Эволюционное движение   osh.kiev.ua

 

  Профілактика захворювань Профилактика заболеваний

     Пропозиція послідовників Порфирія Іванова. Предложение последователей Порфирия Иванова. Сьогодні вакцини від коронавірусу нема, він швидко поширюється. Сегодня вакцины от коронавируса нет, он быстро распространяется. Зараз мільйони людей у світі захворіли від інфекції, багато хворих людей померли. Сейчас миллионы людей в мире заболели от инфекции, много больных людей умерли. Наша мета – зменшити смертність населення. Наша цель –  уменьшить смертность населения. Медичний лікар лікує хворих. Медицинский врач лечит больных. Ми не проти медицини. Мы не против медицины. Ми не лікуємо, а вчимо здорових запобігати хворобі. Мы не лечим, а учим здоровых предотвращать болезни. Ми ставимо своє в житті, а іншим людям не заважаємо. Мы ставим свое в жизни, а другим людям не мешаем. Легше запобігти хворобі, ніж її лікувати. Легче предупредить болезнь, чем ее лечить. Профілактика не потребує будь-яких коштів. Профилактика не требует каких-либо средств. Якщо люди будуть запобігати інфекційному захворюванню народним методом, то померлих буде менше. Если люди будут предотвращать инфекционные заболевания народным методом, то умерших будет меньше. Ми рекомендуємо всім запобігати коронавірусу , грипу народним методом: виконувати заповіді Христа і науку загартування Порфирія Іванова, котрий піввіку літом і зимою ходив у шортах, босим, щоб люди не вмирали. Мы рекомендуем всем предотвращать коронавирус, грипп народным методом: выполнять заповеди Христа и науку закалки Порфирия Иванова, который полвека летом и зимой ходил в шортах, босиком, чтобы люди не умирали. Іванов піввіку творив науку і написав у праці: «Я зробив те, що колись говорив нам Христос». Иванов полвека творил науку и написал в работе: «Я сделал то, что когда-то говорил нам Христос». 8302:49. 8302: 49. Іванов узяв від вчення Христа, доповнив своїм вченням і ввів людям. Иванов взял от учения Христа, дополнил своим учением и ввел людям. Іванов є далекий від релігії і протилежний їй. Иванов далекий от религии и противоположный ей. А що говорив Христос? А что говорил Христос? Христос говорив, що не турбуйтесь, що вам їсти, у що одягнутись. Христос говорил, что не беспокойтесь, что вам есть, во что одеться. Треба спасати душу свідомим терпінням холоду, голоду. Надо спасать душу сознательным терпением холода, голода. 1. Христос 1. Христос   учив, щоб учні мили ноги іншим: «Якщо Я є Учитель, умив ноги вам, то і ви повинні вмивати ноги іншому». учил, чтобы ученики мыли ноги другим: «Если Я Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги другому». Ін13:5. Ин13: 5. 2. Христос заповів любити всіх, і ворогів також, вітати друзів і незнайомих: «Бо коли ви любите тих, хто любить вас, яка нагорода вам? 2. Христос завещал любить всех, и врагов также, здороваться с друзьями и незнакомыми: «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая награда вам? І коли ви вітаєте тільки друзів ваших, що особливого робите? И если вы приветствуете только друзей ваших, что особенного делаете? Отже, будьте досконалі, як Отець ваш». Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш». Мф 5:48. Мф 5:48. 3. Христос заповідав допомагати бідним, хворим, ображеним, нужденним дати милостиню на хліб на день. 3. Христос завещал помогать бедным, больным, обиженным, нуждающимся дать милостыню на хлеб в день. 4. Христос заповідав 4. Христос завещал   поститися: «Весільні друзі не сумують, поки жених є з ними. поститься: «Свадебные друзья не печалятся, пока жених есть с ними. Але настануть дні, коли в них відберуть жениха, і тоді вони будуть поститися». Но настанет дни, когда у них отберут жениха, и тогда они будут поститься». Мф 9:15. Мф 9:15. Він говорив про себе. Он говорил о себе. Христа відібрали в учнів у п'ятницю, його розіп'яли, тіло поховали. Христа отобрали в учеников в