Евволюція Эвволюция

 

Зірка здоров ' я Звезда здоровья

 

     Зірка здоров це народна система запобігання будь-якому захворюванню, знайдена колись народом, складається з п ' яти правил, Порфирій Іванов зібрав ці правила в систему, назвав зіркою здоров ' я, випробував практично Звезда здоровьяэто народная система предотвращения любого заболевания, найденная когда-то народом до нашей эры, состоит из пяти правил, Порфирий Иванов собрал эти правила в систему, назвал звездой здоровья, испытал практически на собі за піввіку, свій досвід описав і передав усім людям. на себе за полвека, свой опыт описал и передал всем людям, чтобы люди не простуживались и не болели. Ці п'ять правил, можна вважати практичною частиною його Эти пять правил есть практическая часть еговчення. учения.Це здоровий спосіб життя. Это здоровый образ жизни, благоприятствует биологической эвволюции человека.

Народний журнал природної мудрості Народный журнал природной мудрости

Зміст Содержание

1.Чому правила називаються зіркою здоров ' я? 1. Почему правила называются звездой здоровья?

2.Де Іванов узяв ці слова? 2.Где Иванов взял эти слова?

3.Цитати Іванова про зірку здоров ' я. 3.Цитаты Иванова о звезде здоровья.

4.Заповіді Іванова і Христа. 4.Заповиди Иванова и Христа.

 5. Сознательное пробуждение.

 

 

Чому правила називаються зіркою здоров ' я? 1.Почему правила называются звездой здоровья?

   Порфирій Іванов зібрав ці правила, знайдені давно народом, в систему, випробував практично на собі, назвав зіркою здоров ' я, своїм досвідом за піввіку поділився з усіма людьми, щоб люди були здорові, не застуджувались і не хворіли. Порфирий Иванов собрал эти правила, найденные давно народом, в систему, испытал практически на себе, назвал звездой здоровья, своим опытом за полвека поделился со всеми людьми, чтобы люди были здоровы, не простуживались и не болели. Іванов зробив висновок за піввіку практики, що послідовники не застуджуються і не хворіють, навіть на вірусні захворювання, такі, як коронавірус . Иванов сделал вывод за полвека практики, последователи не простужаются и не болеют, даже вирусными заболеваниями, такими, как коронавирус. Очевидно, вони виробляють у себе антитіла, тобто імунітет. Очевидно, они производят в себя антитела, то есть иммунитет. Зараз людям треба адаптуватися до природних умов з усякою інфекцією, не надіятися на вакцину, на всякі штучні та хімічні засоби, а надіятися на себе. Сейчас людям надо адаптироваться к природным условиям со всякой инфекцией, а не надеяться на вакцину, на всякие искусственные и химические средства, а надеяться на себя. Кожен повинен допомогти сам собі своїм учинком своїми рідними силами, запобігти інфекції за допомогою повітря, води, землі. Каждый должен помочь сам себе своим поступком своими родными силами, предотвратить инфекцию с помощью воздуха, воды, земли. Якщо природа інфікувала нас, то природа вилікує нас. Если природа инфицировала нас, то природа вылечит нас. Ці правила допоможуть нам усім перемогти ворога хворобу. Эти правила помогут нам всем победить врага болезнь. Это особо важно сейчас, когда карантин, экономический кризис.    

     Іванов пише в працях.6610:147. Иванов пишет в трудах.6610: 147.   « Перше . «Первое. Мити ноги щодня вранці й увечері. Мыть ноги каждый день утром и вечером. Друге . Второе. Треба буде зустрічатися з дорослими людьми, кланятися головою їм, говорити слова свої: «Здрастуйте». Надо будет встречаться со взрослыми людьми, кланяться головой им, говорить слова свои: «Здравствуйте». Не пропускай ніколи. Не пропускать никого. Це твоє щастя, заслуги в цьому. Это твое счастье, заслуги в этом. Третє . Третье.   Сам шукай людину, яка потребує. Сам ищи человека, который нуждается. Якщо потребує, треба допомогти їй. Если нуждается, надо помочь ему. Не давати без усякого діла, дається з метою. Не давать без всякого дела, дается с целью. 149. Добре узнай, а потім дай зі словами. 149. Хорошо узнай, а потом дай со словами. Скажи собі, що даєш, щоб не хворіти, було добре через це діло завжди. Скажи себе, что даешь, чтобы не болеть, было хорошо за это дело всегда. Четверте . Четвертое.   Поїж у п'ятницю о 6 годині вечора, а потім лічи 42 години, у неділю о 12 годині будеш Поешь в пятницу в 6:00 вечера, а потом считай 42 часа, в воскресенье в 12:00 будешь їсти. есть. Коли будеш сідати, виходь надвір, поверни обличчя вгору і вдихай зверху три рази. Когда будешь садиться, выходи на улицу, поверни лицо вверх и вдыхай сверху три раза. Це найголовніше. Это самое главное. Кому віриш, проси з душею і серцем, якщо це правда. Кому веришь, проси с душой и сердцем, если это правда. Субота – це є твоє свято. Суббота – это твой праздник.   Будеш робити щотижня. Будешь делать каждую неделю.   П'яте. Пятое.   Не плювати слину, не харкати на землю, не курити тютюн і не пити вино. Не плевать слюну, не харкать на землю, не курить табак и не пить вино. 150. Це п'ятикутна зірка ». 150. Это пятиконечная звезда».

 

Де Іванов узяв ці слова? 2. Где Иванов взял эти слова?

   Люди давно зайшли ці правила для здоров ' я і життя, ними користувалися тисячоліттями. Люди давно нашли эти правила для здоровья и жизни, ими пользовались тысячелетиями. Іванов зібрав їх п ' ять в систему, назвав їх зіркою здоров ' я, випробував на собі, отримав здоров ' я, ділиться досвідом з усіма людьми, щоб всі люди не хворіли, були щасливі. Иванов собрал их пять в систему, назвал их звездой здоровья, испытал на себе, получил здоровье, делится опытом со всеми людьми, чтобы все люди не болели, были счастливы.       

   Іванов пише в праці 1972.02:103: «Він Иванов пишет в труде 1972.02 103: «Он  ввів людські слова, щоб наші люди це робили. ввел людские слова, чтобы наши люди это делали. Вони повинні мити ноги холодною водою по коліна, щоб пробуджуватися. Они должны мыть ноги холодной водой до колен, чтобы пробуждаться. Вранці встав – мий. Утром встал – мой. Це буде твій енергійний догляд за собою. Это будет твой энергичный уход за собой. Друге. Второе. Будь-яка людина йде по дорозі. Любой человек идет по дороге. Ти не чекай від неї ввічливості, щоб вона сама представила її тобі. Ты не жди от него вежливости, чтобы он сам представила ее тебе. Ти повинен представити її сам йому або їй, поклонитися своєю голівкою з душею і серцем, і сказати їй або йому: «Здрастуй». Ты должен представить ее сам ему или ей, поклониться своей головкой с душой и сердцем, и сказать ей или ему: «Здравствуй». Твоє діло – сказати, а вони нехай, як хочуть. Твое дело – сказать, а они пусть как хотят. Третє. Третье. Ти повинен знайти бідну, нужденну людину. Ты должен найти бедного, нуждающегося человека. Їй треба допомогти, дати хоч 50 копійок. Ему надо помочь, дать хоть 50 копеек. Сказати собі, що даєш за те, щоб не хворіти. Сказать себе, что даешь за то, чтобы не болеть. Четверте. Четвертое. Потрібно терпіти без їжі 42 години від п'ятниці до неділі до 12 годині. Нужно терпеть без пищи 42 часа от пятницы по воскресенье, до 12:00. Перед тим як сідати за стіл, треба вдихати повітря через гортань, і просити Учителя, щоб дав здоров'я. Перед тем как садиться за стол, надо вдыхать воздух через гортань, и просить Учителя, чтобы дал здоровье. Учитель навчає всіх не красти, не вбивати, не сміятися, не засуджувати, а бути перед усіма ввічливими. Учитель учит всех не воровать, не убивать, не смеяться, не осуждать, а быть перед всеми вежливыми. Це будеш робити щосуботи, як свято. Это будешь делать каждую субботу, как праздник. П'яте. Пятое. Не харкати, не плювати, не пити вино і не палити тютюн. Не харкать, не плевать, не пить вино и не курить табак. Це є людські слова, люди знайшли самі в природі, і вони передали їх. Это человеческие слова, люди нашли сами в природе, и они передали их. Бог зібрав їх у систему і учить цим ось за законом своєї ідеї. Бог собрал их в систему и учит этим вот по закону своей идеи. В'язниця і лікарня не буде потрібна їм ». Тюрьма и больница не потребуется им».

   6902: 182.«Перше. «Первое.Ноги мити до колін холодною водою вранці для того, щоб тіло пробуджувати, і тілу давати доступ до повітря. Ноги мыть до колен холодной водой утром для того, чтобы тело пробуждать и телу давать доступ к воздуху.Коли лягаєш у ліжко, теж ноги помий холодною водою. Когда ложишься в постель, тоже ноги помой холодной водой. Це система, яку виробили люди всі в процесі всього загартованого життя. Это система, которую выработали люди все в процессе всей закаленной жизни. Ми повинні любити і робити це. Мы должны любить и делать это. Друге. Второе.Не забувати про свою ввічливість. Не забывать о своей вежливости.Ми, молодь, повинні сказати старим і дорослим: «Здрастуйте». Мы, молодежь, должны сказать старым и взрослым: «Здравствуйте». Це така свідомість буде наша перед ними. Это будет такое наше сознание перед ними. Не очікувати, поки вони скажуть, а треба сказати самим. Не ожидать, пока они скажут, а надо сказать самим, аА вони як хочуть. они как хотят. Але ми повинні їх примушувати, щоб вони знали нас таких, і з нами віталися. Но мы должны принуждать их, чтобы они знали нас таких, и с нами здоровались. Третє. Третье. Шукати бідну, нужденну людину між собою, якій треба допомогти від душі і серця. Искать бедного, нуждающегося человека между собой, которому надо помочь от души и сердца.Сам скажи собі, що даєш цій людині для того, щоб не хворіти, добре, легко жити. Сам скажи себе, что даешь этому человеку для того, чтобы не болеть, было хорошо, легко жить. І віддай без усякого такого. И отдай без всякого такого. Четверте. Четвертое. 42 години не їсти від п'ятниці до неділі, 42 часа не есть от пятницы до воскресенья,о 12-й треба буде їсти. в 12 часов надо будет есть. Ти повинен вдихати повітря з висоти і просити Учителя: «Учителю, дай мені здоров'я». Ты должен вдыхать воздух с высоты и просить Учителя: «Учитель, дай мне здоровье».Попроси три рази, вдихни повітря три рази.184. Попроси три раза, вдохни воздух три рази.184.П'яте. Пятое.Не треба харкати на землю, не плювати, вино не пити і не палити. Не надо харкать на землю, не плевать, вино не пить и не курить. Все наше погане відпаде саме, а народиться в природі на людині хороше через погане і холодне в природі». Все наше плохое отпадет само, а родится в природе на человеке хорошее из-за плохого и холодного в природе».   Отже, ця система заповідей перевірена на практиці багатьма людьми за тисячоліття.    

   Следовательно, эта система заповедей проверена на практике многими людьми за тысячелетия.Люди знайшли цю систему до народження Христа. Люди нашли эту систему до рождения Христа. Она особенно необходима людям сейчас, когда все люди переживают карантин, экономический кризис, вакцина будет стоить миллиарды долларов. Для выполнения этой системы людям не надо какие-либо средства. Здоровье дается бесплатно. Желательно медицинским врачам выполнять эти правила и научить всех людей.    3-1. 3-1. 3. Суспільство із запобіганням захворюванню 3. Общество с предотвращением заболевания

 

  3.Цитати Іванова про зірку здоров ' я Цитаты Иванова о звезде здоровья

    5804:74. 5804: 74. «Перше. «Первое. ЕЯкщосли ти встав, мий ноги, і якщо лягаєш, помий ноги.ты встал, мой ноги, и если ложишься, помой ноги. Лягай у ліжко з митими ногами. Ложись в постель с мытыми ногами. Друге. Второе. Ти ідеш по дорозі. Ты идешь по дороге. Людина, він чи вона, старша від тебе зустрінеться з тобою. Человек, он или она, старше тебя встретится с тобой. Ти не знаєш зовсім її. Ты не знаешь совсем его.А твоє діло – треба А твое дело – надо поклониться головой низко, и сказать: «Здравствуйте». Це є дідусь чи бабуся, чи дядько з тіткою.Это дедушка или бабушка, или дядя с тетей. Третє. Третье. Особливо бідні є у нас, вони живуть дуже погано. Особенно бедные есть у нас, они живут очень плохо.Можливо, ти будеш жити Возможно, ты будешь жить хуже завтра, нАле ти живеш добре зараз.о ты живешь хорошо сейчас. Допоможи йому, щоб задовольнити його. Помоги ему, чтобы удовлетворить его. У нас не кожна людина має здоров'я. У нас не каждый человек имеет здоровье. У нас є здоров'я різне. У нас есть здоровье разное. Один дає його, ніхто не відмовляється від нього. Один дает его, никто не отказывается от него. А якщо нездоров'я пробирається в тіло твоє, то буде прогресувати, як завжди. А если нездоровье пробирается в тело твое, то будет прогрессировать, как всегда. Гроші дають за працю, а ти даєш Деньги дают за труд, а ты даешьїх за своє хороше, щоб не хворіти. их за свое хорошее, чтобы не болеть. Четверте. Четвертое. Не вживай їжі й води 42 години від п'ятниці до неділі, до 12 годин. Не употребляйте пищи и воды 42 часа от пятницы до воскресенья, до 12:00. А коли потрібно сідати, то потрібно обов'язково вдихати три рази повітря через гортань і сказати: «Учителю мій, дай здоров'я». А когда нужно садиться, то нужно обязательно вдыхать три раза воздух через гортань и сказать: «Учитель мой, дай здоровье». П'яте. Пятое. Не плювати, не харкати, не курити, не пити алкогольне». Не плевать, не харкать, не курить, не пить алкогольное».

