Эвволюция      osh.kiev.ua

Формула миру

Формула мира

 

2020.04.11 2020.07.05

 

Формула миру – пропонується науковий метод вирішення проблеми миру між народами. Формула мира предлагается научный метод решения проблемы мира между народами.

 

Зміст Содержание

1.Внутрішні і зовнішні вороги держави. 1.Внутренние и внешние враги государства.

2. Теоретичне припущення діалектичного звязку . 2. Теоретическое предположение диалектической связи.

3. Практичне підтвердження теорії. 3. Практическое подтверждение теории. Зв ' язок між внутрішнім і зовнішнім ворогом. Связь между внутренним и внешним врагом.

4. Почему земля Союза Антов русой называется?

6. Релігія і війна. 4. Що робити, щоб не утворювався внутрішній ворог?5. Что делать, чтобы не образовывался внутренний враг? Еволюційний лад. Эвволюционный строй.

5. Чому земля Союзу Антів русою зветься? 6. Религия и война.

7. Порфирій Іванов говорить про мир. 7. Порфирий Иванов говорит о мире.

8. Видалити ворога в себе. 8. Удалить врага в себя.

9. Христос говорить притчею про ворога. 9. Христос говорит притчей о враге.

10. Діалектика, три закони. 10. Диалектика, три закона.

 

   Всім народам треба мир. Всем народам надо мир. Ми тут намагаємось науковим шляхом, на основі діалектики знайти метод вирішити проблему миру між народами. Мы здесь пытаемся научным путем, на основе диалектики найти способ решить проблему мира между народами.   

 

   1. Внутрішні й зовнішні вороги держави . 1. Внутренние и внешние враги государства.

   Будь-яка держава має в себе всередині між людьми внутрішнього ворога. Любое государство имеет у себя внутри между людьми внутреннего врага. Це є люди, які порушують закони суспільства, а влада вважає їх ворогами, Это люди, которые нарушают законы общества, а власть считает их врагами,   не прощає провини їм, а їх карають, судять народним судом, дають строк, саджають у тюрму. не прощает вину им, а их наказывают, судят народным судом, дают срок, сажают в тюрьму. Вони сидять і думають відомстити владі. Они сидят и думают отомстить власти. Влада є немилосердна, немилостива. Власть есть немилосердная, немилостива.

   Між державами також існує ворог зовнішній – це одна держава нападає на іншу, воює з нею до смерті, намагається перешкодити їй у житті, відомстити за щось. Между государствами также существует враг внешний – это одно государство нападает на другое, воюет с ним до смерти, пытается помешать ему в жизни, отомстить за что-то. Споконвіку між державами існує війна за щось. Испокон веков между государствами существует война за что-то.

   2. Теоретичне припущення діалектичного зв ' язку . 2. Теоретическое предположение диалектической связи.

Перші дві протилежності . Первые две противоположности. Внутрішній ворог і зовнішній ворог діалектично зв ' язані . Внутренний враг и внешний враг диалектически связанный. Внутрішній і зовнішній ворог – це є дві протилежні сторони, які існують в єдності й боротьбі. Внутренний и внешний враг – это две противоположные стороны, которые существуют в единстве и борьбе. Внутрішній ворог як перша протилежність породжує зовнішнього ворога як другу протилежність, між ними існує боротьба, війна. Внутренний враг первая противоположность порождает внешнего врага в качестве второй противоположности, между ними существует борьба, война. У процесі життя між внутрішнім і зовнішнім ворогом виникає суперечність, бо війна між ними породжує смерть, не дає життя. В процессе жизни между внутренним и внешним врагом возникает противоречие, потому что война между ними порождает смерть, не дает жизни. Якщо влада в одній державі не милостива, не прощає людям за провини, а жорстоко карає, створює умови для існування внутрішнього ворога, то це породжує зовнішнього ворога як протилежність, який іде війною проти цієї держави, хоче відомстити. Если власть в одном государстве не милостива, не прощает людям за проступки, а жестоко наказывает, создает условия для существования внутреннего врага, то это порождает внешнего врага как противоположность, который идет войной против этого государства, хочет отомстить. Це формула війни. Это формула войны.

   Перехід до двох нових протилежностей . Переход к двум новым противоположностям. Люди хочуть жити мирно, тому суперечність між протилежностями вирішується через свідомий перехід до двох нових протилежностей. Люди хотят жить мирно, поэтому противоречие между противоположностями решается через сознательный переход к двум новым противоположностям. Перша протилежність . Первая противоположность. Із внутрішнього ворога треба зробити друга через любов, прощення. С внутреннего врага надо сделать друга через любовь, прощение. Людям треба прощати за провини, не карати, не судити судом, не саджати в тюрму а всім дати волю, ув ' язнених звільнити. Людям надо прощать за проступки, не наказывать, не судить судом, не сажать в тюрьму а всем дать волю, заключенных  освободить. Треба зробити з ворога любимого друга. Надо сделать из врага любимого друга. Створити людям умови життя, щоб не утворювався внутрішній ворог. Создать людям условия жизни, чтобы не образовывался внутренний враг. Це треба зробити свідомо, з любов ' ю. Это надо сделать сознательно, с любовью. Друга протилежність . Вторая противоположность. Після цього суперечність між внутрішнім ворогом і зовнішнім сама вирішиться, між ними виникне любов. После этого противоречие между внутренним врагом и внешним сама решится, между ними возникнет любовь. Тоді зовнішній ворог сам зникне, піде від такого суспільства, а прийде як друг з любов ' ю, він стане другом тому, кого вважав ворогом, бо нема за що мстити. Тогда внешний враг сам исчезнет, уйдет от такого общества, а придет как друг с любовью, он станет другом тому, кого считал врагом, потому что не за что мстить. Отже, коли влада держави Итак, когда власть государства є милостива до людей, прощає людям провини і не карає, не творить внутрішнього ворога, то і зовнішній ворог сам піде від такого суспільства і стане любимим другом для цієї держави, тобто його не стане, і настане справжній мир назавжди. есть благостная к людям, прощает людям вину и не наказывает, не создает внутреннего врага, то и внешний враг сам уйдет от такого общества и станет любимым другом для этого государства, то есть его не станет, и наступит настоящий мир навсегда. Це є формула миру . Это формула мира. Коротко, це амністія для всіх і одна зарплата для всіх. Коротко, это амнистия для всех и одна зарплата для всех. Цю формулу миру написав Порфирій Іванов у своїй праці. Эту формулу мира написал Порфирий Иванов в своей работе. 7101:108. 7101: 108. «Ми повинні видалити ворога в себе, а потім в інших людях видалити також ворога всередині. «Мы должны удалить врага в себя, а затем в других людях удалить также врага внутри. А потім і зовнішній ворог піде сам від такого суспільства». А потом и внешний враг пойдет сам от такого общества». 7402:56. 7402: 56. «Якщо ми пробачимо злочинцеві, то ми переможемо ворога в природі, він буде для нас милий друг». «Если мы простим преступнику, то мы победим врага в природе, он будет для нас милый друг».

                 

3. Практичне підтвердження теорії. 3. Практическое подтверждение теории. Зв ' язок між внутрішнім і зовнішнім ворогом . Связь между внутренним и внешним врагом.

    Історичний приклад Антії (України) і Московії.   Украина имеет великую и славную историю. «Есть ли такая страна, которая прошла 7-тысячелетний путь своего развития – взлетов и падений, расцвета и разрушения, которая уже в давние времена сделала такой могущественный цивилизованный потенциал, что сотворила другие народы, нации, языки, и которая на разных этапах своего продвижения имела б столько названий, как наш родной край и его отдаленные и близкие регионы: Оратта, Ориана, Киммерия, Скития, Амазония, Сарматия, Палезгия или Лебедія, Венедия, Етрурия, Троада, Роксолания, Антия или Аратания, Украина- Русь, Козацкая держава, Украина». Голова Конгресса Украинских националистов, народный депутат Украины трёх созывов Слава СТЕЦЬКО. Эти правдивые слова взяты из книги  Сергея Плачинды. Лебедия.

    Возьмем исторический пример Антии (Украина) и Московии. Прослідкуємо історію давньої Антії -України і Московії 1500 років тому. Проследим историю древней Антии-Украины и Московии 1500 лет назад.Останній Київський цар Аттила очолив об ' єднання антів і гунів. Последний Киевский царь Аттила возглавил объединение антов и гуннов. Він відіграв негативну і руїнницьку роль у розвитку Антії -України, розвитку її державності. Он сыграл отрицательную и разрушительной роль в развитии Антии-Украины, развитии ее государственности. Посівши престол великого князя Київського (443 р.), Аттила встановив, по суті, військову диктатуру, повів грабіжницькі війни без потреби. Заняв престол великого князя Киевского (443 г.), Аттила установил, по сути, военную диктатуру, повел грабительские войны без надобности. Він створив державу на силі, страху, рабстві. Он создал государство силой, страхом, рабством. Влада за князя Аттили була немилостива, не прощала людям провини, а карала строком тюрми і смертю. Власть за князя Аттилы была немилостива, не прощала людям вину, а наказывала сроком тюрьмы и смертью. У державі між людьми існувала соціальна нерівність, багаті й будні – це все породжувало злочинність, внутрішнього ворога. В государстве между людьми существовало социальное неравенство, богатые и бедные – это все порождало преступность, внутреннего врага. Такий внутрішній ворог існує в державі досі. Такой внутренний враг существует в государстве до сих пор. Це перша протилежність . Это первая противоположность. Аттила завів суворий закон: украв – смертна кара, убив кого-небудь – голова з плеч. Аттила завел строгий закон: украл – смертная казнь, убил кого-нибудь – голова с плеч. Якщо ти вчинив розбій, Если ты совершил разбой,грабіж, то була така ж кара. грабеж, то была такая же казнь. Хто ухилявся від війська, того чекала смерть. Кто уклонялся от войска, того ждала смерть. Коли Аттила помер (453 р.) супердержава гунів-антів розвалилася враз. Когда Аттила умер (453 г.) Супердержава гуннов-антов развалилась сразу. Антія вже не відновлювалася, народи боялися знову потрапити в рабство. Антия уже не восстанавливалась, народы боялись снова попасть в рабство. Так стали утверджуватися самостійні держави, Так стали утверждаться самостоятельные государства, їх назвуть потім народами слав ' янської спільноти. их назовут потом народами славянской общности. Люди Антії втікали від смертної кари в далекі північні ліси, до Москви-ріки (ведмежий закуток). Люди Антии убегали от смертной казни в далекие северные леса, к Москве-реке (медвежий угол). Дослідник Сергій Плачинда стверджує, що так, завдяки внутрішньому ворогу держави Антії -України, гартувалась чоловіча община русів -утікачів, вони женились на удмуртках, марійках, фінських дівчатах. Исследователь Сергей Плачинда утверждает, что благодаря внутреннему врагу государства Антии-Украины, закалялась мужская община русов-беглецов, они женились на удмуртках, марийках, финских девушках. Так почала формуватися нова войовнича нація русичів через немилостивий учинок влади Києва. Так начала формироваться новая воинственная нация русичей через немилостивый поступок власти Киева. Вперше нова нація заявила про себе 1169 року, коли була Московсько -Суздальським князівством. Впервые новая нация заявила о себе в 1169 году, когда была Московско-суздальским княжеством.   Князь привів свої полки Князь привел свои полки під Київ, зненацька захопив його і влаштував небачену за всю історію різню і розбій. под Киев, неожиданно захватил его и устроил невиданную в истории резню и разбой. Київ був залитий невинною кров ' ю. Киев был залит невинной кровью.Яка головна причина війни Московії з Україною? Какая главная причина войны Московии с Украиной?     Головна причина війни – це помста Києву за засудження на сувору кару, через яку мусили втікати з України. Главная причина войны – это месть Киеву за осуждение на суровое наказание, через которое должны были бежать из Украины. Помста була генетично запрограмована, вона залишилася навічно в людях. Месть была генетически запрограммирована, она осталась навечно в людях. Не будемо забувати, що ця війна Росії почалася через жорстоку владу за князя Аттили , котра не прощала людям за провини, а карала. Не будем забывать, что эта война России началась через жестокую власть князя Аттилы, которая не прощала людям за проступки, а наказывала. Так в Антії -України виник зовнішній ворог – це друга протилежна сторона . Так в Антии-Украины возник внешний враг – это вторая противоположная сторона. Війна з Україною проявлялася багато разів з тих пір до сьогоднішній часів. Война с Украиной проявлялась много раз с тех пор до сегодняшнего времени. Сьогодні якщо в Україні чиновник вчинив злочин, він утікає в Росію, щоб його не судили, а Росія охоче приймає всіх утікачів з України, наприклад, у 2014 році. Сегодня если в Украине чиновник совершил преступление, он бежит в Россию, чтобы его не судили, а Россия охотно принимает всех беженцев из Украины, например, в 2014 году. Утікач залишається ображеним назавжди Україною. Беглец остается обиженным навсегда на Украину. Так Росія як месник творилася тисячу років. Так Россия как мститель создавалась тысячу лет. Так через внутрішнього ворога в Україні утворився зовнішній ворог Московія, Росія – так утворилося дві протилежності. Так через внутреннего врага в Украине образовался внешний враг Московия, Россия – так образовалось две противоположности. Це формула війни . Это формула войны.   Сила месників Києву росте з кожною зміною влади в Україні – це виражається у війнах. Сила мстителей Киеву растет с каждым изменением власти в Украине – это выражается в войнах. Тепер злий сусід має ядерну зброю – це страшна небезпека для українців. Теперь злой сосед имеет ядерное оружие – это страшная опасность для Украины. Така помста існує вже тисячу років, і буде існувати далі з ядерною зброєю, якщо українці нічого не будуть робити. Такая месть существует уже тысячу лет, и будет существовать дальше с ядерным оружием, если украинцы ничего не будут делать. Росіяни не залишають свою ідею знищити Україну, а навпаки, готуються реалізувати її. Россияне не оставляют свою идею уничтожить Украину, а наоборот, готовятся реализовать ее. Сьогодні Росія воює з Україною всякими методами. Сегодня Россия воюет с Украиной всякими методами. Українці мають запобігти цій Украинцы должны предотвратить эту війні. войну. Колись Антія -Україна як матір помилково породила Московію, як месницю. Когда-то Антия-Украина как мать ошибочно породила Московию, как мстительницу. Тому тепер Україна повинна виправити свою велику помилку, яку зробила 1500 років тому, вона повинна почати жити за формулою миру. Поэтому теперь Украина должна исправить свою большую ошибку, которую сделала 1500 лет назад, она должна начать жить по формуле мира. Українці мають послухатися визнаних великих Учителів людства: Учителя Порфирія Іванова, Христа. Украинцы должны послушать признанных великих Учителей человечества: Учителя Порфирия Иванова и Христа. Вони пропонують всім людям виконати такі ідеї на рівні закону. Они предлагают всем людям выполнить такие идеи на уровне закона. Виконати формулу миру. Выполнить формулу мира. Вони говорили, по-перше: любити ворогів своїх, прощати їм провини, не карати, не позбавляти волі, не судити народним судом за провину, щоб позбавити волі; Они говорили, во-первых: любить врагов своих, прощать им вину, не наказывать, не лишать свободы, не судить народным судом за вину, чтобы лишить свободы, звільнити всіх ув ' язнених . освободить всех заключенных. Не присвоювати місце на землі, не вважати його своїм, а вважати його спільним. Не присваивать место на земле, не считать его своим, а считать его общим. Достатньо винуватого осудити словом з допомогою ЗМІ, але не лишати його волі в тюрмі, він буде пам ' ятати таке осудження все життя, буде старатися викупити свою вину доброю справою. Достаточно виноватого осудить словом с помощью СМИ, но не лишать его воли в тюрьме, он будет помнить такое осуждение всю жизнь, будет стараться искупить свою вину добрым делом. В такому разі не буде втікачів з України, не будуть утворюватися месники, зовнішні вороги, і не буде війни Росії з Україною, а будуть повертатися в Україну як друзі. В таком случае не будет беглецов из Украины, не будут образовываться мстители, внешние враги, и не будет войны России с Украиной, а будут возвращаться в Украину как друзья. І також треба виконати другу ідею. И также надо выполнить вторую идею. Всі люди мають прийняти однакову зарплату, наприклад, 33 долари в тиждень. Все люди должны принять одинаковую зарплату, например, 33 доллара в неделю. Якщо буде мало, всім прибавимо однаково, щоб не було ображених. Если будет мало, всем прибавить одинаково, чтобы не было обиженных. Це буде дві нових протилежності – це є формула миру . Это будет две новых противоположности – это формула мира. Це буде побудоване нове суспільство демократичним шляхом через любов між людьми, без насилля. Это будет построено новое общество демократическим путем через любовь между людьми, без насилия. Іванов назвав цей суспільний лад еволюцією – це можна і треба зробити в Україні Иванов назвал этот общественный строй эволюцией – это можно и нужно сделать в Украине зараз, бо здійснена декомунізація. сейчас, ибо осуществлена декоммунизация. Люди будуть сильно любити один одного за такий учинок. Люди будут сильно любить друг друга за такой поступок. Усім утікачам з України треба буде дозволити повернутися в Україну, і обіцяти їм не судити і не карати їх, а їхні провини простити. Всем беглецам из Украины надо будет разрешить вернуться в Украину, и обещать им не судить и не наказывать их, а их вину простить. Утікачі повернуться в Україну як друзі. Беглецы вернутся в Украину как друзья.   Всі кримінальні справи будуть закриті. Все уголовные дела будут закрыты. Війна Росії проти України враз припиниться. Война России против Украины сразу прекратится.          

