Народний журнал природної мудрості Народный журнал природной мудрости Народний журнал природної мудрості Народний журнал природної мудрості    osh.kiev.ua osh.kiev.ua osh.kiev.ua osh.kiev.ua

 

Еволюційний рух Эволюционное движение Еволюційній рух Автотрофне людство

 

Жити, учитися, отримувати здоров'я за наукою еволюцією. Жити, учитися, отрімуваті здоров'я за наукою еволюцією. Жить, учиться, получать здоровья по науке эволюции. Жити, вчитися, отримувати здоров'я за наукою еволюцією, переходити на автотрофне живлення. Бути таким, як Переможець природи, Учитель народу, Бог Землі.Бути таким, як Переможець природи, Учитель народу, Бог Землі.Наука Іванова П. К. Наука Иванова П. К.Наука Іванова П. К. Наука Іванова Порфирія Корнійовича.    

 

№ 19. 2018-05-11 20 . № 19. 2018-05-11 № 40. 2018-05-1 8 2019-02-05

 

www.osh.kiev.ua

 

Автотрофне людство

 

Автотрофне людство – концепція Володимира Вернадського і рух групи активістів, заснований на ній, що здійснює науковий експеримент над собою із впровадження живлення способом симбіозу між організмом людини і мікрофлорою кишечника.  

 

Зміст

1.Історія виникнення концепції.

2. Концепція Вернадського за працею «Автоторофність людства».

2.1. Еволюція людства.

2.2. Залежність людини від їжі і голод.

2.3. Проблему харчування і виробництва треба переглянути на основі науки.

2.4. Роль бактерій в історії.

2.5. Відкриття землеробства.

2.6. Запаси сирих матеріалів зменшуються.

2.7. Комуністична система і наука.

2.8.  Створення людини як автотрофної істоти.

3. Мікробіологія і людина.

3.1. Мікрофлора кишечника людини.

3.2. Симбіоз організму і мікрофлори кишечника.

4. Тонка кишка людини.   

5. Обмін білків у організмі.

6. Токсини і їх виведення з організму.

6.1. Токсини.

6.2. Виведення токсинів з організму.

7. Практика автотрофних людей.

7.1. Система автотрофного живлення Іванова Порфирія Корнійовича.

7.2. Група автотрофних людей праноїдів.

7.3. Система Ольги Подаровської.

8. Актуальність автотрофного стану.

9. Джерела

10. Посилання.

 

1. Історія виникнення концепції

 

   Вважається, що на Володимира Вернадського сильно вплинули голодомори в Україні, особливо в 1933 році. Люди гинули від голоду в країні, яка найбагатша природними ресурсами. Аби уникнути подібних втрат, він написав працю про автотрофність людства  і створив теорію, в якій пропонував людству перейти на нову форму харчування – автотрофне живлення. Також з 1933 року Іванов Порфирій Корнійович почав своє практичне загартування, маючи на меті побудувати життя без потреби в їжі та знайти в природі засоби до безсмертя.

Іванов пішов у природу  без потреб, в одних трусах літом і зимою, щоб знайти в природі засоби і люди не вмирали.

 

2. Концепція Вернадського за працею «Автотрофність людства»

 

   Автотрофність людства – поняття, запропоноване Володимиром Вернадським для позначення гіпотетичного процесу отримання людством їжі й енергії без споживання рослинних і тваринних організмів. Вернадський припускав можливість перетворення людини з істоти соціально гетеротрофної на істоту соціально автотрофну.

   Вернадський стверджував у своїй праці про шлях людства у майбутньому до наукового пошуку нових форм харчування. Землеробство зі зростанням населення Землі не зможе забезпечити все людство, тому Вернадський запропонував  шукати нові форми харчування на основі синтезу бактерій у людському організмі. Такі бактерії зокрема входять до складу флори кишечника людини. Люди із синтезом їжі від флори є автотрофні істоти, бо харчуються речовинами, синтезованими у власному організмі. Проблемою є знайти практичні методи переходу від гетеротрофного до автотрофного живлення. На погляд Вернадського, автотрофні люди отримають новий шлях духовного розвитку, відновиться біологічна і соціальна еволюція людини. 

   Автотрофи (від autos – «сам» та trophe – «їжа», «харчування») – організми, що синтезують із неорганічних речовин (головним чином води, діоксиду вуглецю, неорганічних сполук азоту) всі необхідні для життя органічні речовини. Гетеротрофи (від heterone – «інший» і «trophe» – «живлення») – організми, що потребують органічних сполук, як джерела вуглецю, для росту і розвитку.  

  

2.1 Еволюція людства

   Людство треба розуміти в процесі еволюції, у вигляді мільйонів послідовних поколінь, що слідують один за одним від матері до сина.

  С.2. «Близько десяти поколінь до нас великий флорентійський натураліст Ф. Реді (1626 – 1698), лікар, поет, людина високої духовної культури, перший висловив нову думку… Ф. Реді стверджував: усякий живий організм походить від іншого живого організмуЕго окончательно ввел в наше построение космоса Л. Пастер <1822-1895>, великий француз, человек родственного умственного и душевного склада с Ф. Реди . Його остаточно ввів в наше побудова космосу Л. Пастер <1822-1895>, великий француз, людина родинного розумового і душевного складу з Ф. Реді. Без сомнения, нужно представлять себе в геологии человечество в виде миллионов последовательных поколений существ, следующих друг за другом от матери к сыну без перерыва, существ, морфология и функции которых от времени до времени подвергались резкому изменению.Без сумніву, потрібно представляти себе в геології людством у вигляді мільйонів послідовних поколінь істот, що слідують один за одним від матері до сина без перерви, істот, морфологія і функції яких час від часу піддавалися різкій зміні».

   С.3. «Залишаючись на грунті науки, ми повинні визнати, що:

1) ніде і в ніяких явищах, що відбуваються або коли-небудь мали місце в земній корі, не було знайдено слідів самозародження життя;

2) життя, яким воно нам представляється в своїх проявах і в своїй кількості, існує неперервно з часу утворення найдревніших геологічних відкладів, з часу архейської ери;

3)  нема жодного організму серед сотень тисяч різних вивчених видів, генезис котрих не відповідав би принципу Реді».

