Народний журнал природної мудрості Народный журнал природной мудрости Народный журнал природной мудрости Народный журнал природной мудрости Народний журнал природної мудрості Народний журнал природної мудрості Народный журнал природной мудрости Народный журнал природной мудрости      osh.kiev.ua osh.kiev.ua osh.kiev.ua osh.kiev.ua osh.kiev.ua osh.kiev.ua osh.kiev.ua osh.kiev.ua

 

Еволюційний рух эволюционное движение Эволюционное движение Эволюционное движение Еволюційній рух эволюционной движение Автотрофний рух Автотрофное движение

 

Жити, учитися, отримувати здоров'я за наукою еволюцією. Жить, учиться, получать здоровья по науке эволюцией. Жити, учитися, отрімуваті здоров'я за наукою еволюцією. Жить, учиться, получать здоровья по науке эволюцией. Жить, учиться, получать здоровья по науке эволюции. Жить, учиться, получать здоровья по науке эволюции. Жити, вчитися, отримувати здоров'я за наукою еволюцією, переходити на автотрофне живлення. Жить, учиться, получать здоровья по науке эволюции, переходить на автотрофное питания. Бути таким, як Переможець природи, Учитель народу, Бог Землі. Быть таким, как Победитель природы, Учитель народа, Бог Земли. Бути таким, як Переможець природи, Учитель народу, Бог Землі. Быть таким, как Победитель природы, Учитель народа, Бог Земли. Наука Іванова П. К. Наука Иванова Порфирия Корнеевича.      

 

№ 19.№ 40. № 40. 2018-05-1 2018-05-1 8 8 2019-05-12 2019-05-13

http://osh.kiev.ua/ukiv8840.htm http://osh.kiev.ua/ukiv8840.htm

 

Автотрофне людство Автотрофное человечество

 

Упорядник – Ош Валентин Составитель – Ош Валентин

 

Автотрофне людство – концепція і теорія Вернадського Володимира Івановича і практика активістів, які здійснюють науковий експеримент над собою автотрофного живлення способом симбіозу між організмом людини і мікрофлорою кишечника. Автотрофное человечествоконцепция и теория Вернадского Владимира Ивановича и практика активистов, осуществляющих научный эксперимент над собой автотрофного питания способом симбиоза между организмом человека и микрофлорой кишечника.   

 

Зміст Содержание

1.Історія виникнення концепції. 1. История возникновения концепции.

2. Концепція і теорія Вернадського за працею « Автоторофність людства». 2. Концепция и теория Вернадского по труду «Автоторофность человечества».

3. Практичний перехід на автотрофний стан – біологічне перетворення 3. Практический переход на автотрофный состояние – биологическое преобразование.

3.1. 3.1. Мікрофлора кишечника людини. Микрофлора кишечника человека.

3.2. 3.2. Симбіоз організму і мікрофлори кишечника. Симбиоз организма и микрофлоры кишечника.

4. Місце бактерій тонка кишка людини. 4. Место бактерий тонкая кишка человека.    

5. Обмін білків і енергії в організмі. 5. Обмен белков и энергии в организме.

6. Способи переходу на автотрофне живлення 6. Способы перехода на автотрофное питание.

6.1. 6.1. Система автотрофного живлення Іванова Порфирія Корнійовича. Система автотрофного питания Иванова Порфирия Корнеевича.

6.2. 6.2. Досвід автотрофних людей праноїдів . Опыт автотрофных людей праноедов.

7. Практичний перехід на автотрофний стан – соціальне перетворення. 7. Практический переход на автотрофное состояние – социальное преобразование.

8. Актуальність автотрофного живлення. 8. Актуальность автотрофного питания.

9. Джерела 9. Литература.

10. Посилання. 10. Ссылки.

 

1. Історія виникнення концепції і теорії 1. История возникновения концепции и теории

 

   Вважається, на Вернадського Володимира Івановича сильно вплинув голодомор в Україні в 1933 році. Считается, на Вернадского Владимира Ивановича сильно повлиял голодомор в Украине в 1933 году. Люди гинули від голоду в країні, яка найбагатша природними ресурсами. Люди погибали от голода в стране, самой богатой природными ресурсами. Вернадський не хотів, щоб люди вмирали від голоду. Вернадский не хотел, чтобы люди умирали от голода. Тому він написав працю про автотрофність людства Он написал труд об автотрофности человечества і створив теорію, в якій пропонував людству перейти на нову форму харчування – автотрофне живлення. и создал теорию, в которой предлагал человечеству перейти на новую форму питания – автотрофное питание. Також з 1933 року Іванов Порфирій Корнійович почав своє практичне загартування, щоб побудувати життя без потреби в їжі та знайти в природі засоби до безсмертя. Также с 1933 года Иванов Порфирий Корнеевич начал свою практическую закалку, чтобы построить жизнь без потребности в пище и найти в природе средства к бессмертию. Іванов пішов у природу Иванов пошел в природу   без потреб, в одних трусах літом і зимою, щоб знайти в природі засоби і люди не вмирали. без потребностей, в одних трусах летом и зимой, чтобы найти в природе средства и люди не умирали. Так потім виникла теорія і практика автотрофного живлення – наука. Так потом возникла теория и практика автотрофного питания – наука.   

 

2. Концепція Вернадського за працею « Автотрофність людства» 2. Концепция Вернадского по труду «Автотрофность человечества»

 

   Автотрофність людства – поняття і теорія, запропонована Вернадським Володимиром Івановичем, живлення людства Автотрофность человечества – понятие и теория, предложенная Вернадский, питание человечества без споживання рослинних і тваринних організмів. без потребления растительных и животных организмов. Вернадський припускав можливість перетворення людини з істоти соціально гетеротрофної на істоту соціально автотрофну. Вернадский предполагал возможность преобразования человека из существа социально гетеротрофного в существо социально автотрофное.

