1. Людство Ош . 1. Человечество Ош.

2. Еволюція Всесвіту. 2. Эволюция Вселенной.

3. Автотрофне людство. 3. Автотрофное человечество.

 

Людство Ош Человечество Ош

 

2019.12.06 2019.12.06

www.osh.kiev.ua www.osh.kiev.ua

 

Упорядник – Учитель Ош . Составитель – Учитель Ош.

 

Людство Ош – це творець Всесвіту, Бог Ош за ділом, Великий дух, безсмертний, вічний, еволюційний. Человечество Ош – творец Вселенной, Бог Ош за делом, Великий дух, бессмертный, вечный, эволюционный. Ці люди є здорові, просвітлені, добрі, мирні, мають Боже ім ' я Ош , мають здібність творити біле світло із себе, Эти люди есть здоровые, просветленные, добрые, мирные, имеют Божье имя Ош, имеют способность творить белый свет из себя,  живуть без усяких потреб, своє роблять, а іншим не заважають. живут без всяких потребностей, свое делают, а другим не мешают.

 

Зміст Содержание

1. Історія Ош . 1. История Ош.

2. Ідея бути без потреб їжі, одягу, дому. 2. Идея быть без потребностей пищи, одежды, дома.

3. Учитель Іванов говорить про шестиденки. 3. Учитель Иванов говорит о шестидневке.

4. Система Ош . 4. Система Ош.

5. Люди є самі Сонце. 5. Люди являются сами Солнце.

6. Підготовка до системи. 6. Подготовка к системе.

7. Споживання їжі протягом доби. 7. Потребление пищи в течение суток.

8. Життя без їжі. 8. Жизнь без пищи.

9. Людство з іменем Ош – творець Всесвіту, Бог Всесвіту. 9. Человечество с именем Ош – создатель Вселенной, Бог Вселенной.

10. Райське місце на землі Бога Ош . 10. Райское место на земле Бога Ош.   

 

Історія Ош История Ош

   Ім ' я Ош відомо давно із марійської віри, Ош – ім ' я Бога, означає Білий у перекладі. Имя Ош известно давно из марийской веры, Ош – имя Бога, обозначает Белый в переводе. У Киргизії є найдревніше на землі місто Ош . В Киргизии есть древний на земле город Ош. На Кавказі на березі річки Біла Порфирію Іванову прийшла свідомість, яка визначила буття Іванова на все життя, як Бога. На Кавказе на берегу реки Белая Порфирию Иванову пришло сознание, которое определила бытия Иванова на всю жизнь, как Бога. Місцеві люди свідчать, що там є гора, яка має назву Ош . Местные люди говорят, что там есть гора, которая называется Ош. Всесвіт або природа також має назву білий світ. Вселенная или природа также называется белый свет. Така думка є, Всесвіт колись створив Бог Ош або Бог Білий, тому Всесвіт також називається білий світ у честь Бога Ош . Такое мнение есть, Вселенную когда-то создал Бог Ош или Бог Белый, поэтому Вселенная также называется белый свет в честь Бога Ош.            

    Як боже ім ' я Ош появилось у нас в наш час? Как Божье имя Ош появилось у нас в наше время?   Іванов Порфирій Корнійович – визнаний Переможець природи, Учитель народу, Бог Землі за ділом. Порфирий Корнеевич Иванов – признанный Победитель природы, Учитель народа, Бог Земли по делу. Учитель Іванов зробив свого учня корисним. Учитель Иванов сделал своего ученика полезным. Учитель Іванов хотів побачити Учитель Иванов хотел увидеть другого незалежного чоловіка, такого, як він. второго независимого человека, такого, как он. Він писав у працях, що він чекає юнака, який визнає його і його ідею. Он писал в трудах, он ждет юношу, который признает его и его идею. Його праці призначені для молоді, Его труды предназначены для молодежи, він писав, що праці є «мій подарунок молоді». он писал, что его труды есть  «мой подарок молодежи». Учитель Іванов пише в працях, що очікує людство в майбутньому: «А коли до нас появиться на арену цього всього. Учитель Иванов пишет в трудах, что ожидает человечество в будущем: «А когда к нам появится на арену этого всего. Бог Дух Святий, усе терплячий у житті, відійде, його не буде в житті. Бог Дух Святой, все терпеливый в жизни, отойдет, его не будет в жизни. Проявиться й оточить сам Великий Дух, поламає все на світі в житті».7712:378. Проявится и окружит сам Великий Дух, поломает все на свете в жизни ».7712: 378. Учитель піде з життя, а прийде другий чоловік. Учитель уйдет из жизни, а придет другой человек.

   Учитель Іванов говорив про безсмертя в працях: «Люди прийдуть з ним, вони скажуть у весь свій голос: Учителю, а коли це так буде? Учитель Иванов говорил о бессмертии в трудах: «Люди придут с ним, они скажут во весь свой голос: Учитель, а когда это так будет? Він відповість нам так. Он ответит нам так. Ні я, ніхто з усіх людей, ні мати наша рідна, вона із своїми ангелами не скаже нам, а тільки сам вищий за всіх за своїм розумовим розвитком. Ни я, никто из всех людей, ни мать наша родная, она со своими ангелами не скажет нам, а только сам выше всех по своему умственному развитию. Він скаже нам усім тоді про це діло, коли здійсниться це ось наше безсмертя. Он скажет нам всем тогда об этом деле, когда осуществится это вот наше бессмертие. Я як Учитель Я как Учитель   про це ось давно думаю, але сказати про це діло, як це ось буде, не скажу, не промовлю». об этом вот давно думаю, но сказать об этом деле, как это вот будет, не скажу, не произнесу». 7804:170. 7804: 170.          

   Учитель Іванов пише в зошиті « Чувілкін бугор губа» про другого чоловіка. Учитель Иванов пишет в тетради «Чувилкин бугор губа» о другом человеке. «Ми питали Учителя не раз: а хто буде другий чоловік? «Мы спрашивали Учителя не раз: а кто будет второй человек? Всім хотілось знати про це. Всем хотелось знать об этом. Учитель сказав так нам усім. Учитель сказал так нам всем. Ні я, ніхто з нас, навіть ангели не зможуть сказати про це, крім одного вищого від усіх. Ни я, никто из нас, даже ангелы не смогут сказать об этом, кроме одного высшего всех. Він знайде, він пришле на своє місце. Он найдет, он пришлет на свое место. Він займе і скаже: це моє місце. Он займет и скажет: это мое место. Я прийшов на нього не для того, щоб учити вищого від себе. Я пришел к нему не для того, чтобы учить высшего от себя. Я прийшов сюди до цього чоловіка, Я пришел сюда к этому человеку, природа прислала мене. природа прислала меня. Я буду учитися всього його слова в нього». Я буду учиться всего его слова у него». 7806:31. 7806:31. Учитель Іванов чекав другого чоловіка, природа прислала йому його. Учитель Иванов ждал второго человека, природа прислала ему его.

    Учитель приймав усіх, хто Учитель принимал всех, кто   приходив до нього з проханням прийняти. приходил к нему с просьбой принять. У травні 1979 року Учитель Іванов прийняв учня з Києва, як усіх приймав. В мае 1979 года Учитель Иванов принял ученика из Киева, как всех принимал. На прийомі Учитель Іванов вводив сили через руки, учив усно усіх виконувати такі поради для збереження здоров ' я. На приеме Учитель Иванов вводил силы  через руки, учил устно всех выполнять такие советы для сохранения здоровья. 1. Обливатися холодною водою два рази на день, вранці й увечері. 1. Обливаться холодной водой два раза в день, утром и вечером. 2. Здороватися з усіма людьми, котрі зустрічаються в житті. 2. Здороваться со всеми людьми, которые встречаются в жизни. 3. Знайти бідного нужденного, допомогти йому за своїми можливостями, сказати собі, що даєш допомогу за те, щоб тобі було добре, 3. Найти бедного нуждающегося, помочь ему по своим возможностям, сказать себе, что даешь помощь за то, чтобы тебе было хорошо,   і віддати. и отдать. 4. Не вживати їжу і 4. Не употреблять пищу и  не пити воду 42 години від п ' ятниці до неділі до 12 годин. не пить воду 42 часа от пятницы по воскресенье. Перед їдою о 12 годині робити вдих з висоти через гортань до відмови, просити: «Учителю, дай мені здоровя ». Перед едой в 12:00 делать вдох с высоты через гортань до отказа, просить: «Учитель, дай мне здоровье». Повторити три рази на природі. Повторить три раза в природе. Після цього можна їсти все, що хочеш. После этого можно есть все, что хочешь. 5. Не курити, не вживати алкоголь, наркотики, не плювати на землю. 5. Не курить, не употреблять алкоголь, наркотики, не плевать на землю.

   Нам свідомо треба загартовуватися. Нам сознательно надо закаляться. Спочатку нам можна обливати ноги холодною водою, потім поступово згодом за бажання перейти обливати ноги, груди, плечі – так робив Іванов. Сначала нам можно обливать ноги холодной водой, затем постепенно впоследствии при желании перейти обливать ноги, грудь, плечи – так делал Иванов. Ми повинні робити так, щоб ми задовольнили себе в житті. Мы должны делать так, чтобы мы удовлетворили себя в жизни. Не бажано переохолоджувати організм, треба берегти органи, залози змолоду. Не желательно переохлаждать организм, надо беречь органы, железы смолоду. Треба пам ' ятати, що обливання холодною водою – це адаптаційний стрес для організму, при якому залози внутрішньої секреції виснажуються згодом через багато років, наднирники та інші, що веде до кінця життя. Надо помнить, что обливание холодной водой – это адаптационный стресс для организма, при котором железы внутренней секреции истощаются впоследствии много лет, надпочечники и другие, это ведет к концу жизни. Обливання холодною водою пробуджує центральну нервову систему, вона включає процес перетворення білка організму в теплову енергію, це внутрішнє тепло оздоровлює організм. Обливание холодной водой пробуждает центральную нервную систему, она включает процесс превращения белка организма в тепловую энергию, это внутреннее тепло оздоровляет организм. Якщо внутрішнього тепла не буде в тілі, то ніяке інше тепло не зігріє тіло. Если внутреннего тепла не будет в теле, то никакое другое тепло не согреет тело. Якщо вам важко бути без їжі й води, пробуйте бути без їжі одну добу від п ' ятниці 18 годин до суботи. Если вам трудно быть без еды и воды, пробуйте быть без еды сутки от пятницы 18 часов до субботы. Загартування дає активне довголіття. Закалка дает активное долголетие.        

   Учень виконував поради Учителя, вивчав вчення його в працях. Ученик выполнял советы Учителя, изучал учение его в трудах. У 1980 році Учитель сказав учню: «Ти приймай бажаючих, як я робив, а люди нехай просять мене, Учителя». В 1980 году Учитель сказал ученику: «Ты принимай желающих, как я делал, а люди пусть просят меня, Учителя». Учень так приймав на своєму місці. Ученик так принимал на своем месте. В 1981 році учень написав Учителеві лист-звіт, що він робив і що зробив, підписався своїм звичайним прізвищем від батьків. В 1981 году ученик написал Учителю письмо-отчет, что он делал и что сделал, подписался своей обычной фамилией от родителей. Учитель прочитав лист, переписав у свій зошит Паршек . Учитель прочитал письмо, переписал в свою тетрадь Паршек. 1981.02. 1981.02. с110 – 127. В кінці листа Учитель написав замість звичайного прізвища учня нове прізвище від себе: «Автор Валентин Олександрович Ош ». С110 – 127. В конце письма Учитель написал вместо обычного фамилии ученика новую фамилию от себя: «Автор Валентин Александрович Ош». Учитель благословив учня редагувати і видавати зошити Учителя у друкованому вигляді. Учитель благословил ученика редактировать и выдавать тетради Учителя в печатном виде. У 1982 році Учитель спитав в учня Ош : «Ти не думаєш кидати мою ідею?» Учень відповів: «Це моє життя». В 1982 году Учитель спросил ученика Ош: «Ты не думаешь бросать мою идею?» Ученик ответил: «Это моя жизнь». Учитель спитав: «Ти скільки діб терпів без їжі?». Учитель спросил: «Ты сколько дней терпел без пищи?». Учень відповів: «Чотири доби в тиждень». Ученик ответил: «Четверо суток в неделю». Учитель сказав: «Цього мало, пробуй бути без їжі шість діб, пробуй терпіти так два тижні, потім місяць, пробуй ходити без сорочки, ти в мене збоку». Учитель сказал: «Этого мало, пробуй быть без еды шесть суток, пробуй терпеть так две недели, месяц, пробуй ходить без рубашки, ты у меня сбоку». В 1989 році учень прийняв нове прізвище Ош від Учителя, як від батька – це друге народження від Бога. В 1989 году ученик принял новую фамилию Ош от Учителя, как от отца – это второе рождение от Бога. Учень вважав своїм місцем життя Чувілкін бугор, прагнув зайняти його для вічного життя. Ученик считал своим местом жизни Чувилкин бугор, стремился занять его для вечной жизни.   В 1989 році учень прийшов на бугор, визнав Учителя Іванова Богом Землі, назвав Учителя Іванова Батьком Ош , а себе назвав сином Ош , бо люди отримують прізвище завжди від батька, і прізвище у батька і сина є одне. В 1989 году ученик пришел на бугор, признал Учителя Иванова Богом Земли, назвал Учителя Иванова Отцом Ош, а себя назвал сыном Ош, потому что люди получают фамилию всегда от отца, и фамилия у отца и сына одна. З 1989 року понад десять років учень Ош ходив без сорочки босим літом і зимою і С 1989 года более десяти лет ученик Ош ходил без рубашки босиком летом и зимой и  жив поблизу райського місця в селі Оріхівці . жил вблизи райского места в селе Ореховке. Учня Ош народив батько Ош . Ученика Ош родил отец Ош. Учень Ош приймав бажаючих людей своїми руками на бугрі , усно давав пораду виконувати 5 порад Учителя Іванова для здоров ' я, пробувати жити навколо райського місця однією сім ' єю, радив прийняти нове прізвище Ош і базуватися на ньому. Ученик Ош принимал желающих людей своими руками на бугре, устно давал совет выполнять 5 советов Учителя Иванова для здоровья, пробовать жить вокруг райского места одной семьей, советовал принять новую фамилию Ош и базироваться на ней. А сестри Людмила і Валентина, яких прийняв учень Ош , назвали його учителем Ош , як передбачав Учитель Іванов, інші послідовники підтримали їх. А сестры Людмила и Валентина, которых принял ученик Ош, назвали его учителем Ош, как предсказывал Учитель Иванов, другие последователи поддержали их. Учень став учителем. Ученик стал учителем. До 2000 року учитель Ош відредагував усі зошити, набрав у друкованому форматі, обнародував у мережі Інтернет, виконав усі поради Учителя, приймав усіх бажаючих. К 2000 году учитель Ош отредактировал все тетради, набрал в печатном формате, обнародовал в сети Интернет, выполнил все советы Учителя, принимал всех желающих. Можна зробити висновок, Учитель Іванов народив другого чоловіка з іменем Ош , якого він чекав від природи, вона прислала йому його. Можно сделать вывод, Учитель Иванов родил второго человека с именем Ош, которого он ждал от природы, она прислала ему его. Про це свідчать такі факти. Об этом свидетельствуют следующие факты. Учитель дав учню нове прізвище Ош , як новому новонародженому чоловікові, як нікому, Учитель довірив учню одному редагувати і обнародувати його праці, приймати бажаючих людей, навчив бути без їжі шість діб, продовжувати ідею Учителя Іванова. Учитель дал ученику новую фамилию Ош, как новому новорожденному человеку, как никому, учитель доверил ученику одном редактировать и обнародовать его труда, принимать желающих людей, научил быть без еды шесть суток, продолжать идею Учителя Иванова. Другий чоловік прийшов, його ім ' я Ош . Второй человек пришел, его имя есть  Ош. Учитель Ош багато разів читав про другого чоловіка, довго думав про нього, давно знав цю ідея Іванова, і нарешті, радість прийшла на землю, у цьому році він визнав, відчув себе другим чоловіком, якого чекав Учитель Іванов. Учитель Ош много раз читал о другом другом человеке, долго думал о нем, давно знал эту мысль Иванова, и наконец, радость пришла на землю, в этом году он признал, почувствовал себя вторым человеком, которого ждал учитель Иванов. Учитель Ош усвідомив, хто він є і що робити йому, щоб виконати ідею Учителя Іванова. Учитель Ош осознал, кто он и что делать ему, чтобы выполнить идею Учителя Иванова. Учитель Ош дякує від душі й серця Батьку Ош за науку, за життя. Учитель Ош благодарит от души и сердца Отца Ош за науку, за жизнь. Безсмертна слава бессмертная слава Батьку Ош . Отцу Ош. Учитель Іванов писав у праці, що послідовникам треба обрати Учитель Иванов писал в труде, что последователям надо выбрать одне ім ' я і на ньому одному базуватися. одно имя и на нем одном базироваться. Учитель Ош рекомендує всім обрати ім ' я Ош від Бога. Учитель Ош рекомендует всем выбрать имя Ош от Бога. Ім ' я Ош є спільне для послідовників Бога Ош , він є Порфирій Іванов у миру. Имя Ош является общее для последователей Бога Ош, он Порфирий Иванов в миру. Учитель Ош не присвоює це ім ' я до свого тіла, не називає цю систему своїм іменем. Учитель Ош не присваивает это имя к своему телу, не называет эту систему своим именем. Ця система не є чиясь особиста, а всіх послідовників з іменем Ош . Эта система не является чья-то личная, а всех последователей с именем Ош. Іванов сам написав це ім ' я Ош своїм послідовникам у праці, вони самі обирають ім ' я Ош і базуються на ньому одному в житті. Иванов сам написал это имя Ош своим последователям в работе, они сами выбирают имя Ош и базируются на нем одном в жизни. Ош – це є ім ' я Боже, святе, велике, означає Білий у перекладі. Ош – это имя Бога, святое, великое, значит Белый в переводе. Ідея Батька Ош звершиться Идея Отца Ош свершится через ім ' я Ош . через имя Ош. Зараз першого чоловіка Учителя Іванова нема між людьми в житті, Бог Дух Святий відійшов, а другий живий чоловік Учитель Ош проявився і продовжує його діло, виконує його ідею, створив систему Ош . Сейчас первого человека Учителя Иванова нет между людьми в жизни, Бог Дух Святой отошел, а второй живой человек Учитель Ош проявился и продолжает его дело, выполняет его идею, создал систему Ош. Батьку Ош слава безсмертна. слава бессмертна Отцу Ош.

 

Ідея бути без потреб їжі, одягу, дому Идея быть без потребностей пищи, одежды, дома

   Чому виникла така ідея в Порфирія Іванова? Почему возникла такая идея у Порфирия Иванова? Вона виникла через смерть людей, всі люди не задовольняють себе в житті, бо хворіють і скоро вмирають. Она возникла из-за смерти людей, все люди не удовлетворяют себя в жизни, потому что болеют и скоро умирают. Вони їдять досита щодня, одягаються до тепла в тілі, живуть у домі з усіма вигодами, трудяться для задоволення цих потреб, втрачають здоров ' я, хворіють, умирають. Они едят досыта ежедневно, одеваются до тепла в теле, живут в доме со всеми удобствами, трудятся для удовлетворения этих потребностей, теряют здоровье, болеют, умирают. Люди живуть за рахунок чужого природного, люди Люди живут за счет чужого природного, люди, приймають одну теплу і хорошу сторону в природі, не люблять холодне і погане. принимают одну теплую и хорошую сторону в природе, не любят холодное и плохое. Тому виникла ідея пробувати жити без усяких потреб їжі, одягу, дому, щоб знайти засоби в природі, щоб люди так не хворіли і не вмирали, були задоволені в своєму житті. Поэтому возникла идея пробовать жить без всяких потребностей пищи, одежды, дома, чтобы найти средства в природе, чтобы люди так не болели и не умирали, были удовлетворены в своей жизни. Іванов прийшов до такого висновку за піввіку своєї практики. Иванов пришел к такому выводу за полвека своей практики.           

   Найдорожча ідея для кожного, за вченням Іванова – бути без усяких потреб: їжі, одягу, житлового дому. Самая дорогая идея для каждого, по учению Иванова – быть без всяких потребностей: пищи, одежды, жилого дома. Наше терпіння без їжі поступово збільшується від 42 годин в тиждень до 108 годин в тиждень, а потім не вживати їжу шість діб в тиждень, вживати їжу одну добу кожного тижня. Наше терпение без пищи постепенно увеличивается от 42 часов в неделю до 108 часов в неделю, а потом не принимать пищу шесть суток в неделю, принимать пищу сутки каждую неделю. Ця ідея досягається через загартування, тренування, поступовість, систему. Эта идея достигается через закалку, тренировку, постепенность, систему. Ця ідея реалізується практично через систему Ош . Эта идея реализуется на практике через систему Ош. Якщо ви оздоровили себе за системою Іванова, то ви можете пробувати робити за системою Ош . Если вы оздоровили себя по системе Иванова, то вы можете пробовать делать по системе Ош. Учитель Ош не Учитель Ош не примушує будь-кого і не просить робити за системою Ош , а тому, хто сам свідомо вирішив це робити, не забороняє робити це, він допомагає йому. заставляет любого и не требует делать по системе Ош, а тому, кто сам сознательно решил это делать, не запрещает делать это, он помогает ему. Цю ідею ми виконуємо не для себе особисто, а для життя Всесвіту, для життя всіх наших людей. Эту идею мы выполняем не для себя лично, а для жизни Вселенной, для жизни всех наших людей.

 

Іванов говорить про шестиденне терпіння Иванов говорит о шестидневном терпения

   У 1982 році, за рік до уходу, Іванов говорив і писав у працях про шестиденне терпіння без їжі. В 1982 году, за год до ухода, Иванов говорил и писал в трудах о шестидневном терпении без еды. Він сам не міг робити це через хворобу ноги, яку зробили йому лікарі в психлікарні. Он сам не мог делать это из-за болезни ноги, которую сделали ему врачи в психиатрической больнице. Іванов пише: 8202:78. Иванов пишет: 8202: 78. « Паршек рахує ці дні, що прибувають, вони приведуть із собою потім «Паршек считает эти дни, которые прибывают, они приведут с собой потом   ще більше свідоме терпіння. еще больше сознательное терпение. У тиждень в одну неділю доводилось В неделю в одно воскресенье приходилось   їсти один місяць, його треба завоювати досвідом, потім півроку, шість місяців, і слідом за цим самим рік протерпіти, і зовсім проститись із цією їжею. есть один месяц, его надо завоевать опытом, потом полгода, шесть месяцев, и вслед за этим самым год протерпеть, и совсем проститься с этой пищей. Це буде завоювання для всього світу всіх наших людей безсмертя. Это будет завоевание для всего мира всех наших людей бессмертия. Воно робилось, і робиться це діло на указаному місці, там де усі умови є отримати можливість, щоби життя без потреби засяяло в людях. Оно делалось, и делается это дело на указанном месте, где все условия есть  получить возможность, чтобы жизнь без потребности засияла в людях. Ми виженемо смерть як таку. Мы выгоним смерть как таковую. Ми не будемо вмирати більше так ось, а ми будемо вічно жити. Мы не будем умирать больше так вот, а мы будем вечно жить. Це наше буде діло». Это наше будет дело».

   Іванов пише про період життя: 8204:164. Иванов пишет о периоде жизни: 8204: 164.   « Тиждень відходить увесь, від неділі всі шість днів не вживати ніякої їжі й води. «Неделя отходит вся, от воскресенья все шесть дней не употреблять никакой пищи и воды. Нам доводиться жити за рахунок однієї неділі. Нам приходится жить за счет одной недели. Це такий період життя буде, люди завоюють усе, вони будуть переможці. Это такой период жизни будет, люди завоюют все, они будут победители. Це такий час настане в житті. Это такое время наступит в жизни. А в житті є такий розум, він перемагає все». А в жизни есть такой ум, он побеждает все». Учитель пише, що період шестиденок почався в 1983 році: 8302:88. Учитель пишет, что период шестидневок начался в 1983 году: 8302: 88. «Радість у житті загартування появилось у людях. «Радость в жизни закалка появилось в людях. Воно принесло досліди свої, а Учитель Паршек сіє їх на людях. Он принес опыты свои, а Учитель Паршек сеет их на людях. Він говорить свої слова. Он говорит свои слова. Я залишаюсь у природі 239 днів, а тепер Я остаюсь в природе 239 дней, а теперь   настав такий час: треба їсти в неділю в тиждень раз». наступило такое время: надо есть в воскресенье в неделю раз». Якщо людина свідомо терпить без їжі за ідеєю Учителя, вона має еволюційні заслуги, вона освітлена в природі. Если человек сознательно терпит без еды по идее Учителя, она эволюционные заслуги, она освещается в природе.

    

Система Ош Система Ош

    Підготовчий етап. Подготовительный этап. Ми оздоровлюємось за системою Учителя Іванова, ми спочатку виконуємо п ' ять заповідей Іванова, 42 години сухого голодування без їжі щотижня, потім 108 годин терпіння без їжі в тиждень. Мы оздоровляемся по системе Учителя Иванова, мы сначала выполняем пять заповедей Иванова, 42 часа сухого голодания без пищи еженедельно, затем 108 часов терпения без пищи в неделю.

   1. Система 1+3: ми вживаємо їжу одну добу з 18 годин одного дня до 18 годин наступного дня, потім не вживаємо їжу три доби підряд, потім знову вживаємо їжу одну добу і так періодично повторюємо. 1. Система 1+3: мы принимаем пищу одни сутки с 18 часов одного дня до 18 часов следующего дня, потом не употребляем пищу трое суток подряд, потом снова принимаем пищу одни сутки и так периодически повторяем. Коли нам буде жити легко так і отримаємо просвітлення, ми переходимо на наступний етап за своїм бажанням. Когда нам будет жить так легко и получим просветление, мы переходим на следующий этап по своему желанию. Рекомендуємо робити так два тижні, потім місяць, потім півроку. Рекомендуем делать так две недели, месяц, потом полгода. Ми не вживаємо їжу 275 діб за рік, вживаємо їжу 90 діб за рік. Мы не употребляем пищу 275 суток в году, употребляем пищу 90 суток в год. Організм отримає просвітлення. Организм получает просветление.

   2. Система 1+4: ми вживаємо їжу одну добу, потім не вживаємо їжу чотири доби, періодично повторюємо. 2. Система 1 + 4: мы принимаем пищу одни сутки, потом не употребляем пищу четверо суток, периодически повторяем.

   3. Система 1+5: ми вживаємо їжу одну добу, потім не вживаємо їжу п ' ять діб. 3. Система 1 + 5: мы принимаем пищу одни сутки, потом не употребляем пищу пять суток. Так періодично повторюємо. Так периодически повторяем.

   4. Система 1+6: ми вживаємо їжу одну добу в неділю, потім не вживаємо їжу шість діб. 4. Система 1 + 6: мы принимаем пищу одни сутки в воскресенье, потом не употребляем пищу шесть суток. Так періодично повторюємо щотижня. Так периодически повторяем каждую неделю. Іванов рекомендує жити так два тижні, потім місяць, потім півроку, потім рік. Иванов рекомендует жить так две недели, месяц, потом полгода, потом год. Приєднуйтесь! Присоединяйтесь!