   «В даний час ми не можемо з наукової точки зору розглядати життя на нашій планеті інакше, як вираз єдиного явища, існуючого без перерви з часу найдавніших геологічних епох, сліди яких ми можемо вивчати. Протягом всього цього часу жива речовина була різко відділена від неживої матерії. Людина нерозривно зв'язана в одне ціле з життям усіх живих істот існуючих чи таких, які коли-небудь існували».   В течение всего этого времени живое вещество было резко отделено от косной материи. Протягом усього цього часу живе речовина була різко відділена від відсталої матерії. Человек неразрывно связан в одно целое с жизнью всех живых существ, существующих или когда-либо существовавших. Людина нерозривно пов'язаний в одне ціле з життям усіх живих істот, що існують або коли-небудь існували.

IV Человек связан с этим целым еще благодаря питанию.   С.4. «Людина пов'язана із цим цілим ще завдяки харчуванню. Эта новая связь, как бы она ни была тесна и необходима, совсем иного порядка, чем непрестанное чередование поколений живых существ . Цей новий зв'язок, як би він не був тісний і необхідний, зовсім іншого порядку, ніж невпинне чергування поколінь живих істот.  Правда, что эта связь составляет часть великого геохимического явления - круговорота химических элементов в биосфере, вызванного питанием организованных существ.Правда, що цей зв'язок становить частину великого геохімічного явища – кругообігу хімічних елементів в біосфері, викликаного харчуванням організованих істот».

 

2.2. Залежність людей від їжі і голод

   Голод мас людей є рушійною силою суспільства. Автор торкається голодомору в Україні в 1933 році, в результаті якого загинули понад 10 мільйонів людей. Він звинувачує комуністичну владу, яка зробила соціальну помилку. 

   С.4. «В даний час основним фактом життя є неминучість і можливість, властива людині, будувати і підтримувати існування і недоторканність свого тіла тільки засвоєнням інших організмів або продуктів їхнього життя. Химические соединения, созданные таким путем в земной коре, ему нужны и необходимы для его существования, но человеческий организм не может их сам производить. Хімічні сполуки, створені таким шляхом в земній корі, їй потрібні й необхідні для її існування, але людський організм не може їх сам виробляти. Он должен их искать в окружающей среде, уничтожать другие существа или использовать их биохимическую работу. Він повинен їх шукати в навколишньому середовищі, знищувати інші істоти або використовувати їхню біохімічну роботу. Он умирает, если не находит в земной коре других живых существ, которыми мог бы питаться. Він умирає, якщо не знаходить у земній корі інших живих істот, якими міг би харчуватися.

  Очевидно, что вся жизнь человека, весь его социальный уклад в течение всего хода истории определяются этой необходимостью. Очевидно, що все життя людини, весь її соціальний устрій протягом усього ходу історії визначається цією необхідністю. В конце концов именно это неукротимое стремление управляет миром человека, строит и всю его историю, и все его существование. Зрештою, саме це нездоланне прагнення управляє світом людини, будує і всю її історію, і все її існування. Последним фактором является неумолимый голод, который становится беспощадной движущей силой социального строя общества. Останнім чинником є невблаганний голод, який стає нещадною рушійною силою соціального ладу суспільства. Общественное равновесие поддерживается лишь неустанным трудом, и оно всегда неустойчиво. Суспільна рівновага підтримується лише невтомною працею, і вона завжди нестійка. Большие перевороты в общественных строях, ошибки, совершенные на этой почве, всегда приводили к ужасающим последствиям. Великі перевороти в суспільних строях, помилки, вчинені на цьому грунті, завжди приводили до жахливих наслідків. В данном аспекте наша цивилизация всегда находится на краю пропасти. В даному аспекті наша цивілізація завжди перебуває на краю прірви. В настоящее время сотни тысяч людей умирают или прозябают в России вследствие недостатка питания, а миллионы других - больше 10-15 млн. - стали жертвами совершенных социальных ошибок. В даний час сотні тисяч людей вмирають або животіють в Росії внаслідок нестачі харчування, а мільйони інших – більше 10 –15 млн. – стали жертвами вчинених соціальних помилок. Никогда прежде непрочность человеческого существования не была настолько ясна и призрак упадка и даже падения человечества не был настолько ясно запечатлен в потрясенных душах...Ніколи раніше неміцність людського існування була настільки ясна і привид занепаду і навіть падіння людства був настільки ясно відображений у зворушених душах».

 

2.3. Проблеми харчування і виробництва треба переглянути на основі науки

5. «Глибока зміна соціальних і політичних ідей, що сталася внаслідок нових досягнень, колосальна, і це вже починають бачити.Проблемы питания и производства должны быть пересмотрены. Проблеми харчування і виробництва повинні бути переглянуті. Вследствие этого обязательно наступит переворот в самих социальных принципах, управляющих общественным мнением. Внаслідок цього обов'язково настане переворот у самих соціальних принципах, які керують суспільною думкою».

 

2.4. Роль бактерій в історії

9.Более 30 лет назад русский биолог С. Н. Виноградский [ С9. «Більше 30 років тому російський біолог С. Н. Виноградський вніс в цю картину нову важливу рису, яка доводить ще більшу складність будови живого цілого.Он открыл существование живых автотрофных существ, лишенных хлорофилла. Він відкрив існування живих автотрофних істот, позбавлених хлорофілу. Это существа невидимые, бактерии, изобилующие в почвах, в верхних слоях земной коры, проникающие глубокие толщи всемирного океана. Це істоти невидимі, бактерії, яких багато в грунтах, у верхніх шарах земної кори, вони проникають у глибокі товщі всесвітнього океану. Несмотря на их микроскопические размеры, их значение в экономике природы огромно благодаря поразительной силе их размножения. Незважаючи на їхні мікроскопічні розміри, їхнє значення в економіці природи величезне завдяки вражаючої сили їхнього розмноження.Их огромное размножение, несравненно большее размножения одноклеточных зеленых водорослей, заставляет рассматривать их существование как явление, по порядку своему родственное с жизнью зеленых растений. Їх величезне розмноження, незрівнянно більше розмноження одноклітинних зелених водоростей, змушує розглядати їхнє існування як явище, по порядку своєму родинне з життям зелених рослин.  Без сомнения, число видов автотрофных бактерий незначительно;  Бактерии, открытые С. Н. Виноградским, независимы в своем питании не только от других организмов, но непосредственно и от солнечных лучей. Бактерії, відкриті С. Н. Виноградським, незалежні в своєму харчуванні не тільки від інших організмів, але безпосередньо і від сонячних променів. Они употребляют для построения своего тела химическую энергию химических земных соединений , минералов, например богатых кислородом. Вони вживають для побудови свого тіла хімічну енергію хімічних земних сполук, мінералів, наприклад багатих киснем.Этим путем они производят в биосфере огромную геохимическую работу, как разлагая эти соединения, так и создавая, как следствие этого разложения, новые синтезы. Цим шляхом вони виробляють у біосфері величезну геохімічну роботу, як розкладаючи ці сполуки, так і створюючи, як наслідок цього розкладання, нові синтези. Их роль значительна в истории углерода, серы, азота, железа, марганца и, вероятно, многих других элементов нашей планеты. Їхня роль значна в історії вуглецю, сірки, азоту, заліза, марганцю і, ймовірно, багатьох інших елементів нашої планети. Не подлежит сомнению, что они составляют часть того же единого целого - монолита жизни, в который входят все другие организмы, ибо они являются их пищей, используя в свою очередь их отбросы. Не підлягає сумніву, що вони складають частину того ж єдиного цілого – моноліту життя, в який входять всі інші організми, бо вони є їхньою їжею, використовуючи в свою чергу їхні покидьки».