   Как изменилась речь народов над Днепром и Москвой? Тисячу років тому мова руських на берегах Дніпра і руських утікачів на берегах Москви була однакова. Тысячу лет назад речь русских на берегах Днепра и русских беглецов на берегах Москвы была одинакова. Відтоді пройшло тисячу років історії. С тех пор прошло более тысячи лет истории. Мови двох народів незалежно змінювалися. Языки двух народов независимо менялись через окружение. Існує лінгвістичний закон: мова кожного народу за тисячу років змінюється на 20 відсотків. Существует лингвистический закон: речь каждого народа за тысячу лет меняется на 20 процентов. Мова руських Наддніпрянщини і руських Московії змінилася на 20 відсотків відносно початкового стану, а тепер різниця між ними має становити 40 – 50 відсотків. Язык русских Приднепровья и русских Московии изменился на 20 процентов относительно первоначального состояния, а теперь разница между ними должно составлять 40 – 50 процентов по расчетам. Це підтверджується на практиці. Эта теория подтверждается на практике. Це підтверджує той факт, що тисячу років тому мова цих двох народів була руською, вони обидва виникли з руських антів. Это подтверждает тот факт, что тысячу лет назад речь этих двух народов была русской, они оба возникли из русских антов. Зараз вони мають політичні назви Україна і Росія, нації мають назви українська і російська або руська. Сейчас они имеют политические названия Украина и Россия, нации имеют названия украинская и российская.Ці два народи мають історичне право називати себе руськими, у цих народів або націй одна спільна матір і доля в історії . Эти два народа имеют историческое право называть себя русскими, у этих народов или наций одна общая мать Русь и судьба в истории. Київська Русь є матір українців і росіян, а українці і росіяни є її рідні діти, і маємо жити однією сім ' єю дружно і мирно завжди. Киевская Русь есть мать украинцев и россиян, а украинцы и россияне являются ее родные дети, и должны жить одной семьей дружно и мирно всегда. И также надо добавить сюда все народы славянской общности. Это истина. Бо сказано, що буде земля русів прославлена племенами (24г), і ніхто не сміє про те забути, бо буде проклятий людьми (25).  Ибо сказано, что будет земля русов прославлена племенами (Велесова книга. 24г), и никто не смеет о том забыть, ибо будет проклят людьми (Там же. 25). Вони не хочуть бути проклятими людьми, тому обоє прославляють землю руську. Они не хотят быть проклятыми людьми, поэтому оба прославляют землю русскую. У них одна життєва дорога через любов між людьми. В них одна жизненная дорога через любовь между людьми.

   Надо сделать из врага любимого друга. Иванов: «Если мы простим преступнику, то мы победим врага в природе, он будет для нас любимый друг». 7402:56. Учитель Ош как украинец прощает всем россиянам, как внешним врагам, за их преступления против украинцев от давних времен до наших дней и не наказывает. И прощает всем людям, которых считают внутренним врагом. Учитель Ош призывает и просит всех украинцев прощать россиянам за все преступления, которые они сделали украинцам за 1000 лет, и не мстить. Учитель Ош просит всех россиян не мстить украинцам за немилостивые действия украинской власти против россиян за все 1500 лет.  Предлагаю и прошу всех жить одной семьей дружно, мирно и любить дело друг друга. У нас всех есть один Учитель народа и Бог по делу Порфирий Иванов.     

 

5. Чому земля Союзу Антів-Україна русою зветься ?4. Почему земля Союза Антов (Украины) русой называется?

   На це питання відповідає Велесова книга. На этот вопрос отвечает Велесова книга. Дощечка 24г. Дощечка 24ч. «Ішов од них верхів і до синього моря і Сурожа до вас, і казав вам, як відали самі, про ту зі старих часів землю нашу Союзу Антів, яка через кров, щедро пролиту на ній, русою зветься, бо руду лили, і так в спрагу її до кінця. «Шел от них верхов и к синему морю и Сурожа к вам, и говорил вам, как рассказывали сами, о той со старых времен земле нашей Союза Антов, которая через кровь, щедро пролитой на ней, русой называется, потому что руду лили, и так в жажду ее до конца. І буде та земля наша прославлена племенами і родами. И будет земля наша прославленная племенами и родами. Се бо славимо Богів, ніколи не просячи, бо славили силу їх. Это потому славим Богов, никогда не прося, потому славили силу их. І так величаємо И так величаем   пращура нашого Сварога, який був, є і пребуде завжди з нами з віку у вік до кінця». предка нашего Сварога, который был, есть и пребудет всегда с нами из века в век до конца».

25. «Кожний зробив якесь благо для русів . 25. «Каждый сделал какое-то благо для русов. Пам'ять наша те вдержить, бо мусимо їх славити всякої Тризни – Тривіди . Память наша удержит то, потому что должны их славить всякой тризны – Тривид. І ніхто не сміє про те забути, бо проклятий буде богами нашими і людьми. И никто не смеет о том забыть, ибо будет проклят богами нашими и людьми. І люди ім ' я його охибнуть на віки». И люди имя его охибнуть на века».

   Земля Союзу Антів зветься русою зі старих часів. Земля Союза Антов называется русой со старых времен. У наш час цей прикметник змінився на руський. В наше время это прилагательное изменилось на русский. Люди Антіїї називалися русами , а тепер називаються руськими. Люди Антиии назывались русами, а теперь называются русскими. Очевидно, із цього прикметника виникла назва землі антів Русь. Очевидно, с этого прилагательного возникло название земли антов Русь. Ми маємо пам ' ятати і славити захисників землі руської, ніколи не забувати. Мы должны помнить и славить защитников земли русской, никогда не забывать. В честь наших славных предков русов и всех защитников нашей земли до наших дней, которые сделали какое-то благо, предлагается называть Украину новым названием Русь. Память наша должна удержать их подвиги.  

   В честь наших славных предков русов предлагается называть Украину новым названием Русь. Это название даст людям радость, потому что много людей в разные времена страдали, проливали за нее кровь, защищая русскую нацию, ее землю. Это название выстрадано. Люди получают хорошее после принятого плохого. 16 названий Украины в истории за семь тысяч лет образуют диалектическую эволюционную последовательность (см. ukiv8828). Каждое название есть двойное отрицание предыдущих названий – это закон природы. Можно предвидеть, что будет дальше. Название Украина сменится на новое название, с которым национальная страна будет развиваться и жить дальше. Название Украина может смениться на новое название Русь, потому что по закону диалектики это новое название Русь сохраняет элементы и особенности предыдущего состояния, то есть фиксирует наследственность. Земля Антия русою зовется, очевидно, от этого прилагательного происходит название Русь. Это радостное название.    

 

 

4.5. Що робити, щоб внутрішній ворог не утворювався в державі? Что делать, чтобы внутренний враг не образовывался в государстве? Еволюційний лад.

Як змінилася мова народів над Дніпром і Москвою?    Эвволюционный строй

 

3.1. 3.1. Іванов говорить про Батька, Сина, евволюцію Духа Святого. Иванов говорит об Отце, Сыне, эвволюции Духа Святого.

   Під поняттям Батько Іванов розуміє капіталістичний лад у суспільстві, Син – це соціалістичний лад, здорове тіло і здоровий дух – це евволюційний лад. Под понятием Отец Иванов понимает капиталистический строй в обществе, Сын – это социалистический строй, здоровое тело и здоровый дух – это эвволюционный строй. Евволюційний лад буде після соціалістичного ладу. Эвволюцийный строй будет после социалистического строя. Згідно закону незворотності еволюції, лад, який був у житті, більше знову не повертається в життя. Согласно закону необратимости эволюции, порядок, который был в жизни, больше опять не возвращается в жизнь. Учитель Іванов учив людей здоров ' ю, він називався Бог Дух Святий. Учитель Иванов учил людей здоровью, он назывался Бог Дух Святой.   Під поняттям Дух або Святий Дух розуміється світла енергія, яку творять люди, через яку люди бачать біле світло, коли зовсім не Под понятием Дух или Святой Дух понимается светлая энергия, которую создают люди, через которую люди видят белый свет, когда совсем вживають їжу. употребляют пищу. Святий Дух – це світла енергія, яку творять люди і бачать біле світло, коли без потреби їжі. Святой Дух – это светлая энергия, которую создают люди и видят белый свет, когда без потребности пищи. Поняття Бог Дух Святий не відноситься до християнської Понятие Бог Дух Святой не относится к христианскойрелігії і Трійці Богів. религии и Троице Богов. Бог Дух Святий – це людина, яка освітилася Бог Дух Святой – это человек, который осветился Духом, тобто світлою енергією і білим світлом, завдяки якого робить людям корисну справу. Духом, то есть светлой энергией и белым светом, благодаря которому делает людям полезное дело.

  

   Іванов говорить: 7707:69. Иванов говорит: 7707: 69. А природа не допустила людині таке індивідуальне діло. А природа не допустила человеку такое индивидуальное дело. У неї було інше щодо цього всього: треба буде зробити людям у природі без усякої крові. У нее было другое в этом всего: надо будет сделать людям в природе без всякой крови. Вона хотіла дочекатися в себе три Особи: Бога Отця, Бога Сина, Бога Духа Святого. Она хотела дождаться в себя три Лица: Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого. Самодержавство царя – це перша людина, соціалізм – це друга Самодержавие царя – это первый человек, социализм – это второйлюдина, а третя – це буде евволюція , здорове тіло і здоровий Дух у ньому. человек, а третий – это будет эвволюция, здоровое тело и здоровый дух в нем. А Паршек пройшов цю путь і цю історію своєю ідеєю. А Паршек прошел этот путь и эту историю своей идеей. Він дослідом створив, випробував на самому собі. Он опытом создал, испытал на самом себе. 76. Одні слухались Отця, інші були із Сином, а от Духа Святого не визнали. 76. Одни слушались Отца, другие были с Сыном, а вот Духа Святого не признали. Це это є евволюційність у житті, вона оточує кожну людину її свідомістю. есть эвволюционность в жизни, она окружает каждого человека его сознанием.134. Ні отець, ні син – ніхто, крім одного Духа Святого, не розкрив у цьому істину, щоб у нас таких людей простились гріхи і ми більше не робили цього. 134. Ни отец, ни сын – никто, кроме одного Духа Святого, не раскрыл в этом истину, чтобы у нас, таких людей, простились грехи, и мы больше не делали этого. Техніка не заступилась, штучне нічого не дало й хімія не ввела це. Техника не заступилась, искусственное ничего не дало, и химия не ввела это. Злочинець як був, так він і залишився. Преступник как был, так он и остался. І ніяка одиниця не допомогла в цьому, крім однієї свідомості: евволюція це зробить. И никакая единица не помогла в этом, кроме одного сознания: эвволюция это сделает. Вона не халам-балам і не фунт ізюму поїдати. Она не халам-балам и не фунт изюма поедать. Треба зробити в тілі ввічливість, уміти потривожити Надо сделать в теле вежливость, уметь потревожить   іншу людину, щоб вона не залишилася ображеною. другого человека, чтобы он не остался обиженный. Евволюція не примушує, а більш за все просить, ввічливо робить і вміло. Эвволюция не заставляет, а более всего просит, вежливо делает и умело. Ось що людям треба – не отець із сином, а Дух Святий. Вот что людям надо – не отец с сыном, а Дух Святой. Отець вів себе грубо, Отец вел себя грубо,і також син не змінив форму, а Дух Святий випросив у природи, вона залишилась задоволена. и также сын не изменил форму, а Дух Святой выпросил у природы, она осталась довольна. 157. Бути таким, як я є в природі – Переможець природи, Учитель народу, Бог Землі. 157. Быть таким, как я есть в природе – Победитель природы, Учитель народа, Бог Земли. У трьох особах – Бог отець, Бог син, Бог Дух Святий. В трех лицах – Бог отец, Бог сын, Бог Дух Святой. Це самодержавство самого царя; Это самодержавие самого царя; революція, що створила Радянську владу; революция, которая создала Советскую власть; ідея евволюційності . идея эвволюционности.

   7710:189. 7710: 189. Ця історія моя мислилась у той час, коли я зовсім не їв. Эта история моя мыслилась в то время, когда я совсем не ел. Моє тіло освітилося Духом. Мое тело осветилось Духом. А раз Дух оточив мене, то мені легко буде жити. А раз Дух окружил меня, то мне легко будет жить. Ось чого треба в людях добитись – такого життя, а воно є в нас. Вот чего надо в людях добиться – такой жизни, а она есть у нас.

   7712:97. 7712: 97. Це історія евволюції . Это история эвволюции. Треба просити не начальника, а начальник буде просити підлеглого. Надо просить не начальника, а начальник будет просить подчиненного. І свідомість примусить людину обходитися без усякого труда. И сознание заставит человека обходиться без всякого труда. Цього начальник не одержить, він буде жадати свого труда. Этого начальник не получит, он будет требовать своего труда. А труд фізичний відійде від людей підлеглих, а розумовий залишиться вічно. А труд физический отойдет от людей подчиненных, а умственный останется вечно. Буде з ним жити теорія невмираюча. Будет с ним жить теория неумирающая. Вона була, вона є, і вона буде такою, як люди її створили. Она была, она есть, и она будет такой, как люди ее создали. А підлеглий відмовиться й свідомо відійде від цього. А подчиненный откажется и сознательно отойдет от этого. Людина буде хазяїном у цьому всьому. Человек будет хозяином в этом всем. 103. 103. Це життя пройшло в отця й сина з невдачею. Это жизнь прошла у отца и сына с неудачей. За законом усієї дійсності, ідея евволюції Святого Духу іде в природі. По закону всей действительности, идея эвволюции Святого Духа идет в природе. Люди Люди не пробували цю ідею, вони повинні бути свідомі. не пробовали эту идею, они должны осознавать. Люди повинні нікому не завадити своїм виступом, а своє взяти своїм ввічливим учинком. Люди должны никому не помешать своим выступлением, а свое взять своим вежливым поступком. Евволюція не вчить, а просить, благає як таких людей. Евволюция не учит, а просит, умоляет как таких людей. Вони повинні прибрати гордість, а небувалу ввічливість показати між собою. Они должны убрать гордость, а небывалую вежливость показать между собой. Головку низько поклони й скажи, мовляв, здрастуй. Головкой низко поклонись и скажи, здравствуй. 154. Особливі два світи є в природі – це отець із сином. 154. Особые два мира в природе – это отец с сыном. Їх не примирити. Их  не примирить. Ти мене породив – ти мене й вигодуй. Ты меня породил – ты меня и вскорми. Який же ти отець, якщо в тебе нема того, що треба. Какой же ты отец, если у тебя нет того, что надо. Капіталісти, вони вмруть – своє не дадуть комуністам. Капиталисты, они умрут, а свое не дадут коммунистам. І так само комуністи не поступляться капіталістам своїм. И так же коммунисты не уступят капиталистам свое. ЭЦе вонито они народжені в природі для того, щоб один одному доводити. рождены в природе для того, чтобы друг другу доказывать.В одного є своє, У одного есть свое, і в другого є своє. и у другого есть свое. А щоб якась різниця була в цьому. А чтобы какая-то разница была в этом. Людина як трудилася, так вона і залишилася з трудом. Человек как трудилась, так он и осталась с трудом. 155. Людина не зможе жити без цього. 155. Человек не сможет жить без этого. Це робилось і буде робитись. Это делалось и будет делаться. Бог отець і Бог син залишать своє, а Дух Святий прийде на зміну. Бог отец и бог сын оставят свое, а Дух Святой придет на смену. Це все скасується, такого свого місця не буде. Это все отменится, такого своего места не будет. Люди позбудуться чужого свідомо. Люди лишатся чужого сознательно. Усе буде спільне, Все будет общее,   наше. наше. А раз ми не будемо присвоювати, то ми перестанемо воювати. А раз мы не будем присваивать, то мы перестанем воевать. Ми не будемо нападати, а ми будемо жити мирно. Мы не будем нападать, а мы будем жить мирно. Ось де природна любов проявиться. Вот где естественная любовь проявится, Між людьми между людьми не буде такої злої ненависті. не будет такой злой ненависти. 156. Люди будуть зустрічатись із людьми ввічливо, своєю головкою їм будуть низько кланятись, у весь голос будуть із ними здоровкатись. 156. Люди будут встречаться с людьми вежливо, своей головкой им будут низко кланяться, во весь голос будут с ними здороваться. А раз у них буде такий у любові вчинок, то вони не дочекаються ні від кого перемоги. А раз у них будет такой в любви поступок, то они не дождутся ни от кого победы. В людях буде їхня любов, котру ніяк ніде не переможеш. В людях будет их любовь, которую никак нигде не победишь. Люди є усьому цьому діло. Люди всем этом дело. Якщо вони зробляться такими, то що може бути краще від цього. Если они сделаются такими, то что может быть лучше этого. Ми будемо ставити своє корисне в людях у житті, щоб їм не заважати. Мы будем ставить свое полезное в людях в жизни, чтобы им не мешать. Ось яка наука є в людях, із наук наука. Вот наука есть в людях, из наук наука. Вона завойована людьми в природі так, щоб вона ніколи ніяк не ображала. Она завоевана людьми в природе так, чтобы она никогда никак не обижала. 221. 221.Після управління Сина на землі Дух Святий настане, він уведе Бога. После управления Сына на земле Дух Святой придет, он введет Бога. Він не буде Он не будет   розпоряджатися людьми. распоряжаться людьми. Він прийшов на Землю як Переможець природи, Учитель народу, Бог Землі. Он пришел на Землю как Победитель природы, Учитель народа, Бог Земли. Він прийшов у люди показати їм дорогу одну з усіх найлегшу. Он пришел в люди показать им дорогу одну из всех легкую. Треба нам, усім людям, відмовитись від того, що було до цього. Надо нам, всем людям, отказаться от того, что было до этого. Ми помилялись, робили - де ми подівались? Мы ошибались, делали - где мы подевались? Усі лежимо в гробу, своє місце займаємо. Все лежим в гробу, свое место занимаем. Ми – теж умерлі люди, і всі ми помремо. Мы есть тоже умершие люди, и все мы умрем. Для чого ми так живемо? Для чего мы так живем? Ми помираємо в цьому ось. Мы умираем в этом вот. Краще буде жити по-Божому. Лучше будет жить по Богу. 316. А от Паршек зробився Духом Святим. 316. А вот Паршек стал Духом Святым. Він оточив себе природою, вона зробила його евволюційним . Он окружил себя природой, она сделала его эвволюционным. А евволюція введена практикою, вона взята людьми в природі через одну таку людину, хто пішов шукати істину в людях. А эвволюция введена практикой, она взята людьми в природе через одного такого человека, кто пошел искать истину в людях. 378. Милі мої ці ось добрі й недобрі люди, ви гляньте на це ось сонечко – ви побачите там свою невмираючу правду, своє оздоровлення, свій такий обов'язок бути таким. 378. Милые мои эти вот добрые и недобрые люди, вы посмотрите на это вот солнышко – вы увидите там свою неумирающей правду, свое оздоровление, свой такая обязанность быть таким. Бога отця ми з вами бачили, ми провели його на віки-віків. Бога Отца мы с вами видели, мы провели его на веки веков. А син наш живе з нами здоровий поки що із своїми силами . А сын наш живет с нами здоровый пока со своими силами. А коли Бог Дух Святий А когда Бог Дух Святой появиться до нас на арену цього всього. появится к нам на арену этого всего. Бог Дух Святий, усе терплячий у житті, відійде. Бог Дух Святой, все терпящий в жизни, отойдет. Його не буде в житті. Его не будет в жизни. Сам Великий Дух проявиться й оточить, поламає все на світі в житті. Сам Великий Дух проявится и окружит, поломает все на свете в жизни.

