну віру. Истинная церковь должна иметь истинную веру. Церква повинна визнавати Іванова так, як визнають його послідовники Іванова. Церковь должна признавать Иванова так, как признают его последователи Иванова. Церква повинна визнавати всезагальні діалектичні закони природи, за котрими творив Христос. Церковь должна признавать всеобщие диалектические законы природы, по которым творил Христос.

 

5. Діалектика, три закони. 5. Диалектика, три закона.

  Закон 1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі. Закон 1. Две противоположные стороны есть в природе, они существуют в единстве и борьбе. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. Все вещи, явления имеют противоположные свойства и тенденции развития. Вони перебувають в єдності, одне без одного не існує. Они находятся в единстве, одно без другого не существует. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, розвиток є її результатом. Противоположные стороны взаимодействуют постоянно в форме борьбы, развитие является ее результатом. Суперечності виникають між ними, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Противоречия возникают между ними, которые являются источником, содержанием, движущей силой саморазвития мира. Процес закінчується переходом до двох нових Процесс заканчивается переходом к двум новым   протилежних сторін. противоположным сторонам.Приклад . Пример. Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. Две противоположные стороны есть в природе: хорошее, теплое, плохое, холодное. Перша протилежна сторона. Первая противоположная сторона. Люди роблять, щоб хороше, тепле мати в житті. Люди делают, чтобы хорошее, теплое иметь в жизни. Друга протилежна сторона. Вторая противоположная сторона. Вони отримують від природи погане і холодне – захворювання, нещастя. Они получают от природы плохое и холодное –  заболевание, несчастье. Суперечність є між ними, бо люди не отримують життя. Противоречие между ними, потому что люди не получают жизни. Люди переходять до двох нових протилежних сторін, щоб жити. Люди переходят к двум новым противоположным сторонам, чтобы жить.Перша нова протилежна сторона. Первая новая противоположная сторона. Люди свідомо приймають холод і голод. Люди сознательно принимают холод и голод. Вони відчувають холод і погане в процесі купання в холодній воді і терпіння без їжі. Они чувствуют холод и плохое в процессе купания в холодной воде и терпения без еды. Друга нова протилежна сторона. Вторая новая противоположная сторона. Людям стає тепло, добре і здорово після купання і після терпіння без їжі. Людям становится тепло, хорошо и здорово после купания и после терпения без еды. Люди хотіли життя і отримали життя. Люди хотели жизни и получили жизнь. Суперечність закінчилась. Противоречие закончилась.   

    Закон 2. Подвійне заперечення є в природі. Закон 2. Двойное отрицание в природе. Об ' єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Объекты развиваются путем двойного отрицания. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і характерні риси початкового ступеня відтворює на вищій основі. Каждая ступень является синтезом предыдущих ступеней, и характерные черты начальной ступени воспроизводит на более высокой основе. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об ' єктів. Двойное отрицание является необходимым моментом процесса развития, условием качественного изменения объектов.Розвиток об ' єктів не існує без заперечення попередніх форм. Развития объектов не существует без отрицания предыдущих форм. Заперечення відображає не знищення об ' єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій елементи і властивості його попереднього якісного стану Отрицание отражает не уничтожение объекта, а момент его перехода в новое качество, в которой элементы и свойства его предварительного качественного состояния   зберігаються, тобто спадковість фіксує. сохраняются, то есть наследственность фиксирует. Приклад. Пример. Еволюція людства. Эволюция человечества. Ступінь 1. Практика загартування домінує в людей. Степень 1. Практика закалки доминирует у людей. Ступінь 2. Заперечення загартування. Ступень 2. Отрицание закалки. Вчення Христа домінує. Учение Христа доминирует. Ступінь 3. Подвійне заперечення одного загартування і одного вчення Христа. Ступень 3. Двойное отрицание одной закалки и одного учения Христа. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства. Синтез или сумма закалки и учение Христа доминирует в человечества. Це здійснюється тепер. Это осуществляется сейчас. Іванов створив вчення, котре є синтез вчення Христа і науки загартування. Иванов создал учение, которое является синтез учения Христа и науки закалки.     

    Закон 3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Закон 3. Взаимный переход качественных и количественных изменений. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і утворюють корінні зміни. Количественные изменения постепенно накапливаются, на определенном этапе развития нарушают их меру, и образуют коренные изменения. ( Вікіпедія . Діалектика). (Википедия. Диалектика).