Евволюція Эвволюция

2020.06.28 2020.08.24

 

Упорядник Ош . Составитель Ош.

 

Евволюція – біологічна евволюція людини, здоров ' я, Эвволюция симбиоз и эвволюция, биологическая эвволюция человека, здоровье, біле світло, рай на землі, евволюційний лад суспільства, евволюція Всесвіту, автотрофне людство.  рай на земле, эвволюционный строй общества, эвволюция Вселенной, автотрофное человечество, происхождение видов путем симбиоза.

 

Поняття евволюція першим ввів Порфирій Іванов. Понятие и слово эвволюция первым ввел Порфирий Иванов. Понятие эволюция означает развитие, в науке выражает развитие биологического мира. Эвволюция имеет новые качества, которые не имеет эволюция: симбиоз и эвволюция, сожительство видов, сожительство человечества и Вселенной, светлая энергия человечества или дух, людской рай, развитие общества и др.          

 

Зміст Содержание

1. Діалектичний перехід від старого потоку до нового. 2. Біологічна евволюція людини. 1. Биологическая эвволюция человека.

2.1. 1.1.  2.4.Происхождение  человека. Симбиоз и эволюция. Евволюційне походження людини.

2.5. 1.2. Рай людський на землі в майбутньому. Рай человеческий на земле. Симбиоз и эвволюция.

 1.3. Особенности общества с биологической эвволюцией человека

 1.4. Терпение без пищи.

2.3. 1.5 Світла енергія. Светлая энергия. Здорове тіло має здоровий дух, святий дух. Здоровое тело имеет здоровый дух святой дух.

3. Евволюційний лад суспільства. 2. Эвволюционный строй

 2.1. Симбиоз и эвволюция.  

3.1. 2.2. Іванов говорить про Батька, Сина й евволюцію Духа Святого. Иванов говорит об Отце, Сыне и эвволюции Духа Святого.

3.2. 2.3. Люди повинні бути вільні. Люди должны быть свободны.

3.3.Треба не примушувати людей робити, а просити. 2.4. Надо не заставлять людей делать, а просить.

3.4. 2.5. Всім однакове життя, однакова зарплата. Всем одинаковая жизни, одинаковая зарплата.

3.5. 2.6. Люди повинні звільнити всіх ув ' язнених . Люди должны освободить всех заключенных.

3.6. 2.7. Земля є спільна. Земля является общая.

3.7. 2.8. Ми всі повинні зробити з ворога друга. Мы все должны сделать из врага друга.

3.8. 2.9. Правильна віра в живу людину Бога. Правильная вера в живого человека Бога.

3.9. 2.10. Громадська організація Евволюція. Общественная организация Эвволюция.

 3. Новый поток.4. Евволюція Всесвіту.

 4. Эвволюция Вселенной.

4.1. 4.1. Стан Всесвіту є невизначений в початковий момент часу. Состояние Вселенной является неопределенным в начальный момент времени.

4.2. 4.2. Коли почалась евволюція Всесвіту. Когда началась эвволюция Вселенной.

4.3. 4.3. Люди творять біле світло. Люди творят белый свет.

4.4. 4.4. Розширення Всесвіту. Расширение Вселенной.

4.5. 4.5. Стискання Всесвіту. Сжатие Вселенной. Галактика. Галактика.

4.6. 4.6. Стан зорі й галактики є невизначений в центрі галактики. Состояние звезды и галактики является неопределенным в центре галактики.

5. Евволюційна послідовність. 5. Эвволюционная последовательность.

5.1. 5.1. Послідовність 1 і 2. Последовательность 1 и 2.

6. Історія послідовника Ош . 6. История последователя Ош.

7. Цитати Іванова про Сонце. 7. Цитаты Иванова о Солнце.

8. Автотрофне людство. 8. Автотрофное человечество.

8.1. 8.1. Концепція Вернадського за працею « Автотрофність людства». Концепция Вернадского по труду «Автотрофности человечества».

8.2. 8.2. Мікрофлора кишечника людини. Микрофлора кишечника человека.

8.3. 8.3. Симбіоз організму і флори кишечника. Симбиоз организма и флоры кишечника.

8.4. 8.4. Способи переходу на автотрофне живлення. Способы перехода на автотрофное питание.

 9. Происхождение видов путем симбиоза.

 

1.Діалектичний перехід від старого потоку до нового      

2.Біологічна евволюція людини 1. Биологическая эвволюция человека

1.1. Происхождение человека. Симбиоз и эвволюция.

2.4.Евволюційне походження людини

    Евволюція людського роду відбувалася під дією умов природи льодовикової ери, в яких вони мешкали. Эвволюция человеческого рода происходила под воздействием условий природы ледниковой эры, в которых они жили. ( Вікіпедія . Антропогенез). (Википедия. Антропогенез). Рушійні сили біологічної евволюції людини – спадкова мінливість, боротьба за існування, природний відбір. Движущие силы биологической эвволюции человека – наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Природним відбором називається процес, у результаті котрого виживають и залишають після себе потомство переважно особи з корисними спадковими змінами в даних умовах. Естественным отбором называется процесс, в результате которого выживают и оставляют после себя потомство преимущественно лица с полезными наследственными изменениями в данных условиях. Відбір удосконалює пристосування до умов існування. Отбор совершенствует приспособление к условиям существования. ( Вікіпедія . Еволюція). (Википедия. Эволюция). Льодовикові ери були в історії землі. Ледниковые эры были в истории земли. Сучасна льодовикова ера почалася приблизно 2,5 млн. років тому в кінці пліоцену, коли почалося поширення льодовикових щитів у Північній Современная ледниковая эра началась примерно 2500 000 лет назад в конце плиоцена, когда началось распространение ледниковых щитов  Северногопівкулі. полушария. Рід перших людей виник приблизно в цей період. Род первых людей возник примерно в этот период.   

    Життя без потреб . Жизнь без потребностей. Перші люди вимушені були терпіти холод в цих умовах, бо не було захисту від холоду. Первые люди вынуждены были терпеть холод в этих условиях, потому что не было защиты от холода. Вони терпіли без їжі в холодних умовах. Они терпели без пищи в холодных условиях. Люди не виживали без їжі в холодних умовах. Люди не выживали без пищи в холодных условиях. Боротьба за існування була між людьми. Борьба за существование была между людьми. Люди мусили терпіти холод, голод. Люди должны были терпеть холод, голод. Люди були з особливими характерними рисами. Люди были с особыми характерными чертами. Вони могли терпіти без одягу, їжі, житлового дому. Они могли терпеть без одежды, пищи, жилого дома. Ці риси є корисні для виживання популяції людей. Эти черты есть полезные для выживания популяции людей. Ці корисні риси передавалися за спадковістю, закріплювались від покоління до покоління. Эти полезные черты передавались по наследству, закреплялись от поколения к поколению. Так у природі відбувався природний відбір. Так в природе происходил естественный отбор.

   Симбиоз и эвволюция. Тепло тела общего характера. Особи биологического вида жили в природе отдельно от других своим телом, когда было тепло в природе и было достаточно пищи. Потом условия изменились, стал ледниковый период.. В природе организму было холодно и был недостаток пищи. Когда отдельные особи собирались в большие группы, в которых имели тепло тела общего характера, то оказалось, что они легко выживали в холодных условиях без пищи, жилого дома. Между отдельными особами и группою был взаимовыгодный  симбиоз. Они не могли существовать друг без друга. Группа давала особям место для жизни, оберегала, а отдельные  особи творили группу, поддерживали своим участием. Группа заменяла особям одежду, пищу, жилой дом. Эти полезные качества  особи передавались потомству, такие особи давали потомство. Так биологическая эвволюция видов происходила в жизни.         

    Спільне тепло, енергоефективність . Пример в природе симбиоза. Групи осіб, які мали тепло тіла спільного характеру, виживали в холодних умовах льодовикового періоду. Пінгвінові птахи досягають енергоефективності в льодовикових умовах у великий холод за допомогою груп. Птицы пингвины достигают энергетической эффективности в ледниковых условиях в большой холод с помощью групп. Между особями и группой существует симбиоз, взаимовыгодное сожительство.  Вони збираються у великі стада понад тисячу особин, стають на ноги впритул один до одного, тіло має тепло спільного характеру. Они собираются в большие стада более тысячи особей, становятся на ноги вплотную друг к другу, тело имеет тепло общего характера. При цьому тіло випромінює тепла в атмосферу в багато раз менше, ніж у самотніх особин. При этом тело излучает тепла в атмосферу во много раз меньше, чем у одиноких особей. При цьому в стаді не вживають їжу. При этом в стаде не употребляют пищу и не имеют потребности. Різниця температури між центром групи і периферією досягає 50 градусів, і центральні самці змушені перебиратися на периферію час від часу, щоб уникнути перегріву. Разница температуры между центром группы и периферией достигает 50 градусов, и центральные самцы вынуждены перебираться на периферию время от времени, чтобы избежать перегрева. Виникає рух, як у бджолиному рою. Возникает движение, как в пчелином рою. ( Вікіпедія . Пінгвінові). (Википедия. Пингвины). Особини, які не можуть стояти в стаді, не виживають у холоді. Особи, которые не могут стоять в стаде, не выживают в холоде. Так природний відбір відбувається в природі у процесі евволюції . Так естественный отбор происходит в природе в процессе эвволюции. Особини можуть вижити ті, які можуть пристосуватися до умов існування. Особи могут выжить те, которые могут приспособиться к условиям существования. Спосіб життя, при якому тіло має тепло спільного характеру, є евволюційний спосіб вижити в природі. Образ жизни, при котором тело имеет тепло общего характера, есть эвволюционный способ выжить в природе. Такий спосіб життя в природі є енергетично найвигідніший. Такой образ жизни в природе энергетически выгодный. Якщо пінгвіни можуть бути в рою,

    Людський рій . Человеческий рой. Симбиоз и эвволюция. Первые люди могли защищать свои тела от холода в процессе эвволюции подобным образом. Коли був великий холод, вони збиралися у великий рій понад тисячу осіб, ставали впритул один до одного. Когда был большой холод, они собирались в большой рой более тысячи человек, становились вплотную друг к другу.   Тепло тіла було у них спільне. Тепло тела было у них общее. Це був людський рай. Это был человеческий рай. Между людским роем и людьми был симбиоз, взаимовыгодное сожительство. Рой давал людям место для жизни, хранил в жизни, а люди своими телами творили рай, хранили рай своим участием. Люди були без усяких потреб: їжі, одягу, житлового дому. Люди были без всяких потребностей: пищи, одежды, жилого дома – это все рай заменял им. В рою тіло випромінювало тепла в атмосферу приблизно в 10 раз менше, ніж у самотніх особин. В рою тело излучало тепла в атмосферу примерно в 10 раз меньше, чем у одиноких особей. Люди потребували їжі в 10 раз менше, ніж самотні люди. Люди требовали еды в 10 раз меньше, чем одинокие люди. Люди у раю терпіли без їжі легко, їм було добре в раю. Люди в раю терпели без пищи легко, им было хорошо в раю. Особи ставали в рій тільки ті, котрі могли стояти на двох ногах. Особи становились в рой только те, которые могли стоять на двух ногах. Особини, які не могли стояти довго на двох ногах, не могли стати в рій, і вони не виживали, не давали потомство. Особи, которые не могли стоять долго на двух ногах, не могли стать в рой, и они не выживали, не давали потомство. Риса стояти в рою закріплялася і передавалася за спадковістю шляхом природного відбору. Черта стоять в рою закреплялась и передавалась по наследству путем естественного отбора. Особи були в рою тільки ті, які не мали волосяного покрову на тілі, він був непотрібний на тілі. Лица были в рою только те, которые не имели волосяного покрова на теле, он был не нужен на теле. Люди мали волосся на голові, воно захищало тіло від холоду. Люди имели волосы на голове, они защищали тело от холода. Так люди виникли у процесі еволюції, які волосяного покрову на тілі не мали, а вони волосся мали тільки на голові. Так люди возникли в процессе эвволюции, которые волосяного покрова на теле не имели, а они волосы имели только на голове.Особи стояли в рою ті, між якими була любов один до одного. Лица стояли в роя те, между которыми была любовь друг к другу. Вони жили постійними парами, між ними не було похоті. Они жили постоянными парами, между ними не было похоти. Люди народжували дітей у рою, легко ростили і виховували дітей всім роєм. Люди рожали детей в рою, легко растили и воспитывали детей всем роем. Вони тримали дітей на руках, поки дитина не стане на свої ноги. Они держали детей на руках, пока ребенок не встанет на ногиак биологическая эвволюция человека происходила через симбиоз.    

    Человек, рожденный в раю, считает рой своим родным местом жизни, стремится занять его всегда, ему не надо никакое другое место жизни. Як перелітні птахи, котрі повертаються в своє рідне місце завжди, де вони народилися. Как перелетные птицы, которые возвращаются в свое родное место всегда, где они родились. Люди не спали в рою вдень і вночі. Люди не спали в рою днем и ночью. Люди не розділяли день і ніч, зиму і літо, у них було все одне. Люди не разделяли день и ночь, зиму и лето, у них было все равно. Температура центру рою була значно більша від периферії, тому люди з центру рою переходили час від часу на периферію, щоб уникнути перегріву. Температура центра роя была значительно больше периферии, поэтому люди из центра роя переходили время от времени на периферию, чтобы избежать перегрева. Інші йшли до центру. Другие шли к центру. Тому рух був, як у бджолиному рою. Поэтому движение было, как в пчелином рою. Особини з ненавистю до людей, войовничістю не могли бути в рою, рій їх не любив і не приймав. Особи с ненавистью к людям, воинственностью не могли быть в рою, рой их не любил и не принимал. Людський рій навчав людей, був для всіх живим прикладом, як виживати в умовах. Человеческий рой учил людей, был для всех живым примером, как выживать в условиях. Перші люди навкруги бачили рій, рій притягував їх, як магніт притягує предмети. Первые люди вокруг видели рой, рой притягивал их, как магнит притягивает предметы. Людський рій – це є початок людського суспільства, яке створиться пізніше. Человеческий рой – это начало человеческого общества, которое создастся позже. Мова для спілкування могла виникнути і розвитися в рою. Язык для общения мог возникнуть и развиться в рою. Рій був для людей їхньою їжею, одягом і житловим домом. Рой был для людей их пищей, одеждой и жилым домом. Життя однакове для всіх. Жизнь одинаковая для всех. Техніка, штучне не було у рою, а була тільки природа, повітря, вода і земля. Техника, искусственное не была в роя, а была только природа, воздух, вода и земля. Люди жили за рахунок свого тіла, не було чужого тут. Люди жили за счет своего тела, не было чужого здесь. Природа не карала людей хворобами і смертю, люди не вмирали в раю. Природа не наказывала людей болезнями и смертью, люди не умирали в раю. Це період загартування, люди почали здоровий спосіб життя. Это период закалки, люди вели здоровый образ жизни.

    Отже, люди отримали корисні риси в процесі евволюції : терпіти без їжі, одягу, житлового дому. Итак, люди получили полезные черты в процессе эвволюции через симбиоз: терпеть без еды, одежды, жилого дома. Вони не захищали тіло в природі, були близько тілом до повітря, води, землі. Они не защищали тело в природе, были близко телом к воздуху, воды, земле. Вони загартовувалися у воді, ходили босою ногою по землі, тіло не захищали одягом у повітрі. Они закалялись в воде, ходили босой ногой по земле, тело не защищали одеждой в воздухе. Поведінка утворилася щодо відношеннях до інших людей. Поведение образовалось по отношению к другим людям. Вони любили людей, ввічливо ставились, допомагали один одному, хто потребує допомоги, життя однакове для всіх. Они любили людей, вежливо относились, помогали друг другу, кто нуждается в помощи, жизнь одинаково для всех. Ці риси є необхідні для існування людей у суспільстві. Эти черты необходимы для существования людей в обществе. Людина отримала сучасне тіло і риси, необхідні для суспільства. Человек получил современное тело и качества, необходимые для общества. Люди отримали це через прийняття холодного і поганого в природі, одним словом, через загартування. Люди получили это из-за принятия холодного и плохого в природе, одним словом, через закалку. Порфирій Іванов говорить про роль загартування людини в евволюції до ери Порфирий Иванов говорит о роли закаливания человека в эвволюции до эрыцивілізації. цивилизации. Він назвав життя людей в рою еволюційним. Он назвал жизнь людей в рою эвволюционной.   

    Етап настав, коли люди залишили загартування в природі. Потом этап наступил такой, когда люди оставили рай и закалку в природе. П еріод цивілізації настав. Период цивилизации наступил. Мозок розвився у людей, люди навчилися трудитися. Мозг развился в людей, люди научились трудиться. Люди перестали жити в природі холодно і погано, а стали жити добре і тепло. Люди перестали жить в природе холодно и плохо, а стали жить хорошо и тепло. Люди залишили загартування в природі. Люди оставили закалку в природе. Вони стали їсти досита, одягатися до тепла в тілі, жити в домі з усіма вигодами. Они стали кушать досыта, одеваться до тепла в теле, жить в доме со всеми удобствами. Природний відбір припинився. Естественный отбор прекратился. Біологічна евволюція припинилася, евволюція соціальна стала відігравати ролі. Биологическая эвволюция прекратилась, эвволюция социальная стала играть роли. Трудова діяльність людини почалася в суспільстві, люди залишили еволюційний спосіб життя в рою. Трудовая деятельность человека началась в обществе, люди оставили эвволюционный образ жизни в рою. Іванов описав цей етап. Иванов описал этот этап. 8001:150. « Це починалось із самого початку, і не було нічого. «Это начиналось с самого начала, и не было ничего. Люди жили без цього всього. Люди жили без всего этого. Один Бог знає, як вони так жили, достатку не було в них. Один Бог знает, как они так жили, достатка не было в них. Свідоме терпіння було одне їхнє. Сознательное терпение было одно их. Вони не носили вантаж у цьому, не мали потреби в чужому. Они не носили груз в этом, не нуждались в чужом. А тіло є своє живе природне, не було в ньому і на ньому чужого. Тело есть свое живое природное, не было в нем и на нем чужого. Своє природне: струм, магніт, електрика було в людей. Свое естественное: ток, магнит, электричество было у людей. Вони жили легко, як у ванні. Они жили легко, как в ванне. А жити доводилось їм без усякого такого прибутку. А жить приходилось им без всякого такой прибыли. Плоди не були ніякі. Никаких плодов не было. Живе енергійне тіло не мало ніякої нужди в цьому. Живое энергичное тело не имело никакой нужды в этом. Життя цвіло квіткою в цьому. Жизнь цвела цветком в этом. Живе тіло не відчувало холоду будь-якого. Живое тело не испытывало холода любого. Вони не жили в природі так технічно, штучно, у хімії. Они не жили в природе так технически, искусственно, в химии. Життя бралося з нічого. Жизнь принималось из ничего. Діло робилося з природи зовсім чуже інше. Дело делалось из природы совсем чужое другое. Чоловік-самець придбав для себе самку для розвитку людського життя. Мужчина приобрел для себя самку для развития человеческой жизни. Раз чоловік прибавився у житті своєму, то нужда прийшла сюди. Раз человек прибавился в жизни своей, то нужда пришла сюда. Якості треба було шукати по природі. Качества надо было искать по природе. А вони є в природі, їх треба зуміти так узяти. А они есть в природе, их надо суметь так взять. Хитрість породжувалась на це все. Хитрость порождалась на это все. Люди роблять самі це ось, беруть у надрах землі. Люди делают сами это вот, ищут в недрах земли. Вони орють землю самі, так доглядають за нею ». Они пашут землю сами, так ухаживают за ней». 8001:150.    Життя в рою наших предків залишилося в генах людини назавжди. Жизнь в рою наших предков осталось в генах человека навсегда.   

 

2.5. 1.2.Людський рай на землі Людской рай на земле будет. Симбиоз и эвволюция.

   Іванов знайшов людям місце на землі в Україні, назвав його райським місцем, освятив, запросив всіх людей жити навколо нього без усяких потреб. Когда-то людской рай образовывал симбиоз с людьми в процессе эвволюции. Чтобы человечество , как биологический вид, эвволюционировало теперь и в будущем, теперь людской рай должен образовывать симбиоз с людьми.  Для этого Иванов нашел людям место на земле в Украине, назвал его райским местом, освятил, пригласил всех людей жить вокруг него без всяких потребностей. Люди не будуть вживати їжу на цьому місці по три доби і більше. Люди не будут принимать пищу на этом месте по трое суток и более. Люди зберуться на цьому бугрі , це буде рай людський. Люди соберутся на этом бугре жить без всяких потребностей, это будет людской рай. Между раем и людьми будет взаимовыгодный симбиоз. Люди будут жить по эвволюционному. Люди не будут потреблять пищу, ониЛюди будуть освітлюватися світлою енергією, рай буде світитися, як сонце  будут освещаться светлой энергией, рай будет светиться, как солнце. На райском месте люди родят человека и воспитают в духе без всяких потребностей, он будет наш учитель, он будет учить людей быть без всяких потребностей. Он научит нас всех жить по еввоюционному.    

   Іванов пише: 7805:5 1. « Ев волюція прийшла на арену зі своїми силами, свої дні як такі принесла. Иванов пишет: 7805:51. «Эвволюция пришла на арену со своими силами, свои дни как таковые принесла. 52. Ми стали жити не так після цього всього, як ми жили до цього. 52. Мы не стали жить так после всего этого, как мы жили до этого. Ми застуджувались, хворіли, і вмирали на віки. Мы простуживались, болели, и умирали на века. Ця історія принесе нове нам усім. Эта история принесет новое нам всем. Це Чувілкін бугор, він введе ці якості нам. Это Чувилкин бугор, он введет эти качества нам. Ми не будемо жити так важко, нас оточить легке, холодне й погане. Мы не будем жить тяжело, нас окружит легкое, холодное и плохое. Ми доб'ємось від природи життя, але не смерті. Мы добьемся от природы жизни, но не смерти. Ось де виявиться правда, невмируща ідея: їжа не буде треба, одяг теж не буде треба, дім житлового характеру не буде треба. Вот где окажется правда, бессмертная идея: пища не будет надо, одежда тоже не будет надо, дом жилого характера не будет надо. А Чувілкін А Чувилкин   бугор треба буде нам усім, його такі життєрадісні умови, земний рай. бугор надо будет нам всем, его такие жизнерадостные условия, земной рай. Один поруч одного впритул стоять. Один возле другого вплотную стоят. Природа не буде забирати нас поодинці. Природа не будет забирать нас поодиночке. Ми будемо мати тепло спільного характеру. Мы будем иметь тепло общего характера. Ми будемо розпоряджатися природою своєю ввічливою просьбою, а не природа нами. Мы будем распоряжаться природой своей вежливой просьбой, а не природа нами. Нам доводиться просити природу своїм умінням, своєю любов'ю. Нам приходится просить природу своим умением, своей любовью. А любов є все для життя. А любовь есть все для жизни. Твоя думка іде до мети по природі, лише б захотів. Твоя мысль идет к цели по природе, лишь бы захотел.53. А мета наша всіх є така в житті, жити на білому такому світі. 53. А цель наша всех такая в жизни, жить на белом таком свете. Ми вмирати не станемо. Мы умирать не станем.

 

   2.1. 1.3. Особливості суспільства з біологічною еволюцією. Особенности общества с биологической эволюцией.

   Дві протилежні сторони є в природі: тепле, хороше, холодне, погане. Две противоположные стороны есть в природе: теплое, хорошее, холодное, плохое. Люди свідомо приймають дві сторони однаково в житті: холодне, погане і тепле, хороше. Люди сознательно принимают две стороны одинаково в жизни: холодное, плохое и теплое, хорошее. Загартування створює такі умови в природі. Закалка создает такие условия в природе. Ми проаналізували досвід Порфирія Іванова. Мы проанализировали опыт Порфирия Иванова иМи прийшли до висновку, що чоловік нового виду утворився в природі, чоловік загартований. пришли к выводу, что в наше время человек нового вида образовался в природе – человек закаленный. Він дає початок для евволюції нової людини. Он есть начало для эвволюции нового человека. Іванов не застуджується і не хворіє. Иванов не простужается и не болеет. Він учить людей, щоб люди запобігали всякому захворюванню через загартування. Он учит людей, чтобы люди предупреждали всякое заболевание через закалку. Він довів на собі і на людях хворих, що загартована людина не хворіє, живе довше, ніж незагартована. Он доказал на себе и на людях больных, закаленный человек не болеет, живет дольше, чем незакаленный. Природа дає здоров'я і життя людині загартованій. Природа дает здоровье и жизнь человеку закаленному. Якщо людина не хворіє в своєму житті, то вона живе довше, ніж людина незагартована. Если человек не болеет в своей жизни, то он живет дольше, чем человек незакаленный. Бо люди вмирають через свої хвороби. Потому что люди умирают из-за своих болезней. « Тіло не вмирає без хвороби. Иванов. 8204:75. «Тело не умирает без болезни. Природа відбере сили його спочатку, і тоді він легко вмирає». Природа отберет силы его сначала, и тогда он легко умирает». Іванов. 8204:75.

    Людина, що загартовується, як вид еволюціонує, живе вічно. Человек, который закаляется, как вид эвволюционирует, живет вечно. Природа сприяє в житті людині загартованій, незалежній, вона як біологічний вид не відмирає. Природа способствует в жизни человеку закаленному, независимому, он, как биологический вид, не отмирает. Учитель Іванов говорить, що буде з людиною загартованою і незагартованою . Учитель Иванов говорит, что будет с человеком закаленным и незакаленным. 7804:60. « Хто не любить у природі поганого й холодного (загартування), умирає на віки-віків. «Кто не любит в природе плохого и холодного (закалки), умирает на веки веков. А хто тільки живе в природі різнобічно (тобто приймає холодне і тепле), той живе вічно в природі, йому слава в ній». А кто только живет в природе разносторонне (то есть принимает холодное и теплое через закалку), тот живет вечно в природе, ему слава в ней».Іванов.7804:60. Еволюція людини почалася через Іванова, вона продовжується, і буде продовжуватися вічно. Эвволюция человека началась через Иванова, она продолжается, и будет продолжаться вечно. Число людей нового потоку збільшується за геометричною прогресією. Число людей нового потока увеличивается в геометрической прогрессии. Іванов є перший еволюційний чоловік. Иванов является первый эвволюционный человек. Людина має бути такою, як себе представляє Іванов, загартований, незалежний, еволюційний. Человек общества должен быть такой, как себя представляет Иванов, закаленный, независимый, эвволюционный. Людина є без усяких потреб: їжі, одягу, житлового дому. Человек есть без всяких потребностей: пищи, одежды, жилого дома. Іванов як представник нового людського виду вмирати не буде, він є безсмертним. Иванов, как представитель нового человеческого вида, умирать не будет, он бессмертен. І його послідовники теж вмирати не будуть, є безсмертними. И его последователи тоже умирать не будут, будут бессмертными.