   7712а:26. 7712: 26. Довго батько командував сином. Долго отец командовал сыном.А теперь сын научился командовать всем этим, чем это надо, психически.А теперь сын научился командовать всем этим, чем это надо, психически. А тепер син навчився командувати всім цим, чим це треба, психічно. А теперь сын научился командовать всем этим, чем это нужно, психически. Он не знает, что вслед за ним идет идея эволюции, само хранение Бога, сознательность . Он не знает, что вслед за ним идет идея эволюции, само хранение Бога, сознательность. Він не знає, що слідом за ним іде ідея е в волюції , самозбереження Бога, свідомість. Он не знает, что за ним идет идея эвволюции, самосохранения Бога, сознание.

   7910:97. 7910: 97. Бог Отець був, Бог Син є, а Духа Святого не було. Бог Отец был, Бог Сын есть, а Духа Святого не было. Самодержавство, Радянська влада. Самодержавие, Советская власть.Евволюція повинна бути – велике сильне терпіння без їжі, без одягу, без дому свідомо робити. Эвволюция должна быть – большое сильное терпение без еды, без одежды, без дома сознательно делать. 98. Це ось обов'язково буде в житті. 98. Это вот обязательно будет в жизни. Так не пройде в житті, а буде, й обов'язково буде. Так не пройдет в жизни, а будет, и обязательно будет. Усьому цьому початому ділу прийде кінець. Всему этому начатому делу придет конец. Я цю історію роблю для того, щоб це було. Я эту историю делаю для того, чтобы это было.

   8209:113. 8209: 113. Капіталісти – отці, революція – сини, а евволюція – Дух Святий, вона принесе нам безсмертну людину. Капиталисты – отцы, революция – сыны, а эвволюция – Дух Святой, она принесет нам бессмертного человека. Це буде він, йому створено Гімн: 148. Це евволюція , це Святий Дух, святе діло між природою й людьми є на нашій землі в цьому житті. Это будет он, ему создан Гимн: 148. Это эвволюция, это Святой Дух, святое дело между природой и людьми на нашей земле в этой жизни. За умовами залишилось. За условиями осталось. Будь-якій людині буде можливість Любому человеку будет возможностьзалишатися без усякої потреби, залишатися своєю живою людиною. оставаться без всякой потребности, оставаться своим живым человеком. 189.   8303:50. 8303: 50. А тепер люди забажають цього, що знайшов Паршек . А теперь люди захотят этого, что нашел Паршек. Природа поступиться їм. Природа уступит им. Дух Святий є напередодні. Дух Святой есть накануне. Евволюція людська була, вона є, і вона буде після отця й сина. Эвволюция человеческая была, она есть, и она будет после отца и сына. Їй не треба нічого такого, щоб скористатися чужим. Ей не надо ничего такого, чтобы воспользоваться чужим. Це було, воно й є в людях. Это было, это и есть в людях. Вони це все роблять, а тепер вони перестануть. Они это все делают, а теперь они перестанут. 52. «Отець 52. «Отец оточувався старим, син був, змінив отця, а діло як було, так воно й залишилось. окружался старым, сын был, заменил отца, а дело как было, так оно и осталось. Люди це роблять, а це їхня помилка, та ще яка вона. Люди это делают, а это их ошибка, да еще какая она. Люди захворіли, похворіли і вмерли на віки-віків. Люди заболели, поболели и умерли на веки веков. Це нам не все. Это нам не все. Слідом за цими двома евволюційна сторона Духа Святого йде. Вслед за этими двумя эвволюционная сторона Духа Святого идет. Це нове небувале життя безсмертної людини. Это новая небывалая жизнь бессмертного человека. Він же є для нас усіх Паршек зі своєю просьбою». Он для нас всех Паршек со своей просьбой».

  

   У 1981 році Іванов написав, що в 1989 році евволюція прийде в люди, люди прийдуть на Чувілкін бугор, підтримають його ідею, визнають його: « А евволюція прийде на землю Духом Святим – це Чувілкін бугор, це наше райське місце, чоловікові слава безсмертна, за що природа стоїть горою. В 1981 году Иванов написал, что в 1989 году эвволюция придет в люди, люди придут на Чувилкин бугор, поддержат его идею, признают его: «А эвволюция придет на землю Духом Святым – это Чувилкин бугор, это наше райское место, человеку слава бессмертна, за что природа стоит горой. Вона тепер, у цей час, не дає свою згоду на це, що воно може бути. Она теперь, в это время, не дает свое согласие на это, что оно может быть. І вказала про це діло, воно буде, 1989 року здійсниться, усе прийде на своє місце. И указала об этом деле, оно будет, в 1989 году свершится, все придет на свои места. Природа завжди скаже свою правду за мене». Природа всегда скажет свою правду мне». 1981.09:68. 1981.09: 68.   П ослідовники прийшли на бугор у 1989 році, підтримали Учителя, визнали Богом. Последователи пришли на бугор в 1989 году, поддержали Учителя, признали Богом. Іванов називав евволюцією Иванов называл эвволюцией новий суспільно-економічний лад, який буде в суспільстві після соціалізму. новый общественно-экономический строй, который будет в обществе после социализма. Якщо евволюція буде з 1989 року, то одночасно з 1989 року соціалістична система Радянський Союз розвалиться і на зміну прийде новий лад евволюція . Если эвволюция будет с 1989 года, то одновременно с 1989 года социалистическая система Советский Союз развалится, и на смену придет новый строй эвволюция. Це пророцтво Учителя Іванова здійснилось, спочатку в 1989 році в Україні прийняли декларацію про незалежність від союзу, потім парламент прийняв незалежність, потім у 1991 році народ підтвердив незалежність на референдумі. Это пророчество Учителя Иванова осуществилось, сначала в 1989 году в Украине приняли декларацию о независимости от союза, затем парламент принял независимость, затем в 1991 году народ подтвердил независимость на референдуме.   З 1989 до 1991 року Радянський Союз розвалився на незалежні держави, в останні п ' ять років декомунізація здійснилася в Україні. С 1989 до 1991 года Советский Союз развалился на независимые государства, в последние пять лет декоммунизация осуществилась в Украине. Якщо пророцтво Іванова здійснилось, значить ідея евволюції є істинна, і здійсняться також інші пророцтва. Если пророчество Иванова осуществилось, значит, идея эвволюции есть истинная, и исполнятся другие пророчества. Коли яка-небудь соціально-економічна формація перестає існувати, вона більше не повертається в життя за законом незворотності евволюції . Когда какая-нибудь социально-экономическая формация перестает существовать, она больше не возвращается в жизнь по закону необратимости эвволюции. Люди пережили капіталізм і соціалізм. Люди пережили капитализм и социализм.Отже, тепер суспільний лад евволюція повинен існувати, згідно закону незворотності евволюції , Якщо в якій-небудь країні зник соціалізм, то їй треба починати будувати евволюційній лад в суспільстві. Итак, теперь общественный строй эвволюция должен существовать, согласно закону необратимости эвволюции, если в какой-либо стране исчез социализм, то ей надо начинать строить эвволюционный строй в обществе. Сучасний суспільний лад гальмує розвиток біологічної евволюції людини. Современный общественный строй тормозит развитие биологической эвволюции человека. Якщо у суспільстві не буде евволюційного ладу, то людина як біологічний вид зникне назавжди, це не можна допустити. Если в обществе не будет эвволюционного строя, то человек как биологический вид исчезнет навсегда, это нельзя допустить.

  

   Нам, усім людям, є райське місце для життя за ідеєю еволюції, і час прийшов жити по-новому. Нам, всем людям, есть райское место для жизни по идее эвволюции, и время пришло жить по-новому. Всі люди на Землі мають право прийти на райське місце і жити за ідеєю Учителя Іванова. Все люди на Земле имеют право прийти на райское место и жить по идее Учителя Иванова. Бог Землі дозволив усім людям усіх національностей жити навколо райського місця за його ідеєю. Бог Земли разрешил всем людям всех национальностей жить вокруг райского места по его идее. Учитель Іванов писав. Учитель Иванов писал. « Бути таким, як я є, – Переможець природи, Учитель народу, Бог Землі. «Быть таким, как я есть – Победитель природы, Учитель народа, Бог Земли. Люди Господу вірили, як Богові, А Він Сам до нас на землю прийшов. Люди Господу верили как Богу, Он Сам к нам на землю пришел. Смерть як таку вижене. Смерть как таковую изгонит. А життя у славу введе. А жизнь во славу введет. А люди зберуться на цьому бугрі . А люди соберутся на этом бугре. Вони гучно скажуть слово. Они громко скажут слово. Це є наше райське місце. Это наше райское место. Чоловікові слава безсмертна. Человеку слава бессмертна. Нікому не дано таке право, щоб на це місце не допустити, щоб на ньому не Никому не дано такое право, чтобы кого-либо на это место не допустить, чтобы на нем не бути. быть. Усім людям дозволяється, і кожній людині допустимо бути Всем людям разрешается, и каждому человеку допустимо быть в цих умовах ». в этих условиях». 1981.09:18. 1981.09: 18.

 

3.2. 3.2. Люди повинні бути вільні в житті. Люди должны быть свободны в жизни.

   У суспільстві реалізується природне право людей: життя, воля, розвиток. В обществе реализуется естественное право людей: жизнь, свобода, развитие. Людей не треба примушувати адміністративно, закривати у в'язниці, їм треба дати волю, їхню діяльність не треба контролювати. Людей не надо заставлять административно, закрывать в тюрьме, им надо дать волю, их деятельность не надо контролировать. Дії вільних людей дадуть силу, розвиток людям і суспільству. Действия свободных людей дадут силу, развитие людям и обществу.Любов – це є життя. Любовь – это жизнь. Якщо любов є між людьми, то є і життя. Если любовь есть между людьми, то есть и жизнь. Жива людина є найбільша цінність в суспільстві. Живой человек самая большая ценность в обществе. Свідомість визначає буття. Сознание определяет бытие. Люди творять біле світло. Люди творят белый свет. Докладно на сайті (див. ukiv8828 ). Коли люди бачать своє світло, свідомість змінюється. Когда люди видят свой свет, сознание меняется. Без цієї свідомості не будуть обходитися в житті. Без этого сознания не будут обходиться в жизни.

   Цитати Іванова з праць, які є на сайті послідовників. Цитаты Иванова из трудов, которые есть на сайте последователей. Перші дві цифри означають рік скорочено, наступні дві цифри означають місяць, після двох крапок — номер сторінки . Первые две цифры означают год сокращен, следующие две цифры означают месяц, после двух точек - номер страницы.

    7805:12. 7805: 12. Евволюція є свідомість і буття тут. Эвволюция есть сознание и бытие здесь. Нам треба жити без потреб і вміло. Нам надо жить без потребностей и умело. Нам не треба ховатися, треба любити природу як таку, вона простить нам. Нам не нужно прятаться, надо любить природу как таковую, она простит нам. Евволюційна людина прийшла на землю не з чужим, а зі своїм живим енергійним тілом. Эвволюционный человек пришел на землю не с чужим, а со своим живым энергичным телом. А чуже є чуже. А чужое есть чужое. Люди повинні бути вільні в своєму житті. Люди должны быть свободны в своей жизни. Це буде діло. Это будет дело. Він є господар, якщо він захотів, він зробив. Он хозяин, если он захотел, он сделал. Йому не треба в житті Ему не надо в жизни   адміністратор. администратор. Він знає сам, що робити в природі в житті. Он знает сам, что делать в природе в жизни. Він повинен робити все сам як мудрець. Он должен делать все сам, как мудрец. Ми повинні навчити себе, щоб обслужити дитя ввічливо, щоб воно розуміло, що його просять. Мы должны научить себя, чтобы обслужить дитя вежливо, чтобы оно понимало, что его просят. Не треба присвоювати дитину до свого імені, треба вважати її спільною. Не надо присваивать ребенка к своему имени, следует считать его общим. Ось тоді ми будемо жити незалежними. Вот тогда мы будем жить независимыми. Між людьми не буде ніякого зла, а буде любов у всьому ділі. Между людьми не будет никакого зла, а будет любовь во всем деле. Дорослі й діти будуть отримувати зарплату одну – 33 карбованці. Взрослые и дети будут получать зарплату одну – 33 рубля. Ображених не буде. Обиженных не будет. Якщо нам буде мало, ми прибавимо всім. Если нам будет мало, мы прибавить всем. 14. Ми повинні робити свідомими, свідомість треба всім. 14. Мы должны делать сознательными, сознание надо всем. Ми не будемо обходитися Мы не будем обходиться   без усякої свідомості. без всякого сознания. Якщо нам треба, значить треба. Если нам надо, значит надо. Ми хочемо жити – значить, нам треба будувати життя, це залежить від нас усіх. Мы хотим жить – значит, нам надо строить жизнь, это зависит от нас. У нас не буде ніякої тюрми, ніякої лікарні, а ми будемо жити по евволюційному . У нас не будет никакой тюрьмы, никакой больницы, а мы будем жить по эвволюционному. Якщо ти хочеш робити, роби; Если ты хочешь делать, делай; якщо не хочеш робити, не треба. если не хочешь делать, не надо. Сиди отримуй те, що слід. Сиди получай то, что следует. Ти бережи це все, як своє добро. Ты береги это все, как свое добро. Ми запрошуємо весь світ, усе людство на цю будову. Мы приглашаем весь мир, все человечество на это строение. Ми не відходимо ні від кого і не відгороджуємося ні від кого. Мы не отходим ни от кого и не отгораживаемся ни от кого. Якщо ти хочеш жити за нашими Если ты хочешь жить по нашим умовами, приходь, вступай у таке суспільство і живи з нами, користуйся такими правами. условиям, приходи, вступай в такое общество и живи с нами, пользуйся такими правами. У нас не буде нічого іншого, а буде своя рідна любов між людьми. У нас не будет ничего, а будет своя родная любовь между людьми. Люди будуть допомагати один одному. Люди будут помогать друг другу. 15. У нас не буде захоплення ніякого, воєн ніяких. 15. У нас не будет захвата никакого, войн никаких. Усі люди отримають рівні права на життя спільного характеру, шукати в природі корисне в труді. Все люди получат равные права на жизнь общего характера, искать в природе полезное в труде. Але у людей не буде ніякого командування, ніякої юстиції, ніякого військового, ніякого насильства. Но у людей не будет никакого командования, никакой юстиции, никакой военщины, никакого насилия. А просьба одна з усіх наша буде, така вона є. А просьба одна из всех наша будет, такая она есть. 65. Доволі чинити адміністративно над людиною, не треба примушувати людину, не треба запирати людину. 65. Довольно поступать административно над человеком, не надо заставлять человека, не надо запирать человека. Людям треба дати волю за це все. Людям надо дать волю за это все. Це є святе діло для таких нас. Это святое дело для таких нас. Ми є сильні, це повинно бути в житті. Мы сильные, это должно быть в жизни.