   Автотрофи (від autos – «сам» та trophe – «їжа», «харчування») – організми, що синтезують із неорганічних речовин (головним чином води, діоксиду вуглецю, неорганічних сполук азоту) всі необхідні для життя органічні речовини. Автотрофы (от autos – «сам» и trophe – «еда», «питание») – организмы, синтезирующие из неорганических веществ (главным образом воды, диоксида углерода, неорганических соединений азота) все необходимые для жизни органические вещества.

  

   Вернадський стверджував у своїй праці про шлях людства у майбутньому до наукового пошуку нових форм харчування. Вернадский утверждал в своей работе о пути человечества в будущем к научному поиску новых форм питания. Землеробство зі зростанням населення Землі не зможе забезпечити все людство якісною їжею, тому Вернадський запропонував Земледелие с ростом населения Земли не сможет обеспечить все человечество качественной пищей, поэтому Вернадский предложил  шукати нові форми харчування на основі синтезу бактерій у людському організмі. искать новые формы питания на основе синтеза бактерий в человеческом организме. Такі бактерії входять до складу флори кишечника людини. Такие бактерии входят в состав флоры кишечника человека. Люди із синтезом їжі від флори є автотрофні істоти, бо харчуються речовинами, синтезованими у власному організмі. Люди с синтезом пищи от флоры является автотрофные существа, потому что питаются веществами, синтезированными в собственном организме. Проблемою є знайти практичні методи переходу від гетеротрофного до автотрофного живлення. Теперь проблема найти практические методы перехода от гетеротрофного к автотрофному питанию. На думку Вернадського, автотрофні люди отримають новий шлях духовного розвитку, кращого життя, відновиться біологічна і соціальна еволюція людини. По мнению Вернадского, автотрофные люди получат новый путь духовного развития, лучшей жизни, восстановится биологическая и социальная эволюция человека.   

   Цитати Вернадського із праці « Автотрофність людства». Цитаты Вернадского из труда «Автотрофность человечества».

   Людство треба розуміти в процесі еволюції, у вигляді мільйонів поколінь. Человечество надо понимать в процессе эволюции, в виде миллионов поколений.   

   Сторінка 2. «Усякий Страница 2. «Всякий   живой организм происходит от другого живого организма».

    Голод мас людей є рушійною силою суспільства. Голод масс людей является движущей силой общества. Автор торкається голодомору в Україні в 1933 році, в результаті якого загинули понад 10 мільйонів людей. Автор касается голодомора в Украине в 1933 году, в результате которого погибли более 10 миллионов человек.    

   4. «Последним фактором является неумолимый голод, который становится беспощадной движущей силой социального строя общества. Общественное равновесие поддерживается лишь неустанным трудом, и оно всегда неустойчиво. В настоящее время сотни тысяч людей умирают или прозябают в России вследствие недостатка питания, а миллионы других – больше 10 15 млн. – стали жертвами совершенных социальных ошибок».

   5. «Глубокое изменение социальных и политических идей, происшедшее вследствие новых достижений, колоссально, и это уже начинают видеть. Проблемы питания и производства должны быть пересмотрены. Вследствие этого обязательно наступит переворот в самих социальных принципах, управляющих общественным мнением».

    9. «Бактерии, открытые С. Н. Виноградским, независимы в своем питании не только от других организмов, но непосредственно и от солнечных лучей. Они употребляют для построения своего тела химическую энергию химических земных соединений, минералов, например богатых кислородом».
   12. «Открытие земледелия, сделанное более чем за 600 поколений до нас, решило все будущее человечества. Благодаря земледелию он себя в своем питании освободил от стихийной зависимости от живой окружающей природы»,    

   13. «Он изменил течение всех геохимических реакций. Лик планеты стал новым и пришел в состояние непрерывных потрясений. Но человеку не удалось до сих пор достигнуть в этой новой среде необходимой обеспеченности своей жизни».

   14. «Для решения социального вопроса необходимо подойти к основам человеческого могущества – необходимо изменить форму питания и источники энергии, используемые человеком».

   17. «Что означал бы подобный синтез пищи в жизни людей и в жизни биосферы? Его создание освободило бы человека от его зависимости от другого живого вещества. Из существа социально гетеротрофного он сделался бы существом социально автотрофным. Последствия такого явления в механизме биосферы были бы огромны. В силу этого факта на земной коре появилось бы в первый раз в геологической истории земного шара автотрофное животное - автотрофное позвоночное».

   18. «Нужно уже сейчас готовиться к пониманию последствий этого открытия, неизбежность которого очевидна. Лишь отдельные мыслители предчувствуют приближение новой эры. Они по-разному представляют ее последствия. Создание нового, автотрофного существа даст ему доселе отсутствующие возможности использования его вековых духовных стремлений; оно реально откроет перед ним пути лучшей жизни».