    5902:6. 5902:6. «Природна профілактика, пробудження центральної нервової системи, щоб ми знали про це діло, що воно нам дає реальне і хороше в своєму тілі здоров'я. «Естественная профилактика, пробуждение центральной нервной системы, чтобы мы знали об этом деле, что оно нам дает реальное и хорошее в своем теле здоровье. Це є продовження життя. Это продолжение жизни. Що зробити людині, щоб було енергійне пробудження завжди? Что сделать человеку, чтобы  энергичное пробуждение было всегда? 1. Мити ноги до колін холодною джерельною водою вранці й увечері два рази. 1. Мыть ноги до колен холодной родниковой водой утром и вечером два раза. Якщо ти встав, мий, і якщо лягаєш, помий. Если ты встал, мой, и если ложишься, помой. 2. Здороватися з людьми: з дідусем і бабусею, з дядьком і тіткою. 2. Здороваться с людьми: с дедушкой и бабушкой, с дядей и тетей. 3. Шукати бідного, знайти, довідатися нужду його, і допомогти йому. 3. Искать бедного, найти, узнать нужду его, и помочь ему. Сказати собі, що даєш для доброго здоров'я. Сказать себе, что даешь для хорошего здоровья. 4. Не їсти і не пити води 42 години від п ' ятниці до неділі, до 12 годин. 4. Не есть и не пить воды 42 часа от пятницы до воскресенья, до 12:00. Треба сідати їсти о 12 годині в обід. Надо садиться есть в 12:00 в обед. Ти вийдеш надвір, і піднімеш голову в атмосферу обличчям, і вдихай до відмови повітря. Ты выйдешь на улицу, и поднимешь голову в атмосферу лицом, и вдыхай до отказа воздух, сСам говори, тобто проси.ам говори, то есть проси. Не рекомендується харкати і плювати на землю, легше і краще буде проковтнути через гортань. Не рекомендуется харкать и плевать на землю, легче и лучше будет проглотить через гортань. Свідомість нас оточить усіх, ми зробимось ввічливими. Сознание окружит нас всех, мы станем вежливыми. Цей учинок нам допоможе легко кинути палити і горілочку пити». Этот поступок нам поможет легко бросить курить и водочку пить».

    6201:129. 6201: 129. « Час приходить, тобі треба лягати в ліжко спати. «Время приходит, тебе надо ложиться в кровать спать. А ти мий свої ноги холодною водою по коліна, тоді твоє тіло буде розмовляти з тобою своєю мовою. А ты мой свои ноги холодной водой до колен, тогда твое тело будет разговаривать с тобой своим языком. Вже твій мозок буде сіяти свою думку про це діло.170. Уже твой мозг будет сеять свое мнение об этом деле.Друге. Второе. Ти йдеш, а старші від тебе люди зустрічаються з тобою. Ты идешь, а старше тебя люди встречаются с тобой. Дідусь з бабусею, чи дядько з тіткою. Дедушка с бабушкой, или дядя с тетей. Ти вияви їм свою шану, вклонися головою своєю, зробися між ними нижче їх, і свої слова скажи Ты проявляй им свое почтение, поклонись головой своей, сделайся между ними ниже их, и свои слова скажиїм: «Здрастуйте». им: «Здравствуйте». Дідусеві чи бабусі, чи дядькові з тіткою. Дедушке или бабушке, или дяде с тетей. Це ти вимолив, ти стаєш небувала людина між ними. Ты сказал, ты становишься небывалый человек между ними. Ніхто не скаже про тебе слова поганого, а завжди позаздрять такому вчинку. Никто не скажет о тебе слова плохого, а всегда позавидуют такому поступку.І скажуть свої слова: ось молодий чоловік, він один з усіх є ввічливий. И скажут свои слова: вот молодой человек, он один из всех является вежливый. 39. Знайди таку нужденну людину, щоб вона дійсно потребувала твої 50 копійок. 39. Найди такого нуждающегося человека, чтобы она действительно нуждалась твоими 50 копейками. Треба віддати їх їй. Надо отдать их ему. Сам собі скажи, що даєш ці гроші цій людині за те, щоб було в житті своєму добре. Сам себе скажи, что даешь эти деньги этому человеку за то, чтобы было в жизни своей хорошо. І віддай. И отдай. Не їж 42 години щотижня від п'ятниці до неділі до обіду. Не ешь 42 часа еженедельно с пятницы по воскресенье, до обеда. Треба буде їсти о 12 годині дня. Надо будет кушать в 12:00 дня. Вийди надвір перед їжею, і піднімай своє обличчя ротом догори. Выйди на улицу перед едой, и поднимай свое лицо ртом вверх. Вдихай повітря з висоти через гортань до відмови. Вдыхайте воздух с высоты через гортань до отказа. У тебе народяться сили не такі, як були до цього, а сили здорові. У тебя родятся силы не такие, как были до этого, а силы здоровья. І проси Учителя. И проси Учителя. Ворог здається, відступає від твого тіла, і йде геть подалі. Враг откажется, отступает от твоего тела, и уходит подальше. Нікому не давалося права харкати, плювати на землю, не пити вино, і не палити тютюн. Никому не давалось права харкать, плевать на землю, не пить вино, и не курить табак. Треба розповідати всім про це все, передавати один одному, щоб люди знали, і робили все, що треба для свого здоров'я. Надо рассказывать всем об этом всем, передавать друг другу, чтобы люди знали, и делали все, что нужно для своего здоровья. Ось тоді-то ми всі будемо здорові люди цим ділом займатися. Вот тогда-то мы все будем здоровые люди этим делом заниматься. Природа зробить нас близькими, ми зробимося друзі, і не будемо ніколи ворогувати, а зародиться між нами любов. Природа сделает нас близкими, мы сделаемся друзья, и не будем никогда враждовать, а зародится между нами любовь. Ми будемо допомагати один одному вчити цьому». Мы будем помогать друг другу, учить этому».

    6205:23. 6205: 23. «Мий ноги вранці і ввечері, доглядай за ними щодня. «Мой ноги утром и вечером, ухаживай за ними каждый день. Здоровайся завжди. Здоровайся всегда. Кланяйся головою людям для того, щоб вони бачили тебе, і чули від тебе. Кланяйся головой людям для того, чтобы они видели тебя и слышали от тебя. Стань нижче на соломинку від іншого свого близького, допомагай потопаючому завжди. Стань ниже на соломинку от другого своего близкого, помогай утопающему всегда. Ти терпи , не їж свідомо і не пий 42 години підряд щотижня. Ты терпи, не ешь сознательно, не пей 42 часа подряд каждую неделю. Я не їм, не п'ю систематично. Я не ем, не пью систематически. 24. Проси мене особисто: «Учителю, дай мені моє здоров'я». 24. Проси меня лично: «Учитель, дай мне мое здоровье». Проси те, що треба. Проси то, что надо. У мене вистачить багатства в природі. У меня хватит богатства в природе. Ти не плюй на землю, не харкай, горілку не пий, а тютюн не кури». Ты не плюй на землю, не харкай, водку не пей, а табак не кури».   

   6206:55. 6206: 55.«Вставати треба миттєво. «Вставать надо мгновенно. А лягати з думкою, щоб нічого не робити, нічого не отримувати за це. А ложиться с мыслью, чтобы ничего не делать, ничего не получать за это. А коли спав свій час, то потрібно ставати на ноги. А когда спал свое время, то нужно становиться на ноги. Ти, як чоловік, інший зовсім, повинен любити сам себе. Ты, как человек, другой совсем, должен любить самого себя. Треба пробуджувати ноги. Надо пробуждать ноги. Людина повинна мити ноги холодною водою до колін вранці й увечері. Человек должен мыть ноги холодной водой до колен утром и вечером. Це є твій особистий догляд за собою. Это твой личный уход за собой.Друге. Второе. Коли ти йдеш по дорозі, то дорослі люди зустрічаються з тобою, люди старі, бабусі, і дядько з тіткою. Когда ты идешь по дороге, то взрослые люди встречаются с тобой, люди старые, бабушки, и дядя с тетей. Ти, як чоловік, повинен поклонитися їм своєю головою, і сказати їм: «Здрастуйте». Ты, как человек, должен поклониться им своей головой, и сказать им: «Здравствуйте».Дідусь, бабуся, дядько з тіткою. Дедушка, бабушка, дядя с тетей.Твоє діло – сказати. Твое дело – сказать, аА вони як хочуть. они как хотят. Люби іншого, допомагай йому чим-небудь. Люби другого, помогай ему чем-нибудь. Це є заслуги твої в цьому. Это заслуги твои в этом. 42 години на тиждень терпи без їжі для свого здоров'я. 42 часов в неделю терпи без пищи для своего здоровья.   Це твоє розвантаження. Это твоя разгрузка.Учитель допомагає робити це, він учить. Учитель помогает делать это, он учит. Кому цікаво бути здоровим, він просить Учителя, як ініціатора цієї справи. Кому интересно быть здоровым, он просит Учителя, как инициатора этого дела. Коли протерпів цей час, треба сідати їсти. Когда протерпел это время, надо садиться кушать. Вся природа є перед тобою, особливо атмосфера, ніким не розпочата. Вся природа есть перед тобой, особенно атмосфера, никем не начата.Вона є вище твоєї голови. Она есть выше твоей головы.Ти вдихай повітря через горло. Ты вдыхай воздух через гортань. Воно задовольнить тебе, буде легко для твого шлунку завжди. Он удовлетворит тебя, будет легко для твоего желудка всегда. Сам вдихай це повітря і говори слова: «Учителю, дай мені здоров'я». Сам вдыхай этот воздух и говори слова: «Учитель, дай мне здоровье».   Роби це з душею. Делай это с душой.Нікому не рекомендується плювати і харкати. Никому не рекомендуется плевать и харкать.І не треба пити вино, не треба палити тютюн». И не надо пить вино, не надо курить табак».

    6207.16:15. 6207: 15.«Спершу треба визнати Іванова за Учителя, що він учить нас хорошого. «Сначала надо признать Иванова за Учителя, что он учит нас хорошего. Мити ноги свої по коліна холодною водою щодня двічі. Мыть ноги свои до колен холодной водой ежедневно дважды. Якщо ти лягаєш спати, мий ноги. Если ты ложишься спать, мой ноги. Якщо ти встаєш з ліжка, теж мий. Если ты встаешь с кровати, тоже мой. І ти йди, куди тобі треба. И ты иди, куда тебе надо.Друге. Второе.Ти йдеш по доріжці, з тобою зустрічаються старі, дорослі люди, дідусь, бабуся, дядько з тіткою. Ты идешь по дорожке, с тобой встречаются старые, взрослые люди, дедушка, бабушка, дядя с тетей.Ти здоровайся з ними: «Здрастуйте». Ты здоровайся с ними: «Здравствуйте».Твоє серце повинно бути Твое сердце должно бытьдо них з любов'ю. к ним с любовью. 17. Третє. 17. Третье.Шукай Ищибіднішу людину, яка потребує чого-небудь, і треба допомогти їй. бедного человека, нуждающегося чем-либо, и надо помочь ему.Коли будеш допомагати, сам собі скажи, що даєш для того, щоб тобі було добре. Когда будешь помогать, сам себе скажи, что даешь для того, чтобы тебе было хорошо.І віддай без осуду. И отдай без осуждения. Четверте. Четвертое. Не вживай їжу і воду 42 години щотижня від п ' ятниці до неділі до обіду. Не употребляйте пищу и воду 42 часа в неделю с пятницы по воскресенье до обеда.Треба сідати їсти в неділю о 12 годині. Надо садиться есть в воскресенье в 12:00. Вийди надвір, і вдихай повітря до відмови три рази. Выйди на улицу, и вдыхай воздух до отказа три раза.Ти віриш Учителеві, що він знайшов це. Ты веришь Учителю, что он нашел это. Вір йому, і проси його, як Учителя: «Учителю, дай мені моє здоров'я». Верь ему, и проси его, как Учителя: «Учитель, дай мне мое здоровье». Скажи і зроби вдих три рази. Скажи и сделай вдох три раза. Це будеш робити все життя. Это будешь делать всю жизнь. П'яте. Пятое. Не плювати, і не харкати, не пити, не курити. Не плевать и не харкать, не пить, не курить. Наше діло одне – любити і берегти природу». Наше дело одно – любить и беречь природу».