 

3.3. 3.3. Треба не примушувати людей робити, а просити Надо не заставлять людей делать, а просить

   Люди є свідомі, мудрі, вони самі знають, що їм робити в житті. Люди сознательные, мудрые, они сами знают, что им делать в жизни. Людям не треба в житті адміністратор, який примушує робити що-небудь. Людям не надо в жизни администратор, который заставляет делать что-нибудь. Зміни в житті суспільства відбуваються без насилля, мирним шляхом, через реформи, вільний вибір. Изменения в жизни общества происходят без насилия, мирным путем, через реформы, свободный выбор.Свідомість визначає буття. Сознание определяет бытие. Іванов отримав свідомість від природи, вона визначила все його подальше буття. Иванов получил сознание от природы, она определила все его дальнейшее бытие. Учитель Іванов говорить, що така свідомість повинна зародитися в кожного. Учитель Иванов говорит, что такое сознание должно зародиться у каждого. Кожен є свідомий, ми не будемо обходитися без свідомості. Каждый есть сознательный, мы не будем обходиться без сознания.   Вчення Іванова треба вивчати, його праці читати, розуміти, виконувати в своєму житті. Учение Иванова надо изучать, его труды читать, понимать, выполнять в своей жизни.

   Цитати Іванова . Цитаты Иванова. 7811:36. 7811: 36. Паршек є Бог землі в усьому ділі й усій цій історії, він є хазяїн усьому положенню. Паршек Бог земли во всем деле и всей этой истории, он хозяин всему положению. Він сказав адміністратору, що не треба командувати підлеглим, а треба буде відмовитися від цього всього. Он сказал администратору, что не надо командовать подчиненным, а надо будет отказаться от этого всего.

   7910:153. 7910: 153. Адміністратор – це технічна людина ученого характеру, теоретик, він боїться природи, як вогню. Администратор – это технический человек ученого характера, теоретик, он боится природы, как огня. Він озброюється проти неї, думає врятувати себе в цьому, таку грішну людину, на яку дивляться. Он вооружается против нее, думает спасти себя в этом, такого грешного человека, на которого смотрят. Адміністратор є не помічник, а розоритель своїм ділом. Администратор есть  не помощник, а разоритель своим делом. А діло є таке, треба воювати з людьми іншими в житті. А дело есть такое, надо воевать с людьми другими в жизни. А Бог говорить: всім треба відмовитися від цього ось діла. Бог говорит: всем надо отказаться от этого вот дела. 8109:164. 8109: 164. Природа не дає згоди на це, щоб люди підкорялись людям. Природа не дает согласия на это, чтобы люди подчинялись людям. Паршек просить людей не підкорятися управителям, вони нехай живуть самі без нас. Паршек просит людей не подчиняться управителям, они пусть живут сами без нас.

 

3.4. 3.4. Всім треба зробити однакове життя, дати однакову зарплату . Всем надо сделать одинаковую жизнь, дать одинаковую зарплату.

  Нам треба рівна одна для всіх зарплата. Нам надо равная одна для всех зарплата. Ми всі до одного чоловіка, дорослі і діти, повинні згодитися із цим утриманням, і взяти свою належну спільного надбання зарплату 33 долари на тиждень. Мы все до одного человека, взрослые и дети, должны согласиться с этим содержанием, и взять свою надлежащую общего достояния зарплату 33 доллара в неделю. Якщо буде мало, всім прибавимо однаково. Если будет мало, всем прибавить одинаково. Це є заповідь Іванова і Христа. Это заповедь Иванова и Христа. Бажай і роби людям те, що собі хочеш. Желай и делай людям то, что хочешь себе. Люби людей, як себе. Люби людей, как себя. Якщо ми хочемо собі якусь зарплату, то ми повинні зробити іншим людям таку зарплату. Если мы хотим себе какую-то зарплату, то мы должны сделать другим людям такую зарплату. Це є любов між людьми. Это любовь между людьми. Природа піде людям назустріч, не буде карати хворобами, стихійними лихами. Природа пойдет людям навстречу, а не будет наказывать болезнями, стихийными бедствиями. Люди не будуть робитися хворими і злочинцями. Люди не будут делаться больными и преступниками. Війн між людьми не буде, бо причина війн є нерівність. Войн между людьми не будет, потому что причина войн есть неравенство. Коли Когда один має щось, а інший не має, це породжує війну. один имеет то, а другой нет, это порождает войну. За висновком Іванова, залежність заважає людям у природі, вони хворіють через залежність, ідуть на злочин. По заключению Иванова, зависимость мешает людям в природе, они болеют из-за зависимости, идут на преступление. Іванов пропонує. Иванов предлагает. Суспільство повинно дати зарплату щомісяця прожитковий мінімум матері, у котрої є діти. Общество должно дать зарплату ежемесячно прожиточный минимум матери, в которой есть дети. Кожній дитині Каждому ребенкутреба дати прожитковий мінімум, щоб дитя не потребувало в своєму житті, було на своєму утриманні. надо дать прожиточный минимум, чтобы ребенок не нуждалось в своей жизни, был на своем содержании. Заробітна плата є однакова в усіх дорослих, дітей, старих. Заработная плата одинакова во всех взрослых, детей, стариков. Дитина повинна бути фізично незалежна від батьків. Ребенок должен быть физически независим от родителей. Ми повинні не примушувати дитину, а просити. Мы должны не заставлять ребенка, а просить.

  Цитати Іванова . Цитаты Иванова. 7806:56. 7806: 56. Учитель вносить людям свою еволюційну спільну свідому пропозицію, щоб жити в природі однаково. Учитель вносит людям свое эвволюционное общее сознательное предложение, чтобы жить в природе одинаково. Нам не треба в житті ніякої політики, не треба такий ріст економіки. Нам не надо в жизни никакой политики, не надо такой рост экономики. Нам треба рівна одна для всіх зарплата. Нам надо равная одна для всех зарплата. Ми всі до одного чоловіка повинні згодитися із цим утриманням, і взяти свою належну спільного надбання зарплату від малого до старого 33 карбованці в місяць (тепер 33 долари в тиждень). Мы все до одного человека должны согласиться с этим содержанием, и взять свою надлежащую общего достояния зарплату от детей до взрослых 33 рубля в месяц (сейчас можно 33 доллара в неделю).Ми повинні ліквідувати всі наявні засоби в житті. Мы должны ликвидировать все имеющиеся средства в жизни. Люди повинні простити людям наявні борги. Люди должны простить людям имеющиеся долги. Люди не повинні мати злоби і ненависті на кожну Люди не должны иметь злобы и ненависти на каждого людину. человека. Випустити всіх ув'язнених і божевільних з моєю ідеєю. Выпустить всех заключенных и умалишенных с моей идеей. Якщо нам усім буде мало, всім прибавимо. Если нам всем будет мало, всем прибавить. 6912:73. 6912: 73. Ми всі живемо не однаково, тому ми всі й бідні. Мы все живем не одинаково, поэтому мы все и бедные. Ми йдемо один від одного. Мы уходим друг от друга.       

   7005:177. 7005: 177. Він у нас за це, щоб не було в'язниці та лікарні. У нас все за это, чтобы не было тюрьмы и больницы. Для цього ми повинні в державі взяти одну однакову зарплату, ввести в життя своє свідомість спільну. Для этого мы должны в государстве взять одну одинаковую зарплату, ввести в жизнь свою сознание общее. 178. Люди не хочуть жити важко, люди хочуть жити легко, тому в нас повинно проходити однаково життя. 178. Люди не хотят жить трудно, люди хотят жить легко, поэтому у нас должна проходить одинаковая жизни. 7212:139. 7212: 139. Бог ввів у своєму вченні одне. Бог ввел в своем учении одно. Любити всіх до одного чоловіка живого, щоб люди всі отримували в природі однакову зарплату. Любить всех до одного человека живого, чтобы люди все получали в природе одинаковую зарплату. 141. Якщо люди будуть жити однаково, ненависті не буде. 141. Если люди будут жить одинаково, ненависти не будет. Ми народжуємо злочинця своєю економікою і політикою. Мы рожаем преступника своей экономикой и политикой. А коли ми А когда мы звільнимося за це все, Бог допоможе нам, райське життя буде в нас.освободим, Бог поможет нам, райская жизнь будет у нас. Ми вводимо таке життя. Мы вводим жизнь.   Природа допоможе ввести нам між собою дружбу, любов, це зробить нам продовження. Природа поможет ввести нам между собой дружбу, любовь, это сделает нам продолжение. І ми завоюємо життя через це, яке вічно не вмирає. И мы завоюем жизнь из-за этого, которая вечно не умирает.

   7301: 50. Наша молодь повинна звільнитися від утримання батьків. 7301: 50. Наша молодежь должна освободиться от иждивения родителей. Нам треба, щоб наші люди погодилися, з душею і серцем взяли однакову зарплату всім людям, які живуть на Землі. Нам нужно, чтобы наши люди согласились, с душой и сердцем приняли одинаковую зарплату всем людям, которые живут на Земле. 7309: 174. Якщо людям треба буде працювати в природі, ми всі будемо прагнути до цього. 7309: 174. Если людям надо будет работать в природе, мы все будем стремиться к этому. А якщо не буде треба працювати, може, ми обійдемося без труда. А если не надо будет работать, может, мы обойдемся без труда. А якщо нам треба буде працювати, то ми самі підемо свідомо в працю. А если нам надо будет работать, то мы сами пойдем сознательно в работу. І ми будемо працювати там, де це треба. И мы будем работать там, где это нужно. Тільки зарплата буде одна. Только зарплата будет одна. Якщо мало буде, ми прибавимо всім, але не одному тому, кому треба. Если мало будет, мы прибавить всем, но не одному тому, кому надо. Якщо вченому чоловікові треба бути, він буде між нами. Если ученому человеку надо быть, он будет между нами.

   7309.12:99. 7309.12: 99.   Бог захищає ображеного. Бог защищает обиженного. Ми даємо на кожну людину 33 карбованці. Мы даем на каждого человека 33 рубля. Ми будуємо таке життя. Мы строим жизнь. Це буде справедливе життя, одне з усіх не ображене. Это будет справедливая жизнь, одна из всех не обиженная. Людина буде знати про життя, для чого вона будує. Человек будет знать о жизни, для чего он строит.

   7402:39. 7402: 39. Ми повинні отримати утримання на кожну людину 33 карбованці. Мы должны получить содержание на каждого человека 33 рубля. А коли ми отримаємо це, то не буде ображеного у нас. А когда мы получим это, то не будет обиженного у нас. Ось що відіграє ролі в усьому, ніхто не піде на нас війною. Вот что играет роли во всем, никто не пойдет на нас войной. Ми звільнимося в цьому від ворога, не станемо робити те, що роблять люди. Мы освободимся в этом от врага, не станем делать то, что делают люди.Наша ідея буде Божа. Наша идея будет Божья. Любити природу тілом. Любить природу телом. Найголовніше, побажати іншому того, чого сам хочеш. Самое главное, пожелать другому того, чего сам хочешь. 7510:48. 7510: 48. Якщо ми не Если мы незробимо це між собою, то ми оточимо себе чужим, природа не буде захищати нас, ми не сделаем это между собой, то мы окружим себя чужим, природа не будет защищать нас, мы незможемо зробити що-небудь без природи. сможем сделать что-либо без природы. А ми з вами як гинули в природі в цьому ділі, так ми і будемо гинути тяжко в природі, ніякого продовження не буде. А мы с вами как погибали в природе в этом деле, так мы и будем погибать тяжело в природе, никакого продолжения не будет. 7710:176. 7710: 176. Молодь у нас є незадоволена життям. Молодежь у нас есть недовольна жизнью. Вона існує на батьківському утриманні, а не на своєму утриманні. Она существует на родительском иждивении, а не на своем иждивении.

 

3.5. 3.5. Люди повинні звільнити всіх ув'язнених Люди должны освободить всех заключенных

   Іванов заповідав людям прощати людям провини і не карати. Иванов завещал людям прощать людям вину и не наказывать. Любити людей – значить, прощати їм вину. Любить людей – значит, прощать им вину. Учитель Іванов заповідав: «Ми повинні зробити з ворога любимого друга». Учитель Иванов завещал: «Мы должны сделать из врага любимого друга». Христос говорив: «Любіть ворогів ваших». Христос говорил: «Любите врагов ваших». Христос заповідав нам прощати людям провини їхні. Христос завещал нам прощать людям вину их. Іванов учить прибрати з життя все старе негоже. Иванов учит убрать из жизни все старое негожее. В суспільстві не повинно бути карального органу, юридичного права, юстиції, прокурора, судді. В обществе не должно быть карательного органа, юридического права, юстиции, прокурора, судьи. Міліції, армії не буде в суспільстві, солдат не буде служити. Милиции, армии не будет в обществе, солдат не будет служить. В суспільстві не повинно бути тюрми, люди не робляться злочинцями. В обществе не должно быть тюрьмы, люди не делаются преступниками. Людину не можна саджати в тюрму, позбавляти волі, убивати. Человека нельзя сажать в тюрьму, лишать свободы, убивать. Іванов просить звільнити усіх ув'язнених з його ідеєю, які підтримують ідею Іванова і хочуть бути на волі. Иванов просит освободить всех заключенных с его идеей, которые поддерживают идею Иванова и хотят быть на свободе. Примушувати не треба дітей, а просити треба. Заставлять не надо детей, а просить надо. Треба відмовитися від такої науки, котра судить за злочин. Надо отказаться от такой науки, которая судит за преступление. Треба простити людям за зроблену помилку, не судити. Надо простить людям за совершенную ошибку, не судить. Наші уми зробили вбивцю, злодія. Наши умы сделали убийцу, вора. Ми саджаємо самих себе. Мы сажаем самих себя. (Див. Еволюційний рух 10, 11). (См. Эволюционный движение 10, 11).   

   Цитати Іванова. Цитаты Иванова.   7608:69. 7608: 69. Наша велика помилка є в цьому ділі, що ми караємо, але не прощаємо людям. Наша большая ошибка в этом деле, что мы наказываем, но не прощаем людей. Учитель прощає нам, грішним усім, він не карає, просить нас, щоб ми не робили цього. Учитель прощает нам, грешным всем, он не наказывает, просит нас, чтобы мы не делали этого.6510:61. 6510: 61. Люди є в природі, нам не треба засуджувати і не треба карати їх, а треба прощати. Люди есть в природе, нам не надо осуждать и не надо наказывать их, а надо прощать. Тоді виграш буде між нами і природою. Тогда выигрыш будет между нами и природой. Людина буде господар. Человек будет хозяин.

   6601:156. 6601: 156. Нам усім треба взяти свідомо мінімум зарплати по 30 карбованців. Нам всем надо взять сознательно минимум зарплаты по 30 рублей. Якщо буде мало, добавимо всім. Если будет мало, добавим всем. І ми повинні И мы должны   пробачити порушникам, попросити в зв'язку з цим законом. простить нарушителям, попросить в связи с этим законом. Всім дається прощення, щоб не робити шкідливе нікому з інших. Всем дается прощение, чтобы не делать вредно никому из остальных. Це примусить більше не робити. Это заставит больше не делать. 157. Якщо ми не зробимо цього, ми ворога не зможемо зжити. 157. Если мы не сделаем этого, мы врага не сможем изжить. Це все веде нас до незалежності. Это все ведет нас к независимости.     

   6607.09:14. 6607: 14. Ми з вами робимо шкідливе, судимо самих себе. Мы с вами делаем вредно, судим самих себя.   Юстиція є величезна наука, вона дійшла до генерального прокурора. Юстиция есть большая наука, она дошла до генерального прокурора. А ворог був над нашим добром, так він і залишився. А враг был над нашим добром, так он и остался. Виховання таке людей. Воспитание такое человека.Ми з нашим вченим не робимо, щоб не було між нами хворого чоловіка в природі. Мы с нашим ученым не делаем, чтобы не было между нами больного человека в природе. Він зробив, ми зловили його, дізналися, що він це зробив. Он сделал, мы поймали его, узнали, что он это сделал. А раз він зробив, вже злочин, ми судимо його за справу. А раз он сделал, уже преступление, мы судим его за дело. 15. Врахуйте, він є наш ворог вічний. 15. Учтите, он наш враг вечный. Він був, є, і буде доти, Он был, есть и будет до тех пор, поки ми з вами не відмовимося від однобокої науки. пока мы с вами не откажемся от односторонней науки. 16. 16. Він вважає, що він засудив іншого, він зробив добре комусь. Он считает, что он осудил другого, он сделал хорошо кому-то.   А думка того, хто отримав покарання, не зупиняється, він хоче помститися цьому ділу. А мысль того, кто получил наказание, не останавливается, он хочет отомстить этому делу. От і ворог наш жив, живе і буде жити з нами вічно. Вот и враг наш жил, живет и будет жить с нами вечно.

   6703.05:10. 6703: 10. Ми повинні пробачити всім нашим людям, які живуть на білому світі, в ділі, зробленому ними, назавжди, щоб вони не робили більше цього. Мы должны простить всем нашим людям, которые живут на белом свете, в деле, сделанном ими, навсегда, чтобы они не делали больше этого. 6803.09:31. 6803: 31. Якщо у нас не буде в'язниці, внутрішній ворог зникне між нами такими . Если у нас не будет тюрьмы, внутренний враг исчезнет между нами такими.   Якщо у нас не буде грошей в кишенях, злочин відійде. Если у нас не будет денег в карманах, преступление отойдет. 6904:112. 6904: 112. Треба навчити чоловіка Надо научить человека в   цьому, щоб він не брав спільне, а зберігав його. этом, чтобы он не брал общее, а хранил его. 88. Ми повинні звільнити всіх в'язнів, хворим психічно дати дорогу. 88. Мы должны освободить всех заключенных, больным психически дать дорогу.Не треба людину тримати в неволі. Не надо человека держать в неволе.Ми повинні зробити так, щоб не було образи ніякої. Мы должны сделать так, чтобы не было обиды никакой.Ось що людина вимагає, щоб любов була до людини і велика ввічливість Вот что человек требует, чтобы любовь была к человеку и большая вежливость   для всіх. для всех.

