Зміст: № 7.8

 

№ 7. 2017.11.15

Дискретна фізика

Дискретна фізика – фізика дискретних явищ у природі в дискретному просторі і часі.

Аналог – квантова механіка. Класична фізика – фізика неперервних явищ у неперервному просторі і часі.   

Зміст

1. Історія виникнення.

2. Теорія діалектика, три закони.

3. Побудова еволюційної послідовності.

4. Фізичний зміст.

4-1. Відстань, час виражається еволюційною послідовністю.

4-2. Світло, швидкість, простір, час.

5. Автоматична робота серця.

6. Модель дискретного Всесвіту.

 

1.      Історія виникнення

   Історія почалася з еволюційної послідовності, Порфирій Іванов дав ідею для  побудови її. Він говорив про еволюцію в 1982 році, що еволюція – це не вживати їжу, тобто свідомо терпіти певне число годин у тиждень. Наше терпіння росте постійно щодня. Іванов показав своїм практичним досвідом, що терпіти без їжі треба певне число годин підряд у тиждень: 24, 42, 66, 108 годин в тиждень. Він показав послідовність чисел, в якій кожен член дорівнює сумі двох попередніх.  Еволюційна послідовність існує в природі. Іванов направив думку на пошук еволюційної послідовності. Процес має дискретний характер: А1, А2, А3 ... Аn.  Це є еволюційна послідовність у загальній формі. Де n – будь-яке натуральне число. Фізика будується на основі теорії діалектики, котра виражає всезагальні закони природи.

 

2.Теорія діалектика, три закони.

   Закон 1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі . Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. Вони перебувають в єдності, одне без одного не існує. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, її результатом є розвиток. Між ними виникають суперечності, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Процес закінчується переходом до двох нових  протилежних сторін.  Приклад. Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. Перша протилежна сторона. Люди роблять, щоб мати в житті хороше, тепле. Друга протилежна сторона. Вони отримують від природи погане і холодне – захворювання, нещастя тощо. Між ними є суперечність, бо люди не отримують життя. Щоб жити, люди переходять до двох нових протилежних сторін. Перша нова протилежна сторона. Люди свідомо приймають холод і голод, гартуються в холодній воді. Людина відчуває холод і погане в процесі купання в холодній воді. Друга нова протилежна сторона. Людям стає тепло, добре і здорово після купання. Людина хотіла життя і отримала життя. Суперечність закінчується. 

    Закон 2. Подвійне заперечення є в природі. Об'єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру початкового ступеня розвитку. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об'єктів.  Розвитку об'єктів не існує без заперечення попередніх форм. Заперечення відображає не знищення об'єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадковий стан. Приклад. Еволюція людства. Ступінь 1. Практика загартування домінує в людей. Ступінь 2. Заперечення загартування. Вчення Христа домінує. Ступінь 3. Подвійне заперечення одного загартування і одного вчення Христа. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства.  

    Закон 3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. Приклад. Еволюційна послідовність. № 2. (Вікіпедія. Діалектика). 

 

3. Побудова еволюційної послідовності

    Еволюційна послідовність якостей проявляється в природі. Кожна якість відповідає певній кількості, яка виражена числом. Процес еволюції виражається певною еволюційною послідовністю чисел. Еволюційна послідовність чисел будується за допомогою теорії діалектики.

     Перший член послідовності виражає початок еволюційного процесу, тому приймемо його рівним одиниці, бо еволюція починається з найменшого числа. Це початковий член, тезис. Другий член є запереченням першого. Він не дорівнює одиниці, а дорівнює якомусь числу Х. Це антитезис. Третій член є подвійне заперечення. Він є запереченням одного першого і одного другого, він є синтез двох, або сума. Подвійне заперечення є перехід в нову якість, він зберігає елементи і властивості  попереднього стану, тобто фіксує спадкоємність. Третій член дорівнює сумі на основі цих властивостей: 1 + Х. Еволюційна послідовність будується за таким правилом, кожен член дорівнює сумі двох попередніх.  Ця послідовність є геометрична прогресія.

1, Х, 1 + Х 

Можна припустити, що послідовність будується за цим законом для будь-якої кількості членів. Знаменник (Х) дорівнює відношенню третього члена до другого.

Х = (1 + Х)/X. Звідси маємо квадратне рівняння. Основне рівняння еволюції.  

Х² –  Х  – 1 = 0.  (1)   Знаходимо корні.