    6603:37. 6506:150. 6506:150.«Починай мити ноги добре холодною водою по коліна до самого пробудження, до самого тепла. «Начинай мыть ноги хорошо холодной водой до колен до самого пробуждения, до самого тепла. Вони горять після миття, як жар. Они горят после мытья, как жар, аА в тілі є вже здоров'я. в теле есть уже здоровье. А якщо нога буде в здоров'ї, то більше не треба нічого. А если ноги будут в здоровье, то больше не надо ничего. Треба зберігати її роззутою. Надо сохранять ее разутой. Друге. Второе. Ти будеш ходити між людьми, тобто перебувати. Ты будешь ходить между людьми, то есть находиться. Люди є різного характеру: старі, ровесники, молоді. Люди есть разного характера: старые, ровесники, молодежь. Ти будь з ними, як з рідними. Ты будь с ними, как с родными. Ти не вважай, що вони чужі. Ты не считай, что они чужие. Роби зі своїми словами, ввічливо їх представляй. Делай со своими словами, вежливо их представляй. Кланяйся своєю головою низько, говори сам. Кланяйся своей головой низко, говори сам.Ти повинен сказати вголос: «Здрастуй». Ты должен сказать вслух: «Здравствуй». Дідусь, чи бабуся, дядько з тіткою, і молода людина. Дедушка, или бабушка, дядя с тетей, и молодой человек. Ти роби це без усякого сміху, з істиною. Ты делай это без всякого смеха, с истиной.151. Третє. 151. Третье. Люди є нужденні у нас. Люди нуждающиеся есть у нас, им нужна Допомога потрібна їм у житті.помощь в жизни. А перш ніж допомогти, треба дізнатися, чи справді він потребує. А прежде чем помочь, надо узнать, действительно ли он нуждается. А коли ти дізнаєшся, треба допомогти обов'язково. А когда ты узнаешь, надо помочь обязательно. Ти скажи собі, що даєш, щоб тобі було добре в житті. Ты скажи себе, что даешь, чтобы тебе было хорошо в жизни. Четверте. Четвертое. Це свідомо терпіти без їжі й води 42 години. Это сознательно терпеть без пищи и воды 42 часа. Це час один для всіх, від п'ятниці до неділі до 12 годин. Это время одно для всех, с пятницы по воскресенье, до 12:00. Роби вдих і видих перед їдою на чистому повітрі. Делай вдох и выдох перед едой на чистом воздухе.Якщо ти віриш моєму вченню, проси, благай мої сили. Если ты веришь моему учению, проси, умоляй мои силы. Говори: «Учителю, дай здоров'я». Говори: «Учитель, дай здоровье». П'яте. Пятое. Не плюй на землю слину і не харкай, і не кури, не пий вина. Не плюй на землю слюну и не харкай, и не кури, не пей вина. Ти будеш гарантований у природі від в'язниці та лікарні. Ты будешь гарантирован в природе от тюрьмы и больницы. Якщо не будеш робити, не будеш мати гарантії». Если не будешь делать, не будешь иметь гарантии».

    6511:88. 6511: 88. «Мийте ноги холодною водою до колін щодня вранці й увечері. «Мойте ноги холодной водой до колен ежедневно утром и вечером. Краще було б обливати все тіло. Лучше было бы обливать все тело.Ми зустрічаємо старих, дорослих і малих наших людей, треба здороватися з ними. Мы встречаем старых, взрослых и маленьких наших людей, надо здороваться с ними. Не вважай їх чужими, а вважай близькими рідними своїми. Не считай их чужими, а считай близкими родными своими. Обом сторонам буде добре. Обеим сторонам будет хорошо. Імуща, сильна людина повинна шукати бідну. Имущий, сильный человек должен искать бедного. Треба пізнати добре, чи вона потребує Надо узнать хорошо, или он нуждаетсядопомоги, і якої допомоги. в помощи, и какой помощи.Якщо вона потребує, треба дати зі словами. Если он нуждается, надо дать со словами. Гроші не роздають даремно. Деньги не раздают даром. Скажи собі, що ти даєш ці гроші для того, щоб більше не хворів. Скажи, что ты даешь эти деньги для того, чтобы больше не болел.І віддай їй без усякого. И отдай ему без всякого. Цей вчинок не пройде даремно, а отримаєш тільки хороше. Этот поступок не пройдет зря, а получишь только хорошее. Четверте. Четвертое. Не їсти і не пити 42 години, свідоме терпіння від п'ятницю до неділі до 12 годин. Не есть и не пить 42 часа, сознательное терпение с пятницы по воскресенье, 12:00. Перед їдою треба вдихати через гортань з висоти і просити: «Учителю, дай мені здоров'я». Перед едой надо вдыхать через гортань с высоты и просить: «Учитель, дай мне здоровье». Це є твоє свято в кожну суботу, будеш робити раз в тиждень. Это твой праздник в каждую субботу, будешь делать раз в неделю. П'яте. Пятое. Не плювати і не харкати на землю, не пити ніякого вина, і не палити тютюн. Не плевать и не харкать на землю, не пить никакого вина, и не курить табак. Це все є заслуги людини між нами і природою. Это все заслуги человека между нами и природой. 91. Війна, боротьба з природою не буде ніколи через це. 91. Война, борьба с природой не будет никогда из-за этого. Здоров'я не купують за гроші». Здоровье не покупают за деньги».

     6602:26. 6602: 26. «Коли встав з ліжка, не берись ні за що, крім води холодної. «Когда встал с постели, не берись ни за что, кроме воды холодной. Мий ноги свої по коліна. Мой ноги свои до колен. Це є пробудження твоє в теплу сторону. Это пробуждение твое в теплую сторону. Коли лягаєш спати, теж мий ноги холодною водою по коліна. Когда ложишься спать, тоже мой ноги холодной водой по колени.Енергійне тепло є ногам. Энергичное тепло будет ногам. Мий два рази, мий з любов'ю, не лінуйся. Мой два раза, мой с любовью, не ленись. Це робота твоя для себе одна з усіх у природі. Это работа твоя есть для себя одна из всех в природе. Треба проявити у себе ввічливість до всіх, щоб ніхто з оточуючих не ображався на нас ніде ніяк. Надо проявить в себя вежливость ко всем, чтобы никто из окружающих не обижался на нас нигде никак. 35. Треба кланятися низько своєю головою раніше від людини, що зустрічається. 35. Надо кланяться низко своей головой раньше человека, который встречается,   Треба сказати надо сказатьїй: «Здрастуйте». ему: «Здравствуйте».Дідусеві або бабусі, дядькові з тіткою, і молодій людині. Дедушке или бабушке, дяде с тетей, и молодому человеку.Це є наша така дружба, любов між собою в природі. Это наша такая дружба, любовь между собой в природе.Ти отримаєш тільки хороше у житті за твоє хороше. Ты получишь только хорошее в жизни за твое хорошее. Знай добре, що ти живеш між людьми, які потребують чого-небудь. Знай хорошо, что ты живешь среди людей, которые нуждаются чем-либо. А треба знайти їх самому, і узнати, чого вони потребують, чому вони живуть так погано. А надо найти их самому, и узнать, в чем они нуждаются, почему они живут так плохо. 36. В одного є, а в іншого немає, тому ненависть смітить між нами. 36. У одного есть, а у другого нет, поэтому ненависть сорит между нами. Ми є люди хворі цим, ідемо від людей неімущих. Мы есть люди больные этим, идем от людей неимущих.Ми повинні шукати їх, і допомагати їм за можливістю, щоб вони не жили так погано. Мы должны искать их, и помогать им по возможности, чтобы они не жили так плохо.Тоді природа не образить нас з вами ніколи. Тогда природа не обидит нас с вами никогда. Ми не будемо отримувати хворобу чи застуду через цей весь учинок. Мы не будем получать болезнь или простуду через этот поступок.Залежить від самих нас. Зависит от нас самих. Четверте. Четвертое.Не їсти 42 години підряд». Не есть 42 часа подряд».

      6604.07:31. 6604: 31.«Перше. «Первое. Треба мити ноги холодною водою до колін щодня вранці й увечері. Надо мыть ноги холодной водой до колен ежедневно утром и вечером. Бажано тіло обливати все. Желательно тело обливать все. Это есть пробуждение. Друге. Второе. Ти повинен поспішити сказати свої слова. Ты должен поспешить сказать свои слова. Йому треба сказати: «Здрастуйте». Ему надо сказать: «Здравствуйте».Треба сказати Надо сказатьдідусеві або бабусі, дядькові з тіткою і молодій людині. дедушке или бабушке, дяде с тетей и молодому человеку.Твоє діло є сказати, а Твое дело – сказать, авони, як хочуть. они, как хотят. Третє. Третье. Ти повинен знаходити людину, якому треба обов'язково допомогти, бо він потребує. Ты должен находить человека, которому надо обязательно помочь, потому что он нуждается.Не давати без слів. Не давать без слов. А якщо намітиш своєю душею і серцем йому допомогти, ти дай зі своїми словами. А если наметил своей душой и сердцем ему помочь, ты же отдай со своими словами.Ти скажи, що даєш за те, щоб ніяк ніде не хворіти. Ты скажи себе, что даешь за то, чтобы никак нигде не болеть. Віддай без жодної задньої думки. Отдай без всякой задней мысли.Четверте. Четвертое.Це стосується твого прагнення. Это касается твоего стремления.Ти намічаєш Ты намечаешьсвідомо терпіти свій час, не їсте і не пити води 42 години. сознательно терпеть свое время, не кушать и не пить воды 42 часа. Ти повинен не вживати заради свого здоров'я всю суботу до обіду неділі. Ты должен не употреблять ради своего здоровья всю субботу до обеда воскресенья. Коли треба буде сідати їсти, треба вдихати чисте повітря, треба просити Учителя під час цієї дії. Когда надо будет садиться кушать, надо вдыхать чистый воздух, надо просить Учителя во время этого действия. Вдихай повітря, а сам говори: «Учителю, дай мені здоров'я». Вдыхай воздух, а сам говори: «Учитель, дай мне здоровье».Три рази скажи, сідай їж. Три раза скажи, садись ешь.Це будеш робити щотижня. Это будешь делать каждую неделю. Субота – це є свято твоє. Суббота – это праздник твой. П'яте. Пятое. Не плюйся слиною і не харкай на землю. Не плюйся слюной и не харкай на землю, не кури тютюн, і не пий вина ніякого». не кури табак, не пей вина никакого».      

    6604.24:92. 6604.24: 92. «Коли треба буде вставати на ноги, щоб на них ходити, треба мити їх холодною водою по коліна. «Когда надо будет вставать на ноги, чтобы на них ходить, надо мыть их холодной водой по колени. 93. Ноги пробудив, а потім треба ходити по землі у цьому. 93. Ноги имеют правду, а потом надо ходить по земле в этом. Треба мити ноги Надо мыть ногиперед сном. перед сном. Ти йдеш, а люди зустрічаються з тобою. Ты идешь, а люди встречаются с тобой. Треба здороватися обов'язково з ними, як з близькими і своїми для того, щоб не робитися чужими і шкідливими через це. Надо здороваться обязательно с ними, как с близкими и своими для того, чтобы не делаться чужими и вредными из-за этого. Але не викидай ніколи з голови про бідних, хворих, забутих усіма. Но не выбрасывай никогда с головы бедных, больных, забытых всеми. Треба допомогти їм у цьому ділі. Надо помочь им в этом деле. Ти повинен узнати про їхню хворобу і запитати, що заважає в житті? Ты должен узнать об их болезни и спросить, что мешает в жизни? Коли дізнаєшся, і зможеш допомогти, скажи, що допомагаєш через те, щоб тобі було добре. Когда узнаешь, и сможешь помочь, скажи себе, что помогаешь ради того, чтобы тебе было хорошо. 94. І віддай з душею і серцем. 94. И отдай с душой и сердцем. Це буде твоя заслуга. Это твоя заслуга. 42 години підряд не їж, води не пий». 42 часа подряд не ешь, воды не пей».

