Зірка здоров ' я Звезда здоровья

     Це є народна система запобігання будь-якому захворюванню, знайдена народом Это есть народная система предотвращения любого заболевания, народ нашел ее когда-то до нашей эры, она состоит из пяти правил, Порфирий Иванов (1898 – 1983 г.) собрал эти правила в систему, назвал звездой здоровья, испытал практически на себе за полвека, свой опыт описал и передал всем людям в трудах, чтобы люди были счастливы и здоровы, не простуживались и не болели. Ці правила є практична частина його Эти правила являются практической частью его вчення. учения. Це здоровий спосіб життя, сприяє біологічній евволюції людини. Это здоровый образ жизни, способствует биологической евволюции человека. «Перше. «Первое. Мити ноги до колін холодною водою щодня вранці й увечері, краще обливати все тіло. Мыть ноги до колен холодной водой ежедневно утром и вечером, лучше обливать все тело. (Ін 13:5). (Ин 13: 5). Друге. Второе. Здороватися з усіма людьми, які зустрічаються в житті. Здороваться со всеми людьми, которые встречаются в жизни. ( Мф 5:48). (Мф 5:48). Третє. Третье. Шукай людину, яка потребує, треба допомогти їй, дати за своїми можливостями. Ищи человека, который нуждается, надо помочь ему, дать по своим возможностям. Скажи собі, що даєш, щоб не хворіти, було добре завжди. Скажи себе, что даешь, чтобы не болеть, было хорошо всегда. Четверте. Четвертое.   42 години не їж і не пий воду від п'ятниці до неділі, до 12 годин. 42 часа не ешь и не пей воду с пятницы по воскресенье,  по 12:00. Перед їдою виходь надвір, Перед едой выходи на улицу, вдихай з висоти тричі і проси: «Учителю, дай здоров ' я». вдыхай с высоты трижды и проси: «Учитель, дай здоровье». ( Мф 9:15). (Мф 9:15). Субота – це є твоє свято. Суббота – это твой праздник. Будеш робити щотижня. Будешь делать каждую неделю.   П'яте. Пятое.   Не плювати, не харкати на землю, не курити і не пити вино. Не плевать, не харкать на землю, не курить и не пить вино. Це п'ятикутна зірка». Это пятиконечная звезда». Народний журнал природної мудрості Іванов не називав цю систему своїм іменем. Народный журнал природной мудрости Иванов не называл эту систему своим именем. Іванов зробив висновок за піввіку практики, що його послідовники не застуджуються і не хворіють. Иванов сделал вывод за полвека практики, его последователи не простужаются и не болеют. Вони не хворіють на вірусні захворювання, такі, як коронавірус . Они не болеют вирусными заболеваниями, такими, как коронавирус. Очевидно, вони виробляють у себе антитіла, тобто імунітет. Очевидно, они производят в себя антитела, то есть иммунитет. У них легко проходить інфекція. В них легко проходит инфекция. Зараз людям треба адаптуватися до природних умов з усякою інфекцією, не надіятися на вакцину, на всякі штучні та хімічні засоби, а надіятися на себе. Сейчас людям надо адаптироваться к природным условиям со всякой инфекцией,  и не надеяться на вакцину, на всякие искусственные и химические средства, а надеяться на себя. Кожен повинен допомогти сам собі своїми рідними силами, запобігти інфекції за допомогою повітря, води, землі. Каждый должен помочь сам себе своими родными силами, предотвратить инфекцию с помощью воздуха, воды, земли. Природа інфікувала нас і вилікує нас. Природа инфицировала нас, и она вылечит нас. Ці правила допоможуть усім перемогти хворобу. Эти правила помогут всем победить болезнь. Ці правила особливо потрібні всім людям зараз у карантин, економічну кризу. Эти правила особенно нужны всем людям сейчас в карантин, экономический кризис. Вакцина буде коштувати мільярди доларів. Вакцина будет стоить миллиарды долларов. А щоб виконувати зірку здоров'я, людям не треба будь-які засоби, вони безплатно отримують здоров'я. А чтобы выполнять звезду здоровья, людям не надо любые средства, они бесплатно получают здоровье. Лікарі мають виконувати самі ці правила і навчити Врачи должны выполнять сами эти правила и научить всіх людей – це буде справжня, правильна охорона здоров'я. всех людей – это будет настоящее, правильное здравоохранение. Багато людей перевірили цю систему на практиці за тисячоліття, вона правдива. Многие люди проверили эту систему на практике за тысячелетия, она правдива. Ці правила використовував Христос. Эти правила использовал Христос. Іванов піввіку творив науку здоров'я. Иванов полвека творил науку здоровья. Він взяв від вчення Христа ідею любити людей, доповнив своїм, виконав сам і навчив того людей. Он взял от учения Христа идею любить людей, дополнил своим, выполнил сам и научил того людей. Він є далекий від релігії і протилежний їй. Он далек от религии и противоположный ей. Він написав у праці. Он написал в работе. «Я н е жалів віддати своє здоров ' я іншому. «Я не жалел отдать свое здоровье  другому. Я зробив те, що Христос говорив нам колись ». Я сделал то, что Христос говорил нам когда-то». 8302:49. 8302:49. Що говорив нам Христос?