      Володимир Вернадський говорить у праці, що в його час сотні тисяч людей вмирають або животіють в Росії внаслідок нестачі харчування, а більше 10 – 15 мільйонів людей стали жертвами вчинених соціальних помилок. Владимир Вернадский говорит в работе, что в его время сотни тысяч людей умирают или прозябают в России вследствие недостатка питания, а более 10 – 15 млн. человек стали жертвами совершенных социальных ошибок. Проблеми харчування і виробництва повинні бути переглянуті. Проблемы питания и производства должны быть пересмотрены. Внаслідок цього обов'язково настане переворот у самих соціальних принципах, які керують суспільною думкою. Вследствие этого обязательно наступит переворот в самих социальных принципах, управляющих общественным мнением. Для вирішення соціального питання необхідно змінити форму харчування і джерела енергії, які використовуються людиною. Для решения социального вопроса необходимо изменить форму питания и источники энергии, которые используются человеком. Безпосередній синтез їжі, без посередництва організованих істот, змінить майбутнє людини докорінно, як тільки він буде відкритий. Непосредственный синтез пищи, без посредничества организованных существ, изменит будущее человека коренным образом, как только он будет открыт. Створення подібного синтезу звільнило б людину від її залежності від інших живих істот. Создание подобного синтеза освободило бы человека от его зависимости от других живых существ. Людина стала б з істоти соціально гетеротрофної істотою соціально автотрофною. Человек стал бы из существа социально гетеротрофного существом социально автотрофным. Створення автотрофної людини дасть їй можливості духовного розвитку; Создание автотрофной человека даст ему возможности духовного развития; воно відкриє реально перед нею шлях кращого життя. оно откроет реально перед ним путь лучшей жизни.

   Вернадський наголошує, що людина стане істотою соціально автотрофною. Вернадский подчеркивает, что человек станет существом социально автотрофным. Тобто людина як біологічна істота стане автотрофною і суспільство стане відповідно автотрофним, це перетворення буде відбуватися одночасно. То есть человек как биологическое существо станет автотрофным и общество станет соответственно автотрофным, это преобразование будет происходить одновременно. Перетворення людини як біологічної істоти і соціальне перетворення є дві частини одного цілого. Превращение человека как биологического существа и социальное преобразование есть две части одного целого. Без соціального перетворення не буде переходу до біологічної автотрофної людини, бо стара соціальна система буде заважати людству перейти на автотрофний стан. Без социального преобразования не будет перехода к биологическому автотрофному человеку, потому что старая социальная система будет мешать человечеству перейти на автотрофное состояние.

 

3. Практичний перехід на автотрофне живлення – біологічне перетворення 3. Практический переход на автотрофное питания – биологическое преобразование

  

   Мікробіологія доводить, що безпосередній біологічний синтез, про який говорив Вернадський, який врятує людство в житті, можливий через бактерії кишечника. Микробиология доказывает, что непосредственный биологический синтез, о котором говорил Вернадский, который спасет человечество в жизни, возможен из-за бактерий кишечника.Теорія Вернадського Володимира Івановича про автотрофне людство отримала зараз практичне підтвердження завдяки досягненням сучасної мікробіології. Теория Вернадского Владимира Ивановича об автотрофности человечества получила сейчас практическое подтверждение благодаря достижениям современной микробиологии.

 

3.1. 3.1. Мікрофлора кишечника людини Микрофлора кишечника человека

    Мікрофлора кишечника – мікроорганізми бактерії, що звичайно живуть у травній системі та виконують ряд корисних функцій для своїх хазяїв, частина нормальної флори. Микрофлора кишечника – микроорганизмы бактерии, обычно живут в пищеварительной системе и выполняют ряд полезных функций для своих хозяев, часть нормальной флоры. Повільні рухи і нейтральне pH товстого кишечника і нижніх відділів тонкого сприяють інтенсивному розмноженню різноманітних мікроорганізмів бактерій. Медленные движения и нейтральное pH толстого кишечника и нижних отделов тонкого способствуют интенсивному размножению различных микроорганизмов бактерий. Кількість мікробів у кишечнику людини приблизно у десять разів перевищує кількість власних клітин організму. Количество микробов в кишечнике человека примерно в десять раз превышает количество собственных клеток организма. Маса всієї мікрофлори кишечника людини складає близько 1 кг. Масса всей микрофлоры кишечника человека составляет около 1 кг. Бактерії є одноклітинні організми, їх розміри – 0,5 – 5,0 мкм . Бактерии являются одноклеточные организмы, их размеры – 0,5 – 5,0 мкм. Внутрішня частина бактерії – цитоплазма охоплюється одною або двома мембранами, що відділяють їх від зовнішнього середовища. Внутренняя часть бактерии – цитоплазма охватывается одной или двумя мембранами, которые отделяют их от внешней среды. Гомогенна фракція цитоплазми містить набір розчинних РНК, білків, продуктів метаболічних реакцій. Гомогенная фракция цитоплазмы содержит набор растворимых РНК, белков, продуктов метаболических реакций. Інша частина цитоплазми включає хромосоми, рибосоми. Другая часть цитоплазмы включает хромосомы, рибосомы. Генетична інформація є в одній молекулі ДНК. Генетическая информация есть в одной молекуле ДНК. Бактерії здатні пересуватися у рідині, використовуючи джгутики і ворсинки. Бактерии способны передвигаться в жидкости, используя жгутики и ворсинки. Бактерії ростуть до певного розміру, після чого проводять поділ на дві частини. Бактерии растут до определенного размера, после чего проводят деление на две части. Один поділ відбувається за 9,8 хвилини. Одно деление происходит за 9,8 минуты. Кількість бактерій у процесі поділу при достатній кількості поживних речовин можуть збільшитися від 1 до 10¹⁴ Количество бактерий в процессе разделения при достаточном количестве питательных веществ могут увеличиться от 1 до 10¹⁴   за 10 – 20 годин, за 10 – 20 часов,   покрити весь тонкий кишечник одним щільним шаром. покрыть весь тонкий кишечник одним плотным слоем.  При поділі клітини створюються генетично При делении клетки создаются генетически   ідентичні дочірні клітини. идентичные дочерние клетки. Ріст бактерій відбувається за три фази. Рост бактерий происходит за три фазы. 1. Пристосування, повільний ріст. 1. Приспособление, медленный рост. 2. Експоненціальний ріст кількості, швидкий ріст. 2. Экспоненциальный рост количества, быстрый рост. 3. Стаціонарна фаза, спричинена виснаженням поживних речовин. 3. Стационарная фаза, вызванная истощением питательных веществ. Бактерії, які мешкають у травному тракті колективно, називаються флорою кишечника, це нормальна флора. Бактерии, живущие в пищеварительном тракте коллективно, называются флорой кишечника, это нормальная флора. Більшість бактерій мають анаеробний метаболізм. Большинство бактерий имеют анаэробный метаболизм. Вони можуть жити за рахунок анаеробного дихання, без молекулярного кисню. Они могут жить за счет анаэробного дыхания, без молекулярного кислорода. Мікрофлора кишечника – Микрофлора кишечника – це паличкоподібні бактерії, вони сприяють перетравленню їжі, синтезують вітаміни, підсилюють імунітет, пригнічують розвиток патогенних бактерій. это палочковидные бактерии, они способствуют перевариванию пищи, синтезируют витамины, усиливают иммунитет, подавляют развитие патогенных бактерий. Їх загалом є більше 260 видів. Их ввсего есть более 260 видов. (див. Мікрофлора кишечника – Вікіпедія ). (см. Микрофлора кишечника – Википедия).             