   Іванов говорить, що період шестиденок має бути в нашому житті, нам треба підготуватися до цього. Иванов говорит, что период шестидневок должен быть в нашей жизни, мы должны подготовиться к этому. Учитель Ош рекомендує спочатку жити за системою 1+3, тобто 90 діб вживає їжу, 275 діб не вживає їжу в році. Учитель Ош рекомендует сначала жить по системе 1 + 3, то есть 90 суток принимает пищу, 275 суток не употребляет пищу в году. Кожен бажаючий може робити це все зараз на своєму місці вдома. Каждый желающий может делать это все сейчас на своем месте дома. Коли ми навчимося жити без їжі шість діб у тиждень, тоді ми можемо жити на райському місці в Оріхівці . Когда мы научимся жить без пищи шесть суток в неделю, тогда мы можем жить на райском месте в Ореховке. Організм освітлюється через систему Ош . Организм освещается через систему Ош.

   Послідовники Іванова поступово підходять до шестиденок, часто терплять шестиденку по декілька разів на рік без системи, але вживати їжу тільки одну добу щотижня, це не удається зробити поки що. Последователи Иванова постепенно подходит к шестидневок, часто терпят шесть дней по несколько раз в году без системы, но принимать пищу только одни сутки еженедельно, это не удается сделать пока. Тому учитель Ош спочатку пробує вживати їжу одну добу і бути без їжі три доби разом з усіма, так періодично робить кожні чотири доби, і прагне терпіти без їжі шість діб щотижня, поступово завоювати цей рубіж. Поэтому учитель Ош сначала пробует употреблять пищу сутки и живет без еды трое суток вместе со всеми, так периодически делает каждые четверо суток, и стремится терпеть без пищи шесть суток в неделю, постепенно завоевать этот рубеж. Учитель Ош зараз не Учитель Ош сейчас не вживає їжу 275 діб в році, 90 діб вживає їжу, це корисний приклад для всіх людей усього світу. принимает пищу 275 суток в году, 90 суток принимает пищу, это полезный пример для всех людей всего мира. В третю добу без їжі вперше Учитель Ош Каждые третьи сутки без еды впервые Учитель Ош став бачити біле світло, як ніколи раніше не бачив. стал видеть белый свет, как никогда раньше не видел. Учитель Ош практично прийшов до висновку: людина в третю добу життя без їжі отримує просвітлення, починає світитися. Учитель Ош практически пришел к выводу: человек в третьи сутки жизни без еды получает просветление, начинает светиться. Людина бачить біле світло від себе, як сонце, з закритими очима або в темному місці декілька хвилин, лише треба бажати бачити біле світло. Человек видит белый свет от себя, как солнце, с закрытыми глазами или в темном месте несколько минут, только надо желать видеть белый свет. Спочатку ми бачимо одну білу крапку, потім багато крапок, потім суцільне біле світло на все поле, як сонечко, маємо приємне почуття. Сначала мы видим одну белую точку, потом много точек, затем сплошной белый свет на все поле, как солнышко, есть приятное чувство. Рано після пробудження треба стати на ноги, дивитися між брови в темноті із закритими очима, Енергія кванта білого світла має 1 ев , око реагує на цю енергію. Рано после пробуждения надо встать на ноги, смотреть между брови в темноте с закрытыми глазами, Энергия кванта белого света имеет 1 эВ, глаз реагирует на эту энергию. Таке біле світло своє бачив Учитель Іванов і багато інших людей, вони свідчили про це. Такой белый свет свой видел Учитель Иванов и многие другие, они свидетельствовали об этом. Учитель Іванов писав про біле світло в праці. Учитель Иванов писал о белом свете в труде. 1982.04 1982.04.   За висновком учителя Ош , основне призначення людини в природі – бачити біле світло для безсмертя природи і людей. По выводу учителя Ош, основное назначение человека в природе – видеть белый свет для бессмертия природы и людей. Учитель Ош робив, робить і буде робити це, бо це необхідно треба для життя. Учитель Ош делал, делает и будет делать это, потому что это необходимо надо для жизни. Докладно читайте на сайті: (див. Еволюція Всесвіту ukiv 8807) Подробно читайте на сайте (см. Эволюция Вселенной ukiv 8807)    Якщо люди вживають їжу в чотири рази менше за рік, то вони є автотрофними, їм треба виробляти і споживати продуктів у чотири рази менше щорічно, і вони залишаються задоволені й здорові, їм легше жити. Если люди принимают пищу в четыре раза меньше год, то они автотрофные, им надо производить и потреблять продуктов в четыре раза меньше ежегодно, и они остаются довольны и здоровы, им легче жить. Це велика допомога економіці, здоров ' я зберігається, природа не терпить від діяльності людей, вирішуються глобальні екологічні проблеми збереження природи. Это большая помощь экономике, здоровье сохраняется, природа не терпит от деятельности людей, решаются глобальные экологические проблемы сохранения природы. Люди люблять природу, бережуть. Люди любят природу, берегут. Якщо всі люди Землі приймуть цю науку і будуть робити, то людство врятується в житті в природі, природа не буде страждати від людської економічної діяльності. Если все люди Земли примут эту науку и будут делать, то человечество спасется в жизни в природе, природа не будет страдать от человеческой экономической деятельности.

    Що дає ця ідея людям? Что дает эта идея людям? Просвітлення, організм отримує якість творити біле світло із себе, природа обдаровує таких людей. Просветление, организм получает способность творить белый свет из себя, природа одаривает людей. Безсмертя досягається через біле світло. Бессмертие достигается через белый свет. Оздоровлення, система не являється засобом для лікування яких-небудь захворювань, але система запобігає будь-якій хворобі, застуді, тривалість життя продовжується. Оздоровление, система не является средством для лечения каких-либо заболеваний, но система предотвращает любые болезни, простуду, продолжительность жизни увеличивается. Люди задовольняють себе в житті, чого не було досі. Люди удовлетворяются в жизни, чего не было до сих пор. Любов між людьми, соціальна рівність, у всіх однакова зарплата, прощають провини, не саджають у тюрму. Любовь между людьми, социальное равенство, у всех одинаковая зарплата, прощают вину, не сажают в тюрьму. За це люди За это люди будуть сильно любити один одного. будут сильно любить друг друга. Мир, люди визнають, що в природі все є спільне надбання. Мир, люди признают, что в природе все есть общее достояние. Люди не присвоюють землю, і не воюють за неї. Люди не придают землю, и не воюют за нее. Люди зроблять з ворога любимого друга. Люди сделают из врага любимого друга. Автотрофність , незалежність від когось і від усяких потреб (їжі, одягу, дому) у природі. Автотрофность, независимость от личности и от всяких потребностей (пищи, одежды, дома) в природе. Воля, людей не будуть примушувати в житті, людям не треба адміністратор, вони самі знають, що робити в житті в природі. Воля, люди не будут заставлять в жизни, людям не надо администратор, они сами знают, что делать в жизни в природе. Еволюція людини в природі, виживання. Эволюция человека в природе, выживание.

   Зараз економічна діяльність людства значно впливає на глобальне потепління на планеті та на інші процеси. Сейчас экономическая деятельность человечества значительно влияет на глобальное потепление на планете и на другие процессы. Наслідки можуть бути непередбачувані жахливі, природа буде карати людей хворобами, лихами, смертю. Последствия могут быть непредсказуемы ужасные, природа будет наказывать людей болезнями, бедствиями, смертью. У вчених нема зараз знання, як запобігти таким глобальним загрозам, світова економіка невпинно росте разом з потребами людей. У ученых нет сейчас знания, как предотвратить такие глобальным угрозам, мировая экономика неуклонно растет вместе с потребностями людей. Тільки в Учителя Только в Учителя Іванова й учителя Ош є шлях виходу людства з даного становища через свідоме зменшення своїх потреб для людей. Иванова и учителя Ош есть путь выхода человечества из данного положения через сознательное уменьшение своих потребностей для людей. Кожному треба пробувати прийняти ідею автотрофного людства, оздоровлюватися за системою Іванова, пробувати виконувати систему Ош . Каждому надо пробовать принять идею автотрофного человечества, оздоровляться по системе Иванова, пробовать выполнять систему Ош. Це дасть полегшення для природи, для економіки, здоров ' я людей збережеться, люди будуть задоволені в житті. Это даст облегчение для природы, для экономики, здоровья людей сохранится, люди будут удовлетворены в жизни. Людям не треба такий ріст економіки, ВВП. Людям не надо такой рост экономики. Це врятує людство від загибелі, райське життя буде на Землі. Это спасет человечество от гибели, райская жизнь будет на Земле. люди завоюють безсмертя. люди завоюют бессмертие.    

 

Люди є самі Сонце Люди есть сами Солнце

    Дослідники природи стверджують, що люди є самі Сонце. Естествоиспытатели утверждают, что люди сами есть Солнце. Про це Порфирій Іванов говорить у своїх працях. Об этом Порфирий Иванов говорит в своих трудах. Кожна людина випромінює біле світло, енергію, воно йде зсередини організму, його видно закритими очима або в темному місці. Каждый человек излучает белый свет, энергию, оно идет изнутри организма, его видно закрытыми глазами или в темном месте.  Це наше біле світло є в мозку людини, всередині людини, ззовні в природі його нема. Это наш белый свет есть в мозгу человека, внутри человека, снаружи в природе его нет. Наше біле світло має внутрішній характер. Наш белый свет имеет внутренний характер. Світло від Сонця і зірок є зовнішнє, воно має спектр сім кольорів від червоного до фіолетового. Свет от Солнца и звезд есть внешний, он имеет спектр семь цветов от красного до фиолетового. Кожен є маленьке сонце, а все людство складається з мільярдів маленьких сонць – це сила. Каждый есть маленькое солнце, а все человечество состоит из миллиардов маленьких солнц – это сила. Ця енергія відіграє визначну роль в еволюції Всесвіту. Эта энергия играет важную роль в эволюции Вселенной. Енергія світла, яку створили люди, перетворюється в масу елементарних частинок за відомим законом, потім у повітря, воду, землю, потім у небесні тіла. Энергия света, которую создали люди, превращается в массу элементарных частиц по известному закону, потом в воздух, воду, землю, затем в небесные тела. Всі видимі в небі зорі Всесвіту і Сонце є старі, вони поступово щезають, через якийсь час перестануть існувати. Все видимые в небе звезды Вселенной и Солнце есть старые, они постепенно исчезают, через некоторое время перестанут существовать. Можна сказати, для нас Сонця нема, Іванов говорить про це. Можно сказать, для нас Солнца нет, Иванов говорит об этом. Із світла, яке люди створили зараз, поступово через мільйони років створяться нові галактики, зорі, планети, люди. Из света, которого люди создали сейчас, постепенно через миллионы лет создадутся новые галактики, звезды, планеты, люди. Так поступово еволюційно твориться вічний Так постепенно эволюционно творится вечно Всесвіт через людей. Вселенная через людей. Існування природи залежить від дій людства, людство є творець Всесвіту, Бог Всесвіту, Розум Всесвіту. Существование природы зависит от действий человечества, человечество является создатель Вселенной, Бог Вселенной, Разум Вселенной. Природа народжує людей для життя природи, а людство, як сонце, народжує природу, так еволюціонує природа і люди. Природа рождает людей для жизни природы, а человечество, как солнце, рождает природу, так эволюционирует природа и люди. Основна функція, призначення людей у природі – бути Основная функция, назначение людей в природе – быть джерелом світла в природі, світитися в природі, тобто кожен має прагнути світитися в природі в житті. источником света в природе, светиться в природе, то есть каждый должен стремиться светиться в природе в жизни. Це є заслуга в природі. Это заслуга в природе. (див. (см.   www.osh.kiev.ua/ukiv 8807 htm www.osh.kiev.ua/ukiv 8807 htm   Еволюція Всесвіту). Эволюция Вселенной).          

 

Підготовка до системи Подготовка к системе

   Початківцям, котрі бажають жити за системою, треба починати зі своєї свідомості. Начинающим, желающим жить по системе, нужно начинать из своего сознания. Ми не будемо обходитися без свідомості. Мы не будем обходиться без сознания. Свідомість визначає буття. Сознание определяет бытие. Коли людям треба зробити щось, спочатку вони обдумають, а потім роблять за своїм придуманим, а не навпаки. Когда людям надо сделать что-то, сначала они обдумают, а потом делают по своему придуманному, а не наоборот. Це є свідомість, вона визначає буття. Это есть сознание, она определяет бытие. Нам усім треба мати свідомість Іванова. Нам всем надо иметь сознание Иванова. Він піввіку думав і робив, думки записував у свої зошити. Он полвека думал и делал, мысли записывал в свои тетради. Нам треба читати всі зошити Іванова надруковані, також читати статті Нам надо читать все тетради Иванова напечатанные, также читать статьи послідовників Ош про вчення Учителя, розуміти, щоб виконувати. последователей Ош об учении Учителя, понимать, чтобы выполнять. Початківцям рекомендується читати праці в мережі Інтернет на нашому сайті послідовників www . Начинающим рекомендуется читать труды на нашем сайте последователей www.osh . osh. kiev . kiev.ua також ua также   читати статті в вікіпроекті (По-еволюційному – Вікіпідручник ). читать статьи в википроекти (По-эволюционномуВикиучебник).

   Нам треба отримати просвітлення в житті від природи. Нам надо получить просветление в жизни от природы. Просвітлені люди мають якість світитися білим світлом, тобто із себе творити біле світло, із котрого створиться природа. Просветленные люди имеют качество светиться белым светом, то есть с себя творить белый свет, из которого создастся природа. Кожен повинен усвідомити, що природа народила нас усіх для життя природи і людей. Каждый должен осознать, что природа родила нас всех для жизни природы и людей. Наша основна функція, завдання, місія в житті в природі – творити із себе біло світло в житті, із котрого буде творитися Всесвіт, тобто природа. Наша основная функция, задача, миссия в жизни в природе – творить из себя белый свет в жизни, из которого будет создаваться Вселенная, то есть природа. Все інше, потрібне для життя, прикладеться. Все остальное, необходимое для жизни, приложится.    

   Нам треба о чищувати організм від токсинів , шлаків тощо. Нам надо очищать организм от токсинов, шлаков и тому подобное. Їжа має бути рослинна, фрукти, овочі бажано сирі, молочне. Пища должна быть растительная, фрукты, овощи желательно сырые, молочное. В сирій їжі є корисні бактерії, з яких утворюється в організмі корисна флора. В сырой пищи есть полезные бактерии, из которых образуется в организме полезная флора.           

 

Споживання їжі протягом доби Потребление пищи в течение суток

   На третій день без їжі о 18 годині ми починаємо вживати їжу і вживаємо до 18 години наступного дня. На третий день без еды в 18 часов мы начинаем принимать пищу и принимаем до 18 часов следующего дня. Ми вживаємо їжу одну добу, з 18 годин одного дня до 18 годин наступного дня. Мы принимаем пищу одни сутки, с 18 часов одного дня до 18 часов следующего дня. Нам дуже важливо правильно починати вживати їжу після терпіння, щоб не зашкодити організму, відновити масу тіла, Нам очень важно правильно начинать употреблять пищу после терпения, чтобы не навредить организму, восстановить массу тела,  отримати можливість для наступного життя без їжі за системою. получить возможность для последующей жизни без еды по системе. Починаємо з гімну Учителя, дякуємо Учителеві й усім, хто допоміг бути без їжі, також флорі, котра нас живила. Начинаем с гимна Учителя, спасибо Учителю и всем, кто помог быть без еды, также флоре, которая нас питала. Ми виконали своє завдання і хочемо виконувати надалі. Мы выполнили свою задачу и хотим выполнять в дальнейшем. Наш вогонь перетравлення їжі погаснув без їжі, намагаємося відновити його. Наш огонь переваривания пищи погас без еды, пытаемся восстановить его. Ми робимо вдихи, видихи за системою Учителя, наповнюємо кишечник повітрям з Учителем, при цьому починається розпалювання внутрішнього вогню. Мы делаем вдохи, выдохи по системе Учителя, наполняем кишечник воздухом с Учителем, при этом начинается разжигание внутреннего огня.  Починаємо вживати їжу, котра є соки фруктів і овочів. Начинаем принимать пищу, которая является соки фруктов и овощей. Це яблука, апельсини, помідори, морква. Это яблоки, апельсины, помидоры, морковь. Яблука кисло-солодкі можна жувати, сік ковтати, тверду частину викидати. Яблоки кисло-сладкие можно жевать, сок глотать, твердую часть выбрасывать. Ми повинні підтримувати вільну прохідність кишечника, не допускати затору в кишечнику, який може виникати через тверду їжу – це небезпечно. Мы должны поддерживать свободную проходимость кишечника, не допускать затора в кишечнике, который может возникать из-за твердой пищи – это опасно. Сік розводити навпіл з водою, пити маленькими ковточками разом зі слиною. Сок разводить пополам с водой, пить маленькими глоточками вместе со слюной. У воду можна добавити трохи меду і соку лимону або яблук. В воду можно добавить немного меда и сока лимона или яблок. Можна пробувати вживати сироватку з кислого Можно пробовать употреблять сыворотку из кислого непастеризованого молока, або просте кисле молоко. молока, или просто кислое молоко. Цю їжу і воду треба вживати доти, поки не почнеться бурчання в животі й очищення кишечника, спочатку тверде за формою, потім рідке чорно-коричного кольору. Эту пищу и воду надо употреблять, пока не начнется урчание в животе и очистка кишечника, сначала твердое по форме, затем жидкое черно-коричневого цвета. Це починається через 1 – 3 години від початку. Это начинается через 1 – 3 часа от начала. Потім ми можемо вживати салати зі свіжих сирих овочів, фруктів: морква, буряк, капуста, яблуко, лимон, олія. Затем мы можем употреблять салаты из свежих сырых овощей, фруктов: морковь, свекла, капуста, яблоко, лимон, масло. Потім пісний борщ, каша рисова з овочами, на кінець гречана з овочами, олією, без кухонної солі. Затем постный борщ, каша рисовая с овощами, на конец гречневая из овощами, маслом, без поваренной соли. Учитель Іванов рекомендував вживати молочне і фрукти, воду не пити; Учитель Иванов рекомендовал употреблять молочное и фрукты, воду не пить, варене, хліб заквашений, м'ясо, рибу, яйця, чай не вживати. вареное, хлеб заквашенный, мясо, рыбу, яйца, чай не употреблять. Зараз ми вживаємо переважно одні яблука, а колись Іванов говорив, що нагодує нас «одним яблучком». Сейчас мы употребляем преимущественно одни яблоки, а когда-то Иванов говорил, что накормит нас «одним яблочком». Ми очікуємо свята без їжі. Мы ожидаем праздник без еды.          

 

Життя без їжі Жизнь без еды

   Ми живемо за системою 1+3. Мы живем по системе 1 + 3. Свято починається з гімну, просьби до Учителя. Праздник начинается с гимна, просьбы к Учителю. Ми починаємо очищати кишечник зранку, о 5 – 6 годині, з допомогою клізми зі своєї свіжої сечі. Мы начинаем очищать кишечник утром, в 5 – 6 часов, с помощью клизмы из своей свежей мочи. Ми використовуємо всю свою свіжу сечу, котру зібрали за добу, щоб якусь патогенну флору не ввести в кишечник. Мы используем всю свою свежую мочу, которую собрали за сутки, чтобы какую-то патогенную флору не ввести в кишечник. Сечу вводимо близько одного літра, очищаємо товстий кишечник, потім вводимо ще раз стільки само, очищаємо кишечник. Мочи вводим около одного литра, очищаем толстый кишечник, затем вводим еще раз столько же, очищаем кишечник. Після цього ми почуваємо себе легко, добре весь день, і наступний день також легко. После этого мы чувствуем себя легко, хорошо весь день, и следующий день также легко. На третій день зранку робимо клізму з сечі за бажанням, яку зібрали за дві доби. На третий день утром делаем клизму из мочи по желанию, которую собрали за двое суток. На третій день без їжі о 18 годині починаємо вживати їжу. На третий день без еды в 18 часов начинаем принимать пищу. Під час сухого голодування нам доводиться обливати тільки ноги, як обливав Іванов, бо при обливанні всього тіла близько півлітра води може всмоктуватися через шкіру – це буде вже мокре голодування, а не сухе. Во время сухого голодания нам приходится обливать только ноги, как обливал Иванов, так как при обливании всего тела около полулитра воды может всасываться через кожу – это будет уже мокрое голодание, а не сухое. Організм учиться брати воду з повітря. Организм учится брать воду из воздуха. При такому При таком режимі організм мало засмічується токсинами від їжі за одну добу і ефективно очищується від токсинів режиме организм мало засоряется токсинами от еды за сутки и эффективно очищается от токсинов   протягом трьох діб без їжі. в течение трех суток без еды. Ми можемо трудитися розумово, Мы можем трудиться умственно, якщо треба. если надо. У нас багато вільного часу. У нас много свободного времени.

   Ми робимо дихальну вправу щодня, щоб почуття голоду не шкодило шлунку, кишечнику. Мы делаем дыхательное упражнение каждый день, чтобы чувство голода не вредило желудку, кишечнике. Коли виникає почуття голоду в кишечнику, шлунку, ми розширюємо груди, живіт втягується, робимо вдих через гортань до відмови з нескінченної висоти, ковтаємо повітря, розслаблюємо груди, живіт, просимо Учителя. Когда возникает чувство голода в кишечнике, желудке, мы расширяем грудь, живот втягивается, делаем вдох через гортань до отказа с бесконечной высоты, глотаем воздух, расслабляем грудь, живот, просим Учителя. Повітря з рідиною попадає в кишечник, ми чуємо бурчання, видихаємо вільно. Воздух с жидкостью попадает в кишечник, мы слышим урчание, выдыхаем свободно. Ми повторюємо вдих десять разів або більше щодня на свіжому повітрі на природі. Мы повторяем вдох десять раз или более в день на свежем воздухе на природе. Почуття голоду зникає, бо повітря в кишечнику живить флору, а вона живить наш організм. Чувство голода исчезает, потому что воздух в кишечнике питает флору, а она питает наш организм. Ми використовуємо цю вправу також для розпалювання внутрішнього вогню для перетравлення їжі. Мы используем это упражнение также для разжигания внутреннего огня для переваривания пищи. Коли болить щось у тілі, ми вдихаємо до відмови і дивимось на місце, яке тривожить – біль перестає, тіло оздоровлюється. Когда болит что-то в теле, мы вдыхаем до отказа и смотрим на место, которое тревожит – боль перестает, тело оздоровляется.

    Учитель говорить, що ми не будемо вживати їжу шість діб на райському місці, де є умови і можливість бути без усяких потреб, і наші люди є. Учитель говорит, что мы не будем принимать пищу шесть дней на райском месте, где есть условия и возможность быть без всяких потребностей, и наши люди. Іванов. Иванов. 8212:140 : « Коли ми переступимо поріг на Чувілкін бугор, то ми візьмемо левонш весь тиждень, ми не будемо вживати шість днів їжі й води. 8212: 140: «Когда мы перешагнем порог на Чувилкин бугор, то мы возьмем левонш всю неделю, мы не будем принимать шесть дней еды и воды. Це буде наша перемога в цьому ділі. Это будет наша победа в этом деле. Ми повинні добитися цього в природі, природа відкриє нам свої очі, щоб ми бачили це» . Мы должны добиться этого в природе, природа откроет нам глаза, чтобы мы видели это».

   Коли людина періодично живе без їжі, її м ' язи поступово слабшають– це відчувається через багато десятків років практики. Когда человек периодически живет без пищи, его мышцы постепенно слабеют – это чувствуется через  много десятков лет практики. Особливо слабшають м ' язи очей, тому можуть виникати хвороби очей. Особенно ослабевают мышцы глаз, поэтому возможны болезни глаз. Запобігти хворобі очей можна через спеціальні вправи для м ' язів очей щодня, окуляри і ліки не треба застосовувати. Предотвратить болезни глаз можно через специальные упражнения для мускулов глаз ежедневно, очки и лекарства не следует применять.        

   Учитель Іванов не рекомендує довго спати, щоб мозок був бадьорий постійно, а організм був свідомий завжди. Учитель Иванов не рекомендует долго спать, чтобы мозг был бодр постоянно, а организм был сознательным всегда. Сон губить людину, герой гине уві сні, бо організм є несвідомий уві сні. Сон губит человека, герой погибает во сне, потому что организм является бессознательным во сне. Людина уві сні – не мертва, не жива. Человек во сне – не мертвый, не живой.           

   8204:184. 8204: 184. «Мені є непогано, мій мозок свідомо робить «Мне есть неплохо, мой мозг сознательно делает – це все, у нього є своє таке пробудження сильне. это все, у него есть свое такое пробуждение сильное. Це терпіння є не для чого-небудь, а для свого небувалого такого здоров'я. Это терпения не для чего-нибудь, а для своего небывалого такого здоровья. Я йду разом з мозком, не даю йому спокою, він пробуджується мною щохвилини і кожен раз. Я иду вместе с мозгом, не даю ему покоя, он пробуждается мной каждую минуту и каждый раз. Вся моя надія є на це – це є мій спаситель в житті. Вся моя надежда на это – это мой спаситель в жизни. Він направляє свої сили Он направляет свои силы в свій нестаток – це шлунок, я знайшов йому задоволення. в свою нужду – это желудок, я нашел ему удовольствие. Якщо потягне до їжі, у мене є на це хазяїн мозок, він допомагає мені в усьому». Если потянет к пище, у меня есть на это хозяин мозг, он помогает мне во всем». Треба згадувати себе, «хто я», при цьому ви відчуваєте себе справа від серця і в мозку ззаду на потилиці, енергія організму зберігається, очі дивляться в нескінченність, думки нема. Надо вспоминать себя, «кто я», при этом вы чувствуете себя справа от сердца и в мозгу сзади на затылке, энергия организма сохраняется, глаза смотрят в бесконечность, мысли нет.

   Коли три доби закінчується, свято життя без їжі закінчується. Когда трое суток заканчивается, праздник жизни без еды заканчивается. Життя без їжі було легке, як свято, розум ясний, ми не називаємо таке життя терпінням без їжі. Жизнь без еды была легкая, как праздник, ум ясный, мы не называем жизнь терпением без еды. Ми отримали задоволення, не вбивали живе в природі, а жили за рахунок себе, ми жили, як хоче природа, тобто жили довго здоровими і випромінювали світло. Мы получили удовольствие, не убивали живое в природе, а жили за счет себя, мы жили, как хочет природа, то есть жили долго здоровыми и излучали свет. Природа не карає таких людей хворобою, люди запобігають хворобі, застуді. Природа не наказывает таких людей болезнью, люди предотвращают болезни, простуду. Система не є засіб лікування захворювань. Система не есть средство лечения заболеваний. Звичайний апетит щезає. Обычный аппетит исчезает. Дякуємо природі та Учителеві, і всім. Спасибо природе и Учителю, и всем.