пятницу, его распяли, тело похоронили. А в неділю він вийшов із гробу, прийшов до учнів. А в воскресенье он вышел из гроба, пришел к ученикам. «Вони подали йому частину печеної риби і стільниковий мед. «Они подали ему часть печеной рыбы и сотовый мед. І, взявши, И, взяв,їв перед ними». ел перед ними». Лука 24:42. Лука 24:42. Христа відібрали в учнів з вечора п'ятниці до неділі приблизно на 42 години, треба не вживати їжу в цей час. Христа отобрали в учеников с вечера пятницы по воскресенье примерно на 42 часа, надо не принимать пищу в это время. Христос заповідав просити в ім'я Його: «Якщо перебуватимете в Мені, і слова мої будуть у вас, то просіть, чого б ви не захотіли, і буде вам». Христос завещал просить во имя Его: «Если будете пребывать во Мне, и слова мои будут у вас, то просите, чего бы вы не захотели, и будет вам». ИоаннІн 15:7. 15: 7. Христос учив любити людей, як самого себе. Христос учил любить людей, как самого себя. Бажати людям те, що собі хочеш. Желать людям то, что сам хочешь. Прощати людям провини, не карати в'язницею, прийняти однакову для всіх зарплату. Прощать людям вину, не наказывать тюрьмой, принять одинаковую для всех зарплату. Ми вважаємо, через ці заповіді люди виробляють імунітет, запобігають хворобі. Мы считаем, через эти заповеди люди вырабатывают иммунитет, предотвращают болезни. Христос говорив: «Хто порушить одну із цих заповідей найменших і навчить людей, того назвуть найменшим у Царстві небесному. Христос говорил: «Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит людей, тот наречется малейшим в Царстве небесном. А хто виконає і навчить, той назветься Великим у Царстві небесному» . А кто выполнит и научит, тот назовется Великим в Царстве небесном». Мф 5:19. Мф 5:19. Священики церкви порушують ці заповіді Христа і навчають людей, тому священиків називають найменшими, вони вірять, але не виконують заповіді. Священники церкви нарушают эти заповеди Христа и обучают людей, поэтому священников называют малейшими, они верят, но не выполняют заповеди. Релігія без діла не допомагає людям у житті. Религия без дела не помогает людям в жизни. Варто слухати не найменших, а Великого, вірити йому і виконувати заповіді. Стоит слушать не малейших, а Великого, верить ему и выполнять заповеди. В наш час один Великий українець Іванов Порфирій Корнійович виконав заповіді Христа і навчив людей, тому люди назвали його Великим, мудрим у Царстві Божому, Учителем народу, Богом за ділом. В настоящее время один Великий украинец Порфирий Корнеевич Иванов выполнил заповеди Христа и научил людей, поэтому люди назвали его Великим, мудрым в Царстве Божьем, Учителем народа, Богом по делу. Просимо визнати. Просим признать. Іванов допомагав людям у здоров ' ї. Иванов помогал людям в здоровье. Іванов зібрав заповіді в систему загартування, виконав і навчив людей. Иванов собрал заповеди в систему закалки, выполнил и научил людей. Іванов приймав усіх нужденних, бідних, хворих, хто просив, і давав усно вчення, що робити. Иванов принимал всех нуждающихся, бедных, больных, кто просил, и давал устно учение, что делать. 1. «Треба купатися холодною водою два рази в день, вранці й увечері, мити ноги до колін. 1. «Надо купаться холодной водой два раза в день, утром и вечером, мыть ноги до колен. (Ін 13:5) 2. Вітатися з людьми всіма, не проходити жодної людини. (Ин 13: 5) 2. Здороваться с людьми всеми, не проходить ни одного человека. Твоє діло – сказати їм. Твое дело – сказать им. ( Мф 5:48). (Мф 5:48). 3. Треба знайти нужденну людину, треба дати 50 копійок. 3. Надо найти нуждающегося человека, надо дать 50 копеек. Сам собі скажи, що даєш ці гроші за те, щоб не хворіти. Сам себе скажи, что даешь эти деньги за то, чтобы не болеть. ( Мф 19:21). (Мф 19:21). 4. 42 години не їж від п ' ятниці до неділі до 12 годин. 4. 