 

    Перший корінь: Х1 = 0,5 (одиниця  плюс корінь з п'яти). Позначимо Х1 = Z. Це число називається золотий перетин: 1,618033…

    Другий корінь: Х2 = 0,5 (одиниця мінус корінь з п'яти). Друге позначення: Х2 =  – 1/Z.  Х2 = – 0,618033…

    Послідовність з першим коренем (П1):  1, Z, Z², Z³...    (2) 

    Показник степені є будь-яке натуральне число, тому члени послідовності збільшуються необмежено. Зростаюча прогресія. На практиці зручно користуватися аналогічною послідовністю цілих чисел: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55...  В ній кожен член дорівнює сумі двох попередніх. Відношення між будь-яким членом і попереднім приблизно дорівнює золотому перетину.

     Послідовність з другим коренем (П2): 1, –  1/Z, 1/Z², – 1/Z³...   (3)

Прогресія, що убуває, із змінними знаками членів. Показник степені є будь-яке натуральне число.  Аналогічна послідовність обернених цілих чисел: 1, –  1/2, 1/3, – 1/5, 1/8,  – 1/13, 1/21...  (4)    

      Якщо початковий  член послідовності є будь-яке число (а), то кожен член послідовності П1 і П2 буде помножений на це число (а). Якщо початковий член дорівнює (а), то маємо перші три  члени: a, aX, a + aX . Звідси отримуємо знаменник прогресії:  aX/a  = (a + aX)/aX.  Після спрощення  отримуємо виведене раніше рівняння  еволюції (1). 

   Оскільки закони діалектики є всезагальними законами природи, то і послідовності є всезагальним законом природи.

 

4. Фізичний зміст

4-1. Відстань, час виражається еволюційною послідовністю

    Матеріальний об'єкт має місце в просторі в певних точках, а не в неперервному просторі, як ми всі досі  розуміли. Найменша відстань між двома сусідніми точками, у котрих може бути матерія, називаємо квант відстані і дорівнює: m (одиниця виміру метр). Матеріальний об'єкт займає місце в просторі за такою послідовністю чисел, одиниця метр.

    m, mZ, mZ², mZ³ ...  (метри). m — початковий член. Показник степені є будь-яке натуральне число.  Послідовність Пm.

   Матеріальний об'єкт існує в природі через певні проміжки часу, а не в неперервному часі, як ми всі досі розуміли. Найменший проміжок часу – це час, що йде в природі,  ми називаємо квант часу. Проміжки часу виражаються такою послідовністю чисел в одиницях часу, секунда.    

    k, kZ, kZ², kZ³ ...  (секунди). k — початковий член. Показник степені є будь-яке натуральне число. Послідовність Пk. 

 

4-2. Світло. Простір, час, швидкість світла.

    Коли виникає світло, воно починає розповсюджуватися в просторі на найменший проміжок відстані за найменший проміжок часу. Виникнення світла, відстань, проміжок часу мають одну фазу. Світло має одну фазу в будь-якій точці простору, і будь-якому проміжку часу. Послідовність відстані і часу починаються разом, світло дає початок їм. Тому швидкість (V) світла дорівнює:

V світла = m/k = mZ/kZ = mZ²/kZ² = mZ³/kZ³ метрів/секунду = с = триста тисяч кілометрів за секунду.

    Послідовність відстані і часу показує, що швидкість світла є найбільша в природі. Швидкість світла постійна в будь-якій точці простору і момент часу, не залежить від руху джерела світла чи спостерігача. Світло поширюється в просторі необмежено на велику відстань. Ці властивості підтверджуються на практиці. Космологія підтверджує, що Всесвіт астрономічний весь час розширюється. Біле світло, простір і час зв'язані за формулою: s = c t. Відстань (s) і час (t) проявляються як дві протилежності. Якщо виникає відстань, то також виникає і час. Ці три фізичні явища існують в єдності.

    Якщо світло виникає, то також простір і час, енергія, маса виникає. Матерія, всесвіт породжується через світло. Люди можуть породжувати світло і його бачити. Іванов дає ідею, що люди самі є на білому світі Сонце. Іванов пише: 8204:123. «Мені стало легко без головного убору. Я побачив біле світло, моя голова оздоровилась, вона не стала мати захворювання в себе. А раз мозок набрався природних сил, то внутрішність моя загорілась вогнем. Холодна сторона відійшла, а тепло прийшло, від чого нам, таким людям, не відірватись». Отже, люди породжують матерію і Всесвіт, творять світ. Природа народжує людей для життя природи, а люди створюють світло і породжують природу. Отже, природа є безсмертна, вона не має кінця. Отець Ош береже природу і людей, робить усе, щоб люди жили здорові і щасливі, і творили біле світло і білий світ. Він говорив: «Жити треба, а вмирати не треба».