 

3.2. 3.2. Симбіоз організму і флори кишечника Симбиоз организма и флоры кишечника

   Симбіоз є співжиття організмів різних видів, яке взаємно корисне. Симбиоз является сожительство организмов разных видов, которое взаимно полезное. Симбіоз організму і флори дає взаємну користь. Симбиоз организма и флоры дает взаимную пользу. (див. Симбіоз – Вікіпедія ). (см. Симбиоз – Википедия). Мутуалізм – тип співіснування різних видів, від якого отримують взаємну користь. Мутуализм – тип сосуществования различных видов, от которого получают взаимную пользу. Різновид симбіозу. Разновидность симбиоза. Приклад. Пример. Найтісніша форма мутуалізму, коли один організм живе всередині іншого. Теснейшая форма мутуализма, когда один организм живет внутри другого. Вражаючим прикладом цього служить система органів травлення жуйних тварин. Впечатляющим примером этого служит система органов пищеварения жвачных животных. Вони, як і людина, не здатні перетравити Они, как и человек, не способны переварить |целюлозу, яка у великій кількості міститься в рослинах.целлюлозу, которая в большом количестве содержится в растениях. Але у жуйних тварин є особливий орган рубець, в якому живе безліч мікробів. Но у жвачных животных есть особый орган рубец, в котором живет множество микробов. Рослинна їжа, після того як тварина її прожувала, потрапляє в рубець, і там ці мікроби руйнують целюлозу. Растительная пища, после того как животное ее прожевала, попадает в рубец, и там эти микробы разрушают целлюлозу. Бактерии перерабатывают целлюлозу на белок, этот белок содержится в цитоплазме бактерий. Частина бактерій у травній Часть бактерий в пищеварительной   системі гине і розщеплюються на складові (білок тощо). системе погибает и расщепляются на составляющие (белок и т.д.). Цей білок розщеплюється на амінокислоти, які потрапляють через епітеліальний покров ворсинок у кров. Этот белок расщепляется на аминокислоты, которые попадают через эпителиальный покров ворсинок в кровь. Подібний симбіоз організму і флори відбувається в людини. Подобный симбиоз организма и флоры происходит у человека. Обмін білків у людини відбувається аналогічно до тварини. Обмен белков у человека происходит аналогично животного. Бактерії в травній системі перероблюють свою їжу, яка потрапляє в систему, на білок, який відкладається в цитоплазмі бактерії. Бактерии в пищеварительной системе переделывают свою пищу, которая попадает в систему, на белок, который откладывается в цитоплазме бактерии. Бактерії можуть живитися простими речовинами: вуглекислота, вода тощо. Бактерии могут питаться простыми веществами: углекислота, вода и тому подобное. Одна частина бактерій гине в лугах і розщеплюється на білок тощо, інша частина бактерій розмножується шляхом ділення. Одна часть бактерий погибает в щелочи и расщепляется на белок и т. п., другая часть бактерий размножается путем деления. Білок бактерій у травній системі розщеплюється на амінокислоти, які Белок бактерий в пищеварительной системе расщепляется на аминокислоты, которые проходить через епітеліальний покрив ворсинок тонкої кишки і попадають у кров, далі транспортуються до клітин. проходят через эпителиальный покров ворсинок тонкой кишки и попадают в кровь, далее транспортируются в клетки.

    Бактерії синтезують білок, необхідний для існування людини, а людина живить бактерії простими речовинами. Бактерии синтезируют белок, необходимый для существования человека, а человек питает бактерии простыми веществами. Людина з симбіозом організму і флори може Человек с симбиозом организма и флоры может не потребувати і не вживати рослинну і тваринну їжу. не нуждаться и не употреблять растительную и животную пищу. Маса флори кишечника дорівнює приблизно 1,5 кг. Масса флоры кишечника составляет около 1,5 кг. Симбіоз організму і флори приносить їм взаємну користь. Симбиоз организма и флоры приносит им взаимную пользу. Такий організм живиться сам від себе, тому називається автотрофним. Такой организм питается сам от себя, поэтому называется автотрофным. Він не вживає звичайну тваринну і рослинну їжу, він не потребує їжі, його вага Он не употребляет обычную животную и растительную пищу, он не нуждается в пище, его вес в житті не зменшується, залишається незмінною. в жизни не уменьшается, остается неизменным. Він може пити воду, може не пити. Он может пить воду, может не пить. Організм є на автотрофному живленні. Организм есть на автотрофном питании. Симбіоз організму і флори є первинна причина. Симбиоз организма и флоры является первичная причина. Після виникнення симбіозу і автотрофного живлення відбуваються наслідки: розвиток еволюційний, фізичний, психічний, енергетичний тощо. После возникновения симбиоза и автотрофного питания происходят последствия: развитие эволюционное, физическое, психическое, энергетическое и др.