 

2.5. Відкриття землеробства

12. «Відкриття землеробства, зроблене більш ніж за 600 поколінь до нас, вирішило все майбутнє людства. Изменяя этим путем жизнь автотрофных зеленых организмов на земной поверхности, человек тем самым создал такой рычаг для своей деятельности, последствия которого в истории планеты были неисчислимы. Змінюючи цим шляхом життя автотрофних зелених організмів на земній поверхні, людина тим самим створила такий важіль для своєї діяльності, наслідки якої в історії планети були незліченні. Человек этим путем овладел всем живым веществом, не только зелеными растениями, так как именно эти последние определяют жизнь всех других существ. Людина цим шляхом оволоділа усією живою речовиною, не тільки зеленими рослинами, так як саме ці останні визначають життя всіх інших істот. Мало-помалу человек изменил живое вещество согласно решению и целям своего разума. Мало-помалу людина змінила живу речовину згідно з рішенням і метою свого розуму.Благодаря земледелию он себя в своем питании освободил от стихийной зависимости от живой окружающей природы, тогда как все другие организованные существа в этом отношении являются ее бессильными придатками. Завдяки землеробству вона себе в своєму харчуванні звільнила від стихійної залежності від живої навколишньої природи.

XIII   13.Основываясь на этой великой победе, человек уничтожил "девственную" природу. Грунтуючись на цій великій перемозі, людина знищила "незайману" природу. Он внес в нее массу неизвестных, новых химических соединений и новых форм жизни - культурных пород животных и растений. Вона внесла в неї масу невідомих, нових хімічних сполук і нових форм життя – культурних порід тварин і рослин. Он изменил течение всех геохимических реакций. Вона змінила перебіг усіх геохімічних реакцій. Лик планеты стал новым и пришел в состояние непрерывных потрясений.Зовнішній вигляд планети став новим і прийшов у стан безперервних потрясінь. Но человеку не удалось до сих пор достигнуть в этой новой среде необходимой обеспеченности своей жизни. Але людині не вдалося до цих пір досягти в цьому новому середовищі необхідної забезпеченості свого життя.   В современной социальной организации существование даже большинства является необеспеченным. В сучасній соціальній організації існування навіть більшості є незабезпеченим. Распределение богатств не дает главной массе человечества условий жизни, отвечающих идеалам нравственным и религиозным. Розподіл багатств не дає головній масі людства умов життя, що відповідають ідеалам моральним і релігійним.

 

2.6. Запаси сирих матеріалів зменшуються

Новые тревожные факты, затрагивающие основы его существования, появляются в последнее время.   Прогнози щодо вичерпання матеріальних сирих матеріалів підтвердилися. Запаси природи обмежені 12. «Нові тривожні факти, що зачіпають основи його існування, з'являються останнім часом.Запасы исходных для его существования сырых материалов, видимо, уменьшаются с ходом времени.  Запаси вихідних для його існування сирих матеріалів, мабуть, зменшуються з ходом часу. Если их потребление будет увеличиваться с той же быстротой, как раньше, положение станет серьезным. Якщо їх споживання буде збільшуватися з тією ж швидкістю, як раніше, положення стане серйозним. Через два поколения можно ждать железного голода; Через два покоління можна чекати залізного голоду; нефть начнет исчезать еще раньше, вопрос о каменном угле может через несколько поколений сделаться трагическим. нафта почне зникати ще раніше, питання про кам'яне вугілля може через кілька поколінь зробитися трагічним. То же самое ожидает большинство других первичных основ цивилизации, материальной культуры. Те ж саме чекає більшість інших первинних основ цивілізації, матеріальної культури. Каменноугольный голод кажется особенно тревожным, так как именно уголь дает человеку энергию, необходимую для его общественной жизни в теперешней ее форме. Кам'яновугільний голод здається особливо тривожним, так як саме вугілля дає людині енергію, необхідну для її суспільного життя в теперішній його формі. Это Явление неизбежно, ибо человек быстро истребляет в виде угля запасы исходного для культуры сырья, образовавшиеся в течение мириада веков. Це Явище неминуче, бо людина швидко знищує у вигляді вугілля запаси вихідної для культури сировини, що утворилися протягом міріад століть. Для сколько-нибудь заметного нового их накопления потребовалось бы такое же огромное время. Для скільки-небудь помітного нового їх накопичення треба було б такий же величезний час. Эти запасы неизбежно ограниченны. Ці запаси неминуче обмежені».

2.7. Вирішення соціального питання   Проблема, которая в настоящее время встает перед человечеством, отчетливо выходит за пределы общественной идеологии, созданной социалистами и коммунистами всех школ, которые в своих построениях упустили живительный дух науки, ее социальную роль.

 

2.7. Комуністична система і наука

   Комуністична і соціалістична система не використовує науку для розвитку суспільства, не враховує її соціальну роль, тому ми стали жертвами комуністичної ідеології, в результаті маємо економічний провал комуністичної системи, який незаперечний. Він привів до декомунізації в багатьох країнах.

   13. «Проблема, яка в даний час постає перед людством, чітко виходить за межі суспільної ідеології, створеної соціалістами і комуністами всіх шкіл, які в своїх побудовах упустили цілющий дух науки, її соціальну роль. Наше поколение стало жертвой попытки воплощения этой идеологии, как это очевидно из трагических событий в моей стране, одной из самых богатых в мире природными ресурсами. Наше покоління стало жертвою спроби втілення цієї ідеології, як це очевидно з трагічних подій в моїй країні, однією з найбагатших у світі природними ресурсами. А в результате мы имеем гибель и голод огромного множества людей и экономический провал коммунистической системы, представляющийся неоспоримым. А в результаті ми маємо загибель і голод величезної кількості людей і економічний провал комуністичної системи, що представляється незаперечним».

