Эволюционное движение            osh.kiev.ua

Еволюція Всесвіту

Эволюция Вселенной

2020.05.18 2020.06.02

 

Упорядник Ош . Составитель Ош.

 

Еволюція Всесвіту – співжиття Всесвіту і людства як живих організмів, яке приносить їм взаємну користь. Эволюция Вселенной – сожительство (симбиоз) Вселенной и человечества как живых организмов, которое приносит им взаимную пользу. Всякий Всякий живий організм походить від іншого живого організму . живой организм происходит от другого живого организма. Всесвіт, як живий організм, Вселенная, как живой организм, народжує людей, а люди народжують Всесвіт, створюючи світло, темну матерію, з якої утворюються зорі, галактики, Всесвіт. рождает людей, а люди рожают Вселенную, создавая свет, темную материю, из которой образуются звезды, галактики, Вселенная. Люди походять від Всесвіту, а Всесвіт походить від людей. Люди происходят от Вселенной, а Вселенная происходит от людей.   

 

СЗмістодержание

1. Всесвіт. 1. Вселенная.

1.1. 1.1. Стан Всесвіту є невизначений в початковий момент часу. Состояние Вселенной является неопределенным в начальный момент времени.

1.2. 1.2. Коли почалась еволюція Всесвіту. Когда началась эволюция Вселенной.

1.3. 1.3. Люди творять біле світло. Люди творят белый свет.

1.4. 1.4. Розширення Всесвіту. Расширение Вселенной.

1.5. 1.5. Стискання Всесвіту. Сжатия Вселенной. Галактика. Галактика.

1.6. 1.6. Стан зорі й галактики є невизначений в центрі галактики. Состояние звезды и галактики является неопределенной в центре галактики.

2. Еволюційна послідовність 2. Эволюционная последовательность

2.1. 2.1. Послідовність 1. Последовательность 1.

2.2. 2.2. Послідовність 2. Последовательность 2.

3. Історія Ош . 3. История последователя Ош.

4. Цитати Іванова про Сонце. 4. Цитаты Иванова о Солнце.

5. Автотрофне людство. 5. Автотрофное человечество.

5.1. 5.1. Концепція Вернадського за працею « Автотрофність людства». Концепция Вернадского по труду «Автотрофность человечества».

5.2. 5.2. Мікрофлора кишечника людини. Микрофлора кишечника человека.

5.3. 5.3. Симбіоз організму і флори кишечника. Симбиоз организма и флоры кишечника.

5.4. 5.4. Способи переходу на автотрофне живлення. Способы перехода на автотрофное питания.

5.5. 5.5. Практичний перехід на автотрофний стан — соціальне перетворення. Практический переход на автотрофный состояние – социальное преобразование.

 

 

1.  Всесвіт Вселенная

1.1.Стан Всесвіту є невизначений у початковий момент часу 1.1.Состояние Вселенной является неопределенным в начальный момент времени

  

   Час t = 0 . Время t = 0.   Астрофізики дослідили в результаті спостережень, що Всесвіт розширюється, галактики взаємно віддаляються протягом мільярдів років. Астрофизики исследовали в результате наблюдений, что Вселенная расширяется, галактики взаимно удаляются в течение миллиардов лет. У зв'язку із цим вважається, Всесвіт виник В связи с этим считается, Вселенная возникла   у певний початковий момент часу, спочатку він мав розміри близько розмірів атома. в определенный начальный момент времени, сначала она имела размеры около размеров атома. Ця властивість дає можливість застосувати принцип співвідношення невизначеності для вивчення стану Всесвіту в початковий момент часу. Это свойство дает возможность применить принцип соотношения неопределенности для изучения состояния Вселенной в начальный момент времени. Співвідношення невизначеності: ∆ E t Соотношение неопределенности: Δ E Δ t   ≥ ћ. ≥ ћ. Якщо Если енергія системи вимірюється з точністю энергия системы измеряется с точностью ΔE, то время,   до якого це вимірювання відноситься, повинен мати мінімальну невизначеність, яка дається виразом: к которому это измерение относится, должно иметь  минимальную неопределенность, которая дается выражением: Δ E Δ t ≥ ћ . ≥ ћ. Це співвідношення означає, що енергія (E) і час (t) не можуть отримувати одночасно визначені значення. Это соотношение означает, что энергия (E) и время (t) не могут получать одновременно определенные значения. ЕсЯкщо значенняли значение (t) визначено, тобто ∆t = 0, то (t) определено, то есть Δt = 0, то ∆E дорівнює нескінченності. ΔE равна бесконечности. Значит, (E) не имеет никакого определенного значения. Співвідношення невизначеності є добуток нуля і нескінченності (0х∞). Соотношение неопределенности есть произведение нуля и бесконечности (0х∞). (див. Розділ 2.1). (см. Раздел 2.1).   Якщо стан Всесвіту розглядається у визначений час t = 0 , то енергія Всесвіту дорівнює нескінченності, тобто не має визначеного значення. Если состояние Вселенной рассматривается в определенное время t = 0, то энергия Вселенной равна бесконечности, то есть не имеет определенного значения. Тому не можна знати стан еволюційного розвитку Всесвіту в початковий момент часу. Поэтому нельзя знать состояние эволюционного развития Вселенной в начальный момент времени. Стан Всесвіту є невизначений у початковий момент часу. Состояние Вселенной является неопределенным в начальный момент времени. Вважається, Всесвіт не має початку, тобто не має початку еволюції. Считается, Вселенная не имеет начала, то есть не имеет начала эволюции. Тому про стан Всесвіту в початковий момент говорити не має сенсу. Поэтому о состоянии Вселенной в начальный момент говорить не имеет смысла. (див. Всесвіт – Вікіпедія ). (см. Вселенная – Википедия).   Відомий астрофізик Стівен Гокінг говорив про космологічну сінгулярність : «Результати наших спостережень підтверджують припущення про те, що Всесвіт виник у певний момент часу. Известный астрофизик Стивен Хокинг говорил о космологическая сингулярности: «Результаты наших наблюдений подтверждают предположение о том, что Вселенная возникла в определенный момент времени. Однак сам момент початку творіння, сінгулярність , не піддається жодному з відомих законів фізики». Однако сам момент начала творения, сингулярнисть, не поддается ни одному из известных законов физики». У зв ' язку з невизначеним станом, у космологічній моделі Великий Вибух й інших моделях Всесвіту не розглядається причина виникнення матерії та енергії для її виникнення, просто приймається постулат, що Всесвіт не має початку. В связи с неопределенным состоянием, в космологической модели Большой Взрыв и других моделях Вселенной не рассматривается причина возникновения материи и энергии для ее возникновения, просто принимается постулат, что Вселенная не имеет начала. (див. Великий Вибух – Вікіпедія ). (см. Большой Взрыв – Википедия). У зв ' язку з невизначеним станом Всесвіту в початковий момент, ніхто не може стверджувати, що Бог, якого не бачили, створив Всесвіт, як говорить релігія. В связи с неопределенным состоянием Вселенной в начальный момент, никто не может утверждать, что Бог, которого не видели, создал Вселенную, как говорит религия. Віра є неправильна, яка стверджує створення Богом Всесвіту в початковий момент. Вера неправильная, которая утверждает создания Богом Вселенной в начальный момент. У зв ' язку із невизначеністю стану Всесвіту в початковий момент, релігії стверджують, що Всесвіт не має початку. В связи с неопределенностью состояния Вселенной в начальный момент, религии утверждают, что Вселенная не имеет начала. Правильніше сказати: стан Всесвіту є невизначений у початковий момент, або Всесвіт не має початку еволюції. Правильнее сказать: состояние Вселенной неопределенное в начальный момент, или Вселенная не имеет начала эволюции. Згідно з індуїстським вченням, у світу немає початку і кінця, він розвивається циклічно. Согласно индуистскому учению, у мира нет начала и конца, он развивается циклично. Проте в «Енциклопедії індуїзму» зазначається, що все відбувалося волею Брахмана, який «менший від атома, але більший від найбільшого». Однако в «Энциклопедии индуизма» отмечается, что все происходит по воле Брахмана, который «меньше атома, но больше от самого большого». Порфирій Іванов стверджує, що стан світу є невизначений в початковий момент. Порфирий Иванов утверждает, что состояние мира является неопределенным в начальный момент. Ми не можемо знати, що було в світі на початку. Мы не можем знать, что было в мире в начале. Ми не можемо знати, світ створений Богом чи виник у процесі еволюції на початку. Мы не можем знать, мир создан Богом или возник в процессе эволюции в начале. «Історія нам представила, нібито людина появилася від Бога чи від життєвої тварини мавпи . «История нам представила, якобы человек появился от Бога или от жизненной животной обезьяны. Словом, ми, усі люди цього потоку, не знаємо нічого, а Словом, мы, все люди этого потока, не знаем ничего, аговоримо свої слова в цьому. говорим свои слова в этом. Ми з вами не знаємо, що було в житті тоді, коли не було тьми й світла?» Мы с вами не знаем, что было в жизни, когда не было тьмы и света? » 7910:149. 7910: 149.        

   Результати спостереження підтверджують, що світ на початку був невизначений. Результаты наблюдения подтверждают, что мир вначале был неопределенный. Це підтверджує наше припущення, що на початку Всесвіт мав розмір атома і кванту енергії. Это подтверждает наше предположение, что вначале Вселенная имела размер атома и кванта энергии.       

 

1.2.Коли 1.2. Когда началась эволюция Вселенной?

    Час t = 10⁻¹⁵ сек і більший . Время t = 10⁻¹⁵ сек и больше.   Яка найменша величина енергії Всесвіту або часу, за Какая наименьшая величина энергии Вселенной или времени, вякої еволюційний розвиток Всесвіту почався, тобто стан Всесвіту є визначений? которое эволюционное развитие Вселенной началось, то есть состояние Вселенной есть определенным? Цю величину енергії підказує нам біле світло, яке бачить око людини. Эту величину энергии подсказывает нам белый свет, который видит глаз человека. Перша думка приходить про біле світло, яке бачить око людини. Первая мысль приходит о белом свете, который видит глаз человека. Людство творить біле світло і бачить його, тому можемо прийняти, що енергія початку еволюції Всесвіту дорівнює енергії білого світла, яке бачить око людини. Человечество создает белый свет и видит его, поэтому можем принять, что энергия начала эволюции Вселенной равна энергии белого света, который видит глаз человека. (див.роз.1.3). (см. роз.1.3). Енергія світла Энергия светає близько 1 еВ . есть около 1 эВ. Квант енергії видимого світла дорівнює Квант энергии видимого света равенE = h γ = h / T . E = h γ = h/T. h – постійна Планка, Т – період часу. h – постоянная Планка, Т – период времени. ET = h . ET = h. Якщо енергія світла є 1 еВ , то період часу дорівнює: Т = h / E = 10⁻¹⁵ сек . Если энергия света является 1 эВ, то период времени равна:

Т= h/E = 10⁻¹⁵ сек. Найменша відстань або довжина хвилі видимого світла дорівнює Наименьшее расстояние или длина волны видимого света равна   s = cT = 10⁻⁷ м. Стан Всесвіту щодо еволюції є визначений від моменту часу 10⁻¹⁵ сек через світло, яке бачить око людини. s = cT = 10⁻⁷ м. Состояние Вселенной в эволюции является определенным, начиная от момента времени 10⁻¹⁵ сек через свет, который видит глаз человека. Цей квант енергії Этот квант энергии   розповсюджувався в просторі за законами еволюції на відстань S , тобто світ визначений в точці S . распространяется в пространстве по законам эволюции на расстояние S, то есть мир определен в точке S.

   Як виникає життя в природі ? Как возникает жизнь в природе? Будь-яке явище в природі виникає як дві протилежні сторони, вони існують в єдності й боротьбі за діалектикою. Любое явление в природе возникает как две противоположные стороны, они существуют в единстве и борьбе за диалектикой. Наприклад, світло і темнота. Например, свет и темнота. Вище ми вияснили, що в природі все є визначеним через світло і темноту, вона розділилась як дві протилежні сторони. Выше мы выяснили, что в природе все является определенным через свет и темноту, она разделилась как две противоположные стороны. Розділення світла і темноти – це є таємниця, кожен дослідник розуміє її по-своєму. Разделение света и темноты – это тайна, каждый исследователь понимает ее по-своему. Релігії стверджують, що Бог розділив світло і тьму. Религии утверждают, что Бог разделил свет и тьму. За наукою, люди створюють світлу матерію, бачать біле світло, а через це темна матерія утворюється сама. По науке, люди создают светлую материю, видят белый свет, а через это темная материя образуется сама. Так люди розділили світло і тьму, вони творять еволюцію Всесвіту. Так люди разделили свет и тьму, они творят эволюцию Вселенной.   

Час, відстань, простір є дискретний. Время, расстояние, пространство является дискретным

  Розповсюдження світла відбувається за еволюційною послідовністю. Распространение света происходит по эволюционной последовательности.   Кожній якості відповідає певна кількість, виражена числом. Каждому качеству соответствует определенное количество, выраженное числом. Процес еволюції виражає певна еволюційна послідовність, яка будується за діалектикою. Процесс эволюции выражает определенная эволюционная последовательность, которая строится по диалектике. ( див. Розділ 2 ) . (См. Раздел 2). Будуємо еволюційну послідовність для часу. Строим эволюционную последовательность для времени.

   1.Перший член початковий, позначимо через (1). 1.Первый член начальный, обозначим через (1). 2.Другий член є заперечення першого, позначимо через (Т) (наш період = 10⁻¹⁵ 2.Другий член есть отрицание первого, обозначим через (Т) (наш период = 10⁻¹⁵ сек ). сек). 3. Третій член є подвійне заперечення. 3. Третий член есть двойное отрицание. Він є запереченням одного першого і одного другого, він є синтез двох. Он является отрицанием одного первого и одного второго, он является синтез двух. Подвійне заперечення є перехід у нову якість, він зберігає елементи і властивості попереднього стану, тобто фіксує спадкоємність. Двойное отрицание является переход в новое качество, он сохраняет элементы и свойства прежнего состояния, то есть фиксирует преемственность. На основі цих властивостей третій член можемо прийняти рівним (2Т). На основе этих свойств третий член можем принять равным (2Т). Перші три члени маємо: 1 , Т, 2Т . Первые три члена имеем: 1, Т, 2Т. Це є арифметична прогресія з різницею Т. Послідовність часу є t = Это арифметическая прогрессия с разностью Т. Последовательность времени является t =   Т, 2Т, 3Т, 4Т … nT . Т, 2Т, 3Т, 4Т ... nT.   n – будь-яке ціле число від нуля до нескінченності. n - любое целое число от нуля до бесконечности. У цих дискретних точках світ визначений, тобто існує. В этих дискретных точках мир определен, то есть существует.

   Відстань, на яку світло розповсюджується за період, дорівнює часу, помноженому на сталу величину (с), яка називається швидкість світла. Расстояние, на которое свет распространяется за период, равный времени, умноженному на постоянную величину (с), которая называется скорость света. s = c s = c t . t.   

Аналогічним шляхом отримаємо послідовність для відстані: 1. Перший член початковий, (1). Аналогичным путем получим последовательность для расстояния: 1. Первый член начальный (1). 2. Другий член є заперечення першого, дорівнює ( d ).3. 2. Второй член есть отрицание первого, равна (d) .3. Третій член є подвійне заперечення, яке є перехід в нову якість. Третий член есть двойное отрицание, которое является переход в новое качество. Він зберігає елементи і властивості попереднього стану, тобто фіксує спадкоємність. Он сохраняет элементы и свойства прежнее состояние, то есть фиксирует преемственность. На основі цих властивостей На основе этих свойств   третій член приймемо рівним (2 d ). третий член примем равным (2 d). Маємо перші три члени: 1, d . Есть первые три члена: 1, d. 2 d . 2 d. Це є арифметична прогресія з різницею d . Это арифметическая прогрессия с разностью d. Послідовність відстані є s = d , 2 d , 3 d , 4 d nd . Последовательность расстоянии есть s = d, 2 d, 3 d, 4 d ... nd. n – будь-яке ціле число від нуля до нескінченності .. Квант енергії світла розширюється на нескінченну відстань. n - любое целое число от нуля до бесконечности .. Квант энергии света расширяется на бесконечное расстояние.

   Швидкість світла с = s / T = d / T ; Скорость света с = s / T = d / T; 2 d /2 T ; 2 d / 2 T; 3 d /3 T nd / nT . 3 d / 3 T ... nd / nT. Швидкість світла в кожний момент і на кожній відстані постійна і дорівнює 300 тисяч км / сек . Скорость света в каждый момент и на каждой расстоянии постоянна и равна 300 000 км / сек. Простір і час створюється Пространство и время создается   через створення світла. через создание света. ППоняття Всесвітонятие Вселеннаяточно означає, що все є світло. точно означает, что все есть свет. Світло розповсюджується Свет распространяется   із різних джерел в різних напрямках хаотично. из разных источников в разных направлениях хаотично. Так у процесі еволюції Всесвіту утворюється простір, наповнений світлом із різних багатьох джерел. Так в процессе эволюции Вселенной образуется пространство, наполненное светом из разных многих источников.

  

Перетворення енергії світла в масу . Преобразование энергии света в массу.

   Розглянемо співвідношення невизначеності. Рассмотрим соотношение неопределенности. (див. розд . 2.1). (см. разд. 2.1). Для кванта світла є рівність: ∆ E t = ∆ x p . Для кванта света есть равенство: Δ E Δ t = Δ x Δ p.   Підставимо в рівність вирази: Подставим в равенство выражения:    p = (∆ x /∆ t ) m . Δ p = (Δx t) m. x /∆ t = c . Δ x/Δ t = c. Отримаємо рівність: Получим равенство:    E = mc ². Δ E = mc ².   Або E = mc ². Или E = mc ². m – маса в спокої. m – масса в покое.   Рівність еквівалентності енергії і маси виведена із співвідношення невизначеності, вона співпадає Равенство эквивалентности энергии и массы выведено из соотношения неопределенности, она совпадаетз формулою Ейнштейна для еквівалентності енергії і маси, виведеною із теорії відносності, це підтвердження. с формулой Эйнштейна для эквивалентности энергии и массы, выведенное из теории относительности, это подтверждение.Енергія світла може перетворюватися в частинку з еквівалентною масою за цим законом. Энергия света может превращаться в частичку с эквивалентной массой по этому закону. Енергія світла з енергією 1еВ перетворюється в елементарну частинку нейтрино з масою 1 еВ або меншою на величину кінетичної енергії за формулою Энергия света с энергией 1эВ превращается в элементарную частицу нейтрино с массой 1 эВ или меньше на величину кинетической энергии по формулеE = mc ² . E = mc².

    З енергії світла утворюється частинка нейтрино з масою, меншою 1 еВ С энергии света образуется частица нейтрино с массой, меньшей 1 эВ   (0,1 – 0,3 еВ ), і швидкістю, близькою до швидкості світла. (0,1 - 0,3 эВ), и скоростью, близкой к скорости света. Для порівняння, маса електрона дорівнює – 511 еВ . Для сравнения, масса электрона равна – 511 эВ. Мудрі слова про Брахмана згадуються, що все відбувається його волею, він є «менший від атома, але більший від найбільшого». Мудрые слова о Брахмане упоминаются, что все происходит по его воли, он «меньше атома, но больше от самого большого». Квант світла менший від атома за масою, але через світло твориться найбільший Всесвіт. Квант света меньше атома по массе, но из-за света творится сама Вселенная. Отже, простір однорідний наповнюється квантами світла і нейтрино , котрі рухаються хаотично в різних напрямках зі швидкістю, близькою до світла. Итак, пространство однородно наполняется квантами света и нейтрино, которые движутся хаотично в разных направлениях со скоростью, близкой к скорости свету. Вважається, простір наповнений темною матерією, яка складається з нейтрино . Считается, пространство наполнено темной материей, которое состоит из нейтрино.                

   Нейтри́но — стабільна, електрично нейтральна елементарна частинка. Нейтрино – стабильная, электрически нейтральная элементарная частица. (див. Нейтрино – Вікіпедія ). (см. Нейтрино – Википедия). Вона належить до групи лептонів. Она относится к группе лептонов. Швидкість руху нейтрино близька до швидкості світла. Скорость движения нейтрино близка к скорости света. Розрізняють нейтрино електронне, мюонне і тау-лептонне. Различают нейтрино электронное, мюонное и тау-лептонного. Нейтрино і відповідні їм антинейтрино беруть участь тільки у слабких та гравітаційних взаємодіях. Нейтрино и соответствующие им антинейтрино участвуют только в слабых и гравитационных взаимодействиях. Вони відіграють велику роль у перетвореннях елементарних частинок, у глобальних космогонічних процесах. Они играют большую роль в преобразованиях элементарных частиц, в глобальных космогонических процессах.

   Властивості нейтрино . Свойства нейтрино. Кожному зарядженому лептону відповідає своя пара нейтрино /антинейтрино для електронного, мюонного , тау-лептонного. Каждому заряженном лептонов соответствует своя пара нейтрино / антинейтрино для электронного, мюонного, тау-лептонного. Останні експериментальні оцінки (на травень 2012), отримані в ході роботи австралійської колаборації WiggleZ на англо-австралійському телескопі засвідчують, що верхня межа маси для усіх ароматів нейтрино становить всього 0,29 еВ [http://science.compulenta.ru/677068/ Установлено строге астрофізичне обмеження на маси нейтрино ]. Последние экспериментальные оценки (на май 2012), полученные в ходе работы австралийской коллаборации WiggleZ на англо-австралийском телескопе показывают, что верхний предел массы для всех ароматов нейтрино составляет всего 0,29 эВ [http://science.compulenta.ru/677068/ установлено строгое астрофизической ограничения на массы нейтрино].

   Маса нейтрино важлива для пояснення феномену прихованої маси в космології, оскільки, незважаючи на її мале значення, концентрація нейтрино у Всесвіті достатньо висока, щоб істотно вплинути на середню густину речовини. Масса нейтрино важна для объяснения феномена скрытой массы в космологии, поскольку, несмотря на ее малое значение, концентрация нейтрино во Вселенной достаточно высока, чтобы существенно повлиять на среднюю плотность вещества.   Якщо нейтрино мають ненульову масу, то різні види нейтрино можуть перетворюватися один в одного. Если нейтрино имеют ненулевую массу, то различные виды нейтрино могут превращаться друг в друга. Нейтрино мають ліву спіральність, антинейтрино – праву спіральність. Нейтрино имеют левую спиральность, антинейтрино - правую спиральность.

   Склад = елементарна частинка, родина = ферміон , група =лептон, взаємодії = слабка, гравітаційна; Состав = элементарная частица, семья = фермион, группа = лептон, взаимодействия = слабая, гравитационная;   відкрита = 1956 рік, открыта = 1956 г.,   символ = ν, символ = ν,   маса = дискутується, заряд = 0, спін = ½. масса = дискутируется, заряд = 0, спин = ½.

 

   Темна матерія – один із компонентів Всесвіту, існування якого виявлено нещодавно лише за гравітаційним впливом на видиму матерію і на фонове випромінювання, оскільки вона не випромінює і не розсіює електромагнітне випромінювання, а також не бере участі у сильній (ядерній) взаємодії. Темная материя – один из компонентов Вселенной, существование которого обнаружено недавно только по гравитационному воздействию на видимую материю и на фоновое излучение, поскольку она не излучает и не рассеивает электромагнитное излучение, а также не участвует в сильном (ядерном) взаимодействии. Темна матерія містить переважно нейтрино . Темная материя содержит преимущественно нейтрино. Синонім темної матерії є прихована маса. Синоним темной материи является скрытая масса. (див. Темна матерія – Вікіпедія ). (см. Темная материя – Википедия).   Припущення про її існування необхідне для пояснення розбіжностей між масами галактик, скупчень галактик та всього Всесвіту, виміряних за їхніми динамічними характеристиками. Предположение о ее существовании необходимо для объяснения расхождений между массами галактик, скоплениями галактик и всей Вселенной, измеренных по их динамическим характеристикам.

   На основі спостережень структур більших за розмірами галактик та їх інтерпретації у рамках теорії Великого Вибуху встановлено, що темна матерія становить 26.8% від сумарної густини усіх компонентів Всесвіту. На основе наблюдений структур больших по размерам галактик и их интерпретации в рамках теории Большого Взрыва установлено, что темная материя составляет 26.8% от суммарной плотности всех компонентов Вселенной. Для порівняння, звичайна речовина становить лише 4.9% від сумарної густини Всесвіту, решта густини; Для сравнения, обычное вещество составляет лишь 4.9% от суммарной плотности Вселенной, остальные плотности; – 68.3% припадає на темну енергію. - 68.3% приходится на темную энергию. Якщо не брати до уваги темну енергію, то темна матерія становить близько 80% від густини матерії Всесвіту, а звичайна (видима) матерія становить лише близько 20%. Если не принимать во внимание темную энергию, то темная материя составляет около 80% от плотности материи Вселенной, а обычная (видимо) материя составляет лишь около 20%. Як вважають, переважна більшість темної матерії у Всесвіті не баріонна. Как полагают, подавляющее большинство темной материи во Вселенной не барионная. Вважається також, що вона не взаємодіє зі звичайною речовиною шляхом електромагнітної взаємодії, тобто частинки темної матерії не несуть електричного заряду. Считается также, что она не взаимодействует с обычным веществом путем электромагнитного взаимодействия, то есть частицы темной материи не несут электрического заряда. Небаріонна темна матерія включає нейтрино і значну частину інших частинок. Небарионная темная материя включает нейтрино и значительную часть других частиц.

       Небаріонну темну матерію прийнято класифікувати за масою частинок або дисперсійною швидкістю цих частинок (масивніші частинки рухаються повільніше). Небарионную темную материю принято классифицировать по массе частиц или дисперсионной скорости этих частиц (массивные частицы движутся медленнее). Згідно з цією класифікацією, темну матерію поділяють на гарячу, Согласно этой классификации, темную материю разделяют на горячую,теплу і холодну темну матерію. теплую и холодную темную материю. Гаряча темна матерія містить нейтрино . Горячая темная материя содержит нейтрино. Холодна темна матерія призводить до «висхідного» ієрархічного формування структури Всесвіту (спочатку формуються малі гравітаційні системи, які «зливаються» і утворюють більші гравітаційні системи), тоді як гаряча темна матерія призводить до «низхідного» формування його структури . Холодная темная материя приводит к «восходящему» иерархическому формирования структуры Вселенной (сначала формируются малые гравитационные системы, которые «сливаются» и образуют большие гравитационные системы), тогда как горячая темная материя приводит к «нисходящему» формирования его структуры.