   Звичайна людина потребує в харчуванні, крім білків, вітаміни, різні неорганічні речовини для повноцінного живлення, здоров'я, активного довголіття. Обычный человек нуждается в питании, кроме белков, витаминами, различными неорганические веществами для полноценного питания, здоровья, активного долголетия. Тому в людини, яка має автотрофне живлення, повинно бути періодично також гетеротрофне живлення (вітаміни, мінеральні речовини тощо), щоб було повноцінне живлення організму, яке дає здоров'я, тривале життя. Поэтому у человека, имеющего автотрофное питание, должно быть периодически также гетеротрофное питания (витамины, минеральные вещества и т.п.), чтобы было полноценное питание организма, которое дает здоровья, долгую жизнь. Практика праноїдів підтверджує цей висновок. Практика праноидив подтверждает этот вывод.

 

3.3. 3.3. Чим живляться бактерії, коли організм голодує? Чем питаются бактерии, когда организм голодает?

     У світі більшість людей живиться гетеротрофною тваринною їжею, у них в організмі живе відповідна гетеротрофна мікрофлора, яка живиться тільки їжею від тварин (м'ясо тощо) щодня. В мире большинство людей питается гетеротрофной животной пищей, у них в организме живет соответствующая гетеротрофная микрофлора, которая питается только пищей от животных (мясо и т.д.) ежедневно. Бактерії перероблюють їжу на білок, котрий розщеплюється на амінокислоти, з яких клітини виробляють новий білок. Бактерии перерабатывают пищу на белок, который расщепляется на аминокислоты, из которых клетки вырабатывают новый белок. Коли організм голодує і в організмі нема тваринної їжі, тоді мікрофлора їсть спочатку вмерлі клітини організму людини, потім живі клітини хазяїна. Когда организм голодает и в организме нет животной пищи, тогда микрофлора ест сначала умершие клетки организма человека, затем живые клетки хозяина. Вага тіла поступово зменшується щодня, тіло виснажується, маса тіла досягає недопустимого рівня, після якого наступає смерть. Вес тела постепенно уменьшается ежедневно, тело истощается, масса тела достигает недопустимого уровня, после которого наступает смерть. Симбіоз між організмом і мікрофлорою не існує. Симбиоз между организмом и микрофлорой не существует.

   Автотрофні люди є також у світі, вони живляться тільки рослинною їжею (овочі, фрукти тощо). Автотрофные люди есть также в мире, они питаются только растительной пищей (овощи, фрукты и т.д.). У них всередині живе одна відповідна автотрофна флора, іншої нема. В них внутри живет одна соответствующая автотрофная флора, другой нет. Бактерії перероблюють рослинну їжу на білок, потім бактерії гинуть, розщеплюються на білок. Бактерии перерабатывают растительную пищу на белок, затем бактерии погибают, расщепляются на белок. який розщеплюється на амінокислоти, з яких клітини будують білок, властивий організму. который расщепляется на аминокислоты, из которых клетки строят белок, свойственный организму. Коли організм Когда организм голодує, їжа не потрапляє в організм, тоді бактерії живуть за рахунок простих речовин: вуглекислий газ, азот, вода тощо. голодает, пища не попадает в организм, тогда бактерии живут за счет простых веществ: углекислый газ, азот, вода и тому подобное. Прості речовини виробляються при розщеплені амінокислот, при диханні організму. Простые вещества производятся при расщепленные аминокислот, при дыхании организма. Із простих речовин бактерії синтезують білок. Из простых веществ бактерии синтезируют белок. Такі люди переходять на автотрофне живлення, живляться за рахунок самого себе, вага тіла не зменшується щодня, а зберігається, бактерії зберігають тіло людини. Такие люди переходят на автотрофное питания, питаются за счет самого себя, вес тела не уменьшается ежедневно, а сохраняется, бактерии сохраняют тело человека. Це є справжній симбіоз. Это настоящий симбиоз.

   Щоб перейти з гетеротрофного живлення на автотрофне, треба не вживати їжу з тварин ( мясо тощо) щодня, а вживати тільки одну рослинну їжу (овочі, фрукти, зернові тощо). Для перехода от гетеротрофного питания на автотрофное, надо не принимать пищу из животных (мясо и т.д.) ежедневно, а употреблять только одну растительную пищу (овощи, фрукты, зерновые и т.д.). Треба практикувати такий режим харчування більше року, щоб зникла всяка стара звичка, стара гетеротрофна мікрофлора, а утворилася нова автотрофна мікрофлора. Надо практиковать такой режим питания больше года, чтобы исчезла всякая старая привычка, старая гетеротрофная микрофлора, а образовалась новая автотрофная микрофлора.

 