   Что говорил нам Христос? Він говорив: «Полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією думкою твоєю. Он говорил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоею, и всем разумением твоим. Це є перша і найбільша заповідь. Это первая и наибольшая заповедь. Друга ж, подібна до неї: люби ближнього твого, як самого себе». Вторая, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя». Мф 22:37. Мф 22:37. «Все, чого бажаєте, щоб вам робили люди, так і їм робіть». «Все, чего хотите, чтобы вам делали люди, так и им делайте». Мф 7:12. Мф 7:12. Він говорив учням, що любіть ворогів ваших, благословляйте їх, прощайте їм провини, не карайте позбавленням волі в тюрмі, не вбивайте. Он говорил ученикам, что любите врагов ваших, благословляйте их, прощайте им вину, не наказывайте лишением свободы в тюрьме, не убивайте. Іванов має закони Божі такі само, як у Христа. Иванов имеет законы Божьи такие же, как у Христа. Люби Бога твого. Люби Бога твоего. Люби людей, як себе. Люби людей, как себя. Бажай і роби людям те, що собі хочеш. Желай и делай людям то, что сам хочешь. Зробити з ворога любимого друга. Сделать из врага любимого друга. Христос говорив людям, що не турбуйтесь, що вам їсти, у що одягнутись. Христос говорил людям, не беспокойтесь, что вам есть, во что одеться. Терпінням спасайте свою душу, треба терпіти холод, голод. Терпением спасайте свою душу, надо терпеть холод, голод. Іванов піввіку літом і зимою ходив босим, без сорочки. Иванов полвека летом и зимой ходил босым, без рубашки.Заповіді Іванова і Христа Христос мив учням Заповеди Иванова и Христа Христос мыл ученикам ноги до колін холодною водою і учив, щоб і вони мили ноги іншим. ноги до колен холодной водой и учил, чтобы и они мыли ноги другим. Ін13:5. Ин13: 5. Він заповів любити всіх, вітати друзів і незнайомих. Он завещал любить всех, здороваться с друзьями и незнакомыми. Мф 5:48. Мф 5:48. Він заповідав не вживати їжу через такі слова. Он завещал не употреблять пищу через такие слова. «Весільні друзі не сумують, поки жених є з ними. «Свадебные друзья не печалятся, пока жених есть с ними. Але дні настануть, коли відберуть у них жениха, і тоді вони будуть поститись». Но дни наступят, когда отберут у них жениха, и тогда они будут поститься». Мф 9:15. Мф 9:15. Його відібрали в учнів у п ' ятницю ввечері, розп ' яли і поховали. Его отобрали в учеников в п пятницу вечером, распяли и похоронили. А він вийшов із гробу в неділю, прийшов до учнів, вони дали йому печену рибу і мед, і він їв разом із ними. А он вышел из гроба в воскресенье, пришел к ученикам, они дали ему печеную рыбу и мед, и он ел вместе с ними.Лука 24:43. Лука 24:43. Поэтому с пятницы про воскресенья не надо принимать пищу. Він заповідав допомагати бідним, хворим, нужденним дати милостиню на хліб на день. Он завещал помогать бедным, больным, нуждающимся дать милостыню на хлеб на  день. Він заповідав всі блага суспільства розподіляти порівну між усіма людьми, зарплата має бути всім однакова. Он завещал все блага общества распределять поровну между всеми людьми, зарплата должна быть всем одинаково. Прощати людям провини, не карати в ' язницею , не вбивати. Прощать людям вину, не наказывать тюрьмой, не убивать. Він заповідав просити в ім ' я його. Он завещал просить в имя его. Ин 15:7. Ці заповіді Христа треба виконувати, щоб мати здоров ' я, життя. Эти заповеди Христа надо выполнять, чтобы иметь здоровье, жизнь. Він учив: «Хто порушить одну із цих заповідей найменших і навчить того людей, того назвуть найменшим в Царстві небесному. Он учил: «Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит того людей, того назовут малейшим в Царстве небесном. А хто виконає і навчить, той назветься великим в Царстві небесному ». А кто выполнит и научит, тот назовется великим в Царстве небесном». Мф 5:19. Мф 5:19.   