   6912.31:176. 6912.31 176. Якщо ми приведемо себе свідомо до цього, і ми станемо свідомо все робити, то ми роззброїмо в'язниці в природі, і лікарні не буде в нас. Если мы приведем себя сознательно к этому, и мы станем сознательно все делать, то разоружим тюрьмы в природе, и больницы не будет у нас. Ми доб'ємося від природи. Мы добьемся от природы. Не вона буде розпоряджатися нами, Не она будет распоряжаться нами,  ами мыбудемо керувати нею. будем управлять ею. Вона полюбить нас усіх за це, не буде карати нас у цьому. Она полюбит нас всех за это, не будет наказывать нас в этом. Ми будемо жити сім'єю однієї через це. Мы будем жить семьей одной из-за этого. Ніхто не буде судити нас. Никто не будет судить нас. Ось чого ми з вами доб'ємося в житті через це. Вот чего мы с вами добьемся в жизни из-за этого. Люди стануть здоровими, сильними через це все. Люди станут здоровыми, сильными через это все. Люди не будуть потрапляти у в'язницю і не будуть лягати в лікарню. Люди не будут попадать в тюрьму и не будут ложиться в больницу. Юстиція не буде потрібна в нас, міліції зовсім не стане. Юстиция не потребуется в нас, милиции совсем не станет. 7104:80. 7104: 80. Не треба буде створювати справу на будь-яку людину, і не треба її судити. Не надо будет создавать дело на любого человека, и не надо его судить. 81. Треба пробачити всім людям ображеним, засудженим. 81. Надо простить всем людям обиженным, осужденным. Природа карає нас усіх таких. Природа наказывает нас всех таких.     

   7212.19: 141. Будуть жити однаково – ненависті не буде. 7212.19: 141. Будут жить одинаково – ненависти не будет. Ми народжуємо злочинця своєю економікою і політикою. Мы рожаем преступника своей экономикой и политикой. А коли ми звільнимося, Бог допоможе нам, райське життя буде в нас. А когда мы освободимся, Бог поможет нам, райская жизнь будет у нас. Ми вводимо таке життя. Мы вводим жизнь. 7309.12:139. 7309.12: 139. Ми не повинні мати в себе в'язниці та лікарні. Мы не должны иметь у себя тюрьмы и больницы.

   7311.29:10. 7311.29: 10.   Ми повинні пробачити всім злочинцям, щоб вони не ображалися і не мали до людей претензії. Мы должны простить всем преступникам, чтобы они не обижались и не имели к людям претензии. Ми всі повинні переробитися, жити за Божою думкою. Мы все должны переделаться, жить по Божьей идее. Ми всі повинні робити те, що він робить сам. Мы все должны делать то, что он делает сам. Він хоче всім не поганого, а доброго. Он хочет всем не плохого, а хорошего. 7402:56. 7402: 56. Якщо ми пробачимо злочинцеві, то ми переможемо ворога в природі, він буде для нас милий друг . Если мы простим преступнику, то мы победим врага в природе, он будет для нас милый друг. 7606:44. 7606: 44. Економіка зробила злочинця, а злочинець народив юстицію. Экономика сделала преступника, а преступник родил юстиции. Бунтівника судили, посадили в тюрму. Бунтовщика судили, посадили в тюрьму. А тюрма зроблена людьми, вона себе розвила. А тюрьма сделана людьми, она себя развила. Якби ми не мали економіки й політики, ми б не робилися злочинцями й хворими людьми. Если бы мы не имели экономики и политики, мы не делались преступниками и больными людьми. Умови примусили нас це зробити. Условия заставили нас это сделать. Ми сіли в тюрму й лягли в лікарню через це діло. Мы сели в тюрьму и легли в больницу из-за этого дела. 7805.13:17. 7805:17. Ми повинні всім ув'язненим і божевільним Мы должны всем заключенным и умалишеннымвсього світу простити і звільнити давно. всего мира простить и освободить давно. Не вони винні в житті, а ми, люди, які примусили цих людей бути такими. Не они виноваты в жизни, а мы, люди, которые заставили этих людей быть такими.

 

3.6. 3.6. Земля є спільна Земля есть общая

   Ми повинні жити за рахунок свого, а не чужого. Мы должны жить за счет своего, а не чужого. Своє – це є живе тіло людини. Свое – это живое тело человека. Всі природні блага є спільні, чужі. Все природные блага есть общие, чужие. Земля природна є спільна, місце на землі – це є чуже. Земля естественная есть общая, место на земле – это чужое. Ми можемо жити своїм, але не чужим, бо природа карає за чуже. Мы можем жить своим, но не чужим, потому что природа наказывает за чужое. Ми повинні не захоплювати, не присвоювати, не продавати землю, вона є спільна. Мы должны не захватывать, а не присваивать, не продавать землю, она общая. Війна за землю не буде більше. Войны за землю не будет больше. Армія не знадобиться, солдат служити не буде, зброя не треба буде. Армия не понадобится, солдат служить не будет, оружие не надо будет. (Див. Еволюційний Рух 12).        

   Цитати Іванова . Цитаты Иванова. 6010:125. 6010: 125. Земля є не людини, і будинок не її. Земля есть не человека, и дом не его. Тільки тіло є її за законом. Только тело есть его по закону. Вона може розпоряджатися своїм тілом, але не збагачуватися цим добром. Он может распоряжаться своим телом, но не обогащаться этим добром. Це добро все є природне. Это добро есть все естественное. Тільки зараз людина знайшла цю таємницю, узнала її, і застосувала на собі, що це буде неправильно, що ми живемо за рахунок власного свого імені. Только сейчас человек нашел эту тайну, узнал ее, и применил на себе, что это будет неправильно, что мы живем за счет собственного своего имени.

   7005.25:190. 7005:190. Іванов не хоче, щоб люди воювали з людьми за землю, бо земля людей є спільна. Иванов не хочет, чтобы люди воевали с людьми за землю, земля людей есть общая. Вона не дала нам нічого, ніякого реального діла. Она не дала нам ничего, никакого реального дела. Як люди жили, так вони живуть зараз, вони є не задоволені нашою землею. Как люди жили, так они живут сейчас, они недовольны нашей землей. 7309.12:142. 7309:142. Власності немає в житті, щоб це місце було моє. Собственности нет в жизни, чтобы это место было мое.

   7309.26: 118. Бог говорить нам усім, будете покарані природою, помилування не буде нікому. 7309:118. Бог говорит нам всем, будете наказаны природой, помилования не будет никому. Природа є нічия. Природа есть ничья. Вона не міняється на золото, і вона не буде продаватися ніким. Она не меняется на золото, и она не будет продаваться никем. Вона буде зберігатися людиною через її діло, одне для всіх. Она будет храниться человеком из-за его дела, одного для всех. Ми будемо робити природі хороше. Мы будем делать природе хорошее. 119. Війна замириться, битви не буде ніякої тоді, коли люди визнають Бога, і вони будуть кричати про нього. 119. Война замириться, битвы не будет никакой тогда, когда люди признают Бога, и они будут кричать о нем. Люди не будуть нападати на людей, мир восторжествує між людьми. Люди не будут нападать на людей, мир восторжествует между людьми. Тоді він візьметься судити людей. Тогда он возьмется судить людей. Хто давав вам таке право, щоб природу примушувати. Кто давал вам такое право, чтобы природу принуждать. Або кому давалося це діло, щоб довелося воювати з нею. Или кому давалось это дело, чтобы пришлось воевать с ней.   

   7406:54. 7406: 54. Евволюційна людина не захоплює самовільно. Эвволюционный человек не захватывает самовольно. Він повинен бути нижче від усіх і корисний для всіх. Он должен быть ниже всех и полезен для всех. Природа оточила його, вона дала йому силу. Природа окружила его, она дала ему силу. Починай робити. Начинай делать. Я не визнаю своїм будь-що. Я не признаю своим. Я стою на місці, а місце є не моє, я поступаюся, даю іншому – це є евволюційна дія. Я стою на месте, а место есть не мое, я уступаю, даю другому – это эвволюционное действие.    7412.20:60. 7412.20 60. Земля є не чиясь, а вона природна, нехай люди користуються нею. Земля есть не чья-то, а она естественная, пусть люди пользуются ею.7704:42. 7704: 42. Ми не будемо вибирати хороше місце, не будемо присвоювати його до свого імені, як своє місце. Мы не будем выбирать хорошее место, не будем присваивать его к своему имени, как свое место. Ти живи краще так, і горнись до повітря, води, землі. Ты живи лучше так, и льни к воздуху, воде, земле. Це є великий порятунок твій. Это большое спасение твое.

   7712.03:59. 7712.03: 59.   Це місце захоплено в природі не для життя, а для смерті. Это место захвачено в природе не для жизни, а для смерти.Нікому не можна привласнювати це місце до свого імені ніяк. Никому никак нельзя присваивать это место к своему имени. 7906:20. 7906: 20. Свого нема в житті в людях. Своего нет в жизни в людях. Спільне надбання природи є. Общее достояние природы есть. Будь-яка людина може напасти на власне індивідуальне місце. Любой человек может напасть на собственное индивидуальное место.Людині мало свого, вона хоче чужого. Человеку мало своего, она хочет чужого. Йому треба придбавати таку сильну зброю, щоб сильний відібрав нею у безсилого. Ему надо приобретать такое сильное оружие, чтобы сильный отобрал ним в бессильного. 132. Свого нема в природі, все є спільне, живе енергійне, природне невмираюче. 132. Своего нет в природе, все есть общее, живое энергичное, естественное неумирающее. Повітря, вода, земля – вони є рідні всіх наших людей. Воздух, вода, земля – они родные друзья всех наших людей. 133. Не можна називати своїм ім'ям, бо буде чуже. 133. Нельзя называть своим именем, потому что будет чужое. А між своїм і чужим є ненависть, зло. А между своим и чужим есть ненависть, зло. 135. Ніхто не дав права і не дасть людей присвоювати, робити своїми. 135. Никто не дал права и не даст людей присваивать, делать своими. Вони є живі, вони не підкоряються тобі як ватажку. Они живые, они не подчиняются тебе, как предводителю.

   7804:173. 7804: 173. Ні в кого нема свого, одне Боже, природне є. Ни у кого нет своего, одно Божье, естественное есть. Це все є людське, але не власне, не індивідуальне, тепер спільне благо всього життя є, котре робиться в природі людиною. Это все человеческое, но не собственное, не личное, теперь общее благо всей жизни есть, которое делается в природе человеком. 7812:191. 7812: 191. Війна починається через місце, а життя вводиться Война начинается через место, а жизнь вводится через черезлюбов. любовь.   

8009:3. 8009: 3. Свого нема в природі, а все воно є чуже. Своего нет в природе, а все оно чужое. Йому ніякого права не давалось, він зайняв це все самовільно. Ему никакого права не давалось, он занял это все самовольно. 37. Ми повинні не присвоювати, а поступатися. 37. Мы должны не присваивать, а уступать. Він хоче зайняти твоє місце, ти поступись йому, але не говори, що це є місце «моє». Он хочет занять твое место, ты уступи ему, но не говори, что это место «мое». Такого місця свого нема в житті, місце є природне. Такого места своего нет в жизни, место есть естественное. Ти бачиш його неприємність, він іде, хоче перешкодити тобі своїм злом. Ты видишь его проблему, он идет, хочет помешать тебе своим злом. Ти є розуміюча особа, твоя ввічливість є, ти повинен зупинитись і дати йому дорогу з любов'ю. Ты понимающая лицо, твоя вежливость есть, ты должен остановиться и дать ему дорогу с любовью. Ніякий звір чи ворог не піде на тебе, ти будеш урятований у житті своєму. Никакой зверь или враг не пойдет на тебя, ты будешь спасен в жизни своей. 39. Ви не вмієте жити по-природному. 39. Вы не умеете жить по-природному. Відмовтесь. Откажитесь. Ти не вважай сусіда чужим, ти живи, як із своїм. Ты не считай соседа чужим, ты живи, как со своим. Ти не жалій нічого, люби душею й серцем його діло, тоді війни не буде. Ты не жалей ничего, люби душой и сердцем его дело, тогда войны не будет. Своє місце не визнавати. Свое место не признавать. 45. Ця вся зброя залишиться безсилою, вона не буде треба нікому. 45. Все это оружие останется бессильным, она не нужно будет никому. Люди відмовлять собі, не будуть робити цього більше, людей не будуть убивати Люди откажут себе, не будут делать этого больше, людей не будут убиватьза землю. за землю. Це є спільне надбання всіх людей. Это общее достояние всех людей. А воно є чуже тепер, не своє, тому ми вмираємо. А оно чужое теперь, не свое, поэтому мы умираем. Природа недолюблює нас за наше таке діло. Природа не любит нас за наше такое дело. Ми бережемо зло, як око, хочемо доказати комусь, а самі винуваті в цьому. Мы храним зло, как око, хотим доказать кому-то, а сами виноваты в этом. Ми вмирали, умираємо, і ми будемо вмирати. Мы умирали, умираем, и мы будем умирать.

   8102:5. 8102: 5. Землі своєї не видно, тільки своє тіло є. Земли своей не видно, только свое тело есть. У людей не було свого такого. У людей не было своего такового. Все є чуже, природне. Все есть чужое, природное. Хазяїна нема від цього всього. Хозяина нет от этого всего. Свої люди стали мати чуже. Свои люди стали иметь чужое. Ніхто не піде на тіло своє війною. Никто не пойдет на тело свое войной. А на чуже? А на чужое? Кожний чоловік піде на чуже, він буде правий. Каждый человек пойдет на чужое, он будет прав. Чуже є наше, їхнє теж чуже. Чужое наше, их тоже чужое. Якби цього не було в житті нашому, такої війни в людях ніколи не було. Если бы этого не было в жизни нашей, такой войны в людях никогда не было. А якщо ми з вами оточені чужим, то чому сила буде мовчати в житті. А если мы с вами окружены чужим, то почему сила будет молчать в жизни. 26. Моя ідея є така: треба відмовитись від чужого. 26. Моя идея такова: надо отказаться от чужого. 34. Своє – це є його тіло. 34. Свое – это его тело. 35. Ворога не було в житті, і його не буде. 35. Враг не было в жизни, и его не будет. Він зробився в цьому ділі, у цій науці. Он стал в этом деле, в этой науке. Це все чуже відійде, його не буде більше між нами такими завдяки цьому всьому моєму ділу. Это все чужое уйдет, его не будет больше между нами такими благодаря этому всему моему делу. 49. Ми всі живемо в чужому, у природному. 49. Мы все живем в чужом, в естественном. Вона жене нас Она гонит нас з дороги за те, щоб ми не вбивали, не крали, не присвоювали до імені свого. с дороги за то, чтобы мы не убивали, не крали, не присваивали к имени своему. 93. Людська радість, вони одержали прибуток, тут же втрата взялася десь, хвороба людського життя. 93. Человеческая радость, они получили прибыль, тут же потеря взялась где-то, болезнь человеческой жизни. Вона забрала його з путі за це саме. Она забрала его с пути за это же. Люди зробили над природою. Люди сделали над природой. Вони скопали землю, зерно посадили туди, а це зерно дало багато зерна. Они вскопали землю, зерно посадили туда, а это зерно дало много зерна. Уже це є технічна сторона, зовсім чужа, зроблена в природі в житті їх за рахунок природи, за рахунок її умов і всіх можливостей. Уже это техническая сторона, совсем чужая, сделанная в природе в жизни их за счет природы, за счет ее условий и всех возможностей.94. Природа не дає так даремно своє тіло, вона відбирає твоє життя за це. 94. Природа не дает так зря свое тело, она отбирает твою жизнь за это. 8109:81. 8109: 81. Власника, власності в людях нема: усе є природне спільного характеру. Собственника, собственности в людях нет: все есть природное общего характера. 8109:65. 8109: 65. А коли ми виберемо місце одне для всіх однаково з умовами, щоб можливість отримати бути без потреби всім, ми не будемо вмирати, безсмертя заслужимо від природи. А когда мы выберем место одно для всех одинаковое с условиями, чтобы иметь возможность получить быть без потребности всем, мы не будем умирать, бессмертие заслужим от природы.

 

3.7. 3.7. Ми всі повинні зробити з ворога друга Мы все должны сделать из врага друга

    Ми нічого не зробили, щоб ворог не був у нас. Мы ничего не сделали, чтобы враг не был у нас. Ми робимо те, що допомагає ворогу. Мы делаем то, что помогает врагу. Ми не навчилися відбиватися від нього. Мы не научились отбиваться от него. Якби юстиція не була, то злочинець не був. Если бы юстиция не была, то преступник не был. Якби медицина не була, то захворювання не було. Если бы медицина не была, то заболевания не было. Треба відмовитися від такої науки, котра судить злочин. Надо отказаться от такой науки, которая судит за преступление. Ми повинні простити людям за зроблену помилку, не судити. Мы должны простить людям за совершенную ошибку, не судить. Наші уми зробили вбивцю, злодія. Наши умы сделали убийцу, вора. Ми саджаємо самих себе. Мы сажаем самих себя. (Див.: Еволюційний рух 10, 11). (См .: Эволюционный движение 10, 11).

