Евволюція Эвволюция

 

Сім днів Семь дней

2020.0 8 . 2020.08.1516

 

Составитель Ош

Сім днів – це сім періодів евволюційного розвитку суспільства за нашої ери, визначених за законами діалектики і вченням Порфирія Іванова, науковий прогноз розвитку суспільства на 20 років, від 2020 до 2040 року.

Семь дней – это семь периодов эвволюционного развития общества нашей эры, определенных законами диалектики и учением Порфирия Иванова, это научный прогноз развития общества на 20 лет, от 2020 до 2040 года.   

 

Зміст Содержание

1. Три ступені евволюції суспільства. 1. Три стадии эвволюции общества.

2. Шість формацій. 2. Шесть формаций.

2.1. 2.1. Комуністична формація. Коммунистическая формация.

2.2. 2.2. Евволюційна послідовність формацій. Эвволюционная последовательность формаций.

2.3. 2.3. Особливості сьомого дня. Особенности седьмого дня. Предложение Порфирия Иванова.

3. Сім днів нового потоку за вченням Іванова. 3. Семь дней нового потока по учению Иванова.

3.1. 3.1. Перший день. Первый день. Іванов створив світло. Иванов создал свет.

3.2. 3.2. 2 день. 2 день. Іванов навчив людей правильно ставитися до інших. Иванов научил людей правильно относиться к другим.

3.3. 3.3. 3 день. 3 день. Іванов навчив людей користуватися повітрям у житті. Иванов научил людей пользоваться воздухом в жизни.

3.4. 3.4. 4 день. 4 день. Іванов навчив користуватися водою. Иванов научил пользоваться водой.

3.5. 3.5. 5 день. 5 день. Іванов навчив користуватися землею. Иванов научил пользоваться землей.

3.6. 3.6. 6 день. 6 день. Іванов створив людину подібно до себе без потреб. Иванов создал человека подобно себя без потребностей.

3.7. 3.7. 7 день. 7 день. Евволюційні ідеї Іванова здійснюються, люди автотрофні, Эвволюционные идеи Иванова осуществляются, люди автотрофные,

4. Коли звершиться перехід до нового потоку? 4. Когда свершится переход общества в новый поток?   

 

1. Три ступені евволюції суспільства 1. Три стадии эвволюционного общества

   Ступінь 1 . Стадия 1. Практика загартування домінує в житті людей. Практика закалки доминирует в жизни людей.

   Ступінь 2 . Стадия 2. Люди заперечують загартування в своєму житті. Люди отрицают закалку в своей жизни. Вчення Христа домінує в житті людей. Учение Христа доминирует в жизни людей.

   Ступінь 3 . Стадия 3. Подвійне заперечення. Двойное отрицание. Люди в житті заперечують окремо одне загартування і одне вчення Христа. Люди в жизни отрицают отдельно одну закалку и одно учение Христа. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства. Синтез или сумма закалки и учение Христа доминирует в человечества. Це здійснилось через Іванова, він створив вчення, яке складається з практики загартування і вчення Христа. Это осуществилось через Иванова, он создал учение, которое состоит из практики закаливания и учения Христа. Про це докладніше. Об этом подробнее.

   Іванов виконав вчення Христа . Иванов выполнил учение Христа. Іванов творив науку здоров'я, він взяв від вчення Христа ідею любити людей, доповнив своїм і ввів людям. Иванов творил науку здоровья, он взял от учения Христа идею любить людей, дополнил своим и ввел людям. Порфирій Іванов написав у працях: « Я не жалів віддати своє здоров ' я іншому. Порфирий Иванов написал в трудах: «Я не жалел отдать свое здоровье другому. Я зробив те, що Христос говорив нам колись ». Я сделал то, что Христос говорил нам когда-то». 8302:49. 8302:49. Іванов далекий від релігії і протилежний їй. Иванов далек от религии и противоположный ей. Які заповіді говорив нам Христос? Какие заповеди говорил нам Христос? Христос прийшов виконати Божий закон. Христос пришел исполнить Божий закон. Він говорив: «Полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією думкою твоєю. Он говорил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим. Це є перша і найбільша заповідь. Это первая и наибольшая заповедь. Друга ж, подібна до неї: люби ближнього твого, як самого себе. Вторая, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Весь закон і пророки утверджується на цих двох заповідях». Весь закон и пророки утверждается на сих двух заповедях». Мф 22:37. Мф 22:37. «Все, чого бажаєте, щоб вам робили люди, так і їм робіть. «Все, чего хотите, чтобы вам делали люди, так и им делайте. Закон і пророки є в цьому». Закон и пророки в этом». Мф 7:12. Мф 7:12. Христос має свій закон, він не такий, як закон від Мойсея. Христос имеет свой закон, он не такой, как закон от Моисея. Христос не виконував закон Божий від Мойсея, котрий учив євреїв любити євреїв і ненавидіти ворогів, їх убивати, поступово завоювати світове панування, щоб залишились євреї та їхні раби. Христос не исполнял закон Божий от Моисея, который учил евреев любить евреев и ненавидеть врагов, их убивать, постепенно завоевать мировое господство, чтобы остались евреи и их рабы. (Див: Второзаконня гл.7, 11, 20). (См: Второзаконие гл.7, 11, 20). Христос говорив учням, що любіть ворогів ваших, благословляйте їх, прощайте їм провини, але не карайте, не вбивайте. Христос говорил ученикам, что любите врагов ваших, благословляйте их, прощайте им вину, но не наказывайте, не убивайте. Іванов має закони Божі такі само, як у Христа. Иванов имеет законы Божьи такие же, как у Христа. Люби Бога твого. Люби Бога твоего. Люби людей, як себе. Люби людей, как себя. Бажай людям те, що собі хочеш. Желай людям то, что себе хочешь. Зробити з ворога любимого друга. Сделать из врага любимого друга. Найголовніше, Христос заповідав людям бути в житті незалежними від природи, тобто основних потреб людей: їжі, одягу, житлового дому. Самое главное, Христос завещал людям быть в жизни независимыми от природы, то есть основных потребностей людей: пищи, одежды, жилого дома. Бо люди втрачають здоров'я і вмирають через свою залежність. Потому что люди теряют здоровье и умирают из-за своей зависимости. Залежність веде до смерті, а незалежність веде до продовження життя. Зависимость ведет к смерти, а независимость ведет к продолжению жизни. Христос заповідав, що не турбуйтесь, що вам їсти, у що одягнутись. Христос завещал, не беспокойтесь, что вам есть, во что одеться. Терпінням спасати свою душу, терпіти холод, голод. Терпением спасать свою душу, терпеть холод, голод. Іванов виконав, став у житті незалежним від природи. Иванов выполнил, стал в жизни независимым от природы.Заповіді Іванова і Христа Заповеди Иванова и Христа Христос мив учням Христос мыл ученикам ноги до колін холодною водою, він учив, щоб і вони мили ноги іншому. ноги до колен холодной водой, он учил, чтобы и они мыли ноги другому. Ін13:5. Ин 13: 5. Він заповів любити всіх, вітати друзів і незнайомих. Он завещал любить всех, здороваться с друзьями и незнакомыми. Мф 5:48. Мф 5:48. Він заповідав поститися щотижня через такі слова: «Весільні друзі не сумують, поки жених є з ними. Он завещал поститься еженедельно через такие слова: «Свадебные друзья не унывают, пока жених есть с ними. Але дні настануть, коли відберуть у них жениха, і вони будуть поститися тоді». Но дни наступят, когда отберут у них жениха, и они будут поститься тогда». Мф 9:15. Мф 9:15. Очевидно, він говорив про себе. Очевидно, он говорил о себе. Христа відібрали в учнів у п'ятницю. Христа отобрали в учеников в пятницу, його розіп'яли, тіло поховали. его распяли, тело похоронили. А він вийшов із гробу в неділю, прийшов до учнів, йому дали печену рибу і мед, і він їв разом із ними. А он вышел из гроба в воскресенье, пришел к ученикам, они дали ему печеную рыбу и мед, и он ел вместе с ними. Лука 24:43. Лука 24:43. Його відібрали в учнів з вечора п'ятниці до неділі приблизно 42 години, треба поститись у цей час. Его отобрали в учеников с вечера пятницы до воскресенья примерно 42 часа, надо поститься в это время. Він заповідав допомагати бідним, нужденним, дати милостиню на хліб на день. Он завещал помогать бедным, нуждающимся, дать милостыню на хлеб в день. Нагодувати голодного, одягнути роздягненого. Накормить голодного, одеть раздетого. Він учив усі блага суспільства розподіляти порівну між усіма людьми, зарплата має бути всім однакова. Он учил все блага общества распределять поровну между всеми людьми, зарплата должна быть всем одинаково. Прощати людям провини, не карати в'язницею, не вбивати. Прощать людям вину, не наказывать тюрьмой, не убивать. Він заповідав просити в ім'я Його. Он завещал просить в имя Его. Ін 15:7. Ин 15:7. Ці заповіді Христа треба виконувати кожному. Эти заповеди Христа надо выполнять каждому. Христос учив: «Хто порушить одну із цих заповідей найменших і навчить того людей, того назвуть найменшим у царстві небесному. Христос учил: «Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит того людей, того назовут малейшим в Царстве Небесном. А хто виконає і навчить, той назветься Великим у Царстві небесному» . А кто выполнит и научит, тот назовется Великим в Царстве небесном». Мф 5:19. Мф 5:19. Священики церкви не виконують ці заповіді, і навчають інших цього, тому вони заслуговує назву «найменший». Священники церкви не выполняют эти заповеди, и обучают других этого, поэтому они заслуживают название «малейший». Не треба робити так. Не надо делать так. Порфирій Іванов виконав ці всі заповіді Христа у своєму житті, не порушив жодної найменшої, і навчив людей, тому називали його Великим, мудрим, Учителем народу, Богом Землі за ділом. Порфирий Иванов выполнил все эти заповеди Христа в своей жизни, не нарушил ни малейшей, и научил людей, поэтому назвали его Великим, мудрым, Учителем народа, Богом Земли по делу. Іванов приймав усіх нужденних, бідних, хворих, хто просив. Иванов принимал всех нуждающихся, бедных, больных, кто просил. Він писав про прийом: «М и прийняли чоловіка, як я приймаю всіх. Он писал о приеме «Мы приняли человека, как я принимаю всех. А потім облили водою холодною, потім він прийняв таке вчення, що робити. А потом облили водой холодной, затем он принял такое учение, что делать. 1. Треба купатися холодною водою два рази в день, вранці й увечері, ноги мити до колін. 1. Надо купаться холодной водой два раза в день, утром и вечером, ноги мыть до колен, лучше все тело. (Ін 13:5) 2. Вітатися з людьми всіма, не проходити жодного чоловіка. (Ин 13: 5) 2. Здороваться со всеми людьми, не проходить ни одного человека. Твоє діло є сказати їм. Твое дело – сказать им. ( Мф 5:48). (Мф 5:48). 3. Треба знайти чоловіка нужденного, дати йому 50 копійок. 3. Надо найти человека нуждающегося, дать ему 50 копеек или по своим возможностям. Сам собі скажи, що даєш ці гроші за те, щоб не хворіти. Сам себе скажи, что даешь эти деньги за то, чтобы не болеть. ( Мф 19:21). (Мф 19:21). 4. Треба 42 години не їсти від п ' ятниці до неділю до 12 годині. 4. Надо 42 часа не кушать от пятницы по воскресенье, 12:00. Вийди надвір, вдихай повітря і говори: «Учителю, дай мені здоров'я». Выйди на улицу, вдыхай воздух и говори: «Учитель, дай мне здоровье». Після цього їж, що хочеш, скільки хочеш. После этого ешь, что хочешь, сколько хочешь. Твоє здоров'я – це є все. Твое здоровье – это все. ( Мф 6:13, 9:15). (Мф 6:13, 9:15). 5. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не вживай алкоголь ». 5. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не употребляй алкоголь». Іванов. Иванов. 1983.03:34. 1983.03: 34. Це є зірка здоров ' я. Это звезда здоровья. Він не присвоював ці правила, не називав своїм іменем. Он не присваивал эти правила, не называл своим именем. Загартування – це наука всіх людей усього світу, джерело людського життя. Закалка – это наука всех людей всего мира, источник человеческой жизни. Свідоме терпіння є легке лікування. Сознательное терпение дает легкое лечение. Робіть поки ви здорові. Делайте, пока вы здоровы. Особливо це треба всім заради майбутнього. Особенно это надо всем ради будущего. Іванов стверджує: якщо чоловік Иванов утверждает: если человекзагартовується в цьому житті, то він може не боятися загробного життя. закаляется в этой жизни, то он может не бояться загробной жизни. Душа не вмирає, не має кінця. Душа не умирает, не имеет конца. Христос й Іванов свідчать про одне, це істина. Христос и Иванов свидетельствуют об одном, это истина.