 

Людство з іменем Ош – творець Всесвіту і Человечество с именем Ош – творец Вселенной иБог Всесвіту за ділом. Бог Вселенной по делу

   Вчення Ош -Іванова – це наука. Учение Ош-Иванова – это наука. За вченням Ош -Іванова, ми, люди – це Боги. По учению Ош-Иванову, мы, люди – это Боги. Учитель Іванов і Ош є далекі від релігії і протилежні їй. Учитель Иванов и учитель Ош далеки от религии и противоположные ей. Учитель Іванов і учитель Ош вважають віру у вигаданого Учитель Иванов и учитель Ош считают веру в вымышленного Бога неправильною, неправдивою, коли люди не бачили лице Бога, не знали його ім ' я – це така Бога неправильной, ложной, когда люди не видели лицо Бога, не знали его имя – это такая релігійна віра. религиозная вера. Читати старий Завіт зараз не треба. Читать старый Завет сейчас не надо. Який має бути наш Бог? Каким должен быть наш Бог? Бог – це є живі люди, творець Всесвіту, вічний, невмираючий, безсмертний, род, він завжди при народженні. Бог – это живые люди, создатель Вселенной, вечный, неумирающий, бессмертный, он всегда при рождении. Люди бачили його лице, знають його ім ' я, люди просять його, а він через природу допомагає. Люди видели его лицо, знают его имя, люди просят его, а он помогает через природу. Люди мають бачити його живого, вірити йому, виконувати його заповіді. Люди должны видеть его живым, верить ему, выполнять его заповеди. Це є наш Бог, наприклад, Христос. Это наш Бог, например, Христос. Іванов зробив у житті те, що колись говорив Христос. Иванов сделал в жизни то, что когда-то говорил Христос. Спочатку був один живий чоловік Ош Порфирій, Іванов, потім від нього народився другий чоловік Ош Валентин. Сначала был один живой человек Ош Порфирий, Иванов, потом от него родился второй человек Ош Валентин. Це не кінець, два – це ще не багато. Это не конец, два – это еще не много. Два чоловіка, як батько і син, свідчать про одне, Два человека, как отец и сын, свидетельствуют об одном, а свідчення двох за законом є істинне. а свидетельство двух по закону истинно. Якщо два живих чоловіка свідки є в житті, то народиться третій та інші, бо це істина. Если два живых человека свидетели есть в жизни, то родится третий и другие, потому что это истина. Три – це вже багато. Три – это уже много. Багато людей уже є просвітлених, визнали ім ' я Ош , Многие люди уже есть просветленные, признали имя Ош, терпіли без їжі три доби і більше. терпели без пищи трое суток и более. А раз багато людей є, то це явище називається людство, а людство живе вічно, воно безсмертне, невмираюче, воно тільки народжується. А раз многие люди есть, то это явление называется человечество, а человечество живет вечно, оно бессмертно, неумирающее, оно только рождается. Вік людства не залежить від віку осіб, з яких складається людство. Возраст человечества не зависит от возраста людей, из которых состоит человечество. А якщо людство з іменем Ош діє в житті за системою Ош , то ці люди є просвітлені, вони випромінюють біле світло, з якого твориться природа. А если человечество с именем Ош действует в жизни по системе Ош, то эти люди просветленные, они излучают белый свет, из которого творится природа. А раз люди випромінюють біле світло, то вони є творці Всесвіту, вони творять матерію. А раз люди излучают белый свет, то они создатели Вселенной, они творят материю. За нашим висновком, людство Ош є вічне, безсмертне – творець Всесвіту, Бог Всесвіту. По нашему выводу, человечество Ош есть вечное, бессмертное – создатель Вселенной, Бог Вселенной. Людство Ош має якості Бога, тому людство Ош будемо називати Бог Ош . Человечество Ош обладает качествами Бога, поэтому человечество Ош будем называть Бог Ош. Бог Ош – це не одна особа, а група просвітлених людей з Божими якостями та іменем Ош . Бог Ош – это не один человек, а группа просветленных людей с Божьими качествами и именем Ош. Бог Дух святий, який все терпить у житті, відійшов, його нема в житті. Бог Дух Святой, который все терпит в жизни, отошел, его нет в жизни. Бог Ош – це Великий Дух, так назвав Іванов, він проявився в 2019 році, він поламає все на світі старе негоже, шкідливе, а побудує все нове живе, корисне – таке його завдання. Бог Ош – это Великий Дух, так назвал Иванов, он проявился в 2019 году. Он поломает все на свете старое негожее, вредное, а построит все новое живое, полезное – такая его задача. Коли Іванов був один Ош , він називав себе одного Богом, і люди називали його одного Богом. Когда Иванов был один Ош, он называл себя одного Богом, и люди называли его одного Богом. А тепер людство Ош існує, ми називаємо його істинним, справжнім вічним, безсмертним Богом Ош . А теперь человечество Ош существует, мы называем его истинным, настоящим вечным, бессмертным Богом Ош. Іванов – це перший Ош , він входить у склад людства Ош навічно, він безсмертний. Иванов – первый Ош, он входит в состав человечества Ош навечно, он бессмертен. Батьку Ош слава безсмертна. Отцу Ош слава бессмертна. Таке питання виникає, коли здійсниться таке безсмертя, про яке говорив Іванов? Такой вопрос возникает, когда осуществится такое бессмертие, о котором говорил Иванов? Якщо зараз людство Ош просвітлених людей створилося, то можна сказати, що таке безсмертя, про яке говорив Іванов, уже здійснилося, існує, бо людство Ош є безсмертне, вічне, невмираюче. Если сейчас человечество Ош просветленных людей создалось, то можно сказать, что такое бессмертие, о котором говорил Иванов, уже исполнилось, существует, потому что человечество Ош является бессмертное, вечное, неумирающее.

   Колись такі люди створили цей білий світ, в якому ми з вами зараз живемо. Когда-то такие люди создали этот белый свет, в котором мы с вами сейчас живем. Ми дякуємо їм за життя на білому світі, яке б воно не було в нас. Мы благодарим их за жизнь на белом свете, какая бы она не было у нас. А тепер ми, тобто Бог Ош , творимо білий світ для майбутніх людей, таких, як ми. А теперь мы, то есть Бог Ош, создаем белый свет для будущих людей, таких, как мы. У природі колись народяться нові зорі, планети, такі люди, вини будуть дякувати нам за життя своє і за все на білому світі. В природе когда-то родятся новые звезды, планеты, такие люди, они будут благодарить нас за свою жизнь и за все на белом свете. Ми, всі сучасні люди, закопали в землю наших померлих братів, сестер, батьків, матерів – вони лежать там у праху і чекають Бога Ош , котрий їх відкопає і вони будуть жити. Мы, все современные люди, закопали в землю наших умерших братьев, сестер, отцов, матерей – они лежат там в прахе и ждут Бога Ош, который их откопает и они будут жить. Ми всі закопали їх, і ми відкопаємо їх, це робить зараз Бог Ош через біле світло. Мы все закопали их, и мы откопаем их, это делает сейчас Бог Ош через белый свет. Бог Ош своє знайдене ставить, і нікому не заважає в житті. Бог Ош свое найденное ставит, и никому не мешает в жизни. Ми просимо всіх людей не заважати нам зараз робити своє в житті. Мы просим всех людей, не мешать нам сейчас делать свое в жизни. Бог Ош любить усіх людей, він нікого не карає, а прощає кожному провини, така його милість. Бог Ош любит всех людей, он никого не наказывает, а прощает каждому вину, такова его милость. А природа карає людей за їхні гріхи в житті, за нелюбов природи. А природа наказывает людей за их грехи в жизни, за нелюбовь природы. Бог Ош судить усіх людей своїм словом, тобто учить людей, щоб природа не карала людей своїми силами: хворобами, смертю тощо. Бог Ош судит всех людей своим словом, то есть учит людей, чтобы природа не наказывала людей своими силами: болезнями, смертью и тому подобное. Природа є матір рідна всіх людей, вона народжує, годує їх, все дає. Природа есть мать родная всех людей, она рожает, кормит их, все дает. Нам треба природу матір любити, цінувати, берегти, як своє око. Нам надо природу мать любить, ценить, беречь, как свое око. А люди не люблять природу, примушують її, відходять від неї, не загартовуються, не люблять холодне і погане. А люди не любят природу, заставляют её, отходят от неё, не закаляются, не любят холодное и плохое. Природа карає таких людей своїми силами: саджає хвороби, робить війни між людьми тощо. Природа наказывает таких людей своими силами: сажает болезни, делает войны между людьми и тому подобное. Природа буде карати доти, поки не зміниться свідомість у людей, зародиться любов. Природа будет наказывать до тех пор, пока не изменится сознание у людей, зародится любовь.

 

Райське місце на землі Бога Ош Райское место на земле Бога Ош

    Райське місце Бога Ош (Учителя Іванова, учителя Ош і послідовників) на землі – це Україна, село Оріхівка , Луганської області, Лутугінського району, там є святий райський Чувілкін бугор. Райское место Бога Ош (Учителя Иванова, учителя Ош и последователей) на земле – это Украина, село Ореховка Луганской области, Лутугинского района, там есть святой райский Чувилкин бугор. За вченням Іванова- Ош , райський бугор належить усім людям усього світу. По учению Иванова,  райский бугор принадлежит всем людям всего мира. Хто любить його, тому він належить. Кто любит его, тому он принадлежит. Бог Ош дозволяє бути на бугрі всім людям всіх національностей і народів, нікому не дано права кого-небудь з послідовників Іванова не допускати до бугра . Бог Ош разрешает быть на бугре всем людям всех национальностей и народов, никому не дано право кого-либо из последователей Иванова не допускать к бугру. Старайтесь попасти на це святе місце в Україні, любіть Україну, бережіть її, не воюйте з нею, дайте вільний доступ до Оріхівки людям з будь-якої країни. Старайтесь попасть на святое место в Украине, любите Украину, берегите ее, не воюйте с нею, дайте свободный доступ к Ореховке людям с любой страны.За вченням Іванова- Ош , всі послідовники По учению Иванова, все последователи Учителя запрошуються жити спільно навколо райського бугра за вченням Іванова, всі бажаючі можуть прийти на райське місце. Учителя Иванова приглашаются жить совместно вокруг райского бугра по учению Иванова, все желающие могут прийти на райское место. На цьому місці ми всі будемо вчитися жити за вченням Іванова, ми навчимося і будемо жити без смерті. На этом месте мы все будем учиться жить по учению Иванова, мы научимся и будем жить без смерти.   Учитель Іванов уболіває за рідну Україну й українців, бо він Учитель Иванов болеет за родную Украину, потому что он сам сам має українське походження, народився в Україні, батько українець. имеет украинское происхождение, родился в Украине, его отец есть украинец, УУчительчитель Ош також є українець за походженням, батько українець. Ош также украинец по происхождению, его отец есть украинец. Українці мають бути сильні в житті, мають бути прикладом для інших народів у житті. Украинцы должны быть сильны в жизни, должны быть примером для других народов в жизни. Іванов пропонує всім бідним, нужденним, ображеним людям з любов ' ю погодитися на однакову для всіх Иванов предлагает всем бедным, нуждающимся, обиженным людям с любовью согласиться с одинаковой для всех зарплату демократичним шляхом, прощати людям за провини, не карати, не судити народним судом, звільнити всіх ув ' язнених . зарплатой демократическим путем, прощать людям за проступки, не наказывать, не судить народным судом, освободить всех заключенных. Нам усім треба згодитися взяти однакову мінімальну зарплату прожитковий мінімум, якщо нам буде мало, то всім добавимо однаково. Нам всем надо согласиться взять одинаковую минимальную зарплату прожиточный минимум, если нам будет мало, то всем добавим одинаково. Учитель Іванов говорить у праці: Учитель Иванов говорит в работе:   « Учитель вносить людям свою еволюційну спільну свідому пропозицію, щоб жити однаково в природі. «Учитель вносит людям свое эволюционное общее сознательное предложение, чтобы жить одинаково в природе. Людям не треба ніякої політики, не треба такий ріст економіки в житті. Людям не надо никакой политики, не надо такой рост экономики в жизни. Нам треба рівна зарплата одна для всіх. Нам надо равная зарплата одна для всех. М и всі до одного человека маємо згодитися із цим утриманням, і взяти свою належну спільного надбання зарплату від малого до старого 33 рубля (долари в тиждень). Ми все до одного человека должны согласиться с этим содержанием, и взять свою надлежащую общего достояния зарплату от мала до велика 33 рубля (доллара в неделю). Ми повинні ліквідувати всі наявні засоби в житті. Мы должны ликвидировать все имеющиеся средства в жизни. Люди повинні простити людям наявні борги, не мати злоби і ненависті на кожну людину. Люди должны простить людям имеющиеся долги, не иметь злобы и ненависти на каждого человека. Ми повинні випустити всіх ув'язнених і божевільних за моєю ідеєю. Мы должны выпустить всех заключенных и умалишенных по моей идее. Якщо нам усім буде мало, всім прибавимо». Если нам всем будет мало, всем прибавить ». 7806:56. 7806: 56. Якщо ви погоджуєтесь з однаковою зарплатою, то Если вы согласны с одинаковой зарплатой, то демократичним шляхом обирайте відповідну демократическим путем выбирайте соответствующуювладу. власть. Колись Христос теж говорив про зарплату всім один динарій у день. Когда-то Христос тоже говорил о зарплате всем один динарий в день. Якщо ви проти тюрми в житті, то Если вы против тюрьмы в жизни, то прощайте людям провини в своєму житті, не осуджуйте їх, не карайте, не саджайте їх у тюрму. прощайте людям вину в своей жизни, не осуждайте их, не наказывайте, а не сажайте их в тюрьму. Ув ' язнені нехай просять Бога Ош , щоб звільнили їх. Заключенные пусть просят Бога Ош, чтобы освободили их. Це все просто зробити. Это всё просто сделать. Колись і Христос заповідав прощати провини всім. Когда-то Христос завещал прощать проступки всем. Якщо ви не робите цього, то ображайтесь на себе. Если вы не делаете этого, то обижайтесь на себя. Так люди бідні, нужденні просто переможуть свого внутрішнього ворога, а потім і зовнішній ворог сам піде від них. Так люди бедные, нуждающиеся просто победят своего внутреннего врага, а затем и внешний враг сам уйдет от них. За ідеєю Іванова, нам усім треба По идее Иванова, нам всем надо зробити з ворога любимого друга. сделать из врага любимого друга. Один має простити другому провини, домовитися жити мирно між собою, поважати, любити діло один одного. Один должен простить другому вину, договориться жить мирно между собой, уважать, любить дело друг друга. Переможе той, хто простить іншому провини, він буде йому другом. Победит тот, кто простит другому вину, он будет ему другом. Всім бажаємо щастя, здоров ' я. Всем желаем счастья, здоровья. Слава Богу Ош . Слава Богу Ош. 2019.12.06. 2019.12.06.Учитель Ош . Учитель Ош.

 

Еволюція Всесвіту Эволюция Вселенной

 

Упорядник Ош . Составитель Ош.

 

Еволюція Всесвіту – Всесвіт як живий організм Эволюция Вселенной – Вселенная как живой организм народжує людей, а люди народжують Всесвіт, створюючи світло, темну матерію, з якої утворюються зорі, галактики, Всесвіт. рождает людей, а люди рожают Вселенную, создавая свет, темную материю, из которой образуются звезды, галактики, Вселенная. Люди походять від Всесвіту, а Всесвіт походить від людей. Люди произошли от Вселенной, а Вселенная происходит от людей. Закон еволюції стверджує: всякий Закон эволюции утверждает: всякий   живий організм походить від іншого живого організму. живой организм происходит от другого живого организма.

 

Зміст Содержание

1.Всесвіт. 1.Вселенная.

1.1. 1.1. Стан Всесвіту є невизначений в початковий момент часу. Состояние Вселенной является неопределенным в начальный момент времени.

1.2. 1.2. Еволюція Всесвіту почалась. Эволюция Вселенной началась.

1.3. 1.3. Люди випромінюють енергію білого світла. Люди излучают энергию белого света.

1.4.Розширення Всесвіту. 1.4.Розширение Вселенной.

1.5. 1.5. Стискання Всесвіту. Сжатия Вселенной. Галактика. Галактика.

1.6. 1.6. Стан зорі й галактики є невизначений в центрі галактики. Состояние звезды и галактики является неопределенным в центре галактики.

1.7. 1.7. Природа і люди. Природа и люди.

2. Еволюційна послідовність 2. Эволюционная последовательность

2.1. 2.1. Послідовність 1. Последовательность 1.

2.2. 2.2. Послідовність 2. Последовательность 2.

3.3. 2.3. Періодична система елементів Менделєєва. Периодическая система элементов Менделеева.

2.4. 2.4. Сонячна система. Солнечная система.

3. Автоматична робота серця. 3. Автоматическая работа сердца.

4. Мікроскопічні процеси. 4. Микроскопические процессы. Атомна система. Атомная система. Квантова механіка. Квантовая механика.

4.1. 4.1. Квантова механіка. Квантовая механика. Випромінювання чорного тіла. Излучения черного тела.

4.2. 4.2. Атомна система. Атомная система.

4.3. 4.3. Співвідношення невизначеності. Соотношение неопределенности.

5. Історія. 5. История.

6. Цитати Іванова про Сонце. 6. Цитаты Иванова о Солнце.

7. Література. 7. Литература.

8. Посилання. 8. Ссылка.

 

1.Всесвіт 1. Вселенная

   Всесвіт складається з галактик, галактики складаються із зірок, як Сонце. Вселенная состоит из галактик, галактики состоят из звезд, как Солнце. Зоряні системи мають планети, люди розумні живуть на планеті. Звездные системы имеют планеты, люди умные живут на планете. Всесвіт народжує людей для життя Всесвіту, а люди створюють світло і темну матерію, з якої творяться зорі. Вселенная рождает людей для жизни Вселенной, а люди создают свет и темную материю, из которой возникают звезды. Всесвіт подібний до живого організму, який має розум. Вселенная подобна живому организму, который имеет ум. Закон еволюції стверджує, що всякий живий організм походить від іншого живого організму. Закон эволюции утверждает, что всякий живой организм происходит от другого живого организма.

 

1.1.Стан Всесвіту є невизначений у початковий момент часу 1.1. Состояние Вселенной является неопределенное в начальный момент времени творения

  

   Час t = 0 . Время t = 0.   Астрофізики дослідили в результаті спостережень, що Всесвіт розширюється, галактики взаємно віддаляються протягом мільярдів років. Астрофизики исследовали в результате наблюдений, что Вселенная расширяется, галактики взаимно удаляются в течение миллиардов лет. У зв'язку із цим вважається, Всесвіт виник В связи с этим считается, Вселенная возникла  у певний початковий момент часу, він мав розміри атома спочатку. в определенный начальный момент времени, сначала она имела размеры атома. Ця властивість дає можливість застосувати принцип співвідношення невизначеності для вивчення стану Всесвіту в початковий момент часу. Это свойство дает возможность применить принцип соотношения неопределенности для изучения состояния Вселенной в начальный момент времени. Співвідношення невизначеності: ∆ E t Соотношение неопределенности: Δ E Δ t ≥ ћ. ≥ ћ. Якщо Если енергія системи вимірюється з точністю энергия системы измеряется с точностью   ∆E, то час, ΔE, то время,   до якого це вимірювання відноситься, повинен мати мінімальну невизначеність, яка дається виразом: к которому это измерение относится, должен иметь минимальную неопределенность, которая дается выражением:    E t Δ E Δ t ≥ ћ . ≥ ћ. Це співвідношення означає, що енергія (E) і час (t) не можуть отримувати одночасно визначені значення. Это соотношение означает, что энергия (E) и время (t) не могут получать одновременно определенные значения. Якщо значення если значение   (t) визначено, тобто ∆t = 0, то (t) определено, то есть Δt = 0, то  ∆E дорівнює нескінченності. ΔE равна бесконечности. Значить, значит,   (E) не має ніякого визначеного значення. (E) не имеет никакого определенного значения. Співвідношення невизначеності є добуток нуля і нескінченності (0х∞). Соотношение неопределенности есть произведение нуля и бесконечности (0х∞). (див. Розділ 4.3). (см. Раздел 4.3).   Якщо стан Всесвіту розглядається у визначений час t = 0 , то енергія Всесвіту дорівнює нескінченності, тобто не має визначеного значення. Если состояние Вселенной рассматривается в определенное время t = 0, то энергия Вселенной равна бесконечности, то есть не имеет определенного значения. Тому не можна знати стан еволюційного розвитку Всесвіту в початковий момент часу. Поэтому нельзя знать состояние эволюционного развития Вселенной в начальный момент времени. Стан Всесвіту є невизначений у початковий момент часу. Состояние Вселенной является неопределенным в начальный момент времени. Вважається, Всесвіт не має початку, тобто не має початку еволюції. Считается, Вселенная не имеет начала, то есть не имеет начала эволюции. Тому про стан Всесвіту в початковий момент говорити не має сенсу. Поэтому о состоянии Вселенной в начальный момент говорить не имеет смысла. (див. Всесвіт – Вікіпедія ). (см. Вселенная – Википедия).   Відомий астрофізик Стівен Гокінг говорив про космологічну сінгулярність : «Результати наших спостережень підтверджують припущення про те, що Всесвіт виник у певний момент часу. Известный астрофизик Стивен Хокинг говорил о космологической сингулярности: «Результаты наших наблюдений подтверждают предположение о том, что Вселенная возникла в определенный момент времени. Однак сам момент початку творіння, сінгулярність , не піддається жодному з відомих законів фізики». Однако сам момент начала творения, сингулярнисть, не поддается ни одному из известных законов физики». У зв ' язку з невизначеним станом, у космологічній моделі Великий Вибух й інших моделях Всесвіту не розглядається причина виникнення матерії та енергії для її виникнення, просто приймається постулат, що Всесвіт не має початку. В связи с неопределенным состоянием, в космологической модели Большой Взрыв и других моделях Вселенной не рассматривается причина возникновения материи и энергии для ее возникновения, просто принимается постулат, что Вселенная не имеет начала. (див. Великий Вибух – Вікіпедія ). (см. Большой Взрыв – Википедия). У зв ' язку з невизначеним станом Всесвіту в початковий момент, ніхто не може стверджувати, що Бог, якого не бачили, створив Всесвіт, як говорить релігія. В связи с неопределенным состоянием Вселенной в начальный момент, никто не может утверждать, что Бог, которого не видели, создал Вселенную, как говорит религия. Віра є неправильна, яка стверджує створення Богом Всесвіту в початковий момент. Вера есть неправильная, которая утверждает создание Богом Вселенной в начальный момент. У зв ' язку із невизначеністю стану Всесвіту в початковий момент, релігії стверджують, що Всесвіт не має початку. В связи с неопределенностью состояния Вселенной в начальный момент, религии утверждают, что Вселенная не имеет начала. Правильніше сказати: стан Всесвіту є невизначений у початковий момент, або Всесвіт не має початку еволюції. Правильнее сказать: состояние Вселенной есть неопределенное в начальный момент, или Вселенная не имеет начала эволюции. Згідно з індуїстським вченням, у світу немає початку і кінця, він розвивається циклічно. Согласно индуистскому учению, у мира нет начала и конца, он развивается циклично. Проте в «Енциклопедії індуїзму» зазначається, що все відбувалося волею Брахмана, який «менший від атома, але більший від найбільшого». Однако в «Энциклопедии индуизма» отмечается, что все происходило по воле Брахмана, который «меньше атома, но больше от самого большого». Порфирій Іванов стверджує, що стан світу є невизначений в початковий момент. Порфирий Иванов утверждает, что состояние мира является неопределенным в начальный момент. Ми не можемо знати, що було в світі на початку. Мы не можем знать, что было в мире в начале. Ми не можемо знати, світ створений Богом чи виник у процесі еволюції на початку. Мы не можем знать, мир создан Богом или возник в процессе эволюции в начале. «Історія нам представила, нібито чоловік появився від Бога чи від життєвої тварини мавпа. «История нам представила, якобы человек появился от Бога или от жизненной животной обезьяны. Словом, ми, усі люди цього потоку не знаємо нічого, а Словом, мы, все люди этого потока не знаем ничего, а   говоримо свої слова в цьому. говорим свои слова в этом. Ми з вами не знаємо, що було в житті тоді, коли не було тьми й світла?» 7910:149. Мы с вами не знаем, что было в жизни, когда не было тьмы и света?»7910: 149.Мы такие были.        

   Результати спостереження підтверджують, що світ на початку був невизначений. Результаты наблюдения подтверждают, что мир вначале был неопределенный. Це підтверджує наше припущення, що на початку Всесвіт мав розмір атома і кванту енергії. Это подтверждает наше предположение, что вначале Вселенная имела размер атома и кванта энергии.       

 

1.2. 1.2. Еволюція Всесвіту почалась Эволюция Вселенной началась

    Час t = 10⁻¹⁵ сек і більший . Время t = 10⁻¹⁵ сек и больше.   Яка найменша величина енергії Всесвіту або часу, за Какая наименьшая величина энергии Вселенной или времени, при якої еволюційний розвиток Всесвіту почався, тобто стан Всесвіту є визначений? которой эволюционное развитие Вселенной началось, то есть состояние Вселенной есть определенным? Цю величину енергії підказує нам світло, яке бачить око людини. Эту величину энергии подсказывает нам свет, который видит глаз человека. Найменша енергія видимого світла, яке бачить око людини, є близько 1 еВ . Наименьшая энергия видимого света, которого видит глаз человека, есть около 1 эВ. Квант енергії видимого світла дорівнює Квант энергии видимого света равен:   E = h γ = h / T . E = h γ = h / T. h – постійна Планка, Т – період часу. h – постоянная Планка, Т – период времени. ET = h . ET = h. Якщо енергія світу є 1 еВ , то період часу дорівнює: Т = h / E = 10⁻¹⁵ сек . Если энергия мира является 1 эВ, то период времени равна: Т = h / E = 10⁻¹⁵ сек. Найменша відстань або довжина хвилі видимого світла дорівнює Наименьшее расстояние или длина волны видимого света равна   s = cT = 10⁻⁷ м. s = cT = 10⁻⁷ м.

 

Час, відстань, простір є дискретний Время, расстояние, пространство является дискретным

   До моменту часу 10⁻¹⁵ сек До момента времени 10⁻¹⁵ сек світ не мав початку еволюції, він був невизначений. мир не имел начала эволюции, он был неопределенный. Еволюція Всесвіту почалася від моменту часу 10⁻¹⁵ сек через світло, яке бачить око людини. Эволюция Вселенной началась с момента времени 10⁻¹⁵ сек через свет, который видит глаз человека. В момент часу 10⁻¹⁵ В момент времени 10⁻¹⁵ сек Всесвіт визначений. сек  состояние Вселенная есть определенное. Виходить, світ існує і визначений у дискретній точці часу Т = 10⁻¹⁵ Получается, мир существует и определен в дискретной точке времени Т = 10⁻¹⁵ сек і кожний момент, кратний Т, тобто 2Т, 3Т, 4Т і т. д. Тобто час дискретний в точках визначеності. сек и каждый момент, кратный Т, то есть 2Т, 3Т, 4Т и т. д. То есть время дискретное в точках определенности. Далі цей квант енергії Далее этот квант энергии   розповсюджувався в просторі за законами еволюції на відстань S , тобто світ визначений в точці S і точках, кратних S , тобто 2 S , 3 S , 4 S распространялся в пространстве по закону эволюции на расстояние S, то есть мир определен в точке S и точках, кратных S, то есть 2 S, 3 S, 4 S і т. д. Тобто відстань и т. д. То есть расстояние   дискретна в точках визначеності. дискретное в точках определенности. Це положення підтверджується явищем еволюційної послідовності. Это положение подтверждается явлением эволюционной последовательности.  

   Розповсюдження світла відбувається за еволюційною послідовністю. Распространение света происходит по эволюционной последовательности. Кожній якості відповідає певна кількість виражена числом. Каждому качеству соответствует определенное количество выраженная числом. Процес еволюції виражає певна еволюційна послідовність, яка будується за діалектикою. Процесс эволюции выражает определенная эволюционная последовательность, которая строится по диалектике. ( див. Розділ 2 ) . (См. Раздел 2). Будуємо еволюційну послідовність для часу. Строим эволюционную последовательность для времени.