   14.XIV  14.    14.Для решения социального вопроса необходимо подойти к основам человеческого могущества - необходимо изменить форму питания и источники энергии, используемые человеком.«Для вирішення соціального питання необхідно підійти до основ людського могутності – необхідно змінити форму харчування і джерела енергії, які використовуються людиною».

   «Вирішення цих проблем малюється як результат успіхів фізико-хімічних наук. Уже с давних пор наука в своем искании истины стремится найти новые формы энергии в мире и создать великие химические синтезы органического вещества. Вже з давніх пір наука в своєму пошуку істини прагне знайти нові форми енергії у світі та створити великі хімічні синтези органічної речовини. Средства, которыми она располагает для своей работы, очень недостаточны, но они единственные, доступные ей в современном человеческом обществе, где положение ее пока находится в противоречии с ее действительной ролью как производителя богатства и человеческого могущества.Можно ускорить это научное движение, создавая новые методы исследования, но остановить его невозможно. Можна прискорити цей науковий рух, створюючи нові методи дослідження, але зупинити його неможливо. Ибо нет силы на Земле, которая могла бы удержать человеческий разум в его устремлении, раз он постиг, как в данном случае, значение истин, перед ним раскрывающихся. Бо немає сили на Землі, яка могла б утримати людський розум в його прагненні, раз він збагнув, як у даному випадку, значення істин, які перед ним розкриваються».

 

2.8. Безпосередній синтез їжі

16.Непосредственный синтез пищи, без посредничества организованных существ, как только он будет открыт, коренным образом изменит будущее человека. «Безпосередній синтез їжі, без посередництва організованих істот, як тільки він буде відкритий, докорінно змінить майбутнє людини. Разрешение этой задачи тревожило воображение ученых со времени великих успехов, достигнутых органической химией; Вирішення цієї задачі турбувало уяву вчених з часу великих успіхів, досягнутих органічною хімією; в сущности, это невысказываемая , но неотступная мечта работников лабораторий. по суті, це невисловлена, але невідступна мрія працівників лабораторій. Ее никогда не теряют из вида. Її ніколи не втрачають з поля зору. Без сумніву, трапляється, що наукове відкриття втрачається або отримує практичне здійснення, застосування в житті лише довго після того, як було зроблено. Але можна бути впевненим, що така доля не спіткає синтез їжі. Открытия этого синтеза ждут, и его великие последствия в жизни не замедлят проявиться. Відкриття цього синтезу чекають, і його великі наслідки в житті не забаряться проявитися.

 

2.8. Створення людини як автотрофної істоти

  17.Что означал бы подобный синтез пищи в жизни людей и в жизни биосферы?    17. «Що означав би подібний синтез їжі в житті людей і в житті біосфери? Его создание освободило бы человека от его зависимости от другого живого вещества. Його створення звільнило б людину від її залежності від іншої живої речовини. Из существа социально гетеротрофного он сделался бы существом социально автотрофным. З істоти соціально гетеротрофної вона стала б істотою соціально автотрофною. Последствия такого явления в механизме биосферы были бы огромны. Наслідки такого явища в механізмі біосфери були б величезні. Это означало бы, что единое целое - жизнь - вновь разделилось бы, появилось бы третье, независимое ее ответвление. Це означало б, що єдине ціле – життя – знову розділилося, з'явилося третє, незалежне її відгалуження. В силу этого факта на земной коре появилось бы в первый раз в геологической истории земного шара автотрофное животное - автотрофное позвоночное. В силу цього факту на земній корі з'явилося б у перший раз в геологічній історії земної кулі автотрофна тварина – автотрофне хребетне.Нам сейчас трудно, быть может невозможно, представить себе все геологические последствия этого события;  Нам зараз важко, можливо неможливо, уявити собі всі геологічні наслідки цієї події; но очевидно, что это было бы увенчанием долгой палеонтологической эволюции, явилось бы не действием евободной воли человека, а проявлением естественного процесса. але очевидно, що це було б увінчанням довгої палеонтологічної еволюції, стало б не дією волі людини, а проявом природного процесу. Человеческий разум этим путем не только создал бы новое большое социальное достижение, но ввел бы в механизм биосферы новое большое геологическое явление. Людський розум цим шляхом не тільки створив би нове велике соціальне досягнення, але ввів би в механізм біосфери нове велике геологічне явище.

XVIII   18.Отражение такого синтеза на человеческом обществе, несомненно, коснется нас еще ближе.    18. Потрібно вже зараз готуватися до розуміння наслідків цього відкриття, неминучість якого очевидна. Лишь отдельные мыслители предчувствуют приближение новой эры. Лише окремі мислителі передчувають наближення нової ери.Они по-разному представляют ее последствия. Вони по-різному уявляють її наслідки.Их интуиция находит себе выражение в художественных образах - в романах.  Їхня інтуїція знаходить себе вираз у художніх образах , у романах. Некоторые из них смотрят на будущее тревожно и трагично (Д. Галеви в " Historie de quarte ans " - "История четырех лет"), другие рисуют его себе великим и прекрасным (" Auf zwei Planeten " глубокого мыслителя и историка идей, немца К. Лассвитца ) Деякі з них дивляться на майбутнє тривожно і трагічно, інші малюють його собі великим і прекрасним.Он видит в завершении его синтетическое выражение большого природного процесса, длящегося миллионы лет и не являющего на всем этом протяжении признака разложения. Це процес творчий, а не анархічний. В конце концов будущее человека всегда большей частью создается им же самим. Зрештою майбутнє людини завжди здебільшого створюється нею ж самою. Создание нового, автотрофного существа даст ему доселе отсутствующие возможности использования его вековых духовных стремлений; Створення нової, автотрофного істоти дасть їй досі відсутні можливості використання її вікових духовних прагнень; оно реально откроет перед ним пути лучшей жизни. воно реально відкриє перед нею шлях кращого життя». [...]

 

3. Мікробіологія і людина

 

   Мікробіологія доводить, що безпосередній біологічний синтез, про який говорив Вернадський, який врятує людство в житті, можливий через бактерії кишечника. Теорія Вернадського Володимира Івановича про автотрофне людство отримала зараз практичне підтвердження завдяки досягненням сучасної мікробіології.