 

5. Автоматична робота серця

    5-1. Автоматична робота серцевого м'язу. Практика. Серце має здібність ритмічно скорочуватися під впливом імпульсів, які виникають у самому серцевому м’язі. Автоматична робота серця не залежить від нервової системи. Скорочення шлуночків продовжується приблизно 0,3 секунди, вони розслабляються після цього. І весь серцевий м'яз перебуває у стані спокою або загального розслаблення протягом 0,4 – 0,5 секунди. Тривалість всього серцевого циклу дорівнює приблизно 0,8 секунди.  Відношення між тривалістю розслаблення і скорочення дорівнює золотому перетину. Значить, це є еволюційний процес, що складається з двох дій: скорочення (тезис) і розслаблення (заперечення, антитезис). Цей процес можна описати теоретично. Він описується рівнянням еволюції, має дві послідовності чисел П1 і П2, у котрих два члени, він має бути автоматичним за своєю природою. Очевидно, таку здібність автоматичності руху серця мають усі живі організми, які еволюціонують, вони б не існували інакше.                    

    5-2. Рушійна сила еволюційного процесу. Автоматизм.  Еволюційна послідовність може мати будь-яку кількість членів.  Розглянемо послідовності П1 і П2 з двома членами. Перший член (а) скорочення і наступний член розслаблення, заперечення першому.  Відношення між ними дорівнює золотому перетину.

П1: а, аZ. Де а – перший член.   П2 може мати перший член (aZ).  Тоді буде така П2: aZ, – aZ/Z.  Або після спрощення П2: a Z, – a.  Можливо, кінцеве значення є імпульсом для запуску другого циклу послідовності. Другий цикл запускається автоматично після першого  циклу. Процес автоматично продовжується необмежено. Іншими словами, рух відбувається по спіралі. Процес починається спочатку. Кількість циклів теоретично нескінченна,  процес вічний. 

    Причина руху, рушійна сила є в самій еволюційній системі. Цей процес є незалежний від будь-яких інших систем. Цей процес відбувається на практиці в природі скрізь і в великому, і малому. Цей автоматичний механізм можна назвати серцем природи.

   

6. Модель дискретного Всесвіту.

      6-1. Огляд моделей всесвіту на основі неперервного простору і часу. Модель Великого вибуху. Її основний недолік є такий. Нема наукового пояснення,  як і чому  величезна енергія виникає на початку створення всесвіту, тобто на початку вибуху. (Вікіпедія. Великий вибух). Ця енергія розповсюджується в просторі,  як при вибуху. Модель дискретного всесвіту науково пояснює причину розширення Всесвіту. .    

   6-2. Модель дискретного всесвіту. Процес відбувається на основі дискретного простору і часу. Процес створення всесвіту виражає послідовність П1. Енергія всесвіту починається з одиниці або малого числа і зростає до великого числа з ростом номера члена послідовності.

   Початок створення.  Початкова енергія дорівнює величині, близькій до нуля. Можливо, початкова енергія є психічного характеру, тобто дуже тонка матерія. Іванов дає ідею. Сонця як такого немає, люди самі є на білому світі Сонце. (Еволюція. № 3). Можна сказати, Всесвіт починається з нічого. Наприклад, уявлення світла до дійсності, котрого людина бачить очима. Потім це видиме світло перетворюється в масу  елементарних частинок за відомим законом. Потім утворюються гази, тверді тіла, планети, зірки, галактики.

 

    Розгортання. Простір  разом з галактиками розширюється  в усі боки зі швидкістю світла. Послідовність  П1, яка виражає відстань, збільшується необмежено, тобто простір збільшується необмежено. Послідовність П1 виражає створення і зростання матерії, кількість галактик зростає, вони розбігаються одна від одної. Всесвіт розширюється без кінця і краю. У часу немає початку і кінця.