42 часа не ешь от пятницы по воскресенье, 12:00. О 12 годині вийди надвір, вдихай повітря з висоти і говори: «Учителю, дай мені здоров'я». В 12:00 выйди на улицу, вдыхай воздух с высоты и говори: «Учитель, дай мне здоровье». Після цього їж, що хочеш, скільки хочеш. После этого ешь, что хочешь, сколько хочешь. Твоє здоров'я – це є все. Твое здоровье – это все. ( Мф 6:13, 9:15). (Мф 6:13, 9:15). 5. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не вживай алкоголь » . 5. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не употребляй алкоголь». Іванов. Иванов. 1983.03:34. 1983.03: 34. Це зірка здоров ' я. Это звезда здоровья я. Не будете робити – не отримаєте. Будете делать – получите. Тепер дай нужденному 10 гривень. Теперь дай нуждающемуся 10 гривен. Не вживай наркотики. Не употребляйте наркотики. Перемагай у себе жадність, лінь, самовдоволеність, користолюбство, страх, лицемірство, гордість. Побеждай в себя жадность, лень, самодовольство, стяжательство, страх, лицемерие, гордость. Люби людей, як самого себе. Люби людей, как самого себя. Бажай і роби людям те, що собі хочеш. Желай и делай людям то, что себе хочешь. Прощай людям провини і не карай позбавленням волі в тюрмі, прийми однакову для всіх зарплату. Прощай людям вину и не наказывай лишением свободы в тюрьме, прими одинаковую для всех зарплату. Порфирій Іванов піввіку спостерігав за людьми, котрі оздоровлювалися за системою. Порфирий Иванов полвека наблюдал за людьми, которые оздоровлялись по системе. Він прийшов до висновку і записав у працях, що люди не хворіють на інфекційні захворювання, не мають симптомів, не застуджуються. Он пришел к выводу и записал в трудах, что люди не болеют инфекционными заболеваниями, не имеют симптомов, а не простужаются. Ми вважаємо, послідовники Іванова не хворіють на інфекційні захворювання тому, що в них виробляються антитіла, які знешкоджують інфекцію – це набутий природний імунітет. Мы считаем, последователи Иванова не болеют инфекционными заболеваниями потому, что в них вырабатываются антитела, которые обезвреживают инфекцию – это приобретенный естественный иммунитет.Цей процес проходить у послідовників у легкій формі. Этот процесс проходит у последователей в легкой форме. Це доводить, що система загартування запобігає вірусним захворюванням. Это доказывает, что система закалки предотвращает вирусные заболевания. Христос та Іванов свідчать про одне – це істина. Христос и Иванов свидетельствуют об одном – это истина. Коли ми свідомо не вживаємо їжу 42 години, організм очищається від токсинів, шлаків, вірусів. Когда мы сознательно не употребляем пищу 42 часа, организм очищается от токсинов, шлаков, вирусов. Процес очищення організму від старих, хворих клітин науково пояснює явище автофагія – це Процесс очистки организма от старых, больных клеток научно объясняет явление автофагия – это   процес самопоїдання клітин, перетравлення клітиною власних органел за допомогою лізосом . процесс самопоедания клеток, переваривания клеткой собственных органелл с помощью лизосом. Процес запускається з допомогою голодування 24 або 42 години в тиждень. Процесс запускается с помощью голодания 24 или 42 часа. Загартування – це наука всіх людей світу. Закалка – это наука всех людей мира.Загартування – це наука всіх людей світу. Ідея Іванова є його гімн: «Люди Господу вірили як Богу. Идея Иванова является его гимн: «Люди Господу верили как Богу. А він сам до нас на Землю прийшов. А он сам к нам на Землю пришел. Смерть як таку вижене. Смерть как таковую изгонит. А життя у славу введе. А жизнь во славу введет. Де люди зберуться на цьому бугрі . Где люди возьмутся на этом бугре. Вони гучно скажуть слово. Они громко скажут слово. Це є наше райське місце. Это есть наше райское место. Чоловікові слава безсмертна». Человеку слава бессмертна». Бажаємо всім щастя, здоров ' я. Желаем всем счастья, здоровья. 2020.05.23. 2020.06.02. Эволюционное движение. Докладніше на сайті  www.osh.kiev.ua www.osh.kiev.ua