 

3.1. Мікрофлора кишечника людини

    Мікрофлора кишечника – мікроорганізми бактерії, що звичайно живуть у травній системі та виконують ряд корисних функцій для своїх хазяїв, частина нормальної флори. Повільні рухи і нейтральне pH товстого кишечника і нижніх відділів тонкого сприяють інтенсивному розмноженню різноманітних мікроорганізмів бактерій.  Кількість мікробів у кишечнику людини приблизно у десять разів перевищує кількість власних клітин організму. Більшу частину кишкової флори становлять бактерії. Маса всієї мікрофлори кишечника людини складає приблизно 1 кг.

   Бактерії є одноклітинні організми, їх розміри – 0,5 – 5,0 мкм. Внутрішня частина бактерії – цитоплазма охоплюється одною або двома мембранами, що відділяють їх від зовнішнього середовища. Гомогенна фракція цитоплазми містить набір розчинних РНК, білків, продуктів метаболічних реакцій. Інша частина цитоплазми включає хромосоми, рибосоми. Генетична інформація є в 1 молекулі ДНК. Бактерії здатні пересуватися у рідині, використовуючи джгутики і ворсинки.

   Ріст і розмноження б. Бактерії ростуть до певного розміру, після чого проводять поділ на дві частини. Один поділ відбувається за 9,8 хвилини. Кількість бактерій у процесі поділу при достатній кількості поживних речовин можуть збільшитися від 1 до 10¹⁴  за 10 – 20 годин,  покрити весь тонкий кишечник одним щільним шаром.  При поділі клітини створюються генетично  ідентичні дочірні клітини. Ріст бактерій відбувається за три фази. 1. Пристосування, повільний ріст. 2. Експоненціальний ріст кількості, швидкий ріст. 3. Стаціонарна фаза, спричинена виснаженням поживних речовин.

   Бактерії, які мешкають у травному тракті колективно, називаються флорою кишечника, це нормальна флора. Більшість бактерій мають анаеробний метаболізм. Вони можуть жити за рахунок анаеробного дихання, без молекулярного кисню. Мікрофлора кишечника –  це паличкоподібні бактерії, вони сприяють перетравленню їжі, синтезують вітаміни, підсилюють імунітет, пригнічують розвиток патогенних бактерій. Їх загалом є більше 260 видів.            

 

3.2. Симбіоз організму і флори кишечника

   Симбіоз є співжиття організмів різних видів, яке взаємно корисне. Симбіоз організму і флори дає взаємну користь.   Мутуалізм – тип співіснування різних видів, від якого отримують взаємну користь. Різновид симбіозу. Приклад. Найтісніша форма мутуалізму, коли один організм живе всередині іншого. Вражаючим прикладом цього служить система органів травлення корів та інших жуйних тварин. Корови, як і людина, не здатні перетравити  |целюлозу, яка у великій кількості міститься в рослинах. Але у жуйних тварин є особливий орган рубець. Він являє собою порожнину, в якій живе безліч мікробів. Рослинна їжа, після того як тварина її прожувала, потрапляє в рубець, і там ці мікроби руйнують целюлозу. Тварина може відригнути і знову прожувати частково розщеплену їжу. Рубець корови є замкнута екосистема. Їжа для бактерій повинна бути рослинна сира.  Бактерії перероблюють целюлозу на білок, цей білок міститься в цитоплазмі бактерій. Частина бактерій у травній  системі розщеплюються на складові (білок тощо). Цей білок розщеплюється на амінокислоти, які потрапляють через епітеліальний покров ворсинок у кров. Все непотрібне проходить у товсту кишку і виходить назовні.      

    Подібний симбіоз організму і флори відбувається в людини. Обмін білків у людини відбувається аналогічно до тварини. Бактерії в травній системі перероблюють свою їжу, яка потрапляє в систему, на білок, який відкладається в цитоплазмі бактерії. Бактерії можуть живитися простими речовинами: вуглекислота, вода тощо. Одна частина бактерій розщеплюється на білок тощо, інша частина бактерій розмножується шляхом ділення. Білок бактерій у травній системі розщеплюється на амінокислоти, які  проходить через епітеліальний покрив ворсинок і попадають у кров, далі транспортуються до клітин.

   Бактерії синтезують білок, необхідний для існування людини, а людина живить бактерії простими речовинами. Людина з симбіозом організму і флори може  не потребувати і не вживати рослинну і тваринну їжу. Маса флори кишечника дорівнює приблизно 1,5 кг. Симбіоз організму і флори приносить їм взаємну користь. Такий організм живиться сам від себе, тому називається автотрофним. Він не вживає звичайну тваринну і рослинну їжу, він не потребує їжі, його вага  в житті не зменшується, залишається незмінною. Він може пити воду, може не пити. Організм є на автотрофному живленні. Симбіоз організму і флори є первинна причина. Після виникнення симбіозу і автотрофного живлення відбуваються наслідки: розвиток еволюційний, фізичний, психічний, енергетичний тощо.

 

3.3. Чим живляться бактерії, коли організм голодує?

    У світі більшість людей живиться гетеротрофною тваринною їжею, у них в організмі живе відповідна гетеротрофна мікрофлора, яка живиться тільки їжею від тварин (мясо, риба, яйця тощо) щодня. Бактерії перероблюють їжу на білок, котрий розщеплюється на амінокислоти, з яких клітини виробляють новий білок. Коли організм голодує і в організмі нема тваринної їжі, тоді мікрофлора їсть спочатку вмерлі клітини організму людини. потім живі клітини хазяїна. Вага тіла поступово зменшується щодня, тіло виснажується, вага тіла досягає недопустимого рівня, після якого наступає смерть. Симбіоз між організмом і мікрофлорою не існує.

   Автотрофні люди є також у світі, вони живляться тільки рослинною їжею (овочі, фрукти тощо). У них всередині живе одна відповідна автотрофна флора, іншої нема. Бактерії перероблюють рослинну їжу на білок, потім бактерії гинуть, розщеплюються на білок. який розщеплюється на амінокислоти, з яких клітини будують білок, властивий організму. Коли організм  голодує, їжа не потрапляє в організм, тоді бактерії живуть за рахунок простих речовин: вуглекислий газ, азот, вода тощо. Прості речовини виробляються при розщеплені амінокислот, при диханні організму. Із простих речовин бактерії синтезують білок. Білки при окисленні виділяють енергію. Такі люди переходять на автотрофне живлення, живляться за рахунок самого себе, вага тіла не зменшується щодня, а зберігається, бактерії зберігають тіло людини. Це є справжній симбіоз..