   Все починається зі здоров ' я. Иванов вводит людям эвволюцию через здоровье. Перше, що людям треба робити – Первое, что людям надо делать, не застуджуватись і не хворіти.не простужаться и не болеть. Іванов пропонує виконувати вчення для здоров ' я. Иванов предлагает выполнять учение для здоровья. Він приймав бажаючих, вводив свій дух, обливав водою, давав усно вчення всім однакове. Он принимал желающих, вводил свой дух, обливал водой, давал устно учение всем одинаково. Іванов пише: «М и прийняли чоловіка, як я приймаю всіх. Иванов пишет. 8303:34. «Мы приняли человека, как я принимаю всех. А потім облили водою холодною, потім він прийняв таке вчення, що робити. А потом облили водой холодной, затем он принял такое учение, что делать. 1. Треба купатися холодною водою два рази в день, вранці й увечері. 1. Надо купаться холодной водой два раза в день, утром и вечером. 2. Вітатися з людьми всіма, не проходити жодного чоловіка. 2. Здороваться с людьми всеми, не проходить ни одного человека. Твоє діло є сказати їм. Твое дело есть сказать им.   3. Треба знайти чоловіка нужденного, треба дати йому 50 копійок. 3. Надо найти человека нуждающегося, надо дать ему 50 копеек. Сам собі скажи, що даєш ці гроші за те, щоб не хворіти. Сам себе скажи, что даешь эти деньги за то, чтобы не болеть.   4. 42 години не їж від п ' ятниці до неділю до 12 годині. 4. 42 часа не ешь от пятницы до воскресенья, до 12:00. Вийди надвір, вдихай повітря і говори: «Учителю, дай мені здоров'я». Выйди на улицу, вдыхает воздух и говори: «Учитель, дай мне здоровье». Після цього їж, що хочеш, скільки хочеш. После этого ешь, что хочешь, сколько хочешь. Твоє здоров'я – це є все. Твое здоровье – это все. 5. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не вживай алкоголь ». 5.  Не харкай, плюй на землю, не кури, не употребляй алкоголь».Іванов.1983.03:34. Це зірка здоров ' я. Это звезда здоровья. Хто робить, той отримує. Кто делает, тот получает.

 

2.2.Терпіння без їжі 1.4. Терпение без еды

   Іванов вводить людям Иванов вводит людямевволюцію через свідоме терпіння без їжі. эвволюцию через сознательное терпение без пищи. Спочатку 42 години в тиждень, потім 66, 108, шість діб в тиждень не вживати їжу в не пити воду. Сначала 42 часа в неделю, потом 66, 108, шесть суток в неделю не употреблять пищу в не пить воду. Терпіння поступово росте. Терпение постепенно растет.

   Іванов говорить: «У нас на арені стоїть 234 дні, ми ними користуємось без усякої потреби, бо це, що ми робимо в нашому такому житті, ми вводимо евволюцію . Иванов говорит 8209:27. «У нас на арене стоит 234 дня, мы ими пользуемся без всякой потребности, потому что это, что мы делаем в нашей такой жизни, мы вводим эвволюцию. Вона росте щодня. Она растет каждый день. 108 годин у тиждень, а 234 дні в році не вживати їжу - це ж є у цьому евволюція – не вживати їжу. 108 часов в неделю, а 234 дня в году не употреблять пищу - это же в этом эвволюция – не употреблять пищу. Вона – це живий невмираючий факт у природі. Она – это живой неумирающий факт в природе. Вона ж від нас не терпить, а вільно живе в цьому ділі. Она от нас не терпит, а свободно живет в этом деле. Це спільне наше діло в житті нашому. Это совместное наше дело в жизни нашей. Ми з вами так ось живемо, не розвиваємо свою цю техніку або цей природний прибуток». Мы с вами так вот живем, не развивает свою эту технику или эту природную прибыль». 8209:27. У 1982 році Іванов у працях рекомендував шість діб не вживати їжу, а одну добу вживати їжу. В 1982 году Иванов в трудах рекомендовал шесть суток не употреблять пищу, а одни сутки принимать пищу.

   7910:35. 7910: 35. За моїм усім цим висновком, краще й легше нічого не робити, а терпіти свідомо без усякого такого, ніж це робити. По моему выводу, лучше и легче ничего не делать, а терпеть сознательно без всякого такого, чем это делать. Це все є не наше, людей, а все це належить природі матері рідній. Это все не наше, людей, а все это принадлежит природе матери родной.    8202:78. 8202: 78. У тиждень в одну неділю нам доводилось їсти один місяць, дослідом його треба завоювати. В неделю в одно воскресенье нам приходилось кушать один месяц, опытом его надо завоевать. Потім півроку, шість місяців, і слідом за цим самим рік протерпіти, і зовсім розпрощатись із цією їжею. Затем полгода, шесть месяцев, и вслед за этим самым год протерпеть, и совсем распрощаться с этой пищей. Це буде завоювання для всього світу всіх наших людей безсмертя. Это будет завоевание для всего мира всех наших людей бессмертия. Воно робилось і робиться, це діло, на указаному місці, там де всі умови є мати можливість, щоби без потреби засяяло в людях життя. Оно делалось и делается, это дело, на указанном месте, там где все условия есть иметь возможность, чтобы без потребности засияла в людях жизнь. Ми виженемо смерть як таку. Мы выгоним смерть как таковую. Ми більше не будемо вмирати так ось, а ми будемо жит вічно. Мы больше не будем умирать так вот, а мы будем жит вечно. Це буде наше діло. Это будет наше дело.

   8204:164. 8204: 164. Тиждень відходить увесь – від неділі всі шість днів не вживати ніякої їжі й води. Неделя отходит вся – от воскресенья все шесть дней не употреблять никакой пищи и воды. Жити доводиться за рахунок однієї неділі. Жить приходится за счет одной недели. Це буде такий період життя, люди завоюють все, вони будуть у цьому переможці. Это будет такой период жизни, люди завоюют все, они будут в этом победители. Це такий час настане в житті. Это такое время наступит в жизни. 8302-91. 8302:91. Це наше таке в житті щастя, наше здоров'я – у себе свідомість мати й терпіти не для себе особисто. Это наше такое в жизни счастье, наше здоровье – в себя сознание иметь и терпеть не для себя лично. А це все робиться в людях для їхнього такого життя в природі. А это все делается в людях для их жизни такой в природе. Нам усім треба братися. Нам всем надо браться. Ми ж можемо це ось таке діло робити в природі: свідомо в цьому терпіти для всіх людей. Мы можем это вот такое дело делать в природе: сознательно в этом терпеть для всех людей. Не орати й не сіяти в землю хліб, фізично нічого не робити. Не пахать и не сеять в землю хлеб, физически ничего не делать.

   8302:93. 8302: 93. У житті найдорожча ідея – усякій і кожній людині бути без усякої потреби. В жизни самая дорогая идея – всякому и каждому человеку быть без всякой потребности. Це наше райське місце, чоловікові слава безсмертна. Это наше райское место, человеку слава бессмертна. 8302:97. 8302:97. Терпіти для всіх – це моє здоров'я. Терпеть для всех – это мое здоровье. Воно вас веде до вічного невмираючого життя. Оно вас ведет к вечной неумирающей жизни. 8102:158. 8102: 158. Він ( Паршек ) – за те місце, за ті умови, за ту можливість, що знайшов на Чувілкіному бугрі , куди людина із своїм бажанням прийде й буде жити без усякої потреби вічного характеру життям. Он (Паршек) – за то место, за те условия, ту возможность, что нашел на Чувилкином бугре, куда человек со своим желанием придет, и будет жить без всякой потребности вечного характера жизнью. Ось, що нам, усім людям, треба – життя вічного характеру. Вот, что нам, всем людям, надо – жизни вечной характера.       

  

  2 .3. 1.5.Світла енергія. Светлая энергия. Здорове тіло має здоровий дух, святий дух Здоровое тело имеет здоровый дух, святой дух

    Люди живуть свідомо без їжі за такою системою: одну добу вживають їжу, три доби не вживають їжу. Люди живут сознательно без еды по такой системе: сутки употребляют пищу, трое суток не употребляют пищу. Коли люди свідомо не вживають їжу, вони на третю добу без їжі освітлюються духом у природі, вони творять із себе світлу енергію, бачать біле світло від себе. Когда люди сознательно не принимают пищу, они на третьи сутки без еды освещаются духом в природе, они творят из себя светлую энергию, видят белый свет от себя. Ця світла енергія відіграє важливу роль в евволюції Всесвіту, житті людей. Эта светлая энергия играет важную роль в эвволюции Вселенной, жизни людей. Природне явище, яке ми тепер називаємо світлою енергією, Іванов називав духом або святим духом. Природное явление, которое мы теперь называем светлой энергией, Иванов называл духом или святым духом. Люди не мали духу в своєму житті до приходу Іванова. Люди не имели духа в своей жизни до прихода Иванова. Вони жили за рахунок технічного, штучного, введеною хімією. Они жили за счет технического, искусственного, введенной химии. Це не дає здоров'я і життя. Это не дает здоровье и жизнь. Іванов скасовує це все штучне в житті людей, і водить дух людям у природі. Иванов упраздняет это все искусственное в жизни людей, и водит дух людям в природе. Здорове тіло має здоровий дух – це евволюція . Здоровое тело имеет здоровый дух – это эвволюция. Повітря, вода і земля огороджені духом. Воздух, вода и земля ограждены духом.

   Іванов говорить: «Засоби для мене – це є повітря, вода, земля. Иванов говорит. 8209:189. «Средства для меня – это воздух, вода, земля. Наймиліші вічні великі друзі це є. Самые милые, вечные большие друзья это. Повітря, вода й земля – є три духа життя». Воздух, вода и земля – есть три духа жизни». 8009:184.Іванов. 8209:189.«Бог Отець – це самодержавство, «Бог Отец – это самодержавие, Бог Син – це революція, радянська влада. Бог Сын – это революция, советская власть. А Бога Духа Святого ще не було. А Бога Духа Святого еще не было. Він буде тоді, коли евволюція прийде в люди. Он будет тогда, когда эвволюция придет в люди. Паршек є евволюційний чоловік. Паршек есть эвволюционный человек.Ніяка зброя не треба йому, економіка й політика не треба йому. Никакое оружие не надо ему, экономика и политика не надо ему. Він прийшов зі святим духом». Он пришел со святым духом».Іванов. 8009:184.Святий Дух почався 25 квітня 1979 року. Святой Дух начался 25 апреля 1979 года. Іванов створив гімн, вся його ідея є в ньому. Иванов создал гимн, вся его идея есть в нем. Іванов. Иванов. 1979.10:64. 1979.10 64.

«Люди Господу вірили, як Богу, «Люди Господу верили, как Богу,

А Він сам прийшов до нас на землю. Он сам к нам на землю пришел.

Смерть як таку вижене. Смерть как таковую изгонит.

А життя у славу введе. А жизнь во славу введет.

А люди зберуться на цьому бугрі . Где люди соберутся на этом бугре.

Вони гучно скажуть слово. Они громко скажут слово.

Це є наше райське місце. Это наше райское место.

ЧеловекуЧоловікові слава безсмертна». слава бессмертна».

    «Це загартування-тренування є початок життя вічного характеру. 8204:6. «Это закалка-тренировка есть начало жизни вечного характера. Воно веде нас до безсмертя, людина робиться в природі новою, безсмертною. Она ведет нас к бессмертию, человек делается в природе новый, бессмертный. Заслуги є йому. Заслуги есть ему. 28. З има – це є Дух Святий для мене, повна евволюція в тілі. 28. Зима – это Дух Святой для меня, полная эвволюция в теле. 180. Кому доведеш, якщо сама природа це зробила. 180. Кому докажешь, если сама природа это сделала. Вона оточила Паршека загартуванням. Она окружила Паршека закалкой. Він не відмовився від неї, зустрічається з нею з холодом і її проводжає, як свою матір. Он не отказался от нее, встречается с ней с холодом и ее провожает, как свою мать. С ніг є Святий Дух для Паршека , це одна евволюція . Снег есть Святой Дух для Паршека, это одна эвволюция. 181. Ми перестанемо вмирати із загартуванням-тренуванням». 181. Мы перестанем умирать с закалкой-тренировкой». 8204:6.    

   8209:80. 8209: 80. «Я чекаю білий сніг, холодну пору, морозні дні в природі. «Я жду белый снег, холодное время, морозные дни в природе. Люблю природу. Люблю природу. Я радуюсь ними, як своїм тілом, дихаю душею і серцем, духом святим. Я радуюсь ими, как своим телом, дышу душой и сердцем, духом святым. Жду евволюцію . Жду эвволюцию. Я низько кланяюся усім дням, живущим на білому світі, радуюсь, як матері рідній. Я низко кланяюсь всем дням, живущим на белом свете, радуюсь, как матери родной. Я хочу сказати свої слова всім. Я хочу сказать свои слова всем. Треба жити нам, а вмирати не треба нам. Надо жить нам, а умирать не надо нам. Моя ідея така».8209:80. Моя идея такая». 8104:42. «Отця як такого похоронили, самодержавство його вмерло, на черзі стоїть син революції. «Отца как такового похоронили, самодержавие его умерло, на очереди стоит сын революции. Евволюція , Дух Святий іде на зміну йому. Эвволюция, Дух Святой идет на смену емуЛюди доб ' ються цього».». 8104:42. 

 

  Цитати Іванова про еволюцію Цитаты Иванова об эвволюции

     6201.106. 6201.106. Ти вмієш знімати шапку, взуття, одяг. Ты умеешь снимать шапку, обувь, одежду. Ось і наука є нам з усіх. Вот и наука есть нам из всех. Вона була і є, вона і буде, якщо ми будемо брати її. Она была и есть, она и будет, если мы будем брать ее. Це незалежна евволюційна свідомість. Это независимое эвволюционное сознание. Я є вожак усьому. 107. Я живу с молодежью по-эвволюционному. Я не заважаю нікому, а своє ставлю. Я не мешаю никому, а свое ставлю.   

   6906.26:173. 6906:173. Евволюційна сторона – це є в житті незалежність. Эвволюционная сторона – это в жизни независимость. Вона взяла дорогу Бога. Она взяла дорогу Бога. Вона не робить шкоди людині, а створює користь їй. Она не делает вреда человеку, а создает пользу ему. 7406:54. 7406: 54. Евволюційна людина не захоплює. Эвволюционный человек не захватывает. 7502:104. 7502: 104. Всі люди народжені Все люди рождены в природі з душею, із серцем однаково. в природе с душой, с сердцем все одинаковы. Життя однакове треба їм від старого до малого, 33 карбованці всім. Жизнь одинаковая надо им от малого до великого, 33 рубля всем. Ось що нам евволюція приносить – свідомість. Вот что нам эвволюция приносит – сознание. Дружня ввічливість одна пройде по землі між людьми. Дружеская вежливость одна пройдет по земле между людьми. 161. Діло евволюційне таке є: нічого не робити, ні за що не відповідати. 161. Дело эвволюционное такое есть: ничего не делать, ни за что не отвечать.

   7608:84. 7608: 84. Якщо хочете жити по- евволюційному в природі, незалежно в ній, фізично сильно терпіть від холоду й поганого. Если хотите жить по эвволюционному в природе, независимо в ней, физически сильно терпите от холода и плохого.

   7701:40. 7701: 40. Евволюція має таке бажання, щоб ми всі до одного чоловіка пішли за прикладом Паршека . Эвволюция имеет такое желание, чтобы мы все до одного человека последовали примеру Паршека. Не заважати нікому з усіх, і нікому не зробити образи, а своє небувале, знайдене в природі, поставити в людях. Не мешать никому из всех, и никому не сделать обиды, а свое небывалое, найденное в природе, поставить в людях. Перше, що людям треба робити, Первое, что людям надо делать, не застуджуватись і не хворіти.не простужаться и не болеть. 84. Треба навчитись не карати, а треба вчитись прощати злочинцеві. 84. Надо научиться не наказывать, а надо научиться прощать преступнику. 85. Ніякий злочинець не буде народжуватися в нас у людях після такого помилування, і всяке захворювання не буде народжуватися між нами. 85. Никакой преступник не будет рождаться у нас в людях после такого помиловании, и всякое заболевание не будет рождаться между нами. Адміністративна особа не буде займати своє місце. Административное лицо не будет занимать свое место. 7707:117. 7707: 117. Люди перевиховають самі себе, оточать себе свідомістю, введеться евволюція . Люди перевоспитают сами себя, окружат себя сознанием, введется эвволюция. 134. Отець і син не розкрив у цьому істину, крім одного Духа Святого. 134. Отец и сын не раскрыл в этом истину, кроме одного Духа Святого.

   7707:33. 7707: 33. Техніка не буде відігравати такої ролі, щоб чоловікові допомагати у цьому. Техника не будет играть такой роли, чтобы человеку помогать в этом. Техніка сама щезне, а зародиться в людях свідомість, вона визначить буття. Техника сама исчезнет, а зародится в людях сознание, оно определит бытие. 7710:85. 7710: 85. Сторона небувалого характеру, евволюційна Духа Святого іде. Сторона небывалого характерная, эвволюционная Духа Святого идет. Чоловік буде такий Переможець природи, який зберігає самого себе. Человек будет такой Победитель природы, хранитель самого себя. Це таке діло буде людині, вона переможе в житті всякого ворога. Это такое дело будет человека, он победит в жизни всякого врага.   

   7712.02:97. 7712.02:105. Люди не будуть заінтересовані прибутком. 105. Люди не будут заинтересованы прибылью. Індивідуальності не буде в людини. Индивидуальности не будет в человека. Не стане приватного місця. Не станет частного места. Теорія відійде від людей. Теория отойдет от людей. Любов буде з аконом. Любовь будет законом. Усі відійдуть від тяжкого, вони будуть мати в себе свідомість. Все отойдут от тяжелого, они будут иметь у себя сознание.

   7804:72. 7804: 72. Евволюція розкриє очі нам. Эвволюция раскроет глаза нам. Ми жити почнемо по-новому. Мы жить начнем по-новому. Таке хороше, тепле не будемо приймати, а візьмемось за погане й холодне. Такое хорошее, теплое не станем принимать, а возьмемся за плохое и холодное. Хати не будуть треба, могилки не будуть ритись для людей. Дома не будут надо, могилки не будут рыться для людей. Ті, котрі будуть лежати в праху, встануть. Те, которые будут лежать в прахе, встанут. Ми доб ' ємось цього.Бугор зробить це все.Бугор сделает это все. Ми перестанемо вмирати, ми будемо жити. Мы перестанем умирать, мы будем жить. А яке щастя будемо мати! А какое счастье будем иметь! Ми не будемо потребувати. Мы не будем нуждаться чем-либо. Рай буде на землі. Рай будет на земле. Мертве відійде зовсім, а живе настане. Мертвое отойдет вовсе, а живое наступит. Пожаліємо один одного. Пожалеем друг друга. Ми не будемо нападати. Мы не будем нападать. 7910:97. 7910: 97. Бог Отець був, Бог Син є, а Духа Святого не було. Бог Отец был Бог Сын есть, а Духа Святого не было. Евволюція , вона повинна бути – велике сильне терпіння. Эвволюция, она должна быть – большое сильное терпение. Свідомо робити без їжі, без одягу, без дому. Сознательно делать без еды, без одежды, без дома.

      8211:122.8211: 122. Це загартування-тренування є Дух Святий . Это закалка-тренировка Дух Святой. 122. Еволюція – свідоме терпіння. 122. Эволюция – сознательное терпение. Мені ж холодно, але я терплю в цьому свідомо . Мне холодно, но я терплю в этом сознательно. Любов моя береже в житті моєму. Любовь моя хранит в жизни моей. Я один такий. Я один такой. Хочу, щоб молодь була такою, як наше загартування-тренування. Хочу, чтобы молодежь была такой, как наша закалка-тренировки. 192. Ми не будемо більше воювати самі з собою. 192. Мы не будем больше воевать сами с собой. Мир буде у нас через ходіння босоніж по землі. Мир будет у нас через хождение босиком по земле.  

   8212:23. 8212: 23. « Х олод є в природі. «Холод есть в природе. Бог любить тих, хто любить його . Бог любит тех, кто любит его. 135. Люди будуть у природі такі, природа не буде турбувати їх, вони не будуть повзати по землі, а будуть літати в повітрі в атмосфері. 135. Люди будут в природе такие, природа не будет беспокоить их, они не будут ползать по земле, а будут летать в воздухе в атмосфере. Вони зробляться легкими, сила розуму оточить їх. Они сделаются легкими, сила ума окружит их. Чоловік буде мати таке атмосферне життя, він буде, як якийсь птах у цьому ділі. Человек будет иметь такую атмосферную жизнь, он будет, как какая-то птица в этом деле. 181. Еволюція буде на боці ображених людей, хворих, які не знають. 181. Эволюция будет на стороне обиженных людей, больных, которые не знают. 182. Верблюд пройде в дірку голки легше, ніж багатий пройде в царство небесне. 182. Верблюд легче  пройдет в дыру иглы, чем богатый пройдет в царство небесное. Природа не допустить його. Природа не допустит его. Він жив у ній за рахунок природного добра, за рахунок чужих рук. Он жил в ней за счет природного добра, за счет чужих рук. Паршек доведе своє святе діло еволюції, Дух Святий допоможе йому в цьому. Паршек докажет свое святое дело эвволюции, Дух Святой поможет ему в этом. 187. Ми не будемо доглядати за нашою землею, ми оточимо себе Святим Духом, природа прийме нас як таких, простить нам за все наше зроблене». 187. Мы не будем ухаживать за нашей землей, мы окружим себя Святым Духом, природа примет нас как, простит нам за все наше сделанное».

   8209:168. 8209: 168. «Все старе, негоже до життя, треба вилучити з людського життя. «Все старое, негоже к жизни, надо удалить из человеческой жизни. Армію генеральську і міліцію, всю юстицію. Армию генеральскую и милицию, всю юстицию. Це закон прокурора, суддю і медицину, школи, інститути. Это закон прокурора, судью и медицину, школы, институты. Стати на усвідомлення природної мудрості. Стать на осознание природной мудрости. Все чуже і мертве з життя прибрати геть. Все чужое и мертвое убрать из жизни вон. А народити своє живе невмираюче тіло, котре примусить жити в природі вічно. А родить свое живое неумирающее тело, которое заставит жить в природе вечно. Це буде, і обов'язково це ось буде. Это будет, и обязательно это вот будет. Революція щодо цього звершиться. Революция в этом свершится. Старе відійде, а нове народиться. Старое отойдет, а новое родится. Еволюція цього діла прозвучить по всій землі. Эвволюция этого дела прозвучит по всей земле. Люди переродяться на новий лад. Люди переродятся на новый лад. Вони перестануть простуджуватися, вони хворіти не стануть. Они перестанут простужаться, они болеть не станут. А будуть вони жити в природі вічно. А будут они жить в природе вечно. 189. 189.   Для мене засоби – це повітря, вода, земля – наймиліші невмираючі великі друзі. Для меня средства – это воздух, вода, земля – самые милые неумирающие большие друзья. Повітря, вода й земля – три духи життя». Воздух, вода и земля – три духа жизни». 8209:168                                   

 

3. Евволюційний лад 2. Эвволюционный строй

2.1. Симбиоз и эвволюция.

   Человечество получило полезные качества для общества в процессе симбиоза и эвволюции в рою. На основе полезных эвволюционных качеств, которые человечество получило в рою через симбиоз, теперь строится эвволюционный строй общества. Люди должны поддержать  идеи эвволюционного строя, чтобы вечно происходила биологическая эвволюция человека как вида. Между обществом с эвволюционным строем и людьми бежет взаимовыгодный симбиоз. Общество будет давать людям истинный строй и порядок для счастливой, хорошей жизни, защищать людей, выполнять их интересы.  А люди будут творить, поддерживать общество своей участью. Так биологическая эвволюция человека и эвволюционный строй будет происходить через симбиоз.     

3.1. 2.2. Іванов говорить про Батька, Сина, евволюцію Духа Святого. Иванов говорит об Отце, Сыне, эвволюции Духа Святого.

   Під поняттям Батько Іванов розуміє капіталістичний лад у суспільстві, Син – це соціалістичний лад, здорове тіло і здоровий дух – це евволюційний лад. Под понятием Отец Иванов понимает капиталистический строй в обществе, Сын – это социалистический строй, здоровое тело и здоровый дух – это эвволюционный строй. Евволюційний лад буде після соціалістичного ладу. Эвволюцийный строй будет после социалистического строя. Згідно закону незворотності еволюції, лад, який був у житті, більше знову не повертається в життя. Согласно закону необратимости эволюции, порядок, который был в жизни, больше опять не возвращается в жизнь. Учитель Іванов учив людей здоров ' ю, він називався Бог Дух Святий. Учитель Иванов учил людей здоровью, он назывался Бог Дух Святой.   Під поняттям Дух або Святий Дух розуміється світла енергія, яку творять люди, через яку люди бачать біле світло, коли зовсім не Под понятием Дух или Святой Дух понимается светлая энергия, которую создают люди, через которую люди видят белый свет, когда совсем вживають їжу. употребляют пищу. Святий Дух – це світла енергія, яку творять люди і бачать біле світло, коли без потреби їжі. Святой Дух – это светлая энергия, которую создают люди и видят белый свет, когда без потребности пищи. Поняття Бог Дух Святий не відноситься до християнської Понятие Бог Дух Святой не относится к христианскойрелігії і Трійці Богів. религии и Троице Богов. Бог Дух Святий – це людина, яка освітилася Бог Дух Святой – это человек, который осветился Духом, тобто світлою енергією і білим світлом, завдяки якого робить людям корисну справу. Духом, то есть светлой энергией и белым светом, благодаря которому делает людям полезное дело.