    Послідовності П1і П2 виражають фізичні явища астрономічного всесвіту. Дві  протилежні сторони є в природі за діалектикою. Це є створення чого-небудь і знищення його. Очевидно, щось має бути  створено спочатку в природі, воно знищується потім. Отже, процес створення чого-небудь випереджає процес знищення його завжди. Це підтверджується практично в житті астрономічного Всесвіту, котрий створюється і розширюється більше перед нами, і він знищується майже непомітно.  Розміри Всесвіту значно перевищують розміри галактики, у котрій відбуваються процеси знищення матерії. Тіла з масою наближаються одне до одного. Матерія створюється в природі більше, ніж знищується. Це, на нашу думку, пояснює існування створеного Всесвіту. Матерія створюється в цю мить, вона знищується в наступну мить. Хто створив світ, той знищує його. Процеси створення і знищення описують  дві протилежні послідовності.  Зростаюча послідовність виражає процес створення чого-небудь, наприклад матерії. Послідовність, яка убуває,  виражає процес знищення того, що створено спочатку.  Процес створення і знищення відбуваються одночасно. Одне знищується, інше створюється.  Початкове число послідовності П2 є набагато менше від кінцевого числа послідовності П1.

 

6-3. Галактика і чорна діра.

   Припустимо, що початковий член П2 дорівнює М, він виражає кількість матерії в природі в якийсь момент часу:

П2: М, –  М/Z, М/Z², – М/Z³...   (5)

    Ми бачимо, що із збільшенням номера члена послідовності, тобто часу, його величина прямую до нуля, тобто матерія знищується, відстань зменшується. Цей процес відбувається в кожній галактиці. Скупчення тіл з масою в просторі називається галактикою. Всі тіла скупчення рухаються до центра галактики з якогось моменту часу. Відстань їх до центра зменшується із збільшенням номера члена послідовності, кількість матерії зменшується за формулою (5), і тіло зникає в центрі галактики. В астрофізиці цей центр названий чорною дірою. Чорна діра – це є астрофізичний об’єкт, який створює настільки потужну силу тяжіння, що будь-які швидкі частинки не можуть покинути його, навіть світло. (Вікіпедія. Чорна діра). Причина вмирання галактики є чорна діра. Дуже велика маса чорної діри – це є недолік моделі чорної діри. Модель чорної діри не дає наукового пояснення існування дуже великої маси чорної діри.

 

   За дискретною моделлю, процес знищення матерії відбувається природньо. У центрі в галактиці нема великої маси і сили тяжіння, яка притягує всі тіла галактики з масою і світло. Рух тіл галактики  відбувається не через дію гравітації в центрі. Зменшення відстані між будь-яким тілом і центром галактики або між двома тілами є природний процес. Він описується формулою (5). Він є протилежністю створення матерії за послідовністю П1 і збільшенню відстані між галактиками в просторі. Галактики затухають від центра до периферії.   

   Очевидно, скільки матерії створилося, стільки буде знищено. Закон збереження існує. Дві дороги є в природі. Одна дорога іде до життя, друга іде до смерті.  Жива істота народжується в природі, вона живе в якомусь місці якийсь час, потім вона перестає жити. Матерія не виникає і не зникає в природі, а один вид перетворюється в інший. Причина і рушійна сила еволюції є в самій природі.

(Продовження буде).

 

 

№ 8. 2017.11.06:

Порфирій Іванов українець

 

   Порфирій Іванов українець – Порфирій Іванов українець за походженням, він народився в Україні, рідний батько його є українець.

 Зміст

1.Місце народження Порфирія Іванова.

2. Батько рідний Порфирія є Несторенко Корній Іванович.

3. Дідусь Іванов Іван Тимофійович є у Порфирія не рідний. 

4. Рідний батько Корній Іванович був українець.

5. Мова  усна і письмова Порфирія Іванова.

6. Оцінка діяльності Іванова від народу.

7. Про долю України-Русі і Росії. Що буде далі?

8. Цитати Іванова.

 

1.Місце народження Порфирія Іванова

    Іванов Порфирій Корнійович народився в Україні, Катеринославської губернії, Слав'яносербського повіту, селі Оріхівка 20 лютого 1898 рону. Нині Луганська область, Лутугинський район, село Оріхівка. Люди дали йому прізвисько Паршек, він має власне ім'я Ош. Він жив, як усі залежні люди 35 років, він мав потребу їжі, одягу, житлового дому. Потім він усвідомив, що залежність людська  є основною причиною хвороби і смерті людей. Люди не будуть  хворіти, вмирати, коли будуть незалежними від природи. Він випробував на собі незалежність у природі ради блага здоров'я всіх людей. Він  жив без потреби їжі, одягу, житлового дому.  Він ходив без одягу, крім трусів, не вживав їжу свідомо, не потребував житлового дому, загартовувався в природі, вчив людей  піввіку від 1933 до 1983 року. Він створив здоровий спосіб життя, науку загартування, практично допомагав людям у здоров'ї. Його праці є на сайті.       