   Синтез Синтез,вчення Христа і загартування домінує в житті людей через вчення Іванова. учение Христа и закалка, доминирует в жизни людей через учение Иванова.Його вчення складається з вчення Христа і загартування. Его учение состоит из учения Христа и закалки. Евволюція домінує в людях. Евволюция доминирует в людях.

   За діалектикою, у сякій якості відповідає певна кількість, виражена числом. По диалектике, каждому качеству соответствует определенное количество, выраженное числом. Приймемо наступні числа. Примем следующие числа. Якості загартування першої ступені відповідає кількість (1). Качеству закалки первой стадии соответствует количество (1). Якості вчення Христа другої ступені відповідає кількість (А). Качеству учению Христа второй стадии соответствует количество (А). Якості синтезу загартування і вчення Христа відповідає кількість (1 + А). Качеству синтеза закалки и учения Христа отвечает количество (1 + А) по закону диалектики. Отримуємо евволюційну послідовність: 1, А, 1 + А. Це є геометрична прогресія, у котрої знаменник є золотий перетин, кожен член її дорівнює сумі двох попередніх. Получаем эвволюционную последовательность: 1, А, 1 + А.  Это геометрическая прогрессия, в которой знаменатель есть золотое сечение, каждый член ее равен сумме двух предыдущих. На основі цієї послідовності будуються періоди історії людства. На основе этой последовательности строятся периоды истории человечества. Іванов показав на своїй практиці послідовність чисел терпіння без їжі: 24, 42, 66, 108. Вони близькі до теоретичної послідовності: 6, 10, 16, 26, 42, 68, 110. Иванов показал на своей практике последовательность чисел терпение без пищи: 24, 42, 66, 108 часов в неделю. Они близки к теоретической последовательности: 6, 10, 16, 26, 42, 68, 110.       

   Люди займають для життя Люди занимают для жизни   місце на землі навколо райського місця. место на земле вокруг райского места. Люди зроблять рай на землі, завоюють безсмертя. Люди сделают рай на земле, завоюют бессмертие.

   Домінування вчення Христа поступово припиняється через церкву, досі домінування Доминирование учения Христа постепенно прекращается через церковь, до сих пор доминирование відбувалося з допомогою церкви. происходило за счет церкви. Церква може робити своє діло, але не заважати людям загартовуватися в житті. Церковь может делать свое дело, но не мешать людям закаляться в жизни. Христос говорив про кінець віку, що кінець буде. Христос говорил о конце века, конец будет такой. Досвід Христа зберігається разом із загартуванням. Опыт Христа сохраняется вместе с закалкой. Це є синтез вчення Христа і загартування за законом діалектики. Это синтез учения Христа и закалки по закону диалектики. Суперечність релігії вирішується через перехід до двох нових протилежностей, до віри в живого Бога Землі. Противоречие религии решается через переход к двум новым противоположностям, к вере в живого Бога Земли. Декомунізація суспільного життя відбувається в суспільстві. Декоммунизация общественной жизни происходит в обществе. Перехід до евволюційного ладу відбувається в суспільстві. Переход к евволюционному строю происходит в обществе.

   Віра в Бога живого чоловіка. Вера в Бога живого человека. Бог є живий чоловік, який зробив людям корисну справу. Бог есть живой человек, который сделал людям полезное дело. Христос вірив у живого чоловіка Бога, про це свідчать його слова. Христос верил в живого человека Бога, об этом свидетельствуют его слова. Він говорив, що живий Бог має обличчя й ім'я. Он говорил, что живой Бог имеет лицо и имя. Люди будуть бачити обличчя Бога, знати його ім'я, коли прийде час. Люди будут видеть лицо Бога, знать его имя, когда придет время. «І побачать лице його, й ім'я його буде на чолах їхніх». «И узрят лице его, и имя его будет на челах их». Одкровення. Откровения. 22:4, 5. Якщо люди будуть бачити Бога і знати його ім'я, то це означає, що Бог живий чоловік існував, існує і буде існувати в дійсності. 22: 4. Если люди будут видеть Бога и знать его имя, то это означает, что Бог живой человек существовал, существует и будет существовать в действительности. Живий Бог був, є і буде. Живой Бог был, есть и будет. Один Бог є творець усього живого, йому хвала і слава безсмертна. Один Бог есть творец всего живого, ему хвала и слава бессмертна. Він сам приходить на Землю у живому чоловікові, щоб зародити в людях любов, що є основне в житті. Он сам приходит на Землю в живом человеке, чтобы зародить в людях любовь, что есть главное в жизни. Бога пізнають за його ділами, за плодами творіння. Бога познают по его делам, по плодам творения. Бог творить усе живе для життя людського. Бог творит все живое для жизни человеческой. Творіння Бога в кожний день подібні й однакові, як пшеничне зерно подібне із зерном, яке зростило його. Творения Бога в каждый день подобные и одинаковые, как пшеничное зерно подобное с зерном, которое вырастило его. Спочатку Бог творить все для життя людського. Сначала Бог творит все для жизни человеческой. У шостий день Бог творить людину подібну до себе, і дає йому своє нове ім'я. В шестой день Бог творит человека подобного себе, и дает ему свое новое имя. (див. Книга Буття). (см. Бытие). Потім він перестає творити. Затем он перестает творить. Історія Ош (Іванова) за шість днів творіння доводить, що він є Учитель народу, Бог Землі за ділом, за плодами творіння. История Ош (Иванова) за шесть дней творения доказывает, что он Учитель народа, Бог Земли по делу, по плодам творения.