  

   Іванов говорить: 7707:69. Иванов говорит: 7707: 69. А природа не допустила людині таке індивідуальне діло. А природа не допустила человеку такое индивидуальное дело. У неї було інше щодо цього всього: треба буде зробити людям у природі без усякої крові. У нее было другое в этом всего: надо будет сделать людям в природе без всякой крови. Вона хотіла дочекатися в себе три Особи: Бога Отця, Бога Сина, Бога Духа Святого. Она хотела дождаться в себя три Лица: Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого. Самодержавство царя – це перша людина, соціалізм – це друга Самодержавие царя – это первый человек, социализм – это второйлюдина, а третя – це буде евволюція , здорове тіло і здоровий Дух у ньому. человек, а третий – это будет эвволюция, здоровое тело и здоровый дух в нем. А Паршек пройшов цю путь і цю історію своєю ідеєю. А Паршек прошел этот путь и эту историю своей идеей. Він дослідом створив, випробував на самому собі. Он опытом создал, испытал на самом себе. 76. Одні слухались Отця, інші були із Сином, а от Духа Святого не визнали. 76. Одни слушались Отца, другие были с Сыном, а вот Духа Святого не признали. Це это є евволюційність у житті, вона оточує кожну людину її свідомістю. есть эвволюционность в жизни, она окружает каждого человека его сознанием.134. Ні отець, ні син – ніхто, крім одного Духа Святого, не розкрив у цьому істину, щоб у нас таких людей простились гріхи і ми більше не робили цього. 134. Ни отец, ни сын – никто, кроме одного Духа Святого, не раскрыл в этом истину, чтобы у нас, таких людей, простились грехи, и мы больше не делали этого. Техніка не заступилась, штучне нічого не дало й хімія не ввела це. Техника не заступилась, искусственное ничего не дало, и химия не ввела это. Злочинець як був, так він і залишився. Преступник как был, так он и остался. І ніяка одиниця не допомогла в цьому, крім однієї свідомості: евволюція це зробить. И никакая единица не помогла в этом, кроме одного сознания: эвволюция это сделает. Вона не халам-балам і не фунт ізюму поїдати. Она не халам-балам и не фунт изюма поедать. Треба зробити в тілі ввічливість, уміти потривожити Надо сделать в теле вежливость, уметь потревожить   іншу людину, щоб вона не залишилася ображеною. другого человека, чтобы он не остался обиженный. Евволюція не примушує, а більш за все просить, ввічливо робить і вміло. Эвволюция не заставляет, а более всего просит, вежливо делает и умело. Ось що людям треба – не отець із сином, а Дух Святий. Вот что людям надо – не отец с сыном, а Дух Святой. Отець вів себе грубо, Отец вел себя грубо,і також син не змінив форму, а Дух Святий випросив у природи, вона залишилась задоволена. и также сын не изменил форму, а Дух Святой выпросил у природы, она осталась довольна. 157. Бути таким, як я є в природі – Переможець природи, Учитель народу, Бог Землі. 157. Быть таким, как я есть в природе – Победитель природы, Учитель народа, Бог Земли. У трьох особах – Бог отець, Бог син, Бог Дух Святий. В трех лицах – Бог отец, Бог сын, Бог Дух Святой. Це самодержавство самого царя; Это самодержавие самого царя; революція, що створила Радянську владу; революция, которая создала Советскую власть; ідея евволюційності . идея эвволюционности.

   7710:189. 7710: 189. Ця історія моя мислилась у той час, коли я зовсім не їв. Эта история моя мыслилась в то время, когда я совсем не ел. Моє тіло освітилося Духом. Мое тело осветилось Духом. А раз Дух оточив мене, то мені легко буде жити. А раз Дух окружил меня, то мне легко будет жить. Ось чого треба в людях добитись – такого життя, а воно є в нас. Вот чего надо в людях добиться – такой жизни, а она есть у нас.

   7712:97. 7712: 97. Це історія евволюції . Это история эвволюции. Треба просити не начальника, а начальник буде просити підлеглого. Надо просить не начальника, а начальник будет просить подчиненного. І свідомість примусить людину обходитися без усякого труда. И сознание заставит человека обходиться без всякого труда. Цього начальник не одержить, він буде жадати свого труда. Этого начальник не получит, он будет требовать своего труда. А труд фізичний відійде від людей підлеглих, а розумовий залишиться вічно. А труд физический отойдет от людей подчиненных, а умственный останется вечно. Буде з ним жити теорія невмираюча. Будет с ним жить теория неумирающая. Вона була, вона є, і вона буде такою, як люди її створили. Она была, она есть, и она будет такой, как люди ее создали. А підлеглий відмовиться й свідомо відійде від цього. А подчиненный откажется и сознательно отойдет от этого. Людина буде хазяїном у цьому всьому. Человек будет хозяином в этом всем. 103. 103. Це життя пройшло в отця й сина з невдачею. Это жизнь прошла у отца и сына с неудачей. За законом усієї дійсності, ідея евволюції Святого Духу іде в природі. По закону всей действительности, идея эвволюции Святого Духа идет в природе. Люди Люди не пробували цю ідею, вони повинні бути свідомі. не пробовали эту идею, они должны осознавать. Люди повинні нікому не завадити своїм виступом, а своє взяти своїм ввічливим учинком. Люди должны никому не помешать своим выступлением, а свое взять своим вежливым поступком. Евволюція не вчить, а просить, благає як таких людей. Эвволюция не учит, а просит, умоляет как таких людей. Вони повинні прибрати гордість, а небувалу ввічливість показати між собою. Они должны убрать гордость, а небывалую вежливость показать между собой. Головку низько поклони й скажи, мовляв, здрастуй. Головкой низко поклонись и скажи, здравствуй. 154. Особливі два світи є в природі – це отець із сином. 154. Особые два мира в природе – это отец с сыном. Їх не примирити. Их  не примирить. Ти мене породив – ти мене й вигодуй. Ты меня породил – ты меня и вскорми. Який же ти отець, якщо в тебе нема того, що треба. Какой же ты отец, если у тебя нет того, что надо. Капіталісти, вони вмруть – своє не дадуть комуністам. Капиталисты, они умрут, а свое не дадут коммунистам. І так само комуністи не поступляться капіталістам своїм. И так же коммунисты не уступят капиталистам свое. ЭЦе вонито они народжені в природі для того, щоб один одному доводити. рождены в природе для того, чтобы друг другу доказывать.В одного є своє, У одного есть свое, і в другого є своє. и у другого есть свое. А щоб якась різниця була в цьому. А чтобы какая-то разница была в этом. Людина як трудилася, так вона і залишилася з трудом. Человек как трудилась, так он и осталась с трудом. 155. Людина не зможе жити без цього. 155. Человек не сможет жить без этого. Це робилось і буде робитись. Это делалось и будет делаться. Бог отець і Бог син залишать своє, а Дух Святий прийде на зміну. Бог отец и бог сын оставят свое, а Дух Святой придет на смену. Це все скасується, такого свого місця не буде. Это все отменится, такого своего места не будет. Люди позбудуться чужого свідомо. Люди лишатся чужого сознательно. Усе буде спільне, Все будет общее,   наше. наше. А раз ми не будемо присвоювати, то ми перестанемо воювати. А раз мы не будем присваивать, то мы перестанем воевать. Ми не будемо нападати, а ми будемо жити мирно. Мы не будем нападать, а мы будем жить мирно. Ось де природна любов проявиться. Вот где естественная любовь проявится, Між людьми между людьми не буде такої злої ненависті. не будет такой злой ненависти. 156. Люди будуть зустрічатись із людьми ввічливо, своєю головкою їм будуть низько кланятись, у весь голос будуть із ними здоровкатись. 156. Люди будут встречаться с людьми вежливо, своей головкой им будут низко кланяться, во весь голос будут с ними здороваться. А раз у них буде такий у любові вчинок, то вони не дочекаються ні від кого перемоги. А раз у них будет такой в любви поступок, то они не дождутся ни от кого победы. В людях буде їхня любов, котру ніяк ніде не переможеш. В людях будет их любовь, которую никак нигде не победишь. Люди є усьому цьому діло. Люди всем этом дело. Якщо вони зробляться такими, то що може бути краще від цього. Если они сделаются такими, то что может быть лучше этого. Ми будемо ставити своє корисне в людях у житті, щоб їм не заважати. Мы будем ставить свое полезное в людях в жизни, чтобы им не мешать. Ось яка наука є в людях, із наук наука. Вот наука есть в людях, из наук наука. Вона завойована людьми в природі так, щоб вона ніколи ніяк не ображала. Она завоевана людьми в природе так, чтобы она никогда никак не обижала. 221. 221.Після управління Сина на землі Дух Святий настане, він уведе Бога. После управления Сына на земле Дух Святой придет, он введет Бога. Він не буде Он не будет   розпоряджатися людьми. распоряжаться людьми. Він прийшов на Землю як Переможець природи, Учитель народу, Бог Землі. Он пришел на Землю как Победитель природы, Учитель народа, Бог Земли. Він прийшов у люди показати їм дорогу одну з усіх найлегшу. Он пришел в люди показать им дорогу одну из всех легкую. Треба нам, усім людям, відмовитись від того, що було до цього. Надо нам, всем людям, отказаться от того, что было до этого. Ми помилялись, робили - де ми подівались? Мы ошибались, делали - где мы подевались? Усі лежимо в гробу, своє місце займаємо. Все лежим в гробу, свое место занимаем. Ми – теж умерлі люди, і всі ми помремо. Мы есть тоже умершие люди, и все мы умрем. Для чого ми так живемо? Для чего мы так живем? Ми помираємо в цьому ось. Мы умираем в этом вот. Краще буде жити по-Божому. Лучше будет жить по Богу. 316. А от Паршек зробився Духом Святим. 316. А вот Паршек стал Духом Святым. Він оточив себе природою, вона зробила його евволюційним . Он окружил себя природой, она сделала его эвволюционным. А евволюція введена практикою, вона взята людьми в природі через одну таку людину, хто пішов шукати істину в людях. А эвволюция введена практикой, она взята людьми в природе через одного такого человека, кто пошел искать истину в людях. 378. Милі мої ці ось добрі й недобрі люди, ви гляньте на це ось сонечко – ви побачите там свою невмираючу правду, своє оздоровлення, свій такий обов'язок бути таким. 378. Милые мои эти вот добрые и недобрые люди, вы посмотрите на это вот солнышко – вы увидите там свою неумирающей правду, свое оздоровление, свой такая обязанность быть таким. Бога отця ми з вами бачили, ми провели його на віки-віків. Бога Отца мы с вами видели, мы провели его на веки веков. А син наш живе з нами здоровий поки що із своїми силами . А сын наш живет с нами здоровый пока со своими силами. А коли Бог Дух Святий А когда Бог Дух Святой появиться до нас на арену цього всього. появится к нам на арену этого всего. Бог Дух Святий, усе терплячий у житті, відійде. Бог Дух Святой, все терпящий в жизни, отойдет. Його не буде в житті. Его не будет в жизни. Сам Великий Дух проявиться й оточить, поламає все на світі в житті. Сам Великий Дух проявится и окружит, поломает все на свете в жизни.

   7712а:26. 7712: 26. Довго батько командував сином. Долго отец командовал сыном.А теперь сын научился командовать всем этим, чем это надо, психически.А теперь сын научился командовать всем этим, чем это надо, психически. А тепер син навчився командувати всім цим, чим це треба, психічно. А теперь сын научился командовать всем этим, чем это нужно, психически. Он не знает, что вслед за ним идет идея эволюции, само хранение Бога, сознательность . Он не знает, что вслед за ним идет идея эволюции, само хранение Бога, сознательность. Він не знає, що слідом за ним іде ідея е в волюції , самозбереження Бога, свідомість. Он не знает, что за ним идет идея эвволюции, самосохранения Бога, сознание.

   7910:97. 7910: 97. Бог Отець був, Бог Син є, а Духа Святого не було. Бог Отец был, Бог Сын есть, а Духа Святого не было. Самодержавство, Радянська влада. Самодержавие, Советская власть.Евволюція повинна бути – велике сильне терпіння без їжі, без одягу, без дому свідомо робити. Эвволюция должна быть – большое сильное терпение без еды, без одежды, без дома сознательно делать. 98. Це ось обов'язково буде в житті. 98. Это вот обязательно будет в жизни. Так не пройде в житті, а буде, й обов'язково буде. Так не пройдет в жизни, а будет, и обязательно будет. Усьому цьому початому ділу прийде кінець. Всему этому начатому делу придет конец. Я цю історію роблю для того, щоб це було. Я эту историю делаю для того, чтобы это было.

   8209:113. 8209: 113. Капіталісти – отці, революція – сини, а евволюція – Дух Святий, вона принесе нам безсмертну людину. Капиталисты – отцы, революция – сыны, а эвволюция – Дух Святой, она принесет нам бессмертного человека. Це буде він, йому створено Гімн: 148. Це евволюція , це Святий Дух, святе діло між природою й людьми є на нашій землі в цьому житті. Это будет он, ему создан Гимн: 148. Это эвволюция, это Святой Дух, святое дело между природой и людьми на нашей земле в этой жизни. За умовами залишилось. За условиями осталось. Будь-якій людині буде можливість Любому человеку будет возможностьзалишатися без усякої потреби, залишатися своєю живою людиною. оставаться без всякой потребности, оставаться своим живым человеком. 189.   8303:50. 8303: 50. А тепер люди забажають цього, що знайшов Паршек . А теперь люди захотят этого, что нашел Паршек. Природа поступиться їм. Природа уступит им. Дух Святий є напередодні. Дух Святой есть накануне. Евволюція людська була, вона є, і вона буде після отця й сина. Эвволюция человеческая была, она есть, и она будет после отца и сына. Їй не треба нічого такого, щоб скористатися чужим. Ей не надо ничего такого, чтобы воспользоваться чужим. Це було, воно й є в людях. Это было, это и есть в людях. Вони це все роблять, а тепер вони перестануть. Они это все делают, а теперь они перестанут. 52. «Отець 52. «Отец оточувався старим, син був, змінив отця, а діло як було, так воно й залишилось. окружался старым, сын был, заменил отца, а дело как было, так оно и осталось. Люди це роблять, а це їхня помилка, та ще яка вона. Люди это делают, а это их ошибка, да еще какая она. Люди захворіли, похворіли і вмерли на віки-віків. Люди заболели, поболели и умерли на веки веков. Це нам не все. Это нам не все. Слідом за цими двома евволюційна сторона Духа Святого йде. Вслед за этими двумя эвволюционная сторона Духа Святого идет. Це нове небувале життя безсмертної людини. Это новая небывалая жизнь бессмертного человека. Він же є для нас усіх Паршек зі своєю просьбою». Он для нас всех Паршек со своей просьбой».

      У 1981 році Іванов написав, що в 1989 році евволюція прийде в люди, люди прийдуть на Чувілкін бугор, підтримають його ідею, визнають його: « А евволюція прийде на землю Духом Святим – це Чувілкін бугор, це наше райське місце, чоловікові слава безсмертна, за що природа стоїть горою. В 1981 году Иванов написал, что в 1989 году эвволюция придет в люди, люди придут на Чувилкин бугор, поддержат его идею, признают его: «А эвволюция придет на землю Духом Святым – это Чувилкин бугор, это наше райское место, человеку слава бессмертна, за что природа стоит горой. Вона тепер, у цей час, не дає свою згоду на це, що воно може бути. Она теперь, в это время, не дает свое согласие на это, что оно может быть. І вказала про це діло, воно буде, 1989 року здійсниться, усе прийде на своє місце. И указала об этом деле, оно будет, в 1989 году свершится, все придет на свои места. Природа завжди скаже свою правду за мене». Природа всегда скажет свою правду мне». 1981.09:68. 1981.09: 68.   П ослідовники прийшли на бугор у 1989 році, підтримали Учителя, визнали Богом. Последователи пришли на бугор в 1989 году, поддержали Учителя, признали Богом. Іванов називав евволюцією Иванов называл эвволюцией новий суспільно-економічний лад, який буде в суспільстві після соціалізму. новый общественно-экономический строй, который будет в обществе после социализма. Якщо евволюція буде з 1989 року, то одночасно з 1989 року соціалістична система Радянський Союз розвалиться і на зміну прийде новий лад евволюція . Если эвволюция будет с 1989 года, то одновременно с 1989 года социалистическая система Советский Союз развалится, и на смену придет новый строй эвволюция. Це пророцтво Учителя Іванова здійснилось, спочатку в 1989 році в Україні прийняли декларацію про незалежність від союзу, потім парламент прийняв незалежність, потім у 1991 році народ підтвердив незалежність на референдумі. Это пророчество Учителя Иванова осуществилось, сначала в 1989 году в Украине приняли декларацию о независимости от союза, затем парламент принял независимость, затем в 1991 году народ подтвердил независимость на референдуме.   З 1989 до 1991 року Радянський Союз розвалився на незалежні держави, в останні п ' ять років декомунізація здійснилася в Україні. С 1989 до 1991 года Советский Союз развалился на независимые государства, в последние пять лет декоммунизация осуществилась в Украине. Якщо пророцтво Іванова здійснилось, значить ідея евволюції є істинна, і здійсняться також інші пророцтва. Если пророчество Иванова осуществилось, значит, идея эвволюции есть истинная, и исполнятся другие пророчества. Коли яка-небудь соціально-економічна формація перестає існувати, вона більше не повертається в життя за законом незворотності евволюції . Когда какая-нибудь социально-экономическая формация перестает существовать, она больше не возвращается в жизнь по закону необратимости эвволюции. Люди пережили капіталізм і соціалізм. Люди пережили капитализм и социализм.Отже, тепер суспільний лад евволюція повинен існувати, згідно закону незворотності евволюції , Якщо в якій-небудь країні зник соціалізм, то їй треба починати будувати евволюційній лад в суспільстві. Итак, теперь общественный строй эвволюция должен существовать, согласно закону необратимости эвволюции, если в какой-либо стране исчез социализм, то ей надо начинать строить эвволюционный строй в обществе. Сучасний суспільний лад гальмує розвиток біологічної евволюції людини. Современный общественный строй тормозит развитие биологической эвволюции человека. Якщо у суспільстві не буде евволюційного ладу, то людина як біологічний вид зникне назавжди, це не можна допустити. Если в обществе не будет эвволюционного строя, то человек как биологический вид исчезнет навсегда, это нельзя допустить.

     Нам, усім людям, є райське місце для життя за ідеєю еволюції, і час прийшов жити по-новому. Нам, всем людям, есть райское место для жизни по идее эвволюции, и время пришло жить по-новому. Всі люди на Землі мають право прийти на райське місце і жити за ідеєю Учителя Іванова. Все люди на Земле имеют право прийти на райское место и жить по идее Учителя Иванова. Бог Землі дозволив усім людям усіх національностей жити навколо райського місця за його ідеєю. Бог Земли разрешил всем людям всех национальностей жить вокруг райского места по его идее. Учитель Іванов писав. Учитель Иванов писал. « Бути таким, як я є, – Переможець природи, Учитель народу, Бог Землі. «Быть таким, как я есть – Победитель природы, Учитель народа, Бог Земли. Люди Господу вірили, як Богові, А Він Сам до нас на землю прийшов. Люди Господу верили как Богу, Он Сам к нам на землю пришел. Смерть як таку вижене. Смерть как таковую изгонит. А життя у славу введе. А жизнь во славу введет. А люди зберуться на цьому бугрі . А люди соберутся на этом бугре. Вони гучно скажуть слово. Они громко скажут слово. Це є наше райське місце. Это наше райское место. Чоловікові слава безсмертна. Человеку слава бессмертна. Нікому не дано таке право, щоб на це місце не допустити, щоб на ньому не Никому не дано такое право, чтобы кого-либо на это место не допустить, чтобы на нем не бути. быть. Усім людям дозволяється, і кожній людині допустимо бути Всем людям разрешается, и каждому человеку допустимо быть в цих умовах ». в этих условиях». 1981.09:18. 1981.09: 18.

 

3.2. 2.3. Люди повинні бути вільні в житті. Люди должны быть свободны в жизни.

   У суспільстві реалізується природне право людей: життя, воля, розвиток. В обществе реализуется естественное право людей: жизнь, свобода, развитие. Людей не треба примушувати адміністративно, закривати у в'язниці, їм треба дати волю, їхню діяльність не треба контролювати. Людей не надо заставлять административно, закрывать в тюрьме, им надо дать волю, их деятельность не надо контролировать. Дії вільних людей дадуть силу, розвиток людям і суспільству. Действия свободных людей дадут силу, развитие людям и обществу.Любов – це є життя. Любовь – это жизнь. Якщо любов є між людьми, то є і життя. Если любовь есть между людьми, то есть и жизнь. Жива людина є найбільша цінність в суспільстві. Живой человек самая большая ценность в обществе. Свідомість визначає буття. Сознание определяет бытие. Люди творять біле світло. Люди творят белый свет. Докладно на сайті (див. ukiv8828 ). Коли люди бачать своє світло, свідомість змінюється. Когда люди видят свой свет, сознание меняется. Без цієї свідомості не будуть обходитися в житті. Без этого сознания не будут обходиться в жизни.

   Цитати Іванова з праць, які є на сайті послідовників. Цитаты Иванова из трудов, которые есть на сайте последователей. Перші дві цифри означають рік скорочено, наступні дві цифри означають місяць, після двох крапок — номер сторінки . Первые две цифры означают год сокращен, следующие две цифры означают месяц, после двух точек - номер страницы.

    7805:12. 7805: 12. Евволюція є свідомість і буття тут. Эвволюция есть сознание и бытие здесь. Нам треба жити без потреб і вміло. Нам надо жить без потребностей и умело. Нам не треба ховатися, треба любити природу як таку, вона простить нам. Нам не нужно прятаться, надо любить природу как таковую, она простит нам. Евволюційна людина прийшла на землю не з чужим, а зі своїм живим енергійним тілом. Эвволюционный человек пришел на землю не с чужим, а со своим живым энергичным телом. А чуже є чуже. А чужое есть чужое. Люди повинні бути вільні в своєму житті. Люди должны быть свободны в своей жизни. Це буде діло. Это будет дело. Він є господар, якщо він захотів, він зробив. Он хозяин, если он захотел, он сделал. Йому не треба в житті Ему не надо в жизни   адміністратор. администратор. Він знає сам, що робити в природі в житті. Он знает сам, что делать в природе в жизни. Він повинен робити все сам як мудрець. Он должен делать все сам, как мудрец. Ми повинні навчити себе, щоб обслужити дитя ввічливо, щоб воно розуміло, що його просять. Мы должны научить себя, чтобы обслужить дитя вежливо, чтобы оно понимало, что его просят. Не треба присвоювати дитину до свого імені, треба вважати її спільною. Не надо присваивать ребенка к своему имени, следует считать его общим. Ось тоді ми будемо жити незалежними. Вот тогда мы будем жить независимыми. Між людьми не буде ніякого зла, а буде любов у всьому ділі. Между людьми не будет никакого зла, а будет любовь во всем деле. Дорослі й діти будуть отримувати зарплату одну – 33 карбованці. Взрослые и дети будут получать зарплату одну – 33 рубля. Ображених не буде. Обиженных не будет. Якщо нам буде мало, ми прибавимо всім. Если нам будет мало, мы прибавить всем. 14. Ми повинні робити свідомими, свідомість треба всім. 14. Мы должны делать сознательными, сознание надо всем. Ми не будемо обходитися Мы не будем обходиться   без усякої свідомості. без всякого сознания. Якщо нам треба, значить треба. Если нам надо, значит надо. Ми хочемо жити – значить, нам треба будувати життя, це залежить від нас усіх. Мы хотим жить – значит, нам надо строить жизнь, это зависит от нас. У нас не буде ніякої тюрми, ніякої лікарні, а ми будемо жити по евволюційному . У нас не будет никакой тюрьмы, никакой больницы, а мы будем жить по эвволюционному. Якщо ти хочеш робити, роби; Если ты хочешь делать, делай; якщо не хочеш робити, не треба. если не хочешь делать, не надо. Сиди отримуй те, що слід. Сиди получай то, что следует. Ти бережи це все, як своє добро. Ты береги это все, как свое добро. Ми запрошуємо весь світ, усе людство на цю будову. Мы приглашаем весь мир, все человечество на это строение. Ми не відходимо ні від кого і не відгороджуємося ні від кого. Мы не отходим ни от кого и не отгораживаемся ни от кого. Якщо ти хочеш жити за нашими Если ты хочешь жить по нашим умовами, приходь, вступай у таке суспільство і живи з нами, користуйся такими правами. условиям, приходи, вступай в такое общество и живи с нами, пользуйся такими правами. У нас не буде нічого іншого, а буде своя рідна любов між людьми. У нас не будет ничего, а будет своя родная любовь между людьми. Люди будуть допомагати один одному. Люди будут помогать друг другу. 15. У нас не буде захоплення ніякого, воєн ніяких. 15. У нас не будет захвата никакого, войн никаких. Усі люди отримають рівні права на життя спільного характеру, шукати в природі корисне в труді. Все люди получат равные права на жизнь общего характера, искать в природе полезное в труде. Але у людей не буде ніякого командування, ніякої юстиції, ніякого військового, ніякого насильства. Но у людей не будет никакого командования, никакой юстиции, никакой военщины, никакого насилия. А просьба одна з усіх наша буде, така вона є. А просьба одна из всех наша будет, такая она есть. 65. Доволі чинити адміністративно над людиною, не треба примушувати людину, не треба запирати людину. 65. Довольно поступать административно над человеком, не надо заставлять человека, не надо запирать человека. Людям треба дати волю за це все. Людям надо дать волю за это все. Це є святе діло для таких нас. Это святое дело для таких нас. Ми є сильні, це повинно бути в житті. Мы сильные, это должно быть в жизни.

 

3.3. 2.4. Треба не примушувати людей робити, а просити Надо не заставлять людей делать, а просить

   Люди є свідомі, мудрі, вони самі знають, що їм робити в житті. Люди сознательные, мудрые, они сами знают, что им делать в жизни. Людям не треба в житті адміністратор, який примушує робити що-небудь. Людям не надо в жизни администратор, который заставляет делать что-нибудь. Зміни в житті суспільства відбуваються без насилля, мирним шляхом, через реформи, вільний вибір. Изменения в жизни общества происходят без насилия, мирным путем, через реформы, свободный выбор.Свідомість визначає буття. Сознание определяет бытие. Іванов отримав свідомість від природи, вона визначила все його подальше буття. Иванов получил сознание от природы, она определила все его дальнейшее бытие. Учитель Іванов говорить, що така свідомість повинна зародитися в кожного. Учитель Иванов говорит, что такое сознание должно зародиться у каждого. Кожен є свідомий, ми не будемо обходитися без свідомості. Каждый есть сознательный, мы не будем обходиться без сознания.   Вчення Іванова треба вивчати, його праці читати, розуміти, виконувати в своєму житті. Учение Иванова надо изучать, его труды читать, понимать, выполнять в своей жизни.

   Цитати Іванова . Цитаты Иванова. 7811:36. 7811: 36. Паршек є Бог землі в усьому ділі й усій цій історії, він є хазяїн усьому положенню. Паршек Бог земли во всем деле и всей этой истории, он хозяин всему положению. Він сказав адміністратору, що не треба командувати підлеглим, а треба буде відмовитися від цього всього. Он сказал администратору, что не надо командовать подчиненным, а надо будет отказаться от этого всего.

   7910:153. 7910: 153. Адміністратор – це технічна людина ученого характеру, теоретик, він боїться природи, як вогню. Администратор – это технический человек ученого характера, теоретик, он боится природы, как огня. Він озброюється проти неї, думає врятувати себе в цьому, таку грішну людину, на яку дивляться. Он вооружается против нее, думает спасти себя в этом, такого грешного человека, на которого смотрят. Адміністратор є не помічник, а розоритель своїм ділом. Администратор есть  не помощник, а разоритель своим делом. А діло є таке, треба воювати з людьми іншими в житті. А дело есть такое, надо воевать с людьми другими в жизни. А Бог говорить: всім треба відмовитися від цього ось діла. Бог говорит: всем надо отказаться от этого вот дела. 8109:164. 8109: 164. Природа не дає згоди на це, щоб люди підкорялись людям. Природа не дает согласия на это, чтобы люди подчинялись людям. Паршек просить людей не підкорятися управителям, вони нехай живуть самі без нас. Паршек просит людей не подчиняться управителям, они пусть живут сами без нас.