   Щоб перейти з гетеротрофного живлення на автотрофне, треба не вживати їжу з тварин (мясо, риба, яйця тощо) щодня, а вживати тільки одну рослинну їжу (овочі, фрукти, зернові тощо) завжди. Треба практикувати такий режим харчування приблизно рік, щоб зникла всяка стара звичка, стара гетеротрофна мікрофлора, а утворилася нова автотрофна мікрофлора.

 

4. Тонка кишка людини

   Тонка кишка розташована в нижній частині живота. Довжина її досягає 5 м, діаметр у початковій частині дорівнює 4,8 см, у дистальній частині – 2,7 см. Вона має 7 – 8 петель.

   Тонка кишка всередині має слизову оболонку. Слизиста оболонка складається з епітеліального покрову. Слизиста оболонка утворює кругові складки, вона несе на собі кишкові ворсинки, розміщені впритул одна до одної, як ворсинки в килима. Вона має кишкові залози і лімфатичні фолікули. Кількість ворсинок зменшується від орального до анального кінця тонкої кишки, в тонкій кишці число їх досягає 30 – 40 на 1 мм². На поверхні ворсинок розміщені келиховидні клітини, кількість котрих більше тисячі на мм².

   Келиховидні клітини виділяють слиз. Слиз є густий колоїдний секрет, він виконує функцію захисту епітеліальних клітин. Він захищає від механічних пошкоджень, захищає поверхню епітеліальних клітин від численних кишкових бактерій. У тонкій кішці є 1 шар слизу. Слиз містить білок муцин, який утворює молекулярну сітку з великими отворами, через які можуть проходити часточки розміром з бактерію (1 – 2 мкм).

   Ворсинки всередині мають капіляри артеріальних, венозних, лімфатичних судин, які підходять до епітеліальних  клітин. Кількість усіх ворсинок дорівнює приблизно 10⁷. Площа поверхні всіх ворсинок приблизно дорівнює – 10⁸ мм². Поверхню всіх ворсинок вкривають бактерії. Якщо прийняти розмір однієї бактерії – 10⁻³ мм, а площу її – 10⁻⁶ мм², то кількість бактерій в одному шару на поверхні всіх ворсинок буде дорівнювати приблизно 10¹⁴. Ця кількість бактерій на порядок більша кількості власних клітин організму.

 

5. Обмін білків і енергії в організмі

5.1. Обмін білків

   Білки служать основним будівельним матеріалом клітин. У травній системі всякого живого організму є бактерії, вони відіграють вважливу роль у травленні. У травному тракті бактерії перероблюють усяку їжу на білки, як у жуйних тварин бактерії переробляють целюлозу на білок. Ці білки входять до складу цитоплазми бактерій. Одна частина бактерій у травному тракті розщеплюється на складові частини (білок тощо), інша частина бактерій розмножується шляхом ділення. Білок бактерій у травному тракті розщеплюється на амінокислоти, котрі потрапляють у кров через епітелій ворсинок, і далі йдуть до клітин організму. Рештки їжі виводяться назовні через товсту кишку. У клітинах з амінокислот синтезуються білки, властиві організму. Всі хімічні реакції в клітинах відбуваються під дією каталізаторів білків-ферментів. Одночасно білки клітин і частина амінокислот розщепляється до кінцевих продуктів: вуглекислого газу, води тощо. Продукти розпаду і надлишок води виводиться  з організму через нирки, легені і шкіру.

   Нестаток одних органічних речовин поповнюється за рахунок інших. Ці процеси відбуваються в печені під дією ферментів. Білки можуть перетворюватися в жири і вуглеводи, деякі вуглеводи можуть перетворюватися в жири, а жири – у вуглеводи. Нестаток білків не можна замінити вуглеводами і жирами, бо білки будуються тільки з амінокислот, а амінокислоти не утворюються з вуглеводів і жирів. Обмін білків доводить, що тварина і людина не може жити без бактерій.

 

5.2. Мікрофлора є джерело енергії в організмі

   Енергія мікрофлори не щезає, а перетворюється з потенціальної в інший вид, у теплову енергію. Органічні речовини – білок, вуглеводи, жири – перетворюються в енергію, вона використовується на підтримання постійної температури організму. При цьому виділяються прості речовини: вуглекислий газ і вода. Простими речовинами живляться бактерії. Очевидно, почуття холоду організмом запускає механізм перетворення потенціальної енергії мікрофлори з потенціальної енергії в кінетичну, тобто в теплову.  Це явище використовується в загартуванні організму холодом, зокрема водою. Холодна вода страшить людину перед обливанням холодною водою, а коли вона покупається  в холодній воді, їй робиться дуже тепло в тілі й хороше почуття.  Це знають люди, які загартовуються зимою в льодяній воді, наприклад. «моржі». Це явище люди використовують споконвіку для зміцнення здоров’я. Холодне повітря загартовує також. Якщо ходити без сорочки літом і зимою щодня, то в організмі постійно буде утворюватися тепло, Іванов назвав це тепло «внутрішнім». Іванов знав це явище, він ходив без сорочки і босий щодня літом і зимою піввіку. Завдяки цьому його організм не потребував їжі, одягу, йому не треба був і житловий дім.  

    Іванов пропонує людям загартовуватися, щодня обливатися холодною водою двічі, вранці і ввечері. Особливо Іванов рекомендував обливати ноги холодною водою до колін, щоб ноги були гарячі завжди, горіли від тепла. Це буде оздоровлювати все тіло. Іванов пропонує людям ходити босим по землі, снігу  щодня. Це буде створювати здоровя тілу, мир між народами. Через це людина буде незалежна від одягу. Так мета Іванова здійснюється, щоб кожній людині бути без усяких потреб: їжі, одягу, житлового дому.            

 

6. Токсини і їх виведення з організму

 

6.1. Токсини

   Токсини різні попадають в організм разом із їжею, водою, ліками, хімічними добавками, консервантами, повітрям. Вони поступово накопичуються в організмі. В процесі травлення продуктів жирних, солодких, мяса залишаються токсичні продукти, вони не встигають вивестися з організму.