   1.Перший член початковий, позначимо через (1). 1.Первый член начальный, обозначим через (1). 2.Другий член є заперечення першого, позначимо через (Т) (наш період = 10⁻¹⁵ 2.Другий член есть отрицание первого, обозначим через (Т) (наш период = 10⁻¹⁵ сек ). сек). 3. Третій член є подвійне заперечення. 3. Третий член есть двойное отрицание. Він є запереченням одного першого і одного другого, він є синтез двох. Он является отрицанием одного первого и одного второго, он является синтез двух. Подвійне заперечення є перехід у нову якість, він зберігає елементи і властивості попереднього стану, тобто фіксує спадкоємність. Двойное отрицание является переход в новое качество, он сохраняет элементы и свойства прежнего состояния, то есть фиксирует преемственность. На основі цих властивостей третій член можемо прийняти рівним (2Т). На основе этих свойств третий член можем принять равным (2Т). Перші три члени маємо: 1 , Т, 2Т . Первые три члена имеем: 1, Т, 2Т. Це є арифметична прогресія з різницею Т. Четвертий член є заперечення і фіксує спадкоємність 3Т і так далі. Это арифметическая прогрессия с разностью Т. Четвертый член есть отрицание и фиксирует преемственность 3Т и так далее. Послідовність часу є t = Последовательность времени является t = Т, 2Т, 3Т, 4Т … nT . Т, 2Т, 3Т, 4Т ... nT.   n n– будь-яке ціле число від нуля до нескінченності. – любое целое число от нуля до бесконечности. У цих дискретних точках світ визначений, тобто існує. В этих дискретных точках мир определен, то есть существует. У цьому є суть дискретного характеру часу. В этом суть дискретного характера времени.

   Відстань, на яку світло розповсюджується за період, дорівнює часу, помноженому на сталу величину (с), яка називається швидкість світла. Расстояние, на которое свет распространяется за период, равный времени, умноженному на постоянную величину (с), которая называется скорость света. s = c s = c t . t.   

Аналогічним шляхом отримаємо послідовність для відстані: 1. Перший член початковий, (1). Аналогичным путем получим последовательность для расстояния: 1. Первый член начальный (1). 2. Другий член є заперечення першого, дорівнює ( d ).3. 2. Второй член есть отрицание первого, равна (d) .3. Третій член є подвійне заперечення, яке є перехід в нову якість. Третий член есть двойное отрицание, которое является переход в новое качество. Він зберігає елементи і властивості попереднього стану, тобто фіксує спадкоємність. Он сохраняет элементы и свойства прежнего состояния, то есть фиксирует преемственность. На основі цих властивостей На основе этих свойств   третій член приймемо рівним (2 d ). третий член примем равным (2 d). Маємо перші три члени: 1, d . Есть первые три члена: 1, d. 2 d . 2 d. Це є арифметична прогресія з різницею d . Это арифметическая прогрессия с разностью d. Послідовність відстані є s = d , 2 d , 3 d , 4 d nd . Последовательность расстоянии есть s = d, 2 d, 3 d, 4 d ... nd. n – будь-яке ціле число від нуля до нескінченності. n – любое целое число от нуля до бесконечности. Відстань змінюється дискретно за еволюційною послідовністю тип 1, арифметичною прогресією. Расстояние меняется дискретно по эволюционной последовательностью тип 1, арифметической прогрессией. Світ визначений у цих точках простору, тобто існує. Мир определен в этих точках пространства, то есть существует. Відстань дискретна. Расстояние дискретное. Квант енергії світла розширюється на нескінченну відстань. Квант энергии света расширяется на бесконечное расстояние.

   Швидкість світла с = s / T = d / T ; Скорость света с = s / T = d / T; 2 d /2 T ; 2 d / 2 T; 3 d /3 T nd / nT . 3 d / 3 T ... nd / nT. Швидкість світла в кожний момент і на кожній відстані постійна і дорівнює 300 тисяч км / сек . Скорость света в каждый момент и на каждом расстоянии постоянна и равна 300 000 км / сек. Це підтверджується на практиці. Это подтверждается на практике. Простір і час створюється Пространство и время творится   через створення світла. через творение света.

    Еволюція Всесвіту відбувається з цього моменту через створення людьми світла, яке око людини бачить. Эволюция Вселенной происходит с этого момента через творение людьми света, которого глаз человека видит. Це явище створення світла спостерігається постійно в нашому житті. Это явление творения света наблюдается постоянно в нашей жизни. Людина бачить біле світло, яке уявне до дійсності. Человек видит белый свет, как действительность. Люди є джерело світла в природі. Люди есть источник света в природе. Із світла починається все, створюється час, відстань, простір, енергія, маса, матерія тощо. Из света начинается все, создается время, расстояние, пространство, энергия, масса, материя и тому подобное. Поняття Всесвіт означає, все є світло. Понятие Вселенная означает, все есть свет.  Джерел світла є багато від багатьох людей. Источников света много от многих людей. Світло розповсюджується свет распространяется із різних джерел в різних напрямках хаотично. из разных источников в разных направлениях хаотично. Так у процесі еволюції Всесвіту утворюється простір, наповнений світлом із різних багатьох джерел. Так в процессе эволюции Вселенной образуется пространство, наполненное светом из разных многих источников.

   Перетворення енергії світла в масу . Преобразование энергии света в массу. Розглянемо співвідношення невизначеності. Рассмотрим соотношение неопределенности. Для кванта світла є рівність: ∆ E t = ∆ x p . Для кванта света существует равенство: ΔE Δt = ΔxΔ p.   Підставимо в рівність вирази: Подставим в равенство выражения:    p = (∆ x /∆ t ) m . Δp = (Δx / Δt) m, x /∆ t = c . Δx / Δt = c. Отримаємо рівність: Получим равенство:    E = mc ². ΔE = mc².  Або E = mc ². Или E = mc². Рівність еквівалентності енергії і маси виведена із співвідношення невизначеності, вона співпадає Равенство эквивалентности энергии и массы выведено из соотношения неопределенности, она совпадает з формулою Ейнштейна для еквівалентності енергії і маси, виведеною із теорії відносності. с формулой Эйнштейна для эквивалентности энергии и массы, выведенной из теории относительности.   Енергія світла перетворюється в частинку з еквівалентною масою за цим законом. Энергия света превращается в частичку с эквивалентной массой по этому закону. Енергія світла з енергією 1еВ перетворюється в елементарну частинку нейтрино з масою 1 еВ або меншою на величину кінетичної енергії за формулою E = mc ² . Энергия света с энергией 1эВ превращается в элементарную частицу нейтрино с массой 1 эВ или меньше на величину кинетической энергии по формуле E = mc².

    З енергії світла утворюється частинка нейтрино з масою, меншою 1 еВ Из энергии света образуется частица нейтрино с массой, меньшей 1 эВ   (0,1 – 0,3 еВ ), і швидкістю, близькою до швидкості світла. (0,1 – 0,3 эВ), и скоростью, близкой к скорости света. Для порівняння, маса електрона дорівнює – 511 еВ . Для сравнения, масса электрона равна - 511 эВ. Мудрі слова про Брахмана згадуються, що все відбувається його волею, він є «менший від атома, але більший від найбільшого». Мудрые слова упоминаются о Брахмане, что все происходит  по его воли, он «меньше атома, но больше от самого большого». Квант світла менший від атома за масою, але через світло твориться найбільший Всесвіт. Квант света меньше атома по массе, но из-за света творится самая большая Вселенная. Отже, простір однорідний наповнюється квантами світла і нейтрино , котрі рухаються хаотично в різних напрямках зі швидкістю, близькою до світла. Итак, пространство однородно наполняется квантами света и нейтрино, которые движутся хаотично в разных направлениях со скоростью, близкой к свету. Вважається, простір наповнений темною матерією, яка складається з нейтрино . Считается, пространство наполнено темной материей, которая состоит из нейтрино.                

   Нейтри́но — стабільна, електрично нейтральна елементарна частинка. Нейтрино – стабильная, электрически нейтральная элементарная частица. (див. Нейтрино – Вікіпедія ). (см. Нейтрино – Википедия). Вона належить до групи лептонів. Она относится к группе лептонов. Швидкість руху нейтрино близька до швидкості світла. Скорость движения нейтрино близка к скорости света. Розрізняють нейтрино електронне, мюонне і тау-лептонне. Различают нейтрино электронное, мюонное и тау-лептонное. Нейтрино і відповідні їм антинейтрино беруть участь тільки у слабких та гравітаційних взаємодіях. Нейтрино и соответствующие им антинейтрино участвуют только в слабых и гравитационных взаимодействиях. Вони відіграють велику роль у перетвореннях елементарних частинок, у глобальних космогонічних процесах. Они играют большую роль в преобразованиях элементарных частиц, в глобальных космогонических процессах.

   Властивості нейтрино . Свойства нейтрино. Кожному зарядженому лептону відповідає своя пара нейтрино /антинейтрино для електронного, мюонного , тау-лептонного. Каждому заряженном лептонов соответствует своя пара нейтрино / антинейтрино для электронного, мюонного, тау-лептонного. Останні експериментальні оцінки (на травень 2012), отримані в ході роботи австралійської колаборації WiggleZ на англо-австралійському телескопі засвідчують, що верхня межа маси для усіх ароматів нейтрино становить всього 0,29 еВ [http://science.compulenta.ru/677068/ Установлено строге астрофізичне обмеження на маси нейтрино ]. Последние экспериментальные оценки (на май 2012), полученные в ходе работы австралийской коллаборации WiggleZ на англо-австралийском телескопе показывают, что верхний предел массы для всех ароматов нейтрино составляет всего 0,29 эВ [http://science.compulenta.ru/677068/ установлено строгие астрофизические ограничения на массы нейтрино].

   Маса нейтрино важлива для пояснення феномену прихованої маси в космології, оскільки, незважаючи на її мале значення, концентрація нейтрино у Всесвіті достатньо висока, щоб істотно вплинути на середню густину речовини. Масса нейтрино важна для объяснения феномена скрытой массы в космологии, поскольку, несмотря на ее малое значение, концентрация нейтрино во Вселенной достаточно высока, чтобы существенно повлиять на среднюю плотность вещества.    Якщо нейтрино мають ненульову масу, то різні види нейтрино можуть перетворюватися один в одного. Если нейтрино имеют ненулевую массу, то различные виды нейтрино могут превращаться друг в друга. Нейтрино мають ліву спіральність, антинейтрино – праву спіральність. Нейтрино имеют левую спиральность, антинейтрино - правую спиральность.

   Склад = елементарна частинка, родина = ферміон , група =лептон, взаємодії = слабка, гравітаційна; Состав = элементарная частица, семья = фермион, группа = лептон, взаимодействия = слабая, гравитационная;  відкрита = 1956 рік, открыта = 1956 г.,   символ = ν, символ = ν,   маса = дискутується, заряд = 0, спін = ½. масса = дискутируется, заряд = 0, спин = ½.

   Темна матерія – один із компонентів Всесвіту, існування якого виявлено нещодавно лише за гравітаційним впливом на видиму матерію і на фонове випромінювання, оскільки вона не випромінює і не розсіює електромагнітне випромінювання, а також не бере участі у сильній (ядерній) взаємодії. Темная материя – один из компонентов Вселенной, существование которого обнаружено недавно только по гравитационным воздействием на видимую материю и на фоновое излучение, поскольку она не излучает и не рассеивает электромагнитное излучение, а также не участвует в сильном (ядерном) взаимодействии. Темна матерія містить переважно нейтрино . Темная материя содержит преимущественно нейтрино. Синонім темної матерії є прихована маса. Синоним темной материи является скрытая масса. (див. Темна матерія – Вікіпедія ). (см. Темная материя – Википедия).   Припущення про її існування необхідне для пояснення розбіжностей між масами галактик, скупчень галактик та всього Всесвіту, виміряних за їхніми динамічними характеристиками. Предположение о ее существовании необходимо для объяснения расхождений между массами галактик, скоплений галактик и всей Вселенной, измеренных по их динамическим характеристикам.

   На основі спостережень структур більших за розмірами галактик та їх інтерпретації у рамках теорії Великого Вибуху встановлено, що темна матерія становить 26.8% від сумарної густини усіх компонентів Всесвіту. На основе наблюдений структур больших по размерам галактик и их интерпретации в рамках теории Большого Взрыва установлено, что темная материя составляет 26.8% от суммарной плотности всех компонентов Вселенной. Для порівняння, звичайна речовина становить лише 4.9% від сумарної густини Всесвіту, решта густини; Для сравнения, обычное вещество составляет лишь 4.9% от суммарной плотности Вселенной, остальные плотности; – 68.3% припадає на темну енергію. - 68.3% приходится на темную энергию. Якщо не брати до уваги темну енергію, то темна матерія становить близько 80% від густини матерії Всесвіту, а звичайна (видима) матерія становить лише близько 20%. Если не принимать во внимание темную энергию, то темная материя составляет около 80% от плотности материи Вселенной, а обычная (видимая) материя составляет лишь около 20%. Як вважають, переважна більшість темної матерії у Всесвіті не баріонна. Как полагают, подавляющее большинство темной материи во Вселенной не барионное. Вважається також, що вона не взаємодіє зі звичайною речовиною шляхом електромагнітної взаємодії, тобто частинки темної матерії не несуть електричного заряду. Считается также, что она не взаимодействует с обычным веществом путем электромагнитного взаимодействия, то есть частицы темной материи не несут электрического заряда. Небаріонна темна матерія включає нейтрино і значну частину інших частинок. Небарионная темная материя включает нейтрино и значительную часть других частиц.

       Небаріонну темну матерію прийнято класифікувати за масою частинок або дисперсійною швидкістю цих частинок (масивніші частинки рухаються повільніше). Небарионную темную материю принято классифицировать по массе частиц или дисперсионной скорости этих частиц (массивные частицы движутся медленнее). Згідно з цією класифікацією, темну матерію поділяють на гарячу, Согласно этой классификации, темную материю разделяют на горячую,теплу і холодну темну матерію. теплую и холодную темную материю. Найширше обговорюються моделі холодної темної матерії, найімовірнішими частинками якої є нейтраліно . Наиболее широко обсуждаются модели холодной темной материи, наиболее вероятными частицами которой является нейтралино. Гаряча темна матерія містить нейтрино . Горячая темная материя содержит нейтрино. Холодна темна матерія призводить до «висхідного» ієрархічного формування структури Всесвіту (спочатку формуються малі гравітаційні системи, які «зливаються» і утворюють більші гравітаційні системи), тоді як гаряча темна матерія призводить до «низхідного» формування його структури . Холодная темная материя приводит к «восходящим» иерархического формирования структуры Вселенной (сначала формируются малые гравитационные системы, которые «сливаются» и образуют большие гравитационные системы), тогда как горячая темная материя приводит к «нисходящего» формирования его структуры.

     Реліктове випромінювання . Реликтовое излучение. Реліктове випромінювання в просторі підтверджує існування потоку нейтрино в темній матерії. Реликтовое излучение в пространстве подтверждает существование потока нейтрино в темной материи. Реліктове випромінювання походить від потоку нейтрино в просторі. Реликтовое излучение происходит от потока нейтрино в пространстве. Спектр електромагнітного реліктового випромінювання корелюється зі спектром абсолютно чорного тіла при температурі близько 3 градуси Кельвіна. Спектр электромагнитного реликтового излучения коррелируется со спектром абсолютно черного тела при температуре около 3 градусов Кельвина. Випромінювання є ізотропне, однорідне в просторі, існує з перших секунд Всесвіту. Излучения является изотропное, однородное в пространстве, существует с первых секунд Вселенной.      

   Нейтрино перетворюється на частинки з більшою масою . Нейтрино превращается в частицы с большей массой. Нейтрино в темній матерії рухаються хаотично в усіх напрямках із швидкістю, яка близька до швидкості Нейтрино в темной материи движутся хаотично во всех направлениях со скоростью, близкой к скорости   світла, вони стикаються з іншими частинками. света, они сталкиваются с другими частицами. Нейтрино зливаються в результаті зіткнень, частинки утворюються більші за масою. Нейтрино сливаются в результате столкновений, частицы образуются большие по массе. В результаті багатьох зіткнень нейтрино утворюється нейтрон, який не має заряду, як і нейтрино . В результате многих столкновений нейтрино образуется нейтрон, который не имеет заряда, как и нейтрино. Нейтрон розпадається на протон і електрон. Нейтрон распадается на протон и электрон. Так утворюються атоми водню, які найбільше розповсюджені у просторі. Так образуются атомы водорода, наиболее распространенные в пространстве.   Подібне і схоже явище відбувається в колоїдному розчині, наприклад, молоці, про це знає кожна господарка. Подобное явление происходит в коллоидном растворе, например, молоке, об этом знает каждая хозяйка. Якщо маленькі частинки жиру молока хаотично рухаються, то частинки зліплюються в більші, утворюються згустки жиру з великою масою. Если маленькие частицы жира молока хаотично движутся, то частицы слепляются в большие, образуются сгустки жира с большой массой. Для цього треба час і хаотичний рух. Для этого надо время и хаотическое движение. Так у Всесвіті із найменших частинок нейтрино через великий час і безперервний рух утворюються великі елементарні частинки з масою: нейтрони, електрони, протони, атоми – із них утворюються повітря, вода земля, Так во Вселенной из самых маленьких частиц нейтрино через большое время и непрерывное движение образуются большие элементарные частицы с массой: нейтроны, электроны, протоны, атомы – из них образуются воздух, вода земля,   космічні тіла. космические тела. Так утворюються зорі, галактики. Так образуются звезды, галактики.

 

1.3. 1.3. Люди випромінюють енергію білого світла Люди излучают энергию белого света

   Через великий час, мільйони років, із світла утворюються нейтрино , темна матерія, із неї утворюються зорі, як Сонце, і білий світ. Через большое время, миллионы лет, из света образуются нейтрино, темная материя, из нее образуются звезды, как Солнце, и белый свет. Люди є джерело енергії, як Сонце. Люди есть источник энергии, как Солнце. А це Сонце, яке світить нам зараз, є не наше, не ми створили його, а люди, які були до нас. А это Солнце, которое светит нам сейчас, является не наше, не мы создали его, а люди, которые были до нас. Учитель Іванов ( Ош ) сам творив білий світ через біле світло і навчав людей творити. Учитель Иванов (Ош) сам творил белый свет через белый свет и учил людей творить. Учитель Порфирій Іванов ( Ош ) направив думку людей на вивчення, пізнання Всесвіту. Учитель Порфирий Иванов (Ош) направил внимание людей на изучение, познание Вселенной. Учитель Іванов є у нас один на весь Всесвіт, бо він один творить білий світ і учить людей творити. Учитель Иванов у нас один на всю Вселенную, потому что он один творит белый свет и учит людей творить. Він писав у праці: « Учитель – це є Переможець природи, Учитель народу, Бог Землі. Он писал в работе «Учитель – это Победитель природы, Учитель народа, Бог Земли. Вірите, не вірите, але подумайте добре: він є у нас один такий на весь світ, на весь Всесвіт». Верите, не верите, но подумайте хорошо: он у нас есть один такой на весь мир, на всю Вселенную». 1977.12:80. 1977.12 80. Учитель Порфирій Іванов ( Ош ) учить усіх любити білий світ, тобто природу, вивчати її, розуміти, цінувати, берегти, як око, творити білий світ. Порфирий Иванов (Ош) учит всех любить белый свет, то есть природу, изучать ее, понимать, ценить, беречь, как око, творить белый свет. Тому в Учителя є власне ім'я Ош , яке в перекладі означає Білий, і його учень Ош є також Білий. Поэтому в Учителя есть собственное имя Ош, которое в переводе означает Белый, и его ученик Ош также Белый. Учитель творить білий світ шляхом створення білого світла і передає цей досвід усім людям. Учитель творит белый свет путем творения белого света и передает этот опыт всем людям. Призначення людини в житті – творити білий світ. Назначение человека в жизни – творить белый свет.              

   Порфирій Іванов свідчив зі свого досвіду, як енергія світла перетворюється в масу і кінетичну енергію. Порфирий Иванов говорил из своего опыта, как энергия света превращается в массу и кинетическую энергию. Всесвіт створюється зі створення світла, через уявлення світла до реальності, котрий людина бачить очима. Вселенная творится через творение света, который человек видит глазами. Це є енергія психічного характеру. Это энергия есть психического характера. Енергія фотону видимого світла перетворюється в масу елементарних частинок нейтрино за відомим законом. Энергия фотона видимого света превращается в массу элементарных частиц нейтрино по известному закону. Іванов стверджує, що люди самі є на білому світі Сонце. Иванов утверждает, что люди есть сами на белом свете Солнце. Порфирій Іванов пише в праці про свій досвід: 1982.04:с123. Порфирий Иванов пишет в труде о своем опыте: 1982.04: С123.   «Мені стало легко без головного убору. «Мне стало легко без головного убора. Я побачив біле світло, моя голова оздоровилась, вона не стала мати захворювання в себе. Я увидел белый свет, моя голова оздоровилась, она не стала иметь заболевания в себя. А раз мозок набрався природних сил, то внутрішність моя загорілась вогнем. А раз мозг набрался природных сил, то внутренность моя загорелась огнем. Холодна сторона відійшла, а тепло прийшло, від чого нам, таким людям, не відірватись». Холодная сторона отошла, а тепло пришло, от чего нам, таким людям и не оторваться».Іванов стверджує, що Сонця, як ми з вами думаємо, нема: «Сонце – це є ми, розумна істота». Иванов утверждает, что Солнца, как мы с вами думаем, нет: «Солнце –  это мы, разумное существо». 6507:129. 6507: 129.

   «Це «Это   Сонце світить не наше. Солнце светит не наше. Люди створюють самі». Люди создают сами». 6710:61. 6710: 61.

   «Нам треба буде зробити так без усякого Сонця. «Нам нужно будет сделать так без всякого Солнца. Ми не повинні сподіватися ні на що, крім чоловіка. Мы не должны надеяться ни на что, кроме человека. Він завойовує сам у природі». Он завоевывает сам в природе ». 6807:27. 6807: 27.   «Сонце – це є ми, всі наші земні люди». «Солнце – это мы, все наши земные люди». 7201:56. 7201: 56.

     «За моїм висновком, Сонця немає як такого. «По моему выводу, Солнца нет как такового. Життя національних людей є на нашій планеті Землі. Жизнь национальных людей есть на нашей планете Земле. Вони є самі на білому світі Сонце. Они есть сами на белом свете Солнце. Їхній розум, життєвий мозок хоче і робить у них».7212:123. Их ум, жизненный мозг хочет и делает в них».7212: 123.

    «Хазяїн Бог є. «Хозяин Бог есть. Справа наша є холод і погана сторона, треба бути живим без усякого Сонця». Наше дело есть холод и плохая сторона, надо быть живым без всякого Солнца». 7212:124. 7212: 124. « Люди є все Сонце, а Сонце є люди». «Люди есть все Солнце, а Солнце есть люди». 7510:36. 7510: 36. Більше цитат (див. Розділ 5). Больше цитат (см. Раздел 5).

    Тіло людини можна вважати маленьким сонцем, яке випромінює енергію постійно. Тело человека можно считать маленьким солнцем, которое излучает энергию постоянно. А енергія всього людства складається з енергій мільярдів маленьких сонць. А энергия человечества состоит из энергий миллиардов маленьких солнц. Іванов знайшов закономірність Иванов нашел закономерность   в процесі своєї практики науки загартування. в процессе своей практики науки закалки. Якщо люди не застуджуються, не хворіють і допомагають іншим через науку загартування, то такі люди світяться, як маленьке сонце, тобто випромінюють світло, з якого твориться природа. Если люди не простужаются, не болеют и помогают другим через науку закалки, то такие люди светятся, как маленькое солнце, то есть излучают свет, из которого творится природа. Через світло створюються умови життя для людей, люди створюють самі собі умови для життя. Через свет создаются условия жизни для людей, люди создают сами себе условия для жизни. Природа іде назустріч таким людям, обдаровує всякими благами, не карає хворобами, сприяє в житті, люди еволюціонують. Природа идет навстречу таким людям, одаривает всякими благами, не наказывает болезнями, способствует в жизни, люди эволюционируют. І навпаки, якщо люди не загартовуються, хворіють, вони не світяться, не випромінюють світло, з котрого твориться природа. И наоборот, если люди не закаляются, болеют, они не светятся, не излучают свет, из которого творится природа. Люди не створюють самі собі умови для життя через світло. Люди не создают сами себе условия для жизни из-за света. Такі люди заважають природі, вона карає їх хворобами, смертю, щоб вони не жили довго. Такие люди мешают природе, она наказывает их болезнями, смертью, чтобы они не жили долго. Тому Іванов рекомендує всім загартовуватися, щоб не застуджуватися і не хворіти. Поэтому Иванов рекомендует всем закаляться, чтобы не простужаться и не болеть.         

   Іншими словами, люди створюють Сонце, а Сонце створює людей. Иными словами, люди творят  Солнце, а Солнце творит людей. Можна сказати, люди походять від Сонця, а Сонце походить від людей, які створюють світло. Можно сказать, люди произошли от Солнца, а Солнце происходит от людей, которые творят свет. Закон еволюції стверджує: всякий живий організм походить від іншого живого організму. Закон эволюции утверждает: всякий живой организм происходит от другого живого организма. Всесвіт як живий організм народжує людей, а люди народжують Всесвіт, створюючи світло, темну матерію. Вселенная, как живой организм, рождает людей, а люди рожают вселенную, создавая свет, темную материю. Люди походять від Всесвіту як живого організму, а Всесвіт походить від людей, які створюють світло, темну матерію. Люди произошли от Вселенной как живого организма, а Вселенная происходит от людей, которые создают свет, темную материю. Призначення людей в житті – творити білий світ, щоб Всесвіт еволюціонував вічно. Назначение людей в жизни – творить белый свет, чтобы Вселенная эволюционировала вечно. Ця істина є відкрита дітям. Эта истина открыта детям. Маленька донька сказала, що для безсмертя треба створювати світло. Маленькая дочь сказала, что для бессмертия надо творить белый свет.       

      Іванов говорить, що «це Сонце світить не наше». Иванов говорит, что «это Солнце светит не наше». Мова йде про іншу зорю, яка на сьогодні ще не створена, але буде створена людьми із світла потім через мільярди років. Речь идет о другой звезде, которая на сегодня еще не создана, но будет создана людьми из света потом через миллионы лет. Люди зараз створюють світло, з якого Люди сейчас создают свет, из которого   буде створено наступне Сонце, зорі. будет создано следующее Солнце, звезды. Ці люди є творці Всесвіту, Боги, в тому числі Ош (Порфирій Іванов). Эти люди есть творцы Вселенной, Боги, в том числе Ош (Порфирий Иванов). Тому Іванов у працях пропонував людям, щоб люди зрозуміли, що він є Бог усього Всесвіту, і самі ставали такими творцями. Поэтому Иванов в трудах предлагал людям, чтобы люди поняли, что он есть Бог всей Вселенной, и сами становились такими творцами. Іванов робив усе в житті для того, щоб люди ставали такими Богами. Иванов делал все в жизни для того, чтобы люди становились такими Богами. Учитель Іванов обрав особисте ім ' я Ош , яке в перекладі означає Білий. Учитель Иванов выбрал личное имя Ош, которое в переводе означает Белый. Ім'я Ош зв'язане із білим світлом і білим світом. Имя Ош связано с белым светом и природой. Він рекомендував усім обрати одне ім'я і на ньому одному базуватися. Он рекомендовал всем выбрать одно имя и на нем одном базироваться. Він написав ім ' я Ош в зошиті Паршек . Он написал имя Ош в тетради Паршек. 1981.02.с126. 1981.02.с126. Учитель Іванов написав учню нове прізвище Ош , як батько синові, а учень прийняв нове прізвище Ош , не присвоїв, і назвав Учителя Отцем Ош , він є Бог Ош . Учитель Иванов написал ученику новую фамилию Ош, как отец сыну, а ученик принял новую фамилию Ош, а не присвоил, и назвал Учителя Отцом Ош, он Бог Ош. Учень назвав себе сином Ош , він рекомендує всім людям обрати ім ' я Ош від Бога і на ньому одному базуватися в житті. Ученик назвал себя сыном Ош, он рекомендует всем людям выбрать имя Ош от Бога и на нем одном базироваться в жизни. Ім'я Ош є спільне для послідовників Учителя Іванова ( Ош ). Имя Ош является общее для последователей Учителя Иванова (Ош). Бог Білий творить білий світ, тобто Всесвіт, і навчає інших людей творити. Бог Белый творит белый свет, то есть Вселенную, и учит других людей творить. Спочатку організм повинен перейти на автотрофне харчування за ідеєю Ош , тобто бути без потреби їжі, потім розвиток енергії. Сначала организм должен перейти на автотрофное питания по идее Ош, то есть быть без потребности пищи, затем развитие энергии. Ім'я Ош є велике, святе, все звершиться через нього. Имя Ош является великое, святое, все свершится через него.         