     Реліктове випромінювання . Реликтовое излучение. Реліктове випромінювання в просторі підтверджує існування потоку нейтрино в темній матерії. Реликтовое излучение в пространстве подтверждает существование потока нейтрино в темной материи. Реліктове випромінювання походить від потоку нейтрино в просторі. Реликтовое излучение происходит от потока нейтрино в пространстве. Спектр електромагнітного реліктового випромінювання корелюється зі спектром абсолютно чорного тіла при температурі близько 3 градуси Кельвіна. Спектр электромагнитного реликтового излучения коррелирует со спектром абсолютно черного тела при температуре около 3 градусов Кельвина. Випромінювання є ізотропне, однорідне в просторі, існує з перших секунд Всесвіту. Излучения является изотропное, однородное в пространстве, существует с первых секунд Вселенной.      

   Нейтрино перетворюється на частинки з більшою масою . Нейтрино превращается в частицы с большей массой. Нейтрино в темній матерії рухаються хаотично в усіх напрямках із швидкістю, яка близька до швидкості Нейтрино в темной материи движутся хаотично во всех направлениях со скоростью, близкой к скорости   світла, вони стикаються з іншими частинками. света, они сталкиваются с другими частицами. Нейтрино зливаються в результаті зіткнень, частинки утворюються більші за масою. Нейтрино сливаются в результате столкновений, частицы образуются большие по массе. В результаті багатьох зіткнень нейтрино утворюється нейтрон, який не має заряду, як і нейтрино . В результате многих столкновений нейтрино образуется нейтрон, который не имеет заряда, как и нейтрино. Нейтрон розпадається на протон і електрон.Из нейтрона  происходит протон и электрон. Так утворюються атоми водню, які найбільше розповсюджені у просторі. Так образуются атомы водорода, наиболее распространенные в пространстве. Подобное явление происходит в коллоидном растворе, например, молоке, об этом знает каждая хозяйка. Якщо маленькі частинки жиру молока хаотично рухаються, то частинки зліплюються в більші, утворюються згустки жиру з великою масою. Если маленькие частицы жира молока хаотично движутся, то частицы слепляются в большие, образуются сгустки жира с большой массой. Для цього треба час і хаотичний рух. Для этого надо время и хаотическое движение. Так у Всесвіті із найменших частинок нейтрино через великий час і безперервний рух утворюються великі елементарні частинки з масою: нейтрони, електрони, протони, атоми – із них утворюються повітря, вода земля, Так во Вселенной из самых маленьких частиц нейтрино через большое время и непрерывное движение образуются большие элементарные частицы с массой: нейтроны, электроны, протоны, атомы – из них образуется воздух, вода земля,   космічні тіла. космические тела. Так утворюються зорі, галактики. Так образуются звезды, галактики.

   Цикли еволюції. Циклы эволюции. Перший цикл . Первый цикл. До першого циклу початок еволюції є невизначений, його не розглядаємо. До первого цикла начало эволюции является неопределенным, его не рассматриваем. 1. Природа розділилася на дві протилежні сторони, котрі існують в єдності й боротьбі – це світла матерія з енергії білого світла і темна або прихована матерія з потоку частинок нейтрино . 1. Природа разделилась на две противоположные стороны, которые существуют в единстве и борьбе – это светлая материя из энергии белого света и темная или скрытая материя из потока частиц нейтрино. 2. Між цими протилежностями виникає суперечність, яка вирішується через виникнення двох нових інших протилежностей – це темна матерія і елементарні частинки нейтрони. 2. Между этими противоположностями возникает противоречие, которое решается через возникновение двух новых противоположностей – это темная материя и элементарные частицы нейтроны. 3. Між новими протилежностями виникає суперечність, яка вирішується через перехід до двох нових протилежностей – це елементарні частинки нейтрони і атоми, які утворюють хімічні сполуки. 3. Между новыми противоположностями возникает противоречие, которое решается через переход к двум новым противоположностям – это элементарные частицы нейтроны и атомы, которые образуют химические соединения. 4. Між цими протилежностями виникає суперечність, яка вирішується через перехід до двох нових протилежностей – це хімічні атоми і тіла із хімічних елементів, зорі, планети, галактики. 4. Между этими противоположностями возникает противоречие, которое решается через переход к двум новым противоположностям – это химические атомы и тела с химических элементов, звезды, планеты, галактики. 5. Між цими протилежностями виникає суперечність, яка вирішується через перехід до двох нових протилежностей – це небесні тіла, планети і друга сторона живі люди. 5. Между этими противоположностями возникает противоречие, которое решается через переход к двум новым противоположностям – это небесные тела, планеты и вторая сторона живые люди. Цикл закінчується виникненням людини, яка має здібність творити біле світло із себе. Цикл заканчивается возникновением человека, который имеет способность творить белый свет из себя. Другий цикл . Второй цикл. Він відбувається аналогічно до першого циклу.1. Он происходит аналогично первого циклу.1. Живі люди розділили природу на дві протилежності через біле світло, яке вони створюють – це світла матерія через біле світло, які вони самі створюють, і темна або прихована матерія через нейтрино , яке створюється із світла. Живые люди разделили природу на две противоположности через белый свет, который они создают – это светлая материя через белый свет, которые они сами создают, и темная или скрытая материя через нейтрино, которое создается из света. 2. Між цими протилежностями виникає суперечність, як у першому циклі. 2. Между этими противоположностями возникает противоречие, как в первом цикле. Вона вирішується она решаетсячерез перехід до двох нових протилежностей – це темна матерія із нейтрино та елементарні частинки нейтрони. через переход к двум новым противоположностям – это темная материя с нейтрино и элементарные частицы нейтроны. Процеси 3, 4, 5 відбуваються аналогічно до першого циклу. Процессы 3, 4, 5 происходят аналогично первому циклу. Цикл завершується еволюційним виникненням людини, яка має здібність творити біле світло із себе. Цикл завершается эволюционным возникновением человека, который имеет способность творить белый свет из себя. Аналогічно відбуваються третій, четвертий та інші цикли еволюції. Аналогично происходят третий, четвертый и другие циклы эволюции.           

 

1.3. 1.3. Людство творить біле світло Человечество создает белый свет

   Люди є джерело енергії, як Сонце. Люди есть источник энергии, как Солнце. А це Сонце, яке світить нам зараз, є не наше, не ми створили його, а люди, які були до нас. А это Солнце, которое светит нам сейчас, является не наше, не мы создали его, а люди, которые были до нас. Учитель Іванов ( Ош ) сам творив білий світ через біле світло і навчав людей творити. Учитель Иванов (Ош) сам творил белый свет через белый свет и учил людей творить. Учитель Порфирий Иванов (Ош) направил мысль людей на изучение, познание Вселенной. УчительУчитель Порфирій Іванов ( Ош ) учить усіх любити Порфирий Иванов учит всех любить   природу, вивчати її, розуміти, цінувати, берегти, як око, творити білий світ. природу, изучать ее, понимать, ценить, беречь, как око, творить белый свет. Тому в Учителя Іванова є власне ім'я Ош , яке в перекладі означає Білий. Поэтому в Учителя Иванова есть собственное имя Ош, которое в переводе означает Белый.              

   Іванов стверджує, що люди самі є на білому світі Сонце. Иванов утверждает, что люди сами есть на белом свете Солнце. Порфирій Іванов пише в праці про свій досвід: 1982.04:с123. Порфирий Иванов пишет в труде о своем опыте: 1982.04:с123.   «Мені стало легко без головного убору. «Мне стало легко без головного убора. Я побачив біле світло, моя голова оздоровилась, вона не стала мати захворювання в себе. Я увидел белый свет, моя голова оздоровилась, она не стала иметь заболевания в себя. А раз мозок набрався природних сил, то внутрішність моя загорілась вогнем. А раз мозг набрался природных сил, то внутренность моя загорелась огнем. Холодна сторона відійшла, а тепло прийшло, від чого нам, таким людям, не відірватись». Холодная сторона отошла, а тепло пришло, от чего нам, таким людям, не оторваться». Иванов утверждает, что Солнца, как мы с вами думаем, нету: «Солнце – это мы, разумное существо». 6507:129. 6507:129. «Это   Сонце світить не наше. Солнце светит не наше. Люди створюють самі». Люди создают сами». 6710:61. 6710:61.

   «Нам треба буде зробити так без усякого Сонця. «Нам нужно будет сделать так без всякого Солнца.Ми не повинні сподіватися ні на що, крім людини. Мы не должны надеяться ни на что, кроме человека. Він завойовує сам у природі». Он завоевывает сам в природе». 6807:27. 6807:27. «Солнце – это мы, все наши земные люди». 7201:56. 7201:56.

     «За моїм висновком, Сонця немає як такого. «По моему выводу, Солнца нет как такового. Життя національних людей є на нашій планеті Землі. Жизнь национальных людей есть на нашей планете Земле. Вони є самі на білому світі Сонце. Они сами есть на белом свете Солнце. Їхній розум, життєвий мозок хоче і робить у них».7212:123. Их ум, жизненный мозг хочет и делает в них ».7212:123.

    «Хазяїн Бог є. «Хозяин Бог есть. Справа наша є холод і погана сторона, треба бути живим без усякого Сонця». Наше дело есть холод и плохая сторона, надо быть живым без всякого Солнца». 7212:124. 7212:124. « Люди є все Сонце, а Сонце є люди». «Люди есть все Солнце, а Солнце есть люди».7510:36. 7510:36. Більше цитат (див. Розділ 4). Больше цитат (см. Раздел 4).

      Іванов говорить, що «це Сонце світить не наше». Иванов говорит, что «это Солнце светит не наше». Мова йде про іншу зорю, яка на сьогодні ще не створена, але буде створена людьми із світла потім через мільйони Речь идет о другом звезду, которое на сегодня еще не создано, но будет создано людьми из света потом через миллионыроків. лет. Люди зараз створюють світло, з якого Люди сейчас создают свет, из которого   буде створено наступне Сонце, зорі. будет создано следующее Солнце, звезды. Ці люди є творці Всесвіту, Боги, в тому числі Ош (Порфирій Іванов). Эти люди есть создатели Вселенной, Боги, в том числе Ош (Порфирий Иванов). Тому Іванов у працях пропонував людям, щоб люди зрозуміли, що він є Бог усього Всесвіту, і самі ставали такими творцями. Поэтому Иванов в трудах предлагал людям, чтобы люди поняли, что он есть Бог всей Вселенной, и сами становились такими творцами. Іванов робив усе в житті для того, щоб люди ставали такими Богами. Иванов делал все в жизни для того, чтобы люди становились такими Богами. Учитель Іванов обрав особисте ім ' я Ош , яке в перекладі означає Білий. Учитель Иванов выбрал личное имя Ош, которое в переводе означает Белый. Ім'я Ош зв'язане із білим світлом і білим світом. Имя Ош связано с белым светом. Він рекомендував усім обрати одне ім'я і на ньому одному базуватися. Он рекомендовал всем выбрать одно имя и на нем одном базироваться. Він написав ім ' я Ош у зошиті Паршек . Он написал имя Ош в тетради Паршек. 1981.02.с126. 1981.02.с126. Учитель Іванов написав учню нове прізвище Ош , як батько синові, а учень прийняв нове прізвище Ош , не присвоїв, і назвав Учителя Отцем Ош , він є Бог Ош . Учитель Иванов написал ученику новую фамилию Ош, как отец сыну, а ученик принял новую фамилию Ош, и не присвоил, назвал Учителя Отцом Ош, он есть Бог Ош. (див. Роз. 3). (см. Роз. 3). Учень назвав себе сином Ош , він рекомендує всім людям обрати ім ' я Ош від Бога і на ньому одному базуватися в житті. Ученик назвал себя сыном Ош, он рекомендует всем людям выбрать имя Ош от Бога и на нем одном базироваться в жизни. Ім'я Ош є спільне для послідовників Учителя Іванова ( Ош ). Имя Ош является общим для последователей Учителя Иванова (Ош). Ім'я Ош є велике, святе, все звершиться через нього. Имя Ош есть большое, святое, все свершится через него.         

   У 1982 році, за рік до уходу, Іванов говорив і писав у працях про шестиденне терпіння без їжі. В 1982 году Иванов говорил и писал в трудах о шестидневном терпении без еды. Він сам не міг робити це через хворобу ноги, яку зробили йому лікарі в психлікарні. Он сам не мог делать это из-за болезни ноги, которую сделали ему врачи в психушке. Іванов пише: 8202:78. Иванов пишет: 8202:78. « Паршек рахує ці дні, що прибувають, вони приведуть із собою потім «Паршек считает эти дни, которые прибывают, они приведут с собой потомще більше свідоме терпіння. еще больше сознательное терпение. У тиждень в одну неділю доводилось В неделю в одно воскресенье приходилось  кушатьїсти один місяць, його треба завоювати досвідом, потім півроку, шість місяців, і слідом за цим самим рік протерпіти, і зовсім проститись із цією їжею. один месяц, его надо завоевать опытом, потом полгода, шесть месяцев, и вслед за этим самым год протерпеть, и совсем проститься с этой пищей. Це буде завоювання для всього світу всіх наших людей безсмертя. Это будет завоевание для всего мира всех наших людей бессмертия. Воно робилось, і робиться це діло на указаному місці, там де усі умови є отримати можливість, щоби життя без потреби засяяло в людях. Оно делалось, и делается это дело на указанном месте, там где все условия есть получить возможность, чтобы жизнь без потребности засияла в людях. Ми виженемо смерть як таку. Мы выгоним смерть как таковую. Ми не будемо вмирати більше так ось, а ми будемо вічно жити. Мы не будем умирать больше так вот, а мы будем вечно жить. Це наше буде діло». Это наше будет дело».

 

  Досвід послідовника Іванова, якому Іванов дав нове прізвище Ош , а люди назвали учителем Ош . Опыт последователя Иванова, которому Иванов дал новую фамилию Ош, а люди назвали учителем Ош. Система Ош Система Ош

     Ми оздоровлюємось за системою Учителя Іванова, ми спочатку виконуємо п ' ять заповідей Іванова, 42 години перебуваємо без їжі щотижня, потім 66, потім 108 годин терпіння без їжі в тиждень. Мы оздоровляемся по системе Учителя Иванова, мы сначала выполняем пять заповедей Иванова, 42 часа находимся без еды в неделю, потом 66, потом 108 часов терпения без пищи в неделю. Потім ми періодично вживаємо їжу одну добу і слідом за цим не вживаємо їжу три доби – так робимо кожні чотири доби. Затем мы периодически употребляем пищу сутки и вслед за этим не употребляем пищу трое суток – так делаем каждые четверо суток.Щоб виконати ідею Учителя Іванова, учитель Ош спочатку пробував періодично вживати їжу одну добу, потім не вживати їжу три доби. Чтобы выполнить идею Учителя Иванова, учитель Ош сначала пробовал периодически употреблять пищу одни сутки, потом не употреблять пищу трое суток. Це є система 1+ 3, її суть наступна. Это система 1+ 3, ее суть следующая. Ми періодично вживаємо їжу одну добу з 18 годин одного дня до 18 годин наступного дня, потім не вживаємо їжу три доби підряд, потім знову вживаємо їжу одну добу і так періодично повторюємо. Мы периодически употребляем пищу одни сутки с 18 часов одного дня до 18 часов следующего дня, потом не употребляем пищу трое суток подряд, потом снова принимаем пищу одни сутки и так периодически повторяем. Учитель Ош так періодично робив кожні чотири доби, і прагнув терпіти без їжі шість діб щотижня, поступово завоювати цей рубіж. Учитель Ош так периодически делал каждые четверо суток, и стремился терпеть без пищи шесть суток в неделю, постепенно завоевать этот рубеж. Одного разу в третю добу без їжі Учитель Ош Однажды в третьи сутки без еды учитель Ошвранці після пробудження став на ноги, випрямив спину, підняв руки, дивився між брови із закритими очима: і побачив біле світло, яке раніше ніколи не бачив. утром после пробуждения стал на ноги, выпрямил спину, поднял руки, смотрел между брови с закрытыми глазами и увидел белый свет, который раньше никогда не видел. Це видіння білого світла повторювалось часто в третю добу без їжі. Это видение белого света повторялось часто в третьи сутки без еды. Людина бачить біле світло від себе, як сонце, із закритими очима або в темному місці близько півхвилини, лише треба бажати бачити біле світло. Человек видит белый свет от себя, как солнце, с закрытыми глазами или в темном месте около полминуты, только надо желать видеть белый свет. Спочатку ми бачимо одну білу крапку, потім багато крапок, потім суцільне біле світло на все поле, як сонечко, маємо приємне почуття. Сначала мы видим одну белую точку, потом много точек, затем сплошное белый свет на все поле, как солнышко, есть приятное чувство. Учитель Ош практично прийшов до висновку: людина в третю добу життя без їжі отримує просвітлення, починає світитися, тобто творити біле світло і його бачити. Учитель Ош практически пришел к выводу: человек в третьи сутки жизни без еды получает просветление, начинает светиться, то есть творить белый свет и его видеть. Таке біле світло своє Учитель Іванов бачив і багато інших людей, вони свідчили про це. Такое белый свет свой Учитель Иванов видел и много других людей, они свидетельствовали об этом. Учитель Іванов писав про біле світло в праці. По выводу учителя Ош, основная задача и   призначення людини в природі – творити і бачити біле світло для безсмертя природи і людей. назначения человека в природе – творить и видеть белый свет для бессмертия природы и людей. Учитель Ош старається творити і бачити біле світло, бо це треба для життя. Учитель Ош старается творить и видеть белый свет, потому что это надо для жизни. Іванов пише, що нам, таким людям, не відірватися від білого світла, і ми всі маємо бачити його. Иванов пишет, что нам, таким людям, не оторваться от белого света, и мы все должны видеть его. Іванов говорить у «Моїй перемозі»: «Мій вихід – у світлі». Иванов говорит в «Моей победе»: «Мой выход – в свете». Нам усім треба бути таким, як Учитель. Нам всем надо быть таким, как Учитель.

 

    Люди є самі Сонце , про це Порфирій Іванов говорить у своїх працях. Люди сами есть Солнце.  Об этом Порфирий Иванов говорит в своих трудах. Кожен є маленьке сонце, а все людство складається з мільярдів маленьких сонць – це сила. Каждый есть маленькое солнце, а все человечество состоит из миллиардов маленьких солнц – это сила. Ця енергія відіграє визначальну роль в еволюції Всесвіту. Эта энергия играет определяющую роль в эволюции Вселенной. Всі видимі в небі зорі Всесвіту і Сонце є старі, вони поступово щезають, через якийсь час вони перестануть існувати. Все видимые в небе звезды Вселенной и Солнце есть старые, они постепенно исчезают, через некоторое время они перестанут существовать. Можна сказати, для нас Сонця нема, Іванов говорить про це. Можно сказать, для нас Солнца нет, Иванов говорит об этом. Із світла, яке люди створили зараз, поступово через мільйони років створяться нові галактики, зорі, планети, люди. Люди создали сейчас свет, постепенно через миллионы лет создадутся новые галактики, звезды, планеты, люди. Так поступово еволюційно твориться вічний Так вечная Вселенная постепенно эволюционно творится через людей. Існування природи залежить від дій людства, людство є творець Всесвіту, Бог Всесвіту, Розум Всесвіту. Существование природы зависит от действий человечества, человечество есть создатель Вселенной, Бог Вселенной, Разум Вселенной. Природа народжує людей для життя природи, а людство, як сонце, народжує природу, так еволюціонує природа і люди. Природа рождает людей для жизни природы, а человечество, как солнце, рождает природу, так эволюционирует природа и люди. Основна функція, призначення людей у природі – бути Основная функция, назначение людей в природе – быть   джерелом світла в природі, світитися в природі, тобто кожен має прагнути світитися в природі в житті. источником света в природе, светиться в природе, то есть каждый должен стремиться светиться в природе в жизни. Це є заслуга в природі. Это заслуга в природе.

 

   Світла енергія . Светлая энергия. Енергія, яка утворює в людини видиме біле світло, називається світлою енергією. Энергия, которая образует у человека видимый белый свет, называется светлой энергией. Учитель Ош випробував на собі світлу енергію і ділиться досвідом. Учитель Ош испытал на себе светлую энергию и делится опытом. Світла енергія накопичується в організмі та зберігається в неактивному потенціальному стані до певного моменту. Светлая энергия накапливается в организме и сохраняется в неактивном потенциальном состоянии до определенного момента. Коли в організмі виникають умови – життя по-природному, очищення організму від токсинів, очищення каналів – тоді світла енергія сама піднімається до головного мозку й утворює біле світло, яке людина бачить. Когда в организме возникают условия – жизнь по природному, очищение организма от токсинов, очистки каналов – тогда светлая энергия сама поднимается к головному мозгу и образует белый свет, который человек видит. Світла енергія – це найголовніша енергія для життя людини і Всесвіту, від неї залежить створення і розвиток Всесвіту. Светлая энергия – это самая важная энергия для жизни человека и Вселенной, от нее зависит создание и развитие Вселенной. Якщо людина живе правильно з любов ' ю до природи, тобто по-природному, то світла енергія сама вільно піднімається до головного мозку й опускається. Если человек живет правильно с любовью к природе, то есть по природному, то светлая энергия сама свободно поднимается к головному мозгу и опускается.   Учитель Іванов любив природу і людей у житті, очевидно, у нього світла енергія вільно піднімалась, він є для нас усіх приклад у житті. Учитель Иванов любил природу и людей в жизни, очевидно, у него светлая энергия свободно поднималась, он для нас всех пример в жизни. У праведної людини світла енергія сама робить те, що треба в природі. В праведного человека светлая энергия сама делает то, что надо в природе. Людина після сну вранці стає на ноги із заплющеними очима і бажає бачити біле світло, тоді світла енергія сама піднімається до мозку. Человек после сна утром встает на ноги с закрытыми глазами и желает видеть белый свет, тогда светлая энергия сама поднимается к мозгу. Біле світло утворюється і його видно близько півхвилини, потім біле світло поступово саме зникає, незалежно від волі людини, світла енергія переходить у неактивний стан. Белый свет образуется и его видно около полминуты, потом белый свет постепенно исчезает, независимо от воли человека, светлая энергия переходит в неактивное состояние. А біле світло людини розповсюджується в просторі зі швидкістю світла, із нього утвориться темна матерія, із неї утворяться елементарні частинки, потім повітря, вода, земля, тіла, зорі через мільйони років. А белый свет человека распространяется в пространстве со скоростью света, из него образуется темная материя, из нее образуются элементарные частицы, затем воздух, вода, земля, тела, звезды через миллионы лет. Творити біле світло людини – це основне призначення світлої енергії людини. Творить белый свет человека – это основное назначение светлой энергии человека. Ми бачимо біле світло на третю добу без їжі, коли організм очистився від токсинів, має очищені канали, не має похоті тощо. Мы видим белый свет на третьи сутки без еды, когда организм очистился от токсинов, имеет очищенные каналы, не имеет похоти и тому подобное. Люди можуть бачити біле світло при різних умовах, бо у них різні здібності. Люди могут видеть белый свет при различных условиях, потому что у них разные способности. Одні бачать біле світло на третій добі без їжі, інші будуть бачити на 4-й добі без їжі, або 5-й добі без їжі, або 6-й добі без їжі. Одни видят белый свет на третьи сутки без еды, другие будут видеть на 4-е сутки без еды, или 5-е сутки без еды, или 6-е сутки без еды.

   Застереження! Предостережение! Якщо в організмі які-небудь канали не очищені, то виникає біль у цих місцях тіла, зменшення сили організму. Если в организме какие-либо каналы не очищены, то возникает боль в этих местах тела, уменьшение силы организма. У такому випадку не рекомендується бути без їжі три доби, треба відновити сили організму за системою Учителя Іванова, виконувати п ' ять правил Учителя Іванова, терпіти без їжі 42 або 108 годин на тиждень. В таком случае рекомендуется быть без еды трое суток, надо восстановить силы организма по системе Учителя Иванова, выполнять пять правил Учителя Иванова, терпеть без пищи 42 или 108 часов в неделю.                     

   Нам усім не треба прагнути бачити своє біле світло багато раз у житті. Нам всем не надо стремиться видеть свой белый свет много раз в жизни. Людині достатньо бачити своє біле світло від світлої енергії один раз або декілька разів для підтвердження, а потім треба розказати іншим людям, щоб і вони бачили біле світло. Человеку достаточно видеть свое белый свет от светлой энергии один раз или несколько раз для подтверждения, а затем следует рассказать другим людям, чтобы и они видели белый свет. У праведної природної людини світла енергія сама піднімається до головного мозку і опускається стільки разів, скільки треба в природі. В праведного естественного человека светлая энергия сама поднимается к головному мозгу и опускается столько раз, сколько надо в природе. Якщо людина хоч один раз бачила своє біле світло, то вона вже є творець природи, вона виконала свою місію і призначення від природи, можна бути спокійним у житті, вона прожила недаремно. Если человек хоть один раз видел свой белый свет, то он уже есть творец природы, он выполнил свою миссию и предназначение от природы, можно быть спокойным в жизни, он прожил не зря. Христос один раз засвітився білим світлом перед учнями, це описано в писаннях. Христос однажды засветился белым светом перед учениками, описано в писаниях. Учитель Порфирій Іванов один раз бачив біле світло й описав у своїй праці. Учитель Порфирий Иванов один раз видел белый свет и описал в своей работе. Якщо ми будемо бачити біле світло багато раз, ми ризикуємо втратити енергію організму, він скоро виснажиться. Если мы будем видеть белый свет много раз, мы рискуем потерять энергию организма, он скоро истощится. Одноразове бачення білого світла благотворно впливає на мозок людини, на психіку, на свідомість. Однократное видение белого света благотворно влияет на мозг человека, на психику, на сознание. Іванов пише, що його мозок через біле світло оздоровився, набрався природних сил, тепло прийшло. Иванов пишет, что его мозг через белый свет оздоровился, набрался природных сил, тепло пришло. Після цього Іванов став Учителем народу, він полюбив усе на світі, природу і людей. После этого Иванов стал Учителем народа, он полюбил все на свете, природу и людей. Нам не стоит использовать светлую энергию часто и не по назначению. Очевидно, світла енергія є та енергії, яку йоги називають кундаліні . Очевидно, светлая энергия есть та энергия, которую йоги называют кундалини. (див. Кундаліні – Вікіпедія ). (см. Кундалини – Википедия). У йогів є свій спосіб підйому життєвої сили кундаліні . У йогов есть свой способ подъема жизненной силы кундалини. В Учителя Іванова та учителя Ош є свій природний В Учителя Иванова и учителя Ош есть свой природныйспосіб пробудження і підйому світлої енергії тобто кундаліні через любов. способ пробуждения и подъема светлой энергии, то есть кундалини, через любовь. Головне, любити природу і людей, служити їм – це правильне життя, люди світяться, як сонце. Главное, любить природу и людей, и служить им – это правильная жизнь, люди светятся, как солнце. Побеждай в себя жадность, лень, самодовольство, стяжательство, страх, лицемерие, гордость. Перемогти жадність – це погодитися на одну зарплату всім людям у житті, вводити еволюційний лад. Победить жадность – это согласиться на одну зарплату всем людям в жизни, вводить эволюционный порядок. Перемогти гордість – це любити всіх людей, прощати людям провини, не карати, не судити, щоб посадити у в ' язницю. Победить гордость – это любить всех людей, прощать людям вину, не наказывать, не судить, чтобы посадить в тюрьму. Перемогти страх – прийняти автотрофність . Победить страх – это принять автотрофность человечества. Якщо ми будемо мати таку перемогу в себе, Если мы будем иметь такую победу в себя,кундаліні буде підніматися. кундалини будет подниматься.            