   Існування токсинів в організмі доводить такий факт. Коли організм вживає багато поживних речовин (білок, жири, вуглеводи) і їхній вплив на організм переважає і приглушує вплив токсинів, тоді мікрофлора не страждає і організм почувається добре. А коли надходження поживних речовин в організм припиняється і організм голодує, тоді в кров активно поступають токсини, вони пригнічують мікрофлору, відчуття  у організму таке, як від отруєння справжніми токсинами: нудота, блювота тощо.

   Токсини з часом накопичуються, можуть викликати різні хвороби.  Тому токсини треба постійно виводити з організму. Токсини пригнічують ріст і розмноження мікрофлори кишечника, і це робить неможливим автотрофне живлення. Тому токсини необхідно виводити із організму, зберігаючи і збільшуючи мікрофлору, необхідну для існування автотрофного живлення. Це є перше завдання для існування автотрофного живлення.              

 

6.2. Виведення токсинів

    Токсини виводяться ефективно таким шляхом.

   1. Випалювання голодом. Для цього проводять сухе голодування без води – до 3 – 6 діб. Часто голодують з водою 10 – 40 діб і більше.   

   2. Вимивання водою.  Під час голодування робити очищення кишечника теплою водою клізмою щодня. Після сухого голодування бажано вживати фруктові, овочеві соки, розведені з водою, протягом  2 діб, потім соки нерозведені, потім сиру рослинну їжу. 

   3. Їжа повинна бути сира рослинна: овочі, фрукти. Їжа повинна бути подібна до їжі жуйних тварин. Не бажано вживати їжу солодку, жирну, білкову, варену, мясо, бо через неї накопичуються токсини. Можна вживати протерті овочі і фрукти. Пам’ятати, що це їжа для бактерій мікрофлори. 

   4. Циклічне голодування є ефективний засіб постійного виведення токсинів. Робимо сухе голодування якийсь час, а потім вживаємо їжу якийсь час за індивідуальними можливостями. Це один цикл. Потім цикл повторюється. Тривалість голодування збільшувати поступово за індивідуальними можливостями, під наглядом досвідченого учителя.    

   5. Лікувальне голодування. Група учених дієтологів, яка займалася лікувальним голодуванням, зробила вагомий внесок у перехід до автотрофного живлення. Це доктор Герберт Шелтон і Поль Брег з Америки, проф. Ніколаєв Ю. С. та інші. Вони практично довели, що голодування є простий, природний, найефективніший засіб виведення токсинів з організму, які є причиною всякої хвороби.  Під час голодування організм відпочиває від перетравлювання їжі, надходження токсинів в організм припиняється, він направляє всі сили на виведення токсинів з організму.    

   Автофагія — процес перетравлення клітиною власних органел та ділянок |итоплазми за допомогою лізосом.  Автофагія потрібна для позбавлення від старих і пошкоджених частин, а також може активуватись в умовах голодування. Автофагія є самопоїдання клітин. В цьому процесі сміття клітин перетворюється в амінокислоти і білок, необхідний для організму. Одноденне голодування запускає цей процес. В результаті періодичного голодування організм  очищається від шлаків, решток клітин, токсинів тощо. Японський учений Есінорі Осумі отримав Нобелівську премію по біології і медицині в 2016 році за дослідження автофагії.   

   В Америці в «Силіконовій долині» виник рух «Ми не їмо», учасники руху голодують 2,5 доби щотижня ради фізичного і психічного здоров'я. Число учасників досягає 40 тисяч і швидко збільшується.

 

7. Практика автотрофних людей

 

7.1. Система автотрофного живлення Іванова Порфирія Корнійовича

   Іванов Порфирій Корнійович (1898 – 1983), народився в Україні, українець за походженням, зробив вагомий внесок у перехід людства до життя без потреби їжі, тобто автотрофного живлення. У нього була ідея, але комуністична влада перешкодила йому здійснити її, вона тримала його у в’язниці і психіатричній лікарні за ідею близько 10 років. Лікарі в Казані в психіатричній лікарні ввели йому якийсь токсин через укол, права нога опухла, була як колода. Так комуністи віднеслись до нової науки. Іванов намагався вивести токсин з організму близько 15 років, але не зміг вивести, нажаль.     

   Система автотрофного живлення будується на основі сухого голодування. Спочатку треба пройти підготовчий період: оздоровитися за системою Іванова, виконувати пять заповідей. Треба навчитися жити без їжі і води 42 години щотижня. Треба перейти на вегетаріанство, сироїдіння, очистити організм від токсинів, отримати свідомість за вченням Іванова. У 1982 р. Учитель Іванов  сказав учню про автотрофну систему, яка є його ідея: «Терпіти без їжі чотири дні недостатньо, треба шість діб бути без їжі, а на сьому добу їсти. Так пробувати  терпіти без їжі два тижні, потім пробувати терпіти без їжі місяць. Пробувати ходити без сорочки, ти у мене збоку». Методика будується на основі сухого голодування, яке проводиться шість діб щотижня. Їжу треба вживати протягом однієї доби, у неділю. Якщо спочатку це зробити важко, то можна робити поступово. Можна спочатку вживати їжу 4, 3, 2 доби, потім одну добу. Можна спочатку робити сухе голодування 3, 4, 5 діб, потім шість діб. У цій справі треба поступовість, індивідуальний підхід, щоб не нашкодити собі. Іванов написав у праці про автотрофну систему і що вона дасть людству: «Нам доведеться їсти в тиждень в одну неділю один місяць, його треба завоювати досвідом, потім протерпіти шість місяців, і слідом за цим самим рік, і зовсім розпрощатися із цією їжею. Це буде завоювання для всього світу всіх наших людей безсмертя. Воно робилося і робиться на указаному місці, там де всі умови є отримати можливість, щоби життя без потреби засяяло в людях. Ми виженемо смерть як таку. Ми не будемо вмирати більше так ось, а ми будемо жити вічно. Це буде наше діло». 8302-91. «У кожної людини є найдорожча ідея бути без усякої потреби. Це є наше райське місце, чоловікові слава безсмертна». Основна потреба є їжа.

   Іванов говорить про період шестиденок. 8204-164: «Ми не будемо вживати  їжу і воду всі шість днів, жити доведеться за рахунок однієї неділі. Це період життя буде такий». Іванов писав у 1983 році: «Тепер час настав такий, треба їсти в тиждень раз в неділю. Це є щастя одне в житті – любити природу, як матір рідну». 8302-89.  Синонім автотрофного живлення є незалежність від їжі. Іванов вживає поняття незалежність від їжі і залежність від їжі. Він прийшов до висновку, що незалежність від їжі веде людей до життя вічного, а залежність від їжі веде людей до смерті.