4. Місце бактерій тонка кишка людини 4. Место бактерий тонкая кишка человека

   Тонка кишка розташована в нижній частині живота. Тонкая кишка расположена в нижней части живота. Довжина її досягає 5 м, діаметр у початковій частині дорівнює 4,8 см, у дистальній частині – 2,7 см. Вона має 7 – 8 петель. Длина ее достигает 5 м, диаметр в начальной части равен 4,8 см, в дистальной части – 2,7 см. Она имеет 7 – 8 петель. Тонка кишка всередині має слизову оболонку. Тонкая кишка внутри имеет слизистую оболочку. Слизиста оболонка складається з епітеліального покрову. Слизистая оболочка состоит из эпителиального покрова. Слизиста оболонка утворює кругові складки, вона несе на собі кишкові ворсинки, розміщені впритул одна до одної, як ворсинки в килима. Слизистая оболочка образует круговые складки, она имеет на себе кишечные ворсинки, расположенные вплотную друг к другу, как ворсинки в ковра. Вона має кишкові залози і лімфатичні фолікули. Она имеет кишечные железы и лимфатические фолликулы. Кількість ворсинок в тонкій кишці досягає 30 – 40 на 1 мм². Количество ворсинок в тонкой кишке достигает 30 – 40 на 1 мм². На поверхні ворсинок розміщені келиховидні клітини, кількість котрих більше тисячі на мм². На поверхности ворсинок размещены бокаловидные клетки, количество которых более тысячи на мм². Келиховидні клітини виділяють слиз.Эти клетки выделяют слизь. Слиз є густий колоїдний секрет, він виконує функцію захисту епітеліальних клітин. Слизь является густой коллоидный секрет, он выполняет функцию защиты эпителиальных клеток. Він захищає від механічних пошкоджень, захищає поверхню епітеліальних клітин від численних кишкових бактерій. Он защищает от механических повреждений, защищает поверхность эпителиальных клеток от многочисленных кишечных бактерий. У тонкій кішці є 1 шар слизу. В тонкой кошке есть один слой слизи. Слиз містить білок муцин , який утворює молекулярну сітку з великими отворами, через які можуть проходити часточки розміром з бактерію (1 – 2 мкм ). Слизь содержит белок муцин, который образует молекулярную сетку с крупными отверстиями, через которые могут проходить частицы размером с бактерию (1 – 2 мкм).  Ворсинки всередині мають капіляри артеріальних, венозних, лімфатичних судин, які підходять до епітеліальних Ворсинки внутри имеют капилляры артериальных, венозных, лимфатических сосудов, которые подходят к эпителиальным клітин. клеткам. Кількість усіх ворсинок дорівнює приблизно 10⁷. Количество всех ворсинок составляет около 10⁷. Площа поверхні всіх ворсинок приблизно дорівнює – 10⁸ мм². Площадь поверхности всех ворсинок примерно равна – 10⁸ мм². Поверхню всіх ворсинок вкривають бактерії. Поверхность всех ворсинок покрывают бактерии. Якщо прийняти розмір однієї бактерії – 10⁻³ мм, а площу її – 10⁻⁶ мм², то кількість бактерій в одному шару на поверхні всіх ворсинок буде дорівнювати приблизно 10¹⁴. Если принять размер одной бактерии –  10⁻³ мм, а площадь ее – 10⁻⁶ мм², то количество бактерий в одном слоя на поверхности всех ворсинок будет равняться примерно 10¹⁴. Ця кількість бактерій на порядок більша кількості власних клітин організму. Это количество бактерий на порядок больше количества собственных клеток организма.

 

5. Обмін білків і енергії в організмі 5. Обмен белков и энергии в организме

   Білки служать основним будівельним матеріалом клітин. Белки служат основным строительным материалом клеток. У травній системі всякого живого організму є бактерії, вони відіграють вважливу роль у травленні. В пищеварительной системе всякого живого организма являются бактерии, они играют вважливу роль в пищеварении. У травному тракті бактерії перероблюють усяку їжу на білки, як у жуйних тварин бактерії переробляють целюлозу на білок. В пищеварительном тракте бактерии перерабатывают всякую пищу белками, как у жвачных животных бактерии перерабатывают целлюлозу на  белок.Ці білки входять до складу цитоплазми бактерій. Этот белок входят в состав цитоплазмы бактерий. Одна частина бактерій у травному тракті гине і розщеплюється на складові частини (білок тощо), інша частина бактерій розмножується шляхом ділення. Одна часть бактерий в пищеварительном тракте погибает и расщепляется на составные части (белок и т.д.), другая часть бактерий размножается путем деления. Белок бактерий в пищеварительном тракте расщепляется на аминокислоты, которые попадают в кровь через эпителий ворсинок, и дальше идут к клеткам организма. В клетках из аминокислот синтезируются белки, свойственные организму. Все химические реакции в клетках происходят под действием катализаторов белков-ферментов. Одновременно белки клеток и часть аминокислот расщепляется до конечных продуктов: углекислого газа, воды и др. Продукты распада и избыток воды выводится   из организма через почки, легкие и кожу. Недостаток одних органических веществ пополняется за счет других. Эти процессы происходят в печени под действием ферментов. Белки могут превращаться в жиры и углеводы, некоторые углеводы могут превращаться в жиры, а жиры – в углеводы. Недостаток белков нельзя заменить углеводами и жирами, потому белки строятся только из аминокислот, а аминокислоты не образуются из углеводов и жиров. Обмен белков доказывает, что животное и человек не может жить без бактерий.

     Органические вещества – белок, углеводы, жиры – превращаются в энергию, она используется на поддержание постоянной температуры организма, очищение от токсинов. Очевидно, чувство холода организмом запускает механизм превращения белков в энергию. Это явление наблюдается и используется в закалке организма холодом, водой, воздухом. Холодная вода пугает человека перед обливанием холодной водой, а когда он скупается в холодной воде, ему делается очень тепло в теле и хорошее чувство, здоровье. Это тепло называется внутренним. Когда внутреннее тепло есть, люди становятся независимые от одежды, жилого дома, они могут быть без потребностей одежды, дома.      

 

6. Способы перехода на автотрофное питание

  В организм человека попадают различные токсины вместе с пищей, водой, лекарствами, химическими добавками, консервантами, воздухом, также после переваривания продуктов. Токсины накапливаются постепенно в организме, могут вызывать различные болезни, они подавляют рост и размножение микрофлоры кишечника, и это делает невозможным автотрофное питания. Поэтому каждому необходимо очищать организм от токсинов, это первая задача при переходе на автотрофное питания. Группа ученых, диетологов, практиков – доктор Герберт Шелтон, Николаев Ю. С., Пол Брэгг, Порфирий Иванов, праноеды – практически доказали, что голодание организма является простым, естественным, эффективным способом очистки организма от токсинов. Брэгг рекомендует очищать организм голоданием сутки еженедельно и 7 – 10 суток каждые три месяца. Порфирий Иванов рекомендует очищать организм сухим голоданием 42 или 108 часа еженедельно и шесть суток несколько раз в год. Во время голодания организм отдыхает от переваривания пищи, поступление токсинов в организм прекращается, организм направляет все жизненные силы на вывод токсинов из организма.