    Порфирій пише в своїх працях про біографію. 6911.24:60. «Я є Ростовської області, народився в Україні, проживаю в Красному Суліні. Цим займаюсь, навчився допомагати бідним, хворим. Це є моя практична професія в природі, я є хворий у цьому ділі. Якщо я побачу хворого, стараюсь, всі сили кладу йому, хочу допомогти».  

    8109:1. «Паршек народився в Україні, Катеринославської губернії, Слав'яносербського повіту, село Оріхівка, руське велике село. Іван Тимофійович жив у цьому селі, два сини було в нього, Федір і Корній. Вони жили разом. Федір робив вдома по-селянському, а Корній наймався до людей. У Федора є жінка Гликерія, а в Корнія є жінка Мотря, моя матір народила Паршека».

    

2.      Батько рідний Порфирія є Несторенко Корній Іванович, мати Мотря.

   Порфирій пише про своїх батьків з любов’ю і шаною  у своїх працях.

    6608.25:21. «Люди дізналися про мою появу, сказали про те, що Мотря Корнія Нестеренкова піднесла в наше таке, вона живе в нестатку. Священик єдиновірної церкви дав цьому новонародженому чоловікові в природі належне його ім'я Порфирій за святим словником. Не який-небудь, а святий.  Це ім'я прозвучало. У Біблії було написано про нього, зроблене в природі ним. Вчені визнають його божевільним.  А село наше Оріхівка, всі люди, що живуть тоді і зараз, молодь називають Паршеком мою появу до них.  Ім'я звучало дуже важне».

    6705.27:18. «Ми, як Нестерята, по-вуличному є на Горі, так називали нас за народним руським словом, коли наші предки жили в Курській губернії. А тепер ми перебрались на це місце, де Чувілкін бугор виявився, ніким не зайнятий, котрий народив мене в житті своєму. А ми жили дуже тяжко  після смерті мого дідуся, не так, як жили інші».

    7101:14. «Вони приходили в суботу чорні, як вугілля. І несли золото, срібло в кишені  для підтримки своїх сімей. Був Максим Куліш, його так називали. Кум Корній  Іванович Нестеренок був у нього».

    7702:182. «Мої рідні тітки по  матері виняньчили мене як такого. Вони брали мене на руки і несли по всій слободі. А люди бачили, хто ніс кого, старались глянути на мене, і спитати в тьоті Степи. Вона любила мене, такого красеня, і вона няньчила більше від усіх. Вона говорила: «Це є мій племінник, а Корнія Івановича Нестеренка син». Його звуть Паршек, він дивився очами на всіх, і люди дивилися на нього. Вони говорили свої слова: «Ну й хлопчик, красень з усіх». Всі завидували йому».

 

    7812:4. «Ці люди Оріхивки день робили, а рік поїдали. Вони були вже щасливі тим, що  такий хлопчик інтересний народився в них. Тьотя Степанида носила його на руках по вулиці, його як малюка показувала. Люди питали у неї самі: «А чий же це такий хлопчик?» Усі інтересувалися ним. Степанида відповідала їм про отця рідного, Корній Несторенок звали його. Він був пастух, пас овечок із Кирилом Чулоком на Кубані. 5. Це мій рідний батько був. Мати моя Мотря була донька Григорія Милосовського. Вони трудились, як усі. А літаючі птахи жайворонки знали про цей бугор». 151. «Він народився в природі щасливим. Він зустрівся природою із снігом. Хвороба не турбувала його. Він був хлопчик-красень. Люди тоді  говорили про нього як про народженого Корнія Несторенка».  

    1980.02:2. «Священик єдиновірної церкви Наум давав ім'я Порфирій мені як такому хлопчику, за записом святого дня. А по всьому селу звали мене Паршек. Я був народжений матір'ю, вона не кидала мене, крім тітки Степаниди Григорівни. Вона була за мене.  Брати на руки і нести туди, де кому-небудь було доступно подивитися на Паршека і  спитати в неї: «А чиє це дитя?» Була відповідь: «Корнія Несторенка». Я не заслуговував хули від усіх, а тільки хороше. Усі інтересувалися ним, старались подивитись. Місцевість цього ось села була Оріхівка».

   

3.Дідусь Іванов Іван Тимофійович був у Порфирія не рідний.