     6605.20:19. 6605.20: 19.   «Вранці біжу під кран, швидше мию ноги по коліна. «Утром бегу под кран, скорее мою ноги до колен.Холодно, і сильно холодно. Холодно, и сильно холодно. Якщо взявся за гуж, не говори, що не дужий. Если взялся за гуж, не говори, не дюж. Коли лягаю в ліжко, теж мию ноги. Когда ложусь в кровать, тоже мою ноги. Я отримую задоволення. Я получаю удовольствие. Мої ноги горять від тепла, і мені приємно. Мои ноги горят от тепла, и мне приятно.А коли я йду по дорозі, люди зустрічаються зі мною, які йдуть назустріч. А когда я иду по дороге, люди встречаются со мной, которые идут навстречу.Я не проходжу будь-кого мовчки. Я не прохожу любого молча. Я вклоняюся головою їм низько, кажу слова: «Здрастуйте». Я кланяюсь головой им низко, говорю слова: «Здравствуйте». Так Учитель навчає нас. Так Учитель учит нас. 20. Знайомий або незнайомий, а ввічливість треба. 20. Знакомый или незнакомый, а вежливость надо.Душа і серце потрібна. Душа и сердце нужна.Треба шукати нужденного. Надо искать неимущего.Не давати тому, хто просить, він є професіонал. Не надо давать просящему, он есть профессионал. А треба дати тому, хто не просить, а живе погано. А надо дать тому, кто не просит, а живет плохо. Його треба знайти, і обов'язково допомогти зі словами, що даєш ці гроші для того, щоб було добре. Его надо найти, и обязательно помочь со словами, что даешь эти деньги для того, чтобы было хорошо. Віддай без усякого осуду, це теж треба. Отдай без всякого осуждения, это тоже надо. Не їсти 42 години від п'ятниці до неділі до 12 годин. Не есть 42 часа с пятницы по воскресенье, 12:00. Я не поспішаю їсти, а виходжу надвір, вдихаю повітря через гортань. Я не спешу кушать, а выхожу на улицу, вдыхаю воздух через гортань. 21. Я поповнюю внутрішні умови для того, щоб продукт не впливав. 21. Я пополняю внутренние условия для того, чтобы продукт не влиял.І прошу Учителя: «Учителю, дай мені здоров'я». И прошу Учителя: «Учитель, дай мне здоровье».Три рази роблю. Три раза делаю.А потім сідаю їсти. А потом сажусь есть.Це роблю один раз на тиждень, як свято, з душею і серцем. Это делаю один раз в неделю, как праздник, с душой и сердцем. Харкати, плювати на землю не рекомендується. Харкать, плевать на землю не рекомендуется, пПити вино не можна, також курити тютюн не можна».ить вино нельзя, также курить табак нельзя».

    6703.24:77. 6703:77. «Шановний, раз лікарі не допомагають, так бери моє і роби моє. «Уважаемый, раз врачи не помогают, так бери мое, и делай мое. Коли будеш виконувати, ніколи не будеш хворіти ніякою хворобою. Когда будешь выполнять, никогда не будешь болеть никакой болезнью. Пам'ятай завжди, живи разом з Учителем. Помни всегда, живи вместе с Учителем. Він є твій помічник вічно всюди зі своїм ділом. Он твой помощник вечно везде со своим делом. Нічого не роби без нього». Ничего не делай без него».

     6712.21:103. 6712.21: 103.«Перше початкове в житті – це треба мити ноги водою холодною вранці й увечері. «Первое исходное в жизни – это надо мыть ноги водой холодной утром и вечером. Коли встав, мий; Когда встал, мой; коли лягаєш спати, теж мий. когда ложишься спать, тоже мой. Це система людини. Это система человека.Вона повинна робити з душею і серцем. Он должна делать с душой и сердцем.Друге. Второе.Людина людині є друг у житті, товариш. Человек человеку есть друг в жизни, товарищ. Якщо вона буде йти по дорозі, хто б вона не була у своєму житті. Если он будет идти по дороге, кто бы он ни был в своей жизни. Дідусь, бабуся, дядько, тітка, або ровесник тобі, чи молода людина. Дедушка, бабушка, дядя, тетя, или ровесник тебе, или молодой человек. Не чекай милості від неї, а поспішай сам пробудити її, сказати свої слова: «Здрастуй». Не жди милости от них, а спеши сам пробудить их, сказать свои слова: «Здравствуйте».Він чи відповість, це нам не треба, лише б ти сказав. Он ответит, это нам не надо, только бы ты сказал. 105. Третє. Третье. Треба буде навчитися знаходити бідного, і треба узнавати, чого він потребує. Надо будет научиться находить бедного и надо узнавать, в чем он нуждается. Якщо ти можеш допомогти, треба допомогти обов'язково вміло, щоб він залишився задоволений допомогою. Если ты можешь помочь, надо помочь обязательно умело, чтобы он остался доволен помощью.Ти скажи, що даєш цій людині за те, щоб тобі в цьому ділі було добре. Ты скажи, что даешь этому человеку за то, чтобы тебе в этом деле было хорошо. І віддай без усякого осуду. И отдай без всякого осуждения. Четверте. Четвертое. Ти повинен нічого не їсти всю суботу до самої неділі, до 12 годин. Ты должен ничего не кушать всю субботу до самого воскресенья, 12:00. Ти повинен вийти надвір, і там підняти обличчя вгору, вдихати чисте повітря з висоти, просити: «Учителю, дай мені здоров'я». Ты должен выйти на улицу, и там поднять лицо вверх, вдыхать чистый воздух с высоты, просить: «Учитель, дай мне здоровье».Потім сідай їж. Затем садись, ешь. Це буде велике свято у тебе, ти не забувай про нього ніколи.Это будет большой праздник у тебя, ты не забывай о нем никогда.Це твоє особисте здоров'я одне з усіх, будеш робити завжди. Это твое личное здоровье одно из всех, будешь делать всегда. 107. П'яте. 107. Пятое. Не пий алкогольне, не кури, і не плюй, не харкай на землю». Не пей алкогольное, не кури, и не плюй,  не харкай на землю». 6902:61. 6902: 61.«До мене звернулася жінка доросла, 40 років мочилася (хвороба нетримання сечі). «Ко мне обратилась женщина взрослая, 40 лет мочилася (болезнь недержание мочи). Вона живе в Луганській області, Ольга. Она живет в Луганской области, Ольга. Вона стала моїм вченням займатися, здоров'я стало у неї». Она стала моим учением заниматься, здоровье стало в ней».       

      6904:24. 6904: 24. «Мити ноги до колін два рази на день. «Мыть ноги до колен два раза в день. Система така. Система такова. 25. Здороватися з дідусем і бабусею, дядьком і тіткою, і молодою людиною. Здороваться с дедушкой и бабушкой, дядей и тетей, и молодым человеком.Це буде твоя ввічливість. Это твоя вежливость.Знайти бідного в цьому, нужденного, допоможи йому. Найти бедного в этом, нуждающегося, помоги ему.Коли будеш давати, скажи собі, що даєш для того, щоб на користь твого здоров'я. Когда будешь давать, скажи себе, что даешь для того, чтобы в пользу твоего здоровья. 42 години не їсти від п ' ятниці до неділі до обіду. 42 часа не есть с пятницы по воскресенье до обеда. А потім сідай їсти. А потом садись есть.Потрібно вийти надвір у природу, вдихати три рази повітря з висоти і просити Учителя, якому ви вірите. Нужно выйти на улицу в природу, вдыхать три раза воздух с высоты и просить Учителя, которому вы верите. Не харкати і не плювати на землю, не палити і не пити. Не харкать и не плевать на землю, не курить и не пить. 129. Люди робляться друзями в природі, самі себе звільняють від вічно вмираючої залежності». 129. Люди делаются друзьями в природе, сами себя освобождают от вечно умирающей зависимости».

    6902.16:182. 6911:88. 6911: 88.«Щоб не застуджуватися і не хворіти, вчення практичне Іванова треба. «Чтобы не простужаться и не болеть, учение практическое Иванова. Надо Доглядати за своїми ногами, мити холодною водою два рази в день.ухаживать за своими ногами, мыть холодной водой два раза в день. Коли встав з ліжка, ноги мий. Когда ты встал с кровати, мой ноги, кКоли лягаєш у ліжко, теж мий.огда ложишься в постель, тоже мой. Це твій милий труд для того, щоб тебе носили енергійно ноги. Это твой милый труд для того, чтобы тебя носили энергично ноги. 89. Твій перший внесок є любов твоя до себе, ти повинен пробуджувати в природі. 89. Твой первый взнос является любовь твоя к себе, ты должен пробуждать в природе. А коли ти йдеш по дорозі, люди зустрічаються з тобою усякого порядку, старі, ровесники і молоді. А когда ты идешь по дороге, люди встречаются с тобой всякого порядка, старые, ровесники и молодежь. Ти не забувай пробудити їх своїм словом. Ты не забывай пробудить их своим словом. Вклонися низько головою, і скажи «здрастуй» дідусеві або бабусі, дядькові з тіткою і молодій людині. Поклонись низко головой и скажи «здравствуй» дедушке или бабушке, дяде с тетей и молодому человеку. Не чекай їхню таку милість від них, ти роби сама або сам. Не жди их такую милость от них, ты делай сама или сам.Це буде твоє все для всіх. Это будет твое все для всех.Ти не забувай шукати нужденного чоловіка, він потребував чого-небудь, треба допомогти йому. Ты не забывай искать нуждающегося человека, который требует чего-либо, надо помочь ему.Якщо ти можеш, допомагай. Если ты можешь, помогай. Не треба давати без слова. Не надо давать без слова. Сам скажи, що даєш цій людині за те, щоб не хворіти нічим ніяк ніколи. Сам скажи, что даешь этому человеку за то, чтобы не болеть ничем никак никогда. Віддай цій людині з душею і серцем. Отдай этому человеку с душой и сердцем. Четверте. Четвертое. Терпи без їжі і не пий 42 години. Терпи без еды и не пей 42 часа. Поїж у п'ятницю ввечері о шостій, а будеш сідати обідати у неділю о 12 годині. Поешь в пятницу вечером в шесть, а будешь садиться обедать в воскресенье в 12:00. Перед цим виходь надвір, піднімай голову, вдихай повітря з висоти і проси Учителя, хто тебе учить. Перед этим выходи на улицу, поднимай голову, вдыхай воздух с высоты и проси Учителя, кто тебя учит. Вдихай повітря через гортань і говори: «Учителю, дай мені здоров'я». Вдыхайте воздух через гортань и говори: «Учитель, дай мне здоровье». П'яте. Пятое. Не плювати і не харкати на землю, і не пити ні горілки, ні вина, ні пива, і не курити. Не плевать и не харкать на землю, и не пить ни водки, ни вина, ни пива, и не курить. Ось це ми повинні в себе усно знати, і вчити цьому всьому нашу молодь». Вот это мы должны в себя устно знать, и учить этому всему нашу молодежь».

     7005:86. 7005: 86.«Перше. «Первое. Ноги мий до колін холодною водою вранці і ввечері. Ноги мой до колен холодной водой утром и вечером. Це є пробудження твоє, органічний догляд твій за ногами. Это пробуждение твое, органический уход твой за ногами. Друге. Второе. Ти йдеш по дорозі своїй, а люди різного характеру зустрічаються з тобою. Ты идешь по дороге своей, а люди разного характера встречаются с тобой. Чи ти знаєш, чи не знаєш, твоє діло одне – вклонися їм головою в пояс, і скажи вголос їм «здрастуйте»: дідусеві або бабусі, дядькові з тіткою, або молодій людині. Ты знаешь, не знаешь, твое дело одно – поклонись им головой в пояс, и скажи вслух им «здравствуйте»: дедушке или бабушке, дяде с тетей, или молодому человеку.Це є заслуги твої улюблені в природі від людей. Это заслуги твои любимые в природе от людей. Ці люди не будуть забувати тебе ніколи.Эти люди не будут забывать тебя никогда. Вони виправдають твій учинок у будь-якому місці. Они оправдают твой поступок в любом месте. Ти не будеш ображений ніким ніде ніколи за твою здібність. Ты не будешь обижен никем нигде никогда за твою способность.Третє. Третье. Люди живуть бідно між людьми. Люди живут бедно между людьми.Тобі буде краще, якщо ти знайдеш сам цю людину. Тебе будет лучше, если ты найдешь сам этого человека. Дізнайся, чим вона хворіє. Узнай, чем он болеет, чЩо треба їй в житті?то надо ему в жизни? Ти допоможи їй словом і ділом. Ты помоги ему словом и делом. Природа не буде забувати тебе за це твоє діло ніколи. Природа никогда не будет забывать тебя за это твое дело. Вона обдарує тебе своїми небаченими дарами. Она одарит тебя своими невиданными дарами. Якщо ти допоможеш цій людині своїм умінням, то і ти отримаєш хороше за це в будь-якому місці твого життя від природи, від людей. Если ты поможешь этому человеку своим умением, то и ты получишь хорошее за это в любом месте твоей жизни от природы, от людей. Дай зі словами, що даєш для того, щоб тобі було добре. Дай со словами, что даешь для того, чтобы тебе было хорошо. І віддай. И отдай. Четверте. Четвертое. Потрібно протерпіти 42 години, не їсти свідомо для свого здоров'я. Нужно протерпеть 42 часа, не есть заведомо для своего здоровья. Поїж у п'ятницю ввечері, а до неділі до 12 годин дня не їсти і не пити воду. Поешь в пятницу вечером, а до воскресенья до 12:00 дня не есть и не пить воду. Ти повинен поїсти о 12 годині. Ты должен поесть в 12:00. Ти вийди надвір, підведи обличчя, і вдихай повітря з висоти через гортань до відмови. Ты выйди на улицу, подведи лицо, и вдыхай воздух с высоты через гортань до отказа. Сам або сама проси Учителя: «Учителю, дай мені здоров ' я». Сам или сама проси Учителя: «Учитель, дай мне здоровье». Це буде дано тобі, ти ж просиш у природі у переможця її. Это будет дано тебе, ты просишь в природе у победителя ее. Це будеш зберігати щотижня, як свято твоє. Это будешь хранить каждую неделю, как праздник твой. П'яте. Пятое. Не плюй на землю, не харкай, не кури тютюн і не пий вина». Не плюй на землю, не харкай, не кури табак, не пей вина».