     Призначення людей у житті – творити біле світло, щоб Всесвіт еволюціонував вічно. Назначение людей в жизни – творить белый свет, чтобы Вселенная эволюционировала вечно. Ця істина є відкрита дітям. Эта истина открыта детям. Маленька донька сказала, що для безсмертя треба створювати світло. Маленькая дочь сказала, что для бессмертия надо создавать свет.       

 

   Споживання їжі протягом доби. Потребление пищи в течение суток. Життя без їжі . Жизнь без пищи. На третій день без їжі о 18 годині ми починаємо вживати їжу і вживаємо до 18 години наступного дня. На третий день без еды в 18 часов мы начинаем принимать пищу и принимаем до 18 часов следующего дня. Ми вживаємо їжу одну добу, з 18 годин одного дня до 18 годин наступного дня. Мы принимаем пищу одни сутки, с 18 часов одного дня до 18 часов следующего дня. Нам дуже важливо правильно починати вживати їжу після терпіння, щоб не зашкодити організму, відновити масу тіла, Нам очень важно правильно начинать употреблять пищу после терпения, чтобы не навредить организму, восстановить массу тела,   отримати можливість для наступного життя без їжі за системою. получить возможность для последующей жизни без еды по системе. Починаємо з гімну Учителя, дякуємо Учителеві й усім. Начинаем с гимна Учителя, спасибо Учителю и всем. Наш вогонь перетравлення їжі погаснув без їжі, намагаємося відновити його. Наш огонь переваривания пищи погас без еды, пытаемся восстановить его.Ми робимо вдихи, видихи за системою Учителя, наповнюємо кишечник повітрям з Учителем, при цьому починається розпалювання внутрішнього вогню. Мы делаем вдохи, выдохи по системе Учителя, наполняем кишечник воздухом с Учителем, при этом начинается разжигание внутреннего огня.Починаємо вживати їжу, котра є соки фруктів і овочів. Начинаем принимать пищу, которая является соки фруктов и овощей. Це морква, яблука, апельсини. Это морковь, яблоки, апельсины. Ми повинні підтримувати вільну прохідність кишечника, не допускати затору в кишечнику, який може виникати через тверду їжу – це небезпечно. Мы должны поддерживать свободную проходимость кишечника, не допускать затора в кишечнике, который может возникать из-за твердой пищи – это опасно. Сік розводити навпіл з водою, пити маленькими ковточками разом зі слиною. Сок разводить пополам с водой, пить маленькими глоточками вместе со слюной. Можна пробувати вживати сироватку з кислого Можно пробовать употреблять сыворотку из кислого молока, или просто кислое молоко. Цю їжу і воду треба вживати доти, поки не почнеться бурчання в животі й очищення кишечника, спочатку тверде за формою, потім рідке чорно-коричного кольору. Эту пищу и воду надо употреблять, пока не начнется урчание в животе и очистки кишечника, сначала твердое по форме, затем жидкое черно-коричневого цвета. Це починається через 1 – 3 години від початку. Это начинается через 1 – 3 часа от начала. Потім ми можемо вживати салати зі свіжих сирих овочів, фруктів: морква, буряк, капуста, яблуко, лимон, олія. Затем мы можем употреблять салаты из свежих сырых овощей, фруктов: морковь, свекла, капуста, яблоко, лимон, масло. Для каші можна взяти гречку, овес або пшоно з овочами, олією, без кухонної солі. Для каши можно взять гречку, овес или пшено с овощами, маслом, без поваренной соли. Учитель Іванов рекомендував вживати молочне і фрукти, воду не пити; Учитель Иванов рекомендовал употреблять молочное и фрукты, воду не пить, варене, хліб заквашений, м'ясо, рибу, яйця, чай не вживати. вареное, хлеб заквашенный, мясо, рыбу, яйца, чай не употреблять. Ми очікуємо свята без їжі. Мы ожидаем праздник без пищи.

   Життя без їжі . Жизнь без пищи. Ми починаємо очищати кишечник зранку, о 5 – 6 годині, з допомогою клізми зі своєї свіжої сечі. Мы начинаем очищать кишечник утром, в 5 – 6 часов, с помощью клизмы из своей свежей мочи. Ми використовуємо всю свою свіжу сечу, котру зібрали за добу, щоб якусь патогенну флору не ввести в кишечник. Мы используем всю свою свежую мочу, которую собрали за сутки, чтобы какую-то патогенную флору не ввести в кишечник. Сечу вводимо близько одного літра, очищаємо товстий кишечник, потім вводимо ще раз стільки само, очищаємо кишечник. Мочу вводим около одного литра, очищаем толстый кишечник, затем вводим еще раз столько же, очищаем кишечник. Після цього ми почуваємо себе легко, добре весь день, і наступний день також легко. После этого мы чувствуем себя легко, хорошо весь день, и следующий день также легко. На третій день вдосвіта дивимось біле світло, після цього в душі і серці почуття виконаного обов ' язку. На третий день на рассвете смотрим белый свет, после этого в душе и сердце чувство выполненного долга.На третій день без їжі о 18 годині починаємо вживати їжу. На третий день без еды в 18 часов начинаем принимать пищу. Під час сухого голодування нам доводиться обливати тільки ноги, як обливав Іванов, бо при обливанні всього тіла близько півлітра води може всмоктуватися через шкіру – це буде вже мокре голодування, а не сухе. Во время сухого голодания нам приходится обливать только ноги, как обливал Иванов, так как при обливании всего тела около полулитра воды может всасываться через кожу – это будет уже мокрое голодание, а не сухое. Організм учиться брати воду з повітря. Организм учится брать воду из воздуха. При такомуПри таком режиме организм мало засоряется токсинами от еды за сутки и эффективно очищается от токсиновпротягом трьох діб без їжі. в течение трех суток без еды.Ми можемо трудитися розумово, Мы можем трудиться умственно, если надо.   

   Ми робимо дихальну вправу щодня, щоб почуття голоду не шкодило шлунку, кишечнику. Мы делаем дыхательное упражнение каждый день, чтобы чувство голода не вредило желудку, кишечнику. Коли виникає почуття голоду в кишечнику, шлунку, ми розширюємо груди, живіт втягується, робимо вдих через гортань до відмови з нескінченної висоти, ковтаємо повітря, розслаблюємо груди, живіт, просимо Учителя. Когда возникает чувство голода в кишечнике, желудке, мы расширяем грудь, живот втягивается, делаем вдох через гортань до отказа с бесконечной высоты, глотаем воздух, расслабляем грудь, живот, просим Учителя. Повітря з рідиною попадає в кишечник, ми чуємо бурчання, видихаємо вільно. Воздух с жидкостью попадает в кишечник, мы слышим урчание, выдыхаем свободно. Ми повторюємо вдих десять разів або більше щодня на свіжому повітрі на природі. Мы повторяем вдох десять раз или более в день на свежем воздухе на природе. Почуття голоду зникає, бо повітря в кишечнику живить флору, а вона живить наш організм. Чувство голода исчезает, потому что воздух в кишечнике питает флору, а она питает наш организм. Ми використовуємо цю вправу також для розпалювання внутрішнього вогню для перетравлення їжі. Мы используем это упражнение также для разжигания внутреннего огня для переваривания пищи. Коли болить щось у тілі, ми вдихаємо до відмови і дивимось на місце, яке тривожить – біль перестає, тіло оздоровлюється. Когда болит что-то в теле, мы вдыхаем до отказа и смотрим на место, которое тревожит – боль перестает, тело оздоровляется.

    Учитель говорить, що ми не будемо вживати їжу шість діб на райському місці, де є умови і можливість бути без усяких потреб, і наші люди є. Учитель говорит, что мы не будем принимать пищу шесть дней в райском месте, где есть условия и возможность быть без всяких потребностей, и есть наши люди. Іванов. Иванов. 8212:140 : « Коли ми переступимо поріг на Чувілкін бугор, то ми візьмемо левонш весь тиждень, ми не будемо вживати шість днів їжі й води. 8212: 140: «Когда мы перешагнем порог на Чувилкин бугор, то мы возьмем левонш всю неделю, мы не будем принимать шесть дней еды и воды. Це буде наша перемога в цьому ділі. Это будет наша победа в этом деле. Ми повинні добитися цього в природі, природа відкриє нам свої очі, щоб ми бачили це» . Мы должны добиться этого в природе, природа откроет нам глаза, чтобы мы видели это».

   Учитель Іванов не рекомендує довго спати, щоб мозок був бадьорий постійно, а організм був свідомий завжди. Учитель Иванов не рекомендует долго спать, чтобы мозг был бодр постоянно. Сон губить людину, герой гине уві сні, бо організм є несвідомий уві сні. Сон губит человека, герой погибает во сне, потому что организм является бессознательный во сне. Людина уві сні – не мертва, не жива. Человек во сне – не мертвый, не живой.     Треба згадувати себе, «хто я», при цьому ви відчуваєте себе справа від серця і в мозку ззаду на потилиці, енергія організму зберігається, очі дивляться в нескінченність, думки нема. Надо вспоминать себя, «кто я», при этом вы чувствуете себя справа от сердца и в мозге сзади на затылке, энергия организма сохраняется, глаза смотрят в бесконечность, мысли нет.

   Коли три доби закінчується, свято життя без їжі закінчується. Когда трое суток заканчивается, праздник жизни без еды заканчивается. Життя без їжі було легке, як свято, розум ясний, ми не називаємо таке життя терпінням без їжі. Жизнь без еды была легкая, как праздник, ум ясный, мы не называем жизнь без еды терпением без пищи. Ми отримали задоволення, не вбивали живе в природі, а жили за рахунок себе, ми жили, як хоче природа, тобто жили здоровими і випромінювали світло. Мы получили удовольствие, не убивали живое в природе, а жили за счет себя, мы жили, как хочет природа, то есть жили здоровыми и излучали свет. Природа не карає таких людей хворобою, люди запобігають хворобі, застуді. Природа не наказывает таких людей болезнью, люди предотвращают болезни, простуду.Звичайний апетит щезає. Обычный аппетит исчезает. Спасибо природе и Учителю, и всем.

 

Людство з іменем Ош – творець Всесвіту і Бог Всесвіту за ділом. Человечество с именем Ош – творец Вселенной и Бог Вселенной по делу.

   Який має бути наш Бог? Каким должен быть наш Бог? Бог – це є живі люди, творець Всесвіту, вічний, невмираючий, безсмертний, род, він завжди при народженні. Бог – это живые люди, создатель Вселенной, вечный, неумирающий, бессмертный, род, он всегда при рождении. Люди бачили його лице, знають його ім ' я, люди просять його, а він через природу допомагає. Люди видели его лицо, знают его имя, люди просят его, а он через природу помогает.Люди мають бачити його живого, вірити йому, виконувати його заповіді. Люди должны видеть его живым, верить ему, выполнять его заповеди. Це є наш Бог, наприклад, Христос. Это наш Бог, например, Христос. Іванов зробив у житті те, що колись говорив Христос. Иванов сделал в жизни то, что когда-то говорил Христос.

   Багато людей уже є просвітлених, вони бачили хоч один раз своє біле світло, визнали ім ' я Ош , Многие люди уже есть просветленные, они видели хоть один раз свой белый свет, признали имя Ош, терпіли без їжі три доби і більше. терпели без пищи трое суток и более. А раз багато людей є, то це явище називається людство, а людство живе вічно, воно безсмертне, невмираюче, воно тільки народжується. А раз многие люди есть, то это явление называется человечество, а человечество живет вечно, оно бессмертно, неумирающее, оно только рождается. А якщо людство з іменем Ош діє в житті за системою Ош , то ці люди є просвітлені, вони випромінюють біле світло, з якого твориться природа. А если человечество с именем Ош действует в жизни по системе Ош, то эти люди просветленные, они излучают белый свет, из которого творится природа. А раз люди творять біле світло, то вони є творці Всесвіту, вони творять матерію. А раз люди творят белый свет, то они создатели Вселенной, они творят материю. За нашим висновком, людство Ош є вічне, безсмертне, невмираюче, творець Всесвіту, Бог Всесвіту. По нашему выводу, человечество Ош есть вечное, бессмертное, неумирающее, создатель Вселенной, Бог Вселенной. Людство Ош має якості Бога, тому людство Ош будемо називати Бог Ош . Человечество Ош обладает качествами Бога, поэтому человечество Ош будем называть Бог Ош. Бог Ош – це не одна особа, а група просвітлених людей з Божими якостями та іменем Ош . Бог Ош – это не один человек, а группа просветленных людей с Божьими качествами и именем Ош.Бог Дух святий, який все терпить у житті, відійшов, його нема в житті. Бог Дух Святой, который все терпит в жизни (Иванов), отошел, его нет в жизни. Бог Ош – це Великий Дух, так назвав Іванов, він проявився в 2019 році, він поламає все на світі старе негоже, шкідливе, а побудує все нове живе, корисне – таке його завдання. Бог Ош – это Великий Дух, так назвал Иванов, он проявился в 2019 году, поломает все на свете старое негоже, вредное, а построит все новое живое, полезное – такая его задачи.Коли Іванов був один Ош , він називав себе одного Богом, і люди називали його одного Богом. Когда Иванов был один Ош, он называл себя одного Богом, и люди называли его одного Богом. А тепер людство Ош існує, ми називаємо його істинним, справжнім вічним, безсмертним, невмираючим Богом Ош . А теперь человечество Ош существует, мы называем его истинным, настоящим вечным, бессмертным, неумирающей Богом Ош. Іванов – це перший Ош , він входить до складу людства Ош навічно, він безсмертний. Иванов – это первый Ош, он входит в состав человечества Ош навечно, он бессмертен. Батьку Ош слава безсмертна. Отцу Ош слава бессмертна.Таке питання виникає, коли здійсниться таке безсмертя, про яке говорив Іванов? Такой вопрос возникает, когда осуществится такое бессмертие, о котором говорил Иванов? Якщо зараз людство Ош просвітлених людей створилося, то можна сказати, що таке безсмертя, про яке говорив Іванов, уже здійснилося, існує, бо людство Ош є безсмертне, вічне, невмираюче. Если сейчас человечество Ош просветленных людей создалось, то можно сказать, что такое бессмертие, о котором говорил Иванов, уже исполнилось, существует, потому что человечество Ош является бессмертное, вечное, неумирающее.

   Колись такі люди створили цей білий світ, в якому ми з вами зараз живемо. Когда-то такие люди создали этот белый свет, в котором мы с вами сейчас живем. Ми дякуємо їм за життя на білому світі. Мы благодарим их за жизнь на белом свете. А тепер ми, тобто Бог Ош , творимо білий світ для майбутніх людей, таких, як ми. А теперь мы, то есть Бог Ош, создаем белый свет для будущих людей, таких, как мы. У природі колись народяться нові зорі, планети, такі люди, вини будуть дякувати нам за життя своє і за все на білому світі. В природе когда-то родятся новые звезды, планеты, такие люди, они будут благодарить нас за свою жизнь и за все на белом свете. Ми, всі сучасні люди, закопали в землю наших померлих братів, сестер, батьків, матерів – вони лежать там у праху і чекають Бога Ош , котрий їх відкопає і вони будуть жити. Мы, все современные люди, закопали в землю наших умерших братьев, сестер, отцов, матерей – они лежат там в прахе и ждут Бога Ош, который их откопает и они будут жить. Ми всі закопали їх, і ми відкопаємо їх, це робить зараз Бог Ош через біле світло. Мы все закопали их, и мы откопаем их, это делает сейчас Бог Ош через белый свет.

   Коли ми ототожнюємо себе з тілом, коли людина має думку «я – тіло», таке неістинне «я» вмирає разом з тілом. Когда мы отождествляем себя с телом, когда человек имеет мысль «я – тело», такое ложно «я» умирает вместе с телом. А коли ми розуміємо, що ми живемо у Всесвіті вічно, коли людина має думку «Я – Всесвіт», або «Я – природа», то це «Я» істинне людини, воно не вмирає. А когда мы понимаем, что мы живем во Вселенной вечно, когда человек имеет мысль «Я – Вселенная», или «Я – природа», то это «Я» истинное человека, оно не умирает. Учитель Іванов говорив: «Я – природа», «Я не буду умирати». Учитель Иванов говорил: «Я – природа», «Я не буду умирать». Він мав на увазі істинне «Я», котре у Всесвіті не вмирає. Он имел в виду истинное «Я», которое во Вселенной не умирает. І в той час Іванов говорив, що тіло людини старіє, приходить час, і тіло вмирає, його закопують у землю. И в то же время Иванов говорил, что тело человека стареет, приходит время, и тело умирает, его закапывают в землю. Учитель Ош бачить себе у Всесвіті, він має думку «Я – Всесвіт», «Я не буду вмирати у Всесвіті», бо розумію Всесвіт, котрий не вмирає – це говорить істинне «Я». Учитель Ош видит себя во Вселенной, он имеет мысль «Я –  Вселенная», «Я не буду умирать во Вселенной», потому что понимаю Вселенную, который не умирает – это говорит истинное «Я». Це є безсмертя людини, про котре говорив Учитель Іванов. Это есть бессмертие человека, о котором говорил Учитель Иванов. І кожен буде безсмертний, хто піде по дорозі Бога Ош . И каждый будет бессмертен, кто пойдет по пути Бога Ош. Колись у природі хтось жив з іменем Ош , тобто Білий, бо природа має назву білий світ, Когда-то в природе кто-то жил с именем Ош, то есть Белый, ибо природа называется белый свет,і тепер Білий, тобто Ош , живе серед людей, творить білий світ. и теперь Белый, т.е. Ош, живет среди людей, творящих белый свет.

    Бог Ош своє знайдене ставить, і нікому не заважає в житті. Бог Ош свое найденное ставит, и никому не мешает в жизни. Ми просимо всіх людей не заважати нам зараз робити своє в житті. Мы просим всех людей не мешать нам сейчас делать свое в жизни. Бог Ош любить усіх людей, він нікого не карає, а прощає кожному провини, така його милість. Бог Ош любит всех людей, он никого не наказывает, а прощает каждому вину, такова его милость. А природа карає людей за їхні гріхи в житті, за нелюбов природи. А природа наказывает людей за их грехи в жизни, за нелюбовь природы. Бог Ош судить усіх людей своїм словом, тобто учить людей, щоб природа не карала людей своїми силами: хворобами, смертю тощо. Бог Ош судит всех людей своим словом, то есть учит людей, чтобы природа не наказывала людей своими силами: болезнями, смертью и тому подобное. Природа є матір рідна всіх людей, вона народжує, годує їх, все дає. Природа есть мать родная всех людей, она рожает, кормит их, все дает. Нам треба природу матір любити, цінувати, берегти, як своє око. Нам надо природу мать любить, ценить, беречь, как свое око. А люди не люблять природу, примушують її, відходять від неї, не загартовуються, не люблять холодне і погане. А люди не любят природу, заставляют ее, отходят от неё, не закаляются, не любят холодное и плохое. Природа карає таких людей своїми силами: саджає хвороби, робить війни між людьми тощо. Природа наказывает таких людей своими силами: сажает болезни, делает войны между людьми и тому подобное. Природа буде карати доти, поки не зміниться свідомість у людей, зародиться любов. Природа будет наказывать до тех пор, пока не изменится сознание у людей, зародится любовь.

    Наше райське місце на землі – це Україна, село Оріхівка , Луганської області, Лутугінського району, там є святий райський Чувілкін бугор. Наше райское место на земле – это Украина, село Ореховка Луганской области, Лутугинского района, там есть святой райский Чувилкин бугор. За вченням Іванова, Ош , райський бугор належить усім людям усього світу. По учению Иванова, Ош, райский бугор принадлежит всем людям всего мира. Хто любить його, тому він належить. Кто любит его, тому он принадлежит. Бог Ош дозволяє бути на бугрі всім людям всіх національностей і народів, нікому не дано права кого-небудь з послідовників Іванова не допускати до бугра . Бог Ош разрешает быть на бугре всем людям всех национальностей и народов, никому не дано право кого-либо из последователей Иванова не допускать на бугор.Старайтесь попасти на це святе місце в Україні, любіть Україну, бережіть її, не воюйте з нею, дайте вільний доступ до Оріхівки людям з будь-якої країни. Старайтесь попасть на святое место в Украине, любите Украину, берегите ее, не воюйте с ней, дайте свободный доступ к Ореховке людям с любой страны.За вченням Іванова та Ош , всі послідовники По учению Иванова и Ош, все последователизапрошуються жити спільно навколо райського бугра за вченням Іванова, всі бажаючі можуть прийти на райське місце. приглашаются жить вместе вокруг райского бугра по учению Иванова, все желающие могут прийти на райское место. На цьому місці ми всі будемо вчитися жити за вченням Іванова, ми навчимося і будемо жити без смерті. На этом месте мы все будем учиться жить по учению Иванова, мы научимся и будем жить без смерти.

   Вот еще один способ людям творить свет, как Солнце. Учитель Иванов пишет о людском рае на земле, который есть природным способом коллективно творить свет. Когда тысячи людей соберутся в одном месте на бугре без потребностей, как рай, они будут без еды трое суток, четверо и больше. Они будут согревать сами себя без одежды в холодную пору. У них проявится способность творить свет и его видеть, они будут светиться, как солнце. Такой людской рай был на ранних этапах эволюционного развития человечества в ледовый период, и может быть в будущем, когда люди насмелятся. Пока люди боятся такого рая. Благодаря такому раю в прошлом, люди стали такими людьми, как сейчас. А потом десятки тысяч лет назад люди оставили рай, и эволюция человека прекратилась. У человечества должен быть коллективный способ творить свет, это надо для эволюции человека. Учитель говорит. «52. На арену пришла эволюция со своими силами, свои дни как таковые принесла. Мы стали после этого всего жить не так, как мы до этого жили: простуживались, болели и на веки веков умирали. Эта история нам всем новое принесет. Это Чувилкин бугор, он нам эти качества введет. Мы не будем так тяжело жить, нас окружит легкое, холодное и плохое. Мы добьемся от природы жизни, но не смерти. Вот где окажется правда, неумирающая идея: пища не будет нужна, одежда тоже не будет надо, дом жилого характера не будет надо. А будет надо всем нам Чувилкин бугор, его такие жизнерадостные условия, земной рай: один возле другого вплотную стоят, нас не будет природа поодиночке забирать, мы будем общего характера тепла. Не природа нами, а мы ею будем распоряжаться своею вежливою просьбой. Нам приходится просить природу своим умением, своей любовью. А любовь есть для жизни всё. Лишь бы захотел, твоя мысль идет по природе в цель.   53. А цель наша всех такая в жизни, чтобы жить на белом таком свете. Мы умирать не станем. Наше дело одно будет – умирать не станем. Вот чего нам бугор Чувилкин даст. Мы это завоюем, наши ноги этого все сделают, они прицепились к нашему бугру». 7805:52.

   Учитель Іванов уболіває за рідну Україну й українців, бо він Учитель Иванов болеет за родную Украину и украинцев, потому что он сам саммає українське походження, народився в Україні, батько українець. имеет украинское происхождение, родился в Украине, отец украинец. УчительОш також є українець за походженням, батько українець. Ош также украинец по происхождению, отец украинец. Українці мають бути сильні в житті, мають бути прикладом для інших народів у житті. Украинцы должны быть сильные в жизни, должны быть примером для других народов в жизни. Іванов пропонує всім бідним, нужденним, ображеним людям з любов'ю погодитися на однакову для всіх Иванов предлагает всем бедным, нуждающимся, обиженным людям с любовью согласиться на одинаковую для всех   зарплату демократичним шляхом, прощати людям за провини, не карати, не судити народним судом, звільнити всіх ув'язнених. зарплату демократическим путем, прощать людям за проступки, не наказывать, не судить народным судом, освободить всех заключенных. Учитель Іванов говорить у праці: Учитель Иванов говорит в работе: « Учитель вносить людям свою еволюційну спільну свідому пропозицію, щоб жити однаково в природі. «Учитель вносит людям своё эволюционное общее сознательное предложение, чтобы жить одинаково в природе. Людям не треба ніякої політики, не треба такий ріст економіки в житті. Людям не надо никакой политики, не надо такой рост экономики в жизни. Нам треба рівна зарплата одна для всіх. Нам надо равная зарплата одна для всех. М и всі до одного человека маємо згодитися із цим утриманням, і взяти свою належну спільного надбання зарплату від малого до старого 33 рубля (33 долари в тиждень). Мы все до одного человека должны согласиться с этим содержанием, и взять свою надлежащую общего достояния зарплату от малого до старого 33 рубля (33 доллара в неделю).Ми повинні ліквідувати всі наявні засоби в житті. Мы должны ликвидировать все имеющиеся средства в жизни. Люди повинні простити людям наявні борги, не мати злоби і ненависті на кожну людину. Люди должны простить людям имеющиеся долги, не иметь злобы и ненависти на каждого человека. Ми повинні випустити всіх ув ' язнених і божевільних за моєю ідеєю. Мы должны выпустить всех заключенных и умалишенных по моей идеей. Якщо нам усім буде мало, всім прибавимо». Если нам всем будет мало, всем прибавить». 7806:56. 7806:56. Якщо ви погоджуєтесь з однаковою зарплатою, то Если вы согласны с одинаковой зарплатой, то   демократичним шляхом обирайте відповідну демократическим путем выбирайте соответствующуювладу. власть. Колись Христос теж говорив про зарплату всім один динарій у день. Когда-то Христос тоже говорил о зарплате всем один динарий в день.Якщо ви проти тюрми в житті, то Если вы против тюрьмы в жизни, то   прощайте людям провини в своєму житті, не осуджуйте їх, не карайте, не саджайте їх у тюрму. прощайте людям вину в своей жизни, не осуждайте их, не наказывайте, не сажайте их в тюрьму. Ув'язнені нехай просять Бога Ош , щоб звільнили їх. Заключенные пусть просят Бога Ош, чтобы освободили их. Це все просто зробити. Это все просто сделать. Колись і Христос заповідав прощати провини всім. Когда-то Христос завещал прощать проступки всем. Якщо ви не робите цього, то ображайтесь на себе. Если вы не делаете этого, то обижайтесь на себя. Так люди бідні, нужденні просто переможуть свого внутрішнього ворога, а потім і зовнішній ворог сам піде від такого суспільства. Так люди бедные, нуждающиеся просто победят своего внутреннего врага, а затем и внешний враг сам уйдет от такого общества. За ідеєю Іванова, нам усім треба По идее Иванова, нам всем надозробити з ворога любимого друга. сделать из врага любимого друга. Переможе той, хто простить іншому провини, він буде йому другом. Победит тот, кто простит другому вину, он будет ему другом.