 

3.4. 2.5. Всім треба зробити однакове життя, дати однакову зарплату . Всем надо сделать одинаковую жизнь, дать одинаковую зарплату.

  Нам треба рівна одна для всіх зарплата. Нам надо равная одна для всех зарплата. Ми всі до одного чоловіка, дорослі і діти, повинні згодитися із цим утриманням, і взяти свою належну спільного надбання зарплату 33 долари на тиждень. Мы все до одного человека, взрослые и дети, должны согласиться с этим содержанием, и взять свою надлежащую общего достояния зарплату 33 доллара в неделю. Якщо буде мало, всім прибавимо однаково. Если будет мало, всем прибавить одинаково. Це є заповідь Іванова і Христа. Это заповедь Иванова и Христа. Бажай і роби людям те, що собі хочеш. Желай и делай людям то, что хочешь себе. Люби людей, як себе. Люби людей, как себя. Якщо ми хочемо собі якусь зарплату, то ми повинні зробити іншим людям таку зарплату. Если мы хотим себе какую-то зарплату, то мы должны сделать другим людям такую зарплату. Це є любов між людьми. Это любовь между людьми. Природа піде людям назустріч, не буде карати хворобами, стихійними лихами. Природа пойдет людям навстречу, а не будет наказывать болезнями, стихийными бедствиями. Люди не будуть робитися хворими і злочинцями. Люди не будут делаться больными и преступниками. Війн між людьми не буде, бо причина війн є нерівність. Войн между людьми не будет, потому что причина войн есть неравенство. Коли Когда один має щось, а інший не має, це породжує війну. один имеет то, а другой нет, это порождает войну. За висновком Іванова, залежність заважає людям у природі, вони хворіють через залежність, ідуть на злочин. По заключению Иванова, зависимость мешает людям в природе, они болеют из-за зависимости, идут на преступление. Іванов пропонує. Иванов предлагает. Суспільство повинно дати зарплату щомісяця прожитковий мінімум матері, у котрої є діти. Общество должно дать зарплату ежемесячно прожиточный минимум матери, в которой есть дети. Кожній дитині Каждому ребенкутреба дати прожитковий мінімум, щоб дитя не потребувало в своєму житті, було на своєму утриманні. надо дать прожиточный минимум, чтобы ребенок не нуждалось в своей жизни, был на своем содержании. Заробітна плата є однакова в усіх дорослих, дітей, старих. Заработная плата одинакова во всех взрослых, детей, стариков. Дитина повинна бути фізично незалежна від батьків. Ребенок должен быть физически независим от родителей. Ми повинні не примушувати дитину, а просити. Мы должны не заставлять ребенка, а просить.

  Цитати Іванова . Цитаты Иванова. 7806:56. 7806: 56. Учитель вносить людям свою еволюційну спільну свідому пропозицію, щоб жити в природі однаково. Учитель вносит людям свое эвволюционное общее сознательное предложение, чтобы жить в природе одинаково. Нам не треба в житті ніякої політики, не треба такий ріст економіки. Нам не надо в жизни никакой политики, не надо такой рост экономики. Нам треба рівна одна для всіх зарплата. Нам надо равная одна для всех зарплата. Ми всі до одного чоловіка повинні згодитися із цим утриманням, і взяти свою належну спільного надбання зарплату від малого до старого 33 карбованці в місяць (тепер 33 долари в тиждень). Мы все до одного человека должны согласиться с этим содержанием, и взять свою надлежащую общего достояния зарплату от детей до взрослых 33 рубля в месяц (сейчас можно 33 доллара в неделю).Ми повинні ліквідувати всі наявні засоби в житті. Мы должны ликвидировать все имеющиеся средства в жизни. Люди повинні простити людям наявні борги. Люди должны простить людям имеющиеся долги. Люди не повинні мати злоби і ненависті на кожну Люди не должны иметь злобы и ненависти на каждого людину. человека. Випустити всіх ув'язнених і божевільних з моєю ідеєю. Выпустить всех заключенных и умалишенных с моей идеей. Якщо нам усім буде мало, всім прибавимо. Если нам всем будет мало, всем прибавить. 6912:73. 6912: 73. Ми всі живемо не однаково, тому ми всі й бідні. Мы все живем не одинаково, поэтому мы все и бедные. Ми йдемо один від одного. Мы уходим друг от друга.       

   7005:177. 7005: 177. Він у нас за це, щоб не було в'язниці та лікарні. У нас все за это, чтобы не было тюрьмы и больницы. Для цього ми повинні в державі взяти одну однакову зарплату, ввести в життя своє свідомість спільну. Для этого мы должны в государстве взять одну одинаковую зарплату, ввести в жизнь свою сознание общее. 178. Люди не хочуть жити важко, люди хочуть жити легко, тому в нас повинно проходити однаково життя. 178. Люди не хотят жить трудно, люди хотят жить легко, поэтому у нас должна проходить одинаковая жизни. 7212:139. 7212: 139. Бог ввів у своєму вченні одне. Бог ввел в своем учении одно. Любити всіх до одного чоловіка живого, щоб люди всі отримували в природі однакову зарплату. Любить всех до одного человека живого, чтобы люди все получали в природе одинаковую зарплату. 141. Якщо люди будуть жити однаково, ненависті не буде. 141. Если люди будут жить одинаково, ненависти не будет. Ми народжуємо злочинця своєю економікою і політикою. Мы рожаем преступника своей экономикой и политикой. А коли ми А когда мы звільнимося за це все, Бог допоможе нам, райське життя буде в нас.освободим, Бог поможет нам, райская жизнь будет у нас. Ми вводимо таке життя. Мы вводим жизнь.   Природа допоможе ввести нам між собою дружбу, любов, це зробить нам продовження. Природа поможет ввести нам между собой дружбу, любовь, это сделает нам продолжение. І ми завоюємо життя через це, яке вічно не вмирає. И мы завоюем жизнь из-за этого, которая вечно не умирает.

   7301: 50. Наша молодь повинна звільнитися від утримання батьків. 7301: 50. Наша молодежь должна освободиться от иждивения родителей. Нам треба, щоб наші люди погодилися, з душею і серцем взяли однакову зарплату всім людям, які живуть на Землі. Нам нужно, чтобы наши люди согласились, с душой и сердцем приняли одинаковую зарплату всем людям, которые живут на Земле. 7309: 174. Якщо людям треба буде працювати в природі, ми всі будемо прагнути до цього. 7309: 174. Если людям надо будет работать в природе, мы все будем стремиться к этому. А якщо не буде треба працювати, може, ми обійдемося без труда. А если не надо будет работать, может, мы обойдемся без труда. А якщо нам треба буде працювати, то ми самі підемо свідомо в працю. А если нам надо будет работать, то мы сами пойдем сознательно в работу. І ми будемо працювати там, де це треба. И мы будем работать там, где это нужно. Тільки зарплата буде одна. Только зарплата будет одна. Якщо мало буде, ми прибавимо всім, але не одному тому, кому треба. Если мало будет, мы прибавить всем, но не одному тому, кому надо. Якщо вченому чоловікові треба бути, він буде між нами. Если ученому человеку надо быть, он будет между нами.

   7309.12:99. 7309.12: 99.   Бог захищає ображеного. Бог защищает обиженного. Ми даємо на кожну людину 33 карбованці. Мы даем на каждого человека 33 рубля. Ми будуємо таке життя. Мы строим жизнь. Це буде справедливе життя, одне з усіх не ображене. Это будет справедливая жизнь, одна из всех не обиженная. Людина буде знати про життя, для чого вона будує. Человек будет знать о жизни, для чего он строит.

   7402:39. 7402: 39. Ми повинні отримати утримання на кожну людину 33 карбованці. Мы должны получить содержание на каждого человека 33 рубля. А коли ми отримаємо це, то не буде ображеного у нас. А когда мы получим это, то не будет обиженного у нас. Ось що відіграє ролі в усьому, ніхто не піде на нас війною. Вот что играет роли во всем, никто не пойдет на нас войной. Ми звільнимося в цьому від ворога, не станемо робити те, що роблять люди. Мы освободимся в этом от врага, не станем делать то, что делают люди.Наша ідея буде Божа. Наша идея будет Божья. Любити природу тілом. Любить природу телом. Найголовніше, побажати іншому того, чого сам хочеш. Самое главное, пожелать другому того, чего сам хочешь. 7510:48. 7510: 48. Якщо ми не Если мы незробимо це між собою, то ми оточимо себе чужим, природа не буде захищати нас, ми не сделаем это между собой, то мы окружим себя чужим, природа не будет защищать нас, мы незможемо зробити що-небудь без природи. сможем сделать что-либо без природы. А ми з вами як гинули в природі в цьому ділі, так ми і будемо гинути тяжко в природі, ніякого продовження не буде. А мы с вами как погибали в природе в этом деле, так мы и будем погибать тяжело в природе, никакого продолжения не будет. 7710:176. 7710: 176. Молодь у нас є незадоволена життям. Молодежь у нас есть недовольна жизнью. Вона існує на батьківському утриманні, а не на своєму утриманні. Она существует на родительском иждивении, а не на своем иждивении.

 

3.5. 2.6. Люди повинні звільнити всіх ув'язнених Люди должны освободить всех заключенных

   Іванов заповідав людям прощати людям провини і не карати. Иванов завещал людям прощать людям вину и не наказывать. Любити людей – значить, прощати їм вину. Любить людей – значит, прощать им вину. Учитель Іванов заповідав: «Ми повинні зробити з ворога любимого друга». Учитель Иванов завещал: «Мы должны сделать из врага любимого друга». Христос говорив: «Любіть ворогів ваших». Христос говорил: «Любите врагов ваших». Христос заповідав нам прощати людям провини їхні. Христос завещал нам прощать людям вину их. Іванов учить прибрати з життя все старе негоже. Иванов учит убрать из жизни все старое негожее. В суспільстві не повинно бути карального органу, юридичного права, юстиції, прокурора, судді. В обществе не должно быть карательного органа, юридического права, юстиции, прокурора, судьи. Міліції, армії не буде в суспільстві, солдат не буде служити. Милиции, армии не будет в обществе, солдат не будет служить. В суспільстві не повинно бути тюрми, люди не робляться злочинцями. В обществе не должно быть тюрьмы, люди не делаются преступниками. Людину не можна саджати в тюрму, позбавляти волі, убивати. Человека нельзя сажать в тюрьму, лишать свободы, убивать. Іванов просить звільнити усіх ув'язнених з його ідеєю, які підтримують ідею Іванова і хочуть бути на волі. Иванов просит освободить всех заключенных с его идеей, которые поддерживают идею Иванова и хотят быть на свободе. Примушувати не треба дітей, а просити треба. Заставлять не надо детей, а просить надо. Треба відмовитися від такої науки, котра судить за злочин. Надо отказаться от такой науки, которая судит за преступление. Треба простити людям за зроблену помилку, не судити. Надо простить людям за совершенную ошибку, не судить. Наші уми зробили вбивцю, злодія. Наши умы сделали убийцу, вора. Ми саджаємо самих себе. Мы сажаем самих себя. (Див. Еволюційний рух 10, 11). (См. Эволюционный движение 10, 11).   

   Цитати Іванова. Цитаты Иванова.   7608:69. 7608: 69. Наша велика помилка є в цьому ділі, що ми караємо, але не прощаємо людям. Наша большая ошибка в этом деле, что мы наказываем, но не прощаем людей. Учитель прощає нам, грішним усім, він не карає, просить нас, щоб ми не робили цього. Учитель прощает нам, грешным всем, он не наказывает, просит нас, чтобы мы не делали этого.6510:61. 6510: 61. Люди є в природі, нам не треба засуджувати і не треба карати їх, а треба прощати. Люди есть в природе, нам не надо осуждать и не надо наказывать их, а надо прощать. Тоді виграш буде між нами і природою. Тогда выигрыш будет между нами и природой. Людина буде господар. Человек будет хозяин.

   6601:156. 6601: 156. Нам усім треба взяти свідомо мінімум зарплати по 30 карбованців. Нам всем надо взять сознательно минимум зарплаты по 30 рублей. Якщо буде мало, добавимо всім. Если будет мало, добавим всем. І ми повинні И мы должны   пробачити порушникам, попросити в зв'язку з цим законом. простить нарушителям, попросить в связи с этим законом. Всім дається прощення, щоб не робити шкідливе нікому з інших. Всем дается прощение, чтобы не делать вредно никому из остальных. Це примусить більше не робити. Это заставит больше не делать. 157. Якщо ми не зробимо цього, ми ворога не зможемо зжити. 157. Если мы не сделаем этого, мы врага не сможем изжить. Це все веде нас до незалежності. Это все ведет нас к независимости.     

   6607.09:14. 6607: 14. Ми з вами робимо шкідливе, судимо самих себе. Мы с вами делаем вредно, судим самих себя.   Юстиція є величезна наука, вона дійшла до генерального прокурора. Юстиция есть большая наука, она дошла до генерального прокурора. А ворог був над нашим добром, так він і залишився. А враг был над нашим добром, так он и остался. Виховання таке людей. Воспитание такое человека.Ми з нашим вченим не робимо, щоб не було між нами хворого чоловіка в природі. Мы с нашим ученым не делаем, чтобы не было между нами больного человека в природе. Він зробив, ми зловили його, дізналися, що він це зробив. Он сделал, мы поймали его, узнали, что он это сделал. А раз він зробив, вже злочин, ми судимо його за справу. А раз он сделал, уже преступление, мы судим его за дело. 15. Врахуйте, він є наш ворог вічний. 15. Учтите, он наш враг вечный. Він був, є, і буде доти, Он был, есть и будет до тех пор, поки ми з вами не відмовимося від однобокої науки. пока мы с вами не откажемся от односторонней науки. 16. 16. Він вважає, що він засудив іншого, він зробив добре комусь. Он считает, что он осудил другого, он сделал хорошо кому-то.   А думка того, хто отримав покарання, не зупиняється, він хоче помститися цьому ділу. А мысль того, кто получил наказание, не останавливается, он хочет отомстить этому делу. От і ворог наш жив, живе і буде жити з нами вічно. Вот и враг наш жил, живет и будет жить с нами вечно.

   6703.05:10. 6703: 10. Ми повинні пробачити всім нашим людям, які живуть на білому світі, в ділі, зробленому ними, назавжди, щоб вони не робили більше цього. Мы должны простить всем нашим людям, которые живут на белом свете, в деле, сделанном ими, навсегда, чтобы они не делали больше этого. 6803.09:31. 6803: 31. Якщо у нас не буде в'язниці, внутрішній ворог зникне між нами такими . Если у нас не будет тюрьмы, внутренний враг исчезнет между нами такими.   Якщо у нас не буде грошей в кишенях, злочин відійде. Если у нас не будет денег в карманах, преступление отойдет. 6904:112. 6904: 112. Треба навчити чоловіка Надо научить человека в   цьому, щоб він не брав спільне, а зберігав його. этом, чтобы он не брал общее, а хранил его. 88. Ми повинні звільнити всіх в'язнів, хворим психічно дати дорогу. 88. Мы должны освободить всех заключенных, больным психически дать дорогу.Не треба людину тримати в неволі. Не надо человека держать в неволе.Ми повинні зробити так, щоб не було образи ніякої. Мы должны сделать так, чтобы не было обиды никакой.Ось що людина вимагає, щоб любов була до людини і велика ввічливість Вот что человек требует, чтобы любовь была к человеку и большая вежливость   для всіх. для всех.

   6912.31:176. 6912.31 176. Якщо ми приведемо себе свідомо до цього, і ми станемо свідомо все робити, то ми роззброїмо в'язниці в природі, і лікарні не буде в нас. Если мы приведем себя сознательно к этому, и мы станем сознательно все делать, то разоружим тюрьмы в природе, и больницы не будет у нас. Ми доб'ємося від природи. Мы добьемся от природы. Не вона буде розпоряджатися нами, Не она будет распоряжаться нами,  ами мыбудемо керувати нею. будем управлять ею. Вона полюбить нас усіх за це, не буде карати нас у цьому. Она полюбит нас всех за это, не будет наказывать нас в этом. Ми будемо жити сім'єю однієї через це. Мы будем жить семьей одной из-за этого. Ніхто не буде судити нас. Никто не будет судить нас. Ось чого ми з вами доб'ємося в житті через це. Вот чего мы с вами добьемся в жизни из-за этого. Люди стануть здоровими, сильними через це все. Люди станут здоровыми, сильными через это все. Люди не будуть потрапляти у в'язницю і не будуть лягати в лікарню. Люди не будут попадать в тюрьму и не будут ложиться в больницу. Юстиція не буде потрібна в нас, міліції зовсім не стане. Юстиция не потребуется в нас, милиции совсем не станет. 7104:80. 7104: 80. Не треба буде створювати справу на будь-яку людину, і не треба її судити. Не надо будет создавать дело на любого человека, и не надо его судить. 81. Треба пробачити всім людям ображеним, засудженим. 81. Надо простить всем людям обиженным, осужденным. Природа карає нас усіх таких. Природа наказывает нас всех таких.     

   7212.19: 141. Будуть жити однаково – ненависті не буде. 7212.19: 141. Будут жить одинаково – ненависти не будет. Ми народжуємо злочинця своєю економікою і політикою. Мы рожаем преступника своей экономикой и политикой. А коли ми звільнимося, Бог допоможе нам, райське життя буде в нас. А когда мы освободимся, Бог поможет нам, райская жизнь будет у нас. Ми вводимо таке життя. Мы вводим жизнь. 7309.12:139. 7309.12: 139. Ми не повинні мати в себе в'язниці та лікарні. Мы не должны иметь у себя тюрьмы и больницы.

   7311.29:10. 7311.29: 10.   Ми повинні пробачити всім злочинцям, щоб вони не ображалися і не мали до людей претензії. Мы должны простить всем преступникам, чтобы они не обижались и не имели к людям претензии. Ми всі повинні переробитися, жити за Божою думкою. Мы все должны переделаться, жить по Божьей идее. Ми всі повинні робити те, що він робить сам. Мы все должны делать то, что он делает сам. Він хоче всім не поганого, а доброго. Он хочет всем не плохого, а хорошего. 7402:56. 7402: 56. Якщо ми пробачимо злочинцеві, то ми переможемо ворога в природі, він буде для нас милий друг . Если мы простим преступнику, то мы победим врага в природе, он будет для нас милый друг. 7606:44. 7606: 44. Економіка зробила злочинця, а злочинець народив юстицію. Экономика сделала преступника, а преступник родил юстиции. Бунтівника судили, посадили в тюрму. Бунтовщика судили, посадили в тюрьму. А тюрма зроблена людьми, вона себе розвила. А тюрьма сделана людьми, она себя развила. Якби ми не мали економіки й політики, ми б не робилися злочинцями й хворими людьми. Если бы мы не имели экономики и политики, мы не делались преступниками и больными людьми. Умови примусили нас це зробити. Условия заставили нас это сделать. Ми сіли в тюрму й лягли в лікарню через це діло. Мы сели в тюрьму и легли в больницу из-за этого дела. 7805.13:17. 7805:17. Ми повинні всім ув'язненим і божевільним Мы должны всем заключенным и умалишеннымвсього світу простити і звільнити давно. всего мира простить и освободить давно. Не вони винні в житті, а ми, люди, які примусили цих людей бути такими. Не они виноваты в жизни, а мы, люди, которые заставили этих людей быть такими.

 

3.6. 2.7. Земля є спільна Земля есть общая

   Ми повинні жити за рахунок свого, а не чужого. Мы должны жить за счет своего, а не чужого. Своє – це є живе тіло людини. Свое – это живое тело человека. Всі природні блага є спільні, чужі. Все природные блага есть общие, чужие. Земля природна є спільна, місце на землі – це є чуже. Земля естественная есть общая, место на земле – это чужое. Ми можемо жити своїм, але не чужим, бо природа карає за чуже. Мы можем жить своим, но не чужим, потому что природа наказывает за чужое. Ми повинні не захоплювати, не присвоювати, не продавати землю, вона є спільна. Мы должны не захватывать, а не присваивать, не продавать землю, она общая. Війна за землю не буде більше. Войны за землю не будет больше. Армія не знадобиться, солдат служити не буде, зброя не треба буде. Армия не понадобится, солдат служить не будет, оружие не надо будет. (Див. Еволюційний Рух 12).        

   Цитати Іванова . Цитаты Иванова. 6010:125. 6010: 125. Земля є не людини, і будинок не її. Земля есть не человека, и дом не его. Тільки тіло є її за законом. Только тело есть его по закону. Вона може розпоряджатися своїм тілом, але не збагачуватися цим добром. Он может распоряжаться своим телом, но не обогащаться этим добром. Це добро все є природне. Это добро есть все естественное. Тільки зараз людина знайшла цю таємницю, узнала її, і застосувала на собі, що це буде неправильно, що ми живемо за рахунок власного свого імені. Только сейчас человек нашел эту тайну, узнал ее, и применил на себе, что это будет неправильно, что мы живем за счет собственного своего имени.

   7005.25:190. 7005:190. Іванов не хоче, щоб люди воювали з людьми за землю, бо земля людей є спільна. Иванов не хочет, чтобы люди воевали с людьми за землю, земля людей есть общая. Вона не дала нам нічого, ніякого реального діла. Она не дала нам ничего, никакого реального дела. Як люди жили, так вони живуть зараз, вони є не задоволені нашою землею. Как люди жили, так они живут сейчас, они недовольны нашей землей. 7309.12:142. 7309:142. Власності немає в житті, щоб це місце було моє. Собственности нет в жизни, чтобы это место было мое.

   7309.26: 118. Бог говорить нам усім, будете покарані природою, помилування не буде нікому. 7309:118. Бог говорит нам всем, будете наказаны природой, помилования не будет никому. Природа є нічия. Природа есть ничья. Вона не міняється на золото, і вона не буде продаватися ніким. Она не меняется на золото, и она не будет продаваться никем. Вона буде зберігатися людиною через її діло, одне для всіх. Она будет храниться человеком из-за его дела, одного для всех. Ми будемо робити природі хороше. Мы будем делать природе хорошее. 119. Війна замириться, битви не буде ніякої тоді, коли люди визнають Бога, і вони будуть кричати про нього. 119. Война замириться, битвы не будет никакой тогда, когда люди признают Бога, и они будут кричать о нем. Люди не будуть нападати на людей, мир восторжествує між людьми. Люди не будут нападать на людей, мир восторжествует между людьми. Тоді він візьметься судити людей. Тогда он возьмется судить людей. Хто давав вам таке право, щоб природу примушувати. Кто давал вам такое право, чтобы природу принуждать. Або кому давалося це діло, щоб довелося воювати з нею. Или кому давалось это дело, чтобы пришлось воевать с ней.   

   7406:54. 7406: 54. Евволюційна людина не захоплює самовільно. Эвволюционный человек не захватывает самовольно. Він повинен бути нижче від усіх і корисний для всіх. Он должен быть ниже всех и полезен для всех. Природа оточила його, вона дала йому силу. Природа окружила его, она дала ему силу. Починай робити. Начинай делать. Я не визнаю своїм будь-що. Я не признаю своим. Я стою на місці, а місце є не моє, я поступаюся, даю іншому – це є евволюційна дія. Я стою на месте, а место есть не мое, я уступаю, даю другому – это эвволюционное действие.    7412.20:60. 7412.20 60. Земля є не чиясь, а вона природна, нехай люди користуються нею. Земля есть не чья-то, а она естественная, пусть люди пользуются ею.7704:42. 7704: 42. Ми не будемо вибирати хороше місце, не будемо присвоювати його до свого імені, як своє місце. Мы не будем выбирать хорошее место, не будем присваивать его к своему имени, как свое место. Ти живи краще так, і горнись до повітря, води, землі. Ты живи лучше так, и льни к воздуху, воде, земле. Це є великий порятунок твій. Это большое спасение твое.

   7712.03:59. 7712.03: 59.   Це місце захоплено в природі не для життя, а для смерті. Это место захвачено в природе не для жизни, а для смерти.Нікому не можна привласнювати це місце до свого імені ніяк. Никому никак нельзя присваивать это место к своему имени. 7906:20. 7906: 20. Свого нема в житті в людях. Своего нет в жизни в людях. Спільне надбання природи є. Общее достояние природы есть. Будь-яка людина може напасти на власне індивідуальне місце. Любой человек может напасть на собственное индивидуальное место.Людині мало свого, вона хоче чужого. Человеку мало своего, она хочет чужого. Йому треба придбавати таку сильну зброю, щоб сильний відібрав нею у безсилого. Ему надо приобретать такое сильное оружие, чтобы сильный отобрал ним в бессильного. 132. Свого нема в природі, все є спільне, живе енергійне, природне невмираюче. 132. Своего нет в природе, все есть общее, живое энергичное, естественное неумирающее. Повітря, вода, земля – вони є рідні всіх наших людей. Воздух, вода, земля – они родные друзья всех наших людей. 133. Не можна називати своїм ім'ям, бо буде чуже. 133. Нельзя называть своим именем, потому что будет чужое. А між своїм і чужим є ненависть, зло. А между своим и чужим есть ненависть, зло. 135. Ніхто не дав права і не дасть людей присвоювати, робити своїми. 135. Никто не дал права и не даст людей присваивать, делать своими. Вони є живі, вони не підкоряються тобі як ватажку. Они живые, они не подчиняются тебе, как предводителю.

   7804:173. 7804: 173. Ні в кого нема свого, одне Боже, природне є. Ни у кого нет своего, одно Божье, естественное есть. Це все є людське, але не власне, не індивідуальне, тепер спільне благо всього життя є, котре робиться в природі людиною. Это все человеческое, но не собственное, не личное, теперь общее благо всей жизни есть, которое делается в природе человеком. 7812:191. 7812: 191. Війна починається через місце, а життя вводиться Война начинается через место, а жизнь вводится через черезлюбов. любовь.   