   7101:43. 7102:12. 7102: 12. «Миття ніг холодною водою виділяє в тілі тепло. «Мойка ног холодной водой выделяет в теле тепло. Це вже здоров ' я починає робитися в людині через це все. Это уже здоровье начинает делаться в человеке через это все. Перше. Первое. Це людина доглядає за собою, система є з душею і серцем щодня. Это человек ухаживает за собой, система есть с душой и сердцем ежедневно.   Коли вранці встав, помив. Когда утром встал, помыл. Коли лягаєш, теж мий. Когда ложишься, тоже мой – эЦе одне є твоє пробудження.то одно твое пробуждения. Не лінуйся, а роби. Не ленись, а делай. Друге. Второе.   Коли ти йдеш по дорозі, і люди зустрічаються з тобою. Когда ты идешь по дороге, и люди встречаются с тобой. Ти не чекай милості від них, щоб вони поклонилися тобі в цьому. Ты не жди милости от них, чтобы они поклонились тебе в этом. Твій програш буде це. Твой проигрыш будет это. Ти повинен поставитися з душею і серцем, і вклонитися своєю головою їм низько. Ты должен отнестись с душой и сердцем, и поклониться своей головой им низко. Скажи слова вголос: «Здрастуйте, дідусю». Скажи слова вслух: «Здравствуйте, дедушка». «Здрастуйте, бабуся». «Здравствуйте, бабушка».«Здрастуй, дядько». «Здравствуй, дядя».Здрастуй, тітка». «Здравствуй, тетя». «Здрастуй, молодий чоловік». «Здравствуй, молодой человек». Це виграш буде твій перед усіма. Это выигрыш будет твой пред всеми. Третє. Третье. Шукай розумом своїм між людьми бідну, нужденну людину, хто живе в природі бідно, важко. Ищи умом своим между людьми бедного, нуждающегося человека, кто живет в природе бедно, трудно. Ти дізнайся, чого вона потребує. Ты узнай, чем он нуждается. Їй не треба Ему не надобагато. много. Ти дай їй 50 копійок зі словами. Ты дай ему 50 копеек со словами. Коли давати будеш, скажи (про себе), що даєш ці гроші лише тому, щоб не хворіти нічим. Когда давать будешь, скажи (про себя), что даешь эти деньги только потому, чтобы не болеть ничем. І віддай з душею і з серцем. И отдай с душой и с сердцем. Четверте. Четвертое. Тобі треба провести у себе розвантаження. Тебе надо провести у себя разгрузку.Не їж від п'ятниці до неділі до обіду. Не ешь от пятницы до воскресенья до обеда. Треба сідати о 12 годині. Надо садиться в 12:00. Ти дочекався час, іди надвір, підведи вгору обличчя, і вдихай повітря з висоти до відмови, і проси в цьому Учителя: «Учителю, дай здоров'я». Ты дождался время, иди на улицу, подними вверх лицо, и вдыхай воздух с высоты до отказа, и проси в этом Учителя: «Учитель, дай здоровье». Це буде твоє свято, про яке ти не повинен забувати. Это будет твой праздник, о котором ты не должен забывать. Це буде твоє здоров'я. Это будет твое здоровье.П'яте. Пятое. Ти не повинен на землю плювати і харкати, не пити, не курити. Ты не должен на землю плевать и харкать, не пить, не курить. Найкраще є в житті.Это лучшее есть в жизни. У нас з вами не буде злочинець і хвора через це все зроблене. У нас с вами не будет  делаться преступник и больной  через это все.   Якщо ми зробимося на всій нашій землі такі люди, то ворог зникне у нас, не буде всередині нас його, і не буде його ззовні. Если мы сделаемся на всей нашей земле такие люди, то враг исчезнет у нас, не будет его внутри нас, и не будет его извне. Сама режимна система зміниться в законі. Сама режимная система изменится в законе. Учитель прийшов на землю для того, щоб учити одному. Учитель пришел на землю для того, чтобы учить других. Вірити йому, вченню. Верить ему, учению. Найголовніше, Учитель просить весь народ виконувати його вчення. Самое главное, Учитель просит весь народ выполнять его учение. Це має світове значення. Это имеет мировое значение. 15. Війська всі внутрішні не будуть потрібні, також зовнішні війська не будуть потрібні. 15. Войска все внутренние не потребуются, также внешние войска не будут нужны. Вся медична інтелігенція не буде треба через це вчення. Вся медицинская интеллигенция не будет нужно через это учение. 52. Бог – це чоловік зі своїми заслугами. 52. Бог – это человек со своими заслугами.   Природа дала йому всі свої можливості володіти цим, допомагати людям хворим. Природа дала ему все свои возможности владеть этим, помогать людям больным. 53. Люди перестануть робитися злочинцями через свою чесність, зроблену ними. 53. Люди перестанут делаться преступниками из-за своей честности, сделанной ими. 148. Що може бути краще від цього всього в житті в природі. 148. Что может быть лучше этого всего в жизни в природе. Ми всі виходимо серця цим, вони будуть у нас загартовані, здорові, молоді, як 25-річної людини. Мы все выходим сердца этим, они будут у нас закаленные, здоровые, молодые, как 25-летнего человека. Це наше буде здорове життя в природі, чим ми роззброїмо в'язницю і лікарню. Это наша будет здоровая жизнь в природе, чем мы разоружим тюрьму и больницу. 169. Я є Бог недарма. 169. Я есть Бог не зря. Я несу ім'я його у ділі його. Я несу имя его в деле его. А випущу всіх з в'язниці, з лікарні. А выпущу всех из тюрьмы, из больницы.

       7112 «64. 7112:64. Я, як Бог, прийшов на землю для того, щоб підняти нашу бідну, хвору людину, звільнити ув'язненого і божевільного. Я, как Бог, пришел на землю для того, чтобы поднять нашего бедного, больного человека, освободить заключенного и умалишенного,Щоб не було в'язниці та лікарні. чтобы не было тюрьмы и больницы. 111. Вона почула про нього, а сама не бачить своїми очима. 111. Она услышала о нем, а сама не видит своими глазами. Ось що вона зробила. Вот что она сделала,Назвала його: «Учитель, ти дай мені зір». назвала его: «Учитель, ты дай мне зрение». Я, як Учитель, описую їй своє вчення практичне, щоб вона зрозуміла мене, що треба зробити їй для цього всього. Я, как Учитель, описываю ей свое учение практическое, чтобы она поняла меня, что надо сделать ей для этого всего. Вона повинна мити свої ноги холодною водою вранці і ввечері. Она должна мыть свои ноги холодной водой утром и вечером. Пробуджувати себе, Учитель учить цьому небувало на людях. Пробуждать себя, Учитель учит этому небывало на людях. Клонися низько людям, говори їм вголос «здрастуйте»: бабусі або дідусеві, дядькові з тіткою або молодій людині. Кланяйся низко людям, говори им вслух «здравствуйте»: бабушке или дедушке, дяде с тетей или молодому человеку. Твоя душа з серцем відірвала Твоя душа с сердцем оторвалау них задуману думку. в них задуманную мысль. Він повернув головку, як на незнайомого, каже йому: «Ти не знаєш мене, а вітаєшся». Он повернул головку, как на незнакомого, говорит ему: «Ты не знаешь меня, а здороваешься». Він або вона каже, я прославляю вчення Учителя, роблю для того, щоб ворог мій забрався від мене, тобто я не хворіла. Он или она говорит, я прославляю учения Учителя, делаю для того, чтобы враг мой забрался от меня, то есть я не болела. Третє. Третье. Треба самому шукати нужденного, хворого в природі. Надо самому искать нуждающегося, больного в природе, Вибачитися извинитьсяперед ним, і треба допомогти йому в житті. перед ним, и надо помочь ему в жизни.А коли дізнаєшся, що він потребує, треба сказати, що даєш цю допомогу для того, щоб ніяк ніде не хворіти. А когда узнаешь, чем он нуждается, надо сказать, что даешь эту помощь для того, чтобы никак нигде не болеть.І віддай без усякого. И отдай без всякого. Треба терпіти без їжі та води від п ' ятниці вечора до неділі до 12 годин. Надо терпеть без пищи и воды от пятниц вечера до воскресенья, 12:00. Треба їсти в обід. Надо есть в обед. Ти виходь у природу, через гортань вдихай повітря всередину до відмови три рази. Ты выходи в природу, через гортань вдыхай воздух внутрь до отказа три раза. Якщо віриш цьому Учителеві, то проси: «Учителю, дай мені здоров'я». Если веришь этому Учителю, то проси: «Учитель, дай мне здоровье». 113. Треба не харкати на землю і не плювати, не пити, не курити. 113. Надо не харкать на землю и не плевать, не пить, не курить.Це старенька пише лист на мою адресу. Это старушка пишет письмо в мой адрес. Я, як Бог, отримав його, читаю, сам не вірю цим словам. Я, как Бог, получил его, читаю, сам не верю этим словам. Вона дякує мені: «Ти є мій Бог, відкрив очі». Она благодарит меня: «Ты есть мой Бог, открыл глаза».

   Читайте, понимайте, а самое главное, делайте. 8209:44.

 

   Про рак. Об избавлении от рака. 6912.31:121. 6912.31: 121. Можна позбутися від цієї страшної хвороби тільки тоді, якщо постійно користуватися моєю порадою. Можно избавиться от этой страшной болезни, только если постоянно пользоваться моим советом.Люди є, які страждали пухлинами раковими, але твердо взялися за Люди, которые страдали опухолями раковыми, но твердо взялись засамолікування природними багатствами за моєю порадою, і не відчували ніякої пухлини. самолечение природными богатствами по моему совету, не чувствовали никакой опухоли. 122. Хімія не робить будь-якої користі для хворого. 122. Химия не делает какой-либо пользы для больного. Єдиний і правильний вихід хворого від своїх мук – це є природне самолікування. Единственный и правильный выход больного от своих мучений – это естественное самолечения. Повітря, вода є найголовніше. Воздух, вода есть самое главное. Хворий відчуває себе легко навіть з перших днів роботи над собою, і не буде від цього шкоди ніякої. Больной чувствует себя легко даже с первых дней работы над собой, и не будет от этого вреда никакого, аТільки користь, і швидке повернення до праці. только польза, и быстрое возвращение к труду.Я провів дуже багато експериментів з різними захворюваннями, і можу сказати з гордістю, що ефект від цієї поради величезний. Я провел очень много экспериментов с различными заболеваниями, и могу сказать с гордостью, что эффект от этого совета огромен. Можна позбутися від будь-якої хвороби, тільки потрібно працювати самому над собою. Можно избавиться от любой болезни, только нужно работать самому над собой.Природа є багата своїми якостями, потрібно їх у неї взяти, щоб не хворіти і не застуджуватись. Природа есть богатая своими качествами, нужно их у нее взять, чтобы не болеть и не простужаться.

    7102:178. 7102: 178. Я не лікую який-небудь рак. Я не лечу какой-нибудь рак. Хвороба будь-яка є для мене, вона є ворог на людині. Болезнь любая для меня, она есть враг на человеке.Ніхто не має права зняти її з людини. Никто не имеет права снять ее с человека. А я це зроблю з допомогою повітря, води, землі. А я это делаю с помощью воздуха, воды, земли. Людина позбавиться від цієї хвороби. Человек избавится от этой болезни.

   7309:58. 7309: 58. Ракове захворювання на людині є від природи. Раковое заболевание человеке есть от природы, оВона садить його на тіло.на сажает его на тело. Ніхто з людей не може прогнати його в житті, Никто из людей не может прогнать его в жизни,крім Іванова. кроме Иванова. 75. Людина, хвора на рак, треба йому, він передає сили свої їй. Он передает силы свои человеку, больному раком. Вона отримає ці сили від Іванова, тоді людина не буде хворіти і застуджуватися. Он получит эти силы от Иванова, тогда человек не будет болеть и простужаться.А коли буде займатися вченням, рак сам розійдеться у хворого в цьому процесі. А когда будет заниматься учением, рак сам разойдется у больного в этом процессе. 77. Рак виліковується шляхом вчення Іванова. 77. Рак излечивается путем учения Иванова. Це ідея є не людська, а Бога. Это идея есть не человеческая, а Бога,Він лікує рак природою. он лечит рак природой. Людина, хвора на рак, вилікувалася засобом Іванова. Человек, больной раком, вылечился средством Иванова. 82. Я кричу про це на весь світ. 82. Я кричу об этом на весь мир. Тільки я зроблю це, я вилікую рак сам. Только я сделаю это, я вылечу рак сам. 83. Найголовніше в житті, це запобігти будь-якому захворюванню. 83. Самое главное в жизни, это предотвратить любое заболевание. Ось яке Вот какоевчення є, Іванов вносить нам. учение есть, Иванов вносит нам. 86. Не штучне допомагає, а природа допомагає в цьому. 86. Не искусственное помогает, а природа помогает в этом – вПовітря, вода і земля.оздух, вода и земля.