 

2. Шість формацій 2. Шесть формаций

2.1. 2.1. Комуністична формація, пророцтво Іванова . Коммунистическая формация, пророчество Иванова.

    Іванов знав, що буде далі, свої передбачення писав людям у працях. Иванов знал, что будет дальше, свои предсказания писал людям в трудах. Природа говорила йому, що буде далі. Природа говорила ему, что будет дальше. Іванов говорив, що соціально-економічна комуністична формація буде остання в соціально-економічному розвитку суспільства. Иванов говорил, что социально-экономическая коммунистическая формация будет последняя в социально-экономическом развитии общества. Після соціалізму лад буде новий, Іванов назвав його евволюцією . После социализма строй будет новый, Иванов назвал его эвволюцией.Люди будуть жити не по-капіталістичному, не по-соціалістичному, а по- евволюційному , тобто за ідеєю Бога. Люди будут жить не по-капиталистически, не по-социалистически, а по эвволюционному, то есть по идее Бога.Іванов передбачив у 1981 році, що кінець комуністичного ладу буде з 1989 року. Иванов предсказал в 1981 году, что конец коммунистического строя будет с 1989 года. Він писав, що евволюційний лад прийде слідом за комуністичним, евволюція прийде в 1989 році. Он писал, что эвволюционный строй придет вслед за коммунистическим, а эвволюция придет в 1989 году. Значить, кінець комуністичному ладу буде в 1989 році. Значит, конец коммунистическому строю будет в 1989 году. Це здійснилося в Україні в 1990 – 1991 роках після розпаду Радянського союзу. Это совершилось в Украине в 1990 –1991 годах после распада Советского Союза. Іванов провістив про час, коли еволюція прийде, тобто новий лад. Иванов предсказал время, когда эвволюция придет, то есть новый строй. Він писав: « А еволюція прийде на землю Духом Святим. Он писал: «А эвволюция придет на землю Духом Святым. Це Чувілкін бугор, це райське наше місце, чоловікові слава безсмертна. Это Чувилкин бугор, это райское наше место, человеку слава бессмертна. Природа стоїть горою за це. Природа стоит горой за это. Вона не дає свою згоду, що це буде тепер у цей час. Она не дает свое согласие, что это будет теперь в это время. І вказала, це діло буде, воно здійсниться 1989 року, усе прийде на своє місце. И указала, это дело будет, оно осуществится в 1989 году, все придет на свои места. Природа каже про мене правду свою». Природа говорит мне правду свою». 8109:68. 8109: 68. Пророцтво Іванова точно здійснилось. Пророчество Иванова точно осуществилось.             

     Комуністична формація існувала в Україні. Коммунистическая формация существовала в Украине. Вона почалася в 1918 році в складі Радянського союзу 15 республік, котрий будував комунізм. Она началась в 1918 году в составе Советского союза 15 республик, который строил коммунизм. В 1991 році Радянський союз розвалився В 1991 году Советский Союз развалился на незалежні держави через суперечності між протилежними сторонами. на независимые государства из-за противоречий между противоположными сторонами. Україна вийшла із союзу і стала будувати свій суспільний лад, як і всі інші республіки. Украина вышла из союза и стала строить свой общественный строй, как и все другие республики. Комуністична формація проіснувала в Україні 73 роки, декомунізація відбулася в Україні. Коммунистическая формация просуществовала в Украине 73 года, декоммунизация состоялась в Украине. Комуністична формація називається Коммунистическая формация называетсяшостою формацією. шестой формацией.Подібне оновлення відбувається в інших республіках. Подобное обновление происходит в других республиках.      

2.2. 2.2. Евволюційна послідовність формацій Эвволюционная последовательность формаций

    Вчення Христа домінувало в житті. Учение Христа доминировало в жизни. Практика показує, шо тривалість суспільно-економічних формацій не однакова, вона зменшується в часі. Практика показывает, что продолжительность общественно-экономических формаций не одинакова, она уменьшается во времени. Можна припустити, що величини тривалості формацій утворюють евволюційну послідовність 2, яка нам відома. Можно предположить, что величины продолжительности формаций образуют эвволюционную последовательность 2, которая нам известна. Еволюційна послідовність є геометрична прогресія, у котрої знаменник є число золотий перетин – 1,618. Эвволюционная последовательность является геометрическая прогрессия, в которой знаменатель есть число золотое сечение – 1,618. Ми можемо знайти Мы можем найти величини тривалості всіх формацій, якщо нам відома одна із них, тобто шоста. величины продолжительности всех формаций, если нам известна одна из них, то есть шестая. Сума чисел тривалості всіх формацій повинна бути приблизно 1991 років, тобто дорівнювати кількості років нашої ери. Сумма чисел продолжительности всех формаций должна быть примерно 1991, то есть равно количеству лет нашей эры.Тривалість п ' ятої формації дорівнює добутку тривалості шостої формації на золотий перетин: 73 x 1,618 = 118 років. Продолжительность пятой формации равна произведению длительности шестой формации на золотое сечение: 73 x 1,618 = 118 лет. Тривалість четвертої формації дорівнює добутку тривалості п ' ятої формації на золотий перетин: 118 х 1,618 = 191. Подібним шляхом знайдемо тривалість інших формацій. Продолжительность четвертой формации равна произведению длительности пятой формации на золотое сечение: 118 х 1,618 = 191. Подобным путем найдем продолжительность других формаций. Тривалість третьої: 309. Тривалість другої: 500. Продолжительность третьей: 309. Продолжительность второй: 500.   Тривалість першої від народження Христа: 809. Продолжительность первой от рождения Христа: 809.   Сума величин тривалості формацій в роках від першої до шостої дорівнює: 809 +500 +309 +191 + 118 + 73 = 2000 років. Сумма величин продолжительности формаций в годах от первой до шестой равна: 809 +500 +309 +191 + 118 + 73 = 2000 лет. Порівняємо число 2000 з числом років нашої ери 1991. Різниця між числом 2000 і 1991 незначна. Сравним число 2000 с числом лет нашей эры 1991. Разница между числом 2000 и 1991 незначительна. На основі цього приходимо до висновку, що число формацій нашої ери не може бути менше або більше від шести, а може бути тільки шість. На основе этого приходим к выводу, что число формаций нашей эры не может быть меньше или больше шести, а может быть только шесть. Можна сказати, що в нашій ері до 1991 року було шість формацій. Можно сказать, что в нашей эре до 1991 года было шесть формаций. Теорія підтверджується на практиці, евволюційна послідовність відповідає дійсності. Теория подтверждается на практике, эвволюционная последовательность соответствует действительности. Наше припущення правильне. Наше предположение верно. Іванов писав: «Все приготовлено до 2000 року». Иванов писал: «Все приготовлено к 2000 году». Його прогноз підтвердився. Его прогноз подтвердился. Евволюція Эвволюция в природі суспільства відбувалася об'єктивно, незалежно від волі людей. в природе общества происходила объективно, независимо от воли людей.

   Сьома формація . Седьмая формация. За логікою сьома формація може бути в евволюційної послідовності. По логике седьмая формация может быть в эвволюционной последовательности. Тривалість її дорівнює: 73/1,618 = 45 років. Продолжительность ее составляет 73 / 1,618 = 45 лет. Це є остання формація, в якій ми всі живемо зараз. Это последняя формация, в которой мы все живем сейчас. Вона почалася в 1991 році, а закінчиться в 2036 році. Она началась в 1991 году, а закончится в 2036 году. Це наш науковий прогноз. Это наш научный прогноз. Він починає здійснюватися, Он начинает осуществляться,бо відбувається декомунізація в країнах. так происходит декоммунизация в развивающихся странах.Це буде кінець ери. Это будет конец эры. Ці сім періодів подібні до сімох днів тижня. Эти семь периодов подобные семи дням недели. Ми називаємо періоди ери днями ери. Мы называем периоды эры днями.

   Про сім періодів у природі . О семи периодах в природе. 1. Сім кольорів райдуги. 1. Семь цветов радуги. Біле світло розпадається на сім кольорів, проходячи через призму. Белый свет распадается на семь цветов, проходя через призму. 2. Сім періодів періодичної системи елементів. 2. Семь периодов периодической системы элементов. 3. Сім планет сонячної системи. 3. Семь планет солнечной системы. 4. Книга буття в Старому Завіті: Бог творить світ 6 днів, на шостий день створив людину і спочив. 4. Книга бытия в Ветхом Завете: Бог творит мир 6 дней, на шестой день создал человека и почил. На основі цих природних явищ будуються періоди історії Іванова, у котрої початок і кінець невизначений. На основе этих природных явлений строятся периоды истории Иванова.   