 

  Велика природна сила людства Великая природная сила человечества

    Людство, тобто всі люди всього світу, є творець Всесвіту через творення білого світла, бо кожен може творити біле світло через себе. Человечество, то есть все люди всего мира, есть создатель Вселенной через создание белого света, потому что каждый может творить белый свет через себя. Це кожному треба добре усвідомити і на основі цього створити своє ставлення до всіх людей усього світу і природи. Это каждому надо хорошо осознать и на основе этого создать свое отношение ко всем людям всего мира и природы. Всіх людей на білому світі треба любити, як самого себе. Всех людей на белом свете надо любить, как самого себя. Бажати людям те, що собі хочеш. Желать людям то, что себе хочешь. Прощати людям провини, не карати. Прощать людям вину, не наказывать. Любити ворогів своїх. Любить врагов своих. Зробити з ворога любимого друга. Сделать из врага любимого друга. Нам треба любити природу, як показав Учитель Іванов. Нам надо любить природу, как показал Учитель Иванов. Природні блага є спільні, земля і її багатства є спільні, не можна присвоювати землю і воювати за неї. Природные блага есть общие, земля и ее богатства есть общие, нельзя присваивать землю и воевать за нее. Людство – є Бог Всесвіту, тому що воно є вічний творець Всесвіту через біле світло – Сонце. Человечество – это Бог Вселенной, потому что оно есть вечный творец Вселенной через белый свет – Солнце.   Іншого реального справжнього Бога нема у світі. Другого реального настоящего Бога нет в мире.Людство – один-єдиний Бог Всесвіту, вічний, невмираючий. Человечество – один-единственный Бог Вселенной, вечный, неумирающий. Коли Учитель Іванов зрозумів це, він став служити людям, всі сили клав для цього. Когда Учитель Иванов понял это, он стал служить людям, все силы клал для этого. Так само робив Христос, видно за ділами. Так же делал Христос, видно по делам. Іванов загартовувався в природі, щоб самому не хворіти і людям допомагати в здоров'ї. Иванов закалялся в природе, чтобы самому не болеть и людям помогать в здоровье. Він зрозумів, що суспільство має бути побудоване через любов між людьми. Он понял, что общество должно быть построено через любовь между людьми.Такий суспільний лад він назвав еволюцією. Такой общественный строй он назвал эволюцией. (див. Автотрофне суспільство – ukiv8844 ). (см. Автотрофное общество –  ukiv8844). А щоб побудувати еволюційний лад, людство має замінити старий недосконалий спосіб харчування на новий автотрофний спосіб харчування за системою Ош . А чтобы построить эволюционный строй, человечество должно заменить старый несовершенный способ питания на новый автотрофный способ питания по системе Ош.  

Гімн Учителя Іванова Гимн Учителя Иванова:

Люди Господу вірили, як Богу. Люди Господу верили, как Богу.

А Він сам до нас на землю прийшов. Он сам к нам на землю пришел.

Смерть як таку вижене. Смерть как таковую изгонит.

А життя у славу введе. А жизнь во славу введет.

Де люди візьмуться? Где люди возьмутся? На цьому бугрі . На этом бугре.

Вони гучно скажуть слово. Они громко скажут слово.

Це є наше райське місце. Это есть наше райское место.

 Чоловікові слава безсмертна.Человеку слава бессмертна.

 

1.4. 1.4. Розширення Всесвіту Расширение Вселенной

       Процеси у Всесвіті відбуваються за еволюційною послідовністю, яка є арифметична прогресія зростаюча і прогресія, що убуває. Процессы во Вселенной происходят по эволюционной последовательности, которая является арифметическая прогрессия возрастающая и убывающая.(2.1). (см. раз. 2.1).   Послідовність зростаюча виражає створення матерії, кількість галактик зростає, вони віддаляються, Всесвіт розширюється. Последовательность возрастающая выражает создание материи, количество галактик возрастает, они удаляются, Вселенная расширяется. Еволюційна послідовність, що убуває, Эволюционная последовательность убывающаявиражає процес знищення того, що створено спочатку. выражает процесс уничтожение того, что создано сначала. Створення чого-небудь і знищення його – це є дві Создание чего-либо и уничтожение его – это двепротилежні сторони в природі за діалектикою. противоположные стороны в природе по диалектике. Очевидно, щось має бути Очевидно, что-то должно бытьстворено спочатку в природі, воно знищується потім. создано сначала в природе, оно уничтожается потом. Отже, процес створення чого-небудь випереджає процес знищення його завжди. Итак, процесс создания чего-либо опережает процесс уничтожения его всегда. Це пояснює існування створеного Всесвіту. Это объясняет существование созданной Вселенной. Матерія створюється в цю мить, вона знищується в наступну мить. Материя создается в этот момент, она уничтожается в следующее мгновение. Хто створив світ, той знищує його. Кто создал мир, тот уничтожает его. Процес створення і знищення відбуваються одночасно. Процесс создания и уничтожения происходят одновременно.

   У Всесвіті всі галактики взаємно віддаляються, простір розширюється в усі боки. Во Вселенной все галактики взаимно удаляются, пространство расширяется во все стороны. (див. Всесвіт – Вікіпедія ). (см. Вселенная – Википедия).

   Закон Габбла-Лемерта – закон астрономії, за яким швидкість взаємного віддалення Закон Хаббла-Лемерта – закон астрономии, по которому скорость взаимного удалениягалактик пропорціональна відстані між ними. галактик пропорциональна расстоянию между ними.

   V = H V = H d . d. (1.1). (1.1).    V – швидкість віддалення галактики від спостерігача, V – скорость удаления галактики от наблюдателя, d – відстань до галактики, яка віддаляється зі швидкістю V , d – расстояние до галактики, которая удаляется со скоростью V,   H – стала Габбла . H посоянная Хаббла.   H = 67 ,77 (км/ сек )/ Мпк = 2,3х10⁻¹⁸ H = 67, 77 (км / сек) / Мпк = 2,3х10⁻¹⁸ 1/ сек . 1/сек.

   Якщо вважати, що залежність швидкості розширення Всесвіту від відстані залишилася постійною, то величина, обернена до параметра Габбла , визначатиме час від моменту Великого вибуху, або вік Всесвіту. Если считать, что зависимость скорости расширения Вселенной от расстояния осталась неизменной, то величина, обратная параметру Хаббла, определять время с момента Большого взрыва, или возраст Вселенной. Його називають також часом Габбла . Его называют также временем Хаббла. Він дорівнює приблизно 13,8 мільярдів земних років. Он равен примерно 13800 000 000 земных лет. Відстань ( d ) є функція часу ( t ). Расстояние (d) есть функция времени (t). d = dₒ exp (H t). d = dₒ exp (H t).   dₒ – початкове значення . dₒ – начальное значение.    

   У В простор і Всесвіту, заповненому нейтрино , народжуються і живуть галактики. Пространстве и Вселенной, заполненном нейтрино, рождаются и живут галактики. Вони народжуються із темної матерії. Они рождаются из темной материи.Спостереження Наблюдение   підтверджує, що простір є однорідний, і темна матерія є однорідна, її маса постійно збільшується, подтверждает, что пространство является однородным, и темная материя однородна, ее масса постоянно увеличивается,густина темної матерії в просторі однакова, кількість галактик на одиницю об'єму є однакова в середньому для всього простору. плотность темной материи в пространстве одинакова, количество галактик на единицу объема одинакова в среднем для всего пространства. Галактики створюють Всесвіт, він розширюється. Галактики создают Вселенную, она расширяется. Виникає питання, чому розширюється простір? Возникает вопрос, почему расширяется пространство? Розширення простору можна пояснити, якщо прийняти дані умови. Расширение пространства можно объяснить, если принять данные условия. Представимо простір Всесвіту як кулю, в центрі її в одній галактиці є спостерігач. Представим пространство Вселенной как шар, в центре его в одной галактике есть наблюдатель. Радіус кулі ( R ) є відстань до іншої найдальшої галактики. Радиус шара (R) является расстояние до другой самой дальней галактики. Об'єм кулі простору дорівнює: Р = 4/3п R ³. Объем шара пространства равен: Р = 4/3п R³.(1.2). (1.2).Об'єм кулі збільшується при народжені нових галактик. Объем шара увеличивается при рождении новых галактик.Це подібно до того, як радіус гумової кулі збільшується, коли її наповнюють газом. Это подобно тому, как радиус резинового шара увеличивается, когда его наполняют газом.   Швидкість збільшення об'єму простору є пропорційна швидкості народження галактик. Скорость увеличения объема пространства пропорциональна скорости рождения галактик.Швидкість народження галактик у просторі є пропорційна об'єму (Р). Скорость рождения галактик в пространстве пропорциональна объему (Р).   dP / dt = aP . dP/dt = aP. (1.3) (1.3)  (а) – коефіцієнт пропорційності постійний. (а) – коэффициент пропорциональности постоянный. Формулу (1.2) підставимо в (1.3) і зробимо диференціювання по часу, Формулу (1.2) подставим в (1.3) и сделаем дифференцирование по времени,отримаємо: dR / dt = Ra /3. получим: dR/dt = Ra/3. Якщо приймемо позначення: R = d , a /3 = H , то отримаємо закон Габбла . Если примем обозначения: R= d, a/3 = H, то получим закон Хаббла. V V = Hd . = Hd.   ( H ) – стала Габбла , ( d ) – відстань до галактики, яка віддаляється від спостерігача зі швидкістю ( V ). (H) – постоянная Хаббла, (d) – расстояние до галактики, которая удаляется от наблюдателя со скоростью (V).

   Експериментально підтверджено, що 90 % речовини у Всесвіті складається із нейтрино , їх кількість постійно збільшується. Экспериментально подтверждено, что 90% вещества во Вселенной состоит из нейтрино, их количество постоянно увеличивается. Із нейтрино утворюються зорі, галактики в однорідному просторі.  С нейтрино образуются звезды, галактики в однородном пространстве. Галактики розподілені в просторі однорідно . Галактики распределены в пространстве однородно. Всесвіт є однорідний у великих масштабах. Вселенная есть однородной в больших масштабах.Ці дійсні властивості пояснюють, чому Всесвіт однорідно розширюється, галактики взаємно віддаляються за законом Габбла . Эти настоящие свойства объясняют, почему Вселенная однородно расширяется, галактики взаимно удаляются по закону Хаббла.

   Можливо, у Всесвіті відбувається періодичне стискання і розширення Возможно, во Вселенной происходит периодическое сжатие и расширение   матерії у процесі еволюційного розвитку, подібно до автоматичної роботи серця будь-якого організму. материи в процессе эволюционного развития, подобно автоматической работы сердца любого организма. Серце будь-якого організму має два еволюційні протилежні процеси: стискання і розслаблення. Сердце любого организма имеет два эволюционных противоположных процесса: сжатия и расслабления. Процес розширення і стискання Всесвіту – це є дві протилежності, котрі Процесс расширения и сжатия Вселенной – это две противоположности, которыеіснують в єдності й боротьбі. существуют в единстве и борьбе. Якщо вік Всесвіту, який розширюється, є 13,8 млрд. років, то вік стискання галактики повинен бути близько до віку розширення Всесвіту. Если возраст Вселенной, которая расширяется, является 13,8 млрд. лет, то возраст сжатия галактики должен быть близко к возрасту расширения Вселенной.

   

1.5. 1.5. Стискання Всесвіту. Сжатие Вселенной. Галактика. Галактика.

   Стискання матерії відбувається в галактиках. Сжатия материи происходит в галактиках. (див. Галактика – Вікіпедія ). (см. Галактика – Википедия). Процес розширення і стискання Всесвіту існує в єдності. Процесс расширения и сжатия Вселенной существует в единстве. Всі зорі в галактиці стискаються, рухаються поступово до центру, в тому числі наше Сонце. Все звезды в галактике сжимаются, двигаются постепенно к центру, в том числе наше Солнце. Еволюція зірок багатьох галактик подібна до еволюції нашого Сонця, яка досліджена. Эволюция звезд многих галактик подобная эволюции нашего Солнца, которое исследовано. В Сонці відбуваються процеси перетворення речовини в енергію в ядерних реакціях, при цьому Сонце повільно остигає, і в кінці перетвориться в холодний гігант. В Солнце происходят процессы преобразования вещества в энергию в ядерных реакциях, при этом Солнце медленно остывает, и в конце превратится в холодный гигант. Вік Сонця, котре світить нам і буде світити, близько Возраст Солнца, которое светит нам и будет светить, около10 10   мільярдів земних років, близько віку Всесвіту. миллиардов земных лет, около возраста Вселенной. На сьогодні вік нашого Сонця дорівнює 4,7 мільярдів років. Сегодня возраст нашего Солнца равен 4,7 млрд. лет. В кінці еволюційного циклу Сонце охолоне, наблизиться до центру, перестане випромінювати енергію і світло, погасне, Сонце щезне. В конце эволюционного цикла Солнце остынет, приблизится к центру, перестанет излучать энергию и свет, погаснет, Солнце исчезнет.

1.6. 1.6. Стан зорі й галактики є невизначений в центрі галактики Состояние звезды и галактики является неопределенным в центре галактики

   Відстань від зорі галактики до центра галактики Расстояние от звезды галактики к центру галактики (х)(х) уменьшается по эволюционной последовательности арифметической прогрессии убывающей (2.1). Приймемо, координата центра галактики (х) дорівнює нулю. Примем, координата центра галактики (х) равна нулю. х = 0. Кількість матерії зорі зменшується за еволюційною послідовністю, розміри зорі зменшуються до розмірів атома в центрі галактики. х = 0. Количество материи звезды уменьшается по эволюционной последовательности, размеры звезды уменьшаются до размеров атома в центре галактики.Ці властивості зорі як атомної системи дають можливість застосувати співвідношення невизначеності для вивчення стану зорі. Эти свойства звезды как атомной системы дают возможность применить соотношение неопределенности для изучения состояния звезды. Співвідношення невизначеності: ∆x ∆p ≥ ћ. Соотношение неопределенности: Δx Δp ≥ ћ. Якщо вимірювання координати (х) відбувається з точністю ∆x і якщо одночасно відбувається вимірювання імпульсу (р) з точністю ∆p, то добуток цих двох помилок відповідає виразу : ∆x ∆p ≥ ћ. Если измерения координаты (х) происходит с точностью Δx и если одновременно происходит измерение импульса (р) с точностью Δp, то произведение этих двух ошибок соответствует выражению: Δx Δp ≥ ћ. Імпульс (р) є добуток маси і швидкості. Импульс (р) есть произведение массы и скорости. Це співвідношення означає, що (x) і (p) не можуть отримувати одночасно визначені значення. Это соотношение означает, что (x) и (p) не могут получать одновременно определенные значения. Якщо значення Если значение(x) визначено, тобто ∆x = 0, то (x) определено, то есть Δx = 0, то∆p дорівнює нескінченності. Δp равна бесконечности. Значить, Значит, (р) не має ніякого визначеного значення. (р) не имеет никакого определенного значения. І навпаки. И наоборот. Якщо (х) і (р) невизначені у відомих границях ∆x і Если (х) и (р) неопределенные в известных границах Δx и∆p, то між ними має місце співвідношення невизначеності. Δp, то между ними имеет место соотношение неопределенности. Із нього виходить, Из него следует,чим менше ∆x, тобто точніше локалізоване тіло, тим більше чем меньше Δx, то есть точнее локализовано тело, тем больше ∆p, тобто тим більша невизначеність імпульсу. Δp, то есть тем больше неопределенность импульса.

   Координата зорі Х = 0 . Координата звезды Х = 0. Якщо зоря локалізована точно в центрі в точці х = 0, тобто координата (х) визначена, то імпульс її дорівнює нескінченності, тобто імпульс невизначений. Если звезда локализована точно в центре в точке х = 0, то есть координата (х) определена, то импульс ее равен бесконечности, то есть импульс неопределен. Маса зорі є невизначена. Масса звезды является неопределенная. Тому не можна знати стан зорі й галактики в центрі галактики. Поэтому нельзя знать состояние звезды и галактики в центре галактики. У зв'язку з невизначеністю імпульсу і маси зорі, можна сказати, що існуванню зорі немає кінця, не можна сказати, що існуванню зорі є кінець. В связи с неопределенностью импульса и массы звезды, можно сказать, что существованию звезды нет конца, нельзя сказать, что существованию звезды есть конец. Всі зорі Всесвіту приходять до точки центру галактики в свій час, тому можна сказати, що існуванню Всесвіту немає кінця. Все звезды Вселенной приходят к точке центра галактики в свое время, поэтому можно сказать, что существованию Вселенной нет конца.     

   Вважається, в центрі кожної галактики є гіпотетична «чорна діра», з якої матерія не повертається, тобто матерія зникає. Считается, в центре каждой галактики есть гипотетическая «черная дыра», с которой материя не поворачивается, то есть материя исчезает. Вважається, маса матерії в чорній дірі величезна, прямує до нескінченності. Считается, масса материи в черной дыре огромная, стремится к бесконечности. Правильніше говорити, маса матерії в чорній дірі невизначена. Правильнее говорить, масса материи в черной дыре неопределенная. (Див. Чорна діра – Вікіпедія ). (см. Черная дыра – Википедия). Зорі в центрі галактики зникають через вік циклу близько 10 – 13 мільярдів років. Звезды в центре галактики исчезают через возраст цикла около 10 – 13 млрд. лет. Потім починається новий цикл. Затем начинается новый цикл. Існуванню Всесвіту немає кінця. Существованию Вселенной нет конца. Згідно з індуїстським вченням, у світу немає початку і кінця, він розвивається циклічно. Согласно индуистскому учению, мир не имеет начала и конца, он развивается циклично. Це астрофізичне дослідження підтверджує це положення вчення. Это астрофизические исследования подтверждает это положение учения. Порфирій Іванов стверджує, що стан світу є невизначений у кінці. Порфирий Иванов утверждает, что состояние мира является неопределенным в конце. Ми не можемо знати, що буде в кінці. Мы не можем знать, что будет в конце. Іванов. Иванов. 7910:149. 7910:149.

   Координата зорі Х = 10⁻⁷ м . Координата звезды Х = 10⁻⁷ м. При якій мінімальній координаті й масі частинки світ визначений і еволюціонує? При какой минимальной координате и массе частицы мир определен и эволюционирует? Попередні дослідження показали, що маса є еквівалентна енергії кванта видимого світла 1 еВ , тобто маса спокою близька 1 еВ . Предыдущие исследования показали, что масса является эквивалентна энергии кванта видимого света 1 эВ, то есть масса покоя близка 1 эВ. Відповідна координата Х = cT = 10⁻⁷ м. Соответствующая координата Х = cT = 10⁻⁷ м.

   Люди на Землі створюють світло сьогодні, з якого буде створена наступна зоря, як Люди на Земле создают свет сегодня, с которого будет создана следующая звезда, как   Сонце, і багато інших зірок, галактик через мільярди років. Солнце, и многие другие звезды, галактик через миллиарды лет.

    Закон збереження . Закон сохранения. Всі тіла скупчення рухаються до центра галактики з якогось моменту часу, обертаючись навколо центра. Все тела скопления движутся к центру галактики с какого-то момента времени, вращаясь вокруг центра. Обертання галактики схоже на обертання циклону в атмосфері Землі. Вращения галактики похоже на вращение циклона в атмосфере Земли. Зменшення відстані між будь-яким тілом і центром галактики є природний процес. Уменьшение расстояния между любым телом и центром галактики является естественный процесс. Це є процес стискання, протилежний до взаємного віддалення галактик, ці процеси існують в єдності, один без іншого не існує. Это процесс сжатия, противоположный взаимному удалению галактик, эти процессы существуют в единстве, один без другого не существует. Знищення є протилежністю створення матерії. Уничтожение является противоположностью создания материи. Очевидно, скільки матерії створилося, стільки буде знищено. Очевидно, сколько материи создано, столько будет уничтожено. Закон збереження існує. Закон сохранения существует. Матерія не виникає і не зникає в природі, а один вид перетворюється в інший. Материя не возникает и не исчезает в природе, а один вид превращается в другой. Причина і рушійна сила еволюції є в самій природі. Причина и движущая сила эволюции есть в самой природе.

 

2. Еволюційна послідовність 2. Эволюционная последовательность

2.1. 2.1. Послідовність 1Последовательность 1

   В природі кожна якість відповідає певній кількості, яка виражена числом. В природе каждое качество соответствует определенному количеству, выраженному числом. Процес еволюції виражається певною еволюційною послідовністю чисел. Процесс эволюции выражается определенной эволюционной последовательностью чисел. Еволюційна послідовність чисел будується за діалектикою. Эволюционная последовательность чисел строится по диалектике. (див. роз.2.2). (см. роз.2.2).

 

   1).Перший член послідовності виражає початок еволюційного процесу, тому приймемо рівним початковому числу (А). 1) .Первый член последовательности выражает начало эволюционного процесса, поэтому примем равным начальном числу (А). Перший член складається з двох протилежних сторін, між якими виникає суперечність. Первый член состоит из двух противоположных сторон, между которыми возникает противоречие. Вона закінчується запереченням двох протилежних сторін на якомусь етапі. Она заканчивается отрицанием двух противоположных сторон на каком-то этапе. Суперечність закінчується через перехід до двох нових протилежностей. Противоречие заканчивается через переход к двум новым противоположностям. Це початковий член, тезис. Это начальный член, тезис. 2). 2). Другий член є заперечення першого. Второй член есть отрицание первого. Він не дорівнює числу (А), а дорівнює якомусь числу (Х). Он не равен числу (А), а равен какому-то числу (Х). Другий член складається з двох протилежних сторін, між якими є суперечність, котра закінчується через перехід до двох нових протилежних сторін. Второй член состоит из двух противоположных сторон, между которыми есть противоречие, которая заканчивается через переход к двум новым противоположным сторонам.Заперечення виникає між ними. Противоречие возникает между ними. Це є антитезис. Это антитезис. 3). 3). Третій член є подвійне заперечення. Третий член есть двойное отрицание. Він є запереченням одного першого члена і одного другого члена, він є синтез двох членів. Он является отрицанием одного первого члена и одного второго члена, он является синтез двух членов. Подвійне заперечення є перехід в нову якість, він зберігає елементи і властивості Двойное отрицание является переход в новое качество, он сохраняет элементы и свойствапопереднього стану, тобто фіксує спадкоємність. прежнего состояния, то есть фиксирует преемственность. Третій член на основі цих властивостей можемо прийняти рівним 2Х. Третий член на основе этих свойств можем принять равным 2Х. Маємо перші три члени: А, Х, 2Х. Есть первые три члена: А, Х, 2Х. Це є арифметична прогресія, у котрої різниця дорівнює Х. Отримуємо послідовність, ( n ) є ціле натуральне число, натуральний аргумент: Это арифметическая прогрессия, в которой разница равна Х. Получаем последовательность, (n) есть целое натуральное число, натуральный аргумент:   

А, Х, 2Х, 3Х, 4Х … n Х. А, Х, 2Х, 3Х, 4Х ... n Х.   ( n → ∞). (N → ∞).   (2.1). (2.1).

  

Приклади. Примеры. Періодична система елементів Менделєєва . Периодическая система элементов Менделеева.

 Система елементів має сім періодів. Система элементов имеет семь периодов. У першому періоді в атома водню є одна оболонка для одного електрона, у другому – 2 оболонки електронів, у третьому – 3 оболонки електронів, у сьомому періоді атоми елементів мають сім оболонок в яких розміщуються електрони навколо ядра. В первом периоде у атома водорода есть одна оболочка для одного электрона, во втором – 2 оболочки электронов, в третьем – 3 оболочки электронов, в седьмом периоде атомы элементов имеют семь оболочек, в которых размещаются электроны вокруг ядра. Всього елементів є 110. Кількість оболонок в елементів Всего элементов является 110. Количество оболочек у элементову періоді утворюють еволюційну послідовність арифметичну прогресію з різницею 1: 1; в периодах образуют эволюционную последовательность арифметическую прогрессию с разностью 1: 1; 2; 2; 3; 3, 4; 4, 5; 5, 6; 6; 7. 7.Кількість електронів у елементів дорівнює порядковому номеру. Количество электронов у элементов равно порядковому номеру.

     Послідовність (2.1) відповідає багатьом дійсним фізичним системам. Последовательность (2.1) соответствует многим действительным физическим системам. Наприклад, квантова механіка, атомна фізика. Например, квантовая механика, атомная физика.Послідовність є загальним законом природи. Последовательность является общим законом природы. Світ побудований за єдиним законом. Мир построен по единому закону.

  

  Квантова механіка. Квантовая механика. Випромінювання чорного тіла. Излучения черного тела.

   Дослідники вивчали взаємодію тіла з випромінюванням. Исследователи изучали взаимодействие тела с излучением. Класична фізика вивчає неперервні величини, вона не може пояснити розподіл енергії по частотам, який спостерігається в природі. Классическая физика изучает непрерывные величины, она не может объяснить распределение энергии по частотам, которое наблюдается в природе. Планк зробив припущення: енергія осцилятора з власною частотою ( γ ) може приймати тільки дискретні Планк предположил: энергия осциллятора с собственной частотой (γ) может принимать только дискретныезначення, кратні величині значения, кратные величине( h γ ). (hγ). Де h постійна Планка. Где h постоянная Планка. Ця основна одиниця енергії ( h γ ) неоднакова для всіх осциляторів, так як вона пропорційна частоті. Эта основная единица энергии (h γ) неодинакова для всех осцилляторов, так как она пропорциональна частоте. Таким чином, енергія осцилятора рівна Таким образом, энергия осциллятора равнаE = nh γ , де n – ціле число, яке змінюється від нуля до нескінченності. E = nh γ, где n - целое число, которое меняется от нуля до бесконечности. Отримуємо послідовність для енергії: Получаем последовательность для энергии:

h γ 1, h γ 2, h γ 3, h γ 4… h γ n . h γ 1, h γ 2, h γ 3, h γ 4 ... h γ n.   ( n → ∞) . (n∞).