      Все в природі починається із світла. Все в природе начинается из света.   Створення світла визначає створення часу, відстані, простору, енергії, маси, матеріальних тіл. Создание света определяет создание времени, расстояния, пространства, энергии, массы, материальных тел. Цей процес створення відбувається у Всесвіті постійно все життя. Этот процесс создания происходит во Вселенной постоянно всю жизнь. Все в природі створюється із світла. Все в природе творится из света. Природа створює людей еволюційним шляхом для життя, а люди створюють світло, і через світло створюється життя і все в природі, вона вічна. Природа творит людей эволюционным путем для жизни, а люди создают свет, и через свет создается жизнь и все в природе, она вечна. Природа народжує людей для дружби, тобто любити природу і любити людей. Природа рождает людей для дружбы, то есть любить природу и любить людей. Мета людей і призначення є жити на білому світі. Цель людей и назначения является жить на белом свете.

       Процеси у Всесвіті відбуваються за еволюційною послідовністю, яка є арифметична прогресія зростаюча і прогресія, що убуває. Процессы во Вселенной происходят по эволюционной последовательностью, которая является арифметическая прогрессия возрастающая и прогрессия, что убывает. (2.1). (2.1).   Послідовність зростаюча виражає створення матерії, кількість галактик зростає, вони віддаляються, Всесвіт розширюється. Последовательность возрастающая выражает создания материи, количество галактик возрастает, они удаляются, Вселенная расширяется. Еволюційна послідовність, що убуває, Эволюционная последовательность, убывает,   виражає процес знищення того, що створено спочатку. выражает процесс уничтожения того, что создано сначала. Створення чого-небудь і знищення його – це є дві Создание чего-либо и уничтожение его – это две протилежні сторони в природі за діалектикою. противоположные стороны в природе по диалектике. Очевидно, щось має бути Очевидно, что-то должно быть створено спочатку в природі, воно знищується потім. создано сначала в природе, оно уничтожается потом. Отже, процес створення чого-небудь випереджає процес знищення його завжди. Итак, процесс создания чего-либо опережает процесс уничтожения его всегда. Це пояснює існування створеного Всесвіту. Это объясняет существование созданного Вселенной. Матерія створюється в цю мить, вона знищується в наступну мить. Материя создается в этот момент, она уничтожается в следующее мгновение. Хто створив світ, той знищує його. Кто создал мир, тот уничтожает его. Процес створення і знищення відбуваються одночасно. Процесс создания и уничтожения происходят одновременно.

 

1.4. 1.4. Розширення Всесвіту Расширение Вселенной

   У Всесвіті всі галактики взаємно віддаляються, простір розширюється в усі боки. Во Вселенной все галактики взаимно удаляются, пространство расширяется во все стороны. (див. Всесвіт – Вікіпедія ). (см. Вселенная – Википедия).

   Закон Габбла-Лемерта – закон астрономії, за яким швидкість взаємного віддалення Закон Хаббла-Лемерта – закон астрономии, по которому скорость взаимного удалениягалактик пропорціональна відстані між ними. галактик пропорциональна расстоянию между ними.

   V = H V = Hd . d. (1.1). (1.1).  V – швидкість віддалення галактики від спостерігача, V – скорость удаления галактики от наблюдателя,   d – відстань до галактики, яка віддаляється зі швидкістю V , d – расстояние до галактики, которая удаляется со скоростью V,   H – стала Габбла . H – постоянная Хаббла. H = 67 ,77 (км/ сек )/ Мпк = 2,3х10⁻¹⁸ H = 67, 77 (км/сек)/Мпк = 2,3х10⁻¹⁸ 1/ сек . 1/сек.

   Якщо вважати, що залежність швидкості розширення Всесвіту від відстані залишилася постійною, то величина, обернена до параметра Габбла , визначатиме час від моменту Великого вибуху, або вік Всесвіту. Если считать, что зависимость скорости расширения Вселенной от расстояния осталась неизменной, то величина, обратная параметру Хаббла, определять время с момента Большого взрыва, или возраст Вселенной. Його називають також часом Габбла . Его называют также временем Хаббла. Він дорівнює приблизно 13,8 мільярдів земних років. Он равен примерно 13,8 млрд. земных лет. Відстань ( d ) є функція часу ( t ). Расстояние (d) есть функция времени (t). d = dₒ exp (H t). d = dₒ exp (H t). dₒ – початкове значення . dₒ – начальное значение.    

   У В простор і Всесвіту, заповненому нейтрино , народжуються і живуть галактики. пространстве Вселенной, заполненном нейтрино, рождаются и живут галактики. Вони народжуються із темної матерії. Они рождаются из темной материи. Спостереження Наблюдение   підтверджує, що простір є однорідний, і темна матерія є однорідна, її маса постійно збільшується, подтверждает, что пространство является однородным, и темная материя однородна, ее масса постоянно увеличивается,густина темної матерії в просторі однакова, кількість галактик на одиницю об'єму є однакова в середньому для всього простору. плотность темной материи в пространстве одинакова, количество галактик на единицу объема одинакова в среднем для всего пространства. Галактики створюють Всесвіт, він розширюється. Галактики создают Вселенную, она расширяется. Виникає питання, чому розширюється простір? Возникает вопрос, почему расширяется пространство? Розширення простору можна пояснити, якщо прийняти дані умови. Расширение пространства можно объяснить, если принять данные условия. Представимо простір Всесвіту як кулю, в центрі її в одній галактиці є спостерігач. Представим пространство Вселенной как шар, в центре его в одной галактике есть наблюдатель. Радіус кулі ( R ) є відстань до іншої найдальшої галактики. Радиус шара (R) является расстояние до другой самой дальней галактики. Об'єм кулі простору дорівнює: Р = 4/3п R ³. Объем шара пространства равен: Р = 4/3п R³. (1.2). (1.2). Об'єм кулі збільшується при народжені нових галактик. Объем шара увеличивается при рождении новых галактик. Це подібно до того, як радіус гумової кулі збільшується, коли її наповнюють газом. Это подобно тому, как радиус резинового шара увеличивается, когда его наполняют газом.   Швидкість збільшення об'єму простору є пропорційна швидкості народження галактик. Скорость увеличения объема пространства пропорциональна скорости рождения галактик.Швидкість народження галактик у просторі є пропорційна об'єму (Р). Скорость рождения галактик в пространстве пропорциональна объему (Р).   dP / dt = aP . dP/dt = aP. (1.3) (1.3)

   (а) – коефіцієнт пропорційності постійний. (а) – коэффициент пропорциональности постоянен. Формулу (1.2) підставимо в (1.3) і зробимо диференціювання по часу, Формулу (1.2) подставим в (1.3) и сделаем дифференцирование по времени,   отримаємо: dR / dt = Ra /3. получим: dR/dt = Ra/3. Якщо приймемо позначення: R = d , a /3 = H , то отримаємо закон Габбла . Если примем обозначения: R = d, a/3 = H, то получим закон Хаббла. V = Hd . V = Hd.   ( H ) – стала Габбла , ( d ) – відстань до галактики, яка віддаляється від спостерігача зі швидкістю ( V ). (H) – постоянная Хаббла, (d) – расстояние до галактики, которая удаляется от наблюдателя со скоростью (V).

   Експериментально підтверджено, що 90 % речовини у Всесвіті складається із нейтрино , їх кількість постійно збільшується. Экспериментально подтверждено, что 90% вещества во Вселенной состоит из нейтрино, их количество постоянно увеличивается. Із нейтрино утворюються зорі, галактики в однорідному просторі. С нейтрино образуются звезды, галактики в однородном пространстве. Галактики розподілені в просторі однорідно . Галактики распределены в пространстве однородно. Всесвіт є однорідний у великих масштабах. Вселенная есть однородна в больших масштабах. Ці дійсні властивості пояснюють, чому Всесвіт однорідно розширюється, галактики взаємно віддаляються за законом Габбла . Эти свойства объясняют, почему Вселенная однородно расширяется, галактики взаимно удаляются по закону Хаббла.

   Можливо, у Всесвіті відбувається періодичне стискання і розширення Возможно, во Вселенной происходит периодическое сжатие и расширение   матерії у процесі еволюційного розвитку, подібно до автоматичної роботи серця будь-якого організму. материи в процессе эволюционного развития, подобно автоматической работы сердца любого организма. Серце будь-якого організму має два еволюційні протилежні процеси: стискання і розслаблення. Сердце любого организма имеет два эволюционные противоположные процессы: сжатия и расслабления. Процес розширення і стискання Всесвіту – це є дві протилежності, котрі Процесс расширения и сжатия Вселенной – это две противоположности, которые існують в єдності й боротьбі. существуют в единстве и борьбе. Якщо вік Всесвіту, який розширюється, є 13,8 млрд. років, то вік стискання галактики повинен бути близько до віку розширення Всесвіту. Если возраст Вселенной, который расширяется, является 13,8 млрд. лет, то возраст сжатия галактики должен быть близко к возрасту расширения Вселенной.

   

1.5. 1.5. Стискання Всесвіту. Сжатие Вселенной. Галактика. Галактика.

   Стискання матерії відбувається в галактиках. Сжатие материи происходит в галактиках. (див. Галактика – Вікіпедія ). (см. Галактика – Википедия). Процес розширення і стискання Всесвіту існує в єдності. Процесс расширения и сжатия Вселенной существует в единстве. Всі зорі в галактиці стискаються, рухаються поступово до центру, в тому числі наше Сонце. Все звезды в галактике сжимаются, двигаются постепенно к центру, в том числе наше Солнце. Еволюція зірок багатьох галактик подібна до еволюції нашого Сонця, яка досліджена. Эволюция звезд многих галактик подобная эволюции нашего Солнца, которая исследована. В Сонці відбуваються процеси перетворення речовини в енергію в ядерних реакціях, при цьому Сонце повільно остигає, і в кінці перетвориться в холодний гігант. В Солнце происходят процессы преобразования вещества в энергию в ядерных реакциях, при этом Солнце медленно остывает, и в конце превратится в холодный гигант. Вік Сонця, котре світить нам і буде світити, близько Возраст Солнца, которое светит нам и будет светить, около   10 10   мільярдів земних років, близько віку Всесвіту. миллиардов земных лет, около возраста Вселенной. На сьогодні вік нашого Сонця дорівнює 4,7 мільярдів років. Сегодня возраст нашего Солнца равен 4,7 млрд. лет. В кінці еволюційного циклу Сонце охолоне, наблизиться до центру, перестане випромінювати енергію і світло, погасне, Сонце щезне. В конце эволюционного цикла Солнце остынет, приблизится к центру, перестанет излучать энергию и свет, погаснет, Солнце исчезнет.

1.6. 1.6. Стан зорі й галактики є невизначений в центрі галактики  Состояние звезды и галактики есть  неопределенное в центре галактики

   Відстань від зорі галактики до центра галактики Расстояние от звезды галактики к центру галактики  (х) (х) зменшується за еволюційною послідовністю арифметичною прогресією, що убуває (2.1). уменьшается по эволюционной последовательности арифметической прогрессии, что убывает (2.1). Приймемо, координата центра галактики (х) дорівнює нулю. Примем, координата центра галактики (х) равна нулю: х = 0. Кількість матерії зорі зменшується за еволюційною послідовністю, розміри зорі зменшуються до розмірів атома в центрі галактики. х = 0 Количество материи звезды уменьшается по эволюционной последовательности, размеры звезды уменьшаются до размеров атома в центре галактики. Ці властивості зорі як атомної системи дають можливість застосувати співвідношення невизначеності для вивчення стану зорі. Эти свойства звезды как атомной системы дают возможность применить соотношение неопределенности для изучения состояния звезды. Співвідношення невизначеності: ∆x ∆p ≥ ћ. Соотношение неопределенности: ΔxΔp ≥ ћ. Якщо вимірювання координати (х) відбувається з точністю ∆x і якщо одночасно відбувається вимірювання імпульсу (р) з точністю ∆p, то добуток цих двох помилок відповідає виразу : ∆x ∆p ≥ ћ. Если измерения координаты (х) происходит с точностью Δx и если одновременно происходит измерение импульса (р) с точностью Δp, то произведение этих двух ошибок соответствует выражению: Δx Δp ≥ ћ. Імпульс (р) є добуток маси і швидкості. Импульс (р) есть произведение массы и скорости. Це співвідношення означає, що (x) і (p) не можуть отримувати одночасно визначені значення. Это соотношение означает, что (x) и (p) не могут получать одновременно определенные значения. Якщо значення Если значение (x) визначено, тобто ∆x = 0, то (x) определено, то есть Δx = 0, то ∆p дорівнює нескінченності. Δp равна бесконечности. Значить, значит,  (р) не має ніякого визначеного значення. (р) не имеет никакого определенного значения. І навпаки. И наоборот. Якщо (х) і (р) невизначені у відомих границях ∆x і Если (х) и (р) неопределенные в известных границах Δx и ∆p, то між ними має місце співвідношення невизначеності. Δp, то между ними имеет место соотношение неопределенности. Із нього виходить, Из него следует, чим менше ∆x, тобто точніше локалізоване тіло, тим більше чем меньше Δx, то есть точнее локализовано тело, тем больше ∆p, тобто тим більша невизначеність імпульсу. Δp, то есть тем больше неопределенность импульса.

   Координата зорі Х = 0 . Координата звезды Х = 0. Якщо зоря локалізована точно в центрі в точці х = 0, тобто координата (х) визначена, то імпульс її дорівнює нескінченності, тобто імпульс невизначений. Если звезда локализована точно в центре в точке х = 0, то есть координата (х) определена, то импульс ее равен бесконечности, то есть импульс неопределенный. Маса зорі є невизначена. Масса звезды является неопределенная. Тому не можна знати стан зорі й галактики в центрі галактики. Поэтому нельзя знать состояние звезды и галактики в центре галактики. У зв'язку з невизначеністю імпульсу і маси зорі, можна сказати, що існуванню зорі немає кінця, не можна сказати, що існуванню зорі є кінець. В связи с неопределенностью импульса и массы звезды, можно сказать, что существованию звезды нет конца, нельзя сказать, что существованию звезды есть конец. Всі зорі Всесвіту приходять до точки центру галактики в свій час, тому можна сказати, що існуванню Всесвіту немає кінця. Все звезды Вселенной приходят к точке центра галактики в свое время, поэтому можно сказать, что существованию Вселенной нет конца.    

   Вважається, в центрі кожної галактики є гіпотетична «чорна діра», з якої матерія не повертається, тобто матерія зникає. Считается, в центре каждой галактики есть гипотетическая «черная дыра», с которой материя не поворачивается, то есть материя исчезает. Вважається, маса матерії в чорній дірі величезна, прямує до нескінченності. Считается, масса материи в черной дыре огромная, стремится к бесконечности. Правильніше говорити, маса матерії в чорній дірі невизначена. Правильнее говорить, масса материи в черной дыре неопределенная. (Див. Чорна діра – Вікіпедія ). (См. Черная дыра – Википедия). Зорі в центрі галактики зникають через вік циклу близько 10 – 13 мільярдів років. Звезды в центре галактики исчезают  через возраст цикла около 10 – 13 млрд. лет. Потім починається новий цикл. Затем начинается новый цикл. Існуванню Всесвіту немає кінця. Существованию Вселенной нет конца. Згідно з індуїстським вченням, у світу немає початку і кінця, він розвивається циклічно. Согласно индуистскому учению, у мира нет начала и конца, он развивается циклично. Це астрофізичне дослідження підтверджує це положення вчення. Это астрофизические исследования подтверждает это положение учения. Порфирій Іванов стверджує, що стан світу є невизначений у кінці. Порфирий Иванов утверждает, что состояние мира не определено в конце. Ми не можемо знати, що буде в кінці. Мы не можем знать, что будет в конце. Іванов. Иванов. 7910:149. 7910:149.

   Координата зорі Х = 10⁻⁷ м . Координата звезды Х = 10⁻⁷ м. При якій мінімальній координаті й масі частинки світ визначений і еволюціонує? При какой минимальной координате и массе частицы мир определен и эволюционирует? Попередні дослідження показали, що маса є еквівалентна енергії кванта видимого світла 1 еВ , тобто маса спокою близька 1 еВ . Предыдущие исследования показали, что масса является эквивалентна энергии кванта видимого света 1 эВ, то есть масса покоя близка 1 эВ. Відповідна координата Х = cT = 10⁻⁷ м. Соответствующая координата Х = cT = 10⁻⁷ м.

   Люди на Землі створюють світло сьогодні, з якого буде створена наступна зоря, як Люди на Земле создают свет сегодня, с которого будет создана следующая звезда, как   Сонце, і багато інших зірок, галактик через мільярди років. Солнце, и многие другие звезды, галактики через миллиарды лет.

    Закон збереження . Закон сохранения. Всі тіла скупчення рухаються до центра галактики з якогось моменту часу, обертаючись навколо центра. Все тела скопления движутся к центру галактики с какого-то момента времени, вращаясь вокруг центра. Обертання галактики схоже на обертання циклону в атмосфері Землі. Вращения галактики похоже на вращение циклона в атмосфере Земли. Зменшення відстані між будь-яким тілом і центром галактики є природний процес. Уменьшение расстояния между любым телом и центром галактики является естественный процесс. Це є процес стискання, протилежний до взаємного віддалення галактик, ці процеси існують в єдності, один без іншого не існує. Это процесс сжатия, противоположный взаимному удалению галактик, эти процессы существуют в единстве, один без другого не существует. Знищення є протилежністю створення матерії. Уничтожение является противоположностью создания материи. Очевидно, скільки матерії створилося, стільки буде знищено. Очевидно, сколько материи сотворено, столько будет уничтожено. Закон збереження існує. Закон сохранения существует. Матерія не виникає і не зникає в природі, а один вид перетворюється в інший. Материя не возникает и не исчезает в природе, а один вид превращается в другой. Причина і рушійна сила еволюції є в самій природі. Причина и движущая сила эволюции есть в самой природе.

 

1.7. 1.7. Природа і люди . Природа и люди.

   Всесвіт є природа. Вселенная есть природа. Природа народжує людей для життя, при народженні брали участь повітря, вода і земля. Природа рождает людей для жизни, при рождении участвовали воздух, вода и земля. Вони є любимі вічні невмираючі друзі людей. Они любимые вечные неумирающие друзья людей. Природа є рідна матір усіх людей, а люди є діти її. Природа есть родная мать всех людей, а люди дети ее.   Природа дає все людям для життя, вона створює умови для життя, годує. Природа дает все людям для жизни, она создает условия для жизни, кормит. Вона народила одного чоловіка Іванова для прикладу, щоб усі люди ставали такими, як він. Она родила одного человека Иванова, чтобы все люди становились такими, как он. Він любив природу, як матір, жив з нею близько нарівні, не відходив від неї протягом піввіку. Он любил природу, как мать, жил с ней близко наравне, не отходил от нее в течение полвека. Він любив дві сторони в природі: тепле, хороше, холодне, погане. Он любил две стороны в природе: теплое, хорошее, холодное, плохое. Вона навчила його, дала Іванову свої сили, щоб допомагав людям хворим, бідним, нужденним, ображеним, щоб люди були здорові, довго випромінювали світло, Люди мають любити свою рідну матір природу, цінити, берегти, як око. Она научила его, дала Иванову свои силы, чтобы помогал людям больным, бедным, нуждающимся, обиженным, чтобы люди были здоровы, долго излучали свет. Люди должны любить свою родную мать природу, ценить, беречь, как око. Порфирій Іванов прийшов до такого висновку за піввіку практики. Порфирий Иванов пришел к такому выводу за полвека практики.Природа хоче, щоб люди любили природу, жили по природному, любили один одного. Природа хочет, чтобы люди любили природу, жили по естественному, любили друг друга.Люди мають бути заслуженими, щоб могли творити світло, тобто, вони мають світитися, як учив Іванов. Люди должны быть заслуженными, чтобы могли творить свет, то есть, они должны светиться, как учил Иванов. Тіло людини випромінює світло. Тело человека излучает свет. Тіло людини можна вважати маленьким сонцем, яке випромінює енергію постійно. Тело человека можно считать маленьким солнцем, которое излучает энергию постоянно. А енергія всього людства складається з енергій мільярдів маленьких сонць. А энергия человечества состоит из энергий миллиардов маленьких солнц. На певному етапі еволюційного розвитку люди не стали жити в природі за своїм призначенням, як хоче природа. На определенном этапе эволюционного развития люди не стали жить в природе по своему назначению, как хочет природа. Вони відійшли від природи, стали жити і робити самовільно, не дружно, вони втратили частково свої природні сили творити світло, вони заважають людям, не люблять їх, заважають природі. Они отошли от природы, стали жить и делать самовольно, не дружески, они потеряли частично свои природные силы творить свет, они мешают людям, не любят их, мешают природе. Люди вбивають один одного, вони воюють з природою, як з ворогом, природа терпить від таких людей. Люди убивают друг друга, они воюют с природой, как с врагом, природа терпит от таких людей. Вони жили за рахунок техніки, штучного, хімії. Они жили за счет техники, искусственного, химии. (див. Іванов. 8212). (см. Иванов. 8212). Природа стала карати людей хворобами за це, через які вони вмирали скоро. Природа стала наказывать людей болезнями за это, через которые они умирали скоро. Іванов пише: 8212:170. Иванов пишет: 8212: 170. «А природа відгукується погано на це зі своїм ділом, вона є така на це все своє задумане. «А природа отзывается плохо на это со своим делом, она такая на это все свое задуманное. Природа не хоче, щоб люди жили вічно в ній, вона поступово скасовує їх своїми силами, як нещасних, вічно вмираючих людей. Природа не хочет, чтобы люди жили вечно в ней, она постепенно убирает их своими силами, как несчастных, вечно умирающих людей. Такого права, як люди мають на це, вони є не гарантовані, всі стоять на черзі, чекають свого дня. Такого права, как люди имеют на это, они не гарантированы, все стоят на очереди, ждут своего дня. Він приходить за ними, він забирає їх із собою. Он приходит за ними, он забирает их с собой. Ось що природа робить у себе, вона прибирає нашого брата на віки-віків. Вот что природа делает у себя, она убирает нашего брата во веки веков. Вона розпоряджається нами, такими людьми. Она распоряжается нами, такими людьми. Ми такі є люди кволого характеру, як ледь щось вплинуло, уже є нежить. Мы такие люди слабого характера, как едва что-то повлияло, уже есть насморк. 171. Природа зробила це, вона принесла це горе. 171. Природа сделала это, она принесла это горе. А люди взялися допомогти своїми силами самі. А люди взялись помочь своими силами сами. Технічні люди є безсилі, вони не зможуть вивести цю смерть. Технические люди бессильны, они не смогут вывести эту смерть. Природа довго дивилася на це, і вирішила прислати такого чоловіка, одного з усіх Паршека . Природа долго смотрела на это, и решила прислать такого человека, одного из всех Паршека. Він знайшов у природі загартування-тренування. Он нашел в природе закалку-тренировку. Ніхто не займався ним, і ніхто не хотів займатись, бо воно лякало їх, вони могли застудитися і захворіти, від чого люди вмирали і вмирають. Никто не занимался ею, и никто не хотел заниматься, потому что она пугала их, они могли простудиться и заболеть, от чего люди умирали и умирают. А Паршек прийшов із загартуванням, зайняв своє місце, люди повинні отримати умови на ньому, щоб можливість була нашим людям бути без усяких потреб у природі». А Паршек пришел с закалкой, занял свое место, люди должны получить условия на нем, чтобы возможность была нашим людям быть без всяких потребностей в природе». Тобто, люди мають отримати можливість бути автотрофними на райському місці на землі, яке Іванов знайшов усім людям усього світу. То есть, люди должны получить возможность быть автотрофным на райском месте на земле, которое Иванов нашел всем людям всего мира. Люди мають відмовитися від свого діла, припинити робити його. Люди должны отказаться от своего дела, прекратить делать его. Ми не будемо доглядати за землею нашою, це діло відпаде в нас, життя буде інше в нас. Мы не будем ухаживать за землей нашей, это дело отпадет у нас, жизнь будет другая у нас.      

    Іванов пише. Иванов пишет. 8212:187. 8212: 187. «Ми оточимо себе Святим Духом, природа прийме нас як таких, вона простить нам за все наше зроблене. «Мы окружим себя Святым Духом, природа примет нас, она простит нам за все наше сделанное. Ми зробимося не такими, а живими, легкими в атмосфері. Мы сделаемся не такими, а живыми, легкими в атмосфере. Ми засвітимося кольорами, запахнемо ароматом, як ніколи. Мы засветимся цветами, запахнет ароматом, как никогда. Хто покарає нас таких? Кто накажет нас таких? Ми зробимося любимі друзі природи за це саме. Мы сделаемся любимые друзья природы за это самое. Що миЧто мыпопросимо у неї, вона дасть нам. попросим у нее, она даст нам. А ми будемо просити у неї життя. А мы будем просить у нее жизнь. М и перестанемо боротися з нею, ми не будемо знищувати Мы перестанем бороться с ней, мы не будем уничтожатьїї» . ее».

   Отже, природа сприяє людям загартованим за ідеєю Іванова в житті, дає їм сили життя, а інших людей карає хворобою, смертю, щоб вони не жили. Итак, природа способствует людям закаленным по идее Иванова в жизни, дает им силы жизни, а других людей наказывает болезнью, смертью, чтобы они не жили. У природі відбувається природний відбір, у котрому перемагають люди загартовані, їм дається життя. В природе происходит естественный отбор, в котором побеждают люди закаленные, им дается жизнь. Люди загартовані, автотрофні, як вид, еволюціонують у природі, вони, як вид, будуть жити вічно. Люди закаленные, автотрофные, как вид, эволюционируют в природе, они, как вид, будут жить вечно.     