 

     2.3. 2.3. Особливості сьомого дня. Особенности седьмого дня. Пропозиція Порфирія Іванова Предложение Порфирия Иванова

    Перше завдання всіх людей у сьомому дні – прийняти всім одну зарплату і звільнити всіх ув'язнених. Первая задача всех людей в седьмом дне – принять всем одну зарплату и освободить всех заключенных. Це докладно описано в журналі «Еволюційний рух». Это подробно описано в журнале «Эволюционное движение» на нашем сайте. Така пропозиція Іванова: «Учитель вносить людям свою еволюційну спільну свідому пропозицію, щоб жити в природі однаково. Такое предложение Иванова: «Учитель вносит людям свое эвволюционное общее сознательное предложение, чтобы жить в природе одинаково. Не треба ніякої політики в житті, не треба такий ріст економіки. Не нужно никакой политики в жизни, не надо такой рост экономики. Нам треба рівна, одна для всіх зарплата. Нам надо равная, одна для всех зарплата. Ми повинні всі до одного чоловіка із цим утриманням погодитись і взяти свою належну спільного блага зарплату від дітей до дорослих 33 карбованці в місяць . Мы все до одного человека должны согласиться с этим содержанием, и взять свою надлежащую общего блага зарплату от детей до взрослых 33 рубля в месяц. Ми повинні всі наявні засоби в житті ліквідувати. Мы должны ликвидировать все имеющиеся средства в жизни. Люди повинні простити людям борги наявні. Люди должны простить людям долги имеющиеся. Злоби на кожного чоловіка і ненависті не мати. Не надо иметь злобы на каждого человека и ненависти. Випустити всіх ув'язнених і божевільних з моєю ідеєю, за що ніхто і нічим не буде винуватий . Выпустить всех заключенных и умалишенных с моей идеей, за что никто и ничем не будет виноват. Будуть жити в природі за вченням Учителя. Будут жить в природе по учению Учителя. Якщо буде нам всім мало, всім прибавимо». Если нам всем будет мало, всем прибавим». Іванов. Иванов. 7806:56. 7806:56. Вначале можно принять зарплату 33 доллара в неделю, если будет мало, всем прибавим одинаково. Всі наявні гроші треба спалити, тобто ліквідувати, бо через них існує смерть. Все имеющиеся деньги надо сжечь, то есть ликвидировать, потому что через них существует смерть. Треба мати гроші такі, які не горять. Надо иметь деньги такие, которые не горят. Ми повинні простити борги наявні людям. Мы должны простить долги имеющиеся людям. Ріст економіки не треба такий, коли кожен рік ВВП збільшується за зростаючою прогресією. Рост экономики не надо такой, когда каждый год ВВП увеличивается по возрастающей прогрессии. На нашу думку, зараз треба починати По нашему мнению, сейчас нужно начинать впроваджувати пропозицію Іванова в життя в Україні й у всьому світі. внедрять предложение Иванова в жизнь в Украине и во всем мире. Якщо зараз почнемо впроваджувати, то через 20 років впровадимо. Если сейчас начнем внедрять, то через 20 лет внедрим. Якщо зараз не будемо впроваджувати, то потім буде пізно. Если сейчас не будем внедрять, то потом будет поздно.

   Зараз кордони між країнами відкриті, це правильно, це робиться за ідеєю Бога, ця тенденція буде прогресувати. Сейчас границы между странами открытые, это правильно, это делается по идее Бога, эта тенденция будет прогрессировать. Люди можуть вільно переміщатись з однієї країни в іншу в пошуках Люди могут свободно перемещаться из одной страны в другую в поисках роботи і місця для життя. работы и места для жизни. Це пропонував зробити Іванов. Это предлагал сделать Иванов. Він говорив, що не треба примушувати, запирати людей у кордонах, а треба дати їм волю. Он говорил, что не надо заставлять, запирать людей в границах, а надо дать им волю. Не треба мати свого місця, вся земля є спільна. Не надо иметь свое место, земля является общая. Ми всі не будемо захоплювати землю, не будемо воювати за землю. Мы все не будем захватывать землю, не будем воевать за землю.

   Він учить. Он учит. Любити всіх людей. Любить всех людей. Виконувати заповіді й поради Учителя. Выполнять заповеди и советы Учителя. Любов до людей повинна бути на практиці. Любовь к людям должна быть на практике. Бажати і робити людям те, що хочеш собі. Желать и делать людям то, что хочешь себе. Треба взяти всім одну зарплату, всім дорослим і дітям, щоб не було ображених у житті. Надо взять всем одну зарплату, всем взрослым и детям, чтобы не было обиженных в жизни. Якщо зарплата буде мала, то всім добавимо однаково. Если зарплата будет мала, то всем добавим одинаково. В житті людей не буде бідних і багатих, буде всім однакове життя. В жизни людей не будет бедных и богатых, будет всем одинаковая жизнь. Це буде справжня любов між людьми. Это будет настоящая любовь между людьми. Люди будуть дуже любити один одного за такий учинок. Люди будут очень любить друг друга за такой поступок. Люди хворіти не будуть, не будуть робитися злочинцями. Люди болеть не будут, не будут делаться преступниками. Справжня любов до людей – прощати людям провини їхні, не віддавати судді, не судити, не садити людей у тюрму. Настоящая любовь к людям – прощать людям вину их, не отдавать судьи, не судить, не сажать людей в тюрьму. Всіх ув'язнених звільнити, випустити з тюрми через ідею евволюції . Всех заключенных освободить, выпустить из тюрьмы по идее эвволюции. Всі нації білого світу повинні прийняти еволюційні пропозиції Іванова. Все нации белого света должны принять эвволюционное предложения Иванова.

   Іванов попереджав, що ядерна зброя може бути застосована у війні, як усяка продукція людей. Иванов предупреждал, что ядерное оружие может быть применено в войне, как всякая продукция людей. Можна запобігти ядерній війні тоді, коли евволюційний лад буде введений в якійсь країні. Можно предотвратить ядерную войну тогда, когда эвволюционный строй будет введен в какой-то стране. Евволюційний лад може бути введений спочатку в одній країні. Эвволюционный строй может быть введен сначала в одной стране. Зараз в Україні існують умови для введення евволюційного ладу. Сейчас в Украине существуют условия для введения эвволюционного строя. Його треба вводити шляхом реформ, не примушувати людей, щоб нікому не заважати. Его надо вводить путем реформ, не заставлять людей, чтобы никому не мешать. Бог допомагає бідним, хворим, нужденним, ображеним. Бог помогает бедным, больным, нуждающимся, обиженным. Народ України може зробити такий свій вибір. Народ Украины может сделать такой свой выбор. Для цього треба голосувати на виборах за депутатів, котрі підтримують евволюційні ідеї. Для этого надо голосовать на выборах за депутатов, которые поддерживают эвволюционные идеи. Коли якась одна країна введе в себе евволюційний лад, слідом за нею інші народи введуть евволюційний лад, бо він кращий від усіх. Если какая-то одна страна введет в себя эвволюционный строй, вслед за ней другие народы введут эвволюционный строй, потому что он лучше всех. (Див.: Паршек . 1983.03). (См .: Паршек. 1983.03). Домовленість між протилежними сторонами не допоможе зробити мир між народами. Договоренность между противоположными сторонами не поможет сделать мир между народами. Иванов говорил: «Все приготовлено к 2000 году». Люди повинні жити за ідеєю Бога, він не хоче війни, він хоче врятувати народ від загибелі. Люди должны жить по идее Бога, он не хочет войны, он хочет спасти народ от гибели. Ми всі можемо загинути у війні, якщо Мы все можем погибнуть в войне, если не введемо евволюційний лад. не проведем эвволюционный строй.

   Природа загрожує людям через повітря, воду, землю. Природа угрожает людям через воздух, воду, землю. Людство може відвернути будь-яку природну катастрофу, якщо об ' єднає свої сили, цьому буде сприяти новий евволюційний лад. Человечество может предупредить любую природную катастрофу, если объединит свои силы, этому будет способствовать новый эвволюционный строй. Проблема перенаселення Землі буде. Проблема перенаселения Земли будет. Через 20 років населення Землі буде майже 9 мільярдів чоловік. Через 20 лет население Земли будет почти 9 млрд. человек. У зв ' язку з цим нестаток продуктів, голод буде на Землі. В связи с этим будет недостаток продуктов, голод будет на Земле. Щоб запобігти загибелі людей від нестатку, треба прийняти евволюційний лад. Чтобы предотвратить гибель людей от недостатка, надо принять эвволюционный строй.

       Цитати Іванова. Цитаты Иванова. 7804:30. 7804: 30. «Треба вибачити людям в їхньому ділі. «Надо простить людям в их деле. Свідома думка народиться в них, вона оточить їх ученням Учителя. Сознательная мысль родится в них, она окружит их учением Учителя. Вони не будуть попадати в тюрму, в лікарню. Они не будут попадать в тюрьму, в больницу. Вони будуть жити за Божим ділом, не будуть красти в будь-кого. Они будут жить по Божьему делу, не будут воровать у любого. Усі будуть жити однаково, однією сім'єю». Все будут жить одинаково, одной семьей».

   7707:84. 7707: 84. « Треба навчитись не карати, а треба вчитись прощати злочинцеві. «Надо научиться не наказывать, а надо учиться прощать преступнику. Ніякий злочинець не буде народжуватися в нас у людях після такого помилування, і всяке захворювання не буде народжуватися між нами. Никакой преступник не будет рождаться у нас в людях после такого помиловании, и всякое заболевание не будет рождаться между нами. Адміністративна особа не буде займати своє місце». Административное лицо не будет занимать свое место».