   Дідусь прийняв батька Корнія в сини. Порфирій пише про це у своїх працях. За всім висновком, Корній Іванович Нестеренко став мати друге прізвище Іванов, також Порфирій Корнійович Несторенко став мати друге прізвище Іванов. Порфирій писав у працях, що прізвище Іванов не визнавав, але вимушений був користуватися ним завжди.

    Іванов пише про дідуся. 6510:106. «Перш ніж жити доводилося в нашому селі, треба було подумати, для чого я народився в такому племені. Мене народили не таким, як я показав у процесі свого життя.  Мій дідусь не рідний мені, за всім висновком, прийняв мого батька в сини».

    6912.31:145. «Природа примусила між цими всіма мужиками бути за прізвиськом (просьбою) одному хазяїну, з Нестерят вихідцеві, Тимофію Кузьмичу. Два сина було у нього, один Георгій, другий Іван, котрий був любитель прикрашати себе ганчіркою хорошою. Два сина було теж у нього, як батька. Одного звали Федор, другого Корній. Федір тримався хазяйства, а Корній продавав сам себе, наймався в найми за копійку. 148. Порфирій народився у Корнія Івановича сином. Він прибавляв свій ріст не по дням, а по годинам за рахунок догляду. Материна сестра Степанида доглядала за ним більше від усіх. Вона була над ним, як матір. І годувала, і поїла, і носила на руках завжди скрізь в край від своєї хати до самих Нестерят».       

4, Рідний батько Корній Іванович був українець

    Порфирій Іванов пише про це в працях. Порфирій Іванов пише про національність батька рідного у відомому своєму труді під такою назвою: «Батько отець український рідний». 1977.01. Ця назва свідчить про батька українця. Іванов Порфирій Корнійович вважається українцем за походженням через це все в Україні. Українська земля і народ народив його. Порфирій Іванов пише про своє народження. «Сни». 1967.04:40. «Український народ заслужив, він народився в їхній території».    

 

5. Мова усна і письмова Порфирія Іванова

    Він жив піввіку в Росії, тому спілкувався російською. Мова письмова Іванова його праць – це є російсько-український суржик.  Понад 500 українських слів зустрічається в працях  Іванова, вони не вживаються в Росії і в словнику російської мови. Вони є в окремому словнику на сайті. Це практично свідчить про українське походження Порфирія Іванова і його батька, і нестерят. Іванов Порфирій не забуває про землю своїх предків Русь, яка на берегах Дніпра, і шанує мову руську. Бо Русь була завжди понад два тисячоліття. Вона отримала назву колись від слова «русий», бо земля полита кров’ю її захисників. І Русь буде завжди. Чому Русь так називається? Бо земля наша русою зветься, звідси прикметник «руський». Про це говорить історична пам'ятка «Валесова книга», д. 24г: «Про ту зі старих часів землю нашу Союзу Антів (Київську Русь), яка через кров, щедро пролиту на ній, Вона зветься русою через кров, щедро пролиту на ній, бо руду (кров) лили, і так буде в спрагу її до кінця. І та земля наша буде прославлена племенами і родами». 880 рік. Назва країни і мови політична є не вічна. Іванов називає себе руським чоловіком у своїх працях через це все, Він називає свою мову руською в працях через це . Він є чоловік Русі, але не Росії. Іванов дав приклад українцям, що треба вважати себе руським. Українці не шанують свою колишню назву Русь і руську назву мови і нації, це є велика помилка. Україну треба буде називати Україна-Русь, як М. Грушевський пропонував колись у 1918 році. Завдяки цьому Росія не буде мати мотиву воювати з Україною-Руссю, і миру буде між народами. Росія захищає «руський світ» на території України всякою зброєю, через це утворюється війна. Іванов проти такої війни. Коли  всі будуть знати, що руські люди живуть в Україні-Русі, і вони  хочуть миру, тоді руські люди Росії не будуть мати мотиву захищати «руський світ», і війна припиниться.   