   Планк отримав точну відповідність між теоретичною формулою і розподілом енергії випромінювання по частотах, яке спостерігається в природі. Планк получил точное соответствие между теоретической формулой и распределением энергии излучения по частотам, которое наблюдается в природе. Дослідники исследователи   отримали функцію розподілу енергії Планка. получили функцию распределения энергии Планка. (див. Бом . с30). (см. Бом. с30).

 

  Атомна система Атомная система

   Класична фізика Классическая физика   не може пояснити будову атома. не может объяснить строение атома. Нільс Бор (1913 р.) сформулював правильні постулати для атомних систем і узагальнив їх для всіх атомних систем. Нильс Бор (1913 г.) сформулировал правильные постулаты для атомных систем и обобщил их для всех атомных систем.

   1.Атоми можуть довго перебувати в певних станах, стаціонарних станах, 1.Атомы могут долго находиться в определенных состояниях, стационарных состояниях,в котрих вони не випромінюють і не поглинають енергію. в которых они не излучают и не поглощают энергию. В цих станах атомні системи мають енергії, котрі утворюють дискретну послідовність: В этих состояниях атомные системы имеют энергии, которые образуют дискретную последовательность:

  E 1, E 2, E 3 … En . E 1, E 2, E 3 ... En.    Стани ці характеризуються стійкістю, всяка зміна енергії в результаті поглинання або випускання випромінювання або в результаті удару може відбуватися тільки при повному переході (перескакуванням) із одного цих станів в інший. Состояния эти характеризуются устойчивостью, всякое изменение энергии в результате поглощения или испускания излучения или в результате удара может происходить только при полном переходе (перескакивание) с одного этих состояний в другое.    

   2. Атоми випускають або поглинають випромінювання тільки строго певної частоти при переході з одного стану в інший. 2. Атомы выпускают или поглощают излучение только строго определенной частоты при переходе из одного состояния в другое. Випромінювання, котре випускається або поглинається при переході із стану Em в стан En , є монохроматичне, і його частота Излучение, которое выпускается или поглощается при переходе из состояния Em в состояние En, является монохроматический, и его частота γ γвизначається з умови: определяется из условия: = Em En . =Em En. Енергії Энергиявиражаються арифметичною прогресією з різницею hγ . выражается арифметической прогрессией с разностью .Нільс Бор розробив теорію атома водню і подібного водню, який має один електрон, на основі цих постулатів. Нильс Бор разработал теорию атома водорода и подобного водорода, который имеет один электрон, на основе этих постулатов. Вона точно відповідає експериментальним даним. Она точно соответствует экспериментальным данным.

   Райдуга . Радуга. Видиме світло при дисперсії розкладається на спектр сім кольорів. Видимый свет при дисперсии разлагается на спектр семь цветов.

Частоти райдуги утворюються через еволюційну послідовність. Частоты радуги образуют эволюционную последовательность.Теорія будови атома Бора дає точно спектр райдуги. Теория строения атома Бора дает точно спектр радуги.

 

Співвідношення невизначеності Сотношение неопределенности

   Формулювання. Формулировка. Якщо вимірювання відстані відбувається з точністю ∆ x , і якщо одночасно відбувається вимірювання імпульсу з точністю p , то добуток цих двох помилок відповідає виразу : x p ћ . Если измерения расстояния происходит с точностью Δ x, и если одновременно происходит измерение импульса с точностью Δ p, то произведение этих двух ошибок соответствует выражению: Δx Δp ћ. Аналогічно, якщо Аналогично, еслиенергія системи вимірюється з точністю энергия системы измеряется с точностью   E , то час,Δ E, то время, к которому это измерение относится, должно иметь минимальную неопределенность, которая дается выражением: ΔE Δt≥ ћ. ≥ ћ. Для атомних систем. Для томных систем.

   Це є співвідношення Это соотношениеневизначеності неопределенности   Гейзенберга . Гейзенберга. Це співвідношення означає, що ( x ) і ( p ) не можуть одночасно мати визначені значення. Это соотношение означает, что (x) и (p) не могут одновременно иметь определенные значения. Якщо значенняЕсли значение( x ) визначено, тобто x = 0, то (X) определено, то есть Δ x = 0, то p дорівнює нескінченності. Δ p равна бесконечности. Значить,Значит, (р) не имеет никакого определенного значения. І навпаки. И наоборот. Якщо (х) і (р) невизначені у відомих границях ∆ x і Если (х) и (р) неопределенные в известных границах Δ x и Δ p, то между ними имеет место соотношение неопределенности. Із нього виходить, Из него следует,чим менше ∆ x , тобто точніше локалізоване тіло, тим більше чем меньше Δ x, то есть точнее локализовано тело, тем больше p , тобто тим більша невизначеність імпульсу. Δ p, то есть тем больше неопределенность импульса. Автор вивів співвідношення невизначеності на основі хвильових властивостей мікрочастинок Луї де Бройля. Автор вывел соотношение неопределенности на основе волновых свойств микрочастиц Луи де Бройля. Співвідношення Соотношение представляют собой ограничения для микрочастиц применения классических понятий определенного местонахождения и импульса.

2.2. 2.2. Послідовність 2 Последовательность 2

   1).Перший член послідовності виражає початок еволюційного процесу, тому приймемо його рівним одиниці, бо еволюція починається з найменшого числа. 1). Первый член последовательности выражает начало эволюционного процесса, поэтому примем его равным единице, потому эволюция начинается с наименьшего числа. Одиниця складається з двох протилежних сторін, між якими виникає суперечність. Единица состоит из двух противоположных сторон, между которыми возникает противоречие. Вона закінчується запереченням двох протилежних сторін на якомусь етапі. Она заканчивается отрицанием двух противоположных сторон на каком-то этапе. Суперечність закінчується через перехід до двох нових протилежностей. Противоречие заканчивается через переход к двум новым противоположностям. Це початковий член, тезис. Это начальный член, тезис. 2). 2). Другий член є запереченням першого. Второй член является отрицанием первого. Він не дорівнює одиниці, а дорівнює якомусь числу Х. Другий член складається з двох протилежних сторін, між якими є суперечність, котра закінчується через перехід до двох нових протилежних сторін. Он не равен единице, а равен какому-то числу Х. Второй член состоит из двух противоположных сторон, между которыми есть противоречие, которая заканчивается через переход к двум новым противоположным сторонам. Заперечення виникає між ними. Прортиворечие возникает между ними. Це є антитезис. Это антитезис. 3). 3). Третій член є подвійне заперечення. Третий член есть двойное отрицание. Він є запереченням одного першого члена і одного другого члена, він є синтез двох членів, або сума. Он является отрицанием одного первого члена и одного второго члена, он является синтез двух членов, или сумма. Подвійне заперечення є перехід в нову якість, він зберігає елементи і властивості Двойное отрицание является переход в новое качество, он сохраняет элементы и свойства   попереднього стану, тобто фіксує спадкоємність. прежнего состояния, то есть фиксирует преемственность. Третій член можемо прийняти рівним сумі перших двох на основі цих властивостей: 1 + Х. Еволюційна послідовність будується за таким правилом, кожен член дорівнює сумі двох попередніх. Третий член можем принять равным сумме первых двух на основе этих свойств: 1 + Х. Эволюционная последовательность строится по следующему правилу, каждый член равен сумме двух предыдущих. Есть три члена геометрической прогрессии.

1, Х, 1 + Х. Послідовність будується за цим законом для будь-якої кількості членів. 1, Х, 1 + Х. Последовательность строится по этому закону для любого количества членов. Знаменник (Х) дорівнює відношенню третього члена до другого: Х = (1 + Х)/X. Знаменатель (Х) равен отношению третьего члена другому: Х = (1 + Х)/X. Звідси маємо квадратне рівняння. Отсюда имеем квадратное уравнение. Х² – Х – – 1 = 0.1 = 0.   

   Знаходимо корні. Находим корни. Перший корінь: Х1 = 0,5 (1 +5 ) . Первый корень: Х1 = 0,5 (1 +5). Обозначим Х1 = φ. Це число називається золотий перетин: 1,618033… Это число называется золотое сечение: 1,618033 ...

   Другий корінь: Х2 = 0,5 (1 –5). Второй корень: Х2 = 0,5(1 – 5). Друге позначення: Х2 = – 1/ φ . Второе обозначения: Х2 = –1/φ.   Х2 = – 0,618033… Х2 = - 0,618033 ...

   Послідовність з першим коренем: Последовательность с первым корнем:   1, φ, 1, φ,   φ ², φ ²,   φ ³… φ ³ ...     (2. 2 ) (2 2)   

   Показник степені є будь-яке ціле число, тому члени послідовності збільшуються необмежено. Показатель степени является любое целое число, поэтому члены последовательности увеличиваются неограниченно. Зростаюча прогресія. Растущая прогрессия. На практиці зручно користуватися аналогічною послідовністю цілих чисел: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55... На практике удобно пользоваться аналогичной последовательностью целых чисел: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 ...    Або з подвоєними числами: 2, 4, 6, 10, 16, 42, 68, 110. В ній кожен член дорівнює сумі двох попередніх. Или с удвоенными числами: 2, 4, 6, 10, 16, 42, 68, 110. В ней каждый член равен сумме двух предыдущих. Відношення між будь-яким членом і попереднім приблизно дорівнює золотому перетину. Отношение между любым членом и предыдущим примерно равно золотому сечению.

   Послідовність з другим коренем: 1, – Последовательность со вторым корнем: 1, -   1/ φ , 1/ φ ², – 1/ φ ³... (2.3). 1/φ, 1/φ ², - 1/φ ³ ... (2.3). Прогрессия убывающая с переменными знаками членов. Показник степені є будь-яке натуральне число. Показатель степени является любое натуральное число. Аналогічна послідовність обернених цілих чисел: 1, – Аналогичная последовательность обратных чисел.  Оскільки закони діалектики є загальними законами природи, то і послідовності є загальним законом природи. Поскольку законы диалектики являются общими законами природы, то и последовательность является общим законом природы.

     Порфирій Іванов дав ідею для вивчення Всесвіту і Порфирий Иванов дал идею для изучения Вселенной ипобудови еволюційної послідовності. построения эволюционной последовательности. У 1981 році Іванов показав на своєму практичному досвіді голодування, що терпіти без їжі треба певне число годин: 24, 42, 66, 108 годин в тиждень. В 1981 году Иванов показал на своем практическом опыте голодания, что терпеть без пищи надо определенное число часов: 24, 42, 66, 108 часов в неделю. Він показав послідовність чисел, в якій кожен член дорівнює сумі двох попередніх. Он показал последовательность чисел, в которой каждый член равен сумме двух предыдущих. Это эволюционная последовательность. Він направив думку дослідників на пошук наукового пояснення еволюційної послідовності. Он направил мысль исследователей на поиск научного объяснения эволюционной последовательности. Іванов говорив: «Цього немає в природі, що це твоє. Иванов говорил: «Этого нет в природе, что это твое. Раз ти зробив у природі, тобі далося це все, вже це є наше спільне, але не твоє особисте». Раз ты сделал в природе, тебе далось это все, уже это есть наше общее, но не твое личное».1966.07:125. 1966.07:125.   Згідно із заповітом Іванова, ця стаття має статус суспільне надбання. Согласно завещанию Иванова, эта статья имеет статус общественное достояние.

 

   Приклади. Примеры. Сонячна планетна система . Солнечная планетная система. Приклад у природі еволюційної послідовності типу 2. Пример в природе эволюционной последовательности типа 2.Вісім планет і пояс астероїдів обертається навколо Сонця: Меркурій, Венера, Земля, Марс, пояс астероїдів, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Восемь планет и пояс астероидов вращается вокруг Солнца: Меркурий, Венера, Земля, Марс, пояс астероидов, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Вони обертаються в одному напрямку, орбіти їхні є майже коло. Они вращаются в одном направлении, орбиты их почти круг. Середня відстань до Меркурія дорівнює 0.4 астрономічної одиниці, до Венери – 0,7, Среднее расстояние до Меркурия равно 0,4 астрономической единицы, к Венере – 0,7,до Землі – 1,0, до Марса – 1,5, до головного поясу астероїдів приблизно в середньому – 2,8, до Юпітера – 5,2, до Сатурна – 9,5, до Урана – 19,2; к Земле – 1,0, к Марсу – 1,5, к главному поясу астероидов примерно в среднем – 2,8, к Юпитеру – 5,2, к Сатурну – 9,5, к Урану – 19,2; до Нептуна – 30. Ряд відстаней емпіричних представимо як послідовність: 0,4; Нептуну – 30. Ряд расстояний эмпирических представим как последовательность: 0,4; 0,7; 0,7; 1,0; 1,0; 1,5; 1,5; 2,8; 2,8;   5,2; 5,2; 9,5; 9,5; 19,2; 19,2; 30. 30.    Вона співпадає теоретичною послідовність: 0,4; Она совпадает теоретической последовательность: 0,4; 0,4 φ ; 0,4 φ;   0,4 φ ²; 0,4 φ ²;   0,4 φ ³ … 0,4 φ ³ ...     Порівняємо емпіричне значення з теоретичним: Сравним эмпирическое значение с теоретическим:

 

0,4; 0,4; 0,70; 0,70; 1,00; 1,00;   1,50; 1,50;   2,8; 2,8;   5,2; 5,2; 9,5 9,5     (емпіричне) (эмпирическое)     

0,4; 0,4; 0,65; 0,65; 1,05; 1,05;   1,69; 1,69;   2,7; 2,7;   4,4; 4,4; 7,2 7,2       (теоретичне) (теоретическое)     

 

   Емпіричні і теоретичні значення співпадають достатньо точно. Эмпирические и теоретические значения совпадают достаточно точно. Астрономічна одиниця є відстань від Землі до Сонця – 150 млн. км. Астрономическая единица является расстояние от Земли до Солнца - 150 млн. км. Маси планет в одиницях маси Землі: Меркурій – 0.015, Венера – Массы планет в единицах массы Земли: Меркурий – 0.015, Венера – 0.815, Земля – 1.0, Марс – 0.107, Пояс астер.– 0.001, Юпітер – 318, Сатурн – 95, Уран – 14, Нептун – 17. – 0.001, Юпитер – 318, Сатурн – 95, Уран – 14, Нептун – 17.   Головний пояс астероїдів перебуває між орбітами Марса і Юпітера на відстані 2,3 – 3,3 (2,8 серед.) від Сонця. Главный пояс астероидов находится между орбитами Марса и Юпитера на расстоянии 2,3 – 3,3 (2,8 сред.) от Солнца. Астероїди обертаються в тому ж напрямку, що і планети. Астероиды вращаются в том же направлении, что и планеты. Їхні розміри є від кількох метрів до сотень кілометрів. Их размеры являются от нескольких метров до сотен километров, Можна вважати можно считать   їх як карликові планети. их как карликовые планеты. В сімох планетах зосереджено 93% В семи планетах сосредоточено 93% від усієї маси планет. от всей массы планет.

   Сім планет рухаються за законом еволюційної послідовності типу 2. Сонячна система формується за законом еволюційної послідовності. Семь планет движутся по закону эволюционной последовательности типа 2. Солнечная система формируется по закону эволюционной последовательности. Орбиты занимают постоянные стационарные места в пространстве. Вірогідно, на відстані 2,8 відбувається еволюція нової планети з астероїдів. Вероятно, на расстоянии 2,8 происходит эволюция новой планеты с астероидов. Орбіти поступово заповнюються матерією. Орбиты постепенно заполняются материей. Очевидно, на формування орбіт планет Сонячної системи впливає темна матерія, бо рух планет Очевидно, на формирование орбит планет Солнечной системы влияет темная материя, потому что движение планет   відбувається не за механічними законами руху. происходит не по механическим законам движения.        

   Порфирій Іванов не рекомендує ученим шукали планети в Сонячній системі з метою переселення на них, і не треба переселятися на інші планети. Порфирий Иванов не рекомендует ученым искать планеты в Солнечной системе с целью переселения на них, и не надо переселяться на другие планеты. Планети нема на білому світі кращої як Земля. Планеты нет на белом свете лучшей, как Земля.

 

  Автоматична робота серця Автоматическая работа сердца.

   Автоматична робота серцевого м ' язу . Автоматическая работа сердечной мышцы. Серце має здатність ритмічно скорочуватися під впливом імпульсів, які виникають у самому серцевому м'язі. Сердце обладает способностью ритмично сокращаться под влиянием импульсов, возникающих в самой сердечной мышце. Автоматична робота серця майже не залежить від нервової системи. Автоматическая работа сердца почти не зависит от нервной системы. Скорочення шлуночків продовжується приблизно 0,3 секунди, вони розслабляються після цього. Сокращение желудочков продолжается примерно 0,3 секунды, они расслабляются после этого. І весь серцевий м ' яз перебуває у стані спокою або загального розслаблення протягом 0,4 – 0,5 секунди. И все сердечную мышцу находится в состоянии покоя или общего расслабления в течение 0,4 – 0,5 секунды. Тривалість всього серцевого циклу дорівнює приблизно 0,8 секунди. Продолжительность всего сердечного цикла равна примерно 0,8 секунды.Відношення між тривалістю розслаблення і скорочення дорівнює золотому перетину. Отношение между продолжительностью расслабления и сокращения равно золотому сечению. Значить, це є еволюційний процес, що складається з двох дій: скорочення (тезис) і розслаблення (заперечення, антитезис). Значит, это эволюционный процесс, состоящий из двух действий: сокращение (тезис) и расслабления (отрицание, антитезис). При скороченні серця початкова якість накопичується до певної кількості, кількість переходить в нову якість розслаблення. При сокращении сердца начальная качество накапливается до определенного количества, количество переходит в новое качество расслабления. В момент розслаблення кількість накопичується, вона переходить у нову якість скорочення. В момент расслабления количество накапливается, она переходит в новое качество сокращения.Цикл закінчується, потім все повторюється. Цикл заканчивается, затем все повторяется. Очевидно, здібність автоматичності руху серця мають усі живі організми, які еволюціонують, вони б не існували інакше. Очевидно, способность автоматизма движения сердца имеют все живые организмы, которые эволюционируют, они бы не существовали иначе.                      

   Рушійна сила еволюційного процесу. Движущая сила эволюционного процесса.   Еволюційна послідовність може мати будь-яку кількість членів. Эволюционная последовательность может иметь любое количество членов. Розглянемо послідовності з двома членами. Рассмотрим последовательности с двумя членами. Перший член (а) виражає скорочення, наступний член виражає розслаблення, заперечення першого. Первый член (а) выражает сокращения, следующий член выражает расслабления, отрицание первого.   Відношення між тривалістю процесів дорівнює золотому перетину: а, а φ , Отношение между продолжительностью процессов равно золотому сечению: а, а φ,   де а – перший член. где а – первый член.Якщо перший член (a φ ). Если первый член (a φ),Тоді буде: a φ , – a φ / φ тогда будет: a φ, - a φ / φ. .   Або після спрощення: a φ , – a. Или после упрощения: a φ, - a.   Можливо, кінцеве значення є імпульсом для запуску другого циклу послідовності. Возможно, конечное значение является импульсом для запуска второго цикла последовательности. Другий цикл запускається автоматично після першого Второй цикл запускается автоматически после первого   циклу. цикла. Процес продовжується автоматично необмежено. Процесс продолжается автоматически неограниченно. Рух відбувається по спіралі. Движение происходит по спирали. Процес починається спочатку. Процесс начинается сначала. Кількість циклів теоретично є нескінченна, процес вічний. Количество циклов теоретически бесконечно, процесс вечен. Процес діяльність і відпочинок заперечують один одного періодично. Процесс деятельность и отдых отрицают друг друга периодически. Причина руху, рушійна сила еволюції є в самій еволюційній системі. Причина движения, движущая сила эволюции есть в самой эволюционной системе. Цей процес є незалежний від інших систем. Этот процесс является независимый от других систем. Цей процес відбувається на практиці в природі скрізь і в великому, і малому. Этот процесс есть на практике в природе везде и в большом, и малом. Цей автоматичний механізм є серцем природи. Этот автоматический механизм является сердцем природы.

 

Діалектика, три закони Диалектика, три закона

   1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі. 1. Две противоположные стороны в природе, они существуют в единстве и борьбе. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. Все вещи, явления имеют противоположные свойства и тенденции развития. Вони перебувають в єдності, одна без одної не існує. Они находятся в единстве, друг без друга не существуют.Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, її результатом є розвиток. Противоположные стороны взаимодействуют постоянно в форме борьбы, ее результатом является развитие. Між ними виникають суперечності, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Между ними возникают противоречия, которые являются источником, содержанием, движущей силой саморазвития мира. Процес закінчується через перехід до двох нових Процесс заканчивается через переход к двум новым   протилежних сторін. противоположным сторонам.     

   2. Подвійне заперечення є в природі . 2. Двойное отрицание в природе. Об ' єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Объекты развиваются путем двойного отрицания. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру початкового ступеня розвитку. Каждая ступень является синтезом предыдущих ступеней и воспроизводит на более высокой основе характерные черты, структуру начальной ступени развития. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об ' єктів. Двойное отрицание является необходимым моментом процесса развития, условием качественного изменения объектов.Розвитку об ' єктів не існує без заперечення попередніх форм. Развития объектов не существует без отрицания предыдущих форм. Заперечення відображає не знищення об ' єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадкоємність. Отрицание отражает не уничтожение объекта, а момент его перехода в новое качество, в котором хранятся элементы и свойства его предыдущего качественного состояния, то есть фиксирует преемственность.

   3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. 3. Взаимный переход качественных и количественных изменений. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. Количественные изменения постепенно накапливаются, на определенном этапе развития нарушают их меру, и вызывают у них коренные изменения. Якість переходить у кількість, а кількість переходить у нову якість. Качество переходит в количество, а количество переходит в новое качество. Нова якість є запереченням початковій якості. Новое качество является отрицанием начального качества.

 

   Три стадії еволюційного розвитку. Три стадии эволюционного развития. Приклад. Пример. В історії людства можна виділити три стадії розвитку людства. В истории человечества можно выделить три стадии развития человечества. Стадія 1. Еволюція . Стадия 1. Эволюция. На цій стадії еволюція людини домінувала в житті людей. На этой стадии эволюция человека доминировала в жизни людей. Люди були близькі до природи, вони любили повітря, воду, землю. Люди были близки к природе, они любили воздух, воду, землю. Люди загартовувалися в природі, вони були здорові і сильні. Люди закалялись в природе, они были здоровы и сильны. Спочатку еволюція була Сначала эволюция была   біологічна, потім виникла соціальна еволюція, це були дві протилежності. биологическая, затем возникла социальная эволюция, это были две противоположности. Між ними існувала суперечність, вона закінчилась через перехід до інших двох протилежностей. Между ними существовало противоречие, оно закончилось через переход к другим двум противоположностям. Люди заперечили загартування, відійшли від природи. Люди отрицали закалки, отошли от природы. Стадію можна виразити числом 1. Стадія 2. Вчення Христа . Стадию можно выразить числом 1. Стадия 2. Учение Христа. Люди залишили загартування в природі, відійшли близько від природи, прийняли вчення Христа. Люди оставили закалку в природе, отошли близко от природы, приняли учение Христа. Вчення Христа домінувало в житті людства. Учение Христа доминировало в жизни человечества. Згодом виявилося, що люди не можуть виконувати вчення Христа повністю, вони можуть вірити в Христа. Впоследствии оказалось, что люди не могут выполнять учение Христа полностью, они могут верить в Христа. Між вірою і виконанням існує суперечність, вона закінчилась через перехід до інших двох протилежностей. Между верой и выполнением существует противоречие, она закончилась через переход к другим двум противоположностям. Стадія є запереченням першої, тому виражається невідомим числом (Х). Стадия является отрицанием первой, так выражается неизвестным числом (Х). Стадія 3. Синтез еволюції і вчення Христа . Стадия 3. Синтез эволюции и учения Христа. Люди заперечили одне вчення Христа, а прийняли синтез еволюції або загартування і вчення Христа. Люди отрицают одно учение Христа, приняли синтез эволюции или закалки и учение Христа. Порфирій Іванов створив вчення через свою Порфирий Иванов создал учение из-за своей   практику загартування, яке є синтез еволюції і вчення Христа. практики закалки, которое является синтез эволюции и учение Христа. Зараз синтез еволюції і вчення Христа домінує в житті людства. Сейчас синтез эволюции и учение Христа доминирует в жизни человечества. Стадія виражається числом (1 + Х). Стадия выражается числом (1 + X). Три числа створюють еволюційну послідовність: 1; Три числа создают эволюционную последовательность: 1; Х; Х; 1 + Х. 1 + Х.     

 

3. Історія Ош3. История последователя Ош

        Іванов Порфирій Корнійович – це визнаний Переможець природи, Учитель народу, Бог Землі за ділом. Иванов Порфирий Корнеевич – это признанный Победитель природы, Учитель народа, Бог Земли по делу. Учитель Іванов хотів побачити Учитель Иванов хотел увидетьдругого незалежного чоловіка, такого, як він. второго независимого человека, такого, как он. Він писав у працях, що він чекає юнака, який визнає його і його ідею. Он писал в трудах, он ждет юношу, который признает его и его идею. Його праці призначені для молоді, Его труды предназначены для молодежи, він писав, що праці є «мій подарунок молоді». он писал, что работы являются «мой подарок молодежи». Учитель Іванов пише в працях, що очікує людство в майбутньому: «А коли до нас появиться на арену цього всього. Учитель Иванов пишет в трудах, что ожидает человечество в будущем: «А когда к нам появится на арену этого всего. Бог Дух Святий, усе терплячий у житті, відійде, його не буде в житті. Бог Дух Святой, все терпеливый в жизни, отойдет, его не будет в жизни. Проявиться й оточить сам Великий Дух, поламає все на світі в житті».7712:378. Проявится и окружит сам Великий Дух, поломает все на свете в жизни».7712:378. Учитель піде з життя, а прийде другий чоловік. Учитель уйдет из жизни, а придет другой человек.