   7805:12. 7805: 12. «Ніяке зло не буде між людьми, а буде любов у всьому ділі. «Никакое зло не будет среди людей, а будет любовь во всем деле. Зарплата буде одна малим, старим – 33 крб. Зарплата будет одна малым, старым – 33 руб. Ображених не буде. Обиженных не будет. Якщо мало нам буде, усім прибавимо. Если мало  нам будет, всем прибавим. 14. Робити свідомим, усім треба свідомість, ми не будемо обходитися без усякої свідомості. 14. Делать сознательным, всем надо сознание, мы не будем обходиться без всякого сознания. Якщо треба, значить треба. Если надо, значит надо. Ми хочемо жити, значить, життя треба будувати, це залежить від нас усіх. Мы хотим жить, значит, жизнь надо строить, это зависит от нас. Тюрми, лікарні не буде. Тюрьмы, больницы не будет. Ми будемо жити по-еволюційному. Мы будем жить по-эвволюционному. Якщо хочеш робити, роби, не хочеш - не треба. Если хочешь делать, делай, не хочешь - не надо. Сиди отримуй те, що слід. Сиди, получай то, что следует. Це все бережи, як своє добро. Это все береги, как свое добро. Ми запрошуємо весь світ, усе людство на цю всю будову. Мы приглашаем весь мир, все человечество на это все строительство. Ми не відходимо ні від кого. Мы не отходим ни от кого. Якщо хочеш жити за нашими Если хочешь жить по нашему умовами, приходь вступай у таке суспільство і живи з нами, користуйся такими правами. условию, приходи вступай в такое общество и живи с нами, пользуйся такими правами. Своя рідна любов буде між людьми. Своя родная любовь будет между людьми. Будуть допомагати один одному. Будут помогать друг другу. 15. Захоплення нема ніякого, воєн нема ніяких. Усі люди отримають рівні права на життя спільного характеру, шукати корисне в труді в природі. Все люди получат равные права на жизнь общего характера, искать полезное в труде в природе. Але не буде командування, ніякої юстиції, ніякої вояччини, ніякого насильства. Но не будет командования, никакой юстиции, никакой военщины, никакого насилия. А просьба буде одна з усіх наша, така вона є». А просьба будет одна из всех наша, такая она есть».

         

3. Сім днів нового потоку за вченням Іванова 3. Семь дней нового потока по учению Иванова

 

   Історію Іванова з 1933 року можна представити як шість періодів або днів. Историю Иванова с 1933 года можно представить как шесть периодов или дней.Історія Іванова виражається через евволюційну послідовність. История Иванова выражается через эвволюционную последовательность. Евволюційні якості виражаються такими числами: 6; Эвволюционные качества выражаются такими числами: 6; 10; 10, 16; 16; 26; 26; 42; 42; 68. Іванов знайшов ці числа в процесі терпіння без їжі щотижня. 68. Иванов нашел эти числа в процессе терпения без еды неделю. Евволюційна послідовність будується за правилом: кожне число дорівнює сумі двох попередніх членів. Эвволюционная последовательность строится по правилу: каждое число равно сумме двух предыдущих членов. Ці числа зустрічаються в його історії, це послужило приводом представити історію Іванова за евволюційною послідовністю. Эти числа встречаются в его истории, это послужило поводом представить историю Иванова эвволюционной последовательностью. Тривалість кожного дня більша попереднього приблизно в 1,6 раз. Продолжительность каждого дня больше предыдущего примерно в 1,618 раза.   Історія нового потоку починається 25 квітня 1933 року. История нового потока начинается 25 апреля 1933 года. Він учив людей правильно користуватися природою, повітрям, водою, землею. Он учил людей правильно пользоваться природой, воздухом, водой, землей. Перший період історії або день закінчився за 6 років від почату 1933 року, тобто в 1939 році. Первый период истории или день закончился через 6 лет от начала в 1933 году, то есть в 1939 году.   Другий день закінчився за 10 років, в 1943. Третій день закінчився за 16 років, в 1949. Второй день закончился через 10 лет, в 1943. Третий день закончился через 16 лет, в 1949.   Четвертий день закінчився через 26 років, в 1959. П'ятий день закінчився через Четвертый день закончился через 26 лет, в 1959 году Пятый день закончился через 42 роки, в 1975. Шостий день закінчився через 68 років, в 2001. Сьомий день закінчиться через 110 років від 1933 року, в 2043 році. 42 года, в 1975. Шестой день закончился через 68 лет, в 2001 году. Седьмой день закончится через 110 лет от 1933 года, в 2043 году.

 

2.1.Перший день. 2.1. Первый день. Іванов створив слово Иванов создал слово.

День закінчився за шість років від початку (1939). День закончился через шесть лет от начала (1939). Іванов отримав від природи свідомість, котра визначила його буття. Иванов получил от природы сознание, определившее его бытие. Іванов створив слово. Иванов создал слово. Спочатку в Іванова було слово. Сначала у Иванова было слово. Він став загартовуватись, щоб бути незалежним. Он стал закаляться, чтобы быть независимым. Іванов став писати про нового Иванов стал писать о новом незалежного чоловіка, про загартування. независимого человеке, о закалке. Все почалося із слова. Все началось со слова. Він створив біле світло, побачив його. Он создал белый свет, увидел его. (Див. Іванов. 1982.04). (Иванов. 1982.04). Його вихід є в світлі. Его выход есть в свете. Він має власне ім'я Білий, яке зв'язане з білим світлом. Он имеет собственное имя Белый, которое связано с белым светом.

 

  2.2. 2.2. Другий день. Второй день. Іванов навчив людей правильно ставитися до інших Иванов научил людей правильно относиться к другим.

День закінчився через 10 років від початку (1943). День закончился через 10 лет от начала (1943). Іванов навчив людей правильно ставитися один до одного, любити всіх людей, прощати провину. Иванов научил людей правильно относиться друг к другу, любить всех людей, прощать вину. Зробити з ворога любимого друга. Сделать из врага любимого друга. Дві сторони є в природі: тепле і хороше, холодне і погане. Две стороны есть в природе: теплое и хорошее, холодное и плохое. Люди не люблять холодне і погане в природі, захищаються від природи. Люди не любят холодное и плохое в природе, защищаются от природы. А природа утворює хворобу за нелюбов, і люди вмирають через це. А природа образует болезнь за нелюбовь, и люди умирают из-за этого. Люди вважають природу своїм ворогом, воюють з нею. Люди считают природу своим врагом, воюют с ней. Іванов полюбив природу, став своїм тілом близько до природи, вона стала для нього другом, вона допомагала в усьому. Иванов полюбил природу, стал своим телом близко к природе, она стала для него другом, она помогала во всем. Він зробив любимого друга із природи. Он сделал любимого друга из природы. Він учив людей, що треба зробити з ворога любимого друга. Он учил людей, что надо сделать с врага любимого друга. Під час війни в 1943 році він учив людей не вбивати один одного, а прощати провину, зробити з ворога любимого друга, не воювати, не вбивати. Во время войны в 1943 году он учил людей не убивать друг друга, а прощать вину, сделать из врага любимого друга, не воевать, не убивать.Але люди не розуміли його, не виконували його ідею. Но люди не понимали его, не выполняли его идею. Він вийшов проти озброєного ворога без усякої зброї, в одних трусах. Он вышел против вооруженного врага без всякого оружия, в одних трусах.        

 

2.3.Третій день. 2.3.Третий день. Іванов навчив людей користуватися повітрям у житті Иванов научил людей пользоваться воздухом в жизни.

День закінчився через 16 років від початку (1949). День закончился через 16 лет от начала (1949). Іванов навчив людей користуватися повітрям у житті в природі. Иванов научил людей пользоваться воздухом в жизни в природе. Він навчився сам і навчив людей любити природу, як матір рідну. Он научился сам и научил людей любить природу, как мать родную. Повітря, вода, земля — це є улюблені друзі, вони допомагають людям у всьому. Воздух, вода, земля – это любимые друзья, они помогают людям во всем. Він навчив користуватися природою. Он научил пользоваться природой. Треба любити повітря, не захищати тіло одягом від холоду. Надо любить воздух, не защищать тело одеждой от холода. Він показав, що треба ходити без сорочки в одних трусах, як робив він. Он показал, что надо ходить без рубашки в одних трусах, как делал он. Бути незалежним від холоду. Быть независимым от холода. У природі є дві протилежні сторони, вони існують в єдності і боротьбі: тепле, хороше, холодне, погане. В природе есть две противоположные стороны, они существуют в единстве и борьбе: теплое, хорошее, холодное, плохое. Треба любити обидві сторони природи однаково: тепле, хороше, холодне, погане. Надо любить обе стороны природы одинаково: теплое, хорошее, холодное, плохое. Природа не карає такого чоловіка хворобою, смертю. Природа не наказывает такого человека болезнью, смертью. Бог любить того, хто любить холод. Бог любит того, кто любит холод. Іванов Иванов   ввів людям дух у життя через любов до природи. ввел людям дух жизни из-за любви к природе. Він говорив, що повітря, вода і земля духом огороджені. Он говорил, что воздух, вода и земля духом ограждены. До приходу Іванова в житті люди були технічні, жили за рахунок техніки. До прихода Иванова в жизни люди были технические, жили за счет техники. Іванов ввів людям дух. Иванов ввел людям дух. Він говорив, що зима є дух для нього, сніг є дух для нього, загартування є дух для нього. Он говорил, что зима есть дух для него, снег есть дух для него, закаливание есть дух для него. Він був близький до природи, тому мав назву Святий дух. Он был близок к природе, поэтому назывался Святой дух. Він показав, що стрес сприяє еволюції людей як виду. Он показал, что стресс способствует эволюции людей как вида. Він робив, щоб люди як вид в процесі еволюції вічно жили. Он делал, чтобы люди как вид в процессе эволюции вечно жили. Він не хотів, щоб люди як вид вмирали. Он не хотел, чтобы люди как вид умирали.   