   Процесс очистки организма от старых, больных клеток, мусор клеток объясняет научно явление апоптоз и автофагия. При голодании организма старая клетка распадается на части, а другая соседняя старая клетка делится на две молодые, одна из них занимает свободное место. Так через некоторое время вся масса клеток заменяется постепенно на молодых.

   Автофагия – процесс переваривания клеткой собственных органелл и участков цитоплазмы с помощью лизосом. Автофагия нужна для избавления от старых и поврежденных частей, а также может включаться в условиях голодания. (см. Автофагия – Википедия). Автофагия является самопоедание клеток. В этом процессе мусора клеток превращается в аминокислоты и белок, необходимый для организма. Однодневное голодание запускает этот процесс. В результате периодического голодания организм очищается от шлаков, остатков клеток, токсинов и др. Периодическое голодание – это первый шаг к переходу на автотрофное питания. Практика показывает, что симбиоз между организмом и микрофлорой существует тогда, когда организм длительное время питается одной растительной пищей в жизни. При этом соответствующая флора образуется, бактерии питаются простыми веществами во время голодания организма и питают организм белком, организм переходит на автотрофное питание.  Пища должна быть преимущественно сырая растительная: овощи, фрукты. Не желательно употреблять пищу сладкую, жирную, белковую, вареную, мясо, потому что через нее накапливаются токсины. Можно употреблять протертые овощи и фрукты.  

 

6.1. 6.1. Система Иванова Порфирия Корнеевича

   Система автотрофного питания строится на основе сухого голодания. Сначала надо пройти подготовительный период: оздоровиться по системе Иванова, выполнять пять заповедей. Надо научиться жить без еды и воды 42 часа в неделю. Надо перейти на вегетарианство, сыроедение, очистить организм от токсинов, получить сознание по учению Иванова. Методика строится на основе сухого голодания, которое проводится шесть суток в неделю. Пищу надо принимать в течение суток, в воскресенье. Если сначала это сделать трудно, то можно делать постепенно. Можно сначала принимать пищу 4, 3, или 2 суток, затем сутки. Можно сначала делать сухую голодовку 3, 4, или 5 суток, затем шесть суток. В этом деле надо постепенность, индивидуальный подход, чтобы не навредить себе. Иванов написал в трудах об автотрофной системе и что она даст человечеству: «Нам придется есть в неделю в одно воскресенье один месяц, его надо завоевать опытом, затем протерпеть шесть месяцев, и вслед за этим самым год, и вовсе распрощаться с этой пищей. Это будет завоевание для всего мира всех наших людей бессмертия. Оно делалось и делается на указанном месте, там где все условия есть получить возможность, чтобы жизнь без потребности засияла в людях. Мы выгоним смерть как таковую. Мы не будем умирать больше так вот, а мы будем жить вечно. Это будет наше дело». 8302:91. «У каждого человека есть самая дорогая идея быть без всякой потребности. Это наше райское место, человеку слава бессмертна». Основная потребность является пища.

   Иванов говорит о периоде шестидневок. 1982.04:164: «Мы не будем принимать   пищу и воду все шесть дней, жить придется за счет одной недели. Это период жизни будет такой». Иванов писал в 1983 году: «Радость в жизни закалка появилась в людях. Она опыты свои принесла, а Учитель Паршек их на людях сеет. Он говорит свои слова. Я остаюсь в природе 239 дней, а теперь время пришло  такое: надо кушать в неделю раз в неделю». 1983.02: 88. Учитель говорит, что последователям пора с 1983 года терпеть шесть суток в неделю несколько раз в году по своим возможностям, и терпеть по шестидневка сейчас надо чаще. Это надо делать под наблюдением последователей, которые успешно терпели шестидневки без еды. После нескольких шестидневок очищается печень и желчный пузырь, после очистки этих органов шестидневки проходят легко.       

   Синоним автотрофного питания является независимость от еды. Иванов употребляет понятие независимость от пищи и зависимость от пищи. Он пришел к выводу, что независимость от пищи ведет людей к жизни вечной, а зависимость от пищи ведет людей к смерти.

   Во время сухого голодания шесть суток организм периодически еженедельно живет за счет автотрофного питания часть недели, а часть недели живет за счет растительного сырой пищи. Такое прерывное состояние является природным, правильным, по закону диалектики. Критерий автотрофного питания является постоянный вес тела без пищи в течение дня. Практика показывает, что каждый может быть шесть дней на сухом голодании, если он будет на автотрофном питании часть недели. Данная система автотрофного питания доступна для многих людей желающих. Это система постепенного перехода человека из социально гетеротрофного состояния на социально автотрофное состояние. Никто никого не заставляет и не требует переходить на автотрофное состояние. Человечество само становится автотрофным сознательно постепенно.

 

6.2. Опыт автотрофных людей праноедов

   В мире есть группа людей, которые достигли автотрофного состояния, не употребляют пищу много лет. Они называют себя праноедамы, солнцеедами. Они строят свои системы пранического питания на основе религии йогов. Они объясняют жизнь без пищи с точки зрения мистических тонких энергий, высших сил. Большинство людей не могут понять и принять это объяснение. Нужно объяснить эти процессы с точки зрения науки. Хотя они базируются на религии, они достигли значительных успехов, они показали человечеству на практике, что может быть симбиоз организма и микрофлоры кишечника, благодаря которому люди могут жить без пищи растительной и животной. В них есть полезный для человечества опыт, человечество благодарит им. Информацию о них можно найти в поисковой системе Google. Иванов далекий от религии, его путь является научный. Праноедение дает активное долголетие. Праноеды достигают пранического питания, не употребляют пищу некоторое время, затем большинство вновь принимает пищу некоторое время, они делают научно правильно.