   Учитель Іванов говорив про безсмертя в працях: «Люди прийдуть з ним, вони скажуть у весь свій голос: Учителю, а коли це так буде? Учитель Иванов говорил о бессмертии в трудах: «Люди придут с ним, они скажут во весь свой голос: Учитель, а когда это так будет? Він відповість нам так. Он ответит нам так. Ні я, ніхто з усіх людей, ні мати наша рідна, вона із своїми ангелами не скаже нам, а тільки сам вищий за всіх за своїм розумовим розвитком. Ни я, никто из всех людей, ни мать наша родная, она со своими ангелами не скажет нам, а только сам выше всех по своему умственному развитию. Він скаже нам усім тоді про це діло, коли здійсниться це ось наше безсмертя. Он скажет нам всем тогда об этом деле, когда осуществится это вот наше бессмертие. Я як Учитель Я как Учитель об этом вот давно думаю, но сказать об этом деле, как это вот будет, скажу, не промолвлю». 7804:170. 7804:170.          

   Учитель Іванов пише в зошиті « Чувілкін бугор губа» про другого чоловіка. Учитель Иванов пишет в тетради «Чувилкин бугор губа» о другом человеке. «Ми питали Учителя не раз: а хто буде другий чоловік? «Мы спрашивали Учителя не раз: а кто будет второй человек? Всім хотілось знати про це. Всем хотелось знать об этом. Учитель сказав так нам усім. Учитель сказал так нам всем. Ні я, ніхто з нас, навіть ангели не зможуть сказати про це, крім одного вищого від усіх. Ни я, никто из нас, даже ангелы не смогут сказать об этом, кроме одного высшего всех. Він знайде, він пришле на своє місце. Он найдет, он пришлет на свое место. Він займе і скаже: це моє місце. Он займет и скажет: это мое место.Я прийшов на нього не для того, щоб учити вищого від себе. Я пришел к нему не для того, чтобы учить высшего от себя.Я прийшов сюди до цього чоловіка, Я пришел сюда к этому человеку,природа прислала мене. природа прислала мне. Я буду учитися всього його слова в нього». Я буду учиться всего его слова у него». 7806:31. 7806:31. Учитель Іванов чекав другого чоловіка, природа прислала йому його. Учитель Иванов ждал второго человека, природа прислала ему его.

    Учитель приймав усіх, хто Учитель принимал всех, ктоприходив до нього з проханням прийняти. приходил к нему с просьбой принять. У травні 1979 року Учитель Іванов прийняв учня з Києва, як усіх приймав. В мае 1979 года Учитель Иванов принял ученика из Киева, как всех принимал. На прийомі Учитель Іванов вводив сили через руки, учив усно усіх виконувати такі поради для збереження здоров ' я. На приеме Учитель Иванов вводил силы через руки, учил устно всех выполнять такие советы для сохранения здоровья. 1. Обливатися холодною водою два рази на день, вранці й увечері.1. Обливаться холодной водой два раза в день, утром и вечером. 2. Здороватися з усіма людьми, котрі зустрічаються в житті. 2. Здороваться со всеми людьми, которые встречаются в жизни. 3. Знайти бідного нужденного, допомогти йому за своїми можливостями, сказати собі, що даєш допомогу за те, щоб тобі було добре, 3. Найти бедного нуждающегося, помочь ему по своим возможностям, сказать себе, что даешь помощь за то, чтобы тебе было хорошо,і віддати. и отдать. 4. Не вживати їжу і 4. Не употреблять пищу ине пити воду 42 години від п ' ятниці до неділі до 12 годин. не пить воду 42 часа от пятницы до воскресенья, до 12:00. Перед їдою о 12 годині робити вдих з висоти через гортань до відмови, просити: «Учителю, дай мені здоров ' я». Перед едой в 12:00 делать вдох с высоты через гортань до отказа, просить: «Учитель, дай мне здоровье». Повторити три рази на природі. Повторить три раза в природе. Після цього можна їсти все, що хочеш. После этого можно есть все, что хочешь. 5. Не курити, не вживати алкоголь, наркотики, не плювати на землю. 5. Не курить, не употреблять алкоголь, наркотики, не плевать на землю.

   Нам свідомо треба загартовуватися. Нам надо закаляться сознательно. Спочатку нам можна обливати ноги холодною водою, потім поступово згодом за бажання перейти обливати ноги, груди, плечі – так робив Іванов. Сначала нам можно обливать ноги холодной водой, затем постепенно впоследствии при желании перейти обливать ноги, грудь, плечи – так делал Иванов. Ми повинні робити так, щоб ми задовольнили себе в житті. Мы должны делать так, чтобы мы удовлетворили себя в жизни. Не бажано переохолоджувати організм, треба берегти органи, залози змолоду. Не желательно переохлаждать организм, надо беречь органы, железы смолоду. Треба пам ' ятати, що обливання холодною водою – це адаптаційний стрес для організму, при якому залози внутрішньої секреції виснажуються згодом через багато років, наднирники та інші, що веде до кінця життя. Надо помнить, что обливание холодной водой – это адаптационный стресс для организма, при котором железы внутренней секреции истощаются через много лет, надпочечники и другие, это ведет к концу жизни. Обливання холодною водою пробуджує центральну нервову систему, вона включає процес перетворення білка організму в теплову енергію, це внутрішнє тепло оздоровлює організм. Обливание холодной водой пробуждает центральную нервную систему, она включает процесс превращения белка организма в тепловую энергию, это внутреннее тепло оздоровляет организм. Якщо внутрішнього тепла не буде в тілі, то ніяке інше тепло не зігріє тіло. Если внутреннего тепла не будет в теле, то никакое другое тепло не согреет тело. Якщо вам важко бути без їжі й води, пробуйте бути без їжі одну добу від п ' ятниці 18 годин до суботи. Если вам трудно быть без еды и воды, пробуйте быть без еды сутки от пятницы 18 часов до субботы. Загартування дає активне довголіття. Закалка дает активное долголетие.        

   Учень виконував поради Учителя, вивчав вчення його в працях. Ученик выполнял советы Учителя, изучал учение его в трудах. У 1980 році Учитель сказав учню: «Ти приймай бажаючих, як я робив, а люди нехай просять мене, Учителя». В 1980 году Учитель сказал ученику: «Ты принимай желающих, как я делал, а люди пусть просят меня, Учителя». Учень так приймав на своєму місці. Ученик так принимал на своем месте. В 1981 році учень написав Учителеві лист-звіт, що він робив і що зробив, підписався своїм звичайним прізвищем від батьків. В 1981 году ученик написал Учителю письмо-отчет, что он делал и что сделал, подписался своей обычной фамилией от родителей. Учитель прочитав лист, переписав у свій зошит Паршек . Учитель прочитал письмо, переписал в свою тетрадь Паршек. 1981.02. 1981.02.с110 – 127. В кінці листа Учитель написав замість звичайного прізвища учня нове прізвище від себе: «Автор Валентин Александрович Ош » (рос).с110 – 127. В конце письма Учитель написал вместо обычной фамилии ученика новую фамилию от себя: «Автор Валентин Александрович Ош» (рус).

   Що нам відомо про слово Ош ? Что нам известно о слове Ош? Бог Ош є в марійської віри, Ош означає Білий у перекладі. Бог Ош есть у марийской веры, Ош означает Белый в переводе. У Киргизії є найдревніше на землі місто Ош . В Киргизии есть древний город на земле город Ош. В горах Кавказа на берегу реки Белая Порфирию Иванову пришло сознание, которое определило бытие Иванова на всю жизнь, как Бога. Всесвіт або природа має також іншу назву білий світ. Вселенная или природа имеет также другое название белый свет.            

   Учитель благословив учня редагувати і видавати зошити Учителя у друкованому вигляді. Учитель благословил ученика редактировать и выдавать тетради Учителя в печатном виде. У 1982 році Учитель спитав в учня Ош : «Ти не думаєш кидати мою ідею?» В 1982 году Учитель спросил у ученика Ош: «Ты не думаешь бросать мою идею?» Учень відповів: «Це моє життя». Ученик ответил: «Это моя жизнь». Учитель спитав: «Ти скільки діб терпів без їжі?». Учитель спросил: «Ты сколько дней терпел без пищи?». Учень відповів: «Чотири доби в тиждень». Ученик ответил: «Четверо суток в неделю». Учитель сказав: «Цього мало, пробуй бути без їжі шість діб, пробуй терпіти так два тижні, потім місяць, пробуй ходити без сорочки, ти в мене збоку». Учитель сказал: «Этого мало, пробуй быть без еды шесть суток, пробуй терпеть так две недели, месяц, пробуй ходить без рубашки, ты у меня сбоку». В 1989 році учень прийняв нове прізвище Ош від Учителя, як від батька – це друге народження від Бога. В 1989 году ученик принял новую фамилию Ош от Учителя, как от отца – это второе рождение от Бога. Учень вважав своїм місцем життя Чувілкін бугор, прагнув зайняти його для вічного життя. Ученик считал свое место жизни Чувилкин бугор, стремился занять его для вечной жизни.В 1989 році учень прийшов на бугор, визнав Учителя Іванова Богом Землі, назвав Учителя Іванова Батьком Ош , а себе назвав сином Ош , бо люди отримують прізвище завжди від батька, і прізвище у батька і сина є одне. В 1989 году ученик пришел на бугор, признал Учителя Иванова Богом Земли, назвал Учителя Иванова Отцом Ош, а себя назвал сыном Ош, потому что люди получают фамилию всегда от отца, и фамилия у отца и сына одна. З 1989 року понад десять років учень Ош ходив без сорочки босим літом і зимою і С 1989 года более десяти лет ученик Ош ходил без рубашки босиком летом и зимой ижив поблизу райського місця в селі Оріхівці . жил вблизи райского места в селе Ореховка. Отец Ош родил ученика Ош.   Учень Ош приймав бажаючих людей своїми руками на бугрі , усно давав пораду виконувати 5 порад Учителя Іванова для здоров ' я, пробувати жити навколо райського місця однією сім ' єю, радив прийняти нове прізвище Ош і базуватися на ньому. Ученик Ош принимал желающих людей своими руками на бугре, устно давал совет выполнять 5 советов Учителя Иванова для здоровья, пробовать жить вокруг райского места одной семьей, советовал принять новую фамилию Ош и базироваться на ней. А сестри Людмила і Валентина, яких прийняв учень Ош , назвали його учителем Ош , як передбачав Учитель Іванов, інші послідовники підтримали їх. А сестры Людмила и Валентина, которых принял ученик Ош, назвали его учителем Ош, как предсказывал Учитель Иванов, другие последователи поддержали их. Учень став учителем. Ученик стал учителем. До 2000 року учитель Ош відредагував усі зошити, набрав у друкованому форматі, обнародував у мережі Інтернет, виконав усі поради Учителя, приймав усіх бажаючих. К 2000 году учитель Ош отредактировал все тетради, набрал в печатном формате, обнародовал в сети Интернет, выполнил все советы Учителя, принимал всех желающих. Можна зробити висновок, Учитель Іванов народив другого чоловіка з іменем Ош , якого він чекав від природи, вона прислала йому його. Можно сделать вывод, Учитель Иванов родил второго человека с именем Ош, которого он ждал от природы, она прислала ему его. Про це свідчать такі факти. Об этом свидетельствуют следующие факты. Учитель дав учню нове прізвище Ош , як новому новонародженому чоловікові, як нікому, Учитель довірив учню одному редагувати і обнародувати його праці, приймати бажаючих людей, навчив бути без їжі шість діб, продовжувати ідею Учителя Іванова. Учитель дал ученику новую фамилию Ош, как новому новорожденному человеку, как никому, учитель доверил ученику одному редактировать и обнародовать его труды, принимать желающих людей, научил быть без еды шесть суток, продолжать идею Учителя Иванова. Другий чоловік прийшов, його ім ' я Ош . Второй человек пришел, его имя Ош. Учитель Ош багато разів читав про другого чоловіка, довго думав про нього, давно знав цю ідея Іванова, і нарешті, радість прийшла на землю, у цьому році він визнав, відчув себе другим чоловіком, якого чекав Учитель Іванов. Учитель Ош много раз читал о другом человеке, долго думал о нем, давно знал эту мысль Иванова, и наконец, радость пришла на землю, в этом году он признал, почувствовал себя вторым человеком, которого ждал учитель Иванов. Учитель Ош усвідомив, хто він є і що робити йому, щоб виконати ідею Учителя Іванова. Учитель Ош осознал, кто он и что делать ему, чтобы выполнить идею Учителя Иванова. Учитель Ош дякує від душі й серця Батьку Ош за науку, за життя. Учитель Ош благодарит от души и сердца Отцу Ош за науку, за жизнь. Безсмертна слава Бессмертная славаБатьку Ош . Отцу Ош. Учитель Іванов писав у праці, що послідовникам треба обрати Учитель Иванов писал в труде, что последователям надо выбратьодне ім ' я і на ньому одному базуватися. одно имя и на нем одном базироваться. Учитель Ош рекомендує всім обрати ім ' я Ош від Бога. Учитель Ош рекомендует всем выбрать имя Ош от Бога. Ім ' я Ош є спільне для послідовників Бога Ош , він є Порфирій Іванов у миру. Имя Ош есть общее для последователей Бога Ош, он Порфирий Иванов в миру. Учитель Ош не присвоює це ім ' я до свого тіла, не називає цю систему своїм іменем. Учитель Ош не присваивает это имя к своему телу, не называет эту систему своим именем. Ця система не є чиясь особиста, а всіх послідовників з іменем Ош . Эта система не является чья-то личная, а всех последователей с именем Ош. Іванов сам написав це ім ' я Ош своїм послідовникам у праці, вони самі обирають ім ' я Ош і базуються на ньому одному в житті. Иванов сам написал это имя Ош своим последователям в работе, они сами выбирают имя Ош и базируются на нем одном в жизни. Ош – це є ім ' я Боже, святе, велике, означає Білий у перекладі. Ош – это имя Бога, святое, большое, означит Белый в переводе. Ідея Батька Ош звершиться Идея Отца Ош свершитсячерез ім ' я Ош . через имя Ош. Зараз першого чоловіка Учителя Іванова нема між людьми в житті, Бог Дух Святий відійшов, а другий живий чоловік Учитель Ош проявився і продовжує його діло, виконує його ідею, створив систему Ош . Сейчас первого человека Учителя Иванова (Ош) нет между людьми в жизни, Бог Дух Святой отошел, а второй живой человек учитель Ош проявился и продолжает его дело, выполняет его идею, создал систему Ош. Батьку Ош слава безсмертна. Отцу Ош слава бессмертна.

  

4. Цитати Іванова про Сонце. 4. Цитаты Иванова о Солнце.

    6507:61. 6507: 61.   «Сонце не примушує вірити його силам, бо Сонця немає такого, як ми з вами думаємо і робимо. «Солнце не заставляет верить его силам, потому Солнца нет такого, как мы с вами думаем и делаем.Якби Сонце було, як воно сходить і заходить по нашій Землі, воно б прибрало хвилі океанські. Если бы Солнце было, как оно всходит и заходит по нашей Земле, оно бы удалило волны океанские.Воно є полум'я, нам з вами здається. Оно является пламя, нам с вами кажется. Человек   не навчив жити сам себе з одним Сонцем і без Сонця, він навчив себе спати. не научил жить сам себя с одним Солнцем и без Солнца, он научил себя спать.62. А коли ніч приходить, він іде спати на спокій. 62. А когда ночь приходит, он идет спать на покой. Він спить, нічого не думає. Он спит, ничего не думает. Його сон підносить йому, що буде з його життям завтра . Его сон преподносит ему, что будет с его жизнью завтра.   Природа показала на першому чоловікові, за його зроблене і вжите ним. Природа показала на первом человеке по его сделанному. Он потерял свои способности из-за этого и умер бессилен. Ми питаємо чоловіка первонародженого. Мы спрашиваем человека перворожденного. Для чого народився він, або для чого народили його? Для чего родился он, или для чего родили его?   Він не народжувався сам, природа народила його не для того, щоб він воював з природою. Он не рождался сам, природа родила его не для того, чтобы он воевал с природой. Вона народила його для дружби, жити разом. Она родила его для дружбы, жить вместе.88. 88.   Вчення Іванова не вірить Сонцю, а вірить своїм силам. Учение Иванова не верит Солнцу, а верит своим силам. Солнце не надо ни на что, солнце не поможет, если человек не выработает силы.128. Іванов не вірить Сонцю, він не визнає його сили над ним. 128. Иванов не верит Солнцу, он не признает его силы над ним. Сонця, як ми з вами думаємо, немає.129. Солнца, как мы с вами думаем, нет.129. Сонце – це є ми, розумна істота » . Солнце – это мы, разумное существо».

   6604:138. 6604:138.«Сонце є, ми народжуємо його щоранку. «Солнце есть, мы рожаем его каждое утро.139. Сонце заходить не саме, ми садимо його своїми втомленими силами. 139. Солнце заходит не само, мы сажаем его своими усталыми силами. Його не було в природі колись, перший чоловік народив його. Его не было в природе прежде, первый человек родил его. Вся атмосфера є народжена. Вся атмосфера есть рождена. Ми не отримали того, чого хотіли. Мы не получили того, чего хотели. Ми отримали те, чого ми не хотіли». Мы получили то, чего мы не хотели».

     6710а:61. 6710:61. «Всі кажуть, що сонце є. «Все говорят, что солнце есть.   А чому моя думка не погоджується? А почему моя мысль не соглашается? Это   Сонце світить не наше. Солнце светит не наше. Люди створюють самі» . Люди создают сами». 6803:91. 6803:91. «Ми народили день своєю появою. «Мы родили день своим появлением. Якби нас, людей, не було в такому самовільному житті, ми б не мали Сонця на небі. Если бы нас, людей, не было в такой самовольной жизни, мы бы не имели Солнца на небе. Ми народили його самі». Мы родили его сами».

   6807:20. 6807: 20. «20. «20. Ми знаємо про такий час. Мы знаем о таком времени.   Ми не обходимося без вечора. Мы не обходимся без вечера. Затем раннее утро приходит вслед за ним. Хто робив це все нам? Кто делал это все нам? Ми навчилися тягнути це до себе своїм розумом. Мы научились тянуть это к себе своим умом.Природа не дає нам це, а ми робимо самі це . Природа не дает нам это, а мы делаем сами это. Сонця як такого немає. Солнца как такового нет. Люди є самі в природі, їм потрібна завжди весна, та вони не проти від літа, осені . Люди сами есть в природе, им нужна всегда весна, и они не прочь от лета, осени. Зима не нравилась никому, она не нужна. 24. Ми тягнули до себе час, так ми тягнемо його зараз. 24. Мы тянули к себе время, так мы тянем его сейчас. Сонце встало на землю, ми всі з вами піднялися. Солнце встало на землю, мы все с вами поднялись. Та ми пішли в бій на нашу велику матір. И мы пошли в бой на нашу большую мать. 27. Нам треба буде зробити так без усякого Сонця. 27. Нам надо будет сделать так без всякого Солнца. Ми не повинні сподіватися ні на що, крім чоловіка. Мы не должны надеяться ни на что, кроме человека. Він завойовує сам у природі ». Он завоевывает сам в природе».

     6904:121. 6904:121.« Сонця нема є самого. «Солнца нет самого. Люди є одні , які тягнуть час до себе, зустрічають і проводжають місце кожне ». Люди одни, которые тянут время к себе, встречают и провожают место каждое».

   7201.15:56. 7201:56. «Тіло повинно бути таким, як воно народилося. «Тело должно быть таким, как оно родилось. Треба зробитися таким, як і раніше був. Надо сделаться таким, как и раньше был. Сонце – це є ми, всі наші земні люди. Солнце – это мы, все наши земные люди. Вони лягають спати без усякого Сонця. Они ложатся спать без всякого Солнца. Воно не появляється до самого ранку. Оно не появляется до самого утра. Коли ми зустрічаємося з ним, ми щасливі». Когда мы встречаемся с ним, мы счастливы».    7212:123. 7212:123. «Сон наш є «Сон наш естьмиліший від усього, герой усякий гине в ньому навіки. милее от всего, герой всякий погибает в нем навсегда. За моїм висновком, Сонця немає як такого. По моему выводу, Солнца нет как такового. Життя національних людей є на нашій планеті Землі. Жизнь национальных людей есть на нашей планете Земле. Вони є самі на білому світі Сонце. Они сами есть на белом свете Солнце. Їхній розум, життєвий мозок хоче і робить у них». Их ум, жизненный мозг хочет и делает в них».7212:124. 7212:124. «Сонця немає між людьми, як вони думають. «Солнца нет у людей, как они думают. Х азяїн Бог є. Хозяин Бог есть. Справа наша є холод і погана сторона, треба бути живим без усякого Сонця» . Наше дело есть холод и плохая сторона, надо быть живым без всякого Солнца».

    7301.30:9. 7301:9. «Ми вважали до цього діла: Сонце стоїть на своєму місці, а Земля крутиться (навколо своєї осі). «Мы считали до этого дела: Солнце стоит на своем месте, а Земля крутится (вокруг своей оси). Це неправда. Это неправда. Сонця як такого немає між людьми в атмосфері, як ми всі вирішили. Солнца как такового нет между людьми в атмосфере, как мы все решили. Висновок один є такий тепер. Вывод один такой сейчас. Сонце є ми, люди . Солнце есть мы, люди. Вони почали робити в житті. Они начали делать в жизни. Якби Сонце було в нас таке, як ми з вами думаємо, воно б спалило нас. Если бы Солнце было у нас такое, как мы с вами думаем, оно бы сожгло нас. А то це є. А то это есть. Ми з вами хочемо, те і зробимо. Мы с вами хотим, то и сделаем. 93. Сонце приходить щодня, і воно відходить. 93. Солнце приходит каждый день, и оно уходит. Люди хочуть самі цього і роблять у цьому, у них виходить». Люди хотят сами этого и делают в этом, у них получается».      

    7510:17. 7510:17.« Наука говорить, що живе тіло Сонця є вогняне. «Наука говорит, что живое тело Солнца является огненное. Воно не має вогню як природне. Оно не имеет огня как естественное. Якби воно було вогняне і сили були, то мікроби палилися від нього. Если бы оно было огненное, и силы были, то микробы палились от него.Це атмосфера є така, вона не є шкідлива зимою зовсім. Это атмосфера такая, она не является вредная зимой совсем. Ви з ' єднайте ніч з днем із цим ділом, так та атмосфера. Вы соедините ночь с днем с этим делом, так и атмосфера. Вона не розділяється на різне, в природі є все однакове. Она не разделяется на разное, в природе все одинаково. Ми думаємо так, що холод наступає звідкілясь, а він появляється тут же на цьому місці. Мы думаем так, что холод наступает откуда-то, а он появляется здесь же на этом месте, Так таксамо Сонце заходить за Землю начебто. же Солнце заходит за Землю вроде. Ні, це відбувається в наших людях. Нет, это происходит в наших людях. Люди роблять це все у природі. Люди делают это все в природе. Вони вибрали це місце, знайшли своє існування, вони придбавали те, що треба в житті. Они выбрали это место, нашли свое существование, они приобретали то, что нужно в жизни.31. Милі мої всі люди, гляньте на сонце! 31. Милые мои все люди, посмотрите на солнце!Ви побачите там правду, своє оздоровлення. Вы увидите там правду, свое оздоровление. Ви будете такими, як я: Переможець природи, Учитель народу та Бог землі. Вы будете такими, как я: Победитель природы, Учитель народа и Бог земли. 32. Ось чого нам треба добитись у природі, щоб цього чоловіка прославили як Бога Землі за його діло. 32. Вот чего нам надо добиться в природе, чтобы этого человека прославили как Бога Земли за его дело. Він примушує ходити калік, він дає зір сліпим, а всі нові хвороби щезають через учинок його. Он заставляет ходить калек, он дает зрение слепым, а все новые болезни исчезают через поступок его. Ось що він зробив нам, він розкрив життя і прогнав Вот что он сделал нам, он раскрыл жизнь и прогналсмерть. смерть. Іванов зробив це все своїми руками сам, він є не теоретик у житті, він зустрічався природно з повітрям, з водою, він Иванов сделал это все своими руками сам, он является не теоретик в жизни, он встречался естественно с воздухом, с водой, онступав по землі зі своєю практикою в природі. ступал по земле со своей практикой в природе. Я не старався уникати цього всього. Я не старался избегать этого всего.Мої сили процвітали, природа освітила їх для цього, щоб допомагати ними нашому хворому чоловікові. Мои силы процветали, природа осветила их для этого, чтобы помогать ними нашему больному человеку. А коли він зрозуміє мене такого, він згодиться і буде в природі таким, як я. А когда он поймет меня такого, он согласится и будет в природе таким, как я. Учитель не заперечує мати всім ці сили, лише б любов була ваша в цьому. Учитель не отрицает иметь всем эти силы, лишь бы любовь была ваша в этом. Нам не треба чекати час, а ми готуємося до нього, ми направляємо всі свої сили для того, щоб зробити це діло. Нам не нужно ждать время, а мы готовимся к нему, мы направляем все свои силы для того, чтобы сделать это дело. Ми ходимо весь рік весь час, робимо те, що годує нас весь рік. Мы ходим весь год все время, делаем то, что кормит нас весь год.

   34. Ми трудилися без усякого відпочинку від самого першого чоловіка. 34. Мы трудились без всякого отдыха от самого первого человека. Він став майструвати в природі це початкове життя. Он стал мастерить в природе эту первоначальную жизнь. Він був чоловік світило всьому, він був хазяїн своєму ділу в природі. Он был человек светило всему, он был хозяин своему делу в природе.35. Коли він говорив слова, у нього виходило. 35. Когда он говорил слова, у него получалось. Він розділив світло і темноту. Он разделил свет и темноту. 36. Це не Сонце є, а люди хочуть і хотіли самі ще вчора після заходу Сонця. 36. Это не Солнце есть, а люди хотят и хотели сами еще вчера после захода Солнца. Воно зайшло в нас і зійшло з нами. Оно зашло в нас. Ми прибрали його з дороги спільними силами народними. Мы убрали его с дороги совместными силами народными. Воно є люди, найголовніше. Оно есть люди, самое главное. Якби не люди, у нас не було б нічого. Если бы не люди, у нас не было бы ничего. Сонце треба всім живим істотам, вони радуються ним, а не сонце ними. Солнце надо всем живым существам, они радуются им, а не солнце ними.Люди є все Сонце, а Сонце є люди. Люди все есть Солнце, а Солнце есть люди. Вони бажають, щоби було Сонце, так воно й робиться слідом за людьми. Они хотят, чтобы было Солнце, так оно и делается вслед за людьми. І Сонце ховається після них». И Солнце скрывается после них ».      