Тіло людини можна вважати маленьким сонцем, яке випромінює енергію постійно. Тело человека можно считать маленьким солнцем, которое излучает энергию постоянно. А енергія всього людства складається з енергій мільярдів маленьких сонць. А энергия человечества состоит из энергий миллиардов маленьких солнц. Іванов знайшов закономірність Иванов нашел закономерность в процесі своєї практики науки загартування. в процессе своей практики науки закалки. Якщо люди не застуджуються, не хворіють і допомагають іншим через науку загартування, то такі люди світяться, як маленьке сонце, тобто випромінюють світло, з якого твориться природа. Если люди не простужаются, не болеют и помогают другим через науку закалки, то такие люди светятся, как маленькое солнце, то есть излучают свет, из которого творится природа. Через світло створюються умови життя для людей, люди створюють самі собі умови для життя. Через свет создаются условия жизни для людей, люди создают сами себе условия для жизни. Природа іде назустріч таким людям, обдаровує всякими благами, не карає хворобами, сприяє в житті, люди еволюціонують. Природа идет навстречу таким людям, одаривает всякими благами, не наказывает болезнями, способствует в жизни, люди эволюционируют. І навпаки, якщо люди не загартовуються, хворіють, вони не світяться, не випромінюють світло, з котрого твориться природа. И наоборот, если люди не закаляются, болеют, они не светятся, не излучают свет, из которого творится природа. Люди не створюють самі собі умови для життя через світло. Люди не создают сами себе условия для жизни из-за света. Такі люди заважають природі, вона карає їх хворобами, смертю, щоб вони не жили довго. Такие люди мешают природе, она наказывает их болезнями, смертью, чтобы они не жили долго. Тому Іванов рекомендує всім загартовуватися, щоб не застуджуватися і не хворіти. Поэтому Иванов рекомендует всем закаляться, чтобы не простужаться и не болеть.

 

2. Еволюційна послідовність 2. Эволюционная последовательность

2.1. 2.1. Послідовність 1 Последовательность 1

   В природі кожна якість відповідає певній кількості, яка виражена числом. В природе каждое качество соответствует определенному количеству, выраженным числом. Процес еволюції виражається певною еволюційною послідовністю чисел. Процесс эволюции выражается определенной эволюционной последовательностью чисел. Еволюційна послідовність чисел будується за діалектикою. Эволюционная последовательность чисел строится по диалектике.

 

   1).Перший член послідовності виражає початок еволюційного процесу, тому приймемо рівним початковому числу (А). 1) .Первый член последовательности выражает начало эволюционного процесса, поэтому примем равным начальном числу (А). Перший член складається з двох протилежних сторін, між якими виникає суперечність. Первый член состоит из двух противоположных сторон, между которыми возникает противоречие. Вона закінчується запереченням двох протилежних сторін на якомусь етапі. Она заканчивается отрицанием двух противоположных сторон на каком-то этапе. Суперечність закінчується через перехід до двох нових протилежностей. Противоречие заканчивается через переход к двум новым противоположностям. Це початковий член, тезис. Это начальный член, тезис. 2). 2). Другий член є заперечення першого. Второй член есть отрицание первого. Він не дорівнює числу (А), а дорівнює якомусь числу (Х). Он не равно числу (А), а равно каком числу (Х). Другий член складається з двох протилежних сторін, між якими є суперечність, котра закінчується через перехід до двох нових протилежних сторін. Второй член состоит из двух противоположных сторон, между которыми есть противоречие, которая заканчивается через переход к двум новым противоположным сторонам. Заперечення виникає між ними. Противоречие возникает между ними. Це є антитезис. Это антитезис. 3). 3). Третій член є подвійне заперечення. Третий член есть двойное отрицание. Він є запереченням одного першого члена і одного другого члена, він є синтез двох членів. Он является отрицанием одного первого члена и одного второго члена, он является синтез двух членов. Подвійне заперечення є перехід в нову якість, він зберігає елементи і властивості Двойное отрицание является переход в новое качество, он сохраняет элементы и свойства  попереднього стану, тобто фіксує спадкоємність.прежнего состояния, то есть фиксирует преемственность. Третій член на основі цих властивостей можемо прийняти рівним 2Х. Третий член на основе этих свойств можем принять равным 2Х. Маємо перші три члени: А, Х, 2Х. Есть первые три члена: А, Х, 2Х. Це є арифметична прогресія, у котрої різниця дорівнює Х. Отримуємо послідовність, ( n ) є ціле натуральне число, натуральний аргумент: Это арифметическая прогрессия, в которой разница равна Х. Получаем последовательность, (n) есть целое натуральное число, натуральный аргумент:   

 

А, Х, 2Х, 3Х, 4Х … n Х. А, Х, 2Х, 3Х, 4Х ... n Х.   ( n → ∞). (N → ∞).   (2.1). (2.1).

  

2.2. 2.2. Послідовність 2 Последовательность 2

   1).Перший член послідовності виражає початок еволюційного процесу, тому приймемо його рівним одиниці, бо еволюція починається з найменшого числа. 1). Первый член последовательности выражает начало эволюционного процесса, поэтому примем его равным единице, потому эволюция начинается с наименьшего числа. Одиниця складається з двох протилежних сторін, між якими виникає суперечність. Единица состоит из двух противоположных сторон, между которыми возникает противоречие. Вона закінчується запереченням двох протилежних сторін на якомусь етапі. Она заканчивается отрицанием двух противоположных сторон на каком-то этапе. Суперечність закінчується через перехід до двох нових протилежностей. Противоречие заканчивается через переход к двум новым противоположностям. Це початковий член, тезис. Это начальный член, тезис. 2). 2). Другий член є запереченням першого. Второй член является отрицанием первого. Він не дорівнює одиниці, а дорівнює якомусь числу Х. Другий член складається з двох протилежних сторін, між якими є суперечність, котра закінчується через перехід до двох нових протилежних сторін. Он не равен единице, а равно каком-то числу Х. Второй член состоит из двух противоположных сторон, между которыми есть противоречие, которое заканчивается через переход к двум новым противоположным сторонам. Заперечення виникає між ними. Противоречие возникает между ними. Це є антитезис. Это антитезис. 3). 3). Третій член є подвійне заперечення. Третий член есть двойное отрицание. Він є запереченням одного першого члена і одного другого члена, він є синтез двох членів, або сума. Он является отрицанием одного первого члена и одного второго члена, он является синтез двух членов, или сумма. Подвійне заперечення є перехід в нову якість, він зберігає елементи і властивості Двойное отрицание есть переход в новое качество, он сохраняет элементы и свойства   попереднього стану, тобто фіксує спадкоємність. прежнего состояния, то есть фиксирует преемственность. Третій член можемо прийняти рівним сумі перших двох на основі цих властивостей: 1 + Х. Еволюційна послідовність будується за таким правилом, кожен член дорівнює сумі двох попередніх. Третий член можем принять равным сумме первых двух на основе этих свойств: 1 + Х. Эволюционная последовательность строится по следующему правилу, каждый член равен сумме двух предыдущих.Маємо три члени геометричної прогресії. Есть три члена геометрической прогрессии.

1, Х, 1 + Х. Послідовність будується за цим законом для будь-якої кількості членів. 1, Х, 1 + Х. Последовательность строится по этому закону для любого количества членов. Знаменник (Х) дорівнює відношенню третього члена до другого: Х = (1 + Х)/X. Знаменатель (Х) равен отношению третьего члена другому: Х = (1 + Х)/X. Звідси маємо квадратне рівняння. Отсюда имеем квадратное уравнение: Х² – Х² – ХХ – – 1 = 0.1 = 0.   

 

   Знаходимо корні. Находим корни. Перший корінь: Х1 = 0,5 (1 +5 ) . Первый корень: Х1 = 0,5 (1 +5).    Позначимо Х1 = φ . Обозначим Х1 = φ. Це число називається золотий перетин: 1,618033… Это число называется золотое сечение: 1,618033 ...

   Другий корінь: Х2 = 0,5 (1 –5). Второй корень: Х2 = 0,5 (1 –5). Друге позначення: Х2 = – 1/ φ . Второе обозначения: Х2 = – 1/φ.   Х2 = – 0,618033… Х2 = – 0,618033 ...

   Послідовність з першим коренем: Последовательность с первым корнем:   1, φ, 1, φ,   φ ², φ ²,   φ ³… φ ³ ...     (2. 2 ) (2 2)   

   Показник степені є будь-яке ціле число, тому члени послідовності збільшуються необмежено. Показатель степени является любое целое число, поэтому члены последовательности увеличиваются неограниченно. Зростаюча прогресія. Растущая прогрессия. На практиці зручно користуватися аналогічною послідовністю цілих чисел: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55... На практике удобно пользоваться аналогичной последовательностью целых чисел: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 ...  Або з подвоєними числами: 2, 4, 6, 10, 16, 42, 68, 110. В ній кожен член дорівнює сумі двох попередніх. Или с удвоенными числами: 2, 4, 6, 10, 16, 42, 68, 110. В ней каждый член равен сумме двух предыдущих. Відношення між будь-яким членом і попереднім приблизно дорівнює золотому перетину. Отношение между любым членом и предыдущим примерно равно золотому сечению.

   Послідовність з другим коренем: 1, – Последовательность со вторым корнем: 1, – 1/ φ , 1/ φ ², – 1/ φ ³... (2.3). 1/φ, 1/φ ², – 1/φ ³ ... (2.3).    Прогресія, що убуває, із змінними знаками членів. Прогрессия, что убывает, со сменными знаками членов. Показник степені є будь-яке натуральне число. Показатель степени является любое натуральное число.Аналогічна послідовність обернених цілих чисел: 1, – Аналогичная последовательность обратных чисел: 1, - 1/2, 1/3, – 1/5, 1/8,1/2, 1/3, - 1/5, 1/8,– 1/13, 1/21... - 1/13, 1/21 ... Оскільки закони діалектики є загальними законами природи, то і послідовності є загальним законом природи. Поскольку законы диалектики являются общими законами природы, то и последовательности являются общим законом природы.

 

2.3. 2.3. Періодична система елементів Менделєєва . Периодическая система элементов Менделеева.

   Приклад в природі еволюційної послідовності типу 1. Система елементів має сім періодів. Пример в природе эволюционной последовательности типа 1. Система элементов имеет семь периодов. У першому періоді в атома водню є одна оболонка для одного електрона, у другому – 2 оболонки електронів, у третьому – 3 оболонки електронів, у сьомому періоді атоми елементів мають сім оболонок в яких розміщуються електрони навколо ядра. В первом периоде у атома водорода есть одна оболочка для одного электрона, во втором – 2 оболочки электронов, в третьем – 3 оболочки электронов, в седьмом периоде атомы элементов имеют семь оболочек, в которых размещаются электроны вокруг ядра. Всього елементів є 110. Кількість оболонок в елементів Всего элементов является 110. Количество оболочек у элементов у періоді утворюють еволюційну послідовність арифметичну прогресію з різницею 1: 1; в периодах образуют эволюционную последовательность арифметическую прогрессию с разностью 1: 1; 2; 2; 3; 3, 4; 4, 5; 5, 6; 6; 7. 7.   

    Кількість електронів у елементів дорівнює порядковому номеру. Количество электронов у элементов равно порядковому номеру.

 

2.4. 2.4. Сонячна система Солнечная система

   Сонячна планетна система . Солнечная планетная система. Приклад у природі еволюційної послідовності типу 2. Пример в природе эволюционной последовательности типа 2.Вісім планет і пояс астероїдів обертається навколо Сонця: Меркурій, Венера, Земля, Марс, пояс астероїдів, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Восемь планет и пояс астероидов вращается вокруг Солнца: Меркурий, Венера, Земля, Марс, пояс астероидов, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Вони обертаються в одному напрямку, орбіти їхні є майже коло. Они вращаются в одном направлении, орбиты их почти круг. Середня відстань до Меркурія дорівнює 0.4 астрономічної одиниці, до Венери – 0,7, Среднее расстояние до Меркурия равно 0,4 астрономической единицы, к Венере – 0,7,до Землі – 1,0, до Марса – 1,5, до головного поясу астероїдів приблизно в середньому – 2,8, до Юпітера – 5,2, до Сатурна – 9,5, до Урана – 19,2; к Земле – 1,0, к Марсу – 1,5, к главному поясу астероидов примерно в среднем – 2,8, к Юпитеру – 5,2, к Сатурну – 9,5, к Урану – 19,2; до Нептуна – 30. Ряд відстаней емпіричних представимо як послідовність: 0,4; Нептуну – 30. Ряд расстояний эмпирических представим как последовательность: 0,4; 0,7; 0,7; 1,0; 1,0; 1,5; 1,5; 2,8; 2,8;   5,2; 5,2; 9,5; 9,5; 19,2; 19,2; 30. 30.    Вона співпадає теоретичною послідовність: 0,4; Она совпадает теоретической последовательность: 0,4; 0,4 φ ; 0,4 φ;   0,4 φ ²; 0,4 φ ²;   0,4 φ ³ … 0,4 φ ³ ...     Порівняємо емпіричне значення з теоретичним: Сравним эмпирическое значение с теоретическим:

 

0,4; 0,4; 0,70; 0,70; 1,00; 1,00; 1,50; 1,50;   2,8; 2,8;   5,2; 5,2; 9,5 9,5     (емпіричне) (эмпирическое)     

0,4; 0,4; 0,65; 0,65; 1,05; 1,05;  1,69; 1,69;  2,7; 2,7;   4,4; 4,4; 7,2 7,2      (теоретичне) (теоретическое)     

 

   Емпіричні і теоретичні значення співпадають достатньо точно. Эмпирические и теоретические значения совпадают достаточно точно. Астрономічна одиниця є відстань від Землі до Сонця – 150 млн. км. Астрономическая единица есть расстояние от Земли до Солнца – 150 млн. км. Маси планет в одиницях маси Землі: Меркурій – 0.015, Венера – Массы планет в единицах массы Земли: Меркурий – 0.015, Венера – 0.815, Земля – 1.0, Марс – 0.107, Пояс астер .0.815, Земля – 1.0, Марс – 0.107, Пояс астер. – – 0.001, Юпітер – 318, Сатурн – 95, Уран – 14, Нептун – 17.0.001, Юпитер – 318, Сатурн – 95, Уран – 14, Нептун – 17.   Головний пояс астероїдів перебуває між орбітами Марса і Юпітера на відстані 2,3 – 3,3 (2,8 серед.) від Сонця. Главный пояс астероидов находится между орбитами Марса и Юпитера на расстоянии 2,3 – 3,3 (2,8 сред.) от Солнца. Астероїди обертаються в тому ж напрямку, що і планети. Астероиды вращаются в том же направлении, что и планеты. Їхні розміри є від кількох метрів до сотень кілометрів. Их размеры являются от нескольких метров до сотен километров. Можна вважати Можно считатьїх як карликові планети. их как карликовой планетой. В сімох планетах зосереджено 93% В семи планетах сосредоточено 93% від усієї маси планет. от всей массы планет.

Сім планет рухаються за законом еволюційної послідовності типу 2. Сонячна система формується за законом еволюційної послідовності. Семь планет движутся по закону эволюционной последовательности типа 2. Солнечная система формируется по закону эволюционной последовательности.   Орбіти займають незмінні стаціонарні місця в просторі. Орбиты занимают постоянные стационарные места в пространстве. Вірогідно, на відстані 2,8 відбувається еволюція нової планети з астероїдів. Вероятно, на расстоянии 2,8 происходит эволюция новой планеты из астероидов. Орбіти поступово заповнюються матерією. Орбиты постепенно заполняются материей. Очевидно, на формування орбіт планет Сонячної системи впливає темна матерія, бо рух планет Очевидно, на формирование орбит планет Солнечной системы влияет темная материя, потому что движение планет   відбувається не за механічними законами руху. происходит не по механическим законам движения.        

   Порфирій Іванов не рекомендує ученим шукали планети в Сонячній системі з метою переселення на них, і не треба переселятися на інші планети. Порфирий Иванов не рекомендует ученым искать планеты в Солнечной системе с целью переселения на них, и не надо переселяться на другие планеты. Планети нема на білому світі кращої як Земля. Планеты нет на белом свете лучшей, как Земля.

 

3. Автоматична робота серця 3. Автоматическая работа сердца

   Автоматична робота серцевого м ' язу . Автоматическая работа сердечной мышцы. Серце має здатність ритмічно скорочуватися під впливом імпульсів, які виникають у самому серцевому м'язі. Сердце обладает способностью ритмично сокращаться под влиянием импульсов, возникающих в самом сердечной мышце. Автоматична робота серця майже не залежить від нервової системи. Автоматическая работа сердца почти не зависит от нервной системы. Скорочення шлуночків продовжується приблизно 0,3 секунди, вони розслабляються після цього. Сокращение желудочков продолжается примерно 0,3 секунды, они расслабляются после этого. І весь серцевий м ' яз перебуває у стані спокою або загального розслаблення протягом 0,4 – 0,5 секунди. И вся сердечная мышца находится в состоянии покоя или общего расслабления в течение 0,4 – 0,5 секунды. Тривалість всього серцевого циклу дорівнює приблизно 0,8 секунди. Продолжительность всего сердечного цикла равна примерно 0,8 секунды.Відношення між тривалістю розслаблення і скорочення дорівнює золотому перетину. Отношение между продолжительностью расслабления и сокращения равно золотому сечению. Значить, це є еволюційний процес, що складається з двох дій: скорочення (тезис) і розслаблення (заперечення, антитезис). Значит, это эволюционный процесс, состоящий из двух действий: сокращение (тезис) и расслабления (отрицание, антитезис). При скороченні серця початкова якість накопичується до певної кількості, кількість переходить в нову якість розслаблення. При сокращении сердца начальное качество накапливается до определенного количества, количество переходит в новое качество расслабления. В момент розслаблення кількість накопичується, вона переходить у нову якість скорочення. В момент расслабления количество накапливается, она переходит в новое качество сокращения. Цикл закінчується, потім все повторюється. Цикл заканчивается, затем все повторяется. Очевидно, здібність автоматичності руху серця мають усі живі організми, які еволюціонують, вони б не існували інакше. Очевидно, способность автоматизма движения сердца имеют все живые организмы, которые эволюционируют, они бы не существовали иначе.                      

   Рушійна сила еволюційного процесу. Движущая сила эволюционного процесса.   Еволюційна послідовність може мати будь-яку кількість членів. Эволюционная последовательность может иметь любое количество членов.   Розглянемо послідовності з двома членами. Рассмотрим последовательности с двумя членами. Перший член (а) виражає скорочення, наступний член виражає розслаблення, заперечення першого. Первый член (а) выражает сокращения, следующий член выражает расслабления, отрицание первого.   Відношення між тривалістю процесів дорівнює золотому перетину: а, а φ , Отношение между продолжительностью процессов равно золотому сечению: а, а φ,   де а – перший член. где а – первый член.Якщо перший член (a φ ). Если первый член (a φ). Тоді буде: a φ , – a φ / φ Тогда будет: a φ, – a φ/φ. .Або після спрощення: a φ , – a. Или после упрощения: a φ, - a.   Можливо, кінцеве значення є імпульсом для запуску другого циклу послідовності. Возможно, конечное значение является импульсом для запуска второго цикла последовательности. Другий цикл запускається автоматично після першого Второй цикл запускается автоматически после первого циклу. цикла. Процес продовжується автоматично необмежено. Процесс продолжается автоматически неограниченно. Рух відбувається по спіралі. Движение происходит по спирали. Процес починається спочатку. Процесс начинается сначала. Кількість циклів теоретично є нескінченна, процес вічний. Количество циклов теоретически бесконечно, процесс вечен. Процес діяльність і відпочинок заперечують один одного періодично. Процесс деятельность и отдых отрицают друг друга периодически. Причина руху, рушійна сила еволюції є в самій еволюційній системі. Причина движения, движущая сила эволюции есть в самой эволюционной системе. Цей процес є незалежний від інших систем. Этот процесс является независимый от других систем. Цей процес відбувається на практиці в природі скрізь і в великому, і малому. Этот процесс на практике в природе везде и в большом, и малом. Цей автоматичний механізм є серцем природи. Этот автоматический механизм является сердцем природы.

                    

4. Мікроскопічні процеси. 4. Микроскопические процессы. Атомна система. Атомная система. Квантова механіка Квантовая механика

   Послідовність (2.1) відповідає багатьом дійсним фізичним системам. Последовательность (2.1) соответствует многим действительным физическим системам. Наприклад, квантова механіка, атомна фізика. Например, квантовая механика, атомная физика.   Послідовність є загальним законом природи. Последовательность является общим законом природы. Світ побудований за єдиним законом. Мир построен по единому закону.

  

4.1. 4.1. Квантова механіка. Квантовая механика. Випромінювання чорного тіла. Излучения черного тела.

   Дослідники вивчали взаємодію тіла з випромінюванням. Исследователи изучали взаимодействие тела с излучением. Класична фізика вивчає неперервні величини, вона не може пояснити розподіл енергії по частотам, який спостерігається в природі. Классическая физика изучает непрерывные величины, она не может объяснить распределение энергии по частотам, которое наблюдается в природе. Планк зробив припущення: енергія осцилятора з власною частотою ( γ ) може приймати тільки дискретні Планк предположил: энергия осциллятора с собственной частотой (γ) может принимать только дискретные значення, кратні величині значения, кратные величине ( h γ ). (h γ). Де h постійна Планка. Где h постоянная Планка. Ця основна одиниця енергії ( h γ ) неоднакова для всіх осциляторів, так як вона пропорційна частоті. Эта основная единица энергии (h γ) неодинакова для всех осцилляторов, так как она пропорциональна частоте. Таким чином, енергія осцилятора рівна Таким образом, энергия осциллятора равна   E = nh γ , де n – ціле число, яке змінюється від нуля до нескінченності. E = nh γ, где n целое число, которое меняется от нуля до бесконечности. Отримуємо послідовність для енергії: Получаем последовательность для энергии:

 

h γ 1, h γ 2, h γ 3, h γ 4… h γ n . hγ1, hγ2, hγ3, hγ4 ... hγn.   ( n → ∞) . (n∞).

   Планк отримав точну відповідність між теоретичною формулою і розподілом енергії випромінювання по частотах, яке спостерігається в природі. Планк получил точное соответствие между теоретической формулой и распределением энергии излучения по частотам, которое наблюдается в природе. Дослідники Исследователи   отримали функцію розподілу енергії Планка. получили функцию распределения энергии Планка. (див. Бом . с30). (см. Бом. с30).

 

  4.2. 4.2. Атомна система Атомная система

   Класична фізика Классическая физика не може пояснити будову атома. не может объяснить строение атома. Нільс Бор (1913 р.) сформулював правильні постулати для атомних систем і узагальнив їх для всіх атомних систем. Нильс Бор (1913 г.) Сформулировал правильные постулаты для атомных систем и обобщил их для всех атомных систем.

   1.Атоми можуть довго перебувати в певних станах, стаціонарних станах, 1.Атомы могут долго находиться в определенных состояниях, стационарных состояниях, в котрих вони не випромінюють і не поглинають енергію. в которых они не излучают и не поглощают энергию. В цих станах атомні системи мають енергії, котрі утворюють дискретну послідовність: В этих состояниях атомные системы имеют энергии, которые образуют дискретную последовательность:

  E 1, E 2, E 3 … En . E 1, E 2, E 3 ... En.    Стани ці характеризуються стійкістю, всяка зміна енергії в результаті поглинання або випускання випромінювання або в результаті удару може відбуватися тільки при повному переході (перескакуванням) із одного цих станів в інший. Состояния эти характеризуются устойчивостью, всякое изменение энергии в результате поглощения или испускания излучения или в результате удара может происходить только при полном переходе (перескакивание) с одного из этих состояний в другое.    

   2. Атоми випускають або поглинають випромінювання тільки строго певної частоти при переході з одного стану в інший. 2. Атомы выпускают или поглощают излучение только строго определенной частоты при переходе из одного состояния в другое. Випромінювання, котре випускається або поглинається при переході із стану Em в стан En , є монохроматичне, і його частота Излучение, которое выпускается или поглощается при переходе из состояния Em в состояние En, является монохроматический, и его частота   γ γ   визначається з умови: определяется из условия:    = Em En . = Em En. Енергії Энергии виражаються арифметичною прогресією з різницею hγ . выражаются арифметической прогрессией с разностью .    Нільс Бор розробив теорію атома водню і подібного водню, який має один електрон, на основі цих постулатів. Нильс Бор разработал теорию атома водорода и подобного водорода, который имеет один электрон, на основе этих постулатов. Вона точно відповідає експериментальним даним. Она точно соответствует экспериментальным данным.

   Райдуга . Радуга. Видиме світло при дисперсії розкладається на спектр сім кольорів. Видимый свет при дисперсии разлагается на спектр семь цветов.

Частоти райдуги утворюються через еволюційну послідовність. Частоты радуги образуются из эволюционной последовательности.Теорія будови атома Бора дає точно спектр райдуги. Теория строения атома Бора дает точно спектр радуги.

 

4.3. 4.3. Співвідношення невизначеності Соотношение неопределенности

   Формулювання. Формулировка. Якщо вимірювання відбувається з точністю ∆ x і якщо одночасно відбувається вимірювання імпульсу з точністю p , то добуток цих двох помилок відповідає виразу : x p ћ . Если измерение координаты происходит с точностью Δ x и если одновременно происходит измерение импульса с точностью Δ p, то произведение этих двух ошибок соответствует выражению: Δx Δp ћ. Аналогічно, якщо Аналогично, еслиенергія системи вимірюється з точністю энергия системы измеряется с точностью E , то час, Δ E, то время, до якого це вимірювання відноситься, повинно мати мінімальну невизначеність, яка дається виразом: к которому это измерение относится, должно иметь минимальную неопределенность, которая дается выражением: E t ΔE Δt ≥ ћ. ≥ ћ. Для атомних систем. Для атомных систем.

   Це є співвідношення Это соотношение невизначеності неопределенности   Гейзенберга . Гейзенберга. Це співвідношення означає, що ( x ) і ( p ) не можуть одночасно мати визначені значення. Это соотношение означает, что (x) и (p) не могут одновременно иметь определенные значения. Якщо значення Если значение ( x ) визначено, тобто x = 0, то (X) определено, то есть Δ x = 0, то   p дорівнює нескінченності. Δp равна бесконечности. Значить, Значит,  (р) не має ніякого визначеного значення. (р) не имеет никакого определенного значения. І навпаки. И наоборот. Якщо (х) і (р) невизначені у відомих границях ∆ x і Если (х) и (р) неопределенные в известных границах Δx и p , то між ними має місце співвідношення невизначеності. Δp, то между ними имеет место соотношение неопределенности. Із нього виходить, Из него следует,чим менше ∆ x , тобто точніше локалізоване тіло, тим більше чем меньше Δx, то есть точнее локализовано тело, тем больше p , тобто тим більша невизначеність імпульсу. Δp, то есть тем больше неопределенность импульса. Автор вивів співвідношення невизначеності на основі хвильових властивостей мікрочастинок Луї де Бройля. Автор вывел соотношение неопределенности на основе волновых свойств микрочастиц Луи де Бройля. Співвідношення Соотношение представляють собою обмеження для мікрочастинок застосування класичних понять визначеного місцезнаходження й імпульсу. представляют собой ограничения для микрочастиц применения классических понятий определенного местонахождения и импульса.

 

5. Історія 5. История

   Порфирій Іванов дав ідею для вивчення Всесвіту і Порфирий Иванов дал идею для изучения Вселенной ипобудови еволюційної послідовності. построения эволюционной последовательности. У 1981 році Іванов показав на своєму практичному досвіді голодування, що терпіти без їжі треба певне число годин: 24, 42, 66, 108 годин в тиждень. В 1981 году Иванов показал на своем практическом опыте голодания, что терпеть без пищи надо определенное число часов: 24, 42, 66, 108 часов в неделю. Він показав послідовність чисел, в якій кожен член дорівнює сумі двох попередніх. Он показал последовательность чисел, в которой каждый член равен сумме двух предыдущих.Це є еволюційна послідовність. Это эволюционная последовательность. Він направив думку дослідників на пошук наукового пояснення еволюційної послідовності. Он направил мысли исследователей на поиск научного объяснения эволюционной последовательности. Іванов говорив: «Цього немає в природі, що це твоє. Иванов говорил: «Этого нет в природе, это твое. Раз ти зробив у природі, тобі далося це все, вже це є наше спільне, але не твоє особисте». Раз ты сделал в природе, тебе далось – это все уже наше общее, но не твое личное ». 1966.07:125. 1966.07 125.   Згідно із заповітом Іванова, ця стаття має статус суспільне надбання. Согласно завещанию Иванова, эта статья имеет статус общественное достояние. Послідовність будується на основі діалектики. Последовательность строится на основе диалектики.