Священики церкви порушують ці заповіді і навчають того людей, тому їх називають найменшими. Священники церкви нарушают эти заповеди и учат тому людей, поэтому их называют малейшими. Не треба робити так. Не надо делать так. Іванов виконав ці всі заповіді Христа і навчив того людей, тому називали його Великим, мудрим, Учителем народу, Богом Землі за ділом. Иванов выполнил все эти заповеди Христа и научил того людей, поэтому называли его Великим, мудрым, Учителем народа, Богом Земли по делу. Треба визнати. Надо признать. Він зібрав заповіді в систему, виконав, навчив людей. Он собрал заповеди в систему, выполнил, научил людей. Коли ми не вживаємо їжу 42 години, організм очищається від токсинів, вірусів. Когда мы не употребляем пищу 42 часа, организм очищается от токсинов, вирусов. Уся ідея Іванова є в його гімні: «Люди Господу вірили, як Богу. Вся идея Иванова в его гимне: «Люди Господу верили, как Богу. А він сам до нас на Землю прийшов. А он сам к нам на Землю пришел. Смерть як таку вижене, а життя у славу введе. Смерть как таковую изгонит, а жизнь во славу введет. Где А люди зберуться на цьому бугрі .возьмутся на этом бугре. Вони гучно скажуть слово. Они громко скажут слово. Це є наше райське місце. Это есть наше райское место. Человеку слава бессмертна».  Бажаємо всім щастя, здоров ' я. Желаем всем счастья, здоровья.

 

  Профілактика захворювань Профилактика заболеваний

     Пропозиція послідовників Порфирія Іванова. Сьогодні вакцини від коронавірусу нема, він швидко поширюється. Мы живем по-эвволюционному, не простуживаемся, не болеем, нам хорошо, мы хотим передать опыт всем. Зараз мільйони людей у світі захворіли від інфекції, багато хворих людей померли. Сейчас миллионы людей в мире заболели от инфекции коронавируса, которого создала природа, также другие вирусы будут. Люди будут болеть до тех пор, пока большинство населения не выработает иммунитет. Людям надо адаптироваться к природным условиям со всякой инфекцией, не надеяться на вакцину, на какие-либо искусственные, химические средства, а надеяться на себя. Каждый должен помочь сам себе своим поступком своими родными силами в природе, предотвратить инфекцию с помощью природы: воздуха, воды, земли. Наша мета – зменшити смертність населення. Наша цель –  уменьшить смертность населения. Медичний лікар лікує хворих.Ми не проти медицини. Мы не против медицины. Ми не лікуємо, а вчимо здорових запобігати хворобі. Мы не лечим, а учим здоровых предотвращать болезни. Ми ставимо своє в житті, а іншим людям не заважаємо. Мы ставим свое в жизни, а другим людям не мешаем. Легше запобігти хворобі, ніж її лікувати. Легче предупредить болезнь, чем ее лечить. Профілактика не потребує будь-яких коштів. Профилактика не требует каких-либо средств. Якщо люди будуть запобігати інфекційному захворюванню народним методом, то померлих буде менше. Если люди будут предотвращать инфекционные заболевания народным методом, то умерших будет меньше. Ми рекомендуємо всім запобігати коронавірусу , грипу народним методом: виконувати заповіді Христа і науку загартування Порфирія Іванова, котрий піввіку літом і зимою ходив у шортах, босим, щоб люди не вмирали. Мы рекомендуем всем предотвращать коронавирус, грипп народным методом: выполнять заповеди Христа и науку закалки Порфирия Иванова, который полвека летом и зимой ходил в шортах, босиком, чтобы люди не умирали. Іванов піввіку творив науку і написав у праці: «Я зробив те, що колись говорив нам Христос». Иванов полвека творил науку и написал в работе: «Я сделал то, что когда-то говорил нам Христос». 8302:49. 8302: 49. Іванов узяв від вчення Христа, доповнив своїм вченням і ввів людям. Иванов взял от учения Христа, дополнил своим учением и ввел людям. ОнІванов є далекий від релігії і протилежний їй. далекий от религии и противоположный ей. А що говорив Христос? А что говорил Христос? Христос говорив, що не турбуйтесь, що вам їсти, у що одягнутись. Христос говорил, что не беспокойтесь, что вам есть, во что одеться. Треба спасати душу свідомим терпінням холоду, голоду. Надо спасать душу сознательным терпением холода, голода. 