 

2.4. 2.4. Четвертий день. Четвертый день. Іванов навчив користуватися водою в житті Иванов научил пользоваться водой в жизни

День закінчився через 26 років від початку (1959). День закончился через 26 лет от начала (1959). Іванов навчив людей користуватися водою в житті в природі. Иванов научил людей пользоваться водой в жизни в природе. Він сам загартовувався і навчив інших. Он сам закалялся и научил других. Треба загартовуватися кожному, щоб не застуджуватися і не хворіти. Надо закаляться каждому, чтобы не простужаться и не болеть. Треба обливати все тіло холодною водою щодня. Надо обливать все тело холодной водой каждый день. Вода створює в тілі тепло, люди не хворіють завдяки йому. Вода создает в теле тепло, люди не болеют благодаря ему. Він приймав хворих, вводив дух, через свої руки струмом убивав біль, давав людям 5 заповідей, щоб виконувати в житті і не хворіти. Он принимал больных, вводил дух, через свои руки током убивал боль, давал людям 5 заповедей, чтобы выполнять в жизни и не болеть. Якщо чоловік виконує заповіді, то він запобігає будь-якому захворюванню, він стає незалежним від потреб їжі, одягу, дому. Если человек выполняет заповеди, то он предотвращает любое заболевание, он становится независимым от потребностей пищи, одежды, дома.

   1. Обливатися холодною водою два рази в день, вранці і ввечері. 1. Обливаться холодной водой два раза в день, утром и вечером. 2. Здороватися з усіма людьми. 2. Здороваться со всеми людьми. 3. Бідному, нужденному допомогти в житті, дати 50 копійок (або за своїми можливостями). 3. Бедным, нуждающимся помочь в жизни, дать 50 копеек (или по своим возможностям). Сказати собі, що даєш ці гроші, щоб не хворіти. Сказать себе, что даешь эти деньги, чтобы не болеть. 4. Терпіти без їжі щотижня 42 години від п'ятниці до неділі до 12 годин. 4. Терпеть без пищи еженедельно 42 часа от пятницы до воскресенья до 12:00. Перед їдою робити з висоти вдих і видих і просити: «Учителю, дай мені здоров'я». Перед едой делать с высоты вдох и выдох и просить: «Учитель, дай мне здоровье». 5. Не курити, не вживати алкоголь, не плювати на землю. 5. Не курить, не употреблять алкоголь, не плевать на землю.     

   Іванов говорив, що люди є залежні у природі, їм треба щодня їжа, одяг, дім. Иванов говорил, что люди есть зависимы в природе, им надо ежедневно пища, одежда, дом. Залежність веде людей до втрати здоров'я, смерті. Зависимость ведет людей к потере здоровья, смерти. Треба прагнути бути незалежним у природі. Надо быть независимым в природе. Незалежність веде до збереження здоров'я, Независимость ведет к сохранению здоровья,   вічного життя. вечной жизни. Не лікуватися у лікаря, а пробуджуватись. Не лечиться у врача, а пробуждаться. Пробуджувати центральну нервову систему. Пробуждать центральную нервную систему. Іванов шукав у воді засоби людям для вічного життя. Иванов искал в воде средства людям для вечной жизни. Він міг бути під водою без дихання Он мог быть под водой без дыхания майже три години. почти три часа, это было в море в Сочи в 1948 году. Влада посадила Іванова у в'язницю за ідею, поклала у спеціальну психіатричну лікарню в Казані, де він був майже п'ять років. Власть посадила Иванова в тюрьму за идею, положила в специальную психиатрическую больницу в Казани, где он был почти пять лет. У 1954 році Іванова випустили на волю. В 1954 году Иванова выпустили на свободу. Іванов писав про життя людей у воді: праця «Гроза», «Арктика». Иванов писал о жизни людей в воде: труд «Гроза», «Арктика».           

 

2.5. 2.5. П'ятий день. Пятый день. Іванов навчив користуватися землею Иванов научил пользоваться землей

День закінчився через 42 роки від початку (1975). День закончился через 42 года после начала (1975). Іванов навчив людей користуватися землею. Иванов научил людей пользоваться землей. Треба ходити босою ногою по землі літом і зимою щодня. Надо ходить босой ногой по земле летом и зимой каждый день. Мир між людьми буде через ходіння босим. Мир между людьми будет через хождение босиком. Він зрозумів, що земля є спільна, не можна привласнювати землю до свого імені. Он понял, что земля есть общая, нельзя присваивать землю к своему имени. Він учив людей. Он учил людей. Коли люди привласнюють землю, кажуть, що земля моя або наша, тоді завжди між людьми відбувається війна на смерть. Когда люди присваивают землю, говорят, что земля моя или наша, тогда всегда между людьми происходит война на смерть. Одні люди захоплюють чужу землю, інші люди її захищають зброєю. Одни люди захватывают чужую землю, другие люди ее защищают оружием. Війна існує через землю, а мир вводиться через любов до людей. Война существует из-за земли, а мир вводится через любовь к людям. Коли люди не будуть присвоювати землю, тоді не будуть воювати за землю, зброї не буде, мир буде завжди, люди не будуть умирати. Когда люди не будут присваивать землю, тогда не будут воевать за землю, оружия не будет, мир будет всегда, люди не будут умирать. Іванов знайшов місце на землі, він назвав його райським, освятив, запросив усіх людей жити навколо райського місця за ідеєю Бога. Иванов нашел место на земле, он назвал его райским, освятил, пригласил всех людей жить вокруг райского места по идее Бога. Коли Паршек був юний, його батько говорив, що в майбутньому місце життя Паршека буде бугор у селі. Когда Паршек был юный, его отец говорил, что в будущем место жизни Паршека будет Чувилкин бугор в деревне. Згодом, коли Іванов шукав на землі райське місце для своєї ідеї, він згадав слова рідного батька і вирішив зайняти бугор для райського місця для всіх людей. Впоследствии, когда Иванов искал на земле райское место для своей идеи, он вспомнил слова родного отца и решил занять бугор для райского места для всех людей. Нема кращого місця. Нет лучшего места. Райське місце є спільне всіх народів, воно належить усім людям усього світу. Райское место является общим всех народов, оно принадлежит всем людям всего мира. Кожний чоловік, він чи вона, має право жити навколо райського місця за ідеєю Іванова. Каждый человек, он или она имеет право жить вокруг райского места по идее Иванова. Люди автотрофні зберуться на райському місці, зроблять людський рай, завоюють безсмертя. Люди автотрофные соберутся на райском месте, сделают человеческий рай, завоюют бессмертие. З ними буде Учитель, який буде вчити людей жити без потреб. С ними будет Учитель, будет учить людей жить без потребностей. Тут люди будуть учитися жити в природі без усяких потреб, їжі, одягу, дому. Здесь люди будут учиться жить в природе без всяких потребностей пищи, одежды, дома. Тут люди будуть учитися правильно користуватися спільною природною землею, і потім вони перестануть умирати. Здесь люди будут учиться правильно пользоваться общей естественной землей, и потом они перестанут умирать.       

 

2.6. 2.6.Шостий день. Шестой день.Іванов створив людину подібну до себе без потреб Иванов создал человека подобного себе без потребностей.