   Цитати Іванова . Цитаты Иванова.   6605.03:181. 6605.03: 181. Ми не зможемо знищити ворога ніде зброєю. Мы не сможем уничтожить врага нигде оружием. А ми розвивали і розвинемо нею більше в А мы развивали и разовьем им больше вбудь-якому місці. любом месте. 183. Нам треба було просити ворога, щоб він погодився з просьбою. 183. Нам надо было просить врага, чтобы он согласился с просьбой. А прохання було таке. А просьба была такая. Ми з вами спробували воювати Мы с вами попытались воеватьодин з одним за природне добро. друг с другом за природное добро. Ми озброїли живого чоловіка проти чоловіка. Мы вооружили живого человека против человека. Ми з вами повинні братися не за розорення, а за своє збереження. Мы с вами должны браться не за разорение, а за свое сохранение. Нам треба було цьому вчитися і навчитися, як треба зробити, щоб ворога не було. Нам надо было этому учиться и научиться, как надо сделать, чтобы врага не было. 79. Природа не народжує нас, щоб ми робили що-небудь. 79. Природа не рождает нас, чтобы мы делали что-нибудь. Вона народила людину для самозбереження. Она родила человека для самосохранения.

   6607.09:17. 6607.09: 17. Зайве виявилося в нас з вами, воно не потрібне. Излишнее оказалось у нас с вами, оно не нужно. Треба знайти хворого, і цим усім допомогти свідомо. Надо найти больного, и этим всем помочь сознательно.І віддати без жодної задньої думки. И отдать без всякой задней мысли.Якщо ти, людина, будеш робити це в житті по природі між людьми, ти не будеш ображена, ні природою, ні людьми Если ты, человек, будешь делать это в жизни по природе между людьми, ты не будешь обижен, ни природой, ни людьми   ніким ніколи. никем никогда. Ти заслужиш довіру зробитися в природі переможцем, учителем людей. Ты заслужишь доверие сделаться в природе победителем, учителем людей. З ворога зробити друга. С врага сделать друга.

   6710: 145. Бог говорить нам, просіть. 6710: 145. Бог говорит нам, просите. Буде все, і хороше, але не примушуйте, і не посилайте людину проти людини в бій. Будет все, и хорошее, но не заставляйте и не посылайте человека против человека в бой. 15. За природним явищем, людина є людині в житті своєму брат і помічник, друг, любитель і хранитель. 15. По природному явлению, человек человеку есть в жизни своей брат и помощник, друг, любитель и хранитель.

    6712:128. 6712: 128. Ворог був над нами внутрішній і зовнішній, він залишився так між нами. Враг был над нами внутренний и внешний, он остался так между нами. Ми знищували ворога один час. Мы уничтожали врага одно время. 129. Ми не знищили зовсім ворога. 129. Мы не уничтожили совсем врага. Він як був, так він і залишився. Он как был, так он и остался. 134. Я є не за те, щоб війна відбувалася між людьми. 134. Я не за то, чтобы война происходила между людьми, Але ми но мы створили її самі. создали ее сами. Ми залишаємо образу на собі вічно. Мы оставляем обиду на себе вечно. Чоловік іншої національності мстить, все Человек другой национальности мстит, вседумає про своє втрачене, хоче повернути назад все втрачене. думает о своем потерянном, хочет вернуть назад все потерянное. Він хоче знову рости, бачити силу свою на собі. Он хочет снова расти, видеть свою силу на себе. І хоче відновити, щоб розсіяти це зло між собою, і знову бити один одного. И хочет восстановить, чтобы рассеять это зло между собой, и снова бить друг друга. 136. Ми не вбили ворога, а зародили сильніше. 136. Мы не убили врага, а зародили сильнее. Ми зробили в житті гірше. Мы сделали в жизни хуже. Ворог не знищився, а більше розвився, і зробився ще зліше і міцніше. Враг не уничтожился, а больше развился, и стал еще злее и сильнее.

   6801.21: 89. За цим усім висновком моїм, хто ходить взимку і влітку роззутий, той завоює все в житті, ворога не стане, і не буде в природі залежний від неї. 6801: 89. По всем этому выводу моему, кто ходит зимой и летом разутый, тот завоюет все в жизни, врага не станет, и не будет в природе зависим от нее. 6806:86. 6806: 86. Коли не буде між природою і людиною війни, тобто боротьби, тоді не буде в житті смерті. Если не будет между природой и человеком войны, то есть борьбы, тогда не будет в жизни смерти. 6812.09:37. 6812: 37. Я не одягався, не одягаюся, і не буду одягатися тільки через цього ворога, через це діло, щоб люди зробилися в житті рівні. Я не одевался, не одеваюсь, и не буду одеваться только через этого врага, это дело, чтобы люди сделались в жизни равные. Ми всі до одного чоловіка зробимося в природі переможцями та вчителями народу. Мы все до одного человека сделаемся в природе победителями и учителями народа.

    7101:110. 7101: 110. Не треба примушувати, не треба вбивати, не треба продавати, не треба купувати. Не надо заставлять, не надо убивать, не надо продавать, не надо покупать. Не треба наймати, не треба найматися. Не надо нанимать, не надо наниматься. Якщо у тебе є бажання допомогти іншому в чому-небудь, допоможи без усякого. Если у тебя есть желание помочь другому в чем-либо, помоги без всякого. Бог живе у цьому всьому. Бог живет в этом всем. Купувати, продавати є злодійство між собою. Покупать, продавать есть воровство между собой. 7103.20:33. 7103.20: 33. Ми повинні пробачити своєму самому злому ворогу, як близькому і любимому другу, і більше в цьому не поминати. Мы должны простить своему самому злейшему врагу, как близкому и любимому другу, и больше в этом не поминать.   7202:51. 7202: 51. Ворога треба просити, і з нього треба зробити друга.7402:56. Врага надо просить, и из него надо сделать друга.7402 56. Ось що Бог придумав, життя, але не смерть. Вот что Бог придумал, жизнь, но не смерть. Якщо ми пробачимо злочинцеві, то ми переможемо ворога в природі, він буде для нас милий друг . Если мы простим преступнику, то мы победим врага в природе, он будет для нас милый друг.

   7804:174. 7804: 174. Моя ідея є така: зробити з ворога любимого друга. Моя идея такова: сделать из врага любимого друга. Це є Божі сили, а Бог є Паршек . Это Божьи силы, а Бог Паршек. Він є проти тюрми, проти лікарні. Он против тюрьмы, против больницы. Він хоче зробити людей мирними, щоб вони не воювали, дружно між собою жили, без усякої потреби, як живе Паршек . Он хочет сделать людей мирными, чтобы они не воевали, дружно между собой жили, без всякой потребности, как живет Паршек. 30. Треба 30. Надо простити їм, таким людям, в їхньому ділі. простить им, таким людям, в их деле. У них народиться свідома думка, вона оточить їх вченням Учителя. В них родится сознательная мысль, она окружит их учением Учителя. Він не буде попадати більше ні в тюрму, ні в лікарню. Он не будет попадать больше ни в тюрьму, ни в больницу. Буде жити за Божою справою, не буде красти Будет жить по Божьему делу, не будет вороватьв будь-кого. у любого. Усі будуть жити однаково, рівно, однією сім'єю. Все будут жить одинаково, равно, одной семьей.7905: 116. Моя ідея є така. 7905: 116. Моя идея такова. Іншому такому, як я, треба побажати те, що самому не треба. Другому, такому, как я, надо пожелать то, что самому не надо. Людям не треба місце облюбоване для самого себе, Людям не надо место облюбованное для самого себя,ніхто не має такого права накинутися на нього – це чуже. никто не имеет такого права наброситься на него – это чужое. А своє не дається нікому. А свое не дается никому.121. А перш ніж вірити Богу, треба побажати іншому те, чого сам не хочеш. 121. А прежде чем верить Богу, надо пожелать другому то, чего сам не хочешь. 8009: 37. Ми повинні не присвоювати, а поступатись. 8009: 37. Мы должны не присваивать, а уступать. Він хоче зайняти твоє місце, ти поступись йому, але не говори, що це місце є «моє». Он хочет занять твое место, ты уступи ему, но не говори, что это место «мое». Такого місця свого нема в житті, місце є природне. Такого места своего нет в жизни, место есть природное. 8009. 38. Це є природа, не присвоюй місце до свого імені, і не говори, це місце моє. 8009. 38. Это природа, не присваивай место к своему имени, и не говори, это место мое. 45. Ця вся зброя залишиться безсилою, вона не буде треба кому-небудь. 45. Все это оружие останется бессильным, она не будет нужно кому-либо. Люди відмовлять собі, не будуть робити цього більше, людей не будуть убивати Люди откажут себе, не будут делать этого больше, людей не будут убиватьза землю. за землю. Це є спільне надбання всіх людей. Это общее достояние всех людей. А воно є чуже тепер, не своє, тому ми умираємо. А оно чужое теперь, не свое, поэтому мы умираем. Природа недолюблює нас за наше таке діло . Природа не любит нас за наше такое дело. Ми бережемо зло, як око, хочемо довести комусь, а самі винуваті в цьому. Мы храним зло, как око, хотим доказать кому-то, а сами виноваты в этом. Ми вмирали, умираємо, і ми будемо вмирати. Мы умирали, умираем, и мы будем умирать. Це є наша з вами не слава. Это наша с вами не слава.   

 

3.8. 3.8. Правильна віра в живого чоловіка Бога Правильная вера в живого человека Бога

    Бог є живий чоловік, який зробив людям корисну справу. Бог есть живой человек, который сделал людям полезное дело. Христос вірив у живого чоловіка Бога, про це свідчать його слова. Христос верил в живого человека Бога, об этом свидетельствуют его слова. Він говорив, що живий Бог має лице й ім'я. Он говорил, что живой Бог имеет лицо и имя. Люди будуть бачити лице Бога, знати його ім'я, коли прийде час. Люди будут видеть лицо Бога, знать его имя, когда придет время. «І побачать лице його, й ім'я його буде на чолах їхніх». «И узрят лицо его, и имя его будет на челе их». Одкровення. Откровения. 22:4, 5. Якщо люди будуть бачити Бога і знати його ім'я, то це означає, що Бог жива людина існував, існує і буде існувати в дійсності. 22: 4, 5. Если люди будут видеть Бога и знать его имя, то это означает, что Бог живой человек существовал, существует и будет существовать в действительности. Живий Бог був, є і буде. Живой Бог был, есть и будет. Бог жива людина є істинно. Бог живой человек есть истинно. Бог вигаданий, якого не бачили, не існує і не буде існувати в дійсності, така віра є неправильна . Бог вымышленный, которого не видели, не существует, и не будет существовать в действительности, такая вера неправильная. Христос вірив у Бога живу людину. Христос верил в Бога живого человека. Іванов говорив про Бога, що Бога треба бачити, йому вірити, виконувати його сказане слово. Иванов говорил о Боге, что Бога надо видеть, ему верить, выполнять его сказанное слово. Це є правильна віра. Это правильная вера.

 

3.9. 3.9. Громадська організація Евволюція Общественная организация Эвволюция

     Іванов говорить про громадську організацію послідовників, яку також можна назвати одним словом партія. Иванов говорит об общественной организации последователей, которую можно назвать одним словом партия. Тут представлені основні поняття організації: «Партія є природна. Здесь представлены основные понятия организации: 7901:180. «Партия есть естественная. Вона не задовольняється чужим, вона Она не удовлетворяется чужим, онане належить мертвому. не принадлежит мертвому. У неї своє живе, мертвого нема, є природного характеру. У нее свое живое, мертвого нет, есть природного характера. Воно живе в повітрі, воді, землі. Оно живет в воздухе, воде, земле. Щоб людина Чтобы человек не розпоряджалася людиною, вона є нове.не распоряжалась человеком, она есть новое. Вона не проганяє людину з життя і не примушує, а в свою чергу вона говорить людині: зрозумій це діло. Она не прогоняет человека из жизни и не заставляет, а в свою очередь она говорит человеку: пойми это дело.   181. Це не адміністративна особа, що жене в бій безвинну незнаючу людину. 181. Это не административное лицо, которое гонит в бой невинного, незнающего человека. Партія не живе в ділі. Партия не живет в деле. Їй не треба їжа, одяг теж не треба їй, дім не треба їй. Ей не надо пища, одежда тоже не надо ей, дом не надо ей. Їй треба люди не мертвого характеру, а живого. Ей надо люди не мертвого характера, а живого. Їй треба знайти таке місце життєве в природі без усякого діла, такого діла, у котрому людина помиляється й умирає на віки-віків. Ей надо найти такое место жизненное в природе без всякого дела, не такого дела, в котором человек ошибается и умирает на веки веков. Партія - невмираюча істота, вона народжена людьми для порятунку всіх нас земних людей, щоб вони відмовились від цієї технічної системи, штучного діла, перестали Партия - неумирающее существо, она рождена людьми для спасения всех нас земных людей, чтобы они отказались от этой технической системы, искусственного дела, перестали   вводити хімію. вводить химию. Паршек є вона, природного характеру. Паршек есть она, природного характера.   182. Природне – повітря, вода, земля. 182. Естественное – воздух, вода, земля. Партія цим оточена, вона своє має, а чуже не тривожить, іншому не заважає. Партия этим окружена, она свое имеет, а чужое не тревожит, другому не мешает. Паршек є природна партія, вона невмираюча, вона нікому не заважає, живе, вічно живуще. Паршек есть природная партия, она неумирающая, она никому не мешает, живет, вечно живущая. Це місце належить усім живим людям. Это место принадлежит всем живым людям. Партія просить, благає всіх нас. Партия просит, умоляет всех нас. Хочеш жити за Паршековим ділом – іди займай це місце. Хочешь жить по Паршековому делу – иди занимай это место. Воно дано нам усім, вибору ніякого, лише б душа й серце. Оно дано нам всем, выбора никакого, лишь бы душа и сердце. Треба любити, любов є діло, це чоловіка тіло, воно повинно стати близьким до природи – ніколи вона не покарає тебе за це, а полюбить усіх. Надо любить, любовь есть дело, это человека тело, оно должно стать близким к природе – никогда она не накажет тебя за это, а полюбит всех.183. А партія готує, але не колишніх людей, а без усякої потреби, живих людей. 183. А партия готовит, но не бывших людей, а без всякой потребности, живых людей. Паршек не бореться за мертве, його оточує живе – це Чувілкін бугор. Паршек не борется за мертвое, его окружает живое – это Чувилкин бугор. Він сам вийшов на нього на таке місце і там ці якості відкрив, а тепер просить людину, хто не зовсім зрозумів це діло, щоб людина це зрозуміла і стала робити те, від чого їй зробиться в житті легше й краще. Он сам вышел на него, такое место, и там эти качества открыл, а теперь просит человека, кто не совсем понял это дело, чтобы человек это понял и стал делать то, от чего ему сделается в жизни легче и лучше. Я - цьому ділу перший чоловік, початковий. Я - этому делу первый человек, начальный. Я веду за собою цих людей з упевненістю, щоб Я веду за собой этих людей с уверенностью, чтобылюди не застуджувалися, не хворіли, а був від цього всього здоровими людьми. люди не простуживались, не болели, а были от этого всего здоровыми людьми. 184. Це Паршек , він - за живу партію, але не за мертву; 184. Это Паршек, он - за живую партию, но не мертвое; за евволюційну , за свідому, не за хвору, без усяких цих грошей. за эвволюционную, за сознательную, не за больную, без всяких этих денег. Здоров'я не купляється і не продається, так воно природою дається. Здоровье не покупается и не продается, так оно природой дается. Цим людям треба шукати це ось місце, на котрому Паршек зупинився, і всі люди там були, закричали в один голос: ура. Этим людям надо искать это вот место, на котором Паршек остановился, и все люди там были, закричали в один голос: ура. І сказали: це Перемога буде наша в цьому. И сказали: это Победа будет наша в этом. Ми тут умирати так не будемо. Мы здесь умирать так не будем. Таке діло наше буде, ми будемо жити в цьому ділі вічно. Такое дело наше будет, мы будем жить в этом деле вечно. Ми всі доб'ємося цього». Мы все добьемся этого». 7901:180. 

 

6. Релігія і війна 6. Религия и война

   Свідомість мас людей формується через релігії, сьогодні близько 80 % людей у світі сповідують яку-небудь релігію. Сознание масс людей формируется из религии, сегодня около 80% людей в мире исповедуют какую-либо религию. Релігія досі пропагувала, дозволяла Религия до сих пор пропагандировала, разрешала війну, а відтепер релігія повинна пропагувати мир між народами, забороняти, не дозволяти війну. войну, а теперь религия должна пропагандировать за мир между народами, запрещать, не позволять войну.                  