 

   Заповіді Іванова і Христа 4. Заповеди Иванова и Христа      

     Ці правила використовував колись Христос. Эти правила использовал когда-то Христос. Порфирій Іванов піввіку творив науку здоров ' я. Порфирий Иванов полвека творил науку здоровья. Він взяв від вчення Христа ідею любити людей, доповнив своїм, виконав сам і навчив того людей. Он взял от учения Христа идею любить людей, дополнил своим, выполнил сам и научил того людей. Він далекий від релігії і протилежний їй. Он далек от религии и противоположный ей. Він написав у праці. Он написал в трудах:«Я н е жалів віддати своє здоров ' я іншому. «Я не жалел отдать свое здоровье другому. Я зробив те, що Христос говорив нам колись ». Я сделал то, что Христос говорил нам когда-то». 8302:49. 8302: 49. Що говорив нам Христос? Что говорил нам Христос? Христос прийшов виконати Божий закон. Христос пришел исполнить Божий закон. Він говорив: «Полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією думкою твоєю. Он говорил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим. Це є перша і найбільша заповідь. Это первая и наибольшая заповедь. Друга ж, подібна до неї: люби ближнього твого, як самого себе». Вторая, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя». Мф 22:37. Мф 22:37. «Все, чого бажаєте, щоб вам робили люди, так і їм робіть. «Все, чего хотите, чтобы вам делали люди, так и им делайте. Закон і пророки є в цьому». Закон и пророки есть в этом». Мф 7:12. Мф 7:12. Христос має свій закон. Христос имеет свой закон.Христос не виконував закон Божий від Мойсея, котрий учив євреїв любити євреїв і ненавидіти ворогів, їх убивати, поступово завоювати світове панування, щоб залишились євреї та їхні раби. Христос не исполнял закон Божий от Моисея, который учил евреев любить евреев и ненавидеть врагов, их убивать, постепенно завоевать мировое господство, чтобы остались евреи и их рабы.(Див: Второзаконня гл.7, 11, 20). (См: Второзаконие гл.7, 11, 20). Христос говорив учням, що любіть ворогів ваших, благословляйте їх, прощайте їм провини, але не карайте позбавленням волі в тюрмі, не вбивайте. Христос говорил ученикам, что любите врагов ваших, благословляйте их, прощайте им вину, но не наказывайте лишением свободы в тюрьме, не убивайте. Іванов має закони Божі такі само, як у Христа. Иванов имеет законы Божьи такие же, как у Христа. Люби Бога твого. Люби Бога твоего. Люби людей, як себе. Люби людей, как себя. Бажай людям те, що собі хочеш. Желай людям то, что хочешь себе. Зробити з ворога любимого друга. Сделать из врага любимого друга. Найголовніше, Христос заповідав людям бути в житті незалежними від природи, тобто основних потреб людей: їжі, одягу, житлового дому. Самое главное, Христос завещал людям быть в жизни независимыми от природы, то есть основных потребностей людей: пищи, одежды, жилого дома. Бо люди втрачають здоров ' я і вмирають через свою залежність. Потому что люди теряют здоровье и умирают из-за своей зависимости. Залежність веде до смерті, а незалежність веде до продовження життя. Зависимость ведет к смерти, а независимость ведет к продолжению жизни.Христос заповідав, що не турбуйтесь, що вам їсти, у що одягнутись. Христос завещал, не беспокойтесь, что вам кушать, во что одеться. Терпінням спасати свою душу, терпіти холод, голод. Надо спасать свою душу терпением, надо терпеть холод, голод. Іванов виконав це, став у житті незалежним від природи. Иванов выполнил это, стал в жизни независимым от природы. Заповіді Іванова і Христа Заповеди Иванова и Христа

   Христос мив учням Христос мыл ученикамноги до колін холодною водою. ноги до колен холодной водой.Він учив, щоб і вони мили ноги іншому. Он учил, чтобы и они мыли ноги другим. Христос говорив: «Якщо Я є Учитель, умив ноги вам, то і ви повинні вмивати ноги іншому. Христос говорил: «Если Я, Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги другому. Бо Я дав вам приклад, щоб і ви робили так само, як Я зробив вам». Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам». Ін13:5. Ин13: 5.Христос заповів любити всіх, вітати друзів і незнайомих. Христос завещал любить всех, приветствовать друзей и незнакомых. Він говорив: «Бо коли ви любите тих, хто любить вас, яка нагорода вам? Он говорил: «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая награда вам? І коли ви вітаєте тільки друзів ваших, що особливого робите? И если вы приветствуете только друзей ваших, что особенного делаете? Отже, будьте досконалі, як Отець ваш досконалий». Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш совершенный». Мф 5:48. Мф 5:48. Христос заповідав поститися щотижня. Христос завещал поститься каждую неделю. Дні посту визначати через такі слова: «Весільні друзі не сумують, поки жених є з ними. Дни поста определяются через такие слова: «Свадебные друзья не печалятся, пока жених есть с ними. Але дні настануть, коли відберуть у них жениха, і вони будуть поститися тоді». Но дни наступят, когда отберут у них жениха, и тогда они будут поститься». Мф 9:15. Мф 9:15. Очевидно, він говорив про себе. Очевидно, он говорил о себе. Христа відібрали в учнів у п ' ятницю, Його розіп ' яли, тіло поховали. Христа отобрали в учеников в пятницу, его распяли, тело похоронили. А він вийшов із гробу в неділю, прийшов до учнів, вони дали чечену рибу і мед і він їм разом із ними. А он вышел из гроба в воскресенье, пришел к ученикам, они дали печеную рыбу и мед, и он ел вместе с ними. Лука 24:43. Лука 24:43. Отже, Христа відібрали в учнів з вечора п'ятниці до неділі приблизно 42 години, треба поститись у цей час. Итак, Христа отобрали в учеников с вечера пятницы до воскресенья примерно 42 часа, надо поститься в это время. Христос заповідав допомагати бідним, нужденним, дати милостиню на хліб на день. Христос завещал помогать бедным, нуждающимся, дать милостыню на хлеб в день. Нагодувати голодного, одягнути роздягненого. Накормить голодного, одеть раздетого.   Він учив усі блага суспільства розподіляти порівну між усіма людьми, зарплата має бути всім однакова. Он учил все блага общества распределять поровну между всеми людьми, зарплата должна быть всем одинаково. Прощати людям провини, не карати в ' язницею, не вбивати. Прощать людям вину, не наказывать в тюрьме, не убивать. Христос заповідав просити в ім ' я Його: «Якщо перебуватимете в Мені, і слова мої будуть у вас, то просіть, чого б ви не захотіли, і буде вам». Христос завещал просить в имя его: «Если будете пребывать во Мне, и слова мои будут у вас, то просите, чего бы вы не захотели, и будет вам». Ін 15:7. Ин 15: 7. Ці заповіді Христа треба виконувати кожному, щоб мати здоров ' я, життя. Эти заповеди Христа надо выполнять каждому, чтобы иметь здоровье, жизнь. Христос учив: «Всякого, хто слухає ці слова і виконує їх, уподібню мужеві мудрому. Христос учил: «Всякого, кто слушает эти слова и исполняет их, уподоблю мужу мудрому.А всякий, хто слухає ці слова і не виконує їх, уподібниться мужеві нерозумному». А всякий, кто слушает сии слова и не исполняет их, уподобится мужу неразумному». Мф 7:24. Мф 7:24.«Хто порушить одну із цих заповідей найменших і навчить того людей, того назвуть найменшим у царстві небесному. «Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит того людей, того назовут малейшим в Царстве Небесном.А хто виконає і навчить, той назветься Великим у Царстві небесному» . А кто выполнит и научит, тот назовется великим в Царстве небесном». Мф 5:19. Мф 5:19. Священики церкви порушують ці заповіді і навчають того людей, тому називаються найменшими. Священники церкви нарушают эти заповеди и учат тому людей, поэтому называются малейшими. Ми не робимо так, як вони. Не надо делать так, как они. Порфирій Іванов виконав ці всі заповіді Христа у своєму житті і навчив того людей, тому називали його Великим, мудрим у царстві Божому. Порфирий Иванов выполнил все эти заповеди Христа в своей жизни и научил того людей, поэтому называли его Великим, мудрым в царстве Божьем, Учителем народа, Богом Земли по делу. Іванов зібрав заповіді в систему, виконав їх, навчив того людей. Иванов собрал заповеди в систему, выполнил их, научил того людей. Іванов приймав усіх нужденних, бідних, хворих, хто просив. Иванов принимал всех нуждающихся, бедных, больных, кто просил. Він писав про прийом: «М и прийняли чоловіка, як я приймаю всіх. Он писал о приеме: «Мы приняли человека, как я принимаю всех. А потім облили водою холодною, потім він прийняв таке вчення, що робити. А потом облили водой холодной, затем он принял такое учение, что делать. 1. Треба купатися холодною водою два рази в день, вранці й увечері. 1. Надо купаться холодной водой два раза в день, утром и вечером. (Ін 13:5) 2. Вітатися з людьми всіма, не проходити жодної людини. (Ин 13: 5) 2. Здороваться с людьми всеми, не проходить ни одного человека. Твоє діло є сказати їм. Твое дело – сказать им. ( Мф 5:48). (Мф 5:48). 3. Треба знайти людину нужденну, треба дати 50 копійок. 3. Надо найти человека нуждающегося, надо дать 50 копеек. Сам собі скажи, що даєш ці гроші за те, щоб не хворіти. Сам себе скажи, что даешь эти деньги за то, чтобы не болеть. ( Мф 19:21). (Мф 19:21). 4. 42 години не їж від п ' ятниці до неділю до 12 годині. 4. 42 часа не ешь от пятницы до воскресенья, 12:00. Вийди надвір, вдихай повітря і говори: «Учителю, дай мені здоров'я». Выйди на улицу, вдыхает воздух и говори: «Учитель, дай мне здоровье». Після цього їж, що хочеш, скільки хочеш. После этого ешь, что хочешь, сколько хочешь. Твоє здоров'я – це є все. Твое здоровье – это все. ( Мф 6:13, 9:15). (Мф 6:13, 9:15). 5. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не вживай алкоголь ». 5. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не употребляй алкоголь». Іванов. Иванов. 1983.03:34. 1983.03: 34.   Загартування – це наука всіх людей усього світу, джерело людського життя. Закалка – это наука всех людей всего мира, источник человеческой жизни. Свідоме терпіння є легке лікування. Сознательное терпение легкое лечение.Робіть поки ви здорові. Делайте пока вы здоровы.Особливо це треба всім ради майбутнього. Особенно это надо всем ради будущего.Іванов стверджує: якщо чоловік Иванов утверждает: если человек   загартовується в цьому житті, то він може не боятися загробного життя. закаляется в этой жизни, то он может не бояться загробной жизни.Душа не вмирає, не має кінця. Душа не умирает, не имеет конца. Пропонуємо людям вірити тому, кому дали назву Великий, і виконувати його заповіді. Предлагаем людям верить тому, кому дали название Великий и выполнять заповеди. Христос та Іванов свідчать про одне, їхнє свідчення за законом є істинне. Христос и Иванов свидетельствуют об одном, их свидетельство по закону истинно.