    7704:1. 7704: 1. «Наші люди хочуть узнати, Сонце є між нами такими, чи його як такого немає? «Наши люди хотят узнать, Солнце есть между нами такими, или его как такового нет? Відповідаю прямо. Отвечаю прямо.   Сонце – це є ми, всі люди, встаємо і лягаємо. Солнце – это мы, все люди, встаем и ложимся. Природа оточила нас цим, дала світло і тьму». Природа окружила нас этим, дала свет и тьму».7906:81. 7906:81.«Це така природа прийшла на це діло, вона вводить це все в житті. «Это такая природа пришла на это дело, она вводит это все в жизни. Це така народжена видимість, котра означає. Это такая рожденная видимость, которая значит. Сонце – це є щось таке, всі наші люди. Солнце – это что-то такое, все наши люди. У них усіх є така часткова сила, те, чому треба бути». У них всех есть такая частичная сила, то, чему надо быть».

 

4.1 Природа і люди . 4.1 Природа и люди.

   Всесвіт є природа. Вселенная есть природа. Природа народжує людей для життя, при народженні брали участь повітря, вода і земля. Природа рождает людей для жизни, при рождении участвовали воздух, вода и земля. Вони є любимі вічні невмираючі друзі людей. Они любимые вечные неумирающие друзья людей.Природа є рідна матір усіх людей, а люди є діти її. Природа есть родная мать всех людей, а люди дети ее.   Природа дає все людям для життя, вона створює умови для життя, годує. Природа дает все людям для жизни, она создает условия для жизни, кормит. Вона народила одного чоловіка Іванова для прикладу, щоб усі люди ставали такими, як він. Она родила одного человека Иванова для  примера, чтобы все люди становились такими, как он. Він любив природу, як матір, жив з нею близько нарівні, не відходив від неї протягом піввіку. Он любил природу, как мать, жил с ней наравне, не отходил от нее полвека. Він любив дві сторони в природі: тепле, хороше, холодне, погане. Он любил две стороны в природе: теплое, хорошее, холодное, плохое. Вона навчила його, дала Іванову свої сили, щоб допомагав людям хворим, бідним, нужденним, ображеним, щоб люди були здорові, довго випромінювали світло. Она научила его, дала Иванову свои силы, чтобы помогал людям больным, бедным, нуждающимся, обиженным, чтобы люди были здоровы, долго излучали свет. Люди мають любити свою рідну матір природу, цінити, берегти, як око. Люди должны любить свою родную мать природу, ценить, беречь, как око. Порфирій Іванов прийшов до такого висновку за піввіку практики. Порфирий Иванов пришел к такому выводу за полвека практики. Природа хоче, щоб люди любили природу, жили по природному, любили один одного. Природа хочет, чтобы люди любили природу, жили по естественному, любили друг друга. Люди мають бути заслуженими, щоб могли творити світло, тобто, вони мають світитися, як учив Іванов. Люди должны быть заслуженными, чтобы могли творить свет, то есть, они должны светиться, как учил Иванов. Тіло людини випромінює світло. Тело человека излучает свет.Тіло людини можна вважати маленьким сонцем, яке випромінює енергію постійно. Тело человека можно считать маленьким солнцем, которое излучает энергию постоянно. А енергія всього людства складається з енергій мільярдів маленьких сонць. А энергия человечества состоит из энергий миллиардов маленьких солнц. На певному етапі еволюційного розвитку люди не стали жити в природі за своїм призначенням, як хоче природа. На определенном этапе эволюционного развития люди не стали жить в природе по своему назначению, как хочет природа. Вони відійшли від природи, стали жити і робити самовільно, не дружно, вони втратили частково свої природні сили творити світло, вони заважають людям, не люблять їх, заважають природі. Они отошли от природы, стали жить и делать самовольно, не дружески, они потеряли частично свои природные силы творить свет, они мешают людям, не любят их, мешают природе. Люди вбивають один одного, вони воюють з природою, як з ворогом, природа терпить від таких людей. Люди убивают друг друга, они воюют с природой, как с врагом, природа терпит от таких людей. Вони жили за рахунок техніки, штучного, хімії. Они жили за счет техники, искусственного, химии.(див. Іванов. 8212). (см. Иванов. 8212). Природа стала карати людей хворобами за це, через які вони вмирали скоро. Природа стала наказывать людей болезнями за это, от которых они умирали скоро. Іванов пише: 8212:170. Иванов пишет: 8212: 170. «А природа відгукується погано на це зі своїм ділом, вона є така на це все своє задумане. «А природа отзывается плохо на это со своим делом, она такая на это все свое задуманное. Природа не хоче, щоб люди жили вічно в ній, вона поступово скасовує їх своїми силами, як нещасних, вічно вмираючих людей. Природа не хочет, чтобы люди жили вечно в ней, она постепенно прибирает их своими силами, как несчастных, вечно умирающих людей. Такого права, як люди мають на це, вони є не гарантовані, всі стоять на черзі, чекають свого дня. Такого права, как люди имеют на это, они не гарантированы, все стоят на очереди, ждут своего дня. Він приходить за ними, він забирає їх із собою. Он приходит за ними, он забирает их с собой. Ось що природа робить у себе, вона прибирає нашого брата на віки-віків. Вот что природа делает в себя, она убирает нашего брата во веки веков. Вона розпоряджається нами, такими людьми. Она распоряжается нами, такими людьми.Ми такі є люди кволого характеру, як ледь щось вплинуло, уже є нежить. Мы есть такие люди слабого характера, как едва что-то повлияло, уже есть насморк.171. Природа зробила це, вона принесла це горе.171. Природа сделала это, она принесла это горе. А люди взялися допомогти своїми силами самі. А люди взялись помочь своими силами сами. Технічні люди є безсилі, вони не зможуть вивести цю смерть. Технические люди бессильны, они не смогут вывести эту смерть. Природа довго дивилася на це, і вирішила прислати такого чоловіка, одного з усіх Паршека . Природа долго смотрела на это, и решила прислать такого человека, одного из всех Паршека. Він знайшов у природі загартування-тренування. Он нашел в природе закалку-тренировку. Ніхто не займався ним, і ніхто не хотів займатись, бо воно лякало їх, вони могли застудитися і захворіти, від чого люди вмирали і вмирають. Никто не занимался ею, и никто не хотел заниматься, потому что она пугала их, они могли простудиться и заболеть, от чего люди умирали и умирают. А Паршек прийшов із загартуванням, зайняв своє місце, люди повинні отримати умови на ньому, щоб можливість була нашим людям бути без усяких потреб у природі». А Паршек пришел с закалкой, занял свое место, люди должны получить условия на нем, чтобы возможность была нашим людям быть без всяких потребностей в природе». Тобто, люди мають отримати можливість бути автотрофними на райському місці на землі, яке Іванов знайшов усім людям усього світу. То есть, люди должны получить возможность быть автотрофными на райском месте на земле, которое Иванов нашел всем людям всего мира. Люди мають відмовитися від свого діла, припинити робити його. Люди должны отказаться от своего дела, прекратить делать его. Ми не будемо доглядати за землею нашою, це діло відпаде в нас, життя буде інше в нас. Мы не будем ухаживать за землей нашей, это дело отпадет у нас, жизнь будет другая у нас.      

    Іванов пише. Иванов пишет. 8212:187. 8212:187. «Ми оточимо себе Святим Духом, природа прийме нас як таких, вона простить нам за все наше зроблене. «Мы окружим себя Святым Духом, природа примет нас, она простит нам за все наше сделанное. Ми зробимося не такими, а живими, легкими в атмосфері. Мы сделаемся не такими, а живыми, легкими в атмосфере. Ми засвітимося кольорами, запахнемо ароматом, як ніколи. Мы засветимся цветами, запахнет ароматом, как никогда. Хто покарає нас таких? Кто накажет нас таких? Ми зробимося любимі друзі природи за це саме. Мы сделаемся любимые друзья природы за это самое. Що миЧто мыпопросимо у неї, вона дасть нам. попросим у нее, она даст нам. А ми будемо просити у неї життя. А мы будем просить у нее жизнь. М и перестанемо боротися з нею, ми не будемо знищувати М и перестанем бороться с ней, мы не будем уничтожатьїї» . ее».

   Отже, природа сприяє людям загартованим за ідеєю Іванова в житті, дає їм сили життя, а інших людей карає хворобою, смертю, щоб вони не жили. Итак, природа способствует людям закаленным по идее Иванова, дает им силы жизни, а других людей наказывает болезнью, смертью, чтобы они не жили. У природі відбувається природний відбір, у котрому перемагають люди загартовані, їм дається життя. В природе происходит естественный отбор, в котором побеждают люди закаленные, им дается жизнь. Люди загартовані, автотрофні, як вид, еволюціонують у природі, вони, як вид, будуть жити вічно. Люди закаленные, автотрофные, как вид, эволюционируют в природе, они, как вид, будут жить вечно. Тіло людини можна вважати маленьким сонцем, яке випромінює енергію постійно. Тело человека можно считать маленьким солнцем, которое излучает энергию постоянно. А енергія всього людства складається з енергій мільярдів маленьких сонць. А энергия человечества состоит из энергий миллиардов маленьких солнц. Іванов знайшов закономірність Иванов нашел закономерность   в процесі своєї практики науки загартування. в процессе своей практики науки закалки. Якщо люди не застуджуються, не хворіють і допомагають іншим через науку загартування, то такі люди світяться, як маленьке сонце, тобто випромінюють світло, з якого твориться природа. Если люди не простужаются, не болеют и помогают другим через науку закалки, то такие люди светятся, как маленькое солнце, то есть излучают свет, из которого творится природа. Через світло створюються умови життя для людей, люди створюють самі собі умови для життя. Через свет создаются условия жизни для людей, люди создают сами себе условия для жизни.Природа іде назустріч таким людям, обдаровує всякими благами, не карає хворобами, сприяє в житті, люди еволюціонують. Природа идет навстречу таким людям, одаривает всякими благами, не наказывает болезнями, способствует в жизни, люди эволюционируют. І навпаки, якщо люди не загартовуються, хворіють, вони не світяться, не випромінюють світло, з котрого твориться природа. И наоборот, если люди не закаляются, болеют, они не светятся, не излучают свет, из которого творится природа. Люди не створюють самі собі умови для життя через світло. Люди не создают сами себе условия для жизни из-за света. Такі люди заважають природі, вона карає їх хворобами, смертю, щоб вони не жили довго. Такие люди мешают природе, она наказывает их болезнями, смертью, чтобы они не жили долго. Тому Іванов рекомендує всім загартовуватися, щоб не застуджуватися і не хворіти. Поэтому Иванов рекомендует всем закаляться, чтобы не простужаться и не болеть.

 

Література Литература                  

Сухан В. В. Хімія. Сухан В. В. Химия.– К.: Либідь, 1993. – 408 с. – М .: Просвещение, 1993. – 408 с.   

Бом Д. Квантова теорія. Бом Д. Квантовая теория.М. 1965. – 728с.

Шпольський Д. Атомна фізика. Шпольский Д. Атомная физика. Т 1. – М. Наука. Т 1. – М. Наука. 1974. 576с. 1974. 576с.

Гурштейн А. А. Вічні таємниці неба. Гурштейн А. А. Вечные тайны неба.– М. 1973. 255с.

Лансберг Г. С. Оптика. Лансберг Г. С. Оптика.– М. 2006. – 848с. – М. 2006. – 848с.

 

Посилання Ссылки

Праці Порфирія Іванова Труды Порфирия Иванова   www . www. osh . osh. kiev . kiev. ua ua   

https :// uk . https: //uk.wikibooks .wikibooks.org / wiki /По-еволюційномуorg/wiki/По-эволюционному    

 

5. Автотрофне людство 5. Автотрофное человечество

 

Автотрофне людство – співжиття людини і мікрофлори, яке приносить їм взаємну користь. Автотрофное человечество – сожительство человека и микрофлоры, которое приносит им взаимную пользу. Людина дає мікрофлорі місце для життя, а мікрофлора живить людину білком, через що людина стає автотрофна істота. Человек дает микрофлоре место для жизни, а микрофлора питает человека белком, из-за чего человек становится автотрофное существо. Всякий живий організм походить від іншого живого організму. Всякий живой организм происходит от другого живого организма.

 

   Історія виникнення науки . История возникновения науки. Вважається, на Вернадського Володимира Івановича сильно вплинув голодомор в Україні в 1933 році. Считается, на Вернадского Владимира Ивановича сильно повлиял голодомор в Украине в 1933 году. Люди гинули від голоду в країні, яка найбагатша природними ресурсами. Люди погибали от голода в стране, богатой природными ресурсами. Вернадський не хотів, щоб люди вмирали від голоду. Вернадский не хотел, чтобы люди умирали от голода. Тому він написав працю про автотрофність людства Он написал труд об автотрофности человечестваі створив теорію, в якій пропонував людству перейти на нову форму харчування – автотрофне живлення. и создал теорию, в которой предлагал человечеству перейти на новую форму питания – автотрофное питание. Також з 1933 року Іванов Порфирій Корнійович почав своє практичне загартування, щоб побудувати життя без потреби в їжі та знайти в природі засоби до безсмертя. Также с 1933 года Иванов Порфирий Корнеевич начал свою практическую закалку, чтобы построить жизнь без потребности в пище и найти в природе средства к бессмертию. Іванов пішов у природу Иванов пошел в природубез потреб, в одних трусах літом і зимою, щоб знайти в природі засоби і люди не вмирали. без потребностей, в одних трусах летом и зимой, чтобы найти в природе средства и люди не умирали. Так потім виникла наука: теорія і практика автотрофного живлення. Так потом возникла наука: теория и практика автотрофного питания.   

 

5.1. 5.1. Концепція Вернадського за працею « Автотрофність людства» Концепция Вернадского по труду «Автотрофность человечества»

   Автотрофність людства – поняття і теорія, запропонована Вернадським Володимиром Івановичем, живлення людства Автотрофность человечества – понятие и теория, предложенная Вернадским, питание человечества без споживання тваринних організмів. без потребления животных организмов. Вернадський припускав можливість перетворення людини з істоти соціально гетеротрофної на істоту соціально автотрофну. Вернадский предполагал возможность преобразования человека из существа социально гетеротрофного в существо социально автотрофное.

   Автотрофи (від autos – «сам» та trophe – «їжа», «харчування») – організми, що синтезують із неорганічних речовин (головним чином води, діоксиду вуглецю, неорганічних сполук азоту) всі необхідні для життя органічні речовини. Автотрофы (от autos – «сам» и trophe – «еда», «питание») – организмы, синтезирующие из неорганических веществ (главным образом воды, диоксида углерода, неорганических соединений азота) все необходимые для жизни органические вещества.

   Вернадський стверджував у своїй праці про шлях людства у майбутньому до наукового пошуку нових форм харчування. Вернадский утверждал в своей работе о пути человечества в будущем к научному поиску новых форм питания. Землеробство зі зростанням населення Землі не зможе забезпечити все людство якісною їжею, тому Вернадський запропонував Земледелие с ростом населения Земли не сможет обеспечить все человечество качественной пищей, поэтому Вернадский предложил   шукати нові форми харчування на основі синтезу бактерій у людському організмі. искать новые формы питания на основе синтеза бактерий в человеческом организме. Такі бактерії входять до складу флори кишечника людини. Такие бактерии входят в состав флоры кишечника человека. Люди із синтезом їжі від флори є автотрофні істоти, бо харчуються речовинами, синтезованими у власному організмі. Люди с синтезом пищи от флоры есть автотрофные существа, потому что питаются веществами, синтезированными в собственном организме. Проблемою є знайти практичні методи переходу від гетеротрофного до автотрофного живлення. Проблема найти практические методы перехода от гетеротрофного к автотрофному питанию. На думку Вернадського, автотрофні люди отримають новий шлях духовного розвитку, кращого життя, відновиться біологічна і соціальна еволюція людини. По мнению Вернадского, автотрофные люди получат новый путь духовного развития, лучшей жизни, восстановится биологическая и социальная эволюция человека.   

   Цитати Вернадського із праці « Автотрофність людства». Цитаты Вернадского по труду «Автотрофности человечества».

   Цитати Вернадського із праці « Автотрофність людства». Цитаты Вернадского из труда «Автотрофность человечества».

   Людство треба розуміти в процесі еволюції, у вигляді мільйонів поколінь. Человечество надо понимать в процессе эволюции, в виде миллионов поколений. Сторінка 2. «Усякий Страница 2. «Всякий   живой организм происходит от другого живого организма».

    Голод мас людей є рушійною силою суспільства. Голод масс людей является движущей силой общества. Автор торкається голодомору в Україні в 1933 році, в результаті якого загинули понад 10 мільйонів людей. Автор касается голодомора в Украине в 1933 году, в результате которого погибли более 10 миллионов человек.    

   4. «Последним фактором является неумолимый голод, который становится беспощадной движущей силой социального строя общества. Общественное равновесие поддерживается лишь неустанным трудом, и оно всегда неустойчиво. В настоящее время сотни тысяч людей умирают или прозябают в России вследствие недостатка питания, а миллионы других – больше 10 15 млн. – стали жертвами совершенных социальных ошибок».

   5. «Глубокое изменение социальных и политических идей, происшедшее вследствие новых достижений, колоссально, и это уже начинают видеть. Проблемы питания и производства должны быть пересмотрены. Вследствие этого обязательно наступит переворот в самих социальных принципах, управляющих общественным мнением».

    9. «Бактерии, открытые С. Н. Виноградским, независимы в своем питании не только от других организмов, но непосредственно и от солнечных лучей. Они употребляют для построения своего тела химическую энергию химических земных соединений, минералов, например богатых кислородом».
   12. «Открытие земледелия, сделанное более чем за 600 поколений до нас, решило все будущее человечества. Благодаря земледелию он себя в своем питании освободил от стихийной зависимости от живой окружающей природы»,    

   13. «Он изменил течение всех геохимических реакций. Лик планеты стал новым и пришел в состояние непрерывных потрясений. Но человеку не удалось до сих пор достигнуть в этой новой среде необходимой обеспеченности своей жизни».

   14. «Для решения социального вопроса необходимо подойти к основам человеческого могущества – необходимо изменить форму питания и источники энергии, используемые человеком».

   17. «Что означал бы подобный синтез пищи в жизни людей и в жизни биосферы? Его создание освободило бы человека от его зависимости от другого живого вещества. Из существа социально гетеротрофного он сделался бы существом социально автотрофным. Последствия такого явления в механизме биосферы были бы огромны. В силу этого факта на земной коре появилось бы в первый раз в геологической истории земного шара автотрофное животное - автотрофное позвоночное».

   18. «Нужно уже сейчас готовиться к пониманию последствий этого открытия, неизбежность которого очевидна. Лишь отдельные мыслители предчувствуют приближение новой эры. Они по-разному представляют ее последствия. Создание нового, автотрофного существа даст ему доселе отсутствующие возможности использования его вековых духовных стремлений; оно реально откроет перед ним пути лучшей жизни».

   Людство треба розуміти в процесі еволюції, у вигляді мільйонів поколінь. Володимир Вернадський говорить у праці, що в його час сотні тисяч людей вмирають або животіють в Росії внаслідок нестачі харчування, а більше 10 – 15 мільйонів людей стали жертвами вчинених соціальних помилок. Владимир Вернадский говорит в работе, что в его время сотни тысяч людей умирают или прозябают в России вследствие недостатка питания, а более 10 – 15 000 000 человек стали жертвами совершенных социальных ошибок. Проблеми харчування і виробництва повинні бути переглянуті. Проблемы питания и производства должны быть пересмотрены. Внаслідок цього обов'язково настане переворот у самих соціальних принципах, які керують суспільною думкою. Вследствие этого обязательно наступит переворот в самих социальных принципах, управляющих общественным мнением. Для вирішення соціального питання необхідно змінити форму харчування і джерела енергії, які використовуються людиною. Для решения социального вопроса необходимо изменить форму питания и источники энергии, которые используются человеком. Безпосередній синтез їжі, без посередництва організованих істот, змінить майбутнє людини докорінно, як тільки він буде відкритий. Непосредственный синтез пищи, без посредничества организованных существ, изменит будущее человека коренным образом, как только он будет открыт. Створення подібного синтезу звільнило б людину від її залежності від інших живих істот. Создание подобного синтеза освободило бы человека от его зависимости от других живых существ. Людина стала б з істоти соціально гетеротрофної істотою соціально автотрофною. Человек стал бы из существа социально гетеротрофного существом социально автотрофным.Створення автотрофної людини дасть їй можливості духовного розвитку;

   Вернадський наголошує, що людина стане істотою соціально автотрофною. Вернадский подчеркивает, что человек станет существом социально автотрофным. Тобто людина як біологічна істота стане автотрофною і суспільство стане відповідно автотрофним, це перетворення буде відбуватися одночасно. То есть человек как биологическое существо станет автотрофное и общество станет соответствии автотрофным, это преобразование будет происходить одновременно. Перетворення людини як біологічної істоти і соціальне перетворення є дві частини одного цілого. Превращение человека как биологического существа и социальное преобразование есть две части одного целого. Без соціального перетворення не буде переходу до біологічної автотрофної людини, бо стара соціальна система буде заважати людству перейти на автотрофний стан. Без социального преобразования не будет перехода к биологическому автотрофному человеку, потому что старая социальная система будет мешать человечеству перейти в автотрофное состояние.

   Мікробіологія доводить, що безпосередній біологічний синтез, про який говорив Вернадський, який врятує людство в житті, можливий через бактерії кишечника. Микробиология доказывает, что непосредственный биологический синтез, о котором говорил Вернадский, который спасет человечество в жизни, возможный из-за бактерий кишечника.Теорія Вернадського Володимира Івановича про автотрофне людство отримала зараз практичне підтвердження завдяки досягненням сучасної мікробіології. Теория Вернадского Владимира Ивановича об автотрофности человечества получила сейчас практическое подтверждение благодаря достижениям современной микробиологии.

   Система автотрофності відповідає біологічній Система автотрофности соответствует биологическойприроді людини, бо перша людина була природе человека, потому что первый человек былбез потреби їжі в природі. без потребности пищи в природе. Порфирій Іванов пише в своїй праці: «Ми всі, як один, створені без усякої такої потреби в тілі. Порфирий Иванов пишет в своей работе: «Мы все, как один, созданные без всякой такой потребности в теле. У нас не було нужди ніякої в цьому ділі. У нас не было нужды никакой в этом деле. Нас із вами оточувала наша природа, найперші початкові люди були в цьому ділі. Нас с вами окружала наша природа, первые начальные люди были в этом деле. У них не було ніякої зробленої зброї під своїми руками». У них не было никакого совершенного оружия под своими руками».7910:148. 7910:148.

 

5.2 Мікрофлора кишечника людини 5.2 Микрофлора кишечника человека

    Мікрофлора кишечника – мікроорганізми бактерії, що звичайно живуть у травній системі та виконують ряд корисних функцій для своїх хазяїв, частина нормальної флори. Микрофлора кишечника – микроорганизмы бактерии, которые обычно живут в пищеварительной системе и выполняют ряд полезных функций для своих хозяев, часть нормальной флоры. Повільні рухи і нейтральне pH товстого кишечника і нижніх відділів тонкого сприяють інтенсивному розмноженню різноманітних мікроорганізмів бактерій. Медленные движения и нейтральное ph толстого кишечника и нижних отделов тонкого способствуют интенсивному размножению различных микроорганизмов бактерий.Кількість мікробів у кишечнику людини приблизно у десять разів перевищує кількість власних клітин організму. Количество микробов в кишечнике человека примерно в десять раз превышает количество собственных клеток организма. Маса всієї мікрофлори кишечника людини складає близько 1 кг. Масса всей микрофлоры кишечника человека составляет около 1 кг. Бактерии являются одноклеточными организмами, их размеры –  0,5 – 5,0 мкм. Внутрішня частина бактерії – цитоплазма охоплюється одною або двома мембранами, що відділяють їх від зовнішнього середовища. Внутренняя часть бактерии –  цитоплазма охватывается одной или двумя мембранами, которые отделяют их от внешней среды. Гомогенна фракція цитоплазми містить набір розчинних РНК, білків, продуктів метаболічних реакцій. Гомогенная фракция цитоплазмы содержит набор растворимых РНК, белков, продуктов метаболических реакций. Інша частина цитоплазми включає хромосоми, рибосоми. Другая часть цитоплазмы включает хромосомы, рибосомы. Генетична інформація є в одній молекулі ДНК. Генетическая информация есть в одной молекуле ДНК. Бактерії здатні пересуватися в рідині, використовуючи джгутики і ворсинки. Бактерии способны передвигаться в жидкости, используя жгутики и ворсинки.Бактерії ростуть до певного розміру, після чого проводять поділ на дві частини. Бактерии растут до определенного размера, после чего проводят разделение на две части. Один поділ відбувається за 9,8 хвилини. Одно деление происходит за 9,8 минуты. Кількість бактерій у процесі поділу при достатній кількості поживних речовин можуть збільшитися від 1 до 10¹⁴ Количество бактерий в процессе разделения при достаточном количестве питательных веществ могут увеличиться от 1 до 10¹⁴ за 10 – 20 годин, за 20 часов, покрити весь тонкий кишечник одним щільним шаром. покрыть весь тонкий кишечник одним плотным слоем.   При поділі клітини створюються генетично При делении клетки создаются генетическиідентичні дочірні клітини. идентичные дочерние клетки. Ріст бактерій відбувається за три фази. Рост бактерий происходит за три фазы. 1. Пристосування, повільний ріст. 1. Приспособление, медленный рост. 2. Експоненціальний ріст кількості, швидкий ріст. 2. Экспоненциальный рост количества, быстрый рост. 3. Стаціонарна фаза, спричинена виснаженням поживних речовин. 3. Стационарная фаза, вызванная истощением питательных веществ.   Бактерії, які мешкають у травному тракті колективно, називаються флорою кишечника, це нормальна флора. Бактерии, живущие в пищеварительном тракте коллективно, называются флорой кишечника, это нормальная флора. Більшість бактерій мають анаеробний метаболізм. Большинство бактерий имеют анаэробный метаболизм. Вони можуть жити за рахунок анаеробного дихання, без молекулярного кисню. Они могут жить за счет анаэробного дыхания, без молекулярного кислорода. Мікрофлора кишечника – Микрофлора кишечника – это палочковидные бактерии, они способствуют перевариванию пищи, синтезируют витамины, усиливают иммунитет, подавляют развитие патогенных бактерий. Їх загалом є більше 260 видів. Их вообще есть более 260 видов. (див. Мікрофлора кишечника – Вікіпедія ). (см. Микрофлора кишечника – Википедия).              