   1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі. 1. Две противоположные стороны в природе, они существуют в единстве и борьбе. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. Все вещи, явления имеют противоположные свойства и тенденции развития. Вони перебувають в єдності, одна без одної не існує. Они находятся в единстве, друг без друга не существуют. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, її результатом є розвиток. Противоположные стороны взаимодействуют постоянно в форме борьбы, ее результатом является развитие. Між ними виникають суперечності, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Между ними возникают противоречия, которые являются источником, содержанием, движущей силой саморазвития мира. Процес закінчується через перехід до двох нових Процесс заканчивается через переход к двум новым   протилежних сторін. противоположным сторонам.     

   2. Подвійне заперечення є в природі . 2. Двойное отрицание в природе. Об ' єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Объекты развиваются путем двойного отрицания. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру початкового ступеня розвитку. Каждый степень является синтезом предыдущих ступеней и воспроизводит на более высокой основе характерные черты, структуру начальной ступени развития. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об ' єктів. Двойное отрицание является необходимым моментом процесса развития, условием качественного изменения объектов.Розвитку об ' єктів не існує без заперечення попередніх форм. Развития  объектов не существует без отрицания предыдущих форм.Заперечення відображає не знищення об ' єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадкоємність. Отрицание отражает не уничтожение объекта, а момент его перехода в новое качество, в котором хранятся элементы и свойства его предварительного качественного состояния, то есть фиксирует преемственность.

   3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. 3. Взаимный переход качественных и количественных изменений. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. Количественные изменения постепенно накапливаются, на определенном этапе развития нарушают их меру, и вызывают у них коренные изменения. Якість переходить у кількість, а кількість переходить у нову якість. Качество переходит в количество, а количество переходит в новое качество. Нова якість є запереченням початковій якості. Новое качество является отрицанием начального качества. Пример: Свет от солнца состоит из семи цветов, он превращается в белый свет, попадая в наши глаза. Количество семь превратилось в новое качество белый цвет.  

 

   Три стадії еволюційного розвитку. Три стадии эволюционного развития. Приклад. Пример. В історії людства можна виділити три стадії розвитку людства. В истории человечества можно выделить три стадии развития человечества. Стадія 1. Еволюція . Стадия 1. Эволюция. На цій стадії еволюція людини домінувала в житті людей. На этой стадии эволюция человека доминировала в жизни людей. Люди були близькі до природи, вони любили повітря, воду, землю. Люди были близки к природе, они любили воздух, воду, землю. Люди загартовувалися в природі, вони були здорові і сильні. Люди закалялись в природе, они были здоровы и сильны. Спочатку еволюція була Сначала эволюция была   біологічна, потім виникла соціальна еволюція, це були дві протилежності. биологическая, затем возникла социальная эволюция, это были две противоположности. Між ними існувала суперечність, вона закінчилась через перехід до інших двох протилежностей. Между ними существовало противоречие, оно закончилось через переход к другим двум противоположностям. Люди заперечили загартування, відійшли від природи. Люди отрицали закалки, отошли от природы. Стадію можна виразити числом 1. Стадія 2. Вчення Христа . Стадию можно выразить числом 1. Стадия 2. Учение Христа. Люди залишили загартування в природі, відійшли близько від природи, прийняли вчення Христа. Люди оставили закалки в природе, отошли недалеко от природы, приняли учение Христа. Вчення Христа домінувало в житті людства. Учение Христа доминировало в жизни человечества. Згодом виявилося, що люди не можуть виконувати вчення Христа повністю, вони можуть вірити в Христа. Впоследствии оказалось, что люди не могут выполнять учение Христа полностью, они могут верить в Христа. Між вірою і виконанням існує суперечність, вона закінчилась через перехід до інших двох протилежностей. Между верой и выполнением существует противоречие, она закончилась через переход к другим двум противоположностям. Стадія є запереченням першої, тому виражається невідомим числом (Х). Стадия является отрицанием первой, так выражается неизвестным числом (Х). Стадія 3. Синтез еволюції і вчення Христа . Стадия 3. Синтез эволюции и учение Христа. Люди заперечили одне вчення Христа, а прийняли синтез еволюції або загартування і вчення Христа. Люди отрицают одно учение Христа, приняли синтез эволюции или закалки и учение Христа. Порфирій Іванов створив вчення через свою Порфирий Иванов создал учение через свою   практику загартування, яке є синтез еволюції і вчення Христа. практику закалки, которая есть синтез эволюции и учение Христа. Зараз синтез еволюції і вчення Христа домінує в житті людства. Сейчас синтез эволюции и учение Христа доминирует в жизни человечества. Стадія виражається числом (1 + Х). Стадия выражается числом (1 + X). Три числа створюють еволюційну послідовність: 1; Три числа создают эволюционную последовательность: 1; Х; Х; 1 + Х. 1 + Х.     

 

6. Цитати Іванова про Сонце. 6. Цитаты Иванова о Солнце.

    6507:61. 6507: 61.   «Сонце не примушує вірити його силам, бо Сонця немає такого, як ми з вами думаємо і робимо. «Солнце не заставляет верить его силам, потому Солнца нет такого, как мы с вами думаем и делаем.Якби Сонце було, як воно сходить і заходить по нашій Землі, воно б прибрало хвилі океанські. Если бы Солнце было, как оно всходит и заходит по нашей Земле, оно бы убрало волны океанские.Воно є полум'я, нам з вами здається. Оно является пламя, нам с вами кажется.Чоловік Человекне навчив жити сам себе з одним Сонцем і без Сонця, він навчив себе спати. не научил жить сам себя с одним Солнцем и без Солнца, он научил себя спать.  62. А коли ніч приходить, він іде спати на спокій. 62. А когда ночь приходит, он идет спать на покой. Він спить, нічого не думає. Он спит, ничего не думает. Його сон підносить йому, що буде з його життям завтра . Его сон преподносит ему, что будет с его жизнью завтра.Природа показала на першому чоловікові, за його зроблене і вжите ним. Природа показала на первом человеке, по его сделанному и употребленному им. Він втратив свої здібності через це, і помер безсилий . Он потерял свои способности из-за этого и умер бессилен. Ми питаємо чоловіка первонародженого. Мы спрашиваем человека перворожденного. Для чого народився він, або для чого народили його? Для чего родился он, или для чего родили его?   Він не народжувався сам, природа народила його не для того, щоб він воював з природою. Он не рождался сам, природа родила его не для того, чтобы он воевал с природой. Вона народила його для дружби, жити разом. Она родила его для дружбы, жить вместе. 88. 88.Вчення Іванова не вірить Сонцю, а вірить своїм силам. Учение Иванова не верит Солнцу, а верит своим силам.Сонце не треба ні на що, Сонце не допоможе, якщо людина не виробить сили. Солнце не надо ни на что, солнце не поможет, если человек не выработает силы. 128. Іванов не вірить Сонцю, він не визнає його сили над ним. 128. Иванов не верит Солнцу, он не признает его силы над ним. Сонця, як ми з вами думаємо, немає.129. Солнца, как мы с вами думаем, нет.129. Сонце – це є ми, розумна істота » . Солнце – это мы, разумное существо».

   6604:138. 6604: 138. «Сонце є, ми народжуємо його щоранку. «Солнце есть, мы рожаем его каждое утро. 139. Сонце заходить не саме, ми садимо його своїми втомленими силами. 139. Солнце заходит не самое, мы сажаем его своими усталыми силами. Його не було в природі колись, перший чоловік народив його. Его не было в природе прежде, первый человек родил его. Вся атмосфера є народжена. Вся атмосфера является рождена. Ми не отримали того, чого хотіли. Мы не получили того, чего хотели. Ми отримали те, чого ми не хотіли». Мы получили то, чего мы не хотели ».

     6710а:61. 6710: 61. «Всі кажуть, що сонце є. «Все говорят, что солнце есть.   А чому моя думка не погоджується? А почему мое сознание не согласно? ЦеЭто   Сонце світить не наше. Солнце светит не наше. Люди створюють самі» . Люди создают сами».   6803:91. 6803: 91. «Ми народили день своєю появою. «Мы родили день своим появлением. Якби нас, людей, не було в такому самовільному житті, ми б не мали Сонця на небі. Если бы нас, людей, не было в такой самовольной жизни, мы бы не имели Солнца на небе. Ми народили його самі». Мы родили его сами».

   6807:20. 6807: 20. «20. «20. Ми знаємо про такий час. Мы знаем о таком времени.   Ми не обходимося без вечора. Мы не обходимся без вечера. Потім ранній ранок приходить слідом за ним. Затем раннее утро приходит вслед за ним. Хто робив це все нам? Кто делал это все нам? Ми навчилися тягнути це до себе своїм розумом. Мы научились тянуть это к себе своим умом. Природа не дає нам це, а ми робимо самі це . Природа не дает нам это, а мы делаем сами это. Сонця як такого немає. Солнца как такового нет. Люди є самі в природі, їм потрібна завжди весна, та вони не проти від літа, осені . Люди сами в природе, им нужна всегда весна, и они не прочь от лета, осени.Зима не подобалася нікому, вона не потрібна. Зима не нравилась никому, она не нужна. 24. Ми тягнули до себе час, так ми тягнемо його зараз. 24. Мы тянули к себе время, так мы тянем его сейчас. Сонце встало на землю, ми всі з вами піднялися. Солнце встало на землю, мы все с вами поднялись. Та ми пішли в бій на нашу велику матір. И мы пошли в бой на нашу большую мать. 27. Нам треба буде зробити так без усякого Сонця. 27. Нам надо будет сделать так без всякого Солнца. Ми не повинні сподіватися ні на що, крім чоловіка. Мы не должны надеяться ни на что, кроме человека. Він завойовує сам у природі ». Он завоевывает сам в природе».

     6904:121. 6904: 121. « Сонця нема є самого. «Солнца нет самого. Люди є одні , які тягнуть час до себе, зустрічають і проводжають місце кожне ». Люди есть одни, которые тянут время к себе, встречают и провожают место каждое».

   7201.15:56. 7201.15: 56. «Тіло повинно бути таким, як воно народилося. «Тело должно быть таким, как оно родилось. Треба зробитися таким, як і раніше був. Надо сделаться таким, как и раньше был. Сонце – це є ми, всі наші земні люди. Солнце – это мы, все наши земные люди. Вони лягають спати без усякого Сонця. Они ложатся спать без всякого Солнца. Воно не появляється до самого ранку. Оно не появляется до самого утра. Коли ми зустрічаємося з ним, ми щасливі». Когда мы встречаемся с ним, мы счастливы ».    7212:123. 7212: 123. «Сон наш є «Сон наш есть миліший від усього, герой усякий гине в ньому навіки. милее от всего, герой всякий погибает в нем навсегда. За моїм висновком, Сонця немає як такого. По моему выводу, Солнца нет как такового. Життя національних людей є на нашій планеті Землі. Жизнь национальных людей есть на нашей планете Земле. Вони є самі на білому світі Сонце. Они сами есть на белом свете Солнца. Їхній розум, життєвий мозок хоче і робить у них». Их ум, жизненный мозг хочет и делает в них».7212:124. 7212: 124. «Сонця немає між людьми, як вони думають. «Солнца нет у людей, как они думают. Х азяїн Бог є. Хозяин Бог есть. Справа наша є холод і погана сторона, треба бути живим без усякого Сонця» . Наше дело есть холод и плохая сторона, надо быть живым без всякого Солнца».

    7301.30:9. 7301.30: 9. «Ми вважали до цього діла: Сонце стоїть на своєму місці, а Земля крутиться (навколо своєї осі). «Мы считали до этого дела: Солнце стоит на своем месте, а Земля крутится (вокруг своей оси). Це неправда. Это неправда. Сонця як такого немає між людьми в атмосфері, як ми всі вирішили. Солнца как такового нет между людьми в атмосфере, как мы все решили. Висновок один є такий тепер. Вывод один такой сейчас. Сонце є ми, люди . Солнце есть мы, люди. Вони почали робити в житті. Они начали делать в жизни. Якби Сонце було в нас таке, як ми з вами думаємо, воно б спалило нас. Если бы Солнце было у нас такое, как мы с вами думаем, оно бы сожгло нас. А то це є. А то это есть. Ми з вами хочемо, те і зробимо. Мы с вами хотим, то и сделаем. 93. Сонце приходить щодня, і воно відходить. 93. Солнце приходит каждый день, и оно уходит. Люди хочуть самі цього і роблять у цьому, у них виходить». Люди хотят сами этого и делают в этом, у них получается».      

    7510:17. 7510: 17. « Наука говорить, що живе тіло Сонця є вогняне. «Наука говорит, что живое тело Солнца является огненное. Воно не має вогню як природне. Оно не имеет огня как естественное. Якби воно було вогняне і сили були, то мікроби палилися від нього. Если бы оно было огненное и силы были, то микробы сгорали бы от него. Це атмосфера є така, вона не є шкідлива зимою зовсім. Это атмосфера такая, она не является вредная зимой совсем. Ви з ' єднайте ніч з днем із цим ділом, так та атмосфера. Вы соедините ночь с днем с этим делом, так и атмосфера. Вона не розділяється на різне, в природі є все однакове. Она не разделяется на разные, в природе все одинаково. Ми думаємо так, що холод наступає звідкілясь, а він появляється тут же на цьому місці. Мы думаем так, что холод наступает откуда, а он появляется здесь же на этом месте. ТакТак само Сонце заходить за Землю начебто. же Солнце заходит за Землю вроде. Ні, це відбувається в наших людях. Нет, это происходит в наших людях. Люди роблять це все у природі. Люди делают это все в природе. Вони вибрали це місце, знайшли своє існування, вони придбавали те, що треба в житті. Они выбрали это место, нашли свое существование, они приобретали то, что нужно в жизни.   31. Милі мої всі люди, гляньте на сонце! 31. Милые мои все люди, посмотрите на солнце!   Ви побачите там правду, своє оздоровлення. Вы увидите там правду, свое оздоровление. Ви будете такими, як я: Переможець природи, Учитель народу та Бог землі. Вы будете такими, как я: Победитель природы, Учитель народа и Бог земли. 32. Ось чого нам треба добитись у природі, щоб цього чоловіка прославили як Бога Землі за його діло. 32. Вот чего нам надо добиться в природе, чтобы этого человека прославили как Бога Земли за его дело. Він примушує ходити калік, він дає зір сліпим, а всі нові хвороби щезають через учинок його. Он заставляет ходить калек, он дает зрение слепым, а все новые болезни исчезают через поступок его. Ось що він зробив нам, він розкрив життя і прогнав Вот что он сделал нам, он раскрыл жизнь и прогнал   смерть. смерть. Іванов зробив це все своїми руками сам, він є не теоретик у житті, він зустрічався природно з повітрям, з водою, він Иванов сделал это все своими руками сам, он является не теоретик в жизни, он встречался естественно с воздухом, с водой, онступав по землі зі своєю практикою в природі. ступал по земле со своей практикой в природе. Я не старався уникати цього всього. Я не старался избегать этого всего. Мої сили процвітали, природа освітила їх для цього, щоб допомагати ними нашому хворому чоловікові. Мои силы процветали, природа осветила их для этого, чтобы помогать ними нашим больным людям. А коли він зрозуміє мене такого, він згодиться і буде в природі таким, як я. А когда он поймет меня такого, он будет в природе таким, как я. Учитель не заперечує мати всім ці сили, лише б любов була ваша в цьому. Учитель не отрицает иметь всем эти силы, лишь бы любовь была ваша в этом. Нам не треба чекати час, а ми готуємося до нього, ми направляємо всі свої сили для того, щоб зробити це діло. Нам не нужно ждать время, а мы готовимся к нему, мы направляем все свои силы для того, чтобы сделать это дело. Ми ходимо весь рік весь час, робимо те, що годує нас весь рік. Мы ходим весь год все время, делаем то, что кормит нас весь год.

   34. Ми трудилися без усякого відпочинку від самого першого чоловіка. 34. Мы трудились без всякого отдыха от самого первого человека. Він став майструвати в природі це початкове життя. Он стал мастерить в природе эту первоначальную жизнь. Він був чоловік світило всьому, він був хазяїн своєму ділу в природі. Он был человек светило всему, он был хозяин своему делу в природе.   35. Коли він говорив слова, у нього виходило. 35. Когда он говорил слова, у него получалось. Він розділив світло і темноту. Он разделил свет и темноту. 36. Це не Сонце є, а люди хочуть і хотіли самі ще вчора після заходу Сонця. 36. Это не Солнце есть, а люди хотят и хотели сами еще вчера после захода Солнца. Воно зайшло в нас і зійшло з нами. Оно зашло в нас и взошло с нами. Ми прибрали його з дороги спільними силами народними. Мы убрали его с дороги совместными силами народными. Воно є люди, найголовніше. Оно есть люди, самое главное. Якби не люди, у нас не було б нічого. Если бы не люди, у нас не было бы ничего. Сонце треба всім живим істотам, вони радуються ним, а не сонце ними. Солнце надо всем живым существам, они радуются им, а не солнце ними. Люди є все Сонце, а Сонце є люди. Люди все есть Солнце, а Солнце есть люди. Вони бажають, щоби було Сонце, так воно й робиться слідом за людьми. Они хотят, чтобы было Солнце, так оно и делается вслед за людьми. І Сонце ховається після них». И Солнце скрывается после них ».      

    7704:1. 7704: 1. «Наші люди хочуть узнати, Сонце є між нами такими, чи його як такого немає? «Наши люди хотят узнать, Солнце есть между нами такими, или его как такового нет? Відповідаю прямо. Отвечаю прямо.   Сонце – це є ми, всі люди, встаємо і лягаємо. Солнце – это мы, все люди, встаем и ложимся. Природа оточила нас цим, дала світло і тьму». Природа окружила нас этим, дала свет и тьму». 7906:81. 7906: 81.«Це така природа прийшла на це діло, вона вводить це все в житті. «Это такая природа пришла на это дело, она вводит это все в жизни. Це така народжена видимість, котра означає. Это такая рожденная видимость, которая значит. Сонце – це є щось таке, всі наші люди. Солнце – это что-то такое, все наши люди. У них усіх є така часткова сила, те, чому треба бути». У них всех есть такая частичная сила, то, чему надо быть».

 

Література Литература                  

Сухан В. В. Хімія. Сухан В. В. Химия. – М.: Просвещение, 1993. - 408 с.   

Бом Д. Квантова теорія. Бом Д. Квантовая теория. – М. 1965. - 728с.

Шпольський Д. Атомна фізика. Шпольский Д. Атомная физика. Т 1. – М. Наука. Т 1. - М. Наука. 1974. 576с. 1974. 576с.

Гурштейн А. А. Вічні таємниці неба. Гурштейн А. А. Вечные тайны неба. – М. 1973. 255с.

Баренбаум А. А. Галактика. Баренбаум А. А. Галактика. Сонячна система. Солнечная система. Земля./М:ГЕОС – 2002. Земля. / М: ГЕОС - 2002.

Лансберг Г. С. Оптика. Лансберг Г. С. Оптика. –М. 2006. - 848с.

 

Посилання Ссылки

Праці Порфирія Іванова Труда Порфирия Иванова   www.osh.kiev.ua www . 

https :// uk . https: // uk. wikibooks . wikibooks. org / wiki /По-еволюційному org / wiki / По-эволюционном    

https :// uk . https: // uk. wikibooks . wikibooks. org / wiki /Автотрофне людство org / wiki / Автотрофное человечество   

 

Автотрофное человечество

№ 19. 2018-05-11 2018-05-11 20 20 . . № 19. № 19. 2018-05-11 2018-05-11 № 40.

№ 40. 2018-05-1 2018-05-1 8 82019-06-21 2019-06-21

http://osh.kiev.ua/ukiv8840.htm http://osh.kiev.ua/ukiv8840.htm

 

Упорядник – Ош Составитель Ош

 

Автотрофне людство – концепція і теорія Вернадського Володимира Івановича і практика активістів, які здійснюють науковий експеримент над собою автотрофного живлення способом симбіозу між організмом людини і мікрофлорою кишечника. Автотрофное человечество  концепция и теория Вернадского Владимира Ивановича и практика активистов, осуществляющих научный эксперимент над собой автотрофного питания способом симбиоза между организмом человека и микрофлорой кишечника.   

 

Зміст Содержание

1.Історія виникнення концепції. 1. История возникновения концепции.

2. Концепція і теорія Вернадського за працею « Автоторофність людства». 2. Концепция и теория Вернадского по труду «Автоторофнисть человечества».

3. Практичний перехід на автотрофний стан – біологічне перетворення 3. Практический переход на автотрофное состояние – биологическое преобразование

3.1. 3.1. Мікрофлора кишечника людини. Микрофлора кишечника человека.

3.2. 3.2. Симбіоз організму і мікрофлори кишечника. Симбиоз организма и микрофлоры кишечника.

4. Місце бактерій тонка кишка людини. 4. Место бактерий тонкая кишка человека.    

5. Обмін білків і енергії в організмі. 5. Обмен белков и энергии в организме.

6. Способи переходу на автотрофне живлення 6. Способы перехода на автотрофное питания

6.1. 6.1. Система автотрофного живлення Іванова Порфирія Корнійовича. Система автотрофного питания Иванова Порфирия Корнеевича.

6.2. 6.2. Досвід автотрофних людей праноїдів . Опыт автотрофных людей праноедов.

7. Практичний перехід на автотрофний стан – соціальне перетворення. 7. Практический переход на автотрофное состояние – социальное преобразование.

8. Актуальність автотрофного живлення. 8. Актуальность автотрофного питания.

9. Джерела 9. Источники

10. Посилання. 10. Ссылка.

 

1. Історія виникнення концепції і теорії 1. История возникновения концепции и теории

 

   Вважається, на Вернадського Володимира Івановича сильно вплинув голодомор в Україні в 1933 році. Считается, на Вернадского Владимира Ивановича сильно повлиял голодомор в Украине в 1933 году.Люди гинули від голоду в країні, яка найбагатша природними ресурсами. Люди погибали от голода в стране, самой богатой природными ресурсами.Вернадський не хотів, щоб люди вмирали від голоду. Вернадский не хотел, чтобы люди умирали от голода. Тому він написав працю про автотрофність людства Он написал труд о автотрофности человечества і створив теорію, в якій пропонував людству перейти на нову форму харчування – автотрофне живлення. и создал теорию, в которой предлагал человечеству перейти на новую форму питания – автотрофное питание. Також з 1933 року Іванов Порфирій Корнійович почав своє практичне загартування, щоб побудувати життя без потреби в їжі та знайти в природі засоби до безсмертя. Также с 1933 года Иванов Порфирий Корнеевич начал свою практическую закалку, чтобы построить жизнь без потребности в пище и найти в природе средства к бессмертию. Іванов пішов у природу Иванов пошел в природу без потреб, в одних трусах літом і зимою, щоб знайти в природі засоби і люди не вмирали. без потребностей, в одних трусах летом и зимой, чтобы найти в природе средства и люди не умирали. Так потім виникла теорія і практика автотрофного живлення – наука. Так потом возникла теория и практика автотрофного питания – наука.   

 

2. Концепція Вернадського за працею « Автотрофність людства» 2. Концепция Вернадского по труду «Автотрофность человечества»

   Автотрофність людства – поняття і теорія, запропонована Вернадським Володимиром Івановичем, живлення людства Автотрофности человечества – понятие и теория, предложенная Вернадским, питания человечества без споживання рослинних і тваринних організмів. без потребления растительных и животных организмов. Вернадський припускав можливість перетворення людини з істоти соціально гетеротрофної на істоту соціально автотрофну. Вернадский предполагал возможность преобразования человека из существа социально гетеротрофного в существо социально автотрофное.

   Автотрофи (від autos – «сам» та trophe – «їжа», «харчування») – організми, що синтезують із неорганічних речовин (головним чином води, діоксиду вуглецю, неорганічних сполук азоту) всі необхідні для життя органічні речовини. Автотрофы (от autos - «сам» и trophe - «еда», «питание») – организмы, синтезирующие из неорганических веществ (главным образом воды, диоксида углерода, неорганических соединений азота) все необходимые для жизни органические вещества.

     Вернадський стверджував у своїй праці про шлях людства у майбутньому до наукового пошуку нових форм харчування. Вернадский утверждал в своей работе о пути человечества в будущем к научному поиску новых форм питания. Землеробство зі зростанням населення Землі не зможе забезпечити все людство якісною їжею, тому Вернадський запропонував Земледелие с ростом населения Земли не сможет обеспечить все человечество качественной пищей, поэтому Вернадский предложил   шукати нові форми харчування на основі синтезу бактерій у людському організмі. искать новые формы питания на основе синтеза бактерий в человеческом организме. Такі бактерії входять до складу флори кишечника людини. Такие бактерии входят в состав флоры кишечника человека. Люди із синтезом їжі від флори є автотрофні істоти, бо харчуються речовинами, синтезованими у власному організмі. Люди с синтезом пищи от флоры является автотрофные существа, потому что питаются веществами, синтезированными в собственном организме. Проблемою є знайти практичні методи переходу від гетеротрофного до автотрофного живлення. Проблема найти практические методы перехода от гетеротрофного к автотрофному питания. На думку Вернадського, автотрофні люди отримають новий шлях духовного розвитку, кращого життя, відновиться біологічна і соціальна еволюція людини. По мнению Вернадского, автотрофные люди получат новый путь духовного развития, лучшую жизнь, восстановится биологическая и социальная эволюция человека.   Цитати Вернадського із праці « Автотрофність людства». Володимир Вернадський говорить у праці, що в його час сотні тисяч людей вмирають або животіють в Росії внаслідок нестачі харчування, а більше 10 – 15 мільйонів людей стали жертвами вчинених соціальних помилок. Владимир Вернадский говорит в работе, что в его время сотни тысяч людей умирают или прозябают в России вследствие недостатка питания, а более 10 – 15 млн. человек стали жертвами совершенных социальных ошибок. Проблеми харчування і виробництва повинні бути переглянуті. Проблемы питания и производства должны быть пересмотрены. Внаслідок цього обов'язково настане переворот у самих соціальних принципах, які керують суспільною думкою. Вследствие этого обязательно наступит переворот в самих социальных принципах, управляющих общественным мнением. Для вирішення соціального питання необхідно змінити форму харчування і джерела енергії, які використовуються людиною. Для решения социального вопроса необходимо изменить форму питания и источники энергии, которые используются человеком. Безпосередній синтез їжі, без посередництва організованих істот, змінить майбутнє людини докорінно, як тільки він буде відкритий. Непосредственный синтез пищи, без посредничества организованных существ, изменит будущее человека коренным образом, как только он будет открыт. Створення подібного синтезу звільнило б людину від її залежності від інших живих істот. Создание подобного синтеза освободило бы человека от его зависимости от других живых существ. Людина стала б з істоти соціально гетеротрофної істотою соціально автотрофною. Человек стал бы из существа социально гетеротрофного существом социально автотрофным. Створення автотрофної людини дасть їй можливості духовного розвитку; Создание автотрофного человека даст ему возможности духовного развития; воно відкриє реально перед нею шлях кращого життя. оно откроет реально перед ним путь лучшей жизни.