8009:3. 8009: 3. Свого нема в природі, а все воно є чуже. Своего нет в природе, а все оно чужое. Йому ніякого права не давалось, він зайняв це все самовільно. Ему никакого права не давалось, он занял это все самовольно. 37. Ми повинні не присвоювати, а поступатися. 37. Мы должны не присваивать, а уступать. Він хоче зайняти твоє місце, ти поступись йому, але не говори, що це є місце «моє». Он хочет занять твое место, ты уступи ему, но не говори, что это место «мое». Такого місця свого нема в житті, місце є природне. Такого места своего нет в жизни, место есть естественное. Ти бачиш його неприємність, він іде, хоче перешкодити тобі своїм злом. Ты видишь его проблему, он идет, хочет помешать тебе своим злом. Ти є розуміюча особа, твоя ввічливість є, ти повинен зупинитись і дати йому дорогу з любов'ю. Ты понимающая лицо, твоя вежливость есть, ты должен остановиться и дать ему дорогу с любовью. Ніякий звір чи ворог не піде на тебе, ти будеш урятований у житті своєму. Никакой зверь или враг не пойдет на тебя, ты будешь спасен в жизни своей. 39. Ви не вмієте жити по-природному. 39. Вы не умеете жить по-природному. Відмовтесь. Откажитесь. Ти не вважай сусіда чужим, ти живи, як із своїм. Ты не считай соседа чужим, ты живи, как со своим. Ти не жалій нічого, люби душею й серцем його діло, тоді війни не буде. Ты не жалей ничего, люби душой и сердцем его дело, тогда войны не будет. Своє місце не визнавати. Свое место не признавать. 45. Ця вся зброя залишиться безсилою, вона не буде треба нікому. 45. Все это оружие останется бессильным, она не нужно будет никому. Люди відмовлять собі, не будуть робити цього більше, людей не будуть убивати Люди откажут себе, не будут делать этого больше, людей не будут убиватьза землю. за землю. Це є спільне надбання всіх людей. Это общее достояние всех людей. А воно є чуже тепер, не своє, тому ми вмираємо. А оно чужое теперь, не свое, поэтому мы умираем. Природа недолюблює нас за наше таке діло. Природа не любит нас за наше такое дело. Ми бережемо зло, як око, хочемо доказати комусь, а самі винуваті в цьому. Мы храним зло, как око, хотим доказать кому-то, а сами виноваты в этом. Ми вмирали, умираємо, і ми будемо вмирати. Мы умирали, умираем, и мы будем умирать.

   8102:5. 8102: 5. Землі своєї не видно, тільки своє тіло є. Земли своей не видно, только свое тело есть. У людей не було свого такого. У людей не было своего такового. Все є чуже, природне. Все есть чужое, природное. Хазяїна нема від цього всього. Хозяина нет от этого всего. Свої люди стали мати чуже. Свои люди стали иметь чужое. Ніхто не піде на тіло своє війною. Никто не пойдет на тело свое войной. А на чуже? А на чужое? Кожний чоловік піде на чуже, він буде правий. Каждый человек пойдет на чужое, он будет прав. Чуже є наше, їхнє теж чуже. Чужое наше, их тоже чужое. Якби цього не було в житті нашому, такої війни в людях ніколи не було. Если бы этого не было в жизни нашей, такой войны в людях никогда не было. А якщо ми з вами оточені чужим, то чому сила буде мовчати в житті. А если мы с вами окружены чужим, то почему сила будет молчать в жизни. 26. Моя ідея є така: треба відмовитись від чужого. 26. Моя идея такова: надо отказаться от чужого. 34. Своє – це є його тіло. 34. Свое – это его тело. 35. Ворога не було в житті, і його не буде. 35. Враг не было в жизни, и его не будет. Він зробився в цьому ділі, у цій науці. Он стал в этом деле, в этой науке. Це все чуже відійде, його не буде більше між нами такими завдяки цьому всьому моєму ділу. Это все чужое уйдет, его не будет больше между нами такими благодаря этому всему моему делу. 49. Ми всі живемо в чужому, у природному. 49. Мы все живем в чужом, в естественном. Вона жене нас Она гонит нас з дороги за те, щоб ми не вбивали, не крали, не присвоювали до імені свого. с дороги за то, чтобы мы не убивали, не крали, не присваивали к имени своему. 93. Людська радість, вони одержали прибуток, тут же втрата взялася десь, хвороба людського життя. 93. Человеческая радость, они получили прибыль, тут же потеря взялась где-то, болезнь человеческой жизни. Вона забрала його з путі за це саме. Она забрала его с пути за это же. Люди зробили над природою. Люди сделали над природой. Вони скопали землю, зерно посадили туди, а це зерно дало багато зерна. Они вскопали землю, зерно посадили туда, а это зерно дало много зерна. Уже це є технічна сторона, зовсім чужа, зроблена в природі в житті їх за рахунок природи, за рахунок її умов і всіх можливостей. Уже это техническая сторона, совсем чужая, сделанная в природе в жизни их за счет природы, за счет ее условий и всех возможностей.94. Природа не дає так даремно своє тіло, вона відбирає твоє життя за це. 94. Природа не дает так зря свое тело, она отбирает твою жизнь за это. 8109:81. 8109: 81. Власника, власності в людях нема: усе є природне спільного характеру. Собственника, собственности в людях нет: все есть природное общего характера. 8109:65. 8109: 65. А коли ми виберемо місце одне для всіх однаково з умовами, щоб можливість отримати бути без потреби всім, ми не будемо вмирати, безсмертя заслужимо від природи. А когда мы выберем место одно для всех одинаковое с условиями, чтобы иметь возможность получить быть без потребности всем, мы не будем умирать, бессмертие заслужим от природы.

 

3.7. 2.8. Ми всі повинні зробити з ворога друга Мы все должны сделать из врага друга

    Ми нічого не зробили, щоб ворог не був у нас. Мы ничего не сделали, чтобы враг не был у нас. Ми робимо те, що допомагає ворогу. Мы делаем то, что помогает врагу. Ми не навчилися відбиватися від нього. Мы не научились отбиваться от него. Якби юстиція не була, то злочинець не був. Если бы юстиция не была, то преступник не был. Якби медицина не була, то захворювання не було. Если бы медицина не была, то заболевания не было. Треба відмовитися від такої науки, котра судить злочин. Надо отказаться от такой науки, которая судит за преступление. Ми повинні простити людям за зроблену помилку, не судити. Мы должны простить людям за совершенную ошибку, не судить. Наші уми зробили вбивцю, злодія. Наши умы сделали убийцу, вора. Ми саджаємо самих себе. Мы сажаем самих себя. (Див.: Еволюційний рух 10, 11). (См .: Эволюционный движение 10, 11).

   Цитати Іванова . Цитаты Иванова.   6605.03:181. 6605.03: 181. Ми не зможемо знищити ворога ніде зброєю. Мы не сможем уничтожить врага нигде оружием. А ми розвивали і розвинемо нею більше в А мы развивали и разовьем им больше вбудь-якому місці. любом месте. 183. Нам треба було просити ворога, щоб він погодився з просьбою. 183. Нам надо было просить врага, чтобы он согласился с просьбой. А прохання було таке. А просьба была такая. Ми з вами спробували воювати Мы с вами попытались воеватьодин з одним за природне добро. друг с другом за природное добро. Ми озброїли живого чоловіка проти чоловіка. Мы вооружили живого человека против человека. Ми з вами повинні братися не за розорення, а за своє збереження. Мы с вами должны браться не за разорение, а за свое сохранение. Нам треба було цьому вчитися і навчитися, як треба зробити, щоб ворога не було. Нам надо было этому учиться и научиться, как надо сделать, чтобы врага не было. 79. Природа не народжує нас, щоб ми робили що-небудь. 79. Природа не рождает нас, чтобы мы делали что-нибудь. Вона народила людину для самозбереження. Она родила человека для самосохранения.

   6607.09:17. 6607.09: 17. Зайве виявилося в нас з вами, воно не потрібне. Излишнее оказалось у нас с вами, оно не нужно. Треба знайти хворого, і цим усім допомогти свідомо. Надо найти больного, и этим всем помочь сознательно.І віддати без жодної задньої думки. И отдать без всякой задней мысли.Якщо ти, людина, будеш робити це в житті по природі між людьми, ти не будеш ображена, ні природою, ні людьми Если ты, человек, будешь делать это в жизни по природе между людьми, ты не будешь обижен, ни природой, ни людьми   ніким ніколи. никем никогда. Ти заслужиш довіру зробитися в природі переможцем, учителем людей. Ты заслужишь доверие сделаться в природе победителем, учителем людей. З ворога зробити друга. С врага сделать друга.

   6710: 145. Бог говорить нам, просіть. 6710: 145. Бог говорит нам, просите. Буде все, і хороше, але не примушуйте, і не посилайте людину проти людини в бій. Будет все, и хорошее, но не заставляйте и не посылайте человека против человека в бой. 15. За природним явищем, людина є людині в житті своєму брат і помічник, друг, любитель і хранитель. 15. По природному явлению, человек человеку есть в жизни своей брат и помощник, друг, любитель и хранитель.

    6712:128. 6712: 128. Ворог був над нами внутрішній і зовнішній, він залишився так між нами. Враг был над нами внутренний и внешний, он остался так между нами. Ми знищували ворога один час. Мы уничтожали врага одно время. 129. Ми не знищили зовсім ворога. 129. Мы не уничтожили совсем врага. Він як був, так він і залишився. Он как был, так он и остался. 134. Я є не за те, щоб війна відбувалася між людьми. 134. Я не за то, чтобы война происходила между людьми, Але ми но мы створили її самі. создали ее сами. Ми залишаємо образу на собі вічно. Мы оставляем обиду на себе вечно. Чоловік іншої національності мстить, все Человек другой национальности мстит, вседумає про своє втрачене, хоче повернути назад все втрачене. думает о своем потерянном, хочет вернуть назад все потерянное. Він хоче знову рости, бачити силу свою на собі. Он хочет снова расти, видеть свою силу на себе. І хоче відновити, щоб розсіяти це зло між собою, і знову бити один одного. И хочет восстановить, чтобы рассеять это зло между собой, и снова бить друг друга. 136. Ми не вбили ворога, а зародили сильніше. 136. Мы не убили врага, а зародили сильнее. Ми зробили в житті гірше. Мы сделали в жизни хуже. Ворог не знищився, а більше розвився, і зробився ще зліше і міцніше. Враг не уничтожился, а больше развился, и стал еще злее и сильнее.

   6801.21: 89. За цим усім висновком моїм, хто ходить взимку і влітку роззутий, той завоює все в житті, ворога не стане, і не буде в природі залежний від неї. 6801: 89. По всем этому выводу моему, кто ходит зимой и летом разутый, тот завоюет все в жизни, врага не станет, и не будет в природе зависим от нее. 6806:86. 6806: 86. Коли не буде між природою і людиною війни, тобто боротьби, тоді не буде в житті смерті. Если не будет между природой и человеком войны, то есть борьбы, тогда не будет в жизни смерти. 6812.09:37. 6812: 37. Я не одягався, не одягаюся, і не буду одягатися тільки через цього ворога, через це діло, щоб люди зробилися в житті рівні. Я не одевался, не одеваюсь, и не буду одеваться только через этого врага, это дело, чтобы люди сделались в жизни равные. Ми всі до одного чоловіка зробимося в природі переможцями та вчителями народу. Мы все до одного человека сделаемся в природе победителями и учителями народа.

    7101:110. 7101: 110. Не треба примушувати, не треба вбивати, не треба продавати, не треба купувати. Не надо заставлять, не надо убивать, не надо продавать, не надо покупать. Не треба наймати, не треба найматися. Не надо нанимать, не надо наниматься. Якщо у тебе є бажання допомогти іншому в чому-небудь, допоможи без усякого. Если у тебя есть желание помочь другому в чем-либо, помоги без всякого. Бог живе у цьому всьому. Бог живет в этом всем. Купувати, продавати є злодійство між собою. Покупать, продавать есть воровство между собой. 7103.20:33. 7103.20: 33. Ми повинні пробачити своєму самому злому ворогу, як близькому і любимому другу, і більше в цьому не поминати. Мы должны простить своему самому злейшему врагу, как близкому и любимому другу, и больше в этом не поминать.   7202:51. 7202: 51. Ворога треба просити, і з нього треба зробити друга.7402:56. Врага надо просить, и из него надо сделать друга.7402 56. Ось що Бог придумав, життя, але не смерть. Вот что Бог придумал, жизнь, но не смерть. Якщо ми пробачимо злочинцеві, то ми переможемо ворога в природі, він буде для нас милий друг . Если мы простим преступнику, то мы победим врага в природе, он будет для нас милый друг.

   7804:174. 7804: 174. Моя ідея є така: зробити з ворога любимого друга. Моя идея такова: сделать из врага любимого друга. Це є Божі сили, а Бог є Паршек . Это Божьи силы, а Бог Паршек. Він є проти тюрми, проти лікарні. Он против тюрьмы, против больницы. Він хоче зробити людей мирними, щоб вони не воювали, дружно між собою жили, без усякої потреби, як живе Паршек . Он хочет сделать людей мирными, чтобы они не воевали, дружно между собой жили, без всякой потребности, как живет Паршек. 30. Треба 30. Надо простити їм, таким людям, в їхньому ділі. простить им, таким людям, в их деле. У них народиться свідома думка, вона оточить їх вченням Учителя. В них родится сознательная мысль, она окружит их учением Учителя. Він не буде попадати більше ні в тюрму, ні в лікарню. Он не будет попадать больше ни в тюрьму, ни в больницу. Буде жити за Божою справою, не буде красти Будет жить по Божьему делу, не будет вороватьв будь-кого. у любого. Усі будуть жити однаково, рівно, однією сім'єю. Все будут жить одинаково, равно, одной семьей.7905: 116. Моя ідея є така. 7905: 116. Моя идея такова. Іншому такому, як я, треба побажати те, що самому не треба. Другому, такому, как я, надо пожелать то, что самому не надо. Людям не треба місце облюбоване для самого себе, Людям не надо место облюбованное для самого себя,ніхто не має такого права накинутися на нього – це чуже. никто не имеет такого права наброситься на него – это чужое. А своє не дається нікому. А свое не дается никому.121. А перш ніж вірити Богу, треба побажати іншому те, чого сам не хочеш. 121. А прежде чем верить Богу, надо пожелать другому то, чего сам не хочешь. 8009: 37. Ми повинні не присвоювати, а поступатись. 8009: 37. Мы должны не присваивать, а уступать. Він хоче зайняти твоє місце, ти поступись йому, але не говори, що це місце є «моє». Он хочет занять твое место, ты уступи ему, но не говори, что это место «мое». Такого місця свого нема в житті, місце є природне. Такого места своего нет в жизни, место есть природное. 8009. 38. Це є природа, не присвоюй місце до свого імені, і не говори, це місце моє. 8009. 38. Это природа, не присваивай место к своему имени, и не говори, это место мое. 45. Ця вся зброя залишиться безсилою, вона не буде треба кому-небудь. 45. Все это оружие останется бессильным, она не будет нужно кому-либо. Люди відмовлять собі, не будуть робити цього більше, людей не будуть убивати Люди откажут себе, не будут делать этого больше, людей не будут убиватьза землю. за землю. Це є спільне надбання всіх людей. Это общее достояние всех людей. А воно є чуже тепер, не своє, тому ми умираємо. А оно чужое теперь, не свое, поэтому мы умираем. Природа недолюблює нас за наше таке діло . Природа не любит нас за наше такое дело. Ми бережемо зло, як око, хочемо довести комусь, а самі винуваті в цьому. Мы храним зло, как око, хотим доказать кому-то, а сами виноваты в этом. Ми вмирали, умираємо, і ми будемо вмирати. Мы умирали, умираем, и мы будем умирать. Це є наша з вами не слава. Это наша с вами не слава.   

 

3.8. 2.9. Правильна віра в живого чоловіка Бога Правильная вера в живого человека Бога

    Бог є живий чоловік, який зробив людям корисну справу. Бог есть живой человек, который сделал людям полезное дело. Христос вірив у живого чоловіка Бога, про це свідчать його слова. Христос верил в живого человека Бога, об этом свидетельствуют его слова. Він говорив, що живий Бог має лице й ім'я. Он говорил, что живой Бог имеет лицо и имя. Люди будуть бачити лице Бога, знати його ім'я, коли прийде час. Люди будут видеть лицо Бога, знать его имя, когда придет время. «І побачать лице його, й ім'я його буде на чолах їхніх». «И узрят лицо его, и имя его будет на челе их». Одкровення. Откровения. 22:4, 5. Якщо люди будуть бачити Бога і знати його ім'я, то це означає, що Бог жива людина існував, існує і буде існувати в дійсності. 22: 4, 5. Если люди будут видеть Бога и знать его имя, то это означает, что Бог живой человек существовал, существует и будет существовать в действительности. Живий Бог був, є і буде. Живой Бог был, есть и будет. Бог жива людина є істинно. Бог живой человек есть истинно. Бог вигаданий, якого не бачили, не існує і не буде існувати в дійсності, така віра є неправильна . Бог вымышленный, которого не видели, не существует, и не будет существовать в действительности, такая вера неправильная. Христос вірив у Бога живу людину. Христос верил в Бога живого человека. Іванов говорив про Бога, що Бога треба бачити, йому вірити, виконувати його сказане слово. Иванов говорил о Боге, что Бога надо видеть, ему верить, выполнять его сказанное слово. Це є правильна віра. Это правильная вера.

 

3.9. 2.10. Громадська організація Евволюція Общественная организация Эвволюция

     Іванов говорить про громадську організацію послідовників, яку також можна назвати одним словом партія. Иванов говорит об общественной организации последователей, она должна обязательно образоваться, ее также можно назвать одним словом партия. Тут представлені основні поняття організації: «Партія є природна. Она называется так само, как эвволюционный строй. Партия образует взаимовыгодный симбиоз с людьми. Здесь представлены основные понятия организации: 7901:180. «Партия есть естественная. Вона не задовольняється чужим, вона Она не удовлетворяется чужим, онане належить мертвому. не принадлежит мертвому. У неї своє живе, мертвого нема, є природного характеру. У нее свое живое, мертвого нет, есть природного характера. Воно живе в повітрі, воді, землі. Оно живет в воздухе, воде, земле. Щоб людина Чтобы человек не розпоряджалася людиною, вона є нове.не распоряжалась человеком, она есть новое. Вона не проганяє людину з життя і не примушує, а в свою чергу вона говорить людині: зрозумій це діло. Она не прогоняет человека из жизни и не заставляет, а в свою очередь она говорит человеку: пойми это дело.   181. Це не адміністративна особа, що жене в бій безвинну незнаючу людину. 181. Это не административное лицо, которое гонит в бой невинного, незнающего человека. Партія не живе в ділі. Партия не живет в деле. Їй не треба їжа, одяг теж не треба їй, дім не треба їй. Ей не надо пища, одежда тоже не надо ей, дом не надо ей. Їй треба люди не мертвого характеру, а живого. Ей надо люди не мертвого характера, а живого. Їй треба знайти таке місце життєве в природі без усякого діла, такого діла, у котрому людина помиляється й умирає на віки-віків. Ей надо найти такое место жизненное в природе без всякого дела, не такого дела, в котором человек ошибается и умирает на веки веков. Партія - невмираюча істота, вона народжена людьми для порятунку всіх нас земних людей, щоб вони відмовились від цієї технічної системи, штучного діла, перестали Партия - неумирающее существо, она рождена людьми для спасения всех нас земных людей, чтобы они отказались от этой технической системы, искусственного дела, перестали   вводити хімію. вводить химию. Паршек є вона, природного характеру. Паршек есть она, природного характера.   182. Природне – повітря, вода, земля. 182. Естественное – воздух, вода, земля. Партія цим оточена, вона своє має, а чуже не тривожить, іншому не заважає. Партия этим окружена, она свое имеет, а чужое не тревожит, другому не мешает. Паршек є природна партія, вона невмираюча, вона нікому не заважає, живе, вічно живуще. Паршек есть природная партия, она неумирающая, она никому не мешает, живет, вечно живущая. Це місце належить усім живим людям. Это место принадлежит всем живым людям. Партія просить, благає всіх нас. Партия просит, умоляет всех нас. Хочеш жити за Паршековим ділом – іди займай це місце. Хочешь жить по Паршековому делу – иди занимай это место. Воно дано нам усім, вибору ніякого, лише б душа й серце. Оно дано нам всем, выбора никакого, лишь бы душа и сердце. Треба любити, любов є діло, це чоловіка тіло, воно повинно стати близьким до природи – ніколи вона не покарає тебе за це, а полюбить усіх. Надо любить, любовь есть дело, это человека тело, оно должно стать близким к природе – никогда она не накажет тебя за это, а полюбит всех.183. А партія готує, але не колишніх людей, а без усякої потреби, живих людей. 183. А партия готовит, но не бывших людей, а без всякой потребности, живых людей. Паршек не бореться за мертве, його оточує живе – це Чувілкін бугор. Паршек не борется за мертвое, его окружает живое – это Чувилкин бугор. Він сам вийшов на нього на таке місце і там ці якості відкрив, а тепер просить людину, хто не зовсім зрозумів це діло, щоб людина це зрозуміла і стала робити те, від чого їй зробиться в житті легше й краще. Он сам вышел на него, такое место, и там эти качества открыл, а теперь просит человека, кто не совсем понял это дело, чтобы человек это понял и стал делать то, от чего ему сделается в жизни легче и лучше. Я - цьому ділу перший чоловік, початковий. Я - этому делу первый человек, начальный. Я веду за собою цих людей з упевненістю, щоб Я веду за собой этих людей с уверенностью, чтобылюди не застуджувалися, не хворіли, а був від цього всього здоровими людьми. люди не простуживались, не болели, а были от этого всего здоровыми людьми. 184. Це Паршек , він - за живу партію, але не за мертву; 184. Это Паршек, он - за живую партию, но не мертвое; за евволюційну , за свідому, не за хвору, без усяких цих грошей. за эвволюционную, за сознательную, не за больную, без всяких этих денег. Здоров'я не купляється і не продається, так воно природою дається. Здоровье не покупается и не продается, так оно природой дается. Цим людям треба шукати це ось місце, на котрому Паршек зупинився, і всі люди там були, закричали в один голос: ура. Этим людям надо искать это вот место, на котором Паршек остановился, и все люди там были, закричали в один голос: ура. І сказали: це Перемога буде наша в цьому. И сказали: это Победа будет наша в этом. Ми тут умирати так не будемо. Мы здесь умирать так не будем. Таке діло наше буде, ми будемо жити в цьому ділі вічно. Такое дело наше будет, мы будем жить в этом деле вечно. Ми всі доб'ємося цього». Мы все добьемся этого».

 

3. Новый поток

 

     Старим потоком називається суспільство, у котрому нема біологічної евволюції людини і евволюційного ладу в суспільстві. Старым потоком называется общество, в котором нет биологической эвволюции человека и эвволюционного строя в обществе. Мы с вами теперь живем в нем. Новим потом називається суспільство, в котрому є біологічна евволюція людини і еволюційний лад у суспільстві. Новым потоком называется общество, в котором есть биологическая эвволюция человека и эвволюционный строй в обществе. Новый поток только начинается теперь у нас с вами.Старий потік можна тільки замінити на новий. Старый поток можно только заменить на новый.

   Старий потік.Закон єдності і боротьби двох протилежностей. Закон единства и борьбы двух противоположностей. Старый поток.Перша протилежна сторона. Первая противоположная сторона.    Особливості суспільства без біологічної еволюції людини і евволюційного ладу. Особенности общества без биологической эволюции человека и эвволюционного строя. В природі є дві протилежні сторони стосовно почуття людини: тепле, хороше, холодне, погане. В природе есть две противоположные стороны относительно чувства человека: теплое, хорошее, холодное, плохое. Люди творять умови життя в суспільстві, в котрих мають хороше і тепле почуття. Люди любят и принимают в своей жизни хорошее и теплое, и людиЛюди не люблять холодного і поганого, вони захищаються від нього. не любят холодного и плохого, они защищаются от него. Природа народжує людину для життя, щоб вона любила і берегла природу і людей, і любили дві протилежності. Природа рождает людей для жизни, чтобы они любили и берегли природу и людей, и любили две противоположности. Люди учать людину жити по залежному, без любові до природи, котра має дві протилежності. Люди  живут в природе по зависимому, без любви к природе, которая имеет две противоположности. Залежні люди створювали суспільний лад. Зависимые люди создали общественный порядок. Вони приймають їжу досита Они принимают пищу досытащодня, одягаються до тепла в тілі в теплий хороший одяг, вони живуть у домі з усіма вигодами. ежедневно, одеваются до тепла в теле в теплую хорошую одежда, они живут в доме со всеми удобствами. Вони мають самозахист від природи: їжу, одяг, житловий дім. Они имеют самозащиту от природы: пищу, одежду, жилой дом. Вони придбавають ці потреби через тяжкий труд, втрачають своє здоров ' я, а засобів у них нема, щоб його повернути. Они приобретают эти потребности через тяжкий труд, теряют свое здоровье, а средств нет, чтобы его вернуть. Суспільний лад на цьому етапі є недосконалий. Общественный порядок на этом этапе есть несовершенный. Бідні і багаті, одні експлуатують інших, тюрма і лікарня. У них есть бедные и богатые, эксплуатация, тюрьма и больницаЛюди хворіють і вмирають., люди болеют и умирают. У суспільстві є ворог внутрішній і зовнішній. В общества есть враг внутренний и внешний.

   Друга протилежна сторона. Вторая противоположная сторона. Природа сама дає людям погане і холодне за їхній вчинок. Природа сама дает людям плохое и холодное за их поступок. Люди були незадоволені в усіх формаціях, тому вони змінювали їх на кращу. Люди были недовольны во всех формациях, поэтому они меняли их на лучшую. Люди не люблять один одного, люди не люблять природу. Люди не любят друг друга, люди не любят природу. У них є ненависть, убивства, крадіжка, смерть, війни між собою, війна людини з природою. У них есть ненависть, убийства, воровство, неудовлетворенность, смерть, войны между собой, война человека с природой. Люди є бідні й багаті, люди хворіють і вмирають. Люди бедные и богатые, люди болеют и умирают. Люди шукають шляхи змінити суспільство на краще. Люди ищут пути изменить общество к лучшему. Суперечність є між людиною і суспільством. Противоречие есть между человеком и обществом. Людина відмирає як біологічний вид на цьому етапі. Человек,  как биологический вид, отмирает на этом этапе.Між протилежними сторонами є суперечність. Между противоположными сторонами есть противоречие. Люди хочуть життя, а отримують смерть. Люди хотят жизни, а получают смерть.

   Суперечність між протилежностями завершується через перехід до двох нових протилежних сторін, котрі пропонуються. Противоречие между противоположностями завершается через переход к двум новым противоположным сторонам, которые предлагаются. Цей перехід від старого потоку до нового обов'язково здійсниться в житті. Этот переход от старого потока к новому обязательно сбудется в жизни.

   Новий потік. Новый поток. Перша нова протилежна сторона. Первая новая противоположная сторона. Люди роблять в своєму житті, Люди делают в своей жизни, щоб біологічна евволюція людини відбувалась. чтобы биологическая эвволюция человека происходила. (див. розд.2). (см. разд.2). Люди Люди   створюють создаюту суспільстві евволюційний лад. в обществе эвволюционный строй. (див. розд.3). (см. розд.3).