 

6. Оцінка діяльності Іванова від народу

    Народ високо оцінив діяльність Порфирія Іванова на благо здоров'я всіх. Порфирій отримав назву Великий за діло. Також народ дав йому назву Переможець природи, Учитель народу, Бог Землі за корисне діло.  Паршек є далекий від релігії, але він виконав не релігійні заповіді Христа. Він писав у працях: «Я не жалів дати людям своє здоров'я. Я зробив те, що Христос говорив нам колись». 1983.02:49. Христос дав людям заповіді для виконання колись і говорив: «Хто порушить одну із цих заповідей найменших і навчить того людей, той назветься найменшим в Царстві небесному, а хто виконає і навчить, той назветься великим в Царстві небесному». Мф 5:19. Іванов виконав найменші заповіді Христа і навчив інших бідних, хворих, нужденних людей. Він взяв досвід у Христа, доповним своїм, навчив людей, так прославив Христа. Народ дав йому назву «Великий» за це корисне діло. Треба робити. «1.Купатися в холодній воді  два рази в день, вранці й увечері. (Спочатку ноги мити до колін, краще все тіло). (Виконано Ін 13:5). 2. Здороватися з усіма людьми, жодного чоловіка не проходити без вітання. Твоє діло – сказати їм, а вони як хочуть. (Мф 5:48). 3. Треба знайти чоловіка нужденного, треба дати йому 50 центів. Скажи собі, що гроші даєш за те, щоб не хворіти. (Мф 19:21).

 

 4. Не їж і не пий 42 години від п'ятниці до неділі до 12 годині. Вдихай повітря з висоти тричі надворі, говори, проси: «Учителю, дай мені здоров’я». Після цього їж, що хочеш, скільки хочеш. Це є здоров'я твоє все. (Мф 6:13, 9:15). 5. Не харкай, не плюй на землю, не пали, не вживай алкоголь». Іванов. 1983.03:34.  Не вживай наркотики. Якщо важко, то терпи 24 години  Цей досвід передай іншим.  Хто виконує ці заповіді Христа і Паршека, той отримує здоров’я. Він  запобігає будь-якій хворобі. Після терпіння тиск стає 120/80. Паршек виконав заповіді Христа і навчив людей Він має особисте ім'я Ош, Воно означає Білий у перекладі. Як це ім'я виявилося? Учень Іванова звітував письмово перед Учителем як Богом, що робив. Учитель Іванов переписав звіт у зошит,  він написав у своїй  праці своєму учневі нове прізвище Ош, як батько синові. Паршек. 1981.02:127. Учень прийняв прізвище Ош, Він дав Іванову назву Отець Ош, а себе назвав син Ош. Бо люди зазвичай отримують прізвище від батька, і прізвище є одне у батька і сина. Син свідчить про батька, а батько свідчить про сина, їхнє свідчення є істинне за законом.

 

7. Про долю України-Русі і Росії. Що буде далі?

    Історія України-Русі і Росії, на нашу думку. Київська Русь процвітала зі своєю руською мовою і руською нацією на берегах Дніпра тисячу років тому. Частина руського народу переселилася з Русі на береги ріки Москви в ті часи. І держава Московія утворилася поступово з руською мовою і руською нацією.  Така назва є у них і сьогодні. Тисяча років пройшло з тих часів,  настав 2000 рік. Нації змінились за тисячу років. Об'єктивний закон існує в житті націй. Лінгвісти знають факт, що словниковий фонд будь-якої мови змінюється на 20 % за тисячу років, це є природний процес. Мова Русі і мова Московії змінилася незалежно на 20 % відносно початкового стану по-різному. Різниця між ними має бути теоретично приблизно 30 – 40 % в цей час. Саме така різниця є між цими мовами в дійсності сьогодні. Так дві нації утворилося і самовизначилися в наш час, бо мова і територія визначає націю. Назва Московія змінилася на Росію, похідна назва від назви Русь, а назва Русь змінилася на політичну назву Україна. Як жити їм далі? Ці дві нації вийшли від однієї матері Русі, вони мають жити як одна дружна родина. Вони мають жити в мирі, дружбі, допомагати одна одній, але не воювати одна з одною зброєю і не знищувати. Змагатися показниками здоров’я, довголіття, загартуванням тощо. Вони мають жити за вченням Іванова. Зробити з ворога любимого друга. Так обидві нації будуть процвітати і прогресувати в житті. Іванов любить усі націй.         

   Іванов пише про долю України-Русі і Росії, Москви і Києва. Російська влада держала Іванова у в'язниці і психіатричній лікарні понад 10 років.   