   Релігії по-різному ставляться до ворога і війни. Религии по-разному относятся к врагу и войне. Це дослідження не має на меті заважати будь-яким віруючим вірити в свого Бога, воно не направлено проти віруючих, нехай кожен вірить у свого Бога. Это исследование не имеет цель мешать любым верующим верить в Бога, оно не направлено против верующих, пусть каждый верит в своего Бога. Невіруючі матеріалісти, атеїсти виправдовують війну, вони посилаються на Бога: вони воюють, як Бог велів. Неверующие материалисты, атеисты оправдывают войну, они ссылаются на Бога: они воюют, как Бог велел.   Бог Старого Завіту велів воювати. Бог Ветхого Завета велел евреям воевать. Бо Старий Завіт наставляє віруючих євреїв ненавидіти ворогів, іновірних убивати. Потому Ветхий Завет наставляет верующих евреев ненавидеть врагов, иноверных убивать. Бог Єгова наставляє євреїв ненавидіти ворогів, Бог Иегова наставляет евреев ненавидеть врагов, мало-помалу завоювати весь світ – так узаконюються війни. мало-помалу завоевать весь мир – так узакониваются войны. (див. Второзаконня ). (см. Второзаконие). Книги, які пропагують війну, мають бути Книги, которые пропагандируют войну, должны быть вилучені для людства, їх не треба читати. изъяты для человечества, их не надо читать.Маси християн у всьому світі вірять Богу євреїв, вони мають намір виконувати ці настанови свідомо чи несвідомо. Массы христиан во всем мире верят Богу евреев, они намерены выполнять эти установки сознательно или бессознательно.Старий Завіт має відійти в історію для всіх людей. Ветхий Завет должен отойти в историю для всех людей. Релігія має учити жити всіх між народами дружно і мирно, без війни. Религия должна учить жить всех между народами дружно и мирно, без войны. Тепер Старий Завіт не повинен бути керівництвом для дії для всіх народів жити у війні. Теперь Ветхий Завет не должен быть руководством к действию для всех народов жить в войне. Народи не євреї повинні пробачити євреям за помилки і провини, просити євреїв погодитися жити з усіма народами мирно і дружно, не воювати. Народы не евреи должны простить евреям за ошибки и вину, просить евреев согласиться жить со всеми народами мирно и дружно, не воевать. Люди повинні зробити любимого друга з ворога євреїв. Люди должны сделать любимого друга из врага евреев.

    Христос учить людей любити ворогів своїх, прощати провини, не судити судом, не карати, не вбивати, не саджати у тюрму. Христос учит людей любить врагов своих, прощать проступки, не судить судом, не наказывать, не убивать, не сажать в тюрьму. Ісус говорить: «Любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас, щоб ви були синами Отця вашого небесного, бо він сонцем своїм осяває злих і добрих і посилає дощ на праведних і неправедних. Иисус говорит: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, добро творите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гонит вас, чтобы вы были сынами Отца вашего Небесного, ибо солнцем своим озаряет злых и добрых и посылает дождь на праведных и неправедных. Бо коли ви любите тих, хто любить вас, яка вам нагорода. Потому что когда вы любите тех, кто любит вас, какая вам награда. Отже, будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий». Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный ». Мф 5: 44 – 48. «Якщо ви прощатимете людям провини їхні, то і Отець ваш Небесний простить вам. Мф 5: 44 - 48. «Если вы будете прощать людям вину их, то и Отец ваш Небесный простит вам. А коли не будете прощати людям провин їхніх, то і Отець ваш не простить вам провин ваших». А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших ». Мф 6: 14, 15. Мф 6: 14, 15.

   Нажаль, вчення Христа не відіграє важливої, корисної ролі для миру в житті людства, бо більшість віруючих не виконує його заповіді. К сожалению, учение Христа не играется важной, полезной роли для мира в жизни человечества, потому что большинство верующих не выполняет заповеди. Християни ненавидять ворогів своїх, як і нехристияни, намагаються вбити ворога, бо так Бог Єгова велів Христиане ненавидят врагов, как и нехристиане, пытаются убить врага, потому что так Бог Иегова велел.Люди вірять у Христа, але заповіді його не виконують. Люди верят в Христа, но заповеди его не выполняют. Віра Христа є мертва без діла. Вера Христа мертва без дела. Тому війна і смерть була і є. Поэтому война и смерть была и есть. Досі Старий Завіт був і є авторитетніший, йому вірять більше, ніж вченню Христа, тому люди ненавидять ворога, стараються його вбити, війни між народами існували, існують через це. До сих пор Ветхий Завет был и есть авторитетный, ему верят больше, чем учению Христа, поэтому люди ненавидят врага, стараются его убить, войны между народами существовали, существуют за-за этого. Люди вважають війни законним засобом відстоювання своїх економічних інтересів, бо так Бог євреїв велів і робив. Люди считают войны законным средством решения своих экономических интересов, потому что так Бог евреев велел и делал. Іслам бере приклад із християнства, воює з іновірними, невірними, їх убиває. Ислам берет пример из христианства, воюет с иноверными, неверными, их убивает. Отже, релігія Итак, религия досі не допомагала і не допоможе припинити війну між народами, не дає можливості жити без війни. до сих пор не помогала и не поможет прекратить войну между народами, не дает возможности жить без войны.

 

7. Порфирій Іванов говорить про мир . 7. Порфирий Иванов говорит о мире.

   Якщо люди не виконують заповіді Христа, то пропонується Если люди не выполняют заповеди Христа, то предлагается   визнати Порфирія Іванова як Бога, бо людям жити треба без війни. признать Порфирия Иванова как Бога, потому что людям жить надо без войны. Іванов говорив послідовникам: «Не треба читати Біблію, вона вже виконана. Иванов говорил последователям: «Не надо читать Библию, она уже выполнена. Читайте зошити Учителя, в них є все для життя». Читайте тетради Учителя, у них есть все для жизни». Іванов впроваджує своє нове, а іншим людям не заважає. Иванов внедряет свое новое, а другим людям не мешает. Іванов говорить, що віра в Бога, якого не бачили, є неправильна, неістинна, шкідлива для людства, вона веде до війни, смерті. Иванов говорит, что вера в Бога, которого не видели, является неправильная, ложная, вредна для человечества, она ведет к войне, смерти. Бог є живий заслужений чоловік, як Христос. Бог есть живой заслуженный человек, как Христос. Бога як чоловіка треба бачити, йому вірити, виконувати його заповіді. Бога как человека надо видеть, ему верить, выполнять заповеди. Іванов є Бог за ділом. Иванов есть Бог по делу. Він є далекий від релігії і протилежний їй. Он далек от религии и противоположный ей. Люди вірують в Христа, але не виконують його заповіді, через це люди вмирали і будуть умирати. Люди верят в Христа, но не выполняют заповеди, поэтому люди умирали и будут умирать. Щоб між народами не було війни Чтобы между народами не было войны   і люди не вмирали, всім людям пропонується визнати Порфирія Іванова як Бога Землі, йому одному вірити і виконувати його заповіді. и люди не умирали, всем людям предлагается признать Порфирия Иванова как Бога Земли, ему одному верить и выполнять заповеди. Люди повинні любити ворога, прощати ворогові провини, зробити любимого друга з ворога. Люди должны любить врага, прощать врагу вину, сделать любимого друга из врага. Між людьми в суспільстві повинна бути любов. Между людьми в обществе должна быть любовь. Хто простить ворогові за злочин, той переможе ворога, він стане любимим другом назавжди . Кто простит врагу за преступление, тот победит врага, он станет любимым другом навсегда. У всіх людей має бути однакова зарплата, у всіх дорослих і дітей, діти повинні бути на утриманні держави. У всех людей должна быть одинакова зарплата, во всех взрослых и детей, дети должны быть на содержании государства. Це є справжня любов між людьми. Это настоящая любовь между людьми. Люди будуть дуже любити один одного за такий учинок у такому суспільстві. Люди будут очень любить друг друга за такой поступок в обществе. Не судити людей за провину, а прощати, не саджати у тюрму. Не судить людей за вину, а прощать, не сажать в тюрьму. Всіх в ' язнів звільнити негайно. Всех в заключенных освободить немедленно – это настоящая любовь между людьми. Що може бути краще? Что может быть лучше? Земля і природні багатства повинні вважатися спільними, суспільним надбанням людства. Земля и природные богатства должны считаться общими, общественным достоянием человечества. Війни не буде між спільним надбанням людства. Войны не будет между общим достоянием человечества. Війна між людьми виникає через присвоєну землю , а мир вводиться через любов між людьми. Война между людьми возникает из-за присвоенной земли, а мир вводится через любовь между людьми.

   Якщо ви погоджуєтесь з однаковою зарплатою, то Если вы согласны с одинаковой зарплатой, то   демократичним шляхом обирайте відповідну демократическим путем выбирайте соответствующуювладу. власть. Колись Христос теж говорив притчею про зарплату всім один динарій у день. Христос тоже говорил притчей о зарплате всем один динарий в день. Якщо ви проти тюрми в житті, то Если вы против тюрьмы в жизни, то прощайте людям провини в своєму житті, не осуджуйте їх, не карайте, не саджайте їх у тюрму. прощайте людям вину в своей жизни, не осуждайте их, не наказывайте, а не сажайте их в тюрьму. Ув'язнені нехай просять Бога Ош , щоб звільнили їх. Заключенные пусть просят Бога Ош, чтобы освободили их. Це все можна просто зробити. Это все можно просто сделать. Колись і Христос заповідав прощати провини всім.Христос завещал прощать проступки всем. Якщо ви не робите цього, то ображайтесь на себе. Если вы не делаете этого, то обижайтесь на себя. Так люди бідні, нужденні просто переможуть свого внутрішнього ворога, а потім і зовнішній ворог сам піде від них. Так люди бедные, нуждающиеся просто победят своего внутреннего врага, а затем и внешний враг сам уйдет от них.           

   Іванов переміг ворога свідомо, він є переможець ворога. Иванов победил врага сознательно, он победитель врага. Він вважається Переможцем природи, котру люди вважають ворогом своїм за хвороби і смерть. Он считается Победителем природы, которую люди считают врагом своим за болезни и смерть. Він переміг ворога природу, вона стала йому любимим другом. Он победил врага природу, она стала ему любимым другом.Всім людям, які хочуть припинити війну, варто повчитися в Іванова, як ставитися до ворога. Всем людям, которые хотят прекратить войну, стоит поучиться в Иванова, как относиться к врагу. Іванов як Бог допомагає бідному, хворому, ображеному. Иванов как Бог помогает бедному, больному, обиженному. Він вважав євреїв ображеними, бо в народу не було свого місця на Землі для держави, вони вимушені були воювати за землю, розсіятися по всій Землі. Он считал евреев обиженными, потому что у народа не было своего места на Земле для государства, они вынуждены были воевать за землю, рассеяться по всей Земле. Учитель Іванов прощав їм провини, не згадував минуле, він приймав бажаючих євреїв в учні. Учитель Иванов прощал им вину, не упоминал прошлое, он принимал желающих евреев в ученики. Іванов зробив євреїв, росіян, українців і людей всіх національностей любимими друзями своїми. Иванов сделал евреев, русских, украинских и людей всех национальностей любимыми друзьями своими. Це є живий приклад для всіх. Это живой пример для всех.   

 

8. Видалити ворога в себе 8. Удалить врага в себя

     Люди вважають природу ворогом, бо вона їх застуджує, саджає на тіло хвороби, вони хворіють і вмирають, тому вони ховаються від холоду і поганого в природі. Люди считают природу врагом, потому что они простуживаются, она сажает на тело болезни, они болеют и умирают, поэтому они прячутся от холода и плохого в природе. Іванов любив природу, любив тепле, хороше, холодне і погане. Иванов любил природу, любил теплое, хорошее, холодное и плохое.   Учитель Іванов учить видалити ворога природу в себе, тобто любити природу, як матір рідну: Іванов Учитель Иванов учит удалить врага природу в себя, то есть любить природу, как мать родную Иванов. 7101:108. 7101: 108. « Ми повинні видалити ворога в себе, а потім в інших людях видалити також ворога всередині. «Мы должны удалить врага в себя, а затем в других людях удалить также врага внутри. А потім і зовнішній ворог піде сам від такого суспільства » . А потом и внешний враг пойдет сам от такого общества». Іванов знайшов у природі засоби для здоров ' я, він видалив ворога в себе і також у інших людей, він приймав людей. Иванов нашел в природе средства для здоровья, он удалил врага в себя и также у других людей, он принимал людей.      

   Іванов пише 1983.02:34: «Ми прийняли Стасика, як я приймаю всіх. Иванов пишет 1983.02: 34: «Мы приняли Стасика, как я принимаю всех. А потім ми облили водою холодною, потім він прийняв таке вчення, що робити. А потом мы облили водой холодной, затем он принял такое учение, что делать. Первое.Перше.Це треба купатися холодною водою два рази, вранці й увечері. Это надо купаться холодной водой два раза, утром и вечером. ВтороеДруге.. Здоровкатись з людьми, не проходити без вітання жодного чоловіка. Здороваться с людьми, не проходить без приветствия ни одного человека. Твоє діло – сказати їм, а вони як хочуть. Твое дело – сказать им, а они как хотят. Третє. Третье. Треба знайти чоловіка нужденного, треба дати йому 50 копійок. Надо найти человека нуждающегося, надо дать ему 50 копеек. Сам скажи, що ти даєш ці гроші за те, щоб Сам скажи, что ты даешь эти деньги за то, чтобы   нічим не хворіти. ничем не болеть. Чотири. Четвертое. Не їж 42 години від п'ятниці до неділі, будеш їсти у Не ешь 42 часа от пятницы до воскресенья, будешь есть в неділю о 12 годині. воскресенье в 12:00. Вийди надвір, вдихай повітря з висоти і говори: «Учителю, дай мені здоров'я». Выйди на двор, вдыхай воздух с высоты и говори: «Учитель, дай мне здоровье». Після цього всього їж, що хочеш і скільки хочеш – це все дасть тобі здоров ' я. После этого всего ешь, что хочешь и сколько хочешь. Это все  тебе здоровье. П ' яте . Пятое. Не харкай, не плюй на землю, не пали, не пий вина. Не плюй на землю, не кури, не пей вина.   Це є твоє законне діло в цьому. Это твое законное дело в этом. Природа є для нас одна, вона зустрічає кожного з нас, вона проводжає нас цим. Природа для нас одна, она встречает каждого из нас, она провожает нас этим. Якщо ти не будеш робити це, реального нічого не вийде в тебе. Если ты не будешь делать это, реального ничего не получится у тебя. А коли ти будеш робити це все з душею, із серцем, то ти виправдаєш цим усім себе. Когда будешь делать это все с душой, с сердцем, ты оправдаешь этим всем себя. Це наша така ідея, ми робимо в природі». Это наша такая идея, мы делаем в природе». Ці поради Іванов назвав «зіркою здоров ' я». Эти советы Иванов назвал «звездой здоровья».

 

   Іванов був під домашнім арештом у 1982 році. В 1982 году Иванов был под домашним арестом. Влада заборонила йому приймати хворих людей, тому він написав молоді й усім людям, в яких немає можливості прийнятись, поради «Дитинка», щоб вони зміцнювали здоров'я. Власти запретили ему принимать больных людей. Он написал молодежи и всем людям, у которых нет возможности приняться, советы под названием «Детка», чтобы они укрепляли здоровье. «Дитинко! «Детка! 1. К упайся в холодній воді два рази в день, вранці й увечері щоб тобі було добре. 1. Купайся в холодной воде два раза в день, утром и вечером чтобы тебе было хорошо. Купайся в озері, річці, ванні, приймай душ або обливайся. Купайся в озере, речке, ванной, принимай душ или обливайся. Це твої умови. Это твои условия. Гаряче купання завершуй холодним. Горячее купание завершай холодным. Перед купанням стань босими ногами на землю, а зимою на сніг хоча б на 1 – 2 хвилини. Перед купанием стань босыми ногами на землю, а зимой на снег хотя бы на 1 – 2 минуты. Вдихни через рот декілька раз повітря й побажай собі й усім людям здоров'я. Вдохни через рот несколько раз воздух и пожелай себе и всем людям здоровья. 2 . 2. Здоровайся з усіма всюди, особливо з людьми похилого віку. Здоровайся со всеми везде, особенно с людьми пожилого возраста. Якщо хочеш мати в себе здоров'я, здоровайся з усіма. Если хочешь иметь у себя здоровье, здоровайся со всеми. 3 . 3. Допомагай людям, чим можеш, особливо бідному, хворому, ображеному, нужденному. Помогай людям, чем можешь, особенно бедному, больному, обиженному, нуждающемуся. Роби це з радістю. Делай это с радостью. Відгукнись на його нужду душею і серцем. Отзовись на его нужду душой и сердцем. Ти придбаєш у ньому друга і допоможеш ділу миру. Ты приобретешь в нем друга и поможешь делу мира. 4 . 4. Старайся хоч раз в тиждень обходитися без їжі й води з п'ятниці 18 – 20 годин до неділі 12 годин. Старайся хоть раз в неделю обходиться без пищи и воды с пятницы 18 – 20 часов до воскресенья 12:00. Це твої заслуги Это твои заслуги   і спокій. и покой. Якщо тобі трудно, то терпи протягом доби. Если тебе трудно, то терпи в течение суток. Вийди на природу в неділю босим і декілька раз подихай, як написано вище. Выйди на природу в воскресенье босиком и несколько раз подыши, как написано выше. Це свято твоєї справи. Этот праздник твоего дела. Після цього можеш їсти все, що тобі подобається. После этого можешь кушать все, что тебе нравится. 5 . 5. Люби природу, яка оточує тебе, не плюй на землю, не випльовуй із себе нічого. Люби природу, которая окружает тебя, не плюй на землю, не выплевывай из себя ничего. Звикни до цього, це твоє здоров'я. Привыкни к этому, это твое здоровье. Не вживай алкоголь і не кури. Не употребляй алкоголь и не кури. Перемагай у себе жадність, лінь, самовдоволеність, користолюбство, страх, лицемірство, гордість. Побеждай в себя жадность, лень, самодовольство, стяжательство, страх, лицемерие, гордость. Вір людям і люби їх . Верь людям и люби их. Не говори про них несправедливо. Не говори о них несправедливо. Не приймай близько до серця недобрих думок про них. Не принимайте близко к сердцу недобрых мнений о них. Звільни свою голову від думки про хворобу, недомагання, смерть. Освободи свою голову от мысли о болезни, недомогании, смерти. Це твоя перемога. Это твоя победа. Думку не відділяй від діла. Мысль не отделяй от дела. Прочитав – добре, а Прочитал – хорошо, а   найголовніше, виконуй. самое главное, выполняй. Досвід цього діла розказуй і передай, але не хвались, не вивищуйся в цьому, будь скромним». Опыт этого дела рассказывай и передай, но не хвались, а не возвышайся в этом, будь скромным». Іванов. Иванов. 8211:106. 8211:106. Учителя треба просити, як Бога: «Учителю, дай мені здоров ' я». Учителя надо просить, как Бога: «Учитель, дай мне здоровье». Теперь надо давать нуждающемуся 10 рублей. Учитель учив, щоб самі учні приймали всіх бажаючих. Учитель учил, чтобы сами ученики принимали всех желающих. Як зараз починати загартовуватися? Как начинать закаляться? За вченням Учителя Іванова, початківці мають починати загартування після прийому, як учив Учитель. По учению Учителя Иванова, начинающие должны начинать закаливание после приема, как учил Учитель. Учитель усіх до одного приймав. Учитель всех до одного принимал. Перед відходом Учитель заповів своїм учням через учня Ош , щоб вони приймали всіх бажаючих руками, як показав Учитель, давали усно 5 заповідей. Перед уходом Учитель завещал своим ученикам через ученика Ош, чтобы они принимали всех желающих руками, как показал Учитель, давали устно 5 заповедей. Кожен має просити Учителя Іванова: «Учителю, дай мені здоров'я». Каждый должен просить Учителя Иванова: «Учитель, дай мне здоровье». Для цього треба знайти будь-якого здорового послідовника, який не застуджується і не хворіє, його просити, щоб він прийняв. Для этого надо найти любого здорового последователя, который не простужается и не болеет, его просить, чтобы он принял.