   Друга нова протилежна сторона. Вторая новая противоположная сторона. Природа сама дасть людям хороше за погане, яке вони прийняли. Природа сама даст людям хорошее за плохое, которое они приняли. Це – здоров'я, задоволення, любов між людьми, мир, відсутність ворога, рівність, справедливість, однакове життя всім, вічне життя, не буде крадіжки, вбивства, рай на землі. Это –   здоровье, удовлетворение, любовь между людьми, мир, отсутствие врага, равенство, справедливость, одинаковая жизнь всем, вечная жизнь, не будет воровства, убийства, будет рай на земле. Суперечність закінчиться. Противоречие закончится. Люди хочуть життя, і будуть отримувати життя вічне. Люди хотят жизни, и будут получать жизнь вечную.

 

    Когда свершится переход к новому потоку?

   Можно сделать оценку, научный прогноз, приняв такие предположения. Старый поток упраздняется, а новый поток утверждается независимо друг от друга. Старый поток, который продолжается 2000 лет от рождества Христа, упраздняется по эвволюционной последовательности-2, убывающей, которая имеет семь периодов (см. ruiv8827). Новый поток  начался в 1933 году по идее Иванова и продолжается 110 лет, он выражается эвволюционной последовательностью 2 возрастающей, которая имеет семь периодов (см. ruiv8827. Переход  к новому потоку свершится через семь периодов старого потока в 2036 году и семь дней нового потока в 2043 году. При таких условиях переход к новому эвволюционному потоку свершится в 2043 году или после 2043 года.

 7901:180. 

4. Еволюція Всесвіту 4. Эволюция Вселенной

 

Еволюція Всесвіту – співжиття Всесвіту і людства як живих організмів, яке приносить їм взаємну користь. Эволюция Вселенной – сожительство Вселенной и человечества, как живых организмов, которое приносит им взаимную пользу. Всякий Всякий живий організм походить від іншого живого організму . живой организм происходит от другого живого организма. Всесвіт, як живий організм, Вселенная, как живой организм,   народжує людей, а люди народжують Всесвіт, створюючи світло, темну матерію, з якої утворюються зорі, галактики, Всесвіт. рождает людей, а люди рожают Вселенная, создавая свет, темную материю, из которой образуются звезды, галактики, Вселенная. Люди походять від Всесвіту, а Всесвіт походить від людей. Люди произошли от Вселенной, а Вселенная происходит от людей.   

 

4.1. 4.1. Стан Всесвіту є невизначений у початковий момент часу Состояние Вселенной есть неопределенное в начальный момент времени

  

   Час t = 0 . Время t = 0.   Астрофізики дослідили в результаті спостережень, що Всесвіт розширюється, галактики взаємно віддаляються протягом мільярдів років. Астрофизики исследовали в результате наблюдений, что Вселенная расширяется, галактики взаимно удаляются в течение миллиардов лет. У зв'язку із цим вважається, Всесвіт виник В связи с этим считается, Вселенная возникла у певний початковий момент часу, спочатку він мав розміри близько розмірів атома. в определенный начальный момент времени, сначала она имел размеры около размеров атома. Ця властивість дає можливість застосувати принцип співвідношення невизначеності для вивчення стану Всесвіту в початковий момент часу. Это свойство дает возможность применить принцип соотношения неопределенности для изучения состояния Вселенной в начальный момент времени. Співвідношення невизначеності: ∆ E t Соотношение неопределенности: Δ E Δ t ≥ ћ. ≥ ћ. Якщо Еслиенергія системи вимірюється з точністю энергия системы измеряется с точностью ∆E, то час, ΔE, то время, до якого це вимірювання відноситься, повинен мати мінімальну невизначеність, яка дається виразом: к которому это измерение относится, должно иметь минимальную неопределенность, которая дается выражением: E t Δ E Δ t≥ ћ . ≥ ћ. Це співвідношення означає, що енергія (E) і час (t) не можуть отримувати одночасно визначені значення. Это соотношение означает, что энергия (E) и время (t) не могут получать одновременно определенные значения. Якщо значення Если значение(t) визначено, тобто ∆t = 0, то (t) определено, то есть Δt = 0, то ∆E дорівнює нескінченності. ΔE равна бесконечности. Значить,Значит,(E) не має ніякого визначеного значення. (E) не имеет никакого определенного значения. Співвідношення невизначеності є добуток нуля і нескінченності (0х∞). Соотношение неопределенности есть произведение нуля и бесконечности (0х∞). (див. Розділ 4). (см. раздел 5).   Якщо стан Всесвіту розглядається у визначений час t = 0 , то енергія Всесвіту дорівнює нескінченності, тобто не має визначеного значення. Если состояние Вселенной рассматривается в определенное время t = 0, то энергия Вселенной равна бесконечности, то есть не имеет определенного значения. Тому не можна знати стан еволюційного розвитку Всесвіту в початковий момент часу. Поэтому нельзя знать состояние эвволюционного развития Вселенной в начальный момент времени. Стан Всесвіту є невизначений у початковий момент часу. Состояние Вселенной есть неопределенным в начальный момент времени. Вважається, Всесвіт не має початку, тобто не має початку еволюції. Считается, Вселенная не имеет начала, то есть не имеет начала эвволюции. Тому про стан Всесвіту в початковий момент говорити не має сенсу. Поэтому о состоянии Вселенной в начальный момент говорить нет смысла. (див. Всесвіт – Вікіпедія ). (см. Вселенная – Википедия).   Відомий астрофізик Стівен Гокінг говорив про космологічну сінгулярність : «Результати наших спостережень підтверджують припущення про те, що Всесвіт виник у певний момент часу. Известный астрофизик Стивен Хокинг говорил о космологической сингулярности: «Результаты наших наблюдений подтверждают предположение о том, что Вселенная возникла в определенный момент времени. Однак сам момент початку творіння, сінгулярність , не піддається жодному з відомих законів фізики». Однако сам момент начала творения, сингулярнисть, не поддается ни одному из известных законов физики». У зв ' язку з невизначеним станом, у космологічній моделі Великий Вибух й інших моделях Всесвіту не розглядається причина виникнення матерії та енергії для її виникнення, просто приймається постулат, що Всесвіт не має початку. В связи с неопределенным состоянием, в космологической модели Большой Взрыв и других моделях Вселенной не рассматривается причина возникновения материи и энергии для ее возникновения, просто принимается постулат, что Вселенная не имеет начала. (див. Великий Вибух – Вікіпедія ). (см. Большой Взрыв – Википедия). У зв ' язку з невизначеним станом Всесвіту в початковий момент, ніхто не може стверджувати, що Бог, якого не бачили, створив Всесвіт, як говорить релігія. В связи с неопределенным состоянием Вселенной в начальный момент, никто не может утверждать, что Бог, которого не видели, создал Вселенную, как говорит религия. Віра є неправильна, яка стверджує створення Богом Всесвіту в початковий момент. Вера неправильная, которая утверждает создание Богом Вселенной в начальный момент. У зв ' язку із невизначеністю стану Всесвіту в початковий момент, релігії стверджують, що Всесвіт не має початку. В связи с неопределенностью состояния Вселенной в начальный момент, религии утверждают, что Вселенная не имеет начала. Правильніше сказати: стан Всесвіту є невизначений у початковий момент, або Всесвіт не має початку еволюції. Правильнее сказать: состояние Вселенной есть неопределенным в начальный момент, или Вселенная не имеет начала эвволюции. Згідно з індуїстським вченням, у світу немає початку і кінця, він розвивається циклічно. Согласно индуистскому учению, у мира нет начала и конца, он развивается циклично. Проте в «Енциклопедії індуїзму» зазначається, що все відбувалося волею Брахмана, який «менший від атома, але більший від найбільшого». Однако в «Энциклопедии индуизма» отмечается, что все происходило по воле Брахмана, который «меньше атома, но больше от самого большого». Порфирій Іванов стверджує, що стан світу є невизначений в початковий момент. Порфирий Иванов утверждает, что состояние мира есть неопределенным в начальный момент. Ми не можемо знати, що було в світі на початку. Мы не можем знать, что было в мире в начале. Ми не можемо знати, світ створений Богом чи виник у процесі еволюції на початку. Мы не можем знать, мир создан Богом или возник в процессе эволюции в начале. «Історія нам представила, нібито людина появилася від Бога чи від життєвої тварини мавпи . «История нам представила, якобы человек появилась от Бога или от жизненной животной обезьяны. Словом, ми, усі люди цього потоку, не знаємо нічого, а Словом, мы, все люди этого потока, не знаем ничего, а говоримо свої слова в цьому. говорим свои слова в этом. Ми з вами не знаємо, що було в житті тоді, коли не було тьми й світла?» Мы с вами не знаем, что было в жизни, когда не было тьмы и света».7910:149. 7910:149.        

   Результати спостереження підтверджують, що світ на початку був невизначений. Результаты наблюдения подтверждают, что мир вначале был неопределенный. Це підтверджує наше припущення, що на початку Всесвіт мав розмір атома і кванту енергії. Это подтверждает наше предположение, что вначале Вселенная имела размер атома и кванта энергии.       

 

4.2.Коли 4.2. Когда почалась еволюція Всесвіту? началась эволюция Вселенной?

    Час t = 10⁻¹⁵ сек і більший . Время t = 10⁻¹⁵ сек и больше.   Яка найменша величина енергії Всесвіту або часу, за Какая наименьшая величина энергии Вселенной или времени, при якої еволюційний розвиток Всесвіту почався, тобто стан Всесвіту є визначений? которой эвволюционное развитие Вселенной началось, то есть состояние Вселенной есть определенным? Цю величину енергії підказує нам біле світло, яке бачить око людини. Эту величину энергии подсказывает нам белый свет, который видит глаз человека. Перша думка приходить про біле світло, яке бачить око людини. Первая мысль приходит о белом свете, которого видит глаз человека. Людство творить біле світло і бачить його, тому можемо прийняти, що енергія початку еволюції Всесвіту дорівнює енергії білого світла, яке бачить око людини. Человечество создает белый свет и видит его, поэтому можем принять, что энергия начала эвволюции Вселенной равна энергии белого света, которого видит глаз человека. (див.роз.1.3). (см. разд.4.3). Енергія світла энергия светає близько 1 еВ . есть около 1 эВ. Квант енергії видимого світла дорівнює Квант энергии видимого света равен   E = h γ = h / T . E = h γ = h / T. h – постійна Планка, Т – період часу. h - постоянная Планка, Т – период времени. ET = h . ET = h. Якщо енергія світла є 1 еВ , то період часу дорівнює: Т = h / E = 10⁻¹⁵ сек . Если энергия света является 1 эВ, то период времени равен: Т = h/E = 10⁻¹⁵ сек. Найменша відстань або довжина хвилі видимого світла дорівнює Наименьшее расстояние или длина волны видимого света равна   s = cT = 10⁻⁷ м. Стан Всесвіту щодо еволюції є визначений від моменту часу 10⁻¹⁵ сек через світло, яке бачить око людини. s = cT = 10⁻⁷ м. Состояние Вселенной относительно эвволюции есть определенный с момента времени 10⁻¹⁵ сек через свет, который видит глаз человека. Цей квант енергії Этот квант энергии  розповсюджувався в просторі за законами еволюції на відстань S , тобто світ визначений в точці S . распространялся в пространстве по законам эвволюции на расстояние S, то есть мир определен в точке S.

   Як виникає життя в природі ? Как возникает жизнь в природе? Будь-яке явище в природі виникає як дві протилежні сторони, вони існують в єдності й боротьбі за діалектикою. Любое явление в природе возникает как две противоположные стороны, они существуют в единстве и борьбе по диалектике. Наприклад, світло і темнота. Например, свет и темнота. Вище ми вияснили, що в природі все є визначеним через світло і темноту, вона розділилась як дві протилежні сторони. Выше мы выяснили, что в природе все является определенным через свет и темноту, она разделилась как две противоположные стороны. Розділення світла і темноти – це є таємниця, кожен дослідник розуміє її по-своєму. Разделение света и темноты – это тайна, каждый исследователь понимает ее по-своему. Релігії стверджують, що Бог розділив світло і тьму. Религии утверждают, что Бог разделил свет и тьму. За наукою, люди створюють світлу матерію, бачать біле світло, а через це темна матерія утворюється сама. По науке, люди создают светлую материю, видят белый свет, а через это темная материя образуется сама. Так люди розділили світло і тьму, вони творять еволюцію Всесвіту. Так люди разделили свет и тьму, они творят эвволюцию Вселенной.   

 

Час, відстань, простір є дискретний. Время, расстояние, пространство является дискретными.

  Розповсюдження світла відбувається за еволюційною послідовністю. Распространение света происходит по эвволюционной последовательности.Кожній якості відповідає певна кількість, виражена числом. Каждому качеству соответствует определенное количество, выраженное числом. Процес еволюції виражає певна еволюційна послідовність, яка будується за діалектикою. Процесс эвволюции выражает определенная эвволюционная последовательность, которая строится по диалектике. ( див. Розділ 5 ) . (См. Раздел 5). Будуємо еволюційну послідовність для часу. Строим эвволюционную последовательность для времени.

   1.Перший член початковий, позначимо через (1). 1.Первый член начальный, обозначим через (1). 2.Другий член є заперечення першого, позначимо через (Т) (наш період = 10⁻¹⁵ 2.Другий член есть отрицание первого, обозначим через (Т) (наш период = 10⁻¹⁵ сек ). сек). 3. Третій член є подвійне заперечення. 3. Третий член есть двойное отрицание. Він є запереченням одного першого і одного другого, він є синтез двох. Он является отрицанием одного первого и одного второго, он является синтез двух. Подвійне заперечення є перехід у нову якість, він зберігає елементи і властивості попереднього стану, тобто фіксує спадкоємність. Двойное отрицание есть переход в новое качество, он сохраняет элементы и свойства прежнего состояния, то есть фиксирует преемственность. На основі цих властивостей третій член можемо прийняти рівним (2Т). На основе этих свойств третий член можем принять равным (2Т). Перші три члени маємо: 1 , Т, 2Т . Первые три члена имеем: 1, Т, 2Т. Це є арифметична прогресія з різницею Т. Послідовність часу є t = Это арифметическая прогрессия с разностью Т. Последовательность времени является t = Т, 2Т, 3Т, 4Т … nT . Т, 2Т, 3Т, 4Т ... nT.   n – будь-яке ціле число від нуля до нескінченності. n – любое целое число от нуля до бесконечности. У цих дискретних точках світ визначений, тобто існує. В этих дискретных точках мир определен, то есть существует.

   Відстань, на яку світло розповсюджується за період, дорівнює часу, помноженому на сталу величину (с), яка називається швидкість світла. Расстояние, на которое свет распространяется за период, равный времени, умноженному на постоянную величину (с), которая называется скорость света. s = c s = ct . t.   

Аналогічним шляхом отримаємо послідовність для відстані: 1. Перший член початковий, (1). Аналогичным путем получим последовательность для расстояния: 1. Первый член начальный (1). 2. Другий член є заперечення першого, дорівнює ( d ).3. 2. Второй член есть отрицание первого, равна (d) .3. Третій член є подвійне заперечення, яке є перехід в нову якість. Третий член есть двойное отрицание, которое является переход в новое качество. Він зберігає елементи і властивості попереднього стану, тобто фіксує спадкоємність. Он сохраняет элементы и свойства прежнего состояния, то есть фиксирует преемственность. На основі цих властивостей На основе этих свойствтретій член приймемо рівним (2 d ). третий член примем равным (2 d). Маємо перші три члени: 1, d . Есть первые три члена: 1, d. 2 d . 2 d. Це є арифметична прогресія з різницею d . Это арифметическая прогрессия с разностью d. Послідовність відстані є s = d , 2 d , 3 d , 4 d nd . Последовательность расстоянии есть s = d, 2 d, 3d, 4 d ... nd. n – будь-яке ціле число від нуля до нескінченності .. Квант енергії світла розширюється на нескінченну відстань. n – любое целое число от нуля до бесконечности .. Квант энергии света расширяется на бесконечное расстояние.

   Швидкість світла с = s / T = d / T ; Скорость света с = s / T = d / T; 2 d /2 T ; 2 d / 2 T; 3 d /3 T nd / nT . 3 d / 3 T ... nd / nT. Швидкість світла в кожний момент і на кожній відстані постійна і дорівнює 300 тисяч км / сек . Скорость света в каждый момент и на каждой расстоянии постоянна и равна 300 000 км/сек. Простір і час створюється Пространство и время создаетсячерез створення світла. через создание света. Поняття ВсесвітПонятие Вселеннаяточно означає, що все є світло. означает, что все есть свет. Світло розповсюджується Свет распространяетсяіз різних джерел в різних напрямках хаотично. из разных источников в разных направлениях хаотично. Так у процесі еволюції Всесвіту утворюється простір, наповнений світлом із різних багатьох джерел. Так в процессе эволюции Вселенной образуется пространство, наполненное светом из разных многих источников.

  

Перетворення енергії світла в масу . Преобразование энергии света в массу.

   Розглянемо співвідношення невизначеності. Рассмотрим соотношение неопределенности. (див. розд . 5). (см. разд. 5). Для кванта світла є рівність: ∆ E t = ∆ x p . Для кванта света существует равенство: Δ E Δ t = Δ x Δ p.   Підставимо в рівність вирази: Подставим в равенство выражения:    p = (∆ x /∆ t ) m . Δ p = (Δ x / Δ t) m. x /∆ t = c . Δ x/Δt = c. Отримаємо рівність: Получим равенство:    E = mc ². Δ E = mc². Або E = mc ². Или E = mc². m – маса в спокої. m – масса в покое.   Рівність еквівалентності енергії і маси виведена із співвідношення невизначеності, вона співпадає Равенство эквивалентности энергии и массы выведена из соотношения неопределенности, она совпадает   з формулою Ейнштейна для еквівалентності енергії і маси, виведеною із теорії відносності, це підтвердження. с формулой Эйнштейна для эквивалентности энергии и массы, выведенной из теории относительности, это подтверждение.   Енергія світла може перетворюватися в частинку з еквівалентною масою за цим законом. Энергия света может превращаться в элементарную частичку с эквивалентной массой по этому закону. Енергія світла з енергією 1еВ перетворюється в елементарну частинку нейтрино з масою 1 еВ або меншою на величину кінетичної енергії за формулою E = mc ² . Энергия света с энергией 1эВ превращается в элементарную частицу нейтрино с массой 1 эВ или меньше на величину кинетической энергии по формуле E = mc².

    З енергії світла утворюється частинка нейтрино з масою, меншою 1 еВ С энергии света образуется частица нейтрино с массой, меньшей 1 эВ   (0,1 – 0,3 еВ ), і швидкістю, близькою до швидкості світла. (0,1 – 0,3 эВ), и скоростью, близкой к скорости света. Для порівняння, маса електрона дорівнює – 511 еВ . Для сравнения, масса электрона равна –  511эВ. Мудрі слова про Брахмана згадуються, що все відбувається його волею, він є «менший від атома, але більший від найбільшого». Мудрые слова о Брахмана упоминаются: все происходит по его воле, он «меньше атома, но больше от самого большого». Квант світла менший від атома за масою, але через світло твориться найбільший Всесвіт. Квант света меньше атома по массе, но из-за света творится самая большая Вселенная. Отже, простір однорідний наповнюється квантами світла і нейтрино , котрі рухаються хаотично в різних напрямках зі швидкістю, близькою до світла. Итак, пространство однородно наполняется квантами света и нейтрино, которые движутся хаотично в разных направлениях со скоростью, близкой к свету. Вважається, простір наповнений темною матерією, яка складається з нейтрино . Считается, пространство наполнено темной материей, которая состоит из нейтрино.                

   Нейтри́но — стабільна, електрично нейтральна елементарна частинка. Нейтрино – стабильная, электрически нейтральная элементарная частица. (див. Нейтрино – Вікіпедія ). (см. Нейтрино – Википедия). Вона належить до групи лептонів. Она относится к группе лептонов. Швидкість руху нейтрино близька до швидкості світла. Скорость движения нейтрино близка к скорости света. Розрізняють нейтрино електронне, мюонне і тау-лептонне. Различают нейтрино электронное, мюонное и тау-лептонного. Нейтрино і відповідні їм антинейтрино беруть участь тільки у слабких та гравітаційних взаємодіях. Нейтрино и соответствующие им антинейтрино участвуют только в слабых и гравитационных взаимодействиях. Вони відіграють велику роль у перетвореннях елементарних частинок, у глобальних космогонічних процесах. Они играют большую роль в преобразованиях элементарных частиц, в глобальных космогонических процессах.

   Властивості нейтрино . Свойства нейтрино. Кожному зарядженому лептону відповідає своя пара нейтрино /антинейтрино для електронного, мюонного , тау-лептонного. Каждому заряженном лептонов соответствует своя пара нейтрино/антинейтрино для электронного, мюонного, тау-лептонного. Останні експериментальні оцінки (на травень 2012), отримані в ході роботи австралійської колаборації WiggleZ на англо-австралійському телескопі засвідчують, що верхня межа маси для усіх ароматів нейтрино становить всього 0,29 еВ [http://science.compulenta.ru/677068/ Установлено строге астрофізичне обмеження на маси нейтрино ]. Последние экспериментальные оценки (на май 2012), полученные в ходе работы австралийской коллаборации WiggleZ на англо-австралийском телескопе показывают, что верхний предел массы для всех ароматов нейтрино составляет всего 0,29 эВ [http://science.compulenta.ru/677068/ установлено строгое астрофизической ограничения на массы нейтрино].

   Маса нейтрино важлива для пояснення феномену прихованої маси в космології, оскільки, незважаючи на її мале значення, концентрація нейтрино у Всесвіті достатньо висока, щоб істотно вплинути на середню густину речовини. Масса нейтрино важна для объяснения феномена скрытой массы в космологии, поскольку, несмотря на ее малое значение, концентрация нейтрино во Вселенной достаточно высока, чтобы существенно повлиять на среднюю плотность вещества. Якщо нейтрино мають ненульову масу, то різні види нейтрино можуть перетворюватися один в одного. Если нейтрино имеют ненулевую массу, то различные виды нейтрино могут превращаться друг в друга. Нейтрино мають ліву спіральність, антинейтрино – праву спіральність. Нейтрино имеют левую спиральность, антинейтрино - правую спиральность.

   Склад = елементарна частинка, родина = ферміон , група =лептон, взаємодії = слабка, гравітаційна; Состав = элементарная частица, семья = фермион, группа = лептон, взаимодействия = слабая, гравитационная;   відкрита = 1956 рік, открыта = 1956 г.,   символ = ν, символ = ν,   маса = дискутується, заряд = 0, спін = ½. масса = дискутируется, заряд = 0, спин = ½.

 

   Темна матерія – один із компонентів Всесвіту, існування якого виявлено нещодавно лише за гравітаційним впливом на видиму матерію і на фонове випромінювання, оскільки вона не випромінює і не розсіює електромагнітне випромінювання, а також не бере участі у сильній (ядерній) взаємодії. Темная материя – один из компонентов Вселенной, существование которого обнаружено недавно только по гравитационному воздействию на видимую материю и на фоновое излучение, поскольку она не излучает и не рассеивает электромагнитное излучение, а также не участвует в сильном (ядерном) взаимодействии. Темна матерія містить переважно нейтрино . Темная материя содержит преимущественно нейтрино. Синонім темної матерії є прихована маса. Синоним темной материи является скрытая масса. (див. Темна матерія – Вікіпедія ). (см. Темная материя –  Википедия).Припущення про її існування необхідне для пояснення розбіжностей між масами галактик, скупчень галактик та всього Всесвіту, виміряних за їхніми динамічними характеристиками. Предположение о ее существовании необходимо для объяснения расхождений между массами галактик, скоплений галактик и всей Вселенной, измеренных по их динамическим характеристикам.

   На основі спостережень структур більших за розмірами галактик та їх інтерпретації у рамках теорії Великого Вибуху встановлено, що темна матерія становить 26.8% від сумарної густини усіх компонентів Всесвіту. На основе наблюдений структур больших по размерам галактик и их интерпретации в рамках теории Большого Взрыва установлено, что темная материя составляет 26.8% от суммарной плотности всех компонентов Вселенной. Для порівняння, звичайна речовина становить лише 4.9% від сумарної густини Всесвіту, решта густини; Для сравнения, обычное вещество составляет лишь 4.9% от суммарной плотности Вселенной, остальные плотности; – 68.3% припадає на темну енергію. - 68.3% приходится на темную энергию. Якщо не брати до уваги темну енергію, то темна матерія становить близько 80% від густини матерії Всесвіту, а звичайна (видима) матерія становить лише близько 20%. Если не принимать во внимание темную энергию, то темная материя составляет около 80% от плотности материи Вселенной, а обычная (видимая) материя составляет лишь около 20%. Як вважають, переважна більшість темної матерії у Всесвіті не баріонна. Как полагают, подавляющее большинство темной материи во Вселенной не барионное. Вважається також, що вона не взаємодіє зі звичайною речовиною шляхом електромагнітної взаємодії, тобто частинки темної матерії не несуть електричного заряду. Считается также, что она не взаимодействует с обычным веществом путем электромагнитного взаимодействия, то есть частицы темной материи не несут электрического заряда. Небаріонна темна матерія включає нейтрино і значну частину інших частинок. Небарионной темная материя включает нейтрино и значительную часть других частиц.

       Небаріонну темну матерію прийнято класифікувати за масою частинок або дисперсійною швидкістю цих частинок (масивніші частинки рухаються повільніше). Небарионную темную материю принято классифицировать по массе частиц или дисперсионной скоростью этих частиц (массивные частицы движутся медленнее). Згідно з цією класифікацією, темну матерію поділяють на гарячу, Согласно этой классификации, темную материю разделяют на горячую,теплу і холодну темну матерію. теплую и холодную темную материю. Гаряча темна матерія містить нейтрино . Горячая темная материя содержит нейтрино. Холодна темна матерія призводить до «висхідного» ієрархічного формування структури Всесвіту (спочатку формуються малі гравітаційні системи, які «зливаються» і утворюють більші гравітаційні системи), тоді як гаряча темна матерія призводить до «низхідного» формування його структури . Холодная темная материя приводит к «восходящего» иерархического формирования структуры Вселенной (сначала формируются малые гравитационные системы, которые «сливаются» и образуют большие гравитационные системы), тогда как горячая темная материя приводит к «нисходящего» формирования его структуры.