1. Христос 1. Христос   учив, щоб учні мили ноги іншим: «Якщо Я є Учитель, умив ноги вам, то і ви повинні вмивати ноги іншому». учил, чтобы ученики мыли ноги другим: «Если Я Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги другому». Ін13:5. Ин13: 5. 2. Христос заповів любити всіх, і ворогів також, вітати друзів і незнайомих: «Бо коли ви любите тих, хто любить вас, яка нагорода вам? 2. Христос завещал любить всех, и врагов также, здороваться с друзьями и незнакомыми: «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая награда вам? І коли ви вітаєте тільки друзів ваших, що особливого робите? И если вы приветствуете только друзей ваших, что особенного делаете? Отже, будьте досконалі, як Отець ваш». Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш». Мф 5:48. Мф 5:48. 3. Христос заповідав допомагати бідним, хворим, ображеним, нужденним дати милостиню на хліб на день. 3. Христос завещал помогать бедным, больным, обиженным, нуждающимся дать милостыню на хлеб в день. 4. Христос заповідав 4. Христос завещал   поститися: «Весільні друзі не сумують, поки жених є з ними. поститься: «Свадебные друзья не печалятся, пока жених есть с ними. Але настануть дні, коли в них відберуть жениха, і тоді вони будуть поститися». Но настанет дни, когда у них отберут жениха, и тогда они будут поститься». Мф 9:15. Мф 9:15. Він говорив про себе. Он говорил о себе. Христа відібрали в учнів у п'ятницю, його розіп'яли, тіло поховали. Христа отобрали в учеников в пятницу, его распяли, тело похоронили. А в неділю він вийшов із гробу, прийшов до учнів. А в воскресенье он вышел из гроба, пришел к ученикам. «Вони подали йому частину печеної риби і стільниковий мед. «Они подали ему часть печеной рыбы и сотовый мед. І, взявши, И, взяв,їв перед ними». ел перед ними». Лука 24:42. Лука 24:42. Христа відібрали в учнів з вечора п'ятниці до неділі приблизно на 42 години, треба не вживати їжу в цей час. Христа отобрали в учеников с вечера пятницы по воскресенье примерно на 42 часа, надо не принимать пищу в это время. Христос заповідав просити в ім'я Його: «Якщо перебуватимете в Мені, і слова мої будуть у вас, то просіть, чого б ви не захотіли, і буде вам». Христос завещал просить во имя Его: «Если будете пребывать во Мне, и слова мои будут у вас, то просите, чего бы вы не захотели, и будет вам». ИоаннІн 15:7. 15: 7. Христос учив любити людей, як самого себе. Христос учил любить людей, как самого себя. Бажати людям те, що собі хочеш. Желать людям то, что сам хочешь. Прощати людям провини, не карати в'язницею, прийняти однакову для всіх зарплату. Прощать людям вину, не наказывать тюрьмой, принять одинаковую для всех зарплату. Ми вважаємо, через ці заповіді люди виробляють імунітет, запобігають хворобі. Мы считаем, через эти заповеди люди вырабатывают иммунитет, предотвращают болезни. Христос говорив: «Хто порушить одну із цих заповідей найменших і навчить людей, того назвуть найменшим у Царстві небесному. Христос говорил: «Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит людей, тот наречется малейшим в Царстве небесном. А хто виконає і навчить, той назветься Великим у Царстві небесному» . А кто выполнит и научит, тот назовется великим в Царстве небесном». Мф 5:19. Мф 5:19. Священики церкви порушують ці заповіді Христа і навчають людей, тому священиків називають найменшими, вони вірять, але не виконують заповіді. Священники церкви нарушают эти заповеди Христа и учат людей, поэтому они называются малейшими. В наш час один Великий українець Іванов Порфирій Корнійович виконав заповіді Христа і навчив людей, тому люди назвали його Великим, мудрим у Царстві Божому, Учителем народу, Богом за ділом. В настоящее время один Великий украинец Порфирий Корнеевич Иванов