  

9. Христос говорить притчею про ворога . 9. Христос говорит притчей о враге

    Людям добрим, мирним заважає ворог у житті скрізь завжди. Людям добрым, мирным мешает враг в жизни везде всегда. Люди не знають, де він береться, коли приходить, Вони не знали і не знають, що їм робити з ним. Люди не знают, где он берется, когда приходит, они не знали и не знают, что им делать с ним. Христос говорив про такого ворога людям притчею. Христос говорил о таком враге людям притчей.   

   Мф 13:24. Мф 13:24. «Царство Небесне подібне до чоловіка, що посіяв добре насіння на полі своєму; «Царство Небесное подобно человеку, который посеял доброе семя на поле своем; коли ж люди спали, прийшов ворог його і посіяв кукіль між пшеницею і пішов. когда же люди спали, пришел враг его и посеял плевелы между пшеницей и ушел. Коли зійшов посів і показався плід, тоді з'явився і кукіль. Когда взошли семена и показался плод, тогда появились и плевелы. Прийшли раби господаря і сказали йому: господарю, чи не добре насіння ти сіяв на полі твоїм? Пришли рабы хозяина и сказали ему: господин, не доброе семя сеял ты на поле твоем? Звідки ж взявся кукіль? Откуда же взялся куколь? Він же сказав їм: людина-ворог це зробила. Он же сказал им: человек-враг это сделала. А раби сказали йому: чи не хочеш ти, щоб ми пішли і випололи його. А рабы сказали ему: не хочешь ли ты, чтобы мы пошли и выбрали его. Але він сказав: ні, бо, вибираючи кукіль, щоб ви не вирвали разом і пшеницю. Но он сказал: нет, потому что, выбирая плевелы, чтобы вы не вырвали вместе и пшеницу. Залиште рости разом те і те до жнив; Оставьте расти вместе то и другое до жатвы; а в жнива я скажу женцям: збирайте спершу кукіль і зв ' яжіть його в снопи , щоб спалити; и во время жатвы я скажу жнецам: собирайте сначала плевелы и скрепите их в снопы, чтобы сжечь; а пшеницю мою збирайте в житницю мою. а пшеницу мою собирайте в житницу мою. 38. Ученики Його сказали: роз ' ясни нам притчу про кукіль на полі. 38. Ученики Его сказали: разъясни нам притчу о плевелах на поле. Він же сказав їм у відповідь. Он же сказал им в ответ. Той, хто посіяв добре насіння, є Син людський; Тот, кто посеял доброе семя, есть Сын человеческий; поле – це світ; поле – это мир; добре насіння – це сини царства, а кукіль – сини лукавого; доброе семя – это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого; ворог, що його посіяв, є диявол; враг, который его посеял, есть дьявол. Жжнива – це кінець світу, а женці – ангели.атва – это конец света, а жнецы – ангелы. Отже, як збирають кукіль і спалюють вогнем, так буде при кінці світу цього: Син людський пошле ангелів своїх, і зберуть з Царства Його всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня, і вкинуть їх у піч вогняну; Итак, как собирают плевелы и сжигают огнем, так будет при кончине мира сего Сын человеческий пошлет ангелов своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там буде плач і скрегіт зубів. там будет плач и скрежет зубов. Тоді праведники засяють, як сонце, в Царстві Отця їхнього. Тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Хто має вуха слухати, нехай слухає». Кто имеет уши слышать, да слышит».    Людям треба ждати Сина людського, він переможе сам ворога людського і звільнить людей від ворога назавжди. Людям надо ждать Сына человеческого, он победит сам врага человеческого и освободит людей от врага навсегда.

    Христос учить учнів, як перемагати ворога. Христос учит учеников, как побеждать врага. Треба зробити з ворога любимого друга, любити ворога Надо сделать из врага любимого друга, любить врага   Треба прощати людям провини і не карати. Надо прощать людям вину и не наказывать.

   Мф 5,43. Мф 5,43. Ви чули, що було сказано: люби ближнього твого і ненавидь ворога твого. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я кажу вам: любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас, щоб ви були синами Отця вашого небесного. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, добро творите ненавидящим вас и молитесь за обижающих, которые гонят вас, чтобы вы были сынами Отца вашего небесного. Бо він сонцем осяває злих і добрих і посилає дощ на праведних і на неправедних. Потому что он солнцем озаряет злых и добрых и посылает дождь на праведных и неправедных. Бо коли ви любите тих хто любить вас, яка вам нагорода? Потому что когда вы любите тех кто любит вас, какая вам награда? Чи не так само і митарі роблять? Не так ли и мытари делают? І коли ви вітаєте тільки друзів ваших, що особливого робите? И если вы приветствуете только друзей ваших, что особенного делаете? Чи не так само і язичники чинять? Не так ли и язычники поступают? Отже, будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

   Христос говорить про Переможця ворога . Христос говорит о Победителе врага.   Апокаліпсис говорить про Переможця ворога. Апокалипсис говорит о Победителе врага.Одкр . Откр. 2,17. 2,17. «Хто має вухо чути, нехай чує, що Дух говорить церквам. «Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам. Тому, хто перемагає, дам споживати сокровенну манну, і дам йому білий камінь, і на камені написане нове ім ' я, якого ніхто не знає, крім того, хто одержує. Тому, кто побеждает, дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает.26. Хто перемагає і дотримається діл Моїх до кінця, тому дам владу над язичниками, і буде пасти їх жезлом залізним; 26. Кто побеждает и придерживаться дел Моих до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным; як посуд глиняний вони будуть розтрощені, як і я одержав владу від Отця Мого; как сосуды глиняные они будут разбиты, как и я получил власть от Отца Моего; і дам йому зірку ранкову». и дам ему звезду утреннюю».

   Одкр.3,5. Одкр.3,5. «Той, хто перемагає, одягнеться в білий одяг; «Тот, кто побеждает, оденется в белые одежды; і не згладжу імені його з книги життя, і визнаю його перед Отцем Моїм і перед ангелами Його. и не сглажу имени его из книги жизни, и признаю его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его.   12. Переможця зроблю стовпом у храмі Бога Мого, і він уже не вийде геть; 12. Победителя сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; і напишу на ньому ім'я Бога Мого й ім'я міста Бога Мого, нового Єрусалима, що сходить з неба від Бога Мого, й ім'я Моє нове. и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое. 21. Переможцеві дам сісти зі Мною на престолі Моїм, як і Я переміг і сів з Отцем Моїм на престолі Його». 21. Победителю дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его ».

   Люди віруючі ждуть приходу на землю Переможця ворога. Люди верующие ждут прихода на землю Победителя врага. Переможця визнають за його ділами на благо людей, він переможе ворога і навчить людей перемагати ворога. Победителя признают по его делам на благо людей, он победит врага и научит людей побеждать врага.    

      Порфирій Іванов є Переможець, про якого сказано в Апокаліпсису . Порфирий Иванов является Победитель, о котором говорится в Апокалипсиса.Переможець ворога прийшов до нас тепер, він переміг ворога внутрішнього і зовнішнього. Победитель врага пришел к нам теперь, он победил врага внутреннего и внешнего. Порфирій Іванов переміг ворога людського. Порфирий Иванов победил врага человеческого. Він отримав від людей назву Переможець природи, Учитель народу, Бог Землі за корисну справу людям. Он получил от людей название Победитель природы, Учитель народа, Бог Земли за полезное дело людям. Апокаліпсис говорить, що Переможець займе місце Бога, отримає нове ім'я. Апокалипсис говорит, что Победитель займет место Бога, получит новое имя. Він учить всіх, як перемогти ворога внутрішнього і зовнішнього. Он учит всех, как победить врага внутреннего и внешнего. Іванов є Переможець Апокаліпсису. Иванов является Победитель Апокалипсиса. Він отримав написане ім ' я Ош , якого ніхто не знає, крім того, хто його отримує. Он получил написанное имя Ош, которого никто не знает, кроме того, кто его получает. Він отримав владу над язичниками, як Бог. Он получил власть над язычниками, как Бог. Він є «стовп у храмі Бога». Он является «столб в храме Бога». Апокаліпсис здійснюється через Порфирія Іванова. Апокалипсис осуществляется через Порфирия Иванова. (див. сайт ukiv8820 ) (см. сайт ukiv8820)    

  

Цитати Іванова про ворога Цитаты Иванова о враге

   6710: 166. 6710: 166.   Люди дали відсіч ворогові не по-моєму. Люди дали отпор врагу не по-моему. За моїм висновком, треба було в той час не вбивати, як ворога, а другом представити. По моему выводу, надо было в то время не убивать, как врага, а другом представить. Треба пробачити за все зроблене. Надо простить за все сделанное. 167. Ми з вами не мали б більше ніякого ворога, зробили друга, за моїм висновком.6801.21:29. 6801:29. Наша зроблена зброя не допомагає, а примушує. Наше сделанное оружие не помогает, а заставляет.   Ми думаємо вбити ворога, а виходить навпаки. Мы думаем убить врага, а получается наоборот. Ми не вбиваємо ворога цим, а розвиваємо його в цьому всьому. Мы не убиваем врага этим, а развиваем его в этом всем.

    6812.09:37.7103.20:33. 7103.20: 33. Нашій усієї молоді треба вчитися в Іванова практичного вчення, щоб нашого ворога внутрішнього і зовнішнього скасувати через наш учинок. Нашей всей молодежи надо учиться у Иванова практического учения, чтобы нашего врага внутреннего и внешнего победить через наш поступок. Ми повинні пробачити своєму самому злому ворогу, як близькому і любимому другу, і більше в цьому не поминати. Мы должны простить своему самому злейшему врагу, как близкому и любимому другу, и больше в этом не поминать. Взяти 33 карбованці. Взять 33 рубля. 7402:56. 7402: 56. Якщо ми пробачимо злочинцеві, то ми переможемо ворога в природі, він буде для нас милий друг. Если мы простим преступнику, то мы победим врага в природе, он будет для нас милый друг. 7804:174. 7804: 174. Моя ідея є така: зробити з ворога любимого друга. Моя идея такова: сделать из врага любимого друга. Це є Божі сили, а Бог є Паршек . Это Божьи силы, а Бог Паршек. Він є проти тюрми, проти лікарні. Он против тюрьмы, против больницы. Він хоче зробити людей мирними, щоб вони не воювали, дружно між собою жили, без усякої потреби, як живе Паршек . Он хочет сделать людей мирными, чтобы они не воевали, дружно между собой жили, без всякой потребности, как живет Паршек. Одне є в голові, це Чувілкін бугор. Одно есть в голове, это Чувилкин бугор. 175. Він хоче добитися від природи одного, щоб не їсти нічого, бути 175. Он хочет добиться от природы друга, чтобы не есть ничего, быть без безусякої потреби. всякой потребности. Ось що нашим людям треба. Вот что нашим людям надо. 1 72. Треба буде навчитись, як самого себе в цьому всьому загартувати, щоб чоловік сам не простуджувався й не хворів. 172. Надо будет научиться, как самого себя в этом всем закалить, чтобы человек сам не простужался и не болел. Щоб він сил у природі таких природних набрався для того, щоб передав їх через себе, через свої руки іншому чоловікові, як наш Учитель зробив усе. Чтобы он сил в природе таких природных набрался для того, чтобы передал их через себя, через свои руки другому человеку, как наш Учитель сделал все. 30. Т реба 30. Надо простити їм, таким людям, в їхньому ділі. простить им, таким людям, в их деле. У них народиться свідома думка, вона оточить їх вченням Учителя. В них родится сознательная мысль, она окружит их учением Учителя. Він не буде попадати більше ні в тюрму, ні в лікарню. Они не будут попадать больше ни в тюрьму, ни в больницу. Буде жити за Божою справою, красти не буде ні в кого. Будет жить по Божьему делу, воровать не будут ни в кого. Усі будуть жити однаково, рівно, однією сім'єю. Все будут жить одинаково, равно, одной семьей.   31. Я прийшов на нашу землю, щоб у нас, у всіх людей, не було тюрми і не було лікарні. 31. Я пришел на нашу землю, чтобы у нас, у всех людей, не было тюрьмы и не было больницы. А ми самі це робимо, живемо нерівно, в одного є, а в іншого нема. А мы сами это делаем, живем неравно, у одного есть, а у другого нет.

      7806:157. 7806: 157.   «Хто б ти не був у цьому ділі – злочинець, хворий чоловік, старий, малий, професіонал, учений чоловік, здорового характеру чоловік – будь добрий, візьми 33 карбованця (долара) зарплату. «Кто бы ты ни был в этом деле – преступник, больной человек, старый, маленький, профессионал, ученый человек, здорового характера человек – будь добр, возьми 33 рубля зарплату. І що хочеш, те й роби. И что хочешь, то и делай. Не створюй в житті зла і ненависті. Не создавайте в жизни зла и ненависти. От тоді в цьому суспільстві війни з природою не буде. Вот тогда в этом обществе войны с природой не будет. Адміністративна особа відмовиться від свого я. Административное лицо откажется от своего я. А він, як ділова особа, буде просити ввічливо людей». А оно, как деловая лицо, будет просить вежливо людей».

 

10. Діалектика, три закони 10. Диалектика, три закона

   1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі. 1. Две противоположные стороны есть в природе, они существуют в единстве и борьбе. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. Все вещи, явления имеют противоположные свойства и тенденции развития. Вони перебувають в єдності, одна без одної не існує. Они находятся в единстве, друг без друга не существуют. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, її результатом є розвиток. Противоположные стороны взаимодействуют постоянно в форме борьбы, ее результатом является развитие. Між ними виникають суперечності, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Между ними возникают противоречия, которые являются источником, содержанием, движущей силой саморазвития мира. Процес закінчується через перехід до двох нових Процесс заканчивается через переход к двум новым протилежних сторін. противоположным сторонам.     

   2. Подвійне заперечення є в природі . 2. Двойное отрицание в природе. Об ' єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Объекты развиваются путем двойного отрицания. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру початкового ступеня розвитку. Каждый степень является синтезом предыдущих ступеней и воспроизводит на более высокой основе характерные черты, структуру начальной ступени развития. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об ' єктів. Двойное отрицание является необходимым моментом процесса развития, условием качественного изменения объектов.   Розвитку об ' єктів не існує без заперечення попередніх форм. Развития объектов не существует без отрицания предыдущих форм. Заперечення відображає не знищення об ' єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадкоємність. Отрицание отражает не уничтожение объекта, а момент его перехода в новое качество, в которой хранятся элементы и свойства его предыдущего качественного состояния, то есть фиксирует преемственность.

   3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. 3. Взаимный переход качественных и количественных изменений. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. Количественные изменения постепенно накапливаются, на определенном этапе развития нарушают их меру, и вызывают у них коренные изменения. Якість переходить у кількість, а кількість переходить у нову якість. Качество переходит в количество, а количество переходит в новое качество. Нова якість є запереченням початковій якості. Новое качество является отрицанием начального качества.

 

  Література Литература

Сергій Плачинда. Сергей Плачинда. Лебедія . Лебедия. –– Київ. Киев. 2005. 2005.

Велесова книга. Велесова книга. Пер. Пер. Б. Яценка. Б. Яценко.М .: Велес. 2004. 2004.

 

Посилання Ссылки

Праці Порфирія Іванова Труда Порфирия Иванова   www.osh.kiev.ua www.osh.kiev.ua

 

 

  

 

 

  

         

Исходный текст (украинский):

6. Релігія і війна.

Предложить лучший вариант перевода