     Реліктове випромінювання . Реликтовое излучение. Реліктове випромінювання в просторі підтверджує існування потоку нейтрино в темній матерії. Реликтовое излучение в пространстве подтверждает существование потока нейтрино в темной материи. Реліктове випромінювання походить від потоку нейтрино в просторі. Реликтовое излучение происходит от потока нейтрино в пространстве. Спектр електромагнітного реліктового випромінювання корелюється зі спектром абсолютно чорного тіла при температурі близько 3 градуси Кельвіна. Спектр электромагнитного реликтового излучения коррелирует со спектром абсолютно черного тела при температуре около 3 градусов Кельвина. Випромінювання є ізотропне, однорідне в просторі, існує з перших секунд Всесвіту. Излучения является изотропное, однородное в пространстве, существует с первых секунд Вселенной.      

   Нейтрино перетворюється на частинки з більшою масою . Нейтрино превращается в частицы с большей массой. Нейтрино в темній матерії рухаються хаотично в усіх напрямках із швидкістю, яка близька до швидкості Нейтрино в темной материи движутся хаотично во всех направлениях со скоростью, близкой к скоростисвітла, вони стикаються з іншими частинками. света, они сталкиваются с другими частицами. Нейтрино зливаються в результаті зіткнень, частинки утворюються більші за масою. Нейтрино сливаются в результате столкновений, частицы образуются большие по массе. В результаті багатьох зіткнень нейтрино утворюється нейтрон, який не має заряду, як і нейтрино . В результате многих столкновений нейтрино образуется нейтрон, который не имеет заряда, как и нейтрино. Нейтрон розпадається на протон і електрон. Нейтрон распадается на протон и электрон. Так утворюються атоми водню, які найбільше розповсюджені у просторі. Так образуются атомы водорода, наиболее распространенные в пространстве.   Подібне і схоже явище відбувається в колоїдному розчині, наприклад, молоці, про це знає кожна господарка. Подобное явление происходит в коллоидном растворе, например, молоке, об этом знает каждая хозяйка. Якщо маленькі частинки жиру молока хаотично рухаються, то частинки зліплюються в більші, утворюються згустки жиру з великою масою. Если маленькие частицы жира молока хаотично движутся, то частицы слепляются в большие, образуются сгустки жира с большой массой. Для цього треба час і хаотичний рух. Для этого надо время и хаотическое движение. Так у Всесвіті із найменших частинок нейтрино через великий час і безперервний рух утворюються великі елементарні частинки з масою: нейтрони, електрони, протони, атоми – із них утворюються повітря, вода земля, Так во Вселенной из самых маленьких частиц нейтрино через большое время и непрерывного движения образуются большие элементарные частицы с массой: нейтроны, электроны, протоны, атомы – из них образуются воздух, вода земля,космічні тіла. космические тела. Так утворюються зорі, галактики. Так образуются звезды, галактики.

   Цикли еволюції. Циклы эволюции. Перший цикл . Первый цикл. До першого циклу початок еволюції є невизначений, його не розглядаємо. К первому циклу начало эвволюции есть неопределенным, его не рассматриваем. 1. Природа розділилася на дві протилежні сторони, котрі існують в єдності й боротьбі – це світла матерія з енергії білого світла і темна або прихована матерія з потоку частинок нейтрино . 1. Природа разделилась на две противоположные стороны, которые существуют в единстве и борьбе – это светлая материя из энергии белого света и темная или скрытая материя из потока частиц нейтрино. 2. Між цими протилежностями виникає суперечність, яка вирішується через виникнення двох нових інших протилежностей – це темна матерія і елементарні частинки нейтрони. 2. Между этими противоположностями возникает противоречие, которое решается через возникновение двух новых других противоположностей – это темная материя и элементарные частицы нейтроны. 3. Між новими протилежностями виникає суперечність, яка вирішується через перехід до двох нових протилежностей – це елементарні частинки нейтрони і атоми, які утворюють хімічні сполуки. 3. Между новыми противоположностями возникает противоречие, которое решается через переход к двум новым противоположностям – это элементарные частицы нейтроны и атомы, которые образуют химические соединения. 4. Між цими протилежностями виникає суперечність, яка вирішується через перехід до двох нових протилежностей – це хімічні атоми і тіла із хімічних елементів, зорі, планети, галактики. 4. Между этими противоположностями возникает противоречие, которое решается через переход к двум новым противоположностям – это химические атомы и тела с химических элементов, звезды, планеты, галактики. 5. Між цими протилежностями виникає суперечність, яка вирішується через перехід до двох нових протилежностей – це небесні тіла, планети і друга сторона живі люди. 5. Между этими противоположностями возникает противоречие, которое решается через переход к двум новым противоположностям – это небесные тела, планеты и вторая сторона живые люди. Цикл закінчується виникненням людини, яка має здібність творити біле світло із себе. Цикл заканчивается возникновением человека, который имеет способность творить белый свет из себя. Другий цикл . Второй цикл. Він відбувається аналогічно до першого циклу.1. Он происходит аналогично первого циклу.1. Живі люди розділили природу на дві протилежності через біле світло, яке вони створюють – це світла матерія через біле світло, які вони самі створюють, і темна або прихована матерія через нейтрино , яке створюється із світла. Живые люди разделили природу на две противоположности через белый свет, который они создают – это светлая материя через белый свет, которые они сами создают, и темная или скрытая материя через нейтрино, которое создается из света. 2. Між цими протилежностями виникає суперечність, як у першому циклі. 2. Между этими противоположностями возникает противоречие, как в первом цикле. Вона вирішується она решается  черезчерез перехід до двох нових протилежностей – це темна матерія із нейтрино та елементарні частинки нейтрони. переход к двум новым противоположностям – это темная материя с нейтрино и элементарные частицы нейтроны. Процеси 3, 4, 5 відбуваються аналогічно до першого циклу. Процессы 3, 4, 5 происходят аналогично первого цикла. Цикл завершується еволюційним виникненням людини, яка має здібність творити біле світло із себе. Цикл завершается эволюционным возникновением человека, который имеет способность творить белый свет из себя. Аналогічно відбуваються третій, четвертий та інші цикли еволюції. Аналогично происходят третий, четвертый и другие циклы эволюции.

   

4.3. 4.3. Люди творять біле світло Люди творят белый свет

   Люди є джерело енергії, як Сонце. Люди есть источник энергии, как Солнце. А це Сонце, яке світить нам зараз, є не наше, не ми створили його, а люди, які були до нас. А это Солнце, которое светит нам сейчас, является не наше, не мы создали его, а люди, которые были до нас. Учитель Іванов ( Ош ) сам творив білий світ через біле світло і навчав людей творити. Учитель Иванов (Ош) сам творил белый свет (Вселенную) через белый свет и учил людей творить.Учитель Порфирій Іванов ( Ош ) направив думку людей на вивчення, пізнання Всесвіту. Учитель Порфирий Иванов (Ош) направил мысль людей на изучение, познание Вселенной. Учитель Учитель Порфирій Іванов ( Ош ) учить усіх любити Порфирий Иванов (Ош) учит всех любитьприроду, вивчати її, розуміти, цінувати, берегти, як око, творити білий світ. природу, изучать ее, понимать, ценить, беречь, как око, творить белый свет. Тому в Учителя Іванова є власне ім'я Ош , яке в перекладі означає Білий. Поэтому в Учителя Иванова есть собственное имя Ош, которое в переводе означает Белый.              

   Іванов стверджує, що люди самі є на білому світі Сонце. Иванов утверждает, что люди сами на белом свете есть Солнце. Порфирій Іванов пише в праці про свій досвід: 1982.04:с123. Порфирий Иванов пишет в труде о своем опыте: 8204:123.  «Мені стало легко без головного убору. «Мне стало легко без головного убора.Я побачив біле світло, моя голова оздоровилась, вона не стала мати захворювання в себе. Я увидел белый свет, моя голова оздоровилась, она не стала иметь заболевания в себя.А раз мозок набрався природних сил, то внутрішність моя загорілась вогнем. А раз мозг набрался природных сил, то внутренность моя загорелась огнем.Холодна сторона відійшла, а тепло прийшло, від чого нам, таким людям, не відірватись». Холодная сторона отошла, а тепло пришло, от чего нам, таким людям и не оторваться».Іванов стверджує, що Сонця, як ми з вами думаємо, нема: «Сонце – це є ми, розумна істота». Иванов утверждает, что Солнца, как мы с вами думаем, нет: 6507:129. «Солнце – это мы, разумное существо». 6710:61.6507:129.«Це «ЭтоСонце світить не наше. Солнце светит не наше. Люди створюють самі». Люди создают сами».

   «Нам треба буде зробити так без усякого Сонця. 6807:27. «Нам нужно будет сделать так без всякого Солнца. Ми не повинні сподіватися ні на що, крім людини. Мы не должны надеяться ни на что, кроме человека. Він завойовує сам у природі». Он завоевывает сам в природе».«Сонце – це є ми, всі наші земні люди». 7201:56.«Солнце – это мы, все наши земные люди». 7201:56.

     «За моїм висновком, Сонця немає як такого. 7212:123. «По моему выводу, Солнца нет как такового. Життя національних людей є на нашій планеті Землі. Жизнь национальных людей есть на нашей планете Земле. Вони є самі на білому світі Сонце. Они сами есть на белом свете Солнце. Їхній розум, життєвий мозок хоче і робить у них».7212:123. Их ум, жизненный мозг хочет и делает в них ».

    «Хазяїн Бог є. 7212:124. «Хозяин Бог есть. Справа наша є холод і погана сторона, треба бути живим без усякого Сонця». Наше дело есть холод и плохая сторона, надо быть живым без всякого Солнца». 7510:36.7212:124. « Люди є все Сонце, а Сонце є люди». «Люди есть все Солнце, а Солнце есть люди».7510:36.Більше цитат (див. Розділ 4). Больше цитат (см. Раздел 7).

      Іванов говорить, що «це Сонце світить не наше». Иванов говорит, что «это Солнце светит не наше». Мова йде про іншу зорю, яка на сьогодні ще не створена, але буде створена людьми із світла потім через мільйони Речь идет о другой звезде, которая на сегодня еще не создана, но будет создана людьми из света потом через миллионыроків. лет. Люди зараз створюють світло, з якого Люди сейчас создают свет, из которогобуде створено наступне Сонце, зорі. будет создано следующее Солнце, звезды. Ці люди є творці Всесвіту, Боги, в тому числі Ош (Порфирій Іванов). Эти люди есть творцы Вселенной, Боги, в том числе Ош (Порфирий Иванов). Тому Іванов у працях пропонував людям, щоб люди зрозуміли, що він є Бог усього Всесвіту, і самі ставали такими творцями. Поэтому Иванов в трудах предлагал людям, чтобы люди поняли, что он есть Бог всей Вселенной, и сами становились такими творцами. Іванов робив усе в житті для того, щоб люди ставали такими Богами. Иванов делал все в жизни для того, чтобы люди становились такими Богами. Учитель Іванов обрав особисте ім ' я Ош , яке в перекладі означає Білий. Учитель Иванов выбрал личное имя Ош, которое в переводе означает Белый. Ім'я Ош зв'язане із білим світлом і білим світом. Имя Ош связано с белым светом (Вселенной) и белым светом. Він рекомендував усім обрати одне ім'я і на ньому одному базуватися. Он рекомендовал всем выбрать одно имя и на нем одном базироваться. Він написав ім ' я Ош у зошиті Паршек . Он написал имя Ош в тетради Паршек. 1981.02.с126. 1981.02.с126. Учитель Іванов написав учню нове прізвище Ош , як батько синові, а учень прийняв нове прізвище Ош , не присвоїв, і назвав Учителя Отцем Ош , він є Бог Ош . Учитель Иванов написал ученику новую фамилию Ош, как отец сыну, а ученик принял новую фамилию Ош, а не присвоил, и назвал Учителя Отцом Ош, он Бог Ош. (див. Роз. 3). (см. Разд. 6). Учень назвав себе сином Ош , він рекомендує всім людям обрати ім ' я Ош від Бога і на ньому одному базуватися в житті. Ученик назвал себя сыном Ош, он рекомендует всем людям выбрать имя Ош от Бога и на нем одном базироваться в жизни. Ім'я Ош є спільне для послідовників Учителя Іванова ( Ош ). Имя Ош есть общее для последователей Учителя Иванова (Ош). Ім'я Ош є велике, святе, все звершиться через нього. Имя Ош есть великое, святое, все свершится через него. Послідовники назвали учня Ош учителем Ош . Последователи назвали ученика Ош учителем Ош. (див. розділ 5). (см. раздел 6).         

   У 1982 році, за рік до уходу, Іванов говорив і писав у працях про шестиденне терпіння без їжі. В 1982 году, за год до ухода, Иванов говорил и писал в трудах о шестидневном терпении без еды. Він сам не міг робити це через хворобу ноги, яку зробили йому лікарі в психлікарні. Он сам не мог делать это из-за болезни ноги, которую сделали ему врачи в психиатрической больнице. Іванов пише: 8202:78. Иванов пишет: 8202: 78. « Паршек рахує ці дні, що прибувають, вони приведуть із собою потім «Паршек считает эти дни, которые прибывают, они приведут с собой потомще більше свідоме терпіння. еще больше сознательное терпение. У тиждень в одну неділю доводилось В неделю в одно воскресенье приходилось кушать їсти один місяць, його треба завоювати досвідом, потім півроку, шість місяців, і слідом за цим самим рік протерпіти, і зовсім проститись із цією їжею.один месяц, его надо завоевать опытом, потом полгода, шесть месяцев, и вслед за этим самым год протерпеть, и совсем проститься с этой пищей. Це буде завоювання для всього світу всіх наших людей безсмертя. Это будет завоевание для всего мира всех наших людей бессмертия. Воно робилось, і робиться це діло на указаному місці, там де усі умови є отримати можливість, щоби життя без потреби засяяло в людях. Оно делалось, и делается это дело на указанном месте, там где все условия есть получить возможность, чтобы жизнь без потребности засияла в людях. Ми виженемо смерть як таку. Мы выгоним смерть как таковую. Ми не будемо вмирати більше так ось, а ми будемо вічно жити. Мы не будем умирать больше так вот, а мы будем вечно жить. Це наше буде діло». Это наше будет дело».

  

Досвід послідовника Ош . Опыт последователя Ош, Система Ош система Ош

     Ми оздоровлюємось за системою Учителя Іванова, ми спочатку виконуємо п ' ять заповідей Іванова, 42 години перебуваємо без їжі щотижня, потім 66, потім 108 годин терпіння без їжі в тиждень. Мы оздоровляемся по системе Учителя Иванова, мы сначала выполняем пять заповедей Иванова, 42 часа находимся без еды в неделю, потом 66, потом 108 часов терпения без пищи в неделю. Потім ми періодично вживаємо їжу одну добу і слідом за цим не вживаємо їжу три доби – так робимо кожні чотири доби. Потом мы периодически употребляем пищу сутки и вслед за этим не употребляем пищу трое суток – так делаем каждые четверо суток.Щоб виконати ідею Учителя Іванова, учитель Ош спочатку пробував періодично вживати їжу одну добу, потім не вживати їжу три доби. Чтобы выполнить идею Учителя Иванова, учитель Ош сначала пробовал периодически употреблять пищу одни сутки, потом не употреблять пищу трое суток. Це є система 1+ 3, її суть наступна. Это система 1+ 3, ее суть следующая. Ми періодично вживаємо їжу одну добу з 18 годин одного дня до 18 годин наступного дня, потім не вживаємо їжу три доби підряд, потім знову вживаємо їжу одну добу і так періодично повторюємо. Мы периодически употребляем пищу одни сутки с 18 часов одного дня до 18 часов следующего дня, потом не употребляем пищу трое суток подряд, потом снова принимаем пищу одни сутки и так периодически повторяем. Учитель Ош так періодично робив кожні чотири доби, і прагнув терпіти без їжі шість діб щотижня, поступово завоювати цей рубіж. Учитель Ош так периодически делал каждые четверо суток, и стремился терпеть без пищи шесть суток в неделю, постепенно завоевать этот рубеж. Одного разу в третю добу без їжі Учитель Ош Однажды в третьи сутки без еды учитель Ош   вранці після пробудження став на ноги, випрямив спину, підняв руки, дивився між брови із закритими очима: і побачив біле світло, яке раніше ніколи не бачив. утром после пробуждения стал на ноги, выпрямил спину, поднял руки, смотрел между брови с закрытыми глазами и увидел белый свет, который раньше никогда не видел. Це видіння білого світла повторювалось часто в третю добу без їжі. Это видение белого света повторялось часто в третьи сутки без еды. Людина бачить біле світло від себе, як сонце, із закритими очима або в темному місці близько півхвилини, лише треба бажати бачити біле світло. Человек видит белый свет от себя, как солнце, с закрытыми глазами или в темном месте около полминуты, только надо желать видеть белый свет. Спочатку ми бачимо одну маленьку білу зірочку, потім багато зірок, потім суцільне біле світло на все поле, як сонечко, маємо приємне почуття. Сначала мы видим одну маленькую белую звездочку, потом много звезд, затем сплошной белый свет на все поле, как солнышко, есть приятное чувство. Учитель Ош практично прийшов до висновку: людина в третю добу життя без їжі отримує просвітлення, починає світитися, тобто творити біле світло і його бачити. Учитель Ош практически пришел к выводу: человек в третьи сутки жизни без еды получает просветление, начинает светиться, то есть творить белый свет и его видеть. Таке біле світло своє Учитель Іванов бачив і багато інших людей, вони свідчили про це. Такой белый свет свой Учитель Иванов видел и много других людей, они свидетельствовали об этом. Учитель Іванов писав про біле світло в праці. Учитель Иванов писал о белом свете в труде. За висновком учителя Ош , основне завдання і По выводу учителя Ош, основная задача ипризначення людини в природі – творити і бачити біле світло для безсмертя природи і людей. назначения человека в природе – творить и видеть белый свет для бессмертия природы и людей. Учитель Ош старається творити і бачити біле світло, бо це треба для життя. Учитель Ош старается творить и видеть белый свет, потому что это надо для жизни. Іванов пише, що нам, таким людям, не відірватися від білого світла, і ми всі маємо бачити його. Иванов пишет, что нам, таким людям, не оторваться от белого света, и мы все должны видеть его. Іванов говорить у «Моїй перемозі»: «Мій вихід – у світлі». Иванов говорит в «Моей победе»: «Мой выход – в свете». Нам усім треба бути таким, як Учитель. Нам всем надо быть таким, как Учитель.

 

    Люди є самі Сонце , про це Порфирій Іванов говорить у своїх працях. Люди сами есть Солнце, об этом Порфирий Иванов говорит в своих трудах. Кожен є маленьке сонце, а все людство складається з мільярдів маленьких сонць – це сила. Каждый есть маленькое солнце, а все человечество состоит из миллиардов маленьких солнц – это сила. Ця енергія відіграє визначальну роль в еволюції Всесвіту. Эта энергия играет определяющую роль в эволюции Вселенной. Всі видимі в небі зорі Всесвіту і Сонце є старі, вони поступово щезають, через якийсь час вони перестануть існувати. Все видимые в небе звезды Вселенной и Солнце есть старые, они постепенно исчезают, через некоторое время они перестанут существовать. Можна сказати, для нас Сонця нема, Іванов говорить про це. Можно сказать, для нас Солнца нет, Иванов говорит об этом. Із світла, яке люди створили зараз, поступово через мільйони років створяться нові галактики, зорі, планети, люди.Из света, который люди создали сейчас, постепенно через миллионы лет создадутся новые галактики, звезды, планеты, люди. Так поступово еволюційно твориться вічний Так постепенно эвволюционно творится вечнаяВсесвіт через людей. Вселенная через людей. Існування природи залежить від дій людства, людство є творець Всесвіту, Бог Всесвіту, Розум Всесвіту. Существование природы зависит от действий человечества, человечество является творец Вселенной, Бог Вселенной, Разум Вселенной. Природа народжує людей для життя природи, а людство, як сонце, народжує природу, так еволюціонує природа і люди. Природа рождает людей для жизни природы, а человечество, как солнце, рождает природу, так эвволюционирует природа и люди. Основна функція, призначення людей у природі – бути Основная функция, назначение людей в природе – быть   джерелом світла в природі, світитися в природі, тобто кожен має прагнути світитися в природі в житті. источником света в природе, светиться в природе, то есть каждый должен стремиться светиться в природе в жизни. Це є заслуга в природі. Это заслуга в природе.

 

   Світла енергія . Светлая энергия. Енергія, яка утворює в людини видиме біле світло, називається світлою енергією. Энергия, которая образует у человека видимый белый свет, называется светлой энергией. Учитель Ош випробував на собі світлу енергію і ділиться досвідом. Учитель Ош испытал на себе светлую энергию и делится опытом. Світла енергія накопичується в організмі та зберігається в неактивному потенціальному стані до певного моменту. Светлая энергия накапливается в организме и сохраняется в неактивном потенциальном состоянии до определенного момента. Коли в організмі виникають умови – життя по-природному, очищення організму від токсинів, очищення каналів – тоді світла енергія сама піднімається до головного мозку й утворює біле світло, яке людина бачить. Когда в организме возникают условия – жизнь по-природному, очищение организма от токсинов, очищение каналов – тогда светлая энергия сама поднимается к головному мозгу и образует белый свет, который человек видит. Світла енергія – це найголовніша енергія для життя людини і Всесвіту, від неї залежить створення і розвиток Всесвіту. Светлая энергия – это самая важная энергия для жизни человека и Вселенной, от нее зависит создание и развитие Вселенной. Якщо людина живе правильно з любов ' ю до природи, тобто по-природному, то світла енергія сама вільно піднімається до головного мозку й опускається. Если человек живет правильно с любовью к природе, то есть по-природному, то светлая энергия сама свободно поднимается к головному мозгу и опускается.   Учитель Іванов любив природу і людей у житті, очевидно, у нього світла енергія вільно піднімалась, він є для нас усіх приклад у житті. Учитель Иванов любил природу и людей в жизни, очевидно, у него светлая энергия свободно поднималась, он для нас всех есть пример в жизни. У праведної людини світла енергія сама робить те, що треба в природі. В праведного человека светлая энергия сама делает то, что надо в природе. Людина після сну вранці стає на ноги із заплющеними очима і бажає бачити біле світло, тоді світла енергія сама піднімається до мозку. Человек после сна утром встает на ноги с закрытыми глазами и желает видеть белый свет, тогда светлая энергия сама поднимается к мозгу. Біле світло утворюється і його видно близько півхвилини, потім біле світло поступово саме зникає, незалежно від волі людини, світла енергія переходить у неактивний стан. Белый свет образуется и его видно около полминуты, потом белый свет постепенно сам исчезает, независимо от воли человека, светлая энергия переходит в неактивное состояние. А біле світло людини розповсюджується в просторі зі швидкістю світла, із нього утвориться темна матерія, із неї утворяться елементарні частинки, потім повітря, вода, земля, тіла, зорі через мільйони років. А белый свет человека распространяется в пространстве со скоростью света, из него образуется темная материя, из нее образуются элементарные частицы, затем воздух, вода, земля, тела, звезды через миллионы лет. Творити біле світло людини – це основне призначення світлої енергії людини. Творить белый свет человека – это основное назначение светлой энергии человека. Ми бачимо біле світло на третю добу без їжі, коли організм очистився від токсинів, має очищені канали, не має похоті тощо. Мы видим белый свет на третьи сутки без еды, когда организм очистился от токсинов, имеет очищенные каналы, не имеет похоти и тому подобное. Люди можуть бачити біле світло при різних умовах, бо у них різні здібності. Люди могут видеть белый свет при различных условиях, потому что у них разные способности. Одні бачать біле світло на третій добі без їжі, інші будуть бачити на 4-й добі без їжі, або 5-й добі без їжі, або 6-й добі без їжі. Одни видят белый свет на третьи сутки без еды, другие будут видеть на 4-е сутки без еды, или 5-е сутки без еды, или 6-е сутки без еды.

   Застереження! Предостережение! Якщо в організмі які-небудь канали не очищені, то виникає біль у цих місцях тіла, зменшення сили організму. Если в организме какие-либо каналы не очищены, то возникает боль в этих местах тела, уменьшение силы организма. У такому випадку не рекомендується бути без їжі три доби, треба відновити сили організму за системою Учителя Іванова, виконувати п ' ять правил Учителя Іванова, терпіти без їжі 42 або 108 годин на тиждень. В таком случае рекомендуется быть без еды не трое суток, надо восстановить силы организма по системе Учителя Иванова, выполнять пять правил Учителя Иванова, терпеть без пищи 42 или 108 часов в неделю.                     

   Нам усім не треба прагнути бачити своє біле світло багато раз у житті. Нам всем не надо стремиться видеть свой белый свет много раз в жизни. Людині достатньо бачити своє біле світло від світлої енергії один раз або декілька разів для підтвердження, а потім треба розказати іншим людям, щоб і вони бачили біле світло. Человеку достаточно видеть свой белый свет от светлой энергии один или несколько раз для подтверждения, а потом следует рассказать другим людям, чтобы и они видели белый свет. У праведної природної людини світла енергія сама піднімається до головного мозку і опускається стільки разів, скільки треба в природі. В праведного естественного человека светлая энергия сама поднимается к головному мозгу и опускается столько раз, сколько надо в природе. Якщо людина хоч один раз бачила своє біле світло, то вона вже є творець природи, вона виконала свою місію і призначення від природи, можна бути спокійним у житті, вона прожила недаремно. Если человек хоть один раз видел свой белый свет, то он уже есть творец природы, он выполнил свою миссию и предназначение от природы, можно быть спокойным в жизни, он прожил не зря. Христос один раз засвітився білим світлом перед учнями, це описано в писаннях. Христос, однажды засветился белым светом перед учениками, это описано в писаниях. Учитель Порфирій Іванов один раз бачив біле світло й описав у своїй праці. Учитель Порфирий Иванов один раз видел белый свет и описал в своей работе. Якщо ми будемо бачити біле світло багато раз, ми ризикуємо втратити енергію організму, він скоро виснажиться. Если мы будем видеть белый свет много раз, мы рискуем потерять энергию организма, он скоро истощится. Одноразове бачення білого світла благотворно впливає на мозок людини, на психіку, на свідомість. Однократное видение белого света благотворно влияет на мозг человека, на психику, на сознание. Іванов пише, що його мозок через біле світло оздоровився, набрався природних сил, тепло прийшло. Иванов пишет, что его мозг через белый свет оздоровился, набрался природных сил, тепло пришло. Після цього Іванов став Учителем народу, він полюбив усе на світі, природу і людей. После этого Иванов стал Учителем народа, он полюбил все на свете, природу и людей. Світлу енергію не варто використовувати часто і не за призначенням. Светлую энергию не стоит использовать часто и не по назначению. Очевидно, світла енергія є та енергії, яку йоги називають кундаліні . Очевидно, светлая энергия есть та энергия, которую йоги называют кундалини. (див. Кундаліні – Вікіпедія ). (см. Кундалини – Википедия). У йогів є свій спосіб підйому життєвої сили кундаліні . У йогов есть свой способ подъема жизненной силы кундалини. В Учителя Іванова та учителя Ош є свій природний В Учителя Иванова и учителя Ош есть свой природный спосіб пробудження і підйому світлої енергії тобто кундаліні через любов. способ пробуждения и подъема светлой энергии  то есть кундалини через любовь. Головне, любити природу і людей, служити їм – це правильне життя, люди світяться, як сонце. Главное, любить природу и людей, служить им – это правильная жизнь, люди светятся, как солнце.Перемагай у себе жадність, лінь, самовдоволеність, користолюбство, страх, лицемірство, гордість. Побеждай в себя жадность, лень, самодовольство, стяжательство, страх, лицемерие, гордость. Перемогти жадність – це погодитися на одну зарплату всім людям у житті, вводити еволюційний лад. Победить жадность – это согласиться на одну зарплату всем людям в жизни, вводить эволюционный порядок. Перемогти гордість – це любити всіх людей, прощати людям провини, не карати, не судити, щоб посадити у в ' язницю. Победить гордость –это любить всех людей, прощать людям вину, не наказывать, не судить, чтобы посадить в тюрьму. Перемогти страх – прийняти автотрофність . Победить страх – принять автотрофность. Якщо ми будемо мати таку перемогу в себе, Если мы будем иметь такую победу в себя,кундаліні буде підніматися. кундалини будет подниматься.   