   Человечество благодарит Джасмухин, которая много лет живет без еды и передает свой опыт всем желающим во всем мире.  Человечество благодарит Барановой Зинаиде Григорьевне, которая много лет жила без еды и воды ради блага всех и передавала свой опыт всем желающим во всем мире. Ольга Подоровська, спасибо ей, объясняет механизм жизнь без пищи физиологическими процессами в организме с точки зрения науки. В организме человека в кишечнике есть много различных бактерий, между организмом и микрофлорой кишечника есть симбиоз. Тонкий кишечник обрабатывается щелочью и другими химическими веществами, «бактерии погибают», расщепляются на составляющие части (белок и т.д.). Белок от бактерий в кишечнике разлагается на аминокислоты, они через кровь попадают в клетки, из них строится белок, свойственный организму. Система Подоровской состоит из двух процессов: сжигание и вымывания. В организме происходит сжигание всех токсинов при голодании. В организме происходит вывод токсинов из организма водой при вымывании. Праноеды живут без обычной пищи, питаются одним белком автотрофных бактерий, поэтому масса тела может увеличиваться до нежелательной величины, вызывать боль. Чтобы избежать лишнего веса тела, надо часть белка бактерий организма превращать в энергию путем окисления, это достигается просто обливанием тела холодной водой по системе Иванова, она дает здоровье.       

     Очевидно, одно праническое питания не увеличивает продолжительность жизни человека. Чтобы продолжительность жизни человека значительно увеличить, предлагается всем выполнять такие условия из учения Иванова: 1. Всем надо делать автотрофное питания по одной общей системой Иванова. 2. Всем жить одной семьей, быть без потребности пищи на святом райском месте в Ореховке, которое указал Иванов, где есть условия и возможность быть без потребностей. Быть на райском бугре ежедневно. 3. Надо создать социальную систему для автотрофных людей вокруг райского места по идее Иванова, построить автотрофное общество, которое будет способствовать автотрофным людям.

 

7. Практический переход на автотрофное состояние – социальное преобразование

 

    Порфирий Иванов предлагает путь построения автотрофного общества. Это социальная система, основой которой является взаимоотношения людей в жизни. Идеология: либерализм и независимость от личности и вещей.

   Люди должны быть свободны в жизни. Люди должны быть независимы от административной лица, независимые от потребностей пищи, одежды и жилого дома, иметь автотрофное питания. Во всех должно быть одинаковая жизнь, одинаковая зарплата. Людям предлагается строить одинаковую жизнь для всех на основе социального равенства, любви и справедливости, чтобы не было бедных и обиженных. Все люди всего мира приглашаются на такое строительство. Люди получают здоровье по системе Иванова. Люди должны освободить всех заключенных. Между людьми будет одна любовь, люди будут прощать с любовью людям вину и не будут наказывать, люди будут любить друг друга за такой поступок. Первая задача всех людей – принять одинаковую для всех зарплату и освободить всех заключенных. Больницы и тюрьмы не будет. Земля является общая. Люди не будут присваивать землю, она будет считаться общей, люди не будут воевать за землю, мир будет. Всем людям будет легче и лучше в жизни. Предлагается сделать из врага любимого друга. Люди должны делать свое, а другим не мешать. Все социальные преобразования происходят путем реформ, без всякого насилия. Вера в живого человека Бога правильная, истинная. Партия эволюционная и природная есть общественная организация. Изложение сделано кратко. (Подробно на сайте http:/www.osh.kiev.ua/ruiv8844htm  Автотрофное общество).    

 

8. Актуальность автотрофного состояния

   Почему переход на автотрофный состояние надо делать сейчас? Природа дает нам все для жизни, но силы природы иссякнут скоро, примерно через 20 – 30 лет. Глобальные экологические проблемы возникают и будут возникать, например, сохранение климата, жизни. Численность населения Земли растет очень быстро, качественной пищи не будет хватать на всех людей, люди будут гибнуть массово. Поэтому мы все вынуждены уменьшать потребности пищи уже сейчас, становиться автотрофными, чтобы человечество выжило потом. Мы все должны сохранить природу, а она сохранит людей. Автотрофные люди становятся независимые от вещей и лица, они становятся свободны.

  

9. Источники

·         Вернадский В. И. http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/Vernadsky VI . - Avtotrofnost – Chelovechestva.html автотрофности человечества. Русский космизм / Владимир Иванович Вернадский. – М.: Педагогика – Пресс, 1993. – С. 288 – 303. (рус).

·         Вернадский В. И. О пределах биосферы // Изв . АН СССР. ОМЕН. Сер. Сер. геологических. – 1937. – №1. – С.З-24. (рус).

·         Реймерс Н. Ф. Экологический словарь терминов http://rejmers.ru/a/55-avtotrofnost-chelovechestva.html. (рус).

·         Белянская В. Как правильно голодать. Народные и научные методы лечебного голодания. – М: Современный литератор, 2002. – 320 с. (рус).

·         Малахов Г. П. Очищение организма.изд. 2. – СПб .: АО «Комплекс». 1995. – 360 с. (рус).

·         Пол Брэгг. Чудо голодания. – 1996. (рус).

·         Цузмер А. М. Биология: человек и его здоровье. – М.: «Просвещение». 1990 (рус).

·         Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Том 3. – М: Медицина. 1973 (рус).