День закінчився через 68 років від початку (2001). День закончился через 68 лет от начала (2001). Іванов створив подібного до себе чоловіка без потреб їжі, одягу, житлового дому. Иванов создал подобного себе человека без потребностей пищи, одежды, жилого дома. Спочатку він пробував народити дитину в природі на райському місці бугрі , і виростити його в природі в людському рою без потреб їжі, одягу, житлового дому. Сначала он пробовал родить ребенка в природе на райском месте бугре, и вырастить его в природе в людском раю без потребностей пищи, одежды, жилого дома. Така ідея автотрофності людства була в Іванова, він намагався її здійснити. Такая идея автотрофного человечества была у Иванова, он пытался ее осуществить. Чоловік без потреб буде син Учителя, ми всі будемо вчитися у нього бути без потреб їжі, одягу, дому. Человек без потребностей будет сын Учителя, мы все будем учиться у него быть без потребностей пищи, одежды, дома. В 1975 році 15 липня Учитель з декількома учнями пробували народити дитину на райському місці за його ідеєю без потреб, але влада завадила цьому. В 1975 году 15 июля Учитель с несколькими учениками пробовали родить ребенка на райском месте по его идее без потребностей, но власть помешала этому. Також послідовники не підтримали Учителя Іванова, вони не вірили, що дитя буде жити без їжі, одягу і дому за рахунок повітря, води, землі. Также последователи не поддержали Учителя Иванова, они не верили, что ребенок будет жить без еды, одежды и дома за счет воздуха, воды, земли. Люди не зібралися на бугрі , не зробили людський рай. Люди не собрались на бугре, не сделали человеческий рай. Дитина народилася в лікарні, а не в природі. Ребенок родился в больнице, а не в природе. Учитель говорив, що це була проба, а іншого разу ми всі народимо дитину на бугрі без потреб. Учитель говорил, что это была проба, а другой раз мы все родим ребенка на бугре без потребностей. У 1978 році Учитель пробував жити без потреби їжі разом з учнями. В 1978 году Учитель пробовал жить без потребности пищи вместе с учениками. Цей експеримент не був успішним, бо учні були непідготовлені жити без їжі. Этот эксперимент не был успешным, потому что ученики были неподготовленные жить без пищи. У 1979 році Іванов створив гімн, назвався Богом Духом святим. В 1979 году Иванов создал гимн, назвался Богом Духом святым. Початок Бога Духа святого є 25 квітня 1979 року. Начало Бога Духа святого есть 25 апреля 1979 года. У травні 1979 року Учитель Іванов прийняв учня. В мае 1979 года Учитель Иванов принял ученика. Він дав учню свій зошит рукопис Паршек . Он дал ученику свою тетрадь рукопись Паршек. 1978.05 рік і сказав: «Роби, розказуй усім про мене». 1978.05 год и сказал: «Делай, рассказывай всем обо мне». У 1981 році учень написав Учителеві свій звіт, що він зробив у житті, і підписався своїм прізвищем. В 1981 году ученик написал Учителю свой отчет, что он сделал в жизни, и подписался своей фамилией. Учитель переписав цей звіт у свій зошит «Паршек».1981.02.26, і в кінці звіту написав нове прізвище Ош , як батько синові. Учитель переписал этот отчет в свою тетрадь «Паршек» .1981.02.26, и в конце отчета написал новую фамилию Ош, как отец сыну. Учитель благословив учня редагувати рукописи і видавати його праці в друкованому вигляді. Учитель благословил ученика редактировать рукописи и выдавать его труды в печатном виде. Учитель благословив учня: «Пробуй приймати бажаючих людей, як я приймав, люди нехай просять мене, як Учителя». Учитель благословил ученика: «Пробуй принимать желающих людей, как я принимал, люди пусть просят меня, как Учителя». У 1982 році Учитель благословив учня бути без потреб. В 1982 году Учитель благословил ученика быть без потребностей. Учитель спитав в учня: «Ти не думаєш кидати мою ідею?» Учитель спросил в ученика: «Ты не думаешь бросать мою идею?» Він відповів: «Це моє життя». Он ответил: «Это моя жизнь». Учитель сказав: «Пробуй терпіти без їжі шість діб в тиждень, потім терпіти два тижні без їжі, потім терпіти без їжі місяць. Учитель сказал: «Пробуй терпеть без пищи шесть суток в неделю, потом терпеть две недели без еды, потом терпеть без пищи месяц. Пробуй ходити без сорочки. Пробуй ходить без рубашки. Ти в мене збоку». Ты у меня сбоку». У 1979 році Іванов написав усім, що всі люди визнають його Богом Землі у 1989 році. В 1979 году Иванов написал всем, что все люди признают его Богом Земли в 1989 году. Іванов писав у працях, що після соціалістичного ладу прийде слідом новий лад. Иванов писал в трудах, после социалистического строя придет вслед новый строй. Іванов назвав його еволюцією. Иванов назвал его эвволюцией. У вересні 1981 року Іванов написав усім, що еволюція прийде в люди в 1989 році. В сентябре 1981 Иванов написал всем, что эвволюция придет в свет в 1989 году. У 1983 році Іванов написав у праці: «Я зробив те, що колись говорив нам Христос». В 1983 году Иванов написал в работе: «Я сделал то, что когда-то говорил нам Христос». 1983.02:49. 1983.02: 49.

   Влада комуністична перешкоджала Іванову в діяльності, не давала волі. Власть коммунистическая препятствовала Иванову в деятельности, не давала свободы. Його саджали в тюрму за ідею, клали в психіатричну лікарню в Казані двічі. Его сажали в тюрьму за идею, клали в психиатрическую больницу в Казани дважды. Іванов був у тюрмі і психіатричній лікарні понад 10 років. Иванов был в тюрьме и психбольнице более 10 лет. Лікарі визнали його психічно ненормальним, дали першу групу інвалідності, відірвали від труда. Врачи признали его психически ненормальным, дали первую группу инвалидности, оторвали от труда. Лікарі намагались зробити Іванова здоровим, хоча він був найздоровішим у світі. Врачи пытались сделать Иванова здоровым, хотя он был самым здоровым в мире. Він не ображався на людей за таке ставлення до нього, називав їх «бідні люди». Он не обижался на людей за такое отношение к нему, называл их «бедные люди». Вони не знали, що робили. Они не знали, что делали. Лікарі намагалися вбити Іванова уколами, вони підірвали здоров'я Іванову своїми уколами у психлікарні в Казані. Врачи пытались убить Иванова уколами, они подорвали здоровье Иванову своими уколами в психушке в Казани. Вони ввели якийсь токсин, нога була пухла. Они ввели какой-то токсин, нога была пухлая, як колода. как бревно. Іванов понад 15 років намагався очистити організм від токсину, але не зміг очистити, нажаль. Иванов более 15 лет пытался очистить организм от токсина, но не смог очистить, к сожалению. 10 квітня 1983 року Іванов відійшов тілом у вічність. 10 апреля 1983 года Иванов отошел телом в вечность. Свідки свідчать, що на його тілі не було ознак смерті. Свидетели говорят, что на его теле не было признаков смерти. Близька послідовниця Валентина Сухаревська сказала, що вона закопала живого Учителя. Близкая последовательница Валентина Сухаревская сказала, что она закопала живого Учителя. Учителеві слава безсмертна. Учителю слава бессмертна.

   У 1989 році учень прочитав зошит Паршек . В 1989 году ученик прочитал тетрадь Паршек. 1981.02:26, прийняв нове прізвище Ош , яке написав Учитель, визнав Учителя Іванова Богом Землі. 1981.02: 26,  принял новую фамилию Ош, которую написал Учитель, признал Учителя Иванова Богом Земли. Учень назвав Іванова Отцем Ош , а себе сином Ош . Ученик назвал Иванова Отцом Ош, а себя назвал сыном Ош. Бо зазвичай люди отримують прізвище від батька, і прізвище батька і сина одне. Потому что обычно люди получают фамилию от отца, и фамилия отца и сына одна. Учневі написано нове ім'я, його ніхто не знає, крім того, хто його отримує. Ученику написано новое имя, его никто не знает, кроме того, кто его получает. Ім'я Ош у перекладі означає Білий. Имя Ош в переводе означает Белый. На думку послідовників, Бог Білий колись був, він створив світ, котрого назвали «білий світ» в його честь. По мнению последователей, Бог Белый когда-то был, он создал мир, которого назвали «белый свет» в его честь. Тепер Бог Білий прийшов знову. Теперь Бог Белый пришел снова. Пророцтво Іванова, що його визнають Богом Землі в 1989 році, здійснилось. Пророчество Иванова, что его признают Богом Земли в 1989 году, осуществилось. Учень не присвоює ім'я Ош до свого тіла, ім'я Ош є спільне всіх людей, хто вірить в Іванова і виконує його заповіді. Ученик не присваивает имя Ош к своему телу, имя Ош есть общее всех людей, кто верит в Иванова и выполняет заповеди. Ім'я Ош є святе, велике, воно об'єднує, через нього звершиться все. Имя Ош святое, великое, оно объединяет, через него свершится все. Іванов писав у праці, що всім треба обрати одне ім'я і на ньому одному базуватись. Иванов писал в работе, что всем надо выбрать одно имя и на нем одном базироваться. Люди можуть обрати одне ім'я Ош і на ньому базуватись. Люди могут выбрать одно имя Ош и на нем базироваться. Учень Ош відредагував майже всі зошити, підготував для друкування, видав праці Іванова в електронному форматі. Ученик Ош отредактировал почти все тетради, подготовил для печати, издал труды Иванова в электронном формате. Вони безплатно розповсюджуються в мережі Інтернет всім людям всього світу всіх національностей у вигляді електронної книги. Они бесплатно распространяются в сети Интернет всем людям всего мира всех национальностей в виде электронной книги. Сайт http://www.osh.kiev.ua Сайт http://www.osh.kiev.ua   Вони належать усім людям усього світу, кожному, вони є спільне надбання людства. Они принадлежат всем людям всего мира, каждому, они есть общее достояние человечества. Кожен може безплатно копіювати, перекладати на свою рідну мову, вільно розповсюджувати. Каждый может бесплатно копировать, переводить на свой родной язык, свободно распространять. Праці Іванова можна перекладати на англійську та інші мови всіх національностей. Труда Иванова можно переводить на английский и другие языки всех национальностей. До 2000 року учень Ош виконав все, що Учитель Іванов благословив його. К 2000 году ученик Ош выполнил все, что Учитель Иванов благословил его. Він пробував терпіти без їжі шість діб, два тижні, місяць. Он пробовал терпеть без пищи шесть суток, две недели, месяц. Пробував ходити без сорочки навколо райського місця майже 20 років, жив навколо райського місця, щодня був на бугрі . Пробовал ходить без рубашки вокруг райского места почти 20 лет, жил вокруг райского места, ежедневно был на бугре. Він приймав усіх бажаючих, як робив Учитель. Он принимал всех желающих, как делал Учитель. Він давав на прийомі усно п'ять порад Іванова, також пропонував прийняти ім'я Бога Ош , пробувати жити навколо райського місця, кожен день бути на бугрі . Он давал на приеме устно пять советов Иванова, также предлагал принять имя Бога Ош, пробовать жить вокруг райского места, каждый день быть на бугре. Учень розказав про Учителя всім людям усього світу через мережу Інтернет. Ученик рассказал об Учителе всем людям всего мира через Интернет. Послідовник Ош учить людей еволюційного вчення, послідовники назвали його учителем. Последователь Ош учит людей эволюционного учения, последователи назвали его учителем. Учитель Іванов пророкував про прихід чоловіка без потреб. Учитель Иванов предсказал приход человека без потребностей. Він говорив: «Все приготовлено до 2000 року». Он говорил: «Все приготовлено до 2000 года». Хто дочекається 2000 року, той побачить його і почує його слово. Кто дождется 2000 года, тот увидит его и услышит его слово. Пророкування Іванова здійснилось. Предсказание Иванова осуществилось. Батько Ош народив сина Ош , щоб його визнали всі люди через сина. Отец Ош родил сына Ош, чтобы его признали все люди через сына. Батько свідчить про сина, а син свідчить про батька. Отец свидетельствует о сыне, а сын говорит об отце. Два свідки свідчать про одне. Два свидетеля свидетельствуют об одном. Якщо два свідки свідчать про одне, то за законом їхнє свідчення істинне. Если два свидетеля свидетельствуют об одном, то по закону их свидетельства истинное.