   Іванов говорить про Дух, який є світла енергія: Иванов говорит о Духе, который является светлой энергией: 7710:189. 7710:189.«Ця історія моя мислилась у той час, коли я зовсім не їв. «Эта история моя мыслилась в то время, когда я совсем не ел. Моє тіло освітилося Духом. Мое тело осветилось Духом. А раз Дух мене оточив, то мені легко буде жити. А раз Дух окружил меня, то мне легко будет жить. Ось чого треба в людях добитись – такого життя, а воно в нас є». Вот чего надо в людях добиться – такой жизни, а она у нас есть». Під поняттям Дух або Святий Дух ми розуміємо світлу енергію, яку творять люди і бачать біле світло, коли зовсім не їдять. Под понятием Дух или Святой Дух мы понимаем светлую энергию, которую создают люди и видят белый свет, когда совсем не едят. Святий Дух – це світла енергія і біле світло, котре творять люди, коли не їдять. Святой Дух – это светлая энергия и белый свет, который творят люди, когда не едят. Світла енергія – це Святий Дух. Светлая энергия – это Святой Дух. Поняття Бог Дух Святий не стосується християнської релігії, трійці. Понятие Бог Дух Святой не касается христианской религии, троицы. Бог Дух Святий – це людина, котра освітилася Духом, тобто світлою енергією, завдяки якій вона зробила людям корисну справу. Бог Дух Святой – это человек, который осветился Духом, то есть светлой энергией, благодаря которой он сделал людям полезное дело.             

    Призначення людей у житті – творити біле світло, щоб Всесвіт еволюціонував вічно. Назначение людей в жизни – творить белый свет, чтобы Вселенная эвволюционировала вечно. Ця істина є відкрита дітям. Эта истина открыта детям. Маленька донька сказала, що для безсмертя треба створювати світло. Маленькая дочь сказала, что для бессмертия надо создавать свет.

    Хто є джерелом світлої енергії? Кто является источником светлой энергии? Все людство є джерело світлої енергії. Все человечество есть источник светлой энергии.       

 

   Споживання їжі протягом доби. Потребление пищи в течение суток. Життя без їжі . Жизнь без пищи. На третій день без їжі о 18 годині ми починаємо вживати їжу і вживаємо до 18 години наступного дня. На третий день без еды в 18 часов мы начинаем принимать пищу и принимаем до 18 часов следующего дня. Ми вживаємо їжу одну добу, з 18 годин одного дня до 18 годин наступного дня. Мы принимаем пищу одни сутки. Нам дуже важливо правильно починати вживати їжу після терпіння, щоб не зашкодити організму, відновити масу тіла, Нам очень важно правильно начинать употреблять пищу после терпения, чтобы не навредить организму, восстановить массу тела,отримати можливість для наступного життя без їжі за системою. получить возможность для последующей жизни без еды по системе. Починаємо з гімну Учителя, дякуємо Учителеві й усім. Начинаем с гимна Учителя, спасибо Учителю и всем. Наш вогонь перетравлення їжі погаснув без їжі, намагаємося відновити його. Наш огонь переваривания пищи потух без еды, пытаемся восстановить его.Ми робимо вдихи, видихи за системою Учителя, наповнюємо кишечник повітрям з Учителем, при цьому починається розпалювання внутрішнього вогню. Мы делаем вдохи, выдохи по системе Учителя, наполняем кишечник воздухом с Учителем, при этом начинается разжигание внутреннего огня.Починаємо вживати їжу, котра є соки фруктів і овочів. Начинаем принимать пищу, которая является соки фруктов и овощей. Це морква, яблука, апельсини. Это морковь, яблоки, апельсины. Ми повинні підтримувати вільну прохідність кишечника, не допускати затору в кишечнику, який може виникати через тверду їжу – це небезпечно. Мы должны поддерживать свободную проходимость кишечника, не допускать затора в кишечнике, который может возникать из-за твердой пищи – это опасно. Сік розводити навпіл з водою, пити маленькими ковточками разом зі слиною. Сок разводить пополам с водой, пить маленькими глоточками вместе со слюной. Можна пробувати вживати сироватку з кислого Можно пробовать употреблять сыворотку из кислого молока, или просто кислое молоко. Цю їжу і воду треба вживати доти, поки не почнеться бурчання в животі й очищення кишечника, спочатку тверде за формою, потім рідке чорно-коричного кольору. Эту пищу и воду надо употреблять, пока не начнется урчание в животе и очистка кишечника, сначала твердое по форме, затем жидкое черно-коричневого цвета. Це починається через 1 – 3 години від початку. Это начинается через 1 – 3:00 от начала. Потім ми можемо вживати салати зі свіжих сирих овочів, фруктів: морква, буряк, капуста, яблуко, лимон, олія. Затем мы можем употреблять салаты из свежих сырых овощей, фруктов: морковь, свекла, капуста, яблоко, лимон, масло. Для каші можна взяти гречку, овес або пшоно з овочами, олією, без кухонної солі. Для каши можно взять гречку, овес или пшено с овощами, маслом, без поваренной соли. Учитель Іванов рекомендував вживати молочне і фрукти, воду не пити; Учитель Иванов рекомендовал употреблять молочное и фрукты, воду не пить, варене, хліб заквашений, м'ясо, рибу, яйця, чай не вживати. вареное, хлеб заквашенный, мясо, рыбу, яйца, чай не употреблять. Ми очікуємо свята без їжі. Мы ожидаем праздник без пищи.

   Життя без їжі . Жизнь без пищи. Ми починаємо очищати кишечник зранку, о 5 – 6 годині, з допомогою клізми зі своєї свіжої сечі. Мы начинаем очищать кишечник утром, в 5 – 6:00, с помощью клизмы из своей свежей мочи. Ми використовуємо всю свою свіжу сечу, котру зібрали за добу, щоб якусь патогенну флору не ввести в кишечник. Мы используем всю свою свежую мочу, которую собрали за сутки, чтобы какую-то патогенную флору не ввели в кишечник. Сечу вводимо близько одного літра, очищаємо товстий кишечник, потім вводимо ще раз стільки само, очищаємо кишечник. Мочу вводим около одного литра, очищаем толстый кишечник, затем вводим еще раз столько же, очищаем кишечник. Після цього ми почуваємо себе легко, добре весь день, і наступний день також легко. После этого мы чувствуем себя легко, хорошо весь день, и следующий день также легко. На третій день вдосвіта дивимось біле світло, після цього в душі і серці почуття виконаного обов ' язку. На третий день на рассвете смотрим белый свет, после этого в душе и сердце чувство выполненного долга. На третій день без їжі о 18 годині починаємо вживати їжу. На третий день без еды в 18 часов начинаем принимать пищу. Під час сухого голодування нам доводиться обливати тільки ноги, як обливав Іванов, бо при обливанні всього тіла близько півлітра води може всмоктуватися через шкіру – це буде вже мокре голодування, а не сухе. Во время сухого голодания нам приходится обливать только ноги, как обливал Иванов, потому что при обливании всего тела около полулитра воды может всасываться через кожу – это будет уже мокрое голодание, а не сухое. Організм учиться брати воду з повітря. Организм учится брать воду из воздуха. При такому При такомрежимі організм мало засмічується токсинами від їжі за одну добу і ефективно очищується від токсинів режиме организм мало засоряется токсинами от еды за сутки и эффективно очищается от токсиновпротягом трьох діб без їжі. в течение трех суток без еды. Ми можемо трудитися розумово, Мы можем трудиться умственно,якщо треба. если надо.   

   Ми робимо дихальну вправу щодня, щоб почуття голоду не шкодило шлунку, кишечнику. Мы делаем дыхательное упражнение каждый день, чтобы чувство голода не вредило желудку, кишечнику. Коли виникає почуття голоду в кишечнику, шлунку, ми розширюємо груди, живіт втягується, робимо вдих через гортань до відмови з нескінченної висоти, ковтаємо повітря, розслаблюємо груди, живіт, просимо Учителя. Когда возникает чувство голода в кишечнике, желудке, мы расширяем грудь, живот втягивается, делаем вдох через гортань до отказа с бесконечной высоты, глотаем воздух, расслабляем грудь, живот, просим Учителя. Повітря з рідиною попадає в кишечник, ми чуємо бурчання, видихаємо вільно. Воздух с жидкостью попадает в кишечник, мы слышим урчание, выдыхаем свободно. Ми повторюємо вдих десять разів або більше щодня на свіжому повітрі на природі. Мы повторяем вдох десять раз или более в день на свежем воздухе на природе. Почуття голоду зникає, бо повітря в кишечнику живить флору, а вона живить наш організм. Чувство голода исчезает, потому что воздух в кишечнике питает флору, а она питает наш организм. Ми використовуємо цю вправу також для розпалювання внутрішнього вогню для перетравлення їжі. Мы используем это упражнение также для разжигания внутреннего огня для переваривания пищи. Коли болить щось у тілі, ми вдихаємо до відмови і дивимось на місце, яке тривожить – біль перестає, тіло оздоровлюється. Когда болит что-то в теле, мы вдыхаем до отказа и смотрим на место, которое тревожит – боль перестает, тело оздоровляется.

    Учитель говорить, що ми не будемо вживати їжу шість діб на райському місці, де є умови і можливість бути без усяких потреб, і наші люди є. Учитель говорит, что мы не будем принимать пищу шесть дней в райском месте, где есть условия и возможность быть без всяких потребностей, и наши люди. Іванов. Иванов. 8212:140 : « Коли ми переступимо поріг на Чувілкін бугор, то ми візьмемо левонш весь тиждень, ми не будемо вживати шість днів їжі й води. 8212: 140: «Когда мы перешагнем порог на Чувилкин бугор, то мы возьмем левонш всю неделю, мы не будем принимать шесть дней еды и воды. Це буде наша перемога в цьому ділі. Это будет наша победа в этом деле. Ми повинні добитися цього в природі, природа відкриє нам свої очі, щоб ми бачили це» . Мы должны добиться этого в природе, природа откроет нам глаза, чтобы мы видели это».

   Учитель Іванов не рекомендує довго спати, щоб мозок був бадьорий постійно, а організм був свідомий завжди. Учитель Иванов не рекомендует долго спать, чтобы мозг был бодр постоянно, а организм был сознательный всегда. Сон губить людину, герой гине уві сні, бо організм є несвідомий уві сні. Сон губит человека, герой погибает во сне, потому что организм является бессознательный во сне. Людина уві сні – не мертва, не жива. Человек во сне – не мертвый, не живой.Треба згадувати себе, «хто я», при цьому ви відчуваєте себе справа від серця і в мозку ззаду на потилиці, енергія організму зберігається, очі дивляться в нескінченність, думки нема. Надо вспоминать себя, «кто я», при этом вы чувствуете себя справа от сердца и в голове сзади на затылке, энергия организма сохраняется, глаза смотрят в бесконечность, мысли нет.

   Коли три доби закінчується, свято життя без їжі закінчується. Когда трое суток заканчивается, праздник жизни без еды заканчивается. Життя без їжі було легке, як свято, розум ясний, ми не називаємо таке життя терпінням без їжі. Жизнь без еды была легкой, как праздник, ум ясный, мы не называем жизнь терпением без еды. Ми отримали задоволення, не вбивали живе в природі, а жили за рахунок себе, ми жили, як хоче природа, тобто жили здоровими і випромінювали світло. Мы получили удовольствие, не убивали живое в природе, а жили за счет себя, мы жили, как хочет природа, то есть жили здоровыми и излучали свет. Природа не карає таких людей хворобою, люди запобігають хворобі, застуді. Природа не наказывает таких людей болезнью, люди предотвращают болезни, простуду. Звичайний апетит щезає. Обычный аппетит исчезает.Дякуємо природі та Учителеві, і всім. Спасибо природе и Учителю, и всем.

 

Людство з іменем Ош – творець Всесвіту і Бог Всесвіту за ділом. Человечество с именем Ош – творец Вселенной и Бог Вселенной по делу.

   Який має бути наш Бог? Каким должен быть наш Бог? Бог – це є живі люди, творець Всесвіту, вічний, невмираючий, безсмертний, род, він завжди при народженні. Бог – это живые люди, творец Вселенной, вечный, неумирающий, бессмертный, род, он всегда при рождении. Люди бачили його лице, знають його ім ' я, люди просять його, а він через природу допомагає. Люди видели его лицо, знают его имя, люди просят его, а он через природу помогает. Люди мають бачити його живого, вірити йому, виконувати його заповіді. Люди должны видеть его живым, верить ему, выполнять его заповеди. Це є наш Бог, наприклад, Христос. Это наш Бог, например, Христос. Іванов зробив у житті те, що колись говорив Христос. Иванов сделал в жизни то, что когда-то говорил Христос.

   Багато людей уже є просвітлених, вони бачили хоч один раз своє біле світло, визнали ім ' я Ош , Многие люди уже есть просветленные, они видели хоть один раз свой белый свет, признали имя Ош, терпіли без їжі три доби і більше. терпели без пищи трое суток и более. А раз багато людей є, то це явище називається людство, а людство живе вічно, воно безсмертне, невмираюче, воно тільки народжується. А раз многие люди есть, то это явление называется человечество, а человечество живет вечно, оно бессмертно, неумирающее оно только рождается. А якщо людство з іменем Ош діє в житті за системою Ош , то ці люди є просвітлені, вони випромінюють біле світло, з якого твориться природа. А если человечество с именем Ош действует в жизни по системе Ош, то эти люди просветленные, они излучают белый свет, из которого творится природа. А раз люди творять біле світло, то вони є творці Всесвіту, вони творять матерію. А раз люди творят белый свет, то они творцы Вселенной, они творят материю. За нашим висновком, людство Ош є вічне, безсмертне, невмираюче, творець Всесвіту, Бог Всесвіту. По нашему выводу, человечество Ош есть вечное, бессмертное, неумирающее, творец Вселенной, Бог Вселенной. Людство Ош має якості Бога, тому людство Ош будемо називати Бог Ош . Человечество Ош обладает качествами Бога, поэтому человечество Ош будем называть Бог Ош. Бог Ош – це не одна особа, а група просвітлених людей з Божими якостями та іменем Ош . Бог Ош – это не один человек, а группа просветленных людей с Божьими качествами и именем Ош.Бог Дух святий, який все терпить у житті, відійшов, його нема в житті. Бог Дух Святой, который все терпит в жизни, отошел, его нет в жизни. Бог Ош – це Великий Дух, так назвав Іванов, він проявився в 2019 році, він поламає все на світі старе негоже, шкідливе, а побудує все нове живе, корисне – таке його завдання. Бог Ош – это Великий Дух, так назвал Иванов, он проявился в 2019 году, поломает все на свете старое негодное, вредное, а построит все новое живое, полезное – такая его задача. Коли Іванов був один Ош , він називав себе одного Богом, і люди називали його одного Богом. Когда Иванов был один Ош, он называл себя одного Богом, и люди называли его одного Богом. А тепер людство Ош існує, ми називаємо його істинним, справжнім вічним, безсмертним, невмираючим Богом Ош . А теперь человечество Ош существует, мы называем его истинным, настоящим вечным, бессмертным, неумирающей Богом Ош. Іванов – це перший Ош , він входить до складу людства Ош навічно, він безсмертний. Иванов – первый Ош, он входит в состав человечества Ош навечно, он бессмертен. Батьку Ош слава безсмертна. Отцу Ош слава бессмертна.Таке питання виникає, коли здійсниться таке безсмертя, про яке говорив Іванов? Такой вопрос возникает, когда осуществится такое бессмертие, о котором говорил Иванов? Якщо зараз людство Ош просвітлених людей створилося, то можна сказати, що таке безсмертя, про яке говорив Іванов, уже здійснилося, існує, бо людство Ош є безсмертне, вічне, невмираюче. Если сейчас человечество Ош просветленных людей создалось, то можно сказать, что такое бессмертие, о котором говорил Иванов, уже осуществилось, существует, потому что человечество Ош есть бессмертное, вечное, неумирающее.

   Колись такі люди створили цей білий світ, в якому ми з вами зараз живемо. Когда-то такие люди создали этот белый свет, в котором мы с вами сейчас живем. Ми дякуємо їм за життя на білому світі. Мы благодарим их за жизнь на белом свете. А тепер ми, тобто Бог Ош , творимо білий світ для майбутніх людей, таких, як ми. А теперь мы, то есть Бог Ош, создаем белый свет для будущих людей, таких, как мы. У природі колись народяться нові зорі, планети, такі люди, вини будуть дякувати нам за життя своє і за все на білому світі. В природе когда-то родятся новые звезды, планеты, такие люди, они будут благодарить нас за свою жизнь и за все на белом свете. Ми, всі сучасні люди, закопали в землю наших померлих братів, сестер, батьків, матерів – вони лежать там у праху і чекають Бога Ош , котрий їх відкопає і вони будуть жити. Мы, все современные люди, закопали в землю наших умерших братьев, сестер, отцов, матерей – они лежат там в прахе и ждут Бога Ош, который их откопает и они будут жить. Ми всі закопали їх, і ми відкопаємо їх, це робить зараз Бог Ош через біле світло. Мы все закопали их, и мы откопаем их, это делает сейчас Бог Ош через белый свет.

   Коли ми ототожнюємо себе з тілом, коли людина має думку «я – тіло», таке неістинне «я» вмирає разом з тілом. Когда мы отождествляем себя с телом, когда человек имеет мысль «я – тело», такое ложно «я» умирает вместе с телом. А коли ми розуміємо, що ми живемо у Всесвіті вічно, коли людина має думку «Я – Всесвіт», або «Я – природа», то це «Я» істинне людини, воно не вмирає. А когда мы понимаем, что мы живем во Вселенной вечно, когда человек имеет мысль «Я – Вселенная», или «Я – природа», то это «Я» истинное человека, оно не умирает. Учитель Іванов говорив: «Я – природа», «Я не буду умирати». Учитель Иванов говорил: «Я – природа», «Я не буду умирать». Він мав на увазі істинне «Я», котре у Всесвіті не вмирає. Он имел в виду истинное «Я», которое во Вселенной не умирает. І в той час Іванов говорив, що тіло людини старіє, приходить час, і тіло вмирає, його закопують у землю. И в то время Иванов говорил, что тело человека стареет, приходит время, и тело умирает, его закапывают в землю. Учитель Ош бачить себе у Всесвіті, він має думку «Я – Всесвіт», «Я не буду вмирати у Всесвіті», бо розумію Всесвіт, котрий не вмирає – це говорить істинне «Я». Учитель Ош видит себя во Вселенной, он имеет мысль «Я – Вселенная», «Я не буду умирать во Вселенной», потому что понимаю Вселенную, который не умирает – это говорит истинное «Я». Це є безсмертя людини, про котре говорив Учитель Іванов. Это бессмертие человека, о котором говорил Учитель Иванов. І кожен буде безсмертний, хто піде по дорозі Бога Ош . И каждый будет бессмертен, кто пойдет по пути Бога Ош. Колись у природі хтось жив з іменем Ош , тобто Білий, бо природа має назву білий світ, Когда-то в природе кто-то жил с именем Ош, то есть Белый, ибо природа называется белый свет,і тепер Білий, тобто Ош , живе серед людей, творить білий світ. и теперь Белый, т.е. Ош, живет среди людей, творящих белый свет.

    Бог Ош своє знайдене ставить, і нікому не заважає в житті. Бог Ош свое найденное ставит, и никому не мешает в жизни. Ми просимо всіх людей не заважати нам зараз робити своє в житті. Мы просим всех людей не мешать нам сейчас делать свое в жизни. Бог Ош любить усіх людей, він нікого не карає, а прощає кожному провини, така його милість. Бог Ош любит всех людей, он никого не наказывает, а прощает каждому вину, такова его милость. А природа карає людей за їхні гріхи в житті, за нелюбов природи. А природа наказывает людей за их грехи в жизни, за нелюбовь природы. Бог Ош судить усіх людей своїм словом, тобто учить людей, щоб природа не карала людей своїми силами: хворобами, смертю тощо. Бог Ош судит всех людей своим словом, то есть учит людей, чтобы природа не наказывала людей своими силами: болезнями, смертью и тому подобное. Природа є матір рідна всіх людей, вона народжує, годує їх, все дає. Природа есть мать родная всех людей, она рожает, кормит их, все дает. Нам треба природу матір любити, цінувати, берегти, як своє око. Нам надо природу мать любить, ценить, беречь, как свое око. А люди не люблять природу, примушують її, відходять від неї, не загартовуються, не люблять холодне і погане. А люди не любят природу, заставляют ее, отходят от неё, не закаляются, не любят холодное и плохое. Природа карає таких людей своїми силами: саджає хвороби, робить війни між людьми тощо. Природа наказывает таких людей своими силами: сажает болезни, делает войны между людьми и тому подобное. Природа буде карати доти, поки не зміниться свідомість у людей, зародиться любов. Природа будет наказывать до тех пор, пока не изменится сознание у людей, зародится любовь.

    Наше райське місце на землі – це Україна, село Оріхівка , Луганської області, Лутугінського району, там є святий райський Чувілкін бугор. Наше райское место на земле – это Украина, село Ореховка Луганской области, Лутугинского района, там есть святой райский Чувилкин бугор. За вченням Іванова, Ош , райський бугор належить усім людям усього світу. По учению Иванова, Ош, райский бугор принадлежит всем людям всего мира. Хто любить його, тому він належить. Кто любит его, тому он принадлежит. Бог Ош дозволяє бути на бугрі всім людям всіх національностей і народів, нікому не дано права кого-небудь з послідовників Іванова не допускати до бугра . Бог Ош разрешает быть на бугре всем людям всех национальностей и народов, никому не дано право кого-либо из последователей Иванова не допускать к бугру. Старайтесь попасти на це святе місце в Україні, любіть Україну, бережіть її, не воюйте з нею, дайте вільний доступ до Оріхівки людям з будь-якої країни. Старайтесь попасть на святое место в Украине, любите Украину, берегите ее, не воюйте с нею, дайте свободный доступ к Ореховка людям с любой страны.За вченням Іванова та Ош , всі послідовники По учению Иванова и Ош, все последователизапрошуються жити спільно навколо райського бугра за вченням Іванова, всі бажаючі можуть прийти на райське місце. приглашаются жить вместе вокруг райского бугра по учению Иванова, все желающие могут прийти на райское место. На цьому місці ми всі будемо вчитися жити за вченням Іванова, ми навчимося і будемо жити без смерті. На этом месте мы все будем учиться жить по учению Иванова, мы научимся и будем жить без смерти.

     Ось ще один спосіб людям творити світло, як Сонце. Вот еще один способ людям творить свет, как Солнце. Учитель Іванов пише про людський рай на землі, котрий є природним способом колективно творити світло. Учитель Иванов пишет о человеческом рае на земле, который является естественным способом коллективно создавать свет. Коли тисячі людей зберуться в одному місці на бугрі без потреб, як рій, вони будуть без їжі три доби і чотири, і більше. Когда тысячи людей соберутся в одном месте на бугре без потребностей, как рой, они будут без пищи трое суток и четыре, и больше. Вони будуть зігрівати самі себе без одягу в холодну пору. Они будут согревать сами себя без одежды в холодное время.Звісно, у них проявиться здатність творити світло и його бачити, вони будуть світитися, як Сонце. Конечно, у них проявится способность творить свет и его видеть, они будут светиться, как Солнце. Рій буде світитися, як Сонце. Рай будет светиться, как Солнце. Такий рій був на ранніх етапах еволюційного розвитку людства в льодовиковий період і може бути в майбутньому, коли люди насміляться. Такой рай был на ранних этапах эвволюционного развития человечества в ледниковый период и может быть в будущем, когда люди осмелятся. Поки що люди бояться такого раю. Пока люди боятся такого рая. Завдяки такому раю в минулому, люди стали такими людьми, як зараз. Благодаря такому раю в прошлом, люди стали такими людьми, как сейчас. А потім десятки тисяч років тому люди кинули бути в раю, і еволюція людини припинилась. А потом десятки тысяч лет назад люди бросили рай, и эволюция человека прекратилась. У людства має бути колективний спосіб творити світло, це треба для еволюції людини. У человечества должен быть коллективный способ творить свет, это надо для эвволюции человека. Іванов пише: «51. Иванов пишет 7805:51. «На арену прийшла евволюція зі своїми силами, свої дні як такі принесла.На арену пришла эвволюция со своими силами, свои дни как таковые принесла. 52. Ми стали після цього всього не так жити, як ми до цього жили: застуджувались, хворіли й на віки-віків умирали. 52. Мы стали после этого всего не так жить, как мы до этого жили: простуживались, болели и на веки веков умирали. Ця історія нам усім нове принесе. Эта история нам всем новое принесет. Це Чувілкін бугор, він нам ці якості введе. Это Чувилкин бугор, он нам эти качества введет, нМи не будемо так важко жити, нас оточить легке, холодне й погане.ас окружит легкое, холодное и плохое. Ми доб'ємось від природи життя, але не смерті. Мы добьемся от природы жизни, но не смерти. Ось де виявиться правда, невмируща ідея: їжа не буде треба, одяг теж не буде треба, дім житлового характеру не буде треба. Вот где окажется правда, неумирающая идея: пища не будет надо, одежда тоже не будет надо, дом жилого характера не будет надо. А буде треба всім нам Чувілкін бугор, його такі життєрадісні умови, земний рай: один поруч одного впритул стоять. А будет надо всем нам Чувилкин бугор, его такие жизнерадостные условия, земной рай: один рядом другого вплотную стоят. Нас не буде природа поодинці забирати. Природа не будет забирать нас поодиночке. Ми будемо мати тепло спільного характеру. Мы будем иметь тепло общего характера. Не природа нами, а ми нею будемо розпоряджатись своєю ввічливою просьбою.