   Дитинка . Детка. У 1982 році Іванов був під домашнім арештом. В 1982 году Иванов был под домашним арестом, власти запретили ему принимать больных людей. Он написал звезду здоровьямолоді й усім людям, в яких немає можливості прийнятись, щоб вони зміцнювали здоров'я вдома. молодежи и всем людям, у которых нет возможности приняться, чтобы они укрепляли здоровье дома. «Дитинко! «Детка! .1.1. К упайся в холодній воді два рази в день, вранці і ввечері, щоб тобі було добре. Купайся в холодной воде два раза в день, утром и вечером, чтобы тебе было хорошо. Купайся в озері, річці, ванні, приймай душ або обливайся. Купайся в озере, речке, ванной, принимай душ или обливайся.Це твої умови. Это твои условия. Гаряче купання завершуй холодним. Горячее купание завершай холодным.Перед купанням стань босими ногами на землю, сніг хоча б на 1 – 2 хвилини. Перед купанием стань босыми ногами на землю, снег хотя бы на 1 – 2 минуты. Вдихни через рот декілька раз повітря й побажай собі й усім людям здоров'я. Вдохни через рот несколько раз воздух и пожелай себе и всем людям здоровья. 2 . 2. Здоровайся з усіма всюди, особливо з людьми похилого віку. Здоровайся со всеми везде, особенно с людьми пожилого возраста. Якщо хочеш мати в себе здоров'я, здоровайся з усіма. Если хочешь иметь у себя здоровье, здоровайся со всеми. 3 . 3. Допомагай людям, чим можеш, особливо бідному, хворому, ображеному, нужденному. Помогай людям, чем можешь, особенно бедному, больному, обиженному, нуждающемуся. Роби це з радістю. Делай это с радостью. Відгукнись на його нужду душею і серцем. Отзовись на его нужду душой и сердцем. Ти придбаєш у ньому друга і допоможеш ділу миру. Ты приобретешь в нем друга и поможешь делу мира. 4 . 4. Старайся хоч раз в тиждень обходитися без їжі й води з п'ятниці 18 – 20 годин до неділі 12 годин. Старайся хоть раз в неделю обходиться без пищи и воды с пятницы 18 – 20 часов до воскресенья, 12:00. Це твої заслуги Это твои заслугиі спокій. и покой. Якщо тобі трудно, то терпи протягом доби. Если тебе трудно, то терпи в течении суток. Вийди на природу у неділю босим і декілька раз подихай, як написано вище. Выйди на природу в воскресенье босиком и несколько раз подыши, как написано выше.Це свято твоєї справи. Этот праздник твоего дела. Після цього можеш їсти все, що тобі подобається. После этого можешь кушать все, что тебе нравится. 5 . 5. Люби природу, яка оточує тебе, не плюй на землю, не випльовуй із себе нічого. Люби природу, которая окружает тебя, не плюй на землю, не выплевывай из себя ничего,Звикни до цього, це твоє здоров'я. привыкни к этому, это твое здоровье. Не вживай алкоголь і не кури. Не употребляй алкоголь и не кури. Перемагай у себе жадність, лінь, самовдоволеність, користолюбство, страх, лицемірство, гордість. Побеждай в себя жадность, лень, самодовольство, стяжательство, страх, лицемерие, гордость. Вір людям і люби їх . Верь людям и люби их. Не говори про них несправедливо. Не говори о них несправедливо. Не приймай близько до серця недобрих думок про них. Не принимайте близко к сердцу недобрых мнений о них. Звільни свою голову від думки про хворобу, смерть. Освободи свою голову от мысли о болезни, смерть.Це твоя перемога. Это твоя победа. Думку не відділяй від діла. Мысль не отделяй от дела. Прочитав – добре, а Прочитал – это  хорошо, анайголовніше, виконуй. самое главное, выполняй. Досвід цього діла розказуй і передай, але не хвались, не вивищуйся в цьому, будь скромним». Опыт этого дела рассказывай и передай, но не хвались, не возвышайся в этом, будь скромным». Іванов. Иванов. 8211:106. 8211: 106. Учителя треба просити: «Учителю, дай мені здоров ' я». Учителя надо просить: «Учитель, дай мне здоровье». Учитель учив, щоб самі учні приймали всіх бажаючих. Учитель учил, чтобы сами ученики принимали всех желающих. Як зараз починати загартовуватися? Как сейчас начинать закаляться? За вченням Учителя Іванова, початківцю бажано По учению Учителя Иванова, начинающему желательнопочинати загартування після прийому. начинать закаливание после приема.Учитель усіх нас до одного приймав. Учитель принимал всех нас до одного. Перед відходом Учитель заповів своїм учням через учня Ош , щоб вони приймали всіх бажаючих, як показав Учитель, давали усно п ' ять заповідей. Перед уходом Учитель завещал своим ученикам через ученика Ош, чтобы они принимали всех желающих, как показал Учитель, давали устно пять заповедей. Кожен має просити Учителя Іванова: «Учителю, дай мені здоров'я». Каждый должен просить Учителя Иванова: «Учитель, дай мне здоровье». Для цього треба знайти будь-якого здорового послідовника, який не застуджується і не хворіє, його просити, щоб він прийняв. Для этого надо найти любого здорового последователя, который не простужается и не болеет, его просить, чтобы он принял. Желательно медицинскому врачу выполнять это и научить всех людей – это была бы настоящая и правильная охрана здоровья.     

 

Свідоме пробудження 5. Сознательное пробуждение

Свідоме пробудження

1.Свідоме пробудження – метод оздоровлення Сознательное пробуждение – метод оздоровления

   Учитель Іванов учить людей. Учитель Иванов учит людей. Ніхто не має права лікувати хвору людину штучними, хімічними, технічними засобами. Никто не имеет права лечить больного человека искусственными, химическими, техническими средствами. Тільки сама людина повинна допомогти собі своїми рідними силами з допомогою повітря, води, землі. Только сам человек должен помочь себе своими родными силами с помощью воздуха, воды, земли.Учитель учить її, як це треба зробити. Учитель учит людей, как это нужно сделать.Він говорить, що в тілі є сили, нитки мозкові, які залежать від очей від зору. Он говорит, что в теле есть силы, нити мозговые, которые зависят от глаз от зрения. Коли людина охоплює своїми очима думкою це місце, де турбує, тобто дивиться на це місце своїми очима, то це місце відновлюється цими силами, і біль щезає. Когда человек охватывает своими глазами мнением это место, где беспокоит, то есть смотрит на это место своими глазами, то это место восстанавливается этими силами, и боль исчезает. Особливо допомагає тоді, коли людина вдихає через гортань з висоти повітря, достатньо три рази вдихнути. Особенно помогает тогда, когда человек вдыхает через гортань с высоты воздух до отказа, три раза. Завдяки цьому в організмі робиться енергійна кров, вона проштовхується швидко і потрапляє в клапани серця. Благодаря этому в организме делается энергичная кровь, она проталкивается быстро и попадает в клапаны сердца.А серце постачає мозку якісну продукцію. А сердце поставляет мозг качественную продукцию. Особливо користуватися повітрям при терпінні без їжі. Особенно пользоваться воздухом при терпении без пищи. Природа допомагає дуже сильно в цей час, щоб ворог хвороба ішов з тіла, а здоров'я приходило назад, що і потрібно людині. Природа помогает очень сильно в это время, чтобы враг болезнь шел из тела, а здоровье приходило назад, что и нужно человеку.Це відбувається швидко. Это происходит быстро.Учитель демонстрував це оздоровлення на людях. Учитель демонстрировал это оздоровление на людях.Одного разу Учитель їхав у поїзді, розказав людям про своє загартування, запропонував допомогти тому, у кого болить голова або нога. Однажды Учитель ехал в поезде, рассказал людям о своей закалке, предложил помочь тому, у кого болит голова или нога. Одна жінка сказала, що у неї болить голова. Одна женщина сказала, что у нее болит голова. Учитель послав її в тамбур, щоб вона вдихала свіже повітря і просила його. Учитель послал ее в тамбур, чтобы она вдыхала свежий воздух и просила его. Повторила тричі. Повторила трижды. Жінка пішла, зробила все, приходить і говорить усім, що голова не болить. Женщина пошла, сделала все, приходит и говорит всем, что голова не болит. Вона допомогла сама собі. Она помогла сама себе. В той час, коли жінка вдихала повітря, Учитель на відстані заочно дивився в її голову в місце, котре болить. В то время, когда женщина вдыхала воздух, Учитель на расстоянии заочно смотрел в ее голову в место, которое болит.Іншого разу літом жінка їхала в шубі, бо їй було завжди холодно. В другой раз летом женщина ехала в шубе, потому что ей всегда было холодно.Учитель порадив їй в поїзді зробити так само в тамбурі, вона зробила, приходить і знімає шубу, бо їй жарко. Учитель посоветовал ей в поезде сделать так же в тамбуре, она сделала, приходит и снимает шубу, потому что ей жарко. Іншій жінці допоміг позбутися болі в спині, іншій жінці, яка не бачила своїми очима, допоміг побачити своїми очима білий світ. Другой женщине помог избавиться боли в спине, другой женщине, которая не видела своими глазами, помог увидеть своими глазами белый свет. Він допоміг жінці, яка не ходила своїми ногами понад 15 років, вона стати ходити. Он помог женщине, которая не ходила своими ногами более 15 лет, она стала ходить. Щоб володіти цим методом, треба тренуватися щодня, як робив Учитель. Чтобы владеть этим методом, надо тренироваться каждый день, как делал Учитель.

 

2.Прийом для оздоровлення Прием для оздоровления

    Здоров ' я треба передавати іншим людям бажаючим, бо люди не можуть допомогти самі собі повернути здоров ' я. Здоровье надо передавать другим людям желающим, потому что люди не могут помочь сами себе вернуть здоровье. Іванов довів практично. Иванов доказал на практике. Коли здорова загартована людина, котра не хворіє багато років, Когда здоровый закаленный человек, который не болеет много лет, торкається руками до другої хворої людини, то проходить через руки струм. касается руками к другому больному человеку, то проходит через руки ток. Він включає евволюційний процес у кожній клітині нездорового організму, вони оздоровлюються, починають діяти автоматично. Он включает евволюционный процесс в каждой клетке нездорового организма, они начинают действовать автоматически. Аналогічно серце запускається з допомогою електричного розряду, коли воно зупинилося. Аналогично сердце запускается с помощью электрического разряда, когда оно остановилось. Так здоров ' я передається від здорової людини до хворої. Так здоровье передается от здорового человека к больному.Учитель робить свідоме пробудження. Учитель делает сознательное пробуждения.Учитель кладе хворого, його або її, на спину, він оточує тіло його своїми руками. Учитель кладет больного, его или ее на спину, он окружает тело его своими руками. Він бере правою рукою за великі пальці ніг, ліву руку кладе на лоб. Он берет правой рукой за большие пальцы ног, левую руку кладет на лоб. Потім він говорить, щоб хворий дивився на серце, легені, живіт, потім тягне за кожен палець ніг і рук, потім робити вдих і видих. Затем он говорит, чтобы больной смотрел на сердце, легкие, живот, затем тянет за каждый палец ног и рук, затем делать вдох и выдох. Потім він ставить на ноги, бере своїми руками за руки, говорить, щоб дивитися на органи, потім вдихати. Затем он ставит на ноги, берет своими руками за руки, говорит, чтобы смотреть на органы, потом вдыхать. Потім він обливає холодною водою, потім дає усно пораду, що робити вдома, це виконувати п ' ять заповідей або зірку здоров ' я. Затем он обливает холодной водой, затем дает устно совет, что делать дома, это выполнять пять заповедей или звезду здоровья. Цілує, прийом закінчується. Целует, прием заканчивается. Поцілунок з любов ' ю знімає хворобу найкраще. Поцелуй с любовью снимает болезнь лучше всего. Бажано заняття не припиняти після прийому, бо це подібно до зупинки серця. Желательно занятия не прекращать после приема.

   Іванов пише: 7707:7 «Я у чу вас, що треба робити в природі, щоб не хворіти. Иванов пишет: 7707: 7 «Я учу вас, что надо делать в природе, чтобы не болеть. А хвороба ваша зникає сама. А болезнь ваша исчезает сама. І починаю з ними займатись, як з усіма. И начинаю с ними заниматься, как со всеми. Кладу на ліжко, щоб руки були по швах. Кладу на кровать, чтобы руки были по швам.8. Сам беру рукою за пальці ніг, а другою беру за голову, за лоб. 8. Сам беру рукой правой за пальцы ног, а второй беру за голову, лоб. Моє тіло робить свої органічні сили по його тілу. Мое тело делает свои органические силы по его телу. Вони роблять так, щоб прогнати цю біль. Они делают так, чтобы прогнать эту боль. Це дійсна правда. Это истинная правда.А потім розумом усно дивитись на серце своє й на легені, а слідом за цим дивитися у живіт, з боку на бік повертай. А потом умом устно смотреть на сердце свое и на легкие, а вслед за этим смотреть в живот, из стороны в сторону поворачивай. Учитель тягне за пальці рук і ніг. Учитель тянет за пальцы рук и ног. Після цього ставить на ноги й просить, щоб хворий робив. После этого ставит на ноги и просит, чтобы больной делал. Рухати пальцями в ногах, у руках, на серце дивитись і на легені, рухати животом, потім вдихати і видихати три рази. Двигал пальцами в ногах, в руках, на сердце смотреть и на легкие, двигать животом, затем вдыхать и выдыхать три раза. А тепер купатись надворі, відро води холодної вилити на тіло». А теперь купаться на улице, ведро воды холодной вылить на тело». 7712:86. 7712: 86. «З доров ' я не продається, не купляється, а з любов ' ю дається. «Здоровье не продается, не покупается, а с любовью дается. Я цілую всіх, я не гидую своєї роботи, я люблю». Я целую всех, я не брезгую своей работы, я люблю».