выполнил заповеди Христа и научил людей, поэтому люди назвали его Великим, мудрым в Царстве Божьем, Учителем народа, Богом по делу. Просимо визнати. Просим признать. Іванов допомагав людям у здоров ' ї. Иванов помогал людям в здоровье. Іванов зібрав заповіді в систему загартування, виконав і навчив людей. Иванов собрал заповеди в систему закалки, выполнил и научил людей. Іванов приймав усіх нужденних, бідних, хворих, хто просив, і давав усно вчення, що робити. Иванов принимал всех нуждающихся, бедных, больных, кто просил, он вводил  дух, обливал водой и давал устно учение, что делать. 1. «Треба купатися холодною водою два рази в день, вранці й увечері, мити ноги до колін. 1. «Надо купаться холодной водой два раза в день, утром и вечером, мыть ноги до колен. (Ін 13:5) 2. Вітатися з людьми всіма, не проходити жодної людини. (Ин 13: 5) 2. Здороваться с людьми всеми, не проходить ни одного человека. Твоє діло – сказати їм. Твое дело – сказать им. ( Мф 5:48). (Мф 5:48). 3. Треба знайти нужденну людину, треба дати 50 копійок. 3. Надо найти нуждающегося человека, надо дать 50 копеек. Сам собі скажи, що даєш ці гроші за те, щоб не хворіти. Сам себе скажи, что даешь эти деньги за то, чтобы не болеть. ( Мф 19:21). (Мф 19:21). 4. 42 години не їж від п ' ятниці до неділі до 12 годин. 4. 42 часа не ешь с пятницы по воскресенье, 12:00. О 12 годині вийди надвір, вдихай повітря з висоти і говори: «Учителю, дай мені здоров'я». В 12:00 выйди на улицу, вдыхай воздух с высоты и говори: «Учитель, дай мне здоровье». Після цього їж, що хочеш, скільки хочеш. После этого ешь, что хочешь, сколько хочешь. Твоє здоров'я – це є все. Твое здоровье – это все. ( Мф 6:13, 9:15). (Мф 6:13, 9:15). 5. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не вживай алкоголь » . 5. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не употребляй алкоголь». Іванов. Иванов. 1983.03:34. 1983.03: 34. Це зірка здоров ' я. Это звезда здоровья. Не будете робити – не отримаєте. Будете делать – получите. Тепер дай нужденному 10 гривень. Теперь дай нуждающемуся 10 гривен. Не вживай наркотики. Не употребляйте наркотики. Перемагай у себе жадність, лінь, самовдоволеність, користолюбство, страх, лицемірство, гордість. Побеждай в себя жадность, лень, самодовольство, стяжательство, страх, лицемерие, гордость. Люби людей, як самого себе. Люби людей, как самого себя. Бажай і роби людям те, що собі хочеш. Желай и делай людям то, что себе хочешь. Прощай людям провини і не карай позбавленням волі в тюрмі, прийми однакову для всіх зарплату. Прощай людям вину и не наказывай лишением свободы в тюрьме, прими одинаковую для всех зарплату. Порфирій Іванов піввіку спостерігав за людьми, котрі оздоровлювалися за системою. Порфирий Иванов пришел к выводу за полвека, что последователи не простуживаются и не болеют. Ми вважаємо, послідовники Іванова не хворіють на інфекційні захворювання тому, що в них виробляються антитіла, які знешкоджують інфекцію – це набутий природний імунітет. Мы считаем, последователи не болеют потому, что в них вырабатывался приобретенный естественный иммунитет.Цей процес проходить у послідовників у легкій формі. Этот процесс проходит в легкой форме. Це доводить, що система загартування запобігає вірусним захворюванням. Это доказывает, что система закалки предотвращает вирусные заболевания. Христос та Іванов свідчать про одне – це істина. Христос и Иванов свидетельствуют об одном – это истина. Коли ми свідомо не вживаємо їжу 42 години, організм очищається від токсинів, шлаків, вірусів. Когда мы сознательно не употребляем пищу 42 часа, организм очищается от токсинов, шлаков, вирусов, и он оздоровляется. Процес очищення організму від старих, хворих клітин науково пояснює явище автофагія – це Бажаємо всім щастя, здоров ' я. Желаем всем счастья, здоровья. 2020.05.23. 2020.07.14. Эвволюция. Докладніше на сайті  www.osh.kiev.ua www.osh.kiev.ua