   Під час сухого голодування шість діб організм періодично щотижня живе за рахунок автотрофного живлення частину тижня, а частину тижня живе за рахунок рослинної сирої їжі. Критерій автотрофного живлення є постійна вага тіла без їжі протягом дня. Частина неділі з автотрофним живленням поступово збільшується з часом. Практика показує, що кожен може  бути шість діб на сухому голодуванні, якщо він буде на автотрофному живленні частину тижня. Дана система автотрофного живлення доступна для багатьох людей бажаючих. Це система поступового переходу людини з соціально гетеротрофного стану на соціально автотрофний стан, якщо вона робить за системою протягом року.    Ніхто нікого не примушує і не просить переходити на автотрофний стан. Людство саме стає автотрофним свідомо поступово.

   У природі всі явища перервні в часі або дискретні, існує закон перервних явищ, який можна пояснити діалектикою. Будь-яке явище існує в природі якийсь час, потім це явище заперечується і виникає друге протилежне явище, воно існує якийсь час. Потім друге явище заперечується і на його місці виникає третє протилежне явище, воно існує якийсь час і так далі. Застосуємо закон до системи автотрофності  Іванова. Ми не вживаємо їжу якийсь час, потім вживаємо їжу якийсь час, потім не вживаємо їжу якийсь час, і так періодично повторюємо. Такий перервний стан є природний, правильний.

 

7.2. Група автотрофних людей праноїдів

 

   У світі є група близько тисячі чоловік, які досягли автотрофного стану, не вживають їжу багато років. Вони називають себе пранаїдами, сонцеїдами. Вони будують свої системи пранічного живлення на основі релігії йогів. Вони пояснюють життя без їжі з точки зору містичних тонких енергій, вищих сил. Більшість людей не можуть зрозуміти і прийняти це пояснення. Потрібно пояснити ці процеси з точки зору науки. Хоча вони базуються на релігії, вони досягли значних успіхів, вони показали людству на практиці, що може бути симбіоз організму і мікрофлори кишечника, завдяки якому люди можуть жити без їжі рослинної і тваринної. У них є корисний для людства досвід, людство дякує їм. Інформацію про них можна знайти в пошуковій системі Google. Іванов сказав про релігію йогів, що це є шлях не наших людей. Іванов є далекий від релігії. Шлях наших людей є науковий. Праноїдіння дає активне довголіття. Праноїди досягають пранічного живлення, не вживають їжу якийсь час, потім більшість знову вживає їжу якийсь час.         

   Людство дякує Джасмухін, котра багато років живе без їжі і вживає воду і передає свій досвід усім бажаючим у всьому світі.  Людство дякує Барановій Зінаїді Григорівні, котра багато років жила без їжі й води ради блага всіх і передавала свій досвід усім бажаючим у всьому світі.

    Очевидно, одне пранічне живлення не збільшує тривалість життя людини. Щоб тривалість життя людини значно збільшити, пропонується всім виконувати такі умови: 1. Всім треба робити автотрофне живлення за однією спільною системою Іванова. 2. Жити і бути без потреби їжі треба на райському місці в Оріхівці, яке указав Іванов, де є умови і можливість бути без потреб. 3. Треба створити соціальну систему для автотрофних людей навколо райського місця за ідеєю Іванова, яка буде сприяти автотрофним людям.

 

7.3. Система Ольги Подоровської

   Ольга Подоровська пояснює механізм життя без їжі фізіологічними процесами в організмі з точки зору науки. Вона стверджує, що «на Землі все знаходиться в симбіозі», тобто в співіснуванні. В організмі людини в кишечнику є багато різних бактерій, між організмом і мікрофлорою кишечника є симбіоз. Тонкий кишечник обробляється лугами й іншими хімічними речовинами, «бактерії гинуть», розщеплюються на складові частини (білок тощо). Білок від бактерій в кишечнику розкладається на амінокислоти, вони через кров потрапляють до клітин, із них будується білок, властивий організму. В кишечнику утворюється слиз, умерлі клітини, цим живляться бактерії. Система Подоровської складається з двох процесів: спалювання і вимивання. При голодуванні організму відбувається спалювання всіх токсинів тощо. При вимиванні відбувається виведення токсинів з організму.

 

8. Актуальність автотрофного стану

   Чому перехід на автотрофний стан треба робити зараз? Природа дає нам все для життя, але сили природи вичерпаються скоро, приблизно через 20 – 30 років. Глобальні екологічні проблеми виникають і будуть виникати, наприклад, збереження клімату, життя. Чисельність населення Землі росте дуже швидко, якісної їжі не буде вистачати на всіх людей, люди будуть гинути масово. Тому ми всі вимушені зменшувати потреби їжі вже зараз, ставати автотрофними, щоб людство вижило потім. Ми всі повинні зберегти природу, а вона збереже людей. Автотрофні люди стають незалежні від речей і особи, вони стають вільні.

 

9. Джерела

·        Вернадский В. И. http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/Vernadsky V.I. – Avtotrofnost – Chelovechestva.html Автотрофность человечества. Русский космизм / Владимир Иванович Вернадский.- М.: Педагогика-Пресс, 1993. – С. 288–303. (рос).

·        Вернадский В. И. О пределах биосферы // Изв. АН СССР. ОМЕН. Сер. геол. – 1937. – №1. – С.З-24. (рос).

·        Реймерс Н. Ф. Экологический словарь терминов http://rejmers.ru/a/55-avtotrofnost-chelovechestva.html. (рос).

·        Белянська В. Як правильно голодувати. Народні і наукові методи лікувального голодування. – М: Современный литератор, 2002. – 320 с. (рос).

·        Малахов Г. П. Очищення організму. –  изд. 2. – СПб.: АО «Комплекс». 1995. – 360 с. (рос).

·        Малахов Г. П. Голодування. – СПб.: «Невский проспект», 2003. – 192 с. (рос).

·        Поль Брег. Диво голодування. 1996. (рос).

·        Цузмер А. М. Биология: человек и его здоровье. – М.: «Просвещение». 1990. (рос).

·        Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. – Том 3. – М: Медицина. 1973. (рос).

 

10. Посилання

·        Автоторофність людства. Володимир Вернадський : http://osh.kiev.ua/ukiv8841.htm

·        Праці Порфирія Іванова: http://osh.kiev.ua