 

3. Цитати Порфирія Іванова Цитаты Порфирия Иванова

   Порфирій Іванов говорить про свідоме пробудження для здоров'я. Порфирий Иванов говорит о сознательном пробуждения для здоровья. Праця «Моє загартування». Работа «Моя закалка». 1958.07: «2. 1958.07:2. Я не боюся ніякої ні хвороби, ні зарази, а завжди говорив і говорю, це ворог напав на людину, він заважає їй в житті. «Я не боюсь никакой ни болезни, ни заразы, а всегда говорил и говорю, это враг напал на человека, он мешает ему в жизни. Это природа, она заставила его быть в этом, никто не поможет тебе, кроме моих сил. Это природа, она заставила его быть в этом, никто не поможет тебе, кроме моих сил. Це природа, вона змусила її бути в цьому, ніхто не допоможе тобі, крім моїх сил. Это природа, она заставила его быть в этом, никто не поможет тебе, кроме моих сил.А они лежат в моих руках, лишь бы я взялся за твои руки лично своими руками, я убью током твоего врага . А они лежат в моих руках, лишь бы я взялся за твои руки лично своими руками, я убью током твоего врага.А вони лежать в моїх руках, аби я взявся за твої руки особисто своїми руками, я вб'ю струмом твого ворога. Они лежат в моих руках, чтобы я взялся за твои руки лично своими руками, я убью током твоего врага.Он сейчас же начнет отступать с твоего тела – вот чего надо будет научиться в природе.Он сейчас же начнет отступать с твоего тела - вот чего надо будет научиться в природе. Він зараз же почне відступати з твого тіла – ось чого треба буде навчитися в природі. Он сейчас же начнет отступать с твоего тела – вот чего надо будет научиться в природе.А это все есть для любого и каждого человека, лишь бы человек сам лично захотел быть здоровым. А это все есть для любого и каждого человека, лишь бы человек сам лично захотел быть здоровым.А це все є для будь-якої і кожної людини, аби людина сама особисто захотіла бути здоровою. А это все для любого и каждого человека, чтобы человек сам лично захотел быть здоровым.

   6. Никто не имеет полного права лечить другого человека, а только сам больной сможет сам себе помочь своими родными силами . 6.Никто не имеет полного права лечить второго человека, а только сам больной сможет сам себя помочь своими родными силами.Ніхто не має повного права лікувати іншу людину, а тільки сам хворий зможе сам собі допомогти своїми рідними силами. Никто не имеет полного права лечить другого человека, а только сам больной сможет сам себе помочь своими родными силами.Он все это сделал в процессе своей жизни, он сам лично получил эту изложенную болезнь через свой поступок в природе, он и болеет.Он все это сделал в процессе своей жизни, он сам лично получил эту изложенную болезнь через свой поступок в природе, он и болеет. Він все це зробив в процесі свого життя, він сам особисто отримав цю викладену хвороба через свій вчинок в природі, він і хворіє.Он все это сделал в процессе своей жизни, он сам лично получил эту изложенную болезнь через свой поступок в природе, он и болеет.Он стал говорить, как Учитель. Он стал говорит, как Учитель.Він став говорити, як Учитель.Он стал говорить, как Учитель.Только я смогу научить любого и каждого человека своим умением, через руки свои передам свои силы и волю. Только я смогу научить любого и каждого человека своим умением, через руки свои передам свои силы и волю.Тільки я зможу навчити будь-яку і кожну людину своїм умінням, через руки свої передам свої сили і волю.Только я смогу научить любого и каждого человека своим умением, через руки свои передам свои силы и волю.Человек будет выполнять мой личный устный совет моих слов, и всегда получит свое прежнее здоровье . Человек будет выполнять мой личный устный совет моих слов, и всегда получит свое прежнее здоровье.Людина буде виконувати мої особисті усні поради моїх слів, і завжди отримає своє колишнє здоров'я.Человек будет выполнять мои личные устные советы моих слов, и всегда получит свое прежнее здоровье.

   7. Я заочно став думати про неї, я заочно став мріяти про неї, мої сили заочно стали ритися по її тілу. 7. Я заочно стал думать о ней, я заочно стал мечтать о ней, мои силы заочно стали рыться по ее телу.Она стала на расстоянии получать себе лучшее в здоровье.Она встала на расстоянии получать себя лучшее в здоровье.Вона стала на відстані отримувати собі краще в здоров'ї. Она стала на расстоянии получать себе лучшее в здоровье. Я роюсь у нее в мозгу, лажу по всем нитям, и также обращаю внимание на сердце и на аорту двигающую, также и на венозное состояние, особенно на питающую кровь по мышцам.Я роюсь в нее в мозгу, лажу по всем нитями, и также Обращаю внимание на сердце и на аорту двигающую, также и на венозное состояние, особенно на питающую кровь по мышцам.Я риюсь у неї в мозку, лажу по всім ниткам, і також звертаю увагу на серце і на аорту рухому, також і на венозний стан, особливо на живильну кров по м'язах. Я роюсь в нее в мозгу, лажу по всем нитям, и также обращаю внимание на сердце и на аорту подвижную, также и на венозное состояние, особенно на питательную кровь по мышцам. И беру опускаюсь от головы до самых ног до пальцев, до кончиков, также поднимаю свою мысль в плечи рук и спускаюсь до самых пальцев.И беру опускаюсь от головы до самых ног до пальцев, к кончиков, также поднимаю свою мысль в плечи рук и спускаюсь к самых пальцев.І беру опускаюся від голови до самих ніг до пальців, до кінчиків, також піднімаю свою думку в плечі рук і спускаюся до самих пальців.И беру опускаюсь от головы до самых ног до пальцев, до кончиков, также поднимаю свою мысль в плечи рук и спускаюсь к самим пальцам. Я делаю это вот не для того, чтобы человеку было плохо.Я делаю это вот не для того, чтобы человеку было плохо. Я делаю для того, чтобы этому человеку было хорошо, то есть здорово.

   19. Для мене природа – це мати моя, а по життю мій друг, з ким я завжди дружу, і хочу сказати прямо. 19. Для меня природа – это мать моя, а по жизни мой друг, с кем я всегда дружу, и хочу сказать прямо. Я делаю это все не на вред окружающему, а на пользу . Я делаю это все не в ущерб окружающему, а на пользу.Я ищу человека своей мыслью для того, чтобы ему помочь, в чем он нуждается.Я ищу человека своей мыслью для того, чтоб ему помочь, в чем он нуждается. Я шукаю людину своєю думкою для того, щоб їй допомогти, в чому вона потребує.Я ищу человека своим мнением для того, чтобы ему помочь, в чем он нуждается.

   20. Моя думка заочно риється в людині, в її тілі від самої голови і до самого низу ніг. 20. Моя мысль заочно роется в человеке, в его теле от самой головы и до самого низа ног. 21. Это будет сознательное пробуждения. Я ни одной минуточки не оставляю сам себя, чтобы забыть за этого себя, я проверяю свое тело для того, чтобы оно чего-либо делало . Я ни минуточки не оставляю сам себя, чтобы забыть это себя, я проверяю свое тело для того, чтобы оно что-то делало. 26. Я сказал им, только это спасет нас всех от тяжелой жизни на земле. Мы заставим самих себя быть такими, как я теперь сам себя сделал.Это моя будет для всех любимая закалка и мой избранный путь . Это будет для всех моя любимая закалка и моя выбранная дорога».

   Іванов говорить про себе. Иванов говорит о себе. 6602:129. 6602: 129. «Не кидав одного дня, щоб не пройти від головного мозку. «Не бросал одного дня, чтобы не пройти от головного мозга.А потім я спускаюся вниз по хребту до самих ніг, по всім окремим пальчикам, і великим, і маленьким. А потом я спускаюсь вниз по позвоночнику до самых ног, по всем отдельным пальчикам, и большим, и маленьким.   А потім піднімаюся до серця, до легень і до плеч, та вниз по руках до самих пальчиків. А потом поднимаюсь к сердцу, в легкие и к плеч, и вниз по рукам до самых пальчиков. І знову доходжу до самої місцевої системи, яка укладається в життя мозку». И снова прихожу к самой местной системе, которая заключается в жизни мозга». 7010:73. 7010: 73. «Я сам думаю о больном. Я начинаю спускаться с головы вниз по позвоночнику до самых ног, до пальчиков. А потім я повертаюся назад, і піднімаюся до центра, до мозку, а потім спускаюся до рук, до пальців. А потом я возвращаюсь назад, и поднимаюсь к центру, к мозгу, а потом спускаюсь в руки, к пальцам. А потім я вертаюся до серця, до легень, до живота. А потом я возвращаюсь к сердцу, в легкие, к животу. Це все розсікати. Это все рассекать. 93. Це робиться для пробудження людського тіла ». 93. Это делается для пробуждения человеческого тела».   

        6209.27:50. 6209.27 50. «Треба навчитися жити в природі за рахунок свого організму, за рахунок тіла свого. «Надо научиться жить в природе за счет своего организма, за счет тела своего. Тоді відпадає від людини весь хитрий закон. Тогда отпадает от человека все хитрый закон. Не буде потрібна міліція, дружина, прокурорський нагляд, суддя. Не будет нужно милиция, прокурорский надзор, судья. Немає, за що судити. Нет, за что судить. Тюрма повалиться, і лікарні не буде. Тюрьма рухнет, и больницы не будет. Евволюційна сторона, свідомість, наука загартування-тренування зробить це все. Евволюционная сторона, сознание, наука закалка тренировка сделает это все.Вона доб'ється від природи, природа допоможе зробити все. Она добьется от природы, природа поможет сделать все. В новом законе нет политики, и нет экономики. Вона не потрібна загартуванню. Она не нужна закалке. 73. Вона лізе на чоловіка, як ворог. 73. В теле есть силы, нити мозговые, которые зависят от глаз от зрения. Коли людина охоплює своїми очима думкою це місце, де турбує, то це місце відновлюється цими силами. Когда человек охватывает своими глазами мнением это место, где беспокоит, то это место восстанавливается этими силами. Особливо тоді, коли людина вдихає через гортань з висоти повітря, де робиться енергійна кров. Особенно тогда, когда человек вдыхает через гортань с высоты воздух, где делается энергичная кровь. Вона проштовхується швидко і потрапляє в клапани серця. Она проталкивается быстро и попадает в клапаны сердца. А серце постачає мозку якісну продукцію. А сердце поставляет мозгу качественную продукцию. Особливо користуватися повітрям при терпінні без їжі. Особенно пользоваться воздухом при терпении без пищи. Природа допомагає дуже сильно в цей час, щоб ворог хвороба ішов з тіла. Природа помогает очень сильно в это время, чтобы враг болезнь шел из тела. А здоров'я приходило назад, що і потрібно чоловікові в його житті. А здоровье приходило назад, что и нужно человеку в его жизни. Людина сама запобігає своїми наявними силами, і хвороба не прогресує більше, ця біль. Человек сам предотвращает своими имеющимися силами, и болезнь не прогрессирует больше, эта боль. Тільки треба інші людські руки, щоб вони були у здорового тіла. Только надо другие человеческие руки, чтобы они были у здорового тела. Вони передають людині свої розумові сили, які є у кожної людини. Они передают человеку свои умственные силы, которые есть у каждого человека. 77. Люди примушують самі себе, щоб тіло було здорове. 77. Люди заставляют сами себя, чтобы тело было здорово. А раз тіло буде здорове, то і дух буде здоровий. А раз тело будет здоровое, то и дух будет здоров. Людина навчилася сама себе лікувати». Человек научился сам себя лечить».

   6603:37. «Не я буду допомагати тобі, а ти будеш допомагати сам собі. «Я примушую його дивитися всередину своєю думкою уважно, невідривно в саму біль, і зосередитися добре туди. Я заставляю его смотреть внутрь своим мнением внимательно, неотрывно в самую боль, и сосредоточиться хорошо туда. А потім ти тягни повітря туди. А потом ты тяни воздух туда. Мінерали, такі корисні речовини є в повітрі в будь-якому місці, які це діло розтинають. Минералы, такие полезные вещества есть в воздухе в любом месте, которые это дело рассекают. Секретар зрозумів, йому дійшло, і те, чого я його вчив, він став робити сам. Секретарь понял, ему дошло, и то, чего я его учил, он стал делать сам.А у нього вийшло вдало, добре. А у него получилось удачно, хорошо.Я ввів йому свідому голодовку. Я ввел ему сознательную голодовку, пКористь вийшла».ольза вышла».       

      Приклад. Пример. Якщо людина дивиться в очі, і робить вдих і видих, то оздоровлюються і відновлюються очі при цьому. Если человек смотрит в глаза, и делает вдох и выдох, то оздоровляются и восстанавливаются глаза при этом. Учитель відновлював очі незрячим таким методом, і вони бачили своїми очима білий світ. Учитель восстанавливал глаза незрячим таким методом, и они видели своими глазами белый свет. Учитель допомагав при болі живота. Учитель помогал при боли живота. Якщо робити в метою профілактики фізичні вправи для очей – дивитись багато разів Если делать в целях профилактики физические упражнения для глаз – смотреть много развправо і вліво, потім вверх і вниз, по діагоналі, кругові рухи тощо – то зір покращується, відновлюється. вправо и влево, затем вверх и вниз, по диагонали, круговые движения и т.д. – то зрение улучшается, восстанавливается. При цьому відбувається свідоме пробудження. При этом происходит сознательное пробуждение.

Бажаємо всім щастя, здоров ' я. Желаем всем счастья, здоровья. 2020.07.24. 2020.07.28. Евволюція .   www.osh.kiev.ua www.osh.kiev.ua     

 

Исходный текст (украинский):

на собі за піввіку, свій досвід описав і передав усім людям.

Предложить лучший вариант перевода