 

2.7. 2.7. Сьомий день. Седьмой день. Евволюційні ідеї здійснюються. Эвволюционные идеи осуществляются.

   День закінчиться через 110 років від початку (2043 рік). День закончится через 110 лет от начала (2043). Послідовники виконують евволюційні ідеї Учителя Іванова. Последователи выполняют эвволюционные идеи Учителя Иванова. Ідеї Іванова поступово здійснюються в житті. Идеи Иванова постепенно осуществляются в жизни. За наукою Іванова, новий суспільний лад прийде слідом після соціалістичного ладу. По науке Иванова, новый общественный строй придет вслед после социалистического строя. Іванов назвав його евволюцією . Иванов назвал его эвволюцией. Він пророкував у 1965 році, що комуністична система розвалиться. Он предсказывал в 1965 году, что коммунистическая система развалится. Іванов пророкував, що евволюція прийде до людей у 1989 році. Иванов предсказал, что эвволюция придет к людям в 1989 году. Значить, у цей час буде скасований комуністичний лад в якій-небудь країні. Значит, в это время будет отменен коммунистический строй в какой-либо стране. Це здійснилося в Україні в 1990 – 1991 році, коли Радянський союз розвалився на незалежні держави. Это совершилось в Украине в 1990 – 1991 году, когда Советский Союз развалился на независимые государства. Зараз комуністичний лад і партію заборонено в Україні через реформи. Сейчас коммунистический строй и партию запрещено в Украине путем реформ. Умови для впровадження евволюційного ладу створилися в Україні. Условия для внедрения эвволюционного строя создались в Украине. Евволюційний лад треба впроваджувати шляхом реформ, без усякого насилля, щоб нікому не заважати. Эвволюционный строй надо внедрять путем реформ, без всякого насилия, чтобы никому не мешать. Всі люди повинні зрозуміти, що після комуністичного ладу повинен бути евволюційний лад, а не старий капіталістичний. Все люди должны понять, что после коммунистического строя должен быть эвволюционный строй, а не старый капиталистический. Люди в усьому світі повинні зрозуміти ідею Іванова, що місце на землі не можна присвоювати до свого імені, воно є спільне. Люди во всем мире должны понять идею Иванова, место на земле нельзя присваивать к своему имени, оно общее. Евволюційна ідея: людей не треба примушувати, закривати в кордонах, їм треба дати волю. Эвволюционная идея: людей не надо заставлять, закрывать в границах, им нужно дать свободу. Зараз кордони між державами скасовуються, люди вільно переїжджають з однієї країни в іншу, безвізовий режим, відбувається вільно трудова міграція між країнами. Сейчас границы между государствами отменяются, люди свободно переезжают из одной страны в другую, безвизовый режим, происходит свободно трудовая миграция между странами. Всі люди повинні зрозуміти евволюційну пропозицію Іванова. Все люди должны понять эвволюционное предложение Иванова. Люди повинні творити суспільне життя для всіх однакове через любов один до одного. Люди должны творить общественную жизнь для всех одинаковую через любовь друг к другу. В сьомому дні всі люди повинні прийняти однакову для всіх зарплату і звільнити всіх ув'язнених. В седьмом дне все люди должны принять одинаковую для всех зарплату и освободить всех заключенных. Зараз кожен повинен прощати провини іншому, не віддавати його судді, не саджати у в'язницю – про це говорив Христос. Сейчас каждый должен прощать вину другому, не отдавать его судье, не сажать в тюрьму – об этом говорил Христос. Еволюція є синтез вчення Христа і науки загартування, вона буде переважати в житті. Эвволюция есть синтез учения Христа и науки закалки, она будет доминировать в жизни. У 1979 році Іванов с казав послідовникам і усім людям: «Діти, зараз не треба читати Біблію, вона вже виконана. В 1979 году Иванов говорил последователям и всем людям: «Детки, сейчас не надо читать Библию, она уже выполнена. Читайте мої зошити, в них є все». Читайте мои тетради, в них есть все». До 2043 року значна частина населення Землі прийме ідею бути без потреб. До 2043 года значительная часть населения Земли примет идею быть без потребностей.

   Цикл Бога Духа Святого Учителя Іванова закінчився, оскільки Іванов пішов із життя в 1983 році, як і передбачав і писав у праці 1977.12. Цикл Бога Духа Святого Учителя Иванова закончился, поскольку Иванов ушел из жизни в 1983 году, как и предвидел и писал в труде 1977.12. Учителю Іванову слава безсмертна. Учитель Иванову слава бессмертна. На цьому історія не закінчується. На этом история не заканчивается. Вся історія складається із циклів, їй не видно кінця, один цикл закінчився, другий цикл починається. Вся история состоит из циклов, ей не видно конца, один цикл закончился, второй цикл начинается. Іванов писав у праці, що прийде другий чоловік, він його підготував. Иванов писал в труде, что придет другой человек, он подготовил. (див. ukiv882 2).Тепер цикл учителя Ош почався. (ukiv8822). Теперь цикл учителя Ош начался.

 

4. Коли звершиться перехід до нового потоку? 4. Когда свершится переход к новому потоку?

   Новій потік – це стан суспільства, в якому є біологічна евволюція людини і евволюційний лад. Новой поток – это состояние общества, в котором есть биологическая эвволюция человека и эвволюционный строй. Старий потік не має біологічної і соціальної евволюції . Старый поток не имеет биологической и социальной эвволюции. Можна зробити оцінку часу звершення переходу, тобто науковий прогноз, прийнявши такі припущення. Можно сделать оценку времени свершения перехода, то есть научный прогноз, приняв такие предположения. Старий потік скасовується, а новий потік утверджується, ці два процеси вважаємо незалежними один від одного. Старый поток отменяется, а новый поток утверждается, эти два процесса считаем независимыми друг от друга. Старий потік, який триває 2000 років від народження Христа, скасовується за евволюційною послідовністю-2, спадаючою, яка має сім періодів. Старый поток, который длится 2000 от рождения Христа, отменяется по эвволюционной последовательности-2, убывающей, которая имеет семь периодов. (див. розд.2). (см. разд.2). Новий потік почався в 1933 році за ідеєю Іванова і триває 110 років, він виражається евволюційною послідовністю-2, зростаючою, яка має сім періодів. Новый поток начался в 1933 году по идее Иванова и продолжается 110 лет, он выражается эвволюционной последовательностью-2, возрастающей, которая имеет семь периодов. (див. розд.3). (см. розд.3). Перехід до нового потоку звершиться, коли закінчиться сім періодів старого потоку в 2036 році Переход к новому потоку свершится тогда, когда закончится семь периодов старого потока в 2036 году і нового потоку в 2043 року. и семь периодов нового потока в 2043 года. За таких умов перехід до При таких условиях переход к нового евволюційного потоку звершиться в 2043 році або після 2043 року. новому эвволюционному потоку свершится в 2043 году или после 2043 года.