 

  5.3. 5.3. Симбіоз організму і флори кишечника Симбиоз организма и флоры кишечника

   Симбіоз є співжиття організмів різних видів, яке взаємно корисне. Симбиоз есть сожительство организмов разных видов, которое взаимно полезное. Симбіоз організму і флори дає взаємну користь. Симбиоз организма и флоры дает взаимную пользу. (див. Симбіоз – Вікіпедія ). (см. Симбиоз – Википедия). Мутуалізм – тип співіснування різних видів, від якого отримують взаємну користь. Мутуализм – тип сосуществования различных видов, от которого получают взаимную пользу. Різновид симбіозу. Разновидность симбиоза. Приклад. Пример. Найтісніша форма мутуалізму, коли один організм живе всередині іншого. Теснейшая форма мутуализма, когда один организм живет внутри другого. Вражаючим прикладом цього служить система органів травлення жуйних тварин. Впечатляющим примером этого служит система органов пищеварения жвачных животных (корова). Вони, як і людина, не здатні перетравити Они, как и человек, не способны переварить целлюлозу, которая в большом количестве содержится в растениях. Але у жуйних тварин є особливий орган рубець, в якому живе безліч мікробів. Но у жвачных животных есть особый орган рубец, в котором живет множество микробов. Рослинна їжа, після того як тварина її прожувала, потрапляє в рубець, і там ці мікроби руйнують целюлозу. Растительная пища, после того как животное ее прожевала, попадает в рубец, и там эти микробы разрушают целлюлозу.Бактерії перероблюють целюлозу на білок, цей білок міститься в цитоплазмі бактерій. Бактерии перерабатывают целлюлозу на белок, этот белок содержится в цитоплазме бактерий. Частина бактерій у травній Часть бактерий в пищеварительнойсистемі гине і розщеплюються на складові (білок тощо). системе погибает в щелочи и расщепляется на составляющие (белок и т.д.).Цей білок розщеплюється на амінокислоти, які потрапляють через епітеліальний покров ворсинок у кров. Этот белок расщепляется на аминокислоты, которые попадают через эпителиальный покров ворсинок в кровь.Подібний симбіоз організму і флори відбувається в людини. Подобный симбиоз организма и флоры происходит у человека. Обмін білків у людини відбувається аналогічно до тварини. Обмен белков у человека происходит аналогично животного. Бактерії в травній системі перероблюють свою їжу, яка потрапляє в систему, на білок, який відкладається в цитоплазмі бактерії. Бактерии в пищеварительной системе переделывают свою пищу, которая попадает в систему, на белок, который откладывается в цитоплазме бактерии. Бактерії можуть живитися простими речовинами: вуглекислота, вода тощо. Бактерии могут питаться простыми веществами: углекислота, вода и тому подобное. Одна частина бактерій гине в лугах і розщеплюється на білок тощо, інша частина бактерій розмножується шляхом ділення. Одна часть бактерий погибает в щелочах и расщепляется на белок и т.п., другая часть бактерий размножается путем деления. Білок бактерій у травній системі розщеплюється на амінокислоти, які Белок бактерий в пищеварительной системе расщепляется на аминокислоты, которые проходит через эпителиальный покров ворсинок тонкой кишки и попадают в кровь, далее транспортируются в клетки.

   Бактерії синтезують білок, необхідний для існування людини, а людина живить бактерії простими речовинами. Бактерии синтезируют белок, необходимый для существования человека, а человек питает бактерии простыми веществами. Людина з симбіозом організму і флори може Человек с симбиозом организма и флоры можетне потребувати і не вживати рослинну і тваринну їжу. не нуждаться и не употреблять растительную и животную пищу. Маса флори кишечника дорівнює приблизно 1,5 кг. Масса флоры кишечника составляет около 1,5 кг. Симбіоз організму і флори приносить їм взаємну користь. Симбиоз организма и флоры приносит им взаимную пользу. Такий організм живиться сам від себе, тому називається автотрофним. Такой организм питается сам от себя, поэтому называется автотрофным. Він не вживає звичайну тваринну і рослинну їжу, він не потребує їжі, його вага Он не употребляет обычную животную и растительную пищу, он не нуждается в пище, его весв житті не зменшується, залишається незмінною. в жизни не уменьшается, остается неизменный. Він може пити воду, може не пити. Он может пить воду, может не пить. Організм є на автотрофному живленні. Организм есть на автотрофном питании. Симбіоз організму і флори є первинна причина. Симбиоз организма и флоры является первичная причина. Після виникнення симбіозу і автотрофного живлення відбуваються наслідки: розвиток еволюційний, фізичний, психічний, енергетичний тощо. После возникновения симбиоза и автотрофного питания происходят последствия: развитие эволюционное, физическое, психическое, энергетическое и др.

   Звичайна людина потребує в харчуванні, крім білків, вітаміни, різні неорганічні речовини для повноцінного живлення, здоров'я, активного довголіття. Обычному человеку надо в питании, кроме белков, витамины, различные неорганические вещества для полноценного питания, здоровья, активного долголетия. Тому в людини, яка має автотрофне живлення, повинно бути періодично також гетеротрофне живлення (вітаміни, мінеральні речовини тощо), щоб було повноцінне живлення організму, яке дає здоров'я, тривале життя. Поэтому у человека, который имеет автотрофное питание, должно быть периодически также гетеротрофное питания (витамины, минеральные вещества и т.п.), чтобы было полноценное питание организма, которое дает здоровья, долгую жизнь.

 

  Чим живляться бактерії, коли організм голодує? Чем питаются бактерии, когда организм голодает?

    У світі більшість людей живиться гетеротрофною тваринною їжею, у них в організмі живе відповідна гетеротрофна мікрофлора, яка живиться тільки їжею від тварин (м'ясо тощо) щодня. В мире большинство людей питается гетеротрофной животной пищей, у них в организме живет соответствующая гетеротрофная микрофлора, которая питается только пищей от животных (мясо и т.д.) ежедневно. Бактерії перероблюють їжу на білок, котрий розщеплюється на амінокислоти, з яких клітини виробляють новий білок. Бактерии перерабатывают пищу на белок, который расщепляется на аминокислоты, из которых клетки вырабатывают новый белок. Коли організм голодує і в організмі нема тваринної їжі, тоді мікрофлора їсть спочатку вмерлі клітини організму людини, потім живі клітини хазяїна. Когда организм голодает и в организме нет животной пищи, тогда микрофлора ест сначала умершие клетки организма человека, затем живые клетки хозяина. Вага тіла поступово зменшується щодня, тіло виснажується, маса тіла досягає недопустимого рівня, після якого наступає смерть. Вес тела постепенно уменьшается ежедневно, тело истощается, масса тела достигает недопустимого уровня, после которого наступает смерть. Симбіоз між організмом і мікрофлорою не існує. Симбиоз между организмом и микрофлорой не существует.

   Автотрофні люди є також у світі, вони живляться тільки рослинною їжею (овочі, фрукти тощо). Автотрофные люди есть также в мире, они питаются только растительной пищей (овощи, фрукты и т.д.). У них всередині живе одна відповідна автотрофна флора, іншої нема. В них внутри живет одна соответствующая автотрофная флора, другой нет. Бактерії перероблюють рослинну їжу на білок, потім бактерії гинуть, розщеплюються на білок. Бактерии перерабатывают растительную пищу на белок, затем бактерии погибают, расщепляются на белок. який розщеплюється на амінокислоти, з яких клітини будують білок, властивий організму. который расщепляется на аминокислоты, из которых клетки строят белок, свойственный для организма. Коли організм Когда организм голодает, пища не попадает в организм, тогда бактерии живут за счет простых веществ: углекислый газ, азот, вода и тому подобное. Прості речовини виробляються при розщеплені амінокислот, при диханні організму. Простые вещества производятся при расщеплении аминокислот, при дыхании организма. Із простих речовин бактерії синтезують білок. Из простых веществ бактерии синтезируют белок. Такі люди переходять на автотрофне живлення, живляться за рахунок самого себе, вага тіла не зменшується щодня, а зберігається, бактерії зберігають тіло людини. Такие люди переходят на автотрофное питание, питаются за счет самого себя, вес тела не уменьшается ежедневно, а сохраняется, бактерии сохраняют тело человека. Це є справжній симбіоз. Это настоящий симбиоз.

 

  Місце бактерій тонка кишка людини Место бактерий тонкая кишка человека

   Тонка кишка розташована в нижній частині живота. Тонкая кишка расположена в нижней части живота. Довжина її досягає 5 м, діаметр у початковій частині дорівнює 4,8 см, у дистальній частині – 2,7 см. Вона має 7 – 8 петель. Длина ее достигает 5 м, диаметр в начальной части равна 4,8 см, в дистальной части – 2,7 см. Она имеет 7 – 8 петель.   Тонка кишка всередині має слизову оболонку. Тонкая кишка внутри имеет слизистую оболочку. Слизиста оболонка складається з епітеліального покрову. Слизистая оболочка состоит из эпителиального покрова. Слизиста оболонка утворює кругові складки, вона несе на собі кишкові ворсинки, розміщені впритул одна до одної, як ворсинки в килима. Слизистая оболочка образует круговые складки, она несет на себе кишечные ворсинки, расположенные вплотную друг к другу, как ворсинки ковра. Вона має кишкові залози і лімфатичні фолікули. Она имеет кишечные железы и лимфатические фолликулы. Кількість ворсинок в тонкій кишці досягає 30 – 40 на 1 мм². Количество ворсинок в тонкой кишке достигает 30 – 40 на 1 мм². На поверхні ворсинок розміщені келиховидні клітини, кількість котрих більше тисячі на мм². На поверхности ворсинок размещены бокаловидние клетки, количество которых более тысячи на мм². Они выделяют слизь. Слиз є густий колоїдний секрет, він виконує функцію захисту епітеліальних клітин. Слизь есть густой коллоидный секрет, он выполняет функцию защиты эпителиальных клеток.Він захищає від механічних пошкоджень, захищає поверхню епітеліальних клітин від численних кишкових бактерій. Он защищает от механических повреждений, защищает поверхность эпителиальных клеток от многочисленных кишечных бактерий.У тонкій кішці є 1 шар слизу. В тонкой кошке есть 1 слой слизи. Слиз містить білок муцин , який утворює молекулярну сітку з великими отворами, через які можуть проходити часточки розміром з бактерію (1 – 2 мкм ). Слизь содержит белок муцин, который образует молекулярную сетку с крупными отверстиями, через которые могут проходить частицы размером с бактерию (1 –  2 мкм).Ворсинки всередині мають капіляри артеріальних, венозних, лімфатичних судин, які підходять до епітеліальних Ворсинки внутри имеют капилляры артериальных, венозных, лимфатических сосудов, которые подходят к эпителиальным   клітин. клеткам. Площадь поверхности всех ворсинок примерно равна – 10⁸ мм². Поверхню всіх ворсинок вкривають бактерії. Поверхность всех ворсинок покрывают бактерии. Якщо прийняти розмір однієї бактерії – 10⁻³ мм, а площу її – 10⁻⁶ мм², то кількість бактерій в одному шару на поверхні всіх ворсинок буде дорівнювати приблизно 10¹⁴. Если принять размер одной бактерии – 10⁻³ мм, а площадь ее – 10⁻⁶ мм², то количество бактерий в одном слое на поверхности всех ворсинок будет равняться примерно 10¹⁴. Ця кількість бактерій на порядок більша кількості власних клітин організму. Это количество бактерий на порядок больше количества собственных клеток организма.

 

  Обмін білків і енергії в організмі Обмен белков и энергии в организме

   Білки служать основним будівельним матеріалом клітин. Белки служат основным строительным материалом клеток. У травній системі всякого живого організму є бактерії, вони відіграють вважливу роль у травленні. В пищеварительной системе всякого живого организма есть бактерии, они играют важную роль в пищеварении. У травному тракті бактерії перероблюють усяку їжу на білки, як у жуйних тварин бактерії переробляють целюлозу на білок. В пищеварительном тракте бактерии перерабатывают всякую пищу на белок, как у жвачных животных бактерии перерабатывают целлюлозу на белок. Ці білки входять до складу цитоплазми бактерій. Эти белки входят в состав цитоплазмы бактерий. Одна частина бактерій у травному тракті гине і розщеплюється на складові частини (білок тощо), інша частина бактерій розмножується шляхом ділення. Одна часть бактерий в пищеварительном тракте погибает и расщепляется на составные части (белок и т.д.), другая часть бактерий размножается путем деления. Білок бактерій у травному тракті розщеплюється на амінокислоти, котрі потрапляють у кров через епітелій ворсинок, і далі йдуть до клітин організму. Белок бактерий в пищеварительном тракте расщепляется на аминокислоты, которые попадают в кровь через эпителий ворсинок, и дальше идут к клеткам организма. У клітинах з амінокислот синтезуються білки, властиві організму. В клетках из аминокислот синтезируются белки, свойственные организму. Всі хімічні реакції в клітинах відбуваються під дією каталізаторів білків-ферментів. Все химические реакции в клетках происходят под действием катализаторов белков-ферментов. Одночасно білки клітин і частина амінокислот розщепляється до кінцевих продуктів: вуглекислого газу, води тощо. Одновременно белки клеток и часть аминокислот расщепляется до конечных продуктов: углекислого газа, воды и др. Продукти розпаду і надлишок води виводиться Продукты распада и избыток воды выводится из организма через почки, легкие и кожу. ПотребностьНестаток одних органічних речовин поповнюється за рахунок інших. одних органических веществ пополняется за счет других. Ці процеси відбуваються в печені під дією ферментів. Эти процессы происходят в печени под действием ферментов. Білки можуть перетворюватися в жири і вуглеводи, деякі вуглеводи можуть перетворюватися в жири, а жири – у вуглеводи. Белки могут превращаться в жиры и углеводы, некоторые углеводы могут превращаться в жиры, а жиры – в углеводы. Обмін білків доводить, що тварина і людина не може жити без бактерій. Обмен белков доказывает, что животное и человек не может жить без бактерий.

     Органічні речовини – білок, вуглеводи, жири – перетворюються в енергію, вона використовується на підтримання постійної температури організму, очищення від токсинів. Органические вещества – белок, углеводы, жиры – превращаются в энергию, она используется на поддержание постоянной температуры организма, очищение от токсинов. Очевидно, почуття холоду організмом запускає механізм перетворення білків в енергію. Очевидно, чувство холода организмом запускает механизм превращения белков в энергию. Это явление наблюдается и используется в закалке организма холодом, водой, воздухом. Холодна вода страшить людину перед обливанням холодною водою, а коли вона покупається Холодная вода пугает человека перед обливанием холодной водой, а когда она покупается в холодной воде, ему делается очень тепло в теле и хорошее чувство, здоровье. Це тепло називається внутрішнім. Это тепло называется внутренним.

 

5.4. 5.4. Способи переходу на автотрофне живлення Способы перехода на автотрофное питание

В организм человека попадают различные токсины вместе с пищей, водой, лекарствами, химическими добавками, консервантами, воздухом, также после переваривания продуктов. Токсины накапливаются постепенно в организме, могут вызывать различные болезни, они подавляют рост и размножение микрофлоры кишечника, и это делает невозможным автотрофное питания. Поэтому каждому необходимо очищать организм от токсинов, это первая задача при переходе на автотрофное питания. Группа ученых, диетологов, практиков – доктор Герберт Шелтон, Николаев Ю. С., Пол Брэгг, Порфирий Иванов, праноеды – практически доказали, что голодание организма является простым, естественным, эффективным способом очистки организма от токсинов. Брэгг рекомендует очищать организм голоданием одни сутки еженедельно и 7 – 10 суток каждые три месяца. Порфирий Иванов рекомендует очищать организм сухим голоданием 42 или 108 часа еженедельно и шесть суток несколько раз в год. Во время голодания организм отдыхает от переваривания пищи, поступление токсинов в организм прекращается, организм направляет все жизненные силы на вывод токсинов из организма.

   Процесс очистки организма от старых, больных клеток, мусор клеток объясняет научно явление апоптоз и автофагия. При голодании организма старая клетка распадается на части, а другая соседняя старая клетка делится на две молодые, одна из них занимает свободное место. Так через некоторое время вся масса клеток заменяется постепенно на молодые.

   Автофагия – процесс переваривания клеткой собственных органелл и участков цитоплазмы с помощью лизосом. Автофагия нужна для избавления от старых и поврежденных частей, а также может включаться в условиях голодания. (см. Автофагия – Википедия). Автофагия является самопоедание клеток. В этом процессе мусора клеток превращается в аминокислоты и белок, необходимый для организма. Однодневное голодание запускает этот процесс. В результате периодического голодания организм очищается от шлаков, остатков клеток, токсинов и др. Периодическое голодание – это первый шаг к переходу на автотрофное питания. Практика показывает, что симбиоз между организмом и микрофлорой существует тогда, когда организм длительное время питается одной растительной пищей в жизни. При этом соответствующая флора образуется, бактерии питаются простыми веществами во время голодания организма и питают организм белком, организм переходит на автотрофное питание.  Пища должна быть преимущественно сырая растительная: овощи, фрукты. Не желательно употреблять пищу сладкую, жирную, белковую, вареную, мясо, потому что через нее накапливаются токсины. Можно употреблять протертые овощи и фрукты.  

 

6.1. Система Иванова Порфирия Корнеевича

   Система автотрофного питания строится на основе сухого голодания. Сначала надо пройти подготовительный период: оздоровиться по системе Иванова, выполнять пять заповедей. Надо научиться жить без еды и воды 42 часа в неделю. Надо перейти на вегетарианство, сыроедение, очистить организм от токсинов, получить сознание по учению Иванова. Методика строится на основе сухого голодания, которое проводится шесть суток в неделю. Пищу надо принимать в течение суток, в воскресенье. Если сначала это сделать трудно, то можно делать постепенно. Можно сначала принимать пищу 4, 3, или 2 суток, затем сутки. Можно сначала делать сухую голодовку 3, 4, или 5 суток, затем шесть суток. В этом деле надо постепенность, индивидуальный подход, чтобы не навредить себе. Иванов написал в трудах об автотрофной системе и что она даст человечеству: «Нам придется есть в неделю в одно воскресенье один месяц, его надо завоевать опытом, затем протерпеть шесть месяцев, и вслед за этим самым год, и вовсе распрощаться с этой пищей. Это будет завоевание для всего мира всех наших людей бессмертия. Оно делалось и делается на указанном месте, там где все условия есть получить возможность, чтобы жизнь без потребности засияла в людях. Мы выгоним смерть как таковую. Мы не будем умирать больше так вот, а мы будем жить вечно. Это будет наше дело». 8302:91. «У каждого человека есть самая дорогая идея быть без всякой потребности. Это наше райское место, человеку слава бессмертна». Основная потребность является пища.

   Иванов говорит о периоде шестидневок. 1982.04:164: «Мы не будем принимать   пищу и воду все шесть дней, жить придется за счет одной недели. Это период жизни будет такой». Иванов писал в 1983 году: «Радость в жизни закалка появилась в людях. Она опыты свои принесла, а Учитель Паршек их на людях сеет. Он говорит свои слова. Я остаюсь в природе 239 дней, а теперь время пришло  такое: надо кушать в неделю раз в неделю». 1983.02: 88. Учитель говорит, что последователям пора с 1983 года терпеть шесть суток в неделю несколько раз в году по своим возможностям, и терпеть по шестидневка сейчас надо чаще. Это надо делать под наблюдением последователей, которые успешно терпели шестидневки без еды. После нескольких шестидневок очищается печень и желчный пузырь, после очистки этих органов шестидневки проходят легко.       

   Синоним автотрофного питания является независимость от еды. Иванов употребляет понятие независимость от пищи и зависимость от пищи. Он пришел к выводу, что независимость от пищи ведет людей к жизни вечной, а зависимость от пищи ведет людей к смерти.

   Во время сухого голодания шесть суток организм периодически еженедельно живет за счет автотрофного питания часть недели, а часть недели живет за счет растительного сырой пищи. Такое прерывное состояние является природным, правильным, по закону диалектики. Критерий автотрофного питания является постоянный вес тела без пищи в течение дня. Это система постепенного перехода человека из социально гетеротрофного состояния на социально автотрофное состояние. Никто никого не заставляет и не требует переходить на автотрофное состояние. Человечество само становится автотрофным сознательно постепенно.

 

Опыт автотрофных людей праноедов

   В мире есть группа людей, которые достигли автотрофного состояния, не употребляют пищу много лет. Они называют себя праноедамы, солнцеедами. Они строят свои системы пранического питания на основе религии йогов. Они объясняют жизнь без пищи с точки зрения мистических тонких энергий, высших сил. Большинство людей не могут понять и принять это объяснение. Нужно объяснить эти процессы с точки зрения науки. Хотя они базируются на религии, они достигли значительных успехов, они показали человечеству на практике, что может быть симбиоз организма и микрофлоры кишечника, благодаря которому люди могут жить без пищи растительной и животной. В них есть полезный для человечества опыт, человечество благодарит им. Информацию о них можно найти в системе Google. Иванов есть далекий от религии, его путь есть научный.   Человечество благодарит Джасмухин, Барановой Зинаиде Григорьевне, которая много лет жила без еды и воды ради блага всех и передавала свой опыт всем желающим во всем мире. Ольга Подоровська, спасибо ей, объясняет механизм жизнь без пищи физиологическими процессами в организме с точки зрения науки. В организме человека в кишечнике есть много различных бактерий, между организмом и микрофлорой кишечника есть симбиоз. Тонкий кишечник обрабатывается щелочью и другими химическими веществами, «бактерии погибают», расщепляются на составляющие части (белок и т.д.). Белок от бактерий в кишечнике разлагается на аминокислоты, они через кровь попадают в клетки, из них строится белок, свойственный организму. Система Подоровской состоит из двух процессов: сжигание и вымывания. В организме происходит сжигание всех токсинов при голодании. В организме происходит вывод токсинов из организма водой при вымывании.       

     Очевидно, одно праническое питание не увеличивает продолжительность жизни человека. Чтобы продолжительность жизни человека значительно увеличить, предлагается всем выполнять такие условия из учения Иванова: 1. Всем надо делать автотрофное питание по одной общей системой Иванова. 2. Всем жить одной семьей, быть без потребности пищи на святом райском месте в Ореховке, которое указал Иванов, где есть условия и возможность быть без потребностей. Быть на райском бугре ежедневно. 3. Надо создать социальную систему для автотрофных людей вокруг райского места по идее Иванова, построить автотрофное общество, которое будет способствовать автотрофным людям.

 

5.5 Практический переход на автотрофное состояние – социальное преобразование

 

    Порфирий Иванов предлагает путь построения автотрофного общества. Это социальная система, основой которой является взаимоотношения людей в жизни. Идеология: либерализм и независимость от личности и вещей.

   Люди должны быть свободны в жизни. Люди должны быть независимы от административного лица, независимые от потребностей пищи, одежды и жилого дома, иметь автотрофное питание. Во всех должно быть одинаковая жизнь, одинаковая зарплата. Людям предлагается строить одинаковую жизнь для всех на основе социального равенства, любви и справедливости, чтобы не было бедных и обиженных. Все люди всего мира приглашаются на такое строительство. Люди получают здоровье по системе Иванова. Люди должны освободить всех заключенных. Между людьми будет одна любовь, люди будут прощать с любовью людям вину и не будут наказывать, люди будут любить друг друга за такой поступок. Первая задача всех людей – принять одинаковую для всех зарплату и освободить всех заключенных. Больницы и тюрьмы не будет. Земля есть общая. Люди не будут присваивать землю, она будет считаться общей, люди не будут воевать за землю, мир будет. Всем людям будет легче и лучше в жизни. Предлагается сделать из врага любимого друга. Люди должны делать свое, а другим не мешать. Все социальные преобразования происходят путем реформ, без всякого насилия. Вера в живого человека Бога правильная, истинная. Партия эволюционная и природная есть общественная организация. Изложение сделано кратко. (Подробно на сайте http:/www.osh.kiev.ua/ruiv8844htm  Автотрофное общество).    

 

Актуальность автотрофного состояния

   Почему переход на автотрофный состояние надо делать сейчас? Природа дает нам все для жизни, но силы природы иссякнут скоро, примерно через 20 – 30 лет. Глобальные экологические проблемы возникают и будут возникать, например, сохранение климата, жизни. Численность населения Земли растет очень быстро, качественной пищи не будет хватать на всех людей, люди будут гибнуть массово. Поэтому мы все вынуждены уменьшать потребности пищи уже сейчас, становиться автотрофными, чтобы человечество выжило потом. Мы все должны сохранить природу, а она сохранит людей. Автотрофные люди становятся независимые от вещей и лица, они становятся свободны.

  

9. Источники

·         Вернадский В. И. http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/Vernadsky VI . - Avtotrofnost – Chelovechestva.html автотрофности человечества. Русский космизм / Владимир Иванович Вернадский. – М.: Педагогика – Пресс, 1993. – С. 288 – 303. (рус).

·         Вернадский В. И. О пределах биосферы // Изв . АН СССР. ОМЕН. Сер. Сер. геологических. – 1937. – №1. – С.З-24. (рус).

·         Реймерс Н. Ф. Экологический словарь терминов http://rejmers.ru/a/55-avtotrofnost-chelovechestva.html. (рус).

·         Белянская В. Как правильно голодать. Народные и научные методы лечебного голодания. – М: Современный литератор, 2002. – 320 с. (рус).

·         Малахов Г. П. Очищение организма.изд. 2. – СПб .: АО «Комплекс». 1995. – 360 с. (рус).

·         Пол Брэгг. Чудо голодания. – 1996. (рус).

·         Цузмер А. М. Биология: человек и его здоровье. – М.: «Просвещение». 1990 (рус).

·         Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Том 3. – М: Медицина. 1973 (рус).

 

Посилання Ссылки

·        Автоторофність людства. Володимир Вернадський: http://osh.kiev.ua/ukiv8841.htm

·        Праці Порфирія Іванова: http://osh.kiev.ua

·        http://osh.kiev.ua/ukiv8840.htm

·        Автотрофне суспільство     http://osh.kiev.ua/ukiv8844.htm

·        https :// uk . https: // uk. wikibooks . wikibooks. org / wiki /Автотрофне людство org / wiki / Автотрофное человечество   

 

 

 

 

 

Google Переводчик

Исходный текст

Предложить лучший вариант перевода


Исходный текст (украинский):

Розширення Всесвіту.

Предложить лучший вариант перевода