 

    Цитати Іванова. 1968.07:1. Москва. Ми всі вважаємо її нашою столицею. Вона не потрібна мені з усією якістю. 4. Якби я не бачив цього і не сподівався на це, що воно (вчення Іванова) буде потрібне нам в подальшому людському житті, я б не приїхав у вашу Москву. Вона не відіграє ніякої ролі для мене, людина відіграє ролі в усьому. 5. Коли не буде її, тоді не буде всього цього навколо, чим людина скористалася, і померла з цим же самим.    8009:97. «Війни є в житті для народу. Як буде? Природа говорить про це діло: «Москва згорить, Київ теж».  98. Треба готувати себе в цьому ділі десять років. Ми є злодії в житті, ми є вбивці всього.  Ми не бережемо тіло своє, живемо за рахунок чужого, а своє хоронимо. Відходимо від природи. Себе хвалимо, Бога в цьому ганьбимо. Вважаємо, що ми є люди праві. Ось чим ми всі програємо в цьому ділі. 111. Це така історія прийде. Ми з вами втратимо економіку. 112. Усе це  буде природа, вона сама буде відкривати мені ці багатства для життя. Одне буде в житті. Люди будуть шукати своє загублене багатство, а природа не буде давати його. Воно все буде в мене. Я прийшов не відбирати його в людей. Я  прийшов до цих людей сюди вводити любов між ними. Я введу людям життя їхнє через повітря, воду, землю, як вводять хімію. Це є азот, він прокладе мені цю штуку».   Це пророцтво здійснилось через 10 років, Радянський Союз розділився на незалежні держави.   

   8109:68. «А еволюція прийде на землю Духом Святим. Це Чувілкін бугор, це райське наше місце, чоловікові слава безсмертна, за що природа стоїть горою. Вона не дає свою згоду на це, що воно може бути тепер в цей час. І показала про це діло, воно буде, усе прийде на своє місце, здійсниться в 1989 році. Природа, скаже за мене правду свою завжди. Я спитав у неї як матері рідної про свій хутір Кондрючий (Боги): «Коли ядерна війна буде введена, як вона потривожить?» Вона сказала мені так: «Нікуди не їдь, це є твоє ніколи  не вмираюче місце». Вона сказала про Москву. «Вона не буде жити». Так що всім доля – це є природа».

 

   Це пророцтво здійснилося в 1989 році. Іванов пропонує Москві і Києву жити по-еволюційному, а не по-старому. Москва не буде жити по-старому. Іванов учить людей. Своє знайдене установлюй, а іншим не заважай. Він не заважає будь-якому віруючому. Церква хвалить себе, і проклинає, ганьбить Бога Землі Іванова. Вона вважає себе правою, називає Іванова сектою шкідливою.

Церква творить неправду, обманює людей, вона не права. Священик церкви порушує найменші заповіді Христа і навчає людей так робити. Священик заслужив за це у народу назву «найменший у царстві небесному». Якщо так буде далі, ми всі програємо в цьому ділі, церква запустіє, якщо так буде далі. Бог прощає простому віруючому, який не знає, він не карає його, а спасає. Не робіть так, як робить священик найменший. Робіть так, як учить Паршек Великий.

    Іванов написав своїм учням лист у 1981 році, щоб послідовники вийшли з міста Москви, і жили навколо райського місця в Україні-Русі. Пророцтво Іванова здійснюється, що Москва і Київ буде горіти у війні. Зараз Росія веде з Україною-Руссю необ’явлену гібридну ганебну війну, захоплює області. Руські люди гинуть в Україні-Русі щодня. Руські люди з Росії вбивають братів руських в Україні-Русі, не треба так робити. Росія має негайно припинити війну, і жити зі своїми сусідами в мирі. Руські люди України-Русі за мир, сердечно просять руських Росії скласти зброю і не воювати з братами. Бог Ош прийшов на Землю, приніс вчення, смерть як таку вижене, життя введе, зробимо рай на всій землі. Війна вже не треба. Бог Ош творить білий світ через любов. Ми, всі українці, пишаємося, що на території України народився чоловік Бог. але ми не присвоюємо його. Ми вважаємо, Іванов – це є Бог усієї планети Землі, всіх народів всіх національностей. Він любить усі національності.

 

Цитати Іванова

   7911:19. Я вболіваю не за одну націю, а за всіх наших людей у світі. 7910:45. Люди всіх національностей є однакові для Паршека, усі вони жити хочуть. 159. Природа  говорить мені про це все потрібне наперед, що в ній буде. Я є в природі один з усіх Бог Землі, Володар цього всього. Вона так говорить. Люди визнають тебе  1989 році, що ти є Бог.

   7805:24. Ця кров лилась між ними, вона ллється ними за свою рідну національність досі. Вона буде литись до приходу на землю Бога, він їх утихомирить. Це всьому діло є Чувілкін бугор, він діждався до себе Учителя. Він прийшов на цю землю не вибирати своїх, він прийшов до всіх однаково, усі є люди для нього. Він любить усі національності.