   Вернадський наголошує, що людина стане істотою соціально автотрофною. Вернадский подчеркивает, что человек станет существом социально автотрофным. Тобто людина як біологічна істота стане автотрофною і суспільство стане відповідно автотрофним, це перетворення буде відбуватися одночасно. То есть человек как биологическое существо станет автотрофным и общество станет соответствии автотрофным, это преобразование будет происходить одновременно. Перетворення людини як біологічної істоти і соціальне перетворення є дві частини одного цілого. Превращение человека как биологического существа и социальное преобразование есть две части одного целого. Без соціального перетворення не буде переходу до біологічної автотрофної людини, бо стара соціальна система буде заважати людству перейти на автотрофний стан. Без социального преобразования не будет перехода к биологической автотрофной человека, потому что старая социальная система будет мешать человечеству перейти на автотрофное состояние.

 

3. Практичний перехід на автотрофне живлення – біологічне перетворення 3. Практический переход на автотрофное питания – биологическое преобразование

     Мікробіологія доводить, що безпосередній біологічний синтез, про який говорив Вернадський, який врятує людство в житті, можливий через бактерії кишечника. Микробиология доказывает, что непосредственный биологический синтез, о котором говорил Вернадский, который спасет человечество в жизни, возможно из-за бактерий кишечника. Теорія Вернадського Володимира Івановича про автотрофне людство отримала зараз практичне підтвердження завдяки досягненням сучасної мікробіології. Теория Вернадского Владимира Ивановича об автотрофном человечестве получила сейчас практическое подтверждение благодаря достижениям современной микробиологии.

   Система автотрофності відповідає біологічній Система автотрофности соответствует биологической природі людини, бо перша людина була природе человека, потому что первый человек был без потреби їжі в природі. без потребности пищи в природе. Порфирій Іванов пише в своїй праці: Порфирий Иванов пишет в своей работе: «Ми всі, як один, створені без усякої такої потреби в тілі. «Мы все, как один, созданные без всякой такой потребности в теле. У нас не було нужди ніякої в цьому ділі. У нас не было нужды никакой в этом деле. Нас із вами оточувала наша природа, найперші початкові люди були в цьому ділі. Нас с вами окружала наша природа, первые начальные люди были в этом деле. У них не було ніякої зробленої зброї під своїми руками». У них не было никакого совершенного оружия под своими руками». 7910:148. 7910:148.

 

3.1. 3.1. Мікрофлора кишечника людини Микрофлора кишечника человека

    Мікрофлора кишечника – мікроорганізми бактерії, що звичайно живуть у травній системі та виконують ряд корисних функцій для своїх хазяїв, частина нормальної флори. Микрофлора кишечника – микроорганизмы бактерии, обычно живут в пищеварительной системе и выполняют ряд полезных функций для своих хозяев, часть нормальной флоры. Повільні рухи і нейтральне pH товстого кишечника і нижніх відділів тонкого сприяють інтенсивному розмноженню різноманітних мікроорганізмів бактерій. Медленные движения и нейтральное pH толстого кишечника и нижних отделов тонкого способствуют интенсивному размножению различных микроорганизмов бактерий. Кількість мікробів у кишечнику людини приблизно у десять разів перевищує кількість власних клітин організму. Количество микробов в кишечнике человека примерно в десять раз превышает количество собственных клеток организма. Маса всієї мікрофлори кишечника людини складає близько 1 кг. Масса всей микрофлоры кишечника человека составляет около 1 кг.Бактерії є одноклітинні організми, їх розміри – 0,5 – 5,0 мкм . Бактериями являются одноклеточные организмы, их размеры – 0,5 – 5,0 мкм. Внутрішня частина бактерії – цитоплазма охоплюється одною або двома мембранами, що відділяють їх від зовнішнього середовища. Внутренняя часть бактерии –   цитоплазма охватывается одной или двумя мембранами, которые отделяют их от внешней среды. Гомогенна фракція цитоплазми містить набір розчинних РНК, білків, продуктів метаболічних реакцій. Гомогенная фракция цитоплазмы содержит набор растворимых РНК, белков, продуктов метаболических реакций. Інша частина цитоплазми включає хромосоми, рибосоми. Другая часть цитоплазмы включает хромосомы, рибосомы. Генетична інформація є в одній молекулі ДНК. Генетическая информация есть в одной молекуле ДНК. Бактерії здатні пересуватися у рідині, використовуючи джгутики і ворсинки. Бактерии способны передвигаться в жидкости, используя жгутики и ворсинки. Бактерії ростуть до певного розміру, після чого проводять поділ на дві частини. Бактерии растут до определенного размера, после чего проводят разделение на две части. Один поділ відбувається за 9,8 хвилини. Одно деление происходит за 9,8 минуты. Кількість бактерій у процесі поділу при достатній кількості поживних речовин можуть збільшитися від 1 до 10¹⁴ Количество бактерий в процессе разделения при достаточном количестве питательных веществ могут увеличиться от 1 до 10¹⁴ за 10 – 20 годин, за 10 – 20 часов, покрити весь тонкий кишечник одним щільним шаром. покрыть весь тонкий кишечник одним плотным слоем.При поділі клітини створюються генетично При делении клетки создаются генетическиідентичні дочірні клітини. идентичные дочерние клетки. Ріст бактерій відбувається за три фази. Рост бактерий происходит за три фазы. 1. Пристосування, повільний ріст. 1. Приспособление, медленный рост. 2. Експоненціальний ріст кількості, швидкий ріст. 2. Экспоненциальный рост количества, быстрый рост. 3. Стаціонарна фаза, спричинена виснаженням поживних речовин. 3. Стационарная фаза, вызванная истощением питательных веществ.   Бактерії, які мешкають у травному тракті колективно, називаються флорою кишечника, це нормальна флора. Бактерии, живущие в пищеварительном тракте коллективно, называются флорой кишечника, это нормальная флора. Більшість бактерій мають анаеробний метаболізм. Большинство бактерий имеют анаэробный метаболизм. Вони можуть жити за рахунок анаеробного дихання, без молекулярного кисню. Они могут жить за счет анаэробного дыхания, без молекулярного кислорода. Мікрофлора кишечника – Микрофлора кишечника – это палочковидные бактерии, они способствуют перевариванию пищи, синтезируют витамины, усиливают иммунитет, подавляют развитие патогенных бактерий. Їх загалом є більше 260 видів. Их всех есть более 260 видов. (див. Мікрофлора кишечника – Вікіпедія ). (см. Микрофлора кишечника – Википедия).             

 

3.2. 3.2. Симбіоз організму і флори кишечника Симбиоз организма и флоры кишечника

   Симбіоз є співжиття організмів різних видів, яке взаємно корисне. Симбиоз есть сожительство организмов разных видов, которое взаимно полезное. Симбіоз організму і флори дає взаємну користь. Симбиоз организма и флоры дает взаимную пользу. (див. Симбіоз – Вікіпедія ). (см. Симбиоз – Википедия). Мутуалізм – тип співіснування різних видів, від якого отримують взаємну користь. Мутуализм – тип сосуществования различных видов, от которого они получают взаимную пользу. Різновид симбіозу. Разновидность симбиоза. Приклад. Пример. Найтісніша форма мутуалізму, коли один організм живе всередині іншого. Теснейшая форма мутуализма, когда один организм живет внутри другого. Вражаючим прикладом цього служить система органів травлення жуйних тварин. Впечатляющим примером этого служит система органов пищеварения жвачных животных. Вони, як і людина, не здатні перетравити Они, как и человек, не способны переварить |целюлозу, яка у великій кількості міститься в рослинах.целлюлозу, которая в большом количестве содержится в растениях. Але у жуйних тварин є особливий орган рубець, в якому живе безліч мікробів. Но у жвачных животных есть особый орган рубец, в котором живет множество микробов. Рослинна їжа, після того як тварина її прожувала, потрапляє в рубець, і там ці мікроби руйнують целюлозу. Растительная пища, после того как животное ее прожевала, попадает в рубец, и там эти микробы разрушают целлюлозу.Бактерії перероблюють целюлозу на білок, цей білок міститься в цитоплазмі бактерій. Бактерии перерабатывают целлюлозу на белок, этот белок содержится в цитоплазме бактерий. Частина бактерій у травній Часть бактерий в пищеварительнойсистемі гине і розщеплюються на складові (білок тощо). системе гибнет и расщепляются на составляющие (белок и т.д.). Цей білок розщеплюється на амінокислоти, які потрапляють через епітеліальний покров ворсинок у кров. Этот белок расщепляется на аминокислоты, которые попадают через эпителиальный покров ворсинок в кровь.   Подібний симбіоз організму і флори відбувається в людини. Подобный симбиоз организма и флоры происходит у человека. Обмін білків у людини відбувається аналогічно до тварини. Обмен белков у человека происходит аналогично животному. Бактерії в травній системі перероблюють свою їжу, яка потрапляє в систему, на білок, який відкладається в цитоплазмі бактерії. Бактерии в пищеварительной системе переделывают свою пищу, которая попадает в систему, на белок, который откладывается в цитоплазме бактерий. Бактерії можуть живитися простими речовинами: вуглекислота, вода тощо. Бактерии могут питаться простыми веществами: углекислота, вода и тому подобное. Одна частина бактерій гине в лугах і розщеплюється на білок тощо, інша частина бактерій розмножується шляхом ділення. Одна часть бактерий погибает в щелочи и расщепляется на белок и т.п., другая часть бактерий размножается путем деления. Білок бактерій у травній системі розщеплюється на амінокислоти, які Белок бактерий в пищеварительной системе расщепляется на аминокислоты, которыепроходить через епітеліальний покрив ворсинок тонкої кишки і попадають у кров, далі транспортуються до клітин. проходят через эпителиальный покров ворсинок тонкой кишки и попадают в кровь, далее транспортируются в клетки.

   Бактерії синтезують білок, необхідний для існування людини, а людина живить бактерії простими речовинами. Бактерии синтезируют белок, необходимый для существования человека, а человек питает бактерии простыми веществами. Людина з симбіозом організму і флори може Человек с симбиозом организма и флоры можетне потребувати і не вживати рослинну і тваринну їжу. не нуждаться и не употреблять растительную и животную пищу. Маса флори кишечника дорівнює приблизно 1,5 кг. Масса флоры кишечника составляет около 1,5 кг. Симбіоз організму і флори приносить їм взаємну користь. Симбиоз организма и флоры приносит им взаимную пользу. Такий організм живиться сам від себе, тому називається автотрофним. Такой организм питается сам от себя, поэтому называется автотрофным. Він не вживає звичайну тваринну і рослинну їжу, він не потребує їжі, його вага Он не употребляет обычную животную и растительную пищу, он не нуждается в пище, его весв житті не зменшується, залишається незмінною. в жизни не уменьшается, остается неизменный. Він може пити воду, може не пити. Он может пить воду, может не пить. Організм є на автотрофному живленні. Организм есть на автотрофном питании. Симбіоз організму і флори є первинна причина. Симбиоз организма и флоры есть первичная причина. Після виникнення симбіозу і автотрофного живлення відбуваються наслідки: розвиток еволюційний, фізичний, психічний, енергетичний тощо. После возникновения симбиоза и автотрофного питания происходят последствия: развитие эволюционное, физическое, психическое, энергетическое и др.

   Звичайна людина потребує в харчуванні, крім білків, вітаміни, різні неорганічні речовини для повноцінного живлення, здоров'я, активного довголіття. Обычный человек нуждается в питании, кроме белков, витаминами, различными неорганическими веществами для полноценного питания, здоровья, активного долголетия. Тому в людини, яка має автотрофне живлення, повинно бути періодично також гетеротрофне живлення (вітаміни, мінеральні речовини тощо), щоб було повноцінне живлення організму, яке дає здоров'я, тривале життя. Поэтому у человека, кроме автотрофного питания, должно быть периодически также гетеротрофное обычное питание (витамины, минеральные вещества и т.п.), чтобы было полноценное питание организма, которое дает здоровья, долгую жизнь. Практика праноїдів підтверджує цей висновок. Практика праноедов подтверждает этот вывод.

 

3.3. 3.3. Чим живляться бактерії, коли організм голодує? Чем питаются бактерии, когда организм голодает?

    У світі більшість людей живиться гетеротрофною тваринною їжею, у них в організмі живе відповідна гетеротрофна мікрофлора, яка живиться тільки їжею від тварин (м'ясо тощо) щодня. В мире большинство людей питается гетеротрофной животной пищей, у них в организме живет соответствующая гетеротрофная микрофлора, которая питается только пищей от животных (мясо и т.д.) ежедневно. Бактерії перероблюють їжу на білок, котрий розщеплюється на амінокислоти, з яких клітини виробляють новий білок. Бактерии перерабатывают пищу на белок, который расщепляется на аминокислоты, из которых клетки вырабатывают новый белок. Коли організм голодує і в організмі нема тваринної їжі, тоді мікрофлора їсть спочатку вмерлі клітини організму людини, потім живі клітини хазяїна. Когда организм голодает и в организме нет животной пищи, тогда микрофлора ест сначала умершие клетки организма человека, затем живые клетки хозяина. Вага тіла поступово зменшується щодня, тіло виснажується, маса тіла досягає недопустимого рівня, після якого наступає смерть. Вес тела постепенно уменьшается ежедневно, тело истощается, масса тела достигает недопустимого уровня, после которого наступает смерть. Симбіоз між організмом і мікрофлорою не існує. Симбиоз между организмом и микрофлорой не существует.

   Автотрофні люди є також у світі, вони живляться тільки рослинною їжею (овочі, фрукти тощо). Автотрофные люди также есть в мире, они питаются только растительной пищей (овощи, фрукты и т.д.). У них всередині живе одна відповідна автотрофна флора, іншої нема. В них внутри живет одна соответствующая автотрофная флора, другой нет. Бактерії перероблюють рослинну їжу на білок, потім бактерії гинуть, розщеплюються на білок. Бактерии перерабатывают растительную пищу на белок, затем бактерии погибают, расщепляются на белок, який розщеплюється на амінокислоти, з яких клітини будують білок, властивий організму. который расщепляется на аминокислоты, из которых клетки строят белок, свойственный организму. Коли організм Когда организмголодує, їжа не потрапляє в організм, тоді бактерії живуть за рахунок простих речовин: вуглекислий газ, азот, вода тощо. голодает, пища не попадает в организм, тогда бактерии живут за счет простых веществ: углекислый газ, азот, вода и тому подобное. Прості речовини виробляються при розщеплені амінокислот, при диханні організму. Простые вещества производятся при расщепленные аминокислот, при дыхании организма. Із простих речовин бактерії синтезують білок. Из простых веществ бактерии синтезируют белок.Такі люди переходять на автотрофне живлення, живляться за рахунок самого себе, вага тіла не зменшується щодня, а зберігається, бактерії зберігають тіло людини. Такие люди переходят на автотрофное питания, питаются за счет самого себя, вес тела не уменьшается ежедневно, а сохраняется, бактерии сохраняют тело человека. Це є справжній симбіоз. Это настоящий симбиоз.

   Щоб перейти з гетеротрофного живлення на автотрофне, треба не вживати їжу з тварин ( мясо тощо) щодня, а вживати тільки одну рослинну їжу (овочі, фрукти, зернові тощо). Для переключения от гетеротрофного питания на автотрофное, надо не принимать пищу из животных (мясо и т.д.) ежедневно, а употреблять только одну растительную пищу (овощи, фрукты, зерновые и т.д.). Треба практикувати такий режим харчування більше року, щоб зникла всяка стара звичка, стара гетеротрофна мікрофлора, а утворилася нова автотрофна мікрофлора. Надо практиковать такой режим питания длительно, чтобы исчезла всякая старая привычка, старая гетеротрофная микрофлора, а образовалась новая автотрофная микрофлора.

 

4. Місце бактерій тонка кишка людини 4. Место бактерий тонкая кишка человека

   Тонка кишка розташована в нижній частині живота. Тонкая кишка расположена в нижней части живота. Довжина її досягає 5 м, діаметр у початковій частині дорівнює 4,8 см, у дистальній частині – 2,7 см. Вона має 7 – 8 петель. Длина ее достигает 5 м, диаметр в начальной части равна 4,8 см, в дистальной части – 2,7 см. Она имеет 7 – 8 петель.   Тонка кишка всередині має слизову оболонку. Тонкая кишка внутри имеет слизистую оболочку. Слизиста оболонка складається з епітеліального покрову. Слизистая оболочка состоит из эпителиального покрова. Слизиста оболонка утворює кругові складки, вона несе на собі кишкові ворсинки, розміщені впритул одна до одної, як ворсинки в килима. Слизистая оболочка образует круговые складки, она несет на себе кишечные ворсинки, расположенные вплотную друг к другу, как ворсинки у ковра. Вона має кишкові залози і лімфатичні фолікули. Она имеет кишечные железы и лимфатические фолликулы. Кількість ворсинок в тонкій кишці досягає 30 – 40 на 1 мм². Количество ворсинок в тонкой кишке достигает 30 – 40 на 1 мм². На поверхні ворсинок розміщені келиховидні клітини, кількість котрих більше тисячі на мм². На поверхности ворсинок размещены бокаловидные клетки, количество которых более тысячи на мм²,Келиховидні клітини виділяють слиз. они выделяют слизь. Слиз є густий колоїдний секрет, він виконує функцію захисту епітеліальних клітин. Слизь является густой коллоидный секрет, он выполняет функцию защиты эпителиальных клеток. Він захищає від механічних пошкоджень, захищає поверхню епітеліальних клітин від численних кишкових бактерій. Он защищает от механических повреждений, защищает поверхность эпителиальных клеток от многочисленных кишечных бактерий. У тонкій кішці є 1 шар слизу. В тонкой кошке есть 1 слой слизи. Слиз містить білок муцин , який утворює молекулярну сітку з великими отворами, через які можуть проходити часточки розміром з бактерію (1 – 2 мкм ). Слизь содержит белок муцин, который образует молекулярную сетку с крупными отверстиями, через которые могут проходить частицы размером с бактерию (1 –  2 мкм).   Ворсинки всередині мають капіляри артеріальних, венозних, лімфатичних судин, які підходять до епітеліальних Ворсинки внутри имеют капилляры артериальных, венозных, лимфатических сосудов, которые подходят к эпителиальным   клітин. клеткам. Кількість усіх ворсинок дорівнює приблизно 10⁷. Количество всех ворсинок составляет около 10⁷. Площа поверхні всіх ворсинок приблизно дорівнює – 10⁸ мм². Площадь поверхности всех ворсинок примерно равна – 10⁸ мм². Поверхню всіх ворсинок вкривають бактерії. Поверхность всех ворсинок покрывают бактерии. Якщо прийняти розмір однієї бактерії – 10⁻³ мм, а площу її – 10⁻⁶ мм², то кількість бактерій в одному шару на поверхні всіх ворсинок буде дорівнювати приблизно 10¹⁴. Если принять размер одной бактерии 10⁻³ мм, а площадь ее 10⁻⁶ мм², то количество бактерий в одном слоя на поверхности всех ворсинок будет равняться примерно 10¹⁴. Ця кількість бактерій на порядок більша кількості власних клітин організму. Это количество бактерий на порядок больше количества собственных клеток организма.

 

5. Обмін білків і енергії в організмі 5. Обмен белков и энергии в организме

   Белки служат основным строительным материалом клеток. В пищеварительной системе всякого живого организма есть бактерии, они играют важную роль в пищеварении. В пищеварительном тракте бактерии перерабатывают всякую пищу на белок, как у жвачных животных бактерии перерабатывают целлюлозу на белок. Эти белки входят в состав цитоплазмы бактерий. Одна часть бактерий в пищеварительном тракте погибает и расщепляется на составные части (белок и т.д.), другая часть бактерий размножается путем деления. Белок бактерий в пищеварительном тракте расщепляется на аминокислоты, которые попадают в кровь через эпителий ворсинок, и дальше идут к клеткам организма. В клетках из аминокислот синтезируются белки, свойственные организму. Все химические реакции в клетках происходят под действием катализаторов белков-ферментов. Одновременно белки клеток и часть аминокислот расщепляется до конечных продуктов: углекислого газа, воды и др. Продукты распада и избыток воды выводится  из организма через почки, легкие и кожу. Потребность одних органических веществ пополняется за счет других. Эти процессы происходят в печени под действием ферментов. Белки могут превращаться в жиры и углеводы, некоторые углеводы могут превращаться в жиры, а жиры – в углеводы. Недостаток белков нельзя заменить углеводами и жирами, потому белки строятся только из аминокислот, а аминокислоты не образуются из углеводов и жиров. Обмен белков доказывает, что животное и человек не может жить без бактерий.

     Органические вещества – белок, углеводы, жиры – превращаются в энергию, она используется на поддержание постоянной температуры организма, очищение от токсинов. Очевидно, чувство холода организмом запускает механизм превращения белков в энергию. Это явление используется в закалке организма холодом, водой, воздухом. Холодная вода пугает человека перед обливанием холодной водой, а когда он покупается в холодной воде, ему делается очень тепло в теле и хорошее чувство, здоровье улучшается. Это тепло называется внутренним. Когда внутреннее тепло есть, люди независимые от одежды, жилого дома, они могут быть без потребностей одежды, дома.      

 

6. Способы перехода на автотрофное питание

  В организм человека попадают различные токсины вместе с пищей, водой, лекарствами, химическими добавками, консервантами, воздухом, также после переваривания продуктов. Токсины накапливаются постепенно в организме, могут вызывать различные болезни, они подавляют рост и размножение микрофлоры кишечника, и это делает невозможным автотрофное питание. Поэтому каждому необходимо очищать организм от токсинов, это первая задача при переходе на автотрофное питание. Группа ученых, диетологов, практиков – доктор Герберт Шелтон , Николаев Ю. С., Брэгг, Порфирий Иванов, праноеды – практически доказали, что голодание организма есть простой, естественный, эффективный способ очистки организма от токсинов. Брэгг рекомендует очищать организм голоданием сутки еженедельно и 7 – 10 суток каждые три месяца. Порфирий Иванов рекомендует очищать организм сухим голоданием 42 или 108 часа в неделю и шесть суток несколько раз в год. Во время голодания организм отдыхает от переваривания пищи, поступление токсинов в организм прекращается, организм направляет все жизненные силы на вывод токсинов из организма.

   Процесс очистки организма от старых, больных клеток, мусор клеток объясняет научно явление апоптоз и автофагии. При голодании организма старая клетка распадается на части, а другая соседняя старая клетка делится на две молодые, одна из них занимает свободное место. Так через некоторое время вся масса клеток заменяется постепенно на молодых.

   Автофагия – процесс переваривания клеткой собственных органелл и участков цитоплазмы с помощью лизосом. Автофагия нужна для избавления от старых и поврежденных частей, а также может включаться в условиях голодания. (см. Автофагия – Википедия). Автофагии является самопоедание клеток. В этом процессе мусор клеток превращается в аминокислоты и белок, необходимый для организма. Однодневное голодание запускает этот процесс. В результате периодического голодания организм очищается от шлаков, остатков клеток, токсинов и др.    

   Периодическое голодание – это первый шаг к переходу на автотрофное питание. Практика показывает, что симбиоз между организмом и микрофлорой существует тогда, когда организм длительное время питается одной растительной пищей в жизни. При этом соответствующая флора образуется, бактерии питаются простыми веществами во время голодания организма и питают организм белком, организм переходит на автотрофное питания.   Пища должна быть преимущественно сырая растительная: овощи, фрукты. Не желательно употреблять пищу сладкую, жирную, белковую, вареную, мясо, потому что через нее накапливаются токсины. Можно употреблять протертые овощи и фрукты.  

 

6.1. 6.1. Система Иванова Порфирия Корнеевича

     Система автотрофного питания строится на основе сухого голодания. Сначала надо пройти подготовительный период: оздоровиться по системе Иванова, выполнять пять заповедей. Надо научиться жить без еды и воды 42 часа в неделю. Надо перейти на вегетарианство, сыроедение, очистить организм от токсинов, получить сознание по учению Иванова. Методика строится на основе сухого голодания, которое проводится шесть суток в неделю. Пищу надо принимать в течение суток, в воскресенье. Если сначала это сделать трудно, то можно делать постепенно. Можно сначала принимать пищу 4, 3, или 2 суток, затем сутки. Можно сначала делать сухую голодовку 3, 4, или 5 суток, затем шесть суток. В этом деле надо постепенность, индивидуальный подход, чтобы не навредить себе. Иванов написал в работе об автотрофной системе, и что она даст человечеству: «Нам придется есть в неделю в одно воскресенье один месяц, его надо завоевать опытом, затем протерпеть шесть месяцев, и вслед за этим самым год, и вовсе распрощаться с этой пищей. Это будет завоевание для всего мира всех наших людей бессмертия. Оно делалось и делается на указанном месте, там где все условия есть получить возможность, чтобы жизнь без потребности засияло в людях. Мы выгоним смерть как таковую. Мы не будем умирать больше так вот, а мы будем жить вечно. Это будет наше дело». 8302:91. «У каждого человека есть самая дорогая идея быть без всякой потребности. Это наше райское место, человеку слава бессмертна». Основная потребность есть пища.

   Иванов говорит о периоде шестидневок. 8204:164: «Мы не будем принимать   пищу и воду все шесть дней, жить придется за счет одной недели. Это период жизни будет такой». Иванов писал в 1983 году: «Радость в жизни закалки появилось в людях. Оно опыты свои принесло, а Учитель Паршек их на людях сеет. Він говорить свої слова. Он говорит свои слова. Я остаюсь в природе 239 дней, а теперь время пришло   такое: надо есть в неделю раз в неделю». 1983.02:88. Учитель говорит, что последователям пора с 1983 года терпеть шесть суток в неделю несколько раз в год по своим возможностям, и терпеть по шестидневке сейчас надо чаще. Это надо делать под наблюдением последователей, которые успешно терпели шестидневки без еды. После нескольких шестидневок очищается печень и желчный пузырь, после очистки этих органов шестидневки проходят легко. Синоним автотрофного питания является независимость от еды. Иванов употребляет понятие независимость от пищи и зависимость от пищи. Он пришел к выводу, что независимость от пищи ведет людей к жизни вечной, а зависимость от пищи ведет людей к смерти.

   Во время сухого голодания шесть суток организм периодически еженедельно живет за счет автотрофного питания часть недели, а часть недели живет за счет растительного сырой пищи. Такое состояние является природное, правильное, по закону диалектики. Критерий автотрофного питания является постоянный вес тела без пищи в течение дня. Практика показывает, что каждый может   быть шесть дней на сухом голодании, если он будет на автотрофное питании часть недели. Данная система автотрофного питания доступна для многих людей желающих. Это система постепенного перехода человека из социально гетеротрофному состояния на социально автотрофный состояние. Никто никого не заставляет и не требует переходить на автотрофный состояние. Человечество само становится автотрофным сознательно постепенно.

 

6.2. Опыт автотрофных людей праноедов

   В мире есть группа людей, которые достигли автотрофного состояния, не употребляют пищу много лет. Они называют себя праноедами, солнцеедами. Они строят свои системы пранической питания на основе религии йогов. Они объясняют жизнь без пищи с точки зрения мистических тонких энергий, высших сил. Большинство людей не могут понять и принять это объяснение. Нужно объяснить эти процессы с точки зрения науки. Хотя они базируются на религии, они достигли значительных успехов, они показали человечеству на практике, что может б